Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 60

-5 6 -

F75, φ 24-25

’ Εν δήμφ τ η ς Μ ικρας τοϋ π ο ιή μ α το ς. λου. R°

F75, φ26-27

’ Α σ ία ς .

’ Αγγλική μτφρ.

Χφ. , μ ε λ ά ν ι, άπό τό χ έ ρ ι τοϋ Βαλασσόπου-

Δ ιρθω σεις, μ ολυβί, άπό τό χ έ ρ ι του π ο ιη τ η . κ α ί στό V0

Πρός τ ο ν

ένός φύλλου.

’ Α ν τ ιο χ ο ν

τον

’ Ε π ιφ α ν ή .

άγγλικης μτφρ. του π ο ιή μ α το ς.

F75, φ28-29

" T ru th " .

Στο V°

Σχεδίασμα

Χφ·, μ ε λ ά ν ι.

και δ ιο ρ θ ώ σ εις, μελάνι κ α ί μ ο λ ύ β ι. ένός φύλλου.

Στό

Διαγραφές

Στό R°

κα ί στό V0

ή σημείωση: " T r a n s la tio n by F .L ."

’ Αντίγραφο π ο ιή μ α το ς του John Καβάφη.

Χφ.,

μ ε λ ά ν ι, άπό τό χέρ ι του John σε δύο φύλλα. F75, φ30

Φακελλος πού π ε ρ ιέ χ ε ι μ εταφ ράσ εις ποιημάτων του Καβάφη. Στη δεύτερη σελίδα του φακελλου, ή σημείωση: "These t r a n s l a t i o n s hâve been made by J .C .C a v a fy " . Χφ., μολύβι άπό τό χ έ ρ ι του π ο ιη τη .

F 75, φ31-32

Π ε ρ ιμ ε ν ο ν τ α ς τ ο υ ς β ά ρ β α ρ ο υ ς . π ο ιή μ α το ς.

’ Αγγλική μτφρ. του

Χφ., μ ελ ά ν ι, βραχυγραφημένο, στην πρώτη

κ α ί δεύτερη σελίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ .

Τρίτη κ α ί τέταρτη σ ε­

λ ίδ α , λ ευ κ ές. F75, φ33-34

'Η κ η δ ε ί α

του Σ α ρ π η δ ό νο ς.

π ο ιή μ α το ς.

Χφ., μ ελ ά ν ι, βραχυγραφημένο, στό R°

στό V° F75, φ35

’Α γγλική μτφρ. του κα ί

ένός φύλλου.

Θ ερμ οπύλες.

’Αγγλική μτφρ. του π ο ιή μ α το ς.

Χφ. , μελά

ν ι , βραχυγραφημένο, στην πρώτη σ ελ ίδ α τετρ α σ έλ ιδ ο υ . Στην Ι'δια σ ελ ίδα , άγγλικη μτφρ. του g ra n

rifiu to .

Τά ά λ ο γ α τ ο υ

C he f e c e . . . . i l

Στη τ ρ ίτ η σ ε λ ίδ α , ά γγλικη μτφρ. του ’ Α χ ιλ λ έ ω ς . ‘ Η δεύτερη κ α ί ή τέταρτη

σ ελ ίδ α , λ ευ κ ές. F75, φ35

C he f e c e . . . . i l του π ο ιή μ α το ς.

g ra n

rifiu to .

’ Αγγλική μτφρ.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, βραχυγραφημένο, στήν

πρώτη σ ελίδα τετρασέλιδου πού π ε ρ ιέ χ ε ι έπ ίσ η ς μτφρ. του Θ ε ρ μ ο π ύ λ ε ς

κ α ι του

Τά ά λ ο γ α τ ο υ

’ Α χ ιλ λ έ ω ς .


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.