Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 46

-4 2 -

'Η μερολογειακές σ η μ ειώ σ εις γυά τ ί ς τ ε λ ε υ τ α ίε ς μέρες

Ε59, φ22-33

του ’ Αλέξανδρου. άναφορας. φημένες.

Ε60, φ1-6

«X

Χφ. , μολυβί κ α ί μελάνι,, σέ φύλλα

Στά έλληνικά κα ί ατά ά γ γ λ ικ ά , συχνά βραχυγραΧρονολογημένες άπο 6 .9 .1 9 0 5 έως 9 .9 .1 9 0 5 .

Καρνέ λογαριασμών.

Χφ. λ ο γα ρ ια σ μ ο ί, μολυβί και μ ελ ά ν ι,

σ ’ ένα μ ικ ρ έ καρνέ άποτελουμενο άπέ π έ ν τ ε φύλλα.

Ε60, φ7—12

Σχέδιο έπισ τολής προς άδήλωτο παραλήπτη, τής 2 3 .1 .1 9 2 0 .

Ε60, φ13-25

’Έντυπα μέ ν εκ ρ ο λ ο γίες συγγενών του π ο ιη τ η . τα κα ί δλέκληρες έφ η μ ερ ίδες.

’ Αποκόμμα­

Σημαδεμένα μέ χρωματιστό

μολύβι τά σημεία που ένδια φ έρ ο υ ν. Σχέδιο έπισ τολης προς Γρήγορή [Σ α ρ ρ η ;], της 9 .4 . 1915.

Ε61, φ1—2 Ε61, φ3-4

?’ Αντίγραφο έπισ το λη ς προς κ . Καραμάνου τή ς 11/2 4 .1 0 .1 9 0 3 . *Αντίγραφο έπισ το λή ς προς Ξενέπουλο χω ρ ίς ήμερομηνία.

Ε61, φ5-6 χ/ Ε61, φ7-8

7

Ε61, φ9-10 ιζ

’ Αντίγραφο έπισ τολης προς Ξενοπουλο χω ρ ίς ήμερομηνία. ’ Αντίγραφο έπισ τολής προς Ξενέπουλο τή ς 1 4 /2 9 .1 .1 9 0 8 . [Βλ. Σαββίδης,

Γ61 , φ ΐι

’ Ε κ δ έ σ ε ις ,

σ σ . 1 5 9 -6 0 ].

Σχέδιο έπισ τολής π ρ ές Ξενέπουλο, τη ς 7 .5 .1 9 0 5 . [Βλ. Σαββίδης,

’ Ε κ δ έ σ ε ις ,

σ. 4 0 ] .

Ε61

’ Αντίγραφο έπισ το λή ς π ρ ές Γ.

Ε61

’ Αντίγραφο έπισ το λη ς π ρ ές Π ετρίδη τη ς 2 7 .6 .1 9 3 1 .

Ε61, φ15

’ Αντίγραφο έπισ το λή ς π ρ ές Πάνο τή ς 2 .3 .1 9 1 9 .

Ε61, φ16

Σχέδιο έπισ τολής π ρ ές άδήλωτο παραλήπτη κ α ί χωρίς ήμερομηνία.

Ε61, φ17—18

Μέ άναφορά στέν

Βαλασσέπουλο τής 2 9 .1 . 1925

Ρ β Γ η ο ΐ.

’Αντίγραφο έπισ τολης πρές Κωμανου χω ρ ίς ήμερομηνία.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.