Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 103

-9 9 -

F115, φ20—21

’ Επιστολή ’ Αμαλίας πρός ’ Α ριστείδη Καβάφη της 2 6 .3 .1 8 8 9 .

F115, φ22-23

Σημείωμα ’ Αθήνας Έ μ μ . Μαξίμου, της 2 9 .4 .1 9 2 5 .

F115, φ23-26

’ Επιστολές Μαριγως Καβάφη της 2 7 .6 .1 9 0 5 καί 3 .9 .1 9 0 5 .

F115, φ27-28

’ Επιστολή Χ αρίκλειας Βαλιέρη της 6 .2 .1 9 2 0 .

F115, φ29-30

’ Επιστολή M ichel ( ; ) της 3 1 .7 .1 9 0 1 .

Χ.φ. Φ A' — Β'

’ Επιστολή Μαριγως Καβάφη πρός Παύλο Καβάφη της 2 3 .4 . ( ; )

Χ.φ. Φ Γ '- ΣΤ'

’ Επιστολή John της 6 .9 .1 8 8 5 .

Χ.φ. Φ Ζ '- Η'

’ Επιστολή John της 2 4 .1 .1 9 2 0 .

Χ .φ ., Φ Θ '- Γ

’ Επιστολή Καβάφη πρός ’Α ρισ τείδη τη ς 1 2 .2 .1 8 8 9 .

Χ .φ ., Φ Ι Α '- ΙΣΤ '

’ Επιστολή

Χ.φ.

"Εντυπη έπιστολή/άνακοίνω ση της έ τ α ιρ ε ία ς R.J.M oss

John πρός Γεώργιο της 6 .9 .1 8 8 9 .

& Co, του Δεκεμβρίου 1919, σ χετικ ή με τόν John. F116, φ1-2

’ Επιστολή Μαριγως Καβάφη της 1 7 .2 .1 9 0 2 .

F116, φ3

’ Επιστολή/σημείωμα Μαλάνου χω ρίς χρο νο λο γία .

F116, φ4-5

’ Επιστολή Μαριγως Καβάφη της 1 4 .6 .1 8 9 7 .

F116, φ6-16

’ Επιστολή Παύλου πρός John της 1 5 .6 .1 8 9 8 .

F116, φ17-18

’ Επιστολή Καβάφη πρός τόν προϊσ τάμ ενό του στό Τμήμα Ά ρδεύσεως τη ς 7 .2 .1 8 9 9 .

F116, φ19-21

’ Επιστολή G a il W. F o r s te r της 1 1 .4 .1 8 9 2 .

F116, φ22—23

’ Επιστολή Μαριγως Καβάφη πρός Παύλο της 1 8 .1 0 .1 9 0 7 .

F116, φ24—25

’ Επιστολή

F116, φ26

’ Επιστολή τη ς έ τ α ιρ ε ία ς The A le x a n d ria E ngineering

C>em C asdag^i τη ς 1 3 .1 .1 9 0 2 .


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.