Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 131

-1 2 6 -

25. ’ Επιστολή Rae Dalven πρός Άλεκο*

τη ς 1 9 .5 .1 9 4 9 .

26. ’ Επιστολή R .Μ.Dawkins πρός Ά λεκο της 2 5 .6 .1 9 3 3 . 27. ’ Επιστολή H .R o u cilly Fedden πρός Ά λ εκ ο , της 1 6 .1 2 .1 9 3 8 . 28. ’ Ε πιστολέςΕ .Μ .F o r s te r πρός Ρίκα, της 1 8 .6 .1 9 3 3 , της 7 .1 1 .1 9 3 6 , της 1 7 .1 2 .1 9 3 6 , της 21.1.1937 κ α ί τη ς 1 2 .4 .1 9 3 7 . 29. ’ Επιστολή R .A .Furness πρός Ά λ εκ ο , της 1 4 .1 1 .1 9 3 3 .

Συνοδεύεται άπό

έπισ τολη του οίκου "C hatto and Windus" προς F o r s te r , της 6 .1 2 . 1933 και άπο φύλλο που π ε ρ ιέ χ ε ι τη διεύθυνσ η του F u rn ess στό Κάιρο κ α ί του F o r s te r στό Λονδίνο. 30. ’ Επιστολή Ρ .Α .Furness πρός Ρ ίκα, τοΰ Γενάρη [1 9 3 6 ]. 31. Τμήμα έπ ισ το λ η ς D .G alunis ( ; ) πρός Ά λ εκ ο . Χ .χ. 32. Α λληλογραφία Ά λεκου με "Hogarth P re s s " (καθώς κα ί συμβόλαια, ά ν τ ιγραφα άποδεύξεων, κ τ λ .) άπό τόν Μάϊο τού 1846 έως τόν ’ Ιο ύ λιο τού 1951. 33. Τηλεγράφημα τού " L is te n e r J o u rn a l"

πρός Ά λ εκ ο , της 1 0 . 4 . 1937 και

τη ς 2 5 .4 .1 9 3 9 . 34. ’ Επιστολή Raymond Queneau πρός Ά λ εκ ο , της 1 3 .2 .1 9 4 8 . 35. ’ Επιστολή του οί'κου "Renaud and T e x ie r" πρός Ά λ εκ ο , της 3 .2 .1 9 3 4 . 36. Α ντίγρ α φ ο έπιστολης Άλεκου πρός Δ.Γαλανήν, τη ς 2 7 .8 .1 9 4 7 . >1

37. 38. 39.

»

Λ

·>>

40.

>» »

>}

»/

>»

’>

τη ς 1 8 .5 .1 9 4 6 .

’ Ιωάννη Μαυροκορδάτον, της 2 6 .6 .1 9 4 6 . λ>

>1

41.

Κ.Δημαρα, τη ς 8 .6 .1 9 3 9 .

>1

42.

>)

»

43.

Ο

>»

»>

44.

»>

V

>>

>>

της 16.10.1946

Κωνσταντίνο Τρυπάνη, τη ς 1 4 .10.1949. Rae D alven, της 1 6 .1 0 .1 9 4 6 . Ε.Μ .F o r s t e r , της 1 1 .1 .1 9 4 4 . »

της 2 9 .9 .1 9 4 4 .


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.