Lezen 1, 2020

Page 1

JAARGANG 15 NUMMER 1 2020 EEN UITGAVE VAN STICHTING LEZEN

DE FRISSE RETROSTIJL VAN INGELA P. ARRHENIUS

D E U R G E N T I E VA N L E E S B E VO R D E R I N G • • • B O E K E N W U R M E N • • • I N T E RV I E W K I M VA N KO OT E N • • • D E VO O R L E E S H O E K • • • D E S C H O O L B I B L I OT H E E K • • • C O N G R E S L E Z E N C E N T R A A L • • • I N T E RV I E W M A R C O K U N S T • • • PA S S I E VO O R S P O K E N W O R D • • • B O E K E N W E E K • • • TO M E G B E R S OV E R L E Z E N • • • H E T AT E L I E R VA N I N G E L A P. A R R H E N I U S • • • K I N D E R P O S T Z E G E L S : L O K A A L B E S T E D E N


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.