Page 1

ATLETIEKVERENIGiNG

o;rlB

E 1999 No3 o --

BRU&"

Sport - en

Trimclub

Bru nss ummerheíde


SPORT EN TR]MCI.UB BRUNSSIJMMERHEIDE

BESTTruR

Voorzitler

:

Wim van derLinden

:

Keukenweideweg 2 6432 GT Hoensbroek GÍoene iaruisstr.13 6343 BD Klimmca

045-5217013 Secretads

Jan van llees 045-4052734 Jo Heinrichs 045-5324059

:

Pernin8rneester

:

Algemeae ken:

Jos Janssen

(vice-voorzittcr) (lid-trainerscom)

043-4591995 Jo van \4odrop 045-5690266

Wedstri.jdsecr.

Cor van HaBrën

Algomeoe Zalien

:

Jcugdrport

Schepenbank 22 6343 CV Klimmen Kocmpel 91

6372NG Landpraaf

II

045-5326833

Honingmannstr25 6372 VH Landgraaf

Dickvan Pelt

Spaarweiden 37

045-5325803

6374 MD LandgÍaaf Ereprijs 13 6374 RG Laadgraaf

Eveflemenlen

Maria Fischer

Redaktie

045-5313627 Theo Schmeits

045-5352003

S.T.Il- Telelekst: Postbalk

Apollolaan 68 6373 HC Landgraaf

Gravenweg 56 6471 VZ Eysetshoven

TV-Gazel teletekslpagha 644 GÍoene Kruisst a&t l3

6343 BD Khnmen Rek.nr. ,1915695 t.n.v PcmiDgmeester S.T.B.

:

Apo olaa! 68 6373IIC Laudgaaf Vereíisnrsslr.KNAu l'ublio Relaiions

:

1'1354

:

045,6314854

G.BoDlsxsslr.T3 6372 KR Landsrasf

Op teleleksr e ofolut'blÀd Vis rcdaktieadres: O 045 - 5352003

Adverleerders kijgen het clubblad kosteioos toegezciden


Wedstriíden

5 8 l0 l6 20 2l 29 33

Marathon Rome lubileum I{eideloop 20e Running Center Heideloop Wijnbergloop NK Berglopen Diverse uitslagen Met de oranje bus... STB Abraharns

Personalia

26 27 Rcd ac tiecom

nr iss

ie

Ed Schiks Theo Sch,reits EIs Frins

WielFrins

Uitcrlijlie inlcyerdatum hopi.j: 22 septemLrer 1999 bij redakÍicadres STB Cravenrveg 56, 64 7l VZ Lygelshoven

IIet clubblad verschijnt 5 x pcr jaar.

Verjaardagskalender

Nieuwe ledeD

Yaria 2 Van de voorzitter 4 Van de redactie l4 Estal'etteknuppel I9 Wisten jullie (lat l9 OnlbijrlraiDingsloop 4l Welterhofjubileunrloop 42 Verslagjaarvergadering 60 Gehoord builen de Cooperbaan Jeugdbulletin

50 5l 55 57

VandejeugdcodÍdinaÍor G.A.S.clubonlnroeting BijgewerkteclLrbrecords Diverse uitslagen


Jongcns

^+up 31. Yvo

Eykenboonl

l000nr I l- Yvo Eykenbooilt

A-pup Meisjcs 37. Michelle Birdels 44. Katherinr Drescd

Ver 8 2.75

60mtr

l(ogel

I t.8

4.81

3.55.3

60mÍr

Ver

t0.90 2.82 t2

51 2.38

Kogel 4.44 t.5 6

1000nr 28. I(atherina Dresen

4.29.29

37. Michelle Bindels

5.ll

D-jur M€isjes 11. Mieke Nieckien

27 Susanne Cramer

C-jun Jongens 14. Bart Imrueker 15. Ralfde Leeuw 3-7 Kerkrade [:rank Hensgens Evelien Ruijters secouden l!) C.l{.

97

600m Ver I(ogel 60Mh 1.s4.?8(c., 3.79(c.r.) 6.34 12.53 tt..33 2.36 2.68 5.91 I4.14 loonrtr 100 mH. Vcr Kogel l000nr

60mtr

9.11

I5.45 21.17(c.r.)

3.78

15.21

6.-19

5.31

3.1a.2(c.r.)

2t.29 3.58

l000mtr l000ortr

5-6-99 LK Pupillen te Wccrt l'upillcn jongens C 10'n

3.15.7

2.41.89 min 3.12.89 mill (laatsre 200 rnerer in 32

Ver

Brt

2l(ay Benelen 7.56 (c.0 3.02 (c.0 18n02 4'Iirrr Zeevaarders 7.85 2lr89 20n62 (ci

Ver 2rn]2

Pllpillen mcisics C

40nr

9 Àlexandra Dresen

8:25

l'upillcn jotrgcns B

40sr

Sebastian D.esell

1,13

Pupillen nrcisjes B 2 Nataslla lrnnteker 6 Yacl va[ Pelt 1l Looneke !r'ins

40rn Hoog Vcr Bal 6,98(CR) lnt05 3m26 15m76 1.32 0In90 3,n24 l4rn2l 7.90 0or80 2m70 I3n194

Bal 6m9l

Hoog Ver BÀl 0m80 2rn87 17m40

59

600mtr 2:18 (c.r.)

2t56

600mtr 2:45,9

l000mtr 4:09,10 (c.r)

I000nrtr a:i l,l (c.r.) 4:

I1,9

4:26,30


r:'"'1:f*'* Eslk"fl* fft-t"to

ORANJE NASSAUSÍRÀAÍ 1E 6411 LE HEERLEN ÍEUFAX 0ir5 6712009 BES'I E I\4EOËSPORIERS

WIJ WILLEN JULLIÉ ATTENÍ [1AKEN OP EEN AÀNTAL INTERESSANTE AANBIEDINGEN, ZOALS ASICS GÉL 2O30 OAMES, NORIV1AAL 21',96 NU VOOR ASICS GEL MC HEREN, NORi,4AAL 248,95 NU VOOR REEAOK AZTREK DAIVES EN HEREN olADoRA (ÏRAlNlNG§/ti^,iEDSTRTJDiEAAN SCHOEN)

í39,95 189,95

9t,85 98,06

EN NOG tr.IEER INÍERESSANTE LOOPSCIIOENEN ( DAMES/HEREN/JUNIOREN) VAN DIVERSE IlIERKEN VOOR

UITERAARO OOK IIET AORES VOOR HARSLAGIlIETERS, HANDIGE ACCESOIRES, SPORTORANK. VENTILERENDE XLEDING EN ALLES WÀT JE IN EEN SPECIAATZAAK MAG VERWACHTEN. IIOVENDIEN IS ER EEN RUIME COLLECTIE SPORTSANDALEN, O A. TEVA AANWEZIG IN DIVERSE PRIJS KLASSEN. VOOR EEN PERSOONLIJK SCIIOEN ADVIES MOETEN JULLIE UITERAARO OOK BIJ RUNNING CENÏER HARRY ORIES§EN ZIJN. JE WORDÏ GEAOVISEERO/BEGELEID DOOR MENSEN DIE ZELF HAROLOPÉN, BOVENOIEN WONOT ER IN DE WÍNKEL GEWERKT MET EEN VOETSPIEGEL EN LOOP BÀND. NEEM ALTIJD JE OUDE LOOPSCHOENEN MEE. ZÉ GEVEN EEN SCHAT AÀN INFORI!1AÏIE OVER JE LOOPSTIJL. ÉR IS OOK DE MOGELIJKHEIO OM ËEN ÀFSPR]AAK TE I\4ÀKEN MEÍ EEN PODOLOOG.

NAMENS I]ET

IÉAIí VAN RUNNINO CENTÉR VEËL FIJNÉ KILOI$ETERS


Van de redactie .

:l

,

l]

oPRoÉP

l!

wij

een dringende oproep plaatsen aan al onze leden en trouwe lezers van o s clubblad. De laatste 3 maanden hebbell weer 2 trouwe adverteeÍders hun advertenties in olrs clubblad opgezegd. Zoals jullie weten worden de kosteu van dit blad (nog) steeds gedekt door de opbrengst van ooze advelteerdem. Zo rk al zei-. "nog", zouden er nog Dreer opzeggingen konre[ dar bestaat de kais dat we zoals gezegd in de "rode cijfers" komen-

Hierbij willelr

Daarom deze oproep aan onze leden. Weet je misschien firma's, bedrijven, irstellingen, nrisschien je eigen zaak of hel bedrijf waar ie werkt, etc. die eventueel interesse lrebben voor het plaatsen van een advertentie laat oos dat dan eveD weten.

VooÍ inlichiingen over adverteren in ons clubblad kan men brj redactieadres

tereclrt

I

045-5352003.

0,0 0,0-0-0-0-0-0-0

Nieuwe T-Shirts van Pieters-Dortu voor S.'I'.B. Op de afgelopelr jaarvergaderiDg maake Herman Rutten het al bekend, Pieters-Dortu Mannenmode zal alle S.T.B.Jeden een gratis T-shirt aanbieden. Dit T-shirt, voorzien varr het bekende S.T.B.{ogo, zal voor velen een welkome aanrrlliíg zijn op de S.T.B.loopoutfit.

Dat Pieters-Dortu onze vereniging een warm haÍt toedraagt is inmiddels bij velen bekend. Zo nlocilterl wij PeteÍs-Dotu Marurennrode bi.j de onlalgs 20''" Heideloop ook weer tot onze sponsoren rekenen,

Leden en bestuuÍ van S.T.B. willen hiernree haar erkentelijk iouerl voor deze nrooie oesre

het


Marathon Rome Zondag2l maart 1999 Op 2l maart hebben Hub Erkens, Pierre Muijrers en Ed Queedvlieg deelgenomen aan de vijfde marathon van Rome. Afgelopen jaar zijn Piene en Hub met de Bok;jklopers in maartnaar Barcelona geweest om daar aan de marathon deel te nemen. Bij het uitwisselen !,àn de foto's hadden de Bokrijklopers het idee om in 1999 marathon van Rome te gaan lopen. In het najaar bleek dit niet door te gaan. Daarom besloten Piefte, Ed en Hub om dan maar zelfde reis, het verblijf en de inschrijvingen te regelen. Op 1Íijdag 19 maaÍt vertrokken ze samen met hun resp. partners Mien, Jose en Leny vanàf Brussel naaÍ Rome. Vrijdagavond is nog de beurs bezocht en de zijrl de startrummeÍs afgehaald. In totàal waren er bijna 6000 irrschrijvingen. Op ?aterdag zijn we de hele dag op stap geweest om een eerste indruk van Rome te kijgen. Achteraf i:ekeken hadden we het die zaterdag misschien wat nrstiger eaI moeten doen gezien de gelopen tijden \,?n de maratlon.

Zondagmorgen om 9.30 u 1r,as de stert bij het Colosseum en het FoÍum Ronturum. Het was zonnig, bijna geen wind en een temperatuur van 12 gÍaden, ideale onrstàndigheden dus om een maratbon te lopen. Het eeÍste stuk liep door het cent,1lm van de oude stad. Bij km 5 werd het Sint-

Pietersplein gepasseerd. Hiema wordt ongeveer 20 km door de buitengebieden van Rome gelopen. Vanaf km 25 worden de meest markante punten van Rome gepasseerd zoals de Trefi-fontijn, het Pantieon, het Piazza Navona en de Spaznse Trappen.

Hier is ook veel publiek. Na km 33 km komt een Iang stuk met een keerpunt op 37 km, het zwaarste deel Én de maratlon. De laatste kilometer is onl het Colosseum heen.

Dit is toch wel een indnrkwekkerld. Al met al is het wel een zrvarc maralhon. De orgànisatie was boven verwachting goed.

Vervolg ))


De volledige uitslag was op maandag al

h

een plaatselijke krant

opgenomen. Op maandag- en woensdagmorgen hebben we nog uitgelopen in het Borghese-park.

Van maandag loi het vertrek op dondeÍdaSavond hebben we Rome verder verkend. M€t name het aantal kerken is overweldigend. Lr Rorne zi.jn alleen al 89 kerken aan Maria gewíd- Wel stonde[ veel kerke[ in de steigers iD verband met de viering van 2000 volgend iaar. Veel indruk maake de bekliÍming van de Silt_Pieter waaÍ boven op de koepelheel Rome te bezichtigen is. Ook heL bezoek aan he! Vaticaanmuseum was de moeite waard. Grgelooflijk hoeveel kunst daar te zien valt De Dreeste aandachi gaat natuuÍlijk uit Daar het laatsle oordeel van lt{ichelangelo in de Sixtijnse Kapel. De marathon van Rome is wel de moeite waald, zeker voor mensen die ook van cultuur houden. Àlleen hei regelen van do inschijving was niet zo makkelijk. We moesten nameli.jk minimaal een overnachting via een reisbureau van de organisatie boeken om te kunner deelnemen , aangezien we ons hotel al geboekt haddeD was eí dus een dubbele boeking. Dit stood dus niet op het inschrijfformulier vermeld. Op I januari 2O0O woÍdt de zesde marathoo van Rome Seorganiseerd Ir Europa is dit waarschijnLjk de eerste maraihon in het nieuwe millenniuÍn.

Uitslaeen MÀrathotr Rome

'134

Erkens 887 Pierre Murjrers 1024 Ed Quaedvlieg Hub

S.T.B. S-T.B.

S.T.B.

03.15.34 03.20.10 03.23.36

Inschrijvingen mannen : 5220- geÍnisht: 3882 Inschrjvingen vrouweD 703 - gefinisht: 379 0-0-0-0,0-0-0-0-0-0

Hub Erkens


.@ffif

d'

,1--Dr

Au

t o b e d rij

verkoop ai.nto's "* autoverhuur + leasing reparatie en onderhoud 't

f : ::L:".i'"n""

Z d roj ewski

:

;57;:.""

ïf; X;' Heerlenseweg 200 Landgraaf o45 - 572Ooo2

S.T,B, op Teletekst I.IIIL JE OP DE HOO6TE BLIJVEN VAIT HET ÀLLERLAÀTSTE NIEUlryS, KIJK DAN NAAR TV GAZ!T TELETEKST PÀGINA 64+


JUBILEUM HEIDELOOP Op zaterdag 8 nrei werd ooder goede omstandigheden de 20' STB_heideloop georganiseerd. Plaats van handeiing was als vanouds Vlekke»kamp, waar stàrt en finish plaats vonde . Hebben \Ye het over '8oed weer' dan staat dit in tegeostelling tot dc atleten-voice, zowel cracks als jeLlgdigen, die het toch

aardig benauwd vond. Het is een fypisch verschil van opvatting tussen de actieve en passieve sportliefhebber. Het gretiSe gebruik van de drinkbak bij het inlopen geluigde van een werkelijk benauwde, voch(i8e hcht. 'fraditiegetrouw werd in het proBraltuna veel aandacht besteed aan de jeugd. Diverse scholiereniopen over 500 eo 1000 meter openden het sportfestijn. Nadat de ukkies tot en met groep 8 met veel inzet hun 1000 meter hadden voltooid, werden de jeugdlopen A (ím 12 jaa, en B (13 t/m 16 jaar) over resp. 1000 en 2000 neter afgeweÍkt. Eell zoals verwacht pittig duel vond plaats in categorie B tussen twee jonge STB_tropheeèn, ilonald Frins en Ralph de Leeuw, die in deze volgoÍde afgelekend van het overige veld de 2000 neter overbrugden in 00107:22 en 00:07130. Bart K-reukels we.d fraai vijfde. Het duel was zo explosief, dat voorfietser Jos Duletleerd op de pedaien Sing staan en moest raÍurren om met de grote plaat 55 x I I (ballol) de youngboys voor le kunnen blijven. Er waren 32 jeugdlooP deelremers en màar liefst 225 jeugdigen voor de dlverse scholierenlopen- Na hetjeugdgeweld werd ruim aandacht besteed aan het bijzondere van deze Heideloop, het tweede decennium otuel de 20' editie. Een aantal voormalig winnaars en winnaressen werd gefèteerd door huidige voorzilter Wim van der Linden, daaÍbii gesecondeerd doo. mede-oprichter en oud voorziÍter van STB, Jo Eyck. Jo h€eft natuurli.jk in de loop der jarel alle wi raars van d€ Lleidelope van iabij meegemaakt. Hei deed hem zichtbaar goed al deze oud_striiders weer eens te kuonen begro€ten.

1980 werd de eeÍste Heideloop, toen nog slechls 8 km, door een heus organisatiecomité georganiseerd. De leden van hgt toenmalige comité, waaronder Jo Eyck, moesten elk fl. 100,' borg storien ingeval de Heideloop

ln

een flop zou worden. Later werd de lJeideloop ook wel eens

de


"Koninginnewedstrijd" genoeÍrd. Voor de algehele veiligheid zorgde toen het Landgraa[se Rode Kruis. Na de diversc huldigingen en handen schudden kwam dan eindelijk de beurt aan de 5 EM cn l0 EM atleten, 390 in totaal paaronder ca. 30 STB-ers, om de sportieve stri.jd aan te gaan.

Om 16.15 uur werd het complete pak weggeschoten. De winnaar van vorig

jaar, Woldi Milkcssa klvanien we als voo.fietser tegen. Door'n blessnre uitgeschakeld was de verschijning van een keniaanse atleet op de fiets desondanks grdpnig.

Bii de lrinlloop over 5 EM

zegevierde Steven Heemskerk van ÀTLA-

Lanaken in 00:26:07. Snejste dame lvas Francien den Teuling van AchillesToP. De hoofdloop l0 EM qerd een p.ooi voor de 40 jarige, onbekende belg, l,udo van der Heijden uit Diest, in de uitstekende tijd van 00:54:18, op e€n Ininuut 17 van het parcoursrecord.

Ons Sl'B-lid Huub Donders veroverde een prachtige hveede stek op 37 seconden van de winnaar. Eerste dame werd Ines Kleinen uit Aken in 0l:01:37. lloofdorganisator Ger Bodelicr en zljn uitgebreide staf van medeBerkers kunnen tevreden zijn over het prettige, sportieve verloop van deze JubileumHeideloop. Zij allen, herkenbaar aan de populaire petjes en gele STB,Tshirts, hebben bijgedragen tot eer succesvol verlopen lvedstrijd. De prijsuilreiking vond na een technisch oponthoud plaats op de groene gÍasmat van het nabij gelegen sportcomplex "Kakertse Boys". Met vriendelijk dank voor het gebruik van kleedruimten, kantine en grasveld van VV KakeÍtse Boys.

Ed Schiks

0-0,0,0-0-0-0-0-0-0

'\.rrr'-

-


20't" flarry Driessen Runnirg Center tleideloop Zondag 8 mei 1999 Zaterdagnrorgen 8 mei omstreeks 11.00 uur kwam ik duris, nadat ik samen met F.itz, de wegwijzerbordjes in de richting van de Kakertse Boys had gehangen om iedereen op de goede locatie te krijgen. Toen ik het Limburgs Dagblad opendo en rne! spaluling zocht naaÍ het artikel over de I.Ieideloop was ik zeer in mijo nopjes, toen ik het aftikel zag en las oret de grote foto van LimbuÍgs trots van weleeÍ en de ex-S.T-B.er Max van Wersch. Maar ja, er stonden ook een aantal uitsprakeD in waar ik nieL zo bli.j mee was, rnaar zo zijn joumalisten eenmaal, ze kunnen van een woord een heel (eigen) verhaal makenOm 14.00 uur was h€t dan zover de eerste Landgraafse kanrpioensclappen voor scholiereo, gezamenlijk georganiseerd door de Cemeente Landgraai Sportstichting Landgraaf en natuurlijk S.T.B. werden weggeschoien door de welhoudeÍ van sponzaken DhÍ J. Bonten.

Gezien hel prachtige weeÍ en het uitgezette parcours was het een mooi gezicht om de ongeveer 250 Landgraafse scholieren over de weg langs de BÍunssuÍnmeÍheide te zien rennen, vallen, huilen en nog veel rneer. Hiema was het de beurt aan dejeugdige wedstrijdlopers om zich op pad te maken voor de 1000 en 2000 meler. Zoals verwacht was de aanloop voor de jeugdloop niet zo groot als de afgelopen jaren i.v.m. het Scholierenkampioenschappen. Hoe we dit ifl de komendejaren kunnen verdelen cq. verbeteren moeten we nog eers met hetjeugdbestuur overleggen. ( Dick, bij deze.) Om 16.00 uur was dan de beurt aan onze voorzitter en speaker Wim van der Linden om pLrbliek, lopeÍs en genodigde te trakeÍen orn een nrooie toespraak en kort samengevat even l9 jaar Heideloop de re\,!e te laten passeren.

Hiervoor was de Vlekkenkamp dar ook een eD al oor, ik moet zegger hij bÍacht het verhaal erg mooi, nraar ja de meeste Heideloper heeft hij dan ook van zeer kortbij meegemaak. Vewolgens werden alle, op de uitnodiging àfgekonren, aanwezige winnaars en wimaressen op het podium geroepen en met een koÍt verhaal, een stevige hand en/of kus in het zonnetje gezet door Wim en de aanwezige eerste organisator, en ex-voorzitter van S.T.B. Jo Eyck.

Vervolg »

10


.lo had het zichtbaar naar

zijn zin, en het bedankje welk door TÍea van der I-inden namens S.T.B., voor alle insparningen welke in het verleden waren geleverd, was dan ook gezien het applars goed op zijn plaats. Jo, namens de organisatie !?n de Heideloop èn S.T.B. nogmaals bedanktl Een pàar minuten over vieÍ konden dan de ongeveer 400 lopeÍs aÀntreden

voor hun

5 of 10 Engelse MÍlon, dit jaar

gelukkig onder beieÍe

temperaturen dan vorjg jaar.

Bij de finish ran de 5 E.M. liet de winnaaÍ l"n het vorig jaar gee twijfel over

Steven

hij de sterkste loper, misschien wel van het hele lopersveld rvas, met eet pÍachtige overwiruring, en een nog íerkere eindtijd van 26.07 minuten. Later bleek dat op de tweede ronde van de l0 E.M. een flinke strijd had plaatsgeyonden tussen de latere winnaar / veteraan Ludo wn der Heiden, onze eigen Hub Donders en wie kent hem niet Nico Hamers. Wij als organisatieteam van de 20e Harry Driessen Running Center Heideloop zijn dan achteraf zeer teueden over het verloop van alle wedshijden en willen bij deze alle wijwilligers welke, in de aanloop naaÍ de $,edstrijd toe efl op de dag zelf, geholpen hebben hartelijk danken voor Heemskerk en

bestaan dat

hun inzet en hulp. Bovendien hopen wij dat we het volgend jaar weeÍ een beÍoep kunnen doen op jullie rrant zooder r.rijwilligers en sponsoren is het organiseren wn een wedstrijd als de Heideloop onmogelijkll Harry Driessen Running Center O. Nassaustraat 19 E€erlen Cremers bouw en B.V. Vtlkweg 32 Abdissenbosch J. Jsnsse Adviesbureau Eoogstraf,t 84 Landgraaf Kleijkers Finr .iëlen Diensten Kerkplein 18 Landgrnaf

tui

C,T,I. installatietechniek He€rlen Wiel Vonken Ileerlen ^utobedriif Pi€tcrs I)oíu Heerlen Mannenmodc GlashnndelSjefva Ooyen V.V. Kakcrtse Iloys Tot de 21e Heideloop op Zaterdag 6 mei 2000, namens het organisatieteam Ger Bodelier 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

11


5 Enselse

I .9 i6 33 9l 111

miil ManÍren: Àtla

Bert Meys Leo Kokkelkom

Lanakeo S,T-B. s.T. B.

00.26.07 00.29 42

PieÍre Muijrers Roger Cillisse0 Pablo Meijboom

S.T,B, S.T,B. S,T.B.

00.34.2r

Steven Heemskerk

00.3t.27 00.4I.28 00.45.15

5 Engelse mijl Vrouwen: Vicky Teeken S,T,B, Anita cillissen S,T,B, Elly Kremer 1 1 Tres v/d Linden S,T,B, Lenie Boessen S,T,B. Maroi Collet S,T,B, Gete Offeringa S,T,B, Estler Scheer S,T,B,

40 92 95 6 119 124 132 145

00.38.07 00.4t 27

00.42.r2 00.45.40 00.46.00

00.11.t7 00.48.24 00.53.33

10 Engelse miil Mannen : Ilub Donders plaatsl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13

Peter Deceuninck

plaats 13

BeÍ Nillissen Hub HeFen John Eendrir

plaats

Theo Schmeits

l9

Sen,

M40

00.54.55 01.02.58 01.04.15 01.05.20 01.06.01 01.07.21 01.07.38

Sen

01.09.r6

M50 M50 M40 M40 M50

01.10.5? 01.11.28

Sen. Sen.

plaats 9

M40

plÀats 1 plaals 2 plaats 15

Ms0

Ed Quaedvlieg Alfted Geven Toon Deumes

plaats 2'7 plaats 8

AibeÍ Verbunrt

plaàts

Huub WeyeDberg Hub Erkens

plaats 24 plaats 27

Wiel Vonken

plaats 14

vervolg »

12

l0

ÀÍ50

01.t2.29 0l.13.34 01.13.56


14 15 16 I7 18

Wint Eleveld Huub Verhoef Àndre Roumen Luois Cordewener Heori Giesen

plaatslT plaats 3l plaats 33 plaàts 37 plaats 45

I kilomcter Jonsens 7 Ivo Eykenboom 10 CliÍÍGerards 11 Roan Funcken I3 Tinl Zee\,?àrders 14 Jaq Geven 15 Rene Schrijen

M50 M40 M40 M40 M40

01.16.00 01.16.41 01.17.02 01.19.44 01.26.49

s.T.B. s.T.B. S.T,B. S,T,B. S.T,B. S.T,B.

00.04.19 00.04.31 00.04.34 00 04.38 00.04.44 00.04.48

S.T,B. S.T,B. S.T,B.

00.04.12 00.04.16

I kilorneter meisies: 4 6 9

Esdl€r RulteÍs

12

Stefanie Holshof

l6

Mandy de Leeuw t onneke Frins

20

1

5

't

Iris op den Kamp Yael van Pelt

s.T.B. s.T.B. S,T,B.

Ronald Frins Ralf de Leeuw Baí Kreukels Melvin Titulay

00.04.30 00.04.34 00.04.52 00.05.58

s.T.B. s.T.B.

@,01.22

S,T-8,

00.08.31 00.08.43

s.T.8.

00.07J0

2 kilometer meisies:

9 l1

Maayke Heinrichs Dion Backers

s.T.B. S,T.B.

00.09.02

00.09.30 Theo Sclinreils

0,0-0-0-0-0-0,0-0

13


De Estafettel<nuppel

Nou, dit had ik dus echt n;et verwacht.

lk was nog zo aan het snreken om de estafetteknuppel niet te krijgen. Màar ja, wat doeje eraan. Ik zal Ine maar even voorstellen, mijn nÀam is Rachel Backerc, ik beD I I Jaar.

Ik zit al ongeveer t, 5.jaar bij STB. Voordat ik bij STB kwam zal ik onder tennis. Maar dat was niel precies wat ik wilde. Nu iL bri S I B zir ga ik graag naar de rrar,rir,g. Dr le..k re onJerdrlerr vrlrJ ik: verspringen,S0 meteí sprint en discuswerpen. Wat ik niet zo Ieuk vind is hel rond.je beul en het klaveÍje van Wiel. Mijn ardere hobby,s zijn: computeren, bij vr;endinne:r spelen en tekener.

Mijn leukste schoolvakken zijn: gym, rekenen, harrdvaardigheid en Weet je, ik ben niet zo'rr echle schrijver. Dar is de reden waaron ik niet zo veel geschreven heb.

Wat ik wel niel moet vergeten is te schrijven aan wie ik de estafetieknuppel door geea Ik geef de estafetteknuppel dooÍaan _._........._...Esther. Waarom, dat kan ik niet opschri.jven \-vanr ik heb gecn reden dàarvoor.

Ikstop nu wani ikweetechtniks meer. Doei, Rachel

0,000-0-0-0-000

14


:Wfl.K,

' kclaal

laslen (veaui)gslesl)

,

spol. specileke leslen , lapen ell bandageÍen

l{pflfly at/] 0[ Lfrufl sporlf!eDlhenpeut llonnert l1,t í36/ll/l Aaesnde " ltuth

tel.046-4426088

1,5


Wijnbergloop Maastricht 70,7 en 22,7 kilometer Zottltrg 16 Mei 1999

WijnbeÍgloop, s!Íafexpeditie voor atleten. Dit slond in de maandageditie vàn het dagblad de Limburger. In deze zwaarste loop vaD Nederland, twaalf hellingen die aan eikaar geplakt zeven en een kwaft kilometer bergop betekenen. Drie beklimmingen lopen tot 2l% steiloniroog. Ook de "Observànt", het letterlijke hoogtep[nt van de Wijubergloop. De klilrr op een hoogte van 50 meter en stijgt en stiigt over eer ]engie varl 2,? kiloneter naa. een hoogte van 170,8 meter. AIs je dal1 al zo'n 2,5 kiloileter zwoegen achler de Íug hebt, krijg je llog eens een loodrechte muur van zoh 150 treden voorje kiezen Boven op de "Observart" staan een hand.jevol supporters de lopers àan te Iroedigen: : "Goed gedaal", "Farltastisch", en vooral "Kon op, Itei zwaarste zit er op, nu is het alleen nog rnaar afdalell". Welen zij veel, er staan ons nog hiema nog 4 zware bekiimnringen ie wachten. Het uitzicht vanuit de "Observailt" over het nraasdal is prachtig maar rveirig Iopers hebben hier oog voor. Trouwens heL hele parkoers is eerl aaneenschaketirg van pÍachtige flatuuÍ, nrooie bospadc en praclrt;ge vergezichten

Ook het wedstrijdverloop was heel spamrend en met name de S.T.B. viel nraar lielsl met 3 lopers in de prijzen.

Vewolg »

16


llub I)onders werd jn

de totaalstand treeede. Inge v8m Aarst leverde een fantastische prestatie door als eeríe bij de dames te eindiger en tenslotte werd Theo Schmeits derde in de M50 klasse.

Mel name Hub liep een uitgekiende r,/edstrijd, liet zich in lret begin niet gek Draken en begon, op zijn manier dan, rustig. liet van Erp (de latere winnaar), Kurvers, Tummers en Jeroen PUnt rustig wat \,ooÍsprong nemen, maar stoonrde in de slotkilometers nàar een prachtige 2' plaats. Inge, die net 2 dagen terug was met de Nederlandse bergloop selectie uit de Vogezen, waar zí een 15 kilometer lange bergloop liep op de Grand Ballon, liep van meet aan op kop en finishte Ía 23 kilometer in een n

tijd

0l.46 00. Klasse, lnge.

2 10 17 29 33 56 110

IIub Donders

plaats 2

Sen.

Rob Riksen Peter Deceuninck

plàats 9

Sen.

Theo Schnreits

plÍats 3

Frank Eisenga

plaats 6

Inge vaÍ Anrst AibeÍt Verbunt

plaats 17

'l otaal aantal

plaats

15

Sefi.

M50 M40

plllatsl M50

01.22.02 41.29.33 01.34.13 01.39.38 01.40.44 01.46.34 01 56 28

dcelnemeÍs: l15

Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

17


UUÍO veÍkoop nieuw en gebruikt 1e klas occasions NIEt BOVAG gaíantie inrull mogelijk

e§§em - reparalie en ondertroud van alle meíl(eÍr - APK-keuringen - schade-taxalies en reparaties

Klimmenderstraat 95 - Klimmen ïeleioon: 04405 '1358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogevveg 7B - Voerendaal - Teleíoon: 045 - 751449

§,4sGï tlliq À]nn

stnlrcr

Ílonnmors- eh'ti mmerbedrijÍ

H. qlc Ha (!m b.u. 04s-5318849


lÏisten iullie

ddt*"*'?'t'??

ODs ledental gestaag gÍoeit en de S.T.B. bestaat.

.

op

l juli

1999

uit 242

leden

kunnen onderverdelen in 229 bondsleden, 64 licentiehouders,l3 donateurs-leden en 57je gdleden.

Wij dit

. Dit aantàl "nieuwe gezichten" Bijvoorbeeld Venlo

j.l.

bij

wel eens pÍoblemen kan

een etappewisseling

Onze voorzitter

bij de

opleveten.

estafettewedstrijd Vaals-

(r

dit aan den lijve

ondervonden heeft.

13

Bij sommige trainjngen de dames echt de overhand hebben, getalsmatig

Je

bij

ene

Harry

ontzettend goed kunt ontbijten en dat dit een

S.T.B.'ers ondervonden heeft

l5-t l

.

Ed Schiks op het eind van hetjaar helaas de redahie gaat verlate, en op zoek zijn naar een goede moppentapper.

Wij

wij

een nieuwe drukker voor ons clublad hebben En vanaf de volgende

uitgave weeÍ foto's geplaatst kunnen worden die herkenbaar zijn. DLrs heb ie copy voor het clubblad met foto's, ze zijn welkom! Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

19


NK

- BEIIGLOPEN 1999

Op zondag Z? juni werden op de flanlen van de voormaliSe "Wiihelmina" Steenber8" voor de achtstc keeÍ de Nedcrlàndse kampioenschappen "Ilerglopen" voor vrouwen en mannen gehouden, De organisatie berustle zoals in voorgaandejaren bij de ailetiekvereniging Achilles-Top uit Kerkade, onder auspiciën van de KNAU. VooÍ de publiciteit had men een betere dalum kunnen plarnen, want op hoogstens 10 km vogetwljd werden op hetzelfde uuÍ de Nederlandse wielerkampioenschappenverredgn. Bovendien was deelname en belangstelling

voor bovengenoemd kampioenschap van STB-zijde extra beperkt door de estafetteloop VAALS-\.ENLO, die uileraard op een ruimere deelname mocht rekenen.

Vanwege graafuerkzaamheden op de Wilhelmina_berg moest rnen het parcours 250 meter inkorten en omleggen, HierdooÍ ootstonden er zeeí rnoeilijk begaanbare klippen met stijgingspercentÀges tot 30%. Globaal kan men dit sportevenement in drie categorieër ondeíscheideD: I. Mini-bergloop voor de CD junioren over 3044 mtr.; gelijktijdig het NK voor meisjes A over dezelfde afstand (een kleine ronde). IL NK voorjongens en vrouwen over 8567 mtr. (aanloop + eed kleine I' een Srote ronde). Nederlands kampioen, duidelijk op af§tand bij de jongens werd de AV'34 atleet Pairick StitziDgeÍ met ruiDr een nriouut óp de concurentje. Bij de dames wist de Kimbria atlete Inge van Bergen de 856? mtr. Winnen in 0:40109 te overbruBgen eI1 werd daarmee Nededands kampioene.

Het is aardig te veÍmelden dat de AvoN-atlete Josier van der Zee, olficiecl geldig vooringeschrevene. met de zilveren medaille werd verrast. Het was haar eeÍsie deelname en als lid van AVON, zustervereniging valr STB van die kant een extra felicitatie voor Josien. Komen we bij de STB-deelnemeís dan kunnelr we rcBist.er§I): plaats l4 - Leo Kokkelkorn - 0:44:48 - 0:49:04 plaats 2J - Cor van Haaren - 0:49:34 plaats 28 -lnge van Hiermee heeft het voltallige STB-deelnemersveld de revue gepasseerd

(ll)

Aarst

?o


Over de gchelc lijn gezicr, vonrlen de S'fB'" het zcer zrvaar en benauwct. Ogenschijnlijk een 'hccrlijk weertje' Doemen toerjsten dat, fraaie zon, leLker wiDdje; de atleten denken daaÍ bepaald anders over ! NK voor nrannen over 14749 mtr. (oflvel aanloop + 3 gÍote ronden).

lll.

IIcl wcrd een ongemeen spannendc, boeiende spoÍieve slÍijd met een keur van vijf topatleten in de frontlinie. In de drie voorgaandc NK's lvon de uit Ethiopië, inmiddels Nederlandse atleet Woldqslassa Milkessa oveÍuigend. Op deze zonwarmejunidag zetle hij direct zijn bedoelingen om in lempo- Àl na de eerste aanloop

kwam Milkessa, bij dc Heideloop nog voorfietser, met zijn voornaamste vier belage.s als leader door de finish,passage, klaar

om do cchle cols te bestormen. De directe volgers waren Jeroen en Robin Punt, Roman Vinken en Evert Gielen. Bij de trveede passage lcidde Milkessa nog sleeds, nu met twintig seconden voor op Roman Vinken, dic in die lase zeer sterk liep. Toch zou de 32-jarige

Milkessa zijn voorsprong verder uitbouwen en na 01:02:36 als winnaar voo. de vierde achtereenvolgende keer het Nederlands karnpioenschap opeisen. Bij de achtervolgers ontspon zich een verbeten gevecht voor plaats twee en drie, dat uiteindelijk werd beslist in het voordeel van Jeroen Punt voor Roman Vinken. Evert Gielen Ilnishte uilgeput als vierde en zat nog op de grond uil te puffen tocn de persmuskicÍen hem al met camera's en nlicrofoon bestooklen. Robin Punt volgde nipt achter Cielen. Voor Milkessa is deze overwinning van bijzonder belang. Hij mag daardoor alsnog mee niiar het EK en WK in Oostenrijk en Maleisië. Voorwaar een mooi l-iurburgs succes.

Ed Schiks


UITSLÀGEN NEDERLANDS KAMPIOENSCIT{P BERGLOPEN 1999 I - Meisies

l' 2"

3' ll

A

Achilles'Iop Kimbria l{clden

I-rancÈn dur Teuling Hilde Relinda Verberne - Àtletiek

Poolen

- Jon,tens

lo

3044 mtr.

Patrick

A-

Stitzinger - AV,34

Vrouwen

l'

l'

6158

-

ned. kanrpioen

- 0:3 8:51 - 0:39: 15

8567 mtÍ.

Kimbria AVON Houben AV,34

Wolde

0:16:15

'0:37:31

lnge van Bergen 2' Josien van der Zee 30 Wendy -

lll - Mannen

_

- 0:t

8567 mtr.

2o Alex Lambrix - AV,34 3' Marc Quadvlieg - DSM

-

-0i15:3S_ncd.kampioene

- 0:zlo:09 _ ned. kanrpioene

-0:51:43 - 0:52:40

I4?49 mrr

Milkessa

- Achilles

Top

2' Jeroen funr - LpK 3' Roman Vinken -STAP 4' Evert Cielen - Achilles Top 5' RobinPunt -LPK

-

l:02:36-nerl. kanrpioen t 102:55

l:Oi:25 l:04:08 l:04i15

Ed Schiks

0-0,0-0-0-0 0-0-0-0 22


Diverseuitsla gendiverseuitsla gendiverseuitsla gendiv

Jackerath

-

halve marathon en 10 km

lIalve marathon 4 Peter Dcceuninck

-

2 M30

plrats

24 mei 1999

01.22,1,5

l0 Kilometer

45 49 59 68 7l 109 I l9 205 206 235

Rogei Gillissen

Wim v/d Linden Herm Gerards Ton Deumes Cor van Haaren Frits Fischer Wim Meyboom Maria Fischer Trea v/d Linden

plaats 19 plaats 19 plaals 24

plaats

lI

1

plaats 24 plaàts 6

plaats plaats

l7 l4

I

plaats 6

Mohanred Monrhit Frank Eisenga

00.40.19

00.40.29 00.40.55 00.41.15

a0.4t.49 00 .44 17

00.45.13 00.52.55 00.53.05 01.08.39

v40 v40 v20

plaats 15

Esther Scheer

Zevenheuvelenloop Nijmegen 533

M30 M40 M40 M60 M30 M60 M50

-

15 km

-

24 mei 1999 00.43.30 00.59.53

S.T.B,

Totaal aartal deelnemers: 8412

Mutzenich

-

5 en 10 kilometer

-

29 mei 1999

5 kilometer:

44 68

lrea v/d Linden

Esther Scheer l0 kilometeÍ: 3 Ger Bodclier

vervolg »

plaats

1

plà{ts plaatsl

tr

v40 v20

00.25.57 00.29.48

M40

00.35.29


45

49 96 190

plaats l4 plaats 12

Herm Gerards Wim v/d Linden Frits Fischer Mana Fisdrer

plaats 5 plaats 6

Pepijnloop Echt

I 1,1 30 53 54

M40 M4s M60 v45

-

10 EM

00.42.3',t

00.42.48 00.45.35 00 52 53

- 4 juni 1999

AV'34

Wilbert ThimisreÍ Hub Heynen Alfted Geven Wirn Eleveld Fons Kreukels

plaats 2

Vet.

plaats 25 plaats 20 plaats 21

Sen.

00.53.35 01.01.47 01.06.t 5 01.10.04

01

t0 l3

Totaal aartal deelnemers: 104

Derichsrveiler 49 55

67 103 111

152

Herm Gerards Cor var Haaren Ton Deumes Frits Fischer

Winr Meyboom Maria Fischer

II

-

- 6 juni 1999

10 kilometer plaats 6 plaats 8

lvl40

plaals 2 plaats 6

MóO

00.44.26

plaats 1l

M50 v45

00.50.59

plaats 4

Becha-Rabo loop Beelr- 10 EM

I 14 28

00.42.33 00.42.55

M30 ]|Í60

Hub Kurvers

Ceasar

Frank Eisirga Àlbert Verbunt

plaats 3

plaats 5

Àantal deelnemers : 32

Vervolg »

24

-

13

M40 M50

00.44.10 00.4'7 .12

juni

1999 00.55.45 01.05.56 01.13.20


SRI- Loop Iloensbroek

-

5 en 10 km

-

20

juni

1999

5 kilometer:

13 16

Ton Dermes

Cor !€n Haaren Aaltal deelnerners: 46 10 kilometer Heren

8 l0 30 33 42 44 4'/ 5l 55

00.20.20 00.20.29

S.T,B,

II

S

T,E

:

Rob Riksen

S.T,B.

Krist

s.T.B. S.T,B. s.T.B. S.T.B, S,T.B, S.T,B, s.T.B. s.T.B.

00.35.11 00.35.16 00.41.32 00.42.08 00.44.39 00.45.06 00.45.13 00.45.29 00.46.53

s.T.B. s.T.B. s.T.B.

00.46.53 00.49.57 00.49.58

Jos

Roger Gillissen

Wim Eleveld Harry Boesten Louis Cordewener Henk Verbroekken Bert Relaiders Frans Quaudvlieg

Aantal deelnenus : 58

Da res: Vicky T€ek€n Anita Gillissen

10 kilometer

2 4 5

Elian Rij»en Aantal deelneemsters : 5

Klinkermarktloop Reuver

11

John }lendrix

Hiermee vestigt Jolu een

plaats

-

5 km

I

Ueuydu!@gd

-

M50

13

juni

1999 oo.'t8.43

op de 5 kilometer bij de M50 Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

2s


V

IIR.'AA IIDÀCSKA I,ItNDEIT V.Íirrr(h!cn Au!uí

V.rirnr,lAsen.tuli !999.

0,

Sandri Ilodirn)on(

l0 l0 l0

Jnn Benel€i'

s 1999.

42

t7

l4 ló

!ranc€sco vaÍ Ooyen Fred Geilenkirch.n

65 28 57

52

3{ ,18

Judith Rijkcro Evèlietr

25

tuijteB

t4 58 40

60 30

50 58

46 49 45

14 Ciroln,e Re n,tn l9 Di^ntre v!Í \ryksetr 19 llcidivÍn Sprons.,

16

4l

20 Lia

.13

22 f,lly Kr€Der QnaedvlieS

25 'loíny latr Ooyen

27 CielKleÍkèr

r3 WillY Srictrs'

""'

?0 Ilub Gulpetr 22 Cc. Boddi.r 23 lirns

3,1

C

ners-Lejeune

32 54

9 2,6

43 48 44

2t

5l 2? SeLa5tian D!.ser

21 33 8 38

Dré Krol 26 Loois Cordc\een.í

9 40

9 48

V..iirÍdrecn

Scolcnrhcr 1999.

t5 8

04 criÍIGeriÍirs

ll 4t l5

l3 An clies van Vlo.lrop 16 Lil, Ilol vd Vlodrop l8 Jrn vitr dc aoogatrrd l9 Kenny G.ilenkircl,€n l9 Jordy Ceilenkirche

52 4.1

Ai,t,IiNIAAI, VÀN IIÀRTIi GIIIELICITEERD EN

49 7

VEOI, COTDS CU}YENST vooR E't I(oMCNDE JAAtt.

7

38

48 32

28 John Uill

5l

26


Nieuwe Leden

$,Ï,8, nr*to,o n,rte wetmml BeIt Nillesen

Bert Meijs

Schleidenstraat 104 6461 JR Kerkrade geb. l3-12-1960

Wagenschutsweg 29a 6415 RM Heerlen eeb. 18-12-1957

telnr.045-5353294

tetnr.045-5723804

Willy Stienen

Eeíe Boesten

Nieuw Schandelen 2 6412 XV Heerlen geb. l3-08-1949 telnr. 045-5720163

Driessenstraat 9 6374 AS l-andgraaf

geb.03-09-1991

telnr.045-5323200

Fim van Spanje Achter de Heggen 35 6373 )G Landgraaf geb.2l-02-1992 telnr.045-5325387

Susanne Gramer

Burg. Pelzerstraat 19 6174 JH Landgraal eeb. l1-02.1986 telnr.045-5310134 Nancy Neroni H.Roland Holststr. 24 6374 GX Landgraaf geb.01-05-18-985 telnr.045-5323970

,;í,1#:, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

2t


Met oranie busje kan het ook:

"tleb.il. Lust om iets Ieuks le doen?" "Alrijd, Maria." "Ecn gczellige dag maken, lekker elen eD drinkeD und so weiter-" "Mlva, dat klirrk{ goed, rnaar... wat is und so weiter?" "Din klein stukje lopen , estafette van Vaals naar Venlo rnit 7 gesellige frouwen." "Maar Iigt Vaals niet op het hoogste punt van NedeÍlaod?"

helil, Mrri. probcert lveer haar vrouwenteam bij elkaar te ronselenWi.j hoeven alleen maar schone kleren, een goed humeur, goede ho,rger (naderhand een sterke nraag) en natuurlijk sterke benen mee te nemen. De rest is allenraal geregeld ell ik moet zeggen: het lvas dar ook tot in de puDtjes

Jullie voelen

gcregekll 's Morgens vroeg stond er een schitteÍend oralÍe busje rnet coach en proviand op

we reden in alle \,roegÍe (7.00 uur) met horten en stoten naar Vaals, waar we zo ongeveer van,rit de bus naar de sh( nrochlen gàan. Ze hadden rekening met ons gehouden vwb de rvarnrte (ofhad het een andere reden??) , zodat we al als derde grocp van starl mochten gaan. iloe gezellig de dames uit het ora{e busje het gehad hcbben, kun je onderctaard Mocht je \ïeteD wat cle titel te betekenen heefi, loop volgend jaar mee (we zoeken een tweede damesteam!) en wij verklarenje onlniddellijk de titel. Zo niet.... helaas.

Eerst etappe van Vaals ,raar Wijlre (16,1 km) Saskia Rademakers Vcrlrck onr 7 l5 unr. Wim zal vast in gedachten gezongen hebben:"lk heb een wagen volgeladen, vol met la Ia lala". Inderdaad, één oranie schoolbus vol met krvetterende dames, Ílctsen, spo:ttassen, frisdÍarrk, zelfgebakken koek, broodjes etc. Ik zou de eerstc elnlPc 8aa» lopen en begon dus al iets van spanning te voelen.

29


Mijn medepassagiers gooiden Dog wat olie op her vruÍ door nre te gaaD plagen. Aaogekomer op ltet dr.iclande|pulll was het al Ílink druk. Om 8.07 uur nrocht ik eindelijk starten. De eerste kilometers beÍgafzodat de e€rste beÍg olnhoog flirk tegeDviel. Het duurde wat laDger eer ik in mijn rilme kwanl. Daarna kreeg ik het bekende Zuid Lirrburgse heuvellandschap onrler mijn scboeneD. De serere rust vaD de ochtend en de schiterende omgeving werd regelmatige "verstoord" door de oranje bus en nijn aanmoedigende teamgenoten. OndaDks het vroege tljdstip vonden de btrsbewoners zelfs een terrasje nlet kofÍle van waaruit jk lverd toegeroepen. Marja fietste ifiusseD trouw naast lne en zorgde eÍvooÍ dat ik met al haar aàn\jr';jzi gen lekker bleeflopen. Om op het lankstation van Wittem ni€t te verdwalen wees Wim ole de weg (de kodsle Datuurlijkl) en kwam Wijlre al vlot itl zicht. Tweede etappe van Wijlre naar Sclrinncn (i4,0 kn, Marit Boesten Etappe 2 van Wijlíe naar de volgefldc wissel bij de Makro i| Nuth. Een voor mij nooie afwisselende route, berg op ell berg al Genieten van de ol]lgeving e$ lekker ontspauDen lopend onder de geweldige begeleiding en verzorging van Maria naast me fierseDd en Gerte met de routebeschÍijviDg vooÍuitfietsend. AfeD toe aaDnroedigl)n van ntijlr teanrS€noten var /rel oranje l)L§je ei a^derc c' rbgenoten. Onderweg bergop ingehaald worden door rwee zwetende hijgende rnannen, die pal voo. me blijven lopen. Deze hebben een voor rnij mooi tempo, goed om er achteí te blijven. Echter, hun zweer stinkt, de slank is ordragelijk. Afstand houden dus en snel naar.de oveÍkanlàls vroege voorbeÍeidirg voor de volgende bochl. Dan zegt Maria::,hog maaÍ 100 neter". Ik ben verbaasd, ik dacht tot Schiinen te lnoeLcD lopeD. Nu rnàg ik harder gaan. Ik korn lekker fir aan bij de wissel en rik Vicky aan. llet was fantastisch.

30


Derde etappc van Schinnen naar Nieuwstad (17,0 km)Vicky Teeken. Vicky,nocht een hele zware route voor haar rekening nenen eD wel l7 km voornanrelijk bergop naar Nie\rwsrad. Maar , zoals wij allen Vicky kennen, tiwecr zc zich bijzonder goed van haar raak en tiep ogenschijlltijk nakkelijk een prima tijd naa. de vierde etappe toe.

Vierdc etappc

vaD Nieuwstad naar St. Joost ( I0,9 k») Gerte Offeringa. lk nrocht de kortste erappe lopeD, eo dat was lnaar goed ook. Ilet parcours was

v1ak, het uitzicht aaídig. Het begon b;j eeD voetbàlveld en daar eiodigde het ook.

Gelukkig lag daaÍ tussen ) 0.9 km. Eenmaal gefinished gingen we hei orarrje busje in en uit, in en uil. Na alle inspaDning kregen we van Maria chanlpaÀne_ AIleen daarorn al zou jk het erg leuk vinden om volgend jaar weer mce ie tloen.

Vijfde etappe van 51- Joost naar Roermond.(t5 km) Els FrÍrs \J eel gc/J r(lijke pduT..werd orn I t i0 uur otnie,tr! trel nJn"<il tegever \oor Je '.,.,1:ie (lJpt,es !Jn Vrrl-\ ento. Aange/ie,r $e veer opnieuw sla ten zodt. .5 rnorËen), Drochr ik als derd. begiinen met de loper van het vie«le team aan mijn zrj. Tot ieders v€Íbazing bleefik dan ook gezellig met mijn.,maaije', samen lopen.

Iloera, Irrans ll aan mijn zijde. Na t 0 km besloor ik toch om Frans weg re lopen. (Deze kans kríg ik op de training nier.) Ik moer zeggel, het voekle goid. l.tet liep lekker totdat ik lloermond binnen l(wam er buiten de drukkende w;rlnte ook nog de Roermondse smog mocht binDenadenren. Màar dankzij uitstekende assisleDtie vaD mijn "fietsmaatje", heb ik de erappe goed kunDen beëiDdigen.

Zesde etappe van Roeínond oaar Reuver (14,8 km) EIiÀn Reijnen Dc voorlaalste afstand van de wedstrijd Vaals-Venlo. Na een dag van gezellig keuvelen (en eten van Maria's kucbcn )ir her oÍanje busje van fim. Vair der

-

Linden, kon ik orn I4.50 uu. de wedstrijd overnemen vaD Els. IIet vlakke parcours van 15 km. bestond voornamelijk uit bospaden. De route was vrijwel geheel

vrij van verkeer, dus genietelr gelrjazen.

31


De gchcle afslard werd ik "op de fiets" begeleid door Saskia' Zorldcr te vragen verzorgde zij mij op tijd van het noodzakelijke vocht op deze warme dag, rnijn compl;mentenl! Tevens de aanDroedigingen vin de STB hererr onderweg deden dc warmte cven vcrgeten Derhalve kon ik een mooie tijd neerzetten tijderrs mij l" Vaals-Venlo wedstrijd en lneke laten stalten voor de laalste etappe Zevende etappe van Reuver naar Venlo (18 km)Íneke rle Plocg. VooÍ Incke was het een bijzondere lange dag. Na een helc dag busjc in, busie uit, aannroedigen, een bectje elen mocht zij ileindelijk lrls laatíe van start. ODrdat ze na haar rrraraihon niel zo veel meer had getraind was ze een beetje buiverig voor de alstand: l7 knr- Nu, tÍoost je Ineke, het zijn er gelukkig geen l7, maar. .. .l8 kilonrcter. Na een hele dag hangerr, kon ze hier wel haar benen eens goed Ios lopen. Tot overrllaat varr ranrp kreeg ze buiten de zolneschrjn ook nog ecn mals regenbuitie te verwerken. Toch lukte het Iaar o$ een hete goede t;jd nccr te zctlen en dc lllatstc 400 meter in het stadion, met heel veel publiek, kreeg zc vleugelijes. Ondanks de zware etappe, heeft ook zij van deze dag genotcn, zodat rve volge»djaar weer uret z'n allen van staÍ willell gaan. Els

0 0-0-0 0 0-0-0-0

32


De S.T.B.- Abrahams in de estafetteloop Vàals - Venlo

kilometer ZondaglT .iuni 1999 105

De S.T.B. AbÍahans van dit jaar bestond uit de volgende lopers

(in volgorde van optÍeden): Ton Deumes, Hub Erkens, Theo Schmeits, Hub Brouwers, Wim Meijboom, John HendÍix en They Liickers. Frank Eisenga heeft de hele route als geroutineerd fietser voorop gereden onr de weg te wijzen.

Om 7:45 uur was het verzamelen geblazen bij onze leider John en na een k$,artiertje gewacht te hebben op onze eerste loper, die 'te laat opgestaan was" (verslapen? trouwensdit schijnt bí meer ploegen voor te komen!) veÍtÍokken we met twee auto's naar Vaals. Op weg naaÍ het staÍtpunt bij het drielandenpunt komt de STB damesploeg ons al tegemoet. Wij zijn equipe 48 van de in totaal 61 groepen di6 meedoen aar deze estafette.

'lon D€umes

vertÍek om 9 uur ichting Wijlre. De eeíste kilometeÍs gaan beÍgaf, claama volgen wat

nrag de spits aÍbijten en

stÍgingen en dalingen. John en FÍank begeleiden hem op fiels.Vanuit de volgauto's schreeuwen we wat aanmoedigingen naar Ton maaÍ die laat zich oiet gek ÍIaken en Ioopt zijn eigen tempo. Ondertusse[ heeft Theo zich bij ons gevoegd met de reservefiets. Hij komt uit de nachtdienst en moet rond halfi,ier weer richting werk vertrekken. In een tijd van 1:05:46 heeft Ton deze 1ó,1 km lange etappe afgelegd.

de

Nu neemt Hub Erkens het van hem ov€r. De Íoute voeÍt nu over zwaar, heuvelachtig terr€in. Van Wijlíe gaat het naar Schinnen, via Schin op Geul, Klimmen, Hulsberg

en Nuth. De 3

volgauto's waren elkaar kwijtgeÍaakt op dit traject maar gelukkig heeft veryolg »

33


iedereen toch het MacroteÍreir, het eindpunt van de tweede etappe, weteD te vinden.Detijd van Hub op dit 14 km lange traject was 58:06

De volgende loper is Theo §chmeits. John geeft de Íiets over aan They en gezamenlijk volgen \ee zoveel mogelijk de lop€rs. Dit levert op de smalle weggetjes hssen Puth en

Munstergeleen enkele pÍoblemen op met een peloton fietsers, die dezelfde route hebben gekozen en de auto's links en Íechts voorbij schieten. John besluit daarom direct naar Huize rijden, Watersley te waaÍwe de lopets nog eens kunnen toejuichen.

Vervolgens rijden

we dooÍ nàar Nieuwstadt,

onderweg nog wat

aanmoediging€n schreeuwend naar Vic§, die voor de S.T.B. Dames loopt.De tijd l'an Theo: l107:28. Deze Íoute is 17 km lang en de eerste 10 km zijn zwaar.

Nu komt. de vrouwenetappe aan de beurt. Deze 10,9 km lange, gÍotendeels veÍharde route wordt door Hub Brou*ers voor zrjn Íekening genomen en voert vja Susteren en Peij naar St. Joost. Hub Erkens neemt de fiets over van 'Ihey en geeft deze ook niet meer af,

Hub loopt deze etappe in 45:19. Omdat wij geen dame in ons team hebben die deze et pp€ loopt levet drt ons 7,5 minuten straftijd op.

In St. Joost is een pauze gepland. Hi€r kan een hapje gegeten en wat gedronken woÍden. Ook kunnen de mensen die al gelopen hebben zich douchen (voor 2,- ulden!). Om 13.30 uur begint de herstaÍt. Er wordt om de nlinuut in t\reetallen vertmkken Nu ben ik aan de beurt. Ík start samen met Piet Brouwer1an de concurrent STB Gruppo Spoíivo. Al na korte tijd en"ar ik hoe benauwd het is; hd vocht stroomt uit alle poriën naar buiten enje raak je warmte niet kwijt. Het

vervolg »

34


\rl.f_ .ti::;à Jtl ÍS , .'1. " ;',

1.,"1

.)1

/§ij ''" -

'-.1.1,

effect van koud water over je hoofd is maar van korte duuÍ. Deze etappe voeí van Si. Joost via Monrfoí en St. Oditienberg naar Roermond en is nagenocg Beheel verhard en vlak. EÍgens in debuu( van St. Odiliërrberg komt FÍanI Hensgens me voorbil vliegen. Hi,; heefl nog de ener8ie om mij enkele opbeurende woorden toe re

voegen. Piet heefl intussen de afíand tussen ons I inuut voor mij in Roermond. Mijn tijd ovea

vergroot en finisht ruim deze 15 krn: 1t10:37

John Hendrix het over- Deze .-.» Nu neemt onze leider voorlaatste etappe (14,8 km) voert via Swalmeo naar de "Witte Steen" in Reuver. Theo is inmiddels al weer íchting zuiden vertÍokkeo, want het weÍk wacht. WÍ rijden direct llaaÍ Reuver waar we klaarstaan om de fieisers van vers water te voorzien. De tijd van John: 0:59 :3 I Th€y Luckers (onze gastloper van Unitas) mag de laatste, 1? km lange etappe voor zijn rckening nemen. Deze zwaÍe route voeÉ gÍotend€els over bospaden. In Venlo vinden we op enkele kilometers voor het eindpunt nog een plek om They aan te moedigen. Hiema haasten we ons naar de atletiekbaan Scopias waar de finish is. They legt deze etappe af in

l:14t31. Onze totaaltijd komt hiermee op 7i28:54 (inclusief de

stÍafi

uten) wat in het

ons, voor hel dorde achtereenvolgende jaar, eeo 17' plaats totaalklassement oplevert.

:il["# iï!:ï:,i: ^i:i" :"ï'ff 8 $1j

":"ï"''""ff ':: ";*:,";"0 " ï; worden, dil rs zeer zeker de

\,fl v

Crubberruorst. Het moet gezegd nroerte waard. Er is een overweldigende keus urt verschillende soorten ijs, allemaal even lekker. Wim Meyboom

35


fr&

Yenlo 105 kilometer zondag 27 juni 1999

Uitslagen Vaals

Flaats

2

I Etappe 2 ftappe 3 Etappe 4 Etippe 5 Etappe 6 Bappe 1 Etappe

-

Het S.T.B. super team:

l6,t kilometer 14 kilometer l7 kilomaer 10,9 kilometer 15 kilom€ter 14.8 kilometer 17 kilometor

Rob Riksen Harrie Driessen Ger Bodelier

00.54.03 00.49.51 00.58.33

Bert MeYs Frdrk Hensgens Mike VeÍvegaert

00.39.48'

Jos

Krist

00.57.37 00.54.26 01 02 09

* exclusief 7,5 strafininuten. Taaaltijd incl. 7,5 stratninut€n = 06.17 00 uur Rob Riksen en Harrie Driessen vielen nog in de prijzen omdat zij van alle 6 l ploegen de snelste ti.id Íeàliseerde op resp etappe1en2.

Plaats 17

De S.T.B. Abrahams

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3

16,1

14 l7

EtÀppe 4

10,9

Etappe 5 Etappe 6 Etàppe 7

14,8

15

17

kilometer kilometer kilometer kilometer kilometer kilometer kilometer

Toon Deumes Hub Erkens Theo Schmeits

01.05.46 00.58.06 01.07.28

Hub BrouweÍs Wim Meyboonr

00.45.19*

John Hendrix

00.59.31

They Luckers

00.14.37

01.10.31

*exclusief 7,5 stÍafmhuten

Totaaltijd incl. 7,5 strafminuten = 07 28.54 uuÍ

36

vervolg »


Plaats 25 Etappe I Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Etappe 7

S.T.B. Gruppo Sportivo

l6,l 14 l7

10,9

15

14,8

l7

kilometeÍ kilometer kilometeí kilometeÍ kilometer kilometer kilometer

' exclusief 7,5 strafminuten Totaaltijd incl. 7,5 strafininuten

Plaats 5l Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Etappe ?

=

Roland Oostwegel

0r.10.15

Wim v/d Linden PeteÍ Verberk Alben Maessen Piet Brouwer Hub Weyenberg

00.58.12 01.09.37

Ger Schaffhausen

00.54.10

|

0t.09.29 01.08.02 01.12.09

0?.41.54

S.T.B. Dames

16,1

14 17 10,9 15 14,8

l?

kilometer

Sakia Rademak€rs Maryl Boesten Vicky Teeken Gerte Offeringa

kilometer kilometeÍ kilometer kilometer kilometer kilometer

Els Frins

Elian Re5men Inneke de Ploeg

* ExclusiefT,5 minuten boDus Totaaltijd inclusief bonusminuten = 08.24.29 minuten

ïleo 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

37

Schmeirs

0t.t7.42 * 01.14.I2 | 01.16.36 * 01.06 31

01.20.28 i 01.14.51 * 01.39.09 *


GËRAET§

,,

HYPOTHEKEN fINÀNCIERINCEN SPÀRÉN

Tel. o45 - 53r 50 9r Fax o45 - yz 58 z4

Sunplein 4o 6lll L) Landgraaf

. AUÏOREKLAME . SÍANDBOUW

. .

REKLAMEBORDEN/ZEILEN

.

BEWEGWIJZERING

DEKORATIESCHILDERS


Ontbijt-Trainingsloop Wijnbergparkoers

Onr eet|s wat verandering in het trainingsprogramma te brengen werd beíoten onl op_zondag I I julr eens niet van de Cooperbaan te saien, nraar ro Maasrnchr Enavel op hd beruclrre parkoeÍs van de Wrjnbergloop over de..Pterersberg. D'n Observant, de Caeíen erc. In totaai zo'.I 12 beklimmingen. Lengte parkoers ongeveer 23 kilomet€r _

Zo'tt 23 noedige S.T.B.'ers en vooral S_T.B.,sters begonnen om 9.00 uur aan dit karwei. Een kleine bill,orrrsrrgheid was dat de tempeÍatuur inmiddels

opgelopen was naaÍ ongeveer 28 graden. Hoewel er op de laatsle [lometers hier en daar wat gekreun te horen was hee[i roch tedereel wel genoten van deze trainingsloop.

$.

Hiema waren we uitgenodigd bij de Fam.Enninga voor een ombijt. W€ dachlen een broodje en 'n Lop kofÍie, I"1:.9"n l" Harrie en Cenie nog iet. Her;nrbrjt in 'n Hihon !horel was er niets bjj. Daama nog een uunje gezellig nagekeuveld. Harie en GeÉie en ook Froukje en Jelle, namens de hele club nogmaals bedank het was fantastisch

Cezren ha succes van deze rraining zullen we dit gebeuren in zeler noe eens.herhalen eI daí uiteraard weer een ander parLoers íschr ik nret Harie, ontbi.jt hoeíi niet) We houderjullie op de hoogre.

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

39


\q) \Ö

\-

t\

q)E u,

-q)

ïiG

§*à.

tr§= H8È JÉ *<:'.

-o

-

u-,

(r,) ^H. t'! u.] ö) Cn (O c\r t\ rcö g)-c.(ó tó ^

^\ -

: i;

È_ !i

x

t;ii 'q) N";§ .rrö qq)-^

c $ ,1.1

.Éèë

14d

E =.9^ 0- :1

c

Ë

r-'1, ë I I

. -\\

L\\ LLrl

\\ l.j.

(r) CC t

tl

o!

:<

i< -!)

-':-;,i]t..i I

U_j

ll.l


Welterhof Jubileumloop Heerlen I - 1,6 - 5 en 10 kilometer T,ondag l0 oktober 1999

Op zondag 10 oktobera.s. vindt vooÍ de 18

'

keer de Welterhof loop

Plaats. En ditmaal met een bijzonder tintje. Het psychisch centrum 'Wekerhof' bestaat dit jaaÍ 25 jaar en daarom heeft de oÍganisatie deze loop uitgebÍeid met een syrnposium over het haÍdlop€n in h€t algemeen. Zij hebben niet de minste mensen hiervoor als spreker uitgenodigd. Leo Heere, Haico SchaÍn en Bram Wasseíaar zullen alle aspecten van het hardlopen belichten.

Dit sjmposium viudt plaats op zateÍdag 9 okober 1999 in de Wolterhof. De prijs bedraagt fl 15,- inclusief coosumptie en wil men zondag deelnemen aan de Welterhofloop is het inschrijfgeld ook hierbij inbegrepen. Aanvang van dit symposium is om 14.00 llur. Voor nadero inliclrtingen: RunnerswoÍld

Welterhof Peter Verberk

1045-5712009

- Haffie Driessen -

4 a

045-5736305

045-5736205

Het programDa voor de wedstrijd op zondag 10 oldober is als volgt: 10.30 uur 10.40 urrr

I1.00 uur I1.45 uur

jeugd ,m l2jaar

1000 meteÍ

lSjaar 1600 meter 5000 meter vanaf l6jaar 'v,anaf l6jaar 10000 meter

.jeugd 13 t/m

PeteÍ Verberk 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

41

inschrijfgeld Íl 3,inschrijfgeld fi 3,inschrijfgeld fl 6,irschrij fgeld fl 6,-


Verslag Àlgemene Jaarvergadering .AtletiekYereniging s.T.B.

Dc

ixxncrEadcring

M3 't1 tr*

uerd gchouder op drnsdag 0a

'tercnigirgsg"bou,ri'Ca"é

1.

tu.2

mírí

lq99 irr

hct

aan de Hoofdslraal 144 tc I andgxraf

Openi q door de Voorzitter.

lrcer Dc vergadcring wordt om 20 10 uur gcop€nd dooÍ de voorlitle' varl STB, de de rcguliere niet alleen a", Lina"n. Dezc heet in iijn welkomstwoord wi,n Hí richt leden maaÍ ook de aa ivezige oualers varjeugdlede& van haíc §€lkom CoÍ hecft op HaàÍcnl van CoÍ onze traircÍ flrel name een woord van velkom aan dc onzckcrheid door wordt nog vergÍoot dje noment ccn legelslag le veÍwerken, vootz iltcr over het vcrder-e verlàop van dc ziekte. Nanrcns gehecl STB lvenst dc wclkom aan on7e Cor vcel sterkte en een ipoedige genezirg loe! Ook eefl haíelijk lcàen kirz en Maria Fiicher-diJna een 6 weekte ronalreis door Nieuw-zeeland

ó,

rïccr hcethuids op LimbuÍgse boden z{in leruggckeer't Hierna Saat dc voorzilter ovcr naar agenÀpunt 21al de agenda en wenst iederecn een vnrchlbare

1'ergadcring loe.

2.

PÍescnticlihtcqvÀíst€llcnstemeercchtisdelcden'

binnengeko en Yan:Kiltje Krurkels_ iatize, Hink Thijssen, Rein Reusinlr Peter Dcccuninch Henk verbrockkcn' Eslhcr ,a.tbcri vcrUunt, n.uni fir"ngr, Inge Yan A'ns, Eddv Vcrstappen' Annv Tott SBmuns' van Ooven, Crocflcvcld. Jolm Hill, Jan v/d Boogaard, Sjcf Ketclaars, Dré Krol cn Sjaak S€ ell. De presóntieliist van deze jà2nergadering gceÍl aan dat er precies 50 Afneldirgcn voor

dcze jaaNeÍgadering zijn

stc,rrgerechligde leden zarrvsrig zijn.

VeNolg It

A2


3. fr

Vrstslcllcr :rpendr. insckomcn stukkcn en mcdedetinscí.

zijn

.tseen

op- cq iannrerlintsen op de7e igenda. Er ,,tjn

2

brieren

binrGngckonren n I van Herm Ccrurds en Kjlue Kunlejs-Fàlize. Beioen u ijn reds nrondelijk aígcluMeld. Vcrdcr konÍ de bricívan IIcrnbÍ ncdcdctrllgen;rdcr dc l5 !rn L.IrdtsÍ.u ogr nJil ls tcr spr. \e.

f

Ook is cr efn bnef otllvlngcn vln Cor vrn Hcllrcr t. Dcze mark metJllB vrn leruglÍeding als rvcdstrijd sccrehris per 0l jutr 1999. Een ecrste \Èag onjcr de lcdcn.voor ccn oprolger te\ crde nog nrer her gc\renste resutlrxl op OpíL rnorne,rr

rs er dus ccn vacarurc

voor dc tunctie vnn wedstÍijdsecrctaris. Vcrvoigers

voorzitter over tol cnige nlomenten van stihe voor ons gewaa.ócrO $at Ïia eo voormalig penningmeestcr Mees vit 'l Hoff, die ons eÀr dezcr àgcn is

dc

ontvallen.

Hrcrnr

blik

rt (tr

dc voor/rncr nod

evc

LeruS op her

rÍgelopen

jt:rr.

AL

htercel\

oltsc ns

HcideloopierE en 199y, Vtldl§-Vclllo. F nilicdirg. tsrole cluhtclrc,;ls ru.u nuralhon yrrr Peking. 2 keer clubknmproensclnppen, k:rlpclerbosloop cn t5 vírr lirndgrn.rt De/e hillste is nict doortseËaín vanwcgc her fcit dal cr er coördinalor onlbrak. Vcrder is er dooÍ ons BestuuÍslid Jos Jansscn Bczochr naaí een €chte grote sponsor. Dir is misluk cn het eventueel doorgaan ó de 15 vall I rndgraJrn ccn /geslantle vonn is destijdj bcsprok.n g"ruorà.r. uoor rc $ernrg mectc*crking boorderolle rvcdslriidtalender en nrcn njcl oD ccn u',dJchrhllg c\cllcn€fi! /at rc \\achlcn is er cen slreep dooÍ delc wcdsu Ud ge;(1.

Dc/e $cÍdcn Torvcl lcl,s(uect.rls rnhoudctUk doorgcnome[ Ecn trd [\rillr) nrcr dc vrrng I'oe hct slall nÉt de lc{luJs.hc Cie Dczc zou dir j Í vcrbelercl ztn De voorz iuer geeÍl aan dat dit een moeilijk purt is en geet ve;der loe da( het ÉsluuÍ hicrin ir Bebreke is gebleken. Vcryotgens rvordcn de rctulen, onder danl«egging

aan de samensteller vàn

5.

de

otutcrl gocdgekeuÍd

en vnstgesteld.

Bcsprrldns co stemminq oyeMn evcntuele nieu\r,e

bnan_

Het besluur is met de Oemeente en ,ïethouder BoÍten tot dc conclusie gekomen rLrl. rls cÍ ccll rcurvc brnn LonÍ. clc/c nibij dc voclbrtlcrrci cn vJll \\ Koto[rJ /rl zUn Hel is de \,lrrg ol dc gculeentc lussctr een err à,deí llrve roll krn

ophoesl€n

Vervolg )l

43


Misschica is er ccn mogelijkheid om nlcc le linen met dc aarrlcgpla nen v3n de kasteehuircn in de onniddcllijke nabijhcid Echlcr hct cxploiteren van voor sTB.

cc

nicuwe Íccomnrodalic hccft ook grote gcvolgen

Voordelen: rlleliek kan allcen beocfcnd $ordcr op ecn dlarvoor vollcdig

uitgcruste locatic, hct zal de ontwikkeling van STB bcvordercn Dit zeker gezien de jeugd. Er komt ecn certraal onlnoeli gspunl, waanrit alle activitcitcfl trord€n georganiseerd Dit pull ligt zeeÍ dicht bij het cefltrum van la dgràxf iladelen: accommodatie kost gel4 contÍibuue zal §aaÍschijniijk dràstiscll verhoogd moele rïordcn om de exploitatie rond te kijgen Hct ondcrhoud cn hcheer gaan man- en vro$vkracht kostcn. Hieria haalt dc voorzitteÍ achtereelvolgens de volgelde

1. Als \rc

één vast oÍtnroeling§pu hebben

slelli Sname naar voren: ik vaker aar STB-

zal

activiteitcÍL4raininge dcelnenren; De veÍgadcring geeft aan dat STB al ent<ele jaren geleden de weg is ingeslagen vooÍ cm nieuwe baan. verder vordt íeeds maar ovcr de jeugd gespíoker! maar ook veel seniorcn stellen ecn vasle trairings- en sanenlomstplaals op prijs, een a[der is l]et eÍ niet nlee eens omdat er na een bepaalde leeftijd ecn grool Íerloop is bij dc jeug4 er *ecr een andcr meenl dat we nrecr moeten ki.iketl naar hct Íendcment en lYetke bíat hetheeft. 2. Ik hcb ce contnbulieverhoging vin l00o% of nccr over voor €en nieu\r'e acconnnodatiei De vcrgadering gecn a.n grote vmaglekcns le zetten

Iccl

bij

een Ícrhoging omdjrl STB

prssicve lcdcn hceli, cn dcze zoudcn dan $cggaan

meningen lÍerorer zijll,

bij STB. Dc nrccslc

eeÍst verdeÍ ondeÍ7oeken, invenlariscrcn

Natje nodig hebt

h

eer laler tijdstip weer bij de ledcn lerugkomen. Ik bcn var hanc bereid rcgclmalig rcn le bcstedcn 0rn hcl behceí vlln ccn cigcn nic lvc acconlmodatic; om lnenscn lc krijgen. hcl konrt De vcr-gadering geeft aan d"t lrct moeilijk 7al :mkacht nodig voor hct hebben àan lvc nu stcàs maar àp dezclfdc menscn is pcpcrduur' Ían nankmèht Ífiffen g€boulvcn cn ralcrialen. bcheer afln de Enkclc ledcn gclovcn loch dat het eigcr o0derhoud bcst tc docn is door dc cigcrl en drn

l-

zij

leden.

4.

STB biedt momeltleel uitstekendc laciliteitcn aaÍ llaar lede\ drls ccfl nieu§e

accounodr(ie is volstrckl omodlg;

VcÍlolg »


Dc cLr trlL,rjr erlcruic gocd Ls iJl op dc oelroclle rJn ee nieut\e bÍrlr

h

rdigc CoopcrbJilr

Er zijr nu gÈrcgcld 15 lol 20 scoiorcn

cr

cr lccfi

rucr zo.,ccÍ

d.rl js voldocrdc. Ecn

andc.e

nrogchjkhcid is ollr di1 san)cn lc docr nlcL AVON nlaaÍ hun ba.u is slccht eu cr i; ccn problccm rct de Srolc afstard ook voor dc jeugd r$t het lulen cn brengcn VcrJcr lullÈl cr ook bU AVON een priJstirdic acn

5 Zondcr ccn ir!cournrodrtic IrLl ce +u(hr brr wcrpniogcljjkhcdc k,rn STB zich der vcrder onrwiklclcn; Dc \:rg!gcnr'Ë gcclt xir d.r er rt eell iroop dlrgen lucrovcr

Ircl \prnd-

cn

8c/cgd .,Un Dc ectícÍ crc iet bczrS ell orvc r(conrnroaarre is zo stcór nog rrrcr ' dir rollrcnr is cÍ Op Ë(cn drergilg \oor dc Coopcrbia,r cn hU btijff /oJjrj,rj is. Alic(rlccft de Ccnrenntc Lrodgr Í 1 toe:rlcs Àrntsc$e/cn ont d",",",,,8,,;g.,, Jcsrc lcdc'r

/ijr

rr LxrdËrair[ Ír de roekonrsl le de(crrmlrscrcn zilvol doo. le gaan met ccn onderz ock lri]ar cen nictwe ícconunodatic vicl in gocdc aàrdc. Dc rnccsle lcdcn g.lver yiÀ handopslekinS te kcmen dat her Besluur tot verdere ondcrhandcliag rtret de Gen;lrLc -k;r doorgÍn Als cr dixrÍ ., rcl' ruecr bckcnd is top dir ,uorcnr ," rft.. ,og r. ,crgi /JI cr op ecll lrlcÍ stirdir! e\enlrlcct ccll e\rrJ lcdc[\crAdcrirrg Orj.ci,gerocpcï De slenrming orr nog

Hct ryoord is mn dc PenningrDceslcr. AIlc lcder orÍvinScr bij binreDkonrst ccn gcdclàillcerd ovezichr vrur de iotomslc en uilga""n ouÈ,

D91. r". u"rg"rijkir8 cífcrs var IggTopgcnonren. Jo gccfl iun dat cr ccn positiclpLllrt lc rrcldcn is irr dc aclucrstt ligc bclrliog van dclcJcu D(,.c rs lourdc trctíi tscdrtd D,ur lcgc o\cr strirl nccÍ drr cí fj 7_2E, _ oxrrb:r,tr rs door jedcl dic mct dc noorJcrlox vcruotkcn ,,UI cr, llicr ,t. n,ocrrc

ztn ook

d€

hcbbcn gcnomcr hl,rt contribulic le vercffeueu. Ir dc tockorrsi zullcn acze mcnicn \'hrggcr afgelocrd gaan \yordclt. VeÍdeÍ is hcl kassafao op I f I f z frogcr uiigci,nllcr) door dc rcccptic cn is hel satdo van dc poslbink .ren srut iagcr ats iri t ,_»tI

gccI irin d]l dc po5l c\c[cr c lt n rhllct,IËidoor dc JcuËd vo cdrr o rs ËL\vordcl cn nr(l lc Loslc tscgJJI rs \ r dc lcícnrg rd Ool dc \ï È oI,SIB rl ccn spo joÍ h!{lr voor op tv-GJ/cl ton,,"g i,.i,,,g.,,,ia \\orclc'r Opd.t nronrerlluoÍdc orc sc dre!cel\ooraercrc ig,rlg,locno; tV Dc_jcuLd.Crc

/(', frrir

Gizet geplaàlst met

Vcrvolg

ceD

reclameopschrit \,an hulrbedriil

>)

45


Verder r\crdcn alle

in hcl oog springcudc rcrschillcn dic

r

rmgcn

onr

, \v:r nodig-locgclicht. uillcggiug lan dc balrns pcr ll-12-1998 yrr:r,at de

duidcliikhcid. door dc pcrnlinglnccstcr

Na

trcsprckjng

cr cí

lii

pcnnllrgllccslcr ot

og verdcrc \ mgcn ot o duidcl'tkhcdcrr Hrcnrrslcr dc vergsdering akkoord mcl hcl gedetailleerd ovcrzichl 19r8. De \,oorzillcr drnkl .,o voor zijn vclc rverk dc vergadcring gccít nriddcls cen

e

:Ipplaus haar Írstcmnlirg.

7.

Versl:rern vanl Kascontrole-. Jeurdsporf- cn

Rcdaktic-Co

issic.

De Evcncmcnter-Cic doct geell verslag oardat dczc nls zoda, g nicl

nrecr

funclionecí. De Kascontrolc-Cic gcctt altn dat dc gcplandc kasco lrolc 2 s,ckcn voor dc j:arvcrgaderin& door onNtandjghcde . nicr is krunlcn doorgaan. Dc controle dnarop l)eell slcchts dooÍ I persoor plartsge!§odcr! n.l. Jan MÍudcrs Jan gaf:an &l dit vooÍ hcnl nu iets recr \lerk was onrdal hij eí lrclenaal alleco voor

stord MàaÍ allc§

rvls Tccr conect ell zecr netics biigchouder]. Dc voorlillcr nrccitc in dcTc cn de pcnlirgnlccstcr lvcrd onder diukTcggiug gcdcchÍrrgccrd en hríclÍk bcdonkt vooÍ hcl velc $crk. Dc JslgGEi:leis gccn a.I dal er tcel gcbcurd rs het al8clopc'rjxrr frlij,r(ccl Ciclcdcn uitgetrcdcn jncl. d€ tminslcr llona. Maar gclukkig hcbbcn zich nielllve lcden aange,rrcld cn is de Cíe lveeí op \ollc srcrktc. Fonnccl ken Wicl Frins hcl daflkt lan voor

zij

\ooziltcrschap overgcdragcn aan Dick vrn Pelt L:ratstgc,rocnldc js nu coörd,rrlor cn aírlTcckpnIl \x dcJcugd.Cic Voo. dc Redektic-Cie is 1998 nlsig yerlopn mct enkele ups ell dolrns. Dc leden $oÍden uitgenodigd onl nrccr sl lics ill lc lcveÍen bij de redaclic. MindeÍ nclicf §,arcn dc bii(llxgco vanuil dc jcngdliock. Vcrdcr is de Cic vnn nrcninS dnr dc csl:rfcllckonppcl voor vclcn ccr obscssic is onr cr icls liln te nrakcn Eco rclkonl zou zijn als dc lcdcn nlet nieuwe idccön l§lanen voor d€ iflhord.!an ]rcl clubboekic.

PAUZE

8.

Bcnocmint diycrsccommissics alsmcdcondcrhoudsgrocp Coorerbnan.

KÀscontrolc-Cie: dcze bcstaat

ilt

1999

Rescne is Hernlan Rulten.

Vcnolg »

46

uit JaI Mrndcrs

e

Thco Schnrcils.


Jcredsport-Cic:

deze beslàat uit de navolgende 7lEísonen: Wiel Frins, Corvàn UaaÍenll, GcÍtie En nga, Dick var Pcll (coöÍdiiatoo, Perd de Leeuw, Marcel valr de Pol en Mfioesjka van Haaren. Redrklie-Cie: Ed Schik (wil no8 één jaar doorgan), Tteo Sclnneils, EIs en Mel

Fri

s.

Onderhouds-Cie Cooperbaàn: Jan van Hees er Jo vafl \4odrop. (als er mceÍ mense nodig$ochten zijn zuller deze 1.2.t. uitgenodigd worde ).

,.

VilÍst{:llm bc{rotiísvoor

1999.

D€ pennjngneesler geell aan hier kort ir te zijn. De neeste bedragen zijn §anengcsteld uil dc begroting vafl 1998 en eÍ is [iet veel va af geweken Op de opnerking vful Dhr. Cor van HaaÍenll dat de kostenpost Evenem€nten een

vrije grote post is en Z var de hele bcgÍoling be1reft artwoord! de heer Jo HeinÍichs dal STB op de evenemenlen in 1998 heeft bijgelegd en dc Iàl i[edag heeÍl bcvoÍderd door de gunstige aanbiedirgen voor de leden.

De heer Dick van Pelt rnqlí op dat de jcugdkosten worden Sedekt door de opbrenSst var de jeugd zelt Dc vooÍzirrer anlwoordt dat dir klopl nuaÍ dc bcdo€lde evcne enteruilgaven is vooÍ alle leden bij STB. Hier0a memoneert de voorzitleÍ het werk v:!n de fEnniflgnleesteÍ. Hij voeí een duidelijk linancieel beleid. De vooLzitter dank de p€nningneeíer voor zijn dcskundigheid cll het opslellen van deze begrotnig en vraaBt de vcrgadering dil te oldersleruren met een applaus,

1{1. conrribuíie Er is djt jaàr geen conlÍibulieverhogi g 1e vcnvachten. Er onl lot eefi nog snellere inr ng van cortributiegelden le komen heeft de pennjngneesier besloten &t de rekerÍng ecrder veÍstuuÍd zull€n worden. De Íekcningcn zull€n dil jaar verstuurd worden v3tuf begin November voor fiel jaar 2000. De behlirg moet daaír! binnen zijn vóóÍ I februari 2000. MeeÍdcre leden ui1 één gezir kumen deeroods aan ccn gespÍeide t,.taling deelnemen met vemtelding van de vervaldatunrs. Lr de loekomst zal snelleÍ overgeganr worde4 bij niet tijdige b€laling, tot afvoering van he1 lid. Na bespÍeking is de veÍgadering hel in gote lijnen eeus nrel de voorstelten van de permingneester.

Vcrvolg »

47


tr

I Bestuursvcrkicziís,

Er ziifl geen nieu§e kandi&ten voorgedtagcn of aatrgenreld dzn dc pcrsonen gcnocmd iD dc agcndN. Dat bctckent dàt dclc 3 pcrsoncn: Jo Hcinricls, Jos

J

§sen en Jo vafi \4odrop lvedercm vooÍ ecn pcnode van

2

jaar bcnoc,nd Tijn als

bestuurslid

ll.

RondvríuE

Dc heer Ger Bodelier dar*t iedeÍcu die mel de Heidcloop ir 1998 geholpcn hccfl en vraagt daarbrj or! nieuwe vrijrtilli8cÍs die iigezcl kunnclt §ordcn bij de komende Heideloop op zà{erdag 8 nlei lggglDlypqzi{§! sfJÍcck dc lioop uit dat er rich nu vecl ,cdcfl zullcn aanlneldcn en dcgenc dic i€t willcn nce\ïcÍkcn dan opz'n minst mee arllefi doerals deelnemcÍ arn de lvcd§trijd. De hccr John IlendriÍ mist in de agenda van de jaarvergadenng hct vcrslsg van de sccrelaris. De voorzitter antwooÍdt dat dit punl is lerdwenen omdal de mcÈslc punle'r rceds bij de mcdedelingen van de vootzittcr ziltc cn uc dan slccds lrecr

ir

hcrhaling zoudcn vallen.

De he.r Dick van Pelt wil nog even terugkomen op de nieuwe baan en 1Íaagt of de nrogelijkheid aanrvezig is om tusscntrjds geiinfomrcerd le lYordcn over de verdcre onlivik*elijken via een medcdcling in hci clubblad of via TV-Ga7cl. Dr voorzillq! anlwoordt dat wat nu niel heldcr lvrs op dcze vcrgadcring hicrin opnieuv o derzoek iÍr gcdran zat worden. Hiema zullcn de leden bd elkaaJ geroelxn woÍden waarru de feiten nog aals aan dc ledcn voorSelegd en bcsproken zullen Nordefl

.

Dc h!'cr Hcrmm Ruttcn vraagt of hcl Besluur nccoord gÀal nrel lt€l bcschiktrnar slellen van een T-shirt door Pretcr-Doíu voor allc STb-ledefi en ook hcl beschikbaar stel,en van entele prijzen voor de a.s. Heideloop. D!-J@qit!g! is zecr iracnomen mcl dil besluit en ook de zeer mooie gcslc va0 Piclers_Doíu. Dc vcrgadeírrg geeft middels ecn daverendapplaus uitingaan ditmooic gcbnar De hccr Ed Schiks hccft ecn opmerking gericht aan hct BestuuÍ. DooÍ de zicklc \,an CoÍl is er de nodi8e bclangslellirg gcweest hierover in hct clubblad en ook op TV-Ga7et. Maar bij sociàle evenemcnlen zoals onlangs cen lÍoulvdng cr eefl

stcrlgcval onlbrak bct bcsluur. Vraagl of dil nict op cell of a dcrc manicr geactirccrd kan worden via de oprichting van een sociale Cie- Dc Yoorrittcr arlivoordt dat hij het niet helenmal cens is Inet de opmerking van

zullenhiervarl toch aktc

ne

en.

Ed

nlaar 1Íc


Flllnk Slevclmans geefi via deze veÍgad€ring een toelichti[g over zijn gsplàDdc bcrgbekliNmilg in AlÀslG. [Iij doer een exctusief voo;srcl vo;r sponsoring nrct fin.bijdmge voor de leden van STB. Er kÀ een cntreeprijs gevraag4 worden of STB slelt een bedrag pef lid beschitölar. De voorzittcr Dc.hcleJ

ualIiïifill

in t$ oo d( h rer op drl een dc gc trjke presenr.ct ie mooi, *aa, ue.of ,s Ook de mccsle aanwczigcn leden vonden, hctdeÍ eu dridctijlq de 500 gulden uilgavc €rg groot €r zage[ iets in het liÍÍricieren van Fràik,s beÍgsport. r

I3.

r

PdisuitrcikinÈ STB-clrhkaml}iocnen t999.

Tijdens de gehouden Koningswinkelhofloop van zondag 2,1 iaruari 1999 werder dc navolgende STB-lcden clubkanpioen: Bij de Ilcren Scniorenr I' Rob Riksen. 2'Jos DuteweeÍ{i. j' Cor van Haarenl Bij de HcÍcn Velcrnllcn IL t'Jolln Hendri\.2"Ton Deunrcns.3. Joln HiÍ. Bij de Heren Velerrncll l: t'Jos Kris1. 2. Wiel Frins. 3. Huub WeijenbeÍg. Bij de Danles Veteraren : l' Lilly Hol 2' Elian ReindeÍs. De voorziltcÍ memoreert hiema de ,Igelopcn 2 clubkanpioenschàppen. Zjjo vl?ag of we hicr nog nree Inocter doorgaar of oie1, bmctrt een ware diiiussie àp gallgi _o; Dc meliÍger warcn slerk veÍdeeld. Hel voorstel van de voorzitter d;

ciubkampioenscluppen eens lc koppelen aar de familieda8 zagen de meesrc ledcn wel zillen.

12.

Aliluitinr iaàrvcr{.rderinp,

Vervolgens danht de voorzittcÍ een ieder voor de inbreng tijdens dezc vergaderiflg thds en sluit de \reÍgdering onl 23.25 uur.

en rvenst een iedeí wel

-o-o-o'o-o-o-o-o-o-o-

49

Jan van Hees


Van de icugrlcoördinator Even wat bijzonderhcden. Zo zijn er bij de Lamburgse kampioenschapperr en andere rvedstrijden diversc eÍeo plaatsen behaald. Bovendien moet er lvorden gezegd dat het nivcau van onze jeugdleden steeds verder onlhoog gaat. Dit trlijkt uil het fcit dat bijna alle clubrccords zijn verbeterd. Dit is een complinient waard naar zowcl dejeugd ats de kainers, gÀ zo door.

lJij dc Limburgse karnpioenschappen voor de pLrppillen rvercl voor aanvarg een paÍade gehouden waarirr alle deeloemende verenigin.een zich konden pÍesenteren. Tijdens íleze prese,rtatie was er rnaar een vereDiging die geheel hcrzelfde gekleed ging e0.je kunt wcl raden rvelke vereniging nanrelijk STB. IIer gevolg van dcze parade was dat enkele ouders zo enthousiast wcrden en zii voDden dat er ccn vlag gernaiLr rnoet $ ordeD.

Int!ssen ziin deze ouders dan ook hiernree bezig zodat we voorlairn naar de rvedstr ijden kunnen gaan met onze eigen vlag. Deze ouders al vast bedankl voor

dit goede iuitiatief.

Vooís \vat nrsdedelingen voor dejeugd zelf. De lrainingen gaan door voor de kleinerejeu€ld 1ol l7-07-1999. Voor de groterejeugd gaat deze doortot2l 07 1999, wartop laatste dag §.rr.lr icdcreen op de baan van Achilles Top verlvaclrt orrl daar aan rDee te doc,r aa cen wcdstr ijd. Van ieder wordt verwacht dat hij of z, aan minilnaal t\\ce ondedelell

I)c eerstc lrrioiDg na de vikaDtie woÍdt WOtiNSU^C 25 08-1999. Op ZATERDAG 28-08-1999 is cr een baan wedslri.jd bij AVON voor de Apuppillen en C/D.iunio.en. Ivlen kan inschriiven bij Cor 2 via ecn brielle otvia ernail. Op zondag 29 08- 1999 worden alle jeugdleden op de coopcrb:ran vcrwacht voor een gezellig sanren zijn. Aanvang voor deze dag is onr ll::10 uur err wat cr gaat gebcuren is nog een verrassing. Ben je verÍiudcrd op deze dag meld.je dar af bij eeD van de trainers voor 2l 08 1999. Verder rvil ik iedereen een prettige vakantie toe wenserr.

Mvg Dick vàn Pelt.

50


Clubonturoeting Global Sport Anrsterdam, AVON cn STB

tlp

aaDgevcn van onzc jcugdtr aiusr Glenrr Centle troflen voor het eerst irr vererigirg Clobal Spod uir Amsterdanl, AVON en STB clkaaÍ op 22 n)ci. lnzet van het treffen was onzejeugd op een spodieve manier »et elkaar te lalen ke,rnismakell en in clubverband te striideD orn een wissclbeker. I Iel werd zo'n dag dat alles mee zat. I{et weer was voortreffelijk, d(r sfeer uite nate gezellig en de prestaties logen er niet om. Dus een Seslaagd idee en zeker voor herhaling vatbaar_ de geschicdenis de

Ziehier de uitslagen: C-Ptrp

.ronsens,MecÍltdmp

NarN

Ct0b

40

nÍr

t,rcnPNT

422 BcnÈrè. S rB 1 6 3A5 Rlchíèr AVON 7.8 l5l 4Maicovelhp AVON 8.:l 272 5irDrrre rrcn STB 8J 272 6KcvhKlc!,lans 8ó 229 lwoulvmLltrggen.m AVON ?.1

2 Kay I Fons

^VON

v0Í Batrve.pei TOT. t]ÍcíPNt píeí pNT 285 288 t9t2 lO8 lol8 2 62 242 r't 14 719 906 2 ?0 258 I t.42 I8O 7s9 ?15 t88 1526 246 706 )31 192 8 t8 lr4 i78 135 89 7.12 tÍJ e)

40 Dnr v.r Batrverpen TOT. Club pÍeí pNT pÍcí. pNT pÍeí pNT trNT GlobalSPT6185 285283 ll84 188 86t CLobalSl, 7 6 335 215 188 9.14 t47 11tlt 8 I l0l 260 238 7 O() 33 629 ^VON 8 3 272 240 198 8 58 123 591 (;l.bnlSP 5MatrtrÈhBÍu.veld OlobllSP86 229 I90 99 ll82 222 550 u Ptrp Jongcns,MeeÍkamjr !0 Dnr vq Balwèeen TOT NmiI CIuU l,resi PNT l,Ící PN,I I,eí PNT PN'I rrronDrunc(e S'tlr 76 135 197 )02 2516 lg9 10?6 2 RetrÈScrrir.r SlB 12 460 295 ila 1206 t92 960 :ljoeyciJbcls AVON 30ll8 2.60 218 ll8l] 222 778 D.PL'P Meisjcs,MrerkaDrp 4omrÍ VeÍ Batwc4retr TOr Nr3!r Club ltn PNT t,rest PNT PÍer lNl pNt' I llotrkje wilhelN AVON 6.9 521 l.2t ló8 15l2 2.17 I136 2 YaelvÀn Peh SlB 7.0 5Ol] u2(] 158 ló.84 271 It29 I NarhÀhi ID'nekeÍ STB ?.1 480 326 l?.l t)]4 22t tJll 4AbisailBàkla an ClobalsPT.o 500 1.04 126 91t) t46 912 5AnneMocanan AVON 74 422 2.84 286 1586 256 961 6 Nltrralif Berrelioiri AVON 8olt8 2.42 202 27t24to D\o

C Pup

lv1.Èjes,MeeÍkinrp

NaaN INíyEKerk 2 Sracy M.n*k I llllisceÍisrur I l\,1c]!niè Klàs

51


FÍitu Sla S.nruíraJan§.n

7 Lonnckc ? 6 185 8 Clohàl SP?9 31,1 9 Ccm.ncEoanuekon ClobalSPT 9 314

l0lia llcÍnrans I Milou

I

STD SlD

Soo'n.6

82

281

8

301

I

2.87 292 2 60 278 2l4 r86

217

58 t8.46 I? 66 t2 66 12

20t

878

20)

711

295 867 281 8ol

2-12

A-PupJonAcns,MccÍkan1, 60mlt 2

ScbslixnN4trldcrs AVON

400 5t8

9 4t7 Clobàl SP l0 7 ]46

I [cÍ{lil-i

9

^!.ng 4Mrri'rvc{c,saàÍd clobilsl.l0.5.l72 AVON t04 336

GlobilSP r0.l 199

S

Ivo

Elkcnboom STB

tt

l

Donald (ilobalSP 9

I

213

I56

172

410 164 162

3

0t

324

I

05 128

771

676 659

452 441

1574

1129

249 7t6

6 4t3 6.ll 4t4 5.50 174 621 411 4 67 ll8

I92

502

785

5ll

1602

3.78 474 341 411

7:t9

433

l]57

IB114

It47 I t41 1097

tA41 807

A Prp Mcisics,MccÍkanrp I Chcvrrre Mc 2

l

4 EsnreÍaldi 6 7

s87

Sursriii Druininq (llobal §t 9 7 487 llnni vxtr a-rlliis Gl.hàÍ sP srr ,457

Nl

ÍjoÍie

Galatr

GÍocnÈlt

EsmccQtràedicke6

8llinnil! vM

Btr-§lnum

Clobal SP.9.6 501

3.62 441

189 ll8 t78 llr 784 512 r?66 498 140 I196 5.90 400 I t66 515 394 11)6 4 82 129 I l2l 4 52 108 t0i26 5 42 169 t00l J91 261 6a2 5

ClobàlSP

89

621

ÀvON 10.4 186 AVON 9.8 472

Mcnso GIobalSP !0 5 372 GlobalSP I05172 ^ndÍcr 12 Eíh.Í Rtryleu SlLr l0.t 386 ll ceÍalda Belliol GlobàlSP 100 442 ln ftlscilli.,s'nsor Cloh.l SP lll271

9 PÍÀcillr l0 DeboÍah

2

96 310

125

168

12t

364

I ll t84 I l8 394

107 172

I07 ll2

2.16 t90 3 t4 146

241 1t1

rp 80 nÍr NMm Clrh Preí PNT I 40 I CcdÍiclon\viik 6lob.l 106 645 2lias-esd Moosch Clobal I0.9 59r 125 IlrÍanrvàn RuaEennm I1.8 462 r15 4 JoeÍiMoerman ^VON I l.l Jl4 125 ^vON III462 t 25 5loepRichleÍ ^vON 146 150 6 Tnn ll.ndriks ^vON

71

5.55

r

DJun lonecns,ElAcn nr$ka

D Jun Nlchj*,Eieetr

999

522

1708

416 499

?

2r

178

1ll9

651

111

1225

4)4 4)4

4J1

meeÍkxnrp 60fr1Í

Au8tríi'r Global Sl, 8 8 541 Clob SP 89 521 ^r.l,c. Clob Sl,8.6 580 rrÍnrc.^nlononia

I N1cÍ.{lilh

t20

2 Rosc nioÍy 3

120

Nickoop 5 fibi3nncTeheuY 4Chennclvà

? lcíniÍr

541

Batk.'nar

ClobalSP.9

^VON

9

504

5 419

ll6

120 189 I r0 lt6

l0

316

tr6

9

:157

t0

99

357

05

Glóhal SP S

^voN

0

I t0

142

52

l6t 358 277 16l 7l 350 6',11 149 7 r6 175

696

1275

86 54 95

l:!5,r

6 5 ó 6

tl1tJ r

098

1023

tA27

r0tI


CÍrwf{rd

l0 MiÍellr

CtobalSt,l00

342

llCaÍnclÍaBisrvana ctobalSp.93

4s2

9,1

,115

i) VeÍaClaa$etrs AVON

RiatrncTÍip tO I 127 14 ivardy Jc l-eeurv StB ^VoN tl 8 I 18 lj KirnberLy Duidrs CtobàtSp 16 Ncgeiy BtuiniIA Clobal Sp I I O 208 1l

O

116 279 206 206 169 t05 219 06 82 355 I r0 l.oJ 095 095 090

Jt6 212 60t 109 53t 262 6rr:Il 605 309 6 t6

4t1

914

96) 9t0 ',195

600 538

563

9AbisailBakkaman

Naair Cltrb pÍcn I Kar llcDrclen Sltl 2.16.53 2 Wout!,n Duegcncnr AvoN 2.1068 I Maico V.lrop AVON 2.,14.18 ,l.linrBcmclen S tll 2.46.12 5 Fois Ric[leÍ ].0684 ó Kovn' Klenlas ^vON 1.16.68 ^vON C Pup lorgens,4'{OnÍÍ Cltrb PloèE hes rstDr 3i( 2 AVON 116

l0NalhalieB.l1.lÍoid 1l SaDtsha Janreson B-Pup Meisjcs,4'40n1Í

Club

Ploeg

ISTUI

Naa

Chrb

2 Sebaei.n

pÍcn

I

AVON 24i99

I 2

A l,rp JonAcrs I

.loneens,4r.l0

,,1160

rl

4.ll

8

DÍr

312

I I

4

2t

AVON

ISIBI

pree 3

^

.l10 4

.l192

I

nÍr

I

H!

Dr[ v tsugg.ntrfr

Ein*

QuaudaÈkqs

5

Mrto.e CÍoenrèlr

6

Chevanie Mc Do.ald

AVON

.105

i

slB

,106 I

sla

512

ClobalSP

5 41 2

7l,ÍiscillaNl.nso

Meisjcs,t000nÍÍ

8 EsDcÍalda Ortan

Wilhel'n AVON NloeÍna AVON

9llona van Callins l0 DctroÍaI AndÍca

Lloukle

,1

2 Anne

4 l2 4

l3l

I

4

l? Suig.ih Ar0i nr8

,1

t5 4

sTB 4 N.daíro lmnrelieÍ STB sTB STB sTB (l.flneiè EnMnmhon

nrÍ

EsrlràRuyrers 4 Kylie B.yanr

37t

118 148 .18 0

PLp M.Èjes,1000

2

-

251Ut

8

sl

I

Naun ctob I ltoitr Iirncl,cn S tR 2loey Crjlreh AVON I Renu SdÍLr.n SIR

l)L'p

lvo Elr.nboom

AVON r 30l

l].Pu0. Jongcns,t000 nnÍ

ll

Mtrldàs

Mt6les.4..l0nÍí

GloLrlSP AVON

trp

310.6

i

t08

7 Roche Dundas

2

B

AVON

29i

4 Mani! VeíeÍgaaÍd 5 FeÍdi Li^yons

Clobal SI,t 06 rt I HiLtrNoor.ai AVON I2,180 ,l Sla.yNlonseh clobatsP.l.oj l9 C Ptrp

:10

AJ,Lrp Jongèns,1000 nn.

I You.iKun.,s I Èlis OeÍlsÍcn 2 Mylie KeÍt

I I

t!

6

4ll.9 45I7 455

6 obalSpi

I

23 7

I Yvetre Collcl

D Jun JonBens,l000

lnr

I JocÍi Moernan 2 BÍanr

v

7

BLggenum

AVON I25.7 AVON I23 5


AVON

3.31 5

D-iun Mehj6,4'60 nnr I GLOR^I- Sl

I 2

l

l) Jrr lonEens,4'30 n r

I l

I ^VON ,)-Jtrn Mcisjcs,1000

Naam

nÍÍ

I FabienneTchenÍ 2 Rose

nriÍy

Íchc.

SCanncl[.lln]yanr 4

Sili',iTokày.

5 NlèrcdnhAugríh 6 ? Mandyde

vcÍaClàissens

Club

45

I I

I

489 PÍest.

AVON I56.0 Glo$alsP 4 06.8 ClobalSP..4 104 4.12 6 Clob?lSP 4.26l

^vON

4.26.6

^vON 4291 Lretrrv STB AVON 4ll I 3l-.ra vxn 11.Í(

9(rhennelvaNietoop ClobalSP 4 5l 4 d51.8 l0lliànnc IÍir

^VON Sl5 091 1l Munc.iAnronoDia Clobal l2 KiDbeny Dundis Clobàl SP I l8 5

Crx\Lrd ^nlofia BakkxmM 15lc.nirr

Clobàl SP 516 9 ClobàlSP t l7 4

l6NeEeíyDrui'rins

GlobalSP 6.15

ll

Mnclli

14

Lilly

GlobalSl.5 52 8 8

54

l6l 182 182

4tl


Iliigewerkte clubrecords

Jor8e,.ionge. EÍ zijD rIc wat

cl

brecords gcsncuveld bij dejcugdl

Daar gaan wc:

Pupillcn jongcns C Kay BemclcD 7.1A ap26-6 VerspliDger: Kay BemeleD 3.02 Dxrop 5-6 Balwepen: f im Zeevaarders 20m61 op 5 6 600 rrllr: Kay Benrelen 2:14.89 op 26 6 40 nrrrl

(was 8.4 scc) (was 2.44 mh)

(was l4.80 rrtr) (was

2:t8)

l'upiUen jorgens B 40

nÍrl

Bahverpeo l000utlr

Rene Schrijen 7,2 op 22-5 Roan |uncken 25D36 op 22-5 Sebastian Dlesen 4:09,30 op 5 6

(was 7,73 sec)

(was lsDJs) (was,1:10)

l'npille'r nleisjcs B 40

mn: mlr

1000

Nat. Imnreker 6-98 op 5-6

Nat.lmmeker l:58.06 op 26-6

(was 7.1 sec) (was 4: I8,8)

Juriorcn mcisjes D

mtr: l000mtr:

600

Mieke Mieke 60rÍr horden: Mieke Ve|springen: Mieke

Nickien l:54,'72 op 26-6 NickieD 3:14,33 op 12-6 Nickien 9,'71 op26 6 Nickierl 3m7l op26-6

Ju'riorco jongens C loontr Denllis Pluln 14,64 op 12-06 loolntr horde[ Bart IDrmeker 21,1'/ op266 l500mtr t{all'de Leeuw 5:24,12 op 12 6 Vcrspringc l{lll de I-ec w 4nr07 op 12 6 l(ogelstoten DenDis Plum 8n110 op l2-6

Julioren

(was 2:00,02) (was a:08)

§vas 1 1,9?) (was 31116l )

(was 15,00)

Oieuw) (was 5:56,1) (evertarirrg) (was 6m42)

nreisjes C

l000rnrr

8vel. I{uiters 3:12,89 op3-7 looDrtr horderr Evel. Ruilers 52,11 op 12-6

(was 3:25,79)

(nieuw)


Verspringen

Dion. Backers 3n74 op 12 6

.li nioren jongens B (correctie vxn vorige

400mtr 800mlr 1500 nÍr

Frank llensgens Fmnk llensgers

-'l

nra l

opgave)

57,11 2:09,20 9:40,18

FraDk Hensgens

($rs

8-8,97 16 0B 97

2-8-91

.Iuniorcn jonge s À (correctie van vorige opgrv€)

800nÍr l500mtr 3000rnlr

Frank Frank Frank

Hensgens 2:01,18 }lensgens 4:14,5) Hensgens 9:16,18 0 0 0,0-0-0-0-0

56

21'2'99 21-6 98 27 2'99

)


Diverse uitslagen

" .

l2-06 CD-juitiora wenstil Verspringcn

Mcisies 60trrtÍ. le S€rie D .Íuo

5 4c

8.

Ilalfde l-eeuw,1.07

Kogelstoten 2. Dennis PIum 8.30(c.r.)

Nliecke Nickiell 9.66

Scrie

l.

Susanne Crarner 4. Stcf.tnie tlulshof 1000

nr

10.14 10.15

Nickicn l:l4.ll(c.Í) 60 nitr. llordcn 5. Miccke Nickien 13:94 Hoogspri gen ll. Slcfanie lhrlshof l.l5 I(ogclstoter l:l StefànieIIulshof7.32 5- Miecke

C-Meisjes 80rrr le Serie

2. Dionre Backers I 1.87 80m Filale 6. Dionne Backers 12-82

1000n

l.

Evelien RuijteÍs 3:25.79(c.r.)

Verspringen 8. Dionne Backers 3.74(c.r.)

300In llorden

2.Evelie|Ruijters52.7l(c.r.)

C-JUu

Jongcrs

tjitslagen Pupillen en CD'Jun 26106/99 te Siltaí

l00rn Ie Serie 4. Bart llnmeker 5. 2e

'

Ilrlfde Leeulv

Serie

a. DenDis Phrm l00m Finale

6

DeDnis

l5í)0m

15:21 15.17

14.64(c.r.)

600rn

2.KayBemelen 12. Jordy Geilenkirchen 14. KeDuy Ceilenkirchei

2.14.89(c.r) 2.38.93 2.56.46

Plun i7.58

Lecuw 5.24.12(c.r.)

600n1

3. I{altde

4. Bart lmnreker 5 26

5l

Drcscn Boesten 17 Dcnise BiDdels

8. AlexaDdra

2.40.-12

13. Eelje

2.49.21 3 03 13

57


c-ptp Jirr Bemelen

8.3 7

Ver B:rl 2.92 1'/.s6 232 I t.t9

17. Jordy Gcilenk. 18. Kenny GeilenK.

8.11 8.84

2.26

MeerkamD Mcisjcs 6. EeIe Bocsten

8

10. Sanne BoesseD 16. Denise Bindels 18. AlexaDdra Dresen

8

Mecr kAmp Jongcns

40m(r

l.

7.48(c.r)

Kay Berrelen

15.

B-puP

05

8.22 8.45

60

2.3',t

9.80

Bal 2.45 2.35

11.50 6.13

I.91

9.08 6.62

2.02

VeÍ l],tl 1.96 2.75 t].12

lreerkamp Jongers

40mtr

I l. Sebastian Drcsen 1000m 8. Sebaslian Dresen

4.I3.09

Mcerk^nrp Mcisjcs

10n'tÍ

2. Natasha lmmeker

6.99(c.r.)

l.

Yael van Pelt 9. Lonneke Frins

7.20

Kelly Boessen l5- Milou Soomers

8.28

14.

8.33

vcr Bnl 3.20 l.34 3.01 14.20 2.63 12.98 2.28 1t.42 r

156

2.13

828

1000'n 4. Natasha ImmekeÍ 3.58.06(c-0 4.1 9.5 8 6. l,onneke 9. Milou Soomers 4.42.77

frins

58

6.75


A-pup Jorgcns I l. Yvo [.ykenbooDr

60 tr Vcr

2.7s

I(ogcl

11.88

4.8',7

Ver

Kogel

1000nr I

l. Yvo ÍJykenboonr

3.55.3

A-pup Meisjcs 37. lvíichelle Bindels 44.1(atherinà DrescI l000nr

60mtr 10.90

28. I(ather ina Dresen 37. Miclrclle Bindels

4.29.29

D jun Nteisjes I l. i\,Íieke Nieckicn

60mtr

600m

9.7

1.sa.78(c.r) 3.79(c.r.)

27 Susanne Cramer.

t0..33

C-jtrn JonSens 14. BaÍ lmnleker

100mtr 100 mIL I5.45 2l.17(c.r )

2.82 t2.51 2.38

4.44 3.5 6

5.1 1.97

|

Vcr

2.36

2.68

15.21 21.29

3.58

FraDk Heusgens

1000m1r

Dvelien Ruijters secondel ll) C.R.

I0txlnrtr

2.41.89 3.12.89

15.

Italfde Leeuw

Ver

Kogel 60Mh

6.34 5.9',/

Kogel

3.78

6.19

5.33

3 .1 4

t2.53 14.14

1000n' 3.25.1

.2(.c.t .)

3-7 1(rrkr:rde

rlin mir (laatste 200 nerer in 32

5-6-99 LK Pupillen te Wccrt

C 10'I Yer BAI 2l(ayBenrelon 1.56(c.t) 3.02(c.0 18m02 4 fir» Zeevaarders 7.85 2m89 2On\ó2 (c.r.) l'upillcn joDgens

l'r'pillcn mcisj€s

Ver 2n132

Bal

r lloog Ver

Ilal

C 9 Alexandra DÍesen

40nr

I'r't,illcn jonScns B

40

Sebàstialr Dresetl

I'upillcn rrrcisjcs B 2 Natasha lnrmekcr 6 Yael varr Pelt

l3 LoDneke Frins

8:25

'7,73 0rn80

2:56

600mtr

6m91

2rn87 i7m40

40rn IIoog Vcr Bal 6,98(CR) lrr05 3m26 15m76 132 0nr90 3rr24 l4ri21 '7.90 0m80 2rn70 13m94 59

600rnrr 2:18(c.r.)

1000mtr a:09,30 (c.O

1000mtr 4:l 1,1 (c r ) 4:13,9 4.26,30


GEHOORD BUITI,N DE COOPERBAAN U hebt e€n zeldzame en uitserst besmettelijke ziekte", zei de dolder tegen zijn patiént. "We zullen Uhelaas op de isoleerafdeling moeten o»derbrengen waar U alleen pannenkoekar en pizza 's te eten krijgt." 'Vordt ik dan bete. van paníenkoeken en pizza's?" "Dat niet', zei de doker, "maar dat is het enige voedsel dat we onder de deur door kumen schuiven." Een wiend van me ging op oefening met de commando's. Op de tweede dag van de zware moerastramiog moesten de soldaten met een vlol . de nvier afzakken. Na een tijdje kwam eÍ een vissersboot langs met hxee schaars geklede zonnebaadsters aan dek. De zware ontberingen die de jongens te verduren hadden werden duidelijk toen mi.in vriend aan zrjn maat !'roeg: "Zou eÍ iets te eten zitten in die koeltas?"

De dronlelap probeerde juist of zijn huissleuLel op een straatlàntaam pasie, toen eer politieman voorbij kwam. "Ik geloof niet dat er iemand tluis is, Ineneer," merke hij op. ''Toch wel agent," lalde de dronkelap, "Het licht

Een funerikaan. een Schot en een Nederlander kvamen om bij een verkeersongevat. Bij de henrelpoort legde Petrus nerveus uit dat er een vergissing was gemaak. "Als jullie me allemaal 1000 gulden geven, zet ik jullie weertenrg op aarde alsoferniets is gebeurd." "Deal!" zei de Amerikaan. Hij betaalde er stond op datzelfde moment ongedeerd op de plaats van het ongeval-

'1vaar zijn de anderen?" woeg de beíuurder van de àmbulance. "Toen ik ze voor het laatst zag was de Schot àan het aftlingen en de Nederlander aan het betogefl dat zijn ÍegeÍing het bedràg moest betalen

Uihrodiging je "Wat zou zeggm, wanneer ik je ee1 kus gafl" Hij: zij: "Als je hd goed doet, kan ik toch niet praten." Patient tegen een beroemde psycholoog: "Professor, ik word aljaren door obsessies gekweld en nog nooit heeft iemand me L:unnen helpen." "Vertelt U eens. biiwie was U hiervoor onder behzndeling?" "Docter Gabel". "Aia. Die idioot. Ik ben benieuwd welk advies hij U gaf." "Om U te consulteren".

60


{Ëei Trainingen zomerseizoen 1999

è

arUp'

Dng

Tiid

18.30

Cocpeöaan

Duurloop

Vrijc lrl)ioing

Di.

l8lq

Cooperbaàlr

Inlervaltraining

Cor v. Haaren

18.30

Coopeócan

Snellè

Training

Plaats

dulr-

Begeleider

H. Rullefl

loop Rustige duuÍ-

Frnns PeÍers

loop 18.30

Coopeóaa11

M.van Haaren

Jcrgd

Glenn Gentlt

Wiel Frins

Do

18 30

Coopelbaan

Barntraining

Corv,Ilaare,i

Do.

19 00

Sporlzaal

CordilielÍaining

llcnk Thijssen

Kakeri"

CoopeÈmn

Duurloop

Vriie training

CoopeÈaan

Jeugd tot

' Vrij Za.

I8.10 10.00

loj M.van Haaren Glcnn Gentle Wiel Frins

Zo.

l0j

I1.00

Coopert'aan

Jeugd

830

Cooperlxrn

Duurloop

€n

John

Hendíx

Theo Schmei{s

Informatie betreft tÍainingefl Senloren : Cor van I{aareÍr I 045-5326562 Jeugtl: Dick van Pelt 045-5325803

I

t


i;i

j de PAKKEN neerzit ten k

orn nou

? .

mdn ahmafi!

SB$:::sP-"* llecrlen (Gclccnstritii J4-36 en Promenlldc 33) Maastrichr (Grotc Stíxi 18.20) . S i trard ( À'í o I c n b c c k s t r x I t 12). r3l:rshaÉilel et Schildersbedrijí

9'ti

t

tel.: fax:

,

"lI

(?'2+12.4

-^b:r t^n.t$aa,

/

II ;

trl Ku nststí-,,.f

STB Clubblad 1999 nr 3  
Advertisement