Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 100

-9 6 F110, φ31-33

’ Επιστολή Χ αρίκλειας

Καβαφη πρός John καί Κωνσταντίνο

της 28. 5. 1897. F111, φ1-4

’ Επιστολή Εύβουλίας της 3. 11. 1893.

Π 1 1 ,φ 5 -1 4

’ Επιστολή Εύβουλίας προς Παύλο της 3 .4 . 1899.

F111, φ15-16

’ Επιστολή Χ αρίκλειας Καβάφη της 9. 12. 1896.

F111, φ17—18

’ Επιστολή Χ αρίκλειας πρός John κ α ί Κωνσταντίνο της 11. 6. 1897.

F111, φ19-20

’ Επιστολή Χ αρίκλειας της 17. 7. 1890.

Π ερ ιέχει κ αί

σημείωμα του ’ Αλέξανδρου Καβάφη.

F111, φ21-22

7ί^Ρί^£·»>κί»ι ’ Επιστολή ’ Αμαλίας της 3. 12. 1905 (fotet>fruveTaL: 11' Αγαπ η το ί μου ά ν ε ψ ιο ί" ) .

F111, φ23-26

’ Επιστολή ’ Αμαλίας πρός Παύλο, της 23. 3. 1899.

F111, φ27—29

’ Επιστολή Εύβουλίας προς John και Κωνσταντίνο της 27. 1. 1902.

F111, φ30-31

’ Επιστολή Χ αρίκλειας προς Γεώργιον της 3 . 2. 1899.

F111, φ32, Φ Α'

’ Επιστολή S e v a s tie προς Χ αρικλεια της 30. 5. 1897.

F112, φ1-4

’ Επιστολή Φωτου Φωτιάδη (=άδελφός της Χ αρίκλειας) πρός Χ αρίκλεια, της 9 /2 1 . 10. 1896.

F112, φ5

Σ χέδιο έπ ισ το λη ς άγνωστου πρός Μ. V erhaeghes. Χωρίς χρονολογία .

F112, φ6-7

’ Ια τρ ικ ή συνταγή της 21. 9 . 1894 άπό τόν ίατρό Dr V aren h o rst Pacha.

Στό V°

σημείωση άπό τό χ έ ρ ι της

Χ αρίκλειας Καβάφη. F112, φ8-10

’ Επιστολή

Μαρίκας της 27. 8 . 1906.

Συνοδεύεται άπό

προσκλητήριο γάμου του Ά . Παππά κ α ί της 'Ελένης Φωτι αδη.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.