Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 47

-4 3 -

* F61, φ19

Σ χέδιο έπιστολης πρός Κιμωνα Μ ιχαηλίδην τη ς 7 .5 .1 9 0 5 . [Βλ. Σαββίδης, ’ Ε κ δ ό σ ε ι ς ,

F61, φ20-24 \ J

σ. 4 1 ].

Σ χέδιο έπιστολης πρός Μαρ[ίκα] χω ρίς ήμερομηνόα. παρατηρήσεις γ ιά τά ποιήματα

Φ ω ναί Γ λ υ κ ε ΐ α ι

Με καί

Φ ω ν α ί. F61, φ25-26

Σ χέδιο έπιστολης πρός Παϋλο Καβάφη χω ρ ίς ήμερομηνία. Με άναφορά σε Ρωσσους σ υγγραφ είς (Τ ο υ ρκ ιένεφ , Τσεχωφ).

F61, φ27-31 y

Σχεδίασμα άρθρου άναφορικά με ά γγ ελ ια του άλεξανδρινου π ερ ιο δ ικ ο ύ "L anterne S o u rd e". τετρ α σ έλ ιδ ο .

Χφ., μ ο λ υ β ί, σ ’ ένα

Διαγραφές, διο ρ θ ώ σ εις μέ μολυβί κ α ί μ ε­

λά νι . F61, φ32-35

Σ χέδιο έπιστολης πρός Στάμο τη ς 6 .2 .1 9 2 1 .

F62, φ1

’ Επιστολές πρός Καβάφη.

Κατάλογος άποστολέων.

Χφ.,

μ ελ ά ν ι, στην πρώτη σ ελ ίδα αύτοσχέδιου φακέλλου που π ε ρ ιέ χ ε ι έπ ισ το λ έ ς. Χ ^φ /^π ό τό χ έ ρ ι cfyç ΡΐίιΆί Λοο. F62, φ2

’ Επιστολή Σκόκου της 2 5 .7 .1 8 9 7 .

F62, φ3-4

’ Επιστολή 0γν^λ-όπη^ Δέλτα χω ρ ίς ήμερομηνία.

F62, φ5-6

’ Επιστολή Χαρίκλειας (Β αλιέρη) της 1 1 .1 2 . 1919.

F62, φ7—11

’ Επιστολή Πολύ Μοδινου τη ς 1 6 .1 0 .1 9 2 0 .

F62, φ12-13, 22-23

’ Επιστολή

Dawkins (πρός Ρίκα Σεγκοπούλου) τη ς

1 8 .4 .1 9 3 3 . F62, φ14-15

Εύχετήρια κάρτα Ά νδρέα Μιχαλακοπούλου τη ς 1 4 .3 . ;

F62, φ16-17

’ Επιστολή Στρατήγη τής 1 .1 .1 8 9 3 .

F62, φ18

’ Επιστολή Ι.Δραγουμη της 1 6 .3 .1 9 1 1 .


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.