Page 1


ðåêëàìíûå ïëîùàäè | (044) 383 29 97 | e-mail: reklama@strannik.in.ua

2

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


СТРАННИК (Мандрівник) №7 (150) 2010 Журнал Свідоцтво про державну реєстрацію

[Содержание]

¹150 j îêòÿáðü 2010

ÁÀÇÀ ÄÀÍÍÛÕ

КВ №16300#4772ПР від 02.02.2010 Засновник, видівець , головний редактор

4 СОБЫТИЯ МЕСЯЦА Турнир по серфингу среди собак, Вручены Шнобелевские премии2010 года, Октоберфест 2010

Дмитро V. Лубкін тел. редакції (044) 383 29 97 e#mail: reklama@strannik.in.ua Відповідальність за зміст

6, 10 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Афиша тайских событий на октябрь 2010, Первая туристическая выставка в городе Ван, Первый в Польше музей неоновой рекламы, Самая красивая форма стюардесс, Открылся аквапарк Ice Land, Кинопутешествие по Барселоне

рекламних оголошень несе рекламодавець StrannikTravelMagazine.com

ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÐÓÁÐÈÊÈ!!! 8 ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Àâòîðû, ðåäàêòîðû è äðóãèå ñîòðóäíèêè ðåäàêöèè æóðíàëà ÑÒÐÀÍÍÈÊ íå ïðèíèìàþò âîçíàãðàæäåíèé çà ïîëîæèòåëüíûå èëè îòðèöàòåëüíûå îòçûâû î êîíòèíåíòàõ, ñòðàíàõ, ãîðîäàõ, äåðåâíÿõ, êóðîðòàõ, ãîñòèíèöàõ, ðåñòîðàíàõ, ëþäÿõ, æèâîòíûõ, íàñåêîìûõ, ðàñòåíèÿõ, âåùàõ, àâòîìîáèëÿõ, ÿõòàõ è ïðî÷èõ æèâûõ è íåæèâûõ îáúåêòàõ è ñóáúåêòàõ. Âñå âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ÿâëÿþòñÿ ñóáúåêòèíûìè, îòðàæàþò èõ ëè÷íóþ òî÷êó çðåíèÿ è ìîãóò íå ñîâïàäàòü íè ñ ÷üèì äðóãèì ìíåíèåì. Ðåäàêöèÿ ñàìà çàíèìàåòñÿ îðãàíèçàöèåé ïîåçäîê ñâîõ æóðíàëèñòîâ. Ó÷àñòèå êîððåñïîíäåíòîâ æóðíàëà ÑÒÐÀÍÍÈÊ â ðåêëàìíûõ, èíôîðìàöèîííûõ èëè ïðåññ è ïðî÷èõ òóðàõ âîçìîæíî òîëüêî ïðè ñîãëëàñèè îðãàíèçàòîðîâ ñ íåçàâèñèìîé ðåäàêöèîííîé ïîëèòèêîé æóðíàëà. Ïî îêîí÷àíèè ïîåçäîê îðãàíèçàòîðû òóðîâ íèêàêîãî âëèÿíèÿ íà ïðåäâàðèòåëüíóþ, à òåì áîëåå, íà îêîí÷àòåëüíóþ ðåäàêöèþ ìàòåðèàëîâ íå èìåþò. Ïóáëèêàöèÿ ðåêëàìíûõ è PR ìàòåðèàëîâ âîçìîæíà ëèøü â ñòðîãî îòâåä¸ííûõ ìåñòàõ ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè è ÷¸òêèìè îãðàæäåíèåì ïîäîáíûõ ìàòåðèàëîâ îò ïðî÷åé èíôîðìàöèè, ðàçìåù¸ííîé â æóðíàëå.

4

СТИЛЬНАЯ ПРОГУЛКА ПО ЛОНДОНУ. МЕЙФЕЙР 12 МЕСТО НА ЗЕМЛЕ 7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ в ДЮССЕЛЬДОРФе ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

14 – 20 ПЯТНАШКИ Полтора десятка круизных кораблей

òåìà íîìåðà ÏÕÓÊÅÒ 22 – 31 Музей оловянных копей, Храм Чалонг , Пляж Сурин, Бухта Банг Тао, Пхукет Таун, Май Као, Карон , Храм Пхра Нанг Санг, Храм Шри Сунтон, Phuket Fantasea, Патонг, Заповедник Кхао Сок, Острова Пхи Пхи 32 33 34 35 36 37 38

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ ЕДА, РЕСТОРАНЫ СУВЕНИРЫ ТАЙСКИЙ ШОПИНГ РОДИНА СЛОНОВ ОТЕЛИ ПХУКЕТА Как отличить катоя от истиной тай-леди?

ÑÒÐÀÍÈ×ÊÈ ÄÀÊÈ ÊÐÓÀÒÎÍ 40 - 43 МОДНЫЙ ОКЕАН МЕЛОДИИ СЛЕДУЮЩЕГО ЛЕТА Тенденции развития пляжной моды сезона весна - лето 2011

ÀÂÒÎÏÈËÎÒ 44 – 45 ГАДЖЕТТАУН 46 ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ НЕ ПЛАЧЬ, МАЛЕНЬКИЙ... СЕЙЧАС ПАПА ОБГОНИТ ГРУЗОВИК И ДОЧИТАЕТ СКАЗОЧКУ

48 ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


ðåêëàìíûå ïëîùàäè | (044) 383 29 97| e-mail: reklama@strannik.in.ua

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

5


áàçà äàííûõ | СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

сша

сша

Турнир по серфингу среди собак

Вручены Шнобелевские премии2010 года 30 сентября в Гарвардском университете в США состоялось вручение двадцатой ежегодной Шнобелевской премии, присуждаемой за самые нелепые научные открытия. По традиции эта пародийная церемония проходит в преддверии оглашения лауреатов настоящей Нобелевской премии. Все билеты были раскуплены ещё задолго до начала события. В этом году главной темой церемонии вручения Шнобелевской премии стали микроорганизмы. После прослушивания оперы, посвященной жизни бактерии на переднем зубе женщины, лауреаты получали премии, предварительно продезинфицировав руки жидким мылом.

Второе ежегодное соревнование по серфингу среди собак прошло в США 19 сентября. Собаки и их хозяева участвовали в различных мероприятиях, а все средства, собранные благодаря этому событию, пошли в пользу организаций по спасению и помощи животным, а также приютам для собак. В соревновании было несколько категорий – маленькие собаки, средние, крупные и очень крупные. Судьи оценивали длительность их выступления, размер волны и «степень уверенности» на доске.

германия

Октоберфест 2010

18 сентября мэр Мюнхена Кристиан Уде открыл первый бочонок пива и прокричал O’zapft is!”, открывая знаменитый фестиваль пива Октоберфест 2010. В этом году у праздника юбилей – ровно 200 лет назад. Традиция Октоберфеста началась в 1810 году в честь 12-ой свадьбы октября между коронованным баварским принцем Людвигом и принцессой Терезой Сакс-Хильдбургхаузен. На праздник пригласили всех жителей Мюнхена. праздник длился пять дней на лугах перед главными воротами в город.

6

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com

В области инженерии премию получила группа британских ученых под руководством Карины Ацеведо-Вайтхаус, которые усовершенствовали метод сбора китовых соплей, используя дистанционно управляемый вертолёт. Лауреатом в области медицины стали голландские ученые Симон Ритвилд и Илья ван Бист, сделавшие весьма неожиданное открытие – оказывается, астму можно лечить катанием на американских горках. Группа из японских и британских исследователей разработала способ определения оптимального маршрута прокладки железнодорожных путей с использованием… слизевиков. Премия мира заслуженно досталась ученым (как ни странно, вновь британским), доказавшим, что ругань снимает боль. Исследователи из США экспериментальным путем неожиданно установили, что в процессе работы в лаборатории микробы цепляются к бородатым ученым. При этом мытье бороды не избавляет от опасности заразиться.


áàçà äàííûõ | ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

таиланд

турция

Афиша октября 2010

Первая туристическая выставка в городе Ван

15 - 23 îêòÿáðÿ Фестиваль сверкающих лодок на реке Меконг в городе Накхон Пханом. Праздник проходит ночью, чтобы зрители могли во всем великолепии увидеть световые панно, укрепленные на больших лодках. Тут уже изображают не птиц, а королевскую семью Таиланда, храмы и мантры. Фестиваль посвящен Будде и поначалу был только религиозной церемонией. Сейчас это соревнование между монастырями и тайскими компаниями - кто сделает лодку самой блистательной. 7-16 îêòÿáðÿ Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Своими истоками фестиваль восходит к традиции, начатой китайскими переселенцами на острове Пхукет полтора века назад. Во время праздника представителями основных китайских храмов острова проводятся зрелищные процессии, а также традиционные магические ритуалы умервщления плоти. Участники фестиваля верят, что экстремальный пирсинг, хождение по огню и другие способы нанесения себе увечий обеспечат им милость богов. Считается, что боги защитят верующих, доказавших свою веру таким образом, от всех превратностей судьбы, а также от шрамов и смерти от потери крови. 23 îêòÿáðÿ День Чулалонгкорна. Проводится в память о Короле Чулалонгкорне Великом (Рама V). По всей стране к памятникам в честь короля-реформатора возлагаются цветы и подношения. Full Moon Party на Ко Панган. Ежемесячная вечеринка в ночь полной луны не нуждается в дополнительной рекламе – всю ночь на пляже музыка и веселье. 23-24 îêòÿáðÿ Фестиваль огненных шаров в провинции Нонг Кхай. Каждый год в полнолуние в октябре из глубины реки Меконг появляются красные светящиеся шары (от нескольких десятков до тысяч) и уплывают в небо. По легенде — это весточки из подземного королевства змей. 25 îêòÿáðÿ Международный чемпионат по тайскому боксу Муай Тай. Второй раунд, из 8 бойцов останется лишь 4. Место встречи: Бангкок Hua Mark Indoor Stadium. Подробнее 2-7 íîÿáðÿ Phuket Thailand Open volleyball. Турнир по пляжному волейболу среди женщин Swatch FIVB World Tour. В этом году на теплом песке пляжа Карон (Пхукет) ожидается рекордное количество команд. Призовой фонд 190 000 $

8

С 20 по 24 октября 2010 года в городе Ван в выставочном комплексе Van Altayli Facilities состоится 1-я туристическая выставка Van Tourism Fair. Мероприятие организовано в рамках 17-й Торгово-промышленной выставки. Выставка пройдет при партнерстве с Ассоциацией туристических агентств Турции TURSAB и компанией Forum Fairs and Promotion Co. Inc. Спонсором выступает Министерство культуры и туризма Турецкой Республики при поддержке муниципалитета и губернаторства Вана, Союза торговых палат и бирж Турции, а также Торгово-промышленной палаты города. «Восточный регион имеет огромный потенциал. Он предлагает туристам богатую историю, культуру, а также красоту природы – в 5 км. от города расположено всемирно известное озеро Ван, - говорит Берат Йылдыз, Атташе по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине, - Первой туристической выставкой регион привлечет к себе внимание не только близлежащих городов и стран. Город Ван также известен миру породой белых кошек с глазами разного цвета и как место, где можно попробовать богатые местные завтраки (Van kahvalt s ), знаменитые разнообразием блюд» Упрощение визового режима и создание условий для свободной торговли с соседними странами на Востоке и Юго-Востоке страны, способствует увеличению экономического и туристического потенциала региона Ван. Ван - город на востоке Турции, близ восточного берега озера Ван. Административный центр и крупнейший населённый пункт области Ван. Население составляет 312,5 тыс. жителей (2009).

польша

Первый в Польше музей неоновой рекламы откроется в Варшаве Весной 2011 года в Варшаве откроется первый музей неоновой рекламы. В коллекции будущей галереи уже собрано семь экспонатов, которые в настоящее время можно увидеть на интернетсайте. Собрание музея включает, в частности, вывески: Berlin, появившуюся на здании магазина на улице Marsza kowska в 1974 году; Tkaniny dekoracyjne ("Декоративные ткани"); Kino Praha ("Кинотеатр "Прага"). Коллекция будет состоять из оригинальных вывесок советских времен и их копий. Проект открытия музея с кафе и музыкальным клубом получил возможность воплощения в жизнь благодаря поддержке администрации варшавского района Wola, где он будет расположен. В скором времени планируется выпустить фотоальбомы, посвященные неоновым вывескам в Польше, один из которых будет отпечатан в Нью-Йорке. Сайт музея www.polishneon.com

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


ðåêëàìíûå ïëîùàäè | (044) 383 29 97| e-mail: reklama@strannik.in.ua

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

9


áàçà äàííûõ | ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ

На выходных Дака Круатон летала в Лондон. Новый лондонский приятель её слегка подвёл. Улетел играть в гольф на Гаваи, забыв, что пригласил Даку именно на этот уикенд к себе в гости. Потом, конечно, и извинялся, и говорил, что это он виноват, и то, что Дака сама дура и даты перепутала… Но это уже не важно. Приятель улетел, отель не забронировал, Дака первый раз в Лондоне. Что вам сказать? Короче, ужас… Но, к счастью оказалось, что в Лондоне живёт Дакин дальний знакомый. Но не совсем знакомый… То есть он теперь уже, конечно, знакомый, а тогда был просто сыном друзей хороших знакомых Даки, которые дали Даке его телефон, когда она ревела в аэропорту и звонил в Киев всем подряд, жаловалась на свою судьбу, говорила, что зря сюда припёрлась и тут её никто не ждёт. Герман оказался милым мальчиком. Приехал в аэропорт, привёз расстроенную Даку к себе домой и разрешил пожить эти пару дней. Оказалось, что Герман Инденбаум – достаточно известный молодой дизайнер, который несколько лет пработал на других, а теперь основал фирму, зарегистрировал и теперь продвигает свою торговую марку Gero In. Большую часть времени он проводит путешествуя по миру, черпая своё вдохновение в колоритах аутентичных изделий от Ибицы до Гоа. Гера провёл для Даки небольшую пешеходную экскурсию по кварталу вокруг дома, где он живет. Нам показалось это интересным и мы решили ввести новую рубрику в нашем журнале, которая пока будет называться ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ, а потом, с вашей помощью, Дака придумает что-нибудь пооригинальнее. «Между Сити и Гайд-парком располагается район фешенебельных домов, принадлежающих британской аристократии, - это Мейфейр. Многие красивые здания 18 и начала 19 веков рассказывает Герман, - здесь всё очен ь компактно. Всё можно обойти пешком. Начнём мы, конечно, с лабиринтов Dover Street Market (1) [1718 Dover St.; 44-20-75180680]. ДСМ – торговый центр, концепцию которого можно выразить словами его создателя Rei Kawakubo “Я хотел сформировать пространство, где бы творцы разных направлений сталквались с друг с другом, порождая атмосферу прекрасного хаоса….” На 6 этажах можно купить одежду и

10

СТИЛЬНАЯ ПРОГУЛКА ПО ЛОНДОНУ МЕЙФЕЙР 1

5

4

3

обувь таких марок как Marios Schwab, Nicholas Kirkwood, Nina Ricci, Peter Pilotto, Proenza Schouler, Roberta Furlanetto, Rodarte Sacai, Salvatore Ferragamo и других. Кстати на верхнем этаже – очаровательная кафешка с изумительными булочками и вкуснейшим кофе. Дальше отправляемся в ателье Thom Sweeney [1-2 Weighhouse St.; 44-20-76296220]. Это традиционное ателье мужской одежды, работа которого определяеься традициями знаменитой Savile Row. Савил Роу – улица потрных мужской одежды. Считается, что само понятие пошива костюмов на заказ родилось именно здесь. Харди Эмис, Гивс и Хоукс, Генри Пул – это имена Savile Row.

2 На саму Savile Row мы не пойдём, это в другую сторогу, а вот ателье Thom Sweeneyя тебе покажу. Это традиционное лондонское ателье с современным подходом. Этот пиджак (2) . Я шил у них. Это потрясающе. Кстати, рядом ты можешь видеть украинскую католическую церковь, точнее Ukrainian Catholic Cathedral of the Holy Familyin Exile. Обувная фирма Harrys of London в своих коллекциях варьирует различные материалы. Стили – от классики до модерна, смело объединяя и экспериментируя. Мне очень нравятся DWAIN KUDU SUEDE (3) (£345) Мы просто обязаны посетить их магазин [59 S. Audley St.; 4420-7409-7988].

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com

Раз мы уже здесь, самое время пообедать. Scott's Restaurant (4) - утончённое место для ланча. Англофранцузкая кухня, интерьер в с тиле арт деко, тебе понравится... Ресторан входит в число лучших по версии журнала Time Out London. Лучший музей в Мейфейр, конечно, галерея современного искусства Сади Колес (Sadie Coles) (5). Для меня это источник вдохновения, который всегда рядом [69 S. Audley St.; 4420-7493-8611]. Ужин в знаменитом марокканском ресторане Mourad Mazouz's Momo (6) будет нам наградой за нашк столь длительное пешее путешествие путешествие [25 Heddon St.; 44-20-74344040; entrees, $26-$45].


áàçà äàííûõ | РАЗНОСТИ

авиакомпании

оаэ

Самая красивая форма стюардес

Открылся аквапарк Ice Land

Сайт Skyscanner составил список из 10 авиакомпаний, которые лучше всех одевают своих стюардесс. Первое место в этом списке занимает Qatar Airways. Ретро-униформу катарских стюардесс положительно оценили 33% опрошенных. 2 место (17%) занимает униформа Air France, созданная Кристианом Лакруа. 3 место (15%) в списке занимает униформа стюардесс British Airways, пишет Independent.

скидки Гостиничная группа B&B объявила о начале акции Crazy week-ends, в период действия которой каждые выходные стоимость проживания в отелях сети будет составлять от 2 до 37 евро. Акция действует с 1 октября по 2 января в 183 гостиницах B&B во всей Франции. Скидки действительны каждый уик-энд - с пятницы по воскресенье при одно- или

двухместном размещении. Количество номеров, доступных по сниженной стоимости, ограниченно. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо заранее забронировать номер через интернет. Туристам следует обратить внимание на то, что акция не распространяется на праздничные и предпраздничные дни.

испания

В эмирате Рас-эль-Хайма появился новый аквапарк - Ice Land. Он расположен в 80 километрах к северу от Дубая и занимает площадь в 1,2 квадратного километра. Новый крупномасштабный комплекс, помимо аквапарка, включает в себя парк развлечений для детей и взрослых, а также торговый центр. Одним из знаковых аттракционов парка стал "Пингвиний водопад" (Penguin Falls). Он считается самым большим в мире искусственным водопадом - его высота составляет 36,5 метров, а ширина - 164 метра. На западной стороне аквапарка располагаются водные горки - Slide Zone. В общей сложности 24 водные горки выходят из башен высотой более 33 метров. Особо следует отметить такие горки, как Tornado Spin Slides и The Boomerango, испытать спуск с которых рекомендуется всем любителям острых ощущений. Игровая зона Aqua Games представляет собой футбольное поле с мягким покрытием, залитым тонким слоем воды. Игроки на поле периодически попадают под искусственный "ливневый" дождь. Аттракцион Coral Reef - рукотворный водоем с искусственными коралловыми рифами и настоящими живыми рыбами. Все любители понырять могут заняться подводным плаванием именно там. Детская бухта (Kids Cove) предназначена для самых маленьких гостей аквапарка. В ней созданы небольшие бассейны, миниатюрные горки и песочницы. Специально для любителей "дальних" заплывов в аквапарке построены бассейн с искусственными волнами Wave Pool размером более 3,5 тысяч квадратных метров и бассейн Whirl Pool ("Водоворот") олимпийских размеров.

Кинопутешествие по Барселоне

Экскурсии по кино-Барселоне предлагает гостям столицы Каталонии городской офис по туризму. Они смогут совершить прогулку "вместе" с Педро Альмодоваром, Вуди Алленом или Мануэлем Уэргой по самым кинематографическим местам города и услышать занимательные истории о съемках "Парфюмера", "Сальвадора" (Мануэля Уэрги), "Все о моей матери", "Испанка" ("Испанский постоялый двор" Седрика Клапиша) или "Вики, Кристина, Барселона". Во время экскурсии туристы посетят места, где снимались фильмы; увидят достопримечательности, связанные с наиболее известными персонажами кино; услы-

12

шат забавные истории об актерах и режиссерах и случаи, происходившие во время съемок, а гид покажет им фотографии, запечатлевшие сцены, о которых в данный момент идет речь. Экскурсии проводятся на испанском и английском языках по субботам в 17.00. Продолжительность прогулки составляет два с половиной часа. Сбор группы - у памятника Колумбу на площади Portal de la Pau. Стоимость участия - 14 евро, дети до 8 лет - бесплатно. Забронировать билет можно на сайте туристического офиса или приобрести его на месте сбора группы не позднее, чем за 15 минут до начала экскурсии

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


áàçà äàííûõ | МЕСТО НА ЗЕМЛЕ

германия

7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ в ДЮССЕЛЬДОРФе ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

1 • Прокатиться из аэропорта до железнодорожной станции на воздушном трамвае. Если из аэропорта вы не взяли такси, то воздушная монорельсовая дорога верный способ добраться до железнодорожной станции. Оттуда вы доедете до главного вокзала Дюссельдорфа (всего лишь одна остановка). • Пройтись по королевской аллее "КЁ", Кёнигс Аллея (1) главная шоппинг улица Дюссельдорфа, знаменитая не только на всю германию но и Европу. На ней находяться магазины самых знаменитых мировых брендов. Посетите и пару бутиков немецких дизайнеров. Дюссельдорфские дизайнера славятся своим авангардизмом и графичность в одежде. • Посетить музей К21, в нем находится уникальная коллекция современного искусства, и подняться на его крышу. Игромная стеклянная крыша музея напоминает стеклянный купол, и оттуда открывается прекрасная панорама на город. • Попробовать Дюссельдорфского тёмного пива "Schlussel" в пивной Альтштадта. В старом городе (5) находятся более 260 пивных и гастрономических заведений, отрытых до поздна. • Поехать в Кейзерсверт (6), соседний городок на границе с Дюссельдорфом. Осмотреть руины замка Короля Фридриха Барбароссы, и другие достопримечательности сохранившиеся с романских времен. Дойти до Рейна, и в местном ресторанчике ( увидите прямо на берегу ) попробовать самые вкусные горячие вафли во сливками и вареньм!

14

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


3

2

• Подняться на Рейнскую телебашню (2) и посмотреть на город с высоты 180 метров! На башне находится крутящийся ресторан и две смотровые площадки. Сверху впечатляющая панорама на город, Рейн, порт и набережную. • Отправиться на прогулку в порт Медиенхафен (3). Осмотреть современную архитектуру: три кривых здания (4) 5 знаменитого архитектора О. Герри в районе Медиен Хафен, впечатляущее произвединие архитектуры „Городские ворота“ (Stadttor) поближе к телевизионной башне, а потом - съесть сосиски с чистым золотом. Порт излюбленное место местной успешной богемы и дизайнеров. Здесь много хороших ресторанов и ночных баров. В Медийной гавани есть одна маленькая и уникальная достопримечательность: трактирчик Сarry - единственное место в Дюссельдорфе, где подаются сосиски с сусальным золотом.

4

6

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

15


ïÿòíàøêè | 15 КРУИЗНЫХ КОРАБЛЕЙ

полтора десятка

КРУИЗНЫХ КОРАБЛЕЙ Люди делятся на тех, кто только мечтает отправится в морской круиз и тех, кто уже в круизе побывал. Те, кто из круиза вернулся, тоже делятся на двегруппы – тех, кто только сойдя на берег, уже собираются в новый круиз и тех, кто решает, что больше на борт судна ни ногой. Вторых, правда, значительно меньше. После того, как самолёты победили корабли на трансокеанских рейсах, само понятие «путешествие по морю» перешло из конкретного «добраться из пункта А в пункт Б» во что бы то ни стало, в воодушевленно – романтическое беззаботное времяпровождение в окружении неги и комфорта. Во время круиза можно посетить сразу несколько стран за одну поездку и это хорошо. Конечно, пребывание в городах непродолжительно, но даже за это время можно посмотреть основные достопримечательности. Кроме того, путешествие на круизном судне ещё и невероятно комфортно. Круизный сервис разительно отличается от обслуживания в отелях. На лайнерах царят идеальная чистота и «морской» порядок - каюты убираются дважды в сутки, а белье перестилается каждый день. В старину нерадивых стюардов скармливали акулами. В наше время, конечно, никто за борт их не выбрасывает, но традиция поклонения чистоте осталась. Класс круизных лайнеров всегда выше, чем гостиниц с таким же количеством звезд. Четыре звезды в море, обычно, соответствуют пяти звездам, а то и выше, на суше. Сегодня я расскажу вам о пятнадцати круизных кораблях самых разных видов и конструкций. Это не хит парад. Моей целью не было расставить всех по местам, раздать каждому по паре серёг, есколько звёзд и золотому свистку в подарок. В обозрении вы найдете информацию о 15 кораблях, каждый из которых является в чём-то уникальным и не похожим на остальные. Должен предупредить. Большинство из этих лайнеров совершают круизы у берегов США и ориентированы на американских туристов, что не удивительно. Американцы тратят на круизы больше, чем весь остальной земной шар. Только в прошлом году пять миллионов граждан США провели свой отпуск на бортах круизных лайнеров. Дедушка Че


Royal Caribbean

Liberty of the Seas

Disney Ñruise Line

Disney Magic В середине 1990-х годов, Disney экспериментировал, организуя круизы, известные как The Big Red Boat, фрахтуя суда у, ныне закрывшейся, Premier Cruises. Эксперимент был настолько удачен, что компания начала эксплуатацию собственных судов, построенных в строгом соответствии с корпоративной политикой и стандартами Disney Корабли Disney легко узнать по длинному и низкому профилю, с двумя линиями красных труб, черным корпусом и, выкрашенными в фирменный диснеевский цвет, называемый «микки-жёлтый», конструкциями и спасательнми шлюпки. Понадобилось получать специальное разрешение Береговой Охраны США, чтобы изменить обязательный оранжевый цвет шлюпок на жёлтый. Disney Magic был первым из кораблей флотилии Disney . Он был спущен на воду в 1998 году. Главное на Disney Magic (83 000 тонн, 2 400 пассажиров) – это развлечения. Развлечения самые разнообразные и на любой вкус. Представления с участием диснеевских героев - от Белоснежки до Пиратов Карибского моря, тематические диснеевские программы, кинопрограммы на различных палубах и в грандиозном кинотеатре, оснащённом специальной системой Disney Digital 3-D. Для детей в течение в сего дня проводятся самые различные турниры, конкурсы, соревнования. Можно принять участие в театральных постановках и съемках фильма, шоу талантов, дискотеках. Пока развлекаются дети, организуются специальные программы и для взрослых. Например, кулинарное шоу, представление «За сценой», которое показывает как снимается кино, дегустации, и т.д. Для любителей активного отдыха – три бассейна, волейбольная и баскетбольные площадки, столы для пинг- понга, беговые дорожки.

Liberty of the Seas - второй корабль Freedomкласса – семейства кораблей, входящих в флотилию Royal Caribbean. Корабли Freedom – это круизные лайнеры с водоизмещением 160 000 тонн, рассчитанные на приём 3634 пассажиров. Помимо Liberty of the Seas к классу Freedom относятся Freedom Of The Seas и Independence Of The Seas. Корабли этой серии предлагают настолько широкий диапазон развлечений, что порой забываешь, что ты находишься на борту океанского лайнера. Три бассейна, включая спортивный, аквапарк с аттракционами, интерактивными пляшущими фонтанами в H2O зоне, искусственна волна на высоте десятков метров над океаном для серфингистов, джакузи и многое другое... И это не говоря о казино, ресторанах, барах, магазинах и самом большом в открытом океане ночном клубе. Ежедневные цирковые представления, ледовое шоу, пользующееся особой популярностью при сильной качке (когда движения фигуристов становятся непредсказуемыми для них самих), концерты артистов самых разных

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • 17


ïÿòíàøêè | 15 КРУИЗНЫХ КОРАБЛЕЙ

Sea Cloud Cruises

Sea Cloud Легендарное судно на котором сегодня можно совершить круиз вокруг островов Карибского бассейна, морям Южной и Северной Европы, по европейским водным путям или отправится в трансатлантический переход. Настоящая роскошь с любовью воссозданных интерьеров – золотые краны, камин из каррарского мрамора, драгоценные породы дерева. История этого парусника достойна отдельной темы. Sea Cloud строилось как парусная яхта — огромная и роскошная. Судно с черным корпусом, называвшееся тогда «Гусар II», было свадебным подарком нью-йоркского финансиста Эдвард Ф. Хаттона его невесте Марджори Мерриуэзер Пост. Отдельные апартаменты для хозяев, а также гостевые помещения были отделаны драгоценными породами дерева и обставлена изысканной мебелью и аксессуарами. Ванные комнаты сверкали каррарским мрамором и золотом кранов; палубная столовая представляла собой средневековый пиршественный зал, а примыкавшая к нему библиотека была выдержана в величавом стиле английского особняка. В 1932—1935 гг. чета Хаттонов проводила время в круизах На яхте принимали государственных деятелей, коронованных особ, кинозвезд и промышленных магнатов. После развода, случившегося в 1935 г., яхта осталась за Марджори Пост, но Хаттон, потребовал изменить название судна. Его переименовали в «Морское облако» и перекрасили в белый цвет. В 1942 г. Марджори Пост предоставила парусник в распоряжение ВМС США. С него сняли оснастку, корпус покрасили в традиционный серый цвет, на палубе установили 24 орудия. С командой в 300 человек корабль патрулировал Западную Атлантику. В 1944 г. «Морское облако» вернулось к своей владелице, а в 1947 г. вновь обрело облик белоснежного 4-мачтового барка. Затем судно несколько раз перепродавалось и меняло название. В 1978 судно выкупил немецкий консорциум. Немцы вернули кораблю имя «Морское облако» и отправили в Гамбург для полного ремонта и переоборудования в роскошный круизный корабль. В результате за бизань-мачтой соорудили новое палубное пространство с 14 пассажирскими каютами, еще 8 кают устроили в срединной надстройке — все это вкупе с прежними 13 апартаментами под главной палубой обеспечило в общей сложности 69 пассажирских мест. С 1979 г. «Морское облако» совершает изысканные круизы. В 1994 г. парусник купила гамбургская судоходная компания «Ганза Трёйханд». Эта фирма приобрела и «Морское облако II», спущенное на воду в Испании в феврале 2001 г.

18

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


Princess

Royal Princess

SeaDream Yacht Club

SeaDream I Мегаяхты SeaDream I и SeaDream I I принадлежат круизной компании, которая называется (как не трудно догадаться) SeaDream Yacht Club. Это относительно новая компания, основанная в 2001году. С мая по октябрь яхты курсируют в Средиземном, Адриатическом и Чёрному морях, а с ноября по апрель совершают 5, 7 или 9-ти дневные переходы между островами Карибского бассейна. Не стоит забывать, что SeaDream – это яхта. Достаточно большая для своего класса, 14,3 фута в длину, водоизмещением 4 260 тонн и способная принять на борт 110 пассажиров, но по сравнению с круизными лайнерами, просто малютка, что создаёт, с одной стороны, некоторые неудобства – каюты гораздо меньше по размеру, относительно узкие коридоры, по которым проблематично передвигаться людям с особыми потребностями, но с другой – это компенсируются особой атмосферой индивидуального подхода к каждому пассажиру, сервисом класса люкс и приятными мелочами, которые невозможно получить ни на одном другом круизном судне. SeaDream I славится своим солярием на верхней палубе с удобными шезлонгами и набором водных развлечений – от водных лыж до водных мотоциклов и лодок для рыбной ловли. «All inclusive» в понимании SeaDream – это, действительно, «всё включено» - от коктейлей до икры, велосипедов для прогулок во время стоянок, гольф-симулятора и чаевых.

Regent Seven Seas

Seven Seas Mariner

Royal Princess – судно средних размеров, водоизмещением 30 200 тонн, способное принять на борт 710 пассажиров, является самым малым из кораблей Princess Cruises. Изначально корабль был построен для, прекратившей своё существование, Renaissance Cruises. Как и на всех небольших кораблях, официанты и стюарды будут помнить ваше пристрастия и предпочтения, будут обращаться к вам по имени в течение всего круиза, стараясь создать непринуждённую семейную атмосферу. Поднимаясь на борт после недолгого

отсутствия во время стоянок в портах, вы будете ощущать, что возвращаетесь домой. Благодаря небольшим размерам Royal Princess кажется более роскошной, чем её одноклассники. Каюты небольшие, и доплата требуется за все дополнительные услуги – от дегустации вин до спа-процедур. Вы можете принести на борт свое вино или шампанское, но должны будете заплатить $ 15 за откупоривание и право пить свой алкоголь за ужином в ресторане. В декабре 2009 года, Princess Cruises объявила о том, что Royal Princess в конце 2010 года оставляет флотилию, переходит к британскому бренду P & O Cruises и будет переименована Adonia.

The Yacht of Seabourn

Seabourn Legend

Внешне Seabourn Legend судно не особо примечательное. Яхта (9 961 тонн, 208 пассажиров ) путешествие от носа до кормыкоторой которой займет всего несколько минут. Seabourn Legend – старомодное судно с несколько архаичным подходом к круизам. Неспешность, внимательность, бережное отношение к каждому пассажиру и удивительное разнообразие кухни. Библиотека, небольшое казино, зал для настольных игр, интернет кафе, кинозал. По большому счёту, все развлечения на борту так или иначе связаны с приемом пищи. Еда занимает во время круиза на Seabourn Legend практически всё свободное от сна время и прервать это достойное занятие по собственной воле просто не возможно. Именно еда, делает это круизное судно отличным от других.

Концепция компании Regent Seven Seas – опора на традиции. Ретро на суднах этой компании чувствуется во всем. Спущенный на воду в 2001 Mariner уже в 2009-м подвергся общей реконструкции, которая обошлась Regent в 20 млн. долларов. Внутренняя архитектура подчеркнуто напоминает архитектуру кораблей прошлых поколений. Отсутствует бар в лобби, хотя сам лобби занимает нижнюю часть восьми палубного атриума, полы застелены мягкими коврами, а зал освещает пригушенный свет, что делает это место удобным для отдыха и встречи пассажиров. Seven Seas Mariner является одним из немногих судов класса люкс, поощряющих семейный отдых у себя на борту. Больше того, во время летних школьных каникул Seven Seas Mariner предлагает специальную программу для детей.

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

19


ïÿòíàøêè | 15 КРУИЗНЫХ КОРАБЛЕЙ

Paul Gauguin Cruises

Carnival

Paul Gauguin

Carnival Miracle

Paul Gauguin считается одним из самых романтичных кораблей. Ряд авторитетных источников считают его лучшим кораблем для проведения медового месяца. Корабль был специально разработан для судоходства в мелких водах у коралловых островов южной части Тихого океана. Оформление судна отдает дань традициям таитянской культуры. Раз в неделю корабль причаливает на уединённом пляже Моту Махана на Тахаа, где можно купаться и нырять с трубкой в кристально чистых водах. Здесь же на пляже устраивается обед с барбекю. Изюминкой круиза являются выступления местных полинезийских артистов и фольклорных коллективов Океании. Несмотря на то, что корабль позиционируется, в перую очередь, как корабль для молодоженов, существуют специальные программы для семейный путешествий. А в периоды школьных каникул, совместно с фондом Ocean Futures Жан-Мишеля Кусто (сына легендарного Жака Кусто), проводится специальный круиз для детей с семинарами и экскурсиями, направленными на изучение и защиту экологии Тихого океана.

Viking River Ships

Crystal

Viking Century Sky

Crystal Symphony

Viking Century Sky - 306 местное судно, ориентированное на туристов США, желающих совершить речное путешествие по Китаю. Для проектирования судна были привлечены специалисты, базирующейся в Осло Yran & Storbraaten of Seabourn, а постройкой занимались партнёры из китайской компании, которые уже строили предыдущий корабль флотилии Viking. В результате получилось судно, сочетающее в себе скандинавскую строгость и азиатский стиль. Судно позволяет ощутить прелести путешествия по реке и комфорт круизного судна. На борту многочисленные рестораны, лифт, спа-центр и тренажерный зал. Круиз проводится на английском языке, экскурсионные группы постоянно сопровождает сотрудник компании, знающий китайский язык, местные обычаи, хорошо ориентирующийся на местности и способный решать возникающие проблемы.

20

Miracle, в переводе с английского, означает чудо. И немало чудесного можно найти на борту этого лайнера (88 500 тонн, 2124 пассажира). 19-е судно флотилии Carnival просто красиво. Интерьеры выполнены в стилях, посвященных различным литературным произведениям. На стенах вы найдете картины с изображениями известных литературных героев – от Робинзона Крузо до Эркюля Пуаро. Лобби и атриум носят название Метрополис в честь города, в котором вырос Супермен, а гостиная Готтем в честь родины Бэтмена (комиксы, тоже ведь литература, в некотором смысле) Кухня и сервис также заслуживают звания чудесных. Carnival Miracle – четвертый и, возможно, последний, корабль класса Spirit, на борту которого есть альтернативный ресторан и часовня для проведения бракосочетаний.

Crystal Symphony прошел капитальный ремонт в 2006 году. На его реконструкцию было потрачено $ 23 млн. В результате реконструкции появился малюсенький ночной клуб LUXE, примостившийся в углу между атриумом и казино. Были полностью перестроены и казино, бистро, бары, кафе, рестораны, обновлены магазины. Значительной переделке подверглись и каюты. Обретя кровати с кожаными спинками и модные раковины-чаши, корабль больше похож на современный бутик-отель, чем традиционный круизный лайнер. Отличительной чертой Crystal является наличие в программе чётко оговоренного количества дней проведённых в открытом море. В это время можно просто отдохнуть, загорая на палубе, либо принять участие в одной из образовательных программ, предлагаемых пассажирам судна. В рамках этой программы, сочетая приятное с полезным, можно брать уроки игры на фортепиано, рисования, иностранных языков или игры в гольф.

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


Star Clippers

Royal Clipper В 1991 году сбылась мечта романтиков и искателей приключений всего мира. Именно тогда была организована самая необычная круизная компания на свете - Star Clippers Inc. Она предложила своим клиентам морские вояжи на кораблях - точных копиях парусников середины 19-го века. Парусник Royal Clipper (5061 тонн, 255 пассажиров) самый большой и быстроходный пассажирский парусник в мире, был построен в 2000 году по образу легендарного предшественника - парусника "Preussen", - бороздившего моря в начале ХХ века. С тех пор в мире не было другого такого великолепного парусного судна. И сегодня "Royal Clipper", который иногда называют "Королевой среди Королев", - единственный 5-мачтовый парусный круизный корабль, который может развивать скорость около 20 узлов на всех 42 парусах, общей площадью 5040 квадратных метров. На корабле, обновленном в 2006 году, имеются самые современные навигационные системы и все удобства, к которым привыкли путешественники. предпочитающие круизы класа люкс.

Oceania

Insignia При виде Insignia, да и всех судов компании Oceania возникает вопрос, а что собственно, позволяет причислить круиз к категории люкс или лакшари (luxury), как принято сегодня говорить. И не является ли великой самоуверенностью предлагать пассажирам небольшой корабль (а сегодня корабль, поднимающий на борт всего 700 пассажиров, можно считать более, чем скромным) в люксовой категории? Выживет ли такая компания? Опыт почивших в бозе, некогда знаменитых компаний лишь подтверждают опасения. Но руководство Oceania с оптимизмом смотрит в будущее и предлагает свой рецепт выживания. Небольшие каюты плюс относительно низкая цена при высоком уровне сервиса и действительно люксовой кухне. Обслуживание на небольшом корабле может предложить пассажиру тот эксклюзивный сервис, который на больших круизных линиях идёт как дополнительная опция. С другой стороны, экономия достигается за счёт того, что круиз предлагает принцип «включено далеко не всё». Вам придется смириться с доплатами за безалкогольные и алкогольные напитки, минеральную воду и чаевые, но в остальном вы получите тот же комфорт что и на больших кораблях.

Celebrity Cruises

Celebrity Xpedition Celebrity Cruises приобрела небольшое судно класса люкс Sun Bay 1, построеное в 2001 году. Эта покупка позволила выйти на рынок суббренду, развитие которого будет связано с открытием новых возможностей и направлений в премиум сегменте. Celebrity Xpedition предлагает путешественникам испытать новые ощущения, совершить круизы и посетить места, которые раньше были доступны очень немногим. Первым маршрутом Celebrity Xpedition стали Галапагосские острова. Это модный нынче бекапинг в сочетании с изысканным комфортом. Следующие маршруты Xpedition – Антарктида, Аляска, Арктика, на которых раньше использовались зафрахтованные советские ледоколы.

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

21


ïÿòíàøêè | 15 КРУИЗНЫХ КОРАБЛЕЙ

2 5

3

1

4

Royal Caribbean

Oasis of the Seas Oasis of the Seas (5400 пассажиров , 220 000 тонн) пока еще (до декабря 2010 года, когда на воду будет спущен второй лайнер класса Oasis Allure of the Seas) самый большой круизный корабль в мире. Но уникальность этого судна определяется не его габаритами, а техническими и новаторскими решениями применёнными в его конструкции. Главными достопримечательностями Oasis of the Seas являются Центральный Парк и детский уголок на прогулочной палубе. В Центральном Парке (1) пассажиры корабля чувствуют себя, как в настоящем в парке в окружении 12175 растений и 56 деревьев, создающих прохладу даже в самый жаркий день. Помимо многочисленных кафе и ресторанов, в парке есть действительно тихие уголки, где можно присесть на скамейку и углубится в чтение книги. Особое расположение и система вентиляции парка позволяет не ощущать океанского ветра, хотя парк находится на открытом пространстве. Детский уголок (2) на прогулочной палубе – типичный детский парк со старомодной каруселькой ручной работы с лампочками и тиграми – лошадками. Вокруг расположены детские магазины и ресторанчики. Катание на карусели бесплатное без ограничения возраста. Пожалуй, это место несмотря на оригинальность, самое неудачное на корабле. Родители не любят водить сюда детей, в первую очередь из-за высоких цен в магазинах, а детям не интересно сюда приходить, когда в других местах развлечения и более интересные и разнообразные, например, стена для скалолазания (3), басейн с искусственной волной (4), Ледовая арена, театр, где идёт бродвейский мюзикл «Лак для волос», Comedy Club (столики бронируюися заранее), джаз-бар с великолепным живой музыкой, одноэтажный ночной клуб. На корме находится AquaTheater (5) с уникальным шоу в котором принимают участие водолазы, пловцы акробаты, аквалангисты и это не говоря уже о многочисленныйх ресторанх. барах. ночных клуюах и прочих развлекательных заведениях.

22

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


Когда мы планировали этот номер, особых разногласий с основной темой номера не было. Октябрь – месяц, когда люди начинают задумываться о том, где провести новогодние праздники. Традиционно, а традиции у нас складываются быстро, зимой наши соотечественники отправляются на горнолыжные курорты, в Египет или Таиланд. Был лишь спор о том, о каком городе или провинции стоит рассказать. Бангкок? Самуй? Паттайя? Чанг? После недолгих размышлений и малословных, но горячих препирательств, сопровождающихся активной жестикуляцией и мимикой, было решено, что в этом номере расскажем о Пхукете. А для того, чтобы рассказ был более профессиональным обратились за помощью к людям, которых можно считать экспертами по Таиланду. Забегая вперед скажу, что и в последующем мы постараемся привлекать к обсуждению всё более широкий круг знатоков той или иной страны. В ближайшее время мы планируем обнародовать на нашем сайте strannikTRAVELmagazine.com, в наших сообществах на сайтах livejournal.com, facebook.com, ВКонтате тему следующего номера, чтобы дать возможность высказаться как можно большему количеству экспертов, обсудить вопрос с разных точек зрения в режиме on line и в печатной версии представить максимально полную информацию. Но это в будущем, а сегодня в нашем обсуждении приняли участие: Руководитель проекта "Пукетский Уголок" Степан Л. Семаков "Komissar" (Пхукет) , директора киевских туроператоров Елена Шаповалова (Пан Укрейн ), Людмила Власенко (САМ), Вита Кривоберец ( Ай Да Тур ) и менеджеры направлений Ольга Мурина ( TEZ TOUR UKRAINE), Толок Наталья (Киевский Спутник), Ирина Ганаза (ITOUR) Мы попросили экспертов ответить на следующие вопросы: Ваше любимое место на о. Пхукет? Что бы Вы показали своим друзьям, впервые приехавшим на Пхукет? Какие достопримечательности обязательно стоит посмотреть? Место, которое не известно большинству туристов, но которое обязательно стоит посетить? Где лучше остановится? Лучшие или оригинальные отели. Какие рестораны стоит посетить? Что стоит попробовать именно на о. Пхукет? Еда, напитки.Куда пойти ночью? Какие магазины или базары стоит посетить? Районы и места, не рекомендованные для посещения туристами.Правила поведения. Местные обычаи. Какие подарки и сувениры можно привезти из Пхукета? Где их купить? Мы обобщили полученные ответы и получили живой путеводитель по Пхукету, написанный людьми, которые очень хорошо знают это место и плохого не посоветуют.


áàçà äàííûõ | ОТЕЛИ

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Музей оловянных копей

Степан Л. Семаков "Komissar", Руководитель проекта "Пукетский Уголок" (Пхукет)

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Храм Чалонг

Толок Наталья менеджер департамента выездного туризма ТК «Киевский Спутник» (Киев) Моё любимое место на о. Пхукет пляж Rawai Beach на закате. Своим друзьям, впервые приехавшим на Пхукет, я бы показала живописные заливы, джунгли, и невероятной красоты пляжи. А вечером, конечно, отправились бы на Патонг. Обязательно сводила бы их в буддистский храм, имеющий статус королевского в котором хранятся мощи Будды. Мы бы съездили в Национальный парк Кхао, остров Пхи-Пхи, Симиланские острова, остров-скалу Джеймса Бонда (Пханг Нга), Сад бабочек и Аквариум, Жемчужную ферму Нага, шоу-кабаре трансвеститов "Саймон", да всего и не перечислишь. Есть на Пхукете место, которое не известное широкому кругу туристов это пляж Сурин, который окружен соснами, а не пальмами, что довольно неожиданно и экзотично для Таиланда. Этот пляж будет интересен любителям активного отдыха – для серфинга.

26

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com

Любимые пляжи - Layan и Naiharn, любимые локации - горы Большого Будды, Као Кад, Гора Май Тха Сип Сонг. Очень любопытное место не на Пхукете, но в провинции Краби - это пляж Райлей, очень удалённое, изолированное горами место, где пляжи плавно переходят в пещеры и отвесные скалы. Обязательно стоит посмотреть Большого Будду, исторический центр Пхукет-Тауна с сино-португальской архитектурой, музей оловянных копей, и заодно рекомендация посмотрете потрясающий фильм "The Tin Mine", или "Univercity of Mine", иллюстрирующий "анти-клондайковский" дух разработок, где вместе трудились иностранцы, малайские рабочие, тайские инженеры... Очень добрый и полный искромётного юмора фильм, после которого точно захочется посетить музей тех самых копей, на которых работали герои фильма! Рекомендую развить эту тему в высшей степени!!!!

Храм Чалонг находится в северной части острова Пхукет, недалеко от бухты Чалонг. Он является главным буддистским храмом этого острова, кроме того, это самый большой и красивый и храм на острове. В молитвенном зале имеются позолоченные статуи трёх известных здесь и почитаемых монахов этого храма. Другая достопримечательность храма – это пруд в одном из залов храма, в котором плавают золотые рыбки. Согласно легенде буддистов, золотые рыбки являются воплощением ангелов. Они призваны принести процветание и удачу.

Пляж Сурин


МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Бухта Банг Тао

Вита Кривоберец Директор Туристической Компании Ай Да Тур (Киев) На острове Пхукет есть шикарная бухта Банг Тао. Широкая полоса белоснежного песка, склоненные пальмы и кокосовые орехи. В бухте есть дикие пляжи – нет ни единой души, тишина умилительная. Идеальное место для романтического пикника…

В Пхукет-тауне практически нет туристов, а общее население составляет около 100 тысяч человек. Здесь царит особая атмосфера и очарование, которых нет в туристических районах. Домики, построенные в китайско-португальском стиле, узкие улочки с милыми кафешками и ресторанчиками, гламурность, присущая такому маленькому городу, спокойное течение жизни. В противовес шумному Патонгу в Пхукет-тауне можно найти массу самобытных и интересных баров, кафе и ресторанов. На маленькой улочке Романи, уютно расположилось кафе с необычным для Таиланда названием Glasnost. Изюминка кафе, не в названии и не в интерьере. Время от времени его хозяин проводит спонтанные джем-сейшны, на которые собираются талантливые музыканты и интеллектуальная молодежь города. Джазовые и другие импровизации начинаются с вечера и длятся до поздней ночи.

Банг Тао (Bang Thao) - одно из лучших побережий нa Пхyкeтe, c прекрасными лагунами и абсолютно чистым белым песком. Бухту окаймляет казуариновая роща. Когда-то на этом побережье велась добыча олова, но с тех пор прошло много времени, и на месте бывших копей теперь роскошный курорт. Это побережье считается местом отдыха миллионеров, на котором расположились одни из лучших пятизвездочных отелей Пхукета, и среди них - Laguna Beach Club, Sheraton Grand Laguna и Dusit Laguna. Замечательное море, прекрасная природа и великолепный сервис делают это побережье особенно популярным среди туристов, отдающих предпочтение спокойному и элитарному отдыху.

Пхукет Таун

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

27


áàçà äàííûõ | ОТЕЛИ

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Елена Шаповалова директор туроператора «Пан Укрейн» (Киев) Мои любимые места на о. Пхукет, полярно разные. Тихий, практический дикий Май Као, и веселый зажигательный Патонг – выбор зависит от цели поездки и моего настроения. Релакс, уединение и спокойствие – в этом плане Май Као нет равных. Это национальная гордость Тайланда. Пляж окружен густым лесом каучуковых деревьев, малолюден, является частью национального парка Сиринат (Sirinath). Именно на этот пляж каждый год приплывают большие морские черепахи, чтобы отложить яйца. Момент рождения этих животных – действительно трогательный, поэтому даже тайцы приходят на берег, чтобы посмотреть на столь чудесных созданий. Своих друзей, впервые приехавших на Пхукет я бы отвела на невероятное шоу «Пхукет Фэнтази». Это смесь тайской культуры с волшебными трюками, фокусами, воздушным балетом, акробатикой, пиротехникой, спецэффектами, выступлением слонов и каскадёров, превращающая шоу в один незабываемый театральный шедевр, который заставляет трепетать и восхищаться. В представлении, которое длится около полутора часа, принимают участие 400 человек, 50 слонов, 10 тигров, 200 птиц и 4 тайских буйвола. После шоу ощущаешь, будто побывал в калейдоскопе яркого прошлого Таиланда. Также я бы показала острова Пхи-Пхи, ставшие культовыми после фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Но это и неудивительно, яркая сочная картинка, которую видишь во время морской прогулки на пароме или катере, действительно достойна быть запечатленной на кинопленке. Пхи-Пхи – это тропический рай: девственная природа, укромные белые пляжи, бирюзовое море, пестрая тропическая растительность, богатый подводный мир. Здесь можно понырять с трубкой и аквалангом и насладится красотами богатого подводного мира на глубине около 30 метров.

28

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


Май Као

Великолепный девственно-песчанный девятитикилометровый пляж, самый длинный, но и самый безлюдный, поскольку туристической индустрии здесь нет (вдоль всего побережья много сильных и опасных подводных течений!), находится на территории национального заповедника Sirinat National Park. Зимой на это побережье острова приплывают откладывать яица зеленые, кожистые и

другие черепахи. В целях предотвращения сокращения численности морских черепах ежегодно прилагаются усилия по охране пляжа в сезон откладки яиц (с ноября по февраль). Весной, 13 апреля, во время Songkran (общенационального тайского водного фестиваля) маленьких черепашат выпускают в море. Этот пляж очень рекомендуется для отдыха и расслабления, прогулок по песку и

поиска ракушек. Только здесь Вы можете увидеть особый вид моллюсков, который называется “морские цикады”. На берегу очень много лобстер-ферм, предлагающих в необыкновенном разнообразии этот деликатес - лобстеров! Все побережье этого залива покрыто кокосовыми рощами!

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

29


áàçà äàííûõ | ОТЕЛИ

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Карон

Людмила Власенко генеральный директор турфирмы САМ (Киев)

Слово «пхукет» в переводе с малайского языка означает «гора». И действительно, силуэт острова похож на гору, поднимающуюся прямо из моря. Пухкет имеет продолговатую форму. С материком его соединяет дамба, по которой проходить автотрасса. Самый известный памятник на Пхукете – статуи героиням Тхао Тхепкасаттри и Тхао Сисунтхон, которые объединили островитян для борьбы против бирманских завоевателей. Мне нравится пляж Карон (Karon). Там не так много туристов, как в Патонге, зато имеются все условия для занятий водными видами спорта, а вечерами тоже можно хорошо развлечься. От отелей к пляжам ведет удобное шоссе. Стоит отметить и живописный пляж Ката (Kata) раскинувшийся на берегах уютной, окруженной холмами бухты. Скалы делят его на две части – Ката Яй (побольше) и Ката Ной (поменьше). На о. Пхукет в любое время года праздники: Китайский вегетарианский фестиваль (каждый год осенью), Королевская регата (начало декабря), состязания по триатлону (октябрь – ноябрь ), ярмарка в честь героинь острова Тхао Тхепкасаттри и Тхао Сисунтхон (13 марта), Фестиваль даров моря (начало мая), праздник «морских цыган» Лой Руа Чао Ле (очень похожий на тайский Фестиваль света) и многое другое….Жемчуг, батик, изделия из олова и не только – те сувениры, которые можно купить на острове, чтобы они грели сердце приятными воспоминаниями о Пхукете. Пхукет – это самостоятельный мир, в котором есть абсолютно все, что необходимо человеку для полноценного отдыха независимо от его возраста и интересов.

Пляж Карон (Karon Beach) является вторым по величине пляжем Пхукета (длина 3 километра), может похвастать необычным «скрипучим» белоснежным песком. дополнительный колорит пляжу придают тайские художники, которые соорудили здесь хижины, пабы и, галереи.

Храм Пхра Нанг Санг (Wat Phra Nang Sang) — старейший храм Пхукета. Он был построен 250 лет назад в Тхаланге, когда еще этот город был столицей острова. У храма есть второе название – «Храм Белой Крови». В храме можно увидеть три статуи Будды тысячелетней давности. Статуи были изготовлены из олова, когда оно считалось драгоценным металлом. В животах статуй расположены маленькие статуи, благодаря чему их еще называют – «Монахи в животе» или «Три Короля».

Храм Пхра Нанг Санг

30

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


В Камале находится одна из самых больших достопримечательностей острова – Phuket Fantasea. Эта тайская феерия стоимостью в 100 млн. долларов США занимает площадь более 140 акров. В шоу принимают участие слоны, тигры и другие животные. На представлениях предлагаются традиционные тайские танцы, пиротехническое шоу, свет и звук, акробаты и многое другое. Это действительно уникальное шоу, которое привлекает туристов со всего острова. Каждый вечер проходят 2 представления с необязательным ужином. Есть возможность прогуляться по территории и найти множество необычных сувениров на прилавках магазинов и лавок после шоу. Этот отдых подходит для всех возрастов. В парке три главных достопримечательности: “Fantasy of the Kingdom” – это самое новое из театральных представлений в стиле Лас-Вегас, созданное международными экспертами и местными профессионалами. Эта аудио-визуальная феерия включает в себя 9 потрясающих тем (тайская культура, волшебные иллюзии, эффекты 4-D, воздушное представление, акробаты, внутренняя пиротехника, специальные эффекты, цирк слонов с 30 животными и трюки), объединенных в одно театральное произведение искусства. “The Golden Kinnaree” – один из самых больших ресторанов мира. “Festival Village” предлагает незабываемо захватывающий и веселый шопинг. Гости могут наслаждаться и такими мероприятиями, длящимися целую ночь, как катания на слонах, культурные выступления, парады, уличные шоу, демонстрации народно-прикладного искусства, живая музыка, карнавалы и многое другое. Phuket Fantasea завоевал премию «Лучшая достопримечательность» в Таиланде.

Вход в парк Fantasea Храм Шри Сунтон (Wat Sri Soontоn) назван в честь одной из двух Героинь - Thao Sri Sunthon. Этот храм, как правило, тихое место. Здесь находится самое большое изображение Будды в Пхукете. Вы можете подняться по лестнице позади храма, чтобы посмотреть на него поближе.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Ольга Мурина менеджер отдела бронирования и продаж TEZ TOUR UKRAINE Я бы посоветовала посетить парк развлечений «FANTASEA, который построен в виде дворца - театра. Его вместимость 3000 человек. Я видела представление и это, действительно фантастическое зрелище. Представление начинается с традиционного вступления, в котором рассказывается о богатой истории Таиланда, о традициях и устоях, тайской мифологии и древних битвах. И все это - на языке жестов и танцев, так что переводчик не понадобится. В шоу принимают участие акробаты, задействованы пиротехника и спецэффекты. Самой запомнившейся частью представления для меня стал момент, когда слон, пролетев над залом (да да, именно пролетев) буквально растаял в воздухе. Кстати, там же после представления продают самые знаменитые ьайские сувениры – слоников самых разных размеров. Считается, чтобы слоник приносил удачу, надо покупать фигурку с хоботом, обязательно, смотрящим в небо.

Храм Шри Сунтон

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

31


áàçà äàííûõ | ОТЕЛИ

Патонг

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Ирина Ганаза менеджер по маркетингу, туристическая компания "ITOUR" (Киев) Мне очень нравится Пхукет! Я бы посоветовала съездить на Патонг — погулять, где сконцентрирована ночная жизнь острова: дискотеки, ночные клубы, бары. Достойны внимания пляжи с белым песком Най Харн, Ката Яй, Карон. Обязательно порекомендовала бы посетить Национальный парк Кхао Сок. Возраст леса в Кхао Сок составляет 160 миллионов лет. Есть на о. Пхукет Национальный музей Тхаланга. Здесь можно увидеть обширную коллекцию древних артефактов, отражающих долгую и яркую историю Пхукета. Интересно будет посетить музей морских раковин расположен по соседству с побережьем пляжа Равай на самом юге острова. Поистине впечатляющая экспозиция музея насчитывает сегодня более 2000 экспонатов. На расстоянии одного километра от западного побережья Пхукета на небольшом острове Мапрао Яи расположена Ферма жемчуга (The Pearl Farm). Здесь посетители могут ознакомиться со всеми подробностями выращивания жемчуга, а также приобрести готовые изделия из него. Я бы порекомендовала туристам обязательно посетить один из старейших храмов Пхукета - Пхра Нанг Санг (Wat Phra Nang Sang), которому около 250 лет. Он расположен в Тхаланге (центральная часть острова) и был построен в период, когда этот город ещё был столицей острова. Главное достояние храма – три статуи Будды, возраст которых более тысячи лет.

32

Пляж Патонг — самый известный пляж острова, расположенный в 15 километрах к югу от города Пхукет, является прекрасным сочетанием удивительно красивого побережья с белоснежным бархатным песком, омываемого сверкающими водами Андаманского моря, и наибольшей концентрации самых разнообразных развлечений для туристов: всевозможные виды спорта, магазины, рестораны и ночные клубы. . Днем можно заняться водным спортом, парасейлингом, сыграть в пляжный волейбол или в минигольф, а вечером отдохнуть в одном из многочисленных ресторанов, баров или клубов, предлагающих различные музыкальные и развлекательные программы — от живой фортепианной музыки и выступлений джазового оркестра до красочных шоу в кабаре и ночных дискотек.

Кхао Сок

Заповедник Кхао Сок (Khao Sok) - это один из красивейших природных парков Южного Таиланда. Парк находится на западе провинции Сураттхани. Вместе с примыкающими к нему другими заповедниками парк образует крупнейшую заповедную зону на Малаккском полуострове. У подножья известняковых гор протекает река Сок. В этих местах сохранился массив влажных вечнозеленых тропических лесов, более древних, чем в бассейне реки Амазонки. Кхао Сок - одно из немногих мест на планете, где можно увидеть самый большой в мире цветок - Раффлезию. Раффлезия - весом до 10 кг и до 1 метра в диаметре, является ярчайшим символом и раритетом тропической флоры.

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


Острова Пхи Пхи

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА Ольга Мурина

менеджер отдела бронирования и продаж TEZ TOUR UKRAINE Меня радуют и солнечная погода, и спокойный океан, ведь мне предстоит поездка на катере от острова Пхукет на остров Пхи Пхи. Настроение прекрасное и день обещает быть познавательным, плавательным и полезно насыщенным. Почти час в пути и на горизонте начинают вырисовываться острова архипелага - Phi-Phi Don (единственный обитаемый), Phi-Phi Ley, Mosquito (в переводе «комар»), Bamboo (в переводе «бамбуковый») и две небольшие скалы Bida Nok и Bida Nai. На Phi-Phi Ley, который славится бухтами с кристально чистой водой и небольшими дикими пляжами на берегу, поражает пещера викингов (Viking Cave), где сейчас выращивают ласточкины гнёзда, из которых варят суп, считающийся деликатесом в Китае. Купание в прозрачных водах - это нечто! Протягиваешь рыбке руку и она заплывает прямо в ладошку. Красивые

коралловые рифы, богатые, облепленные жизнью. Можно также увидеть и мурен, и рифовых акул. Местные ресторанчики манят к себе отведать традиционный супчик том-ям с перцем зеленью и креветками, салат из морепродуктов, колечки из кальмаров в кокосе, креветки и ракушки гриль, и конечно же свежевыжатый сок. Передвигаться пешком по острову практически невозможно, выручают лодочники на лодках дони. Обогнув на катере часть острова, попадаешь в знаменитую бухту Maya Bay, следы на песке которой оставлял Леонардо ди Каприо, снимаясь в главной роли в фильме «Пляж». День пролетел быстро. Я бросаю в Андаманское море монетку и даю себе обещание, что обязательно вернусь на этот белый песок. Но уже не на один день…

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

33


òåìà íîìåðà | ПХУКЕТ

Seduction Disco Soi Happy and Soi Bangla Patong 83150 Стоимость входных билетов: THB 250 Dance Club www.seductiondiscotheque.com

Tiger Entertainment Discotheque 49 Bangla Road, Patong Beach, Kathu, Phuket 83150 Thailand + 66 (0) 86 739 7466 E-mail: tigerdiscotheque@yahoo.com

Simon Cabaret 8 Sirirach Rd, Patong 83150 + 66 (0) 7-634-2114-6, 7-634-0437 Стоимость входных билетов на шоу: THB800 www.phuket-simoncabaret.com

Banana Disco 96 Thawiwong Rd, Patong, Phuket 83150 + 66 (0) 7-634-0301

Bangla Boxing Stadium Soi Bangla, Patong 83150 Стоимость входных билетов, включая транспорт: THB750

Saxophone 188/2 Thaweewongse Rd, Tambol Patong, Amphur Kathu, Patong 83150 + 66 (0) 76 346 167, + 66 (0) 76 346 168 www.phuketindex.com/saxophone

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА Ирина Ганаза Центром ночной жизни на Пхукете является пляж Патонг. Здесь расположено более 150 баров, пабов, дискотек.

Степан Л. Семаков "Komissar" Патонг, Тайгер Диско.

Толок Наталья

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Если вы ищете активный отдых, яркие огни, музыку и веселье, направляйтесь на пляж Патонг. Двадцать лет назад Патонг был маленькой рыбачьей деревушкой на одном из чудеснейших пляжей в мире. Сейчас это популярнейший курорт, удовлетворяющий всем вкусам. Кроме огромного выбора ресторанов, вам на выбор предлагаются пивные бары, бары со стриптизом, дискотеки, кабаре трансвеститов и музыкальные пабы. В качестве альтернативного развлечения вы можете сделать вечерний прыжок на банджо, сходить на массаж, послушать классическую музыку в баре с пианино или сходить в боулинг под флюорисцентными огнями. Патонг предлагает развлечения от высоких до абсурдных, но если вы хотите выйти куда-нибудь вечером и просто пошататься, то лучшего места не найти. Рестораны варьируются от изощренного Ban Rim Pa (высококлассная тайская кухня на берегу моря), Da Maurizio (домашняя итальянская кухня) до местных магазинчиков, продающих лапшу на улице Rat-U-Thit Rd. Вы можете поесть японскую или французскую еду или, если вы уверены, сходить в МакДональдс. Нравится живая музыка? Посетите Scruffy Murphys или Molly Malones, где играют местные группы и предлагается море «Гиннеса». Хотите потанцевать? Недалеко за городом паб Safan предлагает танцпол с дискотекой, группы, играющие вживую и даже мастеров- пожирателей огня. Там также можно и поесть. Дискотека Banana, долгое время бывшая фаворитом у европейцев и тайцев, до сих пор продолжает пользоваться популярностью. Если вы «повернуты» на покупках, для вас каждую ночь работает ночной рынок, раскинувшийся вдоль пляжной дороги. После покупок можете зайти в флюорисцентный боулинг в Ocean Bowl или посмотреть матч по тайскому боксу. Есть постоянное расписание боев, а арена открыта в центре города каждую ночь. Тайцы и европейцы сражаются на равных за призовые деньги. Ночная жизнь в других курортах не такая интенсивная, как в Патонге. На юге на пляже Ката есть несколько отличных ресторанов, предлагающих азиатскую и международную кухню, с одним из лучших винных погребов на острове в The Boathouse and Grill. Выберите это место, если хотите отведать изысканный ужин и отличное вино. Некоторые отели предлагают ужин с классическим тайским представлением – особенно Marina Cottage, Kata и Old Siam на курорте Thavorn Palm Beach Resort на пляже Карон. Если вы просто хотите пройтись, выпить и послушать хорошую музыку, Charlie Chaplins – это ваше. Во многих барах есть телевизор и бильярдные столы. Отличное место для детей и взрослых, мини-гольф в Dinо Park предлагает веселую альтернативу. Вулкан извергается каждый час, а сами вы оказываетесь близко к старому бронтозавру, реалистичность которого дополнена звуковыми эффектами. Есть также Dino бар с музыкантом. Ката с его деревенской атмосферой в основном место для еды, питья и отдыха. Все расположено очень близко друг к другу. Ночная жизнь на пляже Карон – нечто среднее между Катой и Патонгом, но все-таки на порядок ниже и имеет тенденцию к маленьким барам, ресторанам и отелям, которые стоят по линии пляжа. В городе Пхукет множество пабов с местной музыкой, - таких, как Timber Rock, Jammin и The Candy Pub, которые предлагают веселую атмосферу с живым рок-н-роллом и тайской едой. Интересная альтернатива – кофейни в тайском стиле и ночные клубы, где девушки в роскошных платьях поют тайские песни, пока посетители едят и пьют и иногда приглашают девушек за свои столики. Позже на сценах появляются шуточные пародии и другие виды развлечений.

Тайцы очень жизнерадостные, любят веселие, поэтому ночная жизнь у них кипит, выйдя в город скучать не придется. Самое яркое и запоминающееся это – шоу трансвеститов «Саймон». Чтобы получить море впечатлений от ночной жизни, нужно ехать на Патонг. Ночная жизнь Патонга – самая оживленная на Пхукете. Здесь Вы найдете много баров с эротическими танцами, дискотек, ресторанчиков, где Вы отлично проведете время.

34

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА Толок Наталья

ЕДА, РЕСТОРАНЫ

Между пляжами Карон и Ката есть ресторанчик Dino - там создаётся ощущение что ты ужинаешь в настоящих тропических джунглях. Если хотите уединения - зайдите в ресторан "Red onion" на пляже Карон. Также рекомендуем посетить: Noen Thong Terrace - тайская кухня, Bang Thong Ruan Phae - тайская и западная кухни, Islander тайская, китайская, западная и морская кухни.

Ирина Ганаза На территории парка Dino Park есть бар - ресторан. Часть ресторана находится внутри, а часть снаружи помещения. Интерьер очень забавный: столы и стулья в виде пеньков и камней, деревья -колонны, тропические растения. Ресторан предлагает тайскую и континентальную кухню. Для взрослых в баре есть холодное пиво и другие напитки, а для детей множество коктейлей из свежевыжатых соков.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА Толок Наталья

Dino Park Phuket Тростниковый сок - вкус специфичный, пить нужно только холодным. С тайской кухней нужно быть осторожнее, очень много острых блюд, поэтому заказывая что-то в ресторане обязательно говорите "no spice" что означает без специй. Но при этом кухня очень вкусная и разнообразная. Тайцы используют в своей кухне все виды мяса, в большом количестве рыбу, а так же множество овощей и фруктов. В Тайланде растет множество фруктов, которых не найдете на прилавках магазинов в Украине. Рекомендуем попробовать дуриан – плоды неправильной овальной формы, с очень твердыми и острыми колючками. Неповторимы вкус представляющий собой нечто среднее между плавленым сыром и ванильным пудингом с ликером. Самое главное - это съесть его в первые пять минут после того как Вы его разрежете, позже появится резкий неприятный запах. Запах дуриана столь силен, что в отелях его не разрешают хранить, а на самолетах – перевозить. Ананасы Пхукета - самые вкусные и сладкие, сочные как арбуз. Ананасы и орехи кешью - растут везде на Пхукете и доступны круглый год. Обязательно попробуйте Тайский суп Том Ям с креветками.

47 Karon Road., Karon Beach.,, Muang, 83100, Таиланд +66 76 330 625 dinopark.com

Вита Кривоберец Таиланд - центр экзотических фруктов. Символ Сиама – манго – самый почитаемый фрукт, в честь него проходят фестивали!!! Разнообразие поражает –лонган, рамбутан, дуриан, помела, лангсат, джек фрут, драконий глаз, лонгконг, мангустин, салак, сахарные яблоки, яванские яблоки, 20-ть видов бананов – открытие ботаники. Морепродукты блюдо "Томямкунг" - это кушанье готовится из креветок и считается одним из главных символов кулинарии по-тайски. Попробуйте устрицы в чесноке , щи из акульих плавников, суп на кокосовом молоке с морепродуктами, сладости из рисовой лапши.

Ирина Ганаза Очень популярны в Таиланде и рестораны морепродуктов. Здесь для вас приготовят свежайшую рыбу и морепродукты - приготовят на гриле или зажарят по вашему вкусу. Также - широкий выбор местных и импортных вин.

Baan Rim Pa 223 Prabaramee Rd Patong Beach, Patong 83150 +66 (0) 76-340-789, +66 (0)76-342-460 Кухня тайская, азиатская www.baanrimpa.com

Mom Tri's Boathouse 12 Kata Noi Beach Rd, Kata Beach 83100 667-330-015, 667-330-561 Кухня интернациональная www.boathousephuket.com

Ka Jok See Address: 26 Takuapa Rd, Phuket City 83000 +66 (0) 7-621-7903 Кухня тайская, азиатская

Silk 15 Moo 6, Andara Resort & Villas, Kamala Beach, Kathu 83150 +66 (0) 7-633-8777 Кухня тайская, азиатская www.silkphuket.com

Voyage One World 10/33 Moo 6, Kamala, Kathu 83120 +66 (0) 7-627-9297 Кухня тайская, азиатская, европейская, французская

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

35


òåìà íîìåðà | ПХУКЕТ

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА Елена Шаповалова, Благодаря климату и подводному течению на побережье Пхукета собирают лучший жемчуг в мире. Его то я советую везти в качестве подарка. Также популярны в Пхукете изделия из батика, олова.

Степан Л. Семаков "Komissar" Думаю, что лучше всего сувениры, которые не делаются специально для туристов - это статуэтки и колокольчики, отлитые монахами на горе Большого Будды, например.

Толок Наталья Слон является символом Таиланда, поэтому сувениров с ним связанных огромное множество из самых разных материалов. Большой популярностью пользуются аксессуары из змеиной кожи – сумки, ремни, кошельки и т.д. Обратите внимание на изысканные сувениры из тикового дерева. Старайтесь покупать сувениры в магазинах которые зарегистрированы, на рынках вероятны подделки или товар плохого качества. Нельзя вывозить из страны изображения Будды, а также антиквариат.

Ирина Ганаза В Азии всегда была очень популярна керамика. На Пхукете не далеко от пляжа Патонг (Patong) по дороге Vichitsongkram Road находится выставочный зал «Керамика Пхукета». Здесь можно просто полюбоваться, а можно и приобрести необыкновенную посуду, принадлежности для ванной комнаты, керамические фигуры для сада. Здесь же можно сделать изделия на заказ, например уникальный комплект посуды и декора для Вашего дома.

СУВЕНИРЫ Таиланд славится своими изделиями из золота и серебра с драгоценными камнями. Здесь их продают всюду — в роскошных торговых центрах, в маленьких лавочках, на улице с рук и даже на пляже.

Çîëîòî Современные ювелиры используют в качестве добавок иридий, рутений, медь, кобальт, вольфрам и другие металлы, которые придают изделию прочность и задают нужный цвет. Благодаря гальванической обработке золото можно выкрасить вообще в любой цвет, а не только во все оттенки желтого, в белый, розовый или черный, который становится очень популярным. Это открывает перед ювелирными художниками поистине безграничные возможности. Мы живем в эпоху пересмотра традиционных взглядов на цвет золота, поэтому не опасайтесь нестандартных решений. Сапфиры, рубины, бриллианты, изумруды Таиланд – королевство цветного камня. Множество драгоценных камней через сеть дилеров стекается в Бангкок со всего света. Именно здесь можно приобрести хороший камень часто даже дешевле, чем в стране, где он был добыт.

Èçäåëèÿ èç äåðåâà Чаще всего для таких сувениров используют черное дерево или рябую древесину кокосовой пальмы и, конечно же, легендарный тик. Настенные резные деревянные панно, исключительно тайские интерьерные украшения – чофа, рука и лик Будды способны внести в вашу квартиру или загородный дом совершенно новое дизайнерское звучание. Но все же, самое популярное изделие - это деревянный слон.

Êðîêîäèëû, ñêàòû, çìåè Сумки, ремни, портфели, обувь из кожи крокодила довольно дорогостоящие подарки, поэтому лучше покупать их в специализированных магазинах. Изделия из кожи ската, как правило, выполнены в строгих, чернобелых тонах, а вот необычайная фактура кожи ската придает неповторимый внешний вид. Ну а если вы поклонник ярких, модных вещей, тогда вас привлекут сумки и аксессуары из змеиной кожи.

Èçäåëèÿ èç ìåòàëëà

Таиланд по праву является одним из мировых лидеров по обработке драгоценных камней. Больше половины огранщиков цветного камня живут именно здесь. Огромной популярностью у туристов изо всех стран мира пользуются цветные драгоценные камни, в первую очередь сапфиры и рубины. Бриллианты и изумруды хотя и не являются приоритетным направлением таиландской ювелирной промышленности, тем не менее, также присутствуют во многих изделиях, производимых ювелирными фабриками страны.

Серебро. Чеканка по серебру - традиционное ремесло Севера Таиланда. Кубки, шкатулки, портсигары, вазы и ножи искусно покрыты рельефными узорами. Изделия из серебра с чернью - это родственное ремесло, которое практикуется в Южном Таиланде на протяжении сотен лет. Оловянная посуда столетиями использовалась во многих странах мира. Из олова изготавливают художественные миниатюры, в основном современного дизайна. На юге Таиланда находится большое количество месторождений олова и искусство изготовления посуды и украшений для дома в традиционном тайском стиле никогда не забывалось мастеровыми.

Æåì÷óã

Êîñìåòèêà è ëåêàðñòâà

Настоящий жемчуг должен вырасти в устрице. Не важно, живет она на плантации или на воле, главное, чтобы вокруг нее была обычная морская вода, без минеральных подкормок и т. д. Отступления от этих условий легко обнаруживаются лабораториями, и такой жемчуг Тайский шелк ручной работы становится все более и более знаменитым в мире. Отличительная черта тайского шелка ручной работы – высокая плотность, шероховатость поверхности, красивая игра цвета и необычайная долговечность. Часто продается отрезами, которые можно применять по вашему усмотрению – от пошива одежды до обивки мебели.

Косметическая промышленность Таиланда активно использует растительное богатство страны и одним из самых полезных и недорогих компонентов является кокосовое масло. Чистое свежее кокосовое масло, масло для массажа, кокосовые шампуни и бальзамы, нежнейшее кокосовое мыло, сделанное вручную с тонким ароматом – все эти продукты принесут здоровье коже и волосам. В Таиланде активно практикуется ароматерапия, поэтому широко представлены различные ароматические смеси для ванн и массажей, косметика с добавлением аромамасел и аксессуары для ароматерапии. Кроме того, часто туристы приобретают препараты тайской народной медицины, изготовленные из целебных трав по древним рецептам.

Îäåæäà

Íàòóðàëüíûé ëàòåêñ

Палантины, шарфики, платочки из шелка и хлопка – все это аксессуары, которые никогда не выходят из моды. Ярких летних расцветок, классические, авангардно-дизайнерские – все они станут не только приятным знаком внимания, но и действительно полезной вещью для ваших подруг.

Подушки и матрасы из натурального латекса обладают рядом полезных свойств: в них не могут жить клещи, не впитывается влага, не притягивается и не скапливается пыль, данные постельные изделия в среднем служат около 15 лет. Они имеют непревзойденный ортопедический эффект – профилактика радикулита, снятие мышечных зажимов, напряжения с позвоночника и межпозвоночных дисков. Просыпаясь на латексном матрасе или подушке, человек чувствует себя действительно отдохнувшим.

Þâåëèðíûå èçäåëèÿ

Òàéñêèé øåëê

Òåêñòèëüíûå èçäåëèÿ Всевозможные настенные панно: от совсем маленьких, с кармашками для всякой мелочи, которые обычно размещают где-нибудь у входной двери до огромных размеров, расшитых пайетками и бисером картин на ткани,

36

которые дополнят любой интерьер в азиатском стиле.

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


Королевство Таиланд - это одна из самых удивительных стран. Миллионы иностранных туристов, отдыхавших в Таиланде, увлеченно повествуют о своем путешествии. Туристов привлекает не только отдых и экскурсии по Таиланду, но и еще отличный шопинг. Основная часть магазинов и супермаркетов работает с десяти утра до восьми часов вечера, некоторые заведения работают с половины девятого. Время работы торговых точек в курортных городах никак не ограничено временными рамками. Если Вы любитель поторговаться с продавцом, то Вам лучше побывать на рынках, в лавках или маленьких магазинчиках. Возможно, при торге опустить цену в 2-3 раза. В крупных супермаркетах и универмагах цены, в основном, фиксированные. Однако невысокая цена может говорить о соответствующем качестве товара. Есть магазинчики, которые работают по стандартам мелкого опта (от 10-12 единиц товара).В таких местах удобно покупать монго одинаковых и дешевых сувениров. Если возникает вопрос, что привести в качестве подарков из Таиланда для родных, друзей изнакомых, то однозначно покупайте сувенирных слонов. Так как слон считается символом Таиланда, подобные сувениры продаются во многих магазинах в огромном количестве. Еще можно купить разнообразные тарелки или панно с видами страны или маски. Особо популярны в качестве покупок вещи из змеиной кожи: кошельки, сумки и ремни. Есть в продаже и лекарственная продукция, произведенная на основе змеиного яда. Для туристов прилагается инструкция и на русском языке. Среди туристов большой популярностью пользуются сувениры из тикового дерева. Такие деревья спе-

ТАЙСКИЙ ШОПИНГ циально выращивают на огромных территориях, их запрещено вырубать. Сувениры из этого тикового дерева считаются дорогой продукцией. Легкая промышленность в стране сильно развита. Из-за этого рынок насыщен различными полезными и бесполезными вещами: от статуэток Будды до шелковых платков и пляжных сумочек. для любителей драгоценностей напоминаем, чтоб не забыли получить специальный сертификат в ивелирном центре или на фабрике для вывоза своей покупки с территории страны. Одна из положительных сторон шоппинга в таиланде - возврат семи процентной скидки на купленный товар, в виде возвращенного НДС. Этим правом могут воспользоваться туристы, приезжающие в Таиланд по туристической визе. В Таиланде посещение магазинов – само по себе целое

событие. Реально получить незабываемое удовольствие, прохаживаясь по шумному базарчику, супермаркету или торговому центру.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА Толок Наталья На улицах множество лотков и лавок, так же продают товары с лодок. Советуем посетить рынки огромным выбором специй. Самые популярные торговые центры: Phuket Central Festival, Cупермаркет Big C, Jungceylon Phuket, Tesco-Lotus, Turtle Village. Базары и рынки на Пхукете: Ranong Rd market, Chatuchak Phuket, Phang Nga Rd, Phuket City (работает по выходным), Paradise Complex, Patong Bangla Rd., Bang Tao village market. На рынках можно смело торговаться, сбивать цену в два раза, главное чтобы Вам попался продавец, который по-русски или поанглийски.

Ирина Ганаза Шопинг — это второе по популярности развлечение, после просмотра достопримечательностей столицы Пхукета. В городе есть крупные торговые центры, рынки, бутики. На огромном ночном рынке Phuket Night Bazaar можно найти товары местного производства по очень приятным ценам. Популярен также рынок Ranong (улица Thanon Ranong)— крупнейший в городе. Другой рынок Weekend Market предлагает огромный выбор дешевых сувениров.

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

37


òåìà íîìåðà | ПХУКЕТ

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА Степан Л. Семаков "Komissar" Не стоит заходить в храм с непокрытыми плечами и в юбках выше колен.

Толок Наталья Тайцы очень религиозный и суеверный народ. Так, например, они верят что дух человека, который охраняет его жизнь, находиться в голове. Поэтому погладить по голове или взъерошить волосы тайцу будет для него большим оскорблением. Т.к. они считают что все самое светлое находится в голове человека, то все негативное – в ногах. Не стоит сидеть «нога на ногу», ни один таец не сядет напротив Вас. По традициям в Таиланде, прежде чем зайти в храм или в дом к тайцу, нужно снять обувь. На улицах можно встретить так называемые «домики духам», в которые местные жители приносят каждый день живые цветы, сладости и напитки. Они верят что дух будет доволен и принесет им удачу, убережет от беды. В общении приветствуется спокойный доброжелательный тон и конечно же улыбка!

Ирина Ганаза Если Вы покупаете какой-либо товар, то здесь обязательно нужно торговаться и желательно на английском языке. При этом Тайланд называют «страной улыбок», поэтому делая покупки на рынке, Вам нужно обязательно всегда улыбаться. У тайцев есть своя поговорка: ноги у человека всегда грязные, а голова – чистая. Эту поговорку не следует забывать туристу, и не гладить по голове даже ребенка. Оскорблением здесь считается, если Вы положите ногу на ногу и обратите ступню в сторону статуй Будды или же в сторону королевского дома.

Если у вас обнаружат наркотики, то ни гражданство, ни связи не уберегут вас от наказания Курить и пить алкогольные напитки «на ходу» в Тайланде запрещено – штраф до 2000 батт. Продажа спиртных напитков в супермаркетах разрешена только после 17:00 вечера. Сигареты в продаже есть везде, но скрыты за «шторками». Для покупки надо проговорить, что вам нужны сигареты. В Тайланде действует закон, запрещающий мусорить на улицах. Штраф за выброшенный не в урну мусор составляет от 1000 до 2000 батт (примерно 25$ и 50$ соответственно). Запрещено вождение двухколесного транспортного средства в обнаженном до пояса виде. Наказание- штраф! За святотатство по отношению к изображению Будды даже иностранец будет посажен в тюрьму.

38

РОДИНА СЛОНОВ Королевство Tаиланд располагается на полуострове Индокитай. По своим очертаниям страна напоминает голову слона. Поэтому Таиланд иногда называют страной слонов. Слон здесь считается королевским символом и почитается каждым тайцем. Особенно почитаемы белые слоны. Поймавший белого слона получает участок земли, равный по величине пространству, на котором слышен голос слона; все потомство такого счастливчика освобождается от податей и повинностей. Тайцы очень любят слонов, не просто любят – боготворят. Они уверены, если пробежишь под хоботом слона, обретешь счастье. Слон здесь символ страны, большой и добрый символ. В какую сторону ни посмотри –обязательно увидишь хобот и огромные уши. На рекламных щитах, на кружках, на коробках конфет с начинкой из диковинных фруктов. Каменные гиганты стоят повсюду –хоть в королевской резиденции, хоть просто на улице. Местное пиво называется «Чанг», а «чанг» по-тайски и есть «слон». Второй по величине остров Таиланда – после знаменитого Пукета – это Ко Чанг, значит – Слоновий остров. Иногда слонов можно запросто увидеть прямо на улицах Бангкока и Паттайи. Фонарик на хвосте, светящийся в темноте красным, выглядит очень трогательно. Ну, а на природе, слоны катают на себе всех желающих, охотно позируют для фотосессий и устраивают целые представления. Сурин считается столицей слонов. В конце ноября здесь проходит ежегодный ритуальный праздник слонов. Слоны танцуют, бегают со скоростью 40 км в час, играют в футбол, катаются на велосипедах, рисуют красками на мольберте. А во время боевых парадов на спине слонов восседают воины, разыгрываются целые сцены Тайско-Китайской битвы ХIII века. В королевстве Таиланд слонов считают земным воплощением добрых душ. Их обвешивают драгоценностями, лентами, колокольчиками, покрывалами, окружают прислугой. Погонщиков слонов с детства обучают воспитанию и уходу за ними. Слоны считаются вторыми по разуму после дельфинов. Они понимают до 200 слов погонщика и знают столько же знаков прикосновения к ним жезла погонщика. Слоны очень ранимы, обидчивы и чувствительны. Слушаются и привязываются только к хозяину. Слонов очень берегут, их жизнь и здоровье защищается законодательством Таиланда. Живет слон в среднем 70 лет, кушает много – 250 кг. еды в день и выпивает до 200 литров воды. Тот, кто имеет слона, отвечает за его здоровье и хорошие условия содержания до конца жизни слона. Однако, несмотря на все условия, тайские слоны все же вымирают. Они почти не размножаются в условиях современной дикой природы. В 1998 году открылась благотворительная организация Elephant Help Project (EHP). Во всех городах вы можете увидеть ящики для пожертвований. Охота на слонов в Таиланде конечно же запрещена, и тем не менее браконьерство снизило численность тайских слонов. Сегодня в Таиланде живет более четырех тысяч слонов. А тайцы свято верят, что Млечный путь в звездном небе – это стадо белых слонов, пасущихся на небесах.

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА Степан Л. Семаков "Komissar", Эвазон Пхукет - самый зелёный отель с собственным островом.

Толок Наталья При выборе отеля нужно обращать внимание на пляжи. В некоторых местах ярко выражены отливы и приливы. Если Вы любители активной ночной жизни - Вам лучшей разместиться поближе к пляжу Патонг. Для тихого и уединенного отдыха - выбирайте отели на пляжах Камала, Ката. На пляже Банг Тао расположены отели премиум класса, а также гольф-поля. Amari Coral - комфортабельный отель, на самом берегу, не далеко от центра развлечений. Kata Thani Phuket - т.к. в Таиланде все пляжи муниципальные, не принадлежат отелям - данный отель занимает очень выгодную позицию отель занимает целую бухту, со всех сторон закрыт холмами, поэтому на пляже кроме гостей отеля вряд ли кого-то встретите. Indigo Perl - оригинальный отель в стиле модерн.

Le Meridien Phuket Beach Resort Роскошный комплекс, построенный на тропическом западном побережье острова Phuket. Отель раскинулся на 40 акрах живописного сада, предлагает непревзойденное качество обслуживания и поистине королевский отдых. Отель расположен в 45 минутах езды от аэропорта, на собственном песчаном пляже Karon Noi, в 5 минутах от Patong - Beach.

Amari Coral Beach Phuket

Amari Coral Beach Phuket Patong Beach, Phuket 83150 Tel. +66 (0) 7634 0106-14 Fax. +66 (0) 7634 0115 www.amari.com

Evason Phuket & Bon Island

Ирина Ганаза Dusit Laguna 5*- один из красивейших отелей Пхукета, построенный в национальном тайском стиле. Thavorn Palm Beach 4*- отель утопает в зелени, множество красивых бассейнов, хорошие номера. А также Le Meridien Phuket Beach Resort 5*, Courtyard Marriott Phuket at Surin Beach 4*, Sheraton Grande Laguna Phuket 5* и много других на любой вкус и кошелек.

ÃÄÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜÑß

Отель Расположен в южной части пляжа Патонг, в 2 км от его центра, на берегу моря, в 49 км от аэропорта. Построен в 1984 году. Отель состоит из 3-этажных коттеджей, террасами спускающихся к морю, всего 197 номеров, все с прямым или боковым видом на море.

100 Vised Road, Moo 2, Tambol Rawai, Muang District, Phuket 83130, Thailand Tel: +66 (0) 76 381 010, Fax: +66 (0) 76 381 018 E-mail : reservations-phuket@sixsenses.com www.sixsenses.com/evason-phuket/

Indigo Pearl Nai Yang Beach and National Park, Phuket 83110, Thailand Tel +66 (0) 76 327 006, (0) 76 327 015 Fax +66 (0) 76 327 338-9 E-mail info@indigo-pearl.com www.indigo-pearl.com

Kata Thani Phuket Evason Phuket & Bon Island

14 Kata Noi Road, Karon, Muang, Phuket 83100 Thailand Tel: +66 (0) 7633 0124, +66 (0) 7628 4096, Fax : +66 (0) 7633 0426 www.katathani.com

Laguna Resorts 390/1 Moo1 Srisoonthorn Cherngtalay, Thalang, Phuket Thailand Tel: + 66 (0) 7636 2300 Fax: + 66 (0) 7636 2301 www.lagunaphuket.com

Расположен в 40 минутах езды от аэропорта, в юго-восточной части острова Пхукет, непосредственно у моря на песчаном пляже с кораллами. Отель имеет собственный остров в 15 минутах езды на катере, на котором находится второй песчаный пляж. Гостиница расположена на 64 акрах тропического сада на берегу пляжа Лаемка в юго-восточной части острова

Road, 83110,

Le Meridien Phuket Beach Resort 29 Soi Karon Nui, Tambon Karon,Amphur MuangPhuket,83100Thailand Phone: + (66) 7637 0100 www.starwoodhotels.com

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

39


òåìà íîìåðà | ПХУКЕТ

ДЕВОЧКА МАЛЬЧИК или МАЛЬЧИК ДЕВОЧКА? Как отличить катоя от истиной тай-леди?

Высокая проститутка в баре настойчиво предлагает себя пьяному фарангу. «Ты не леди-бой?» - спрашивает европеец. «Проверь», - отвечает она. Европеец лезет в трусы к «девушке», расплачивается и покидает бар вместе с красоткой. О том, что переспал с катоем, фаранг поймет только с утра, а возможно, - не узнает никогда. Наличие женских органов в Таиланде не является гарантией, что перед вами тайская девушка. У нас мужчин, которые одеваются в женскую одежду, называют трансвеститами; поменявших пол – транссексуалами. В Таиланде оба типа называются катои или леди-бои. По различным оценкам, порядка 0,20,3% населения «страны улыбок» катои. Это не больше, чем в других странах (лидером по количеству трансексуалов и трансвеститов является Северная Америка). Но в отличие от других стран, в Таиланде ледибои сконцентрированы в туристических местах. Я уверен, что этот город является мировым лидером по количеству трансвеститов и трансексуалов на единицу площади. Новичкам отличить тайскую девушку от катоя не просто. В отличие от большинства трансексуалов, леди-бои в Таиланде красивы. И гораздо больше шансов, что высокая сексуальная красотка окажется переделанным мужиком, а не истиной леди. С роста и начнем. Средний рост тайских девушек 155-160 см, тайцы примерно на 10 см выше. В результате, леди-бои гораздо больше соответствуют европейским модельным стандартам красоты. Теперь посмотрим на ступни. У таек маленькие ножки, их размер редко превышает 36, и если у девушки 39 или 40, то на 99% перед вами леди-бой. Соответственно, стоит обратить вни-

40

мание и на размер ладоней, принцип тот же: у мужчин они крупнее. Поднимаемся выше. Бедра. Как правило, катои имеют узкий мужской таз, что, кстати, тоже соответствует европейским модельным стандартам. Грудь. У катоев ее или нет вообще, или силиконовая. Смотрим на шею, – кадык! Если он есть, то значит перед вами 100% мужчина. Удалить кадык невозможно! Теперь о главном! Как мы уже разобрались, наличие женского полового

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com

органа еще не означает, что перед вами тайка. Однако, если хорошо рассмотреть, то отличия между искусственным и естественным половым органом вполне заметны. Но производить тщательный медицинский осмотр в баре или на Wolken street достаточно трудно. Тогда переходим к последнему и главному пункту. Когда катой меняет пол, то юридической смены пола не происходит, то есть, по ID-card ледибой всегда останется мужчиной.


ñòðàíè÷êè äàêè êðóàòîí

МОДНЫЙ ОКЕАН

МЕЛОДИИ СЛЕДУЮЩЕГО ЛЕТА Закончился пляжный сезон 2010. Не для всех конечно. Есть места, где загорать можно круглогодично, в южном полушарии – весна и скоро опять лето. Но у нас за окном сопливит небо, листья облетают с деревьев, а каштаны бомбардируют припаркованные под ними автомобили, оставляя вмятины на капоте… А это значит, что настало время еще раз рассмотреть внимательно фото с прошедших показов и обратить внимание на тенденции, которые диктует время. Уже прошла неделя моды в Нью Йорке, начинается парижская. Дизайнеры купальников начали сезон весна – лето 2011 гораздо раньше, еще в июле – августе, когда прошли SwimShow 2011 в Convention Center Майами-Бич, салон Allure и Mercedes-Benz Fashion Week Swim. Скоро стартуют показы пляжной моды в Бразилии и других странах Южной Америки. По всей видимости, эти показы только подтвердят наметившиеся тенденции, хотя нас могут ждать и неожиданные сюрпризы от бразильских дизайнеров. Модели, о которых мы говорим сегодня, еще даже не начали кроить для массвого потребителя, но тренд на лицо. Точнее, на теле манекенщиц, но скоро мы будем это наблюдать непосредтвенно на пляжах от Гонолулу до Бердянска. Возможно даже, что в Бердянске раньше. Китайский легпром откликается на тренды и берет если уж не брендом, так ценой и скоростью.

42

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


Red Carter Red Carter

СИЯНИЕ ВЕГАСА Купальники 2011 – блестящие ткани, стразы, накладки, перетяжки. Носим на пляже костюмы похожие на рабочую одежду танцовщиц, стриптизерш, работниц секс-индустрии.

Red Carter

Red Carter ОЦЕНИ МЕНЯ НА ОЩУПЬ Все в 3D. Просто как в кино. Гофрированная ткань, плиссировка, оборочки. Иногда – весь купальник, иногда только в одном, какомнибудь довольно неожиданном месте. Он проведет рукой по вашему купальнинку... Гладко, гладко, а потом... оп, и под его ладонью объемность и шероховатость образовалась. Красиво, неожиданно и запомнится надолго.

Ed Hardy

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

43


ñòðàíè÷êè äàêè êðóàòîí

МОДНЫЙ ОКЕАН

Beach Bunny

Beach Bunny

Red Carter АССИМЕТРИЯ, ПОРТУПЕИ, ПЕРЕТЯЖКИ И в следующем году сохранится тяга к обвязыванию тела лентами, тесемками и прочей ерундой. Особенно радостно такие купальники смотрятся на девочках плотной комплекции. На моделях, конечно, красиво, а вот если живого веса поболее, то получается шпикачка перетянутая веревочками. Без слез не взглянешь. Но в следующем году, надо отметить, ремни становятся мягче, демократичнее и девушки в таких нарядах становятся больше похожими на героинь шпионских фильмов начала 80-х, чем любительниц кинбаку.

Red Carter

44

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


ЯРКЕНЬКО И ПЕСТРЕНЬКО

Beach Bunny

Клеточки, полосочки, армейский стиль, морской стиль, просто разноцветные полосочки, пятна, мазки, мазки и пятна, пятна и мазки, фартук художника или повара, который пек много- много разных пирогов и вымазался всем, чем только мог. Принты в африканском стиле или змеиная кожа.

Luli Fama

Beach Bunny

Luli Fama

Текст: Дака Круатон Фото: Майкл Лафлин и Кэри Вагнер

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

45


àâòîïèëîò

ГАДЖЕТТАУН

Moleskine выпускает чехлы для iPhone и iPad

Lenovo ThinkPad Edge 11: тонкий и лёгкий 11дюймовый ноутбук с процессорами Intel или AMD

Культовая марка Moleskine (если кто не знает — речь идет о записных книжках и прочих ежедневниках с блокнотиками) после удачного эксперимента с чехлами для амазоновского ебука Kindle решила выпустить аналогичные аксессуары для планшета Apple iPad и телефона iPhone, снабдив свои изделия, понятное дело, возможностью использования блокнотов собственного производства. Цена не объявлена, но в интернет-магазине Amazon уже открыта страница с предварительным заказом чехла для iPad. Поклонникам обеих марок самое время воскликнуть «Moleskine и iPad/iPhone просто созданы друг для друга»! А тем, кому одновременно нравятся обе марки, вообще уже пора оформлять предзаказ. Где купить: www.amazon.com

Линейка ноутбуков Lenovo ThinkPad Edge пополнилась 11-дюймовой моделью, которая с сегодняшнего дня будет органично дополнять модели ThinkPad Edge 13 и ThinkPad Edge 15. ThinkPad Edge 11 будет поставляться в вариантах с процессорами AMD Athlon II Neo или Turion II Neo, а также низковольтными Intel Core i3 или Core i5. В качестве графики варианты на AMD будут использовать Radeon HD 4225 (как мы выяснили в нашем обзоре Acer Aspire One 721, производительности этой ше флэшки оснащена навигационным интегрированной видеокарты модулем SiRF Star III и обеспечивает точ- вполне достаточно, чтобы играть в ность позиционирования от 1 до 5 метров. Гаджет, подключаемый через USBпорт, работает с большинством современных программ глобального спутникового позиционирования – тебе выбирать каким софтом пользоваться. USB GPS отслеживает до 20 спутников одновременно и обновляет данные (широта/долгота/высота/скорость перемещения/время/дата/статус спутника и ресивера) каждую секунду. Компактный навигационный модуль питается от батареи компьютера, так что о лишних проводах и кабелях можно забыть. Гаджет рассчитан на мобильное использование, поэтому потребляет минимальное количество энергии. Кроме современные игры на низких того, он оснащён встроенным миниатюр- настройках), а Intel-версии будут ным аккумулятором, который заряжается выводить пиксели на экран при во время подключения к компьютеру, что помощи Intel GMA HD. Стартовая позволяет поддерживать автономную цена заявлена на уровне 450 работу внутренних часов и памяти. долларов за ноутбуки с процессорами AMD и 550 долларов за ноутГде купить: technokit.com.ua буки на базе процессоров Intel.

USB GPS: как сделать из ноутбука GPS навигатор Нетбуки становятся всё меньше и мощнее, а главное дешевле. Жаль, что GPS модули пока не стали обязательной составляющей любого нетбука как, например, bluetooth или WiFi. Да, можно использовать для навигации смартфон с встроенным GPS модулем. А можно пойти другим путём: превратить свой нетбук/ноутбук/UMPC в GPS-навигатор с помощью гаджета USB GPS. Эта маленькая штучка размером не боль-

Где купить: пока негде

46

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com


На земле, в небесах и на море: iArm станет третьей рукой Глядя на эти, безусловно, многообещающие картинки, так и хочется вспомнить слова из старой советской песни. Но речь не о ней, а об этом презабавном аксессуаре, созданном не то шарлатанами, не то гениями из компании Delta Technology. Их детище под названием iArm представляет собой подставку, которая крепится на предплечье и позволяет пользоваться самыми разнообразными устройствами и предметами, оставив свободными обе руки.

ïàíòåîí çàáûòûõ èçîáðåòåíèé

Словно в фильме о Фантомасе, у пользователя появляется третья рука. Сомнения вносит еще скромная цена в 8 долларов, за которую компания уже начинает принимать предварительные заказы. За 20 долларов предлагается купить сразу три iArm (можно подумать, что у человека может быть три руки, чтобы прикрутить к каждой этот гаджет). Редакция не берется судить о полезности новинки, но использовать его в качестве скромного подарка для друзейгаджетоманов можно, вне всяких сомнений. Где купить: prankpack.com

Sony Eclipse: концепт домашнего медиаплеера с солнечной батареей

А эта идея, несмотря на то, что компания Sony не имеет к ней отношения (ее имя использовано скорее для привлечения внимания) вполне может оказаться реализованной через несколько лет. Технически в ней нет ничего сложного — небольшая панель, которая может крепиться при помощи присоски на окно и заряжаться от дармовой энергии солнца. К особенностям концепта с названием Eclipse (затмение) можно отнести отсек для iPhone или iPod, которые будут использоваться для воспроизведения музыки. Поддержка Bluetooth и Wi-Fi позволят подключать такую систему к домашнему медиацентру и кинотеатру, а небольшой дисплей над отсеком для телефона может использоваться также для трансляции погоды. — Это вообще очень по-современному – смотреть прогноз погоды, уставившись в дисплей устройства, прикрепленного к окну. А можно листать адресную книгу телефона и просматривать календарь. Вообще напридумывать функций в такое устройство можно более чем достаточно — от чтения новостей и пришедших сообщений до подзарядки самого телефона от солнечной батареи. Где купить: пока негде

1949 год Железнодорожная «подвесная подушка»

Доктор Иго Сигер из Вены придумал железнодорожную «подвесную подушку», которую люди, путешествовавшие на поезде, могли использовать для того, чтобы с комфортом поспать сидя. «Подвесная подушка» крепилась к потолку или багажной полке с помощью специального ремня. На небольшой полочке можно было с удобством расположить руки, а на верхней части находилась мягкая подушка.

СТРАННИК • № 7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 •

47


àâòîïèëîò

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

Автомобиль стал не только пресловутой «роскошью», но и просто частью жизни современного человека. В полной мере это касается и семейного отдыха и времяпрепровождения. Так или иначе, семейные поездки на автомобиле получают все большее распространение хотя бы потому, что автомобилей становится всё больше. При этом наиболее сложно в таких поездках приходится детям – будучи активными, они вынуждены долгое время проводить пристегнутыми к своим детским креслам, и выхода их активности нет никакого. Поэтому вопрос развлечения детей во время путешествий (особенно дальних) в автомобиле является насущным для многих семей. Прежде чем говорить о том, как именно развлечь ребенка в поездке, нужно понимать, что сам способ развлечения в прямой степени зависит от возраста, и потому сами способы развлечения имеет смысл описать, исходя из возрастных групп детей. При этом можно условно разделить детей на три группы – до 5 лет, от 5 лет до 10 лет, и от 10 лет до 15 лет. Такое деление определяется уровнем самостоятельности ребенка. Äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ ïàññàæèðîâ (то есть для малышей) будут развлечением уже даже самые обычные игрушки и предметы, которые они могут рассматривать и вертеть в руках. Можно также давать ребенку специальное детское печенье – малыш обычно не только его ест, но и рассматривает, такое печенье зачастую сделано в виде разных интересных фигурок. Ребенку же áîëåå ñòàðøåãî âîçðàñòà нужно давать в дорогу не только его привычные игрушки, но и те, с которыми он не знаком (прием «припрятывания» на некоторое время игрушек знают многие родители). В этом случае игрушка завладеет вниманием ребенка куда более сильно, чем та, которой он играл накануне. Очень полезно помнить, что дети склонны к творчеству – рисованию, лепке и т.д. Поэтому для детей соответствующего возраста очень увлекательным может оказаться рисование в пути – ведь они столько нового видят вокруг себя! Поэтому не стоит отказываться от идеи взять в дорогу альбом для рисования и цветные фломастеры или тупо заточенные (так безопаснее) карандаши. Вполне возможно, что это сильно увлечет ребенка, и он перенесет дорогу значительно веселее, а значит — и легче. Если, конечно, его не укачивает.

48

НЕ ПЛАЧЬ, МАЛЕНЬКИЙ... СЕЙЧАС ПАПА ОБГОНИТ ГРУЗОВИК И ДОЧИТАЕТ СКАЗОЧКУ

Чем развлечь детей во время путешествия на автомобиле? Áîëåå ñòàðøèì äåòÿì (10-15 ëåò) уместно взять в дорогу плеер со своей любимой музыкой, или же компактный проигрыватель DVD-дисков с фильмами. Конечно, фильмы могут развлечь даже маленьких, но им это не рекомендуется, поскольку при тряске в автомобиле может быть неудобно смотреть фильмы по небольшому экрану, а, кроме того, малышам не нужно напрягать зрение, если на то нет необходимости. Да и удержать самостоятельно компактный плеер малыш не сможет, а экранами в спинках сидений оборудованы не все автомобили даже престижных и дорогих марок и моделей. Так что этот вид развлечения подойдет всё же более старшим детям. Однако какие бы ни были забавные игрушки и интересные фильмы, лучшее развлечение в дороге для всех – это, безусловно, общение. С самыми маленькими можно и нужно играть в их незатейливые игры, а с более старшими наилучшим развлечением будет обмен впечатлениями, который интересен всем. Современная семья, как и обычный человек, живет в бешеном темпе, и, увы, на своих собственных детей (точнее, на общение с ними) у многих времени не хватает. И нужно использовать то время, которое семья проводит в длительном путешествии, именно для нормального общения. Ведь это тот нечастый, увы, момент, когда родители не заняты

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com

своими суетными каждодневными проблемами и не так интенсивно заняты мыслями о работе, делах и прочей бытовой мишуре. Кроме того, в путешествии настроение всех членов семьи становится лучше, и поэтому нужно использовать это время для общения с ребенком (или детьми), да и время в пути пройдет быстрее. Очень хорошим способом скрасить время детям в пути являются и развивающие игры с родителями. Кроме пользы от таких игр, очень важно то, что ребенок не чувствует себя забытым и одиноким – общение в процессе таких игр, смех и позитивные эмоции – это то, что потом практически все члены семьи будут вспоминать с самым приятным чувством. Просмотренный в пути фильм нужно и можно обсуждать с детьми. Ведь им тоже интересно высказать свое мнения, свои впечатления об увиденном, и родители как раз в поездке имеют возможность и время выслушать детей, и лучше понять, что им близко, что их волнует и интересует. Однозначно, что к длительному автомобильному путешествию с детьми нужно готовиться основательно. Недостаточно просто проверить автомобиль на техническую исправность, нужно организовать комфорт и безопасность детям, а также сделать всё возможное, чтобы их пребывание в пути не было очень скучным.


СТРАНА СОВЕТОВ

Сэкономить на том, что вы сдаете арендованный автомобиль раньше срока получится не всегда. Наример компания Alamo (работает в Украине через фирму Eoropauto – прим. Редакции) ввела правило, при котором, если вы сдаете автомобиль раньше на день или два, пересчитывается сумма еждневного тарифа и в случае, если общий платёж меньше того, который вы должны были заплатить за неделю, требует доплаты в размере $15. Это ещё одно напоминаее о том, что надо читать мелкий текст в договоре. Писистра т Можно сэкономить на чистке вещей в гостинице. Достаточно выйти на услицу и поискать ближайшие химчистку или прачечную. Их услуги будут стоить значительно меньше, чем в гостинице. Guggenheim Старайтесь избегать ненужных проблем, возникающих с мини баром. Когда выписывался из гостиницы, обнаружил,

Фирмы, упоминаемые в статьях: ITOUR Киев, ул. Костельная, 5 оф. 3 и ул. НикольскоСлободская, 2-В тел. +38 044 287-88-77, 490-55-90 29 e-mail: ganaza.irina @kiev.obnovlenie.ru

Ай Да Тур Киев, ул. Пушкинская, 11a, оф. 5. тел. +38 044 278 14 46, 278 31 48, 583 55 30 e-mail: vita@aida-tour.com что в счёт включена сумма за пользование мини баром. Я возмутился, ведь я не пользовался им, а лишь ставил своё пиво, которое покупал в городе. Оказалось, что под холодильником стоит датчик, который реагирует на вес, и если я ставил в бар свои напитки, то должен был позвать когото из обслуживающего персонала, чтобы он забрал из бара лишнее. Нормально? Конечно, деньги с меня не взяли, но нервы потрепали конкретно. faithful Spenderович

Присылайте свои советы и наблюдения на наш e-mail: editor@stranniktravelmagazine.com оставляйте в комментариях под статьями на нашем сайте strannikTRAVELmagazine.com или в своих статьях в разделе ß - ÑÒÐÀÍÍÈÊ на нашем сайте. ß - ÑÒÐÀÍÍÈÊ - раздел блогов и объявлений путешественников о путешествиях и для путешественников.

50

В Лондоне в итальянском ресторане, получили счёт и увидели, что он на 5 фунтов больше. Мы принтересовались за что. Оказалось, что это оплата за хлеб, который нам подали на стол. Нас никто не предупреждал, что за это придётся доплачивать. ведь в итальянских ресторанах хлеб и вода бесплатно. kroshka_okroshka В ресторане в Уругвае, мы доплатили не только за хлеб, а за приправы. использование тарелок, стаканов, столовых приборов стола и стула. CP В Замбии стоимость въездной визы - $ 50 с человека, и еще $ 25 на человека, чтобы выехать из страны. Причем оплата должна быть в долларовых банкнотах, не старше 2005 года выпуска! tlong

• №7 (150) ОКТЯБРЬ 2010 • СТРАННИК •www.STRANNIKTRAVELMAGAZINE.com

Киевский Спутник Киев, ул. Пушкинская, 9, оф. 21 (М «Театральная») тел. +38 044 531-91-30 e-mail: tolok@sputnik.kiev.ua

Пан Юкрейн Киев, ул. О. Гончара, 73 тел. +38 044 238 08 48 e-mail: tour@panukraine.kiev.ua www.PanUkraine. kiev.ua

Пхукетский Уголок Пхукет тел. +66 87 888 55 29, 86 470 66 94 e-mail: info@thairent.ru phuket.thairent.ru

САМ Киев, ул. Ивана Франко, 40Б тел. +38 044 238 60 20 www.sam.ua

Тез Тур Киев, ул. Красноармейская, 63, оф.2 тел. +380 44 495 55 05 www.teztour.ua


Журнал СТРАННИК • STRANNIK travel Magazine №150' 2010  
Журнал СТРАННИК • STRANNIK travel Magazine №150' 2010  

Полная версия журнала СТРАННИК № 150 октябрь 2010

Advertisement