Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 115

-1 1 1 -

* F123, φ22-23

Τ ρ α γ ο ύ δ ια

τ ο υ π α λ ιο ύ

κ α ιρ ο ύ ,

ήματα τού Μ ιλτιάδη Μαλακάση.

* F123, φ24*

I,

II.

Δυο π ο ι ­

Χφ. , μ ε λ ά ν ι.

[ Βλ.

’ Α λ ε­

ξ α ν δ ρ ιν ή

Τ έ χ ν η , τε ύ χ . 11, χρ ο νιά θ '( Ό κ τ . 1 9 2 8 ), σ. 4 0 5 ].

0{5ς θ ε ο ί

φ ιλ ε ο υ σ ι.

[Βλ.

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Ποίημα του Μ ιλτιάδη Μαλακάση. Τ έ χ ν η , τ ε ύ χ . 12, χρ ο νιά Α ' (Νοεμ.

1 9 2 7 ), σ. 1 ] . * F123, ψ25

R e p o n s e α M its o

P a p a n ic o la o u .

Ποίημα του Λαπαθιω-

ττ1> χρονολογημένο 1 4 .6 .1 9 2 8 , γ ιά τόν Μητσο Παπανικολάου. Χφ. , μ ε λ ά ν ι, στα γα λλικα. [Βλ.

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Τ έχνη,

τ ε ύ χ . 11, χ ρ ο νιά Β ' ( Ό κ τ . 1928, σ. 4 0 8 ]. * F123, φ26-28

*Η κ α ι ν ο ύ ρ ι α

μου ά γ ά π η .

Πεζό κ ε ίμ ε ν ο τού Ψυχάρη.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, χρονολογημένο 2 0 .5 .1 9 2 8 κ α ί ύπογραμμένο. [Βλ.

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Τ έχνη,

τ ε ύ χ . 8 , χ ρ ο νιά Β ', ’ Ι ο ύ ­

λ ι ο ς 1928, σσ. 28 5 -8 6 ].

* F123, φ29

’ Επιστολή Φίλιππου Δραγούμη πρός νη,

της 1 6 .2 .1 9 2 8 .

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Τ έχ­

Δφο, δ ιο ρ θώ σ εις με μ ε λ ά ν ι. [Βλ.

Τ έχνη,

χ ρ ο ν ιά Β" (frwffpff 1 9 2 8 ),

τε ύ χ .

λ .Μ α - < / ] . * F123, φ30

Μ ο ιρ α ία .

Ποίημα τού Μαλακάση.

γραμμένο. [Βλ,

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Χφ., μ ε λ ά ν ι, κ α ί ύποΤ έ χ ν η , τ ε ύ χ . 5 , χρονιά

Δ ' (Μάιος 1930), σ. 1 29]. Z r e f οίκτου 'ff&.ppM. ( ζ ff/'cto u Ζ έ λ ' τ ε ύ )

F123, φ31

Σ η μ ε ίω μ α ^ ^ Χ 'π ρ ό ς Καβφφη, σ χετικ ό μέ Ρόδα.

Χφ.,

μ ε λ ά ν ι, στό V° τμήματος άπό κάποιο έν τυ π ο . Χ .^ . *

F123, φ32

Σημείωση Ξενόπουλου σ χετικ ή μέ τ ί ς Δ ελφικές Γ ιο ρ τ έ ς . Χφ., μ ε λ ά ν ι, σ ’ ένα μικρό χ α ρ τ ί. Γ“&1·

W *.

* F123, φ33—34

λ

· (» (■ ι η ϊ ) > f-

h

J .

J

Σημείωμα Παύλου Νιρβάνα, σ χετικ ό μέ τ ί ς Δ ελφικές γ ιο ρ τ έ ς . Χφ., μ ε λ ά ν ι. [Βλ.

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Τ έχνη,

τ ε ύ χ . 7 , χρο ­

ν ιά Α' ( Ί ο υ ν . 1927), σ .2 6 ]. * F 1 2 4 ,.φ1-3

Π εζά τ ρ α γ ο ύ δ ι α .

Κείμενο του Λαπαθιωτη.

Χφ., μ ε λ ά ν ι,

στό R° δύο φύλλων. Υπογραμμένο άπό τόν Λαπαθιωτη. £8^· T ty « ·, Γ6ύ/. Ρ'

·


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.