Issuu on Google+

U ŽITKOVÉ

AUTOMOBILY

I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Doc. Ing. Ján Lešinský CSc. ......................................................................................... 14 - 15 II. PØEHLED VÝROBCÙ A DOVOZCÙ AUTOMOBILÙ ........................................................................................................... 16

UŽITKOVÉ AUTOMOBILY DAF ..................................................................................................................................................................... 17 IVECO ( FIAT ) ....................................................................................................................................................... 18 RENAULT .............................................................................................................................................................. 19 MAN .................................................................................................................................................................. 20 SCANIA ................................................................................................................................................................ 21

STAVEBNÍ TABULKY

13


Nákladné automobily

2

Nákladný automobil (NA) je motorové vozidlo, ktoré je urèené svojou konštrukciou na prepravu nákladu, t.j. na prevoz tovarov, materiálov a kvapalín. NA sú vyrábané od roku 1890. Dnes sú známe pod názvom úžitkové automobily. Pod¾a nosnosti úžitkové automobily delíme do troch väèších skupín - malé úžitkové automobily (MÚA) do 3,5 t, nákladné automobily stredné - od 3,5 do 50 t a ve¾ké ( nákladné ) automobily - nad 50 t. Malé úžitkové automobily, tiež nazývané dodávkové automobily, sú v svetových štatistikách uvádzané spolu s osobnými automobilmi. Svetová produkcia nákladných automobilov (stredných a ve¾kých) stúpla v ostatných piatich rokoch o 50%. Ich roèná výroba je 1,5 milióna vozidiel. Pokrýva jednotlivé ve¾mi úrovòou hustoty rozdielne teritóriá, regióny i štáty. Ich poèet vzrastá s potrebou preváža tovar - výraznou ekonomickou aktivitou. V blízkom období oèakávame, že ich výroba v svetovom merítku bude narasta, hlavne z dôvodov ich využívania v rozvíjajúcich sa zónach - v strednej a východnej Európe, v Južnej Amerike, v Èíne a ïalších štátoch Ázie primerane rozvoju ekonomík jednotlivých štátov. Na Slovensku je dnes pomerne nízka hustota úžitkových automobilov - cca 20 vozidiel na 1000 obyvate¾ov, s priemerným vekom viac ako 15 rokov. Nedosahuje ani 50% v stredne a ani 20% hustoty vo výrazne priemyselne aktívnych štátov. V ostatných rokoch pod vplyvom rozbiehajúcej sa tovarovej výroby postupne narastá. Najviac v kategórii ahaèov. V týchto rokoch tempo pribúdania 7% za rok je primerané nahradeniu zastaralého parku. Na rozšírenie parku pri rozvíjajúcej sa ekonomickej aktivite je predpokladaný roèný nákup s prírastkom minimálne 10% parku roène. Do konca tejto dekády oèakávame dvojnásobok dnešného stavu nákladných automobilov na Slovensku, hlavne v stredných nákladných automobiloch. V ÈR je hustota úžitkových vozidiel asi 30 vozidiel na 1000 obyvate¾ov, s priemerným vekom cca 11 rokov. Predpokladom pre nahradenie zastaralých vozidiel a ich úèelnej zostavy ( nosnos, úspornos v spotrebe paliva ) je podstatné rozšírenie nákupov z dnešných 2% až 3% za rok. Slovensko má 37 000 km ciest, z toho viac ako 50% (18 000 km) štátnych. Z nich menej ako 1% dia¾nic, temer 18% prvej triedy, temer 22% druhej triedy. Väèší podiel prepravy na týchto cestách umožòuje využíva moderné nákladné vozidlá. Temer 15000 vozidiel denne na jednotlivých úsekoch dia¾nice je iba 1/3 európskeho zaaženia. Kapacita ciest na západnom Slovensku v ostatnom období je ve¾mi rýchle dobiehajúca túto úroveò s pribúdajúcimi investíciami (Bratislava - Nitra - Trenèín). V roku 1999 bolo prepravovaných cca 39,5 milióna ton z 97,9 mil. ton tovarov cestnou dopravou,

"

t.j. 38 % ( z toho 75% súkromným sektorom), 60% železnicou, málo po vode a vzduchom. V porovnaní s Európou, kde cestná je 43% ( 7400 tkm na osobu a rok, 20 tkm/osobu a deò) a za predpokladaného nárastu priemyselnej výroby ( hlavne automobilovej a s òou súvisiacej ) môžeme primerane tempu nárastu HDP oèakáva nárast cestnej dopravy a nárast poètu dopravných prostriedkov. Väèší poèet vozidiel v Èeskej republike - primeraný ekonomickému pohybu, v porovnaní so Slovenskom, prináša absolútne aj relatívne viac vozidiel na 1 km - ÈR - 68, SR - 32 (r.2000) viac vozidiel na 1 km dia¾nic - ÈR viac ako 6500, SR 4100, a primerane tomu hustejší dopravný prúd, èo zvyšuje nároky aj na vozidlo a vodièa. Pri predpokladanom vstupe do EU a vo¾nom pohybe hlavne tovaru a ¾udí „konkurencia“ na cestách podstatne narastie. Kategorizácia MNA - MÚA pod¾a prevedenia - pikap je otvorený nákladný automobil s otvoreným nákladným priestorom, ohranièeným pevnými stenami, s uzatvorenou búdkou. Ložný priestor môže by prikrytý plachtou - valník má valníkovú karosériu a uzavretú kabínu, je urèený na prepravu nákladu, môže by vybavený aj navijákom, hydraulickou rukou, zdvíhacím èelom, a p. - sklápací je urèený na prepravu hlavne sypkých materiálov, má sklápaciu karosériu s uzavretou kabínou. Varianty - sklápanie do strany (dvojstranný), sklápací dozadu ( jednostranný), so sklápaním do strany a dozadu (trojstranný), - skriòový je malý nákladný automobil, ktorý má jednoduchú skriòovú karosériu, bez úèelového zariadenia. Najviacej sa používa v prevedeniach - samostatná skriòa (kabína vodièa a oddelená skriòa), furgon - kabína vodièa a priestor pre náklad je jeden konštrukèný celok, kde medzi vodièom a úložným priestorom môže by prielez, resp. dvere nie širšie ako 60 cm, dodávkový automobil - kabína vodièa a priestor pre náklad je oddelený prepážkou. Nákladné automobily (NA) sú vytvorené tromi základnými - hlavnými èasami ( rám, kabína, nástavba ). Ich rozdielnym riešením a kombináciami vznikne mnoho riešení vozidiel, ktoré majú pod¾a použitia vhodnejšie parametre. Zväèša sú aj používané ako cestné, terénne, špeciálne. V SR aj ÈR upravujú základné èlenenia a charakteristiky „Zákony“ a „Vyhlášky“

STAVEBNÉ TABU¼KY


Pøehled výrobcù a dovozcù nákladních automobilù Údaje jsou informativní, slou ží pro orientaci.

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY VÝROBCE ( PRODEJCE )

ZNAÈKA

DAF LF

DAF

LEHKÁ TØÍDA

STØEDNÍ TØÍDA

_

DAF XF

2

IVECO

_ _ _

IVECO - EUROTRAKKER CURSOR

RENAULT

_

RENAULT - MIDLUM

TATRA

_

TG-A TRUCKNOLOGY GENERATION

_

_

SCANIA T124CB6x4NZ 420

_

_

SCANIA R 124CB8x6HZ 420

_

_

SCANIA P114CB8x4HZ 380

_

_

TATRA T815

_

_

_ _

MAN - M2000 EVOLUTION

_

TATRA TERRNO1 TATRA JAMAL

OPEL

_ _

MAN - L2000 EVOLUTION

SCANIA

_

_

RENAULT - KERAX

MAN

_ _

IVECO - EUROCARGO TECTOR

RENAULT - MASCOTT

TERÉNNÍ AUTOMOBILY

_

DAF CF

IVECO - DAILY CAB / VAN

E ŽKÁ TØÍDA

OPEL MOVANO

_

OPEL VIVARO

_

_

_

_

_

NISSAN ATLEON

NISSAN

_

MERCEDES ACTROS

MERCEDES-BENZ

ŠKODA LIAZ

MERCEDES ATEGO MERCEDES ECONIC

_

ŠKODA LIAZ 19.29 SA

_

ŠKODA LIAZ 18.33 PB

_

ŠKODA LIAZ 18.33 SB

_

VOLVO FL

VOLVO

_

_

_

VOLVO FM 9 VOLVO FH12

16

_

_ STAVEBNÍ TABULKY

_


AUTOMOBILY TRUCKS LASTKRAFTWAGENS

Tel.: +420 323 626 102 Fax: +420 323 626 103 e-mail: dafcz.info@daftrucks.com www.daftrucks.cz

DAF Trucks CZ s. r. o. Zdìbradská 61 251 01 Jažlovice - Øíèany Èeská republika

R

P

D

M

STel.: +421 2 594 18 233 Fax: +421 2 594 18 236 e-mail: predaj@daftrucks.sk www.daftrucks.sk

DAF Trucks CZ spol. s r.o. organizaèná zložka Bratislava Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - Patrónka, Slovenská republika

SPECIFIKACE Významný evropský výrobce nákladních automobilù zn. DAF nabízí vozidla šitá na míru dopravním potøebám ve stavebnictví. DAF získal renomé i významné postavení na èeském a slovenském trhu v mezinárodní, vnitrostátní i logistické dopravì zboží a materiálù. Nákladní automobily zn. DAF mají v genech vepsány nízké provozní náklady a mimoøádnou spolehlivost - základní pøedpoklady pro úspìšné podnikání v dopravì. DAF nabízí také zajímavé spektrum nákladních automobilù urèených pro speciální aplikace ve stavebnictví. V genech tìchto vozidel naleznete navíc i odolnost pøi každodenním nároèném provozu a pøizpùsobivost rùznorodým potøebám dopravy ve stavebnictví.

NÁZEV A POUŽITÍ VÝROBKU : Modelová øada DAF LF Lehký nákladní automobil pro místní dopravu ve stavebnictví Øada LF je svou konstrukcí pøedurèena k místní dopravì. Vyznaèuje se lehkým ale souèasnì pevným podvozkem, který umožòuje snadnou montហi údržbu široké škály speciálních nástaveb. Moderní tiché motory ve vozidlech této øady vynikají nízkou spotøebou a dostateèným výkonem i toèivým momentem pro jakékoliv aplikace. Stylovì krásná kabina je nejenom reprezentativní, ale poskytuje i pohodlí osobního vozu vèetnì snadné ovladatelnosti vozu v hustém mìstském provozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE :

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE : LF45

LF55

6 - 12 t

12 - 18 t

TECHNICKÉ ÚDAJE - ØADA LF Hmotnostní kategorie (celková hmotnost vozidla) Možné konfigurace náprav

Motory

4x2

4x2, 6x2

ètyøválec 3,9 l

ètyøválec 3,9 l

135 -167 k

167 -180 k

500 - 600 N/m

600 - 700 N/m

šestiválec 5,9 l

šestiválec 5,9 l

185 - 220 k

220 - 250 k

700 -820 N/m

820 -950 N/m

Doporuèené aplikace: - malé sklápìèky - kontejnerové a hákové nakladaèe - cisterny DAF LF

Modelová øada DAF CF Univerzální nákladní automobil pro nároèné aplikace ve stavebnictví Øada CF nabízí širokou øadu bìžných a vícenápravových podvozkù umožòujících montហnejrùznìjších nástaveb a pomocných pohonù. Vozy této øady jsou díky své robustnosti a možnosti výbìru nejvhodnìjší konfigurace náprav vhodné i pro provoz v komplikovaných a nároèných podmínkách. Moderní výkonné a ekologické motory jsou pozoruhodnì tiché a vynikají nízkou spotøebou a spolehlivostí. Reprezentativní kabina bude ozdobou Vašeho vozového parku.

CF65

CF75

CF85

Hmotnostní kategorie (celková hmotnost vozidla)

6 - 12 t

18 - 40 t

18 - 40 t i více

Možné konfigurace náprav

4x2

4x2, 6x2, 6x4

4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4

šestiválec 5,9 l

šestiválec 9,2 l

šestiválec 5,9 l

185 - 250 k

249 - 360 k

185 - 250 k

700 -950 N/m

1050 -1450 N/m

700 -950 N/m

TECHNICKÉ ÚDAJE - ØADA CF

Motory

Doporuèené aplikace: - tahaèe návìsù - sklápìèe - domíchávaèe betonu a jiné speciální nástavby

DAF CF

Modelová øada DAF XF Nákladní automobil pro dálkovou, tìžkotonážní a nadrozmìrnou dopravu. Øada XF je nejvìtší a nejsilnìjší øadou v nabídce zn. DAF, která si získala své renomé pøedevším v mezinárodní kamiónové dopravì. Ve stavebnictví najde uplatnìní všude tam, kde je potøeba velký výkon, výdrž a pohodlí pro posádku pøi pøepravì na dlouhé vzdálenosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE - ØADA XF

CF85

Hmotnostní kategorie (celková hmotnost vozidla)

18 - 40 t i více

Možné konfigurace náprav

4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4

Motory

šestiválec 12,6 l, 380 - 530 k, 1750 -2350 N/m

Doporuèené aplikace: - tahaèe tìžkých návìsù - nadrozmìrná doprava

DAF XF

STAVEBNÍ TABULKY

17
AUTOMOBILY TRUCKS LASTKRAFTWAGENS

FIAT SR s.r.o. - IVECO Westend Tower Dubravská cesta 2 841 04 Bratislava Slovenská republika

R

P

D

M

S

Tel.: 00421 / 2 / 5941 8444 Fax: 00421 / 2 / 5941 8451 e-mail: iveco@iveco.sk www.iveco.sk Tel.: 00420 / 224 80 61 11 Fax: 00420 / 222 31 62 88 e-mail: ales.konrad@iveco.cz www.iveco.cz

FIAT Èeská republika - divize IVECO Køižovnická 1 110 00 Praha 1 Èeská republika

ŠPECIFIKÁCIA Spoloènos Iveco, ktorá patrí do skupiny Fiat Group, je jedným z popredných medzinárodných výrobcov nákladných vozidiel a vznetových motorov. Spoloènos vznikla v roku 1975 na základe fúzie piatich popredných tradièných európskych výrobcov, ku ktorým sa v nasledovných rokoch pripojili ešte ïalšie spoloènosti. Od týchto èias si spoloènos uchováva svoj medzinárodný charakter, ktorý sa rozvíjal prostredníctvom stratégií

zameraných obzvl᚝ na nové krajiny na trhu. Dvadsapä rokov skúseností s integráciou rôznych ¾udí, jazykov, kultúr a technológií umožnilo vznik pestrého radu moderných nákladných vozidiel vo všetkých hmotnostných kategóriách. Trh aj zákazníci si vozidlá Iveco ob¾úbili, èo viedlo k tomu, že dnes je každé piate nákladné vozidlo križujúce európske cesty vyrobené spoloènosou Iveco. Rýchlo sa vyvíjajúca priemyselná spoloènos, ktorú dobre charakterizujú dve nespochybnite¾né èrty:

dôraz na výskum a vývoj nových produktov a služieb a vynikajúce hospodárske výsledky. Na týchto základoch stojí hlavná filozofia spoloènosti, ktorú možno zhrnú do nasledovných slov: Cie¾om spoloènosti Iveco je vytvára hodnoty pre svojich zákazníkov, akcionárov a zamestnancov.

NÁZOV A POUŽITIE VÝROBKU : Daili CAB / VAN - ¾ahká trieda Vynikajúce vlastnosti Nosnos malého nákladného vozidla, manévrovate¾nos ve¾kého osobného automobilu a typická univerzálnos vozidiel Daily je doplnená nespoèetnými inováciami. Toto sú nové dosiahnuté úspechy Daily City Truck. Ako v minulosti, tak aj teraz, sú montované na vynikajúcu konštrukciu podvozku, ktorá predurèuje úspech Daily. Pozoruhodný je pomer pevnosti vo vzahu k nosnosti, ktorý zaruèuje mimoriadnu prevádzkovú bezpeènos. K dispozícii sú ve¾mi ve¾korysé previsy pre túto kategóriu pri všetkých rázvoroch. Každý, kto má priamu skúsenos s pevnosou Daily vie, že je to aj vïaka použitiu nezávislého predného pruženia, ktoré zabezpeèuje bezpeènos a špièkové parametre aj pri ažkých prevádzkových podmienkach. Pre tie najnároènejšie práce Daily poskytuje exkluzívne riešenie: modely s predným pružením pomocou torznej tyèe, na ktorej je možné nastavova predpätie, èo umožòuje nemenné vlastnosti aj po dlhej dobe prevádzky. Kombináciou týchto zavesení prednej nápravy so širokým výberom zavesení zadnej nápravy môžete vytvori Daily City Truck, ktorý je vyrobený na želanie pre akéko¾vek urèenie. Pod¾a celkovej hmotnosti vozidla sú k dispozícii parabolické alebo poloeliptické pružiny. Dodáva sa tiež aj zadné vzduchové pruženie, umožòujúce nastavova výšku vozidla pod¾a potreby. Èo sa týka manévrovate¾nosti, nové predné EuroCargo tector - nová stredná trieda európsky líder na trhu vozidiel pre stredne ažkú prepravu, postaveného na základe Vašich profesionálnych požiadaviek. Komplexný rad 120 základných modelov, 3 kabín, 7 motorov, 6 prevodoviek, viac ako 14 rázvorov, s pravostranným alebo ¾avostranným riadením, vytvára viac ako 3000 rôznych verzií. Vysoký stupeò špecializácie sa stal možným vïaka modulárnej konštrukcii všetkých základných komponentov radu EuroCargo, ktorý Vám umožòuje vybra si presne také vozidlo, aké potrebujete; od kabín, motorov, zavesení a rázvorov. Široký rad modelov a verzií ponúka najkomplexnejšiu ponuku možností na zaruèenie efektívnej prepravy pri maximálnej spo¾ahlivosti, bezpeènosti a komfortu na palube. Pre všetky Vaše prepravné úlohy je tu na mieru postavené EuroCargo. Preto ak h¾adáte to pravé vozidlo pre Vás, toto môže by dôvodom, pre ktorý nemusíte akceptova akéko¾vek iné vozidlo stredne ažkej triedy. EuroCargo je úspešné vïaka trvalému vývoju výrobku, èo znamená, že špecifikácie a výber modelov sa mení vždy tak, aby uspokojoval potreby zákazníkov EuroCarga. Najnovším vývojovým produktom EuroCarga je EuroCargo tector. Nový EuroCargo tector bol navrhnutý tak, aby ešte viac zodpovedal Vašim požiadavkám, bol spo¾ahlivejší a rentabilnejší pre Vašu spoloènos. Okrem hrdosti na pôvod nákladného vozidla, ktoré už získalo viac ocenení ako ktoréko¾vek iné, EuroCargo bolo teraz vybavené novým EuroTrakker Cursor - ažká trieda EuroTrakker Cursor - MOTOR Budúcnos nosí srdce IVECO. Rad motorov Cursor je najsilnejším a najpokrokovejším vyjadrením konštrukcie motorov súèasnosti, urèených pre ažkú prepravu. Pre rad EuroTrakker Cursor IVECO ponúka motor Cursor 8, radový 6 valcový motor so zdvihovým objemom 7,8 litrov s turbodúchadlom s premenlivou geometriou a medzichladièom, štyrmi ventilmi na valec, v štyroch výkonových verziách (240, 270, 310, 352 k), a motor Cursor 13 v troch výkonových verziách: 380 k s prepúšacím ventilom, 440 a 480 k s turbodúchadlom s premenlivou geometriou. Motor Cursor 13 je radový 6 valcový so zdvihovým objemom 12,9 litrov a so 7,8 litrovým motorom zdie¾a rovnakú koncepciu a usporiadanie. EuroTrakker Cursor - PREVODOVKA Špecifickú prevodovku pre každú prácu si môžete vybra zo širokej ponuky možností s 9 alebo 16 prevodovými stupòami a s integrovaným servoradením, ktorého výhodou sú redukované pohyby pri zaraïovaní a znížené zaaženie. Okrem tradièných manuálne ovládaných prevodoviek si u modelov EuroTrakker Cursor môžete teraz vybra nový automatizovaný radiaci systém EuroTronic 2, jednu z najlepších záruk prevádzkovej efektívnosti, spo¾ahlivosti,

18

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA : nápravy umožòujú mimoriadne malé polomery zatáèania, a to aj pri väèších rázvoroch. Všetky verzie sú štandardne vybavené posilòovaèom riadenia. Viac miesta pre Vás Kabína Daily má ve¾a vynikajúcich prvkov, zaèínajúc tým, že jej konštrukcia je spojená s rámom pomocou gumenných puzdier, ktoré tlmia nepríjemné vibrácie a poskytujú komfort a nehluènos na úrovni bežného osobného automobilu. Ïalej je to poloha miesta vodièa, ktorá umožòuje prístup do kabíny bez rušivého vplyvu blatníkov kolies. Podobne, ve¾ké dvere, 1666 mm vysoké a 1117 mm široké umožòujú ¾ahké nastupovanie a vystupovanie z kabíny. Toto je umožnené vïaka tomu, že dvere sa otvárajú maximálne len o 60° s užitoènou aretáciou medzipolohy pri 40° práve tak, ako u najlepších osobných automobilov. Nástupný schodík je vo výške len 42 cm nad zemou. Èalúnená konzola exkluzívneho dizajnu, ergonomický volant s hlavnými ovládacími prvkami, umiestnenými na dvoch páèkach, posilòovaè riadenia v štandardnej výbave, elektronické prístroje, antireflexná prístrojová doska, digitálne hodiny a ergonomické vypínaèe. K tomu výškovo nastavite¾né sedadlá, posuvné smerom dopredu s nastavite¾ným sklonom hlavovej opierky, ve¾ký priestor, atermické sklá okien a tichý interiér. Motory pre IVECO Daily sa vyznaèujú vyšším výkonom, ekonomikou prevádzkou a plnením nároènejších ekologických

požiadaviek. Nové motory, vybavené systémom "CommonRail Unijet" s vynikajúcim príspevkom k ochrane životného prostredia a k zníženiu spotreby paliva. Nový motor 2,3 l Unijet HPI bol vyvinutý za úèelom optimalizácie prevádzkových nákladov, predovšetkým s oh¾adom na spotrebu a údržbu. Ide o štvorvalcový, radový naftový motor s preplòovaním, so 16 ventilmi a dvomi hore umiestnenými vaèkovými hriade¾mi. Po prvýkrát je v úžitkovom automobile použitý motor so vstrekovacím systémom Common-Rail druhej generácie so vstrekovacím tlakom 1800 bar. 96CV: F1A 2,287 l, naftový preplòovaný, s výkonom 96 k (70 kW); max. výkon pri 2900 - 3900 min-1, 240 Nm pri 1800 - 2800 min-1 8140.43: 2,798 litrový, preplòovaný, s výkonom 125 k (92 kW); max. výkon pri 3600 min-1, 290 Nm pri 1800 min-1 116CV: F1A 2,287 l, naftový preplòovaný, výkon: 116 k (85 kW); max. výkon pri 3100 - 3900 min-1, 270 Nm pri 1800 - 3000 min-1 8140.43: 2,798 litrový, preplòovaný, s výkonom 146 k (107 kW); max. výkon pri 3600 min-1 a krút. moment 320 Nm pri 1500 min-1 Tradícia bezpeènosti vozidiel IVECO Bezpeènos Daily City Truck zaèína jeho konštrukciou, pre ktorú sme urobili všetko potrebné, aby dosiahla najvyššiu úroveò, akú poznáme u osobných automobilov.

motorom, ponúkajúcim dokonca vyššiu úroveò produktivity. Nový motor tector bol navrhnutý špecificky pre EuroCargo Ivecom, ktorý je jedným z najväèších svetových výrobcov dieselových motorov. Toto je dôvod, preèo je EuroCargo tector viac, než len nákladné vozidlo s novým motorom. Ovládanie Vášho EuroCarga je v rukách Vášho vodièa, èo je dôvodom toho, že vnútorné prostredie kabíny je tak dôležité. Na zabezpeèenie splynutia funkènosti a tvaru, vyvíjali sme kabínu EuroCarga spoloène s Giorgettom Giugiarom, jedným z najprestížnejších svetových dizajnérov. Dosiahnuté výsledky: - Komfortné pracovné prostredie - Vysokoproduktívna prevádzka - Bezpeèná kabína - Kabína pre Vaše podnikanie Komfortné pracovné prostredie Komfort vodièa u EuroCarga tector je ešte viac zvýšený. Priestranný, pohodlný, funkèný a tichý: toto je prostredie interiéru, ktoré ponúka EuroCargo tector. A keïže kvalita práce je odvodená od kvality pracovného prostredia, všetko má by v ¾ahkom dosahu. Pod èelným sklom sa nachádzajú nové odkladacie priestory, ktoré sú v ¾ahkom dosahu vodièa. Na zadnej stene kabíny je umiestnená odkladacia sieka na dokumenty a dvere majú väèšie odkladacie priestory a lakové opierky. Operadlo stredného sedadla je sklopné a

poskytuje vodièovi praktický stolík na uloženie dokladov ako aj nealkoholických nápojov. A samozrejme, volant má nastavite¾né vysunutie a sklon. U verzií kabín s lôžkom je pohodlie vodièa ïalej zvýšené extra hrubým matracom lôžka.Všetky tieto inovácie odrážajú premýš¾anie o detailoch, ktoré sa aplikovali u EuroCarga tector. Vysokoproduktívna prevádzka V EuroCargu je pre vodièa ešte viac vylepšené ovládanie. Palubná doska je ergonomická. Prístroje sú uložené v antireflexnom prístrojovom paneli a hlavné ovládacie prvky sú na troch ramenách volantu. Ve¾ké boèné okná, rozširujúce sa k stredu, poskytujú vynikajúci výh¾ad smerom k obrubníkom. Ergonomické dvere sa otvárajú v uhle 90° a zatvárajú sa dotykom prsta. Vstup do kabíny je rýchly a bezpeèný pomocou robustných rukovätí. Niektoré verzie pre mestský rozvoz do 12 ton majú jednoduchý nastupovací prah (protišmykový). K dispozícii je 12V elektrický zdroj pre Vᚠosobný poèítaè alebo mobilný telefón. Bezpeèná kabína Akýko¾vek prvok na EuroCargu tector, ktorý môže prispie k bezpeènejšej jazde, je súèasou zásady: staviame si vysoké ciele, dokonca aj ak sa týkajú malých detailov. Aby ste si uvedomili výhody EuroCarga tector, staèí len sadnú si na sedadlo vodièa.. K dispozícii máte vysoko pokrokové elektronické zariadenia, ako programovate¾ný tempomat.

bezpeènosti a komfortu. Oddychovou jazdou a bezpeène pri vysokých rýchlostiach s automatickou prevodovkou EuroTronic 2 plní EuroTrakker Cursor Vaše požiadavky na maximálnu efektívnos, ktorá zaèína u prevodovky: podstatnej èasti hnacieho ústrojenstva. Všetky ponúkané prevodovky sú charakteristické hladkým a presným radením ako aj prípravou pre ïalší odber výkonu, ktorý je k dispozícii pre široký rad konfigurácií.

prispieva systém APU (Air Processing Unit), pretože zlepšuje proces sušenia vzduchu vyhrievaním a filtrovaním vzduchu, používaného v celom vzduchovom systéme.

EuroTrakker Cursor - MECHANICKÉ ÚSTROJENSTVÁ Sila projektu, ktorý zodpovedá súèasnému stavu techniky, je v tom, že rad vozidiel EuroTrakker Cursor používa systém ABS ako štandard a predné nápravy verzií s èiastoèným náhonom sú vybavené kotúèovými brzdami, zatia¾ èo hnacie nápravy majú bubnové brzdy. Niektoré výhody predných kotúèových bàzd sú: - vyrovnávanie brzdnej sily (¾avá/pravá) - rýchle reakèné èasy - rýchle a jednoduché nahradzovanie brzdových platnièiek Všetko toto prináša vodièovi zvýšenie bezpeènosti a zníženie prevádzkových nákladov. Úèinnos brzdového systému nezlepšuje len systém ABS, ale podie¾a sa na nej aj systém EBL (Electronic Braking Limitation), elektronický brzdný korektor integrovaný v systéme ABS, ktorý nevyžaduje žiadne servisné zásahy. K spo¾ahlivosti komponentov brzdového systému tiež

EuroTrakker Cursor - RAD EuroTrakker Cursor tiež preukazuje všetky vlastnosti univerzálneho profesionála, pripraveného u¾ahèi prácu výrobcom nadstavieb a potlaèi náklady na úpravy, zásluhou vynikajúcej pevnosti konštrukcie. Môžeme zaèa s elektrickým a elektronickým rozhraním, ktoré je pre výrobcov nadstavieb špecifické, a pokraèova montážou držiakov a platní, ktoré sú priskrutkované (bez svorníkov) tak, aby sa umožnila ich ¾ahká demontáž. Verzie, ktoré sú k dispozícii, pokrývajú všetky možné pracovné nasadenia, vïaka širokému radu modelov pokia¾ ide o verzie motorov (od 240 do 480 k) a dostupné konfigurácie (samostatné vozidlá, ahaèe, 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8). Výsadou spoloènosti IVECO bola vždy schopnos poskytova vysokošpecializovanú ponuku pre všetky pracovné úlohy.

STAVEBNÉ TABU¼KY


AUTOMOBILY TRUCKS LASTKRAFTWAGENS

Tel.: 00421 / 2 / 43 41 27 96, 43 41 27 97 Fax: 00421 / 2 / 43 42 38 57 e-mail: renaulttrucks@renaulttrucks.sk www.renaulttrucks.sk

RENAULT TRUCKS SR Teslova 30, P.O. BOX 168 820 05 Bratislava 25 Slovenská republika

R

P

D

M

S

Tel.: 00420 / 225 10 25 10 Fax: 00420 / 225 10 25 11 e-mail: sales@renaultvi.cz www.renaulttrucks.cz

RENAULT TRUCKS ÈR, s.r.o. Køižíkova 237/36a 186 00 Praha 8 Èeská republika

ŠPECIFIKÁCIA

Vývoj èoraz spo¾ahlivejších vozidiel, výkonnejších, bezpeènejších, úspornejších, s dôrazom na technologickú inováciu pri optimálnej produktivite, väèšie rešpektovanie životného prostredia, kvalitu ponúkaných služieb... to je nieko¾ko princípov, ktoré usmeròujú naše úsilie. RENAULT - MASCOTT ¼ahko ovládate¾ný, jednoducho používate¾ný a s výdržou : slová, ktoré majú váhu. Mascott bol vytvorený ako pomocník zoh¾adòujúci všetky Vaše potreby, poslušný ku všetkým Vaším požiadavkám a vždy ostane k dispozícii. Kabíny: Mascott ponúka dva profily kabín: jednoduchá kabína, dvojitá kabína so 7 miestami. Motory: motor dCi 2,8 l s tromi výkonmi: - Mascott 110: dCi 2,8 l, 4 valce, Common Rail, maximálny výkon: 106 (78 kW) pri 3600 ot./min, maximálny krútiaci moment: 250 Nm (25,5 mkg) pri 2000 ot./min - Mascott 130: dCi 2,8 l, 4 valce, Common Rail, maximálny výkon: 125 k (92 kW) pri 3600 ot./min, maximálny krútiaci moment: 290 Nm (29,5 mkg) pri 1800 ot./min - Mascott 150: dCi 2,8 l, 4 vlace, Turbo s premenlivou geometriou, Common Rail, maximálny výkon: 146 k (107 kW) pre 3600 ot./min, maximálny krútiaci moment: 320 Nm (32,6 mkg) pri 1500 - 2000 ot./min Prevodovky: Motor: 110, 130/150, prevodovka: S 5-200, S 6-300, poèet rýchlostných stupòov: 5, 6. Hnacie a nehnané nápravy: Zadná hnacia náprava a stabilizaèná tyè: P 569: 3,5 - 5,5 t, P 669: 6 - 6,5 t. Uzávierka diferenciálu vo volite¾nej výbave pre zadnú hnaRENAULT - MIDLUM Optimalizovaná produktivita, nároènos a stránka komfortu, vysoká miera bezpeènosti ...Èinnos rozvážky s Midlumom vytvára partnestvo dlhého trvania s k¾udom na srdci. Kabíny: Najúplnejšia a najinovatívnejšia ponuka kabín na trhu. Krátka kabína, úžitoèná håbka 1363 mm. Kabína “Global”, o 400 mm viac v porovnaní s krátkou kabínou. Dvojitá kabína, užitoèná håbka 2742 mm, 4 dvere 6/7 miest pre špecifické používanie. Motory: dva motory, štyri výkony. dCi4 Výkon: 152 k - 112 kW pri 2400 ot./min, krútiaci moment: 56 mkg 550 Nm, od 1200 do 1600 ot./min.. Výkon: 174 k - 128 kW pri 2400 ot./min. Krútiaci moment: 59 mkg 580 Nm od 1200 do 1900 ot./min. dCi6 Výkon: 215 k - 158 kW pri 2400 ot/min, krútiaci moment: 71 mkg 700 Nm od 1200 do 1500 ot./min. s EGR Výkon: 265 k - 195 kW pri 2400 ot./min, krútiaci moment: 92 mkg 900 Nm od 1200 do 1700 ot./min s EGR. Prevodovky: Šes kompaktných prevodoviek, ktoré garantujú optimálnu kombináciu užitoènej záaže so zníženou spotrebou a pokojnou jazdou. - ZFS S 5-42, otvorenie: 7,53 (5,72/0,76), poèet prevod. stupòov: 5 vpred / 1 vzad RENAULT - KERAX Stavebné vozidlo až do posledného kúska, Kerax si prispôsobil každú technologickú novinku, aby zvyšoval svoju produktivitu, výkonnos a trvácnos, pre akúko¾vek pracovnú sféru, pri dodržaní všetkých nárokov na pohodlie. Kabíny vybavenia: 1 - krátka kabína, 2 - hlboká kabína, 3 - kabína “Global” + 400 mm oproti krátkej kabíne posuvné sedadlo 400 mm. Motory: jeden motor, štyri výkony. 270 dCi: výkon 265 k - 195 kW pri 2000 ot./min., krútiaci moment 103 mkg - 1010 Nm od 1010 do 1700 ot/min. 320 dCi: výkon 313 k - 230 kW pri 2000 ot./min, krútiaci moment 123 mkg - 1210 Nm od 1000 do 1700 ot./min. 370 dCi: výkon 362 k - 266 kW pri 1900 ot./min., krútiaci moment 170 mkg - 1670 Nm od 1050 do 1400 ot./min. 420 dCi: výkon 412 k - 303 kW pri 1900 ot./min., krútiaci moment 191 mkg - 1870 Nm od 1050 do 1400 ot./min. Prevodovky: Eaton 8309, otvorenie: 12,64 ( 12,64 / 1 ), poèet prevod.stupòov: 9 vpred / 1 vzad. ZF 9 S 109, otvorenie: 13,83 ( 10,24 / 0,74 ), poèet prevod.stupòov: 9 vpred / 1 vzad. ZF 16 S 151, otvorenie: 16,42 ( 13,80 / 0,84 ), poèet prevod.stupòov: 16 vpred / 2 vzad.Èoraz viac uspokojova našich klientov Lepšie uspokojova našich klientov znamená najskôr neustále zlepšova konkurencieschopnos našich produktov a služieb, ich efektívnos, vedie ponúka široký a súvislý rad vozidiel pokrývajúci požiadavky každého “remesla”, ponúka služby zabezpeèujúce optimálne užívanie našich vozidiel poèas celej ich životnosti a modernú a efektívnu distribuènú sie. Ïalej ide o uprednostòovanie inovácie v každej sfére našich aktivít, aby sme mohli poskytnú tú najlepšiu disponibilnú technológiu.

Obohati dôveru v našu Skupinu Naši klienti musia ma istotu, že nájdu v našej Skupine produkty a služby presne adaptované na ich nároky. Ale taktiež musia ma možnos každodenne overova reálnos našich s¾ubov.

2

ciu nápravu 669. Tuhá predná náprava z kovanej ocele: 3,5 - 6,5 t. Podvozok: konštrukcia podvozku sa skladá z nosníkov profilu U, nitované a zvárané rúrové prieène tyèe, úplne hladká konštrukcia podvozku, poèetné konzoly na optimálnu vo¾bu nadstavby. Zadný nárazník: výber nádrží 75 alebo 140 litrov, výber dåžky nadstavby od 2,56 do 6,24 m v závislosti od rázvoru. Hotové nadstavby pre rozmanité úèely: Valníky: BTP, Castor, Triverse Europe, plošina Vercors, dodávka 12 m3 - 14 m3. Pruženia: dve kategórie konfigurácie 3,5 až 5 t a 5,5 až 6,5 t. Kolesá: vzadu zdvojené - Zadné zdvojené a zosilnené parabolické listové pružiny s tlmièmi, stabilizaèná tyè - Predné zosilnené parabolické pruženie s tlmièmi, stabilizaèná tyè ( doplnková výbava pre podvozok s kabínou 3,5 t ). - Pruženie “easy load” v doplnkovej výbave (iba pre vyhotovenie 3,5 t), pre optimálnu výšku rámu a nakladacej hrany, zníženie o 20 mm vpredu a o 25 mm vzadu. Zdvojená zadná parabolická listová pružina, tlmièe a stabilizaèná tyè. Bezpeènos / Brzdy:4 kotúèové brzdy s odvetrávaním, hydraulické ovládanie s posilòovaèom, dve kategórie konfigurácie: 3,5 až 5 t a 5,5 až 6,5 t. ABS v sériovom vybavení alebo volite¾né, závisí od predpisov. Kabína s deformovate¾nou konštrukciou. Ståpik riadenia zasúvajúci sa pri náraze.

RENAULT - Mascott

- Eaton 4106 B, otvorenie: 7,54 (7,54/1), poèet prevod. stupòov: 6 vpred / 1 vzad - Eaton 4106 A, otvorenie: 9,03 (9,03/1), poèet prevod. stupòov: 6 vpred / 1 vzad - Eaton 5206, otvorenie: 9,03 (9,03/1), poèet prevod. stupòov: 6 vpred / 1 vzad - Eaton 6406, otvorenie: 9,01 (9,01/1), poèet prevod. stupòov: 6 vpred / 1 vzad - Eaton 8309, otvorenie: 12,57 (12,57/1), poèet prevod. stupòov: 9 vpred / 1 vzad Zadné hnacie nápravy: Štyri typy zadných hnacích náprav s jednoduchou redukciou spájajúce robustnos, užitoènú záaž a výborný energetický výkon. Zadná hnacia náprava s dvojitou redukciou je súèasou doplnkovej výbavy. Pruženie: parabolické pruženie vpredu a vzadu ( s tlmièmi a stabilizaènými tyèami ). Zosilnené parabolické pruženie vpredu a vzadu. Vzduchové pruženie vzadu ( v doplnkovej výbave ). - Zadné vzduchové pruženie s dvomi vankúšmi a elektronickým riadením. - Dia¾kové ovládanie umožòujúce meni výšku podvozku zvnútra i zvonku. - nastavite¾ná výška: 175 mm ( +105 mm / -70 mm ). Brzdový systém so štyrmi kotúèmi - Ve¾mi krátky èas reakcie, výborné držanie jazdnej stopy, trvácnos a vytrvalos bàzd vïaka širokým brzdným plochám. Brzdové zariadenie ABS sériovo. U valníkov je možné požiada, aby ABS nebolo súèasou sériovej výbavy.

RENAULT - Midlum

Rozvodovka VG 1600 - 2 Prevody ( 1 / 0,9 a 1 / 1,53 ) VG 2000 - 2 Prevody ( 1 / 0,9 a 1 / 1,53 ) Podvozky: pre dokonalé prispôsobenie sa prevádzke, Kerax poskytuje výber z troch typov rámov: - Light: maximálna užitoèná záaž ( domiešavaè, rozvoz materiálov ). - Medium: všestrannos ( vyklápaè, verejné práce, domiešavaè s èerpadlom na betón, cisterny, dávkovaèe ). - Heavy: maximálna robustnos ( sklápaèe ) špecifické previsy pre každé použitie. Predpríprava pre montហramien za kabínou pri verziách 4x2 a 6x4. Diferenciály / Tandemy: Predné hnacie nápravy: P941 s reduktormi v nábojoch 1/2 P945 s reduktormi v nábojoch 1/2, 26 Zadné hnacie nápravy: P1541 s reduktormi v nábojoch 1/2 P1545 s reduktormi v nábojoch 1/2, 26 Dvojnápravy. Mechanická a kyvná v strede. PMR 2140 EL pre cestné využitie alebo sólo podovozok ( bez reduktorov v nábojoch). 3 možné stále prevody pod¾a používania a prevodoviek. - PMR 2141 L pre využitie v súprave. 6 možných stálych prevodov pod¾a typu prevodovky - PMR 2541 M pre stavebné využitie. 7 možných stálych prevodov pod¾a výkonu motora a typu prevodovky. - PMR 3345 H pre využitie na stavbách a kameòolomoch. 7 možných stálych prevodov pod¾a vyhotovenia podvozka.

RENAULT - Kerax

STAVEBNÍ TABULKY

'
AUTOMOBILY TRUCKS LASTKRAFTWAGENS

Tel.: + 420 272111 511 Fax: + 420 272111 590 e-mail: man@man.cz; info@man.cz www.man.cz

MAN užitková vozidla ÈR spol. s r.o. Obchodní 120, 251 70 Èestlice Èeská republika

R

P

D

M

S

Tel.: + 421 / 2 / 4820 4800 Fax: + 421 / 2 / 4820 4825 e-mail: info@man-slovakia.sk www.man-slovakia.sk

MAN - ڎITKOVÉ VOZIDLÁ - SLOVAKIA, s.r.o. Rožòavská 24/A, 821 04 Bratislava Slovenská republika

ŠPECIFIKÁCIA

SPECIFIKACE

MAN - ڎITKOVÉ VOZIDLÁ - SLOVAKIA, s.r.o. bola založená v novembri 1997 ako 100%-ná dcérska spoloènos MAN Nutzfahrzeuge A.G. Mníchov, prièom štatút generálneho importéra bol MDPaT SR udelený v máji 1998.

MAN užitková vozidla ÈR spol. s r.o. Spoleènost MAN Nutzfahrzeuge ÈR byla založena v roce 1992 jako 100% dceøiná spoleènost MAN Nutzfahrzeuge AG München.

Ponuka produktov MAN zahròuje kompletný výrobný program nákladných vozidiel a autobusov MAN. Výrobný program nákladných vozidiel zahròuje ucelenú škálu úžitkových vozidiel v hmotnostných kategóriách od 6 ton až po špeciálne vozidlá s celkovou hmotnosou 50 ton. Rada ažkých ahaèov zahròuje aj vozidlá urèené pre súpravy s celkovou hmotnosou až do 250 ton. V roku 2002 došlo k ïalšiemu rozšíreniu ponuky ažkej rady TG-A v konfigurácii 6x6, 8x6 a 8x8 a predstaveniu nového desavalcového motora - Common Rail s vysokotlakovým èerpadlom motora s výkonom 660 PS.

Hlavním úkolem firmy je import produktù MAN do ÈR a jejich co možná nejúspìšnìjší prodej na èeském trhu. Nedílnou souèástí tohoto je zajištìní kompletních servisních služeb pro tyto produkty vè. dodávek náhradních dílù.

MAN - ڎITKOVÉ VOZIDLÁ - SLOVAKIA, s.r.o. riešila hneï po zahájení svojej aktívnej èinnosti otázky financovanie a vytvorenie predajnej a servisnej siete . V súèasnosti disponuje siedmymi servisnými strediskami, a to v Bratislave priamo v budove generálneho importéra, ïalej v Senci, Komárne, Žiline, Nových Zámkoch, Zvolene a v Prešove. Predaj vozidiel je zabezpeèovaný vo všetkých regiónoch Slovenska - západnom, strednom a východnom priamo cez MAN Slovakia, prièom intenzívne sú využívané aj služby zmluvných dealerov a sprostredkovate¾ov. Vïaka uvedeným aktivitám presiahla spoloènos MAN Slovakia podiel na slovenskom trhu v roku 2002 úroveò 10%. Zaslúžilo sa o to aj vozidlo TG-A, ktorého celoeurópska prezentácia sa konala v marci 2000 a koncom roka 2000 ho èlenovia medzinárodnej poroty a novinári, zastupujúci 19 krajín v Európe zvolili za Truck roku 2001. Túto cenu získal MAN už po piaty raz.

NÁZOV A POUŽITIE VÝROBKU :

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA : L2000 Evolution

rozmery hmotnos podvozok

celková dåžka

mm

-

celková šírka

mm

2295

celková výška

mm

max. 4000

rozvor náprav

mm

2910 - 5300

pohotovostná

kg

-

užitoèná

kg

-

celková

kg

5990 ÷ 10 600

poèet náprav ( hnaných )

-

2-1;2-2

pneumatiky - predné/zadné

-

205 ÷ 245 / 75 ; 8 ÷ 10R 17,5

tlak v predu / v zadu

motor

kPa

4;6

cm

4580 ; 6871

maximálny výkon

kW

103 - 162

maxim. krútiaci moment

Nm

-

3

rozmery hmotnos podvozok

celková dåžka

mm

-

celková šírka

mm

2490

celková výška

mm

max. 4000

rozvor náprav

mm

3175 ÷ 6900

pohotovostná

kg

-

užitoèná

kg

-

celková

kg

10 600 ÷ 25 000

poèet náprav ( hnaných )

-

2-3(1)

pneumatiky - predné/zadné

-

17,5 ; 19,5 ; 22.5 ; 20

tlak v predu / v zadu

motor

kPa

rozmery

/ 8000 4;6

zdvihový objem

cm3

4580 ; 6871

maximálny výkon

kW

114 - 206

maxim. krútiaci moment

Nm

-

celková dåžka

mm

-

celková šírka

mm

2500

celková výška

mm

max. 4000

rozvor náprav

mm

2900 ÷ 6700

pohotovostná

kg

-

užitoèná

kg

-

celková

kg

18 000 ÷ 41 000

poèet náprav ( hnaných )

-

2÷4(1÷2)

pneumatiky - predné/zadné

-

22.5

kPa

6300 - 9000 / 9500 - 13 000

tlak v predu / v zadu

-

6 ; 10

cm3

11 967 ; 12 816 ; 18 272

maximálny výkon

kW

206 ÷ 485

maxim. krútiaci moment

Nm

-

poèet valcov zdvihový objem

M2000 Evolution

TG-A TRUCKNOLOGY GENERATION

TYP

hmotnos

4200 -

-

poèet valcov

podvozok

L2000 Evolution

M2000 Evolution

TYP

motor

2500 ÷ 3800 / 3900 ÷ 6800

-

zdvihový objem

TG-A TRUCKNOLOGY GENERATIONSpoleènost MAN plánuje výstavbu dalších filiálek v Brnì a Ostravì.

poèet valcov

nový ažký rad od 18 do 41 ton Program generácie vozidiel Trucknology TG-A zahàòa pä typov fascinujúcich kabín pre každý druh použitia. Vrchol dokonalosti predstavuje kabína XXL so zvýšenou strechou, najväèšia kabína v Európe. Spåòa aj tie najvyššie nároky na komfort, je ideálna pre nasadenie v medzinárodnej dia¾kovej preprave. S tou istou komfortnou šírkou kabíny (2440mm) Vás oèakáva kabína XL. Dáva vozidlu nízku celkovú výšku, má optimálnu hmotnos a je vhodná pre použitie v dia¾kovej preprave pre jedného vodièa. Rad kabín so šírkou 2240 mm dopåòa kabína LX so zvýšenou strechou ktorá svojou syntézou komfortu a funkènosti výrazne formuje nový štandard v dia¾kovej preprave. Kabína L je urèená na prepravu dreva, stavebného materiálu a chladeného tovaru, ako aj pre cisternové vozidlá. V preprave na krátke vzdialenosti v stavebníctve a komunálnej oblasti udáva trend kabína M. Ku komfortu týchto kabín patrí aj bohatá sériová výbava ako elektricky nastavite¾né a vyhrievané spätné zrkadlá, elektricky ovládané okná dverí, strešné okno, tónované sklá, ve¾ký úložný priestor a izotermická odkladacia skrinka. Škála komfortných doplnkov kabíny je však omnoho širšia v príplatkovej výbave.

Od r. 2000 se nachází hlavní sídlo spoleènosti MAN užitková vozidla ÈR spol. s r.o. v Praze - Èestlicích, v komerèní zónì nedaleko dálnice D1, smìr Brno. Na tomto místì bylo vybudováno nejmodernìjší importní a servisní støedisko spolu se široce vybaveným skladem náhradních dílù.

TYP

M2000 Evolution - truck tisícich možností Stredný hmotnostný rad vozidiel sa vyznaèuje vynikajúcou povesou. Èi už ako vozidlo urèené k preprave na krátke vzdialenosti a miestny rozvoz, alebo pre ¾ahkú dia¾kovú prepravu, pre použitie na staveniskách alebo v širokom spektre komunálneho využitia: vozidlá radu M2000 udávajú trend. Pod typovým oznaèením LExxxB a MExxxB rad M2000 ponúka zvýšený komfort, lepšiu spo¾ahlivos a hospodárnos. Pod písmenom L poskytuje 4 typy kabín ¾ahkého radu, M dva typy kabín ažkého radu, E signalizuje evolúciu a B oznaèuje hmotnostnú triedu od 12 do 26 ton. Výber kabíny je pod¾a úèelu nasadenia vozidla. Šesvalcové motory s výkonmi u M2000L od 180 do 280 PS a u M2000M od 220 do 280 PS takisto spåòajú prísne emisné kritériá Euro 3. Podvozky možno pod¾a požiadavky zákazníka variova nielen v odpružení èi už s listovými pružinami, kombináciou listových pružín vpredu a pneumatického pruženia vzadu alebo uloženie celého podvozku na pneumatickom pružení ale aj v pohonoch od 4x2, 4x4 do 6x2 a 6x4. Širokú škálu použitia umožòujú rázvory náprav u M2000L od 3.200 do 6.900 mm a u M2000M od 3.175 do 6.300 mm. Štandardná výbava je skutoène ve¾ká a obsahuje elektricky vyhrievané spätné zrkadlá, elektricky ovládané okno pravých dverí, ABS, uzávierku diferenciálu zadnej nápravy, tempomat a samozrejme širokú škálu príplatkovej výbavy.

Nákladní vozy MAN jsou prodávány v regionech Praha, Brno, Èeské Budìjovice a Uherské Hradištì pøímo prostøednictvím MAN, v dalších regionech pak prostøednictvím smluvních prodejních partnerù MAN. Prodej autobusù je zajišován ze strany MAN pøímo na celém území ÈR.

TECHNICKÉ ÚDAJE :

L2000 Evolution - malý ve¾ký MAN Svojím pohotovým a všestranným talentom sa L 2000 stal meradlom pre bezpeènos a funkènos, hospodárnos a ekologickú nezávadnos aj v doprave pre stavebníctvo. L je skratkou pre štyri variácie kabín ¾ahkej triedy, E pre evolúciu, C pre hmotnostné triedy od 6 do 11 ton. Vynikajúce ekologické vlastnosti motorov Euro 3 s výkonmi 140 a 220 PS u štvorvalcov a 220 PS u šesvalca zabezpeèuje interné vedenie spalín a úprava EDC - elektronická regulácia palivovej sústavy. Podvozky tohoto MAN-u sú odpružené buï listovými pružinami, alebo komfortným pneumatickým pružením so systémom ECAS a pri svojich rázvoroch od 2.910 do 5.300 mm a s pohonmi ako 4x2 tak aj 4x4 sú vhodné na ve¾kú škálu nadstavieb. V stavebníctve sa uplatnia najmä malé trojstranné sklápaèe, prípadne aj s hydraulickou rukou, valníky s hydraulickou rukou, tzv hákové naahováky, èi ako cisterny pre prepravu pohonných hmôt k iným a ažkým stavebným strojom. Ve¾mi ob¾úbené sú tzv. L-ká 4x4 ako pojazdné dielne a prepravníky osôb. Samozrejmosou už aj v tejto hmotnostnej kategórii vozidiel je ABS, tempomat a ve¾mi široká škála príplatkovej výbavy.

Nabídka produktù MAN zahrnuje kompletní výrobní program nákladních vozidel a autobusù. Výrobní program nákladních vozù MAN zahrnuje ucelenou škálu užitkových vozidel v hmotnostních kategoriích od 6-ti tun až po speciální vozidla s hmotností 50 tun. Øada tìžkých tahaèù zahrnuje i vozidla urèená pro soupravy s celkovou hmotností až do 250-ti tun. V letošním roce dochází k dalšímu rozšíøení nabídky tìžké øady TG-A v konfiguraci 6x6, 8x4, 8x6, 8x8. Ve 2. polovinì roku 2002 bude pøedstaven nový desetiválcový motor s výkonem 660 PS opatøený dvìma vysokotlakými sbìrnicemi Common Rail a vysokotlakým èerpadlem.

STAVEBNÉ TABU¼KY

TG-A TRUCKNOLOGY GENERATION


AUTOMOBILY TRUCKS LASTKRAFTWAGENS

R

P

D

M

SSCANIA Czech Republic s.r.o. Chr᚝any 186 252 19 Rudná u Prahy Èeská republika

Tel.: 00420 / 251 095 111-2 Fax: 00420 / 257 951 224 e-mail: info.scz@scania.com www.scania.cz

SCANIA Slovakia s.r.o. Pestovate¾ská 10 821 04 Bratislava Slovenská republika

Tel.: 00421 / 2 / 482 083 11 Fax: 00421 / 2 / 482 083 59 e-mail: scaniaba@scania.sk www.scania.sk

SPECIFIKACE Stavební nákladní automobily Spoleènost Scania dodává na èeský trh kompletní øadu vozidel pro využití ve stavebnictví. Vozidla této øady jsou pøímo konstruována pro tvrdé provozní podmínky, pro støední až tìžké nasazení a nároèné pøepravní úkoly. Typickými pøedstaviteli jsou podvozky s nástavbami jako napø. rùzné typy sklápìèù nebo domíchávaèe betonové smìsi. Zákazník má možnost vybrat si nìkterý z dvou-, tøí- nebo ètyønápravových podvozkù: - dvounápravové modely: 4x2, 4x4 (stálý náhon na všechna kola) - tøínápravové modely s tandemovou dvounápravou: 6x4, 6x6 (stálý náhon na všechna kola) - tøínápravové modely s vleèenou nápravou: 6x2, 6x2*4 (øízená zadní vleèená náprava), 6x2/4 (øízená pøední vleèená náprava) - ètyønápravové modely s tandemovou dvounápravou: 8x4, 8x6 (hnaná první pøední náprava), 8x8 (stálý náhon na všechna kola), 8x4/4 (øízená pøední vleèená náprava). Urèení vozidel je dùvodem pro zvl᚝ široký výbìr rámù, uspoøádání náprav, prvkù pøenosu výkonu, pøevodovek i motorù. Ke konstrukci stavebních vozù používá Scania kompletní øadu svých pohonných jednotek - tedy motory šestiválcové 9-, 11- èi 12litrové nebo 16litrové osmiválce V8. Výkony se pohybují v rozsahu od 260 HP (191 kW) až po 580 HP (427 kW). Stavební vozy mohou využívat nìkterou z 9- až 14rychlostních pøevodovek. Podle požadavkù zákazníka lze doplnit rùzné typy pomocných pohonù pro rùzná použití. Kabiny jsou stejnì pohodlné a bezpeèné jako napø. u tahaèù a vybrat si lze celkem ze 7 rùzných typù jak klasických trambusových, tak i kapotovaných. Vozidla jsou již z výroby pøipravena pro montហnástavby, což výraznì snižuje celkové poøizovací náklady. Díky vynalézavému designu a využití komponent z øady bìžných nákladních automobilù jsou stavební vozy Scania tìmi nejlehèími na trhu. Souèasnì jsou uzpùsobeny tak, aby úspìšnì obstály v tìžkých podmínkách pøi stavebních pracích.

NÁZEV A POUŽITÍ VÝROBKÙ :

rozmìry hmotnost

celková délka

mm

9100

celková šíøka

mm

2500

celková výška

mm

3200

rozvor náprav

mm

4500 + 1355

pohotovostná

kg

12 250

užiteèná

kg

16 250

celková

kg

28500

poèet náprav ( hnaných )

-

3/2

pneumatiky - pøední/zadní

-

315 / 80 r 22,5

tlak vpøedu / vzadu

kPa

-

-

6

zdvihový objem

dm3

11,7

maximální výkon

kW

309

maxim. kroutící moment

Nm

2000

poèet válcù motor

Nástavba: tøístranný sklápìè Schwarzmüller s hliníkovými boènicemi, na levé stranì pùlená s pneumatickým ovládáním. Rozmìry ložné plochy 5100 mm x 2400 mm x 1000 mm.

Scania R 124CB8x6HZ 420

Nástavba: jednostranný sklápìè Kögel AG s rozmìry ložné plochy 5500 mm x 2300 mm x 1300 mm.

rozmìry hmotnost

celková délka

mm

8100

celková šíøka

mm

2500

celková výška

mm

3200

rozvor náprav

mm

1940 + 2160 + 1445

pohotovostná

kg

14 300

užiteèná

kg

28 700

celková

kg

43000

poèet náprav ( hnaných )

-

4/2

pneumatiky - pøední/zadní

-

13 r 22,5

tlak vpøedu / vzadu

kPa

-

-

6

zdvihový objem

dm3

11,7

maximální výkon

kW

309

maxim. kroutící moment

Nm

2000

motor

poèet válcù

Scania P114CB8x4HZ 380

rozmìry hmotnost podvozek

Nástavba: domíchávaè betonových smìsí Schwing Stetter

celková délka

mm

8100

celková šíøka

mm

2500

celková výška

mm

3500

rozvor náprav

mm

1735 + 2505 + 1355

pohotovostná

kg

14 300

užiteèná

kg

21700

celková

kg

36000

po��et náprav ( hnaných )

-

4/2

pneumatiky - pøední/zadní

-

13 r 22,5

tlak vpøedu / vzadu

kPa

-

-

6

zdvihový objem

dm3

10,6

maximální výkon

kW

280

maxim. kroutící moment

Nm

1800

poèet válcù

SCANIA R124CB8x6HZ

Scania P114CB8x4HZ 380

TYP

motor

Ètyønápravový podvozek pro provoz po zpevnìných komunikacích v konfiguraci náprav 8x4 (pohánìné obì zadní nápravy) s denní kabinou CP 14. Motor typu DC 1104 s pøímým vstøikováním paliva pøeplòovaný turbodmychadlem a s chladièem stlaèeného vzduchu, výkon 380 HP (280 kW), Euro 3. 12 stupòová pøevodovka Scania GRS 900. Vpøedu i vzadu parabolické listové pružiny o technické únosnosti 7,5t-7, 5t-10, 5t-10,5t. Brzdy bubnové s ABS.

SCANIA T124CB6x4NZ

SCANIA R124CB8x6HZ

TYP

podvozek

Ètyønápravový podvozek pro provoz na zpevnìných komunikacích i v terénu v konfiguraci náprav 8x6 (první, tøetí a ètvrtá náprava pohánìná) s denní kabinou CR 14. Motor typu DC 1201 s pøímým vstøikováním paliva pøeplòovaný turbodmychadlem a s chladièem stlaèeného vzduchu, výkon 420 HP (309 kW), Euro 3. 12 stupòová pøevodovka Scania GRS 890 R a dìlící rozvodovka silnice/terén. Vpøedu i vzadu listové pružiny o technické únosnosti 8t-8t-13t13t. Brzdy bubnové s ABS, TC a hydrodynamickým retardérem.

SCANIA T124CB6x4NZ

TYP

podvozek

Tøínápravový podvozek pro provoz na zpevnìných komunikacích v konfiguraci náprav 6x4 (pohánìné obì zadní nápravy) s kapotovanou kabinou CT 14. Motor typu DC 1201 s pøímým vstøikováním paliva pøeplòovaný turbodmychadlem a s chladièem stlaèeného vzduchu, výkon 420 HP (309 kW), Euro 3. 12stupòová pøevodovka Scania GRS 900 R . Vpøedu i vzadu listové pružiny o technické únosnosti 7,5t-10, 5t-10,5t. Brzdy bubnové s ABS, TC a hydrodynamickým retardérem. Vozidlo je vybaveno odnímatelným elektrickým navijákem s tažnou silou 11t.

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE :

TECHNICKÉ ÚDAJE :

Scania T124CB6x4NZ 420

STAVEBNÍ TABULKY

SCANIA P114CB8x4HZ 380

21


S TAVEBNÍ STROJE

!

I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Zemné Stroje - Ing. Ladislav Gulan, PhD., ...................................................................... 24 - 25 II. PØEHLED VÝROBCÙ A DOVOZCÙ STAVEBNÍCH STROJÙ ................................................................................................ 26 III. HLAVNÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ STAVEBNÍCH STROJÙ .................................................................................................. 27 STAVEBNÍ STROJE AGROTEC ( Fiat Kobelco ) .................................................................................................................................28 - 29 BILIA ( Volvo ) ................................................................................................................................................ 30 - 31 KUHN ( Komatsu ) ..................................................................................................................................... 32 - 33 - 34 EUROSTROJ SCHLAGER .......................................................................................................................................... 35 STAVOPLAST ( Menzi Muck ) ..................................................................................................................................... 35 TERRASTROJ ( JCB ) ........................................................................................................................................ 36 - 37 MOS ( Atrimex ) ..................................................................................................................................................... 38 OTS ..................................................................................................................................................................... 38 COMPEL ............................................................................................................................................................... 38 OTS ..................................................................................................................................................................... 39 ATRAM BRNO ......................................................................................................................................................... 39 CIME ( Merlo ) ....................................................................................................................................................... 39 HYDREX ( Way Industry ) .......................................................................................................................................... 40 SACHARÈUK ( Novotny ) .......................................................................................................................................... 40 ZTS ( Thomas ) ....................................................................................................................................................... 40 KOLEX ( Putzmeister ) .............................................................................................................................................. 41 OTS ...................................................................................................................................................................... 41 JAMI ( Stema Pedax ) ............................................................................................................................................... 42 OTS ...................................................................................................................................................................... 43 OBNOVA ( Mitas ) ...................................................................................................................................................44

STAVEBNÍ TABULKY

23


ZEMNÉ STROJE

!

Zemné stroje tvoria najpoèetnejšiu skupinu stavebnej mechanizácie, ktorá zabezpeèuje realizáciu širokého poètu stavebných technológií. Súèasné požiadavky na mechanizáciu stavebných technológií vyžadujú výkonné, spo¾ahlivé a bezpeèné stroje, pomocou ktorých možno zvládnu všetky práce spojené s realizáciou stavebných diel. Vznikol tak sortiment univerzálnych zemných strojov so širokou paletou prídavných pracovných zariadení pokrývajúci celú škálu výkonových, alebo nosnostných tried. Zemné stroje sú urèené na rozpojovanie zemín (ažbu), jej nakladanie na dopravné prostriedky, prepravu a prípadne aj rozprestieranie a zhutnenie. Pri ve¾kom rozsahu zemných prác sú obyèajne nasadzované v zostavách strojov, prièom stroje na ažbu urèujú technológiu a organizáciu práce. Ich výkonu by mali by kapacitne prispôsobené následné dopravné, zakladacie, prípadne zhutòovacie stroje. Rozdelenie do výkonových, resp. nosnostných tried je dnes urèované ekonomickými ukazovate¾mi prevádzky, obyèajne je objektivizované každým výrobcom, ktorí potom nezávisle na sebe ponúkajú ucelené stavebné rady pokrývajúce malé, stredné a tiež ve¾ké kategórie. Súèasný vývoj je charakterizovaný zvyšovaním výkonnosti strojov, využívaním nových pracovných systémov, modulárnosou, využívaním systémov riadenia stroja a monitoringu ich prevádzky, ergonómiou jednotlivých riešení a samozrejme zvyšovaním kvality, životnosti a bezpeènosti.

peèi bezpeènú prevádzku stroja, priechodnos, mobilnos a manévrovatelnos. Poèas pracovného cyklu na zabezpeèenie stability rýpadlo používa sklopné, alebo teleskopické stabilizaèné podpery. Hornú otoènú nadstavbu tvorí rám na ktorom je upevnené pracovné zariadenie, hnacie agregáty s príslušenstvom a stanovište obsluhy s riadiacimi a ovládacími prvkami. Otáèanie nadstavby vzh¾adom na podvozok pomocou pohonu otoèe a prenos síl medzi hornou otoènou nadstavbou a podvozkom zabezpeèuje ve¾korozmerové ložisko. Pracovné zariadenie klasických rýpadiel tvorí výložník ovládaný priamoèiarymi hydromotorni výložníka, násada ovládaná priamoèiarym hydromotoron násady a pracovný nástroj (výšková alebo håbková lyžica) s priamoèiarym hydromotorom nástroja a preklápacou pákou. Niektoré rýpadlá využívajú pracovné zariadenie tvorené teleskopickým výložníkom s mechanizmom ovládania nástroja a nástrojom. Výložník rýpadla môže by celistvý alebo delený, násada môže by celistvá, teleskopická alebo so zmenou bodu závesu, èo umožòuje pod¾a potrieb nasadenia rýpadla meni dosahy, rypné sily a rypné rýchlosti. Nástroj býva vybavený vymenite¾nou reznou hranou, alebo vymenite¾nými zubami. Urèujúcimi technickými parametrami rýpadla sú navàšený (niekedy zarovnaný) objem nástroja, ve¾kos rypnej a vylamovacej sily, maximálny výškový, horizontálny a håbkový dosah, výkon motora, rázvor, rozchod a minimálny polomer zatáèania.

Medzi základné typy zemných strojov patria nasledovné skupiny: - stroje na ažbu: lyžicové a korèekové rýpadlá, dozéry, scrapery, rozrývaèe, zemné frézy - stroje na manipuláciu a dopravu: nakladaèe, manipulátory, scrapery - zhutòovacie stroje. Niektoré sú technologicky prítomné vo viacerých skupinách.

Nakladaèe

Kritérií na rozdelenie strojov na ažbu je nieko¾ko. Pod¾a spôsobu práce rozde¾ujeme tieto stroje na : - stroje pracujúce nepretržite - stroje pracujúce cyklicky. Pod¾a pohybu pri práci: - stroje pracujúce pojazdom: nakladaèe, manipulátory, dozéry, rozrývaèe - stroje, ktoré pri ažbe stoja: rýpadlá Pod¾a druhu podvozku: - pásový podvozok: s jedným, alebo viacerými pásmi - kráèajúci podvozok - kolesový podvozok: s oce¾ovými, alebo pneumatikovými kolesami - ko¾ajový podvozok - automobilový podvozok - plávajúci podvozok - kombinovaný. Pod¾a druhu pohonu pojazdu: - s mechanickým pohonom - s hydrostatickým pohonom: a, s centrálnym hydromotorom b, s hydromotormi v nápravách c, hydrokolesami - s hydrodynamickým pohonom

Rýpadlá

Cyklicky pracujúce lyžicové rýpadlá sú mobilné stroje, ktoré poèas pracovného cyklu pracovným orgánom - výškovou, alebo håbkovou lyžicou - v tvare otvorenej nádoby s reznou hranou zeminu rozpojujú, naberajú do lyžice a pomocou pracovného zariadenia a otoènej nadstavby dopravujú na následný transportný prostriedok (nákladný automobil, dumper, vagón a pod.), alebo zeminu len premiestòujú. Poèas jedného pracovného cyklu rýpadlo stojí, pohybuje sa iba pri premiestòovaní. Na pohon sa najèastejšie používa vznetový motor, tam kde je to výhodné a podmienky to dovo¾ujú používa sa aj elektromotor. Na prenos síl sa v súèasnosti temer výluène používajú hydrostatické systémy. Pohon pojazdu býva mechanický, hydrostatický s centrálnym hydromotorom, s hydromotormi v nápravách, ale tiež sú známe riešenia bez pohonu pojazdu len s brzdeným podvozkom (rýpadlo sa na pracovisku premiestòuje za ažným vozidlom, alebo sa presúva pomocou vlastného pracovného zariadenia). Rýpadlá s ve¾kosou nástroja do 1 m3 sa obyèajne zhotovujú ako univerzálne, základnú lyžicu možno nahradi inými typmi (skalná, drenážna, roštová, profilová apod.), alebo inými druhmi pracovného zariadenia (drapák, paletizaèné vidly, vidly na gu¾atinu, hydraulické rozrušovacie kladivo a pod.), èo umožòuje lepšie technologické a èasové využitie stroja. Rýpadlá s väèšími nástrojmi sú obyèajne konštruované ako jednoúèelové, po opotrebení sa nástroj vymení za nový. Základné stavebné prvky hydraulického lyžicového rýpadla sú podvozok, horná otoèná nadstavba a pracovné zariadenie. Konštrukcia podvozku zabezpeèuje spo¾ahlivú prevádzku stroja v urèených prevádzkových podmienkach, stabilitu a manévrovate¾nos. Rýpadlo možno použi len za podmienok stanovených výrobcom a na ažbu v zeminách, ktoré uvádza výrobca. Pracujú väèšinou v teréne, v stiesnených priestoroch, prekonávajú stúpania a èasto sa pohybujú v teréne s prieènym sklonom. Vlastnosti podvozku musia zabez-

"

Nakladaèe sú cyklicky pracujúce mobilné stroje, ktoré pracovným nástrojom - lopatou - v tvare otvorenej nádoby s reznou hranou naberajú materiál a pomocou pracovného zariadenia ho nakladajú do následných transportných prostriedkov, alebo ho dopravujú na kratšie vzdialenosti. Na pohon sa používa vznetový motor a na prenos síl sa používajú hydrostatické systémy. Pohon pojazdu býva hydrostatický s centrálnym hydromotorom, s hydromotormi v nápravách, ale tiež hydrostatický pohon s mechanickým premostením a hydrodynamický pohon. Nakladaèe malej a strednej ve¾kosti sa obyèajne zhotovujú ako univerzálne, základnú lopatu možno nahradi inými typmi (roštová, profilová, èe¾usová, èistiaca apod.), alebo inými druhmi pracovného zariadenia (drapák, paletizaèné vidly, vidly na gu¾atinu, hydraulické, závesné zariadenia, podkopové zariadenie a pod.), èo umožòuje lepšie technologické a èasové využitie stroja. Základné stavebné èasti nakladaèa sú nosiè a pracovné zariadenie s nástrojom. Nosiè najèastejšie s kolesovým podvozkom zabezpeèuje spo¾ahlivú prevádzku stroja v urèených prevádzkových podmienkach, jeho stabilitu a manévrovate¾nos. Na ráme sú umiestnené agregáty pohonu s príslušenstvom, pracovné zariadenie a stanovište obsluhy s riadiacimi a ovládacími prvkami. Pracovné zariadenie je tvorené výložníkom, kinematikou ovládacieho mechanizmu a nástrojom. Nástroj je uchytený na pracovné zariadenie pomocou tkz. rýchloupínaèa, ktorý zabezpeèuje rýchlu a bezpeènú výmenu nástroja. Sortiment prídavných pracovných zariadení pre nakladaèe býva široký a umožòuje realizáciu najèastejších pracovných technológií v stavebníctve, priemysle, po¾nohospodárstve, lesnom a drevospracujúcom priemysle a komunálnej sfére. Koncepène môžu by nakladaèe riešené ako èelné, otoèné a kåbové. Zvláštnu skupinu z h¾adiska riadenia nosièa tvoria nakladaèe riadené preklzom kolies. Urèujúcimi technickými parametrami nakladaèa sú navàšený (niekedy zarovnaný) objem nástroja, ve¾kos trhacej a zdvihovej sily, vysýpacia výška, výkon motora, rázvor, rozchod a minimálny polomer zatáèania.

Rýpadlo-nakladaèe

Rýpadlo-nakladaèe predstavujú pomerne novú skupinu univerzálnych zemných strojov, ktorá v sebe úèelne integruje vlastnosti rýpadiel a nakladaèov. Ich použitie je vhodné tam, kde sa realizujú zemné práce malého a stredného rozsahu so zameraním na rozpojovanie zemín a manipuláciu. Nosiè rýpadlo-nakladaèa je tkz. traktorového typu s pevným, alebo kåbovým rámom. V prednej èasti nosièa je uchytené nakladacie pracovné zariadenie a v zadnej èasti je otoène uchytené podkopové rýpacie zariadenie. Stroj môže teda pracova v režime nakladaèa, alebo rýpadla. Zariadenia obsluhuje strojník zo stanoviša obsluhy, ktoré je orientované pod¾a druhu použitého pracovného zariadenia. Z h¾adiska pohonu nesú tieto stroje znaky nakladaèov. Ve¾mi èastá je koncepcia pohonu a riadenia všetkých kolies. Urèujúcimi technickými parametrami rýpadlo-nakladaèa sú parametre nakladacieho zariadenia, podkopového rýpacieho zariadenia a nosièa.

Manipulátory

Teleskopické manipulátory predstavujú najmladšiu univerzálnu skupinu pracovných strojov, urèenú na manipuláciu s rôznymi druhmi materiálov, prièom využívajú široký sortiment prídavných pracovných zariadení. Sú prevažne konštruované ako terénne stroje umožòujúce prácu na nerovných a nespevnených podložiach. Pozostávajú z nosièa a pracovného zariadenia. Ich nominálna nosnos býva v rozsahu 2,5 t až 6 t, výkon inštalovaného

STAVEBNÉ TABU¼KY


Pøehled výrobcù a dovozcù stavebních strojù Údaje jsou informativní, slouží pro orientaci.

Unex

Dressta

New Holland

Terex

CASE-POCLAIN

FERMEC TEREX

Fusch

Menzi Muck

Atram Brno

Way Industry

Thomas

Novotný

Weidemann

dieci

Motorové gradery

Doz��ry

Kompaktory

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KUHN - Slovakia Bilia Stavební stroje Bilia Stavebné stroje Agrotec - CZ Hydrex - SK Terrastroj SK Terramet CZ Staves CZ Phoenix Zeppelin Phoenix Zeppelin Liebherr Liebherr

•

Investex

•

•

Unex Unièov

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Informaèní tech. kanceláø

•

•

Staves

•

-

•

•

Staves

•

Austrodiesel Slovakia Austrodiesel Bohemia

•

•

•

•

Austrodiesel Slovakia

•

•

•

•

•

•

Kuhn Slovakia

•

Kuhn Bohemia Stavoplast

•

•

Atram Brno

•

Hydrex

•

ZTS Baumachinen

•

Novotný

•

Eurostroj Schlager Eurostroj Schlager

•

•

Eurostroj Schlager

• STAVEBNÍ TABULKY

•

•

•

Austrodiesel Bohemia

Eurostroj Schlager

26

Manipulátory

•

•

Špeciálne rýpadlá ( kráèavé rýpadlá )

Pevné dumpre

ZS Detva

Kåbové dumpre

Liebherr

Velké kåbové nakladaèe

CAT

Kompaktné kåbové nakladaèe stredná trieda

3

Kompaktné malé kåbové nakladaèe

O &K

Šmykom riadené mininakladaèe

JCB

•

Obrie rýpadlá

Fiat Kobelco

•

Pásové rýpadlo

Volvo

KUHN - Bohemia

Kolesové rýpadlo

Komatsu Hanomag

Minirýpadlo

VÝROBCE (PRODEJCE)

ZNAÈKA

Rýpadlo - nakladaè

elektrický pohon

•


Hlavní možnosti provedení stavebních strojù

Typ stavebního stroje / popis - urèení

MINIRÝPADLO Minirýpadlá jsou stavební stroje používané pøi malých stavebních pracích, vìtšinou v mìstské zástavbì pøi hloubení ryh, výkopù a malých zemních pracích. Výhodov jsou malé rozmìry, slušný výkon, množství pøídavných zaøízení. Pøi pracovném nasazení dokáže minirýpadlo nahradi výkon nìkolika pracovníkù. Vìtšina strojù této kategorie je konstruována na pásovém podvozku a pro lepší stabilitu stroje jsou vybaveny pøední radlicí. U nìkterých typù je možné hydraulicky mìnit šíøku rozchodu podvozku.

Poznámka (podvozek) Bìžná sila

Poznámka Typ stavebního stroje / popis - urèení

Obrazová dokumentace

Bìžná nosnost

Bìžná nosnost

- CLSS systém - hydraulicky mìnitelný rozchod podvozku - øada pøídavných zaøízení - dvourychlostní podvozek - možnost práce rozkroèmo nad výkopem - množství lžic a doplòkù - násady až do 1900 mm

- elektronické ovládání - monitor - 2 nezávislé hydromotory - øídící elektronika - vlastná diagnostika - lopaty : 2,3 - 4,1 m3 nosnost: 7 510 - 19 500 kg

KOMPAKTNÍ KLOUBOVÉ NAKLÁDAÈE STØEDNÍ ØADA Kompaktní kloubové nakládaèe jsou urèeny pro nakládku vìtšího množství zeminy, anebo sypkých materiálù, vìtšinou v lomech, na stavbách cest a pod... . Vyznaèují se velkým výkonem a velkým objemem lžíce. Kloubový podvozek stroje zabezpeèuje lehkou ovladatelnost. Možnost dodávání množství doplòkových elektronických systémù jako napø.: LTS - pomáhající tlumit nárazy vznikající pøi projezdech s plnou lžící.

6,5 až 30,2 kW 880 až 4 800 kg

- krabí chod rýpadel - øazení kol všemi smìry KOLOVÉ RÝPADLO - výkonná elektronika - øada pøídavných zaøízení - možnost uložení ramene Kolová rýpadlá jsou stavebními stroji urèenými pro stavební pøed kabinou - menší typy, práce pøevážnì na zpevnìném terénu - pøevážnì tam, kde anebo vedle kabiny. potøebujeme výkonné rýpadlo, ale nechceme znièit cestnou komunikaci. Svým urèením se pøedevším používají pøi stavebních pracích v mìstských aglomeracích. Výhodov kolového podvozku je i možnost samostatné dopravy stroje na místo 55 až 110 kW urèení. Stroje jsou standardnì vybaveny posilòovaèem øízení, kompaktním poèítaèem a elektronickým øídícím systémem. 9 460 až 21 000 kg - elektronické ovládání - monitor PÁSOVÉ RÝPADLO - X - rámový podvozek - 2 nezávislé hydromotory - øídící elektronika Výhodou pásových rýpadel je jejich možné nasazení i na ne- - vlastná diagnostika spevnìném terénu. Samozøejmostí tìchto strojù je jejich vy- - lopaty : 0,09 - 2,70 m3 bavení rùznými délkami násad a velkostmi lžic. Pro dosažení - hloubka výkopu: 4 - 12 m lepších parametrù dodávají nìkteøí výrobci dìlené rameno. Pásové podvozky je možné zvolit podle požadavkù a tím pøíznivì ovlyvnit stabilitu stroje. Všechny stroje jsou vybaveny 73,5 až 228 kW (331kW) øídící elektronikou s plynulým nastavením charakteristik pøímo z kabiny stroje a zdvojenou hydraulikou. 13 000 až 47 500 kg (77t)

Fiat Kobelco - kompaktní minirýpadlo

VELKÉ KLOUBOVÉ NAKLÁDAÈE Velké kloubové nakládaèe jsou urèeny pro nakládání zemin, anebo sypkých materiálù v lomech, na stavbách cest a pod... . Vyznaèují se velkým výkonem a velkým objemem lžíce. Kloubový podvozek stroje zabezpeèuje lehkou ovladatelnost. Možnost dodávání množství doplòkových elektronických systémù jako napø.: LTS - pomáhající tlumit nárazy vznikající pøi projezdech s plnou lžící.

- speciální kráèivý podvozek - krabí chod rýpadel - øízení kol všemi smìry - výkonná elektronika Speciální rýpadlá urèeny pro nasazení všude tam, kde není - øada pøídavných zaøízení možné umístit stroje na klasických podvozcích. Rýpadlá na- - hloubka výkopu: 3,9 - 6,4 jdou uplatnìní na strmých svazích, v bahnitém terénu, pøi m úpravì koryt øek a horských bystøin, v lesnictví pøi tìžbì døeva, a pod... . Svahová dostupnost tìchto rýpadel je až 100%. Stroj øídí výkonná diagnostická elektronika, speciální hydrau53 až 105 kW lický systém zabezpeèuje jednoduché ovládání stroje a jeho výborné charakteristiky. 5 400 až 10 500 kg

Komatsu - hydraulické rýpadlo

Reagují na logistickou potøebu ukládat bøemeno na vidlicích dále než je dosah vidlic. Toto je øešeno šikmým umístìním sloupu zdvihacího zaøízení. Jeho výsuvem se však souèasnì snižuje nominální nosnost vozíku. Èelní vysokozdvižné vozíky teleskopické terénní - jsou mnohem èetnìjší, což je dáno pøedevším logistickou potøebou ve stavebnictví. S terénními mají spoleèné zejména svìtlost rámu, volbu pneumatik s pohonem na všechna ètyøi kola a teleskopický šikmo umístìný sloup zdvihacího zaøízení.

KLOUBOVÉ DUMPRE

Komatsu - PC1

Kloubové dumpre jsou vysokovýkonné transportní stroje urèeny pro pøepravu v tìžkém terénu, na nespevnìných komunikacích anebo v prudkých svazích a bahnité pùdì. Vìtšinou jsou za pøední nápravou tyto stroje vybaveny kloubem, který zlepšuje jejich manévrovatelnost. Dumpre jsou vìtšinou s pohonem všech kol s hydropneumatickým odpružením všech náprav a s výkyvným systémem rámu, umožòujícím dosahovaní vìtších rychlostí.

SPECIÁLNÍ RÝPADLÁ ( KRÁÈIVÁ RÝPADLA )

Rýpadlo-nakládaèe jsou univerzální stroje na kolovém podvozku s všestranným využitím. Tyto stroje spojují pøednosti a výhody nakládaèù s pøednostmi rýpadel do jednoho stroje. Od malých modelù z vlastnostmi mininakládaèe a minirýpadla až po plnohodnotné stroje øízeny a diagnostikovány elektronikou. Rýpadlo u tìchto strojù je vìtšinou uzpùsobeno pro kopání ryh. Hlavné využití tìchto strojù je v mìstských zástavbách pøi úpravách cestných komunikací.

Jsou vysokovýkonné transportní stroje pro pøepravu velkého množstva zemin, nebo jiných materiálù s vynikajícími manevrovacími schopnostmi. Stroje disponují obrovským výkonem motoru, obrovskou ložnou plochou. Svými vlastnostmi jsou vhodné k pøevozu zeminy v terénu, menší øady i na silnici.

MOTOROVÉ GREJDERY

Motorové grejdry nejsou v naší zemi pøíliš rozšíøeným strojem, pøestože svým uživatelùm nabízejí mimoøádné schopnosti nenahraditelné jiným typem strojù. Grejdry jsou používany pro úpravu zemin zejména pro finální úpravu podkladu cest, pøesné nanesení zeminy do požadovaného sklonu a úhlu.

teleskopický manipulátor Agri 30.7 T

- speciální tvar korby zabraòující vysypání nákladu - kloubový podvozek pro vìtší manévrovatelnost - elektronické vyvažování náklonu

194 - 320 kW 19 700 - 37 000 kg

Kloubový dumper Volvo A35D

297 - 2013 kW

DOZÉRY

Pevný Dumper Euclid R65C - EH 1100

- pøední radlice - støední rozrývaè montovaný hned za pøední nápravou - hlavní støední radlice otoèná o 360° - zadní rozrývaè

104 - 230 kW 13 000 až 27 000 kg

JCB rýpadlo-nakladaèe

- øízeny všechny kola - elektronické ovládání MININAKLÁDAÈE - øídící elektronika SMYKEM ØÍZENÉ NAKLÁDAÈE - vlastná diagnostika - lopaty: 0,25 - 0,60 m3 Smykem øízené nakládaèe jsou univerzálními malými stroji max. nosnost: 338 - 1089 kg využitelnými tak na zpevnìných vozovkách jako i v terénu. Výhodou je jejich výjimeèná manévrovatelnost, malé rozmìry, kompatibilita pøídavných zaøízení jako i možnost nasazení v tìžkém terénu, co èiní tento stroj nepostrádatelným pro stavební firmy. 11,8 až 65 kW

Motorový grader GD 530 A (W) - 2E

- pracovní radlice - zadní rozrývaè

Stavební stroje urèeny pro pøemísování a úpravu vìtšího množství zemin. Stroj je vybaven pracovní radlicí pro tlaèení a rozložení zeminy a zadním rozrývaèem pro rozrušování zemin. Pásový podvozek stroje ho pøedurèuje pro nasazení pro nejobtížnìjší podmínky. 52 kW až 888 kW 6 300 až 142 500kg

WAY L 752

- jednopákové øízení - øízení všech kol KOMPAKTNÍ MALÉ KLOUBOVÉ NAKLÁDAÈE - elektronické ovládání - øídící elektronika - vlastná diagnostika Kompaktní kloubové nakládaèe jsou všestrannými stroji urèe- - lopaty: 0,60 - 1,6 m3 nými pro nakládání tovaru, anebo zeminy ve všech pracov- max. nosnost: 2730 - 6065kg ních podmínkách. Kloubové uspoøádání podvozku zabezpe- výšk. dosah: 4,0 - 5,5 m èuje výjimeènou manévrovatelnost stroje. Výškový dosah tìchto strojù je pøedurèuje pro rùzne druhy prací.

KOMPAKTORY

Skládkové kompaktory se již staly nedílnou souèástí vìtšiny modernì øešených skládek komunálního odpadu a jejich pøínos a výhodnost jejich použití pøi hutnìní odpadu je všeobecnì znám. Správné zhutnìní odpadu dokáže zásadním zpùsobem snížit prostorové nároky na uložení odpadu a souèasnì zlepšuje podmínky pro jeho rozklad.

37,0 až 64,0 kW 4 200 až 7 400 kg

Fiat Kobelco -W270 Evolution

60 - 100 kW 5 500 - 13 200 kg

31 000 až 181 000kg

STILL - vychystavaci nízkozdvižní vozík

32,0 až 72,0 kW

1 353 až 3 900 kg

195 až 1165 kW

DUMPRE

- elektronické ovládání - øídící elektronika - vlastná diagnostika - krabí chod rýpadel - lopaty rýpadlo: 6400 kg nakládaè: 4200 kg kapacita lopaty rýpadla.: 0,07 - 0,24 m3 - hloubka výkopu: 4 - 12 m

2 790 až 8 700 kg

JCB Èelné kolové nakládaèe

- elektronické ovládání - monitor - 2 nezávislé hydromotory - øídící elektronika - vlastná diagnostika - lopaty : 4,0 - 35 m3 nosnost: od 19 500 kg

MANIPULÁTORY / TERÉNNÍ MANIPULÁTORY

458 až 2 x 1 500 kW 108 700 až 700 000 kg

Obrazová dokumentace

95 až 195 kW 9 800 až 18 271 kg

18 200 až 60 000 kg

Fiat Kobelco - kolové rýpadlo EX 165W

- elektronické ovládání - monitor OBØÍ RÝPADLA - 2 nezávislé hydromotory - øídící elektronika - vlastná diagnostika Obøí rýpadla jsou pøedevším využívané jako lomové stroje. - lopaty : 6,50 - 44,0 m3 Vzhledem k zatížení a provozu stroje jsou na rýpadlá kladeny enormné požadavky na spolehlivost, ekonomiku provozu a produktivitu tìchto strojù.

RÝPADLO - NAKLÁDAÈ

Bìžná sila

Komatsu WA95-3 active

STAVEBNÍ TABULKY

Komatsu D475A-3

- dozérová radlice - nakládací lopata

23 000 až 38 000 kg

Komatsu WF450T-3

27

3


 

R

P

D

M

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

S

AGROTEC a.s. Brnìnská 74 693 01 Hustopeèe u Brna Èeská republika

Tel.: 00420 / 519 402 382 Fax: 00420 / 519 402 380 e-mail: agrotec@agrotec.cz www.agrotec.cz

HYDREX spol. s r.o. Partizánska cesta è. 1465 962 05 Hriòová Slovenská republika

Tel.: 00421 / 45 / 5497025, 6, 9 Fax: 00421 / 45 / 5497675 e-mail: hydrex@zv.psg.sk

NÁZEV A POUŽITÍ : SL 35B-SL 40B-SL 45B-SL 55BH-SL 65B

3

Kompaktní smykem øízené kolové nakladaèe o výkonu motoru 24-46,5 kW, jejich užiteèná zdvihací hmotnost je od 658 do 1250 kg. Jedná se o stroje s kolovým podvozkem a jsou pohánìny hydrostatickým pohonem. Lze je použít tam kde je potøeba pracovat v omezeném prostoru a s potøebou vyšší manévrovatelnosti. Speciálnì konstruovaný výložník umožòuje svou robustností dosáhnout vysokého využití stroje. Pøídavný hydraulický okruh èiní z tohoto nakladaèe všestranného a spolehlivého pomocníka. Pro své rozmìry lze stroj využít i v oblasti zemìdìlské výroby, s možností agregace se speciálními zaøízeními pro manipulaci s rùznorodým materiálem. E 20SR - E 25SR - E 30SR - E 35SR - E 40SR Kompaktní mini rypadla Fiat Kobelco o výkonu motoru až 27,2 kW, mají max. hloubkový dosah až do témìø 4000 mm. Tyto stroje mají pásové podvozky a hydrostatický pohon. Jsou konstruována tak aby mohla pracovat ve stísnìném prostoru jako je mìstská zástavba. Pro lepší stabilizaci pøi práci jsou stroje vybaveny èelní radlicí. Pøi otáèení, nástavba nepøesahuje obrysy podvozku. U vybraných modelù lze hydraulicky mìnit rozchod podvozku. U všech typù lze pøipojit jednoèinný èi dvojèinný hydraulický okruh, stroj má tak možnost širšího využití.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE:

OZNAÈENÍ

SL35B

SL40B

SL45BH

SL55BH

SL65B

výkon motora kW/PS

24 / 33

28 / 38

30,5 / 43

38,5 / 53

46,5 / 65

celk. hmotnost

kg

1990

2045

2445

2455

3185

celkové zatížení

kg

626

630

764

773

1100

zatížení v max. výšce

kg

658

658

954

954

1250

trhací síla

kg

1545

1545

1690

1690

2850

km/h

0 - 11

0 - 12,5

0 - 12

0 - 12

0 - 20

rychlost

SL65B OZNAÈENÍ

E 30SR

E 35SR

E 40SR

E 45SR

výkon motoru

kW

17

18

23

27.2

objem lžíce

m3

0,046 - 0,111

0,045 - 0,13

0,10 - 0,17

0,10 - 0,17

hloubkový dosah

mm

3100

3380

3670

3900

výškový dosah

mm

4650

4660

5350

5390

celková hmotnost

kg

3290

3730

3670

4800 E 30SR

FB 100.2-FB 110.2-FB 200.2 Rýpadlo-nakladaèe Fiat Kobelco o výkonu motoru 79 kW a trhací síle až 7400 kg. Jedná se o stroj urèený jak k provádìní podkopových prací tak k nakládání. Mají hydrodynamický pohon a jejich uplatnìní je velmi široké a na našem trhu jde o nejprodávanìjší sortiment ve stavebních strojích. Svou standardní výbavou, systémem LTS, který tlumí rázy vznikající v pøední lopatì, je bezesporu výkonným strojem a dobrým pomocníkem v provozu. První dva typy jsou vybaveny klasickým systémem øízení pøedními koly. Nejvìtší typ FB 200.2 je vybaven tøemi systémy øízení: 2 koly, 4 koly, krabí chod, èímž se zvyšuje obratnost v terénu. Prùchodnost horším terénem je u tìchto strojù mnohem lepší. Parametry výkonù, hloubkových dosahù, trhacích sil jsou u všech nabízených typù podobné. T13-T14-T17 Manipulátor Fiat Kobelco je v souèasnosti novinkou, která pøichází v oranžové barvì na trh. Stroje jsou schopny manipulovat s materiálem ve výškách od 13 do 17 metrù. Vynikající je použití stroje pro jeøábnické práce, rovnìž pro práce s paletizaèními vidlemi a jiným speciálním náøadím. Stroj má pro práci ve výškách ve výbavì stabilizátory. Pohon tìchto strojù zabezpeèuje motor Perkins o výkonu 88 kW a pøevodovka plnì øazená pod zatížením. Nápravy je možné provozovat v nìkolika režimech øízení (napø. krabí chod).

OZNAÈENÍ

FB110.2

FB100.2

FB200.2

výkon motora

kW

79

79

79

celk. hmotnost

kg

8200, 8700

7700, 8360

7700, 8360

trhací síla

kg

7400

6300

6300

síla zdvihu do max.

kg

3500

3430

3430

km/h

40

40

40

kg

6130, 6130

6130, 6130

6400, 6400

max. rychlost obj.lopaty nakladaè obj.lopaty rýpadlo

kg

4200, 2800

4200, 2800

4260, 3200

kapacita lopaty

m3

0,076 - 0,238

0,076 - 0,238

0,076 - 0,238 FB100.2

T13

OZNAÈENÍ

T14

T17

výkon motora

kW

88

88

88

celk. hmotnost

kg

10600

11250

12000

výškový dosah

m

12,5

13,5

16,6

pracovní zatížení pøi max. výšce zdvihu

kg

4000

4000

4000

max. rychlost

km/h

35

35

35

objem lopaty

m

1,2

1,2

1,2

3

T17 EVOLUTION

W50 - W60 - W70 - W80 Kompaktní kloubové kolové nakladaèe o výkonu motoru 39-54 kW jsou k dispozici s objemem lopaty 0,7 až 1,1 m3 . Jedná se o stroje s kolovým podvozkem a jsou pohánìny hydrostatickým pohonem.Jejich max. pracovní rychlost je 20 km/h. Standardnì jsou vybaveny hydraulickým rychloupínacím zaøízením. Pro svou dobrou manévrovatelnost je možné jejich využití v omezených prostorách. Lze je použít jak pro nakládání tak pro tìžení.

W50

W60

W70

kW

39

43

44

54

kg

4400

5100

5300

5700

OZNAÈENÍ výkon motora celk. hmotnost

W80

km / h

20,0

20,0

20,0

20,0

kg

4700

5500

5900

6680

max. zdvihací síla

kg

3560

4292

4745

5120

kapacita lopaty

m3

0,7

0,8

0,9

1,1

šíøka lopaty

mm

1900

2050

2050

2100

max. rychlost trhací síla

uhol øízení rádius øízení

-

41o

41o

41o

41o

mm

4000

4400

4400

4470 W80

&

STAVEBNÉ TABU¼KY


STAVEBNÍ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

NÁZEV A POUŽITÍ :

TECHNICKÉ ÚDAJE:

W130 - W170 - W190 - W230 - W270 Velké kloubové kolové nakladaèe Fiat Kobelco o výkonu motoru 96-202 kW se øadí mezi stroje vedené pro manipulaci a tìžbu stavebních materiálù. Velké objemy lopat 2,3 - 4,6 m3 umožòují dosáhnout vysoké výtìžnosti. Stroj má hydrodynamický pohon a jeho kloubový podvozek zabezpeèuje malý polomìr otáèení. Lze ho použít všude tam kde nám jde o max. pracovní nasazení a zabezpeèení max. výkonù. Systém LTS dodávaný na pøání pomáhá tlumit rázy vznikající pøi pøejezdech s plnou lžící.

OZNAÈENÍ

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE:

W130

W170

W190

W230

W270

výkon motora

kW

96

125

143

168

202

celková hmotnost

kg

11370

14180

17280

20010

23500

km / h

39,0

36,0

37,5

37,2

40

trhací síla

kg

10300

14100

17500

19200

21500

menovité zatížení

kg

7510

10030

12200

14000

19500

lopata

m

2,3

2,8

3,5

4,0

4,1

max. rychlost

3

 

W270 Evolution

EX 95W - EX 125W - EX 135W - EW 165W - EX 215W Jedná se o kolové rýpadla Fiat Kobelco o výkonu motoru 57-107 kW a trhací síle od 5400 do 13000 kg. Kolový podvozek umožòuje jízdu po komunikací aniž by se ponièila což se uplatní pøedevším tam kde potøebujeme výkonné rýpadlo ale nechceme ponièit stávající komunikaci, jde o mìstskou zástavbu a podobné lokality. Dva první typy jsou vybaveny ramenem umístìným pøed kabinou a lze jej tedy natáèet a dosáhnout tak lepších parametrù dosahu. U tìchto typù lze též využít øízení všemi koly, popøípadì krabího chodu. Ostatní stroje mají klasické uspoøádání ramene. Podvozky lze získat s variantami opìrek, radlice nebo s kombinacemi tìchto prvkù.

OZNAÈENÍ

EX165W

EX215W

kW

57

75

76

113

107

celk. hmotnost

kg

9460

12230

15000

17650

21400

trhací síla

kg

5400

7900

8400

9500

13000

max. hloubkový mm dosah

4100

4935

6000

6380

6840

objem lžíce

min.

m

3

0,05

0,2

0,23

0,25

0,52

max.

m3

0,29

0,59

0,74

0,93

1,31

3 EX 165W

OZNAÈENÍ

EX 135

EX 215

EX 255

EX 285

EX 455

výkon motora

kW

66

107

125

135

220

celk. hmotnost

kg

13750

20350

25850

28140

47500

kg

8500

14500

16500

17200

24100

max. hloubkový mm dosah

trhací síla

objem lžíce

min.

m

3

max.

m

3

3580

4171

4260

4574

5470

0,41

0,52

0,58

0,78

1,66

0,74

1,31

1,40

1,60

2,26 EX 215

D 150 - D 180 - D 255 - D 350

D150

D180

D255

D350

výkon motora

kW

104

152

177

253

celk. hmotnost

kg

14660

20050

30400

39100

pásy standard/ max.

OZNAÈENÍ

RADLICE

Dozer Fiat Kobelco má výkon motoru 104-253 kW a vlastní hmotnost stroje je do 14660 do 39100. Stroj je na pásovém podvozku a umožòuje snadné pøemísování, srovnávání a rozpojování požadovaného materiálù. Je možné je dodávat s rùznými modifikacemi radlic a tím umožnit celou škálu použití. Zatáèení stroje je øešeno systémem Power Steering, kdy vnitønímu pásu je odebírán kroutící moment a vnìjšímu je pøidáván. Rozrývaè umístìný vzadu stroje je na pøání, zpravidla se jedná o tøínožový typ uložený na paralelogramovém závìsu.

EX135W

výkon motora

EX 135 - EX 215 - EX 255 - EX 285 - EX 455 Pásové rýpadlo Fiat Kobelco o výkonu motoru 66-220 kW a s trhací sílou od 8500 do 24100 kg, nám umožní ve své kategorii maximální produktivitu stroje. Samozøejmostí je pohodlí pro obsluhu a snadná údržba a servisovatelnost. Stroje odpovídají všem evropským normám. Uvedená technika umožòuje nastavit hydraulický systém pohodlnì z kabiny dle druhu vykonávané práce a získat tak univerzální stroj. Moderní motory umožòují krátkodobé zvýšení výkonu, pokud je potøeba pøi zatížení. Samozøejmostí je možnost výbavy rùznými délkami násad, lžíc. Pro dosažení lepších parametrù dosahù lze využít dìleného ramene. Standardní výbavou je okruh pro kladivo. Pásové podvozky lze zvolit dle požadavku a ovlivnit tak stabilitu stroje pøi práci.

EX125W

EX95W

mm

500 / 800

560 / 915

550 / 700

610 / 711

kapacita

m3

3,1 / 3,15 / 4,12

5,62 / 3,18

7 / 4,1

9,1 / 11,4 / 4,5

šíøka

mm

3180/3200/3180

3600/4000

3800/4460

3975/4295/4620

výška

mm

1100/1180/1320

1429/1030

1500/1100

1650/1650/1145 D 180

G110 - G200 Grejdry dodávané firmou Fiat Kobelco mají výkon motoru 148 - 155 kW a s hmotností 14500 až 17200 kg jsou optimální pro srovnávání terénu, svahování, hloubení pøíkopù a rozøezávání materiálu prostøednictvím pohybu stroje. Stroj je vybaven nastavitelnou radlicí umístìnou mezi pøední a zadní nápravou a rovnìž nastavitelnou èelní radlicí. Pro výše uvedené práce lze využít i vzadu nesený rozrývaè.

G110

G140

G170

G200

výkon motora

kW

92

104

122 - 148

155

celk. hmotnost

kg

9500

13535

14550

17250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vpøed km/h

37

43

43

44

vzad

21

28

28,5

31

OZNAÈENÍ

max. rychlost

km/h

G 200

AD 25 - AD 30 Dempr Fiat Kobelco má o výkon motoru 206-221 kW a objem korby od 13 do 16,5 m3 se øadí do støední tøídy demprù. Stroj slouží k pøevážení, vyklápìní, pøípadnì rozprostírání materiálu. Samozøejmostí je dostateèné pohodlí pro obsluhu, což umožòuje vytížit stroj na max. míru.

OZNAÈENÍ

AD25

AD30

výkon motora

kW

194

209

celk. hmotnost

kg

40500

46200

t

25

30

13,5

16,5

vpøed km/h

48

47

vzad

33

32

nosnost objem korby

max. rychlost

m

3

km/h

AD30

STAVEBNÍ TABULKY

29


 

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

BILIA Stavebné stroje s.r.o. Galvaniho 24, 821 04 Bratislava 2 Slovenská republika

R

P

D

M

S

Tel.: 00421 / 2 / 43 64 34 21 Fax: 00421 / 2 / 43 64 34 22 e-mail: bilia@bilia.sk www.bilia.sk

BILIA Stavební stroje s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 Èeská republika

Tel.: 00420 251 610 253 Fax: 00420 251 610 252 www.bilia.cz

ŠPECIFIKÁCIA

3

Spoloènos BILIA Stavebné stroje s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od septembra 1993. Svoju èinnos zameriava na predaj stavebných strojov od švédskej spoloènosti VOLVO Construction Equipment a je výhradným zastúpením pre Slovenskú republiku. Okrem samotného predaja strojov a náhradných dielov poskytuje svojim klientom aj nadštandardné služby v oblasti financovania a prenájmu strojov, služby v poradenskej a servisnej oblasti stavebnej techniky. Zo svojich servisných stredísk v Bratislave, Oravskom Podzámku a Košiciach poskytuje komplexný záruèný a pozáruèný servis pre všetky stavebné stroje patriace do koncernu VOLVO.

NÁZOV A POUŽITIE VÝROBKU: Kolesové nakladaèe VOLVO Popis výrobku: Kolesové kåbové nakladaèe VOLVO sú špièkové stroje kompaktného prevedenia s prepracovaným nízkoemisným motorom s elektronicky riadeným vstrekovaním, s vysokým Mk pri všeobecne nízkych otáèkach, èo zabezpeèuje extrémne nízku spotrebu PHM. Vyznaèujú sa vysokou trhacou silou aj v koncových polohách, získanou dôslednou paralelnou kinematikou (TP - zdvihový mechanizmus, VOLVO patent), ako aj prepracovanou hydraulikou LOAD SENSING. Nakladaèe novej generácie "D" a "E" v sebe zahàòajú pohonný mechanizmus s automatickou prevodovkou, s novou automatikou radenia prevodových stupòov APS II (štvorstupòový výkonový voliè), plávajúce uloženie výložníka "BSS" a sú vybavené monitorovacím servisným systémom "Contronic II". Tieto stroje sú pýchou výrobného programu spoloènosti VOLVO Construction Equipment a nedosiahnute¾ným vzorom pre konštruktérov podobných výrobkov. Použitie: stavebný, drevospracujúci, ažobný priemysel, kameòolomy a tunely, komunálny sektor.

Kompaktné nakladaèe VOLVO Popis výrobku: Kompaktné nakladaèe VOLVO sú vhodným doplnkom kolesových nakladaèov VOLVO v nižšej hmotnostnej triede od 2,1 do 8,3 tony. K rôznym prácam sú vybavené viac ako 60 druhmi nástavieb, ktoré sa dajú ve¾mi rýchlo a jednoducho demontova i namontova pomocou sériovo zabudovanej hydraulickej rýchlospojky, ovládanej z kabíny vodièa. Všetky kolesové nakladaèe sú vybavené nízkoemisným motorom a hydrostatickým pohonom kolies realizovaným cez dve pevné nápravy v portálovej konštrukcii spojené kåbom. Použitie: v stavebníctve, komunálnom sektore, drevoskladoch, pri cestných úpravách a vo výrobných podnikoch.

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA:

TECHNICKÉ ÚDAJE: OZNAÈENIE výkon motora trhacia sila max. rýchlos

objem lyžice

t

m

3

L60E

L70E

L90E

74,6

103

114

122

156

165

200

223

259

PS

101,5

140

154

166

210

224

272

303

352

503

kN

69,8

98,3

114,6

144,7

158

162,1

179,7

215,7

239,2

453,6

36,6

35,1

km / h

41

42,7

44

38,2

kg

5220

6890

8040

9590

10970 11860

menovitá nosnos hmotnos stroja

L110E L120E L150E L180E L220E L330E

L50D kW

370

37,3

37,2

32,8

31,8

15680

18320

21440

31490

min.:

8,2

10,4

12,4

14,9

17,9

18,4

23,2

26,0

31

50,0

max.:

9,4

11,3

13,3

16,7

18,3

20,6

25,2

29,0

33

52,0

min.:

1,2

1,9

2,3

2,6

3,1

3,4

3,1

3,7

4,5

6,1

max:

3,9

4,5

5,0

7,0

8,8

9,5

12

14,0

14

13,5 Kolesový kåbový nakladaè VOLVO L220E

L15 B L20 B L25 B Parallel Parallel Parallel

OZNAÈENIE výkon motora trhacia sila

L30 B Z

L35 B Z

L35 B TP

L40 B TP

L45 B TP

kW

22,5

41,5

45,2

51

54

54

71

81

PS

31

56,5

61,5

69

73

73

97

110

kN

18

36,6

37

55

55

57,7

63

69

km / h

20

20

20

20/30

20/30

30

20/35

20/35

menovitá nosnos

kg

1480

3250

3800

3800

4450

4200

5450

6250

hmotnos stroja

t

2,2

4,3

4,8

5,1

5,9

6,1

7,8

8,3

min.:

0,3

0,7

0,85

0,9

1,05

1,0

1,2

1,4

max.:

0,5

1,2

1,5

1,4

1,6

1,6

2,0

2,5

max. rýchlos

objem lyžice

m3

Kompaktný kolesový kåbový nakladaè VOLVO L40B

Kolesové rýpadlá VOLVO Popis výrobku: Kolesové rýpadlá VOLVO sú prezentované piatimi typmi s hmotnosou od 5,19 do 18,1 tony. Vybavené sú rôznymi typmi výložníkov a násad pre rôzne prevádzkové podmienky. Variabilita je dotvorená rôznymi nástavbami vymenite¾nými pomocou rýchlospojky. V pohonnom reazci pre prenos výkonu na obidve nápravy je okrem iného zabudovaná dvojstupòová prevodovka so stupòom pre jazdu v teréne a na komunikáciách. Trojokruhová hydraulika umožòuje súèasné použitie viacerých funkcií, èím sa zvyšuje výkon a precíznos práce. Kolesové rýpadlá VOLVO sa vyznaèujú vysokou stabilitou, jednoduchým servisom, nízkymi prevádzkovými nákladmi, nízkou spotrebou nových pohonných agregátov, ve¾kým výberom hydraulickej výbavy a komfortnou kabínou vodièa. Použitie: Rýpadlá sú schopné prác v akýchko¾vek klimatických podmienkach, terénoch a na rôznych povrchoch.

OZNAÈENIE

výkon motora

trhacia sila hmotnos stroja max. håbkový dosah

t

m

EW50 B

EW70 B

EW140 B

EW160 B

EW180 B

kW

33,7

41,2

76,5

88

107

PS

45,8

56

104

120

143

kN

27,3

34,5

88

109

113,2

min.:

5,19

7,25

12,8

13,8

16,0

max.:

6,20

7,55

15,2

16,4

18,1

min.:

3,13

3,58

max.:

3,53

3,98

5,6

6,2

5,9 Kolesové mobilné rýpadlo VOLVO EW170

30

STAVEBNÉ TABU¼KY


STAVEBNÍ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

NÁVOD A POUŽITIE : Kompaktné pásové minirýpadlá VOLVO Popis výrobku: Minirýpadlá VOLVO s hmotnosami od 1,4 do 7,3 tony vypåòajú najnižšiu hmotnostnú triedu výrobného programu rýpadiel VOLVO. Vyznaèujú sa nízkymi prevádzkovými nákladmi a znaènou stabilitou zabezpeèenou variabilným nastavením šírky rozchodu podvozku, nízkoemisnými motormi, jednoduchým ovládaním a servisom, prekvapujúcimi možnosami použitia vïaka pokrokovej technológii použitej v hydraulickom systéme, kompaktnými rozmermi pre prácu v extrémnych podmienkach, vysokou úrovòou komfortu a bezpeènosti operátora. Použitie: Konštrukcia výložníkového ramena s kåbovým uchytením umožòuje týmto ministrojom nepredstavite¾né množstvo možností použitia od hobby až po obrovské projekty.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA:

EC 14 B

EC 15 B

EC 20 B

EC 25 B

EC 30 B

EC 35 B

EC 45 B

EC 55 B

EC 70 B

kW

11,4

11,3

11,3

17,1

17,8

21,6

27,2

38

41,2

PS

15,5

15,5

15,5

23

24,2

29,3

37

52

56

OZNAÈENIE

 

výkon motora

kN

7,6

9,6

12,5

14,9

17,2

21,9

24,8

27,3

34,5

hmotnos stroja

t

1,53

1,6

1,81

2,79

3,09

3,54

4,25

5,05

7,03

maximálny håbkový dosah

m

2,16

2,52

2,81

3,14

3,33

3,71

3,80

4,0

4,66

trhacia sila

Kompaktné pásové mini - rýpadlo VOLVO EC55

Pásové rýpadlá VOLVO Popis výrobku: Výrobný program VOLVO zahàòa šestnás typov pásových rýpadiel s hmotnosou od 13,2 do 46 ton. Použité nízkoemisné motory sú známe vysokým výkonom v pomere ku hmotnosti stroja. Podvozok je extrémne stabilný a odolný proti krutu. Bezúdržbový ozubený veniec X - rámu je ponorený v olejovej náplni. Dvojstupòový pohonný mechanizmus predstavujú 2 nezávislé hnacie hydromotory (Hydromatik). "Contronic - E" jednotka s mikroprocesorom umožòuje výber rôznych funkcií práce stroja, medzi iným tri varianty prevádzkového využitia - HLD (ažká prevádzka), ECO (ekonomická prevádzka) a CAP (zvýšenie pracovnej rýchlosti). V hornej èasti je ïaleko dopredu predsadená kabína umožòujúca dokonalý výh¾ad pred a pod seba. Pásové rýpadlá VOLVO si získavajú stále väèší okruh spokojných zákazníkov vïaka svojej kvalite, nízkym nákladom a vysokej spo¾ahlivosti. Použitie: lomy, cestné siete, vodné diela, stavebný a ažobný sektor

Motorové gredre VOLVO Popis výrobku: Svetový leader vo výrobe motorových gredrov (zarovnávaèov zeminy) CHAMPION so 125-roènými skúsenosami vo vývoji a výrobe týchto zariadení sa stal èlenom skupiny VOLVO Construction Equipment v roku 1997 a rozšíril tak sortiment výrobkov nesúcich znaèku VOLVO. Výrobné závody v Kanade a USA majú v súèasnosti vo svojom výrobnom programe 11 modelov spolu so širokým sortimentom prídavných zariadení, ako napríklad snežný pluh, fréza, zametacie zariadenie, dozérová radlica, vytrhávaè koreòov, kypriace a vytrhávacie ramená. Gredre sa vyznaèujú vysokou mobilitou a prispôsobite¾nosou nastavenia parametrov pracovných nástrojov, priestrannou a komfortnou kabínou, kåbovým rámom a pohonom všetkých kolies (AWD). Samozrejmosou sú nízke prevádzkové náklady. Použitie: stavebníctvo, komunálny sektor, po¾nohospodárstvo, vodohospodárstvo, cestná sie, lesníctvo

OZNAÈENIE výkon motora trhacia sila hmotnos

t

stroja objem lyžice

m3

EC140 B EC160 B EC210 B EC240 B EC290 B EC360 B EC460 B

kW

73,5

88

107

125

147

184

PS

99

120

143

168

197

247

306

kN

86,1

109

129,5

151,1

172,6

214,1

239,3 44,3

228

min.:

13,2

15,3

20,5

23,5

27,8

36,8

max.:

14,0

16,5

21,9

24,9

29,6

38,1

46

min.:

0,35

0,2

0,5

0,67

0,78

1,5

1,72

max.:

0,75

0,8

1,25

1,45

1,6

1,9

2,45

m

5,5

6,4

6,7

7,0

7,4

7,5

8,3

max. håbkový dosah

! Pásové rýpadlo VOLVO EC360

G86 G710B G720B G730B G740B G780B G726B G746B

G60

G66

G80

kW

60

60

63

82

124

148

165

181

181

175

181

PS

80

80

85

110

166

198

221

243

243

235

243

hmotnos stoja

t

5,1

5,35

6,8

7,03

14,1

15,02 15,66 16,25 19,78 16,06 16,64

max. rýchlos

km/h

30

30

32

32

39,8

45,7

45,7

43,6

38,1

45,7

pohon kolies

-

4x2

4x4

6x4

6x6

6x4

6x4

6x4

6x4

6x4

6x6

6x6

max.prítlak

kg

3592

3871

4210

4635

6744

7697

7790

8745 10268 8099

8584

max. ah

kg

4047

4335

5713

5822

9224

9307 10064 10178 12583 12709 14007

min. rádius otáèania

mm

4115

4115

5029

5029

7747

7772

OZNAÈENIE výkon motora

7772

7798

7747

7772

43,6

7798 Motorový gréder VOLVO G780B

Pevné dumpre EUCLID Popis výrobku: Pevné dumpre EUCLID sú ve¾kokapacitné vozidlá s hmotnosami od 32 do 200 ton. Vyššie prepravné rýchlosti stabilného a jednoducho manévrovate¾ného systému dovo¾ujú zväèšova prepravný výkon dumprov. Vysoký výkon motora sa využíva v spolupráci so sériovo dodávanou automatickou prevodovkou a integrovaným menièom krútiaceho momentu. Tieto stroje sa vyznaèujú ve¾mi pevným rámom. Ich sklopná, robustná korba má ploché zvažujúce dno, nízku nakladaciu výšku a nízkoležiace ažisko. Je vyhrievaná pomocou výfukových plynov. Pre väèší komfort vodièa sú nápravy k rámu prichytené novými hydro-pneumatickými tlmièmi typu NEOCON. Použitie: na ve¾kokapacitnú prepravu nákladov na tvrdých podkladoch, obzvl᚝ vhodné pre prácu v kameòolomoch

EH 600

EH 650

EH 700

EH 750

EH 1000

EH 1100

EH 1600

EH 1700

EH 3000

EH 3500

EH 4000

EH 4500

kW

297

370

392

392

522

567

783

895

1343

1492

1864

2013

PS

398

496

525

525

700

760

1050

1200

1800

2000

2500

2700

km/h

57

63

76

76

72,6

72,6

58,6

64,5

54,7

55,4

48,8

62,0

OZNAÈENIE

výkon motora

max. rýchlos hmotnos stroja objem korby nosnos

t

24,3

26,3

31,9

35,4

41,7

42,8

70,9

71,73 122,1 130,1 157,9 181,5

m3

21

23,5

23,9

27,7

36

38,7

57,1

60,3

101,9 115,1 131,9 147,6

t

32,6

36,3

38

38,6

59,9

65,6

89,7

98,4

156,9 193,3

228

255,4 Pevný dumper EUCLID R65C - EH1100

Kåbové dumpre VOLVO Popis výrobku: Kåbové dumpre VOLVO sú absolútnou svetovou jednotkou na trhu v kategórii terénnych vozidiel. Axiálne otoèný kåb zvyšuje priechodnos stroja aj v nedostupných a obzvl᚝ ažkých terénoch. Nízkoemisné vysokovýkonné motory, ktoré majú ve¾mi nízku spotrebu PHM, poháòajú prednú a prvú zadnú nápravu. Uzávierka na druhú zadnú nápravu kompletizuje silový reazec vozidiel. VOLVO používa kombináciu štyroch 100% uzávierok diferenciálu, jazdí so zabudovanou automatickou prevodovkou a retardérom. Mimoriadne komfortná kabína vodièa spåòa aj najnároènejšie požiadavky. Zavesenie náprav systémom Buggy zabezpeèuje kopírovanie terénu kolesami, prièom korba zostáva vo vodorovnej polohe. Použitie: na zemné práce a prepravu nákladu v ažkom a mäkkom teréne Šmykom riadené nakladaèe VOLVO Popis výrobku: Šmykom riadené nakladaèe VOLVO sa používajú všade tam, kde je potrebné manipulova a pracova s množstvom rôznych prídavných zariadení na malom priestore. Hydraulické riadenie "QUADROSTATIC" umožòuje mimoriadne rýchle pracovné úkony v pracovnom cykle, èím je dosiahnutá vysoká efektívnos a výkonové parametre. Produktová rada ponúka flexibilné riešenie pre široké využitie v po¾nohospodárstve, priemyselnom sektore, stavebníctve, pri demolaèných a zemných prácach, manipulácii s materiálom. Nakladaèe VOLVO patria svojím unikátnym riešením hydraulického vybavenia nedzi najrýchlejšie nakladaèe na svete. Samozrejmosou sú mimoriadne nízke prevádzkové náklady. Použitie: stavebníctvo, po¾nohospodárstvo, komunálny sektor, malé výrobné prevádzky, zemné práce

A25 D 4x4

A25 D 6x6

A30 D 6x6

A35 D 6x6

A40 D 6x6

kW

228

228

242

289

313

PS

310

310

324

387

420

OZNAÈENIE

výkon motora

max. rýchlos

km / h

52

53

53

56

55

t

19,7

21,6

23,1

28,3

31,3

m3

13

15

17,5

20

22,5

t

22,5

24

28

32,5

37

hmotnos stroja objem korby nosnos

Kåbový dumper VOLVO A35D SL 60

SL 70

SL 80

SL 90

SL 110

kW

38

38

64

64

64

PS

49,4

49,4

86

86

86

kN

76

88

125

127

132

km/h

15

15

20

20

20

hmotnos stroja

kg

2451

2661

3169

3150

3481

menovitá nosnos

kg

612

680

839

908

1111

OZNAÈENIE

výkon motora

trhacia sila max. rýchlos

Šmykom riadené nakladaèe VOLVO

STAVEBNÍ TABULKY

31


 

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

KUHN - Slovakia spol. s r.o. Kaukazská 2, 851 01 Bratislava Slovenská republika

R

P

D

M

S

L

T el.: 00421 / 2 / 838 509 Fax.: 00421 / 2 / 5821 097 e-mail: komatsu@kuhn.sk www.kuhn.sk

poboèka: Zvolenská cesta 27, 974 01 Banská Bystrica Tel.: 00421 / 88 / 759 290 Fax: 00421 / 88 / 759 390

KUHN - Bohemia a. s. Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 - Stodulky Èeská republika

N

Te l.: 00420 / 2569 2372 Fa x: 00420 / 2526 332 e-mail: komatsu@kuhnbohemia.cz www.kuhnbohemia.cz

Viskozní tlumící prvky Kabina je instalována na viskozních tlumících prvcích, které redukují hluk a vibrace. Únava posádky se tímto omezuje na minimum.

!

Výjimeèná prostornost a komfort -

X-profil podvozkového rámu - Podvozek s tímto profilem používaný u všech Komatsu rýpadel je ovìøen dlouholetými zkušenostmi. X-profil minimalizuje zkrutné síly pùsobící na vnìjší rámy pásových mechanizmù; tím je dosaženo nejen delší doby životnosti, ale i výrazného zvýšení stability. Standardnì jsou podvozky vybaveny kryty, které ochraòují hydraulické komponenty.

Kabina poskytuje obsluze znaèný prostor zejména v oblasti nohou a hlavy; za sedadlem je k dispozici velký úložný prostor pro osobní vìci. Mnohostrannì seøizovatelná poloha sedadla a ovládacích prvkù uspokojí jakékoli požadavky obsluhy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

NÁZEV A POUŽITÍ : Minirýpadla a kompaktní rýpadla KOMATSU

OZNAÈENÍ

Minirýpadla KOMATSU, jsou ve svìtì nejprodávanìjší stroje svého druhu. Tento komerèní úspìch je nejlepší demonstrací kvality minirypadel, které nabízejí zákazníkovi ta pravá technická øešení pro jeho potøeby. Sedm rùzných modelù od 860 kg nejmenší až po 5000kg nejvìtší model tvoøí jednu z nejširších nabídek minirýpadel, která jsou dnes dostupná a garantuje neustálou reakci na pracovní potøeby každého zákazníka. Minirýpadla této nové generace se vyznaèují vysoce propracovaným konstrukèním øešením zlepšujícím stabilitu strojù, jejich pojezdovou rychlost, komfort obsluhy, ochranu hydr. hadic proti poškození i aplikaci špièkových technických øešení hydrauliky, známých z velkých strojù. Jedná se o systém CLSS (Closed Load Sensing System - snímání zatížení v uzavøeném systému), zajišující max. úèinnosti a vyšší výkon, èi proporcionální servoøízení umožòující pøesné a jednoduché ovládání stroje. Stroje jsou vybaveny jedineènou elegantní kabinou s posuvnými dveømi s výborným výhledem a komfortem pro obsluhu stroje. Minirýpadla nové øady pøedznamenávají další posun ve vývoji této kategorie strojù.

12R8

09-1

maximální hloubka hloubení maximální pracovní výška

PC

PC

mm

maximální nakládací výška

20R8

PC

27R8

PC

PC

35R8

45R8

PC

75R-2

PC

95R-2

PC

110R-1

2825

3365 3460 4030 4400 5160 5760 6145 6095 6250 ( 3516 ) ( 3665 ) ( 4205 ) ( 4665 ) ( 5410 ) ( 5955 ) ( 6420 ) ( 6245 ) ( 6350 )

2025

2370 2500 2765 3120 ( 2520 ) ( 2670 ) ( 2945 ) ( 3360 )

1130

daN

1160

m3

0,02

výkon motora

kW

6,3

rychlost pojezdu

km/h 1,5 - 3 kg

15R8

PC

2000 2160 2350 2650 3150 3520 3650 3735 4100 ( 2180 ) ( 2380 ) ( 2550 ) ( 2900 ) ( 3495 ) ( 3895 ) ( 4050 ) ( 3985 ) ( 4250 )

rypná síla na lžíci

hmotnost stroje

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE:

PC

1465

objem lžíce

880

Ovládaní - Komatsu byla první spoleèností, která svá rýpadla zaèala vybavovat palubním poèítaèem. Nejmodernìjší systém použitý u PC180-6 je i pøes svou sofistikovanost jednoduše ovladatelný.

1360

1930

2136

3750 (4020 )

2847

4190 4440 4125 4615 ( 4395 ) ( 4710 ) ( 4275 ) ( 4700 )

3763

6120

7800

8140

0,25-0,06 0,25-0,06 0,35-0,08 0,45-0,10 0,05-0,13 0,07-0,17 0,13-0,35 0,13-0,35 0,13-0,40

10,6 2,0 1550

11,4

17,4

19,4

21,0

28,9

50,0

2,2 - 4,2 2,2 - 4,3 2,2 - 4,4 2,8 - 4,6 2,8 - 4,6 3,1 - 5,1 1600

2670

3050

3670

4760

7500

55,0

70,9

3-5

2,8 - 4,1

9200

10800

PC35R-8

Pásová hydraulická rýpadla øady PC-7 Active Nejmodernìjší øada pásových rýpadel KOMATSU v hmotnostních kategoriích 13 - 75 t plynule navazuje na øadu minirýpadel a kompaktních rýpadel KOMATSU a na druhé stranì je doplnìna øadou dùlních a lomových rýpadel o hmotnostech 62 - 685 tun s èelními (nakládacími) i podkopovými lžícemi.

Pásová hydraulická rýpadla KOMATSU jsou nejprodávanìjšími rýpadly na svìtì. Nejmodernìjší øada Active prodávaná v Evropì zahrnuje stroje ve hmotnostních kategoriích od 13 do 75 tun. Jedná se o stroje nejmodernìjší konstrukce využívající všech pøedností doposud vyrábìných rýpadel øady 6. Hlavními pøednostmi tìchto strojù jsou vysoká výkonnost, založená pøedevším na velké rychlosti a síle strojù, tradièní spolehlivosti a vysokém komfortu pro obsluhu rýpadel jsou u tìchto modelù neporovnatelný výkon motoru spojený s promyšleným systémem elektronického ovládání, instalace panelu elektronického monitoru, jež dovoluje obsluze velmi jednoduchým zpùsobem pøedvolit pracovní režim nejlépe vyhovující konkrétním pracovním podmínkám a optimalizovat tak produktivitu a spotøebu paliva.

PC210-7 OZNAÈENÍ

PC 130

max.hloubka hloubení max. prac. výška

mm

max. nakládací výška max. obsah lžíce motor - model

PC160

PC180

PC210

PC230NHD

PC240

PC290

PC340

PC380

PC450

PC750

5115 -6015 5240 - 6290 6130 - 6470 4810 - 4995 5355 - 6595 5825 - 7320 5825 - 7320

3130

8045

6655 - 9065 7015 - 8445

8345 - 8970 8735 - 9015 8775 - 9055

3397

10685

10425 - 11635 11510 -11955

2995

7635

7185 - 8285 7565 - 8235

0,6 - 2,38

1,12 - 2,54

5905 - 6535 6090 - 6430 6130 - 6470

2515

9525 - 10025 9665 - 10300 9665 - 10300

3015

6655 - 7135 6715 - 7360 6715 - 7360

m3

0,24 - 0,84

0,27 - 0,95

0,27 -1,14

-

S4D102E

SA4D102E

SA4D102E SAA6D102E-2 SAA6D102E-2 SAA6D102E-2 SAA6D102E-2 SAA6D114E-2 SA6D114E/1

výkon motora

kW

64

78

rychlost pojezdu

km/h

5,5

2,7-4,0- 5,5

hmotnost stroje

t

13

16,5

78

0,45 -1,70

99

0,48 -1,68

107

2,7- 4,0 - 5,5 3,0-4,5 - 5,5 2,6-3,6-5,4 18

21

23.1

0,49 -1,90

0,6 -2,00

118

130

3,1-4,2-5,5

3,1-4,2-5,5

24

29

173

173

1,3 -2,70

228

3,2-4,5 -5,5 4,3 - 3,4 - 2,0 3,2-4,5 -5,4 33,2

40

3,3 - 6,00

SA6D125E-2 SAA6D140E-2

44

331 2,7 - 4,2 77

PC240-7 hydraulické rýpadlo

32

STAVEBNÉ TABU¼KY


STAVEBNÍ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

STAVOPLAST KL spol. s r.o. 384 73 Stachy 266 Èeská republika Tel. : 00420 / 388 428 254 Fax: 00420 / 388 404 102 e-mail: stavoplast@mbox.vol.cz www.menzimuckcz.cz

EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. Vilémovice 19 679 06 Jedovnice Èeská republika Tel.: Fax.: e-mail:

00420 / 516 442 556 - 7 00420 / 516 442 558 schlager@eurostroj.cz prodej@eurostroj.cz www.eurostroj.cz R R

P

D

M

 

P

D

M

S

S Nový MENZI MUCK A51 V nové A-konstrukèní øadì nabízí Menzi Muck opìt kompletní program samostatných kráèivých bagrù pro všestranné použití. Nový Massstab v 5-ti tunové tøídì pøesvìdèí nejen moderním designem, ale také zajistí øidièi optimální komfort pøi vysokých pracovních výkonech. Oèividnou inovací u tohoto bagru je otoèný výložník s rozsahem otáèení 80°/45° a moderní, kompaktní skladbou. Ten umožní práce i v takových podmínkách, které byly dodneška vyhrazeny pouze lopatám.Pod krytem motoru pracuje silný dieslový ètyøválec s dìlenou hydraulikou, což umožòuje stálý a nezávislý pracovní rytmus.

UNIVERZÁLNÍ STROJ 1013 L 17 Motor: 2 - válcový diesel, objem válcù 686 cm3, výkon 16 k / 12 kW pøi 2800 ot / min ( výkon 17 k / 13 kW pøi 3600 ot/min ) Øízení: kloubová konstrukce stroje Hydraulický okruh: pojezdový - max. prùtok 48 l/min pøi pracovním tlaku 180 barù; pracovní - max. prùtok 24 l/min pøi pracovním tlaku 195 barù Kapacity: hydraulická olejová nádrž 21 l, palivová nádrž 16,5 l Baterie: 12 V / 66 Ah Pneumatiky: standartní 7.00 - 12 AS 6 PR; volba I: 27 x 8.50 - 15 EM; volba II: 27 x 10.50 - 15 EM; volba III: 7.00 - 12 AS ET 65; volba IV: dvojité obutí Pøíslušenství: lžice, vidlice nebo speciální zaøízení

! UNIVERZÁLNÍ STROJ 1115, 1120, 1230, 1240, 1250, 1360, 1370 Motor: pro 1115,1120: 3 - válcový diesel Perkins 103 - 10 / 103 - 11, výkon 16 / 19 kW a 22 / 26 koní pøi 2800 / 3000 ot / min; pro 1230,1240, 1250: 3 - válcový diesel Perkins 103 - 11 / 103 - 15, výkon 19 / 24 kW a 26 / 33 koní pøi 3000 / 2800 ot / min; pro 1360,1370: 3 / 4 / 4 - válcový diesel Perkins 103 - 15 / 104 - 19 / 104 - 22, výkon 24 / 31,7 / 35 kW a 33 / 43 / 48 koní pøi 2800 ot / min; Øízení: kloubová konstrukce stroje Kapacity: hydraulická olejová nádrž - model 1115, 1120: 21 l; model 1230: 26,5 l; model 1240, 1250: 18,5 l; model 1360, 1370: 43 l Baterie: 12 V / 66 Ah ( u modelù 1360 a 1370 88 Ah ) Pneumatiky: standardní 7.00 - 12 AS 6 PR ( model 1360, 1370: 10.0 / 75 - 15.3 AS ); volba I: 27 x 8.50 - 15 EM; volba II: 27 x 10.50 - 15 EM; volba III: 7.00 - 12 AS ET 65; volba IV - dvojité obutí: 7.00 - 12 AS ET 65 Pøíslušenství: lžice, vidlice nebo speciální zaøízení

Nový MENZI MUCK A91 NASAZENÍ: Pro práci v extrémních podmínkách, svahová dostupnost do 100 procent svahu práce v neprostupných a zabahnìných terénech. Nasazení strojù v lesním hospodáøství s využitím procesoru pro tìžbu døeva. Úprava vodních tokù a horských bystøin. S využitím vymìnitelných pracovních nástrojù, hydr. bouracích kladiv a vrtných souprav uplatnìní ve stavebnictví a tìžebním prùmyslu.

UNIVERZÁLNÍ RÝPADLO / NAKLADAÈ 1506, 2006, 3006 Motor: pro 1506: 3 nebo 4 - válcový diesel Perkins 103 - 15 / 104 - 19, výkon 24 / 32 kW a 33 / 43 koní pøi 2800 ot / min; pro 2006: 4 - válcový diesel Perkins 404 - 22 / Deutz BF4L 1011 F, výkon 37 / 51 kW a 50 / 70 koní pøi 2800 / 2500 ot / min; pro 3006: 4 - válcový diesel Perkins 404 - 22 / Deutz F4M 2011 / Deutz BF4M 2011, výkon 37 / 45 / 60 kW a 50 / 61 / 81 koní pøi 2800 / 2500 / 2500 ot/min; Øízení: kloubová konstrukce stroje Kapacity: hydraulická olejová nádrž - model 1506: 53 l; model 2006: 63 l; model 3006: 90 Baterie: 12 V / 66 Ah ( u modelù 2006 a 3006: 88 Ah ) Pneumatiky: standardní 27x10.50-15 EM (model 2006: 11.5/80-15.3 AS, model 3006: 12.5/80-18 AS ET+75); volba I: 27x8.50-15 EM (model 2006: 12x16.5 EM, model 3006: 10.5/80-18 AS ET+75); volba II: 10x16.5 EM ( model 2006, 3006: 15.0/55-17 AS ); volba III: 31x15.50-15 AS (model 2006: 15.5/55-18 EM, model 3006: 405/70 R18 ); dvojité obutí Pøíslušenství: lžice, vidlice nebo speciální zaøízení

UNIVERZÁLNÍ RÝPADLO / NAKLADAÈ 4004 D/P, 4004 D/D, 4204 D/P, 4204 D/D Motor: vodou chlazený 4 - válcový diesel Perkins / Deutz, výkon 80 / 51 kW a 110 / 70 koní pøi 2500 ot / min; Øízení: kloubová konstrukce stroje Hydraulický okruh: pojezdový - max. prùtok 140 l/min pøi pracovním tlaku 420 barù; pracovní - max. prùtok 70 l/min pøi pracovním tlaku 200 barù Kapacity: hydraulická olejová nádrž 85 l, palivová nádrž 100 l Baterie: 12 V / 110 Ah Pneumatiky: standardní 12.5/80-18 AS (model 4204: 12.5/80-20 AS); volba I: 15.5/55-18 EM; volba II: 405/70 R 18; volba III: 405/70 R 20; volba IV : dvojité obutí Pøíslušenství: lžice, vidlice nebo speciální zaøízení

* ) Trojokruhový systém s celk. èerpacím výkonem 198 L/min, dvojité èerpadlo s axiálním pístem, èerpací kapacita 2 x 76 L/min. Stálé zubové èerpadlo èerpací výkon 46 L/min, pracovní tlak 250 bar. Ovládací ventily pro hydraulický systém se ovládají pøesnými hydraulickými ovládacími ventily. Rozdìlovaè dodává olej do tøetího okruhu. Chladiè s velkým objemem hydraulického oleje chrání hydrauliku pøed pøehøátím. ** ) Nejnovìjší generace hydrauliky load sensing (LUDV rozdìlování prùtoku v závislosti na zátìži).Systém pracuje s jedním èerpadlem výkonovì regulovatelným. Jedná se o pumpu s axiálními písty a šikmými disky. Pracovní tlak je 280 bar. Øízení reaguje velice jemnì a citlivì. Dopravované množství kapaliny èiní celkovì 280 litrù za minutu. ( Pracovní hydraulika 180L/min, jízdní hydraulika 100L/min ) Jízdní pohon v uzavøeném okruhu je uvádìn v èinnost samostatným èerpadlem s axiálními písty a šikmými disky.

OZNAÈENÍ

vnìjší polomìr otáèení max. výška zdvihu celková výška stroje celková délka stroje motor / výkon celková hmotnost max. nosnost lžice max. nosnost paleta úhel natoèení v kloubu pneumatiky maximální rychlost svahová dostupnost

1506

2006

3006

4004 RL

4004 Tele

4204 RL

2570

2437

2813

3775

3770

3770

4295

2800

2950

2561

2958

3010

3070

4760

3291

1860

1900

2140

2287

2287

2620

2620

1013 L17

1115 / 1120

mm

2108

1800

2160

mm

2720

2687

mm

1969

1780

Typ

1230/1240 1360/ /1250 1370(P48)

2620

10500

Motor

-

turbodieselový motor Kubota, typ VE3300E s pøímým vstøikováním

John Deere diesel-motor typ 4045HF275 s turbodmychadlem

John Deere - 4 válcový 4 taktní

4 válec

4 - válec

3'300

4'500

4'500

6050

Výkon

KW/PS

53 / 72

104

104

3836

3710

Hydraul. systém

-

*)

** )

** )

Pøepravní výkon

I/min.

80/80/50

dle druhu pøíd.zaøízení

dle druhu pøíd.zaøízení

Dosah

mm

6429

8274

8274

Rypná hloubka

mm

3925

6335

6354

Max. rypná výška mm

7440

9288

9288

Rychlost jízdy

0-7

do max. 15

do max. 15

4210

4183

4690

5285

5500

5720

5905

19 / 24

35 / 48

24 / 32

51 / 70

60 / 81

51 / 80

51 / 80

51 / 80

kg

1150

1300

2440

3440

4490

5660

6280

kg

634

-

-

-

-

4243

kg

473

-

-

-

-

-

-

3556

3550

3147

O

± 63

± 70

± 67

± 50

± 57

± 60

± 60

± 38

± 38

± 38

-

27x8.5

27x8.5

27x8.5

11.5x80

12.5x80

km/h

0-8

0 - 12

0 - 15

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 30

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,5/80 * 12,5/80 * 12,5/80 **

* 12,5 / 80 - 18 AS, na objednávku: 1) 15,5/55 - 18 EM, 2) 405/70 R 18, 3) 405/70 R 20 ** 12,5 / 80 - 20 AS, na objednávku: 1) 15,5/55 - 18 EM, 2) 405/70 R 18, 3) 405/70 R 20

A91 4x4 plus

4 - válec

3850

16 / 19

10.0 / 75 27x10.50

9600

-

3623

12 / 13

-

5400

cm3

3479

kW

-

A91 - MOBIL

kg

Obsah

mm

1780-1920 2200-2420

A51

Váha vè. kabiny

poèet válcù

STAVEBNÍ TABULKY

km/h

!#


 

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

Tel.: 00421 / 2 / 45 24 1214 45 24 2542 Fax: 00421 / 2 / 45 243 124 e-mail: terrastroj@nextra.sk www.jcb.com

TERRASTROJ spol. s r.o. Závodná 3 825 68 Bratislava Slovenská republika R

P

D

M

S

Terrastroj je výhradným zástupcom anglickej firmy JCB, ktorá dodáva na Slovensko špièkové stavebné stroje už od roku 1991. Samotná znaèka JCB je u nás známa už desiatky rokov ako synonymum spo¾ahlivosti a tradície. Vïaka trvalo vysokej kvalite strojov a úrovni služieb

zákazníkom firma dosiahla nieko¾ko prvenstiev. Terrastroj je sústavne najväèším dodávate¾om rýpadlonakladaèov na Slovensku, má najviac predaných strojov nielen celkove, ale aj každoroène, èo hovorí o ich stále ve¾kej ob¾ube.

NÁZOV A POUŽITIE VÝROBKU :

TECHNICKÉ ÚDAJE :

JCB Mini - rýpadlá Nové modely prichádzajú s technickými novinkami: Plynule premenlivá šírka podvozku, dvojrýchlostný v štandardnom prevedení. Hydraulický ovládaný výsuvný podvozok prispieva k výrazne lepšej stabilite pri výsuvnom stave. Možnos pracova “rozkroèmo” nad výkopom vo ve¾mi špecifických podmienkach. Zlepšená filtrácia udržuje dokonalú èistotu hydraulického okruhu. Najpredávanejšia kategória minirýpadiel JCB sú modely 803, 804. Tieto výkonnostné rady prešli v poslednej dobe významnými inovaènými procesmi. Modely sú vybavené motormi o výkone 24 kW. Hydraulika “GRUSOMATIC” a dvojrýchlostná prevodovka pomáhajú dosiahnu vyššiu triedu než bežné minirýpadlá. Zlepšená geometria podkopovej sekcie zlepšuje výsypnú výšku, maximálny výškový dosah pri kopaní a zvislý håbkový dosah. Znížená hladina hluku, vnútorný hluk - 82 dB, vonkajší - 96 dB. Volite¾ná dåžka násady 1400 a 1600 mm. Model 8052 sa vyznaèuje kompletne prepracovanou konštrukciou stroja a je vyrábaný s násadou 1900 mm. JCB Pásové rýpadla Pásové rýpadla JCB - JS predstavujú výkonnostnú radu 14 - tich vysokokvalitných rýpadiel od 7 do 45 t. Každý zo strojov má mimoriadne vysokú produktivitu a životnos. Stroje sú vyrobené najmodernejšou technológiou a ich konštrukcia poskytuje vysokú výkonnos, pohodlie pre obsluhu, dlhdobú spo¾ahlivos a minimálnu údržbu. Pásové rýpadlá používajú výkonné a spo¾ahlivé motory ISUZU s výkonom od 43 kW do 164 kW, splòujúce požiadavky na nízke emisie R49 zavedené v krajinách EÚ. Elektronický riadiaci systém CAPS II s inštalovanou vlastnou diagnostikou so štyrmi pracovnými režimami a posilovaèom zdvíhania, úèinnou hydraulikou dosahuje vysokú výkonnos stroja a jeho ¾ahké ovládanie. Priestorná kabína bola navrhnutá ergonomicky tak, aby poskytovala obsluhe dlhodobo príjemné prostredie a minimalizovala únavu. Hlavnými charakteristickými prvkami sú citlivé ovládaèe a dobrá vidite¾nos. Ve¾mi

801

OZNAÈENIE

1732 -1882/ 1967- 2155

maximálna pracovná výška

mm

maximálna nakladacia výška

na lyžici na výložníku

2600-2700/ 3375-3525

- najstaršie JCB stroje na Slovensku majú zhruba 30 rokov a pracujú spo¾ahlivo dodnes. V prípade kúpy nového stroja vieme starý stroj od Vás odkúpi naspä.

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA : 802

Plus& Super

803

804

Super

Super

8017 / 8018

2102

2523

2102 / 2302

2807

23411

3995

4133

3277

3932

3277 / 3387

4422

4693

5547

5679

8015

Micro / Microplus

maximálna håbka håbenia

rypná sila

3

Žiaden iný dodávate¾ okrem TERRASTROJ s.r.o. Vám neponúka stroje 9. generácie, èo pre Vás znamená viac než 50 rokov neustáleho zlepšovania a zdokona¾ovania celkového technického riešenia, takže Vᚠstroj dosahuje vyššie pracovné výkony a tým Vám dokáže zarobi viac peòazí než iné stroje

8052

8060

1790-1895/ 2475- 2625

2390

2792

2390 / 2504

3205

3344

4088

3988

-

11,0

17,30

13,4 / 13,1

19,9

22,6

37,0

41,0

-

8,0

13,00

8,7 / 7,8

17,3

17,8

24,0

26,0

kN

výkon motora

kW

12,7

13,6

23,9

13,6 / 13,6

23,9

23,9

34,0

34,0

rýchlos pojazdu

km/h

-

2,2

2,5 / 4,2

2,1 - 3,6

2,0 - 3,6

2,2 - 3,7

2,5 - 4,3

2,5 - 4,4

hmotnos stroja

kg

-

1620

2455

1742/1751

2975

3471

5200

6050 Mini - rýpadlo JCB

jemný filtraèný systém JCB Nephron, ktorý odstraòuje z oleja všetky èastice väèšie ako 1,5 µm, výrazne znižuje obsah neèistôt a kondenzáciu v systéme. Zároveò znižuje poèet výmien oleja a olejového filtru a tým i náklady na údržbu stroja ( interval na výmenu hydraulickej kvapaliny po 5000 mth ). Maximálna håbka výkopu rýpadlom je 4,16 - 12 m. Sortiment ponúkaných lopát: 0,09 až 2,25 m3. Firma JCB ponúka pásové rýpadlá v prevedení JS 220 XD, JS 260 XD, JS 330 XD vhodné pre nasadenie v ažkých podmienkach - demolaèné práce. Ïalej ponúkame rýpadlo JS 220 LR s dosahom do 15 m pre úpravu korýt riek.

JCB Pásové rýpadlo OZNAÈENIE max.håbka håbenia max. prac. výška

mm

max. nakladacia výška max. obsah lyžice

m3

JZ 70

JS 130

JS 160L / NL

JS 180L

JS 200L /S/N

JS 210 L

JS 220XD

JS 220LR

JS 240 S / NL

JS 260XD

4580

6050

6460

6445

6600

6600

6600

11990

7320

7320

8400

8580

6810

9410

9580

9595

9400

9400

9400

12660

9860

9860

10650

11240

5560

7020

6920

6955

6750

10450

6970

6970

7560

7970

0,09 - 0,30 0,32 - 0,80 0,35 - 0,90 0,35 - 0,90

6750

6750

0,4 - 1,19

0,4 - 1,19

JS 330 L/NL

JS 460

0,77 - 1,46 0,28 - 0,50 0,77 - 1,46 0,77 - 1,46 1,18 - 1,85 1,39 - 2,25

motor - model

-

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

výkon motora

kW

44,0

64,0

72,0

72,0

95,5

95,0

95,5

95,5

118,0

118,0

163,6

215,0

rýchlos pojazdu

km/h

3,4 - 4,9

2,3 - 5,5

2,3 - 5,5

2,3 - 5,5

2,3 - 5,5

-

2,3 - 5,5

2,3 - 5,5

2,4 - 5,5

2,4 - 5,5

3,2 - 5,0

2,0 - 5,0

hmotnos stroja

t

7,2 - 8,0

13,21-13,89 16,0 -16,94 18,12-18,47 19,63-20,69 21,32-21,56 21,09-22,15 21,56-22,10 23,75-24,62 24,92-25,79 31,70-32,50 44,60-46,34

JCB Pásové rýpadlo JCB Kolesové rýpadla Kolesové rýpadla JCB sú európskym výrobkom s použitím japonskej techniky, ktorá má za úèel zvýšenie produktivity, spo¾ahlivosti a ekonomiky prevádzky. Dostatoèný výkon strojov zabezpeèujú inovované motory ISUZU. Hydraulický systém je jedným z najmodernejších a najvýkonnejších systémov, ktoré sú v dnešnej dobe vyrábané. Hydraulický systém je aktivovaný záažou a poskytuje vysokú úèinnos a výkon k prevádzke rýpadla. Ve¾mi jemný filtraèný systém JCB Nephron, ktorý odstraòuje z oleja všetky èastice väèšie ako 1,5 µm, výrazne znižuje obsah neèistôt a kondenzáciu v systéme. Zároveò znižuje poèet výmien oleja a olejového filtru a tým i náklady na údržbu stroja. Posilòovanie riadenia, najmenší polomer otáèania vo svojej triede, kompaktný poèítaè, malý polomer naklápania rýpadla znamenajú vynikajúcu manévrovate¾nost týchto strojov. Elektronický riadiaci systém CAPS II dosahuje vysokú výkonnos stroja a jeho ¾ahké ovládanie. Priestorná kabína bola navrhnutá ergonomicky tak, aby poskytovala obsluhe dlhodobo príjemné prostredie a minimalizovala únavu. JCB Šmykové mininakladaèe Mininakladaèe JCB ROBOT nastolili nové formy bezpeènosti. Revoluèné jednoduché rameno nakladaèa umožòuje boèný prístup do kabíny. Riadenie so servopohonmi, integrovaný rýchlozáves a množstvo príslušenstva zaruèuje vynikajúcu výkonnos stroja a jeho viacúèelovos. Výhodou je i zlepšený prístup k servisným miestam stroja. Modely R185 a R1105 majú vynikajúci výkon pri nasadeniach na ažké práce. Rýchlos presunu po komunikáciách je až dvojnásobná. Sú vybavené motorom o výkone 56,6 kW. Systém HI-Flow zaisuje vyššiu hydraulickú silu a je volite¾nou výbavou pre modely R160, R170 a R185. Prístrešok ROPS / FOPS so zavesenými dverami poskytuje bezpeèný a ¾ahký prístup.

OZNAÈENIE

JS 130W

max.håbka håbenia max. prac. výška

mm

max.nakladacia výška max. obsah lyžice

m3

JS 145W

JS 175W

JS 160W

JS 200W

5930

4200 - 5105 4490 - 5250

6225

6225

10400

9185-10400 9195-10235

10235

10235

7950

6625 - 7785 5995 - 7165

7575

7575

0,32 - 0,80 0,2 - 0,54 0,2 - 0,54 0,35 - 0,90 0,35 - 0,90

motor - model

-

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

výkon motora

kW

63,0

72,0

95,0

72,0

72,0

rýchlos pojazdu

km/h 3,3 - 27,0 3,3 - 35,0 3,8 - 35,0 3,8 - 25,0 3,8 - 25,0

hmotnos stroja

t

13,6

14,960

17,970

16,5

20,2 JCB Kolesové rýpadlá

ROBOT 160 / 170

ROBOT 190 / 1110

ROBOT 190 / 1110 pásový

2711 / 2705

3114 / 3114

3130 / 3130

2270 / 2244

2423 / 2423

2439 / 2439

kg

500 / 650

900 / 1200

900 / 1100

rypná sila lopaty

kN

8,82 / 13,72

-/-

-/-

obsah lopaty

m3

0,29 / 0,37

0,29 / 0,37

0,29 / 0,37

výkon motora

kW

32,0 / 32,0

60,0 / 69,0

60,0 / 69,0

rýchlos pojazdu

km/h

11,0 / 11,0

11,0 / 11,0

10,0 / 10,0

hmotnos stroja

t

2,4 / 2,5

3,5 / 3,725

4,4 / 4,625

OZNAÈENIE max. prac. výška maximálna nakladacia výška nosnos do max.výšky

mm

JCB Mininakladaèe

36

STAVEBNÉ TABU¼KY


1200

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

MOS Šitboøice spol. s r.o. Brnìnská 577 691 76 Šitboøice Èeská republika Tel.: 00420 / 519 421 683 Fax: 00420 / 519 421 225 email: info@mos-sitborice.cz www.mos-sitborice.cz ATRIMEX spol. s r.o. Pestovate¾ská 10 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 00421 / 2 / 436 320 12 Fax: 00421 / 2 / 436 320 13 email: atrimex@atrimex.sk

Výhradný zástupca pre SR:

R

P

D

S

L

COMPEL, a.s. Francúzskych partizánov 036 08 Martin Slovenská republika Tel.: 00421 / 43 / 424 54 00-2 Fax: 00421 / 43 / 424 52 45 e-mail: kov40@compel.sk www.compel.sk

N

R

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA :

Ložná plocha Hmotnos Poèet

APS 133

APS 110

APS 63

APS 90

APS 45

APS - znížená ložná plocha APS 55

APS 180 P

APS 130 P

APS 150 P

APS 80 P

APS 110 P

APS/P - široká ložná plocha

NU 16 - 804A

NU 35 - 80

NU 16 - 804

NU 25 - 80

NU 16 - 804

NU 16 - 80

NU 16 - 804

NU - vhodné aj za osobné autá OZNAÈENIE PRÍVESOV MOS

dåžka

mm 2650 2800 3250 3500 3250 3500 4400 6000 6500 7000 7000 7000 3785 4600 5000 6000 6400 7000

šírka

mm 1050 1400 1780 1800 1780 1800 1800 2500 2500 2500 2500 2500 1900 1970 1900 1970 1970 1900

užitoèná

kg

1220 1150 1740 1700 2730 2700 2600 6000 8000 9800 11600 14000 3350 4100 4700 6400 8300 10000

celková

kg

1600 1600 2500 2500 3500 3500 3500 8000 11000 13000 15000 18000 4500 5500 6300 9000 11000 13300

náprav

-

1

2

1

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

kolies

-

2

4

2

4

2

4

4

4

4

8

8

8

2

2

2

4

4

4

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o. Opletalova 65 841 07 Bratislava Slovenská republika Tel.: 00421 / 2 / 64 775 375 Fax: 00421 / 2 / 64 776 371 e-mail: ots@ots.sk www.ots.sk D

M

S

OTS - SPADOVÁ MIEŠAÈKA SM 150 Spadová miešaèka SM 150 je urèená na výrobu betónových zmesí a èerstvej malty triedy B 15 až B 50. Miešaèka je prevozná s ruène ovládaným sklápaním bubna. Bubon je poháòaný elektromotorom cez prevodovku.

MIEŠACIA POLOHA

Popis: Technické údaje: èerstvý betón èerstvá malta Technický výkon miešaèky 1,7 m3/h 2,3 m3/h Užitoèný objem miešacieho bubna 150 dm3 Miešací cyklus 160 s 240 s Doba miešania 45 s 120 s Doba vyprázdòovania 15 s 20 s Max. ve¾kos kameniva 32 mm Menovitý príkon 1,1 kW Napäová sústava TNC - 3 PEN, 50 Hz, 40V + 5% Hmotnos miešaèky 155 kg Celkové rozmery: - dåžka 1280 mm - výška 1460 mm - šírka 790 mm 3 Menovitý výkon 2,3 m3/h 3,4 m /h 275 dm3 Geometrický objem miešacieho bubna 25 ot/min Frekvencia otáèania bubna 995 mm Plniaca výška Vyprázdòovacia výška 440 mm Objem èerstvého betónu 102,3 dm3

a b c d e f

Samonakladací mobilný miešaè betónových zmesí CARMIX 2.5 Motor: Perkins 1004.42, vodou chladený, 4 - valcový, max. výkon 64 kW / 87 k pri otáèkach 2300 ot/min Prevodovka: hydrostatická, pohon na všetky 4 kolesá Kabína: pevná bezpeènostná kabína ROPS-FOPS s dvoma dvermi na boku vozidla mimo nakladacej lopaty Kapacity: voda 2 x 270 l, palivo 105 l, hydraulický olej 80 l Hydraulický systém: tri okruhy, dve variabilné èerpadlá pre jazdu a otáèanie bubna, kúrenie voda / olej - vzduch Brzdy: kotúèové v olejovom kúpeli vo vnútri diferenciálu, dva nezávislé okruhy, obrátená hydraulická parkovacia brzda Pneumatiky: terénne 12,5 - 20 PR 12 Samonakladací mobilný miešaè betónových zmesí CARMIX 3.5 T Motor: Perkins 1004.40 Turbo, vodou chladený, 4 - valcový, max. výkon 84 kW / 114 k pri otáèkach 2300 ot/min Prevodovka: hydrostatická, pohon na všetky 4 kolesá Kabína: pevná bezpeènostná kabína ROPS-FOPS s dvoma dvermi na boku vozidla mimo nakladacej lopaty Kapacity: voda 2 x 400 l, palivo 110 l, hydraulický olej 80 l Hydraulický systém: tri okruhy, dve variabilné èerpadlá pre jazdu a otáèanie bubna, kúrenie voda / olej - vzduch Brzdy: kotúèové v olejovom kúpeli vo vnútri diferenciálu, dva nezávislé okruhy, obrátená hydraulická parkovacia brzda Pneumatiky: terénne 16 / 70 - 20 PR 14 Samonakladací mobilný miešaè betónových zmesí CARMIX5.5XL Motor: Perkins 1006.60 Turbo, vodou chladený, 6 - valcový, max. výkon 114 kW / 155 k, prieène uložený Prevodovka: hydrostatická, pohon na všetký 4 kolesá Kabína: pevná bezpeènostná kabína ROPS-FOPS s dvoma dvermi na boku vozidla mimo nakladacej lopaty Kapacity: voda 2 x 600 l, palivo 150 l, hydraulický olej 120 l Hydraulický systém: tri okruhy, dve variabilné èerpadla pre jazdu a otaèanie bubna, kúrenie voda / olej - vzduch Brzdy: kotúèové v olejovom kúpeli vo vnútri diferenciálu, dva nezávislé okruhy, obrátená hydraulická parkovacia brzda Pneumatiky: terénne 18 - 19,5 PR 16 Minidumper CARMIX D.5000 Motor: Perkins 1004.42, vodou chladený, 4 - valcový, max. výkon 64 kW / 87 k pri otáèkach 2300 ot/min Prevodovka: hydrostatická, pohon na všetky 4 kolesá Kabína: otoèné sedadlo obsluhy s bezpeènostným rámom ROPS-FOPS

rám miešací bubon pohon bubna prieènik ovládacie zariadenie elektrické zariadenie

CARMIX ONE

CARMIX 2.0

CARMIX 2.5

prevádzková hmotnos

OZNAÈENIE kg

2800

4700

6000

7300

8800

-

celková šírka

mm

1829

2078

2310

2420

2500

-

celková dåžka

mm

3706 ( 4980* ) 4600 ( 6340* ) 5100 ( 6555* ) 5600 ( 7150* ) 6265 ( 7505* )

-

stavebná výška

mm

2600 ( 2820* ) 2725 ( 3500* ) 3000 ( 3980* ) 3230 ( 4325* ) 3150 ( 4050* )

-

rozvor kolies

mm

1890

1890

2000

2350

2700

vonk. polomer

mm

4500

3250

4850

3700

-

-

kapacita bubna

l

1400

2800

3400

4750

7600

5000

kapacita betónu

m3/ dávka

1

2

2,5

3,5

5,5

6

kapacita lopaty

l

180

300

400

540

600

-

dávka/hod

4

4

4

4

4

užit.záaž.: 10t

batéria

V / Ah

12 / 80

12 / 120

12 / 120

12 / 120

12 / 120

12 / 120

max. rýchlos

km/hod

14

23

25

25

30

25

%

30

30

30

30

30

30

rozmery ( *s lopatou )

P

produktivita

stúpavos

!&

S

Samonakladací mobilný miešaè betónových zmesí CARMIX 2.0 Motor: Perkins 704.30, vodou chladený, 4 - valcový, max. výkon 47 kW / 64 k pri otáèkach 2600 ot/min Prevodovka: hydrostatická, pohon na všetky 4 kolesá Kabína: otoèné sedadlo obsluhy s bezpeènostným rámom ROPS-FOPS Kapacity: voda 450 l, palivo 100 l, hydraulický olej 70 l Hydraulický systém: tri nezávislé okruhy, dve variabilné èerpadlá pre jazdu a otáèanie bubna, jedno prídavné èerpadlo pre prevádzku, vstupný aj výstupný filter kúrenie voda / olej - vzduch Brzdy: kotúèové v olejovom kúpeli vo vnútri diferenciálu, dva nezávislé okruhy, mechanická parkovacia brzda Pneumatiky: terénne 12,5 - 18 PR 10

kapacity

R

M

Samonakladací mobilný miešaè betónových zmesí CARMIX ONE Motor: Perkins 103.15, vodou chladený, 3 - valcový, max. výkon 23,5 kW / 31,5 k pri otáèkach 2800 ot/min Prevodovka: hydrostatická, pohon na všetký 4 kolesá Kabína: otoèné sedadlo obsluhy s bezpeènostným rámom ROPS-FOPS Kapacity: voda 2 x 150 l, palivo 35 l, hydraulický olej 25 l Hydraulický systém: štyri okruhy, dve variabilné èerpadlá pre jazdu a otáèanie bubna, dve prídavné èerpadlá pre prevádzku a riadenie, kúrenie voda / olej - vzduch Brzdy: kotúèové v olejovom kúpeli vo vnútri diferenciálu, dva nezávislé okruhy, mechanická parkovacia brzda predných kolies Pneumatiky: terénne 11,5 / 80 - 15,3 PR 10

Príves APS 110 - P - široká ložná plocha

Príves APS 133 - nízka ložná plocha

D

Firma Metalgalante bola založená v roku 1976. Od svojho vzniku sa zaoberá projektovaním a výrobou domiešavacích strojov s cie¾om maximálnej produktivity a ekonomickej efektivity výroby betónu. Výsledkom vývoja, dôkladným výberom dodávate¾ov, precíznou výrobou a testovaním vznikol CARMIX - synonymum 4 x 4 samonakladacieho miešaèa betónových zmesí.

NÁKLADNÉ PRÍVESY A ŠPECIÁLNE NÁKLADNÉ PRÍVESY ZA AUTOMOBIL

!

P

STAVEBNÉ TABU¼KY

CARMIX 3.5 T CARMIX 5.5 XL CARMIX D.5000

-


STAVEBNÍ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o. Opletalova 65 841 07 Bratislava Slovenská republika Tel.: 00421 / 2 / 64 775 375 Fax: 00421 / 2 / 64 776 371 e-mail: ots@ots.sk www.ots.sk

R

P

D

M

ATRAM BRNO spol. s r.o. Støelice 22, 664 47 Brno Kanceláø:

Grohova 32 A, 602 00 Brno Èeská republika Tel./Fax: 00420 / 541 21 99 85 e-mail: atrambrno@clavis.cz www.atram.com R

S

CHARAKTERISTIKA: Základy Obchodno-Technických Služieb siahajú do vtedajšieho podniku Strojstav Bratislava, ktorý zastával v bývalom Èeskoslovensku jedno z rozhodujúcich postavení pri zabezpeèovaní prevádzky schopnosti stavebných mechanizmov, výrobu stavebných strojov a výrobu strojno-technologických zariadení nielen pre tuzemský ale i zahranièný trh. V rámci rozširovania služieb pre podniky stavebníctva a iných odvetví zriadil podnik k 1.1.1973 závod Obchodno-technických služieb pre poskytovanie služieb podnikom rezortu stavebníctva. V roku 1991 po reštrukturalizácii národného hospodárstva sa z podniku Strojstav vyèlenili Obchodno-technické služby a vznikla spoloènos OTS spol. s r.o. Bratislava so zámerom pokraèova v tradícii servisných a obchodných èinností pre potreby stavebných podnikate¾ov v rámci mechanizácii na Slovensku. Napriek útlmu stavebníctva na Slovensku v rokoch 1992 až 1995 postupne si OTS spol. s r.o upevnila svoje postavenie na území Slovenska v oblasti predaja, servisu a požièiavania cestných stavebných strojov a mechanizmov. Hlavné sídlo Obchodno-technických služieb sa nachádza v Bratislave, Devínskej Novej Vsi.

BAGELA - mobilný recyklátor živicových asfaltových zmesí MOBILNÉ RECYKLÁTORY NA VYBÚRANÚ I VYFRÉZOVANÚ ŽIVICOVÚ ZMES PREDNOSTI RECYKLÁTOROV BAGELA

PROCES RECYKLÁCIE A JEJ PREDNOSTI

Úspornos: Termostatom ovládaný naftový horák so spotrebou 5 l nafty na 1 tonu spracovanej zmesi. Jednoduché ovládanie: Hydraulický systém umožòuje presné ovládanie otáèok a pozície pracovného bubna. Elektronický systém zabraòuje prehriatiu stroja. Jednotlivé velièiny sú ¾ahko èitate¾né z ovládacieho panelu. Plynulos prevádzky: Hydraulické ovládanie násypky umožòuje plynulé plnenie bubna. Možnos vyprázdnenia hotovej zmesi priamo na miesto aplikácie alebo do prepravného prostriedku a rošt k zachyteniu podkladového kameniva u¾ahèuje pokládku nového koberca. Stabilita: Dvojnápravový podvozok s mechanickou nájazdovou brzdou vybavenou automatickým spätným uvo¾nením a zadnej opery zaisujú stabilitu stroja pri práci i preprave. Do štandardnej výbavy podvozku patrí výškovo nastavite¾né oje s výmenným závesom pre èap alebo gu¾u.

Fáza 1. Vybúranie starej zmesi a jej uloženie priamo v mieste použitia - nulové náklady na odvoz vybúranej alebo vyfrézovanej zmesi - nulové náklady na skládkovanie nepotrebného materiálu - úspora èasu Fáza 2. Vlastná recyklácia - nulové náklady na nákup novej zmesi - nulové náklady na dopravu novej zmesi - možnos výroby iba potrebného množstva materiálu Fáza 3. Pokládka živicového koberca - plynulos pokládky - možnos asfaltovania i za ve¾mi nízkych teplôt - nezávislos na obalovaèkách

P

D

M

S

HYDRAULICKÉ RYPADLO - NAKLADAÈ K162 N Firma ATRAM Brno spol. s r.o. dodává na èeský trh modernizované hydraulické rypadlo - nakladaè K 162 N na podvozku ZETOR 4x4. Rypadlo je standardnì vybaveno otevírací nakládací lopatou a pøední hnanou nápravou, na pøání zákazníka pak teleskopickým ramenem podkopového zaøízení. Nový design vychází z konstrukce traktoru ZETOR Model 77 a jistì uspokojí všechny zájemce o nejlevnìjší traktorové rypadlo ve své kategorii na èeském trhu. Podvozek nové verze rypadla K 162 vychází z osvìdèené traktorové øady ZETOR UØ I. Motor o výkonu 70 koní zajišuje dostateèný výkon pro pracovní èinnost podkopového zaøízení, resp. nakládací lopatu. Standardnì je dodávaná mechanická pøevodovka s reverzací pojezdu. Kabina rypadla - nakladaèe K 162 A zajišuje plné pohodlí pro obsluhu a splòuje všechny požadované normy pro bezpeènost a hygienu práce. Je prostorná, s dobrým výhledem do pracovního prostoru stroje. Výkonné topení a možnost zabudování klimatizace zajistí dobré pracovní podmínky pro obsluhu za všech klimatických podmínek. Rypadlo nakladaèe je standardnì dvoupákové. Všechny ovládací prvky umožòují snadnou ovladatelnost jak nakládací lopaty, tak podkopového zaøízení. Na pøání zákazníka je možné stroj doplnit o další zaøízení a výbavu. Èelní nakládací lopatu lze doplnit paletizaèními vidlemi. K bagrovacímu zaøízení je možné dodat podkopové lžíce o šíøce 300 mm až 700 mm, urovnávací lžíce s boèním naklápìním o šíøce 1000 mm, vrtací zaøízení s dosahem až 2000 mm nebo nakládací koš.

Rypadlové zaøízení Objem lopaty normální Šíøka lopaty Max. vodorovný dosah Max. výškový dosah Max. vysýpací výška Max. hloubka dosahu Vodorovný dosah lopaty pøi max. výškovém dosahu Pøíèný posuv rypadla Nakládací zaøízení Nominální nosnost Nominální geometrický objem lopaty Objem lžíce s navršením Šíøka lžíce Max. výsypná výška (otevírací lopata) Max. vodorovný dosah lžíce pøi vyklopení Vzdálenost výsypu od èela stroje pøi max. výsyp. výšce Max. výška postranic dopravního prostøedku

R

BA 7000 F

SPOLOÈNÉ PRE VŠETKY TYPY: Horák ovládaný termostatom Chassis - odpružený dvojnápravovým podvozkom max. rýchlos - 80 km ažké zariadenie - vymenite¾né pod¾a typu ažného vozidla - /oko+èap alebo gu¾a a miska/ Pre BA 10000 F - ažné zariadenie je iba oko a èap Záruka: 6 mesiacov

BA 10000 F BA 4000

BA 7000 F

BA 10000 F

Dåžka

TECHNICKÉ PARAMETRE mm

4400

5400

6750

Výška

mm

2000

2100

2450

Šírka

mm

2000

2000

2450

Horák typ

výkon kW

MAN, 135

MAN 2 st., 280

MAN 2 st., 400

Motor

Diesel

HATZ E 79, ruèný štart

HATZ-SUPRA, el. štart

HATZ, el. štart

Výkon motora

kW

4,3

8,6

22

Generátor

stried.prúdu

2KVA, 220 V

2KVA, 220 V

2KVA, 220 V

Výkon

t/hod

3-4

6-7

8 - 10

Palivo

nafta-spotreba

Brzdy

parkovacie

P

D

M

15l / hod.

5l / t.

5l / t.

nájazdová, áno

vzduchová, áno

Rozmìr

V R H1 T H1 W X

0,24 m3 600 mm 5750 mm 3950 mm 3050 mm 4600 mm 3750 mm 1250 mm

Symbol

Rozmìr

B Hmax Kmax K H

0,24 m3 600 mm 5750 mm 3950 mm 3050 mm 4600 mm 3750 mm 1250 mm

5

00420 / 565 323 148 00420 / 565 323 170 cime@cime.cz www.cime.cz

S

Spoleènost Cime, s.r.o., se sídlem v Pelhøimovì, byla založena v kvìtnu roku 1994. Pøi svém založení byla èinnost spoleènosti orientována na prodej a servis zemìdìlských strojù urèených pro široký okruh zemìdìlských subjektù. Koncem roku 1994 spoleènost zakoupila objekt bývalé STS v Pelhøimovì, do kterého se po rekonstrukci pøestìhovala. V novém sídle došlo postupnì k rozšíøení èinnosti o výmìnné støedisko autoagregátù, velkoobchod a maloobchod s pneumatikami a pneuservis. Spoleènost CIME, s.r.o. je výhradním zástupcem pøedních výrobcù stavebních strojù a pøíslušenství - MERLO, IMER. Nedílnou souèástí prodeje je i kompletní záruèní a pozáruèní servis všech strojù uvedených znaèek a prodej náhradních dílù.

MERLO - pásový minitransporter Cingo

MERLO - Cingo M6 - samonakládací transportér betonu a dumper. K dispozici také další typy nástaveb.

CINGO M4

CINGO M6

CINGO M8

CINGO M10

nosnost

kg

400

600

800

1000

vlastní hmotnost

kg

200

280

360

520

šíøka x délka

mm

680 x 1295

810 x 1350

810 x 1350

990 x 1580

OZNAÈENIE

nájazdová, áno

Symbol

CIME, s.r.o. K silu 1426 393 01 Pelhøimov Èeská republika Tel.: Fax.: e-mail:

BA 4000

1200

max. stoupavost ( bez / s bøemenem ) výkon benzinového motoru max. rychlost

Poznámka

STAVEBNÍ TABULKY

%

100 / 30

100 / 40

100 / 40

100 / 40

kW / k

- / 5,5

-/9

- / 13

- / 20

km / hod

3,5

5,2

5,2

5,2

- ruèní starter - bez plošiny obsluhy - ocelový podvozek - hydraulický pohon

- ruèní starter - bez plošiny obsluhy - podvozek: ocel.profil - hydrostatický pohon

- elektrický starter; hydrostatický pohon - bez nebo se zasouvací plošinou obsluhy - podvozek: ocelový profil s rychloupínacím systémem hydrauliky hydraulicky ovládaným

39

!


1200

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

SACHARÈUK, spol. s r.o. Vážného 7a 621 00 Brno Èeská republika

HYDREX spol. s r.o. Partizánska cesta è. 1465 962 05 Hriòová Slovenská republika Tel.: 00421 / 45 / 5497025, 6, 9 Fax: 00421 / 45 / 5497675 e-mail: hydrex@zv.psg.sk

R

P

D

M

Tel.: 00420 / 541226449 - 53 Fax: 00420 / 541226448 e-mail: info@sacharcuk.cz www.sacharcuk.cz

R

S

SORTIMENT PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA

Presuvný poklop

! Paletizaèné vidly

D

S

L

N

SMYKEM ØÍZENÉ NAKLADAÈE NOVOTNÝ B 761, B 861, B 961

WAY LOCUST L 1203 Univerzálny nakladaè na štvorkolesovom podvozku, riadený preklzovaním kolies. S použitím širokého sortimentu prídavných zariadení je využite¾ný vo všetkých oblastiach hospodárstva.

Zubová lopata

P

Vidly s pridržiavaèom

OZNAÈENIE

Technické údaje: Výška nakladaèa Dåžka nakladaèa s lopatou Šírka nakladaèa s lopatou Hmotnos: Prevádzková Prepravná Celková Pracovné parametre: Nominálna nosnos Bod preaženia Geometrický objem lopaty Navàšený objem lopaty Hnacia sila Motor: Typ Druh Menovitý výkon / otáèky

2145 mm 3745 mm 2100 mm 3950 kg 3870 kg 5150 kg 1200 kg 2400 kg 0,52 m3 0,65 m3 41 kN

OZNAÈENÍ

B 761

B 861

B 961

celková délka stroje

mm

3300

3300

3300

celková šíøka stroje

mm

-

-

-

celková výška stroje

mm

2060

2060

2060

hmotnost stroje

kg

2850

2950

3100

max. nosnost

kg

750

850

950

výkon motoru

kW

35 ( 2200 ot/min )

48 ( 2200 ot/min )

54 ( 2200 ot/min ) Zetor / 4

SMYKOVÉ NAKLADAÈE NOVOTNÝ

YANMAR 4TNE 98 štvordobý 51,1 kW / 2500.min-4

LOCUST L 1203

ŠMYKOVÉ NAKLADAÈE WAY

Nakladaè je øízený prokluzem kol, což umožòuje vynikající manévrovatelnost na malém prostoru. Výkonové parametry spolu s rychloupínaèem a širokým sortimentem pøídavných zaøízení pøedurèují stroj k širokému využití zejména ve stavebnictví, zemìdìlství, komunálních službách a pod. Komfortní ovládání nakladaèe zajišují køížové servoventily s ergonomickými rukojemi. Vnitøní uspoøádání kabiny a vestavìná pøístrojová deska ve stropní èásti zajišují dostateènì pohodlný prostor pro obsluhu. Nakladaèe jsou vybavený osvedèenými motory Zetor. Hydraulický pohon nakladaèa je pøes hydraulické agregáty od výrobcu hydrauliky Rexroth. Pojezdové Nakladaè také splòuje podmínky provozu vozidel po komunikacích. pøevodovky jsou dvì - øetìzové.

celková dåžka stroja

mm

3745

typ motoru / poèet válcù

-

Zetor / 4

Zetor / 4

celková šírka stroja

mm

2100

rypná síla

kN

16

18

20

celková výška stroja

mm

2145

navršený objem lopaty

m3

0,46

0,53

0,60

hmotnos stroja

kg

3950

výškový dosah

mm

2600

2600

2640

max. nosnos

kg

1200

výkon motora

kW

51,1

-

Yanmar 4TNE 98 / 4

kN

29

navàšený objem lopaty

m3

0,65

výškový dosah

mm

-

typ motora / poèet valcov rypná sila

ZTS BAUMASCHINEN, a.s. Za opravnou 6 150 00 Praha 5 Èeská republika Tel.: 00420 / 257 223 144 Fax: 00420 / 257 222 368 e-mail: zts@cmail.cz www.baumaschinen.cz

WAY LOCUST L 752

THOMAS Equipment Ltd. P.O.Box 510, 29 Hawkins Road Centreville, New Brunswick Canada E7k 3G4

Univerzálny nakladaè na štvorkolesovom podvozku, riadený preklzovaním kolies. S použitím širokého sortimentu prídavných zariadení je využite¾ný vo všetkých oblastiach hospodárstva. SORTIMENT PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA

Zubová lopata

Kombinovaná lopata

Zametacie zariadenie s lopatou

Paletizaèné vidly

Presuvný poklop

Vidly s pridržiavaèom

OZNAÈENIE

LOCUST L 1203

Technické údaje: Výška nakladaèa Dåžka nakladaèa s lopatou Šírka nakladaèa s lopatou Hmotnos: Prevádzková Prepravná Celková Pracovné parametre: Nominálna nosnos Bod preaženia Geometrický objem lopaty Navàšený objem lopaty Hnacia sila Motor: Typ Druh Menovitý výkon / otáèky

2040 mm 3340 mm 1780 mm

R

2940 kg 2860 kg 3690 kg

P

D

M

S

SMYKEM ØÍZENÉ NAKLADAÈE THOMAS

750 kg 1537 kg 0,365 m3 0,45 m3 27 kN YANMAR 4TNE 94 štvordobý 43 kW / 2500.min-1

Smykem øízené mininakladaèe jsou v Evropì velmi populární stroje a spoleènì s minirypadly dokáží tvoøit vysoce výkonný tým úspìšnì konkurující u nás oblíbeným rypadlo-nakladaèùm. Smykem øízené nakladaèe THOMAS pøedstavují to nejlepší v této kategorii stavebních strojù. V souèasné dobì je v naší nabídce pìt výkonovì odlišných typù. Do nakladaèù THOMAS jsou montovány motory Kubota, hydraulický systém Sauer - Danfoss. Boèní pøevodovky jsou øetìzové, je použit pøedem vytažený øetìz bez další potøeby údržby. Robustní konstrukce nakladaèù THOMAS ve spojení s použitými komponenty zaruèuje jejich dlouhou životnost s minimálními náklady na údržbu. Velká nakladaèù THOMAS. Záruka je poskytována v délce 24 nabídka pøídavných zaøízení rozšiøuje možnosti využití mìsícù nebo 2400 mth na celý stroj, 5 let na rám stroje. OZNAÈENÍ

85

105

153

175

245

2673

2921

3246

3538

3721

mm

908

1289

1461

1727

1798

mm

1813

1803

1867

2108

2134

hmotnost stroje

kg

1353

1679

2504

3175

3629

750

max. nosnost

kg

386

454

680

794

1089

kW

43

výkon motoru

kW

11,8

22,5

34,3

41,8

64,7

-

Yanmar 4TNE 94 / 4

-

Kubota / 3

Kubota / 4

Kubota / 4

Kubota / 4

Kubota / 4 3162

ŠMYKOVÉ NAKLADAÈE WAY

SMYKOVÉ NAKLADAÈE THOMAS

celková dåžka stroja

mm

3340

celková délka stroje

mm

celková šírka stroja

mm

1780

celková šíøka stroje

celková výška stroja

mm

2040

celková výška stroje

hmotnos stroja

kg

2940

max. nosnos

kg

výkon motora typ motora / poèet valcov rypná sila

kN

17

navršený objem lopaty

m3

0,45

výškový dosah

mm

-

"

typ motoru / poèet válcù rypná sila

kN

998

794

1882

1928

objem lopaty

m3

0,25

0,29

0,4

0,5

0,6

výškový dosah

mm

2375

2604

2794

3385

3145

STAVEBNÉ TABU¼KY


STAVEBNÍ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

KOLEX, s.r.o. Janka Krá¾a 27 949 01 Nitra Slovenská republika Tel.: Fax: e-mail:

R

P

D

S

L

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o. Opletalova 65 841 07 Bratislava Slovenská republika Tel.: 00421 / 2 / 64 775 375 Fax: 00421 / 2 / 64 776 371 e-mail: ots@ots.sk www.ots.sk

00421 / 37 / 651 1598 00421 / 37 / 652 4334 kolex@kolex.sk www.kolex.sk

N

R

* D - dieselový motor, E - elektrický motor

BSA 1000

BSA 1400

1002 - D (E)

1005 - D

1005 - E

1405 - E

1407 - D

1408 - E

1409 - D

Výkon

m3/h

20 ( 14 )

54

47

55

71

79

91

Tlak v betóne

bar

75

59

55

106

106

106

106 115 (D)

Pohon ∅

kW 20 (D) / 22 (E)

doprav.valcov

Zdvih piestov

S

Ucelený systém pozostávajúci z ¾ahko prenosnej pohonnej jednotky, pružnej hriadele a vibraènej hlavice. Dåžka hadíc 1000 mm, 1500 mm, 3000 mm a 5000 mm a vibraèná hlavica priemeru 30 mm, 38 mm a 48 mm umožòujú individuálne použitie pod¾a typu staveniska. Pohonná jednotka sa pripája priamo na sie 230 V. Pod¾a princípu kyvadla sa premení 3000 otáèok za minútu pohonnej jednotky pomocou pružnej hriadele na 12000 kmitov za minútu vo vibraènej hlavici. Nízke východzie otáèky garantujú vysokú prevádzkovú bezpeènos a dlhý èas použitia. Pohonná jednotka je chránená pred preažením vypínaèom ochrany motora.

59 (D)

45 (E)

75 (E)

115 (D)

110 (E)

180

180

200

200

200

200

Technické údaje:

mm

1000

1000

1000

1400

1400

1400

1400

2109 P - D

2106 HP - E

POHONNÁ JEDNOTKA MVX Prevádz. hmotnos kg 10,7 Motor elektromotor 230/50 V/Hz Príkon motora W 1200 (príkon) 750 (výkon) Otáèky motora 1/min. 3000 Rozmery (dl x š x v) 370 x 200 x 260 Príslušenstvo popruh

BSA 2100 2109 H - D (E) 2110 HP - D

BSA 14000

2107 HP - E

14000 HP - D 14000 HP - E

m3/h

95

110

71

90

57

200

95

Tlak v betóne

bar

152

220

220

260

260

260

220

Pohon

kW 171 (D) / 160 (E)

240 (D)

200 (E)

240 (E)

200 (E)

365 (D)

320 (E)

doprav.valcov

M

120

Výkon

Zdvih piestov

D

mm

TYP ÈERPADLA Model

P

PONORNÉ VIBRÁTORY MVX

STACIONÁRNE ÈERPADLÁ BETÓNU

- pre každodenné použitie a pre špeciálne aplikácie - na prekonávanie ve¾kých vzdialeností v èerpaní betónu.

TYP ÈERPADLA Model

1200

mm

200

200

200

180

180

180/200/280

200

mm

1000

2100

2100

2100

2100

2100

2100

ÈERPADLÁ BETÓNU na automobilovom podvozku

PRUŽNÉ HRIADELE Hmotnos Dåžka hriadele Priemer hriadele

kg mm mm

! VIBRAÈNÁ HLAVICA Hmotnos Priemer

SW 100 1,5 1000 26

SW 150 2,0 1500 26

PV 30 1,6

kg mm

30

PV 38 2,3 38

SW 300 4,0 3000 26

PV 48 3,8 48 SW 500 8,5 5000 26

VIBRAÈNÉ NOHY RADY SRV - program s budúcnosou Výkon èerpadla: 60, 90, 110, 140, 160, 180, 200 m3/hod

M 16

TYP VÝLOŽNÍKA

M 20

M 24

M 28

M 31

M 32

M 36

M 42

M 46

M 52

4

4

5

M 58 / 4

-

3

3

4

4

5

4

4

Typ rozloženia

-

Z

Z

Z - roll

Z

MZR

Z

Z

Vertikálny dosah

m

16,4

20,0

23,6

27,6

30,5

31,9

35,6

41,9

45,2

52,0

57,1

Horizontálny dosah

m

13,0

16,4

19,7

23,8

26,6

28,0

31,7

38,0

41,5

48,1

42,3

Håbkový dosah

m

8,1

9,5

14,5

18,1

20,4

20,8

23,7

29,1

33,0

38,1

53,1

Výška rozbalenia

m

4,1

5,5

4,9

6,4

5,7

7,7

8,7

10,0

12,3

10,4

15,4

Predné

m

2,3

3,9

5,5

6,2

6,3

6,3

6,3

8,0

8,0

10,5

10,4

Zadné

m

2,3

2,3

2,3

2,3

6,3

6,3

6,3

8,0

8,4

9,9

10,2

Šírka podpier

Poèet ramien

4

roll - fold roll - fold multi Z

multi Z

PUMI - ÈERPADLÁ BETÓNU na automobilovom podvozku s domiešavaèom

- preprava, miešanie, èerpanie a uloženie betónu - všetko jedným strojom s jedným èlovekom - PUMI pokryje menšie práce (do 20 m3 betónu), lacno a rýchlo - zvl᚝ vhodné tam, kde je ve¾ké èerpadlo neekonomické a tam, kde sú väèšie dopravné vzdialenosti

TMM 16

TMM 21

TMM 24

TMM 26

TMM 28

100 / 4,5

100 / 4,5

125 / 5,5

100 / 4,5

125 / 5,5

Šasi / rozkladanie

-

TR / 2 - Z

TR / 3 - Z

TR / 3 - Z

TR / 3 - Z

TR / 4 - Z

Vertikálny dosah

m

16,3

20,6

23,8

25,6

27,8

Horizontálny dosah

m

12,8

16,9

20,0

21,8

24,0

Håbkový dosah

m

6,5

9,9

12,4

13,6

16,9

Výška rozloženia

m

6,6

5,6

6,9

7,6

6,5

Šírka podpier zadné / predné

m

-/-

4,0 / -

4,0 / 2,3

4,0 / 2,3

5,4 / 2,5

SYSTÉM ÈERPADLA

ROTOROVÉ ÈERPADLO Q

CS VENTIL - PIESTOVÉ ÈERPADLO

Výkon (max.teoret.) m3/h

58

56

Doprav.tlak (max.t.) bar

25

57

mm

125

230

l

RQ 380 / 380

CS 250 / 250

l/min

120

230

Otáèky ro¾ní

min-1

35

-

Poèet prepnutí

min-1

-

32

doprav. potrubia

Násypka na betón Množstvo oleja

DOMIEŠAVAÈ Objem plnenia Rýchlos otáèania

SRV 60

Motor

SRV 65

SRV 70

Robin 4-takt, benzín

Výkon motora

kW

2,0

3,0

3,0

Poèet úderov

1/min

720

670

670

Håbka zhutnenia do

cm

50

50

50

Šírka zhutòov. patky

cm

28

28

28

Hmotnos

kg

66

70

71

bezolovnatý norm.benzín

JEDNOSMERNÉ A REVERZNÉ VIBRAÈNÉ DOSKY

Dopravné potrubie mm/“

TYP

Palivo

Miešaè je vyrobený zo špeciálnej ocele s 27 MnB5. Hrúbka steny ocele 3,5 - 6 mm. Miešacia špirála s tvrdonávarom.

TYP VÝLOŽNÍKA

Ekologický nezávadný 4-taktný benzínový motor. Hmotnos zaisujúca hospodárne zhutòovanie. Dvojitý blokovací systém predlžujúci životnos. K prevádzkovej bezpeènosti patrí prachu a voduvzdorné púzdro, mazanie rozprašovacím olejom. Zlepšený filtraèný systém s dodatoèným predfiltrom optimalizuje dobu použitia. Motor, karburátor a filter nachádzajúce sa mimo prašnej zóny zvyšujú prevádzkovú bezpeènos. Vedenie stroja bez chvenia zvyšuje komfort obsluhy.

Liebherr HTM 704 P ( HTM 604 P s PUMI 16 ) m3

7 ( 6 s PUMI 16 )

min-1

14

- sú urèené na zhutòovanie zemín, živíc a zámkovej dlažby. pohon zabezpeèujú osvedèené štvortaktné a dieselové motory Honda, Robin, Hatz. Reverzné dosky sú vybavené systémom systémom ovládania plynulej regulácie pojazdu vpred a dozadu. Ako príslušenstvo je možné doda plastovú podložku pre prácu so zámkovou dlažbou. Dvojkolesový podvozok slúži na ¾ahší prevoz stroja. Ako zvláštne príslušenstvo u väèších a ažších dosiek možno doda ocelové platne na rozšírenie hutniacej dosky. Pre prácu so živicami sú zabezpeèené kropiace systémy, zabraòujúce lepenie živíc na dosku.

JEDNOSMERNÉ VIBR. DOSKY Prevádzková hmotnos Odstredivá sila Frekvencia Pracovná šírka Motor Typ motora Max. výkon DIN 70020

REVERZNÉ VIBR. DOSKY Prevádzková hmotnos Odstredivá sila Frekvencia Pracovná šírka Motor Typ motora Max. výkon DIN 70020

STAVEBNÍ TABULKY

kg kN Hz mm

kW

kg kN Hz mm

kW

CF 2 78 12 98 440 Robin EY 15 benzín 2,6

CF 4 127 20 90 500 Hatz 1 B 20 diesel 3,4

CF 8 108 20 90 500 Robin EY 20 benzín 3,4

CR 3 180 32 87 500 Hatz 1 B 20 diesel 3,4

CR 3 R 176 32 87 500 Robin EH 25 D benzín 6,3

CR 4 248 32 70 500 Hatz 1 B 30 diesel 5,6

CR 5 319 38 68 550 Lombardini 15 LD 400 diesel 7,3

CR 8 540 45 62,5 600 / 700 Hatz 1 D 50 S diesel 8,1

RC 40 R 95 16,2 70 451 Robin EY 20 benzín 3,7

"


 

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

JAMI PRAHA s.r.o. V Rovinách 40, 140 00 PRAHA 4 Èeská republika Tel.: Fax: e-mail:

00420 / 241 4444 11, 241 4442 16 00420 / 241 4444 00 jami@iol.cz

JAMI Servis s.r.o. Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: e-mail:

R

P

D

M

00421 / 2 / 5363 7577, 5363 7584 00421 / 2 / 5341 2145 jami@jamiservis.sk

S Steelmaster - UNICUT 14XV / 16XV

METAX - strihací automat SIMPLEX H - strihaèky betonárskej ocele

!

Zluèuje v sebe vysoký výkon stabilných a flexibilitu mobilných strihacích liniek. Unikátny vahovací a merací systém zabezpeèuje vysoký výkon a vysokú presnos strihania ocele. Poèítaèový systém zabezpeèuje jednoduché ovládanie automatu. Je možné použitie aj v nekrytých armovniach s kapacitou cca 4.000 ton/rok.

Osvedèené a výkonné strihaèky betonárskej ocele s bezpeènostným hydraulickým pohonom. Sú vybavené horizontálnymi nožmi a kolieskami pre jednoduché premiestnenie na stavbe. Dodávajú sa v troch výkonnostných variantoch, a to: Simplex 35 E strihá oce¾ pevnosti 450 N/mm2 do priemeru ∅ 35 mm Simplex 45 H strihá oce¾ pevnosti 450 N/mm2 do priemeru ∅ 45 mm Simpelex 60 H strihá oce¾ pevnosti 450 N/mm2 do priemeru ∅ 60 mm Simplex 45 a 60 sa dodáva i v prevedení HV, ktoré má vertikálny nôž a je vhodné do strihacích liniek v armovniach alebo paneláròach.

SIMPLEX 45 H

SPECIAL,PERFEKT - ohýbaèky betonárskej ocele Vyrábajú sa v prevedení : SPECIAL S, ktoré má osvedèenú elektromechanickú predvo¾bu uhlov. Svojou jednoduchou obsluhou a robustnou stavbou sú vhodné najmä na stavby. PERFEKT CB, ktoré majú moderné programové ovládanie. Toto ovládanie umožòuje rýchle zadávanie uhlov ohybu, ako i uloženie èasto sa opakujúcich typov ohybov do pamäte a ich rýchle vyvolanie. Sú vhodné do armovní, alebo panelární. Obe varianty ovládania sa dodávajú v nasledovných výkonových typoch : Special 32 S ,alebo Perfekt 32 CB/CBB ohýba oce¾ pevnosti 450 N/mm2 max. ∅ 32 mm. Special 42 S alebo Perfekt 42 CB ohýba oce¾ pevnosti 450 N/mm2 max. ∅ 42 mm, 5 ks ∅ 20 mm. Special 55 S ohýba oce¾ pevnosti 450 N/mm2 max. ∅ 55 mm. Perfekt 60 CB ohýba oce¾ pevnosti 450 N/mm2 max. ∅ 60 mm, alePERFEKT 60 CB bo 5 ks ∅ 20 mm.

PERMATIC - automatické zariadenie na dvojstranné ohyby Garantuje ekonomické spracovanie ocele. Jeden èlen obsluhy, z bezpeèného miesta, zabezpeèuje vkladanie nastrihanej ocele , realizáciu dvojstranných ohybov a odloženie spracovanej ocele.

UNIMATIC , TWINMATIC a TWINMASTER - automatické strmienkovaèky Zabezpeèujú vysoko efektívnu výrobu strmienkov a rovnanej ocele zo zvitkov. Umožòujú spracovanie ocele valcovanej za tepla aj za studena a vyznaèujú sa automatickým nastavením rovnacích kladiek, poèítaèovým ovládaním používajúcim WINDOWS, ktoré umožòuje uloženie 999 najèastejšie používaných tvarov strmienkov v pamäti, grafické znázornenie naprogramovaných tvarov strmienkov, h¾adanie chýb pomocou modemu a rozhranie 232 umožòuje prevádzku on - line a prenos dát vo formáte PDF. Zariadenia môžu by vybavené patentovaným systémom ANTI TWIST umožòujúcim spracovanie hrebienkových ocelí vo zvitkoch nižšej kvality.

OHÝBACÍ VÝKON:

MAX. ∅ TYÈ

40

32

28

25

20

16

14

12

10

8

POÈET TYÈÍ

1

2

3

3

3

4

5

6

7

9

MINI - SHEARLINE strihacia linka Predstavuje zariadenie zložené z osvedèených stavebných prvkov strihaèiek a ohýbaèiek, ktorého výkonnos a priestorové usporiadanie zodpovedá presne nárokom zákazníka, hlavne v menších prevádzkach armovní a panelární.

UNIMATIC 12 XV spracuje oce¾ 1 x ∅ 5 až ∅ 12 mm UNIMATIC 16 XV spracuje oce¾ 1 x ∅ 6 až ∅ 16 mm TWINMATIC 12 XV spracuje oce¾ 2 x ∅ 6 až ∅ 10 mm, 1 x ∅ 6 - ∅ 12 mm TWINMATIC 16 XV spracuje oce¾ 2 x ∅ 6 až ∅ 12 mm, 1 x ∅ 6 - ∅ 16 mm TWINMASTER 16,TWINMASTER 16 II spracuje oce¾ 2 x ∅ 6 až ∅ 12 mm, 1 x ∅ 6 a ∅ 16 mm.

Dåžka prísuvných dráh: 14 m , Šírka prísuvných dráh: 120 mm Merací rozsah mernej dráhy: 11m, Šírka mernej dráhy: 180 mm Celková dåžka: cca 30 m, Šírka vrátane zberných boxov: 4 m STRIHACÍ VÝKON: POÈET TYÈÍ PRI PEVNOSTI

TYÈ ∅ MM

6

10

20

28

32

50

60

450N/mm2

90

40

9

4

3

1

1

650N/mm

70

34

7

4

2

1

-

850N/mm

53

26

5

3

2

-

-

2 2

COMBILINE - linka na strihanie a ohýbanie betonárskej ocele

TWINMASTER 16

UNICUT - rovnaèky betonárskej ocele Umožòujú ve¾mi ekonomické spracovanie zvitkovej ocele priemerov od ∅ 6mm do ∅ 16mm. Vyznaèujú sa schopnosou spracova oce¾ valcovanú za tepla a za studena i oce¾ divoko navinutú. Rovnaèky sa vyznaèujú krátkym èasom nastavenia rovnacích kladiek , vysokou rýchlosou rovnania / až 180 m /min/ a vysokou presnosou merania strihaných dåžok./ tolerancia + - 1mm/m/ Dodávajú sa v troch výkonových vyhotoveniach.

ROZMERY SPRAC. OCELE MAX. PEVNOS MATERIÁLU MAX. POSUV AŽNÁ SILA NÁHONU PRESNOS VÝROBY INŠTALOVANÝ PRÍKON TLAK HYDR.ÈERPADLA

"

UNICUT 14XV

UNICUT 16XV

∅ 5 - ∅ 12 / 14 mm 700 N / mm2 180 m / min 12 000 N ± 1 mm / m 30 kW 90 - 205 Bar

∅ 6 - ∅ 16 mm 700 N / mm2 150 m / min 15 000 N ± 1 mm / m 37 kW 90 - 170 Bar

UNICUT 12 XV spracováva zvitkovú oce¾ s priemerom od ∅ 5 mm do ∅ 12 mm UNICUT 14 XV spracováva zvitkovú oce¾ s priemerom od ∅ 5 mm do ∅ 14 mm UNICUT 16 XV spracováva zvitkovú oce¾ s priemerom od ∅ 8 mm do ∅ 16 mm. Rovnaèky je možné doplni automatickým výmenníkom drôtu a rôznymi odbernými zariadeniami na odber narovnaných dåžok.

Stavebnicový systém firiem STEMA/PEDAX, ktorý umožòuje individuálne riešenie s oh¾adom na kapacitu , priestorové možnosti a efektivitu práce. Linka v základnom postavení pozostáva z pojazdného skladu tyèovej ocele, stacionárneho strihacieho systému, systému dopravníkov a zariadenia na dvojité ohyby PERMATIC. Je vhodné do krytých armovní s kapacitou cca 5000 ton / rok. Max. rozostup stredu ohybu: 13 m Min. rozostup stredu ohybu: 1,35 m

CADORMATIC - strihacia linka Predstavuje vysoko výkonný stavebnicový systém , ktorý je možno zostavi z oh¾adom na požiadavky zákazníka. Výkon linky je 10.000 ton roène a viac. 300 500 Šírka dráhy Celková dåžka pri dåžke prútov 12 m a meracieho rozsahu 12 m : min. 30 m min. 30 m Celková dåžka pri dåžke prútov 24 m a meracieho rozsahu 16 m : cca 48 m

cca 48 m

Dopravná rýchlos :

0-2m/s

1/2m/s

Kapacita linky za smenu 8h: 80 t Strihací výkon :

STAVEBNÉ TABU¼KY

16 tyèí ∅ 25

120 t


STAVEBNÍ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o. Opletalova 65 843 02 Bratislava Slovenská republika Tel.: 00421 / 2 / 64 775 375 Fax: 00421 / 2 / 64 776 371 e-mail: ots@zutom.sk www.zutom.sk/ots

R

P

D

M

S

GRINDEX - Ponorné odvodòovacie èerpadlá Nová rada vysokoefektívnych odvodòovacích èerpadiel vhodných na široké použitie: v kameòolomoch, pri ažbe štrku, v baniach, na staveniskách, v rôznych priemyselných odvetviach, v požiarnej ochrane. - elektronický kontrolný systém ochrany motora SMART - rotaèný systém zabezpeèuje chod èerpadla len v správnom rotaènom smere - fázová ochrana chráni èerpadlo pred tým, aby bolo v chode zapojenia všetkých 3 fáz - tepelná ochrana v každom staronovom vinutí zabraòuje prehriatiu motora - pomocné chladenie èerpadiel vzduchom Ïalšie výhody èerpadiel GRINDEX: - vonkajší pl᚝ z vlnitej galvanizovanej ocele - dvojité mechanické tesnenie AQUABLOCK - dvojroèná záruka na prepálenie nasucho vïaka systému SMART - jednotný dizajn všetkých èerpadiel - nízka spotreba energie

!

GRINDEX - Kalové èerpadlá pre silne kontaminované kvapaliny Použitie: v kamenárstve, v celulózo - papierenskom priemysle, v potravinárskom priemysle, v tepláròach, v cementáròach, pri úprave splaškov Rotaèný systém: chráni èerpadlo pred rotáciou v nesprávnom smere a vyluèuje problémy spojené s preažením, nízkou kapacitou a abnormálnym opotrebovaním. Fázová ochrana: vyluèuje riziko poruchy motora v dôsledku vypadnutia jednej z fáz. Ak jedna z fáz vypadne, motor automaticky vypne. Tepelná ochrana: v každom staronovom vinutí chráni èerpadlo pred prehriatím motora. Vzduchový ventil: èerpadlá GRINDEX môžu by v chode bez rizika poškodenia. Akonáhle èerpadlo zaène nasáva vzduch, vzduchový ventil sa otvorí a obežné koleso zaène fungova ako ventilátor a chladi motor, tesnenie a ložiská. Kalové èerpadlá GRINDEX môžu prepravova i silne kontaminované kvapaliny s pevnými èasticami až do ve¾kosti tenisových loptièiek bez rizika upchatia. Všetky sú vybavené vírivými obežnými kolesami, max. kapacita 2900l/min, prepravná vzdialenos až do 40 m.

STAVEBNÍ TABULKY

43


1200

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

Tel.: 00420 / 541 587 187 Fax.: 00420 / 541 212 790 e-mail: info@obnovabrno.cz www.obnovabrno.cz

Obnova Brno, a.s. Herèíkova 1a 657 71 Brno Èeská republika R

P

D

M

S

Víceúèelové pláštì Široká škála pl᚝ù pro rozmanité druhy stavební mechanizace, zejména kolové nakladaèe, teleskopické manipulátory, komunální vozidla,… Pláštì jsou používány v rozmanitých terénních podmínkách, od vyslovenì tìžkého terénu až po pøevažující provoz po komunikaci v pøípadì komunálních vozidel. Široká škála dezenù a rozmìrù pokrývá nejrozmanitìjší požadavky na použití. Rozsáhlou nabídku pl᚝ù v diagonálním provedení vhodnì doplòují novì zavádìné rozmìry s radiální celoocelovou konstrukcí kostry.

Radiální víceúèelové a EM pláštì Radiální pl᚝ì pro rozmanité druhy stavební mechanizace, zejména kolové nakladaèe, teleskopické manipulátory, komunální vozidla, … Pláštì jsou používány v rozmanitých teréních podmínkách, od vyslovenì tìžkého terénu až po pøevažující provoz po komunikaci v pøípadì komunálních vozidel. Univezální dezén pokrývá nejrozmanitìjší požadavky na použití.

!

Pláštì pro rypadla Robustní pláštì vyvinuté pro použití na kolových rypadlech. Konstrukce dezénu poskytuje vedle optimálních zábìrových vlastností v daných podmínkách maximální životnost. Pøi konstrukci pl᚝ù je brán do úvahy i požadavek na zajištìní maximální stability strojù. Pláštì jsou urèeny do dvojmontáže, pøípadnì doplnìné gumovým mezikružím. Dezén EM-22 je optimalizovaný osvìdèený dezén NB38 vyznaèující se vynikající trakcí, stabilitou a odolností. Dezén EM-23 je díky vysokému zaplnìní urèen pro kamenitý povrch.

Pláštì pro velké stavební stroje Masivní pláštì diagonální konstrukce urèené zejména pro použití na kolových nakladaèích, motorových grejdrech a menších damperech. Dezén EM-20 zajišuje maximální zábìr v mìkkém terénu, pøi vysoké odolnosti. Pro práci v kamenitém terénu je vhodný dezén EM-30, který má dobrý zábìr a vysokou odolnost proti mechanickému poškození. Novì pøipravený dezén EM-60 nabízí univerzálnìjší použití pro rozmatité prostøedí.

Traktorové industriální pláštì Sortiment traktorových industriálních pl᚝ù zahrnuje širokou škálu pl᚝ù pro rypadlové nakladaèe, lesnické a industriální traktory a další. Pláštì jsou používány v rozmanitých terénních podmínkách, od vyslovenì tìžkého terénu až po pøevažující provoz po komunikaci v pøípadì komunálních vozidel. Škála dezénù a rozmìrù pokrývá nejrozmanitìjší požadavky na použití. Zesílená konstrukce dezénu poskytuje vedle optimálních zábìrových vlastností v daných podmínkách maximální životnost.

Pláštì pro válce a traktorové grejdry Pláštì pro válce jsou vyrábìny ve variantách Compactor, Compactor Extra a Compactor Smoth. Jednotlivá provedení se liší nosností, šíøkou a profilem. Dezén TD-01 je urèen na zábìrová kola vibraèních válcù. Pro gejdry je urèen dezén TG-02, jenž má výborné zábìrové vlastnosti a lze jej použít i pro kratší pøesuny silnicí.

Pláštì pro malé nakladaèe Pláštì pro malé nakladaèe øízené smykem jsou robustní pláštì speciálnì vyvinuté pro toto použití. Konstrukce dezénu poskytuje vedle optimálních zábìrových vlastností v daných podmínkách též maximální životnost. Pøi konstrukci pl᚝ù je brán do úvahy i požadavek na zajištìní maximální stability strojù. Nabízená škála dezénù a rozmìrù pokrývá požadavky na obutí vìtšiny malých nakladaèù.

Pláštì zábìrové Pláštì vyznaèující se výnikající trakcí, samoèistící schopností a stabilitou. Vhodné pro použití pøedevším pro èelní nakladaèe, teleskopické nakladaèe, malé dampery a další samohybné stroje a zaøízení, kde je požadavek na výše uvedené vlastnosti. Novinkou jsou dezény TR-09 pro pøední kola bac-hoe nakladaèù, TR-10 pro malé nakladaèe a teleskopické plošiny, TR-11 pro malé dampery a nakladaèe, a v neposlední øadì TR-12 využitelný pro kolová rypadla.

Pláštì pro vysokozdvižné vozíky Pláštì pro vysokozdvižné vozíky jsou vyrábìny v dušovém provedení v sedmi dezénech a ètrnácti rozmìrech od 8 do 15 palcù pro rychlosti do 30 km/hod a pro nosnosti až do 4 745 kg. Na výbìr jsou jak dezény pro užití ve výrobních halách a zpevnìných podkladech, tak dezény jenž jsou díky pevným zábìrovým blokùm vhodné i na nezpevnìnou komunikaci.

44

ROZMÌR 10.5 -18 12.5 -18 10.5 -20 12.5 -20 14.5 -20 16/70-20 (405/70-20) 405/70-20 (16/70-20) 405/70 -24 18 -19.5 18 -22.5

Nabídka dezénù

MPT-01 MPT-01 MPT-01 MPT-01 MPT-01 -

MPT-02 MPT-02 MPT-02 MPT-02 -

MPT-03 MPT-03 MPT-03 MPT-03 MPT-03 -

MPT-21 MPT-21 MPT-21

-

ROZMÌR 405/70R18 (16/70R18) 335/80R20 (12.5R20) 365/80R20 (14.5R20) 405/70R20 (16/70R20)

NB38 NB38 NB38 NB38

EM-20 EM-20 EM-20 EM-20 EM-20 EM-20 EM-20 NB38

NB57

EM-30 EM-30 EM-30 EM-30 EM-30 EM-30 EM-30 NB57

TI-03

TI-04 -

-

-

MPT-04

MPT-05

EM-01

MPT-21

EM-22 EM-22 EM-22 -

EM-23 -

NB38

MPT-04

EM-23

EM-20

EM-30

EM-60

TI-04

TI-06

UK5

Compactor

TD-01

TG-02

SK-01

SK-02

TR-10

TR-01

TR-09

TR-11

FL-01

FL-02

FL-04

EM-40 EM-40 -

EM-50 -

EM-60 EM-60 EM-60 EM-60 EM-60 -

TI-05 -

TI-06 TI-06

UK5 -

TR-09 -

Nabídka dezénù

TD-01 -

Compactor -

ROZMÌR

TG-02 TG-02

Nabídka dezénù

SK-01 -

SK-02 SK-02 SK-02 SK-02 -

ROZMÌR

TR10

Nabídka dezénù

TR-01 TR-01 TR-01 TR-01

TR-03 TR-03 TR-03 -

TR-04 -

FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01

FL-02 FL-02 FL-02 -

FL-03 FL-03 -

ROZMÌR 23 x5 4.00 -8 5.00 -8 16x6 -8 18x7 -8 6.00 -9 21x8 -9 6.50 -10 23x9 -10 7.00 -12 27x10 -12 7.50 -15 8.15 -15 8.25 -15

-

MPT-03

Nabídka dezénù

TI-02 -

23x8.50 -12 27x8.50 -15 10.0/75 -15.3 10 -16.5 12 -16.5 14 -17.5

10.0/75-15.3 11.5/80-15.3 15.0/55-17 14-17.5 12.0/75-18 12.5/80-18 400/70-20 600/40-22.5 15.5/80-24 17.5L-24

MPT-07 -

Nabídka dezénù

ROZMÌR 11.00 -20 23.1 -26 13.00 -24 14.00 -24

-

NB38 Extra NB38 Extra NB38 Extra -

ROZMÌR 12.5/80 -18 16.9 -24 IND 17.5L -24 IND 19.5L -24 IND 18.4 -24 IND 23.1 -26 IND 26.9 -28 IND

MPT-06 MPT-06

Nabídka dezénù

ROZMÌR 15.5 -25 17.5 -25 20.5 -25 23.5 -25 26.5 -25 26.5 -29 18.00 -25 STARŠÍ ZNAÈENÍ

MPT-05 MPT-05 MPT-05 MPT-05 -

Nabídka dezénù

EM-01 EM-01 EM-01 EM-01

ROZMÌR 8.25 -20 9.00 -20 10.00 -20 11.00 -20

MPT-04 MPT-04 MPT-04 MPT-04 MPT-04 MPT-04 -

TR-09 -

TR-10 -

TR-11 -

TR-12 -

FL-05 -

-

FL-07 -

Nabídka dezénù

FL-04

STAVEBNÉ TABU¼KY


Z DVÍHACÍ ZAØÍZENÍ,

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY, MANIPULÁTORY - PLOŠINY

"

I. VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY A MANIPULAÈNÍ TECHNIKA: ING. VLASTIMIL KASINA ..................................................................... 46 II. HLAVNÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ DRUHÙ VOZÍKÙ ........................................................................................................... 47 III. PØEHLED VÝROBCÙ A DOVOZCÙ ............................................................................................................................ 48 ZDVÍHACÍ ZAØÍZENÍ, VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY DESTA ( Compel ) ................................................................................................................................................... 49 JUNGHEINRICH ................................................................................................................................................ 50 - 51 GEKKON ............................................................................................................................................................... 52 NET ( Manitou ) ..................................................................................................................................................... 53 TERRASTROJ ( Nissan ) ............................................................................................................................................ 53 LINDE ( Liftec Global ) .................................................................................................................................... 54 - 55 STILL ........................................................................................................................................................... 56 - 57 WAREX ( Komatsu ) ................................................................................................................................................. 58 KALMAR .............................................................................................................................................................. 59 MANIPULÁTORY - PLOŠINY I. PØEHLED VÝROBCÙ A DOVOZCÙ MANIPULÁTORÙ ......................................................................................................... 60 CIME ( Merlo ) ...................................................................................................................................................... 61 EUROSTROJ SCHLAGER ............................................................................................................................................ 62 NET ( Manitou ) ....................................................................................................................................................... 63 EUROSTROJ SCHLAGER ..................................................................................................................................... 64 - 65 NET ( Manitou ) .......................................................................................................................................................66

STAVEBNÍ TABULKY

"#


Vysokozdvižné vozíky a manipulaèní technika Tento pøehled má pøedevším sloužit

i vozíky se spalovacími motory dodávány jako zážehové (diesel) tak plynové. Motor

pro rychlou a pokud možno kom-

s pohonem na plyn bývá omezen pouze na malé a støední nosnosti, u velkých nos-

plexní informaci o nabídce motoro-

ností to již není reálné. U elektrických vozíkù je klíèovým prvkem trakèní baterie.

vých vozíkù na èeském a slovenském

Její charakteristika je dána jejím napìtím a výkonem daným zlomkem V/Ah. Ten cha-

trhu. Snaží se jej zachytit ve své

rakterizuje její schopnost pohánìt vozík pøi bìžném zatížení po dobu pohybující

úplnosti jak podle

se obvykle kolem jedné smìny. Podstatné je i to, že u pøevážné vìtšiny vozíkù je

nabízených

znaèek tak i druhù vozíkù.

možno volit z nìkolika rùzných baterií s rùznou charakteristikou danou ve V/Ah.

Zpracovatelé jsou si vìdomi, že

Dìlení podle druhù použité v tìchto stavebních tabulkách je následující:

pøehled nabízených znaèek podléhá neustálému vývoji jak z hlediska pøítomnosti nìkterých znaèek na našich trzích tak zejména v provázanosti dvojice výrobce èi prodejce na stranì jedné a znaèka na stranì druhé. V hospodáøské praxi dochází èasto k mìnìní vazby mezi prodejcem a znaèkou. Tedy prodejce opouští znaèku jednu a zaèíná nabízet znaèku jinou. Navíc na obou trzích se stává to, že nìkolik prodejcù konkurenènì nabízí dvì totožné znaèky. Stejnì tak je možné, že zahranièní výrobce nabízí zcela nebo velmi podobný vozík s rùznou znaèkou. Zdejší zákazník pak mùže získat fakticky totožný vozík od jak rùzného prodejce tak i rùzné znaèky. Toto vše se tyto tabulky v pøimìøené míøe pokusily vystihnout. Dalším problém je skuteènost, že zahranièní i tuzemští výrobci svùj sortiment nabízených výrobkù nabízejí jako stavebnice, kde ze základního typu lze odvodit provedení lišící se pøi stejném druhu vozíku modifikací jeho základních parametrù. I toto se v pøimìøené míøe pokusily tyto stavební tabulky postihnout. Pøední zahranièní výrobci navíc jsou schopni nabídnout i provedení vozíkù zcela

4

netypická. Ty se dají oznaèit jako provedení "na míru" a vznikají potøebou jednotlivého zákazníka provozovat do

1.Vozíky elektrické:

2.Vozíky se spalovacími motory

• Nízkozdvižné • Vysokozdvižné s podepøenými vidlicem • Èelní vysokozdvižné • Retraky (s vpøed výsuvným zdvihacím zaøízením) • Nízkozdvižné vychystávací • Vysokozdvižné vychystávací • Systémové s nevýsuvným stanovištìm øidièe • Systémové s výsuvným stanovištìm øidièe • Ètyøcestné • Boèní vysokozdvižné • Tahaèe • Tahaèe s ložnou plošinou

• • • •

Èelní vysokozdvižné Èelní vysokozdvižné terénní Èelní vysokozdvižné teleskopické Èelní vysokozdvižné teleskopické terénní • Výsuvné stohovaèe kontejnerù • Boèní vysokozdvižné • Pøívìsné za nákladní automobily

Závìrem lze ještì dodat dvì podstatná upozornìní. Tuzemští ani zahranièní výrobci reprezentovaní zdejšími prodejci v elektrických vozících nejsou výrobci trakèních baterií

jisté míry unikátní vozík. Pøi reali-

Nejsou ani vý-

zaci této objednávky zùstává tento

robci nabíjecích

vozík samozøejmì v nabídkových

zaøízení,

možnostech dotyèného výrobce.

které

zejména u nìkte-

Pøípadný další zájemce pak mùže

rých nízko a vy-

takový vozík rovnìž získat. Toto

sokozdvižných

tento pøehled samozøejmì nemùže

vozíkù jsou do

postihnout. I takové velmi unikátní

nich zabudová-

vozíky byly na èeský a slovenský

na. Trakèní bate-

trh dovezeny a zøejmì se to tak

rie a separátní

bude stávat i v budoucnu. Toto tyto tabulky postihnout samozøejmì nemohou. Možné informace lze však získat pøi specifikaci individuálních požadavkù od jednotlivých zdejších prodejcù. Specifikou motorových vozíkù vedle zcela dominantní samoobslužnsti a použití pøevážnì v prùmyslových, obchodních a skladových areálech je existence mnoha druhù jejich provedení. Tyto tabulky to sledují èlenìním podle prodejcù uvedených struènou charakteristikou a s následujícím èlenìní podle druhù vozíkù. Tabulky sledují maximální uživatelský efekt a jsou øazeny u jednotlivých prodejcù podle druhù vozíku. V tomto úvodu jsou podle jednotlivých druhù podány jejich struèné charakteristiky, které se snaží zobecnit jejich typická použití bez ohledu na jednotlivé výrobce èi prodejce. Dùležitým dìlením je volba pohonu. Motorové vozíky jsou používány zcela

nabíjecí

zaøíze-

ní nemusí být nutnì pøedmìtem objednávky vozíku. Motorové vozíky a to se týká zejména vozíkù èelních s obìma druhy pohonù bývají èasto vybaveny místo nebo i alternativnì pøídavným zaøízením. Jako zcela typická zaøízení lze uvést chapadla pro manipulaci s papírovým rolemi, èelisti pøizpùsobené nejrùznìjším materiálùm jako jsou balíky èi pøedmìty dlouhodobé spotøeb v prodejních obalech èi trny pro manipulaci opìt s nejrùznìjší zbožím od svitù drátu po koberce. Toto opìt nevyrábìjí jednotliví prodejci, jsou jejich osazení na daný vozík konzultovat a zaøízení i dodat. Lze je však objednat od nìkolika zdejších prodejcù a zástupcù objednat separátnì. Podstatné je však to, že motorový vozík takto vybavený má velmi obvykle sníženou nosnost proti své nominální. Výpoèet je však zcela individuelní a závisí na konkrétním vozíku a konkrétním pøídavném zaøízení. Ruèitelem správnosti údaje o takto snížené nosnosti vozíku je však prodejce vozíku. Pøehled o prodejcích èi výrobcích pøídavných zaøízení tyto stavební tabulky neobsahují.

Ing.Vlastimil Kasina pøevážnì v uzavøených areálech s jízdami na velmi krátké èi krátké vzdálenosti a velmi èasto i uzavøených prostorách. To umožòuje jejich výrobcùm je nabízet i dodávat s pohonem jak s motory spalovacími tak s elektrickým pohonem trakèní baterií umístìnou ve vozíku. Vzhledem k jízdám na vzdálenosti uvádìné výše jsou

"$

STAVEBNÉ TABU¼KY


Øidiè

Poznámka (podvozek)

Obrazová dokumentace

Pohon

Typ vozíku / popis

Typ vozíku / popis

Elektrické vozíky

Pohon

Hlavní možnosti provedení druhù vozíkù

TAHAÈE - jsou jediným pøedstavitelem motorových vozíkù, který nemá samoobslužný charakter. Standardní provedení má tažné zaøízení pro tažení pøívìsných vozíkù. Základním údajem je tažná síla na háku, která se pohybuje mezi 5 až 20 tunami. Tyto tahaèe se obvykle používají na vnitrozávodní pøepravu. Nabízí se i verze pro vleèení návìsù s nosným trnem pro zavìšení do oka návìsu tahaèe nebo s ložnou plošinou v provedení valník nebo skøíò.

- chodící - chodící i jezdící - stojící na vozíku - opøený na vozíku - sedící na vozíku

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s podepøenými vidlicemi - jsou obdobné koncepce jako nízkozdvižné vozíky s umístìním sloupu zdvihacího zaøízení mezi trakèní a nosnou èást vozíku. Podstatný je nutný soulad mezi rozteèí opìrných ližin a vlastních vidlic vozíku. Pøi bìžné totožné rozteèi vozík je schopen manipulovat a stohovat bìžnou europaletu jen delší stranou rovnobìžnì s vidlicemi.

- chodící - chodící i jezdící - stojící na vozíku - sedící na vozíku

ÈELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY Bøemeno je umístìno pøed pøední nápravou na vidlicích. Nosnost je tedy dána nejen nominální nosností vozíku v kg ale i vyložením tìžištì bøemene na vidlicích mìøeno od koøene vidlic. Nosnost vozíku v tìchto dvou hodnotách mùže býti i velmi rozdílná vzhledem k volbì zdvihu a provedení zdvihacího zaøízení. U malých nosností je nabízená verze tøíkolová se zadním náhonem nebo ètyøkolová s náhonem pøedním.

- sedící, zcela pøevažujíci verze - chodící - chodící i jezdící - stojící

Poznámka (podvozek)

Obrazová dokumentace

Bìžná nosnost - tøíkolový - zadní kolo hnané - pøední jednoduchá nebo tandemová - materiál kol obvykle polyurethan - mimo jiné možná široká škála délek a rozteèí vidlic

1200 až 3000 kg

JUNGHEINRICH - nízkozdvižný vozík ELE 16

- tøíkolový - zadní kolo hnané - volba možného zdvihu opìrných pøedních ramen - mimo jiné možná široká škála délek a rozteèí vidlic

1200 až 2000 kg

GEKKON - vysokozdvižný vozík Delta SL

- tøíkolový, zadní kolo hnané nebo, jenom pro sedící obsluhu, zadní dvojkolí spøažené, pøední hnaná nebo ètyøkolový podvozek - kola obvykle polyurethan - mimo jiné možná široká škála délek a rozteèí vidlic

1000 až 5000 kg

KALMAR - èelný vysokozdvižný vozík

RETRAKY vznikly vývojem daným - chodící snahou ušetøit drahý skladovací - stojící prostor manipulaèních ulièek me- - pøíènì sedící zi dvìma øadami regálù. Retrak s možností zasouvat sloup zdvihacího zaøízení mezi pøední ložná kola a zadní trakèní má nárok na ulièku nutnou k pravoúhlému otoèení nepomìrnì menší než èelní vysokozdvižný vozík. Pro retraky je charakteristický i možný velký zdvih, mùže dosáhnout až kolem 10 m. Typické je pøíèné umístìní øidièe 1000 až 3200 kg vùèi vozíku zvyšujicí kompaktnost.

- tøíkolový pro chodícího a stojícího øidièe - tøíkolový nebo ètyøkolový pro sedícího øidièe, volba rozteèe pøedních opìrných ramen

NÍZKOZDVIŽNÉ VYCHYSTÁVACÍ - chodící VOZÍKY - vznikly z bìžných nízkoz- - chodící i jezdící dvižných vozíkù z praktické potøe- - nízkovysuvné by zejména velkých skladù vychy- stanovištì øidièe stávat na jednu paletu nìkolik rùz- (eventuálnì ných druhù položek. Mohou mít i vidlice) velmi dlouhé vidlice uložené na ližinách, dlouhé i pøes 2 m. Umožòuje se tak vychystávat nìkolik palet najednou. Jejich vysokozdvižná verze byla vyvinuta a je nabízena pro ty pøípady, kde se jeví úèelné dílce vychystávat èi 1200 až 2000 kg ukládat do velkých výšek.

- hnané kolo pod trakèní èásti, tandemová kola pod ložnou èásti

SYSTÉMOVÉ VOZÍKY. což je jejich - pøíènì sedící nejzaužívanìjší jméno, mají vidlice - stojící nebo sedící otoèné o 90O. Vozík se tedy v uliè- s možností vychyce neotáèí a bøemeno je uloženo stávání do regálu otoèením a vysunutím vidlic. Jejich provedení a to zejména otáèení a vysouvání vidlic musí tedy být ve striktním souladu s manipulovanou paletou, regály i ulièkami mezi nimi. Musí tedy být souèástí vzájemnì navazujícího a vyhovujícího systému, což dalo i bìžný název tìmto vozíkùm. 1000 až 1800 kg Typický je pro nì i velký zdvih.

- tøíkolový - otoèné vidlice nebo boèní výsuvné vidlice - možnost a nutnost pøizpùsobit rozmìrùm manipulované palety

BOÈNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - chodící vychází z potøeby vhodným a - sedící ekonomickým zpùsobem manipulovat dlouhý materiál, tedy pøedevším døevo, ocel a profilovaný materiál. Ložná plošina je umístìna na jedné stranì vozíkù s kabinou, motorem a boènì výsuvným zdvihacím zaøízením pohybujícím se ve výøezu ložné plošiny na stranì druhé. Jejich dosti rozšíøená verze jsou ètyøcestné vozíky. do 3000 kg

- tøíkolová verze pro chodícího øidièe, hydraulická volba rozteèe vidlic - ètyøkolová verze pro sedícího øidièe, volba šíøky ložné plošiny

BOÈNÍ VYSOKOZDVIŽNÍ VOZÍKY - chodící ètyøcestné - mohou otoèit všech- - pøíènì sedící na ètyøi kola o 90O. Smysl tohoto - sedící øešení spoèívá v tom, že dlouhý materiál vèetnì specifických nestandardních palet právì pro tento materiál je možno ukládat blokovì do hloubky ukládaných palet z jedné obslužné ulièky. Toto jsou velmi specifické vozíky s možnou verzí i s chodícím øidièem. Typická je nabídka i hydraulicky mìnitelné rozteèe mezi vidlicemi. do 3000 kg

chodící øidiè: - tøíkolová verze - hydraulická volba rozteèe vidlic

JUNGHEIRICH - retrak ETV C 16

Vozíky se spalovacími motory

Elektrické vozíky

Vozíky na elektrický anebo ruèní pohon

Bìžná nosnost NÍZKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - jsou urèeny pro horizontální dopravu na velmi krátke vzdálenosti zejména na manipulaèních rampách. Bøemeno pøepravují mezi pøedními ložnými koly a zadním kolem s trakèní baterií umístìnou v rámu vozíku spolu s ovládacími a øídícími komponenty. U tìchto vozíkù býva zejména v menších nosnostech volba mezi typy pro málo intenzivní, málohodinové nasazení a s použitím pro bìžnou smìnu lišící se volbou baterie.

Øidiè

STILL - vychystavaci nízkozdvižný vozík

LINDE - systémový vozík K13 - 3

LANCER - boèný vysokozdvižný vozík

pøíènì sedící øidiè : - ètyøcestné provedení na bázi retraku sedící øidiè: - ètyøkolová verze - volba šíøky ložné plošiny BT - ètyøcestný retrák Freflex

Pøipraveno v spolupráci a díky podkladùm, které zpracoval Ing. Vlastimil Kasina.

- chodící - stojící - chodící i jezdící - stojící na vozíku - sedící

- tøíkolový, u sedícího øidièe také ètyøkolový - obutí obvykle polyurethan možné také pneu nebo superelastik - možné provedení pro venkovní použití (kabína) - provedení i pro zvedání návìsù - volba úpravy ložné nástavby

tažná sila 5000 až 20000 kg

STILL - elektrický tøíkolový tahaè R06

ÈELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - - sedící jsou s tímto druhem pohonu nejtypiètìjší. Bøemeno je také umístìno pøed pøední nápravou na vidlicích. Nosnost je tedy rovnìž dána nejen nominální nosností vozíku v kg ale i vyložením tìžištì bøemene na vidlicích mìøeno od koøene vidlic. Nosnost vozíku v tìchto dvou hodnotách mùže býti i velmi rozdílná vzhledem k volbì zdvihu a provedení zdvihacího zaøízení. Naprosto pøevažující jsou ètyøkola 1200 až 5000 kg provedení s èelnì sedícím øidièem. max. 55000kg

- volba motoru diesel nebo plyn - vyložení tìžištì bøemena podle nosnosti od 500 do 1200 mm - volba rùzných zdvihù a délek vidlic - individuální úpravy podle pøání zákazníka - specielní provedení do prostøedí s nebezpeèím výbuchu

ÈELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - sedící TERÉNNÍ - jsou jen variantou výše uvedené skupiny urèené na více èi ménì upravené povrchy èi pøímo do terénu. Od nich se pøedevším liší svou svìtlostí rámu nad terénem, volbou pøimìøených pneumatik a pohonem na všechna ètyøi kola. Jsou nabízeny pro velmi neupravený terén i s kloubovì provedeným chassis spojujícím pøední zdvihací èást a zadní nosnou èást vozíku. 1300 až 6000 kg

- volba motoru diesel nebo plyn - vìtší svìtlá výška nad terénem - volba náhonu 4 x 2 nebo 4x4 - volba rùzných zdvihù a délek vidlic - individuální úpravy podle pøání zákazníka

ÈELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - sedící TELESKOPICKÉ - reagují na logistickou potøebu ukládat bøemeno na vidlicích dále než je dosah vidlic. Toto je øešeno šikmým umístìním sloupu zdvihacího zaøízení. Jeho výsuvem se však souèasnì snižuje nominální nosnost vozíku, kterou lze zobrazit soustøednými kružnicemi danou výsuvem i naklápìním sloupu. Táto kombinace není pøíliš poèetná a konèí u hranice nosnosti 3000 kg. 1000 až 3000 kg

- specielní úprava se šikmým sloupem zdvihu - použití zejména pro nakládku nákladních aut z jedné strany

ÈELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - sedící TELESKOPICKÉ TERÉNNÍ - jsou mnohem èetnìjší, což je dáno pøedevším logistickou potøebou ve stavebnictví. S terénními mají spoleèné zejména svìtlost rámu, volbou pneumatik s pohonem na všechna ètyøi kola a teleskopický šikmo umístìný sloup zdvihacího zaøízení. Mohou mít i naprosto extrémní zdvih pøes 20 m, za pomoci vysunutí hydraulických opìr vozíku. Zde pøesahují do jiné 1000 až 6000 kg komodity, napø. montážní plošiny.

- specielní úprava se šikmym sloupem zdvihu a v terénním provedení - pro použití zejména ve stavebníctví a zemìdìlství - pøi extrémních zdvizích až do 30 m použití spíše jako montážní a udržbáøské plošiny

VÝSUVNÉ STOHOVAÈE KONTEJNERÙ - lze chápat jako zcela specifickou verzi èelních vozíkù teleskopických pro manipulaci s kontejnery dlouhé cca 6 až 12 m o prùøezu cca 2,4 x 2,4 m a s hmotností do 40 tun se tìmito vozíky mohou stohovat po uchopení shora specielním zaøízením zvaným spredr. Na trhu jsou i provedení pro manipulaci s tìmito kontejnery prázdnými. Ta jsou na bázi èelního vysokozdvižného vozíku, který místo vidlic má spredr.

LINDE - H 16 - dieselový a plynový vysokozdvižný vozík

DESTA - vysokozdvižný terénní vozík DVHM 3522 TX

EUROSTROJ SCHLAGER - teleskopický manipulátor Agri 30.7 T

EUROSTROJ SCHLAGER - teleskopický manipulátor Pegasus 35.13

- sedící

- specielní provedení teleskopického vozíku pro Stohovatelnost: - první øada až pìti- manipulaci s ISO kontejnery délky 6 až 12 m násobnì, nosnost - vozík je schopen ukládat kolem 45 t - druhá øada až pì- do tøech øad za sebou tinásobnì, nosnost - provedení pro manipulaci s prázdnymi kontejnery až 36 t s osminásobnou stohova- tøetí øada až ètyø telnosti v první øadì násobnì, nosnost 20 t WAREX - tìžkotonážný kontejnerový stohovaè FD 400 - 2

do 55000 kg

BOÈNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - - sedící i ve verzi se spalovacími motory vychází z potøeby vhodným zpùsobem manipulovat dlouhý materiál, tedy pøedevším døevo a ocelový materiál. Ložná plošina je umístìna na jedné stranì vozíkù s kabinou, motorem a boènì výsuvným zdvihacím zaøízením pohybujícím se ve výøezu ložné plošiny na stranì druhé. Na trhu je dostupná i ètyøcestná verze s logisticky vhodným použitím jako 2500 až 45000 kg s pohonem elektrickým.

- zejména pro manipulaci s dlouhými materiály (døevo, kovové profily) - volitelná zejména šiøka ložné plošiny - volba motoru diesel / plyn - volba rùzných zdvihù vidlic - individuální úpravy podle pøání zákzníka

PØÍVÌSNÉ VOZÍKY ZA NÁKLADNÍ - sedící AUTOMOBIL - jsou zcela specifickým provedením. Vychází z pøedstavy, že jsou logistické operace, kde silnièní pøeprave paletizovaného zboží zajišuje buï nakládku u odesílatele nebo vykládku u pøíjemce vlastním vozíkem, který se veze na dopravní cestì zavìšený na svém automobilu. Vozík je pro rychlé zavìšení uzpùsobený a býva nabízen v nosnostech od 1,2 do 3,5 tun. 1200 až 3500 kg

- vyložení tìžištì bøemene 500 nebo 600 mm

STAVEBNÍ TABULKY

VKP - boèní vysokozdvižný vozík SB 12Q

Pøívìsný pøenosní vysokozdvižný vozík

"%

4


Pøehled výrobcù a dovozcù vysokozdvižních vozíkù a manipulaèní techniky PØEHLED MOŽNOSTÍ PROVEDENÍ VOZÍKU

T.B.Company

AUSA

Beril

BAUMANN BELET BT CAR EFFE CATERPILLAR

Belet BT Satra Global Starlift

CLARK

Berger

CROWN

Belet

DETVAN

ZTS Jindøichùv Hradec

DIMEX

Atram

DIMOS

Liftec Global

FANTUZZI

Berger

GEKKON

Gekkon

Hubtex

HYSTER

BT

JCB

Terramet, Terrastroj

JUMBO

Terramet, Terrastroj

JUNGHEINRICH Jungheinrich KALMAR

E.H.P.

KOMAT´SU

Warex

Berger Man - Tech

LINDE

Liftec Global

LOGITRANS

OK STS Toužim

LUGLI

MAN - TECH MERLO MIAG (do pro-

støedí se SNV2)

MIC

Liftec Global Komat´su

NISSAN

Terramet, Terrastroj

NUOVA DETAS

Satra Global

OM PIMESPO

OM Pimespo,Transtechnik

PRAT

Phoenix Zeppelin

ROCLA

Berger

SAMBRON

Berger

48

•

•

• • • •

Pøívìsné za nákladní automobiy

Boèní vysokozdvižné

Výsuvné stohovaèe kontejnerù

Èelní vysokozdvižné teleskopické terénní

Èelní vysokozdvižné teleskopické

Èelní vysokozdvižné terénní

Èelní vysokozdvižné

Boèní vysokozdvižné

Boèní vysokozdvižné ètyøcestné

Systémové, nevýsuvné stanovištì øidièe

Systémové, výsuvné stanovištì øidièe

Vysokozdvižné vychystávací

Retraky

Nízkozdvižné vychystávací

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •

• •

• •

• • • •

• •

•

•

• • •

•

•

•

•

•

• • •

• •

• •

• •

•

•

• •

•

• •

•

•

•

• • •

• •

• •

• •

• • •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •

• • •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

• •

• •

•

•

•

•

•

•

•

• • • •

• •

•

•

•

• • • •

•

• •

• •

•

• •

•

• • •

•

•

• •

• • •

• • •

• •

V.K.P. Satra Global

SISU

E.H.P.

SMV

BT

STILL

Still

YALE

•

• •

•

•

Cime

Belet

TOYOTA

•

•

• • • •

Man - Tech

NICHIYU

(také pro SNV2)

•

Net

Berger

SICHELSCHMIDT

• • • •

Man - Tech

MOFFET

SB - Q

•

Terramet, Terrastroj B -Trading

MANITOU

•

Phoenix Zeppelin

HUBTEX

LIFTER

•

• • • • •

Daewoo Forklift ÈZ Strakonice , Compel

LANCER

•

• • • •

T.B.Company

DESTA

HMV

•

• • •

Still , E.H.P.

B - Trading

DAEWOO

• • •

B - Trading

CESAB

CTC

• • •

Tahaèe s ložnou plošinou

Gekkon

ATLET

BALKANCAR

"

Auto SAS

pohon spalovacími motory

Tahaèe

ARMANNI

Èelní vysokozdvižné

ZNAÈKA

Vysokozdvižné s podeøenými vidlicemi

VÝROBCE (PRODEJCE)

Nízkozdvižné

elektrický pohon

Kromexim Yale CZ, Log System

•

• • •

•

• •

•

• • •

•

• • •

•

• • •

•

• • •

•

•

•

•

•

•

•

•

STAVEBNÉ TABU¼KY

• •

•

• • • •

• •


MANIPULAÈNÍ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Tel.: 00420 / 383 342 859 Fax: 00420 / 383 343 043 e-mail: prodej@desta.cz www.desta.cz

ÈZ Strakonice, a.s. Tovární 202 386 15 Strakonice Èeská republika

R

P

D

S

L

Tel.: 00421 / 43 / 4245 600 Fax: 00421 / 43 / 4245 245 e-mail: mil60@compel.sk www.compel.sk

Compel, a.s. Francúzskych partizánov 036 08 Martin 8 Slovenská republika

N

SPECIFIKACE:

Manipulaèní technika znaèky DESTA je v souèasné dobì vyrábìna a montována v ÈZ Strakonice, a.s., která v roce 1999 pøevzala výrobní program závodù DESTA v Dìèínì a Èeských Budìjovicích. Souèasná produkce pochází z ÈZ Strakonice, a.s. divize AUTO. ÈZ Strakonice, a.s. je strojírenská firma s více jak 80-ti letou tradicí. Do výrobního programu zde patøí kromì manipulaèní techniky DESTA výroba pøevodovek pro osobní automobily ŠKODA, výroba turbodmychadel, výroba odlitkù z hliníku, šedé a tvárné litiny a výroba nástrojù. V sesterských spoleènostech v továrním areálu ve Strakonicích je dále zajišována øetízkárenská výroba a výroba obrábìcích strojù a automatických linek. Souèasná výroba manipulaèní techniky DESTA navazuje na témìø 50-ti letou tuzemskou tradici. Bìhem této doby byly dodány na tuzemský i zahranièní trh desítky tisíc vozíkù a jejich pøíslušenství v mnoha konstrukèních verzích a modifikacích. Vozíky DESTA slouží a ulehèují práci ke spokojenosti uživatelù ve vìtšinì evropských

!

zemí a øadì mnoha dalších zemí celého svìta. Souèasný výrobní program vozíkù DESTA je zde uveden, pøièemž je trvale vìnována pozornost vývoji nových typù. Pro výrobky DESTA je k dispozici rozsáhlá sí znaèkových a smluvních servisù, které pokrývají celé území Èeské republiky a servisní služba je zajištìna i v dalších zemích, kam jsou vozíky DESTA dodávány. Tìmito servisy je zabezpeèován záruèní i pozáruèní servis vèetnì støedních a generálních oprav všech uvedených výrobkù DESTA. Ve výrobních závodech je vybudován a certifikován systém øízení jakosti dle ÈSN ISO 9001. Jsme pøesvìdèeni, že manipulaèní technika DESTA je schopna uspokojit i nároèné potøeby v oblasti manipulace s materiálem a meziobjektové pøepravy ve všech oblastech hospodáøství. Compel, a.s.: V roku 1990, bezprostredne po politických a ekonomických zmenách v bývalom Èeskoslovensku, založil Ing. Peter Èatloš firmu Compel, ktorej prvé

aktivity smerovali do sféry výpoètovej techniky, a ktorá bola základným kameòom dnešnej skupiny firiem Compel. Aktivity spoloènosti sa prirodzene rozšírili o oblas strojárenskej produkcie - najtypickejšieho fenoménu regiónu, v ktorom podnikate¾ská skupina pôsobí. Prudký rozvoj podnikate¾ských aktivít a nárast obratu firmy vyústil v roku 1994 v jej transformáciu do akciovej spoloènosti. Na silnejúcu konkurenciu Compel reaguje rozšírením doterajších trhov a technologickej základne ako aj diverzifikáciou svojich aktivít. V kritickom období zmrazovania strojárenskej výroby to bola opä iniciatíva profesionálov, ktorí pochopili, že cesta rozvoja sa nemôže ubera jednostranne a cielene len na obchodné aktivity, a rozhodli sa vstúpi do oblasti strojárenskej výroby. V záujme prepojenia obchodných a výrobných aktivít a zjednotenia dodávate¾ského reazca, spoloènos nadobudla rozhodujúci podiel v spoloènostiach Viena

International, Compel Rail, Nová Zlievarenská ako aj podiely v nieko¾kých menších obchodných spoloènostiach ako napr. TS Motory, Bra - Vur, Manipa a ReCom. V roku 1995 sa stáva Compel desiatym najvýznamnejším exportérom zo Slovenskej republiky do Ruskej federácie a dosahuje obrat 500 miliónov Sk, èo predstavuje 30% nárast oproti roku 1994. Compel a.s. vhodným výberom svojich komerèných aktivít a ich profesionálnou realizáciou zaznamenal nárast svojho roèného obratu z 5.4 mil. USD v roku 1994 na 12.5 mil. USD v roku 2001. Compel a.s. dnes pôsobí ako jedna z dominantných obchodných spoloèností nielen vo svojom regióne, ale významné postavenie získala aj medzi firmami podobného zamerania v rámci Slovenska. Na domácom a zahraniènom trhu predstavuje Compel dostatoène kapitálovo silný a dynamicky sa rozvíjajúci subjekt, ktorého prvoradým cie¾om je komplexné napåòanie potrieb zákazníka.

%

2075

1

39 / - 1950

28

35

Znaèka a typ motora:

DVHM 3522 TXK

3500

5360

8230

630

5410

3300

3800

2066

4330

4060

2550 6 / 15

500

605

2075

1

39 / - 1950

28

35

DV 35 T4

3500

5460

8230

900

5710

3300

4100

2066

4330

4130

2480 6 / 15

500

605

2075

1

39 / - 1950

28

35

DV 35 T4 K

3500

5460

8230

900

5710

3300

4100

2066

4330

4130

2550 6 / 15

500

605

2075

1

39 / - 1950

28

35

1 - Zetor Z 7701.14, 39 kW - vozíky DV 35 T4 a DV 35 T4K s náhonem na všechna kola, vypínatelný u øídící nápravy

DV 80 A

8000 11300 17850 1450

5055

3500

3400

2100

4970

4475

2355 6 / 12

600

655

2200

1

61 / - 2000

20

22

Znaèka a typ motora:

DV 63 A

6300

9260 14080 1480

4725

3500

3135

1840

4700

4435

2340 6 / 12

600

590

2050

1

61 / - 2000

22

22

DV 50 A

5000

8270 11750 1520

4725

3500

3135

1840

4700

4435

2340 6 / 12

600

590

2050

1

61 / - 2000

22

22

D 20

2000

2975

4425

550

3825

3300

2050

1100

3015

3895

1995

8/7

500

355

1400

2

32 / - 2500

17

23

1 - Zetor Z 1001.54, 61 kW 2 - Volkswagen ADG 32 kW

D 16

1600

2680

3770

510

3750

3300

1990

1100

2945

3895

1995

8/7

500

350

1360

2

32 / - 2500

17

25

D 12

1250

2380

3055

575

3780

3300

1990

1100

2925

3825

1995

8/7

500

330

1360

2

32 / - 2500

17

28

DV 35 C

3500

4670

7570

600

-

3300

2600

1200

3900

4100

2095 6 / 10

500

480

1650

1

39 / - 1950

20,5

34,1 Znaèka a typ motora:

DV 30 C

3000

4620

6860

760

-

3300

2600

1200

3895

4100

2095 6 / 10

600

475

1650

1

39 / - 1950

20,5

35,4

DV 25 C

2500

4130

5840

790

-

3300

2550

1200

3840

3980

2095 6 / 10

500

470

1650

1

39 / - 1950

20,5

38,9

G 20

2000

2975

4425

550

3825

3300

2050

1100

3015

3895

1995

8/7

500

355

1400

1

28 / - 2750

17

23

Znaèka a typ motora:

G 16

1600

2680

3770

510

3750

3300

1990

1100

2945

3895

1995

8/7

500

350

1360

1

28 / - 2750

17

25

G 12

1250

2380

575

3780

3300

1990

1100

2925

3825

1995

8/7

500

330

1360

1

28 / - 2750

17

28

1 - Volkswagen ADF, 28 kW

3055

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

A

14

15

1200

3540

3880

2165 6 / 8,4 500

485

1505

-

-

B

15

15

1661

1070

3125

3800

1950 8,5 / 6 500

330

1410

2x 6

11,5

C

12

13,8

1565

1070

2715

3800

1950 8,5 / 6 500

330

1300 2x 4,3 11,5

D

12,5

13,8

2280

3350

4760

590

3438

3300

3100

4170

530

3330

3300

1600

vzadu

celková délka

E 16

celková šíøka

2000

vpøedu

E 20

1950 8,5 / 6 500

%

E 12

1250

2690

3400

540

3230

3300

1460

1070

2580

3850

1190 2x 4,3 11,5

E

13,5

17

1600

480

1290

790

-

-

1640

680

1800

-

1240

-

600

-

1420

0,8

2,0

F

4

12

AF 12A - vysokozd.

1250

990

1520

720

2265

2930

1515

850

1950

3935

1935

-

600

-

1290

0,8

2,0

F

3,8

8

Základní rozmìry

rozvor kol

rychlost jízdy

pojezdový motor, výkon KB 60 min

oznaèení baterie podle DIN

napìtí baterie

kapacita baterie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

km / h

N

kW

-

V

K5 (Ah)

-

695

-

-

1316

3396

1950

3750

1650

14

500

4,5

-

48

210

AP 20 B

2000

-

-

-

695

-

-

1316

3396

1130

3750

1650

14

500

4,5

-

48

210

AP 16 BK

1600

-

-

-

675

-

-

1166

2945

1920

3300

1495

9

500

2,3

-

48

210

AP 15 B

1600

-

-

-

675

-

-

1166

2945

1100

3300

1495

9

500

2,3

-

48

210

AT 4 AK

950

-

-

-

695

-

-

1166

2905

1950

3300

1455

14

4770

4,5

-

48

560

kg

stavební výška

celková délka

celková šíøka

tažní síla

šíøka

délka

mm

-

tahaè

polomìr otáèení

vzadu

výška mm

-

vpøedu

kg

2000

øada DV a D ( diesel ) Pohon

kg

AP 20 BK

Typ

plošina

"

- *šíøka ulièky uvádìna pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè; pøi manipulaci podélnì je zapotøebí k šíøce ulièky pøièíst 200 mm

DESTA - DVHM 3522 TX - terénný vysokozdvižný vozík

1 - Zetor Z 7701.089, 39 kW

DESTA - DV 35 C - èelný vysokozdvižný vozík

Oznaèení, kapacita baterie (Ah)

A B C D E F

80 V 6 PzS 480 480 80 V 6 PzS 420 420 6 PzS 720 Hx 720 5 PzS 600 Hx 600 4 PzS 480 Hx 480 24 V 2 PzS 200 200

Napìtí Hmot. bater. bater. (V) (kg) 80

1285

80

1226

48

1005

48

853

48

752

24

222

DESTA - E 12 - elektr. èelný vysokozdvižný vozík

Baterie

nosnost

Výkon

vlastní hmotnost

zatížení osy se zátìží

320

baterie

3300

4300

výška vyjetého

4150

nosnost

600

vlastní hmotnost

6200

2500

rychlost jízdy s bøemenem

pojezdový motor, výkon S2 = 60 min

-

V / Ah km/h

stoupavost s bøemenem

rozvor kol

-

O

DIN 43531

vyložení tìžištì

vzdálenost bøemene

1505

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

490

1200

mm

stavební výška

2165 6 / 8,4 500

2320

AV 25 AA

výška vyjetého

3880

3300

zvedacího zaøízení

3620

4200

7400

Hmotnosti Skupina

celková délka

kW

polomìr otáèení

kW

základní zdvih

mm

šíøka pracovní ulièky

mm

600

4800

øada AV a E ( eloktplyn )

mm

mm

3200

Èelné vysokozdvižní vozíky

mm

mm

kg

rozmìry

Obrazová dokumentace

Poznámka

Výkon

mm

mm

kg

Ruèné

Základní rozmìry

zatížení osy se zátìží

kg

Typ

AC 16A - nízkozd.

øada AP a AT ( baterie )

celková šíøka

Hmotnosti

rychlost jízdy s bøemenem

kW / k ot/min km/h

605

stoupavost s bøemenem

-

500

výkon motora

mm

2480 6 / 15

jmenovité otáèky

mm

4060

znaèka a typ motoru

vyložení tìžištì

vzdálenost bøemene

mm

4330

mm

rozvor kol

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad mm

2066

rozmìry

zvedacího zaøízení

stavební výška mm

3800

Podskupina / pohon

Èelné vysokozdvižní vozíky

polomìr otáèení

mm

3300

kg

základní zdvih

šíøka pracovní ulièky

mm

5410

vpøedu

mm

650

nosnost

mm

8100

vlastní hmotnost

vzadu

Podskupina / pohon

kg

5250

terénní vozíky ( diesel )

kg

3500

AV 32 AA

Plošinové vozíky a tahaèe

Výkon

(diesel / plyn )

zatížení osy se zátìží

DVHM 3522 TX

Typ

( baterie )

Skupina

Základní rozmìry

Hmotnosti

øada G ( plyn )

Skupina

NÁZEV A POUŽITÍ, TECHNICKÉ ÚDAJE:

STAVEBNÍ TABULKY

Poznámka

Volitelné pøíslušenství : - napájení 48 nebo 80 V, - volba kapacity baterie 210 až 420 Ah - pevná kabina - volba kol - velikost ložné plochy - množství specielních nástaveb : cisterna na vodu, sací nádrž (fekál), tøístranný sklápìè, skøíòová nástavba, zvedací plošina, vleèné vozy

DESTA - AC 16 A - ruènì vedený nízkozdvižný vozík

DESTA - AP 20 B - plošinový tahaè

"'


!

MANIPULAÈNÁ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Tel: 00420 225 007 121-3 Fax: 00420 225 007 160 e-mail: info@jungheinrich.cz www.jungheinrich.cz

JUNGHEINRICH (ÈR), k.s. Èestlice 104 252 43 Prùhonice u Prahy Èeská republika R

P

D

S

L

N

SPECIFIKACE: Nìmecká firma Jungheinrich patøí ke svìtové vùdèí ètyøce v oblasti manipulaèní techniky. Její výrobní program zahrnuje paletové vozíky, elektrické ruènì vedené nízkozdvižné i vysokozdvižné vozíky, èelní elektrické, plynové a dieselové vozíky, vysokozdvižné vozíky s výsuvným zvedacím zaøízením, ale i vozíky vychystávací a systémové. Firma dále nabízí regálové systémy Jungheinrich, komplexní øešení skladu šité na míru, prodej použitých a repasovaných vozíkù, pronájem, servisní služby a finanèní servis. V záøí 1992 zaèínal Jungheinrich v Èeské republice jako dceøiná spoleènost nìmecké Jungheinrich AG. V roce 2002 oslávila firma 10 let úspìšného pùsobení na èeském trhu o èemž svìdèí více než 6 000 prodaných vozíkù, výstavba nové centrální budovy v Prùhonicích u Prahy, více než 100 zamìstnancù, ale i pronájemní flotila 600 vozíkù. Aby se vozíky k zákazníkùm z východní èásti dostaly co nejdøíve a nejlevnìji, zøídil Jungheinrich jejich mezisklad v Olomouci. Ve zdejší poboèce dále pùsobí servisní dílna a kanceláø pronájmu.

Servisní èinnost zajišují kromì vlastních servisních dílen v Prùhonicích a Olomouci i cca 60 servisních technikù ze servisních základen Mariánské Láznì, Karlovy Vary, Plzeò, Žatec, Podboøany, Rokycany, Kladno, Beroun, Rakovník, Ústí nad Labem, Èeská Lípa, Jablonec n. Nisou, Mladá Boleslav, Mìlník, Benešov, Písek, Èeské Budìjovice, Jihlava, Kolín, Chrudim, Hradec Králové, Choceò, Brno, Prostìjov, Zlín, Tøebíè, Hranice, Frýdek Místek. Servisní mechanici disponují servisními vozy, ve kterých mají vše potøebné od náhradních dílù až po notebook s tiskárnou. Ten umožòuje rychlou a pøesnou specifikaci dílù na CD - ROM-u, diagnostiku závad napojením na elektronickou soustavu vozíku, ale i nasta-

vení jízdních parametrù dle pøání uživatele. Servisní zásahy jsou zachyceny v servisní zprávì zadávané již u zákazníka do PC-systému. Zpracování v centrálním poèítaèi tak umožòuje sledovat, vyhodnocovat a zlepšovat prùmìrnou reakèní dobu servisních zásahù, procento okamžitì odstranìných závad, sortiment náhradních dílù a vývoj provozních nákladù. Program servisních služeb Jungheinrich nabízí každému zákazníkovi øešení hospodárného provozu jeho techniky. Kromì bìžných oprav jsou nabízeny i pravidelné preventivní údržby, výmìny olejových náplní, bezpeènostní prohlídky, ale i kompletní servis tzv. Full Servis, který zahrnuje všechny zmiòované èinnosti. Tato služba umožòuje celkovì levnìjší provoz a pøesun odpovìdnosti za hospodárnost a termíny na firmu Jungheinrich. Kromì optimálního sortimentu náhradních dílù, kterými je vybaven servisní technik, jsou standardní díly k dispozici ve skladu hlavní budovy v Prùhonicích. Všechny ostatní díly jsou objednávány z centrálního skladu v Hamburku.

Pøedností firmy Jungheinrich je snaha být vždy o krok napøed. Dokazuje to i v pøípadì elektrických vozíkù kde mimo klasických komutátorových motorù na stejnosmìrný proud vyvinula již druhou generaci motorù pohánìných støídavým proudem. Vozíky s t��mito motory se vyznaèují vìtším výkonem na objemovou i rychlostní jednotku pohonného agregátu, mají nižší nároky na údržbu a jsou spolehlivìjší i z toho dùvodu, že se v nich neopotøebovávají kartáèe a komutátor. Další novinkou, kterou lze na pøání uživatele vozíky vybavit, je systém fleet monitor, zaznamenávající údaje o provozu a pøenášející je do informaèního systému. Opomenout nelze ani skuteènost, že vývojoví pracovníci neustále zdokonalují zpùsob ovládání vozíkù Jungheinrich.

EME 12

1200

165

-

-

1840

95

1425

700

1555

-

-

EJE 20

2000

581

-

-

2200

125

1620

690

1760

-

-

EJE 22

2200

581

-

-

2200

125

1690

690

1830

-

-

EJE 25

2500

597

-

-

2200

125

1690

690

1830

-

-

ELE 16

1800

450

-

-

2024

122

1533

690

1770

-

-

ELE 18

1800

450

-

-

2024

122

1533

690

1770

-

-

ELE 20

2000

470

-

-

2024

122

1533

690

1770

-

-

celková délka

celková šíøka

stoupavost s bøemenem

-

rychlost jízdy

-

mm

mm

mm

mm

kW -

kW

-

km/h

%

600

890

1110

-

-

-

-

-

600

-

1218

0,3

0,4

31

4,2

3,5

600

-

1340

1,3

2

6

10

600

-

1410

1,5

2

6

9

600

-

1410

1,5

2

6

8

600

-

1344

0,8

1,5

5,8

10

600

-

1344

1

1,5

5,8

9

600

-

1344

1

1,5

12, 13, 20, 23 12, 13, 20, 23 12, 13, 20, 23 20, 23, 25, 27 20, 23, 25, 27 20, 23, 25, 27

5,8

8

ELS 18

1600

535

-

-

2009

682

1467

550

1755

-

-

ERE 20

2000

530

-

-

2594

125

1678

770

1938

-

-

-/ 1234 687 / 1264 -/ 1305 -/ 1305 -/ 1305 -/ 1306 -/ 1306 -/ 1306 -/ 1306 1130 / 1470

ESE 20

2000

857

-

-

2346

125

1821

760

946

-

-

EKE 20 / 24

2000

1100

-

-

2306

125

1781

830

2030

-

-

EKE 20 / 48

2000

2280

-

-

3875

125

3026

1000

3654

-

-

EKE 30

3000

2530

-

-

5071

100

3535

1000

4854

-

-

EMC 10

baterie

1523

mm

IEC 254 - 2

680

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

1274

rozvor kol

mm

122

pojezdový motor, výkon S2 = 60 min

mm

1784

vzdálenost bøemene

mm

-

kg

vyložení tìžištì

mm

-

Výkon

výška oje, min / max

mm

-

rozmìry

pøi volném zdvihu

výška vyjetého zved. zaøízení

výška zv. zaøízení

základní zdvih

kg

2000

na stranì nákladu

kg

AM 2200

Typ

na stranì pohonu

šíøka pracovní ulièky

polomìr otáèení

Základní rozmìry

zatížení osy se zátìží

vlastní hmotnost

Podskupina / pohon

Hmotnosti

nosnost

Vozíky ruènì vedené, s boènì sedícím nebo stojícím øidièem

nízkozdvižné vozíky - ruèní / pohon baterie vychystávací

vysokozdvižné vozíky - pohon baterie

#

systémové

Systémové a vychystávací vozíky

"

Skupina

NÁZEV A POUŽITÍ, TECHNICKÉ ÚDAJE:

600

-

1278

1

1,5

22, 32

5,8

8

600

-

1448

2

2

8,5

8

-

600

-

1642

2

2

8,5

6

600

-

1600

2

2

12, 13, 15, 16 9, 12, 13 8, 11, 13

8,4

6

-

-

2728

5,4

2

3, 5

10,4

8

-

-

3307

5,4

3

3, 5

9,5

600

790

1170

0,3

1

30

600

790

1170

0,3

1

30

600

712

1227

0,65

1,8

600

649

1177

1

2,2

600

689

1357

1

2,2

600

689

1357

1,5

3

600

689

1357

1,5

3

1000

426

-

-

2241

2000

1405

800

1710

2410

2410

EMB 10

1000

486

-

-

2340

2000

1405

1170 1470

1710

2410

2410

EEC 10

1000

703

-

-

2325

1720

1495

800

1863

2195

2202

EJC 10

1400

887

-

-

2139

3600

1388

800

1836

2300

4020

EJC 12

1200

907

-

-

2278

4300

1567

800

1976

2650

4720

EJC 14

1400

1100

-

-

2278

4300

1567

800

1976

2650

4781

EJC 16

1600

1125

-

-

2278

4300

1576

800

1976

2650

4731

EJD 20

2000

970

-

-

2185

2560

1630

690

2050

1710

3006

ERC 12

1200

1210

-

-

2694

4300

1555

800

2041

2650

4720

ERC 14

1400

1220

-

-

2694

4300

1555

800

2041

2650

4780

ERC 16

1600

1220

-

-

2694

4200

1555

800

2041

2650

4730

výška 1385 výška 1610 výška: 1610 -/ 1262 -/ 1262 -/ 1382 -/ 1305 -/ 1305 -/ 1305 -/ 1305 -/ 1360 1130 / 1380 1130 / 1380 1130 / 1380

EKC 12,5

1250

1450

-

-

2385

4300

1655

830

2104

2650

4770

EKC 16

1600

1600

-

-

2405

4200

1678

830

2104

2650

PzS Kapacita baterie (Ah)

Napìtí Hmot. bater. bater. (V) (kg)

1

700

80

-

2

660

48

-

3

600

48

-

4

560

80

-

5

560

48

-

6

560

24

-

7

550

48

-

8

450

24

-

440

24

-

420

80

-

11

420

24

-

12

360

24

-

13

330

24

-

14

PzSL 330

24

-

8

15

300

24

-

3

0

16

270

24

-

3

0

17

PzSL 270

24

-

240

24

-

6

5

18

29

19

PzSL 240

24

-

5,6

8

20

220

24

-

5,6

8

21

Pz SL 220

24

-

22

PzB 200

24

-

6

8

23

180

24

-

6

7

24

PzB 180

24

-

25

150

24

-

26

PzB 150

24

-

27

126

24

-

28

PzB 126

24

-

29

108

24

-

30

60

24

-

31

PzB 42

24

-

32

PzB 25

24

-

600

845

1470

1,5

2,2

600

689

1357

2

3

600

689

1357

2

3

600

689

1357

2

3

-

600

670

1469

1,7

3

4730

-

600

693

1492

1,7

3

14, 26, 28 13, 20, 24, 26 14, 17, 24, 28 14, 17, 24, 28 18, 20, 23 13, 16, 18 13, 16, 18 13, 16, 18 8, 12, 15 8, 12, 15

-

výška: 1256

6

9

6

9

7,5

8

7

7

8,1

8

6,9

7

2000

790

-

-

4567*

3567*

805

4367*

-

-

3349*

2,5

2

8, 11

8,5

6

1000

2500

-

-

1400 2800* 1530

920

2915 2340* 5140*

-

600

170

1300

2,5

3

6

9,5

0,2

KmS 100

1000

3500

-

-

1400 8500* 1723

1100

2870 5630* 10800*

-

400

247

1490

4

9,5

5

10

-

EFX ac 100

1000

5000

-

-

1810 6000* 1848

1200

3186 3875* 6857*

-

600

210

1595

4,4

9,5

2,7

9

-

ETX ac 125

1250

6540

-

-

1600 7500* 2135

1600

3492 4820* 8650*

-

600

-

1764

7

21

10

10,5

-

ETX ac 150

1500

7530

-

-

1600 9000* 2460

1600

3780 5720* 10250*

-

600

-

2094

7

21

1

10,5

-

ETX - Kombi ac 125

1250

6700

-

-

1640 7500* 2101

1550

3647 5055* 10060*

-

600

409

1826

6

20

10

10,5

-

ETX - Kombi ac 150

1500

7500

-

-

1640 9500* 2201

1550

3747 6155* 12060*

-

600

409

1926

7

20

4, 10

10,5

-

STAVEBNÉ TABU¼KY

- podle druhu výbavy mohou být nìktere parametry rozdílne

9

ECP 100 - 3

-

Obrazová dokumentace

10

ECE 20

125

Poznámka

Paletový vozík AM 2200

Nízkozdvižný vozík ELE 16

Nízkozdvižný vozík EKE 30

Vysokozdvižný vozík EJC 10

- *nejvìtší parametr; podle druhu výbavy mohou být nìktere parametry rozdílne - pro vychystávání a ukládání kusového zboží nebo celých palet

Vychystávací vozík KmS 100


MANIPULAÈNÍ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

polomìr otáèení

3670

3090

1975

1070

5220

540

3925

3300

2265

3270

4600

670

3615

3090

2500

4190

5820

870

3935

DFG 30 / 30 S

3000

4700

7020

680

DFG 40

4000

6140

9100

DFG 45

4500

6540

DFG 50 / 50 S

5000

7080

DFG 60

3760

DFG 20 A / 20 AS

2000

DFG 25 / 25 S

-

kW

ot/min km/h

7 / 10

500

395

1400

4

31

2300

18,7

26

Znaèka a typ motoru:

1180

3525

3910

2220

6 / 10

500

460

1685

3

40

2200

18,7

31

1 - Detroit Diesel D 706 LTE

2020

1070

3300

3670

2130

7 / 10

500

395

1400

4

31

2300

18,4

23

2 - Perkins 1004.42

3300

2275

1180

3535

3910

2220

6 / 10

500

460

1685

3

40

2200

18,5

26

3 - Perkins 704.30

4050

3300

2360

1300

3650

4110

2220

6 / 10

500

490

1685

3

40

2200

18,6

22

4 - Perkins 104.22

1040

4440

3540

3650

1400

4000

4350

2350

7 / 11

500

575

1985

2

60

2200

24,5

35

5 - GM 4.3 L V6

9980

1060

4440

3540

2650

1400

4000

4350

2350

7 / 11

500

575

1985

2

60

2200

23,5

34

6 - GM 3.0 L L4

10700

1380

4555

3540

2750

1465

4100

4527

2350

7 / 11

600

590

1985

2

60

2200

22,3

30

6000

10400 14850

1550

5091

3300

3500

1640

4761

4270

2510

6 / 10

600

626

2425

1

82

2450

23

33

DFG 70

7000

10680 16165

1515

5264

3300

3600

1820

4884

4370

2510

6 / 10

600

649

2425

1

82

2450

23

29

DFG 80

8000

11240 17295

1945

5414

3300

3750

2020

5034

4370

2510

6 / 10

600

649

2675

1

82

2450

23

25

vzadu

DFG 90

9000

12230 18810

2420

5514

3300

3850

-

5134

4505

2510

6 / 10

600

649

2675

1

82

2450

23

20

1600

3000

4030

570

3670

3090

1975

1070

3245

3970

2130

7 / 10

500

395

1400

7

26

2400

18,5

24

TFG 20 / 20 S

2000

3730

5200

530

3925

3300

2265

1180

3525

3910

2220

6 / 10

500

460

1685

6

44

2200

18,7

30

TFG 20 A / TFG 20 AS

2000

3250

4630

620

3615

3090

2020

1070

3300

3670

2130

7 / 10

500

395

1400

7

26

2400

18,0

22

TFG 30 / 30 S

3000

4670

7000

670

4050

3300

2360

1300

3650

4110

2220

6 / 10

500

490

1685

6

44

2200

18,6

22

TFG 40

4000

6140

9100

1040

4440

3540

3650

1400

4000

4350

2350

7 / 11

500

575

1985

5

67

2200

24,5

32

TFG 45

4500

6540

9980

1060

4440

3540

2650

1400

4000

4350

2350

7 / 11

500

575

1985

5

67

2200

23,8

29

TFG 50 / 50 S

5000

7080

10720

1360

4555

3540

2750

1465

4100

4527

2370

7 / 11

600

590

1985

5

67

2200

23,3

26

stoupavost s bøemenem

7 - Mazda FE - materiál pneumatik: superelastik, vzduch, dvojité superelastik - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè; - parametry jsou uvádìné pro standardní provedení; vozíky mohou obsahovat i jinou výbavu

Plynový vozík TFG 16

vyložení tìžištì

vzdálenost bremene

rozvor kol

pojezdový motor, výkon KB 60 min

zdvihový motor, výkon pøi 15 % ED

baterie DIN 43 531

rychlost jízdy

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kW

kW

-

km/h

%

530

2898

5000

1239

1062

1569

5550

2090

5/5

500

330

984

4

6

Q, V

12

8,5

EFG DH ac 12,5

1250

2770

3390

630

3060

5000

1401

1062

1731

5550

2090

5/5

500

330

1146

4

6

D, E

12

7

EFG DH ac 15

1500

2870

3810

560

3114

5000

1455

1062

1785

5550

2090

5/5

500

330

1200

4

7,6

A, B

12

6,5

EFG DF 13

1300

2700

3450

500

3115

5500

1440

1080

1785

6060

1950

7/5

500

345

1250

8

12

R, T

15

9

EFG DF 15

1500

2840

2840

540

3115

5000

1440

1080

1785

5550

1960

7/5

500

345

1250

8

12

R, T

15

6,9

EFG DF 16

1600

2900

4060

450

3225

5500

1545

1080

1900

6060

1950

7/5

500

350

1355

8

12

H,K,M,P

15

8

EFG DF 18

1600

2900

4060

450

3225

5500

1545

1080

1900

6060

1950

7/5

500

350

1355

8

12

H,K,M,P

15

8

EFG DF 20

2000

3250

4800

450

3330

5500

1655

1125

2005

6085

1950

7/5

500

350

1465

8

12

H, K

15

6

EFG V 16 (ac)

1600

2850

3940

510

3670

5500

1910

1080

1990

6050

1950

7/5

500

350

1380

8

12

H,K,L,P

15

7

EFG V 18 (ac)

1800

3130

4410

770

3670

5500

1910

1125

1990

6085

1950

7/5

500

350

1490

8

12

H,K,L,P

15

5,5

A

960

24

676

EFG V 20 (ac)

2000

3230

4675

555

3570

5500

2020

1125

2100

6085

1950

7/5

500

350

1490

8

12

H, K

15

5

B

880

24

676

EFG V 22 (ac)

2200

4300

5800

700

3675

5800

2050

1196

2278

6475

2215

6/5

500

425

1537

11

16

L, N

17

10

C

840

48

-

D

840

24

600

EFG V 25 (ac)

2500

4600

6300

800

3675

5800

2050

1196

2278

6475

2215

6/5

500

425

1537

11

16

F, I, L, N

17

8,5

E

770

24

600

EFG V 25 S (ac)

2500

4600

6300

800

3675

5800

2050

1196

2278

6475

2215

6/5

500

425

1537

14,5

23,5 F, I, L, N

20

21

F

750

80

1872

EFG V 30 (ac)

3000

5100

7250

850

3830

5800

2200

1212

2427

6506

2215

6/5

500

430

1681

14,5

23,5

F, I

20

10

G

750

48

-

H

720

48

1013 1872

mm

výška vyjetého

celková délka

celková šíøka

vzadu kg

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

polomìr otáèení

mm

3940

stavební výška

základní zdvih

mm

2470

rozmìry

zvedacího zaøízení

šíøka pracovní ulièky

kg

1000

vpøedu

nosnost kg

EFG DH ac 10

Typ

Dieselový vozík DFG 30

Výkon

vlastní hmotnost

Skupina

zatížení osy se zátìží

Obrazová dokumentace

O

Pohon tøíkolové - pohon baterie

Èelní vysokozdvižné vozíky EFG

ètyøkolové - pohon baterie Retrak - pohon baterie

Základní rozmìry

Poznámka

%

TFG 16 / 16 S

Hmotnosti

Vysokozdvižné vozíky s výsuvným zvedacím zaøízením

rychlost jízdy

mm

2130

stoupavost s bøemenem

mm

3970

rozvor kol

mm

3245

mm

stavební výška

O

celková délka

mm

kg

celková šíøka

mm

Typ

vpøedu

výkon motora

2000

jmenovité otáèky

DFG 20 / 20 S

znaèka a typ motoru

4000

vyložení tìžištì

30200

vzdálenost bøemene

1600

Výkon sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

základní zdvih

620

DFG 16 / 16 S

výška vyjetého

šíøka pracovní ulièky

mm

nosnost

mm

vlastní hmotnost

mm

kg

rozmìry

zvedacího zaøízení

Základní rozmìry

zatížení osy se zátìží

kg

Pohon dieseleové vozíky DFG plynové vozíky TFG

Èelní vysokozdvižné vozíky DFG / TFG

Skupina

Hmotnosti

!

Poznámka

- kompletní nabídka vysokozdvižních vozíkù obsahuje další provedení jako ac, L a SL - parametry uvádìné pro nejvyšší zvedací zaøízení dvojitý ZT, pro vzduchové pneumatiky, nebo pro jiné provedení; podle typu výbavy mohou být nìkteré parametry rozdílné - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè, za použití baterie 560 Ah; - zv.zaøízení dvojité ZT, ZZ, trojité DZ DIN 43531 - B Napìtí Hmot. Kapacita bater. bater. baterie (Ah) (V) (kg)

ETM 110

1000

2550

2482

5290

1538

1238

1625

5860

2075

1/3

600

430

1290

5,4

11,5

M, O, S, X, Y, Z

9,4

10

I

700

80

ETV 110

1000

2500

2482

5290

1538

1120

1625

5860

2075

1/3

600

430

1290

5,4

11,5

M, O, S, X, Y, Z

9,4

10

J

700

48

-

ETM 112

1200

2750

2480

5290

1636

1238

1725

5860

2190

1/3

600

446

1390

5,4

11,5

M, O, V, X

9,3

10

K

660

48

1013

600

80

1558

1200

2700

2480

5290

1636

1120

1725

5860

2075

1/3

600

446

1390

5,4

11,5

M, O, V, X

L

ETV 112

9,3

10

M

600

48

856

ETM 114

1400

2900

2482

4400

1636

1238

1725

5044

2190

1/3

600

442

1390

5,4

11,5

M, O, V

9,3

10

N

560

80

1558

ETV 114

1400

2850

2482

4400

1636

1120

1725

5044

2075

1/3

600

444

1390

5,4

11,5

M, O, V

9,3

10

O

560

48

-

P

550

48

856

ETV 116

1600

3100

2570

4400

1690

1238

1812

5044

2190

1/5

600

432

1420

5,4

11,5

M, O, V

10,3

10

Q

550

24

445

R

480

48

708

S

450

48

-

T

440

48

708

ETV C 16

1600

3500

2532

4400

1705

1340

1953

5044

2292

1/3

600

373

1414

5,4

11,5

G, H, O

10,3

10

ETM 214

1400

2880

2507

4400

1617

1120

1725

5044

2075

1/5

600

412

1370

5,4

11,5 G,J,O,V

10,8

10

ETV 214

1400

2920

2507

4400

1629

1238

1725

5044

2190

1/5

600

390

1370

5,4

11,5 G,J,O,V

10,8

10

U

440

24

372

ETM 216

1600

3000

2413

4400

1663

1120

1802

5044

2075

1/5

600

462

1420

5,4

11,5 G,J,O,V

10,3

10

V

420

48

-

ETV 216

1600

3040

2413

4400

1675

1238

1802

5044

2190

1/5

600

440

1420

5,4

11,5 G,J,O,V

10,3

10

X

330

48

-

Y

280

48

-

10,1

10

Z

220

48

-

ETM 220

2000

3700

2593

4200

1753

1126

1903

4891

2190

1/5

600

476

1500

5,4

9,7

C, J, M, O, S, V

ETV 220

2000

3750

2593

4200

1905

1244

1903

4891

2085

1/5

600

450

1500

5,4

9,7

C, J, M, O, S, V

10,1

10

ETV H 320

2000

3750

2678

11510

1905

1334

2058

12256

2190

2/5

600

427

1655

5,4

11,5

C, J, O

11,7

10

ETV 320

2000

3770

2681

11510

1753

1244

1903

12256

2075

2/5

6000

272

1500

5,4

11,5

C, J, O

11,7

10

ETM 325

2500

3850

2564

4200

1897

1244

1216

4891

2075

1/5

600

541

1655

5,4

11,5

C, J, O

11,7

10

ETV 325

2500

3950

2564

4200

1905

1334

1334

4891

2190

1/5

600

515

1655

5,4

11,5

C, J, O

11,7

10

ETV Q 20

2000

3950

2593

4200

1741

1720

1902

4891

2190

1/5

6000

464

1488

5,4

9,7

J, O, V

9,0

14

ETV Q 25

2500

4150

2589

4200

1892

1720

2057

4891

2190

1/5

600

529

1643

5,4

9,7

C, J, O

8,7

11,5

STAVEBNÍ TABULKY

4

Obrazová dokumentace

- parametry uvádìné pro zvedací zaøízení Duplex nebo pro jiný standard; podle typu výbavy mohou být nìkteré parametry rozdílné - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè, za použití baterie 560 Ah; pøi manipulaci s paletou podélnì je zapotøebí k šíøce ulièky pøièíst 200 mm - zvedací zaøízení Duplex nebo Triplex

Èelní elektrický tøíkolový vozík EFG DF 15

Èelní elektrický èty��kolový vozík EFG Vac 22

Vozík Retrak ETV C 16

Vozík Retrak ETV 320

Èelní elektrický ètyøkolový vozík EFG Vac 22

51


!

MANIPULAÈNÁ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Tel.: 00421 / 2 / 448 735 05 Fax: 00421 / 2 / 448 880 23 e-mail: gekkon@gekkonslovakia.sk www.gekkonslovakia.sk

GEKKON SLOVAKIA spol. s r.o. Rajecká 26, prevádzka Výhonská 1 821 07 Bratislava Slovenská republika

R

P

D

S

L

Tel.: 00420 / 466 335 378 Fax: 00420 / 466 335 378 e-mail: gekkon.intl@volny.cz www.gekkon.info

GEKKON INTERNATIONAL spol. s r.o. Jana Palacha 324 530 02 Pardubice Èeská republika

N

ŠPECIFIKÁCIA: Spoloènos GEKKON v súèasnosti úspešne pôsobí v oblasti dodávok manipulaènej techniky a poèas doby svojej existencie si získala významné postavenie medzi firmami podobného zamerania. Na domácom i zahraniènom trhu predstavuje Gekkon dostatoène silný a dynamicky sa rozvíjajúci subjekt, ktorého prvoradým cie¾om je komplexné napåòanie potrieb zákazníka. Produkty znaèky Gekkon sú zárukou kvality, spo¾ahlivosti, výkonnosti a hospodárnosti za bezkonkurenèné ceny.

Zabezpeèujeme kompletný servis záruèný aj pozáruèný a expresnú dodávku náhradných dielov garantovanú poèas celej doby životnosti vozíkov. Ponúkame možnos výhodného odkúpenia starších vozíkov, montហa revíziu plynových zariadení vozíkov. Poskytujeme prenájom krátkodobý aj dlhodobý, leasing manipulaènej techniky, komplexné, rýchle a kvalitné služby s dlhodobými zárukami.

6, 7

VD / VG 35

3500

4640

7205

935

3965

3000

2500

1430

3810

4250

2090 6 / 12

500

495

1700

3, 5

VD / VG 30

3000

4370

6500

870

3895

3000

2400

1225

3763

4250

2090 6 / 12

500

495

1700

3, 4

VD / VG 25

2500

3770

5525

745

3723

3000

2240

1150

3603

4030

2070 6 / 12

500

483

1600

3, 4

VD / VG 20

2000

3410

4775

635

3653

3000

2170

1150

3423

4030

2070 6 / 12

500

483

1600

3, 4

VD / VG 18

1800

2890

4040

600

3428

3000

2000

1070

3203

4030

2070 6 / 12

500

428

1400

1, 2

VD / VG 15

1500

2660

3640

520

3395

3000

1970

1070

3160

4030

2070 6 / 12

500

425

1400

1, 2

ot/min km/h

rozvor kolies

pojazdovýmotor, výkon S2 = 60 min

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

mm

O

mm

mm

mm

kW -

kW

2550

1260

3420

3835

2220

3/8

500

465

1620

12

10

PL 425

2500

5250

6640

1110

4010

3300

2550

1260

3420

3835

2220

3/8

500

460

1620

12

10

PL 423

2300

3380

5380

300

3415

3300

2040

1145

3110

3850

2275

3/8

500

375

1500

8

8

PL 420

2000

3340

4895

445

3335

3300

1970

1145

3000

3850

2275

3/8

500

365

1400

8

8

PL 416

1600

3240

4290

450

3335

3300

1970

1125

3000

3850

2275

3/8

500

365

1400

6,5

5,5

PL 317

1700

3050

4180

600

2940

3300

1615

1020

2025

3850

2275

3/8

500

345

1360

6

6

PL 315

1500

2650

3545

620

2810

3300

1480

940

1880

3775

2190

3/8

500

330

1230

6

5,5

PL 313

1300

2600

3300

540

2760

3300

1430

940

1820

3775

2190

3/8

500

330

1170

6

5,5

PL 310

1000

2330

2870

460

2580

3300

1250

940

1620

3775

2190

3/8

500

330

970

5

5,5

PL 306

600

2190

2095

695

2550

3300

1250

940

1600

3775

2190

3/8

500

330

970

5

5,5

celková dåžka

polomer otáèania

celková šírka

mm

80 / 480 80 / 480 48 / 525 48 / 525 48 / 480 48 / 480 48 / 420 48 / 315 48 / 210 48 / 210

14

13

14

14

14

14

14

13

16

11

9

12

11

12

11

11

10

11

10

pojezdový motor, výkon S2 = 60 min

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

mm

mm

mm

kW

kW

840

1910

1990

2120

-

600

-

-

-

-

4 VIE SL 125 / 16

1200

-

-

-

2240

1600

1510

1620

1780

1990

2070

-

600

-

-

-

-

Triplex SL 125 / 30

1200

-

-

-

2230

3000

-

840

1980

1550

3520

-

600

-

-

-

-

Delta STLP 125 / 16

1200

-

-

-

2285

1600

1770

840

2025

1990

2120

-

600

-

-

-

-

Delta SLE 125 / 16

1200

-

-

-

2130

1600

1500

840

1870

1990

3420

-

600

-

-

-

-

Delta SL 125 / 16

1200

-

-

-

2145

1600

1500

840

1895

1990

2120

-

600

-

-

-

-

Master Light

1000

-

-

-

2180

2900

1530

840

1530

1990

3420

-

600

-

-

-

-

Speedy Light

1000

-

-

-

2030

1600

1430

800

1780

1980

2115

-

600

-

-

-

-

VV 1000 / 1600 M

1000

216

-

-

-

1600

1500

717

1592

1923

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Euro TPE 150 / 200

1500

-

-

-

2200

200

-

-

-

-

-

-

600

-

-

-

-

24 / 160

4,5

5

NV 2000 - 1500

2000

-

-

-

-

115

-

520

1885

1210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NV 2000 - 1120

2000

78

-

-

-

115

-

520

1505

1210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NV 2000 - 800

2000

-

-

-

-

115

-

520

1185

1210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVV 2000

2000

-

-

-

-

125

-

520

1505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NVN 1000

1000

107

-

-

-

800

-

520

1350

1265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

celková dåžka

polomer otáèania

celková šírka

mm

STAVEBNÉ TABU¼KY

stúpavos s bremenom

rozvor kolies

mm

1550

rychlos jazdy s bremenom

vyloženie ažiška

vzdialenos bremena

mm

1600

batéria

výška oje, min / max

mm

2160

rozmery

výška zdv. zariad. (stavebná výška)

výška vysunutého zdvíh. zariadenia

mm

-

kg

základný zdvih mm

-

šírka pracovnej ulièky mm

-

na strane nákladu

kg

1300

na strane pohonu

vlastná hmotnos

kg

Max SL 130 / 16

Typ

1 - Isuzu 4 FE1 2 - Nissan A15 3 - Isuzu C240 PKJ 4 - Nissan H 20 - II 5 - Nissan H25 - II 6 - Iveco 8061i 25

GEKKON - VD 15 - dieselový vysokozdvižný vozík

7 - Nissan TB 42

Poznámka

%

13

nosnos

zaaženie osí so záažou

Znaèka a typ motora:

- vozíky PL 306 až 317 sú v trojkolesovom prevedení, nosnos aj 800 kg, zdvihy od 2700 do 6000 mm, možnos výberu batérie

GEKKON - PL 416 - štvorkolesový elektrický vysokozdvižný vozík

- vozíky PL 416 až 430 sú v štvorkolesovom prevedení, nosnos až do 9000 kg, zdvihy od 2700 do 6000 mm, možnos výberu batérie

GEKKON - PL 306 - trojkolesový elektrický vysokozdvižný vozík

Výkon

Základné rozmery

Hmotnosti

V / Ah km/h

stúpavos s bremenom

vyloženie ažiska

vzdialenos bremena

mm

3300

stavebná výška

sklon zdv. zariad. dopredu / dozadu

mm

4015

výška vysunutého zdvíh. zariadenia

šírka pracovnej ulièky

mm

1240

základný zdvih

vzadu

mm

7240

vlastná hmotnos kg

5480

vpredu

kg

3000

kg

Obrazová dokumentácia

Výkon

PL 430

Typ

rozmery

rýchlos jazdy s bremenom

Základné rozmery

zaaženie osí so záažou

Poznámka

%

2200 44 / 2300 25 2650 18 20/19 / 2250 2650 / 2250 18 20/19 2650 17 22/20 / 2250 2650 17 27/20 / 2250 2600 13,5 18/24 / 2400 2600 13,5 25/22 / 2400

batéria

celková dåžka

celková šírka

polomer otáèania

vzadu

Hmotnosti

kW

79,4 /66 37,4 /42,7 37,4 /33 37,4 /33 37,4 /33 22,3 /24,2 22,3 /24,2

stúpavos s bremenom

-

2250

rýchlos jazdy s bremenom

mm

590

výkon motora

mm

500

menovité otáèky

mm

2500 6 / 12

znaèka a typ motora

vyloženie ažiska

vzdialenos bremena

mm

4420

mm

rozvor kolies

stavebná výška mm

4660

rozmery

výška vysunutého zdvíh. zariadenia mm

1995

základný zdvih

mm

3250

šírka pracovnej ulièky

mm

3000

vpredu

mm

4840

nosnos

sklon zdv. zariad. dopredu / dozadu

vlastná hmotnos

kg

7980 11660 1320

nosnos

rad VD ( diesel ) a rad VG ( plyn )

Èelné vysokozdvižné vozíky Skupina

kg

Výkon

5000

Podskupina / pohon rad PL ( elektropohon )

Èelné vysokozdvižné vozíky Skupina

Podskupina / pohon vysokozdvižné vozíky / batéria

Ruène vedené vozíky

nízkozdvižné vozíky / batéria

#

zaaženie osí so záažou

VD / VG 50

Typ

kg

"

Základné rozmery

Hmotnosti

Podskupina / pohon

Skupina

NÁZOV A POUŽITIE, TECHNICKÉ ÚDAJE:

-

km/h

%

3

5

3

5

3

5

4,1

5

4,2

5

4,2

5

3,42

3

3,42

3

24 / 160 24 / 160 24 / 160 24 / 160 24 / 160 24 / 160 2x 12 / 155 2x 12 / 100

Poznámka

- Max SL - možná výška zdvihu do 3500 mm, nosnos 1600 a 2000 kg - 4 VIE SL - štvorcestný vozík, možný zdvih do 3500 mm, nosnos 1500 kg - Triplex SL - možný zdvih do 4500 mm, nosnos 1500 kg - Delta STLP - s prídavným zdvihom 200 mm, možná výška zdvihu do 3500 mm a nosnos 1500 kg - Delta SLE - možná výška zdvihu do 3500 mm, nosnos 1500 kg - Delta SL - možná výška zdvihu do 3500 mm, nosnos 1500 kg - VV - zdvih možný od 900 mm do 2350 mm - materiál kolies: polyamid, polyuretán, hliník / guma - dåžka lyžín 800 až 2200 mm - nosnos až do 3000 kg - PVV - so zabudovanou váhou, váženie až do 2500 kg - Euro TPE - možnos zvýšenia nosnosti až do 3000 kg - NVN - nožnicový zdvih

GEKKON - Delta SL - ruène vedený vysokozdvižný vozík

GEKKON - Master Light ruène vedený vysokozdvižný vozík

GEKKON - NV 2000 - ruène vedený nízkodvižný paletový vozík

GEKKON - Euro TPE - ruène vedený nízkozdvižný vozík

GEKKON - NVN - ruène vedený nízkozdvižný nožnicový vozík


MANIPULAÈNÍ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Net spol. s r.o. Èechyòská 23 602 00 Brno Èeská republika

R

P

D

S

L

Tel.: 00420 / 572 586 030 - 4 Fax: 00420 / 572 586 016 mobil: 00420 / 724 041 340 e-mail: moreau.agri@moreauagri.cz www.moreauagri.cz

provozovna:

Huštìnovice 370 687 03 Babice Èeská republika

Tel.: 00421 / 33 / 743 5727 - 8 Fax: 00421 / 33 / 743 4286 mobil: 00421 / 907 / 705 410 e-mail: moreauagri@ba.telecom.sk www.manitou.host.sk

Net spol. s r.o. 919 28 Buèany Slovenská republika

N

1300

mm

-

4750

2860 15 / 15

-

-

2063

1

MC 40 Powershift

4000 6660

-

-

5560

3700

3390

2040

3740

4750

2860 15 / 15

-

-

2063

1

MC 30

3000 5130

-

-

5270

3700

3170

1900

3440

4745

2720 6 / 12

-

-

1995

1

MSI 50

5000 7900

-

-

5000

3700

2900

1740

3330

-

2780

-

-

-

-

1

2780

-

MSI 40

4000 6975

MSI 30 D / G

3000

MSI 25 D / G

2500

MSI 20 D / G

2000

MSI 30 D / G Buggie

3000

MSI 25 D / G Buggie

2500

MSI 20 D / G Buggie

2000

M 50.4

5000 7750

M 40.4

kW / k ot/min km/h

63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5

rozvor kol

celková délka

výška vyjetého

celková šíøka

stoupavost s bøemenem

mm

3750

mm

rychlost jízdy s bøemenem

vzdálenost bøemene

mm

2040

výkon motora

vyložení tìžištì

mm

3390

znaèka a typ motoru

stavební výška

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

mm

3700

kg

zvedacího zaøízení

mm

5570

kg

základní zdvih

šíøka pracovní ulièky

mm

-

kg

vpøedu

mm

-

nosnost

mm

5000 7620

vlastní hmotnost

vzadu

Výkon

MC 50 Powershift

Typ

rozmìry

jmenovité otáèky

Základní rozmìry

zatížení osy se zátìží

polomìr otáèení

Hmotnosti

Podskupina / pohon øada MC a MSI ( diesel ) øada MSI ( diesel D / plyn G )

Èelní vysokozdvižné vozíky Terénní vysokozdvižné vozíky

øada M a BUGGIE ( diesel )

Skupina

NÁZEV A POUŽITÍ, TECHNICKÉ ÚDAJE:

25

-

Znaèka a typ motora:

2300

25

-

2300

25

-

1 - Perkins 1004.42 63 kW / 85,5 koní

-

-

-

-

-

4990

3700

2900

1740

3320

-

-

-

-

1

-

-

-

805

4530

3300

2590

1320

2980

4195

2310 10 / 12

-

-

1800

1, 2

-

2100

20

-

5995

640

4490

3300

2560

1320

2950

4130

2310 10 / 12

-

-

1800

1, 2

-

2100

20

-

5140

690

4490

3300

2560

1320

2950

4130

2310 10 / 12

-

-

1800

1, 2

-

2100

20

-

6710

805

4530

3700

2590

1320

2980

4500

1990 10 / 12

-

-

1800

1, 2

-

2100

20

-

5995

640

4490

3700

2560

1320

2950

4470

1990 10 / 12

-

-

1800

1, 2

-

2100

20

-

5140

690

4490

3700

2560

1320

2950

4470

1990 10 / 12

-

-

1800

1, 2

-

2100

20

-

-

-

6530

3700

4360

2070

3750

-

2910

-

-

-

-

1

-

-

-

4000 6790

-

-

6520

3700

4360

2070

3740

-

2910

-

-

-

-

1

-

-

-

M 30.4

3000 5720

-

-

6300

3700

410

2110

3630

-

2790

-

-

-

-

1

-

-

-

M 30.2

3000 5640

-

-

6140

3700

3930

2110

3630

-

2790

-

-

-

-

1

-

-

-

M 26.4

2600 5420

-

-

6300

3700

4100

2110

3630

-

2790

-

-

-

-

1

-

-

-

M 26.2

2600 5340

-

-

6140

3700

3930

2110

3630

-

2790

-

-

-

-

1

-

-

-

Buggie MC 20 HP

2000 3700

-

-

4460

3000

2950

1380

3090

-

1750

-

-

-

-

2

-

-

-

63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5 30,4 / 41,3

Obrazová dokumentace

%

2300

6710

4515 / 4425 4135 / 4045 3830 / 3740 4695 / 4580 4275 / 4225 3970 / 3920

Poznámka

- u øady MC jsou nosnosti také 6000 a 7000 kg - pohon dvou kol Znaèka a typ motora: 1 - Perkins 903.27 - diesel 38,5 kW / 52,3 koní 2 - Toyota 4Y - plyn 40 kW / 54 koní NET - Manitou MC 30 - dieselový èelný vysokozdvižný vozík

- pohon dvou kol

Znaèka a typ motora:

"

1 - Perkins 1004.42 63 kW / 85,5 koní 2 - Perkins 104.19 30,4 kW / 41,3 koní - u øady Buggie verze s pohonem dvou nebo ètyø kol - u øady M pohon ètyø kol; u modelù M 26.2, M 30.2 pohon dvou kol

Tel.: 00421 / 2 / 45 24 1214 45 24 2542 Fax: 00421 / 2 / 45 243 124 e-mail: terrastroj@nextra.sk www.jcb.com

TERRASTROJ spol. s r.o. Závodná 3 825 68 Bratislava Slovenská republika R

D

M

S

L

NET - Manitou MSI 50 - dieselový èelný vysokozdvižný vozík

N

V rámci rozširovania aktivít je firma TERRASTROJ výhradným zástupcom spoloènosti NISSAN. V segmente vysokozdvižných vozíkov na Slovensku ponúkame širokú paletu dielcových plynových a elektrických vozíkov s vysokou spo¾ahlivosou, kvalitou a bezpeènosou.

5188

820

CJ01

1500 1750

2645 2840

3535 3955

AJ01

4 kolesové

elektrické

610 630

3300

1157 1230 1070 1165

2105

1175

1735 1765

970

1780 1080

mm

-

kW / k

ot/min

km/h

600

NISSAN

64,5 - 91

2100

26 - 31

2450

17,5 - 23,5

18,5 19,5

rýchlos jazdy s bremenom

mm

6 / 12

znaèka a typ motora

mm

2375

stavebná výška

mm

4370

výška vysunutého zdvíh. zariadenia

celková dåžka

celková šírka

polomer otáèania

základný zdvih 3300

3000

3475 3635 3070 3305 2260 2300 2530 2770 2245 2540

4430 4580

2250

6 / 10

600

NISSAN - 62,5 - 69,5 GM

3945

2115

6 / 12

500

NISSAN

35 - 42,5

4045 4140 4555 4540

2130

6 / 12

500

NISSAN

39 - 42,5

2085

5 / 10

500

NISSAN

47 PS - 60

2500 2600 2300 2500 2400 2500

2360

4245

2080

5 / 10

500

NISSAN

50 PS

2600

17

2045 2080

4555

2060

5 / 10

500

NISSAN

43 - 46 PS

2400

17,5

18 - 19

1500

2695

3619

575

3300

1865

1035

2085

4245

2100

5 / 10

500

NISSAN

43 - 46 PS

2400

17

4265 5005 3770 4800 3525 4230 2950 3155 2565 3170 2765 3145 1785 1825

5540 7225 3210 4150 4865 5785 3450 4060 2980 4305 3540 4365 2630 2835

725 780 1470 2010 660 945 860 680 585 770 475 530 1310 590

3000

1180 1250 1070 1100

2120

5/8

500

NISSAN

17,1

-

15 - 14

4255

2190

5 / 10

500

NISSAN

13

-

13,5 - 12,5

1165

2330 2485 2085 2305 2255 2460

4255

3000

1980 2130 1780 1945 1930 2065

4045

2080

5 / 10

500

NISSAN

11

-

12 - 13

3000

1705

970

1980

4255

2160

5 / 10

500

NISSAN

7,3 - 9,9

-

14 - 15,5

3000

1790 1820 1390 1615 1575 1755

1050 1120

3945

2080

5 / 10

500

NISSAN

8,0

-

13,0 - 11,5

3945

1980

-

500

NISSAN

7,4

-

12 - 13,5

1250

1995 2060 1755 1985 2160 2165

3900

2145

-

-

NISSAN

8,0

-

9,0 - 8,5

T01 ( * ažná sila )

* 0,8 t

1050

240

810

-

1850

850

2090

-

-

-

-

NISSAN

25 PS

2200

15

V02

** 2 t

3450 3550

1000 1100

2450

-

3265

1440

3070

-

-

-

600

NISSAN

58 - 60 PS

2400

26

CP02 P02 CP01 P01 N01 -trojkolesový JHC01

*1 výkon - pojazdový motor,

*2 výkon - zdvihový motor,

*3 oznaèenie batérie,

3000

3000 3000

1050

TERRASTROJ - Rada D02 - dieselový a plynový èelný vysokozdvižný vozík

17 - 18,5

2000 3000 2000 3000 2000 2500 1500 1750 1000 1750 1250 1750 1350 1800

Q02

3 kol.

3100 3300

3300 3000

mm

1890 1990

menovité otáèky

3505

D02

mm

3160 3280 2375 2965 1970 2000 2190 2390 1935 2185

výkon motora

2500

D01

mm

3000

vyloženie ažiska

AJ02

F04

kg

rozmery

sklon zdvih. zariad. dopredu / dozadu

1120 1870 980 1430 485 640 625 990 610 1320

CJ02

ahaèe

vzadu

11235 14285 8650 10890 3670 4100 4715 6750 4495 7060

rad D, F ( diesel / plyn )

kg

7355 9155 5630 7160 2655 2990 3370 4540 3105 4880

rad CJ, AJ ( benzín, plyn )

kg

5000 7000 4000 5000 1500 1750 2000 3200 2000 3500

F05

Výkon

Základné rozmery

zaaženie osy so zaažou vpredu

nosnos

Typ

vlastná hmotnos

Podskupina / pohon

Hmotnosti

TERRASTROJ - Rada N01 / N01 - HP - elektrický èelný vysokozdvižný vozík trojkolesový

TERRASTROJ - JHC01 - elektr. štvorcestný vysokodvižný vozík

*4 ažná sila

STAVEBNÍ TABULKY

#!


!

R

P

D

MANIPULAÈNÁ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

S

L

N

LIFTEC GLOBAL spol. s r.o. Polygrafická 622 / 2 108 00 Praha 10 Èeská republika

Tel.: 00420 / 271 078 111, -200 Dispeèink servisu: 00420 / 602 213 496 Fax: 00420 / 271 078 109, -299 e-mail: linde@linde-mh.cz , www.linde-mh.cz

LIFTEC-GLOBAL spol. s r.o. Kniežaa Pribinu 24 911 01 Trenèín Slovenská republika

Tel.: 00421 / 32 / 74 30 120, -114 Fax: 00421 / 32 / 74 30 134 e-mail: linde@liftec.sk , www.liftec.sk

SPECIFIKACE: Firma LIFTEC GLOBAL s.r.o. má výhradní zastoupení pro prodej a servis manipulaèní techniky LINDE na èeskem a slovenském trhu. Na tìchto trzích pùsobí od roku 1990 a z pùvodní firmy o 20 zamìstnancích se rozrostla na firmu o 120 zamìstnancích. Zároveò byly založeny poboèky po celé ÈR tak, aby vzdálenost k zákazníkùm byla obchodnì i servisnì co nejkratší. Firma LIFTEC GLOBAL patøí k nejúspìšnìjším prodejcùm manipulaèní techniky na èeském trhu. Vozíky LINDE jsou oblíbené pøedevším pro svoji kvalitu, spolehlivost, výkonnost, hospodárnost, ergonomii a také pro svùj hezký Porsche design. U motorových vozíkù vede pøedevším hydrostatická pøevodovka Linde, u elektrických vozíkù je to snadná výmìna baterie a u skladových vozíkù manévrovatelnost ve stísnìných prostorách. Firma Liftec Global nabízí rùzné zpùsoby poøízení vozíkù Linde - pøímý nákup, leasing, nájem, podnájem, fullservis. Zároveò Vám zde poradí, jaký vozík je pro Vaše požadavky nejvýhodnìjší. Jako další služby spoleènost poskytuje napøíklad školu øidièù, prodej ojetých vozíkù, pronájem a další.

Výrobní program manipulaèní techniky LINDE zahrnuje vozíky elektrické (bateriové) a se spalovacími motory (dieslovými nebo na zkapalnìný plyn) o nosnosti 1000 kg až 52 tun v provedení vozíkù vysokozdvižných, nizkozdvižných a tahaèù s možností táhnout náklad do 25 tun. Pro potøeby skladového hospodáøství je možné zvolit zdvihy vysoko pøes 10 metrù a volit i rùzná provedení do zcela specifických prostor jako jsou mrazírenské sklady. Pro pohyb v regálových systémech je možné volit rùzná provedení, která umožní použít rùzné šíøky obslužných ulièek až po šíøku jen zcela nepatrnì pøesahující vlastní šíøku vozíku. Vozíky mohou být i rùznì pøizpùsobené individuálním požadavkùm zákazníka jako je pøedvolba stohovací výšky nebo možnost poloautomatického ovládání na induktivní dráze.

Vozíky LINDE je možné dodat vybavené nejrùznìjšími pøídavnými zaøízeními vyrábìnými firmami Kaup, Stabau, Bauer, Cascade, Auramo - Bolzoni a Meyer, které je dodávají jako subdodávky. Pøi osazení pøídavným zaøízením je u vozíkù LINDE velmi dùležité,

že jejich standardní nosnost je nejménì, v porovnání s konkurencí, redukována s ohledem na parametry pøídavného zaøízení, což pøíznivì cenovì ovlivòuje volbu vhodného typu a nosnosti vozíku vzhledem k pøídavnému zaøízení.

-

-

2924

1560

800

2030

1990

L 16 AP

1600

-

-

-

-

2844

1640

800

2030

1990

L 14 AP

1400

-

-

-

-

2924

1640

800

2030

1990

L 16 i

1600

1050

860

1790

-

2844

1527

800

1950

1990

L 14 i

1400

1050

850

1600

-

2924

1527

800

1950

1990

L 16

1600

1050

860

1790

-

2844

1527

800

1950

1990

L 14

1400

1050

850

1600

-

2924

1527

800

1950

1990

celková délka

celková šíøka

865

705

1360

2235

2924

1365

800

1850

1990

1000

855

635

1220

2235

2924

1365

800

1850

1990

T 30

3000

750

1230

2520

1990

125

1670

725

1827

-

T 20

2000

740

995

1745

1990

125

1670

725

1827

-

T 20 R

2000

1015

1125

1890

2071

125

1750

950

1975

-

-

T 20 S

2000

860

1145

1715

1986

125

1665

790

1925

-

-

T 20 SF

2000

860

1145

1715

1986

125

1665

790

1925

-

T 20

2000

505

808

1697

1868

130

1548

700

1750

-

T 20 B

2000

495

804

1691

1868

130

1548

700

1750

-

-

T 18

1800

495

734

1561

1868

130

1548

700

1750

-

-

T 16

1600

415

705

1385

1868

130

1548

700

1750

-

-

základní zdvih

polomìr otáèení

Hmotnosti

mm

mm

kW -

kW

-

km/h

%

648

1225

1,5

3,0

J

6,5

-

600

648

1225

1,5

3,0

J

7,0

-

600

726

1303

1,5

3,0

J

6,5

-

600

726

1303

1,5

3,0

J

7,0

-

600

649

1226

1,5

3,0

J

5,5

-

600

649

1226

1,5

3,0

J

5,6

-

600

727

1304

1,5

3,0

J

5,5

600

727

1304

1,5

3,0

J

5,6

- pøi provedení AP je vozík vybaven sklop. plošinou, ze které stojící øidiè mùže vozík ovládat nebo pøi sklopení jej mùže vést Kapacita baterie K5 (Ah)

Napìtí Hmot. bater. bater. (V) (kg)

80

700 L

1870

B

80

420 L

1238

C

48

700 L

1140

-

D

48

560

939

-

E

48

420

750

F

24

440

381

G

24

330 L

320

H

24

330 L

307

I

24

240

234

J

24

220

200

K

24

180

190

L

24

150

155

600

700

1170

0,9

2,2

K

5,0

10

600

700

1170

0,7

1,8

K

4,5

10

600

880

1450

1,5

2,2

G

5,9

7,5

600

880

1450

1,5

1,0

G

6,0

12

-

600

879

1614

2,0

1,0

F

9,0

12

-

600

879

1564

2,0

1,0

H

9,0

3

-

1020

600

879

1564

2,0

1,0

H

8,0

3

-

775 / 1100 775 / 1100 775 / 1100 775 / 1100

600

880

1390

1,2

1,0

I

6,0

10

600

880

1390

0,9

0,8

I

4,6

8

600

880

1390

0,9

0,8

I

4,8

9

600

880

1390

0,7

0,8

L*

4,1

9,5

Základní rozmìry

- *baterie: British Standard - jde o vozíky s chodícím øidièem - pøi provedení SF jde o vozík s øidièem stojícím èelem k nákladovým vidlicím; pøi provedení S jde o vozík s øidièem polosedícím napøíè smìru pojezdu; pøi provedení R jde o vozík s øidièem sedícím napøíè smìru pojezdu - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè;

vzdálenost bøemene

pojezdový motor, výkon S2 = 60 min

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

mm

mm

mm

mm

kW -

kW

-

km/h

%

1750