BÆREKRAFT

Page 1

Strømmes bærekraftstrategi:

BÆREKRAFT MED MENING


“Bærekraftig utvikling er utvikling som møter dagens behov uten å kompromittere fremtidige generasjoners evne til å møte sine egne behov”.


3 videre pilarer:

Sosialt. Økonomisk. Miljø. Bærekraft er ikke noe nytt for Strømmes. Vår egen Code of Conduct er utarbeidet i 2012, og vi har siden gjort mye for å velge troverdige leverandører og lete etter alternative produkter. Det er enkelt å erklære seg enig i klimamål og verdensmål. Det er noe annet å omsette ord til handling uten å falle for det første og beste grønne produkt eller det mest populære miljøslagordet. Nettopp derfor har vi gått meget konkret til verks. Vi har spurt oss selv og våre kunder om følgende:

Hva er egentlig bærekraft? De mange gode svarene har vi brukt til å formulere noen meget konkrete regler for bærekraft.


Ansvarlig sosialt ansvar Vi gransker rapportene. Mange av våre produkter produseres i Østen. Mange av våre kunder krever en rapport om arbeidsmiljø. Dette er en rapport fra et inspeksjonsbesøk utført av et uavhengig inspeksjonsorgan. Vi krever arbeidsmiljø-rapport fra våre leverandører. Vi går skrittet videre og sender rapporten til validering hos våre egne rådgivere. Vi vurderer bl.a. om rapporten rent faktisk dekker produksjonen av produktet. Et enkelt eksempel: Vi skal produsere 100.000 bamser, og får en fin inspeksjonsrapport. Det er kun ett problem som rapporten ikke nevner: Det er 4 symaskiner på fabrikken! Med andre ord foregår altså det meste av produksjonen et helt annet sted. Vi aksepterer ikke kjemiske stoffer i våre produkter, dersom de utgjør en fare for menneskene som skal produsere dem. Derfor krever vi dokumentasjon for alt – også lim og trykkfarger. En fabrikkarbeider skal ikke risikere liv og helse fordi vi ønsker produksjon av et produkt med for eksempel epoksybelegg.


Ansvarlige produkter/økonomi Vi selger ikke produkter uten bruksverdi og uten rimelig levetid. Hos Strømmes velger vi kvalitet/bruksverdi og levetid fremfor pris. Transport/emballasje tas med i en miljøvurdering av produkter. Vi krever at våre transportører har en strategi på bærekraft. Vi krever en reduksjon av unødvendig plastbruk fra våre leverandører. Produktsikkerhet og overholdelse av relevant lovgivning er et sterkt fokusområde hos Strømmes Vi inngår ikke kompromiss. Et godt eksempel er nøkkelbånd, hvor det kreves en sikkerhetslås som sikrer at barnet ikke blir kvalt dersom det skulle sitte fast. Vi krever også dokumentasjon for materialene, da denne låsen har hudkontakt. Økonomisk vekst Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.


Meningsfylt handling basert på kunnskap/miljø Vi hopper ikke på all verdens markedsføringsstunts for grønn bioplast. Vi skal ha fakta på bordet. Den gjenvinnbare bioplasten kan være identisk lik plast laget av fossile råvarer - nettopp derfor kan den sorteres og gjenvinnes med annen plast. Bionedbrytbar plast kan derimot ikke sendes inn i returordningene slik de fungerer i dag. Vi selger ikke hvilket som helst gjenbruksprodukt. Vi krever at det faktisk kan gjenbrukes, og at det er etablert mottaksanlegg med et resirkuleringsog behandlingssystem for materialene produktet er laget av. Bærekraft og produktsikkerhet skal gå hånd i hånd. For en rekke produkter, som for eksempel produkter med matkontakt, leketøy, sikkerhetsutstyr, reflekser m.m., er det ofte ikke mulig å anvende gjenbruksmaterialer, da det stilles høye krav til sporbarhet og produktsikkerhet. Det kan også være særskilte krav til hvilke materialer som kan benyttes. Det er ikke bærekraftig å produsere et produkt med gjenbruksmaterialer, dersom det kompromitterer helse eller sikkerhet for brukeren.


Hovedkontor Strømmes Reklame AS Rigetjønnveien 14 4626 Kristiansand

Avd. Oslo Strømmes Reklame AS Karenslyst Allé 55 0277 Oslo

Tlf. 38 12 01 00 E-post: stromme@strommes.no strommes.no


Trykket pĂĽ 100% resirkulert papir


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.