krs_19_luty_2014

Page 6

Strona 6 z 6

Identyfikator wydruku: RS/497096/2/20140219104316

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.02.2014 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.