Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 57

-5 3 -

F74, φ16

Φάκελλος μέ έ ν δ ε ίξ ε ις σ χ ε τ ικ έ ς με H ogarth P ress κα ί διάφορά Αγγλικά π ε ρ ιο δ ικ ά . της Ρίκας Σεγκοπουλου.

F74, φ17

Χφ., μ ε λ ά ν ι, Απο το χ έρ ι

Φακελλος Από έπισ τολη πρός Καβάφη κ α ί σ χέδιο Από­ δ ε ιξ η ς του Καβάφη της 6 .6 .1 9 2 4 πρός τόν διευθυντή του "The N ation" κ α ί "Athenaeum". Χφ., μ ελάνι καί μ ολυβί.

F74, φ18

Επιστολή του "The N atio n " της 2 6 .5 .1 9 2 4 . ’Αντίγραφο ΰ Η ί^ ^ Α π ό τ ° " The N a tio n " . Χφ., μ ε λ ά ν ι, σ ’ ένα μικρό χ α ρ τ ί. . .

F74, φ19

.

%

®

’Αντίγραφο Α πόδειξης Καβάφη, της 2 5 . 9 . 1 9 ^ , σ χετικ ή ς μέ τη δημοσίευση του

’ Ιθ ά κ η

στό "The C r ite r io n " .

Χφ., μ ελ ά ν ι, σ ’ ενα μικρό χ α ρ τ ί. F74, φ20

Δυο φάκελλοι.

'0 ένας Από έπισ το λη του "The C r ite r io n "

προς Καβάφη (φ ροντίδα T . S . E l i o t ) .

'0 δεύτερος π ε ρ ιέ χ ε ι

το ονομα και τη διεύθυνσ η του Cobden S anderson, χ φ ., μ ελ ά ν ι, Από τό χ έ ρ ι του Καβάφη. F74, φ21

’ Αντίγραφο Α πόδειξης Καβάφη τη ς 2 5 .9 .1 9 2 4 πρός Cobden Sanderson, σ χετικ ή μέ δημοσίευση του

’ Ιθ ά κ η

στό

·^/

"The C r i t e r i o n " . F74, φ22

Α ν τ ίγ ρ α φ ο Α π ό 8 .9 .1 9 2 4 .

F74, φ23

τον Sanderson προς Καβάφη, τΐίς

Χφ., μ ε λ ά ν ι, σ ’ ένα κομμάτι χ α ρ τ ί.

’ Επιστολή του "The N atio n " πρός Καβάφη της 1 9 .11.1923. Συνοδεύεται Από τό φάκελλο Αποστολής τ η ς .

F74, φ24-25

’ Επιστολή P e r ic le s (=Περικλη ’Αναστασιάδη) της 11.7.1925 Συνοδεύεται Απο το φακελλο Αποστολής τ η ς .

F74, φ26

Σημείωμα Βαλασσοπουλου. Χωρίς ήμ ερομ ηνία.

F74, φ27-28

Σχέδιο έπισ το λη ς Καβάφη πρός

Μο ^ γτ)ο

Χ |. μ ε λ ά ν ι.

τη ς 8 .1 2 .1 9 2 5 .


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.