Page 28

Geluidsnormen

REGLEMENT IS REGLEMENT, BRUSSEL EN DE GELUIDSNORMEN Roel Proesmans

Het lijkt wel of er in en rond Brussel om de haverklap wat te doen is over overlast. Dan doelen we op de soap rond de vliegroutes van Zaventem of het dossier van het Eurostadion - parking C ligt namelijk in het jachtgebied van Schauvliege, maar Brussel wil er wel zijn wetten stellen. Om niet onbetuigd te blijven, publiceerde het kabinet van Brussels minister van leefmilieu Céline Fremault ‘normen voor versterkt geluid’ voor het hoofdstedelijk gewest.

De voorstudie gebeurde in de vorige legislatuur onder impuls van de vorige minister Evelyne Huytebroeck. Bij die voorstudie was ook STEPP betrokken. De teksten die toen voorlagen waren allesbehalve realistisch en wat nu voorligt is een ‘iets meer werkbare’ norm. Er zitten namelijk nog steeds een aantal addertjes onder het gras. Opmerking vooraf: het besluit treedt pas in werking een jaar na de publicatie in het Staatsblad. Wij zijn net als u benieuwd wat de uitvoeringsbesluiten en overgangsmaatregelen van de minister zullen inhouden, want vóór publicatie en ruim anderhalf jaar na de laatste meeting werd niets meer afgetoetst met de stakeholders. De norm is qua opzet te vergelijken met de ons beter bekende geluidsnormen in Vlaanderen. Daarnaast probeert Brussel met deze normen ook een stuk rechtsonzekerheid inzake ‘geluidsoverlast’ weg te nemen. Proberen, want het blijven twee aparte wetgevingen. Dergelijke geluidsnormen zijn er in eerste instantie om het risico op gehoorschade bij het aanwezige publiek te verkleinen. De emissienormen aan

28 | STEPP REGLEMENT IS REGLEMENT, BRUSSEL EN DE GELUIDSNORMEN

de andere kant zijn er om ‘overlast’ te beperken. Maar terug naar de Brusselse geluidsnorm ter voorkoming van gehoorschade. Net zoals in Vlaanderen is deze opgedeeld in categorieën, met als principe ‘hoe hoger de categorie, hoe meer flankerende maatregelen’. De eerste categorie stelt dat alle inrichtingen toegankelijk voor het publiek waar versterkt geluid verspreid wordt het maximum niveau is vastgesteld op 85 dB(A) LAeq15min glijdend zonder onderscheid of dit voorkomt uit versterking of niet. Indien de inrichting hieraan voldoet, mag deze dit afficheren via een ‘aangepast pictogram’ en behoeft men verder geen flankerende maatregelen. Met andere woorden: alle drukke horeca zaken hebben een probleem als ze bovenop het rumoer van hun publiek ook muziek willen draaien. Voor de tweede categorie is een afwijking mogelijk naar boven tot max 95 dB(A), LAeq15min glijdend en 110 dB(C) LCeq15min glijdend. De dB(C)-weging is in deze het grote verschil met Vlaanderen, waarmee Brussel wil inzetten op het onder controle houden van en meer gewicht geven aan basgeluiden.

STEPP Mag #23  

Dossier trekkenwanden (Bert Moerman) - Wetgeving frequenties (Glenn Willems) - Portfolio: Scenografie voor The World Of Charles and Ray Eame...

STEPP Mag #23  

Dossier trekkenwanden (Bert Moerman) - Wetgeving frequenties (Glenn Willems) - Portfolio: Scenografie voor The World Of Charles and Ray Eame...

Advertisement