Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 5

-3 F2,

φ17

Κ α τ ά λ ο γ ο ς τ ί τ λ ω ν π ο ιη μ ά τ ω ν . τ ί τ λ ο ι βραχυγραφ ημένοι).

F2, φ18—19

Ε ιγ ε

’ Ε τελευτα.

Χφ. , μολυβί (μ ε ρ ικ ο ί

V0 λευκό.

Χφ., μ ελ ά ν ι, άρθμ. 4 6 .

κ α ί στην τ ρ ίτ η σ ελ ίδα τετρασ έλιδου.

Στην πρώτη

Παραλλαγή στον σ τ. 5.

Οί σ ε λ ίδ ε ς 2 κ α ί 4 λ ευ κ ές. F2, φ20 ν

“ Α γε ω β α σ ιλ ε ύ

Λ α κ ε δ α ιμ ο ν ίω ν .

’ Αντίγραφο τυπογραφ είου.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, άρθμ. 62.

Στο V0 , με μ ο λ υ β ί, ά ρ ιθ μ η τικ ες

έ ν δ ε ίξ ε ις . F3, φ1

Ρω τούσ ε γ ια

τη ν π ο ιό τ η τ α .

Χφ., μ ε λ ά ν ι.

Μ εταγενέστερη

προσθήκη των σ τ. 4-5 καί παραλλαγή στον σ τ . 30.

F3, φ2

Κ ατάλογος τ ίτ λ ω ν

"ά π ο κ η ρ υ γμ έν ω ν” π ο ιη μ ά τ ω ν .

χυγραφημένο χ φ ., μ ελ ά ν ι.

F3, φ3-4

22 έ τ ω ν ,

(έ ν

Χφ., μ ελ ά ν ι, άρθμ. 84.

φ ε ίο υ . F3, φ5

F3, φ6

Χφ., μ ελ ά ν ι, άρθμ. 80.

’ Ι ε ρ ε υ ς ^ Σ ε ρ α π ι ου .

γραμμάτω ν

’ Αντίγραφο τυπογρα­

Παραλλαγές στους σ τ. 7 -8 .

V

λευκό. ’ Αντίγραφο

λευκό.

ε ρ α σ ιτ έ χ ν η ν .

γραφο τυπογρα φ είου.

Αντίγραφο

Χφ·, μ ελ ά ν ι, άρθμ. 69.

Ε ίκ ω ν ε ί κ ο σ ι τ ρ ι έ τ ο υ ς ό μ η λ ικ α ,

’ Αντίγραφο τυπογρα­

Χφ·? μελάνι,, άρθμ. 6 8 .

Μέσα σ τά Κ α π η λ ε ι ά - , τυπογρα φ είου.

F3, φ8

έ λ λ η ν ικ ω ν

λευκό.

τυπογρα φ είου. F3, φ7

σ πουδα στής

V0 λευκό.

’ Εν Σ π ά ρ τ η . φ ε ίο υ .

Βρα-

V0 λευκό.

Κ ιμω ν Λ ε ά ρ χ ο υ , Κ υ ρ η ν η ).

V° λευκό.

V0

ν έ ο υ κ α μ ω μ έν η

άπό φ ίλ ο ν

Χφ., μ ε λ ά ν ι, άρθμ. 81.

του ’ Α ντί­

λευκό. ζ

F3, φ9

'Η γ ε μ ω ν έκ Δ υ τ ικ ή ς

Λ ιβ ύ η ς .

’ Αντίγραφο τυπογραφ είου.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, άρθμ. 83.

Παραλλαγές στους σ τ. 4 και 21.

V° λευκό.

F3, φ10-12

’ Εν μ ε γ ά λ η άρθμ. 82. V0 λευκό.

'Ε λ λ η ν ι κ ή

ά π ο ικ ιη ,

’Αντίγραφο τυπογραφείου.

2 00 π . Χ .

Χφ·, μ ε λ ά ν ι,

Παραλλαγή στον σ τ. 25.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.