Strona Kobiet sierpień 2021 Bydgoszcz

Page 28

PA R T N E R T E M AT U

Z DJ ĘC I E R A FA Ł KO S T R Z E WA

NIESTRUDZONA ORĘDOWNICZKA SPRAW KOBIET

NA PIERWSZYM PLANIE PRZEZ NAJBLIŻSZE 50 LAT MUSIMY WYEKSPONOWAĆ TO, CO KULTUROWO UTRWALONE W STEREOTYPIE KOBIECOŚCI: TROSKĘ O INNE ISTOTY (NIE TYLKO O LUDZI), MYŚLENIE WSPÓLNOTOWE, NIERYWALIZOWANIE, DOCENIENIE PRZESTRZENI ŻYCIA POZAZAWODOWEGO. INACZEJ NIE NAPRAWIMY TEGO, CO ZEPSULIŚMY NA NASZEJ PLANECIE – TWIERDZI FILOZOFKA ALEKSANDRA DERRA Z UMK. R OZ M AW I A J A N O L E K S Y


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.