STEPP Mag #22

Page 10

Scenografie

Scenografie

Om in deze tijden het hoofd boven water te houden, moet je ook creatief zijn in constructies om kosten te drukken. dat we dan weer winnen aan muzikaliteit en poëzie. Kijk, er zijn gezelschappen die al in het Hoogduits of in een verzonnen taal hebben gespeeld, dus waarom zou een dialect dan niet kunnen. Het is precies omdat we niet voor de volkstaal kiezen omwille van het jolige, dat we ook geen toegevingen doen. Het is ons er niet om te doen dat het publiek mee moet zijn omdat ze anders de mop niet zouden snappen.”

Spil in Roeselare. Dat betekent bijvoorbeeld dat De Spil een technicus ter beschikking stelt en logistieke en administratieve ondersteuning geeft. “De coproductie met De Grote Post hield in dat we drie weken hebben mogen afmonteren in hun kleine zaal en dat ze daarvoor infrastructuur en materiaal leverden en een technieker lieten bijstaan. Voor elke voorstelling is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar partners.” Op deze of gene manier is deze opvoering actueel en op het scherp van de snee. De agit-prop uit de jaren 60 is misschien nog meer dan vroeger nodig en het dog-eat-dog is dagelijkse kost in onze maatschappij. Dialecten worden steeds meer aangewend om in een eigen taal te spreken, om de authenticiteit te gaan opzoeken. En de lowbudget aanpak is grotendeels een gevolg van de realiteit in wereld van de kunsten. Enerzijds gedicteerd, anderzijds het resultaat van het zoeken naar het pure van ambacht. Zo bekeken is deze voorstelling meer bijdetijds – en relevanter – dan eender welke hypertechnologische monsterproductie. Meer info op http://www.heteenzamewesten.be

Om in deze tijden het hoofd boven water te houden, moet je ook creatief zijn in constructies om kosten te drukken. De Theatermakery is een kleine vzw die verbonden is aan cc De

16 | STEPP DOBBEREN OP HET DROGE

DOBBEREN OP HET DROGE STEPP | 17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.