Odvodový bonus 3. - Zmena paradigmy (Richard Sulík, Jozef Mihál)

Page 1

Zm e na paradi g m y sa spolupodieľal na príprave daňovej reformy Slovenska v roku 2003. V roku 2009 založil pravicovú liberálnu stranu Sloboda a Solidarita, ktorú dodnes vedie ako predseda. V júni 2010 sa stal predsedom Národnej rady SR. Od roku 2014 je poslancom Európskeho parlamentu. Po parlamentných voľbách v roku 2016 je lídrom opozície.

je spoluzakladateľ a podpredseda strany Sloboda a Solidarita. V rokoch 2010-12 bol minister práce sociálnych vecí a rodiny vo vláde Ivety Radičovej. Od roku 2012 je poslancom NRSR. Je rešpektovaný expert na problematiku pracovného práva, daní a odvodov. Napríklad v roku 2015 absolvoval približne 100 prednášok a diskusií pre 7500 poslucháčov. Známa je jeho séria kníh „Daňové a odvodové tipy“.

ISBN 978-80-972167-1-9

OBALKA OB III.indd 1

Jozef Mihál

Odvodový bonus III

Jozef Mihál

Richard Sulík Jozef Mihál

Richard Sulík

Richard Sulík

Odvodový bonus III Z m e n a pa r a d i g m y

9/4/16 1:37:58 PM


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.