Vallási falitérképek

Page 1

ISK–20/11–V

VALLÁSI FALITÉRKÉPEK A világ vallásai Magyarország vallásai

Magyar szentek és boldogok

b ék: 5d p Ajándulói térké n A3 ta

CD -

! n is

53387 A világ vallásai / fóliázott-lécezett 160x120cm 53507 Magyarország vallásai / fóliázott-lécezett 160x120cm

Ezek a hiánypótló, nagyméretű falitérképek nemcsak a vallásoktatásban használhatóak, hanem a történelem, az irodalom és az etika képzésben és az osztályfőnöki órán is. A gyerekek számára is érthetően különülnek el rajta a világ nagy vallási csoportjai. Az egyes vallások követőinek számát barátságos rajzok segítségével szemléltetjük. Külön érdekesség, hogy az ateisták száma is szerepel a térképeken. Népszámlálási adatok alapján készült, egyedülálló adattartalommal rendelkezik. Mit ismerhet meg és szemléltethet ennek a két térképnek a segítségével? • A világ, Európa és Magyarország vallásainak földrajzi elhelyezkedését, ami fontos a napi események magyarázatához osztályfőnöki órán vagy történelemből. • A vallások követőinek és az ateisták számát világszerte, a vallások kialakulásának, egymáshoz kapcsolódásának történetét, ami nagy segítség a történelem oktatásban • Európa és Magyarország szent és kegyhelyeit, az európai és magyarországi zarándokutakat (pl. El Camino, Mária-út) • Magyarország vallási térképén szerepelnek az egyházi központok is. A keresztény egyházmegyéket külön melléktérkép ábrázolja. Ez az egyházi szervezet megismeréséhez nyújthat háttérinformációt.

b ék: 5d lap Ajándói munka nul A3 ta

Az iskolai vallás- etika és történelem oktatáshoz készített, de az egyházi életben is jól használható falitabló. Az 58 életrajz részletesen bemutatja a Magyarországhoz kapcsolható szentek és boldogok tevékenységét, az általuk véghez vitt csodákat és a kapcsolódó egyházi ünnepet. Stílusos, ikonszerű arckép, a szent jelképének ábrázolása és a szent életének eseményei térképen megjelölve. A Kárpát-medencében tevékenykedő, illetve az innen elszármazott kiemelkedő keresztény személyiségeket is bemutatja. Az áttekintést egy időszalag is segíti. 53377 Magyar szentek és boldogok fóliázott-lécezett 160x120cm

A reformáció elterjedése európában 1517–1624 53497 A reformáció elterjedése európában 1517–1624 160x120cm

A nagyméretű falitérkép részletes áttekintést nyújt a reformáció kialakulásáról és elterjedéséről. Bemutatja a reformáció eseményeinek fontos helyszíneit, a XVI. századi országhatárokkal és országnevekkel. Hatféle piktogram segít az evangélikus, református, hugenotta, antitrinitárius (unitárius), anglikán és római katolikus szempontból fontos eseményeket rendszerezetten szemléltetni. A reformáció fontos európai és magyar személyiségeinek arcképeivel. A korabeli vallási megoszlást a térkép színezése szemlélteti, az események áttekintését részletes táblázat segíti. Kitűnően használható a hittan, a történelem és az irodalom oktatásához is! A térképet Dr. Pap Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának docense és Tanárképző Főiskolai Karának intézetvezetője lektorálta.

A katolikus, a református és az evangélikus egyház ünnepköre Jól áttekinthető, könnyen érthető formában, magyarázatokkal és illusztrációkkal szemlélteti az életünkben nagy szerepet játszó egyházi ünnepeket. Nemcsak hittan órán, de minden humán ismeretek oktató tantárgyban jól használható. Minden nagy tablóhoz 25 db A4 méretű tanulói munkalap ajándék!

CD -

! n is

53487 A evangélikus év fóliázott-lécezett 160x120cm

53397 A katolikus év fóliázott-lécezett 160x120cm

53477 A református év fóliázott-lécezett 160x120cm

Stiefel Eurocart Kft. 1141 Budapest, Fogarasi út 127. • Tel.: +36 1 415 2010 • E-mail: iskola@stiefel.hu www.iskolaellato.hu


OKTATÓTABLÓK VALLÁS ÉS ETIKA OKTATÁSHOZ Jézus Krisztus élete (három részes sorozat)

Római katolikus egyháztörténeti áttekintés

A Jézus Krisztus életét bemutató három részes tablósorozat igényes ábrázolásmódja közel áll a gyermekek világához, megmozgatja fantáziájukat. Az életképek könnyen kapcsolhatók a hitoktatás anyagához, olvasmányokhoz és szentírási szakaszokhoz, segítenek megismerni az Újszövetség eseményeit.

CD -

! n is

Fóliázott, faléces változatban vagy fémléces kivitelben is kapható. Csomagban is rendelhető: 469789 Méret: 70x100 cm Jézus Krisztus élete

CD -

864011 Római katolikus egyháztörténet 100x70cm

! n is

1.rész

3.rész

Jézus Krisztus élete

2.rész

86401 Római katolikus egyháztörténet 160x120cm

Ez a tabló nemcsak a vallás- és etika, de a történelem és az irodalom oktatásban is jól használható. A részletes időszalag teljes áttekintést nyújt a témáról:

697 Jézus élete – 1. rész Méret: 100x130 cm

698 Jézus élete – 2. rész Méret: 100x130 cm

699 Jézus élete – 3. rész Méret: 100x130 cm

• a katolikus pápák, uralkodásuk idejével, • a zsinatok, egyházi események • a karácsonyi és húsvéti ünnepkör, • a szerzetesrendek

Képes térkép az Ószövetséghez és az Újszövetséghez

CD -

Ez a két igényesen megfestett térkép szemléletes és korhű rajzokkal mutatja be az Ószövetség világát és Jézus életének fontosabb állomásait. A képes térképek ábrázolásmódja közel áll a gyermekek világához. Az időrendben megadott eseményekhez a vonatkozó szentírási szakaszokat is megadtuk, így azokhoz azonnal társíthatók a legfontosabb személyek. Nemcsak hitoktatáshoz, de történelem és irodalom órán is használható.

! n is

5001 Képes térkép az Újszövetséghez 160x120 cm

5002 Képes térkép az Ószövetséghez 160x120 cm

A kereszténység születése / Pál apostol utazásai D8 A kereszténység születése 160x120 cm

CD -

! n is

Ak kereszténység születése térkép Palesztínát két különböző korszakban mutatja be. A képet a kereszténységnek a Római Birodalomban történő elterjedését ábrázoló térkép teszi teljessé.

A Pál apostol utazásait bemutató festett térkép a vallástörténeti sorozat harmadik darabja. Szemléletes és korhű rajzokkal mutatja be Pál apostol életének állomásait. Pál apostol portréja alatt életútjának fontosabb állomásait tekintjük át. Nagy segítséget nyújt a hittan és a történelem tanításához. 5003 Pál apostol utazásai 160x120 cm

Stiefel Eurocart Kft. 1141 Budapest, Fogarasi út 127. • Tel.: +36 1 415 2010 • E-mail: iskola@stiefel.hu www.iskolaellato.hu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.