Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 87

-8 3 -

F99, φ10—13

’ Ιθ ά κ η .

Μτφρ. δοκιμή του ποιήμ α τος στά άγγλικά άπό

τόν Βαλασσόπουλο. Ζ

F99 ,φ14·—17

Ζ

Ζ

Χφ., μελάνι κα ί μ ο λ υ β ί, στό 8° 0

τεσ -

ζ

σαρών φύλλων.

Τα V , λευκά.

Λάνη τ ά φ ο ς .

Μτφρ. του ποιήματος στά άγγλικά άπο τον

Βαλασσόπουλο, τόν F o r s te r κα ί τόν Καβάφη. άντίγρα φ α.

Πεντε δφα

Το πρώτο π ε ρ ιέ χ ε ι διαγραφ ές και διο ρ θώ σ εις

άπό τό χ έ ρ ι του Καβάφη, χφ. μ ο λ υ β ί.

Σ υνοδεύεται άπό

μικρή λουρίδα χ α ρ τιο ύ που π ε ρ ιε χ ε ι δυο μτφρ. δο κ ιμ ές σ τίχο υ του πο ιή μ α το ς άπό τό χ έρ ι του Καβάφη, έπ ίσ η ς με μ ο λ ύ β ι.

Το πρώτο δφο άντίγραφο υπογράφ εται: G. V a la s-

so p o y lo s, τό δ εύ τε ρ ο : V. F. C [= V a la sso p o u lo s, F o r s te r , C avafys] κ α ί τό τ ρ ίτ ο : G V a la sso p o u lo s, E.M.F. F99, φ18-20

Η ρώδης ο

Α τ τ ικ ό ς .

άπό τόν Βαλασσόπουλο.

Μτφρ. του ποιήμ α τος στα άγγλικά 'Ένα δφο ά ντίγρα φ ο, κ ι ένα χ φ .,

μ ελάνι κ α ί μ ο λ ύ β ι, στό R° V SF99, φ21-24

'Η ρ ώ δ η ς ό ’ Α τ τ ι κ ό ς .

κ α ί στό V°

ένός φύλλου.

Μτφρ. δοκιμή του ποιήμ α τος

στά άγγλικά άπό τόν Βαλασσόπουλο με διο ρ θώ σ εις του Καβάφη.

Χφ., μ ελ ά νι κ α ί μ ο λ υ β ί, στο R°

κ α ί στό V°

- 4 > έντυπου μονόφυλλου του ποιήματος κ α ί σ ’ ένα μικρό χ α ρ τ ί. F99, φ25

Μτφρ.

σ ημ ειώ σ εις του Καβάφη γ ιά τά ποιήματα

φ ερ νη ς καί R°

ένός φύλλου.

1928. F99, φ26

Ε ύρύω νος τ ά φ ο ς .

ένας θεός

τω ν.

Ε Γ γε έ τ ε λ ε ύ τ α . τόν Βαλασσόπουλο.

F99, φ28

χ φ ·, μ ο λ ύ β ι, στο

’Άνω άριστερα ή χρ ο νο λ ο γία : F ebruary

λευκό.

τόν Βαλασσόπουλο. F99, φ27

'Η δ υ σ α ρ έ σ κ ε ι α

Μτφρ. του ποιήμ α τος στά άγγλικά άπο Δύο δφα άντίγραφ α. Μτφρ. του ποιήμ α τος στά άγγλικά άπό Δφο άντίγραφ ο. του

Σ ε λ ε υ κ ίδ ο υ .

Μτφρ.

ματος στά άγγλικά άπό τόν Βαλασσόπουλο. γραφα.

’ Ο ρο-

του π ο ιή ­

Δύο δφα ά ν τ ί­


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.