Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 101

-9 7 -

F112, φ11

’ Επιστολή John της 31. 7 . 1906.

F112, φ12

Τ ε ίχ η . John.

Μτφρ. του π ο ιή μ α το ς ατά ά γγλικ ά άπό του Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό R°

χ έ ρ ι του John. V°

μισού φύλλου, άπό τό

λευκό.

F112, φ13

Σημείωμα Β ρισιμ ιτζάκη πρός Καβάφη.

Χωρίς χρονολογία.

F112, ιρ14

Κάρτα 'Ελένης Καβάφη της 7 /2 0 . 10. 1913.

F112, φ14

Σημείωμα της Χ αρίκλειας Κ. Βαλιερη πρός Καβάφη.

Χωρίς

χρονολογία. F112, 15-18

’ Επιστολές Τοτη Ραλλη της 29. 7 . 1886 κ α ί της 15. 7 . 1886.

F112, φ19

Διαμονητήριο γ ιά την 'Ελλάδα του ’ Αλέξανδρου Καβάφη, έκδοθευτος άπό 'Ε λληνικό Π ροξενείο τη ς ’ Α λεξάυτρειας την 12. 1. 1901.

F112, φ20

Διεύθυνση του Παύλου Καβάφη στη Γ αλλία.

Χφ·, μ ελ ά ν ι,

άπό τό χ έρ ι του π ο ιη τη σ ’ ένα έ π ισ τ ο λ ικ ο φάκελλο.

Χ.φ.

Ε ύχετηριες κ ά ρ τες, έ π ισ κ ε π τη ρ ια , σήματα ξενοδοχείω ν κ α ί διαφόρων ο ’ίκω ν, ένα άποκομμα άπό έφ ημερίδα, μ ιά σημείωση άπό τόυ Πλάτωνα: "ά άυ ε ί'π ο ις έμμενε τ ο ύ τ ο ις " , διάφορα σκίτσ α, λευκά έπ ισ το λ ο χα ρ τα , ένας κανονισμός του A lex an d ria S p o rtin g C lub του 1902, προγράμματα άπό θεα τρ ικ ό ς π α ρ α σ τά σ εις, π ρ ο σ κ λ ή σ εις, κ α ί 6 memus έσ τιατορίω ν του 1895 και 1896 στα όποια ό Καβαφης έ χ ε ι ύπογράψει: C .F .C av a fy .

F112, φ22-26

’ Επιστολή Χ αρίκλειας πρός John κ α ί Κωνσταντίνο της 14. 5. 1897.

F112, φ27-28

Σημείωμα γ ιά τά ά ξιο θεα τα του Π αρισιού. στό R°

καί στό V°

Χφ·, μ ελ ά ν ι,

έπ ισ το λ ικ ο υ φακελλου, άπό τό χ έ ­

ρ ι του John. F112, φ29

’ Επιστολή Θεόδωρου Ροδοκαυάκη πρός Γιώργο Ροδοκαυάκη της 4 . 5. 1897.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.