Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 41

-37

’ Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία Κ αβάφ η- F o r s t e r . F o r s te r

’ Επιστολές

πρός Καβάφη.Γ Χφ., μ ε λ ά ν ι, σε χα ρ τιά π ο ικ ί ζ

ζ

ζ

λων διαστάσεων και π ο ιο τή τω ν. άπό τούς

ζ

/df» M

ζ

Μερικά συνοδεύονται

φακέλλους άποστολης των.

’ Αντίγραφα και

σ χέδια έπιστολων του Καβάφη πρός F o r s t e r .

Χφ., μολύ­

β ι κα ί μ ελ ά ν ι, σε χα ρ τιά π ο ικ ίλ ω ν διαστάσεων και π ο ι­ οτήτων. Οι έπ ισ το λες του F o r s te r χρ ο ν ο λ ο γο ύ ντα ι: 1 2 . 5 . ’ 17, 1 . 7 . ’ 17, 2 5 . 4 . ’ 19, 1 3 . 8 . ’ 19, 1 5 . 3 . ’ 21, 7 . 7 . ’ 22, 31. 1 2 .’ 22, 5 . 7 . ’ 23, 1 . 8 . ’ 23, 2 0 . 8 . ’ 23, 1 7 . 9 . ’ 23, 11.1 1 . ’ 23, 2 0 .2 .’ 24, 1 4 , 4 . ’ 24, 2 3 . 6 . ’ 24, 2 . 1 . ’ 25, 2 7 . 9 . ’ 25 1 0 .1 2 .’ 25, 2 . 1 . ’ 26, 2 0 . 1 . ’ 26, 2 8 . 3 . ’ 26, 1 9 . 1 . ’ 27, 8 .7 . ’ 29, 1 4 .9 .’ 29, 2 6 . 9 . ’ 29, 2 4 . 8 . ’ 30, 1 4 . 5 . ’ 31. Τά άντίγραφα κα ί τά σ χέδ ια έπιστολω ν του Καβάφη χρονολ οϋ ντα ι: 2 2 . 5 . ’ 19, 2 3 . 5 . ’ 19 (δύο ά ν τίγ ρ α φ α ), 1 .1 0 . ’ 19, 4 . 8 . ’ 22, 1 0 . 7 . ’ 23, 9 . 8 . ’ 23, 1 1 . 9 . ’ 23, 1 0 . 3 . ’ 24, 1 8 .5 . ’ 24, Χ .Χ ., 1 1 . 6 . ’ 24 (δύο ά ν τίγ ρ α φ α ), 1 . 8 . ’ 24, 1 6 .1 .’ 25, 1 0 .1 0 .’ 25, 2 3 .1 2 .’ 25, 1 1 . 1 2 . ’ 25, 9 . 3 . ’ 26, 1 4 .5 . ’ 26 (δύο ά ν τίγ ρ α φ α ), 1 6 . 2 . ’ 27, 1 3 . 6 . ’ 29, 8 . 8 . ’ 29, 1 5 .1 0 .’ 29, 2 9 .9 .3 0 , 1 . 6 . ’ 31, 1 2 . 1 . ’ 32. * F44, φ4-5

’ Επιστολή F o r s te r πρός Καβάφη τη ς 1 . 7 . ’ 17. [Βλ. "Cavafy and F o r s te r " , by George S a v id is (The Times L ite r a r y Supplem ent, 1 4 .1 1 .1 9 7 5 )].

A

F44, φ18-19

’ Αντίγραφο έπισ το λη ς Καβάφη πρός F o r s te r της 15.10. ’ 29.

[Βλ. "Cavafy and F o r s te r " , by George S a v id is

(The Times L ite r a r y Supplem ent, 1 4 .1 1 .1 9 7 5 )]. F44, φ11—12

’ Επιστολή A rnold J . Toynbee πρός F o r s te r της 1 2 .6 . 1924 (σταλμένη άπό τόν Βαλασσόπουλο στόν Καβάφη).

F45, φ2

Τυπογραφικό δ ο κ ίμ ιο ά γγλ ικ η ς μτφρ. του τω ν

F45, φ13, 17-18

άπό τόν Γ.

Βαλασσόπουλο, χρονολογημένο 2 4 .9 .1 9 2 5 .

Π ρ έ σ β ε ις άπό τ η ν

’ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια .

άπό τόν Βαλασσόπουλο. Καβάφη.

"Ε νας θ ε ό ς

Μτφρ. σ τ ’ άγγλικά

Χφ·, μ ε λ ά ν ι, άπό τό χ έ ρ ι του

Συνοδεύεται άπό άντίγραφ ο άπό τό χ έ ρ ι του

Βαλασσόπουλου, ρέ δ ιο ρ θ ώ σ εις άπό τό χ έ ρ ι του Καβάφη.

l


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.