Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 111

-1 0 7 -

ένός φύλλου.

λευκό.

o f th e P to le m ie s .

Φέρει τή σημείωση: The g lo ry

T ra n s la te d by J .C .C a v a fy " . ’Άνω

άρισ τερά, τρύπα άπό μ εταλλικό συνδετήρα. Χ.φ.

Κατάλογος 53 ποιημάτω ν.

Χφ., μ ο λ ύ β ι, άπό τό χ έρ ι της

Ρίκας Σεγκοπούλου, στην πρώτη σ ελ ίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ .

Οί

λ ο ιπ ές σ ε λ ίδ ε ς , λ ευ κ ές. F121, φ11

Φ ω νές.

Πεζή μτφρ. του πο ιή μ α το ς στά ά γγλικ ά .

μ ολύβι, στην πρώτη σ ελ ίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ .

Χφ.,

Οί λ ο ιπ ές

σ ε λ ίδ ε ς , λ ευ κ ές. F121, φ12—16

’ Α ρ ισ τ ό β ο υ λ ο ς . στά γα λ λ ικ ά .

Σημείωμα γ ιά το ποίημα και μτφρ. του

Δφο σέ π έ ν τ ε φύλλα.

απο το χ έ ρ ι του Καβαφη. F121, φ17-18

'0

Θ εόδοτος.

Δ ιορθώ σεις, μ ελ ά ν ι,

Υπογραμμένο: Raymond Torey.

Μτφρ. του πο ιή μ α το ς στά ά γγλικ ά .

μ ελ ά ν ι, στό R°

κ α ί στό V° ένός φύλλου.

Χφ.,

Φέρει τή ση­

μείωση: " T ra n s la te d by J . Kavafy o u t o f th e o r ig i n a l g re e k " . y

F121, φ19-20

'Η δ υ σ α ρ έ σ κ ε ια

του

Σ ε λ ε υ κ ίδ ο υ .

μτφρ. του πο ιή μ α το ς στά ά γγλ ικ ά .

Τμήμα πεζής

Χφ., μ ο λύβι, στό R°

κα ί στό V° έντυπου μονόφυλλου του ποιήμ α τος

Του π λ ο ίο υ

F121, φ21-22

'Η Σ α τ ρ α π ε ί α . Μτφρ. του π ο ιή μ α το ς στά ά γγλικά . μ ολύβι, στό R° κ α ί στό V° ένό ς φύλλου.

F121, φ23

Φ ω νές.

Μτφρ. του π ο ιή μ α το ς στά ά γγ λ ικ ά .

στήν πρώτη σ ελ ίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ .

Χφ.,

Χφ., μ ολύβι,

Οί λ ο ιπ έ ς σ ε λ ίδ ε ς ,

λ ευ κ ές. F121, φ24

’ Ε π ιθ υ μ ίε ς .

Μτφρ. του π ο ιή μ α το ς στά ά γγλικ ά .

μ ελ ά ν ι, στην πρώτη σ ελ ίδ α τετρ α σ έλ ιδ ο υ .

Χφ.,

Οί λ ο ιπ έ ς σε­

λ ίδ ε ς , λ ευ κ ές. F121, φ25-26

Λάνη τ ά φ ο ς .

Τμήμα μτφρ. του π ο ιή μ α το ς στά άγγλικά .

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στό R° F121, φ27-30

κ α ί στό V°

ένός φύλλου.

" T ra n s la tio n s from th e Greek o f C .P .C av afy (se e th e Athenaium o f A p ril 2 5 th , 191 9 )".

Τέσσερα φύλλα


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.