Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 53

-4 9 -

’ Επιστολή Μητσου Παπανικολαου της 1 5 /2 8 .1 1 .1 9 2 2 .

F71,φ13

’ Επιστολή Γυάννη—

F71, φ14

της 2 4 .4 .1 9 1 6 .

Ckxvwvj

7

Α0^ ^

F71, φ15

. Λ ~ ’ Επιστολή Μαζαράκη της 1 0 .3 .1 9 1 4 .

F71, φ16

’ Επιστολή Λαπαθιωτη της 8 /1 7 . ( ; ) .

F71, φ17

’ Επιστολή Ν.Χαγιερ Μπουφίδη της 1 0 /2 3 .3 .1 9 1 9 .

F71, φ18-19

’ Επιστολή Ντόλη Νικβα της 1 0 .7 .1 9 2 9 .

F71, φ20

’ Επιστολή V.D an iel της 2 6 .7 .1 9 2 9 .

F71, φ21

Δελτάριο του έκδοτικου οίκου 11’ Ελευθερουδάκης Α .Ε ." ,

y \)

>

>/

τή ς 1 3 .7 .1 9 2 9 . ’ Επιστολή Γ .’Ά νν ινο υ της 2 6 .8 .1 9 2 9 .

F71, φ22

V F71, φ23

’ Επιστολή Πλάτωνος Σ.Μυριανθόπουλου της 2 4 .4 .1 9 2 0 .

F71, φ24-25

’ Επιστολή Κ.Χ.Πράσση της 25.9.19^*0.

F71, φ26-27

’ Επιστολή Γεωργ. Δ. Καλ(ουτση ;) της 2 1 .1 1 .1 9 2 1 .

F71, φ28

Έ ξοφ λη τικ ή άπόδειξη άπό "Λαγουδάκη" τη ς 2 4 .2 .1 9 0 5 .

F71, φ29-30

’ Επιστολή Πάνου Καρανικόλσ της 1 5 .1 1 .1 9 2 2 .

F71, φ31-32

’ Επιστολή Παναγη Μπατιστάτου της 1 8 .1 1 .1 9 1 8 .

F72, φ1

’ Επιστολή Γ .’Ά νν ινο υ της 1 4 .8 .1 9 2 9 .

F72, φ2

’ Επιστολή Γ. Εύστ. Ά ναστασιάδη της 3 0 .6 .1 9 2 0 .

F72, φ3-4

/

’ Επιστολή

Forsc/yjlà

3

;

\j

της 1 0 .1 .1 9 1 9 .

’ Ε π ισ το λ ή [λ ρ ισ τ. Φυλακτού της 5 .8 .1 9 2 0 . F72, φ5-6

4

V Γ°


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.