Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 130

κα ί την 1 8 .5 .1 9 3 4 . μ ασία:

Σ χετικά με την ίδρυση συλλόγου με την έπονο-

Οί φ ίλοι του Καβάφη. Συνοδεύονται κ α ί άπό τη σχετική

άλληλογραφια. 3. Χαρτιά Ρίκας Σεγκοπουλου. Ά νθολογηματα και λ ο γο τεχν ικ ά καταλοιπα (ποιήματα, διηγήμ ατα, θ ε α τρ ικ ά , μ ε λ έ τ ε ς ) . Πβ^ο^όθηκαν στό Ε .Λ .Ι.Α . 4 . ’ Ε πιστολές β . ’Αλ. Γρίβα πρός Ά λέκο τοϋ Φεβρουάριου 1948

(Π εριέχει

άντίγραφο έπιστολης του Γριβα προς Raymond Queneau, του οί'κου G al­ lim a rd ,

της 8 .2 .1 9 4 8 ) ,

κ α ί της 7 .4 .1 9 4 8 (σ υνοδεύεται άπό ά ν τ ί­

γραφο της) 5. ’ ΕπιστολέςΚ.Δημαρά πρός Ρ ίκα , της 6 .5 .1 9 3 3 κ α ί της 2 5 .5 .1 9 3 3 . 6. ’ Επιστολή Κ.Δημαρά πρός Ά λ έ κ ο ,τ η ς 1 5 .5 .1 9 3 9 . 7 ’ Επιστολή Α.Κομη πρός Ρίκα, της 1 9 .9 .1 9 3 4 . 8. ’ Ε πιστολές Μαλανου πρός Ά λ έκ ο , της 1 7 .1 1 .1 9 5 2 και του 1953 (δ υ ο ). 9

της 2 0 .7 .1 9 4 6 .

’ Επιστολή ’ Ιωάννη Μαυροκορδάτου πρός Ά λέκο,

10. ’ Επιστολή Ά λ εξ . Μπενάκη πρός Ρίκα,

Χ .χ. της

11. ’ Επιστολή Εύάγγελου Παπανούτσου πρός Ρίκα κ α ί Ά λέκ ο , 20.5.1933 12. ’ ΕπιστολέςΓ.Παπουτσακη προς Ρίκα,

της 16.6.1934 καί της

17.11.1934. 13. ’ Επιστολή Ά θ .Γ .Π ο λ ίτο υ πρός Ά λ έκ ο , της 7 .1 .1 9 5 2 . 14. ’ Επιστολή δ. Πολυχρονιαδου προς

Pl k o ,

της 1 5 .3 .1 9 36 .

15. ’ Επιστολή Γ.Σπυριδάκη πρός Ά λ έκ ο , της 1 7 .3 .1 9 4 7 . 16. ’ Επιστολή Raphael Demos πρός Τάκην Καλμοΰχο, της 3 .9 .1 9 3 5 . 17. ’ Ε πιστολέςΗ .Von den S te in e n πρός Ρ ίκα , της 2 0 .1 0 .1 9 3 7 καί της 24. 1. [1938]. 18.

Επιστολή C .C .T a re lli προς

Αλεκο, της 1 9 .4 .1 9 3 4 .

Συνοδεύεται άπό

μεταφράσεις ποιημάτων τοϋ Καβάφη. 19. ’ Επιστολή C .C .T a re lli πρός Ρ ίκα , της 2 2 .5 .1 9 3 4 . 20. ’ Επιστολή Ν.Κάλας πρός Ά λ έκ ο , της 5 .7 .1 9 4 4 . 21. Τηλεγράφημα Μκενάκη πρός Ά λέκο κ α ί Ρ ίκα , τη ς 2 9 .4 .1 9 3 3 . 22. ’ Ε πιστολές Κ.Τρυπάνη πρός Ά λ έκ ο , της 1 5 .9 .1 9 4 9 κ α ί της 28 .1 0 .1 9 4 9 . 23. ’ Επιστολές Η.D.Brash πρός Ά λ έκ ο , της 7 .6 .1 9 3 7 . κ α ί της 2 3 .3 .1 9 3 8 . 24. ’ Επιστολή E lie Ρ. C aropoulo πρός Ά λ εκ ο , της 2 6 .6 .1 9 3 2 .


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.