Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 98

-9 4 -

F108, φ28

Π ιστοποιητικό

βαπτίσεως τού π ο ιη τ η , έκ δ ο θ έν το ς, " Έ ν

’ Αλεξάνδρειά τη 9/21 Μαρτίου 1889".

Χ.φ. F108, φ29

Κόπια του π ισ το π ο ιη τικ ο ύ β α πτίσ εω ς. ’ Απόδειξη παραλαβής τοϋ π ισ τ ο π ο ιη τ ικ ο ύ β α π τ ί σ ε ω ς 2 7 .3 .' και της άγγλικης του μτφρ. άπο την 'Υ πηρεσία τοι^Γ

Χφ·»

μ ε λ ά ν ι, σε ύπηρεσιακό φύλλο.

F108, φ30

Το διαβατήριο της μητέρας του π ο ιη τ η , έκδοθεντος στο Λονδίνο την 24. 7. 1877.

Χ.φ.

’ Απόκομμα άπό τό έντυπο "The s p e c ta to r " της 6 .1 2 .1 9 0 2 .

F108, φ31-33

Το διαβατήριο τού πατέρα τού π ο ιη τ η , έκ δοθέντος άπό την ‘ Ελληνική Πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης την 12. 4 . 1845.

F108, φ34

Συνοδεύεται άπό δύο άντίγρα φ ά το υ .

Δ ι α β α τ ή ρ ιο

του π α τ ρ ο ς μ ο υ .

Χφ·, έ ν δ ε ιξ η , μ ελ ά ν ι,

στό έξω τερικο φακελλου που π ε ρ ιέ χ ε ι το δια β α τή ρ ιο του πατέρα του π ο ιη τη .

F109, φ1-3

’ Επιστολή Εύβουλίας (= θ εία τού π ο ιη τ η ) της 2 3 .8 .1 8 9 3 .

F110, φ1-4 F109, φ4-9

Ε π ισ τ ο λ έ ς Χ αρίκλειας Καβάφη πρός τόν π ο ιη τη κ α ί τόν John, της 21. 5. 1897, τη ς 11. 5. 1897 κ α ί τη ς 8. 5. 1897.

F109, φ 10-14

’ Επιστολή S e v a s tie (= θ είά του π ο ιη τ η ) πρός Ά λέκο (= ’ Αλέξανδρο Καβάφη), της 9. 10. ( ; ) .

F109, φ15-16

’ Επιστολή S e v a s tie της 1 8 .5 .1 8 8 6 .

F109, φ17-20

’ Επιστολή ’Αμαλίας (= θ εία τού π ο ιη τ ή ) , τής 2 0 .7 .1 8 9 6 .

F109, φ21

"Γράμματα της μητέρας το υ .

" Ο ,τι άφορα την ο ικ ο γ έ ν ε ια

τής μητέρας το υ ". Σημείωση της Ρ ίκ α ς Σεγκοπουλου, χφ·, μ ολύ βι,σ τό έξω τερικό φακέλλου πού π ε ρ ιέ χ ε ι έπ ισ το λ ές τπς μητέρας του π ο ιη τη καθώς και δ ιά φ ο ρ ες προσκλήσεις, έπ ισ κ επ τή ρ ια , προγράμματα, κ τλ .

F109, φ22

Δύο έντυπα έπ ισ κ επ τή ρ ια τή ς μητέρας του π ο ιη τη κ ι ένα του π ο ιη τ η , χειρόγραφ ό.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.