Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 43

-3 9 -

F48, φ21-22 “

Κατάλογος διαφόρων έντυπων. κομμάτια χ α ρ τ ί.

Γ48, φ23

Το ν°

Χφ., μ ο λ ύ β ι, σέ δύο

του ένός λευκό.

’Αντίγραφο ποιήμ α τος του Μαλακαση. άπό τό χ έ ρ ι τού π ο ιη τ η , στό R°

Χ .φ.,Φ Α '-ΙΑ ' V

Το κ α β α φ ικ ό

έργο.

Μ αιναλιωτη.

Στό R°

Χφ·, μ ελ ά ν ι, δ χ ι

ένός φύλλου.

λευκό.

Χφ. , μ ε λ ά ν ι, μ ελέτη ς τοϋ ’ Ιωάννη 11 φύλλων.

'Υπογραμμένο από τόν

συγγραφέα του κ α ί χρονολογημένο: " Ά θ η ν α ι Σβριος 1929. ’ Ιωάννης Μ αιναλιωτης". Γ49, φ1—37

’ Ε πιστολές John πρός Καβάφη, τό 1882-1885 στην Κωνσταντι­

Γ50, φ1-27

νούπολη.

F51, φ1-33

'

Χφ·, μ ε λ ά ν ι, στά ά γγλ ικ ά , σέ έπιστολόχαρτα

διαφ ορετικώ ν τύπων.

Οί έπ ισ το λ ές χρονολογούνται:

F52, φ1-31

7 . 8 , ’ 82, 1 2 . 8 . ’ 82, 1 9 . 9 . ’82, 1 . 1 0 . ’ 82, 3 . 1 0 . ’82, 2 4 .1 0 .

F53, φ1-32

’ 82, 3 0 .1 0 .’ 82, 7 . 1 1 . ’ 82, 2 7 .1 1 .’82, 4 . 1 2 . ’82, 1 6 . 1 . ’83,

Γ54, φ1-25 ν

2 3 . 1 . ’ 83, 1 3 . 2 . ’ 83, 1 . 3 . ’83, 8 . 3 . ’ 83, 1 6 . 3 . ’83, 2 0 . 3 . ’ 83, 2 . 4 . '8 3 , 1 7 . 4 . ’ 83, 2 4 . 4 . ’83, 8 . 5 . ’83, 3 0 . 5 . ’83, 5 . 6 . ’83, 3 1 .7 . ’83, 1 4 . 8 . ’83, 2 8 . 8 . ’ 83, 1 1 . 9 . ’ 83, 9 . 1 0 . ’83, 2 2 .1 0 . ’83, 1 . 1 1 . ’83, 1 8 .1 2 .’83, 1 1 . 3 . ’ 84, 1 8 . 3 . ’84, 2 2 . 4 . ’84, 1 .7 . ’ 84, 1 5 . 7 . ’ 84, 1 2 . 8 . ’84, 1 9 . 8 . ’ 84, 2 7 . 8 . ’84, 2 . 9 . ’84, 2 1 .1 0 .’ 84, 2 . 1 2 . ’ 84, 3 0 .1 2 .’ 84, 5 . 1 . ’ 85, 1 9 .1 .’85, 27. 1 . ’85, 1 0 . 2 . ’85, 9 . 3 . ’85, 3 1 . 3 . ’85, 2 . 5 . ’85, 1 0 . 7 . ’85, 2 3 . 8 . ’85.

Γ55, φ1-25

’ Ε π ισ τ ο λ α ύ π ρ ό ς

’ Α ρ ισ τ ε ίδ η

καί

Γ ε ώ ρ γ ιο ν ,

’ Ε πιστολές σ χ ε τ ικ έ ς μέ τό "ζητημα Α ρ ισ τ ε ίδ η " .

1899. Χφ.,

άντίγραφα κ αί σ χέδ ια έπιστολων του Καβάφη πρός ’Α ριστείδη κ α ί Γεώργιον. *

Χ.φ.

/

Γ ε ν ε α λ ο γ ία .

Χφ., γενεα λογικού δέντρου του Καβάφη,

μέ μ ελάνι σέ δύο συγκολλημένα φύλλα μεγάλων διαστάσεω ν. Χ .φ ., Φ A'

£ Χφ., μ ε λ ά ν ι, παλαιότερης

Γ λ [υ π το υ ]

’ Εργ [ α σ τ η ρ ι ο ν ] .

μορφής τοϋ

Τ υανεύς Γ λ ύ π τη ς.

Π ερ ιέ χ ε ι τη σημείωση: "Την έξης μορφήν ύπό

λευκό.

Στό R°

μισού φύλλου.

τόν τίτ[λ ο ν ]* Γ λ [ύ π το υ ] ’ Ε ρ γ[α σ τη ρ ιο ν]’ ε ίχ ε π ρ [ο ]η γ [ο υ μένως] τό νύν π ο ί[η μ ά ] μου τό όν[ομασθέν] *Γ λ[ύ πτη ς]’ ".


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.