Fiskebrosjyre Stavanger Turistforening

Page 1

FERSKVANNSFISKE I STAVANGER TURISTFORENINGS AKTIVITETSOMRÅDE - GRATIS FOR MEDLEMMER

FISKEFEBER!

www.stf.no

www.stf.no


Ta fiskestanga med p책 turen


Fiskelykke! Fiske har alltid vært en naturlig del av det enkle friluftslivet. Kan en ha det bedre enn ved et blankt vann, med fisk som vaker mens en venter på å kjenne rykket idet en fisk går på kroken? Stavanger Turistforening ønsker å stimuleretildissegodeopplevelseneved å informere om fiskemulighetene i vårt virkeområde. Enten du vil ta en rask kveldstur eller velger å overnatte på en av våre 32 hytter. Husk at medlemskortet i STF gjelder som fiskekort i store deler av vårt rutenett. Hvor dette er finner du i denne brosjyren.

9nUH YDQOLJVWH IHUVNYDQQVILVNHU $XUH er den vanligste innlandsfisken i høyfjellet. Og det er vanskelig å tro at den svarte lille bekkeauren, flekket, med svarte og røde prikker og hvit kant på gatt- og bukfinner, er samme art som en sølvblank feit sjøaure med noen få svarte flekker.

%HNNHU¡\H Bekkerøye er ingen naturlig fisk i landet vårt. Den ble satt ut i vatn som ble fisketomme på grunn av sur nedbør. Bekkerøye er nemlig mer hardfør enn ørret når det gjelder å overleve i sure vann. Bekkerøya gyter og er i ferd med å utvikle levedyktige stammer i vann hvor forholdene er gode nok. Bekkerøya er ikke så ulik ørret, men skilles ved å ha grønngule eller grønngråe tegninger på hodets øvre del og langs ryg-

5HJOHU IRU LQQODQGVILVNH >ilee\`\i _Xi i\kk k`c Xck ]`jb\ g j`e \`\e$ [fd% =fi ]`jb\ d [l _X _Xej k`ccXk\cj\% 9Xie k`c f^ d\[ (, i _Xi i\kk k`c ]i`kk ]`jb\ \kk\i `eecXe[j]`jb (% aXelXi $ (% Xl^ljk% JkXmXe^\i Kli`jk]fi\e`e^ _Xi `ee^ kk XmkXc\i fd ]i`kk ]`jb\ ]fi j`e\ d\[c\dd\i ` dXe^\ Xm [\ fdi [\i _mfi ]fi\e`e^\e _Xi j`e\ _pkk\i f^ ilk\i% 8e[i\ d cµj\ ]`jb\bfik g [\ jk\[\e\ jfd \i fgg^`kk ` [\ee\ Yifjap$ i\e% E9 ;\k \i `bb\ c\e^\i eµ[m\e[`^ d\[ ]`jb\kip^[bfik ]fi ]`jb\ ` mXee f^ mXjj[iX^ jfd `bb\ \i cXbj\$ f^ jaµµii\k]µi\e[\%

gen. Utmerket sports- og matfisk.

5¡\H er den eldste ferskvannsfisken i Norge. Det er den samme fisken som fortsatt lever langs kysten fra Bindalen og nordover, og som på Svalbard kalles Svalbardrøye eller

3


Kalking av Storevatnet i Njardarheim. Foto: Kjell Helle-Olsen

+YLONH RPUnGHU HU EHVW n ILVNH L" ;\ Y\jk\ ]`jb\fdi‚[\e\ ` ]a\cc\k ]`ee\i m` ` efi[% ;\kk\ _Xi kf ‚ijXb\i# [\e jli\ e\[YÂľ$ i\e _Xi `bb\ m´ik j‚ `ek\ej ` [\ee\ [\c\e f^ j‚ \i ]a\cc^ilee\e bXcb_fc[`^% ;\e jÂľic`^\ [\c\e \i d\i lkjXkk ]fi jli e\[YÂľi f^ ]a\cc$ ^ilee\e _\i \i ^iXe`kk jfd _Xi d`e[i\ Yl]$ ]\i\me\% JbX[\e\ g‚ ]`jb\k \i [\i]fi jkÂľii\ _\i% ;\k \i `d`[c\ik`[ jXkk lk ]`jb f^ mXjj[iX^ \i bXcb\k% @ k`cc\^^ \i lkjc`gg\e\ ` <lifgX Xm jmfm\c k`c Xkdfj]´i\e i\[lj\ik d\[ ZX% -' ]iX (0/'$)'''% ;\kk\ _Xi ^`kk \e gfj`k`m \]]\bk ` jli\ mXjj[iX^% <cc\ij \i [\k mXec`^m`j Y\[i\ ]`jb\ ` mXke\e\ ` jkÂľcjY\ck\k \ee mXk$ e\e\ ` _Âľ^]a\cc\k _mfi afi[jdfee\k _Xi c`k\e [\dg`e^j\]]\bk g‚ [\e jli\ e\[YÂľi\e%

4

S+ NDUW IRU 5RJDODQG Tidligere var omlag halvparten av fylkets areal sterkt pĂĽvirket av forsur- ing. Kartene viser likevel at det har vĂŚrt en klar bedring i forholdene de siste 15-20 ĂĽrene.

S+ NDUW IRU 5RJDODQG

I vassdrag med lavere pH verdi enn ca. 5 kan f. eks. aureyngel ikke


)¥OJHQGH VOXNHU HU KDU JLWW JRGH UHVXOWDWHU Sølvkroken spesial i rød og kopperfarge, 4,7 og 12 gram. Droppen spinner i kopper og sort, 2-4 gram. Smü sildesluker 7-12 gram. Spinnere med tung kropp: F.eks Abu Droppen i fargene sølv/kobber/ sort - Myrans Panther osv. kaster langt i vind. )¥OJHQGH YnWIOXHU HU YHUGW n SU¥YH Mallard & Claret, krok 12-14. March Brown, krok 10-12. Heggeli, krok 12.

+YD NDQ HQ ILVNH PHG" DXe^k lkjkpi ]`ee\j g‚ dXib\[\k% Jfd f]k\jk _\e^\i gi`j f^ bmXc`k\k jXdd\e% K`c kliYilb \i [\k c\kk lkjkpi jfd \i Xbkl\ck% <e k\c\jbfgjkXe^ Xm YilbYXi bmXc`k\k Y\i\^e\k k`c ‚ bXjk\ jclb ]iX ) k`c (, ^iXd# \i YiX% ;\e kXi c`k\e gcXjj f^ bXe c\kk ]‚ gcXjj ` j`[\cfd$ d\e g‚ j\bb\e% ;\k XeY\]Xc\j '#)' dd j\e\% 0DUN Fisking med mark gir ofte gode resultater. Spesielt i elver og bekker er det en effektiv metode. Du mü bare huske ü ta mark med deg, for det kan vÌre sparsomt med agn pü fjellet. 6OXN En generell regel er ü velge fargen pü

sluk etter vÌrt og lysforhold. Blank sluk i klart og lyst vÌr, mørk sluk i overskyet vÌr og mørke, svart sluk om natten. Slukene bør vÌre smü, dvs. 4-12 gram. Nür det gjelder spinnere, er disse oftest fra 2 til 6 gram.

)OXH Til fluekasting med lettspinnstang mĂĽ

en ha en dupp eller søkke som kastevekt. Disse bør ha en vekt pü 10 til 15 gram. En dupps viktigste egenskap er at fortommen (som flua festes pü) ikke hekter seg opp.

*UDY QHG ILVNHVOR Som ellers i Norge finnes det parasitter pü enkelte fisk. Dette er helt normalt og büde steiking, koking, nedfrysing og raking tar livet av parasittene. Fiskerne kan vÌre med pü ü püvirke mengden av parasitter i et vassdrag. Mange lar fiskesloa bli liggende igjen etter fisketuren. Det kan vÌre med pü ü holde livsløpet til noen av parasittene i gang. Noen parasitter har fisk som mellomvert og fugl, for eksempel müke, som sluttvert. Hvis müka ikke für tak i fiskesloa

Et greit mül for fortom er stangas lengde. Dersom tykkelsen pü fortommen velges litt tynnere enn hovedsenen er det kun flua som mistes dersom du setter snøret fast og ikke duppen. Av fluer er det et utall ü velge blant. En bør oftest velge fluer i kjedelige farger da fluene imiterer insekter i undervannstadiet (derfor Vütflue) og som har etter forholdene god kamuflasjefarge. Tilsvarende som for sluk velger en lyse fluer i klart vÌr (blank kropp i sol) og mørkere fluer i overskyet vÌr. Svarte fluer er de mest effektive i skumring og mørke. Skitt fiske!

29(56,.7 29(5 ),6.(20 5c'(5 2PUnGH

6LGH

6DQGQHV

*MHVGDO OnJKHL

3UHLNHVWRORPUnGHW

*DXGODQGRPUnGHW 'DODQH

)UDIMRUG RJ %MHUNUHLPVKHLDQH

/\VH RJ 6LUGDOVKHLDQH

+MHOPHODQGVKHLDQH

6XOGDOVKHLDQH

+DXNHOLIMHOO 5


Sandnes Sandnes har en rekke gode fiskevann. Mange ligger ved vei og er lette å nå på en kort kveldstur. Det vanligste fiskeslaget er aure. Den beste kvaliteten på auren finner du i Stokkelandsvatnet, Lutsivatnet, Dybingen, Frøylandsvatnet, Eigelivatnet og Skjelbreivatnet. Røya er vanligst i Ims-Lutsivassdraget, Svihusog Seldalsvatnet og Tengesdalsvatnet. Kommunen har gitt ut en egen fiskebrosjyre som kan fås i turistinformasjonen. Kartblad: 1:50 000 Stavanger 1212 IV og Høle 1212 I

Fra Stokkelandsvatnet på Ganddal. Foto: Odd Inge Worsøe

9DWQ

)LVNHPXOLJKHWHU

*UXQQHLHU ILVNHNRUW

7HOHIRQ

Stokkelandsvatnet Ganddal

Fritt fiske med stang fra offentlig grunn

Sandnes kommune

51 97 60 00

Bråsteinvatnet v/E39

Fritt fiske med stang. Leie av båt, oter og garn etter avtale

Paul Kyllingstad

51 67 21 43

Skjelbreidtjørn Sviland

Fritt fiske fra offentlig grunn ellers etter avtale

Lars H. Hetland

51 67 22 62

Seldalsvatnet og Svihusvatnet

Fritt fiske fra offentlig grunn Bjørn I. Nordland i Svihusvatnet, ellers etter avtale Geir I. Svihus Ingleif Nordland Fritt fiske med stang og oter fra offentlig grunn Jæren Friluftsråd

51 67 24 31 51 67 24 54 51 67 24 32

Aurabergtjørn og Trodlabergtjørn v/Bynuten

Fritt fiske med stang fra offentlig grunn

Sandnes kommune

51 97 60 00

Kyllesvatnet, Dybingen Lutsivatnet Forenesvatnet Storavatnet

Fiske med stang

Ola Sægrov

51 68 01 25

Tengesdalsvatnet

6

51 66 71 70


9DWQ

)LVNHPXOLJKHWHU

*UXQQHLHU ILVNHNRUW

7HOHIRQ

Liavatnet (Imsvatnet

Fiske med stang. Leie av båt oter og garn

Leif Ims Sven Osaland Oskar S. Ims

51 67 08 35 51 67 09 48 51 62 11 02

Eigelivatnet v/Horve

Fiske tillatt etter avtale med grunneier

Daniel Ims

51 67 08 51

Revholstjørn og 51 97 60 00 Gramstadtjørn v/Dalsnuten

Fritt fiske med stang fra

Sandnes kommune

offentlig grunn

Frøylandsvatnet v/Hommersåk

Fritt fiske med stang fra offentlig grunn

Sandnes kommune

51 97 60 00

Hommersåk

fjo

gs

Vårli Frøylandsvatnet

n

Lifjell

rde

Gand

sfjor den

Usken

Eigelivatnet

Ådnøy

Dale Rv 44

Rv 13

Liavatnet

P

Dybingen

Lutsivatnet

Forenesvatnet

Kyllesvatnet

Sandnes

E-39 Stokkelandsvatnet

Stora vatnet

Tengesdalsvatnet

Fv 316

Skjelbreidtjørna Bråsteinvatnet

Seldalsvatnet Svihusvatnet Rv 45

Flassavatnet

Lauvvik

Aurabergtjørn Bynuten Rv 508 Trollaberg tjørn TEGNFORKLARING: MerketOltedal løype Fiskevatn Sone for fritt fiske Betjent turisthytte Selvbetjent turisthytte

7


*MHVGDO OnJKHL Gjesdal kommune er et spennende alternativ for sportsfiskere. Variasjonen i landskapet er stor, fra høyfjellsområder med snaufjell, bratte fjell og trange daler som går over i tett buskas og skog, til åpnere landskap, preget av landbruksdrift. Mange små tjern ligger blanke og speiler landskapet omkring gjemt mellom ur og bratte fjell. Her er lagt vekt på de vannene som har lettest tilgjengelighet fra E 39 og Rv 45. Kartblad: 1:50000 Høle 1212 I og Frafjord 1312 IV

9DWQ

Fra Limavatnet. Fotos: Odd Inge Worsøe

)LVNHPXOLJKHWHU

cOJnUG Edlandsvatnet- Limavatnet - Fritt fiske i Limavatnet Klugevatnet – Hellevatnet – nedenfor Limagarden. Kyllingstadvatnet Se kart 2OWHGDO Oltedalsvatnet – Ragsvatnet

Fritt fiske ved Eikeneset Se kart

*LOMD Råssavatnet – Giljastølsvatnet Fiske med stang %\UNMHGDO Byrkjedalsvatnet – Gloppevatnet 0DXGDO Maudalsvatnet %UHNNR Store og Litle Foretjørn 71 70 8

Fiske med stang

Fiske med stang Fritt fiske

*UXQQHLHU ILVNHNRUW

7HOHIRQ

Ta kontakt med grunneier

Ta kontakt med grunneier

Ta kontakt med grunneier Ta kontakt med grunneier Ta kontakt med grunneier Jæren Friluftsråd

51 66


9DWQ

)LVNHPXOLJKHWHU

0DGODQG Madlandsvatnet

*UXQQHLHU ILVNHNRUW

Fiske med stang Fritt fiske ved Slettebø

66 71 70 Fisketjønn

Ta kontakt med grunneier Jæren Friluftsråd

Fiske med stang Rv 508

Ragsvatnet

Edlandsvatnet

Frafjorden Dirdal

Råssavatnet Giljastølsvatnet

Oltedalsvatnet

Flassavatnet

Ålgård

51

Ta kontakt med grunneier

Oltedal Rv 45

7HOHIRQ

Madlandsvatnet Limavatnet

Madland

Byrkjedalsvatnet

Fisketjørn Gloppevatnet

Brekko

Klugevatnet

Store Foretjørn

Byrkjedal

Litle Foretjørn Rv 503

Hellevatnet Kyllingstadvatnet Kyllingstad

Maudalsvatnet

E-39

Fiskelykke.

Litle Foretjørn i Brekko friluftsområde.

9


Preikestolområdet Området rundt Preikestolhytta byr på en rekke gode fiskevatn med Refsvatnet som det naturlige midtpunkt. I sesongen fra midten av mai til midt i september er Preikestolhytta betjent og åpen for overnatting. Kartblad: 1:50 000 Høle 1212 I, Jørpeland 1213 II og Lyngsvatnet 1313 III.

Langavatnet Svortingsvatnet

Hengjandevatnet

Jørpeland Moslivatnet Jøssang

9DWQ

STFs eiendom

Bratteli

Troppevatnet Moslidalstjørnane

Preikestolhytta

Botne Fast fisk. Foto: Odd Inge Worsøe.. Bildet over til høyre: Preikestolhytta. Utenom sesongen kan Vatnegården leies gjennom STF. Tlf: 51 84 02 00.

Buksetjørnane

Refsvatnet

Hengjande

Preikestolen

n

de or

Rv 13

)LVNHPXOLJKHWHU

efj Lys

*UXQQHLHU ILVNHNRUW 7HOHIRQ

Refsvatnet og Fiske med stang 02 00 Turistforeningens eiendom i Mosliområdet

Stavanger Turistforening

Tømmervatn Tintusvatn Svortingsvatn

Strand Sportsfiskerlag v/Georg Rydningen 51 74 73 76

10

Fritt fiske med stang

51 84

Preikestolhytta 97 16 55 51 Fritt fiske for medl. STF og overnattingsgjester på Preikestolhytta


Gaudlandområdet - Dalane Eiendommen Gaudland i Sokndal er StavangerTuristforeningsnyeaktivitetsog overnattingstilbud i Dalaneregionen. Med Gaudland som utgangspunktermangefinefiskevann innen rekkevidde. Kartblad: 1:50 000 Sokndal 1311 IV, Turkart Dalane 1:50 000

Nodlands vatnet

Nodland

Refsland

Åvendals vatnet Rv 44

/RNDOLVHULQJ .RPPXQH

Moi

Strandli vatnet Saurdal

Evja Steinsvatnet

Rv 501

Barstad vatnet Barstad

Opplev Dalane løype

De markerte vannene på kartet sorterer under Dalane Miljø- og Ressurslag. Nesvåg Flere opplysninger om fiske i Dalane finner du i STFs årbok 1999 “ Opplev

Moi Moi Netland

Eiavatnet

Gaudlands vatnet Gaudland

Mong

Alm Våpen og Villmark Moi Hotell Sven Netland Bakkaåno Camping 78 52 Sokndal Båt og Fritid 77 02 Dalane Miljø- og Ressurslag

Eide Nedre Eptavatnet

Liavatnet

Ledre

6DOJ DY ILVNHNRUW

E-39

Heigra vatnet

Spjode vatnet

Gaudland ligger idyllisk like ved Gaudlandsvatnet. Huset kan leies helt eller delvis gjennom STF. Tlf. 51 84 02 00. Gjester har fritt stangfiske i Gaudlandsvatnet. Foto: Kjell Helle-Olsen

Rapstad

Opplev Dalane løype

Sandbekk

Hauge Rekefjord

Åmot Sogndalsstrand

Bu

7HOHIRQ

Lund Lund Sokndal Hauge

Tlf: 51 40 18 18 Tlf: 51 40 99 00 Tlf: 51 47 91 62 Sokndal Tlf: 51 47

Hauge

Sokndal

Lund

Tlf: 930 06 880

Tlf: 51 47

Kortordningen omfatter et mangfold av spennende fiskevann. Kortene selges for soner som hver inkluderer flere vann og strandstrekninger. For mer informasjon kan en ta kontakt med utsalgsstedene. 11


Frafjord- og Bjerkreimsheiene Heiene på begge sider av Hunnedalen, her kalt Frafjord- og Bjerkreimsheiene, er sterkt preget av sur nedbør. Som en følge av dette har flere gode fiskevann gått tapt. Særlig gjelder dette for Skreåheiene sør for Hunnedalen. I enkelte vann i området har det vært drevet med systematisk kalking. Dette har ført til at fisket har tatt seg opp igjen. I forbindelse med Tjodan-utbyggingen er det satt ut bekkerøye i en rekke vann. Det er godt fiske i området omkring Frafjordhatten. Kartblad: Turkart 1:50 000 Frafjord og Bjerkreimsheiene dekker hele området.

Fodnastølsvatnet i Frafjordheia. Foto: Odd Inge Worsøe

9DWQ

)LVNHPXOLJKHWHU

Månavatnet Fidjavatnet

Fritt fiske med stang Jæren friluftsråd Fritt fiske med stang i søndre del Jæren friluftsråd

51 66 71 70 51 66 71 70

Djupavatn Djupatjørn

Fritt fiske med stang

Hunnedalen vel v/Ståle Størkersen

51 56 65 01

Hunnevatnet 66 00

Fritt fiske med stang

Rogaland fylkeskommune 51 51

Fodnastølsvatnet 63 08 Stølsvatnet Valevatnet

Fiske med stang

Asbj. Frafjord, 4335 Dirdal 51 61

Langavatn Store Tjodanvatn Akslaråtjørn

Fiske med stang Bekkerøye

12

*UXQQHLHU ILVNHNRUW

7HOHIRQ

Boks for selvbetjening plassert v/Øyren og nederst i Norddalen Medlemskort i STF 51 84 02 00 gjelder som fiskekort Andre: kontakt grunneier


Kjerag Lysefjorden

Flørli

Akslaråtjørn

Langavatnet

Langavatn

len

Store og Litle Tjodanvatn

Vi

nd

da

Vassleia

Sandvatn Røssdalen

Blåfjellenden Øyarvatnet

Fi

Valevatnet Fodnastølsvatnet

ad dj

ale

n

Lortabu Fidjavatnet Djupavatnet

Månavatnet

dla Brå

Stølsvatnet

nds

dale

HU

n

NN

Høgaleite

ALE ED

N

Giljastølsvatnet

Hun

n ev a

Tverrå

tn G ra v

atne

t

Øydevatn

45 Rv

Tomannsbu

yr eM Stor

vatn

Skreå

Byrkjedal

Støle Maudal Barbuvatnet

Kvitlen Stavtjørna

Stavtjørn

Bekkerøye og aure (bakerst). Foto: Kjell Helle-Olsen

Ø rs da le n

Bjordal

Elva ved Mån. Foto: Odd Inge Worsøe

13


Lyse- og Sirdalsheiene Lyse- og Sirdalsheiene har i mange år vært preget av sure vatn og dårlig fiske. I de senere år har fisket tatt seg betraktelig opp flere steder. Dette er gjort mulig ved omfattende kalking og utsetting av fisk. Gode fiskeområdererTaumevassdraget, Grautheller og området rundt og sør for Rosskreppfjorden. Kartblad: Turkart 1:50 000 Sirdalsheiane, Lysekammen 1313 II, Roskreppfjorden 1413 III.

9DWQ Njardarheim *Storsteinvatnet, *Djupatjørn. *Ulvtuvtjørn, *Sandvatnet, Kringlevatnet, Såvatnet, Deler av Svartevassmagasinet, Taumevassdraget, Storevatn, Store Holmavatnet, Elsvatnet, Roskreppfjorden, Håhellervatnet Deler av Øyarvatnet og Flogvatna, Dyrgrovvatnet og Botnsvatn og Grauthellervatnet.

Heibergtunet Storevatn er et godt utgangspunkt for fisketurer i området. Foto: Odd Inge Worsøe

)LVNHPXOLJKHWHU

*UXQQHLHU ILVNHNRUW

7HOHIRQ

Fiske med stang. Ved leie av Statskogs hytter er også garnfiske fra båt aktuelt i enkelte vann.

Statskog Sør- Norge Medlemskort i STF gjelder som fiskekort Andre: Fiskekort kan kjøpes på Turistinformasjonen på Kvæven og Sirdal Høyfjellshotell.

61 24 85 00

Området ved Ådneramhytta Vassdraget nord for brua ved Fiske med stang Sirekrok (Lyseveien), Litletjørn ved fiskekort 51 84 02 00 Ådneramhytta, Flatstølåna inn til brua og Kregdetjørn. Børsteinsvatnet

14

Fiske med stang. Bekkerøye er satt ut.

Medlemskort i STF

51 84 02 00

38 37 78 00 38 37 74 00

gjelder som

Andre: kontakt grunneier Medlemskort i STF 51 84 02 00 gjelder som fiskekort Andre: kontakt grunneier


Storvassdammen Storsteinen

Ulvtuvtjørn

Eidavatn

Djupatjørn

Storsteinvatnet

Sandvatn

Lusaheia Kringlevatnet

Kringlevatn

Såvatn

ebu Litle Aurådal

sm

Go

Grautheller

r

Rjuven

le da

Grønaplassn tjørnane Heibergtunet Storevatn Storevatnet

Godfar- Endefiske tjørnane Taumevatnet Taumevatn

Holmavatnet Dynjanvatnet Elsvatn

Dyrgrovvatnet Botnsvatnet

Kregdetjørn Børsteinen

rd e n

Grauthellervatnet

dfa

et

e p p f jo

a

as

sin

Roskr

Sv

v r te

a ag

Sira

Børsteinvatnet

Flogvatnet

Håhellervatnet

Håheller

Ådneram Litletjørn Flothølen

Øyarvatn

Sirekrok

15


Hjelmelandsheiene ?a\cd\cXe[j_\`Xe\ _Xi dXe^\ ]cfkk\ ]`jb\mXee% ;\kk\ jbpc[\j `bb\ d`ejk [\ bXcb_fc[`^\ Y\i^Xi$ k\e\ jfd \e ]`ee\i ]c\i\ jk\[\i ` ]a\cc\k% J´ic`^ ile[k JkXbb\e f^ E`cj\Yl ki\e^\i [l `bb\ ^ cXe^k ]fi giµm\ ]`jb\cpbb\e% ?a\cd\cXe[ bfddle\ _Xi ` k`cc\^^ k`c [\kk\# ^`kk lk \e Yifjapi\ d\[ fm\ij`bk fm\i ]`jb\$ f^ jd m`ckaXbk ` _\c\ bfddle\e% 9ifjapi\e bXe baµg\j Yc%X g ?a\cd\cXe[ kli`jk$ `e]fidXjafe% Kartblad: 1:50 000 Sand 1313 IV, Nilsebu ligger sentralt i et flott fiskeområde. Foto: Kjell Helle-Olsen Blåsjø 1313 I, Lyngsvatnet 1313 III og Lysekammen 1313 II 9DWQ )LVNHPXOLJKHWHU *UXQQHLHU )LVNHNRUW 7HOHIRQ Eidavatn

Fiske med stang Bekkerøye

Medlemskort i STF gjelder som fiskekort

51 84 02 00

Bjørndalsvatnet

Fiske med stang

Gea trafikksenter

51 75 25 88

ved Grasdalshytta 95 00 Området ved Viglesdalen Viglesdalsvatnet Musdalsvatnet Kråkeholsvatnet Steggjadalen

Hjelmeland turistkontor Tysdal Camping Fiske med stang

16

51 75 24 34

51 84 02 00 51 75 25 88

Hjelmeland turistkontor

95 00 Området ved Stakken Sandvatnet Stakkavatnet

Medlemskort i STF gjelder som fiskekort Andre: Gea trafikksenter

Fiske med stang

51 75

51 75

Tysdal Camping

51 75 24 34

Medlemskort i STF gjelder som fiskekort

51 84 02 00


EN

9DWQ Området ved Nilsebu Nilsebuvatnet Storådalen Kromsåkvelven

)LVNHPXOLJKHWHU

*UXQQHLHU ILVNHNRUW

Fiske med stang

Medlemskort i STF 51 84 02 00 gjelder som fiskekort Andre: Gea Trafikksenter Hjelmeland turistkontor 51 75

95 00

Tysdal Camping

Vadla

7HOHIRQ

51 75 24 34

Førre Kaldavatnet

Funningsland

FJO

R

N DE Funningslandsvatnet

Vassbotnvatnet Kleivaland

Hegnavatnet

Liarstrandvatnet

Kvann

Stråpastølsvatnet-

d a le n

Tjoravatnet

Melands Grønahei

Eidavatnet

Gamlestølsvatnet-

Eidavatn

Lusaheia

Bjørndalsvatnet Grasdalen

Tengesdalsvatnet Trodlatysdal

Øv

ys re T

sva dal

tn

Viglesdalsvatnet Viglesdalen

Nes

Dyrgrovvatnet SandStorhidlervatnet vatnet Stakken StakkaSteggadalsvatna vatnet

r Sto

åda

len

Nilsebu Nilsebuvatnet

Musdalsvatnet

Lyngsheia Lyngsvatn

Sandvatn Foto: Odd Inge Worsøe

17


Suldalsheiene Suldal er kjent for fine fiskeforhold. Dette gjelder særlig i stølsområdene. Men også i høgfjellet er det flere områder som gjør det verdt å ta med fiskestanga. Områder som kan fremheves er Krossvatn,Bleskestadmoen, Stranddalen og Sandsa. Kartblad: 1: 50 000 Sand 1313 IV, Suldalsvatnet 1314 II, Breive 1414 III, Blåsjø 1313 I og Botsvatn 1413 IV. 9DWQ

Sandsahytta har god plass og egner seg ypperlig til å ligge noen dager og utforske

)LVNHPXOLJKHWHU

Suldal Statsalmenning Bl. a. områdene rundt Krossvatn. 72 40

Fiske med stang

67 84 Sandsa/Stranddalsområdet Steinstølvatn, Grunnevatn Fiske med stang Saurdalsvatn, Nystølvatn, Langavatnet, Stranddalsvatnet og Gautevatnet m/vassdrag Sandsavatnet, Svinstølvatnet, Vætingsvatnet, Månastølvatnet

*UXQQHLHU ILVNHNRUW

7HOHIRQ

Medlemskort i STF gjelder som fiskekort 51 84 02 00 Andre: Sand Sport, Sand 52 79 Lars Stråbø, Suldalsosen 52 79 Medlemskort i STF gjelder som fiskekort 51 84 02 00 Andre: Sand Sport, Sand 52 79 72 40

Litlatjønn, Grunnevatnet, Lånevatnet, Napatjørn, Botnavatnet, Killingvatnet, Djupedalstjørn. Mosvatnet (Mostøl) Krokavatnet 18

Fiske med stang

Medlemskort i STF gjelder som fiskekort 51 84 02 00 Andre: Leif Einar Aarhus, 52 79


Nesflaten Bleskestadåno

Bleskestad

Bleskestadmoen

Su

ld

v als

at

ne

t

Krokavatnet

rden Stranddalsvatnet har bra med fisk. Foto: Odd Inge

Vestre Kaldafjell 1449 moh

Kvilldal

lsosen

Lauvastølsvatnet

Grunnavatnet

Mostøl

Mostølvatnet

Snønuten 1606 moh Midtvatnet Svartavatnet Kringlevatnet

Kaldavatnet

Austre Kaldavatn

Krossvatnet

Leirdalsvatna

Saurdalsvatnet Killingevatnet Sandsa Djupadalsvatnet

Sandsavatnet

Svinstølvatnet

Nystølvatnet Månastølvatnet Grunnavatnet

Botnavatnet Pråmvikvatnet

Krossvatn

Stranddalen Stranddalsvatnet

Midtnutvatnet Oddatjørndammen Bjøllevatnet

Stovedalsvatnet

Vassdalstjørn

Blåsjø Blåsjø

Hovatnet Hovatn

19


Haukelifjell Området rundt Haukeliseter har mange gode fiskevann innenfor en relativt liten radius. Både store og små vann, mindre tjørn og små elver har god bestand av aure. Lenger sør i området er det de store regulerte vannene som dominerer men også her er mulighetene store for å få fast fisk. Kartblad: 1:50 000 Haukelisæter 1414 IV og Breive 1414 III. Turkart 1:50 000 Haukelifjell

Fra Kjelaelva. Fotos: Odd Inge Worsøe

9DWQ

)LVNHPXOLJKHWHU

Kvanndals og BleskestadFiske med stang åno Fiskelag og oter fra land 02 00 Kvanndalen ovenfor dammen 47 56 (kote 630) inkl. Isvatnet. Bleskestadåno ovenfor tunnelinntaket, Sandvatnet, Litlavatnet Rogalandsdelen av Holmavatnet, Havrevassåno ovenfor Havrevassjuvet inkl. Salttjørna. Vågslid Grunneigerlag Nordre og østre bredd av Ståvatnet, østre del av Kjelavatnet, Store og Litle Venaretjørn, Vidjermuttjørn 77 og Hermodholtjørni Kistetjørn Vesle Kjelavatnet 20

Fiske med stang

Fiske med stang

*UXQQHLHU )LVNHNRUW

7HOHIRQ

Medlemskort i STF gjelder som fiskekort

51 84

Kortsalg: Ola Jordebrekk,

52 79

Nesflaten

Fritt fiske for medl. i STF på Statskogs eiendom. Se gul markering på kartet. Kortsalg: Haukeliseter Fjellstue 35 06 27

Kortsalg: Haukeliseter Fjellstue

35 06 27


sbu Til Hellevas

E 134 Store Venaretj.

Ståvatnet Litle Venaretj.

Haukeliseter Vidjernuttj. Kistetj. Hermodholtj.

Kistenuten 1606 moh Kjelavatn Lisledalstjønn Kjelatind 1476 moh

Vassdalseggi 1658 moh

Fritt fiske for STFs medlemmer innenfor gul linje

Vassdalstjønn

Ingelstjønn Ingelsvatn

als

an

nnd

Djupetjørnane

Kva

Kv

Langevatn

åna

nd

al

en

Isvatnet

Holmevasshytta Kvanndalen

Langesæ

Holmavatnet

Litlavatnet

Kvanndalsdammen

Havrevatnet Salttjørna Sandvatnet

Til

Slo

aro

s

oen

Til Bleske stadm


)HUVNYDQQVILVNH (OYHILVNH 6M¡ILVNH 9L VHOJHU ILVNHNRUW

Idé og utforming Stavanger Turistforening. Trykk: Kai Hansen. 5000. 05. 08

)LVNHRSSOHYHOVHQ L


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.