Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 129

-1 2 4 28. Κάρτα του G iuseppe B o tti προς Καβάφη, της 14.7.1892 [Βλ. Π ε ζ ά , σ. 1 6 1 ]. 29. ’ Επιστολή R .Μ.Dawkins πρός Καβάφη, της 13.3.1933 [Βλ. Π ε ζ ά , σ. 221, σημ. 14 6 ]. 30. ’ Ε πιστολές Γεωργίου Καβάφη πρός Πέτρο Καβάφη, της 3 .1 1 .1 8 4 3 , 16. 2. 1850 και 3 .4 . 1850 [Βλ. Νεα

άφιέρωμα 1963, σσ.

1535-1538]. I I I . ΑΡΧΕΙΟ ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Α:καβαφικα_κατάλοιπα_’Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπουλου ( χ .φ .) 1. Διάλεξη Ά λέκου Σεγκοπουλου π ερ ί Παλαμα, Καβάφη, Γρυπάρη, Παπαντων ίο υ Πορφυρά, Μαλακάση, Μαβίλη, στον Σύλλογο 'Ελλήνων ’ Απο­ φοίτων Γυμνασίου την 10. 6. 1920.

Χφ. , μ ελ ά ν ι, σέ 42 φύλλα

π ο ικ ίλ ω ν διαστάσεων κα ί ποιοτήτω ν που βρίσκονται τοποθετημ έ­ να σ ’ &να τετρ α σ έλ ιδ ο . Συνοδεύεται άπό έντυπες προσκλήσεις γ ιά τη δ ιά λ ε ξ η . 2. Ά λεκου Σεγκοπουλου, " ’Ανέκδοτα Σχόλια σε ποιήματα του Καβάφη". Χφ., μ ε λ ά ν ι, σέ 20 φύλλα.

[Βλ. παρουσίαση τους άπό τόν Γ.Π .Σαβ-

β ίδ η στο π ε ρ ιο δ . ’ Ο_Χάρτης, τ ε υ χ . 5 -6 , ’Α πρίλιος 1983 (άφιέρω μα στόν Καβάφη), σσ. 5 4 9 -5 6 1 ]. 3. Ά λέκου Σεγκοπουλου, Σ χέδιο β ιβ λ ίο υ γ ιά τόν Καβάφη. [Βλ. π ε ρ ιο δ . '2_χ5ΡΞΙ]ζ’ τ ε υ Χ· 5 -6 , ’Α πρίλιος 1983 (άφιέρωμα στόν Καβάφη), σ. 5 5 2 ]. 4. ’Α ντίτυπο τη ς 4 ιά λ ε ξ ις_ π ερ ι_ τ ο υ _ π ο ιη τικ ο υ έργου του Κ.Π.Καβάφη των Πολύ Μοδινου και Ά λέκου Σεγκοπουλου.

Μέ ιδ ιό χ ε ιρ η άφιέρωση

του Σεγκοπουλου στόν κ. 'Υ. Κανκγελλάρη. 5. Καβαφικά κατάλοιπα Ρι.καςτΣεγκοπουλου (σχεδίασμα προλόγου κα ί σ η μ ει­ ώ σ εις γ ιά μ ιά βιογραφ ία του Καβάφη- κείμ ενο δ ιά λ εξ η ς γ ιά τόν Καβάφη στά έλληνικά κ αί στά γ α λ λ ικ ά - διάφορες σ η μ ειώ σ εις γύ ­ ρω άπό την καβαφική π ο ίη σ η ). 6. ’Έ ντυπα προγράμματα έρ α σ ιτεχνικ ω ν θεατρικώ ν παραστάσεων στην Α λ ε ­ ξ ά ν δ ρ εια σ τ ίς ό π ο ιε ς μ ετέχουν ή Ρίκα (Ά γ α λ ια ν ο ϋ ) κ α ί ό Ά λ έ κος Σεγκόπουλος. Β: διάφορα_μετά_τόν θάνατο του π ο ιη τη (χ .φ ) 1. ’Έγραφα σ χ ε τικ ά μέ τη δ ια δ ικ α σ ία έκτέλεσ ης της διαθήκης του π ο ιη τη . 2. Πρακτικά συνεδριάσεω ν φ|λων του Καβάφη στό σ π ίτ ι το υ , την 1 6 .5 .1 9 3 4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.