Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 82

-7 8 -

V

F91, φ15-16

Σ χέδιο έπισ τολης πρός C h ris to p h e r S c a if e . Χωρίς χρο ­ ν ο λ ο γ ία . ’ Αντίγραφο έπιστολης πρός Theodore.

F91, φ17—18 V

F91, φ19,

Σ χέδιο έπισ το λη ς πρός P e ri (Πε(?κλη ’Α ναστασιάδη). Χωρίς χρονο λο γία .

Χ.φ.

Χωρίς χ ρ ο νο λ ο γία .

Στό V°

Προσωπική σημείωση.

Φ Α'

προσωπική σημείωση.

Χφ., μ ελ ά ν ι, στά ά γγλ ικ ά στό V0

σ χεδ ίο υ έπιστολης πρός Περικλή Ά να σ τα σ ια δη . ’ Αντίγραφο έπιστολης πρός κ. ’ Ιωάννη ( ; ) της 3 0 . 5 . ’32.

V

F91, φ20 F91, φ21-22

17

’ Αντίγραφο έπιστολης πρός Φωτιάδη τη ς 10. 5. 1932.

F91, φ23-28

V

Σ χέδιο έπισ τολης πρός Φωτιαδη της 2 5 .9 .1 9 2 6 .

\ /

F91, φ29—30

Σ χέδιο έπισ τολης πρός P e ri (=Περικλη ’ Α ναστασιάδη). Χωρίς χρονολογία.

J

F92, φ1—2

V

F92, φ3—10

Σ χέδ ιο έπισ τολης πρός mr. A ziz.

Χωρίς χ ρ ο ν ο λ ο γία .

Σ χέδ ια έπιστολων προς P e ri (=Περικλη Ά ν α σ τα σ ια δ η ). Χωρίς χρονολογία.

F92, φ11

ν

Σ ημειώ σεις άπό τόν ωνος Ραγκαβη. λου του

F92, φ12

’ Εν τη

’ Ιο υ λ ια ν ό

Π α ρ α β α τη

Χφ., μ ο λύβι, στό V°

’ Εν τη 'Ο δ φ .

του Κλε-

έντυπου μονόφυλ­

'Ο δ φ . "Εντυπο μονόφυλλο τού π ο ιή μ α το ς με

διορθωμένη σελιδαρίθμηση κα ί μ ιά προσθήκη με μ ε λ ά ν ι. Στό V°

σ ημειώ σεις άπό τόν

’ Ιο υ λ ια ν ό

Π α ρ α β ά τη

τοϋ Κλεωνος Ραγκαβη. ✓

F92, φ13-35

Σημειώματα Νοσοκομείου.

Χφ., μολύβι (δυο με μ ε λ ά ν ι) ,

σε 23 κομματάκια χαρτιού πο ικ ίλω ν διαστάσεω ν κ α ί π ο ιο ­ τήτω ν.

Βρίσκονται σ ’ ένα χοντρό τε τρ α σ έλ ιδ ο πού

^ερ ει την έπ ιγρ α φ ή : « ’ Απτά τελ ε υ τα ία χειρόγραφ α Κ .Π .Κ .^ Χφ. , μ ο λ ύ β ι, άπό τό χ έρ ι της Ρίκας Σεγκοπούλου.

«λ

κ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.