Stijlvol Wonen editie april-mei 2019

Page 8

De eettafel is van Goossens Wonen. De stoelen model Mood zijn bekleed met een glanzende velours. De lamp boven de eettafel is de RD15 Chandelier van Schwung.

76


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.