Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 126

-121Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

I.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΔΗ 1.

[ Π ο ιη τ ικ ή ] Π εζά,

2.

3.

Δεύτερο μέρος (=σχόλιο στό ποίημα

Π ιό ν ι)

[Βλ. ’ Α ν έ κ ­

Π ε ζ ά , σσ. 58-69]

Πεζή μετάφραση τού ποιήματος ζά,

’ Α νέκδοτα

σσ. 3 6 -5 7 ],

[Π ο ιη τ ικ ή ] δοτα

Πρώτο μέρος ( =Φιλοσοφικός έ λ ε γ χ ο ς ) . [Βλ.

Ή

Σ α τ ρ α π ί/ά

[Βλ.

’ Α νέκδοτα

Πε­

σσ. 86-89]

4 . ’ Επιστολή John πρός Καβάφη, τής 2 4 .4 .1 9 0 5 .

Στά έλληνικά και άγγλικά .

5. Βραχυγραφημένες έξομ ολογητικές σ ημειώ σεις (στά ά γγ λ ικ ά ) α) της 7.1 .1 9 0 1 (_β>)

»»

25.1.1901

S')

»

18.9.1908

£)

»

9 .1 1 .1 9 0 8

6<)

«

2 8 .1 0 .1 9 1 0

{)

»

6.11.1911

ft)

Χ·Χ·

0)

χ ·χ ·

f c h l.tf O l

6. Βραχυγραφημένο άντιγραφο ποιήματος του E rn e s t Dowson άπό άρθρο του Symons στήν ^o£thnig h tly _ R ev i€ l/T o i ’ Ιο υ ν ίο υ 1900. R° φύλλου. V° λευκό. 7.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό

Αντίγραφο περ ικ οπ ή ς άπό τόν Dryden. Χφ., μ ο λ υ β ί, βραχυγραφημένο, στήν πρώτη σ ελ ίδα μ ικ ρ ο ί τετρ α σ έλιδο υ .

Οΐ λ ο ιπ έ ς σ ε λ ίδ ε ς , λ ευ κ ές.

8. Βραχυγραφημένο σημείωμα οικονομικού π ε ρ ιε χ ο μ έ ν ο υ , τ ο ί ’ Ιο υ ν ίο υ 1922. Χφ., μ ε λ ά ν ι, σ τ ίς 3 πρώτες σ ελ ίδ ε ς μ ικ ρ ο ί τετρ α σ έλ ιδ ο υ . σ ε λ ίδ α , λευκή.

'Η τέταρτη

Στά άγγλικά .

9. Σημείωμα γ ιά έγγραφές στό ύπηρεσιακό φύλλο π ο ιό τ η τ ο ς τ ο ί π ο ιη τή γ ιά τα έτη 1891-1897. τρ ά σ ελ ιδ ο υ .

Χφ., μ ολύβι, σ τ ίς δύο πρώ τες σ ε λ ίδ ε ς μ ικ ρ ο ί τ ε -

Οί λ ο ιπ έ ς σ ε λ ίδ ε ς , λ ευ κ ές.

Στά ά γγ λ ικ ά .

10. Μνημόνιο π ισ το π ο ιη τικ ο ύ γεννήσεως ύποβλημένου στόν Γ ' κύκλο Ά ρ δ εύ σεως.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στήν πρώτη σ ελίδα τε τρ α σ έ λ ιδ ο υ .

λ ίδ ε ς , λ ευ κ ές.

Στά άγγλικά .

11. Βραχυγραφημένο μνημόνιο τ α ξ ιδ ιο ύ στό Π αρίσ ι. στο V0 φυλλου. li.

ΤΛ/άγ

Οί λ ο ιπ έ ς σ ε­

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό R° καί

Στα άγγλικά .

^Ρ»[1(Ι*.Ζμ Αι 7<η. foίο K a ra uh) 7Tpoi

////#


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.