Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 125

-1 2 0 -

F 144, φ4-30

Σχόλια στόν Gibbon.

F 145, φ1—4

κ αί ατά περιθώ ρια του δωδεκάτομου Γιββωνα της Βιβλιοθήκης

φ8-30 F 146, φ1—12

Χφ., μ ε λ ά ν ι, σέ μικρά χ α ρ τ ιά , καθώς

του π ο ιη τή . [Βλ. Diana H aas, " C a v a fy 's R eading Notes on G ibbon's 'D e c lin e and F a l l '" , F o lia N e o h e lle n ik a , τόμ. IV (1 9 8 2 ), σσ. 2 5 -9 6 .]

Χ .φ ., Φ 1-13

Ή

μπογάδα

ύπό Π .Κ α β ά φ η .

*Η Κ ερ ά τ σ α ύπό

τ α λ ί δ η . Χφ., μ ελ ά ν ι, σ ’ ένα δ εκ α εξα σ έλ ιδ ο .

’ Η.

Τ α ν-

’Ό χ ι άπό τό

χ έ ρ ι του π ο ιη τη . Χ .φ ., Φ 14-214

Προσχέδια έπιστολων^π^οί^Σεγκόπολο τη ς 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29 ’ Οκτωβρίου 1918* της 2, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 27 Νοεμβρίου 1918’ της 4 , 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 27, 30 Δεκεμβρίου 1919* της 1, 3, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31 ’ Ιανουάριου 1919’ της 1, 3, 4 , 5, 6 , 8 (δυο π ρ ο σ χέδ ια ), 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 (δυο π ρ ο σ χ έ δ ια ), 27 Φεβρουαρίου 1919’ της 1, 2, 4, 6 κα ί 9 Μαρτίου 1919.

Χ .φ ., Φ 215-252

Προσχέδια έπ ισ τ ο λ ω ν ^ π ^ ο ^ ’Αλέκο κ α ί Ρίκα Σεγκοπουλου, της 18, 19, 21, 23, 24, 25 ’ Ιο υ ν ίο υ 1928’ της 3, 6, 8, 10, 14, 16

Χ .φ ., Φ 273-298

και 20 ’ Ιουλίου 1928.

Προσχέδια έπιστολων Καβάφη πρός Ά λέκ ο κ α ί Ρίκα Σεγκοπουλου του Μαΐου 1930.

Χ .φ ., Φ 216-217

Προσχέδιο έπιστολης πρός Βαΐάνο της 3 .7 .1 9 2 8 .

Χ .φ ., Φ 218-219

’ Επιστολή Ά λέκου Σεγκοπουλου πρός Καβάφη της 3 .7 .1 9 2 8 .

Χ .φ ., Φ 316-318

Σημείωση γ ιά προσωπικά ε ίδ η (φ ω τογραφ ίζω ^χαρτιά, άποκομματα έφημερίδων, κ τ λ .) .

Χφ., μολυβί κ α ί μ ε λ ά ν ι, σέ δυο

μικρά χ α ρ τιά . Χ.φ.

Μουσική του G .P o n irid is γ ιά τά ποιήμ α τα Του μ α γ α ζ ιο ύ

και

’ Η δονή.

’ Ε πέστρεφ ε,

Χφ., μ ε λ ά ν ι, άπό τό χέρ ι

του μουσικοσυνθέτη, σέ τε τρ ά δ ιο μ ο υ σ ικ ή ς. Χ.φ.

Δυο άντίγραφα.

D .M itrip o u lo s , "10 I n v e n tio n s " . Τ ετράδιο μουσικής που π ε ρ ι­ έ χ ε ι μουσική γ ιά τά ποιήματα νάρθουν, ζα,

Το δ ιπ λ α ν ό

’ Εν τη ό δ φ ,

πολύ ά τ έ ν ισ α 9 .6 .1 9 2 7 .

καί

'0

Μ ακ ρυά ,

τ ρ α π έ ζ ι, ή λ ιο ς

Έ πηγα.

του

Νά μ ε ί ν ε ι ,

Μ έρ ες τ ο υ

Γ ιά

1903,

ά πογεύμ α τος,

Γκρί

’Έ τ σ ι

Μέ άφιέρωση στόν Καβάφη της


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.