Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 76

-7 2 -

F85, φ26

J

'Ο π ο ι,η τ η ς κ α ι ή μ ο ύ σ α . π ο ίη μ α , μ ελ ά ν ι, στό R°

F85, φ27

Χφ., δ ιο ρ θ ώ σ εις στό

μ ισ ού φύλλου.

’ Ε ν ώ π ιο ν το υ ά γ ά λ μ α τ ο ς τ ο υ στο ποίημ α . στό R°

λευκό.

’ Ε ν δ υ μ ίω ν ο ς .

Σχόλιο

Χφ., μ ελ ά ν ι, βραχυγραφημενο στά ά γγλ ικ ά ,

μικρού χ α ρ τιο ύ .

V0

λ ευ κ ό .

Κατάλογος άδημοσίευτων ποιημάτων (που β ρ ίσ κ ο ντα ι στην

F85, φ28

κατοχή κάπο ιο υ ).

Χφ. , μ ο λ ύ β ι, βραχυγραφημενο, στό R°

μικρού χ α ρ τιο ύ .

V0

λευκό.

\ί F85, φ29

’ Αντίγραφο περικοπής του Lord Coromer άπό τό π ερ ιο δ ικ ό E dir^burgh Review ( ’ Ιο ύ λ ιο ς 1913, σ. 1 0 9 ). στό R°

F85, φ30-31

ένός φύλλου.

λευκό.

Σημείωση π ερ ί όμοιότητας ξένου π ο ιή μ α το ς με τό ά π ε ρ χ ό μ ε ν ο ς έκ Σ υ ρ ί α ς . μονόφυλλου του

F85, φ32

’ Αντίγραφο του ποιήματος

την

M n a s y le

έντυπου

Τ έχνη. του A lb e rt Sam ain.

μ ικρού χ α ρ τ ιο ύ .

Παραθέματα άπό ίτιάρα^α. κά.

Σ ο φ ισ τ ή ς

Χφ. , μ ο λ ύ β ι, στό V0

’ Ε κ ό μ ισ α ε ί ς

Χφ., μ ελ ά ν ι, στό R° F86, φ1 —2

Χφ·, μ ελ ά ν ι,

λευκό.

με σ η μ ειώ σ εις στά ά γ γ λ ι­

Χφ., μελάνι κα ί μ ο λ υ β ί, στην πρώτη και δεύτερη σ ε λ ί­

δα τετρασ έλιδου πού π ε ρ ιέ χ ε ι τό " D ic tio n n a ir e des Locu­ tio n s e t E tra n g è re s " . F86, φ3-7

" E x tra c t from 'O ld M o r ta lity ’ , an Essay o f R obert Louis S tev en so n ".

’Αντίγραφο π ε ρ ικ ο π ή ς , χ φ ., μ ε λ ά ν ι,

σ ’ ένα τετρασέλιδο κ αί στο R° F86, φ8

Λογαριασμοί έξόδων Μαρτίου 1902. R° ένός φύλλου.

F86, φ 9-22, 29

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό

λευκό.

Σ χέδιο δοκ ιμ ίου γ ιά Browning. μ ελάνι κα ί μ ο λ ύ β ι), στό R°

F86, φ23-24

έν ό ς φύλλου.

Χφ. , μ ελ ά νι (διο ρ θώ σ εις

κ α ί στό V° έφτά φύλλων.

Σημείωση σ χετική με τον Φάουστ (μ ε παράθεμα άπό π ο ί ­ ημα τού A lfred de M u sset). μ ο λ ύ β ι), στό R° Κ.Φ.Κ.

Χφ., μ ελ ά ν ι (ό τ ίτ λ ο ς με

κ α ί στό V° μ ικρού φύλλου. 'Υπογραφή:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.