Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 114

-1 1 0 -

τοπική έ ν δ ειξ η "Δελφοί". [Βλ. Σ ι κ ε λ ι α ν ο ς , Κ ε ίμ ε ν α , σ. 15 καί Ε -Χ ' ènUl+i,

33 + 3 ΤξΧ™, Té«#.

Χρονιά Γ' ^ûtT - Αο6β· H M » 4*· Sôs - sosj . * F122, φ30-36 F123, φ1—7

Το τ ρ α γ ο ύ δ ι των ’ Α ρ γ ο ν α υ τ ώ ν . Του Αγγέλου Σ ικ ελ ια ν ο ϋ . Χφ., μ ελ ά ν ι, άπό άγνωστο χ έ ρ ι , ύπογραμμένο άπό το χ έ ρ ι του Σ ικ ελ ια νο υ . νός,

33 + 3 Κ ε ίμ ε ν α ,

Σε 14 φύλλα. [Βλ. Σ ι κ ε λ ι α -

σ. 15

και

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Τ έχνη,

τ ε υ χ . 2, χρονιά Β ( ’ Ια νουάριος 1 9 2 8 ), σσ. 4 1 -5 0 ].

* F123, φ8

’ Επιστολή ’Α γγέλου Σ ικ ελια νο υ πρός Ρίκα Σεγκοπούλου, της 4 .9 .1 9 2 9 .

[Βλ.

Σ ικ ε λ ια ν ο ς ,

33 + 3 Κ ε ί μ ε ν α ,

σ .3 3 ] . F123, φ9

’ Επίγραμμα R .A .Furness γ ιά τόν Καβάφη. στό R°

F123, φ10

ένός μισού φύλλου.

F123, φ13-15 F123, φ16

λευ κ ό .

"To C .P .C av afy ". Ποίημα στά ά γγλικ ά του Μ.Β.D av ies, άφιερωμενο στον Καβάφη.

F123, φ11-12

V0

Χφ., μ ε λ ά ν ι,

Δφο.

’ Επιστολή Θεόδωρου Α. Γρίβα Γαρδικιω τη της 4 .7 .1 9 3 2 . ZvYoiAJixcvt ά.τιό Tc(.muXo)rfc«.l*ht'rO ΧΑί τιοινΛΧ4Μ·ϊ( 70υ Fû»tfa. <1 /A r 1 1 u ». ’ Επιστολή Ι.Β.Καψαμπέλη της 2 0 .6 .1 9 3 2 . ^οΓ*««τ·Μ «.no 4 «ΛΧ4^«4«1 ηοΐν,^ά-TWV fOÙ Ma S o e u r .

Ποίημα στά γαλλικά τού Τάκη Παπατσωνη.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό R°

ένός φύλλου.

Στό κάτω μ έρ ο ς,

ή χρονολογία 1920 καί ή ύπογραφη: T.C.PAPATZONI.

F123, φ17

E x a lta tio n

d e ma c r o i x .

Τάκη Παπατσωνη.

Ποίημα στά γαλλικα του

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στο R

έν ο ς φυλλου.

Στό κάτω μ έρος, ή χρονολογία 1922 κ α ί ή ύπογραφη: T.C.PAPATZONI.

* F123, φ18-20

’ Εν ωρα θ ε ρ ι ν ή .

Ποίημα τοϋ Τάκη Παπατσωνη.

Χφ.,

μ ε λ ά ν ι, χρονολογημένο, 1928, Αύγουστος κ α ί υπογραμ­ μ ένο: Τ.Κ.ΠΑΠΑΤΣδΝΗΣ. τ ε ϋ χ . 11, χρονιά Β

* F123, φ21

Β ρ α δ ύ ν ο ια .

[Βλ.

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Τ έχνη,

( Ό κ τ . 1 9 2 8 ), σσ. 4 0 6 -4 0 8 ].

Ποίημα τοϋ Τάκη Παπατσωνη.

Χφ·, μ ελ ά ν ι,

χρονολογημένο, 1931, και υπογραμμένο: Τ.Κ.ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ. [Βλ.

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Μάί'ος 1931), σ. 121].

Τ έ χ ν η , τ ε ϋ χ . 4 - 5 , χ ρ ο ν ιά Ε ( Ά π ρ .-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.