Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 48

-4 4 -

F62, φ19

’ Επιστολή Χρ. Νομικού της 1 3 .4 .1 9 2 3 .

F62, φ20-21

’ Επιστολή Δ .Στεφαυοπούλου της 2 6 .1 2 .1 9 2 9 .

F62, φ24-35

’ Ε πιστολές Πολύ (= Παύλου Καβάφη) της 9 .4 .1 9 1 4 , 4 .7 . 1914, 3 0 .5 .1 9 1 4 , 1 5 .5 .1 9 1 4 , 2 4 .7 .1 9 1 5 ,2 9 .1 2 .1 9 1 5 , 15. 10.1915, 1 0 .1 .1 9 1 6 .

F63, φ1-32

’ Ε πιστολές Πολύ (Παύλου Καβάφη ) της 2 3 .4 .1 9 1 6 , 2 5 .4 . 1916, 9 .9 .1 9 1 7 , 1 4 .7 .1 9 1 5 , 1 .1 0 .1 9 1 3 , 3 0 .1 0 .1 9 1 3 , 16. 3 .1 9 1 2 , 7 .4 .1 9 1 2 , 1 1 .4 .1 9 1 2 , 1 7 .4 .1 9 1 2 , 1 5 .4 .1 9 1 8 , 1 .1 . 1918, 2 6 .3 .1 9 1 8 , 8 .1 2 .1 9 1 1 , 2 8 .1 2 .1 9 1 1 , 2 0 .3 .1 9 1 3 , 22. 3 .1 9 1 3 , 1 4 .3 .1 9 1 1 , 6 .1 1 .1 9 1 1 , 1 5 .9 .1 9 1 1 , 3 1 .3 .1 9 1 2

F64, φ1-12

Σ χέδιο έπ ισ το λη ς πρός Πολύ (Παύλο Καβάφη) της 2 2 .1 1 .1 9 1 6 .

F64, φ13-34

’ Ε πιστολές Πολύ (Παύλου Καβάφη) τή ς 2 8 .2 .1 9 1 2 , 1 9 .8 .1 9 1 2 , 1 7 .5 .1 9 1 0 , 2 3 .4 .1 9 1 2 , 3 0 .5 .1 9 1 2 , 1 .1 1 .1 9 1 1 , 8 .7 .1 9 1 2 , 3. 11.1912, 1 5 .4 .1 9 1 7 , 1 4 .8 .1 9 1 6 .

F65- φ1-38

’ Ε πιστολές Πολύ (Παυλου Καβάφη) της 1 4 .8 .1 9 1 6 , 1 4 .1 2 .1 9 1 6 , 2 2 .6 .1 9 1 6 , Ί ο υ . 1 9 1 4 ( ;) , 1 9 .9 .1 9 1 2 , 2 1 .3 .1 9 1 4 , 2 .1 2 .1 9 1 4 , χ . χ . , 1 3 .1 0 .1 9 1 4 , χ . χ . , 2 4 .8 .1 9 0 3 , 6 .6 .1 9 0 9 , 1 8 .5 .1 9 0 9 , 5 .5 .1 9 0 9 , 2 8 .4 .1 9 0 9 , 3 0 .4 .1 9 0 9 , 1 5 .4 .1 9 0 9 ,1 4 .4 .1 9 0 9 .

F65, φ22

Εύχαριστήριο σημείωμα

John

της 1 7 .6 .1 9 0 9 .

F66, φ1-35

’ Ε πιστολές Πολύ (Παύλου Καβάφη) τή ς 9 .4 .1 9 0 9 , 6 .4 .1 9 0 9 , 3 1 .3 .1 9 0 9 , χ . χ . , 7 .1 2 .1 9 0 8 , 3 0 .1 2 .1 9 0 8 , 2 4 .1 .1 9 0 9 , 5 .1 . 1909.

F67, φ1-35

’ Ε πιστολές Πολύ (Παύλου Καβάφη) τ ή ς 5 .1 .1 9 0 9 , χ . χ · , 7 .1 1 .1 9 0 8 , χ . χ . , 1 9 .6 .1 9 0 9 , 2 2 .1 .1 9 1 2 , 8 .9 .1 9 1 4 , 2 4 .2 . 1915, 2 7 .4 .1 9 1 5 , Δεκ. 1918, χ . χ , 1 2 .9 .1 9 1 1 , 1 9 .7 .1 9 1 1 , 1 4 .2 .1 9 1 1 , 1 9 .1 .1 9 1 1 , 8 .2 .1 9 1 1 , 2 1 .4 .1 9 1 1 , 6 .6 .1 9 0 8 .

F67, φ23

Σημείωμα του Καβάφη σ χετικ ό μέ τη σύνταξη του Παύλου.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.