2012-06-02 persbericht symposium de Perfecte Match

Page 1

Persbericht PVH-­‐symposium “u en uw huisdier: de perfecte match?” Zaterdag 2 juni 2012 Het vijfde PVH symposium “ U en uw huisdier: de perfecte match?” van afgelopen zaterdag 2 juni, was wederom een groot succes. Ook dit symposium werd georganiseerd in samenwerking met het Groenhorst Barneveld en Cursuscentrum dierverzorging. Er waren ruim 80 deelnemers uit alle geledingen van de sector. Het thema van dit symposium verwoordt eigenlijk alles waar het PVH voor staat: verantwoord huisdierenbezit begint bij een goede en bewuste keuze voor een huisdier. Het dier moet passen bij de wensen en behoeften van de eigenaar, en minstens zo belangrijk, de eigenaar moet kunnen voldoen aan de behoeften van het dier. Het succes was in grote mate te danken aan de passie waarmee deze 6 zeer deskundige sprekers hun lezing gaven. Monique Janssens, ethicus en schrijfster, beet de spits af. Zij gaf praktische handvatten waarmee ieder voor zichzelf kan bepalen wat wel en niet ethisch verantwoord is bij keuzes die wij maken bij het aanschaffen van dieren en de wijze waarop wij ze willen gaan houden. Wat je eigenlijk moet doen is voor beide betrokkenen, de mens en het dier, een lijstje maken van factoren die mee wegen. Niet alle factoren wegen even zwaar en gelden voor iedereen. Maar alles benoemen geeft overzicht en kan helpen een goede afweging te maken. Sacha Gaus, gedragstherapeut, ging daarna in op de vragen die iedere potentiële hondeneigenaar zich zou moeten stellen alvorens een hond aan te schaffen. Waarom wil ik een hond? Wat wil ik er mee gaan doen? Heb ik genoeg tijd voor een hond en kan ik de kosten van een hond betalen, ook als hij ziek wordt? Haar pleidooi: bij de aanschaf van een hond laten mensen meestal hun hart spreken, ze vallen voor ‘hun’ hond, maar voorkom latere teleurstellingen, laat daarnaast toch ook vooral je verstand spreken. Na de koffie kwam dierenarts Hedwig van der Horst aan het woord. Zij benadrukte de behoefte van de mens om met alles te willen knuffelen. Bij vogels werkt dat wat anders, die knuffelen eigenlijk alleen maar met hun seksuele partners. Veel frustratie bij papegaaien komt voort uit het feit dat ze hun eigenaar als seksuele partner gaan zien als gevolg van zijn geknuffel. Ze verpieteren of worden juist agressief omdat hun vermeende partner niet doet wat hun biologie verlangt. Het is beter om als ‘groepsgenoot met je vogel om te gaan’. Dat houdt in vooral niet knuffelen, maar wel spelen: dingen leren, op stap gaan met uw vogel. Dierenarts Fred van der Kolk hield een vurig pleidooi voor de konijnen (en cavia’s). Konijnen (en cavia’s) Het zijn heel gevoelige dieren voor stress, slechte voeding en pijn. Ze worden te vaak onnadenkend ‘voor het kind’ gekocht door mensen die zelf nauwelijks kennis hebben van de eisen die de soorten stellen. Ook bij de meeste dierenwinkels wordt die kennis niet adequaat bijgespijkerd, ontbreekt die zelfs. En vervolgens komen ze te vaak terecht bij dierenartsen die niet echt verstand hebben deze soorten. Er zijn redenen te over om meer aandacht te hebben voor het belang van konijnen en cavia’s. Bij een goede verzorging kunnen deze dieren 10 jaar en ouder worden. Na de lunch kwam dierenarts Marja Kik aan het woord. Zij ging in op wat er allemaal mis kan gaan met reptielen als de verzorging niet goed is. Veel eigenaren hebben geen idee welke diersoort ze in huis hebben Info@huisdieren.nu

www.huisdieren.nu

Rabo reknr. 385565100

KvK nr. 41040566


en dat is juist essentieel om het dier de juiste voeding en verzorging te kunnen bieden. Het lidmaatschap van een specifieke vereniging kan hier heel veel bij helpen. Daarbij kan ook een goede dierenarts, met interesse in en kennis van de soorten, veel ellende voorkomen. Tot slot sprak Sonja van Leeuwen, gedragsdeskundige, over het ‘runnen’ van een multicat-­‐household. Voor elke kat moeten alle voorzieningen aanwezig en vooral ook toegankelijk zijn: een plek om te eten, een plek om te drinken, een plek om te rusten, te spelen. Katten ‘verdelen’ de beschikbare ruimte waarbij het meest dominante de eerste claims legt. Er moeten voldoende voorzieningen zijn zodat ook de lagere katten in de rangorde alles wat zij nodig hebben kunnen bereiken. Binnen de grote groep katten ontstaan meestal sociale groepen, groepen dieren die het goed met elkaar kunnen vinden en die de voorzieningen delen. Het is van belang die groepen te kennen en daarop de ruimte en de inrichting af te stemmen. Na de theepauze volgde een plenaire discussie met de sprekers waarbij op een aantal thema’s nader werd ingegaan. Mocht u dit symposium gemist hebben, dan kunt u op de PVH-­‐website www.huisdieren.nu alle lezingen en PowerPointpresentaties inzien. Het volgende PVH symposium staat gepland voor zaterdag 10 november 2012. Zodra er meer bekend is over het onderwerp wordt dat op de PVH-­‐website vermeld. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@huisdieren.nu

Info@huisdieren.nu

www.huisdieren.nu

Rabo reknr. 385565100

KvK nr. 41040566


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.