Page 1

jaargang 2011-2012 | nummer 3 | juni 2012

DE CAMPUSFLIK Afscheidsinterview Jean Pijkels

Tips voor de exame ns

PRAESES VERKIEZINGEN

Verenigingen blikken terug op de tofste weken van het jaar

Rectorverkiezingen Bouw campus Hasselt Inleefstage geneeskunde Internationale studenten


4

AFSCHEIDSINTERVIEW JEAN PIJKELS

8

TIPS VOOR DE EXAMENS

10

16 20

RECTORVERKIEZINGEN

13

COLUMN: HET DIPLOMA

14

ONDERZOEK: DE ZIEKTE MS

ONDERTUSSEN OP CAMPUS HASSELT

GENEESKUNDE INLEEFSTAGE

23

DE VALVEN

27

LASTPASS

31

STUDENTENRAAD

32

PRAESESVERKIEZINGEN

36

INTERNATIONAL STUDENTS

42

KOKEN OP KOT

Eindredactie & vormgeving

Verantwoordelijke uitgever

StuRa Magazine is het infoblad van de

Niels Welkenhuyzen

Niels Peetermans, voorzitter StuRa UHasselt

Studentenraad van de Universiteit Hasselt.

Redactie

Interesse om mee te werken?

Wesley Cielen, Leen Kesters, Niels Panis, Julie

Heb je interesse om mee te werken aan de vol-

Strauven, Bob van der Vleuten, Wouter Vanoppré

gende magazines (artikels schrijven, interviews

Het verschijnt minimum viermaal per jaar en is

StuRa Magazine wordt gedrukt door MediaWorQs.

2 | STURAmagazine

gratis voor alle geïnteresseerden. In samenwerking met Universiteit Hasselt.

doen, foto’s maken, ...), neem dan contact met

De vorige StuRa Magazines zijn online

ons op via niels.welkenhuyzen@uhasselt.be.

beschikbaar op www.sturauhasselt.be/magazine.


VOORWOORD Beste medestudent, Beste lezer,

Het academiejaar loopt stilaan weer op z’n einde met de hierbij alom gekende fenomenen: slapeloze nachten voor studenten, een lichte stijging in verkoopcijfers van de rode balpennen en veel te veel zon. Deze periode wordt door de professoren wel eens omschreven als de mooiste van het hele jaar – voor hen dan toch. Toch wil de Studentenraad ook tijdens de blok studenten een hart onder de riem steken, en hoe kunnen we dat beter dan met een nieuwe editie van StuRa Magazine? Zoals na regen zonneschijn komt, zo volgt de zomervakantie op deze blok- en examenperiode. De artikels over de inleefstage naar India en het interview met enkele internationale studenten zullen jullie alvast op weg helpen naar het zoeken van een vakantietrip. Hiernaast zal het onderzoek rond MS aan de Universiteit Hasselt en de verkiezingen van de rector en zijn vicerectoren voor wat lichter leesvoer zorgen naast de dikke cursussen. Dat ook het verenigingsleven niet stil gezeten heeft, blijkt uit een terugblik op de praesesverkiezingen door de studentenverenigingen zelf. Natuurlijk moet er ook weer in deze editie een persoon zijn die in de bloemetjes wordt gezet, en welke persoon konden we daarvoor deze keer beter vinden dan de pas-op-pensioen-gegane campusagent, Jean Pijkels. Ik persoonlijk, alsook de hele Studentenraad, willen jullie zeer veel succes wensen tijdens de blok en tijdens het afleggen van jullie examens. We hopen dat de verkregen examencijfers voor niemand een teleurstelling zullen zijn. Verder willen we jullie een deugddoende vakantie toewensen en graag verwelkomen we de nog-niet-afgestudeerden terug in september. StuRa zal dan alleszins weer met een zeer gemotiveerd team aanwezig zijn! Veel leesplezier!

Wouter Vanoppré Secretaris StuRa 2011 - 2012

STURAmagazine | 3


DE CAMPUSFLIK

Jean Pijkels

4 | STURAmagazine


Eind maart nam de UHasselt afscheid van een icoon: Jean Pijkels, sinds 2001 de eerste vaste politieagent op de campus, ging op pensioen. Geliefd bij de studenten en studentenverenigingen hield Jean - ook wel de campusflik genoemd - dagelijks een oogje in het zeil op de campus. Tijd voor een afscheidsinterview.

STURAmagazine | 5


Hoe ben je op de UHasselt terecht gekomen?

etc. Je moet een middenweg zoeken, maar met de ervaring die ik had

“Ik ben nu 56 jaar, maar toen ik 18 was ben ik meteen naar de rijks-

lukte dat wel. Het kwam er vooral op aan om ‘uit je kot’ te komen en

wacht gegaan in Wilrijk om een jaar opleiding te volgen. Daarna ben

contact te onderhouden met de mensen hier op de universiteit.”

ik nog even in Antwerpen gebleven maar de kolonel heeft mij vrij snel overgeplaatst naar Brussel, samen met nog een zestigtal ande-

Wat was je belangrijkste taak hier?

ren. Daar heb ik dan twee jaar gewerkt. Even later huwde ik en ging

“Eigenlijk zie je alle feiten uit het strafrechtelijk wetboek hier passe-

ik in Leuven wonen. Ik heb toen mijn overplaatsing gevraagd naar de

ren, van fietsdiefstallen over vandalisme en auto-inbraken tot zelfs

luchthaven van Zaventem.

laster en eerroof of bedreigingen.”

In ‘79 ben ik dan uiteindelijk in Diepenbeek terecht gekomen, dat was

Zijn er bepaalde feiten die je zijn bijgebleven?

toen ook nog bij de rijkswacht. We kwamen toen wel regelmatig op

“Ik herinner me dat een tijd geleden de Volkswagen Golf een heel po-

de campus maar we vonden dat de studenten te weinig naar ons kwa-

pulaire wagen was bij de jeugd. Toen hebben we hier in Diepenbeek

men, dat was hen te ver. In 1995 is men toen met het concept van de

een bende opgerold die zich bezighield met het stelen van en joyri-

‘community police’ begonnen, om het met geleerde woorden te zeg-

den met die auto’s. De wagens werden meestal achteraf in het kanaal

gen. De chef destijds heeft toen een post op de unief opgericht, welke

gedumpt. Ook hier op de campus waren ze actief en er zijn toen in

beurtelings bemand werd door mensen van ons korps. In 2001 kwam

totaal zo’n vijftien wagens gestolen geweest. Ook werden er vroeger

de politiehervorming en vroeg men toen wie de post vast wilde be-

veel autoradio’s gestolen uit de wagens op de parking, dat was dan

mannen. Ik heb die functie dan vrijwillig opgenomen.”

een bende uit Genk. Zo waren er altijd wel zaken, maar nu is het wel wat minder omdat er meer beveiliging is.

Had je een bepaalde reden voor die keuze? “Ik was er al vanaf het begin bij en zag het groeien. Ik had op die ja-

Ik herinner me ook dat er een studentenvereniging was die bij hun

ren sinds 1995 ook al redelijk wat mensen leren kennen hier. Vooral

doop de nieuwe meisjes naar mijn kantoor stuurden. Ze moesten dan

daarom vond ik het interessant en heb me dan ook opgegeven als

terugkeren met een stempel van de politie op hun achterwerk [lacht].”

kandidaat; ik was trouwens de enige kandidaat. Ik heb nooit spijt van die keuze gehad.”

Heb je het studentenleven hier door de jaren heen zien evolueren? “Ja, het is hier vooral veel groter geworden, misschien wel te groot.

Hoe reageerden de studenten op de continue aanwezigheid van de

Het is hier allemaal blijven groeien. Vroeger vroegen we ons af waar-

politie op de universiteit?

om er in godsnaam zo’n grote parking werd aangelegd, inmiddels is

“In het begin was het wel even raar. Een jaar nadien kwam er echter

die al te klein geworden.

een artikel uit in Het Belang Van Limburg waaruit toch bleek dat de studenten wel enthousiast waren over de continue aanwezigheid op

Studenten zijn ook veel mondiger geworden. Jaren geleden waren

de campus. Ik denk niet dat er ooit iemand bezwaar tegen heeft ge-

studenten veel braver en hielden ze zich wat meer gedeisd, nu zijn

had.”

er meer deugnieten die wat durven uitsteken en meer studenten die

hun mond durven open trekken.

Het kwam er vooral op aan om ‘uit je kot’ te komen en contact te houden met de mensen hier op de universiteit.

Heb je je aanpak als politieagent moeten veranderen toen je hier kwam werken? “Vroeger deed ik hier en daar interventies en dat was natuurlijk anders. Ik moest wel even mijn weg zoeken, hier moet je proberen iedereen tevreden te houden: de directie, het personeel, de studenten,

6 | STURAmagazine

Vroeger ging de doop nog op het marktplein in Diepenbeek door en kon de bevolking toekijken. Het is dan eens te bont geweest en sindsdien mag het daar niet meer. Ik herinner me nog dat er na een doop nog een twintigtal man wou doorgaan naar de Villicus maar dat ze geen vervoer hadden. Ik heb hen toen met zijn allen in een camionette naar daar gevoerd.“ Is er iets bepaald dat je hier zeer graag deed? “Ja, ik zat hier vaak op de hoek van de toog in de oude cafetaria. Dan kon ik alles wat in het oog houden en contact zoeken met de mensen hier.”


Jaren geleden waren studenten veel braver en hielden ze zich wat meer gedeisd, nu zijn er meer deugnieten die wat durven uitsteken.

Kwam je daar dan veel te weten? “Ja toch wel, meer als op mijn bureau. Er waren heel wat zaken waar men van dacht “daar ga ik niet speciaal voor naar Jean” maar als men dan aan de toog zat zei men al eens gauw “zeg Jean, dat wou ik je nog vertellen …” het werkte drempelverlagend. Dat bedoel ik met het feit dat je niet in je kot moet blijven zitten.” Hoe kijk je terug op de betoging van vorig jaar? “Ik denk dat ik toen vooral heb geprobeerd om een evenwicht te zoeken tussen het plezierig houden en alles in goede banen leiden. Op die manier kan je het zo rustig mogelijk maken, je kan beter wat meer lachen dan dat iedereen echt kwaad zou rondlopen. Ik heb toen zelf ook wat ambiance proberen te brengen, dat moet kunnen en niemand heeft me ooit gezegd dat daar wat mis mee was.” Je begeleidde ook de kotentochten mee. Ging het soms te ver daarbij? “Neen, we zitten in een universiteitsdorp en die zaken moeten kunnen, dat hoort er bij. De grens ligt hier een beetje anders dan elders. Sommige dingen moeten hier kunnen en geduld worden. Ik denk trouwens dat er wat meer van dergelijke zaken zouden moeten zijn waarbij ook de bevolking van Diepenbeek wat meer in contact komt met de universiteit en de studenten. Men beseft hier amper dat er 12000 man op de campus rondloopt en werkt.” INTERVIEW: Bob van der Vleuten | FOTO’S: Marc Withofs

Moest je een tip mogen meegeven aan de studenten, welke zou dat dan zijn? “Aan alle brave studenten zou ik willen vragen dat ze meer opletten wie er dingen doet die niet kunnen en dat ze dat dan ook aan de politie vertellen. Op die manier kunnen de rotte appels er uitgehaald worden. Volgens mij weten studenten vaak wie er wat gedaan heeft, maar zet men de stap nog niet. Het zijn vaak een paar enkelingen die het verbrodden door zaken stuk te maken of amok te maken en daar zouden studenten zelf ook wat aan kunnen doen als men wat sneller naar de politie stapt om ons er over in te lichten. Eigenlijk mag StuRa daar ook wel wat meer aandacht aan geven.”

STURAmagazine | 7


Zoals altijd in juni staan de examens voor iedereen weer voor de deur. Om jullie een gerust hart te bieden geven wij hier enkele tips die je veilig door je examens heen zouden moeten loodsen.* * De redactie van StuRa Magazine is niet verantwoordelijk voor enige onvoldoendes.

8 | STURAmagazine


TIJDSPLANNING

Tips voor de

EXAMENS

Je tijdsplanning speelt een belangrijke rol tijdens je blok- en examenperiode. Wanneer je je examenrooster gekregen hebt, plan dan al meteen je tijd in en ga na welk vak/welke vakken je zeker vooraf moet instuderen. Houd hierbij zeker ook rekening met omstandigheden die buiten je eigen wil liggen en gebruik wat extra tijd voor die vakken waar je moeilijkheden mee hebt. Zorg daarnaast ook voor een vaste stek waar je op je gemak kan studeren.

EXAMEN AFLEGGEN Tot slot moet je natuurlijk ook nog je examen afleggen. Houd hierbij rekening met volgende tips: •

Zorg ervoor dat je fysiek en mentaal klaar bent voor het afleggen van je examen: focus op wat je weet, liever dan op wat je niet weet.

BLOKPERIODE

Bekijk het hele examen vooraleer je begint te antwoorden.

Houd je tijd in het oog en zorg dat je voldoende tijd hebt voor elke vraag. Pas je planning aan als je in tijdnood komt om het

Om je blokperiode zonder al te veel kleerscheuren door te komen en niet te veel kostbare, nachtelijke uurtjes te verspillen, zijn er de volgende tips: •

Neem regelmatig pauze en zorg voor afwisseling in je werk. Neem tijdens het leren voldoende rust, want je hersenen hebben tijd nodig om de informatie die je opneemt te verwerken.

Het is beter meerdere keren een korte tijd aan een onderwerp te

examen in te vullen. •

stukken, zodat je ‘dubbele’ vragen ook volledig beantwoordt. • •

naar een volgende vraag.

met hetzelfde onderwerp aan de slag gaat, kunnen je hersenen

Antwoord volledig, maar bondig. Niet oeverloos uitweiden!

andere verbanden aanbrengen, waardoor je het beter kan ont-

Lees alle vragen en antwoorden nog eens na. Zo kan je vaak be-

Goed slapen is belangrijk voor de werking van je geheugen. Tijdens het slapen sluiten de hersenen zich af van de zintuigen en worden de ervaringen van de afgelopen dag in het permanente

langrijke aanvullingen doen die je eerst vergeten was. Om nodeloze stress voor een examen te voorkomen, denk aan de volgende dingen:

geheugen verwerkt.

Een goede voorbereiding helpt stress te voorkomen.

Probeer niet te veel dingen tegelijk uit je hoofd te leren. Het

Laat je niet opjagen, door niemand.

werkgeheugen kan maar ongeveer 7 dingen onthouden. Ga pas

Zorg dat je uitgeslapen en ruim op tijd op de unief verschijnt.

Eet en drink voldoende én gezond.

verder als de dingen die je eerder hebt geleerd goed zijn verankerd in het permanente geheugen. •

Als je gaat panikeren, bedenk dan dat werken (schrijven) helpt tegen de zenuwen. Schrijf op je kladblad wat je wel weet, of ga

houden. •

Als je het antwoord op een vraag niet kent, probeer dan toch nog een deel van de punten te verdienen.

werken, in plaats van één keer een lange tijd. Zo geef je je hersenen de tijd om de informatie te verwerken. Als je later weer

Bewerk de vragen: duid kernwoorden aan en splits de vraag in

Ontspan je. Als je gespannen of nerveus bent kan je onvoldoende aandacht geven aan wat je wilt leren. Als je last hebt van stress, onthoud je minder. TEKST: Wesley Cielen

Eet gezond. Allerlei voedingsstoffen zijn essentieel voor de goede werking van je geheugen. Alcohol en roken hebben een negatief effect op de werking van het geheugen. Eet niet teveel vlak voordat je een belangrijk examen doet. Bronnen: hhclanaken.be, leren.nl en toomas.be/tag/studietips.

STURAmagazine | 9


EN DE NIEUWE RECTOR IS ... De Algemene Vergadering van de Faculteitsraden van de Universiteit Hasselt heeft prof. dr. Luc De Schepper verkozen tot nieuwe rector voor de ambtsperiode 2012-2016. De huidige rector was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen en kreeg zo’n 80 procent van de uitgebrachte stemmen achter zijn naam. De 55-jarige natuurkundige begint op 1 oktober 2012 aan zijn derde en tevens laatste termijn.

10 | STURAmagazine


Bij zijn kandidatuur heeft Luc De Schepper ook zijn beleidsplan voor-

hoge uitval in het eerste jaar is allicht onvermijdbaar, maar in de ho-

gesteld voor de komende vier jaren, waaruit we graag een aantal pas-

gere jaren zouden we moeten streven naar een doorstroom in alle

sages die interessant zijn voor de studenten aanhalen. De rector heeft

opleidingen op een voldoende hoog peil: bv. 80% van de studenten

bij het opstellen van deze beleidsvoorstellen ook samengezeten met

die slagen voor het eerste jaar behalen hun bachelordiploma twee

de Studentenraad, waarbij onze opmerkingen tevens opgenomen

jaar later.”

zijn. Nog eens een mooi bewijs van de samenwerking tussen de studenten en het beleid.

Hij vindt ook dat er werk gemaakt moet worden van een nieuw kwaliteitszorgsysteem. “De instrumenten van ons huidig systeem van

Integratie 2-cyli opleidingen

kwaliteitszorg - in het verleden sterk geapprecieerd in de diverse opleidingsvisitatierapporten - moeten geïntegreerd worden in een

In het academiejaar 2013-2014 komt de integratie van de 2-cycli

instellingsbreed systeem van kwaliteitszorg.”

opleidingen van de hogescholen in de universiteit, indien het inte-

gratiedecreet zoals gepland voor de zomer in het Vlaams Parlement gestemd zal worden. Luc De Schepper: “Het aantal studenten zal hierdoor stijgen richting 4500 tot 5000 studenten, en het aantal personeelsleden zal 1000 ruim overschrijden. De bestuurlijke uitdagingen rond de integratie zijn behoorlijk groot. Twee nieuwe faculteiten zullen ingericht worden (Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Een meer uniforme onderwijsorganisatie in gemeenschappelijke onderwijsperiodes

en Faculteit Architectuur en Kunst) en de opleiding kine wordt ondergebracht in de Faculteit Geneeskunde.”

Hervorming academische kalender Ook wil Luc De Schepper de onderwijsorganisatie - in het bijzonder

Knowledge in action Vorig jaar heeft de UHasselt het startschot gegeven voor de nieuwe strategische positionering. Knowledge in action - de nieuwe baseline - vat deze nieuwe positionering kernachtig samen. Luc de Schepper: “Voor onderwijs positioneren we onze opleidingen voortaan als de beste op de universitaire markt, met een duidelijke meerwaarde voor de student: hij/zij verwerft lifelong employability skills bovenop een uitstekende academische opleiding. Een duidelijke meerwaarde voor de - pragmatisch ingestelde - Gen Y student, voor wie studeren een missie is met een doel: het verwerven van een waardevol diploma waarmee hij/zij sterk staat op de arbeidsmarkt. We zijn vastbesloten om ervoor te gaan, in al onze opleidingen.”

We positioneren onze opleidingen als de beste op de universitaire markt met een duidelijke meerwaarde voor de student.

Kwaliteitszorg

de indeling van het academiejaar (trimesters, semesters, blokkensysteem) - grondig analyseren. De verschillende onderwijsorganisatiemodellen leiden volgens hem immers tot een steeds moeilijker samen te stellen academische kalender, en dit weegt meer en meer op het studentenleven door de niet-samenvallende blok- en examenperiodes en vakanties. Ook het gezamenlijk organiseren van opleidingsonderdelen, of het organiseren van aanschuifonderwijs over opleidingen/faculteiten heen, wordt hierdoor een steeds moeilijkere opdracht. De rector wil daarom dat een meer uniforme onderwijsorganisatie in gemeenschappelijke onderwijsperiodes (zoals bv. voor alle opleidingen trimesters in het 1ste jaar en semesters vanaf het 2de jaar) onderzocht wordt. Een dergelijk uniform onderwijsorganisatiemodel is nog steeds compatibel met het blokonderwijs (bv. in periodes 5 weken) waarbij de evaluaties gebundeld worden op het einde van de trimester/semester.

ICT in het onderwijs Verder wil de rector ook het gebruik van ICT in het onderwijs grondig herbekijken in het licht van belangrijke nieuwe ontwikkelingen die tal van mogelijkheden bieden. “Willen we als UHasselt actief worden op een platform als iTunesU, en gaan we dit integreren in onze basisopleidingen of postacademische programma’s?” Ook StuRa wil graag meedenken over nieuwe ICT-toepassingen in het onderwijs en

Luc De Schepper wil verder ook aandacht besteden aan de kwaliteits-

is daarnaast vragende partij om samen met het beleid na te denken

zorg rond examens en toetsen en wil dat de doorstroom in de diverse

over de ICT-infrastructuur op de campussen. Of het nut van uitgebrei-

opleidingen systematisch onder de loep genomen wordt: “een vrije

de vaste PC-infrastructuur voor studenten nog wel voldoende groot

STURAmagazine | 11


is om de investeringskosten te verantwoorden, en of een beter gesubsidieerd laptop-aankoopprogramma (met inbegrip van de nodige software) samen met meer aansluitpunten en draadloze netwerken geen beter alternatief is voor de meerderheid van de studenten zal hierbij zeker afgewogen worden.

WIE IS LUC DE SCHEPPER? Luc De Schepper is sinds oktober 2004 de derde rector van de Universiteit Hasselt, die trouwens pas onder zijn rectoraat in 2005 die naam kreeg. De Schepper is een natuurkundige die zijn volledige academische loopbaan aan de UHasselt doorlopen heeft.

Betere infrastructuur voor studenten De Studentenraad maakt zich zorgen over de beschikbare infrastructuur in Diepenbeek voor studentenactiviteiten, vooral van de kleinere

volgehouden sensibiliseringscampagnes in samenwerking met de

verenigingen. Er is sprake dat einde 2012 de Villicus definitief als be-

Studentenraad om meer met de fiets naar de campus te komen. Ook

schikbaar lokaal verdwijnt, en er is niet onmiddellijk een alternatief

de bereikbaarheid van de campussen Hasselt/Diepenbeek via het

voor handen. Ook voor een grotere fuifzaal moet een oplossing ge-

openbaar vervoer zal opnieuw met De Lijn besproken worden, zeker

vonden worden: de Fitlink is voor de meeste verenigingen te duur,

nu het spartacusplan duidelijk vertraging oploopt.

en de Grenslandhallen lijken na de overname geen interesse meer te

hebben voor studentenfuiven. Luc De Schepper: “We stellen voor om snel een werkgroep in het leven te roepen met vertegenwoordigers van de Studentenraad en het rectoraat om samen naar oplossingen te zoeken. Eén van de alternatieven voor de Villicus is dat de UHasselt zelf een pand in de buurt van de campus in Diepenbeek zou huren dat door de studentenverenigingen/Studentenraad kan uitgebaat worden als fakbar. Ook de situatie in Hasselt zal bekeken worden, mogelijk kan daar met een gelijkaardige formule gewerkt worden. Voor

Eén van de alternatieven voor de Villicus is dat de UHasselt zelf een pand zou huren dat kan uitgebaat worden als fakbar.

de grotere fuifinfrastructuur zal opnieuw overleg met het provinciebestuur moeten gevoerd worden om tot een duurzame lange termijn oplossing te komen.” Op vraag van de StuRa wil het beleid ook werk maken van een betere fietsinfrastructuur (grotere fietsenstalling, meer verlichting) en van

Internationalisering De uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus spreken de studenten eerder matig aan - zowel inkomend als uitgaand - en de inschrijvingen van internationale studenten in onze masteropleidingen blijven toch beneden de gestelde verwachtingen. De rector wil daarom dat de UHasselt zich opnieuw gaat bezinnen over de te volgen strategie i.v.m. internationalisering. De Studentenraad stelde de vraag voor meer Erasmus-uitwisselingen in de tweejarige masteropleidingen en meer gedetailleerde bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse universiteiten, waarbij door de UHasselt erkende modeltrajecten vastgelegd worom een studentenverblijf te zoeken voor de inkomende student. Ook is de Studentenraad vragende partij naar een aanbod van summer schools aan buitenlandse universiteiten in alle opleidingen. Al deze vragen zullen samen met het beleid verder onderzocht en besproken worden.

Luc De Schepper met de vicerectoren: links Paul Janssen (vicerector onderzoek), rechts Jean-Michel Rigo (vicerector onderwijs).

12 | STURAmagazine

TEKST: Niels Welkenhuyzen | FOTO’S: Marc Withofs

den, en de gastuniversiteit zelf de verantwoordelijkheid opneemt


COLUMN

Het diploma Oh ja, u heeft het vast wel gemerkt. Enige geringe gewaarwording van uw omgeving doet het al vermoeden. De spanning is immers te snijden. De sfeer is gril, studenten zien er bleek uit. Proffen grinniken en hun hoektanden glinsteren in de - groene, blauwe, rode - kleurentherapeutische belichting van de agora. De verkoopstatistieken van Red Bull pieken - de company juicht! - en zenuwachtige studenten vechten voor een laatste plaatsje in de bib. Oh jawel. Het is examentijd. Natuurlijk hoeft de examenperiode niet voor iedereen zulk een traumatische ervaring te zijn. Hoewel ze eerder zeldzaam zijn en weinig worden gezien (zeker niet op fuiven of cantussen - hooguit in de bib) zijn er enkelen onder ons die deze periode zonder enige moeite doorstaan. Uiterst kalm en beredeneerd zullen zij het examen ter hand nemen en - met een zorgvuldig handschrift en een glimlach van herkenning bij elke vraag die hun herinnert aan de rustige studieuurtjes van hun blok (die enkel herhaling was) - blad per blad volpennen. Echte knowledge in action … Voor anderen verloopt dit alles dan weer met meer stress. Hier en daar misschien zelfs een zenuwinzinking van een overjaarse student, zwaar lijdend onder de spanning van een examen dat nogmaals afgelegd moet worden. Na enkele slapeloze nachten vol nachtmerries zullen zij - de arme stakkers - met bevende hand hun pen ter hand nemen op het examen … en weer ter zijde leggen. Niet goed wetend wat neer te pennen bij een volkomen onbekende vraag volgen zij het leven van een door de aula zoemende eenzame vlieg … Voor deze soggers plots een interessant gegeven. Escapisme? Helaas, pindakaas! Er is geen ontsnappen aan! Zoals de radiospot van de UHasselt het zegt; u bent verwikkeld in een internationaal netwerk van proffen, onderzoekers en bedrijven! De vraag is: TEKST: Julie Strauven

ZAL U HET HALEN ? (… het diploma)

STURAmagazine | 13


ONDERZOEK DE ZIEKTE MS Naast het onderwijs vindt er ook heel wat onderzoek plaats aan onze universiteit. Onderzoek dat een grote impact kan hebben op de maatschappij en op ons verdere leven en waarover je ongetwijfeld al gehoord zal hebben in de media. In onze reeks stellen we deze keer het onderzoek naar de ziekte multiple sclerose voor.

Het Biomedisch Onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt staat

wel kunnen aantonen dat dit het

reeds jaren bekend om zijn onderzoek naar de ziekte multiple scle-

dagdagelijkse leven van personen

rose (MS). MS is een auto-immune aandoening van het centrale ze-

met MS enorm kan verbeteren.

nuwstelsel (ruggenmerg en hersenen) die vooral voorkomt bij jong volwassenen tussen 20 en 40 jaar (+ 15 000 in België). ‘Auto-immuun’

BIOMED heeft samen met REVAL

wil zeggen dat het eigen immuunsysteem het lichaamsweefsel zal

en het Revalidatie & MS-centrum

aanvallen en afbreken. Op die manier wordt bij personen met MS de

in Overpelt de krachten gebun-

isolerende laag rond de zenuwbanen afgebroken waardoor zij vaak

deld waaruit een samenwerkings-

gevoelsuitval, verminderd zicht en cognitieve dysfuncties ervaren.

overeenkomst is ontstaan, het MS-

Uiteindelijk kan zelfs verlamming optreden. MS is een zeer complexe

Netwerk Limburg. Het doel van dit

aandoening waarvan de oorzaak nog niet ontrafeld is: DNA, virussen,

netwerk is het MS-onderzoek ver-

omgevingsfactoren, ... zijn allemaal betrokken bij het ontstaan van

der uitbouwen om zo een betere

de ziekte. Hoewel MS momenteel nog niet genezen kan worden, zijn

zorg, behandeling en begeleiding

er verschillende therapieën op de markt die de ziekte kunnen onder-

van personen met MS te ontwik-

drukken en het dagdagelijkse leven aangenamer kunnen maken.

kelen. Een belangrijk deel van deze samenwerking bestaat uit

Onderzoek binnen BIOMED

het samenbrengen van (klinisch) wetenschappelijk onderzoek dat

Het MS-onderzoek binnen BIOMED kan in drie grote programma’s

voorheen apart werd uitgevoerd

onderverdeeld worden. In eerste instantie wordt bestudeerd hoe

in de verschillende instituten.

het immuunsysteem gereguleerd wordt bij gezonde individuen en personen met MS. Daarnaast gaan onderzoekers binnen BIOMED op zoek naar nieuwe markers, kenmerkend voor de ziekte om zo nieuwe therapieën en diagnostische testen te ontwikkelen. Hoe het centrale zenuwstelsel en de cellen in de hersenen (oligodendrocyten) beschadigd worden tijdens het verloop van MS, wordt in een tweede instantie onderzocht. Ook bekijken we hoe we deze cellen terug kunnen herstellen en beschermen, wat aangeduid wordt met de term ‘neuroprotectie’. De klinische aspecten van MS groepeert een derde onderzoekslijn en omvat de studie van revalidatiestrategieën en klinische studies. De verschillende revalidatietechnieken worden bestudeerd door de onderzoeksgroep ‘REVAL’. Hoewel revalidatie de patiënten niet zal genezen, hebben de onderzoekers binnen REVAL

14 | STURAmagazine

MS kan voorlopig nog niet verholpen worden.

Klinische studies Door de hierboven beschreven bundeling van krachten ontstaan extra mogelijkheden bij het uitvoeren van klinische studies. Enerzijds wordt de werkzaamheid van nieuwe kandidaat geneesmiddelen, ontwikkeld door farmaceutische bedrijven of vanuit eigen wetenschap-


wordt in het Revalidatie & MS-centrum te Overpelt MDR aangeboden.

zich specifiek toe op het ontwikkelen van nieuwe en betere metho-

Tijdens de MDR worden alle aspecten van de zorgvraag van een per-

den van fysiotherapie en revalidatie bij personen met MS.

soon met MS in samenhang met elkaar behandeld. In een beperkte tijd wordt door een multidisciplinair team aandacht besteed aan de li-

Multidisciplinaire raadpleging (MDR) Zoals eerder aangegeven kan MS voorlopig nog niet verholpen wor-

chamelijke, psychologische en sociale aspecten van de zorgvraag. Dit team bestaat uit een neuroloog, revalidatiearts, MS-verpleegkundige, klinisch psycholoog en maatschappelijk werker.

den, maar wordt er alles aan gedaan om het dagelijkse leven van individuen met MS zo aangenaam mogelijk te maken. In het kader hiervan

Meer info op www.uhasselt.be/biomed en www.msnetwerklimburg.eu.

STURAmagazine | 15

TEKST: Kim Pannemans | FOTO: Marc Withofs

pelijk, verder onderzocht. Anderzijds legt de onderzoeksgroep REVAL


Aan de campus in Hasselt van de Universiteit wordt momenteel met man en macht gewerkt om de gebouwen tijdig klaar te krijgen. De deadlines zijn scherp: op 1 september 2012 vindt de officiĂŤle verhuis van het rectoraat plaats en vanaf 24 september zullen dagelijks honderden rechtenstudenten continu op de campus vertoeven. Momenteel verloopt alles volgens de planning, maar om het huidige werktempo aan te houden zijn er elke dag om en bij de 70 bouwvakkers nodig.

16 | STURAmagazine


ONDERTUSSEN OP CAMPUS HASSELT STURAmagazine | 17


Campus Hasselt zelf bestaat uit 3 verschillende gebouwen, namelijk het nieuwe rectoraatsgebouw, het multifunctionele hoofdgebouw (de oude gevangenis) en het reeds opgeleverde faculteitsgebouw van rechten. StuRa kijkt alvast enorm uit naar de vorderingen van de komende maanden en is zeer benieuwd naar het eindresultaat. Eén ding staat al zeker vast: het tweecampus model is een heel interessante uitdaging voor zowel de studentenpopulatie als het personeel van de universiteit!

DE “OUDE GEVANGENIS” De oude gevangenis word volledig omgetoverd tot het multifunctionele hoofdgebouw van de campus. Vooraan heb je een balie met wachtruimte en zal gebruikt worden als centrale onthaal voor de campus in Hasselt. Als je het grondplan van het gebouw bekijkt, dan heeft het geheel iets weg van een grote ‘X’. De oude cellen – zo’n 65 tal in totaal – zijn allemaal vervangen door zelfstudielokalen voor gemiddeld 2 à 3 studenten; een betere leeromgeving voor rechtenstudenten zal je nergens anders in Vlaanderen zo kunnen vinden. De open ruimtes tussen deze gangpaden bevatten onder andere een klein en groot auditorium (met een capaciteit van 380 personen) en het cafetaria. De zitruimte van het cafetaria en de gangen zijn van glas voorzien zodat de structuur van het oude gebouw nog steeds tot zijn recht komt en er veel lichtinval is. Een leuke toevoeging aan het gebouw is een openlucht auditorium met stenen treden. Deze is bedoeld als ontspanningsruimte en geeft toegang tot het terras bovenaan het gebouw waar studenten kunnen rondstruinen op het grasdak bij goed weer.

RECTORAATSGEBOUW Als je vanop de kleine ring naar de campus kijkt is het meest linkse gebouw van de drie het nieuwe rectoraatsgebouw. Het gebouw zelf is net voorbij de ruwbouwfase, men is nu volop bezig met de afwerking en de inrichting van de 5 verdiepingen. Op de benedenverdieping zal een balie en een klein vergaderlokaal worden voorzien. Vanaf de tweede tot de vierde verdieping gebeurt de inrichting volgens het ‘open werkvloer’ principe. Hierbij zijn er geen aparte kantoren meer, maar worden de ruimtes verdeeld in een aantal eilandjes met verschillende bureaus. Op de bovenste verdieping bevinden zich wel nog een aantal kantoren, met onder andere deze van de rector en de vicerectoren. De buitenzijde van het rectoraatsgebouw zal volledig bedekt worden door een glaslaag, wat het geheel een ietwat moderne, futuristische look zal geven.

18 | STURAmagazine

FACULTEITSGEBOUW RECHTEN Dit geelkleurige gebouw staat schuin achter de oude gevangenis waarmee het rechtstreeks in verbinding zal staan eens de volledige campus gereed is. In dit gebouw – een jaar geleden werd dit reeds in gebruik genomen – bevinden zich de leslokalen voor de onderwijsgroepen van de rechtenstudenten alsook de kantoren voor het personeel. Binnen komt de eigenwijsheid van de architect sterk naar voren. Er word veel hout gebruikt, dit in combinatie met metalen afwerkingen in bijvoorbeeld het plafond. Vaak wordt gegrapt dat het interieur nog niet klaar is door de bruine bakstenen muren, maar dit maakt juist deel uit van het design.


TEKST: Niels Peetermans | FOTO’S: Marc Withofs

STURAmagazine | 19


GENEESKUNDE INLEEFSTAGE 20 | STURAmagazine


De buitenlandse inleefstage voor studenten geneeskunde wordt stilaan een vaste waarde. Elk academiejaar verblijven een veertigtal studenten van de AUHL in het kader van hun stage of masterproef in het Zuiden en dit dankzij reisbeurzen van VLIR-UOS, de Stad Hasselt en de UHasselt. Dit jaar krijgen o.a. 14 enthousiaste geneeskundestudenten van de derde bachelor de kans om in het buitenland mee te werken aan initiatieven voor maatschappelijke en medische doeleinden.

INLEEFSTAGE IN INDIA

de bouw van sanitair in een nieuwe kliniek. Het zal een wereld van verschil betekenen als dit volgend jaar voltooid zal zijn.

Acht studenten verbleven al van 24 maart tot 12 mei 2012 in India. Nog voordat ze goed en wel bekomen waren na thuiskomst, wilden

Wij vonden India een fascinerend land en de Indiërs zelf vonden ons

wij - net als de familie en vrienden - er het fijne van weten.

evenzeer interessant. Mensen legden hun bezigheden stil om naar ons te kijken, iedereen wou met ons op de foto - ‘May I take a picture

“Gedurende vier weken trokken we naar Kolkata (Calcutta) in India.

please?’ - en er kwamen zelfs patiënten voelen of onze blanke huid

In deze periode van het jaar is het er ontzettend warm, want zo gaan

wel echt was.

de maximum temperaturen er voorbij 40 °C en blijven ze minimum boven de 30°C. Verblijven in India, een bruisend land met een heel

We hebben erg genoten van de onvergetelijke stage. We namen elk

andere cultuur, is op zich ook al een hele belevenis. Schoenen uit om

een deeltje India mee naar huis dat we ons hele leven zullen meedra-

een winkel of internetcafé binnen te gaan, ons een weg banen door

gen.”

het crazy chaotische verkeer - voortdurend toeteren, langs alle kanten voorbij steken en tot op een paar cm stoppen of passeren is allemaal je gaat winkelen, ... Ook het eten was even wennen, want alles is zeer

INLEEFSTAGE IN AFRIKA

goed gekruid, ook al nemen we de not-spicy maaltijden. Maar uitein-

Voor de zes studenten die op inleefstage naar Mali zouden gaan, is

delijk vonden we elk een manier om er ons thuis te voelen.

het een heel ander paar mouwen. Zij planden om 15 juli te vertrek-

de normaalste zaak van de wereld -, onderhandelen over de prijs als

ken, maar niet alles loopt volgens plan. Naast twee weken rondtrekken door India, werkten we een viertal “Omwille van de onrust die er op dit moment heerst en het onduide-

die volledig steunt op de inzet van vrijwilligers. Het medisch werk was

lijke toekomstbeeld, hebben we als groep echter moeten besluiten

‘basic’, zoals heel wat zaken in India. We hadden er onze handen vol

om de stage te annuleren. We hebben daarom eveneens besloten om

met injecties geven, verzorgen van wonden en huidinfecties, bloed-

de Afrikaanse avond in mei niet te laten doorgaan. Weliswaar met pijn

druk meten, ... en liepen daarnaast ook mee met de artsen; we leerden

in het hart, want gedurende de voorbije maanden leefden we steeds

hier heel wat bij. De ernstige brandwonden bij soms heel jonge kinde-

meer naar onze reis toe. We zijn nu op zoek naar een andere stage-

ren maakten indruk op ons. Daarnaast was het zeer interessant om de

plaats in een ontwikkelingsland, bij voorkeur in Afrika.

gynaecoloog te assisteren. Zij leerde ons om de baby te voelen en om te schatten hoe ver de zwangerschap was.

We hebben samen met Marie-Jeanne Vantuykom besloten om het geld dat we tot nu toe ingezameld hebben nog steeds te schenken

Naast het typische medische werk werden we aangemoedigd om ons

aan het dorpje Nalou, want de Malinese bevolking is op dit moment

ook in andere delen van het project te engageren. Het educatief pro-

van instabiliteit immers het meest kwetsbaar. Het geld zal gebruikt

gramma is hier een belangrijk onderdeel van, want de kinderen zijn

worden voor de aanleg van voorzieningen die de levensstandaard

immers de toekomst! We bezochten de schooltjes om er fysiologieles

zullen verbeteren. De eindejaarbenefiet BBQ op 2 juli, in samenwer-

te geven en deden een medische check-up.

king met Miezerik, gaat wel nog steeds door.”

Het afgelopen trimester hadden we een aantal fundraisingactiviteiten georganiseerd, waaronder de verkoop van orchideeën, een info- en

Ondanks de tegenslagen in Mali, zijn alle studenten het erover eens:

filmavond en een bingoavond, om financieel te kunnen bijdragen aan

Een stage in het buitenland is een aanrader!

STURAmagazine | 21

TEKST: Michael Barelli, Andrea Bertels & Heleen De Vocht | FOTO: Andrea Bertels

weken in het ‘Institute for Indian Mother and Child’ (IIMC), een NGO


Artsen Zonder Grenzen zoekt Student Promotion Managers voor “First Mission”. Tijdens deze actie kruipen jongeren in de huid van een medewerker die voor het eerst naar het buitenland vertrekt met Artsen Zonder Grenzen.

Op de campus Jobomschrijving •

Wij bieden je •

met Artsen Zonder Grenzen een buitenlands project te bezoe-

Je verzorgt de promotie voor het evenement op je campus, met

ken en te vertellen over die ervaring (op je campus, op je blog, in

materiaal dat Artsen Zonder Grenzen ter beschikking stelt. •

Je gebruikt je eigen netwerk en de communicatiekanalen van je universiteit om zoveel mogelijk mensen op de been te brengen.

De beste Student Promotion Manager krijgt de mogelijkheid om

lokale media, etc.). •

Een attest dat je vrijwilligerswerk hebt gedaan voor Artsen Zonder Grenzen.

Je garandeert een vlot verloop van de actie en zorgt dat er op termijn contact gehouden kan worden met de aanwezigen.

Je doet een (kleinschalig) onderzoek naar de perceptie van de actie na afloop.

Je verzorgt de promotiestand van First Mission.

Je staat regelmatig in contact met Artsen Zonder Grenzen om

Tijdens de zomerfestivals •

van Artsen Zonder Grenzen. • •

Je bent creatief, je kan je plan trekken en je bent actief in het

Je waakt over het goede verloop van deze symbolische “First Mission”-actie.

verslag uit te brengen over het verloop van het evenement. Je profiel

Je maakt deel uit van een ploeg Student Promotion Managers

Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk en overtuigt festivalgangers en hun vrienden om de actie te delen via de sociale netwerken.

sociale leven van je universiteit. •

Je kan niet meer bijhouden hoeveel vrienden op Facebook je hebt. Je bent niet bang om je in te zetten en als je dat doet, boek je concrete resultaten.

22 | STURAmagazine

Interesse? Neem contact op met Artsen Zonder Grenzen via events@azg.be of 02/474.74.91.


DE VALVEN TEW’ERS WINNEN REIS MET VIRTUEEL BEDRIJF 5 TEW’ers sleepten een droomprijs in de wacht: een reis naar New York! De UHasselt-studenten wonnen met hun team ‘Rolinx’ de Deloitte Fiduciaire Entrepreneurship Challenge, waarbij ze een virtueel fietsenbedrijf moesten opzetten en online managen. 20 teams van master- en laatste bachelorstudenten van accountancy, economische of financiële richtingen namen het tegen elkaar op in een business game. De challenge? Het beste virtuele bedrijf neerzetten. De Deloitte Fiduciaire Entrepreneurship Challenge geeft studenten de kans om hun theoretische kennis om te zetten in een interessante praktijkervaring. De deelnemers vormen de directie van hun eigen virtuele bedrijf en moeten op alle relevante bedrijfsdomeinen beslissingen nemen om het bedrijf naar best vermogen te managen, hun concurrentie- en financiële positie te versterken en om investeerders aan te trekken om hun groei te financieren. Gedurende verschillende spelrondes van de business game concurreren de studenten tegen elkaar op dezelfde markt in een online omgeving. “Ons virtueel bedrijf verkocht fietsen en scooters. We moesten zelf alle beslissingen nemen: strategie, marketing… Zo hebben we uiteindelijk in 1 maand 5 jaar ‘uitgespeeld’”, aldus de winnaars.

SLECHTE LIGGING ARTS TOELATINGSEXAMEN UHasselt vindt de locatie van het toelatingsexamen arts/tandarts dit jaar zeer ongelukkig gekozen en stuurde onlangs een officiële protestbrief naar minister van onderwijs Pascal Smet.

Op 26 maart 2012 vond de finale van de wedstrijd plaats bij Deloitte in Diegem. Marco Giagnacovo, Hanne Croonen, Stacy Dethier, Caro-

Het toelatingsexamen arts/tandarts gaat dit jaar op 3 juli en 28 au-

line Jooken en Gunther Damen van team Rolinx scoorden het beste.

gustus door in de Xpo in Kortrijk. “De afstand zorgt voor extra stress

Volgens de jury hadden ze naast een duidelijke visie op de toekomst

bij de studenten en het examen is zo al zwaar genoeg voor hen,” zei

ook een heel goede strategie. In slechts tien minuten tijd gaf het team

UHasselt-decaan Geneeskunde Piet Stinissen eerder al.

blijk van dynamisme, creativiteit en overtuigingskracht. Ondersteund door een erg kwalitatieve presentatie, overtuigden ze de jury met

Intussen stuurde minister Smet UHasselt-rector Luc De Schepper en

een goed geargumenteerd en beknopt investeringsvoorstel. “We

de decaan een antwoord. Daarin geeft hij aan zeker rekening te hou-

hebben echt veel tijd in onze presentatie gestoken, we hebben ons

den met studenten die van ver moeten komen: het aanvangsuur is

goed voorbereid”, klinkt het bij team Rolinx. De 5 teamleden mogen

een half uur verlaat naar 10u, er is een station in de buurt, bussen

de overwinning dus op hun naam schrijven, én winnen een droomreis

brengen studenten van het station naar de Xpo en Limburgse kandi-

naar The Big Apple.

daten kunnen intekenen op autocarvervoer via een aantal strategisch ingeplande opstapplaatsen. “Vanaf de volgende editie zal de Vlaamse overheid voorzien in een meer centrale ligging van de plaats waar het

STURAmagazine | 23


examen zal worden afgenomen,” liet minister Smet daarnaast weten. Decaan Geneeskunde Piet Stinissen reageert verheugd: “We zijn tevreden dat de minister dit jaar al enkele maatregelen neemt die tegemoet komen aan onze bekommernissen. Een locatiewijziging voor dit jaar was uiteraard beter, maar bleek helaas niet mogelijk. Belangrijk is het engagement om volgend jaar terug te kiezen voor een centrale Vlaamse locatie. We zullen dat uiteraard van dichtbij opvolgen in het belang van onze Limburgse studenten.”

EERSTE STRATEGY GAME @UHASSELT Op 8 mei 2012 vond de eerste editie van het interfacultair event Strategy Game plaats, georganiseerd door Junior Consulting in samenwerking met IBM en de UHasselt. 54 deelnemende studenten van de faculteiten BEW, Rechten en Wetenschappen vormden 9 groepen en kregen de kans om een goed geformuleerde oplossing voor een multidisciplinaire case aan te brengen. Daarna presenteerden ze hun antwoord op de vraagstelling voor een professionele jury. Het winnend team bestaat uit Albrecht Bex, Gilbert Nijs, Lisa De Bruyne, Lore Lambrechts, Laurens Bolle en Aäron Trippaers. Zij gingen naar huis met een all-in reis naar een IBM-technologiecentrum. Op de receptie achteraf waren de reacties overwegend positief. Hopelijk zijn dit de eerste stappen naar een jaarlijks interfacultair evenement.

NIEUWE NAAM FACULTEIT GENEESKUNDE ‘Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen’ dat is de nieuwe naam voor de faculteit Geneeskunde. De faculteit kiest voor een nieuwe naam om duidelijk het accent te kunnen leggen op de diverse opleidingen, onderzoeksprogramma’s en life sciences ontwikkelingen die ze aanstuurt. Vanaf het academiejaar 2013-14 verwelkomt de faculteit de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Daarnaast wil de faculteit met haar nieuwe naam ook meer zichtbaarheid geven aan alle initiatieven die ze neemt in het domein van de biomedische wetenschappen en life sciences. De naamsverandering van de faculteit is gekoppeld aan ambitieus toekomstplan voor de komende vijf jaar. De faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen heeft de ambitie om uit te groeien tot een academisch topcentrum waar medisch en biomedisch onderwijs en onderzoek in nauwe samenhang worden uitgebouwd vanuit een internationaal perspectief, doch met stevige wortels in de eigen regio. De faculteit wil ook een organisatie zijn die voorbereidt op de gezondheidszorg van de toekomst. Decaan Prof. Piet Stinissen is blij met de nieuwe naam die nog beter de brede activiteiten van de faculteit weerspiegelt: “De gezondheidszorg ondergaat belangrijke veranderingen. Via onze opleidingen bereiden we onze studenten - de toekomstige medische en gezondheidsprofessionals - hierop voor met studentgericht onderwijs. En met ons wetenschappelijk onderzoek willen we een actieve bijdrage leveren aan de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we met onze bestaande programma’s in het biomedisch en revalidatie onderzoek (bv. multiple sclerose), maar ook in nieuwe beloftevolle domeinen zoals patiëntveiligheid en de klinische onderzoeksprogramma’s in onder andere de cardiologie en de oncologie met onze partnerziekenhuizen ZOL (Genk) en Jessa (Hasselt).”

24 | STURAmagazine


INTERNATIONALE TRANSPORTMEETING Einde april zakten drie gemotiveerde studenten Verkeerskunde af naar de Duitse stad Dresden voor de Internationale Transport Meeting voor studenten.

“Verder hebben we de stad leren kennen met een speciale tram. We leerden zo de geschiedenis van Dresden en stonden stil bij enkele actuele verkeersprojecten. De tram was voorzien van verschillende meetapparatuur; allerlei eigenschappen zoals de acceleratie, trillingen, slijtage en stroomverbruik worden hiermee geïnventariseerd. Er werd zelfs een noodstop gemaakt om de maximale remkracht te laten zien”, aldus Kevin Clijmans.

De meeting vond plaats van 22 t.e.m. 28 april en werd bijgewoond

“Op woensdag 25 april maakten we een uitstap naar Berlijn. In de

door ongeveer 50 studenten uit zeven verschillende landen. Drie

voormiddag brachten we een bezoek aan het hoofdkantoor van de

workshops werden er ingericht rond moderne stedelijke mobiliteit,

Deutsche Bahn (DB). Hier kregen we meer informatie over het Duitse

integrale toegankelijkheid en hogesnelheidstreinen versus lucht-

treinnetwerk en de internationale projecten van DB. Vervolgens kre-

vaart. Tijdens de workshops, die volledig door Duitse studenten

gen we een rondleiding in het supermoderne treinstation van Berlijn.

waren georganiseerd, werden presentaties gegeven door alle deel-

De hele stad heeft de afgelopen decennia enorme ontwikkelingen

nemende studenten. Na de presentaties was er ruimte voor discussie

doorgemaakt. Ook de Berlijnse Muur en de gevolgen hiervan op het

over de verschillende topics.

Berlijnse vervoerssysteem zijn zeer interessant”, zegt Joram Langbroek.

Na de verwelkoming door de decaan werd er een rondleiding in de Technische Universiteit Dresden gegeven. Tim Cordemans was onder

“De meeting was een zeer leerrijke en leuke ervaring. Het is ook zeer

de indruk van de studie-infrastructuur voor de verkeerskundige stu-

interessant om te ervaren hoe er in verschillende landen over ver-

denten en onderzoekers: “Er was bijvoorbeeld een levensecht trein-

keer en vervoer wordt nagedacht. Hopelijk kunnen we de volgende

netwerk nagebootst met stations, wissels, seinlichten en verschil-

Internationale Transport Meeting in België organiseren. Dat zou een

lende veiligheidssystemen. Daarnaast was er ook een vliegtuig- en

unieke kans zijn voor de richting Verkeerskunde”, besluiten de drie

treinsimulator aanwezig op de universiteit.”

studenten.

STURAmagazine | 25


LVSV HAALDE VAN ROSSEM NAAR CAMPUS Eind april haalde LVSV Hasselt Jean-Pierre Van Rossem naar de campus in Diepenbeek, waar hij aan een 200-tal aanwezigen zijn visie gaf over de economische en financiële crisis in Europa.

een voetbaltoernooi tussen de verschillende LVSV-afdelingen eerder op de dag kwam Jean-Pierre Van Rossem, op uitnodiging van LVSV Nationaal, zijn visie over de economische en financiële crisis in Europa toelichten. De actieve promotiecampagne van het bestuur bleek zijn effect niet te hebben gemist want de aula was maar net groot genoeg voor alle geïnteresseerden. Eens iedereen een drankje had gekregen en een

Hoewel het Liberaal Vlaams StudentenVerbond in Vlaanderen een tra-

plaats had gevonden kon Van Rossem van start gaan. Zoals verwacht

ditie heeft die teruggaat tot 1930 kwam er in Hasselt/Diepenbeek pas

nam hij geen blad voor de mond. Zonder gêne benoemde hij het fa-

in 2009 een actieve afdeling. Het beperkte aantal levensjaren vertaalt

len van de politieke klasse en een aantal toppolitici in het bijzonder.

zich alvast niet in hun sprekerspalmares. Zo konden ze de voorbije

Vooral met betrekking tot het Dexia-debacle gooide hij alle remmen

jaren onder andere Jean-Marie Dedecker, Alexander De Croo, Hendrik

los. Volgens hem vormen de staatsgaranties voor deze ‘restbank’ een

Vuye, Frank Van Dun en Vincent Van Quickenborne naar de campus

zwaard dat vervaarlijk boven de welvaart van de huidige en toekom-

halen. Ook hun laatste spreker was er een van formaat. Als vervolg op

stige generaties schommelt. Verder had hij het ook over de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2014. Het is zijn ambitie om het politiek project R.O.S.S.E.M. nieuw leven in te blazen en met een arbeiders over poetsvrouwen tot zelfstandigen - hieraan deel te nemen en een mooi resultaat neer te zetten. Zijn uiteenzetting was zoals steeds geanimeerd, bij momenten complex en vol controverse. Het publiek kon de avond alvast smaken. Ook het nieuwe bestuur werd extra gemotiveerd om de vereniging nog te laten groeien door meer en betere activiteiten te organiseren, meer mensen te bereiken, zich inhoudelijk te verdiepen en bovenal door de discussie aan te gaan. Dat belooft voor volgend academiejaar!

AIESEC HELPT AAN BUITENLANDSE STAGE AIESEC Limburg heeft dit academiejaar naast het organiseren van heel wat leuke activiteiten, ook weer heel wat studenten en recent afgestudeerden geholpen met het vinden van een geschikte buitenlandse stage. Dit jaar zijn twee studenten naar Tsjechië vertrokken, eéntje naar Columbia en nog één naar Japan, dit allemaal dankzij AIESEC Limburg. Ze voeren daar een professionele stage uit die aansluit met hun studies. Bovendien vertrekken deze zomer nog twee studenten naar Nigeria en China, dit om vrijwilligerswerk te doen. Heb jij ook interesse om een stage te doen of wil je graag een zomer besteden aan vrijwilligerswerk? Kom dan zeker eens langs in ons lokaal A1 op campus Diepenbeek of stuur een mailtje naar vpx@aieseclimburg.be.

26 | STURAmagazine

TEKSTEN: Dienst Communicatie UHasselt, Kevin Clijmans, Aline Croonen & Roel Van Eetvelt | FOTO’S: Marc Withofs, Kevin Clijmans & Davy Dirix

nieuwe ploeg van macro-economen en gewone mensen - van haven-


LASTPASS VERTROUWELIJKE GEGEVENS VEILIG, CENTRAAL BEHEERD

Onlangs verstuurde de informaticadienst van de UHasselt een e-mail naar alle studenten om erop te wijzen hoe belangrijk het gebruik van veilige en unieke paswoorden is en dat het aanbevolen wordt om deze regelmatig te veranderen. In dit artikel een handige oplossing. Idealiter zou je telkens een uniek paswoord moeten gebruiken, voor

woorden opvragen als je verbinding hebt met het internet. Gebruik je

zowel je UHasselt-account alsook voor de ettelijke andere gebruikers-

de plugin voor je browser, dan kan je ook zonder internetverbinding

profielen bij Facebook, LinkedIn, Skype, privé e-mail, online bankie-

aan je paswoorden. Wil je echt sterke paswoorden, dan kan je Last-

ren, webshops en vele andere. Waarom? Als één paswoord achter-

pass die voor jou laten genereren. Verder kan je ook andere confiden-

haald wordt, niet onmiddellijk je hele online identiteit te grabbel ligt.

tiële gegevens, zoals de pincode van je bankkaarten en versleutelde notities, in je kluis opslaan. En als dat nog niet genoeg is, is er nog de

Natuurlijk is het onbegonnen werk om zoveel unieke paswoorden te

ingebouwde Security Check die een geautomatiseerde audit uitvoert

onthouden, zeker als je gebruik maakt van lange, sterke paswoorden

van de kwaliteit van de opgeslagen wachtwoorden.

zoals bijvoorbeeld: 8hw?#sdf0. Om dan nog maar te zwijgen over het Prachtig toch? Je arriveert op je studentendossier en automatisch

zouden je de bovenstaande richtlijn niet geven als we daar geen op-

worden je gebruikersnaam en paswoord voor je ingevuld en de log-

lossing voor hadden. De ultieme oplossing is hier namelijk Lastpass,

inknop aangeklikt.

een online en offline kluis waarin al je paswoorden kunnen worden opgeslagen.

Gedaan dus met het vergeten van paswoorden of het ondermijnen van je veiligheid door het gebruik van maar één paswoord.

De essentie van Lastpass is de volgende: al je paswoorden worden opgeslagen in je kluis en die kluis wordt vergrendeld met één supersterk

Tot slot, een tip: het e-mailadres dat je gekoppeld hebt aan je Lastpass

paswoord. Lastpass voorziet ook plugins voor je browser en smart-

account zet je bij wijze van laatste redmiddel en omwille van veilig-

phone waarmee je tijd kan winnen; dit omdat ze je paswoorden auto-

heidsredenen best niet in je Lastpass kluis.

matisch invullen wanneer je wil inloggen op een website. Bovendien is je kluis gesynchroniseerd, eender waar je bent kan je dus je pas-

Meer info vind je op www.lastpass.com.

Olraait! is een nieuwe startup van twee UHasselt studenten en helpt kleine bedrijven en ondernemende personen met het opzetten van een efficiënte manier van werken door middel van informatisering. Dit via een website, workshops en advies op maat. Met een focus op veiligheid, innovatieve technologie, efficiëntie en ease of mind. Onze aanpak bespaart tijd & geld op een duurzame en moderne manier. Geen verspilling van middelen aan grote softwarepaketten dus, met de unieke best practices van Olraait! komt men minstens even ver.

STURAmagazine | 27

TEKST: Gilbert M. Nijs & Bob van der Vleuten voor Olraait!

regelmatig aanpassen van een heleboel paswoorden. Geen nood, we


Naar aloude traditie worden jaarlijks op de Dies Natalis - de geboortedag van de UHasselt, dit jaar voor de 39ste keer - de eredoctoraten uitgereikt aan een aantal personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap of voor niet-academische prestaties op bijvoorbeeld maatschappelijk gebied of in de politiek. Het thema van dit jaar was “Managing the information overload”. Hoe meer informatie ons bereikt, hoe belangrijker een houvast wordt: in een veelheid aan feiten en feitjes dreigen we te verdrinken, informatie zonder kader biedt ons slechts een partiële blik op de wereld, geen inzicht. De eredoctors bieden - elk binnen hun vakgebied - een antwoord op de vraag hoe hiermee omgegaan kan worden. De eredoctors van de faculteiten waren voor prof. John G.F. Cleland, prof. Silvana Sciarra, prof. dr. Wil van der Aalst en prof. dr. Ramesh Raskar. Het instellingsdoctoraat ging dit jaar naar VRT-journalist Johny Vansevenant.

28 | STURAmagazine


STURAmagazine | 29

TEKST: Niels Welkenhuyzen | FOTO: Marc Withofs

OAD L R E V O ION T A M R O F E IN H T G N I G MANA


HEB JIJ JE EXAMEN ZELF IN DE HAND? Pep & slaapmiddelen en leren gaan niet hand in hand!

www.druglijn.be Ontwerp van Laura Vandikkelen Student 2de jaar 360d (Grafisch Ontwerp), MAD - FACULTY Hasselt

30 | STURAmagazine

stura s stura stura stura stura stu stura stura s stura stura stu stura stura stura stura st stura stur stura stura


stura stu a stura stura a stura stura a stura stura st ura stura stura stura stura stur stura stura stur st a a stura stura stur a ur ur ur st st st a a a ur ur ur st st st a a ura a stura stur stura stura stur stura stura stur andel stura st ura overleg stur eekpunt stura ura stura stura campusboekh pr st a a ns ur ur st aa st a a a ur ur ur st st st a ieningen s ura stur a stura studentenvoorz a stura stura st ura stura stura a ur st stura stura stur ur st a st a ur a ur st ur st a st a ur a ur st stura stura ura stura stur stura stura st a stura stura st ura stura stura a stura stura st stura onderwijs stura stura stur ur a a st ur ur a st st ur a a st ur ur a st st ur a a a st stura stu stur ura stur student stura stura stura stur ura stura stura a a st ur ur a stura stura st ie st st at a a ip ur ur ic st st rt a a pa ur a stura stura stura stura stur a stura stura st tura inspraak stura stura stur okkenheid stur a tr ur be st a a ur ur st st a a stura stur stura stura stur ra stura stura ura stura stura st a ur st a ur st a stura stura stur

KORT NIEUWS STUDENTENRAAD

Het werkingsjaar van de Studentenraad loopt stilaan op z’n einde. We hebben er weer een druk jaar op zitten, waarbij we getracht hebben de stem van de studenten te laten horen bij het beleid, en met succes. Afsluitend nog een aantal korte opvolgingspunten omtrent enkele enquêtes die we de afgelopen maanden op jullie los hebben gelaten.

XOD BOEKHANDEL

De meeste bijkomende opmerkingen die in deze enquête werden

Bij de enquête enkele maanden geleden over de campusboekhandel

haalden bijna allemaal aan dat het systeem in se een goed initiatief

had de Studentenraad een positieve trend mogen opmerken in de

is, maar dat de technische kant van het verhaal onvoldoende ontwik-

aanwezigheid van cursussen en handboeken bij aanvang van een on-

keld is. Dit zorgt voor heel wat ongemakken.

geuit, kwamen over het algemeen op hetzelfde neer: de studenten

derwijsperiode. De overige puntjes die naar voren waren gekomen zijn reeds besproken met de Universiteit en Xod en zijn ondertussen

De informaticadienst heeft ons ondertussen laten weten dat ze deze

grotendeels opgelost. Zo moet het!

problematiek opvolgt en dat er overwogen wordt om de inschrijfmodule te ontlasten door de groepskeuze per bachelorjaar te activeren.

Toch wou de Universiteit een nuancering maken betreffende de aan-

Vooraleer volgend academiejaar de module opnieuw beschikbaar ge-

wezigheid van cursussen. Het blijkt immers dat de professoren zelf (!)

steld wordt, zullen er opnieuw grondige testen uitgevoerd worden en

de deadlines niet respecteren om hun lesmateriaal tijdig in te geven.

indien nodig zal de applicatie bijgestuurd worden. Goed nieuws dus!

En zonder cursus of info kan er natuurlijk niets besteld worden ... De Universiteit heeft reeds aangegeven dit samen met de Studentenraad nauwgezet te willen opvolgen. Doen we zeker en vast!

PINGPING

Meer info op www.sturauhasselt.be/student/campusboekhandel.

De Studentenraad heeft de studenten onlangs gevraagd naar hun mening over PingPing. Proton is immers aan een afbouwfase bezig,

GROEPENSYSTEEM RECHTENSTUDENTEN Naar aanleiding van verschillende klachten door studenten omtrent Rechten, werd er een kleine enquête door StuRa georganiseerd onder deze studenten. De vraag “Vinden jullie dat het systeem van de indeling voor de onderwijsbijeenkomsten voldoende vlot werkt?” hebben 139 rechtenstudenten beantwoord, waarvan er 38 het systeem voldoende vlot vonden werken. Daartegenover stonden wel 101 studenten die de vlotte wer-

ningen waren overwegend positief: een goede 78% vindt PingPing een waardige opvolger. Uit de overige 22% waren opmerkingen gekomen die de Studentenraad toch wel belangrijk vindt. Daarom hebben we alles in een nota gegoten en aan de Universiteit overhandigd. Goed nieuws: de Universiteit heeft onmiddellijke opvolging gevraagd opdat elke student ten volle gebruik kan maken van PingPing! We willen jullie trouwens nog bedanken: aan deze enquête heeft een recordaantal van 552 studenten deelgenomen. Bedankt daarvoor! De nota kan je terugvinden op www.sturauhasselt.be/nieuws/student/ enquête-pingping.

king ervan betwistten.

STURAmagazine | 31

TEKST: Wesley Cielen & Martijn Dreesen

de indelingswijze van de onderwijsbijeenkomsten bij de faculteit

dus moest er wel een alternatief komen als snel betaalmiddel. De me-


In de maanden april en mei kon je er niet om heen, de verenigingen hadden om beurt hun tent opgeslagen (letterlijk) op het voetbalplein voor de universiteit om zo hun nieuwe praesessen te laten verkiezen. Van cantus tot bierpongtoernooi, optredens, fuiven, eten aan spotprijzen, ‌ het hoorde er allemaal bij. Enkele verenigingen blikken alvast terug op hun verkiezingen.

32 | STURAmagazine


PRAESES VERKIEZINGEN STURAmagazine | 33


BIOMEDICA

HERMES

Van 15 tot 19 april stond het opkomend praesidium van Biomedica

Zoals elk jaar organiseert de opkomende ploeg van Hermes zijn ver-

klaar voor de eerste week verkiezingen van het jaar. Samen met

kiezingsweek, de grootste van Diepenbeek. Dit jaar vonden deze ver-

Miezerik werd het voetbalveld van de universiteit gedeeld voor een

kiezingen van de 22ste tot de 26ste april plaats en was dé week om

week gevuld met vele activiteiten, drank, gelach en plezier. Er werd

naar uit te kijken. In ware Diepenbeekse stijl was er een onvergetelijke

begonnen met de ‘ouw zakken cantus’ op zaterdag, gevolgd door

sfeer op de voetbalweide, met een origineel programma met activi-

de bekendmaking op zondag en vervolgens een geheel aangepast

teiten, eten en wedstrijden met toffe prijzen, dit alles in een tent van

weekprogramma. Samen met Ploeg Promiel werden de bitterballen-

bijna 1000m²! De studenten konden doorlopend genieten van goed-

contest, Beerfest, Tour de Promiel, Rising sun TD en nog vele andere

kope drank en donuts, de slogan van Ploeg Dard’Oh was van ook:

activiteiten georganiseerd zoals de Zware Bieren fakbar op maandag-

“Have no fear. Have a beer!”. Op de fuiven van dinsdag en woensdag

avond met 25 verschillende soorten bier op de kaart. Op woensdag

trad Alana Danté tijdens de Springfield TD op en kwamen DJ F.R.A.N.K.

was het tijd voor Djop’n’Pop dat dit jaar in een nieuw jasje werd gesto-

en de Gebroeders Ko de feestvierders vermaken op de Après-Ski Par-

ken en in een festivaleditie verscheen. Voor één avond mochten we

ty. Daarnaast stond er op het programma onder andere een zeer ge-

de tent van Miezerik gebruiken zodat er twee muziekarea’s ontston-

slaagde cantus aan €5, een Oktoberfest met halve liters aan 1 knipje

den voor de verschillende optredende dj’s. Naast deze muziek was er

en een mega schuimparty als afsluiter van de week! Er waren ook

ook een djembé optreden om de sfeer er nog meer in te brengen en

toernooitjes zoals het bierpong- en het pokertoernooi. Daarnaast was

in een ander tentje werd gedurende de hele avond een graffiti kunst-

er ook nog een dj-contest welke gewonnen werd door Jay D. Elke dag

werk gemaakt op een paneel van 2 x 5 m waarvan dankbaar gebruik

gaven we gratis eten weg, zoals smosjes, croques en broodjes frikan-

zal worden gemaakt bij de volgende keren. Het was ondanks de regen

del. Ook zorgden we voor gratis frieten bij ’t Snackske en pizza’s van

die zo nu en dan de mensen vergezelde een geweldige avond. Op

de Pizzahut aan €6! Bovendien durfde de ploeg regelmatig wel eens

donderdag vond de verkiezingscantus voor Biomedica plaats, samen

een gratis vat uit te delen. Donderdagmiddag was het dan tijd om te

met de Tequila Temptation van Miezerik dat evenals een groot feest

stemmen en de kiezers hebben laten blijken dat ze Ploeg Dard’Oh een

werd. Vrijdagnamiddag nadat alles opgeruimd, nageteld, opgehaald

goede keuze vinden. Een dikke pluim gaat uiteraard naar de organisa-

en teruggeven was, was er een groep mensen te vinden die allemaal

tie die deze week heeft mogelijk gemaakt want ook voor hen was dit

heel erg moe waren maar vooral voldaan, gelukkig en blij na deze

een heel zware week. Samen met een ploeg van 35 personen is deze

geweldige week die ze samen op poten gezet hadden waar niet al-

schitterende week, met om en bij de 3000 bezoekers, tot een goede

leen de Biomedicaleden maar ook de andere mensen een dik feestje

einde gebracht.

gevierd hebben.

34 | STURAmagazine


De studenten, UHasselt en niet te vergeten de buurtbewoners waren

Woensdag, de laatste dag van de week (ook Onze-Lieve-Heer moet

zeer tevreden over de verkiezingsweek. Er waren tijdens deze week

gevierd worden) werd er vooral duchtig gestemd. Studenten geno-

geen klachten van geluidsoverlast of vandalisme bij de politie. Dit is

ten nog van hun laatste pintje op het terras voor we afsloten. Ploeg

het resultaat van verschillende initiatieven die genomen zijn door de

Michielio kon deze mooie week afsluiten met een duidelijke overwin-

organiserende ploeg. Ze hebben gezorgd voor een goede security,

ning en laat de ouw-zakkenploeg in hun grijze haren krabben!

voorziening van toiletten en een geluidsbegrenzer. Daarnaast willen we graag de UHasselt bedanken voor het voorzien van de afvalverwerking en onze sponsors voor de trouwe steun. Vergunningen en regels waren tijdens de week ook helemaal in orde, wat we in de

FILII LAMBERTI

volgende jaren zeker gaan behouden. Hiermee hebben we bewezen

Na 6 weken vol goedkope drank, eten en dikke feestjes was het aan

naar de gemeente toe dat een evenwichtige organisatie van praeses-

studentenvereniging Filii Lamberti om de praesesverkiezingen van

verkiezingen perfect mogelijk is zonder overlast. De praesesverkie-

2011-2012 af te sluiten. Om dit te doen hielden we ons aan een strak

zingen van Diepenbeek zijn en blijven een uniek onderdeel van het

schema vol eten, actie en feestjes! Locatie? Het voetbalplein van de

studentenleven van de UHasselt. Het was zeker een weekje om niet

Universiteit natuurlijk!

te vergeten! Gevolgd op de nodige voorbereidingen werd er een grote tent opgezet om heel de week een spetterend verkiezingsfeest te houden.

COMMEATUS

Zo kon je bijvoorbeeld elke middag bij ons terecht voor goedkoop

Nadat het voetbalveld een weekje leeg had gestaan, was het de

geweldige randactiviteiten zoals bijvoorbeeld een bierpongtoernooi

beurt aan Commeatus en Dip’s om hun verkiezingen te organiseren.

of een eetwedstrijd, gevolgd door chillen met de andere Filianen en

De weergoden waren alleszins zeer goed gezind, want al tijdens het

bekenden. Elke avond werd er dan terecht gefeest tot in de vroege

startweekend liet de zon zich van zijn beste kant zien. Het goede weer

uurtjes met sfeervolle dj’s, cocktails en zware bieren, kortom voor ie-

werd doorgetrokken naar maandag, waar een zeer geslaagd bier-

der wat wils. Het was voor ons een week vol verrassingen (dan kijken

pongtoernooi werd gehouden, de nationale sport van de verkiezin-

we vooral naar de winnares van de eetwedstrijd), uitdagingen (zoals

gen (proficiat aan de mannen van MAG die wonnen!). De aanwezige

het terugverdienen van een vat) en doldwaze avonturen (tijdens een

karmeliet werd - al dan niet in wedstrijd - zeer gesmaakt. Dinsdag was

barbecue). Kortom dit wordt volgend jaar weer een week die je zeker

het weer heel wat minder: regen, regen en regen bleef maar komen.

niet mag missen!

eten. Om de dagen dan wat verder op te vullen organiseerden we

Maar dat kan een echte student niet tegenhouden zich te amuseren!

TEKSTEN: Verenigingen | FOTO’S: Kris Van de Sande

STURAmagazine | 35


INTERNATIONAL STUDENTS Our university has a significant number of international students from all over the world. Also the Student Council has for the second time an international student representative, Marcelius Atanga. He talks about the international students at Hasselt University, the first Pioneer International Student Conference and interviewed some other students from Africa.

INTERNATIONAL STUDENTS @UHASSELT All roads leads to Belgium, especially from the high lands of Africa. Belgium has emerged swiftly to engage in the process that keeps her on top without pointing fingers to the past, though old memories die

“

Communication is an important factor in cultural integration, one great hindrance to foreign students.

hard. This puts Belgium in control of the wind of globalization rather than letting changing times and the global fever take control over

As international students, by international standard and convention,

her. Although I forget so many things fast, I wouldn’t forget the fact

reserve all the student rights, thus the right to have a say in matters

that Belgium is the first country in the 21st century that has governed

concerning our academic progress, wellbeing on and off campus as

herself under normal conditions and democratic principles for a year

students. We are satisfied with the representation of international stu-

without a government.

dents at the Student Council this academic year, like there was two years ago. Cognizance of the fact that international students consti-

Living in Belgium seems for many international students at a start a

tute a significant population of the university, even more than some

nightmare, but as time unfolds they become more familiar with the

faculty in terms of numbers; mindful of the medium of communica-

neighboorhoods and create acquaintances. Diepenbeek is a strategic

tion at council meetings which is strictly Dutch; considering the fact

town, calm and conducive for studies, historic and her proximity to

that willingness is stronger than support, if such provisions are made,

Holland makes it a lively place for some students though other stu-

willing international students will take the challenge to learn at least

dents will prefer Brussels or Antwerp for its funky nature. Also nonscholarship students will prefer these other cities since there are more jobs with less restriction to the Dutch language. Communication is an important factor in cultural integration, one great hindrance to foreign students. Though there is a language center around Hasselt city where foreign students can learn basic Dutch that will help them integrate and interact easily, it is not very convenient for many students due to the distance, costs, bus schedule and more. This makes it very difficult and even kill the motivation that many international students have to study the language. We are very happy that after presenting this point to the Student Council who in turn presented it to the administration of the university, urgent measures are being taken to see that from next academic year international students will have basic Dutch lessons on campus at very little or no cost. We keep our fingers crossed that this project becomes a reality.

36 | STURAmagazine


basic Dutch to be able to have minimal contribution during council

In this regard international scholars/students motivated by the zeal

meetings. I hereby edge the Student Council to take serious note of

to go home after their studies and make a difference, mindful of the

this.

need to be part of the solution rather than part of the problems keeping our different countries underdeveloped. They kept reminding me,

We come from different ends of the globe, thus things are bound to

the international students from the University of Hasselt reached out

be different, but common issues exist that cut across more of a major-

to those in Ghent, Leuven, Liege, Antwerp and Brussels with the same

ity of the universities worldwide. One of them is interaction between

zeal, settled for the Pioneer International Student Conference (PISC)

students and the flow of information. In most cases the student

2012 at Hasselt. Aware of the fact that most of these issues are nation-

magazine and the university newspaper are very instrumental in the

al oriented and will require follow up at national level, we reached out

dissimilation of information. It is unfortunate that the international

for the foreign diplomatic missions of some underdeveloped coun-

students are more often than not left behind. It will be encouraging

tries represented in Belgium, the African Union, HEELPA, and other

to dedicate an edition for international students or preferably some

organizations for cooperation. We saw the need to brainstorm on the

pages in all editions for international students as a matter of policy.

major issues of concern with the following objectives:

Most important above all to international students is their academics. In fact in a chat with a significant number of students, the academic programs of the university are very good, excellent curriculum, out-

promote cooperation within international students;

promote student engagement in developmental research;

provoke intellectual rational criticism on the development of underdeveloped countries;

standing professors, well organized programs with much professional orientation. In a similar direction past students gave the same impres-

of their home countries vis-à-vis bad governance and corruption;

sion and testified their satisfaction while shouting out loud that they were highly equipped for the job market.

scrutinize the role of international scholars in the development

propose a model for the integration of developing countries into the framework of globalization in a win-win set up.

In general, most international students have a positive remark about their study and stay in Diepenbeek. They keep reminding me of their

A few words on the theme and the rationale behind the conference.

mother Martine Machiels and their uncle Marc Thoelen of the univer-

Do international students play a role in developing their home na-

sity. Many students, especially from the faculty of statistics spread all

tions? How could education and its power be translated to human

over the world, hold certain professors at high esteem and keep the

development? “Education is a human right with immense power to

flag of Hasselt University flying wherever they go.

transform. On its foundation rest the cornerstones of freedom, democracy and sustainable human development. We may have differ-

PIONEER INTERNATIONAL STUDENT CONFERENCE

ent religions, different languages, different colored skin, but we all belong to one human race.” (Kofi Annan) We believe that every international student is an ambassador of his/her nation while studying abroad. At the same time he/she is an ambassador of the host country

Education is a key factor in determining the socio political and eco-

upon his/her return to the homeland. After all we all belong to one

nomic framework on which our local and global societies operate.

world and one race.

Thus the amount, quantity and quality of education acquired by people plays a fundamental role in the formulation of policies under

All roads lead to Belgium, and ‘the sun never sets on a bright idea’. It

which decisions are made. In this era of globalization, we are wor-

was a great opportunity for many international students and the first

ried about the role of international scholars from developing coun-

of its kind for most to discuss about the development of their home

tries towards the developing of their different countries vis-à-vis the

countries. Many international students never knew they could be part

above points, the involvement of young scholars in developmental

of the solution their different countries are facing, but to our surprise

research and development cooperation. Their appreciation of the glo-

many went home with a different impression and will to make a differ-

bal framework between the developed and developing countries is a

ence at home and encourage others to do same so as to rephrase Vlir

determining factor in the need for a change. More often than not we

motto “Study at Flanders and make a difference at home”

play an outsider position, and take pleasure in criticizing and being only part of the problem and never part of the solution.

Organisers Marcelius Atanga and Abdou Aissami

STURAmagazine | 37


ANETH VEDASTUS KALINJUMA AISSAMI ABDOU Field of study: Master in Biostatistics Country of origin: Niger Republic

Field of study: Master in Biostatistics Country of origin: Tanzania

How do you feel as an international student at Hasselt University? I’m feeling okay, though in the beginning it was difficult especially in terms of language communication. But I thank our Biostatistics coordinator Mrs Martine, for making our starting life easy in Belgium.

How do you feel as an international student at Hasselt University? I’m making my way as an international student here at Hasselt Univer-

What kind of interactions do you have with Belgian and other inter-

sity, although on the way to leave soon.

national students, both at academic and social level? To be honest I only have a small interaction with Belgian students in

What do you think of your academic program?

my class and almost no interaction with Belgian students from other

Well, it depends. I can only speak for my own program which is of high

courses. Also the language problems are the main reason for this. But

quality and international recognition. It is built on international stand-

I have a lot of interaction with the other international students.

ards beyond national accountancies. Nevertheless all kind of students are found, some quite open minded and externally oriented, some

What do you think of your academic program?

not at all. I think in this world of globalization it doesn’t matter where

I have never regret to pursue this course since I have improved a lot

you come from but it matters who you are and what you can do.

in terms of my profession. I really like what I’m doing; I thank all my professors for this. However some semesters are very tight and per-

What did you think of the first Pioneer International Student Con-

haps an effort can be made to have at least a good distribution of the

ference?

courses.

Oh it was a great adventure. At the beginning when Marcelius and I started discussing the basic ideas, it was quite a challenge. I should

What did you think of the first Pioneer International Student Con-

confess that we had a lot of support from professor Paul Janssen (the

ference?

vice rector research of the university) who I would like to thank for his

The conference was nice and a good opportunity for the international

international vision and intellectual maturity. We also went on other

students in Belgium to interact. I learned a lot from the presenters,

campuses (University of Ghent, Leuven, Antwerp and Brussels) and

especially the one who linked the reality in the working field and the

met other international students. We had interesting discussions on

present challenges on the field.

international cooperation, development and research, especially focusing on what could be our role in the future. We were also lucky to have experts to enlighten us at the talks: professor Tom (Antwerp University), professor Luc Duchateau (Ghent university) and Stephan Heymans (Doctors Without Borders).

38 | STURAmagazine


HÉLIO LANGA Field of study: Master in Biostatistics Country of origin: Mozambique

How do you feel as an international student at Hasselt University? As an international student at UHasselt, the feeling I have is a lot of satisfaction, because the environment is healthy. Since we are coming from different cultures, we can interact in different ways. What kind of interactions do you have with Belgian and other international students, both at academic and social level? The relationship with the Belgian and other international students is very good, both the academic as the social level. Although I have a few opportunities to socialize with the Belgians since my program is more for international students, many of the friendships I have are not Belgian. What do you think of your academic program? The Biostatistics program is very interesting, because here we learn how to apply statistics in the biological and medical field, from the collection, evaluation and interpretation of all data obtained from research in biology and medicine. Two full years of intense pressure where we consume a lot of knowledge. We are sure that after this challenge we will be ready to face the market. What did you think of the first Pioneer International Student Conference? Well, I first heard of the conference by the promoters when they came up with this idea. From the beginning I found it something interesting, and I gave them a lot of strength for the initiative that they were TEKST & INTERVIEW: Marcelius Atanga

having. In my point of view I think that PISC should continue because I learned what the feelings of some international students are who do not want to return to their countries of origin. The conference could promote discussions that can encourage those students to take a more optimistic vision and entrepreneurship.

STURAmagazine | 39


Foto genomen tijdens de Hasselt Studenten Regatta

40 | STURAmagazine


FOTO: Marc Withofs

STURAmagazine | 41


KOKEN OP KOT De gemiddelde kotstudent vertoont vaak dezelfde eigenschappen: druk bezet, weinig kookervaring en de gewoonte om naar fastfood te grijpen. We veralgemenen niet graag, maar je kan er gewoon niet om heen. Speciaal voor jou hebben we daarom enkele tips en recepten gebundeld. Verwacht geen topgerechten, maar eerder een duwtje in de goede richting.

Pancakes •

1 ei

250 ml melk

1 el boter (gesmolten)

150 g meel

3/4 el bakpoeder

1/2 tl natron

1/4 tl zout

10 g vanillesuiker

Meng de bovenstaande ingrediënten goed doorheen tot de mix een gladde consistentie heeft. Doe per pancake 1 tot 2 el van de mix in een hete pan (zonder vet). Zodra op de deegoppervlakte blaasjes te zien zijn, de pancake keren en de andere kant laten bruinen (ca. 1 min per zijde). Lekker met fruit of ahornsiroop. De bakmix kan ook in grotere hoeveelheden gemengd en bewaard worden in een pot, zo heb je hem altijd bij de hand.

Simpele quesadilla •

wraps

tomatensaus

(geraspte) kaas

sla, rucola, ...

olijfolie

Vul de ene helft van je wrap naar keuze en plooi deze vervolgens dubbel. Doe een beetje olijfolie in een pan en laat deze warm worden bij medium hitte. Druppel wat olijfolie op 1 kant van je wrap en wrijf wat uit. Leg hem vervolgens op de andere (niet ingevette) kant in de pan. Laat beide kanten knapperig en bruin worden. Serveer met wat verse sla of als extra een ei.

42 | STURAmagazine


HANDIGE TIPS Chocoladecake in een kopje

Slappe groenten Is de sla of een andere bladgroente slap, spoel deze af met koud water. Vaak frissen ze dan op.

1 el zonnebloemolie

1 el melk

1 klein ei

Als je kookt, maak dan een portie meer en bewaar deze in

1 el instant koffie

een luchtdichte container in de koelkast/diepvriezer voor

1 tl cacaopoeder

een andere dag.

2 tl suiker

2 el meel

1/3 tl bakpoeder

chocolade stukjes (hoeveelheid zelf te bepalen)

Neem een grote koffiemok (liefst microgolfbestendig) en mix hierin alle droge ingrediënten. Breek het ei in de mok en roer alles goed om met een vork. Voeg dan de olie, melk en chocolade toe. Na het gron-

Spaar tijd

Brood beu? Koop een pakje wraps. Deze kun je met allerlei ingrediënten vullen (bijvoorbeeld sla, kaas, gehakt, tomatensaus, …). Ook heerlijk als quesadilla (zie recept) of in driehoekjes geknipt aangebakken in de pan met wat olijfolie en zout (homemade chips).

dig mengen van de mix, zet de mok in de microgolf (2 minuten op 1000 watt). Laat 1 minuut afkoelen en serveer met slagroom, ijs of aardbeien naar keuze.

Kruiden Een potje basilicum is bestendiger dan je zou denken en bovendien brengt het smaak in je pasta of andere gerechten. Gedroogde kruiden zoals tijm, oregano, chili, … zijn ook altijd goed om bij de hand te hebben.

Snelle smoothie Met een handvol (diepvries) frambozen of gemixte bessen, een banaan, wat appelsap en een blender heb je binnen seconden een heerlijk verfrissende smoothie.

Goed om in voorraad te hebben Chorizo: deze Spaanse worst is heerlijk gekruid en kan na het aanbraden in een pan in allerlei gerechten verwerkt worden (in wraps, onder pasta, rijst, roerei, …). Bovendien

Gedroogde tomaten: heerlijk onder de pasta gemengd met wat basilicum en mozzarella. Halloumi: een geitenkaas die gebraden of gegrild wordt, ook veelzijdig inzetbaar (bbq, pasta, …).

STURAmagazine | 43

TEKST & FOTO’S: Paulina Reijsmeijer

lang houdbaar.


Universiteit Hasselt | Campus Diepenbeek Agoralaan | Gebouw D | 3590 Diepenbeek | BelgiĂŤ stura@uhasselt.be | www.sturauhasselt.be

StuRa Magazine 2011-2012.3  

StuRa Magazine 2011-2012.3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you