Page 1

U ŽITKOVÉ

AUTOMOBILY

I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Doc. Ing. Ján Lešinský CSc. ......................................................................................... 14 - 15 II. PØEHLED VÝROBCÙ A DOVOZCÙ AUTOMOBILÙ ........................................................................................................... 16

UŽITKOVÉ AUTOMOBILY DAF ..................................................................................................................................................................... 17 IVECO ( FIAT ) ....................................................................................................................................................... 18 RENAULT .............................................................................................................................................................. 19 MAN .................................................................................................................................................................. 20 SCANIA ................................................................................................................................................................ 21

STAVEBNÍ TABULKY

13


Nákladné automobily

2

Nákladný automobil (NA) je motorové vozidlo, ktoré je urèené svojou konštrukciou na prepravu nákladu, t.j. na prevoz tovarov, materiálov a kvapalín. NA sú vyrábané od roku 1890. Dnes sú známe pod názvom úžitkové automobily. Pod¾a nosnosti úžitkové automobily delíme do troch väèších skupín - malé úžitkové automobily (MÚA) do 3,5 t, nákladné automobily stredné - od 3,5 do 50 t a ve¾ké ( nákladné ) automobily - nad 50 t. Malé úžitkové automobily, tiež nazývané dodávkové automobily, sú v svetových štatistikách uvádzané spolu s osobnými automobilmi. Svetová produkcia nákladných automobilov (stredných a ve¾kých) stúpla v ostatných piatich rokoch o 50%. Ich roèná výroba je 1,5 milióna vozidiel. Pokrýva jednotlivé ve¾mi úrovòou hustoty rozdielne teritóriá, regióny i štáty. Ich poèet vzrastá s potrebou preváža tovar - výraznou ekonomickou aktivitou. V blízkom období oèakávame, že ich výroba v svetovom merítku bude narasta, hlavne z dôvodov ich využívania v rozvíjajúcich sa zónach - v strednej a východnej Európe, v Južnej Amerike, v Èíne a ïalších štátoch Ázie primerane rozvoju ekonomík jednotlivých štátov. Na Slovensku je dnes pomerne nízka hustota úžitkových automobilov - cca 20 vozidiel na 1000 obyvate¾ov, s priemerným vekom viac ako 15 rokov. Nedosahuje ani 50% v stredne a ani 20% hustoty vo výrazne priemyselne aktívnych štátov. V ostatných rokoch pod vplyvom rozbiehajúcej sa tovarovej výroby postupne narastá. Najviac v kategórii ahaèov. V týchto rokoch tempo pribúdania 7% za rok je primerané nahradeniu zastaralého parku. Na rozšírenie parku pri rozvíjajúcej sa ekonomickej aktivite je predpokladaný roèný nákup s prírastkom minimálne 10% parku roène. Do konca tejto dekády oèakávame dvojnásobok dnešného stavu nákladných automobilov na Slovensku, hlavne v stredných nákladných automobiloch. V ÈR je hustota úžitkových vozidiel asi 30 vozidiel na 1000 obyvate¾ov, s priemerným vekom cca 11 rokov. Predpokladom pre nahradenie zastaralých vozidiel a ich úèelnej zostavy ( nosnos, úspornos v spotrebe paliva ) je podstatné rozšírenie nákupov z dnešných 2% až 3% za rok. Slovensko má 37 000 km ciest, z toho viac ako 50% (18 000 km) štátnych. Z nich menej ako 1% dia¾nic, temer 18% prvej triedy, temer 22% druhej triedy. Väèší podiel prepravy na týchto cestách umožòuje využíva moderné nákladné vozidlá. Temer 15000 vozidiel denne na jednotlivých úsekoch dia¾nice je iba 1/3 európskeho zaaženia. Kapacita ciest na západnom Slovensku v ostatnom období je ve¾mi rýchle dobiehajúca túto úroveò s pribúdajúcimi investíciami (Bratislava - Nitra - Trenèín). V roku 1999 bolo prepravovaných cca 39,5 milióna ton z 97,9 mil. ton tovarov cestnou dopravou,

"

t.j. 38 % ( z toho 75% súkromným sektorom), 60% železnicou, málo po vode a vzduchom. V porovnaní s Európou, kde cestná je 43% ( 7400 tkm na osobu a rok, 20 tkm/osobu a deò) a za predpokladaného nárastu priemyselnej výroby ( hlavne automobilovej a s òou súvisiacej ) môžeme primerane tempu nárastu HDP oèakáva nárast cestnej dopravy a nárast poètu dopravných prostriedkov. Väèší poèet vozidiel v Èeskej republike - primeraný ekonomickému pohybu, v porovnaní so Slovenskom, prináša absolútne aj relatívne viac vozidiel na 1 km - ÈR - 68, SR - 32 (r.2000) viac vozidiel na 1 km dia¾nic - ÈR viac ako 6500, SR 4100, a primerane tomu hustejší dopravný prúd, èo zvyšuje nároky aj na vozidlo a vodièa. Pri predpokladanom vstupe do EU a vo¾nom pohybe hlavne tovaru a ¾udí „konkurencia“ na cestách podstatne narastie. Kategorizácia MNA - MÚA pod¾a prevedenia - pikap je otvorený nákladný automobil s otvoreným nákladným priestorom, ohranièeným pevnými stenami, s uzatvorenou búdkou. Ložný priestor môže by prikrytý plachtou - valník má valníkovú karosériu a uzavretú kabínu, je urèený na prepravu nákladu, môže by vybavený aj navijákom, hydraulickou rukou, zdvíhacím èelom, a p. - sklápací je urèený na prepravu hlavne sypkých materiálov, má sklápaciu karosériu s uzavretou kabínou. Varianty - sklápanie do strany (dvojstranný), sklápací dozadu ( jednostranný), so sklápaním do strany a dozadu (trojstranný), - skriòový je malý nákladný automobil, ktorý má jednoduchú skriòovú karosériu, bez úèelového zariadenia. Najviacej sa používa v prevedeniach - samostatná skriòa (kabína vodièa a oddelená skriòa), furgon - kabína vodièa a priestor pre náklad je jeden konštrukèný celok, kde medzi vodièom a úložným priestorom môže by prielez, resp. dvere nie širšie ako 60 cm, dodávkový automobil - kabína vodièa a priestor pre náklad je oddelený prepážkou. Nákladné automobily (NA) sú vytvorené tromi základnými - hlavnými èasami ( rám, kabína, nástavba ). Ich rozdielnym riešením a kombináciami vznikne mnoho riešení vozidiel, ktoré majú pod¾a použitia vhodnejšie parametre. Zväèša sú aj používané ako cestné, terénne, špeciálne. V SR aj ÈR upravujú základné èlenenia a charakteristiky „Zákony“ a „Vyhlášky“

STAVEBNÉ TABU¼KY


Pøehled výrobcù a dovozcù nákladních automobilù Údaje jsou informativní, slou ží pro orientaci.

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY VÝROBCE ( PRODEJCE )

ZNAÈKA

DAF LF

DAF

LEHKÁ TØÍDA

STØEDNÍ TØÍDA

_

DAF XF

2

IVECO

_ _ _

IVECO - EUROTRAKKER CURSOR

RENAULT

_

RENAULT - MIDLUM

TATRA

_

TG-A TRUCKNOLOGY GENERATION

_

_

SCANIA T124CB6x4NZ 420

_

_

SCANIA R 124CB8x6HZ 420

_

_

SCANIA P114CB8x4HZ 380

_

_

TATRA T815

_

_

_ _

MAN - M2000 EVOLUTION

_

TATRA TERRNO1 TATRA JAMAL

OPEL

_ _

MAN - L2000 EVOLUTION

SCANIA

_

_

RENAULT - KERAX

MAN

_ _

IVECO - EUROCARGO TECTOR

RENAULT - MASCOTT

TERÉNNÍ AUTOMOBILY

_

DAF CF

IVECO - DAILY CAB / VAN

E ŽKÁ TØÍDA

OPEL MOVANO

_

OPEL VIVARO

_

_

_

_

_

NISSAN ATLEON

NISSAN

_

MERCEDES ACTROS

MERCEDES-BENZ

ŠKODA LIAZ

MERCEDES ATEGO MERCEDES ECONIC

_

ŠKODA LIAZ 19.29 SA

_

ŠKODA LIAZ 18.33 PB

_

ŠKODA LIAZ 18.33 SB

_

VOLVO FL

VOLVO

_

_

_

VOLVO FM 9 VOLVO FH12

16

_

_ STAVEBNÍ TABULKY

_


AUTOMOBILY TRUCKS LASTKRAFTWAGENS

Tel.: +420 323 626 102 Fax: +420 323 626 103 e-mail: dafcz.info@daftrucks.com www.daftrucks.cz

DAF Trucks CZ s. r. o. Zdìbradská 61 251 01 Jažlovice - Øíèany Èeská republika

R

P

D

M

STel.: +421 2 594 18 233 Fax: +421 2 594 18 236 e-mail: predaj@daftrucks.sk www.daftrucks.sk

DAF Trucks CZ spol. s r.o. organizaèná zložka Bratislava Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - Patrónka, Slovenská republika

SPECIFIKACE Významný evropský výrobce nákladních automobilù zn. DAF nabízí vozidla šitá na míru dopravním potøebám ve stavebnictví. DAF získal renomé i významné postavení na èeském a slovenském trhu v mezinárodní, vnitrostátní i logistické dopravì zboží a materiálù. Nákladní automobily zn. DAF mají v genech vepsány nízké provozní náklady a mimoøádnou spolehlivost - základní pøedpoklady pro úspìšné podnikání v dopravì. DAF nabízí také zajímavé spektrum nákladních automobilù urèených pro speciální aplikace ve stavebnictví. V genech tìchto vozidel naleznete navíc i odolnost pøi každodenním nároèném provozu a pøizpùsobivost rùznorodým potøebám dopravy ve stavebnictví.

NÁZEV A POUŽITÍ VÝROBKU : Modelová øada DAF LF Lehký nákladní automobil pro místní dopravu ve stavebnictví Øada LF je svou konstrukcí pøedurèena k místní dopravì. Vyznaèuje se lehkým ale souèasnì pevným podvozkem, který umožòuje snadnou montហi údržbu široké škály speciálních nástaveb. Moderní tiché motory ve vozidlech této øady vynikají nízkou spotøebou a dostateèným výkonem i toèivým momentem pro jakékoliv aplikace. Stylovì krásná kabina je nejenom reprezentativní, ale poskytuje i pohodlí osobního vozu vèetnì snadné ovladatelnosti vozu v hustém mìstském provozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE :

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE : LF45

LF55

6 - 12 t

12 - 18 t

TECHNICKÉ ÚDAJE - ØADA LF Hmotnostní kategorie (celková hmotnost vozidla) Možné konfigurace náprav

Motory

4x2

4x2, 6x2

ètyøválec 3,9 l

ètyøválec 3,9 l

135 -167 k

167 -180 k

500 - 600 N/m

600 - 700 N/m

šestiválec 5,9 l

šestiválec 5,9 l

185 - 220 k

220 - 250 k

700 -820 N/m

820 -950 N/m

Doporuèené aplikace: - malé sklápìèky - kontejnerové a hákové nakladaèe - cisterny DAF LF

Modelová øada DAF CF Univerzální nákladní automobil pro nároèné aplikace ve stavebnictví Øada CF nabízí širokou øadu bìžných a vícenápravových podvozkù umožòujících montហnejrùznìjších nástaveb a pomocných pohonù. Vozy této øady jsou díky své robustnosti a možnosti výbìru nejvhodnìjší konfigurace náprav vhodné i pro provoz v komplikovaných a nároèných podmínkách. Moderní výkonné a ekologické motory jsou pozoruhodnì tiché a vynikají nízkou spotøebou a spolehlivostí. Reprezentativní kabina bude ozdobou Vašeho vozového parku.

CF65

CF75

CF85

Hmotnostní kategorie (celková hmotnost vozidla)

6 - 12 t

18 - 40 t

18 - 40 t i více

Možné konfigurace náprav

4x2

4x2, 6x2, 6x4

4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4

šestiválec 5,9 l

šestiválec 9,2 l

šestiválec 5,9 l

185 - 250 k

249 - 360 k

185 - 250 k

700 -950 N/m

1050 -1450 N/m

700 -950 N/m

TECHNICKÉ ÚDAJE - ØADA CF

Motory

Doporuèené aplikace: - tahaèe návìsù - sklápìèe - domíchávaèe betonu a jiné speciální nástavby

DAF CF

Modelová øada DAF XF Nákladní automobil pro dálkovou, tìžkotonážní a nadrozmìrnou dopravu. Øada XF je nejvìtší a nejsilnìjší øadou v nabídce zn. DAF, která si získala své renomé pøedevším v mezinárodní kamiónové dopravì. Ve stavebnictví najde uplatnìní všude tam, kde je potøeba velký výkon, výdrž a pohodlí pro posádku pøi pøepravì na dlouhé vzdálenosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE - ØADA XF

CF85

Hmotnostní kategorie (celková hmotnost vozidla)

18 - 40 t i více

Možné konfigurace náprav

4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4

Motory

šestiválec 12,6 l, 380 - 530 k, 1750 -2350 N/m

Doporuèené aplikace: - tahaèe tìžkých návìsù - nadrozmìrná doprava

DAF XF

STAVEBNÍ TABULKY

17
AUTOMOBILY TRUCKS LASTKRAFTWAGENS

FIAT SR s.r.o. - IVECO Westend Tower Dubravská cesta 2 841 04 Bratislava Slovenská republika

R

P

D

M

S

Tel.: 00421 / 2 / 5941 8444 Fax: 00421 / 2 / 5941 8451 e-mail: iveco@iveco.sk www.iveco.sk Tel.: 00420 / 224 80 61 11 Fax: 00420 / 222 31 62 88 e-mail: ales.konrad@iveco.cz www.iveco.cz

FIAT Èeská republika - divize IVECO Køižovnická 1 110 00 Praha 1 Èeská republika

ŠPECIFIKÁCIA Spoloènos Iveco, ktorá patrí do skupiny Fiat Group, je jedným z popredných medzinárodných výrobcov nákladných vozidiel a vznetových motorov. Spoloènos vznikla v roku 1975 na základe fúzie piatich popredných tradièných európskych výrobcov, ku ktorým sa v nasledovných rokoch pripojili ešte ïalšie spoloènosti. Od týchto èias si spoloènos uchováva svoj medzinárodný charakter, ktorý sa rozvíjal prostredníctvom stratégií

zameraných obzvl᚝ na nové krajiny na trhu. Dvadsapä rokov skúseností s integráciou rôznych ¾udí, jazykov, kultúr a technológií umožnilo vznik pestrého radu moderných nákladných vozidiel vo všetkých hmotnostných kategóriách. Trh aj zákazníci si vozidlá Iveco ob¾úbili, èo viedlo k tomu, že dnes je každé piate nákladné vozidlo križujúce európske cesty vyrobené spoloènosou Iveco. Rýchlo sa vyvíjajúca priemyselná spoloènos, ktorú dobre charakterizujú dve nespochybnite¾né èrty:

dôraz na výskum a vývoj nových produktov a služieb a vynikajúce hospodárske výsledky. Na týchto základoch stojí hlavná filozofia spoloènosti, ktorú možno zhrnú do nasledovných slov: Cie¾om spoloènosti Iveco je vytvára hodnoty pre svojich zákazníkov, akcionárov a zamestnancov.

NÁZOV A POUŽITIE VÝROBKU : Daili CAB / VAN - ¾ahká trieda Vynikajúce vlastnosti Nosnos malého nákladného vozidla, manévrovate¾nos ve¾kého osobného automobilu a typická univerzálnos vozidiel Daily je doplnená nespoèetnými inováciami. Toto sú nové dosiahnuté úspechy Daily City Truck. Ako v minulosti, tak aj teraz, sú montované na vynikajúcu konštrukciu podvozku, ktorá predurèuje úspech Daily. Pozoruhodný je pomer pevnosti vo vzahu k nosnosti, ktorý zaruèuje mimoriadnu prevádzkovú bezpeènos. K dispozícii sú ve¾mi ve¾korysé previsy pre túto kategóriu pri všetkých rázvoroch. Každý, kto má priamu skúsenos s pevnosou Daily vie, že je to aj vïaka použitiu nezávislého predného pruženia, ktoré zabezpeèuje bezpeènos a špièkové parametre aj pri ažkých prevádzkových podmienkach. Pre tie najnároènejšie práce Daily poskytuje exkluzívne riešenie: modely s predným pružením pomocou torznej tyèe, na ktorej je možné nastavova predpätie, èo umožòuje nemenné vlastnosti aj po dlhej dobe prevádzky. Kombináciou týchto zavesení prednej nápravy so širokým výberom zavesení zadnej nápravy môžete vytvori Daily City Truck, ktorý je vyrobený na želanie pre akéko¾vek urèenie. Pod¾a celkovej hmotnosti vozidla sú k dispozícii parabolické alebo poloeliptické pružiny. Dodáva sa tiež aj zadné vzduchové pruženie, umožòujúce nastavova výšku vozidla pod¾a potreby. Èo sa týka manévrovate¾nosti, nové predné EuroCargo tector - nová stredná trieda európsky líder na trhu vozidiel pre stredne ažkú prepravu, postaveného na základe Vašich profesionálnych požiadaviek. Komplexný rad 120 základných modelov, 3 kabín, 7 motorov, 6 prevodoviek, viac ako 14 rázvorov, s pravostranným alebo ¾avostranným riadením, vytvára viac ako 3000 rôznych verzií. Vysoký stupeò špecializácie sa stal možným vïaka modulárnej konštrukcii všetkých základných komponentov radu EuroCargo, ktorý Vám umožòuje vybra si presne také vozidlo, aké potrebujete; od kabín, motorov, zavesení a rázvorov. Široký rad modelov a verzií ponúka najkomplexnejšiu ponuku možností na zaruèenie efektívnej prepravy pri maximálnej spo¾ahlivosti, bezpeènosti a komfortu na palube. Pre všetky Vaše prepravné úlohy je tu na mieru postavené EuroCargo. Preto ak h¾adáte to pravé vozidlo pre Vás, toto môže by dôvodom, pre ktorý nemusíte akceptova akéko¾vek iné vozidlo stredne ažkej triedy. EuroCargo je úspešné vïaka trvalému vývoju výrobku, èo znamená, že špecifikácie a výber modelov sa mení vždy tak, aby uspokojoval potreby zákazníkov EuroCarga. Najnovším vývojovým produktom EuroCarga je EuroCargo tector. Nový EuroCargo tector bol navrhnutý tak, aby ešte viac zodpovedal Vašim požiadavkám, bol spo¾ahlivejší a rentabilnejší pre Vašu spoloènos. Okrem hrdosti na pôvod nákladného vozidla, ktoré už získalo viac ocenení ako ktoréko¾vek iné, EuroCargo bolo teraz vybavené novým EuroTrakker Cursor - ažká trieda EuroTrakker Cursor - MOTOR Budúcnos nosí srdce IVECO. Rad motorov Cursor je najsilnejším a najpokrokovejším vyjadrením konštrukcie motorov súèasnosti, urèených pre ažkú prepravu. Pre rad EuroTrakker Cursor IVECO ponúka motor Cursor 8, radový 6 valcový motor so zdvihovým objemom 7,8 litrov s turbodúchadlom s premenlivou geometriou a medzichladièom, štyrmi ventilmi na valec, v štyroch výkonových verziách (240, 270, 310, 352 k), a motor Cursor 13 v troch výkonových verziách: 380 k s prepúšacím ventilom, 440 a 480 k s turbodúchadlom s premenlivou geometriou. Motor Cursor 13 je radový 6 valcový so zdvihovým objemom 12,9 litrov a so 7,8 litrovým motorom zdie¾a rovnakú koncepciu a usporiadanie. EuroTrakker Cursor - PREVODOVKA Špecifickú prevodovku pre každú prácu si môžete vybra zo širokej ponuky možností s 9 alebo 16 prevodovými stupòami a s integrovaným servoradením, ktorého výhodou sú redukované pohyby pri zaraïovaní a znížené zaaženie. Okrem tradièných manuálne ovládaných prevodoviek si u modelov EuroTrakker Cursor môžete teraz vybra nový automatizovaný radiaci systém EuroTronic 2, jednu z najlepších záruk prevádzkovej efektívnosti, spo¾ahlivosti,

18

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA : nápravy umožòujú mimoriadne malé polomery zatáèania, a to aj pri väèších rázvoroch. Všetky verzie sú štandardne vybavené posilòovaèom riadenia. Viac miesta pre Vás Kabína Daily má ve¾a vynikajúcich prvkov, zaèínajúc tým, že jej konštrukcia je spojená s rámom pomocou gumenných puzdier, ktoré tlmia nepríjemné vibrácie a poskytujú komfort a nehluènos na úrovni bežného osobného automobilu. Ïalej je to poloha miesta vodièa, ktorá umožòuje prístup do kabíny bez rušivého vplyvu blatníkov kolies. Podobne, ve¾ké dvere, 1666 mm vysoké a 1117 mm široké umožòujú ¾ahké nastupovanie a vystupovanie z kabíny. Toto je umožnené vïaka tomu, že dvere sa otvárajú maximálne len o 60° s užitoènou aretáciou medzipolohy pri 40° práve tak, ako u najlepších osobných automobilov. Nástupný schodík je vo výške len 42 cm nad zemou. Èalúnená konzola exkluzívneho dizajnu, ergonomický volant s hlavnými ovládacími prvkami, umiestnenými na dvoch páèkach, posilòovaè riadenia v štandardnej výbave, elektronické prístroje, antireflexná prístrojová doska, digitálne hodiny a ergonomické vypínaèe. K tomu výškovo nastavite¾né sedadlá, posuvné smerom dopredu s nastavite¾ným sklonom hlavovej opierky, ve¾ký priestor, atermické sklá okien a tichý interiér. Motory pre IVECO Daily sa vyznaèujú vyšším výkonom, ekonomikou prevádzkou a plnením nároènejších ekologických

požiadaviek. Nové motory, vybavené systémom "CommonRail Unijet" s vynikajúcim príspevkom k ochrane životného prostredia a k zníženiu spotreby paliva. Nový motor 2,3 l Unijet HPI bol vyvinutý za úèelom optimalizácie prevádzkových nákladov, predovšetkým s oh¾adom na spotrebu a údržbu. Ide o štvorvalcový, radový naftový motor s preplòovaním, so 16 ventilmi a dvomi hore umiestnenými vaèkovými hriade¾mi. Po prvýkrát je v úžitkovom automobile použitý motor so vstrekovacím systémom Common-Rail druhej generácie so vstrekovacím tlakom 1800 bar. 96CV: F1A 2,287 l, naftový preplòovaný, s výkonom 96 k (70 kW); max. výkon pri 2900 - 3900 min-1, 240 Nm pri 1800 - 2800 min-1 8140.43: 2,798 litrový, preplòovaný, s výkonom 125 k (92 kW); max. výkon pri 3600 min-1, 290 Nm pri 1800 min-1 116CV: F1A 2,287 l, naftový preplòovaný, výkon: 116 k (85 kW); max. výkon pri 3100 - 3900 min-1, 270 Nm pri 1800 - 3000 min-1 8140.43: 2,798 litrový, preplòovaný, s výkonom 146 k (107 kW); max. výkon pri 3600 min-1 a krút. moment 320 Nm pri 1500 min-1 Tradícia bezpeènosti vozidiel IVECO Bezpeènos Daily City Truck zaèína jeho konštrukciou, pre ktorú sme urobili všetko potrebné, aby dosiahla najvyššiu úroveò, akú poznáme u osobných automobilov.

motorom, ponúkajúcim dokonca vyššiu úroveò produktivity. Nový motor tector bol navrhnutý špecificky pre EuroCargo Ivecom, ktorý je jedným z najväèších svetových výrobcov dieselových motorov. Toto je dôvod, preèo je EuroCargo tector viac, než len nákladné vozidlo s novým motorom. Ovládanie Vášho EuroCarga je v rukách Vášho vodièa, èo je dôvodom toho, že vnútorné prostredie kabíny je tak dôležité. Na zabezpeèenie splynutia funkènosti a tvaru, vyvíjali sme kabínu EuroCarga spoloène s Giorgettom Giugiarom, jedným z najprestížnejších svetových dizajnérov. Dosiahnuté výsledky: - Komfortné pracovné prostredie - Vysokoproduktívna prevádzka - Bezpeèná kabína - Kabína pre Vaše podnikanie Komfortné pracovné prostredie Komfort vodièa u EuroCarga tector je ešte viac zvýšený. Priestranný, pohodlný, funkèný a tichý: toto je prostredie interiéru, ktoré ponúka EuroCargo tector. A keïže kvalita práce je odvodená od kvality pracovného prostredia, všetko má by v ¾ahkom dosahu. Pod èelným sklom sa nachádzajú nové odkladacie priestory, ktoré sú v ¾ahkom dosahu vodièa. Na zadnej stene kabíny je umiestnená odkladacia sieka na dokumenty a dvere majú väèšie odkladacie priestory a lakové opierky. Operadlo stredného sedadla je sklopné a

poskytuje vodièovi praktický stolík na uloženie dokladov ako aj nealkoholických nápojov. A samozrejme, volant má nastavite¾né vysunutie a sklon. U verzií kabín s lôžkom je pohodlie vodièa ïalej zvýšené extra hrubým matracom lôžka.Všetky tieto inovácie odrážajú premýš¾anie o detailoch, ktoré sa aplikovali u EuroCarga tector. Vysokoproduktívna prevádzka V EuroCargu je pre vodièa ešte viac vylepšené ovládanie. Palubná doska je ergonomická. Prístroje sú uložené v antireflexnom prístrojovom paneli a hlavné ovládacie prvky sú na troch ramenách volantu. Ve¾ké boèné okná, rozširujúce sa k stredu, poskytujú vynikajúci výh¾ad smerom k obrubníkom. Ergonomické dvere sa otvárajú v uhle 90° a zatvárajú sa dotykom prsta. Vstup do kabíny je rýchly a bezpeèný pomocou robustných rukovätí. Niektoré verzie pre mestský rozvoz do 12 ton majú jednoduchý nastupovací prah (protišmykový). K dispozícii je 12V elektrický zdroj pre Vᚠosobný poèítaè alebo mobilný telefón. Bezpeèná kabína Akýko¾vek prvok na EuroCargu tector, ktorý môže prispie k bezpeènejšej jazde, je súèasou zásady: staviame si vysoké ciele, dokonca aj ak sa týkajú malých detailov. Aby ste si uvedomili výhody EuroCarga tector, staèí len sadnú si na sedadlo vodièa.. K dispozícii máte vysoko pokrokové elektronické zariadenia, ako programovate¾ný tempomat.

bezpeènosti a komfortu. Oddychovou jazdou a bezpeène pri vysokých rýchlostiach s automatickou prevodovkou EuroTronic 2 plní EuroTrakker Cursor Vaše požiadavky na maximálnu efektívnos, ktorá zaèína u prevodovky: podstatnej èasti hnacieho ústrojenstva. Všetky ponúkané prevodovky sú charakteristické hladkým a presným radením ako aj prípravou pre ïalší odber výkonu, ktorý je k dispozícii pre široký rad konfigurácií.

prispieva systém APU (Air Processing Unit), pretože zlepšuje proces sušenia vzduchu vyhrievaním a filtrovaním vzduchu, používaného v celom vzduchovom systéme.

EuroTrakker Cursor - MECHANICKÉ ÚSTROJENSTVÁ Sila projektu, ktorý zodpovedá súèasnému stavu techniky, je v tom, že rad vozidiel EuroTrakker Cursor používa systém ABS ako štandard a predné nápravy verzií s èiastoèným náhonom sú vybavené kotúèovými brzdami, zatia¾ èo hnacie nápravy majú bubnové brzdy. Niektoré výhody predných kotúèových bàzd sú: - vyrovnávanie brzdnej sily (¾avá/pravá) - rýchle reakèné èasy - rýchle a jednoduché nahradzovanie brzdových platnièiek Všetko toto prináša vodièovi zvýšenie bezpeènosti a zníženie prevádzkových nákladov. Úèinnos brzdového systému nezlepšuje len systém ABS, ale podie¾a sa na nej aj systém EBL (Electronic Braking Limitation), elektronický brzdný korektor integrovaný v systéme ABS, ktorý nevyžaduje žiadne servisné zásahy. K spo¾ahlivosti komponentov brzdového systému tiež

EuroTrakker Cursor - RAD EuroTrakker Cursor tiež preukazuje všetky vlastnosti univerzálneho profesionála, pripraveného u¾ahèi prácu výrobcom nadstavieb a potlaèi náklady na úpravy, zásluhou vynikajúcej pevnosti konštrukcie. Môžeme zaèa s elektrickým a elektronickým rozhraním, ktoré je pre výrobcov nadstavieb špecifické, a pokraèova montážou držiakov a platní, ktoré sú priskrutkované (bez svorníkov) tak, aby sa umožnila ich ¾ahká demontáž. Verzie, ktoré sú k dispozícii, pokrývajú všetky možné pracovné nasadenia, vïaka širokému radu modelov pokia¾ ide o verzie motorov (od 240 do 480 k) a dostupné konfigurácie (samostatné vozidlá, ahaèe, 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8). Výsadou spoloènosti IVECO bola vždy schopnos poskytova vysokošpecializovanú ponuku pre všetky pracovné úlohy.

STAVEBNÉ TABU¼KY


AUTOMOBILY TRUCKS LASTKRAFTWAGENS

Tel.: 00421 / 2 / 43 41 27 96, 43 41 27 97 Fax: 00421 / 2 / 43 42 38 57 e-mail: renaulttrucks@renaulttrucks.sk www.renaulttrucks.sk

RENAULT TRUCKS SR Teslova 30, P.O. BOX 168 820 05 Bratislava 25 Slovenská republika

R

P

D

M

S

Tel.: 00420 / 225 10 25 10 Fax: 00420 / 225 10 25 11 e-mail: sales@renaultvi.cz www.renaulttrucks.cz

RENAULT TRUCKS ÈR, s.r.o. Køižíkova 237/36a 186 00 Praha 8 Èeská republika

ŠPECIFIKÁCIA

Vývoj èoraz spo¾ahlivejších vozidiel, výkonnejších, bezpeènejších, úspornejších, s dôrazom na technologickú inováciu pri optimálnej produktivite, väèšie rešpektovanie životného prostredia, kvalitu ponúkaných služieb... to je nieko¾ko princípov, ktoré usmeròujú naše úsilie. RENAULT - MASCOTT ¼ahko ovládate¾ný, jednoducho používate¾ný a s výdržou : slová, ktoré majú váhu. Mascott bol vytvorený ako pomocník zoh¾adòujúci všetky Vaše potreby, poslušný ku všetkým Vaším požiadavkám a vždy ostane k dispozícii. Kabíny: Mascott ponúka dva profily kabín: jednoduchá kabína, dvojitá kabína so 7 miestami. Motory: motor dCi 2,8 l s tromi výkonmi: - Mascott 110: dCi 2,8 l, 4 valce, Common Rail, maximálny výkon: 106 (78 kW) pri 3600 ot./min, maximálny krútiaci moment: 250 Nm (25,5 mkg) pri 2000 ot./min - Mascott 130: dCi 2,8 l, 4 valce, Common Rail, maximálny výkon: 125 k (92 kW) pri 3600 ot./min, maximálny krútiaci moment: 290 Nm (29,5 mkg) pri 1800 ot./min - Mascott 150: dCi 2,8 l, 4 vlace, Turbo s premenlivou geometriou, Common Rail, maximálny výkon: 146 k (107 kW) pre 3600 ot./min, maximálny krútiaci moment: 320 Nm (32,6 mkg) pri 1500 - 2000 ot./min Prevodovky: Motor: 110, 130/150, prevodovka: S 5-200, S 6-300, poèet rýchlostných stupòov: 5, 6. Hnacie a nehnané nápravy: Zadná hnacia náprava a stabilizaèná tyè: P 569: 3,5 - 5,5 t, P 669: 6 - 6,5 t. Uzávierka diferenciálu vo volite¾nej výbave pre zadnú hnaRENAULT - MIDLUM Optimalizovaná produktivita, nároènos a stránka komfortu, vysoká miera bezpeènosti ...Èinnos rozvážky s Midlumom vytvára partnestvo dlhého trvania s k¾udom na srdci. Kabíny: Najúplnejšia a najinovatívnejšia ponuka kabín na trhu. Krátka kabína, úžitoèná håbka 1363 mm. Kabína “Global”, o 400 mm viac v porovnaní s krátkou kabínou. Dvojitá kabína, užitoèná håbka 2742 mm, 4 dvere 6/7 miest pre špecifické používanie. Motory: dva motory, štyri výkony. dCi4 Výkon: 152 k - 112 kW pri 2400 ot./min, krútiaci moment: 56 mkg 550 Nm, od 1200 do 1600 ot./min.. Výkon: 174 k - 128 kW pri 2400 ot./min. Krútiaci moment: 59 mkg 580 Nm od 1200 do 1900 ot./min. dCi6 Výkon: 215 k - 158 kW pri 2400 ot/min, krútiaci moment: 71 mkg 700 Nm od 1200 do 1500 ot./min. s EGR Výkon: 265 k - 195 kW pri 2400 ot./min, krútiaci moment: 92 mkg 900 Nm od 1200 do 1700 ot./min s EGR. Prevodovky: Šes kompaktných prevodoviek, ktoré garantujú optimálnu kombináciu užitoènej záaže so zníženou spotrebou a pokojnou jazdou. - ZFS S 5-42, otvorenie: 7,53 (5,72/0,76), poèet prevod. stupòov: 5 vpred / 1 vzad RENAULT - KERAX Stavebné vozidlo až do posledného kúska, Kerax si prispôsobil každú technologickú novinku, aby zvyšoval svoju produktivitu, výkonnos a trvácnos, pre akúko¾vek pracovnú sféru, pri dodržaní všetkých nárokov na pohodlie. Kabíny vybavenia: 1 - krátka kabína, 2 - hlboká kabína, 3 - kabína “Global” + 400 mm oproti krátkej kabíne posuvné sedadlo 400 mm. Motory: jeden motor, štyri výkony. 270 dCi: výkon 265 k - 195 kW pri 2000 ot./min., krútiaci moment 103 mkg - 1010 Nm od 1010 do 1700 ot/min. 320 dCi: výkon 313 k - 230 kW pri 2000 ot./min, krútiaci moment 123 mkg - 1210 Nm od 1000 do 1700 ot./min. 370 dCi: výkon 362 k - 266 kW pri 1900 ot./min., krútiaci moment 170 mkg - 1670 Nm od 1050 do 1400 ot./min. 420 dCi: výkon 412 k - 303 kW pri 1900 ot./min., krútiaci moment 191 mkg - 1870 Nm od 1050 do 1400 ot./min. Prevodovky: Eaton 8309, otvorenie: 12,64 ( 12,64 / 1 ), poèet prevod.stupòov: 9 vpred / 1 vzad. ZF 9 S 109, otvorenie: 13,83 ( 10,24 / 0,74 ), poèet prevod.stupòov: 9 vpred / 1 vzad. ZF 16 S 151, otvorenie: 16,42 ( 13,80 / 0,84 ), poèet prevod.stupòov: 16 vpred / 2 vzad.Èoraz viac uspokojova našich klientov Lepšie uspokojova našich klientov znamená najskôr neustále zlepšova konkurencieschopnos našich produktov a služieb, ich efektívnos, vedie ponúka široký a súvislý rad vozidiel pokrývajúci požiadavky každého “remesla”, ponúka služby zabezpeèujúce optimálne užívanie našich vozidiel poèas celej ich životnosti a modernú a efektívnu distribuènú sie. Ïalej ide o uprednostòovanie inovácie v každej sfére našich aktivít, aby sme mohli poskytnú tú najlepšiu disponibilnú technológiu.

Obohati dôveru v našu Skupinu Naši klienti musia ma istotu, že nájdu v našej Skupine produkty a služby presne adaptované na ich nároky. Ale taktiež musia ma možnos každodenne overova reálnos našich s¾ubov.

2

ciu nápravu 669. Tuhá predná náprava z kovanej ocele: 3,5 - 6,5 t. Podvozok: konštrukcia podvozku sa skladá z nosníkov profilu U, nitované a zvárané rúrové prieène tyèe, úplne hladká konštrukcia podvozku, poèetné konzoly na optimálnu vo¾bu nadstavby. Zadný nárazník: výber nádrží 75 alebo 140 litrov, výber dåžky nadstavby od 2,56 do 6,24 m v závislosti od rázvoru. Hotové nadstavby pre rozmanité úèely: Valníky: BTP, Castor, Triverse Europe, plošina Vercors, dodávka 12 m3 - 14 m3. Pruženia: dve kategórie konfigurácie 3,5 až 5 t a 5,5 až 6,5 t. Kolesá: vzadu zdvojené - Zadné zdvojené a zosilnené parabolické listové pružiny s tlmièmi, stabilizaèná tyè - Predné zosilnené parabolické pruženie s tlmièmi, stabilizaèná tyè ( doplnková výbava pre podvozok s kabínou 3,5 t ). - Pruženie “easy load” v doplnkovej výbave (iba pre vyhotovenie 3,5 t), pre optimálnu výšku rámu a nakladacej hrany, zníženie o 20 mm vpredu a o 25 mm vzadu. Zdvojená zadná parabolická listová pružina, tlmièe a stabilizaèná tyè. Bezpeènos / Brzdy:4 kotúèové brzdy s odvetrávaním, hydraulické ovládanie s posilòovaèom, dve kategórie konfigurácie: 3,5 až 5 t a 5,5 až 6,5 t. ABS v sériovom vybavení alebo volite¾né, závisí od predpisov. Kabína s deformovate¾nou konštrukciou. Ståpik riadenia zasúvajúci sa pri náraze.

RENAULT - Mascott

- Eaton 4106 B, otvorenie: 7,54 (7,54/1), poèet prevod. stupòov: 6 vpred / 1 vzad - Eaton 4106 A, otvorenie: 9,03 (9,03/1), poèet prevod. stupòov: 6 vpred / 1 vzad - Eaton 5206, otvorenie: 9,03 (9,03/1), poèet prevod. stupòov: 6 vpred / 1 vzad - Eaton 6406, otvorenie: 9,01 (9,01/1), poèet prevod. stupòov: 6 vpred / 1 vzad - Eaton 8309, otvorenie: 12,57 (12,57/1), poèet prevod. stupòov: 9 vpred / 1 vzad Zadné hnacie nápravy: Štyri typy zadných hnacích náprav s jednoduchou redukciou spájajúce robustnos, užitoènú záaž a výborný energetický výkon. Zadná hnacia náprava s dvojitou redukciou je súèasou doplnkovej výbavy. Pruženie: parabolické pruženie vpredu a vzadu ( s tlmièmi a stabilizaènými tyèami ). Zosilnené parabolické pruženie vpredu a vzadu. Vzduchové pruženie vzadu ( v doplnkovej výbave ). - Zadné vzduchové pruženie s dvomi vankúšmi a elektronickým riadením. - Dia¾kové ovládanie umožòujúce meni výšku podvozku zvnútra i zvonku. - nastavite¾ná výška: 175 mm ( +105 mm / -70 mm ). Brzdový systém so štyrmi kotúèmi - Ve¾mi krátky èas reakcie, výborné držanie jazdnej stopy, trvácnos a vytrvalos bàzd vïaka širokým brzdným plochám. Brzdové zariadenie ABS sériovo. U valníkov je možné požiada, aby ABS nebolo súèasou sériovej výbavy.

RENAULT - Midlum

Rozvodovka VG 1600 - 2 Prevody ( 1 / 0,9 a 1 / 1,53 ) VG 2000 - 2 Prevody ( 1 / 0,9 a 1 / 1,53 ) Podvozky: pre dokonalé prispôsobenie sa prevádzke, Kerax poskytuje výber z troch typov rámov: - Light: maximálna užitoèná záaž ( domiešavaè, rozvoz materiálov ). - Medium: všestrannos ( vyklápaè, verejné práce, domiešavaè s èerpadlom na betón, cisterny, dávkovaèe ). - Heavy: maximálna robustnos ( sklápaèe ) špecifické previsy pre každé použitie. Predpríprava pre montហramien za kabínou pri verziách 4x2 a 6x4. Diferenciály / Tandemy: Predné hnacie nápravy: P941 s reduktormi v nábojoch 1/2 P945 s reduktormi v nábojoch 1/2, 26 Zadné hnacie nápravy: P1541 s reduktormi v nábojoch 1/2 P1545 s reduktormi v nábojoch 1/2, 26 Dvojnápravy. Mechanická a kyvná v strede. PMR 2140 EL pre cestné využitie alebo sólo podovozok ( bez reduktorov v nábojoch). 3 možné stále prevody pod¾a používania a prevodoviek. - PMR 2141 L pre využitie v súprave. 6 možných stálych prevodov pod¾a typu prevodovky - PMR 2541 M pre stavebné využitie. 7 možných stálych prevodov pod¾a výkonu motora a typu prevodovky. - PMR 3345 H pre využitie na stavbách a kameòolomoch. 7 možných stálych prevodov pod¾a vyhotovenia podvozka.

RENAULT - Kerax

STAVEBNÍ TABULKY

'
AUTOMOBILY TRUCKS LASTKRAFTWAGENS

Tel.: + 420 272111 511 Fax: + 420 272111 590 e-mail: man@man.cz; info@man.cz www.man.cz

MAN užitková vozidla ÈR spol. s r.o. Obchodní 120, 251 70 Èestlice Èeská republika

R

P

D

M

S

Tel.: + 421 / 2 / 4820 4800 Fax: + 421 / 2 / 4820 4825 e-mail: info@man-slovakia.sk www.man-slovakia.sk

MAN - ڎITKOVÉ VOZIDLÁ - SLOVAKIA, s.r.o. Rožòavská 24/A, 821 04 Bratislava Slovenská republika

ŠPECIFIKÁCIA

SPECIFIKACE

MAN - ڎITKOVÉ VOZIDLÁ - SLOVAKIA, s.r.o. bola založená v novembri 1997 ako 100%-ná dcérska spoloènos MAN Nutzfahrzeuge A.G. Mníchov, prièom štatút generálneho importéra bol MDPaT SR udelený v máji 1998.

MAN užitková vozidla ÈR spol. s r.o. Spoleènost MAN Nutzfahrzeuge ÈR byla založena v roce 1992 jako 100% dceøiná spoleènost MAN Nutzfahrzeuge AG München.

Ponuka produktov MAN zahròuje kompletný výrobný program nákladných vozidiel a autobusov MAN. Výrobný program nákladných vozidiel zahròuje ucelenú škálu úžitkových vozidiel v hmotnostných kategóriách od 6 ton až po špeciálne vozidlá s celkovou hmotnosou 50 ton. Rada ažkých ahaèov zahròuje aj vozidlá urèené pre súpravy s celkovou hmotnosou až do 250 ton. V roku 2002 došlo k ïalšiemu rozšíreniu ponuky ažkej rady TG-A v konfigurácii 6x6, 8x6 a 8x8 a predstaveniu nového desavalcového motora - Common Rail s vysokotlakovým èerpadlom motora s výkonom 660 PS.

Hlavním úkolem firmy je import produktù MAN do ÈR a jejich co možná nejúspìšnìjší prodej na èeském trhu. Nedílnou souèástí tohoto je zajištìní kompletních servisních služeb pro tyto produkty vè. dodávek náhradních dílù.

MAN - ڎITKOVÉ VOZIDLÁ - SLOVAKIA, s.r.o. riešila hneï po zahájení svojej aktívnej èinnosti otázky financovanie a vytvorenie predajnej a servisnej siete . V súèasnosti disponuje siedmymi servisnými strediskami, a to v Bratislave priamo v budove generálneho importéra, ïalej v Senci, Komárne, Žiline, Nových Zámkoch, Zvolene a v Prešove. Predaj vozidiel je zabezpeèovaný vo všetkých regiónoch Slovenska - západnom, strednom a východnom priamo cez MAN Slovakia, prièom intenzívne sú využívané aj služby zmluvných dealerov a sprostredkovate¾ov. Vïaka uvedeným aktivitám presiahla spoloènos MAN Slovakia podiel na slovenskom trhu v roku 2002 úroveò 10%. Zaslúžilo sa o to aj vozidlo TG-A, ktorého celoeurópska prezentácia sa konala v marci 2000 a koncom roka 2000 ho èlenovia medzinárodnej poroty a novinári, zastupujúci 19 krajín v Európe zvolili za Truck roku 2001. Túto cenu získal MAN už po piaty raz.

NÁZOV A POUŽITIE VÝROBKU :

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA : L2000 Evolution

rozmery hmotnos podvozok

celková dåžka

mm

-

celková šírka

mm

2295

celková výška

mm

max. 4000

rozvor náprav

mm

2910 - 5300

pohotovostná

kg

-

užitoèná

kg

-

celková

kg

5990 ÷ 10 600

poèet náprav ( hnaných )

-

2-1;2-2

pneumatiky - predné/zadné

-

205 ÷ 245 / 75 ; 8 ÷ 10R 17,5

tlak v predu / v zadu

motor

kPa

4;6

cm

4580 ; 6871

maximálny výkon

kW

103 - 162

maxim. krútiaci moment

Nm

-

3

rozmery hmotnos podvozok

celková dåžka

mm

-

celková šírka

mm

2490

celková výška

mm

max. 4000

rozvor náprav

mm

3175 ÷ 6900

pohotovostná

kg

-

užitoèná

kg

-

celková

kg

10 600 ÷ 25 000

poèet náprav ( hnaných )

-

2-3(1)

pneumatiky - predné/zadné

-

17,5 ; 19,5 ; 22.5 ; 20

tlak v predu / v zadu

motor

kPa

rozmery

/ 8000 4;6

zdvihový objem

cm3

4580 ; 6871

maximálny výkon

kW

114 - 206

maxim. krútiaci moment

Nm

-

celková dåžka

mm

-

celková šírka

mm

2500

celková výška

mm

max. 4000

rozvor náprav

mm

2900 ÷ 6700

pohotovostná

kg

-

užitoèná

kg

-

celková

kg

18 000 ÷ 41 000

poèet náprav ( hnaných )

-

2÷4(1÷2)

pneumatiky - predné/zadné

-

22.5

kPa

6300 - 9000 / 9500 - 13 000

tlak v predu / v zadu

-

6 ; 10

cm3

11 967 ; 12 816 ; 18 272

maximálny výkon

kW

206 ÷ 485

maxim. krútiaci moment

Nm

-

poèet valcov zdvihový objem

M2000 Evolution

TG-A TRUCKNOLOGY GENERATION

TYP

hmotnos

4200 -

-

poèet valcov

podvozok

L2000 Evolution

M2000 Evolution

TYP

motor

2500 ÷ 3800 / 3900 ÷ 6800

-

zdvihový objem

TG-A TRUCKNOLOGY GENERATIONSpoleènost MAN plánuje výstavbu dalších filiálek v Brnì a Ostravì.

poèet valcov

nový ažký rad od 18 do 41 ton Program generácie vozidiel Trucknology TG-A zahàòa pä typov fascinujúcich kabín pre každý druh použitia. Vrchol dokonalosti predstavuje kabína XXL so zvýšenou strechou, najväèšia kabína v Európe. Spåòa aj tie najvyššie nároky na komfort, je ideálna pre nasadenie v medzinárodnej dia¾kovej preprave. S tou istou komfortnou šírkou kabíny (2440mm) Vás oèakáva kabína XL. Dáva vozidlu nízku celkovú výšku, má optimálnu hmotnos a je vhodná pre použitie v dia¾kovej preprave pre jedného vodièa. Rad kabín so šírkou 2240 mm dopåòa kabína LX so zvýšenou strechou ktorá svojou syntézou komfortu a funkènosti výrazne formuje nový štandard v dia¾kovej preprave. Kabína L je urèená na prepravu dreva, stavebného materiálu a chladeného tovaru, ako aj pre cisternové vozidlá. V preprave na krátke vzdialenosti v stavebníctve a komunálnej oblasti udáva trend kabína M. Ku komfortu týchto kabín patrí aj bohatá sériová výbava ako elektricky nastavite¾né a vyhrievané spätné zrkadlá, elektricky ovládané okná dverí, strešné okno, tónované sklá, ve¾ký úložný priestor a izotermická odkladacia skrinka. Škála komfortných doplnkov kabíny je však omnoho širšia v príplatkovej výbave.

Od r. 2000 se nachází hlavní sídlo spoleènosti MAN užitková vozidla ÈR spol. s r.o. v Praze - Èestlicích, v komerèní zónì nedaleko dálnice D1, smìr Brno. Na tomto místì bylo vybudováno nejmodernìjší importní a servisní støedisko spolu se široce vybaveným skladem náhradních dílù.

TYP

M2000 Evolution - truck tisícich možností Stredný hmotnostný rad vozidiel sa vyznaèuje vynikajúcou povesou. Èi už ako vozidlo urèené k preprave na krátke vzdialenosti a miestny rozvoz, alebo pre ¾ahkú dia¾kovú prepravu, pre použitie na staveniskách alebo v širokom spektre komunálneho využitia: vozidlá radu M2000 udávajú trend. Pod typovým oznaèením LExxxB a MExxxB rad M2000 ponúka zvýšený komfort, lepšiu spo¾ahlivos a hospodárnos. Pod písmenom L poskytuje 4 typy kabín ¾ahkého radu, M dva typy kabín ažkého radu, E signalizuje evolúciu a B oznaèuje hmotnostnú triedu od 12 do 26 ton. Výber kabíny je pod¾a úèelu nasadenia vozidla. Šesvalcové motory s výkonmi u M2000L od 180 do 280 PS a u M2000M od 220 do 280 PS takisto spåòajú prísne emisné kritériá Euro 3. Podvozky možno pod¾a požiadavky zákazníka variova nielen v odpružení èi už s listovými pružinami, kombináciou listových pružín vpredu a pneumatického pruženia vzadu alebo uloženie celého podvozku na pneumatickom pružení ale aj v pohonoch od 4x2, 4x4 do 6x2 a 6x4. Širokú škálu použitia umožòujú rázvory náprav u M2000L od 3.200 do 6.900 mm a u M2000M od 3.175 do 6.300 mm. Štandardná výbava je skutoène ve¾ká a obsahuje elektricky vyhrievané spätné zrkadlá, elektricky ovládané okno pravých dverí, ABS, uzávierku diferenciálu zadnej nápravy, tempomat a samozrejme širokú škálu príplatkovej výbavy.

Nákladní vozy MAN jsou prodávány v regionech Praha, Brno, Èeské Budìjovice a Uherské Hradištì pøímo prostøednictvím MAN, v dalších regionech pak prostøednictvím smluvních prodejních partnerù MAN. Prodej autobusù je zajišován ze strany MAN pøímo na celém území ÈR.

TECHNICKÉ ÚDAJE :

L2000 Evolution - malý ve¾ký MAN Svojím pohotovým a všestranným talentom sa L 2000 stal meradlom pre bezpeènos a funkènos, hospodárnos a ekologickú nezávadnos aj v doprave pre stavebníctvo. L je skratkou pre štyri variácie kabín ¾ahkej triedy, E pre evolúciu, C pre hmotnostné triedy od 6 do 11 ton. Vynikajúce ekologické vlastnosti motorov Euro 3 s výkonmi 140 a 220 PS u štvorvalcov a 220 PS u šesvalca zabezpeèuje interné vedenie spalín a úprava EDC - elektronická regulácia palivovej sústavy. Podvozky tohoto MAN-u sú odpružené buï listovými pružinami, alebo komfortným pneumatickým pružením so systémom ECAS a pri svojich rázvoroch od 2.910 do 5.300 mm a s pohonmi ako 4x2 tak aj 4x4 sú vhodné na ve¾kú škálu nadstavieb. V stavebníctve sa uplatnia najmä malé trojstranné sklápaèe, prípadne aj s hydraulickou rukou, valníky s hydraulickou rukou, tzv hákové naahováky, èi ako cisterny pre prepravu pohonných hmôt k iným a ažkým stavebným strojom. Ve¾mi ob¾úbené sú tzv. L-ká 4x4 ako pojazdné dielne a prepravníky osôb. Samozrejmosou už aj v tejto hmotnostnej kategórii vozidiel je ABS, tempomat a ve¾mi široká škála príplatkovej výbavy.

Nabídka produktù MAN zahrnuje kompletní výrobní program nákladních vozidel a autobusù. Výrobní program nákladních vozù MAN zahrnuje ucelenou škálu užitkových vozidel v hmotnostních kategoriích od 6-ti tun až po speciální vozidla s hmotností 50 tun. Øada tìžkých tahaèù zahrnuje i vozidla urèená pro soupravy s celkovou hmotností až do 250-ti tun. V letošním roce dochází k dalšímu rozšíøení nabídky tìžké øady TG-A v konfiguraci 6x6, 8x4, 8x6, 8x8. Ve 2. polovinì roku 2002 bude pøedstaven nový desetiválcový motor s výkonem 660 PS opatøený dvìma vysokotlakými sbìrnicemi Common Rail a vysokotlakým èerpadlem.

STAVEBNÉ TABU¼KY

TG-A TRUCKNOLOGY GENERATION


AUTOMOBILY TRUCKS LASTKRAFTWAGENS

R

P

D

M

SSCANIA Czech Republic s.r.o. Chr᚝any 186 252 19 Rudná u Prahy Èeská republika

Tel.: 00420 / 251 095 111-2 Fax: 00420 / 257 951 224 e-mail: info.scz@scania.com www.scania.cz

SCANIA Slovakia s.r.o. Pestovate¾ská 10 821 04 Bratislava Slovenská republika

Tel.: 00421 / 2 / 482 083 11 Fax: 00421 / 2 / 482 083 59 e-mail: scaniaba@scania.sk www.scania.sk

SPECIFIKACE Stavební nákladní automobily Spoleènost Scania dodává na èeský trh kompletní øadu vozidel pro využití ve stavebnictví. Vozidla této øady jsou pøímo konstruována pro tvrdé provozní podmínky, pro støední až tìžké nasazení a nároèné pøepravní úkoly. Typickými pøedstaviteli jsou podvozky s nástavbami jako napø. rùzné typy sklápìèù nebo domíchávaèe betonové smìsi. Zákazník má možnost vybrat si nìkterý z dvou-, tøí- nebo ètyønápravových podvozkù: - dvounápravové modely: 4x2, 4x4 (stálý náhon na všechna kola) - tøínápravové modely s tandemovou dvounápravou: 6x4, 6x6 (stálý náhon na všechna kola) - tøínápravové modely s vleèenou nápravou: 6x2, 6x2*4 (øízená zadní vleèená náprava), 6x2/4 (øízená pøední vleèená náprava) - ètyønápravové modely s tandemovou dvounápravou: 8x4, 8x6 (hnaná první pøední náprava), 8x8 (stálý náhon na všechna kola), 8x4/4 (øízená pøední vleèená náprava). Urèení vozidel je dùvodem pro zvl᚝ široký výbìr rámù, uspoøádání náprav, prvkù pøenosu výkonu, pøevodovek i motorù. Ke konstrukci stavebních vozù používá Scania kompletní øadu svých pohonných jednotek - tedy motory šestiválcové 9-, 11- èi 12litrové nebo 16litrové osmiválce V8. Výkony se pohybují v rozsahu od 260 HP (191 kW) až po 580 HP (427 kW). Stavební vozy mohou využívat nìkterou z 9- až 14rychlostních pøevodovek. Podle požadavkù zákazníka lze doplnit rùzné typy pomocných pohonù pro rùzná použití. Kabiny jsou stejnì pohodlné a bezpeèné jako napø. u tahaèù a vybrat si lze celkem ze 7 rùzných typù jak klasických trambusových, tak i kapotovaných. Vozidla jsou již z výroby pøipravena pro montហnástavby, což výraznì snižuje celkové poøizovací náklady. Díky vynalézavému designu a využití komponent z øady bìžných nákladních automobilù jsou stavební vozy Scania tìmi nejlehèími na trhu. Souèasnì jsou uzpùsobeny tak, aby úspìšnì obstály v tìžkých podmínkách pøi stavebních pracích.

NÁZEV A POUŽITÍ VÝROBKÙ :

rozmìry hmotnost

celková délka

mm

9100

celková šíøka

mm

2500

celková výška

mm

3200

rozvor náprav

mm

4500 + 1355

pohotovostná

kg

12 250

užiteèná

kg

16 250

celková

kg

28500

poèet náprav ( hnaných )

-

3/2

pneumatiky - pøední/zadní

-

315 / 80 r 22,5

tlak vpøedu / vzadu

kPa

-

-

6

zdvihový objem

dm3

11,7

maximální výkon

kW

309

maxim. kroutící moment

Nm

2000

poèet válcù motor

Nástavba: tøístranný sklápìè Schwarzmüller s hliníkovými boènicemi, na levé stranì pùlená s pneumatickým ovládáním. Rozmìry ložné plochy 5100 mm x 2400 mm x 1000 mm.

Scania R 124CB8x6HZ 420

Nástavba: jednostranný sklápìè Kögel AG s rozmìry ložné plochy 5500 mm x 2300 mm x 1300 mm.

rozmìry hmotnost

celková délka

mm

8100

celková šíøka

mm

2500

celková výška

mm

3200

rozvor náprav

mm

1940 + 2160 + 1445

pohotovostná

kg

14 300

užiteèná

kg

28 700

celková

kg

43000

poèet náprav ( hnaných )

-

4/2

pneumatiky - pøední/zadní

-

13 r 22,5

tlak vpøedu / vzadu

kPa

-

-

6

zdvihový objem

dm3

11,7

maximální výkon

kW

309

maxim. kroutící moment

Nm

2000

motor

poèet válcù

Scania P114CB8x4HZ 380

rozmìry hmotnost podvozek

Nástavba: domíchávaè betonových smìsí Schwing Stetter

celková délka

mm

8100

celková šíøka

mm

2500

celková výška

mm

3500

rozvor náprav

mm

1735 + 2505 + 1355

pohotovostná

kg

14 300

užiteèná

kg

21700

celková

kg

36000

poèet náprav ( hnaných )

-

4/2

pneumatiky - pøední/zadní

-

13 r 22,5

tlak vpøedu / vzadu

kPa

-

-

6

zdvihový objem

dm3

10,6

maximální výkon

kW

280

maxim. kroutící moment

Nm

1800

poèet válcù

SCANIA R124CB8x6HZ

Scania P114CB8x4HZ 380

TYP

motor

Ètyønápravový podvozek pro provoz po zpevnìných komunikacích v konfiguraci náprav 8x4 (pohánìné obì zadní nápravy) s denní kabinou CP 14. Motor typu DC 1104 s pøímým vstøikováním paliva pøeplòovaný turbodmychadlem a s chladièem stlaèeného vzduchu, výkon 380 HP (280 kW), Euro 3. 12 stupòová pøevodovka Scania GRS 900. Vpøedu i vzadu parabolické listové pružiny o technické únosnosti 7,5t-7, 5t-10, 5t-10,5t. Brzdy bubnové s ABS.

SCANIA T124CB6x4NZ

SCANIA R124CB8x6HZ

TYP

podvozek

Ètyønápravový podvozek pro provoz na zpevnìných komunikacích i v terénu v konfiguraci náprav 8x6 (první, tøetí a ètvrtá náprava pohánìná) s denní kabinou CR 14. Motor typu DC 1201 s pøímým vstøikováním paliva pøeplòovaný turbodmychadlem a s chladièem stlaèeného vzduchu, výkon 420 HP (309 kW), Euro 3. 12 stupòová pøevodovka Scania GRS 890 R a dìlící rozvodovka silnice/terén. Vpøedu i vzadu listové pružiny o technické únosnosti 8t-8t-13t13t. Brzdy bubnové s ABS, TC a hydrodynamickým retardérem.

SCANIA T124CB6x4NZ

TYP

podvozek

Tøínápravový podvozek pro provoz na zpevnìných komunikacích v konfiguraci náprav 6x4 (pohánìné obì zadní nápravy) s kapotovanou kabinou CT 14. Motor typu DC 1201 s pøímým vstøikováním paliva pøeplòovaný turbodmychadlem a s chladièem stlaèeného vzduchu, výkon 420 HP (309 kW), Euro 3. 12stupòová pøevodovka Scania GRS 900 R . Vpøedu i vzadu listové pružiny o technické únosnosti 7,5t-10, 5t-10,5t. Brzdy bubnové s ABS, TC a hydrodynamickým retardérem. Vozidlo je vybaveno odnímatelným elektrickým navijákem s tažnou silou 11t.

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE :

TECHNICKÉ ÚDAJE :

Scania T124CB6x4NZ 420

STAVEBNÍ TABULKY

SCANIA P114CB8x4HZ 380

21


S TAVEBNÍ STROJE

!

I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Zemné Stroje - Ing. Ladislav Gulan, PhD., ...................................................................... 24 - 25 II. PØEHLED VÝROBCÙ A DOVOZCÙ STAVEBNÍCH STROJÙ ................................................................................................ 26 III. HLAVNÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ STAVEBNÍCH STROJÙ .................................................................................................. 27 STAVEBNÍ STROJE AGROTEC ( Fiat Kobelco ) .................................................................................................................................28 - 29 BILIA ( Volvo ) ................................................................................................................................................ 30 - 31 KUHN ( Komatsu ) ..................................................................................................................................... 32 - 33 - 34 EUROSTROJ SCHLAGER .......................................................................................................................................... 35 STAVOPLAST ( Menzi Muck ) ..................................................................................................................................... 35 TERRASTROJ ( JCB ) ........................................................................................................................................ 36 - 37 MOS ( Atrimex ) ..................................................................................................................................................... 38 OTS ..................................................................................................................................................................... 38 COMPEL ............................................................................................................................................................... 38 OTS ..................................................................................................................................................................... 39 ATRAM BRNO ......................................................................................................................................................... 39 CIME ( Merlo ) ....................................................................................................................................................... 39 HYDREX ( Way Industry ) .......................................................................................................................................... 40 SACHARÈUK ( Novotny ) .......................................................................................................................................... 40 ZTS ( Thomas ) ....................................................................................................................................................... 40 KOLEX ( Putzmeister ) .............................................................................................................................................. 41 OTS ...................................................................................................................................................................... 41 JAMI ( Stema Pedax ) ............................................................................................................................................... 42 OTS ...................................................................................................................................................................... 43 OBNOVA ( Mitas ) ...................................................................................................................................................44

STAVEBNÍ TABULKY

23


ZEMNÉ STROJE

!

Zemné stroje tvoria najpoèetnejšiu skupinu stavebnej mechanizácie, ktorá zabezpeèuje realizáciu širokého poètu stavebných technológií. Súèasné požiadavky na mechanizáciu stavebných technológií vyžadujú výkonné, spo¾ahlivé a bezpeèné stroje, pomocou ktorých možno zvládnu všetky práce spojené s realizáciou stavebných diel. Vznikol tak sortiment univerzálnych zemných strojov so širokou paletou prídavných pracovných zariadení pokrývajúci celú škálu výkonových, alebo nosnostných tried. Zemné stroje sú urèené na rozpojovanie zemín (ažbu), jej nakladanie na dopravné prostriedky, prepravu a prípadne aj rozprestieranie a zhutnenie. Pri ve¾kom rozsahu zemných prác sú obyèajne nasadzované v zostavách strojov, prièom stroje na ažbu urèujú technológiu a organizáciu práce. Ich výkonu by mali by kapacitne prispôsobené následné dopravné, zakladacie, prípadne zhutòovacie stroje. Rozdelenie do výkonových, resp. nosnostných tried je dnes urèované ekonomickými ukazovate¾mi prevádzky, obyèajne je objektivizované každým výrobcom, ktorí potom nezávisle na sebe ponúkajú ucelené stavebné rady pokrývajúce malé, stredné a tiež ve¾ké kategórie. Súèasný vývoj je charakterizovaný zvyšovaním výkonnosti strojov, využívaním nových pracovných systémov, modulárnosou, využívaním systémov riadenia stroja a monitoringu ich prevádzky, ergonómiou jednotlivých riešení a samozrejme zvyšovaním kvality, životnosti a bezpeènosti.

peèi bezpeènú prevádzku stroja, priechodnos, mobilnos a manévrovatelnos. Poèas pracovného cyklu na zabezpeèenie stability rýpadlo používa sklopné, alebo teleskopické stabilizaèné podpery. Hornú otoènú nadstavbu tvorí rám na ktorom je upevnené pracovné zariadenie, hnacie agregáty s príslušenstvom a stanovište obsluhy s riadiacimi a ovládacími prvkami. Otáèanie nadstavby vzh¾adom na podvozok pomocou pohonu otoèe a prenos síl medzi hornou otoènou nadstavbou a podvozkom zabezpeèuje ve¾korozmerové ložisko. Pracovné zariadenie klasických rýpadiel tvorí výložník ovládaný priamoèiarymi hydromotorni výložníka, násada ovládaná priamoèiarym hydromotoron násady a pracovný nástroj (výšková alebo håbková lyžica) s priamoèiarym hydromotorom nástroja a preklápacou pákou. Niektoré rýpadlá využívajú pracovné zariadenie tvorené teleskopickým výložníkom s mechanizmom ovládania nástroja a nástrojom. Výložník rýpadla môže by celistvý alebo delený, násada môže by celistvá, teleskopická alebo so zmenou bodu závesu, èo umožòuje pod¾a potrieb nasadenia rýpadla meni dosahy, rypné sily a rypné rýchlosti. Nástroj býva vybavený vymenite¾nou reznou hranou, alebo vymenite¾nými zubami. Urèujúcimi technickými parametrami rýpadla sú navàšený (niekedy zarovnaný) objem nástroja, ve¾kos rypnej a vylamovacej sily, maximálny výškový, horizontálny a håbkový dosah, výkon motora, rázvor, rozchod a minimálny polomer zatáèania.

Medzi základné typy zemných strojov patria nasledovné skupiny: - stroje na ažbu: lyžicové a korèekové rýpadlá, dozéry, scrapery, rozrývaèe, zemné frézy - stroje na manipuláciu a dopravu: nakladaèe, manipulátory, scrapery - zhutòovacie stroje. Niektoré sú technologicky prítomné vo viacerých skupinách.

Nakladaèe

Kritérií na rozdelenie strojov na ažbu je nieko¾ko. Pod¾a spôsobu práce rozde¾ujeme tieto stroje na : - stroje pracujúce nepretržite - stroje pracujúce cyklicky. Pod¾a pohybu pri práci: - stroje pracujúce pojazdom: nakladaèe, manipulátory, dozéry, rozrývaèe - stroje, ktoré pri ažbe stoja: rýpadlá Pod¾a druhu podvozku: - pásový podvozok: s jedným, alebo viacerými pásmi - kráèajúci podvozok - kolesový podvozok: s oce¾ovými, alebo pneumatikovými kolesami - ko¾ajový podvozok - automobilový podvozok - plávajúci podvozok - kombinovaný. Pod¾a druhu pohonu pojazdu: - s mechanickým pohonom - s hydrostatickým pohonom: a, s centrálnym hydromotorom b, s hydromotormi v nápravách c, hydrokolesami - s hydrodynamickým pohonom

Rýpadlá

Cyklicky pracujúce lyžicové rýpadlá sú mobilné stroje, ktoré poèas pracovného cyklu pracovným orgánom - výškovou, alebo håbkovou lyžicou - v tvare otvorenej nádoby s reznou hranou zeminu rozpojujú, naberajú do lyžice a pomocou pracovného zariadenia a otoènej nadstavby dopravujú na následný transportný prostriedok (nákladný automobil, dumper, vagón a pod.), alebo zeminu len premiestòujú. Poèas jedného pracovného cyklu rýpadlo stojí, pohybuje sa iba pri premiestòovaní. Na pohon sa najèastejšie používa vznetový motor, tam kde je to výhodné a podmienky to dovo¾ujú používa sa aj elektromotor. Na prenos síl sa v súèasnosti temer výluène používajú hydrostatické systémy. Pohon pojazdu býva mechanický, hydrostatický s centrálnym hydromotorom, s hydromotormi v nápravách, ale tiež sú známe riešenia bez pohonu pojazdu len s brzdeným podvozkom (rýpadlo sa na pracovisku premiestòuje za ažným vozidlom, alebo sa presúva pomocou vlastného pracovného zariadenia). Rýpadlá s ve¾kosou nástroja do 1 m3 sa obyèajne zhotovujú ako univerzálne, základnú lyžicu možno nahradi inými typmi (skalná, drenážna, roštová, profilová apod.), alebo inými druhmi pracovného zariadenia (drapák, paletizaèné vidly, vidly na gu¾atinu, hydraulické rozrušovacie kladivo a pod.), èo umožòuje lepšie technologické a èasové využitie stroja. Rýpadlá s väèšími nástrojmi sú obyèajne konštruované ako jednoúèelové, po opotrebení sa nástroj vymení za nový. Základné stavebné prvky hydraulického lyžicového rýpadla sú podvozok, horná otoèná nadstavba a pracovné zariadenie. Konštrukcia podvozku zabezpeèuje spo¾ahlivú prevádzku stroja v urèených prevádzkových podmienkach, stabilitu a manévrovate¾nos. Rýpadlo možno použi len za podmienok stanovených výrobcom a na ažbu v zeminách, ktoré uvádza výrobca. Pracujú väèšinou v teréne, v stiesnených priestoroch, prekonávajú stúpania a èasto sa pohybujú v teréne s prieènym sklonom. Vlastnosti podvozku musia zabez-

"

Nakladaèe sú cyklicky pracujúce mobilné stroje, ktoré pracovným nástrojom - lopatou - v tvare otvorenej nádoby s reznou hranou naberajú materiál a pomocou pracovného zariadenia ho nakladajú do následných transportných prostriedkov, alebo ho dopravujú na kratšie vzdialenosti. Na pohon sa používa vznetový motor a na prenos síl sa používajú hydrostatické systémy. Pohon pojazdu býva hydrostatický s centrálnym hydromotorom, s hydromotormi v nápravách, ale tiež hydrostatický pohon s mechanickým premostením a hydrodynamický pohon. Nakladaèe malej a strednej ve¾kosti sa obyèajne zhotovujú ako univerzálne, základnú lopatu možno nahradi inými typmi (roštová, profilová, èe¾usová, èistiaca apod.), alebo inými druhmi pracovného zariadenia (drapák, paletizaèné vidly, vidly na gu¾atinu, hydraulické, závesné zariadenia, podkopové zariadenie a pod.), èo umožòuje lepšie technologické a èasové využitie stroja. Základné stavebné èasti nakladaèa sú nosiè a pracovné zariadenie s nástrojom. Nosiè najèastejšie s kolesovým podvozkom zabezpeèuje spo¾ahlivú prevádzku stroja v urèených prevádzkových podmienkach, jeho stabilitu a manévrovate¾nos. Na ráme sú umiestnené agregáty pohonu s príslušenstvom, pracovné zariadenie a stanovište obsluhy s riadiacimi a ovládacími prvkami. Pracovné zariadenie je tvorené výložníkom, kinematikou ovládacieho mechanizmu a nástrojom. Nástroj je uchytený na pracovné zariadenie pomocou tkz. rýchloupínaèa, ktorý zabezpeèuje rýchlu a bezpeènú výmenu nástroja. Sortiment prídavných pracovných zariadení pre nakladaèe býva široký a umožòuje realizáciu najèastejších pracovných technológií v stavebníctve, priemysle, po¾nohospodárstve, lesnom a drevospracujúcom priemysle a komunálnej sfére. Koncepène môžu by nakladaèe riešené ako èelné, otoèné a kåbové. Zvláštnu skupinu z h¾adiska riadenia nosièa tvoria nakladaèe riadené preklzom kolies. Urèujúcimi technickými parametrami nakladaèa sú navàšený (niekedy zarovnaný) objem nástroja, ve¾kos trhacej a zdvihovej sily, vysýpacia výška, výkon motora, rázvor, rozchod a minimálny polomer zatáèania.

Rýpadlo-nakladaèe

Rýpadlo-nakladaèe predstavujú pomerne novú skupinu univerzálnych zemných strojov, ktorá v sebe úèelne integruje vlastnosti rýpadiel a nakladaèov. Ich použitie je vhodné tam, kde sa realizujú zemné práce malého a stredného rozsahu so zameraním na rozpojovanie zemín a manipuláciu. Nosiè rýpadlo-nakladaèa je tkz. traktorového typu s pevným, alebo kåbovým rámom. V prednej èasti nosièa je uchytené nakladacie pracovné zariadenie a v zadnej èasti je otoène uchytené podkopové rýpacie zariadenie. Stroj môže teda pracova v režime nakladaèa, alebo rýpadla. Zariadenia obsluhuje strojník zo stanoviša obsluhy, ktoré je orientované pod¾a druhu použitého pracovného zariadenia. Z h¾adiska pohonu nesú tieto stroje znaky nakladaèov. Ve¾mi èastá je koncepcia pohonu a riadenia všetkých kolies. Urèujúcimi technickými parametrami rýpadlo-nakladaèa sú parametre nakladacieho zariadenia, podkopového rýpacieho zariadenia a nosièa.

Manipulátory

Teleskopické manipulátory predstavujú najmladšiu univerzálnu skupinu pracovných strojov, urèenú na manipuláciu s rôznymi druhmi materiálov, prièom využívajú široký sortiment prídavných pracovných zariadení. Sú prevažne konštruované ako terénne stroje umožòujúce prácu na nerovných a nespevnených podložiach. Pozostávajú z nosièa a pracovného zariadenia. Ich nominálna nosnos býva v rozsahu 2,5 t až 6 t, výkon inštalovaného

STAVEBNÉ TABU¼KY


Pøehled výrobcù a dovozcù stavebních strojù Údaje jsou informativní, slouží pro orientaci.

Unex

Dressta

New Holland

Terex

CASE-POCLAIN

FERMEC TEREX

Fusch

Menzi Muck

Atram Brno

Way Industry

Thomas

Novotný

Weidemann

dieci

Motorové gradery

Dozéry

Kompaktory

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KUHN - Slovakia Bilia Stavební stroje Bilia Stavebné stroje Agrotec - CZ Hydrex - SK Terrastroj SK Terramet CZ Staves CZ Phoenix Zeppelin Phoenix Zeppelin Liebherr Liebherr

•

Investex

•

•

Unex Unièov

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Informaèní tech. kanceláø

•

•

Staves

•

-

•

•

Staves

•

Austrodiesel Slovakia Austrodiesel Bohemia

•

•

•

•

Austrodiesel Slovakia

•

•

•

•

•

•

Kuhn Slovakia

•

Kuhn Bohemia Stavoplast

•

•

Atram Brno

•

Hydrex

•

ZTS Baumachinen

•

Novotný

•

Eurostroj Schlager Eurostroj Schlager

•

•

Eurostroj Schlager

• STAVEBNÍ TABULKY

•

•

•

Austrodiesel Bohemia

Eurostroj Schlager

26

Manipulátory

•

•

Špeciálne rýpadlá ( kráèavé rýpadlá )

Pevné dumpre

ZS Detva

Kåbové dumpre

Liebherr

Velké kåbové nakladaèe

CAT

Kompaktné kåbové nakladaèe stredná trieda

3

Kompaktné malé kåbové nakladaèe

O &K

Šmykom riadené mininakladaèe

JCB

•

Obrie rýpadlá

Fiat Kobelco

•

Pásové rýpadlo

Volvo

KUHN - Bohemia

Kolesové rýpadlo

Komatsu Hanomag

Minirýpadlo

VÝROBCE (PRODEJCE)

ZNAÈKA

Rýpadlo - nakladaè

elektrický pohon

•


Hlavní možnosti provedení stavebních strojù

Typ stavebního stroje / popis - urèení

MINIRÝPADLO Minirýpadlá jsou stavební stroje používané pøi malých stavebních pracích, vìtšinou v mìstské zástavbì pøi hloubení ryh, výkopù a malých zemních pracích. Výhodov jsou malé rozmìry, slušný výkon, množství pøídavných zaøízení. Pøi pracovném nasazení dokáže minirýpadlo nahradi výkon nìkolika pracovníkù. Vìtšina strojù této kategorie je konstruována na pásovém podvozku a pro lepší stabilitu stroje jsou vybaveny pøední radlicí. U nìkterých typù je možné hydraulicky mìnit šíøku rozchodu podvozku.

Poznámka (podvozek) Bìžná sila

Poznámka Typ stavebního stroje / popis - urèení

Obrazová dokumentace

Bìžná nosnost

Bìžná nosnost

- CLSS systém - hydraulicky mìnitelný rozchod podvozku - øada pøídavných zaøízení - dvourychlostní podvozek - možnost práce rozkroèmo nad výkopem - množství lžic a doplòkù - násady až do 1900 mm

- elektronické ovládání - monitor - 2 nezávislé hydromotory - øídící elektronika - vlastná diagnostika - lopaty : 2,3 - 4,1 m3 nosnost: 7 510 - 19 500 kg

KOMPAKTNÍ KLOUBOVÉ NAKLÁDAÈE STØEDNÍ ØADA Kompaktní kloubové nakládaèe jsou urèeny pro nakládku vìtšího množství zeminy, anebo sypkých materiálù, vìtšinou v lomech, na stavbách cest a pod... . Vyznaèují se velkým výkonem a velkým objemem lžíce. Kloubový podvozek stroje zabezpeèuje lehkou ovladatelnost. Možnost dodávání množství doplòkových elektronických systémù jako napø.: LTS - pomáhající tlumit nárazy vznikající pøi projezdech s plnou lžící.

6,5 až 30,2 kW 880 až 4 800 kg

- krabí chod rýpadel - øazení kol všemi smìry KOLOVÉ RÝPADLO - výkonná elektronika - øada pøídavných zaøízení - možnost uložení ramene Kolová rýpadlá jsou stavebními stroji urèenými pro stavební pøed kabinou - menší typy, práce pøevážnì na zpevnìném terénu - pøevážnì tam, kde anebo vedle kabiny. potøebujeme výkonné rýpadlo, ale nechceme znièit cestnou komunikaci. Svým urèením se pøedevším používají pøi stavebních pracích v mìstských aglomeracích. Výhodov kolového podvozku je i možnost samostatné dopravy stroje na místo 55 až 110 kW urèení. Stroje jsou standardnì vybaveny posilòovaèem øízení, kompaktním poèítaèem a elektronickým øídícím systémem. 9 460 až 21 000 kg - elektronické ovládání - monitor PÁSOVÉ RÝPADLO - X - rámový podvozek - 2 nezávislé hydromotory - øídící elektronika Výhodou pásových rýpadel je jejich možné nasazení i na ne- - vlastná diagnostika spevnìném terénu. Samozøejmostí tìchto strojù je jejich vy- - lopaty : 0,09 - 2,70 m3 bavení rùznými délkami násad a velkostmi lžic. Pro dosažení - hloubka výkopu: 4 - 12 m lepších parametrù dodávají nìkteøí výrobci dìlené rameno. Pásové podvozky je možné zvolit podle požadavkù a tím pøíznivì ovlyvnit stabilitu stroje. Všechny stroje jsou vybaveny 73,5 až 228 kW (331kW) øídící elektronikou s plynulým nastavením charakteristik pøímo z kabiny stroje a zdvojenou hydraulikou. 13 000 až 47 500 kg (77t)

Fiat Kobelco - kompaktní minirýpadlo

VELKÉ KLOUBOVÉ NAKLÁDAÈE Velké kloubové nakládaèe jsou urèeny pro nakládání zemin, anebo sypkých materiálù v lomech, na stavbách cest a pod... . Vyznaèují se velkým výkonem a velkým objemem lžíce. Kloubový podvozek stroje zabezpeèuje lehkou ovladatelnost. Možnost dodávání množství doplòkových elektronických systémù jako napø.: LTS - pomáhající tlumit nárazy vznikající pøi projezdech s plnou lžící.

- speciální kráèivý podvozek - krabí chod rýpadel - øízení kol všemi smìry - výkonná elektronika Speciální rýpadlá urèeny pro nasazení všude tam, kde není - øada pøídavných zaøízení možné umístit stroje na klasických podvozcích. Rýpadlá na- - hloubka výkopu: 3,9 - 6,4 jdou uplatnìní na strmých svazích, v bahnitém terénu, pøi m úpravì koryt øek a horských bystøin, v lesnictví pøi tìžbì døeva, a pod... . Svahová dostupnost tìchto rýpadel je až 100%. Stroj øídí výkonná diagnostická elektronika, speciální hydrau53 až 105 kW lický systém zabezpeèuje jednoduché ovládání stroje a jeho výborné charakteristiky. 5 400 až 10 500 kg

Komatsu - hydraulické rýpadlo

Reagují na logistickou potøebu ukládat bøemeno na vidlicích dále než je dosah vidlic. Toto je øešeno šikmým umístìním sloupu zdvihacího zaøízení. Jeho výsuvem se však souèasnì snižuje nominální nosnost vozíku. Èelní vysokozdvižné vozíky teleskopické terénní - jsou mnohem èetnìjší, což je dáno pøedevším logistickou potøebou ve stavebnictví. S terénními mají spoleèné zejména svìtlost rámu, volbu pneumatik s pohonem na všechna ètyøi kola a teleskopický šikmo umístìný sloup zdvihacího zaøízení.

KLOUBOVÉ DUMPRE

Komatsu - PC1

Kloubové dumpre jsou vysokovýkonné transportní stroje urèeny pro pøepravu v tìžkém terénu, na nespevnìných komunikacích anebo v prudkých svazích a bahnité pùdì. Vìtšinou jsou za pøední nápravou tyto stroje vybaveny kloubem, který zlepšuje jejich manévrovatelnost. Dumpre jsou vìtšinou s pohonem všech kol s hydropneumatickým odpružením všech náprav a s výkyvným systémem rámu, umožòujícím dosahovaní vìtších rychlostí.

SPECIÁLNÍ RÝPADLÁ ( KRÁÈIVÁ RÝPADLA )

Rýpadlo-nakládaèe jsou univerzální stroje na kolovém podvozku s všestranným využitím. Tyto stroje spojují pøednosti a výhody nakládaèù s pøednostmi rýpadel do jednoho stroje. Od malých modelù z vlastnostmi mininakládaèe a minirýpadla až po plnohodnotné stroje øízeny a diagnostikovány elektronikou. Rýpadlo u tìchto strojù je vìtšinou uzpùsobeno pro kopání ryh. Hlavné využití tìchto strojù je v mìstských zástavbách pøi úpravách cestných komunikací.

Jsou vysokovýkonné transportní stroje pro pøepravu velkého množstva zemin, nebo jiných materiálù s vynikajícími manevrovacími schopnostmi. Stroje disponují obrovským výkonem motoru, obrovskou ložnou plochou. Svými vlastnostmi jsou vhodné k pøevozu zeminy v terénu, menší øady i na silnici.

MOTOROVÉ GREJDERY

Motorové grejdry nejsou v naší zemi pøíliš rozšíøeným strojem, pøestože svým uživatelùm nabízejí mimoøádné schopnosti nenahraditelné jiným typem strojù. Grejdry jsou používany pro úpravu zemin zejména pro finální úpravu podkladu cest, pøesné nanesení zeminy do požadovaného sklonu a úhlu.

teleskopický manipulátor Agri 30.7 T

- speciální tvar korby zabraòující vysypání nákladu - kloubový podvozek pro vìtší manévrovatelnost - elektronické vyvažování náklonu

194 - 320 kW 19 700 - 37 000 kg

Kloubový dumper Volvo A35D

297 - 2013 kW

DOZÉRY

Pevný Dumper Euclid R65C - EH 1100

- pøední radlice - støední rozrývaè montovaný hned za pøední nápravou - hlavní støední radlice otoèná o 360° - zadní rozrývaè

104 - 230 kW 13 000 až 27 000 kg

JCB rýpadlo-nakladaèe

- øízeny všechny kola - elektronické ovládání MININAKLÁDAÈE - øídící elektronika SMYKEM ØÍZENÉ NAKLÁDAÈE - vlastná diagnostika - lopaty: 0,25 - 0,60 m3 Smykem øízené nakládaèe jsou univerzálními malými stroji max. nosnost: 338 - 1089 kg využitelnými tak na zpevnìných vozovkách jako i v terénu. Výhodou je jejich výjimeèná manévrovatelnost, malé rozmìry, kompatibilita pøídavných zaøízení jako i možnost nasazení v tìžkém terénu, co èiní tento stroj nepostrádatelným pro stavební firmy. 11,8 až 65 kW

Motorový grader GD 530 A (W) - 2E

- pracovní radlice - zadní rozrývaè

Stavební stroje urèeny pro pøemísování a úpravu vìtšího množství zemin. Stroj je vybaven pracovní radlicí pro tlaèení a rozložení zeminy a zadním rozrývaèem pro rozrušování zemin. Pásový podvozek stroje ho pøedurèuje pro nasazení pro nejobtížnìjší podmínky. 52 kW až 888 kW 6 300 až 142 500kg

WAY L 752

- jednopákové øízení - øízení všech kol KOMPAKTNÍ MALÉ KLOUBOVÉ NAKLÁDAÈE - elektronické ovládání - øídící elektronika - vlastná diagnostika Kompaktní kloubové nakládaèe jsou všestrannými stroji urèe- - lopaty: 0,60 - 1,6 m3 nými pro nakládání tovaru, anebo zeminy ve všech pracov- max. nosnost: 2730 - 6065kg ních podmínkách. Kloubové uspoøádání podvozku zabezpe- výšk. dosah: 4,0 - 5,5 m èuje výjimeènou manévrovatelnost stroje. Výškový dosah tìchto strojù je pøedurèuje pro rùzne druhy prací.

KOMPAKTORY

Skládkové kompaktory se již staly nedílnou souèástí vìtšiny modernì øešených skládek komunálního odpadu a jejich pøínos a výhodnost jejich použití pøi hutnìní odpadu je všeobecnì znám. Správné zhutnìní odpadu dokáže zásadním zpùsobem snížit prostorové nároky na uložení odpadu a souèasnì zlepšuje podmínky pro jeho rozklad.

37,0 až 64,0 kW 4 200 až 7 400 kg

Fiat Kobelco -W270 Evolution

60 - 100 kW 5 500 - 13 200 kg

31 000 až 181 000kg

STILL - vychystavaci nízkozdvižní vozík

32,0 až 72,0 kW

1 353 až 3 900 kg

195 až 1165 kW

DUMPRE

- elektronické ovládání - øídící elektronika - vlastná diagnostika - krabí chod rýpadel - lopaty rýpadlo: 6400 kg nakládaè: 4200 kg kapacita lopaty rýpadla.: 0,07 - 0,24 m3 - hloubka výkopu: 4 - 12 m

2 790 až 8 700 kg

JCB Èelné kolové nakládaèe

- elektronické ovládání - monitor - 2 nezávislé hydromotory - øídící elektronika - vlastná diagnostika - lopaty : 4,0 - 35 m3 nosnost: od 19 500 kg

MANIPULÁTORY / TERÉNNÍ MANIPULÁTORY

458 až 2 x 1 500 kW 108 700 až 700 000 kg

Obrazová dokumentace

95 až 195 kW 9 800 až 18 271 kg

18 200 až 60 000 kg

Fiat Kobelco - kolové rýpadlo EX 165W

- elektronické ovládání - monitor OBØÍ RÝPADLA - 2 nezávislé hydromotory - øídící elektronika - vlastná diagnostika Obøí rýpadla jsou pøedevším využívané jako lomové stroje. - lopaty : 6,50 - 44,0 m3 Vzhledem k zatížení a provozu stroje jsou na rýpadlá kladeny enormné požadavky na spolehlivost, ekonomiku provozu a produktivitu tìchto strojù.

RÝPADLO - NAKLÁDAÈ

Bìžná sila

Komatsu WA95-3 active

STAVEBNÍ TABULKY

Komatsu D475A-3

- dozérová radlice - nakládací lopata

23 000 až 38 000 kg

Komatsu WF450T-3

27

3


 

R

P

D

M

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

S

AGROTEC a.s. Brnìnská 74 693 01 Hustopeèe u Brna Èeská republika

Tel.: 00420 / 519 402 382 Fax: 00420 / 519 402 380 e-mail: agrotec@agrotec.cz www.agrotec.cz

HYDREX spol. s r.o. Partizánska cesta è. 1465 962 05 Hriòová Slovenská republika

Tel.: 00421 / 45 / 5497025, 6, 9 Fax: 00421 / 45 / 5497675 e-mail: hydrex@zv.psg.sk

NÁZEV A POUŽITÍ : SL 35B-SL 40B-SL 45B-SL 55BH-SL 65B

3

Kompaktní smykem øízené kolové nakladaèe o výkonu motoru 24-46,5 kW, jejich užiteèná zdvihací hmotnost je od 658 do 1250 kg. Jedná se o stroje s kolovým podvozkem a jsou pohánìny hydrostatickým pohonem. Lze je použít tam kde je potøeba pracovat v omezeném prostoru a s potøebou vyšší manévrovatelnosti. Speciálnì konstruovaný výložník umožòuje svou robustností dosáhnout vysokého využití stroje. Pøídavný hydraulický okruh èiní z tohoto nakladaèe všestranného a spolehlivého pomocníka. Pro své rozmìry lze stroj využít i v oblasti zemìdìlské výroby, s možností agregace se speciálními zaøízeními pro manipulaci s rùznorodým materiálem. E 20SR - E 25SR - E 30SR - E 35SR - E 40SR Kompaktní mini rypadla Fiat Kobelco o výkonu motoru až 27,2 kW, mají max. hloubkový dosah až do témìø 4000 mm. Tyto stroje mají pásové podvozky a hydrostatický pohon. Jsou konstruována tak aby mohla pracovat ve stísnìném prostoru jako je mìstská zástavba. Pro lepší stabilizaci pøi práci jsou stroje vybaveny èelní radlicí. Pøi otáèení, nástavba nepøesahuje obrysy podvozku. U vybraných modelù lze hydraulicky mìnit rozchod podvozku. U všech typù lze pøipojit jednoèinný èi dvojèinný hydraulický okruh, stroj má tak možnost širšího využití.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE:

OZNAÈENÍ

SL35B

SL40B

SL45BH

SL55BH

SL65B

výkon motora kW/PS

24 / 33

28 / 38

30,5 / 43

38,5 / 53

46,5 / 65

celk. hmotnost

kg

1990

2045

2445

2455

3185

celkové zatížení

kg

626

630

764

773

1100

zatížení v max. výšce

kg

658

658

954

954

1250

trhací síla

kg

1545

1545

1690

1690

2850

km/h

0 - 11

0 - 12,5

0 - 12

0 - 12

0 - 20

rychlost

SL65B OZNAÈENÍ

E 30SR

E 35SR

E 40SR

E 45SR

výkon motoru

kW

17

18

23

27.2

objem lžíce

m3

0,046 - 0,111

0,045 - 0,13

0,10 - 0,17

0,10 - 0,17

hloubkový dosah

mm

3100

3380

3670

3900

výškový dosah

mm

4650

4660

5350

5390

celková hmotnost

kg

3290

3730

3670

4800 E 30SR

FB 100.2-FB 110.2-FB 200.2 Rýpadlo-nakladaèe Fiat Kobelco o výkonu motoru 79 kW a trhací síle až 7400 kg. Jedná se o stroj urèený jak k provádìní podkopových prací tak k nakládání. Mají hydrodynamický pohon a jejich uplatnìní je velmi široké a na našem trhu jde o nejprodávanìjší sortiment ve stavebních strojích. Svou standardní výbavou, systémem LTS, který tlumí rázy vznikající v pøední lopatì, je bezesporu výkonným strojem a dobrým pomocníkem v provozu. První dva typy jsou vybaveny klasickým systémem øízení pøedními koly. Nejvìtší typ FB 200.2 je vybaven tøemi systémy øízení: 2 koly, 4 koly, krabí chod, èímž se zvyšuje obratnost v terénu. Prùchodnost horším terénem je u tìchto strojù mnohem lepší. Parametry výkonù, hloubkových dosahù, trhacích sil jsou u všech nabízených typù podobné. T13-T14-T17 Manipulátor Fiat Kobelco je v souèasnosti novinkou, která pøichází v oranžové barvì na trh. Stroje jsou schopny manipulovat s materiálem ve výškách od 13 do 17 metrù. Vynikající je použití stroje pro jeøábnické práce, rovnìž pro práce s paletizaèními vidlemi a jiným speciálním náøadím. Stroj má pro práci ve výškách ve výbavì stabilizátory. Pohon tìchto strojù zabezpeèuje motor Perkins o výkonu 88 kW a pøevodovka plnì øazená pod zatížením. Nápravy je možné provozovat v nìkolika režimech øízení (napø. krabí chod).

OZNAÈENÍ

FB110.2

FB100.2

FB200.2

výkon motora

kW

79

79

79

celk. hmotnost

kg

8200, 8700

7700, 8360

7700, 8360

trhací síla

kg

7400

6300

6300

síla zdvihu do max.

kg

3500

3430

3430

km/h

40

40

40

kg

6130, 6130

6130, 6130

6400, 6400

max. rychlost obj.lopaty nakladaè obj.lopaty rýpadlo

kg

4200, 2800

4200, 2800

4260, 3200

kapacita lopaty

m3

0,076 - 0,238

0,076 - 0,238

0,076 - 0,238 FB100.2

T13

OZNAÈENÍ

T14

T17

výkon motora

kW

88

88

88

celk. hmotnost

kg

10600

11250

12000

výškový dosah

m

12,5

13,5

16,6

pracovní zatížení pøi max. výšce zdvihu

kg

4000

4000

4000

max. rychlost

km/h

35

35

35

objem lopaty

m

1,2

1,2

1,2

3

T17 EVOLUTION

W50 - W60 - W70 - W80 Kompaktní kloubové kolové nakladaèe o výkonu motoru 39-54 kW jsou k dispozici s objemem lopaty 0,7 až 1,1 m3 . Jedná se o stroje s kolovým podvozkem a jsou pohánìny hydrostatickým pohonem.Jejich max. pracovní rychlost je 20 km/h. Standardnì jsou vybaveny hydraulickým rychloupínacím zaøízením. Pro svou dobrou manévrovatelnost je možné jejich využití v omezených prostorách. Lze je použít jak pro nakládání tak pro tìžení.

W50

W60

W70

kW

39

43

44

54

kg

4400

5100

5300

5700

OZNAÈENÍ výkon motora celk. hmotnost

W80

km / h

20,0

20,0

20,0

20,0

kg

4700

5500

5900

6680

max. zdvihací síla

kg

3560

4292

4745

5120

kapacita lopaty

m3

0,7

0,8

0,9

1,1

šíøka lopaty

mm

1900

2050

2050

2100

max. rychlost trhací síla

uhol øízení rádius øízení

-

41o

41o

41o

41o

mm

4000

4400

4400

4470 W80

&

STAVEBNÉ TABU¼KY


STAVEBNÍ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

NÁZEV A POUŽITÍ :

TECHNICKÉ ÚDAJE:

W130 - W170 - W190 - W230 - W270 Velké kloubové kolové nakladaèe Fiat Kobelco o výkonu motoru 96-202 kW se øadí mezi stroje vedené pro manipulaci a tìžbu stavebních materiálù. Velké objemy lopat 2,3 - 4,6 m3 umožòují dosáhnout vysoké výtìžnosti. Stroj má hydrodynamický pohon a jeho kloubový podvozek zabezpeèuje malý polomìr otáèení. Lze ho použít všude tam kde nám jde o max. pracovní nasazení a zabezpeèení max. výkonù. Systém LTS dodávaný na pøání pomáhá tlumit rázy vznikající pøi pøejezdech s plnou lžící.

OZNAÈENÍ

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE:

W130

W170

W190

W230

W270

výkon motora

kW

96

125

143

168

202

celková hmotnost

kg

11370

14180

17280

20010

23500

km / h

39,0

36,0

37,5

37,2

40

trhací síla

kg

10300

14100

17500

19200

21500

menovité zatížení

kg

7510

10030

12200

14000

19500

lopata

m

2,3

2,8

3,5

4,0

4,1

max. rychlost

3

 

W270 Evolution

EX 95W - EX 125W - EX 135W - EW 165W - EX 215W Jedná se o kolové rýpadla Fiat Kobelco o výkonu motoru 57-107 kW a trhací síle od 5400 do 13000 kg. Kolový podvozek umožòuje jízdu po komunikací aniž by se ponièila což se uplatní pøedevším tam kde potøebujeme výkonné rýpadlo ale nechceme ponièit stávající komunikaci, jde o mìstskou zástavbu a podobné lokality. Dva první typy jsou vybaveny ramenem umístìným pøed kabinou a lze jej tedy natáèet a dosáhnout tak lepších parametrù dosahu. U tìchto typù lze též využít øízení všemi koly, popøípadì krabího chodu. Ostatní stroje mají klasické uspoøádání ramene. Podvozky lze získat s variantami opìrek, radlice nebo s kombinacemi tìchto prvkù.

OZNAÈENÍ

EX165W

EX215W

kW

57

75

76

113

107

celk. hmotnost

kg

9460

12230

15000

17650

21400

trhací síla

kg

5400

7900

8400

9500

13000

max. hloubkový mm dosah

4100

4935

6000

6380

6840

objem lžíce

min.

m

3

0,05

0,2

0,23

0,25

0,52

max.

m3

0,29

0,59

0,74

0,93

1,31

3 EX 165W

OZNAÈENÍ

EX 135

EX 215

EX 255

EX 285

EX 455

výkon motora

kW

66

107

125

135

220

celk. hmotnost

kg

13750

20350

25850

28140

47500

kg

8500

14500

16500

17200

24100

max. hloubkový mm dosah

trhací síla

objem lžíce

min.

m

3

max.

m

3

3580

4171

4260

4574

5470

0,41

0,52

0,58

0,78

1,66

0,74

1,31

1,40

1,60

2,26 EX 215

D 150 - D 180 - D 255 - D 350

D150

D180

D255

D350

výkon motora

kW

104

152

177

253

celk. hmotnost

kg

14660

20050

30400

39100

pásy standard/ max.

OZNAÈENÍ

RADLICE

Dozer Fiat Kobelco má výkon motoru 104-253 kW a vlastní hmotnost stroje je do 14660 do 39100. Stroj je na pásovém podvozku a umožòuje snadné pøemísování, srovnávání a rozpojování požadovaného materiálù. Je možné je dodávat s rùznými modifikacemi radlic a tím umožnit celou škálu použití. Zatáèení stroje je øešeno systémem Power Steering, kdy vnitønímu pásu je odebírán kroutící moment a vnìjšímu je pøidáván. Rozrývaè umístìný vzadu stroje je na pøání, zpravidla se jedná o tøínožový typ uložený na paralelogramovém závìsu.

EX135W

výkon motora

EX 135 - EX 215 - EX 255 - EX 285 - EX 455 Pásové rýpadlo Fiat Kobelco o výkonu motoru 66-220 kW a s trhací sílou od 8500 do 24100 kg, nám umožní ve své kategorii maximální produktivitu stroje. Samozøejmostí je pohodlí pro obsluhu a snadná údržba a servisovatelnost. Stroje odpovídají všem evropským normám. Uvedená technika umožòuje nastavit hydraulický systém pohodlnì z kabiny dle druhu vykonávané práce a získat tak univerzální stroj. Moderní motory umožòují krátkodobé zvýšení výkonu, pokud je potøeba pøi zatížení. Samozøejmostí je možnost výbavy rùznými délkami násad, lžíc. Pro dosažení lepších parametrù dosahù lze využít dìleného ramene. Standardní výbavou je okruh pro kladivo. Pásové podvozky lze zvolit dle požadavku a ovlivnit tak stabilitu stroje pøi práci.

EX125W

EX95W

mm

500 / 800

560 / 915

550 / 700

610 / 711

kapacita

m3

3,1 / 3,15 / 4,12

5,62 / 3,18

7 / 4,1

9,1 / 11,4 / 4,5

šíøka

mm

3180/3200/3180

3600/4000

3800/4460

3975/4295/4620

výška

mm

1100/1180/1320

1429/1030

1500/1100

1650/1650/1145 D 180

G110 - G200 Grejdry dodávané firmou Fiat Kobelco mají výkon motoru 148 - 155 kW a s hmotností 14500 až 17200 kg jsou optimální pro srovnávání terénu, svahování, hloubení pøíkopù a rozøezávání materiálu prostøednictvím pohybu stroje. Stroj je vybaven nastavitelnou radlicí umístìnou mezi pøední a zadní nápravou a rovnìž nastavitelnou èelní radlicí. Pro výše uvedené práce lze využít i vzadu nesený rozrývaè.

G110

G140

G170

G200

výkon motora

kW

92

104

122 - 148

155

celk. hmotnost

kg

9500

13535

14550

17250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vpøed km/h

37

43

43

44

vzad

21

28

28,5

31

OZNAÈENÍ

max. rychlost

km/h

G 200

AD 25 - AD 30 Dempr Fiat Kobelco má o výkon motoru 206-221 kW a objem korby od 13 do 16,5 m3 se øadí do støední tøídy demprù. Stroj slouží k pøevážení, vyklápìní, pøípadnì rozprostírání materiálu. Samozøejmostí je dostateèné pohodlí pro obsluhu, což umožòuje vytížit stroj na max. míru.

OZNAÈENÍ

AD25

AD30

výkon motora

kW

194

209

celk. hmotnost

kg

40500

46200

t

25

30

13,5

16,5

vpøed km/h

48

47

vzad

33

32

nosnost objem korby

max. rychlost

m

3

km/h

AD30

STAVEBNÍ TABULKY

29


 

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

BILIA Stavebné stroje s.r.o. Galvaniho 24, 821 04 Bratislava 2 Slovenská republika

R

P

D

M

S

Tel.: 00421 / 2 / 43 64 34 21 Fax: 00421 / 2 / 43 64 34 22 e-mail: bilia@bilia.sk www.bilia.sk

BILIA Stavební stroje s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 Èeská republika

Tel.: 00420 251 610 253 Fax: 00420 251 610 252 www.bilia.cz

ŠPECIFIKÁCIA

3

Spoloènos BILIA Stavebné stroje s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od septembra 1993. Svoju èinnos zameriava na predaj stavebných strojov od švédskej spoloènosti VOLVO Construction Equipment a je výhradným zastúpením pre Slovenskú republiku. Okrem samotného predaja strojov a náhradných dielov poskytuje svojim klientom aj nadštandardné služby v oblasti financovania a prenájmu strojov, služby v poradenskej a servisnej oblasti stavebnej techniky. Zo svojich servisných stredísk v Bratislave, Oravskom Podzámku a Košiciach poskytuje komplexný záruèný a pozáruèný servis pre všetky stavebné stroje patriace do koncernu VOLVO.

NÁZOV A POUŽITIE VÝROBKU: Kolesové nakladaèe VOLVO Popis výrobku: Kolesové kåbové nakladaèe VOLVO sú špièkové stroje kompaktného prevedenia s prepracovaným nízkoemisným motorom s elektronicky riadeným vstrekovaním, s vysokým Mk pri všeobecne nízkych otáèkach, èo zabezpeèuje extrémne nízku spotrebu PHM. Vyznaèujú sa vysokou trhacou silou aj v koncových polohách, získanou dôslednou paralelnou kinematikou (TP - zdvihový mechanizmus, VOLVO patent), ako aj prepracovanou hydraulikou LOAD SENSING. Nakladaèe novej generácie "D" a "E" v sebe zahàòajú pohonný mechanizmus s automatickou prevodovkou, s novou automatikou radenia prevodových stupòov APS II (štvorstupòový výkonový voliè), plávajúce uloženie výložníka "BSS" a sú vybavené monitorovacím servisným systémom "Contronic II". Tieto stroje sú pýchou výrobného programu spoloènosti VOLVO Construction Equipment a nedosiahnute¾ným vzorom pre konštruktérov podobných výrobkov. Použitie: stavebný, drevospracujúci, ažobný priemysel, kameòolomy a tunely, komunálny sektor.

Kompaktné nakladaèe VOLVO Popis výrobku: Kompaktné nakladaèe VOLVO sú vhodným doplnkom kolesových nakladaèov VOLVO v nižšej hmotnostnej triede od 2,1 do 8,3 tony. K rôznym prácam sú vybavené viac ako 60 druhmi nástavieb, ktoré sa dajú ve¾mi rýchlo a jednoducho demontova i namontova pomocou sériovo zabudovanej hydraulickej rýchlospojky, ovládanej z kabíny vodièa. Všetky kolesové nakladaèe sú vybavené nízkoemisným motorom a hydrostatickým pohonom kolies realizovaným cez dve pevné nápravy v portálovej konštrukcii spojené kåbom. Použitie: v stavebníctve, komunálnom sektore, drevoskladoch, pri cestných úpravách a vo výrobných podnikoch.

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA:

TECHNICKÉ ÚDAJE: OZNAÈENIE výkon motora trhacia sila max. rýchlos

objem lyžice

t

m

3

L60E

L70E

L90E

74,6

103

114

122

156

165

200

223

259

PS

101,5

140

154

166

210

224

272

303

352

503

kN

69,8

98,3

114,6

144,7

158

162,1

179,7

215,7

239,2

453,6

36,6

35,1

km / h

41

42,7

44

38,2

kg

5220

6890

8040

9590

10970 11860

menovitá nosnos hmotnos stroja

L110E L120E L150E L180E L220E L330E

L50D kW

370

37,3

37,2

32,8

31,8

15680

18320

21440

31490

min.:

8,2

10,4

12,4

14,9

17,9

18,4

23,2

26,0

31

50,0

max.:

9,4

11,3

13,3

16,7

18,3

20,6

25,2

29,0

33

52,0

min.:

1,2

1,9

2,3

2,6

3,1

3,4

3,1

3,7

4,5

6,1

max:

3,9

4,5

5,0

7,0

8,8

9,5

12

14,0

14

13,5 Kolesový kåbový nakladaè VOLVO L220E

L15 B L20 B L25 B Parallel Parallel Parallel

OZNAÈENIE výkon motora trhacia sila

L30 B Z

L35 B Z

L35 B TP

L40 B TP

L45 B TP

kW

22,5

41,5

45,2

51

54

54

71

81

PS

31

56,5

61,5

69

73

73

97

110

kN

18

36,6

37

55

55

57,7

63

69

km / h

20

20

20

20/30

20/30

30

20/35

20/35

menovitá nosnos

kg

1480

3250

3800

3800

4450

4200

5450

6250

hmotnos stroja

t

2,2

4,3

4,8

5,1

5,9

6,1

7,8

8,3

min.:

0,3

0,7

0,85

0,9

1,05

1,0

1,2

1,4

max.:

0,5

1,2

1,5

1,4

1,6

1,6

2,0

2,5

max. rýchlos

objem lyžice

m3

Kompaktný kolesový kåbový nakladaè VOLVO L40B

Kolesové rýpadlá VOLVO Popis výrobku: Kolesové rýpadlá VOLVO sú prezentované piatimi typmi s hmotnosou od 5,19 do 18,1 tony. Vybavené sú rôznymi typmi výložníkov a násad pre rôzne prevádzkové podmienky. Variabilita je dotvorená rôznymi nástavbami vymenite¾nými pomocou rýchlospojky. V pohonnom reazci pre prenos výkonu na obidve nápravy je okrem iného zabudovaná dvojstupòová prevodovka so stupòom pre jazdu v teréne a na komunikáciách. Trojokruhová hydraulika umožòuje súèasné použitie viacerých funkcií, èím sa zvyšuje výkon a precíznos práce. Kolesové rýpadlá VOLVO sa vyznaèujú vysokou stabilitou, jednoduchým servisom, nízkymi prevádzkovými nákladmi, nízkou spotrebou nových pohonných agregátov, ve¾kým výberom hydraulickej výbavy a komfortnou kabínou vodièa. Použitie: Rýpadlá sú schopné prác v akýchko¾vek klimatických podmienkach, terénoch a na rôznych povrchoch.

OZNAÈENIE

výkon motora

trhacia sila hmotnos stroja max. håbkový dosah

t

m

EW50 B

EW70 B

EW140 B

EW160 B

EW180 B

kW

33,7

41,2

76,5

88

107

PS

45,8

56

104

120

143

kN

27,3

34,5

88

109

113,2

min.:

5,19

7,25

12,8

13,8

16,0

max.:

6,20

7,55

15,2

16,4

18,1

min.:

3,13

3,58

max.:

3,53

3,98

5,6

6,2

5,9 Kolesové mobilné rýpadlo VOLVO EW170

30

STAVEBNÉ TABU¼KY


STAVEBNÍ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

NÁVOD A POUŽITIE : Kompaktné pásové minirýpadlá VOLVO Popis výrobku: Minirýpadlá VOLVO s hmotnosami od 1,4 do 7,3 tony vypåòajú najnižšiu hmotnostnú triedu výrobného programu rýpadiel VOLVO. Vyznaèujú sa nízkymi prevádzkovými nákladmi a znaènou stabilitou zabezpeèenou variabilným nastavením šírky rozchodu podvozku, nízkoemisnými motormi, jednoduchým ovládaním a servisom, prekvapujúcimi možnosami použitia vïaka pokrokovej technológii použitej v hydraulickom systéme, kompaktnými rozmermi pre prácu v extrémnych podmienkach, vysokou úrovòou komfortu a bezpeènosti operátora. Použitie: Konštrukcia výložníkového ramena s kåbovým uchytením umožòuje týmto ministrojom nepredstavite¾né množstvo možností použitia od hobby až po obrovské projekty.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA:

EC 14 B

EC 15 B

EC 20 B

EC 25 B

EC 30 B

EC 35 B

EC 45 B

EC 55 B

EC 70 B

kW

11,4

11,3

11,3

17,1

17,8

21,6

27,2

38

41,2

PS

15,5

15,5

15,5

23

24,2

29,3

37

52

56

OZNAÈENIE

 

výkon motora

kN

7,6

9,6

12,5

14,9

17,2

21,9

24,8

27,3

34,5

hmotnos stroja

t

1,53

1,6

1,81

2,79

3,09

3,54

4,25

5,05

7,03

maximálny håbkový dosah

m

2,16

2,52

2,81

3,14

3,33

3,71

3,80

4,0

4,66

trhacia sila

Kompaktné pásové mini - rýpadlo VOLVO EC55

Pásové rýpadlá VOLVO Popis výrobku: Výrobný program VOLVO zahàòa šestnás typov pásových rýpadiel s hmotnosou od 13,2 do 46 ton. Použité nízkoemisné motory sú známe vysokým výkonom v pomere ku hmotnosti stroja. Podvozok je extrémne stabilný a odolný proti krutu. Bezúdržbový ozubený veniec X - rámu je ponorený v olejovej náplni. Dvojstupòový pohonný mechanizmus predstavujú 2 nezávislé hnacie hydromotory (Hydromatik). "Contronic - E" jednotka s mikroprocesorom umožòuje výber rôznych funkcií práce stroja, medzi iným tri varianty prevádzkového využitia - HLD (ažká prevádzka), ECO (ekonomická prevádzka) a CAP (zvýšenie pracovnej rýchlosti). V hornej èasti je ïaleko dopredu predsadená kabína umožòujúca dokonalý výh¾ad pred a pod seba. Pásové rýpadlá VOLVO si získavajú stále väèší okruh spokojných zákazníkov vïaka svojej kvalite, nízkym nákladom a vysokej spo¾ahlivosti. Použitie: lomy, cestné siete, vodné diela, stavebný a ažobný sektor

Motorové gredre VOLVO Popis výrobku: Svetový leader vo výrobe motorových gredrov (zarovnávaèov zeminy) CHAMPION so 125-roènými skúsenosami vo vývoji a výrobe týchto zariadení sa stal èlenom skupiny VOLVO Construction Equipment v roku 1997 a rozšíril tak sortiment výrobkov nesúcich znaèku VOLVO. Výrobné závody v Kanade a USA majú v súèasnosti vo svojom výrobnom programe 11 modelov spolu so širokým sortimentom prídavných zariadení, ako napríklad snežný pluh, fréza, zametacie zariadenie, dozérová radlica, vytrhávaè koreòov, kypriace a vytrhávacie ramená. Gredre sa vyznaèujú vysokou mobilitou a prispôsobite¾nosou nastavenia parametrov pracovných nástrojov, priestrannou a komfortnou kabínou, kåbovým rámom a pohonom všetkých kolies (AWD). Samozrejmosou sú nízke prevádzkové náklady. Použitie: stavebníctvo, komunálny sektor, po¾nohospodárstvo, vodohospodárstvo, cestná sie, lesníctvo

OZNAÈENIE výkon motora trhacia sila hmotnos

t

stroja objem lyžice

m3

EC140 B EC160 B EC210 B EC240 B EC290 B EC360 B EC460 B

kW

73,5

88

107

125

147

184

PS

99

120

143

168

197

247

306

kN

86,1

109

129,5

151,1

172,6

214,1

239,3 44,3

228

min.:

13,2

15,3

20,5

23,5

27,8

36,8

max.:

14,0

16,5

21,9

24,9

29,6

38,1

46

min.:

0,35

0,2

0,5

0,67

0,78

1,5

1,72

max.:

0,75

0,8

1,25

1,45

1,6

1,9

2,45

m

5,5

6,4

6,7

7,0

7,4

7,5

8,3

max. håbkový dosah

! Pásové rýpadlo VOLVO EC360

G86 G710B G720B G730B G740B G780B G726B G746B

G60

G66

G80

kW

60

60

63

82

124

148

165

181

181

175

181

PS

80

80

85

110

166

198

221

243

243

235

243

hmotnos stoja

t

5,1

5,35

6,8

7,03

14,1

15,02 15,66 16,25 19,78 16,06 16,64

max. rýchlos

km/h

30

30

32

32

39,8

45,7

45,7

43,6

38,1

45,7

pohon kolies

-

4x2

4x4

6x4

6x6

6x4

6x4

6x4

6x4

6x4

6x6

6x6

max.prítlak

kg

3592

3871

4210

4635

6744

7697

7790

8745 10268 8099

8584

max. ah

kg

4047

4335

5713

5822

9224

9307 10064 10178 12583 12709 14007

min. rádius otáèania

mm

4115

4115

5029

5029

7747

7772

OZNAÈENIE výkon motora

7772

7798

7747

7772

43,6

7798 Motorový gréder VOLVO G780B

Pevné dumpre EUCLID Popis výrobku: Pevné dumpre EUCLID sú ve¾kokapacitné vozidlá s hmotnosami od 32 do 200 ton. Vyššie prepravné rýchlosti stabilného a jednoducho manévrovate¾ného systému dovo¾ujú zväèšova prepravný výkon dumprov. Vysoký výkon motora sa využíva v spolupráci so sériovo dodávanou automatickou prevodovkou a integrovaným menièom krútiaceho momentu. Tieto stroje sa vyznaèujú ve¾mi pevným rámom. Ich sklopná, robustná korba má ploché zvažujúce dno, nízku nakladaciu výšku a nízkoležiace ažisko. Je vyhrievaná pomocou výfukových plynov. Pre väèší komfort vodièa sú nápravy k rámu prichytené novými hydro-pneumatickými tlmièmi typu NEOCON. Použitie: na ve¾kokapacitnú prepravu nákladov na tvrdých podkladoch, obzvl᚝ vhodné pre prácu v kameòolomoch

EH 600

EH 650

EH 700

EH 750

EH 1000

EH 1100

EH 1600

EH 1700

EH 3000

EH 3500

EH 4000

EH 4500

kW

297

370

392

392

522

567

783

895

1343

1492

1864

2013

PS

398

496

525

525

700

760

1050

1200

1800

2000

2500

2700

km/h

57

63

76

76

72,6

72,6

58,6

64,5

54,7

55,4

48,8

62,0

OZNAÈENIE

výkon motora

max. rýchlos hmotnos stroja objem korby nosnos

t

24,3

26,3

31,9

35,4

41,7

42,8

70,9

71,73 122,1 130,1 157,9 181,5

m3

21

23,5

23,9

27,7

36

38,7

57,1

60,3

101,9 115,1 131,9 147,6

t

32,6

36,3

38

38,6

59,9

65,6

89,7

98,4

156,9 193,3

228

255,4 Pevný dumper EUCLID R65C - EH1100

Kåbové dumpre VOLVO Popis výrobku: Kåbové dumpre VOLVO sú absolútnou svetovou jednotkou na trhu v kategórii terénnych vozidiel. Axiálne otoèný kåb zvyšuje priechodnos stroja aj v nedostupných a obzvl᚝ ažkých terénoch. Nízkoemisné vysokovýkonné motory, ktoré majú ve¾mi nízku spotrebu PHM, poháòajú prednú a prvú zadnú nápravu. Uzávierka na druhú zadnú nápravu kompletizuje silový reazec vozidiel. VOLVO používa kombináciu štyroch 100% uzávierok diferenciálu, jazdí so zabudovanou automatickou prevodovkou a retardérom. Mimoriadne komfortná kabína vodièa spåòa aj najnároènejšie požiadavky. Zavesenie náprav systémom Buggy zabezpeèuje kopírovanie terénu kolesami, prièom korba zostáva vo vodorovnej polohe. Použitie: na zemné práce a prepravu nákladu v ažkom a mäkkom teréne Šmykom riadené nakladaèe VOLVO Popis výrobku: Šmykom riadené nakladaèe VOLVO sa používajú všade tam, kde je potrebné manipulova a pracova s množstvom rôznych prídavných zariadení na malom priestore. Hydraulické riadenie "QUADROSTATIC" umožòuje mimoriadne rýchle pracovné úkony v pracovnom cykle, èím je dosiahnutá vysoká efektívnos a výkonové parametre. Produktová rada ponúka flexibilné riešenie pre široké využitie v po¾nohospodárstve, priemyselnom sektore, stavebníctve, pri demolaèných a zemných prácach, manipulácii s materiálom. Nakladaèe VOLVO patria svojím unikátnym riešením hydraulického vybavenia nedzi najrýchlejšie nakladaèe na svete. Samozrejmosou sú mimoriadne nízke prevádzkové náklady. Použitie: stavebníctvo, po¾nohospodárstvo, komunálny sektor, malé výrobné prevádzky, zemné práce

A25 D 4x4

A25 D 6x6

A30 D 6x6

A35 D 6x6

A40 D 6x6

kW

228

228

242

289

313

PS

310

310

324

387

420

OZNAÈENIE

výkon motora

max. rýchlos

km / h

52

53

53

56

55

t

19,7

21,6

23,1

28,3

31,3

m3

13

15

17,5

20

22,5

t

22,5

24

28

32,5

37

hmotnos stroja objem korby nosnos

Kåbový dumper VOLVO A35D SL 60

SL 70

SL 80

SL 90

SL 110

kW

38

38

64

64

64

PS

49,4

49,4

86

86

86

kN

76

88

125

127

132

km/h

15

15

20

20

20

hmotnos stroja

kg

2451

2661

3169

3150

3481

menovitá nosnos

kg

612

680

839

908

1111

OZNAÈENIE

výkon motora

trhacia sila max. rýchlos

Šmykom riadené nakladaèe VOLVO

STAVEBNÍ TABULKY

31


 

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

KUHN - Slovakia spol. s r.o. Kaukazská 2, 851 01 Bratislava Slovenská republika

R

P

D

M

S

L

T el.: 00421 / 2 / 838 509 Fax.: 00421 / 2 / 5821 097 e-mail: komatsu@kuhn.sk www.kuhn.sk

poboèka: Zvolenská cesta 27, 974 01 Banská Bystrica Tel.: 00421 / 88 / 759 290 Fax: 00421 / 88 / 759 390

KUHN - Bohemia a. s. Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 - Stodulky Èeská republika

N

Te l.: 00420 / 2569 2372 Fa x: 00420 / 2526 332 e-mail: komatsu@kuhnbohemia.cz www.kuhnbohemia.cz

Viskozní tlumící prvky Kabina je instalována na viskozních tlumících prvcích, které redukují hluk a vibrace. Únava posádky se tímto omezuje na minimum.

!

Výjimeèná prostornost a komfort -

X-profil podvozkového rámu - Podvozek s tímto profilem používaný u všech Komatsu rýpadel je ovìøen dlouholetými zkušenostmi. X-profil minimalizuje zkrutné síly pùsobící na vnìjší rámy pásových mechanizmù; tím je dosaženo nejen delší doby životnosti, ale i výrazného zvýšení stability. Standardnì jsou podvozky vybaveny kryty, které ochraòují hydraulické komponenty.

Kabina poskytuje obsluze znaèný prostor zejména v oblasti nohou a hlavy; za sedadlem je k dispozici velký úložný prostor pro osobní vìci. Mnohostrannì seøizovatelná poloha sedadla a ovládacích prvkù uspokojí jakékoli požadavky obsluhy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

NÁZEV A POUŽITÍ : Minirýpadla a kompaktní rýpadla KOMATSU

OZNAÈENÍ

Minirýpadla KOMATSU, jsou ve svìtì nejprodávanìjší stroje svého druhu. Tento komerèní úspìch je nejlepší demonstrací kvality minirypadel, které nabízejí zákazníkovi ta pravá technická øešení pro jeho potøeby. Sedm rùzných modelù od 860 kg nejmenší až po 5000kg nejvìtší model tvoøí jednu z nejširších nabídek minirýpadel, která jsou dnes dostupná a garantuje neustálou reakci na pracovní potøeby každého zákazníka. Minirýpadla této nové generace se vyznaèují vysoce propracovaným konstrukèním øešením zlepšujícím stabilitu strojù, jejich pojezdovou rychlost, komfort obsluhy, ochranu hydr. hadic proti poškození i aplikaci špièkových technických øešení hydrauliky, známých z velkých strojù. Jedná se o systém CLSS (Closed Load Sensing System - snímání zatížení v uzavøeném systému), zajišující max. úèinnosti a vyšší výkon, èi proporcionální servoøízení umožòující pøesné a jednoduché ovládání stroje. Stroje jsou vybaveny jedineènou elegantní kabinou s posuvnými dveømi s výborným výhledem a komfortem pro obsluhu stroje. Minirýpadla nové øady pøedznamenávají další posun ve vývoji této kategorie strojù.

12R8

09-1

maximální hloubka hloubení maximální pracovní výška

PC

PC

mm

maximální nakládací výška

20R8

PC

27R8

PC

PC

35R8

45R8

PC

75R-2

PC

95R-2

PC

110R-1

2825

3365 3460 4030 4400 5160 5760 6145 6095 6250 ( 3516 ) ( 3665 ) ( 4205 ) ( 4665 ) ( 5410 ) ( 5955 ) ( 6420 ) ( 6245 ) ( 6350 )

2025

2370 2500 2765 3120 ( 2520 ) ( 2670 ) ( 2945 ) ( 3360 )

1130

daN

1160

m3

0,02

výkon motora

kW

6,3

rychlost pojezdu

km/h 1,5 - 3 kg

15R8

PC

2000 2160 2350 2650 3150 3520 3650 3735 4100 ( 2180 ) ( 2380 ) ( 2550 ) ( 2900 ) ( 3495 ) ( 3895 ) ( 4050 ) ( 3985 ) ( 4250 )

rypná síla na lžíci

hmotnost stroje

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE:

PC

1465

objem lžíce

880

Ovládaní - Komatsu byla první spoleèností, která svá rýpadla zaèala vybavovat palubním poèítaèem. Nejmodernìjší systém použitý u PC180-6 je i pøes svou sofistikovanost jednoduše ovladatelný.

1360

1930

2136

3750 (4020 )

2847

4190 4440 4125 4615 ( 4395 ) ( 4710 ) ( 4275 ) ( 4700 )

3763

6120

7800

8140

0,25-0,06 0,25-0,06 0,35-0,08 0,45-0,10 0,05-0,13 0,07-0,17 0,13-0,35 0,13-0,35 0,13-0,40

10,6 2,0 1550

11,4

17,4

19,4

21,0

28,9

50,0

2,2 - 4,2 2,2 - 4,3 2,2 - 4,4 2,8 - 4,6 2,8 - 4,6 3,1 - 5,1 1600

2670

3050

3670

4760

7500

55,0

70,9

3-5

2,8 - 4,1

9200

10800

PC35R-8

Pásová hydraulická rýpadla øady PC-7 Active Nejmodernìjší øada pásových rýpadel KOMATSU v hmotnostních kategoriích 13 - 75 t plynule navazuje na øadu minirýpadel a kompaktních rýpadel KOMATSU a na druhé stranì je doplnìna øadou dùlních a lomových rýpadel o hmotnostech 62 - 685 tun s èelními (nakládacími) i podkopovými lžícemi.

Pásová hydraulická rýpadla KOMATSU jsou nejprodávanìjšími rýpadly na svìtì. Nejmodernìjší øada Active prodávaná v Evropì zahrnuje stroje ve hmotnostních kategoriích od 13 do 75 tun. Jedná se o stroje nejmodernìjší konstrukce využívající všech pøedností doposud vyrábìných rýpadel øady 6. Hlavními pøednostmi tìchto strojù jsou vysoká výkonnost, založená pøedevším na velké rychlosti a síle strojù, tradièní spolehlivosti a vysokém komfortu pro obsluhu rýpadel jsou u tìchto modelù neporovnatelný výkon motoru spojený s promyšleným systémem elektronického ovládání, instalace panelu elektronického monitoru, jež dovoluje obsluze velmi jednoduchým zpùsobem pøedvolit pracovní režim nejlépe vyhovující konkrétním pracovním podmínkám a optimalizovat tak produktivitu a spotøebu paliva.

PC210-7 OZNAÈENÍ

PC 130

max.hloubka hloubení max. prac. výška

mm

max. nakládací výška max. obsah lžíce motor - model

PC160

PC180

PC210

PC230NHD

PC240

PC290

PC340

PC380

PC450

PC750

5115 -6015 5240 - 6290 6130 - 6470 4810 - 4995 5355 - 6595 5825 - 7320 5825 - 7320

3130

8045

6655 - 9065 7015 - 8445

8345 - 8970 8735 - 9015 8775 - 9055

3397

10685

10425 - 11635 11510 -11955

2995

7635

7185 - 8285 7565 - 8235

0,6 - 2,38

1,12 - 2,54

5905 - 6535 6090 - 6430 6130 - 6470

2515

9525 - 10025 9665 - 10300 9665 - 10300

3015

6655 - 7135 6715 - 7360 6715 - 7360

m3

0,24 - 0,84

0,27 - 0,95

0,27 -1,14

-

S4D102E

SA4D102E

SA4D102E SAA6D102E-2 SAA6D102E-2 SAA6D102E-2 SAA6D102E-2 SAA6D114E-2 SA6D114E/1

výkon motora

kW

64

78

rychlost pojezdu

km/h

5,5

2,7-4,0- 5,5

hmotnost stroje

t

13

16,5

78

0,45 -1,70

99

0,48 -1,68

107

2,7- 4,0 - 5,5 3,0-4,5 - 5,5 2,6-3,6-5,4 18

21

23.1

0,49 -1,90

0,6 -2,00

118

130

3,1-4,2-5,5

3,1-4,2-5,5

24

29

173

173

1,3 -2,70

228

3,2-4,5 -5,5 4,3 - 3,4 - 2,0 3,2-4,5 -5,4 33,2

40

3,3 - 6,00

SA6D125E-2 SAA6D140E-2

44

331 2,7 - 4,2 77

PC240-7 hydraulické rýpadlo

32

STAVEBNÉ TABU¼KY


STAVEBNÍ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

STAVOPLAST KL spol. s r.o. 384 73 Stachy 266 Èeská republika Tel. : 00420 / 388 428 254 Fax: 00420 / 388 404 102 e-mail: stavoplast@mbox.vol.cz www.menzimuckcz.cz

EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. Vilémovice 19 679 06 Jedovnice Èeská republika Tel.: Fax.: e-mail:

00420 / 516 442 556 - 7 00420 / 516 442 558 schlager@eurostroj.cz prodej@eurostroj.cz www.eurostroj.cz R R

P

D

M

 

P

D

M

S

S Nový MENZI MUCK A51 V nové A-konstrukèní øadì nabízí Menzi Muck opìt kompletní program samostatných kráèivých bagrù pro všestranné použití. Nový Massstab v 5-ti tunové tøídì pøesvìdèí nejen moderním designem, ale také zajistí øidièi optimální komfort pøi vysokých pracovních výkonech. Oèividnou inovací u tohoto bagru je otoèný výložník s rozsahem otáèení 80°/45° a moderní, kompaktní skladbou. Ten umožní práce i v takových podmínkách, které byly dodneška vyhrazeny pouze lopatám.Pod krytem motoru pracuje silný dieslový ètyøválec s dìlenou hydraulikou, což umožòuje stálý a nezávislý pracovní rytmus.

UNIVERZÁLNÍ STROJ 1013 L 17 Motor: 2 - válcový diesel, objem válcù 686 cm3, výkon 16 k / 12 kW pøi 2800 ot / min ( výkon 17 k / 13 kW pøi 3600 ot/min ) Øízení: kloubová konstrukce stroje Hydraulický okruh: pojezdový - max. prùtok 48 l/min pøi pracovním tlaku 180 barù; pracovní - max. prùtok 24 l/min pøi pracovním tlaku 195 barù Kapacity: hydraulická olejová nádrž 21 l, palivová nádrž 16,5 l Baterie: 12 V / 66 Ah Pneumatiky: standartní 7.00 - 12 AS 6 PR; volba I: 27 x 8.50 - 15 EM; volba II: 27 x 10.50 - 15 EM; volba III: 7.00 - 12 AS ET 65; volba IV: dvojité obutí Pøíslušenství: lžice, vidlice nebo speciální zaøízení

! UNIVERZÁLNÍ STROJ 1115, 1120, 1230, 1240, 1250, 1360, 1370 Motor: pro 1115,1120: 3 - válcový diesel Perkins 103 - 10 / 103 - 11, výkon 16 / 19 kW a 22 / 26 koní pøi 2800 / 3000 ot / min; pro 1230,1240, 1250: 3 - válcový diesel Perkins 103 - 11 / 103 - 15, výkon 19 / 24 kW a 26 / 33 koní pøi 3000 / 2800 ot / min; pro 1360,1370: 3 / 4 / 4 - válcový diesel Perkins 103 - 15 / 104 - 19 / 104 - 22, výkon 24 / 31,7 / 35 kW a 33 / 43 / 48 koní pøi 2800 ot / min; Øízení: kloubová konstrukce stroje Kapacity: hydraulická olejová nádrž - model 1115, 1120: 21 l; model 1230: 26,5 l; model 1240, 1250: 18,5 l; model 1360, 1370: 43 l Baterie: 12 V / 66 Ah ( u modelù 1360 a 1370 88 Ah ) Pneumatiky: standardní 7.00 - 12 AS 6 PR ( model 1360, 1370: 10.0 / 75 - 15.3 AS ); volba I: 27 x 8.50 - 15 EM; volba II: 27 x 10.50 - 15 EM; volba III: 7.00 - 12 AS ET 65; volba IV - dvojité obutí: 7.00 - 12 AS ET 65 Pøíslušenství: lžice, vidlice nebo speciální zaøízení

Nový MENZI MUCK A91 NASAZENÍ: Pro práci v extrémních podmínkách, svahová dostupnost do 100 procent svahu práce v neprostupných a zabahnìných terénech. Nasazení strojù v lesním hospodáøství s využitím procesoru pro tìžbu døeva. Úprava vodních tokù a horských bystøin. S využitím vymìnitelných pracovních nástrojù, hydr. bouracích kladiv a vrtných souprav uplatnìní ve stavebnictví a tìžebním prùmyslu.

UNIVERZÁLNÍ RÝPADLO / NAKLADAÈ 1506, 2006, 3006 Motor: pro 1506: 3 nebo 4 - válcový diesel Perkins 103 - 15 / 104 - 19, výkon 24 / 32 kW a 33 / 43 koní pøi 2800 ot / min; pro 2006: 4 - válcový diesel Perkins 404 - 22 / Deutz BF4L 1011 F, výkon 37 / 51 kW a 50 / 70 koní pøi 2800 / 2500 ot / min; pro 3006: 4 - válcový diesel Perkins 404 - 22 / Deutz F4M 2011 / Deutz BF4M 2011, výkon 37 / 45 / 60 kW a 50 / 61 / 81 koní pøi 2800 / 2500 / 2500 ot/min; Øízení: kloubová konstrukce stroje Kapacity: hydraulická olejová nádrž - model 1506: 53 l; model 2006: 63 l; model 3006: 90 Baterie: 12 V / 66 Ah ( u modelù 2006 a 3006: 88 Ah ) Pneumatiky: standardní 27x10.50-15 EM (model 2006: 11.5/80-15.3 AS, model 3006: 12.5/80-18 AS ET+75); volba I: 27x8.50-15 EM (model 2006: 12x16.5 EM, model 3006: 10.5/80-18 AS ET+75); volba II: 10x16.5 EM ( model 2006, 3006: 15.0/55-17 AS ); volba III: 31x15.50-15 AS (model 2006: 15.5/55-18 EM, model 3006: 405/70 R18 ); dvojité obutí Pøíslušenství: lžice, vidlice nebo speciální zaøízení

UNIVERZÁLNÍ RÝPADLO / NAKLADAÈ 4004 D/P, 4004 D/D, 4204 D/P, 4204 D/D Motor: vodou chlazený 4 - válcový diesel Perkins / Deutz, výkon 80 / 51 kW a 110 / 70 koní pøi 2500 ot / min; Øízení: kloubová konstrukce stroje Hydraulický okruh: pojezdový - max. prùtok 140 l/min pøi pracovním tlaku 420 barù; pracovní - max. prùtok 70 l/min pøi pracovním tlaku 200 barù Kapacity: hydraulická olejová nádrž 85 l, palivová nádrž 100 l Baterie: 12 V / 110 Ah Pneumatiky: standardní 12.5/80-18 AS (model 4204: 12.5/80-20 AS); volba I: 15.5/55-18 EM; volba II: 405/70 R 18; volba III: 405/70 R 20; volba IV : dvojité obutí Pøíslušenství: lžice, vidlice nebo speciální zaøízení

* ) Trojokruhový systém s celk. èerpacím výkonem 198 L/min, dvojité èerpadlo s axiálním pístem, èerpací kapacita 2 x 76 L/min. Stálé zubové èerpadlo èerpací výkon 46 L/min, pracovní tlak 250 bar. Ovládací ventily pro hydraulický systém se ovládají pøesnými hydraulickými ovládacími ventily. Rozdìlovaè dodává olej do tøetího okruhu. Chladiè s velkým objemem hydraulického oleje chrání hydrauliku pøed pøehøátím. ** ) Nejnovìjší generace hydrauliky load sensing (LUDV rozdìlování prùtoku v závislosti na zátìži).Systém pracuje s jedním èerpadlem výkonovì regulovatelným. Jedná se o pumpu s axiálními písty a šikmými disky. Pracovní tlak je 280 bar. Øízení reaguje velice jemnì a citlivì. Dopravované množství kapaliny èiní celkovì 280 litrù za minutu. ( Pracovní hydraulika 180L/min, jízdní hydraulika 100L/min ) Jízdní pohon v uzavøeném okruhu je uvádìn v èinnost samostatným èerpadlem s axiálními písty a šikmými disky.

OZNAÈENÍ

vnìjší polomìr otáèení max. výška zdvihu celková výška stroje celková délka stroje motor / výkon celková hmotnost max. nosnost lžice max. nosnost paleta úhel natoèení v kloubu pneumatiky maximální rychlost svahová dostupnost

1506

2006

3006

4004 RL

4004 Tele

4204 RL

2570

2437

2813

3775

3770

3770

4295

2800

2950

2561

2958

3010

3070

4760

3291

1860

1900

2140

2287

2287

2620

2620

1013 L17

1115 / 1120

mm

2108

1800

2160

mm

2720

2687

mm

1969

1780

Typ

1230/1240 1360/ /1250 1370(P48)

2620

10500

Motor

-

turbodieselový motor Kubota, typ VE3300E s pøímým vstøikováním

John Deere diesel-motor typ 4045HF275 s turbodmychadlem

John Deere - 4 válcový 4 taktní

4 válec

4 - válec

3'300

4'500

4'500

6050

Výkon

KW/PS

53 / 72

104

104

3836

3710

Hydraul. systém

-

*)

** )

** )

Pøepravní výkon

I/min.

80/80/50

dle druhu pøíd.zaøízení

dle druhu pøíd.zaøízení

Dosah

mm

6429

8274

8274

Rypná hloubka

mm

3925

6335

6354

Max. rypná výška mm

7440

9288

9288

Rychlost jízdy

0-7

do max. 15

do max. 15

4210

4183

4690

5285

5500

5720

5905

19 / 24

35 / 48

24 / 32

51 / 70

60 / 81

51 / 80

51 / 80

51 / 80

kg

1150

1300

2440

3440

4490

5660

6280

kg

634

-

-

-

-

4243

kg

473

-

-

-

-

-

-

3556

3550

3147

O

± 63

± 70

± 67

± 50

± 57

± 60

± 60

± 38

± 38

± 38

-

27x8.5

27x8.5

27x8.5

11.5x80

12.5x80

km/h

0-8

0 - 12

0 - 15

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 30

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,5/80 * 12,5/80 * 12,5/80 **

* 12,5 / 80 - 18 AS, na objednávku: 1) 15,5/55 - 18 EM, 2) 405/70 R 18, 3) 405/70 R 20 ** 12,5 / 80 - 20 AS, na objednávku: 1) 15,5/55 - 18 EM, 2) 405/70 R 18, 3) 405/70 R 20

A91 4x4 plus

4 - válec

3850

16 / 19

10.0 / 75 27x10.50

9600

-

3623

12 / 13

-

5400

cm3

3479

kW

-

A91 - MOBIL

kg

Obsah

mm

1780-1920 2200-2420

A51

Váha vè. kabiny

poèet válcù

STAVEBNÍ TABULKY

km/h

!#


 

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

Tel.: 00421 / 2 / 45 24 1214 45 24 2542 Fax: 00421 / 2 / 45 243 124 e-mail: terrastroj@nextra.sk www.jcb.com

TERRASTROJ spol. s r.o. Závodná 3 825 68 Bratislava Slovenská republika R

P

D

M

S

Terrastroj je výhradným zástupcom anglickej firmy JCB, ktorá dodáva na Slovensko špièkové stavebné stroje už od roku 1991. Samotná znaèka JCB je u nás známa už desiatky rokov ako synonymum spo¾ahlivosti a tradície. Vïaka trvalo vysokej kvalite strojov a úrovni služieb

zákazníkom firma dosiahla nieko¾ko prvenstiev. Terrastroj je sústavne najväèším dodávate¾om rýpadlonakladaèov na Slovensku, má najviac predaných strojov nielen celkove, ale aj každoroène, èo hovorí o ich stále ve¾kej ob¾ube.

NÁZOV A POUŽITIE VÝROBKU :

TECHNICKÉ ÚDAJE :

JCB Mini - rýpadlá Nové modely prichádzajú s technickými novinkami: Plynule premenlivá šírka podvozku, dvojrýchlostný v štandardnom prevedení. Hydraulický ovládaný výsuvný podvozok prispieva k výrazne lepšej stabilite pri výsuvnom stave. Možnos pracova “rozkroèmo” nad výkopom vo ve¾mi špecifických podmienkach. Zlepšená filtrácia udržuje dokonalú èistotu hydraulického okruhu. Najpredávanejšia kategória minirýpadiel JCB sú modely 803, 804. Tieto výkonnostné rady prešli v poslednej dobe významnými inovaènými procesmi. Modely sú vybavené motormi o výkone 24 kW. Hydraulika “GRUSOMATIC” a dvojrýchlostná prevodovka pomáhajú dosiahnu vyššiu triedu než bežné minirýpadlá. Zlepšená geometria podkopovej sekcie zlepšuje výsypnú výšku, maximálny výškový dosah pri kopaní a zvislý håbkový dosah. Znížená hladina hluku, vnútorný hluk - 82 dB, vonkajší - 96 dB. Volite¾ná dåžka násady 1400 a 1600 mm. Model 8052 sa vyznaèuje kompletne prepracovanou konštrukciou stroja a je vyrábaný s násadou 1900 mm. JCB Pásové rýpadla Pásové rýpadla JCB - JS predstavujú výkonnostnú radu 14 - tich vysokokvalitných rýpadiel od 7 do 45 t. Každý zo strojov má mimoriadne vysokú produktivitu a životnos. Stroje sú vyrobené najmodernejšou technológiou a ich konštrukcia poskytuje vysokú výkonnos, pohodlie pre obsluhu, dlhdobú spo¾ahlivos a minimálnu údržbu. Pásové rýpadlá používajú výkonné a spo¾ahlivé motory ISUZU s výkonom od 43 kW do 164 kW, splòujúce požiadavky na nízke emisie R49 zavedené v krajinách EÚ. Elektronický riadiaci systém CAPS II s inštalovanou vlastnou diagnostikou so štyrmi pracovnými režimami a posilovaèom zdvíhania, úèinnou hydraulikou dosahuje vysokú výkonnos stroja a jeho ¾ahké ovládanie. Priestorná kabína bola navrhnutá ergonomicky tak, aby poskytovala obsluhe dlhodobo príjemné prostredie a minimalizovala únavu. Hlavnými charakteristickými prvkami sú citlivé ovládaèe a dobrá vidite¾nos. Ve¾mi

801

OZNAÈENIE

1732 -1882/ 1967- 2155

maximálna pracovná výška

mm

maximálna nakladacia výška

na lyžici na výložníku

2600-2700/ 3375-3525

- najstaršie JCB stroje na Slovensku majú zhruba 30 rokov a pracujú spo¾ahlivo dodnes. V prípade kúpy nového stroja vieme starý stroj od Vás odkúpi naspä.

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA : 802

Plus& Super

803

804

Super

Super

8017 / 8018

2102

2523

2102 / 2302

2807

23411

3995

4133

3277

3932

3277 / 3387

4422

4693

5547

5679

8015

Micro / Microplus

maximálna håbka håbenia

rypná sila

3

Žiaden iný dodávate¾ okrem TERRASTROJ s.r.o. Vám neponúka stroje 9. generácie, èo pre Vás znamená viac než 50 rokov neustáleho zlepšovania a zdokona¾ovania celkového technického riešenia, takže Vᚠstroj dosahuje vyššie pracovné výkony a tým Vám dokáže zarobi viac peòazí než iné stroje

8052

8060

1790-1895/ 2475- 2625

2390

2792

2390 / 2504

3205

3344

4088

3988

-

11,0

17,30

13,4 / 13,1

19,9

22,6

37,0

41,0

-

8,0

13,00

8,7 / 7,8

17,3

17,8

24,0

26,0

kN

výkon motora

kW

12,7

13,6

23,9

13,6 / 13,6

23,9

23,9

34,0

34,0

rýchlos pojazdu

km/h

-

2,2

2,5 / 4,2

2,1 - 3,6

2,0 - 3,6

2,2 - 3,7

2,5 - 4,3

2,5 - 4,4

hmotnos stroja

kg

-

1620

2455

1742/1751

2975

3471

5200

6050 Mini - rýpadlo JCB

jemný filtraèný systém JCB Nephron, ktorý odstraòuje z oleja všetky èastice väèšie ako 1,5 µm, výrazne znižuje obsah neèistôt a kondenzáciu v systéme. Zároveò znižuje poèet výmien oleja a olejového filtru a tým i náklady na údržbu stroja ( interval na výmenu hydraulickej kvapaliny po 5000 mth ). Maximálna håbka výkopu rýpadlom je 4,16 - 12 m. Sortiment ponúkaných lopát: 0,09 až 2,25 m3. Firma JCB ponúka pásové rýpadlá v prevedení JS 220 XD, JS 260 XD, JS 330 XD vhodné pre nasadenie v ažkých podmienkach - demolaèné práce. Ïalej ponúkame rýpadlo JS 220 LR s dosahom do 15 m pre úpravu korýt riek.

JCB Pásové rýpadlo OZNAÈENIE max.håbka håbenia max. prac. výška

mm

max. nakladacia výška max. obsah lyžice

m3

JZ 70

JS 130

JS 160L / NL

JS 180L

JS 200L /S/N

JS 210 L

JS 220XD

JS 220LR

JS 240 S / NL

JS 260XD

4580

6050

6460

6445

6600

6600

6600

11990

7320

7320

8400

8580

6810

9410

9580

9595

9400

9400

9400

12660

9860

9860

10650

11240

5560

7020

6920

6955

6750

10450

6970

6970

7560

7970

0,09 - 0,30 0,32 - 0,80 0,35 - 0,90 0,35 - 0,90

6750

6750

0,4 - 1,19

0,4 - 1,19

JS 330 L/NL

JS 460

0,77 - 1,46 0,28 - 0,50 0,77 - 1,46 0,77 - 1,46 1,18 - 1,85 1,39 - 2,25

motor - model

-

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

výkon motora

kW

44,0

64,0

72,0

72,0

95,5

95,0

95,5

95,5

118,0

118,0

163,6

215,0

rýchlos pojazdu

km/h

3,4 - 4,9

2,3 - 5,5

2,3 - 5,5

2,3 - 5,5

2,3 - 5,5

-

2,3 - 5,5

2,3 - 5,5

2,4 - 5,5

2,4 - 5,5

3,2 - 5,0

2,0 - 5,0

hmotnos stroja

t

7,2 - 8,0

13,21-13,89 16,0 -16,94 18,12-18,47 19,63-20,69 21,32-21,56 21,09-22,15 21,56-22,10 23,75-24,62 24,92-25,79 31,70-32,50 44,60-46,34

JCB Pásové rýpadlo JCB Kolesové rýpadla Kolesové rýpadla JCB sú európskym výrobkom s použitím japonskej techniky, ktorá má za úèel zvýšenie produktivity, spo¾ahlivosti a ekonomiky prevádzky. Dostatoèný výkon strojov zabezpeèujú inovované motory ISUZU. Hydraulický systém je jedným z najmodernejších a najvýkonnejších systémov, ktoré sú v dnešnej dobe vyrábané. Hydraulický systém je aktivovaný záažou a poskytuje vysokú úèinnos a výkon k prevádzke rýpadla. Ve¾mi jemný filtraèný systém JCB Nephron, ktorý odstraòuje z oleja všetky èastice väèšie ako 1,5 µm, výrazne znižuje obsah neèistôt a kondenzáciu v systéme. Zároveò znižuje poèet výmien oleja a olejového filtru a tým i náklady na údržbu stroja. Posilòovanie riadenia, najmenší polomer otáèania vo svojej triede, kompaktný poèítaè, malý polomer naklápania rýpadla znamenajú vynikajúcu manévrovate¾nost týchto strojov. Elektronický riadiaci systém CAPS II dosahuje vysokú výkonnos stroja a jeho ¾ahké ovládanie. Priestorná kabína bola navrhnutá ergonomicky tak, aby poskytovala obsluhe dlhodobo príjemné prostredie a minimalizovala únavu. JCB Šmykové mininakladaèe Mininakladaèe JCB ROBOT nastolili nové formy bezpeènosti. Revoluèné jednoduché rameno nakladaèa umožòuje boèný prístup do kabíny. Riadenie so servopohonmi, integrovaný rýchlozáves a množstvo príslušenstva zaruèuje vynikajúcu výkonnos stroja a jeho viacúèelovos. Výhodou je i zlepšený prístup k servisným miestam stroja. Modely R185 a R1105 majú vynikajúci výkon pri nasadeniach na ažké práce. Rýchlos presunu po komunikáciách je až dvojnásobná. Sú vybavené motorom o výkone 56,6 kW. Systém HI-Flow zaisuje vyššiu hydraulickú silu a je volite¾nou výbavou pre modely R160, R170 a R185. Prístrešok ROPS / FOPS so zavesenými dverami poskytuje bezpeèný a ¾ahký prístup.

OZNAÈENIE

JS 130W

max.håbka håbenia max. prac. výška

mm

max.nakladacia výška max. obsah lyžice

m3

JS 145W

JS 175W

JS 160W

JS 200W

5930

4200 - 5105 4490 - 5250

6225

6225

10400

9185-10400 9195-10235

10235

10235

7950

6625 - 7785 5995 - 7165

7575

7575

0,32 - 0,80 0,2 - 0,54 0,2 - 0,54 0,35 - 0,90 0,35 - 0,90

motor - model

-

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

výkon motora

kW

63,0

72,0

95,0

72,0

72,0

rýchlos pojazdu

km/h 3,3 - 27,0 3,3 - 35,0 3,8 - 35,0 3,8 - 25,0 3,8 - 25,0

hmotnos stroja

t

13,6

14,960

17,970

16,5

20,2 JCB Kolesové rýpadlá

ROBOT 160 / 170

ROBOT 190 / 1110

ROBOT 190 / 1110 pásový

2711 / 2705

3114 / 3114

3130 / 3130

2270 / 2244

2423 / 2423

2439 / 2439

kg

500 / 650

900 / 1200

900 / 1100

rypná sila lopaty

kN

8,82 / 13,72

-/-

-/-

obsah lopaty

m3

0,29 / 0,37

0,29 / 0,37

0,29 / 0,37

výkon motora

kW

32,0 / 32,0

60,0 / 69,0

60,0 / 69,0

rýchlos pojazdu

km/h

11,0 / 11,0

11,0 / 11,0

10,0 / 10,0

hmotnos stroja

t

2,4 / 2,5

3,5 / 3,725

4,4 / 4,625

OZNAÈENIE max. prac. výška maximálna nakladacia výška nosnos do max.výšky

mm

JCB Mininakladaèe

36

STAVEBNÉ TABU¼KY


1200

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

MOS Šitboøice spol. s r.o. Brnìnská 577 691 76 Šitboøice Èeská republika Tel.: 00420 / 519 421 683 Fax: 00420 / 519 421 225 email: info@mos-sitborice.cz www.mos-sitborice.cz ATRIMEX spol. s r.o. Pestovate¾ská 10 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 00421 / 2 / 436 320 12 Fax: 00421 / 2 / 436 320 13 email: atrimex@atrimex.sk

Výhradný zástupca pre SR:

R

P

D

S

L

COMPEL, a.s. Francúzskych partizánov 036 08 Martin Slovenská republika Tel.: 00421 / 43 / 424 54 00-2 Fax: 00421 / 43 / 424 52 45 e-mail: kov40@compel.sk www.compel.sk

N

R

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA :

Ložná plocha Hmotnos Poèet

APS 133

APS 110

APS 63

APS 90

APS 45

APS - znížená ložná plocha APS 55

APS 180 P

APS 130 P

APS 150 P

APS 80 P

APS 110 P

APS/P - široká ložná plocha

NU 16 - 804A

NU 35 - 80

NU 16 - 804

NU 25 - 80

NU 16 - 804

NU 16 - 80

NU 16 - 804

NU - vhodné aj za osobné autá OZNAÈENIE PRÍVESOV MOS

dåžka

mm 2650 2800 3250 3500 3250 3500 4400 6000 6500 7000 7000 7000 3785 4600 5000 6000 6400 7000

šírka

mm 1050 1400 1780 1800 1780 1800 1800 2500 2500 2500 2500 2500 1900 1970 1900 1970 1970 1900

užitoèná

kg

1220 1150 1740 1700 2730 2700 2600 6000 8000 9800 11600 14000 3350 4100 4700 6400 8300 10000

celková

kg

1600 1600 2500 2500 3500 3500 3500 8000 11000 13000 15000 18000 4500 5500 6300 9000 11000 13300

náprav

-

1

2

1

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

kolies

-

2

4

2

4

2

4

4

4

4

8

8

8

2

2

2

4

4

4

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o. Opletalova 65 841 07 Bratislava Slovenská republika Tel.: 00421 / 2 / 64 775 375 Fax: 00421 / 2 / 64 776 371 e-mail: ots@ots.sk www.ots.sk D

M

S

OTS - SPADOVÁ MIEŠAÈKA SM 150 Spadová miešaèka SM 150 je urèená na výrobu betónových zmesí a èerstvej malty triedy B 15 až B 50. Miešaèka je prevozná s ruène ovládaným sklápaním bubna. Bubon je poháòaný elektromotorom cez prevodovku.

MIEŠACIA POLOHA

Popis: Technické údaje: èerstvý betón èerstvá malta Technický výkon miešaèky 1,7 m3/h 2,3 m3/h Užitoèný objem miešacieho bubna 150 dm3 Miešací cyklus 160 s 240 s Doba miešania 45 s 120 s Doba vyprázdòovania 15 s 20 s Max. ve¾kos kameniva 32 mm Menovitý príkon 1,1 kW Napäová sústava TNC - 3 PEN, 50 Hz, 40V + 5% Hmotnos miešaèky 155 kg Celkové rozmery: - dåžka 1280 mm - výška 1460 mm - šírka 790 mm 3 Menovitý výkon 2,3 m3/h 3,4 m /h 275 dm3 Geometrický objem miešacieho bubna 25 ot/min Frekvencia otáèania bubna 995 mm Plniaca výška Vyprázdòovacia výška 440 mm Objem èerstvého betónu 102,3 dm3

a b c d e f

Samonakladací mobilný miešaè betónových zmesí CARMIX 2.5 Motor: Perkins 1004.42, vodou chladený, 4 - valcový, max. výkon 64 kW / 87 k pri otáèkach 2300 ot/min Prevodovka: hydrostatická, pohon na všetky 4 kolesá Kabína: pevná bezpeènostná kabína ROPS-FOPS s dvoma dvermi na boku vozidla mimo nakladacej lopaty Kapacity: voda 2 x 270 l, palivo 105 l, hydraulický olej 80 l Hydraulický systém: tri okruhy, dve variabilné èerpadlá pre jazdu a otáèanie bubna, kúrenie voda / olej - vzduch Brzdy: kotúèové v olejovom kúpeli vo vnútri diferenciálu, dva nezávislé okruhy, obrátená hydraulická parkovacia brzda Pneumatiky: terénne 12,5 - 20 PR 12 Samonakladací mobilný miešaè betónových zmesí CARMIX 3.5 T Motor: Perkins 1004.40 Turbo, vodou chladený, 4 - valcový, max. výkon 84 kW / 114 k pri otáèkach 2300 ot/min Prevodovka: hydrostatická, pohon na všetky 4 kolesá Kabína: pevná bezpeènostná kabína ROPS-FOPS s dvoma dvermi na boku vozidla mimo nakladacej lopaty Kapacity: voda 2 x 400 l, palivo 110 l, hydraulický olej 80 l Hydraulický systém: tri okruhy, dve variabilné èerpadlá pre jazdu a otáèanie bubna, kúrenie voda / olej - vzduch Brzdy: kotúèové v olejovom kúpeli vo vnútri diferenciálu, dva nezávislé okruhy, obrátená hydraulická parkovacia brzda Pneumatiky: terénne 16 / 70 - 20 PR 14 Samonakladací mobilný miešaè betónových zmesí CARMIX5.5XL Motor: Perkins 1006.60 Turbo, vodou chladený, 6 - valcový, max. výkon 114 kW / 155 k, prieène uložený Prevodovka: hydrostatická, pohon na všetký 4 kolesá Kabína: pevná bezpeènostná kabína ROPS-FOPS s dvoma dvermi na boku vozidla mimo nakladacej lopaty Kapacity: voda 2 x 600 l, palivo 150 l, hydraulický olej 120 l Hydraulický systém: tri okruhy, dve variabilné èerpadla pre jazdu a otaèanie bubna, kúrenie voda / olej - vzduch Brzdy: kotúèové v olejovom kúpeli vo vnútri diferenciálu, dva nezávislé okruhy, obrátená hydraulická parkovacia brzda Pneumatiky: terénne 18 - 19,5 PR 16 Minidumper CARMIX D.5000 Motor: Perkins 1004.42, vodou chladený, 4 - valcový, max. výkon 64 kW / 87 k pri otáèkach 2300 ot/min Prevodovka: hydrostatická, pohon na všetky 4 kolesá Kabína: otoèné sedadlo obsluhy s bezpeènostným rámom ROPS-FOPS

rám miešací bubon pohon bubna prieènik ovládacie zariadenie elektrické zariadenie

CARMIX ONE

CARMIX 2.0

CARMIX 2.5

prevádzková hmotnos

OZNAÈENIE kg

2800

4700

6000

7300

8800

-

celková šírka

mm

1829

2078

2310

2420

2500

-

celková dåžka

mm

3706 ( 4980* ) 4600 ( 6340* ) 5100 ( 6555* ) 5600 ( 7150* ) 6265 ( 7505* )

-

stavebná výška

mm

2600 ( 2820* ) 2725 ( 3500* ) 3000 ( 3980* ) 3230 ( 4325* ) 3150 ( 4050* )

-

rozvor kolies

mm

1890

1890

2000

2350

2700

vonk. polomer

mm

4500

3250

4850

3700

-

-

kapacita bubna

l

1400

2800

3400

4750

7600

5000

kapacita betónu

m3/ dávka

1

2

2,5

3,5

5,5

6

kapacita lopaty

l

180

300

400

540

600

-

dávka/hod

4

4

4

4

4

užit.záaž.: 10t

batéria

V / Ah

12 / 80

12 / 120

12 / 120

12 / 120

12 / 120

12 / 120

max. rýchlos

km/hod

14

23

25

25

30

25

%

30

30

30

30

30

30

rozmery ( *s lopatou )

P

produktivita

stúpavos

!&

S

Samonakladací mobilný miešaè betónových zmesí CARMIX 2.0 Motor: Perkins 704.30, vodou chladený, 4 - valcový, max. výkon 47 kW / 64 k pri otáèkach 2600 ot/min Prevodovka: hydrostatická, pohon na všetky 4 kolesá Kabína: otoèné sedadlo obsluhy s bezpeènostným rámom ROPS-FOPS Kapacity: voda 450 l, palivo 100 l, hydraulický olej 70 l Hydraulický systém: tri nezávislé okruhy, dve variabilné èerpadlá pre jazdu a otáèanie bubna, jedno prídavné èerpadlo pre prevádzku, vstupný aj výstupný filter kúrenie voda / olej - vzduch Brzdy: kotúèové v olejovom kúpeli vo vnútri diferenciálu, dva nezávislé okruhy, mechanická parkovacia brzda Pneumatiky: terénne 12,5 - 18 PR 10

kapacity

R

M

Samonakladací mobilný miešaè betónových zmesí CARMIX ONE Motor: Perkins 103.15, vodou chladený, 3 - valcový, max. výkon 23,5 kW / 31,5 k pri otáèkach 2800 ot/min Prevodovka: hydrostatická, pohon na všetký 4 kolesá Kabína: otoèné sedadlo obsluhy s bezpeènostným rámom ROPS-FOPS Kapacity: voda 2 x 150 l, palivo 35 l, hydraulický olej 25 l Hydraulický systém: štyri okruhy, dve variabilné èerpadlá pre jazdu a otáèanie bubna, dve prídavné èerpadlá pre prevádzku a riadenie, kúrenie voda / olej - vzduch Brzdy: kotúèové v olejovom kúpeli vo vnútri diferenciálu, dva nezávislé okruhy, mechanická parkovacia brzda predných kolies Pneumatiky: terénne 11,5 / 80 - 15,3 PR 10

Príves APS 110 - P - široká ložná plocha

Príves APS 133 - nízka ložná plocha

D

Firma Metalgalante bola založená v roku 1976. Od svojho vzniku sa zaoberá projektovaním a výrobou domiešavacích strojov s cie¾om maximálnej produktivity a ekonomickej efektivity výroby betónu. Výsledkom vývoja, dôkladným výberom dodávate¾ov, precíznou výrobou a testovaním vznikol CARMIX - synonymum 4 x 4 samonakladacieho miešaèa betónových zmesí.

NÁKLADNÉ PRÍVESY A ŠPECIÁLNE NÁKLADNÉ PRÍVESY ZA AUTOMOBIL

!

P

STAVEBNÉ TABU¼KY

CARMIX 3.5 T CARMIX 5.5 XL CARMIX D.5000

-


STAVEBNÍ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o. Opletalova 65 841 07 Bratislava Slovenská republika Tel.: 00421 / 2 / 64 775 375 Fax: 00421 / 2 / 64 776 371 e-mail: ots@ots.sk www.ots.sk

R

P

D

M

ATRAM BRNO spol. s r.o. Støelice 22, 664 47 Brno Kanceláø:

Grohova 32 A, 602 00 Brno Èeská republika Tel./Fax: 00420 / 541 21 99 85 e-mail: atrambrno@clavis.cz www.atram.com R

S

CHARAKTERISTIKA: Základy Obchodno-Technických Služieb siahajú do vtedajšieho podniku Strojstav Bratislava, ktorý zastával v bývalom Èeskoslovensku jedno z rozhodujúcich postavení pri zabezpeèovaní prevádzky schopnosti stavebných mechanizmov, výrobu stavebných strojov a výrobu strojno-technologických zariadení nielen pre tuzemský ale i zahranièný trh. V rámci rozširovania služieb pre podniky stavebníctva a iných odvetví zriadil podnik k 1.1.1973 závod Obchodno-technických služieb pre poskytovanie služieb podnikom rezortu stavebníctva. V roku 1991 po reštrukturalizácii národného hospodárstva sa z podniku Strojstav vyèlenili Obchodno-technické služby a vznikla spoloènos OTS spol. s r.o. Bratislava so zámerom pokraèova v tradícii servisných a obchodných èinností pre potreby stavebných podnikate¾ov v rámci mechanizácii na Slovensku. Napriek útlmu stavebníctva na Slovensku v rokoch 1992 až 1995 postupne si OTS spol. s r.o upevnila svoje postavenie na území Slovenska v oblasti predaja, servisu a požièiavania cestných stavebných strojov a mechanizmov. Hlavné sídlo Obchodno-technických služieb sa nachádza v Bratislave, Devínskej Novej Vsi.

BAGELA - mobilný recyklátor živicových asfaltových zmesí MOBILNÉ RECYKLÁTORY NA VYBÚRANÚ I VYFRÉZOVANÚ ŽIVICOVÚ ZMES PREDNOSTI RECYKLÁTOROV BAGELA

PROCES RECYKLÁCIE A JEJ PREDNOSTI

Úspornos: Termostatom ovládaný naftový horák so spotrebou 5 l nafty na 1 tonu spracovanej zmesi. Jednoduché ovládanie: Hydraulický systém umožòuje presné ovládanie otáèok a pozície pracovného bubna. Elektronický systém zabraòuje prehriatiu stroja. Jednotlivé velièiny sú ¾ahko èitate¾né z ovládacieho panelu. Plynulos prevádzky: Hydraulické ovládanie násypky umožòuje plynulé plnenie bubna. Možnos vyprázdnenia hotovej zmesi priamo na miesto aplikácie alebo do prepravného prostriedku a rošt k zachyteniu podkladového kameniva u¾ahèuje pokládku nového koberca. Stabilita: Dvojnápravový podvozok s mechanickou nájazdovou brzdou vybavenou automatickým spätným uvo¾nením a zadnej opery zaisujú stabilitu stroja pri práci i preprave. Do štandardnej výbavy podvozku patrí výškovo nastavite¾né oje s výmenným závesom pre èap alebo gu¾u.

Fáza 1. Vybúranie starej zmesi a jej uloženie priamo v mieste použitia - nulové náklady na odvoz vybúranej alebo vyfrézovanej zmesi - nulové náklady na skládkovanie nepotrebného materiálu - úspora èasu Fáza 2. Vlastná recyklácia - nulové náklady na nákup novej zmesi - nulové náklady na dopravu novej zmesi - možnos výroby iba potrebného množstva materiálu Fáza 3. Pokládka živicového koberca - plynulos pokládky - možnos asfaltovania i za ve¾mi nízkych teplôt - nezávislos na obalovaèkách

P

D

M

S

HYDRAULICKÉ RYPADLO - NAKLADAÈ K162 N Firma ATRAM Brno spol. s r.o. dodává na èeský trh modernizované hydraulické rypadlo - nakladaè K 162 N na podvozku ZETOR 4x4. Rypadlo je standardnì vybaveno otevírací nakládací lopatou a pøední hnanou nápravou, na pøání zákazníka pak teleskopickým ramenem podkopového zaøízení. Nový design vychází z konstrukce traktoru ZETOR Model 77 a jistì uspokojí všechny zájemce o nejlevnìjší traktorové rypadlo ve své kategorii na èeském trhu. Podvozek nové verze rypadla K 162 vychází z osvìdèené traktorové øady ZETOR UØ I. Motor o výkonu 70 koní zajišuje dostateèný výkon pro pracovní èinnost podkopového zaøízení, resp. nakládací lopatu. Standardnì je dodávaná mechanická pøevodovka s reverzací pojezdu. Kabina rypadla - nakladaèe K 162 A zajišuje plné pohodlí pro obsluhu a splòuje všechny požadované normy pro bezpeènost a hygienu práce. Je prostorná, s dobrým výhledem do pracovního prostoru stroje. Výkonné topení a možnost zabudování klimatizace zajistí dobré pracovní podmínky pro obsluhu za všech klimatických podmínek. Rypadlo nakladaèe je standardnì dvoupákové. Všechny ovládací prvky umožòují snadnou ovladatelnost jak nakládací lopaty, tak podkopového zaøízení. Na pøání zákazníka je možné stroj doplnit o další zaøízení a výbavu. Èelní nakládací lopatu lze doplnit paletizaèními vidlemi. K bagrovacímu zaøízení je možné dodat podkopové lžíce o šíøce 300 mm až 700 mm, urovnávací lžíce s boèním naklápìním o šíøce 1000 mm, vrtací zaøízení s dosahem až 2000 mm nebo nakládací koš.

Rypadlové zaøízení Objem lopaty normální Šíøka lopaty Max. vodorovný dosah Max. výškový dosah Max. vysýpací výška Max. hloubka dosahu Vodorovný dosah lopaty pøi max. výškovém dosahu Pøíèný posuv rypadla Nakládací zaøízení Nominální nosnost Nominální geometrický objem lopaty Objem lžíce s navršením Šíøka lžíce Max. výsypná výška (otevírací lopata) Max. vodorovný dosah lžíce pøi vyklopení Vzdálenost výsypu od èela stroje pøi max. výsyp. výšce Max. výška postranic dopravního prostøedku

R

BA 7000 F

SPOLOÈNÉ PRE VŠETKY TYPY: Horák ovládaný termostatom Chassis - odpružený dvojnápravovým podvozkom max. rýchlos - 80 km ažké zariadenie - vymenite¾né pod¾a typu ažného vozidla - /oko+èap alebo gu¾a a miska/ Pre BA 10000 F - ažné zariadenie je iba oko a èap Záruka: 6 mesiacov

BA 10000 F BA 4000

BA 7000 F

BA 10000 F

Dåžka

TECHNICKÉ PARAMETRE mm

4400

5400

6750

Výška

mm

2000

2100

2450

Šírka

mm

2000

2000

2450

Horák typ

výkon kW

MAN, 135

MAN 2 st., 280

MAN 2 st., 400

Motor

Diesel

HATZ E 79, ruèný štart

HATZ-SUPRA, el. štart

HATZ, el. štart

Výkon motora

kW

4,3

8,6

22

Generátor

stried.prúdu

2KVA, 220 V

2KVA, 220 V

2KVA, 220 V

Výkon

t/hod

3-4

6-7

8 - 10

Palivo

nafta-spotreba

Brzdy

parkovacie

P

D

M

15l / hod.

5l / t.

5l / t.

nájazdová, áno

vzduchová, áno

Rozmìr

V R H1 T H1 W X

0,24 m3 600 mm 5750 mm 3950 mm 3050 mm 4600 mm 3750 mm 1250 mm

Symbol

Rozmìr

B Hmax Kmax K H

0,24 m3 600 mm 5750 mm 3950 mm 3050 mm 4600 mm 3750 mm 1250 mm

5

00420 / 565 323 148 00420 / 565 323 170 cime@cime.cz www.cime.cz

S

Spoleènost Cime, s.r.o., se sídlem v Pelhøimovì, byla založena v kvìtnu roku 1994. Pøi svém založení byla èinnost spoleènosti orientována na prodej a servis zemìdìlských strojù urèených pro široký okruh zemìdìlských subjektù. Koncem roku 1994 spoleènost zakoupila objekt bývalé STS v Pelhøimovì, do kterého se po rekonstrukci pøestìhovala. V novém sídle došlo postupnì k rozšíøení èinnosti o výmìnné støedisko autoagregátù, velkoobchod a maloobchod s pneumatikami a pneuservis. Spoleènost CIME, s.r.o. je výhradním zástupcem pøedních výrobcù stavebních strojù a pøíslušenství - MERLO, IMER. Nedílnou souèástí prodeje je i kompletní záruèní a pozáruèní servis všech strojù uvedených znaèek a prodej náhradních dílù.

MERLO - pásový minitransporter Cingo

MERLO - Cingo M6 - samonakládací transportér betonu a dumper. K dispozici také další typy nástaveb.

CINGO M4

CINGO M6

CINGO M8

CINGO M10

nosnost

kg

400

600

800

1000

vlastní hmotnost

kg

200

280

360

520

šíøka x délka

mm

680 x 1295

810 x 1350

810 x 1350

990 x 1580

OZNAÈENIE

nájazdová, áno

Symbol

CIME, s.r.o. K silu 1426 393 01 Pelhøimov Èeská republika Tel.: Fax.: e-mail:

BA 4000

1200

max. stoupavost ( bez / s bøemenem ) výkon benzinového motoru max. rychlost

Poznámka

STAVEBNÍ TABULKY

%

100 / 30

100 / 40

100 / 40

100 / 40

kW / k

- / 5,5

-/9

- / 13

- / 20

km / hod

3,5

5,2

5,2

5,2

- ruèní starter - bez plošiny obsluhy - ocelový podvozek - hydraulický pohon

- ruèní starter - bez plošiny obsluhy - podvozek: ocel.profil - hydrostatický pohon

- elektrický starter; hydrostatický pohon - bez nebo se zasouvací plošinou obsluhy - podvozek: ocelový profil s rychloupínacím systémem hydrauliky hydraulicky ovládaným

39

!


1200

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

SACHARÈUK, spol. s r.o. Vážného 7a 621 00 Brno Èeská republika

HYDREX spol. s r.o. Partizánska cesta è. 1465 962 05 Hriòová Slovenská republika Tel.: 00421 / 45 / 5497025, 6, 9 Fax: 00421 / 45 / 5497675 e-mail: hydrex@zv.psg.sk

R

P

D

M

Tel.: 00420 / 541226449 - 53 Fax: 00420 / 541226448 e-mail: info@sacharcuk.cz www.sacharcuk.cz

R

S

SORTIMENT PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA

Presuvný poklop

! Paletizaèné vidly

D

S

L

N

SMYKEM ØÍZENÉ NAKLADAÈE NOVOTNÝ B 761, B 861, B 961

WAY LOCUST L 1203 Univerzálny nakladaè na štvorkolesovom podvozku, riadený preklzovaním kolies. S použitím širokého sortimentu prídavných zariadení je využite¾ný vo všetkých oblastiach hospodárstva.

Zubová lopata

P

Vidly s pridržiavaèom

OZNAÈENIE

Technické údaje: Výška nakladaèa Dåžka nakladaèa s lopatou Šírka nakladaèa s lopatou Hmotnos: Prevádzková Prepravná Celková Pracovné parametre: Nominálna nosnos Bod preaženia Geometrický objem lopaty Navàšený objem lopaty Hnacia sila Motor: Typ Druh Menovitý výkon / otáèky

2145 mm 3745 mm 2100 mm 3950 kg 3870 kg 5150 kg 1200 kg 2400 kg 0,52 m3 0,65 m3 41 kN

OZNAÈENÍ

B 761

B 861

B 961

celková délka stroje

mm

3300

3300

3300

celková šíøka stroje

mm

-

-

-

celková výška stroje

mm

2060

2060

2060

hmotnost stroje

kg

2850

2950

3100

max. nosnost

kg

750

850

950

výkon motoru

kW

35 ( 2200 ot/min )

48 ( 2200 ot/min )

54 ( 2200 ot/min ) Zetor / 4

SMYKOVÉ NAKLADAÈE NOVOTNÝ

YANMAR 4TNE 98 štvordobý 51,1 kW / 2500.min-4

LOCUST L 1203

ŠMYKOVÉ NAKLADAÈE WAY

Nakladaè je øízený prokluzem kol, což umožòuje vynikající manévrovatelnost na malém prostoru. Výkonové parametry spolu s rychloupínaèem a širokým sortimentem pøídavných zaøízení pøedurèují stroj k širokému využití zejména ve stavebnictví, zemìdìlství, komunálních službách a pod. Komfortní ovládání nakladaèe zajišují køížové servoventily s ergonomickými rukojemi. Vnitøní uspoøádání kabiny a vestavìná pøístrojová deska ve stropní èásti zajišují dostateènì pohodlný prostor pro obsluhu. Nakladaèe jsou vybavený osvedèenými motory Zetor. Hydraulický pohon nakladaèa je pøes hydraulické agregáty od výrobcu hydrauliky Rexroth. Pojezdové Nakladaè také splòuje podmínky provozu vozidel po komunikacích. pøevodovky jsou dvì - øetìzové.

celková dåžka stroja

mm

3745

typ motoru / poèet válcù

-

Zetor / 4

Zetor / 4

celková šírka stroja

mm

2100

rypná síla

kN

16

18

20

celková výška stroja

mm

2145

navršený objem lopaty

m3

0,46

0,53

0,60

hmotnos stroja

kg

3950

výškový dosah

mm

2600

2600

2640

max. nosnos

kg

1200

výkon motora

kW

51,1

-

Yanmar 4TNE 98 / 4

kN

29

navàšený objem lopaty

m3

0,65

výškový dosah

mm

-

typ motora / poèet valcov rypná sila

ZTS BAUMASCHINEN, a.s. Za opravnou 6 150 00 Praha 5 Èeská republika Tel.: 00420 / 257 223 144 Fax: 00420 / 257 222 368 e-mail: zts@cmail.cz www.baumaschinen.cz

WAY LOCUST L 752

THOMAS Equipment Ltd. P.O.Box 510, 29 Hawkins Road Centreville, New Brunswick Canada E7k 3G4

Univerzálny nakladaè na štvorkolesovom podvozku, riadený preklzovaním kolies. S použitím širokého sortimentu prídavných zariadení je využite¾ný vo všetkých oblastiach hospodárstva. SORTIMENT PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA

Zubová lopata

Kombinovaná lopata

Zametacie zariadenie s lopatou

Paletizaèné vidly

Presuvný poklop

Vidly s pridržiavaèom

OZNAÈENIE

LOCUST L 1203

Technické údaje: Výška nakladaèa Dåžka nakladaèa s lopatou Šírka nakladaèa s lopatou Hmotnos: Prevádzková Prepravná Celková Pracovné parametre: Nominálna nosnos Bod preaženia Geometrický objem lopaty Navàšený objem lopaty Hnacia sila Motor: Typ Druh Menovitý výkon / otáèky

2040 mm 3340 mm 1780 mm

R

2940 kg 2860 kg 3690 kg

P

D

M

S

SMYKEM ØÍZENÉ NAKLADAÈE THOMAS

750 kg 1537 kg 0,365 m3 0,45 m3 27 kN YANMAR 4TNE 94 štvordobý 43 kW / 2500.min-1

Smykem øízené mininakladaèe jsou v Evropì velmi populární stroje a spoleènì s minirypadly dokáží tvoøit vysoce výkonný tým úspìšnì konkurující u nás oblíbeným rypadlo-nakladaèùm. Smykem øízené nakladaèe THOMAS pøedstavují to nejlepší v této kategorii stavebních strojù. V souèasné dobì je v naší nabídce pìt výkonovì odlišných typù. Do nakladaèù THOMAS jsou montovány motory Kubota, hydraulický systém Sauer - Danfoss. Boèní pøevodovky jsou øetìzové, je použit pøedem vytažený øetìz bez další potøeby údržby. Robustní konstrukce nakladaèù THOMAS ve spojení s použitými komponenty zaruèuje jejich dlouhou životnost s minimálními náklady na údržbu. Velká nakladaèù THOMAS. Záruka je poskytována v délce 24 nabídka pøídavných zaøízení rozšiøuje možnosti využití mìsícù nebo 2400 mth na celý stroj, 5 let na rám stroje. OZNAÈENÍ

85

105

153

175

245

2673

2921

3246

3538

3721

mm

908

1289

1461

1727

1798

mm

1813

1803

1867

2108

2134

hmotnost stroje

kg

1353

1679

2504

3175

3629

750

max. nosnost

kg

386

454

680

794

1089

kW

43

výkon motoru

kW

11,8

22,5

34,3

41,8

64,7

-

Yanmar 4TNE 94 / 4

-

Kubota / 3

Kubota / 4

Kubota / 4

Kubota / 4

Kubota / 4 3162

ŠMYKOVÉ NAKLADAÈE WAY

SMYKOVÉ NAKLADAÈE THOMAS

celková dåžka stroja

mm

3340

celková délka stroje

mm

celková šírka stroja

mm

1780

celková šíøka stroje

celková výška stroja

mm

2040

celková výška stroje

hmotnos stroja

kg

2940

max. nosnos

kg

výkon motora typ motora / poèet valcov rypná sila

kN

17

navršený objem lopaty

m3

0,45

výškový dosah

mm

-

"

typ motoru / poèet válcù rypná sila

kN

998

794

1882

1928

objem lopaty

m3

0,25

0,29

0,4

0,5

0,6

výškový dosah

mm

2375

2604

2794

3385

3145

STAVEBNÉ TABU¼KY


STAVEBNÍ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

KOLEX, s.r.o. Janka Krá¾a 27 949 01 Nitra Slovenská republika Tel.: Fax: e-mail:

R

P

D

S

L

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o. Opletalova 65 841 07 Bratislava Slovenská republika Tel.: 00421 / 2 / 64 775 375 Fax: 00421 / 2 / 64 776 371 e-mail: ots@ots.sk www.ots.sk

00421 / 37 / 651 1598 00421 / 37 / 652 4334 kolex@kolex.sk www.kolex.sk

N

R

* D - dieselový motor, E - elektrický motor

BSA 1000

BSA 1400

1002 - D (E)

1005 - D

1005 - E

1405 - E

1407 - D

1408 - E

1409 - D

Výkon

m3/h

20 ( 14 )

54

47

55

71

79

91

Tlak v betóne

bar

75

59

55

106

106

106

106 115 (D)

Pohon ∅

kW 20 (D) / 22 (E)

doprav.valcov

Zdvih piestov

S

Ucelený systém pozostávajúci z ¾ahko prenosnej pohonnej jednotky, pružnej hriadele a vibraènej hlavice. Dåžka hadíc 1000 mm, 1500 mm, 3000 mm a 5000 mm a vibraèná hlavica priemeru 30 mm, 38 mm a 48 mm umožòujú individuálne použitie pod¾a typu staveniska. Pohonná jednotka sa pripája priamo na sie 230 V. Pod¾a princípu kyvadla sa premení 3000 otáèok za minútu pohonnej jednotky pomocou pružnej hriadele na 12000 kmitov za minútu vo vibraènej hlavici. Nízke východzie otáèky garantujú vysokú prevádzkovú bezpeènos a dlhý èas použitia. Pohonná jednotka je chránená pred preažením vypínaèom ochrany motora.

59 (D)

45 (E)

75 (E)

115 (D)

110 (E)

180

180

200

200

200

200

Technické údaje:

mm

1000

1000

1000

1400

1400

1400

1400

2109 P - D

2106 HP - E

POHONNÁ JEDNOTKA MVX Prevádz. hmotnos kg 10,7 Motor elektromotor 230/50 V/Hz Príkon motora W 1200 (príkon) 750 (výkon) Otáèky motora 1/min. 3000 Rozmery (dl x š x v) 370 x 200 x 260 Príslušenstvo popruh

BSA 2100 2109 H - D (E) 2110 HP - D

BSA 14000

2107 HP - E

14000 HP - D 14000 HP - E

m3/h

95

110

71

90

57

200

95

Tlak v betóne

bar

152

220

220

260

260

260

220

Pohon

kW 171 (D) / 160 (E)

240 (D)

200 (E)

240 (E)

200 (E)

365 (D)

320 (E)

doprav.valcov

M

120

Výkon

Zdvih piestov

D

mm

TYP ÈERPADLA Model

P

PONORNÉ VIBRÁTORY MVX

STACIONÁRNE ÈERPADLÁ BETÓNU

- pre každodenné použitie a pre špeciálne aplikácie - na prekonávanie ve¾kých vzdialeností v èerpaní betónu.

TYP ÈERPADLA Model

1200

mm

200

200

200

180

180

180/200/280

200

mm

1000

2100

2100

2100

2100

2100

2100

ÈERPADLÁ BETÓNU na automobilovom podvozku

PRUŽNÉ HRIADELE Hmotnos Dåžka hriadele Priemer hriadele

kg mm mm

! VIBRAÈNÁ HLAVICA Hmotnos Priemer

SW 100 1,5 1000 26

SW 150 2,0 1500 26

PV 30 1,6

kg mm

30

PV 38 2,3 38

SW 300 4,0 3000 26

PV 48 3,8 48 SW 500 8,5 5000 26

VIBRAÈNÉ NOHY RADY SRV - program s budúcnosou Výkon èerpadla: 60, 90, 110, 140, 160, 180, 200 m3/hod

M 16

TYP VÝLOŽNÍKA

M 20

M 24

M 28

M 31

M 32

M 36

M 42

M 46

M 52

4

4

5

M 58 / 4

-

3

3

4

4

5

4

4

Typ rozloženia

-

Z

Z

Z - roll

Z

MZR

Z

Z

Vertikálny dosah

m

16,4

20,0

23,6

27,6

30,5

31,9

35,6

41,9

45,2

52,0

57,1

Horizontálny dosah

m

13,0

16,4

19,7

23,8

26,6

28,0

31,7

38,0

41,5

48,1

42,3

Håbkový dosah

m

8,1

9,5

14,5

18,1

20,4

20,8

23,7

29,1

33,0

38,1

53,1

Výška rozbalenia

m

4,1

5,5

4,9

6,4

5,7

7,7

8,7

10,0

12,3

10,4

15,4

Predné

m

2,3

3,9

5,5

6,2

6,3

6,3

6,3

8,0

8,0

10,5

10,4

Zadné

m

2,3

2,3

2,3

2,3

6,3

6,3

6,3

8,0

8,4

9,9

10,2

Šírka podpier

Poèet ramien

4

roll - fold roll - fold multi Z

multi Z

PUMI - ÈERPADLÁ BETÓNU na automobilovom podvozku s domiešavaèom

- preprava, miešanie, èerpanie a uloženie betónu - všetko jedným strojom s jedným èlovekom - PUMI pokryje menšie práce (do 20 m3 betónu), lacno a rýchlo - zvl᚝ vhodné tam, kde je ve¾ké èerpadlo neekonomické a tam, kde sú väèšie dopravné vzdialenosti

TMM 16

TMM 21

TMM 24

TMM 26

TMM 28

100 / 4,5

100 / 4,5

125 / 5,5

100 / 4,5

125 / 5,5

Šasi / rozkladanie

-

TR / 2 - Z

TR / 3 - Z

TR / 3 - Z

TR / 3 - Z

TR / 4 - Z

Vertikálny dosah

m

16,3

20,6

23,8

25,6

27,8

Horizontálny dosah

m

12,8

16,9

20,0

21,8

24,0

Håbkový dosah

m

6,5

9,9

12,4

13,6

16,9

Výška rozloženia

m

6,6

5,6

6,9

7,6

6,5

Šírka podpier zadné / predné

m

-/-

4,0 / -

4,0 / 2,3

4,0 / 2,3

5,4 / 2,5

SYSTÉM ÈERPADLA

ROTOROVÉ ÈERPADLO Q

CS VENTIL - PIESTOVÉ ÈERPADLO

Výkon (max.teoret.) m3/h

58

56

Doprav.tlak (max.t.) bar

25

57

mm

125

230

l

RQ 380 / 380

CS 250 / 250

l/min

120

230

Otáèky ro¾ní

min-1

35

-

Poèet prepnutí

min-1

-

32

doprav. potrubia

Násypka na betón Množstvo oleja

DOMIEŠAVAÈ Objem plnenia Rýchlos otáèania

SRV 60

Motor

SRV 65

SRV 70

Robin 4-takt, benzín

Výkon motora

kW

2,0

3,0

3,0

Poèet úderov

1/min

720

670

670

Håbka zhutnenia do

cm

50

50

50

Šírka zhutòov. patky

cm

28

28

28

Hmotnos

kg

66

70

71

bezolovnatý norm.benzín

JEDNOSMERNÉ A REVERZNÉ VIBRAÈNÉ DOSKY

Dopravné potrubie mm/“

TYP

Palivo

Miešaè je vyrobený zo špeciálnej ocele s 27 MnB5. Hrúbka steny ocele 3,5 - 6 mm. Miešacia špirála s tvrdonávarom.

TYP VÝLOŽNÍKA

Ekologický nezávadný 4-taktný benzínový motor. Hmotnos zaisujúca hospodárne zhutòovanie. Dvojitý blokovací systém predlžujúci životnos. K prevádzkovej bezpeènosti patrí prachu a voduvzdorné púzdro, mazanie rozprašovacím olejom. Zlepšený filtraèný systém s dodatoèným predfiltrom optimalizuje dobu použitia. Motor, karburátor a filter nachádzajúce sa mimo prašnej zóny zvyšujú prevádzkovú bezpeènos. Vedenie stroja bez chvenia zvyšuje komfort obsluhy.

Liebherr HTM 704 P ( HTM 604 P s PUMI 16 ) m3

7 ( 6 s PUMI 16 )

min-1

14

- sú urèené na zhutòovanie zemín, živíc a zámkovej dlažby. pohon zabezpeèujú osvedèené štvortaktné a dieselové motory Honda, Robin, Hatz. Reverzné dosky sú vybavené systémom systémom ovládania plynulej regulácie pojazdu vpred a dozadu. Ako príslušenstvo je možné doda plastovú podložku pre prácu so zámkovou dlažbou. Dvojkolesový podvozok slúži na ¾ahší prevoz stroja. Ako zvláštne príslušenstvo u väèších a ažších dosiek možno doda ocelové platne na rozšírenie hutniacej dosky. Pre prácu so živicami sú zabezpeèené kropiace systémy, zabraòujúce lepenie živíc na dosku.

JEDNOSMERNÉ VIBR. DOSKY Prevádzková hmotnos Odstredivá sila Frekvencia Pracovná šírka Motor Typ motora Max. výkon DIN 70020

REVERZNÉ VIBR. DOSKY Prevádzková hmotnos Odstredivá sila Frekvencia Pracovná šírka Motor Typ motora Max. výkon DIN 70020

STAVEBNÍ TABULKY

kg kN Hz mm

kW

kg kN Hz mm

kW

CF 2 78 12 98 440 Robin EY 15 benzín 2,6

CF 4 127 20 90 500 Hatz 1 B 20 diesel 3,4

CF 8 108 20 90 500 Robin EY 20 benzín 3,4

CR 3 180 32 87 500 Hatz 1 B 20 diesel 3,4

CR 3 R 176 32 87 500 Robin EH 25 D benzín 6,3

CR 4 248 32 70 500 Hatz 1 B 30 diesel 5,6

CR 5 319 38 68 550 Lombardini 15 LD 400 diesel 7,3

CR 8 540 45 62,5 600 / 700 Hatz 1 D 50 S diesel 8,1

RC 40 R 95 16,2 70 451 Robin EY 20 benzín 3,7

"


 

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

JAMI PRAHA s.r.o. V Rovinách 40, 140 00 PRAHA 4 Èeská republika Tel.: Fax: e-mail:

00420 / 241 4444 11, 241 4442 16 00420 / 241 4444 00 jami@iol.cz

JAMI Servis s.r.o. Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: e-mail:

R

P

D

M

00421 / 2 / 5363 7577, 5363 7584 00421 / 2 / 5341 2145 jami@jamiservis.sk

S Steelmaster - UNICUT 14XV / 16XV

METAX - strihací automat SIMPLEX H - strihaèky betonárskej ocele

!

Zluèuje v sebe vysoký výkon stabilných a flexibilitu mobilných strihacích liniek. Unikátny vahovací a merací systém zabezpeèuje vysoký výkon a vysokú presnos strihania ocele. Poèítaèový systém zabezpeèuje jednoduché ovládanie automatu. Je možné použitie aj v nekrytých armovniach s kapacitou cca 4.000 ton/rok.

Osvedèené a výkonné strihaèky betonárskej ocele s bezpeènostným hydraulickým pohonom. Sú vybavené horizontálnymi nožmi a kolieskami pre jednoduché premiestnenie na stavbe. Dodávajú sa v troch výkonnostných variantoch, a to: Simplex 35 E strihá oce¾ pevnosti 450 N/mm2 do priemeru ∅ 35 mm Simplex 45 H strihá oce¾ pevnosti 450 N/mm2 do priemeru ∅ 45 mm Simpelex 60 H strihá oce¾ pevnosti 450 N/mm2 do priemeru ∅ 60 mm Simplex 45 a 60 sa dodáva i v prevedení HV, ktoré má vertikálny nôž a je vhodné do strihacích liniek v armovniach alebo paneláròach.

SIMPLEX 45 H

SPECIAL,PERFEKT - ohýbaèky betonárskej ocele Vyrábajú sa v prevedení : SPECIAL S, ktoré má osvedèenú elektromechanickú predvo¾bu uhlov. Svojou jednoduchou obsluhou a robustnou stavbou sú vhodné najmä na stavby. PERFEKT CB, ktoré majú moderné programové ovládanie. Toto ovládanie umožòuje rýchle zadávanie uhlov ohybu, ako i uloženie èasto sa opakujúcich typov ohybov do pamäte a ich rýchle vyvolanie. Sú vhodné do armovní, alebo panelární. Obe varianty ovládania sa dodávajú v nasledovných výkonových typoch : Special 32 S ,alebo Perfekt 32 CB/CBB ohýba oce¾ pevnosti 450 N/mm2 max. ∅ 32 mm. Special 42 S alebo Perfekt 42 CB ohýba oce¾ pevnosti 450 N/mm2 max. ∅ 42 mm, 5 ks ∅ 20 mm. Special 55 S ohýba oce¾ pevnosti 450 N/mm2 max. ∅ 55 mm. Perfekt 60 CB ohýba oce¾ pevnosti 450 N/mm2 max. ∅ 60 mm, alePERFEKT 60 CB bo 5 ks ∅ 20 mm.

PERMATIC - automatické zariadenie na dvojstranné ohyby Garantuje ekonomické spracovanie ocele. Jeden èlen obsluhy, z bezpeèného miesta, zabezpeèuje vkladanie nastrihanej ocele , realizáciu dvojstranných ohybov a odloženie spracovanej ocele.

UNIMATIC , TWINMATIC a TWINMASTER - automatické strmienkovaèky Zabezpeèujú vysoko efektívnu výrobu strmienkov a rovnanej ocele zo zvitkov. Umožòujú spracovanie ocele valcovanej za tepla aj za studena a vyznaèujú sa automatickým nastavením rovnacích kladiek, poèítaèovým ovládaním používajúcim WINDOWS, ktoré umožòuje uloženie 999 najèastejšie používaných tvarov strmienkov v pamäti, grafické znázornenie naprogramovaných tvarov strmienkov, h¾adanie chýb pomocou modemu a rozhranie 232 umožòuje prevádzku on - line a prenos dát vo formáte PDF. Zariadenia môžu by vybavené patentovaným systémom ANTI TWIST umožòujúcim spracovanie hrebienkových ocelí vo zvitkoch nižšej kvality.

OHÝBACÍ VÝKON:

MAX. ∅ TYÈ

40

32

28

25

20

16

14

12

10

8

POÈET TYÈÍ

1

2

3

3

3

4

5

6

7

9

MINI - SHEARLINE strihacia linka Predstavuje zariadenie zložené z osvedèených stavebných prvkov strihaèiek a ohýbaèiek, ktorého výkonnos a priestorové usporiadanie zodpovedá presne nárokom zákazníka, hlavne v menších prevádzkach armovní a panelární.

UNIMATIC 12 XV spracuje oce¾ 1 x ∅ 5 až ∅ 12 mm UNIMATIC 16 XV spracuje oce¾ 1 x ∅ 6 až ∅ 16 mm TWINMATIC 12 XV spracuje oce¾ 2 x ∅ 6 až ∅ 10 mm, 1 x ∅ 6 - ∅ 12 mm TWINMATIC 16 XV spracuje oce¾ 2 x ∅ 6 až ∅ 12 mm, 1 x ∅ 6 - ∅ 16 mm TWINMASTER 16,TWINMASTER 16 II spracuje oce¾ 2 x ∅ 6 až ∅ 12 mm, 1 x ∅ 6 a ∅ 16 mm.

Dåžka prísuvných dráh: 14 m , Šírka prísuvných dráh: 120 mm Merací rozsah mernej dráhy: 11m, Šírka mernej dráhy: 180 mm Celková dåžka: cca 30 m, Šírka vrátane zberných boxov: 4 m STRIHACÍ VÝKON: POÈET TYÈÍ PRI PEVNOSTI

TYÈ ∅ MM

6

10

20

28

32

50

60

450N/mm2

90

40

9

4

3

1

1

650N/mm

70

34

7

4

2

1

-

850N/mm

53

26

5

3

2

-

-

2 2

COMBILINE - linka na strihanie a ohýbanie betonárskej ocele

TWINMASTER 16

UNICUT - rovnaèky betonárskej ocele Umožòujú ve¾mi ekonomické spracovanie zvitkovej ocele priemerov od ∅ 6mm do ∅ 16mm. Vyznaèujú sa schopnosou spracova oce¾ valcovanú za tepla a za studena i oce¾ divoko navinutú. Rovnaèky sa vyznaèujú krátkym èasom nastavenia rovnacích kladiek , vysokou rýchlosou rovnania / až 180 m /min/ a vysokou presnosou merania strihaných dåžok./ tolerancia + - 1mm/m/ Dodávajú sa v troch výkonových vyhotoveniach.

ROZMERY SPRAC. OCELE MAX. PEVNOS MATERIÁLU MAX. POSUV AŽNÁ SILA NÁHONU PRESNOS VÝROBY INŠTALOVANÝ PRÍKON TLAK HYDR.ÈERPADLA

"

UNICUT 14XV

UNICUT 16XV

∅ 5 - ∅ 12 / 14 mm 700 N / mm2 180 m / min 12 000 N ± 1 mm / m 30 kW 90 - 205 Bar

∅ 6 - ∅ 16 mm 700 N / mm2 150 m / min 15 000 N ± 1 mm / m 37 kW 90 - 170 Bar

UNICUT 12 XV spracováva zvitkovú oce¾ s priemerom od ∅ 5 mm do ∅ 12 mm UNICUT 14 XV spracováva zvitkovú oce¾ s priemerom od ∅ 5 mm do ∅ 14 mm UNICUT 16 XV spracováva zvitkovú oce¾ s priemerom od ∅ 8 mm do ∅ 16 mm. Rovnaèky je možné doplni automatickým výmenníkom drôtu a rôznymi odbernými zariadeniami na odber narovnaných dåžok.

Stavebnicový systém firiem STEMA/PEDAX, ktorý umožòuje individuálne riešenie s oh¾adom na kapacitu , priestorové možnosti a efektivitu práce. Linka v základnom postavení pozostáva z pojazdného skladu tyèovej ocele, stacionárneho strihacieho systému, systému dopravníkov a zariadenia na dvojité ohyby PERMATIC. Je vhodné do krytých armovní s kapacitou cca 5000 ton / rok. Max. rozostup stredu ohybu: 13 m Min. rozostup stredu ohybu: 1,35 m

CADORMATIC - strihacia linka Predstavuje vysoko výkonný stavebnicový systém , ktorý je možno zostavi z oh¾adom na požiadavky zákazníka. Výkon linky je 10.000 ton roène a viac. 300 500 Šírka dráhy Celková dåžka pri dåžke prútov 12 m a meracieho rozsahu 12 m : min. 30 m min. 30 m Celková dåžka pri dåžke prútov 24 m a meracieho rozsahu 16 m : cca 48 m

cca 48 m

Dopravná rýchlos :

0-2m/s

1/2m/s

Kapacita linky za smenu 8h: 80 t Strihací výkon :

STAVEBNÉ TABU¼KY

16 tyèí ∅ 25

120 t


STAVEBNÍ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o. Opletalova 65 843 02 Bratislava Slovenská republika Tel.: 00421 / 2 / 64 775 375 Fax: 00421 / 2 / 64 776 371 e-mail: ots@zutom.sk www.zutom.sk/ots

R

P

D

M

S

GRINDEX - Ponorné odvodòovacie èerpadlá Nová rada vysokoefektívnych odvodòovacích èerpadiel vhodných na široké použitie: v kameòolomoch, pri ažbe štrku, v baniach, na staveniskách, v rôznych priemyselných odvetviach, v požiarnej ochrane. - elektronický kontrolný systém ochrany motora SMART - rotaèný systém zabezpeèuje chod èerpadla len v správnom rotaènom smere - fázová ochrana chráni èerpadlo pred tým, aby bolo v chode zapojenia všetkých 3 fáz - tepelná ochrana v každom staronovom vinutí zabraòuje prehriatiu motora - pomocné chladenie èerpadiel vzduchom Ïalšie výhody èerpadiel GRINDEX: - vonkajší pl᚝ z vlnitej galvanizovanej ocele - dvojité mechanické tesnenie AQUABLOCK - dvojroèná záruka na prepálenie nasucho vïaka systému SMART - jednotný dizajn všetkých èerpadiel - nízka spotreba energie

!

GRINDEX - Kalové èerpadlá pre silne kontaminované kvapaliny Použitie: v kamenárstve, v celulózo - papierenskom priemysle, v potravinárskom priemysle, v tepláròach, v cementáròach, pri úprave splaškov Rotaèný systém: chráni èerpadlo pred rotáciou v nesprávnom smere a vyluèuje problémy spojené s preažením, nízkou kapacitou a abnormálnym opotrebovaním. Fázová ochrana: vyluèuje riziko poruchy motora v dôsledku vypadnutia jednej z fáz. Ak jedna z fáz vypadne, motor automaticky vypne. Tepelná ochrana: v každom staronovom vinutí chráni èerpadlo pred prehriatím motora. Vzduchový ventil: èerpadlá GRINDEX môžu by v chode bez rizika poškodenia. Akonáhle èerpadlo zaène nasáva vzduch, vzduchový ventil sa otvorí a obežné koleso zaène fungova ako ventilátor a chladi motor, tesnenie a ložiská. Kalové èerpadlá GRINDEX môžu prepravova i silne kontaminované kvapaliny s pevnými èasticami až do ve¾kosti tenisových loptièiek bez rizika upchatia. Všetky sú vybavené vírivými obežnými kolesami, max. kapacita 2900l/min, prepravná vzdialenos až do 40 m.

STAVEBNÍ TABULKY

43


1200

STAVEBNÉ STROJE BUILDING MACHINES BAUMASCHINEN

Tel.: 00420 / 541 587 187 Fax.: 00420 / 541 212 790 e-mail: info@obnovabrno.cz www.obnovabrno.cz

Obnova Brno, a.s. Herèíkova 1a 657 71 Brno Èeská republika R

P

D

M

S

Víceúèelové pláštì Široká škála pl᚝ù pro rozmanité druhy stavební mechanizace, zejména kolové nakladaèe, teleskopické manipulátory, komunální vozidla,… Pláštì jsou používány v rozmanitých terénních podmínkách, od vyslovenì tìžkého terénu až po pøevažující provoz po komunikaci v pøípadì komunálních vozidel. Široká škála dezenù a rozmìrù pokrývá nejrozmanitìjší požadavky na použití. Rozsáhlou nabídku pl᚝ù v diagonálním provedení vhodnì doplòují novì zavádìné rozmìry s radiální celoocelovou konstrukcí kostry.

Radiální víceúèelové a EM pláštì Radiální pl᚝ì pro rozmanité druhy stavební mechanizace, zejména kolové nakladaèe, teleskopické manipulátory, komunální vozidla, … Pláštì jsou používány v rozmanitých teréních podmínkách, od vyslovenì tìžkého terénu až po pøevažující provoz po komunikaci v pøípadì komunálních vozidel. Univezální dezén pokrývá nejrozmanitìjší požadavky na použití.

!

Pláštì pro rypadla Robustní pláštì vyvinuté pro použití na kolových rypadlech. Konstrukce dezénu poskytuje vedle optimálních zábìrových vlastností v daných podmínkách maximální životnost. Pøi konstrukci pl᚝ù je brán do úvahy i požadavek na zajištìní maximální stability strojù. Pláštì jsou urèeny do dvojmontáže, pøípadnì doplnìné gumovým mezikružím. Dezén EM-22 je optimalizovaný osvìdèený dezén NB38 vyznaèující se vynikající trakcí, stabilitou a odolností. Dezén EM-23 je díky vysokému zaplnìní urèen pro kamenitý povrch.

Pláštì pro velké stavební stroje Masivní pláštì diagonální konstrukce urèené zejména pro použití na kolových nakladaèích, motorových grejdrech a menších damperech. Dezén EM-20 zajišuje maximální zábìr v mìkkém terénu, pøi vysoké odolnosti. Pro práci v kamenitém terénu je vhodný dezén EM-30, který má dobrý zábìr a vysokou odolnost proti mechanickému poškození. Novì pøipravený dezén EM-60 nabízí univerzálnìjší použití pro rozmatité prostøedí.

Traktorové industriální pláštì Sortiment traktorových industriálních pl᚝ù zahrnuje širokou škálu pl᚝ù pro rypadlové nakladaèe, lesnické a industriální traktory a další. Pláštì jsou používány v rozmanitých terénních podmínkách, od vyslovenì tìžkého terénu až po pøevažující provoz po komunikaci v pøípadì komunálních vozidel. Škála dezénù a rozmìrù pokrývá nejrozmanitìjší požadavky na použití. Zesílená konstrukce dezénu poskytuje vedle optimálních zábìrových vlastností v daných podmínkách maximální životnost.

Pláštì pro válce a traktorové grejdry Pláštì pro válce jsou vyrábìny ve variantách Compactor, Compactor Extra a Compactor Smoth. Jednotlivá provedení se liší nosností, šíøkou a profilem. Dezén TD-01 je urèen na zábìrová kola vibraèních válcù. Pro gejdry je urèen dezén TG-02, jenž má výborné zábìrové vlastnosti a lze jej použít i pro kratší pøesuny silnicí.

Pláštì pro malé nakladaèe Pláštì pro malé nakladaèe øízené smykem jsou robustní pláštì speciálnì vyvinuté pro toto použití. Konstrukce dezénu poskytuje vedle optimálních zábìrových vlastností v daných podmínkách též maximální životnost. Pøi konstrukci pl᚝ù je brán do úvahy i požadavek na zajištìní maximální stability strojù. Nabízená škála dezénù a rozmìrù pokrývá požadavky na obutí vìtšiny malých nakladaèù.

Pláštì zábìrové Pláštì vyznaèující se výnikající trakcí, samoèistící schopností a stabilitou. Vhodné pro použití pøedevším pro èelní nakladaèe, teleskopické nakladaèe, malé dampery a další samohybné stroje a zaøízení, kde je požadavek na výše uvedené vlastnosti. Novinkou jsou dezény TR-09 pro pøední kola bac-hoe nakladaèù, TR-10 pro malé nakladaèe a teleskopické plošiny, TR-11 pro malé dampery a nakladaèe, a v neposlední øadì TR-12 využitelný pro kolová rypadla.

Pláštì pro vysokozdvižné vozíky Pláštì pro vysokozdvižné vozíky jsou vyrábìny v dušovém provedení v sedmi dezénech a ètrnácti rozmìrech od 8 do 15 palcù pro rychlosti do 30 km/hod a pro nosnosti až do 4 745 kg. Na výbìr jsou jak dezény pro užití ve výrobních halách a zpevnìných podkladech, tak dezény jenž jsou díky pevným zábìrovým blokùm vhodné i na nezpevnìnou komunikaci.

44

ROZMÌR 10.5 -18 12.5 -18 10.5 -20 12.5 -20 14.5 -20 16/70-20 (405/70-20) 405/70-20 (16/70-20) 405/70 -24 18 -19.5 18 -22.5

Nabídka dezénù

MPT-01 MPT-01 MPT-01 MPT-01 MPT-01 -

MPT-02 MPT-02 MPT-02 MPT-02 -

MPT-03 MPT-03 MPT-03 MPT-03 MPT-03 -

MPT-21 MPT-21 MPT-21

-

ROZMÌR 405/70R18 (16/70R18) 335/80R20 (12.5R20) 365/80R20 (14.5R20) 405/70R20 (16/70R20)

NB38 NB38 NB38 NB38

EM-20 EM-20 EM-20 EM-20 EM-20 EM-20 EM-20 NB38

NB57

EM-30 EM-30 EM-30 EM-30 EM-30 EM-30 EM-30 NB57

TI-03

TI-04 -

-

-

MPT-04

MPT-05

EM-01

MPT-21

EM-22 EM-22 EM-22 -

EM-23 -

NB38

MPT-04

EM-23

EM-20

EM-30

EM-60

TI-04

TI-06

UK5

Compactor

TD-01

TG-02

SK-01

SK-02

TR-10

TR-01

TR-09

TR-11

FL-01

FL-02

FL-04

EM-40 EM-40 -

EM-50 -

EM-60 EM-60 EM-60 EM-60 EM-60 -

TI-05 -

TI-06 TI-06

UK5 -

TR-09 -

Nabídka dezénù

TD-01 -

Compactor -

ROZMÌR

TG-02 TG-02

Nabídka dezénù

SK-01 -

SK-02 SK-02 SK-02 SK-02 -

ROZMÌR

TR10

Nabídka dezénù

TR-01 TR-01 TR-01 TR-01

TR-03 TR-03 TR-03 -

TR-04 -

FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01 FL-01

FL-02 FL-02 FL-02 -

FL-03 FL-03 -

ROZMÌR 23 x5 4.00 -8 5.00 -8 16x6 -8 18x7 -8 6.00 -9 21x8 -9 6.50 -10 23x9 -10 7.00 -12 27x10 -12 7.50 -15 8.15 -15 8.25 -15

-

MPT-03

Nabídka dezénù

TI-02 -

23x8.50 -12 27x8.50 -15 10.0/75 -15.3 10 -16.5 12 -16.5 14 -17.5

10.0/75-15.3 11.5/80-15.3 15.0/55-17 14-17.5 12.0/75-18 12.5/80-18 400/70-20 600/40-22.5 15.5/80-24 17.5L-24

MPT-07 -

Nabídka dezénù

ROZMÌR 11.00 -20 23.1 -26 13.00 -24 14.00 -24

-

NB38 Extra NB38 Extra NB38 Extra -

ROZMÌR 12.5/80 -18 16.9 -24 IND 17.5L -24 IND 19.5L -24 IND 18.4 -24 IND 23.1 -26 IND 26.9 -28 IND

MPT-06 MPT-06

Nabídka dezénù

ROZMÌR 15.5 -25 17.5 -25 20.5 -25 23.5 -25 26.5 -25 26.5 -29 18.00 -25 STARŠÍ ZNAÈENÍ

MPT-05 MPT-05 MPT-05 MPT-05 -

Nabídka dezénù

EM-01 EM-01 EM-01 EM-01

ROZMÌR 8.25 -20 9.00 -20 10.00 -20 11.00 -20

MPT-04 MPT-04 MPT-04 MPT-04 MPT-04 MPT-04 -

TR-09 -

TR-10 -

TR-11 -

TR-12 -

FL-05 -

-

FL-07 -

Nabídka dezénù

FL-04

STAVEBNÉ TABU¼KY


Z DVÍHACÍ ZAØÍZENÍ,

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY, MANIPULÁTORY - PLOŠINY

"

I. VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY A MANIPULAÈNÍ TECHNIKA: ING. VLASTIMIL KASINA ..................................................................... 46 II. HLAVNÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ DRUHÙ VOZÍKÙ ........................................................................................................... 47 III. PØEHLED VÝROBCÙ A DOVOZCÙ ............................................................................................................................ 48 ZDVÍHACÍ ZAØÍZENÍ, VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY DESTA ( Compel ) ................................................................................................................................................... 49 JUNGHEINRICH ................................................................................................................................................ 50 - 51 GEKKON ............................................................................................................................................................... 52 NET ( Manitou ) ..................................................................................................................................................... 53 TERRASTROJ ( Nissan ) ............................................................................................................................................ 53 LINDE ( Liftec Global ) .................................................................................................................................... 54 - 55 STILL ........................................................................................................................................................... 56 - 57 WAREX ( Komatsu ) ................................................................................................................................................. 58 KALMAR .............................................................................................................................................................. 59 MANIPULÁTORY - PLOŠINY I. PØEHLED VÝROBCÙ A DOVOZCÙ MANIPULÁTORÙ ......................................................................................................... 60 CIME ( Merlo ) ...................................................................................................................................................... 61 EUROSTROJ SCHLAGER ............................................................................................................................................ 62 NET ( Manitou ) ....................................................................................................................................................... 63 EUROSTROJ SCHLAGER ..................................................................................................................................... 64 - 65 NET ( Manitou ) .......................................................................................................................................................66

STAVEBNÍ TABULKY

"#


Vysokozdvižné vozíky a manipulaèní technika Tento pøehled má pøedevším sloužit

i vozíky se spalovacími motory dodávány jako zážehové (diesel) tak plynové. Motor

pro rychlou a pokud možno kom-

s pohonem na plyn bývá omezen pouze na malé a støední nosnosti, u velkých nos-

plexní informaci o nabídce motoro-

ností to již není reálné. U elektrických vozíkù je klíèovým prvkem trakèní baterie.

vých vozíkù na èeském a slovenském

Její charakteristika je dána jejím napìtím a výkonem daným zlomkem V/Ah. Ten cha-

trhu. Snaží se jej zachytit ve své

rakterizuje její schopnost pohánìt vozík pøi bìžném zatížení po dobu pohybující

úplnosti jak podle

se obvykle kolem jedné smìny. Podstatné je i to, že u pøevážné vìtšiny vozíkù je

nabízených

znaèek tak i druhù vozíkù.

možno volit z nìkolika rùzných baterií s rùznou charakteristikou danou ve V/Ah.

Zpracovatelé jsou si vìdomi, že

Dìlení podle druhù použité v tìchto stavebních tabulkách je následující:

pøehled nabízených znaèek podléhá neustálému vývoji jak z hlediska pøítomnosti nìkterých znaèek na našich trzích tak zejména v provázanosti dvojice výrobce èi prodejce na stranì jedné a znaèka na stranì druhé. V hospodáøské praxi dochází èasto k mìnìní vazby mezi prodejcem a znaèkou. Tedy prodejce opouští znaèku jednu a zaèíná nabízet znaèku jinou. Navíc na obou trzích se stává to, že nìkolik prodejcù konkurenènì nabízí dvì totožné znaèky. Stejnì tak je možné, že zahranièní výrobce nabízí zcela nebo velmi podobný vozík s rùznou znaèkou. Zdejší zákazník pak mùže získat fakticky totožný vozík od jak rùzného prodejce tak i rùzné znaèky. Toto vše se tyto tabulky v pøimìøené míøe pokusily vystihnout. Dalším problém je skuteènost, že zahranièní i tuzemští výrobci svùj sortiment nabízených výrobkù nabízejí jako stavebnice, kde ze základního typu lze odvodit provedení lišící se pøi stejném druhu vozíku modifikací jeho základních parametrù. I toto se v pøimìøené míøe pokusily tyto stavební tabulky postihnout. Pøední zahranièní výrobci navíc jsou schopni nabídnout i provedení vozíkù zcela

4

netypická. Ty se dají oznaèit jako provedení "na míru" a vznikají potøebou jednotlivého zákazníka provozovat do

1.Vozíky elektrické:

2.Vozíky se spalovacími motory

• Nízkozdvižné • Vysokozdvižné s podepøenými vidlicem • Èelní vysokozdvižné • Retraky (s vpøed výsuvným zdvihacím zaøízením) • Nízkozdvižné vychystávací • Vysokozdvižné vychystávací • Systémové s nevýsuvným stanovištìm øidièe • Systémové s výsuvným stanovištìm øidièe • Ètyøcestné • Boèní vysokozdvižné • Tahaèe • Tahaèe s ložnou plošinou

• • • •

Èelní vysokozdvižné Èelní vysokozdvižné terénní Èelní vysokozdvižné teleskopické Èelní vysokozdvižné teleskopické terénní • Výsuvné stohovaèe kontejnerù • Boèní vysokozdvižné • Pøívìsné za nákladní automobily

Závìrem lze ještì dodat dvì podstatná upozornìní. Tuzemští ani zahranièní výrobci reprezentovaní zdejšími prodejci v elektrických vozících nejsou výrobci trakèních baterií

jisté míry unikátní vozík. Pøi reali-

Nejsou ani vý-

zaci této objednávky zùstává tento

robci nabíjecích

vozík samozøejmì v nabídkových

zaøízení,

možnostech dotyèného výrobce.

které

zejména u nìkte-

Pøípadný další zájemce pak mùže

rých nízko a vy-

takový vozík rovnìž získat. Toto

sokozdvižných

tento pøehled samozøejmì nemùže

vozíkù jsou do

postihnout. I takové velmi unikátní

nich zabudová-

vozíky byly na èeský a slovenský

na. Trakèní bate-

trh dovezeny a zøejmì se to tak

rie a separátní

bude stávat i v budoucnu. Toto tyto tabulky postihnout samozøejmì nemohou. Možné informace lze však získat pøi specifikaci individuálních požadavkù od jednotlivých zdejších prodejcù. Specifikou motorových vozíkù vedle zcela dominantní samoobslužnsti a použití pøevážnì v prùmyslových, obchodních a skladových areálech je existence mnoha druhù jejich provedení. Tyto tabulky to sledují èlenìním podle prodejcù uvedených struènou charakteristikou a s následujícím èlenìní podle druhù vozíkù. Tabulky sledují maximální uživatelský efekt a jsou øazeny u jednotlivých prodejcù podle druhù vozíku. V tomto úvodu jsou podle jednotlivých druhù podány jejich struèné charakteristiky, které se snaží zobecnit jejich typická použití bez ohledu na jednotlivé výrobce èi prodejce. Dùležitým dìlením je volba pohonu. Motorové vozíky jsou používány zcela

nabíjecí

zaøíze-

ní nemusí být nutnì pøedmìtem objednávky vozíku. Motorové vozíky a to se týká zejména vozíkù èelních s obìma druhy pohonù bývají èasto vybaveny místo nebo i alternativnì pøídavným zaøízením. Jako zcela typická zaøízení lze uvést chapadla pro manipulaci s papírovým rolemi, èelisti pøizpùsobené nejrùznìjším materiálùm jako jsou balíky èi pøedmìty dlouhodobé spotøeb v prodejních obalech èi trny pro manipulaci opìt s nejrùznìjší zbožím od svitù drátu po koberce. Toto opìt nevyrábìjí jednotliví prodejci, jsou jejich osazení na daný vozík konzultovat a zaøízení i dodat. Lze je však objednat od nìkolika zdejších prodejcù a zástupcù objednat separátnì. Podstatné je však to, že motorový vozík takto vybavený má velmi obvykle sníženou nosnost proti své nominální. Výpoèet je však zcela individuelní a závisí na konkrétním vozíku a konkrétním pøídavném zaøízení. Ruèitelem správnosti údaje o takto snížené nosnosti vozíku je však prodejce vozíku. Pøehled o prodejcích èi výrobcích pøídavných zaøízení tyto stavební tabulky neobsahují.

Ing.Vlastimil Kasina pøevážnì v uzavøených areálech s jízdami na velmi krátké èi krátké vzdálenosti a velmi èasto i uzavøených prostorách. To umožòuje jejich výrobcùm je nabízet i dodávat s pohonem jak s motory spalovacími tak s elektrickým pohonem trakèní baterií umístìnou ve vozíku. Vzhledem k jízdám na vzdálenosti uvádìné výše jsou

"$

STAVEBNÉ TABU¼KY


Øidiè

Poznámka (podvozek)

Obrazová dokumentace

Pohon

Typ vozíku / popis

Typ vozíku / popis

Elektrické vozíky

Pohon

Hlavní možnosti provedení druhù vozíkù

TAHAÈE - jsou jediným pøedstavitelem motorových vozíkù, který nemá samoobslužný charakter. Standardní provedení má tažné zaøízení pro tažení pøívìsných vozíkù. Základním údajem je tažná síla na háku, která se pohybuje mezi 5 až 20 tunami. Tyto tahaèe se obvykle používají na vnitrozávodní pøepravu. Nabízí se i verze pro vleèení návìsù s nosným trnem pro zavìšení do oka návìsu tahaèe nebo s ložnou plošinou v provedení valník nebo skøíò.

- chodící - chodící i jezdící - stojící na vozíku - opøený na vozíku - sedící na vozíku

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s podepøenými vidlicemi - jsou obdobné koncepce jako nízkozdvižné vozíky s umístìním sloupu zdvihacího zaøízení mezi trakèní a nosnou èást vozíku. Podstatný je nutný soulad mezi rozteèí opìrných ližin a vlastních vidlic vozíku. Pøi bìžné totožné rozteèi vozík je schopen manipulovat a stohovat bìžnou europaletu jen delší stranou rovnobìžnì s vidlicemi.

- chodící - chodící i jezdící - stojící na vozíku - sedící na vozíku

ÈELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY Bøemeno je umístìno pøed pøední nápravou na vidlicích. Nosnost je tedy dána nejen nominální nosností vozíku v kg ale i vyložením tìžištì bøemene na vidlicích mìøeno od koøene vidlic. Nosnost vozíku v tìchto dvou hodnotách mùže býti i velmi rozdílná vzhledem k volbì zdvihu a provedení zdvihacího zaøízení. U malých nosností je nabízená verze tøíkolová se zadním náhonem nebo ètyøkolová s náhonem pøedním.

- sedící, zcela pøevažujíci verze - chodící - chodící i jezdící - stojící

Poznámka (podvozek)

Obrazová dokumentace

Bìžná nosnost - tøíkolový - zadní kolo hnané - pøední jednoduchá nebo tandemová - materiál kol obvykle polyurethan - mimo jiné možná široká škála délek a rozteèí vidlic

1200 až 3000 kg

JUNGHEINRICH - nízkozdvižný vozík ELE 16

- tøíkolový - zadní kolo hnané - volba možného zdvihu opìrných pøedních ramen - mimo jiné možná široká škála délek a rozteèí vidlic

1200 až 2000 kg

GEKKON - vysokozdvižný vozík Delta SL

- tøíkolový, zadní kolo hnané nebo, jenom pro sedící obsluhu, zadní dvojkolí spøažené, pøední hnaná nebo ètyøkolový podvozek - kola obvykle polyurethan - mimo jiné možná široká škála délek a rozteèí vidlic

1000 až 5000 kg

KALMAR - èelný vysokozdvižný vozík

RETRAKY vznikly vývojem daným - chodící snahou ušetøit drahý skladovací - stojící prostor manipulaèních ulièek me- - pøíènì sedící zi dvìma øadami regálù. Retrak s možností zasouvat sloup zdvihacího zaøízení mezi pøední ložná kola a zadní trakèní má nárok na ulièku nutnou k pravoúhlému otoèení nepomìrnì menší než èelní vysokozdvižný vozík. Pro retraky je charakteristický i možný velký zdvih, mùže dosáhnout až kolem 10 m. Typické je pøíèné umístìní øidièe 1000 až 3200 kg vùèi vozíku zvyšujicí kompaktnost.

- tøíkolový pro chodícího a stojícího øidièe - tøíkolový nebo ètyøkolový pro sedícího øidièe, volba rozteèe pøedních opìrných ramen

NÍZKOZDVIŽNÉ VYCHYSTÁVACÍ - chodící VOZÍKY - vznikly z bìžných nízkoz- - chodící i jezdící dvižných vozíkù z praktické potøe- - nízkovysuvné by zejména velkých skladù vychy- stanovištì øidièe stávat na jednu paletu nìkolik rùz- (eventuálnì ných druhù položek. Mohou mít i vidlice) velmi dlouhé vidlice uložené na ližinách, dlouhé i pøes 2 m. Umožòuje se tak vychystávat nìkolik palet najednou. Jejich vysokozdvižná verze byla vyvinuta a je nabízena pro ty pøípady, kde se jeví úèelné dílce vychystávat èi 1200 až 2000 kg ukládat do velkých výšek.

- hnané kolo pod trakèní èásti, tandemová kola pod ložnou èásti

SYSTÉMOVÉ VOZÍKY. což je jejich - pøíènì sedící nejzaužívanìjší jméno, mají vidlice - stojící nebo sedící otoèné o 90O. Vozík se tedy v uliè- s možností vychyce neotáèí a bøemeno je uloženo stávání do regálu otoèením a vysunutím vidlic. Jejich provedení a to zejména otáèení a vysouvání vidlic musí tedy být ve striktním souladu s manipulovanou paletou, regály i ulièkami mezi nimi. Musí tedy být souèástí vzájemnì navazujícího a vyhovujícího systému, což dalo i bìžný název tìmto vozíkùm. 1000 až 1800 kg Typický je pro nì i velký zdvih.

- tøíkolový - otoèné vidlice nebo boèní výsuvné vidlice - možnost a nutnost pøizpùsobit rozmìrùm manipulované palety

BOÈNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - chodící vychází z potøeby vhodným a - sedící ekonomickým zpùsobem manipulovat dlouhý materiál, tedy pøedevším døevo, ocel a profilovaný materiál. Ložná plošina je umístìna na jedné stranì vozíkù s kabinou, motorem a boènì výsuvným zdvihacím zaøízením pohybujícím se ve výøezu ložné plošiny na stranì druhé. Jejich dosti rozšíøená verze jsou ètyøcestné vozíky. do 3000 kg

- tøíkolová verze pro chodícího øidièe, hydraulická volba rozteèe vidlic - ètyøkolová verze pro sedícího øidièe, volba šíøky ložné plošiny

BOÈNÍ VYSOKOZDVIŽNÍ VOZÍKY - chodící ètyøcestné - mohou otoèit všech- - pøíènì sedící na ètyøi kola o 90O. Smysl tohoto - sedící øešení spoèívá v tom, že dlouhý materiál vèetnì specifických nestandardních palet právì pro tento materiál je možno ukládat blokovì do hloubky ukládaných palet z jedné obslužné ulièky. Toto jsou velmi specifické vozíky s možnou verzí i s chodícím øidièem. Typická je nabídka i hydraulicky mìnitelné rozteèe mezi vidlicemi. do 3000 kg

chodící øidiè: - tøíkolová verze - hydraulická volba rozteèe vidlic

JUNGHEIRICH - retrak ETV C 16

Vozíky se spalovacími motory

Elektrické vozíky

Vozíky na elektrický anebo ruèní pohon

Bìžná nosnost NÍZKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - jsou urèeny pro horizontální dopravu na velmi krátke vzdálenosti zejména na manipulaèních rampách. Bøemeno pøepravují mezi pøedními ložnými koly a zadním kolem s trakèní baterií umístìnou v rámu vozíku spolu s ovládacími a øídícími komponenty. U tìchto vozíkù býva zejména v menších nosnostech volba mezi typy pro málo intenzivní, málohodinové nasazení a s použitím pro bìžnou smìnu lišící se volbou baterie.

Øidiè

STILL - vychystavaci nízkozdvižný vozík

LINDE - systémový vozík K13 - 3

LANCER - boèný vysokozdvižný vozík

pøíènì sedící øidiè : - ètyøcestné provedení na bázi retraku sedící øidiè: - ètyøkolová verze - volba šíøky ložné plošiny BT - ètyøcestný retrák Freflex

Pøipraveno v spolupráci a díky podkladùm, které zpracoval Ing. Vlastimil Kasina.

- chodící - stojící - chodící i jezdící - stojící na vozíku - sedící

- tøíkolový, u sedícího øidièe také ètyøkolový - obutí obvykle polyurethan možné také pneu nebo superelastik - možné provedení pro venkovní použití (kabína) - provedení i pro zvedání návìsù - volba úpravy ložné nástavby

tažná sila 5000 až 20000 kg

STILL - elektrický tøíkolový tahaè R06

ÈELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - - sedící jsou s tímto druhem pohonu nejtypiètìjší. Bøemeno je také umístìno pøed pøední nápravou na vidlicích. Nosnost je tedy rovnìž dána nejen nominální nosností vozíku v kg ale i vyložením tìžištì bøemene na vidlicích mìøeno od koøene vidlic. Nosnost vozíku v tìchto dvou hodnotách mùže býti i velmi rozdílná vzhledem k volbì zdvihu a provedení zdvihacího zaøízení. Naprosto pøevažující jsou ètyøkola 1200 až 5000 kg provedení s èelnì sedícím øidièem. max. 55000kg

- volba motoru diesel nebo plyn - vyložení tìžištì bøemena podle nosnosti od 500 do 1200 mm - volba rùzných zdvihù a délek vidlic - individuální úpravy podle pøání zákazníka - specielní provedení do prostøedí s nebezpeèím výbuchu

ÈELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - sedící TERÉNNÍ - jsou jen variantou výše uvedené skupiny urèené na více èi ménì upravené povrchy èi pøímo do terénu. Od nich se pøedevším liší svou svìtlostí rámu nad terénem, volbou pøimìøených pneumatik a pohonem na všechna ètyøi kola. Jsou nabízeny pro velmi neupravený terén i s kloubovì provedeným chassis spojujícím pøední zdvihací èást a zadní nosnou èást vozíku. 1300 až 6000 kg

- volba motoru diesel nebo plyn - vìtší svìtlá výška nad terénem - volba náhonu 4 x 2 nebo 4x4 - volba rùzných zdvihù a délek vidlic - individuální úpravy podle pøání zákazníka

ÈELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - sedící TELESKOPICKÉ - reagují na logistickou potøebu ukládat bøemeno na vidlicích dále než je dosah vidlic. Toto je øešeno šikmým umístìním sloupu zdvihacího zaøízení. Jeho výsuvem se však souèasnì snižuje nominální nosnost vozíku, kterou lze zobrazit soustøednými kružnicemi danou výsuvem i naklápìním sloupu. Táto kombinace není pøíliš poèetná a konèí u hranice nosnosti 3000 kg. 1000 až 3000 kg

- specielní úprava se šikmým sloupem zdvihu - použití zejména pro nakládku nákladních aut z jedné strany

ÈELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - sedící TELESKOPICKÉ TERÉNNÍ - jsou mnohem èetnìjší, což je dáno pøedevším logistickou potøebou ve stavebnictví. S terénními mají spoleèné zejména svìtlost rámu, volbou pneumatik s pohonem na všechna ètyøi kola a teleskopický šikmo umístìný sloup zdvihacího zaøízení. Mohou mít i naprosto extrémní zdvih pøes 20 m, za pomoci vysunutí hydraulických opìr vozíku. Zde pøesahují do jiné 1000 až 6000 kg komodity, napø. montážní plošiny.

- specielní úprava se šikmym sloupem zdvihu a v terénním provedení - pro použití zejména ve stavebníctví a zemìdìlství - pøi extrémních zdvizích až do 30 m použití spíše jako montážní a udržbáøské plošiny

VÝSUVNÉ STOHOVAÈE KONTEJNERÙ - lze chápat jako zcela specifickou verzi èelních vozíkù teleskopických pro manipulaci s kontejnery dlouhé cca 6 až 12 m o prùøezu cca 2,4 x 2,4 m a s hmotností do 40 tun se tìmito vozíky mohou stohovat po uchopení shora specielním zaøízením zvaným spredr. Na trhu jsou i provedení pro manipulaci s tìmito kontejnery prázdnými. Ta jsou na bázi èelního vysokozdvižného vozíku, který místo vidlic má spredr.

LINDE - H 16 - dieselový a plynový vysokozdvižný vozík

DESTA - vysokozdvižný terénní vozík DVHM 3522 TX

EUROSTROJ SCHLAGER - teleskopický manipulátor Agri 30.7 T

EUROSTROJ SCHLAGER - teleskopický manipulátor Pegasus 35.13

- sedící

- specielní provedení teleskopického vozíku pro Stohovatelnost: - první øada až pìti- manipulaci s ISO kontejnery délky 6 až 12 m násobnì, nosnost - vozík je schopen ukládat kolem 45 t - druhá øada až pì- do tøech øad za sebou tinásobnì, nosnost - provedení pro manipulaci s prázdnymi kontejnery až 36 t s osminásobnou stohova- tøetí øada až ètyø telnosti v první øadì násobnì, nosnost 20 t WAREX - tìžkotonážný kontejnerový stohovaè FD 400 - 2

do 55000 kg

BOÈNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY - - sedící i ve verzi se spalovacími motory vychází z potøeby vhodným zpùsobem manipulovat dlouhý materiál, tedy pøedevším døevo a ocelový materiál. Ložná plošina je umístìna na jedné stranì vozíkù s kabinou, motorem a boènì výsuvným zdvihacím zaøízením pohybujícím se ve výøezu ložné plošiny na stranì druhé. Na trhu je dostupná i ètyøcestná verze s logisticky vhodným použitím jako 2500 až 45000 kg s pohonem elektrickým.

- zejména pro manipulaci s dlouhými materiály (døevo, kovové profily) - volitelná zejména šiøka ložné plošiny - volba motoru diesel / plyn - volba rùzných zdvihù vidlic - individuální úpravy podle pøání zákzníka

PØÍVÌSNÉ VOZÍKY ZA NÁKLADNÍ - sedící AUTOMOBIL - jsou zcela specifickým provedením. Vychází z pøedstavy, že jsou logistické operace, kde silnièní pøeprave paletizovaného zboží zajišuje buï nakládku u odesílatele nebo vykládku u pøíjemce vlastním vozíkem, který se veze na dopravní cestì zavìšený na svém automobilu. Vozík je pro rychlé zavìšení uzpùsobený a býva nabízen v nosnostech od 1,2 do 3,5 tun. 1200 až 3500 kg

- vyložení tìžištì bøemene 500 nebo 600 mm

STAVEBNÍ TABULKY

VKP - boèní vysokozdvižný vozík SB 12Q

Pøívìsný pøenosní vysokozdvižný vozík

"%

4


Pøehled výrobcù a dovozcù vysokozdvižních vozíkù a manipulaèní techniky PØEHLED MOŽNOSTÍ PROVEDENÍ VOZÍKU

T.B.Company

AUSA

Beril

BAUMANN BELET BT CAR EFFE CATERPILLAR

Belet BT Satra Global Starlift

CLARK

Berger

CROWN

Belet

DETVAN

ZTS Jindøichùv Hradec

DIMEX

Atram

DIMOS

Liftec Global

FANTUZZI

Berger

GEKKON

Gekkon

Hubtex

HYSTER

BT

JCB

Terramet, Terrastroj

JUMBO

Terramet, Terrastroj

JUNGHEINRICH Jungheinrich KALMAR

E.H.P.

KOMAT´SU

Warex

Berger Man - Tech

LINDE

Liftec Global

LOGITRANS

OK STS Toužim

LUGLI

MAN - TECH MERLO MIAG (do pro-

støedí se SNV2)

MIC

Liftec Global Komat´su

NISSAN

Terramet, Terrastroj

NUOVA DETAS

Satra Global

OM PIMESPO

OM Pimespo,Transtechnik

PRAT

Phoenix Zeppelin

ROCLA

Berger

SAMBRON

Berger

48

•

•

• • • •

Pøívìsné za nákladní automobiy

Boèní vysokozdvižné

Výsuvné stohovaèe kontejnerù

Èelní vysokozdvižné teleskopické terénní

Èelní vysokozdvižné teleskopické

Èelní vysokozdvižné terénní

Èelní vysokozdvižné

Boèní vysokozdvižné

Boèní vysokozdvižné ètyøcestné

Systémové, nevýsuvné stanovištì øidièe

Systémové, výsuvné stanovištì øidièe

Vysokozdvižné vychystávací

Retraky

Nízkozdvižné vychystávací

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •

• •

• •

• • • •

• •

•

•

• • •

•

•

•

•

•

• • •

• •

• •

• •

•

•

• •

•

• •

•

•

•

• • •

• •

• •

• •

• • •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •

• • •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

• •

• •

•

•

•

•

•

•

•

• • • •

• •

•

•

•

• • • •

•

• •

• •

•

• •

•

• • •

•

•

• •

• • •

• • •

• •

V.K.P. Satra Global

SISU

E.H.P.

SMV

BT

STILL

Still

YALE

•

• •

•

•

Cime

Belet

TOYOTA

•

•

• • • •

Man - Tech

NICHIYU

(také pro SNV2)

•

Net

Berger

SICHELSCHMIDT

• • • •

Man - Tech

MOFFET

SB - Q

•

Terramet, Terrastroj B -Trading

MANITOU

•

Phoenix Zeppelin

HUBTEX

LIFTER

•

• • • • •

Daewoo Forklift ÈZ Strakonice , Compel

LANCER

•

• • • •

T.B.Company

DESTA

HMV

•

• • •

Still , E.H.P.

B - Trading

DAEWOO

• • •

B - Trading

CESAB

CTC

• • •

Tahaèe s ložnou plošinou

Gekkon

ATLET

BALKANCAR

"

Auto SAS

pohon spalovacími motory

Tahaèe

ARMANNI

Èelní vysokozdvižné

ZNAÈKA

Vysokozdvižné s podeøenými vidlicemi

VÝROBCE (PRODEJCE)

Nízkozdvižné

elektrický pohon

Kromexim Yale CZ, Log System

•

• • •

•

• •

•

• • •

•

• • •

•

• • •

•

• • •

•

•

•

•

•

•

•

•

STAVEBNÉ TABU¼KY

• •

•

• • • •

• •


MANIPULAÈNÍ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Tel.: 00420 / 383 342 859 Fax: 00420 / 383 343 043 e-mail: prodej@desta.cz www.desta.cz

ÈZ Strakonice, a.s. Tovární 202 386 15 Strakonice Èeská republika

R

P

D

S

L

Tel.: 00421 / 43 / 4245 600 Fax: 00421 / 43 / 4245 245 e-mail: mil60@compel.sk www.compel.sk

Compel, a.s. Francúzskych partizánov 036 08 Martin 8 Slovenská republika

N

SPECIFIKACE:

Manipulaèní technika znaèky DESTA je v souèasné dobì vyrábìna a montována v ÈZ Strakonice, a.s., která v roce 1999 pøevzala výrobní program závodù DESTA v Dìèínì a Èeských Budìjovicích. Souèasná produkce pochází z ÈZ Strakonice, a.s. divize AUTO. ÈZ Strakonice, a.s. je strojírenská firma s více jak 80-ti letou tradicí. Do výrobního programu zde patøí kromì manipulaèní techniky DESTA výroba pøevodovek pro osobní automobily ŠKODA, výroba turbodmychadel, výroba odlitkù z hliníku, šedé a tvárné litiny a výroba nástrojù. V sesterských spoleènostech v továrním areálu ve Strakonicích je dále zajišována øetízkárenská výroba a výroba obrábìcích strojù a automatických linek. Souèasná výroba manipulaèní techniky DESTA navazuje na témìø 50-ti letou tuzemskou tradici. Bìhem této doby byly dodány na tuzemský i zahranièní trh desítky tisíc vozíkù a jejich pøíslušenství v mnoha konstrukèních verzích a modifikacích. Vozíky DESTA slouží a ulehèují práci ke spokojenosti uživatelù ve vìtšinì evropských

!

zemí a øadì mnoha dalších zemí celého svìta. Souèasný výrobní program vozíkù DESTA je zde uveden, pøièemž je trvale vìnována pozornost vývoji nových typù. Pro výrobky DESTA je k dispozici rozsáhlá sí znaèkových a smluvních servisù, které pokrývají celé území Èeské republiky a servisní služba je zajištìna i v dalších zemích, kam jsou vozíky DESTA dodávány. Tìmito servisy je zabezpeèován záruèní i pozáruèní servis vèetnì støedních a generálních oprav všech uvedených výrobkù DESTA. Ve výrobních závodech je vybudován a certifikován systém øízení jakosti dle ÈSN ISO 9001. Jsme pøesvìdèeni, že manipulaèní technika DESTA je schopna uspokojit i nároèné potøeby v oblasti manipulace s materiálem a meziobjektové pøepravy ve všech oblastech hospodáøství. Compel, a.s.: V roku 1990, bezprostredne po politických a ekonomických zmenách v bývalom Èeskoslovensku, založil Ing. Peter Èatloš firmu Compel, ktorej prvé

aktivity smerovali do sféry výpoètovej techniky, a ktorá bola základným kameòom dnešnej skupiny firiem Compel. Aktivity spoloènosti sa prirodzene rozšírili o oblas strojárenskej produkcie - najtypickejšieho fenoménu regiónu, v ktorom podnikate¾ská skupina pôsobí. Prudký rozvoj podnikate¾ských aktivít a nárast obratu firmy vyústil v roku 1994 v jej transformáciu do akciovej spoloènosti. Na silnejúcu konkurenciu Compel reaguje rozšírením doterajších trhov a technologickej základne ako aj diverzifikáciou svojich aktivít. V kritickom období zmrazovania strojárenskej výroby to bola opä iniciatíva profesionálov, ktorí pochopili, že cesta rozvoja sa nemôže ubera jednostranne a cielene len na obchodné aktivity, a rozhodli sa vstúpi do oblasti strojárenskej výroby. V záujme prepojenia obchodných a výrobných aktivít a zjednotenia dodávate¾ského reazca, spoloènos nadobudla rozhodujúci podiel v spoloènostiach Viena

International, Compel Rail, Nová Zlievarenská ako aj podiely v nieko¾kých menších obchodných spoloènostiach ako napr. TS Motory, Bra - Vur, Manipa a ReCom. V roku 1995 sa stáva Compel desiatym najvýznamnejším exportérom zo Slovenskej republiky do Ruskej federácie a dosahuje obrat 500 miliónov Sk, èo predstavuje 30% nárast oproti roku 1994. Compel a.s. vhodným výberom svojich komerèných aktivít a ich profesionálnou realizáciou zaznamenal nárast svojho roèného obratu z 5.4 mil. USD v roku 1994 na 12.5 mil. USD v roku 2001. Compel a.s. dnes pôsobí ako jedna z dominantných obchodných spoloèností nielen vo svojom regióne, ale významné postavenie získala aj medzi firmami podobného zamerania v rámci Slovenska. Na domácom a zahraniènom trhu predstavuje Compel dostatoène kapitálovo silný a dynamicky sa rozvíjajúci subjekt, ktorého prvoradým cie¾om je komplexné napåòanie potrieb zákazníka.

%

2075

1

39 / - 1950

28

35

Znaèka a typ motora:

DVHM 3522 TXK

3500

5360

8230

630

5410

3300

3800

2066

4330

4060

2550 6 / 15

500

605

2075

1

39 / - 1950

28

35

DV 35 T4

3500

5460

8230

900

5710

3300

4100

2066

4330

4130

2480 6 / 15

500

605

2075

1

39 / - 1950

28

35

DV 35 T4 K

3500

5460

8230

900

5710

3300

4100

2066

4330

4130

2550 6 / 15

500

605

2075

1

39 / - 1950

28

35

1 - Zetor Z 7701.14, 39 kW - vozíky DV 35 T4 a DV 35 T4K s náhonem na všechna kola, vypínatelný u øídící nápravy

DV 80 A

8000 11300 17850 1450

5055

3500

3400

2100

4970

4475

2355 6 / 12

600

655

2200

1

61 / - 2000

20

22

Znaèka a typ motora:

DV 63 A

6300

9260 14080 1480

4725

3500

3135

1840

4700

4435

2340 6 / 12

600

590

2050

1

61 / - 2000

22

22

DV 50 A

5000

8270 11750 1520

4725

3500

3135

1840

4700

4435

2340 6 / 12

600

590

2050

1

61 / - 2000

22

22

D 20

2000

2975

4425

550

3825

3300

2050

1100

3015

3895

1995

8/7

500

355

1400

2

32 / - 2500

17

23

1 - Zetor Z 1001.54, 61 kW 2 - Volkswagen ADG 32 kW

D 16

1600

2680

3770

510

3750

3300

1990

1100

2945

3895

1995

8/7

500

350

1360

2

32 / - 2500

17

25

D 12

1250

2380

3055

575

3780

3300

1990

1100

2925

3825

1995

8/7

500

330

1360

2

32 / - 2500

17

28

DV 35 C

3500

4670

7570

600

-

3300

2600

1200

3900

4100

2095 6 / 10

500

480

1650

1

39 / - 1950

20,5

34,1 Znaèka a typ motora:

DV 30 C

3000

4620

6860

760

-

3300

2600

1200

3895

4100

2095 6 / 10

600

475

1650

1

39 / - 1950

20,5

35,4

DV 25 C

2500

4130

5840

790

-

3300

2550

1200

3840

3980

2095 6 / 10

500

470

1650

1

39 / - 1950

20,5

38,9

G 20

2000

2975

4425

550

3825

3300

2050

1100

3015

3895

1995

8/7

500

355

1400

1

28 / - 2750

17

23

Znaèka a typ motora:

G 16

1600

2680

3770

510

3750

3300

1990

1100

2945

3895

1995

8/7

500

350

1360

1

28 / - 2750

17

25

G 12

1250

2380

575

3780

3300

1990

1100

2925

3825

1995

8/7

500

330

1360

1

28 / - 2750

17

28

1 - Volkswagen ADF, 28 kW

3055

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

A

14

15

1200

3540

3880

2165 6 / 8,4 500

485

1505

-

-

B

15

15

1661

1070

3125

3800

1950 8,5 / 6 500

330

1410

2x 6

11,5

C

12

13,8

1565

1070

2715

3800

1950 8,5 / 6 500

330

1300 2x 4,3 11,5

D

12,5

13,8

2280

3350

4760

590

3438

3300

3100

4170

530

3330

3300

1600

vzadu

celková délka

E 16

celková šíøka

2000

vpøedu

E 20

1950 8,5 / 6 500

%

E 12

1250

2690

3400

540

3230

3300

1460

1070

2580

3850

1190 2x 4,3 11,5

E

13,5

17

1600

480

1290

790

-

-

1640

680

1800

-

1240

-

600

-

1420

0,8

2,0

F

4

12

AF 12A - vysokozd.

1250

990

1520

720

2265

2930

1515

850

1950

3935

1935

-

600

-

1290

0,8

2,0

F

3,8

8

Základní rozmìry

rozvor kol

rychlost jízdy

pojezdový motor, výkon KB 60 min

oznaèení baterie podle DIN

napìtí baterie

kapacita baterie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

km / h

N

kW

-

V

K5 (Ah)

-

695

-

-

1316

3396

1950

3750

1650

14

500

4,5

-

48

210

AP 20 B

2000

-

-

-

695

-

-

1316

3396

1130

3750

1650

14

500

4,5

-

48

210

AP 16 BK

1600

-

-

-

675

-

-

1166

2945

1920

3300

1495

9

500

2,3

-

48

210

AP 15 B

1600

-

-

-

675

-

-

1166

2945

1100

3300

1495

9

500

2,3

-

48

210

AT 4 AK

950

-

-

-

695

-

-

1166

2905

1950

3300

1455

14

4770

4,5

-

48

560

kg

stavební výška

celková délka

celková šíøka

tažní síla

šíøka

délka

mm

-

tahaè

polomìr otáèení

vzadu

výška mm

-

vpøedu

kg

2000

øada DV a D ( diesel ) Pohon

kg

AP 20 BK

Typ

plošina

"

- *šíøka ulièky uvádìna pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè; pøi manipulaci podélnì je zapotøebí k šíøce ulièky pøièíst 200 mm

DESTA - DVHM 3522 TX - terénný vysokozdvižný vozík

1 - Zetor Z 7701.089, 39 kW

DESTA - DV 35 C - èelný vysokozdvižný vozík

Oznaèení, kapacita baterie (Ah)

A B C D E F

80 V 6 PzS 480 480 80 V 6 PzS 420 420 6 PzS 720 Hx 720 5 PzS 600 Hx 600 4 PzS 480 Hx 480 24 V 2 PzS 200 200

Napìtí Hmot. bater. bater. (V) (kg) 80

1285

80

1226

48

1005

48

853

48

752

24

222

DESTA - E 12 - elektr. èelný vysokozdvižný vozík

Baterie

nosnost

Výkon

vlastní hmotnost

zatížení osy se zátìží

320

baterie

3300

4300

výška vyjetého

4150

nosnost

600

vlastní hmotnost

6200

2500

rychlost jízdy s bøemenem

pojezdový motor, výkon S2 = 60 min

-

V / Ah km/h

stoupavost s bøemenem

rozvor kol

-

O

DIN 43531

vyložení tìžištì

vzdálenost bøemene

1505

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

490

1200

mm

stavební výška

2165 6 / 8,4 500

2320

AV 25 AA

výška vyjetého

3880

3300

zvedacího zaøízení

3620

4200

7400

Hmotnosti Skupina

celková délka

kW

polomìr otáèení

kW

základní zdvih

mm

šíøka pracovní ulièky

mm

600

4800

øada AV a E ( eloktplyn )

mm

mm

3200

Èelné vysokozdvižní vozíky

mm

mm

kg

rozmìry

Obrazová dokumentace

Poznámka

Výkon

mm

mm

kg

Ruèné

Základní rozmìry

zatížení osy se zátìží

kg

Typ

AC 16A - nízkozd.

øada AP a AT ( baterie )

celková šíøka

Hmotnosti

rychlost jízdy s bøemenem

kW / k ot/min km/h

605

stoupavost s bøemenem

-

500

výkon motora

mm

2480 6 / 15

jmenovité otáèky

mm

4060

znaèka a typ motoru

vyložení tìžištì

vzdálenost bøemene

mm

4330

mm

rozvor kol

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad mm

2066

rozmìry

zvedacího zaøízení

stavební výška mm

3800

Podskupina / pohon

Èelné vysokozdvižní vozíky

polomìr otáèení

mm

3300

kg

základní zdvih

šíøka pracovní ulièky

mm

5410

vpøedu

mm

650

nosnost

mm

8100

vlastní hmotnost

vzadu

Podskupina / pohon

kg

5250

terénní vozíky ( diesel )

kg

3500

AV 32 AA

Plošinové vozíky a tahaèe

Výkon

(diesel / plyn )

zatížení osy se zátìží

DVHM 3522 TX

Typ

( baterie )

Skupina

Základní rozmìry

Hmotnosti

øada G ( plyn )

Skupina

NÁZEV A POUŽITÍ, TECHNICKÉ ÚDAJE:

STAVEBNÍ TABULKY

Poznámka

Volitelné pøíslušenství : - napájení 48 nebo 80 V, - volba kapacity baterie 210 až 420 Ah - pevná kabina - volba kol - velikost ložné plochy - množství specielních nástaveb : cisterna na vodu, sací nádrž (fekál), tøístranný sklápìè, skøíòová nástavba, zvedací plošina, vleèné vozy

DESTA - AC 16 A - ruènì vedený nízkozdvižný vozík

DESTA - AP 20 B - plošinový tahaè

"'


!

MANIPULAÈNÁ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Tel: 00420 225 007 121-3 Fax: 00420 225 007 160 e-mail: info@jungheinrich.cz www.jungheinrich.cz

JUNGHEINRICH (ÈR), k.s. Èestlice 104 252 43 Prùhonice u Prahy Èeská republika R

P

D

S

L

N

SPECIFIKACE: Nìmecká firma Jungheinrich patøí ke svìtové vùdèí ètyøce v oblasti manipulaèní techniky. Její výrobní program zahrnuje paletové vozíky, elektrické ruènì vedené nízkozdvižné i vysokozdvižné vozíky, èelní elektrické, plynové a dieselové vozíky, vysokozdvižné vozíky s výsuvným zvedacím zaøízením, ale i vozíky vychystávací a systémové. Firma dále nabízí regálové systémy Jungheinrich, komplexní øešení skladu šité na míru, prodej použitých a repasovaných vozíkù, pronájem, servisní služby a finanèní servis. V záøí 1992 zaèínal Jungheinrich v Èeské republice jako dceøiná spoleènost nìmecké Jungheinrich AG. V roce 2002 oslávila firma 10 let úspìšného pùsobení na èeském trhu o èemž svìdèí více než 6 000 prodaných vozíkù, výstavba nové centrální budovy v Prùhonicích u Prahy, více než 100 zamìstnancù, ale i pronájemní flotila 600 vozíkù. Aby se vozíky k zákazníkùm z východní èásti dostaly co nejdøíve a nejlevnìji, zøídil Jungheinrich jejich mezisklad v Olomouci. Ve zdejší poboèce dále pùsobí servisní dílna a kanceláø pronájmu.

Servisní èinnost zajišují kromì vlastních servisních dílen v Prùhonicích a Olomouci i cca 60 servisních technikù ze servisních základen Mariánské Láznì, Karlovy Vary, Plzeò, Žatec, Podboøany, Rokycany, Kladno, Beroun, Rakovník, Ústí nad Labem, Èeská Lípa, Jablonec n. Nisou, Mladá Boleslav, Mìlník, Benešov, Písek, Èeské Budìjovice, Jihlava, Kolín, Chrudim, Hradec Králové, Choceò, Brno, Prostìjov, Zlín, Tøebíè, Hranice, Frýdek Místek. Servisní mechanici disponují servisními vozy, ve kterých mají vše potøebné od náhradních dílù až po notebook s tiskárnou. Ten umožòuje rychlou a pøesnou specifikaci dílù na CD - ROM-u, diagnostiku závad napojením na elektronickou soustavu vozíku, ale i nasta-

vení jízdních parametrù dle pøání uživatele. Servisní zásahy jsou zachyceny v servisní zprávì zadávané již u zákazníka do PC-systému. Zpracování v centrálním poèítaèi tak umožòuje sledovat, vyhodnocovat a zlepšovat prùmìrnou reakèní dobu servisních zásahù, procento okamžitì odstranìných závad, sortiment náhradních dílù a vývoj provozních nákladù. Program servisních služeb Jungheinrich nabízí každému zákazníkovi øešení hospodárného provozu jeho techniky. Kromì bìžných oprav jsou nabízeny i pravidelné preventivní údržby, výmìny olejových náplní, bezpeènostní prohlídky, ale i kompletní servis tzv. Full Servis, který zahrnuje všechny zmiòované èinnosti. Tato služba umožòuje celkovì levnìjší provoz a pøesun odpovìdnosti za hospodárnost a termíny na firmu Jungheinrich. Kromì optimálního sortimentu náhradních dílù, kterými je vybaven servisní technik, jsou standardní díly k dispozici ve skladu hlavní budovy v Prùhonicích. Všechny ostatní díly jsou objednávány z centrálního skladu v Hamburku.

Pøedností firmy Jungheinrich je snaha být vždy o krok napøed. Dokazuje to i v pøípadì elektrických vozíkù kde mimo klasických komutátorových motorù na stejnosmìrný proud vyvinula již druhou generaci motorù pohánìných støídavým proudem. Vozíky s tìmito motory se vyznaèují vìtším výkonem na objemovou i rychlostní jednotku pohonného agregátu, mají nižší nároky na údržbu a jsou spolehlivìjší i z toho dùvodu, že se v nich neopotøebovávají kartáèe a komutátor. Další novinkou, kterou lze na pøání uživatele vozíky vybavit, je systém fleet monitor, zaznamenávající údaje o provozu a pøenášející je do informaèního systému. Opomenout nelze ani skuteènost, že vývojoví pracovníci neustále zdokonalují zpùsob ovládání vozíkù Jungheinrich.

EME 12

1200

165

-

-

1840

95

1425

700

1555

-

-

EJE 20

2000

581

-

-

2200

125

1620

690

1760

-

-

EJE 22

2200

581

-

-

2200

125

1690

690

1830

-

-

EJE 25

2500

597

-

-

2200

125

1690

690

1830

-

-

ELE 16

1800

450

-

-

2024

122

1533

690

1770

-

-

ELE 18

1800

450

-

-

2024

122

1533

690

1770

-

-

ELE 20

2000

470

-

-

2024

122

1533

690

1770

-

-

celková délka

celková šíøka

stoupavost s bøemenem

-

rychlost jízdy

-

mm

mm

mm

mm

kW -

kW

-

km/h

%

600

890

1110

-

-

-

-

-

600

-

1218

0,3

0,4

31

4,2

3,5

600

-

1340

1,3

2

6

10

600

-

1410

1,5

2

6

9

600

-

1410

1,5

2

6

8

600

-

1344

0,8

1,5

5,8

10

600

-

1344

1

1,5

5,8

9

600

-

1344

1

1,5

12, 13, 20, 23 12, 13, 20, 23 12, 13, 20, 23 20, 23, 25, 27 20, 23, 25, 27 20, 23, 25, 27

5,8

8

ELS 18

1600

535

-

-

2009

682

1467

550

1755

-

-

ERE 20

2000

530

-

-

2594

125

1678

770

1938

-

-

-/ 1234 687 / 1264 -/ 1305 -/ 1305 -/ 1305 -/ 1306 -/ 1306 -/ 1306 -/ 1306 1130 / 1470

ESE 20

2000

857

-

-

2346

125

1821

760

946

-

-

EKE 20 / 24

2000

1100

-

-

2306

125

1781

830

2030

-

-

EKE 20 / 48

2000

2280

-

-

3875

125

3026

1000

3654

-

-

EKE 30

3000

2530

-

-

5071

100

3535

1000

4854

-

-

EMC 10

baterie

1523

mm

IEC 254 - 2

680

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

1274

rozvor kol

mm

122

pojezdový motor, výkon S2 = 60 min

mm

1784

vzdálenost bøemene

mm

-

kg

vyložení tìžištì

mm

-

Výkon

výška oje, min / max

mm

-

rozmìry

pøi volném zdvihu

výška vyjetého zved. zaøízení

výška zv. zaøízení

základní zdvih

kg

2000

na stranì nákladu

kg

AM 2200

Typ

na stranì pohonu

šíøka pracovní ulièky

polomìr otáèení

Základní rozmìry

zatížení osy se zátìží

vlastní hmotnost

Podskupina / pohon

Hmotnosti

nosnost

Vozíky ruènì vedené, s boènì sedícím nebo stojícím øidièem

nízkozdvižné vozíky - ruèní / pohon baterie vychystávací

vysokozdvižné vozíky - pohon baterie

#

systémové

Systémové a vychystávací vozíky

"

Skupina

NÁZEV A POUŽITÍ, TECHNICKÉ ÚDAJE:

600

-

1278

1

1,5

22, 32

5,8

8

600

-

1448

2

2

8,5

8

-

600

-

1642

2

2

8,5

6

600

-

1600

2

2

12, 13, 15, 16 9, 12, 13 8, 11, 13

8,4

6

-

-

2728

5,4

2

3, 5

10,4

8

-

-

3307

5,4

3

3, 5

9,5

600

790

1170

0,3

1

30

600

790

1170

0,3

1

30

600

712

1227

0,65

1,8

600

649

1177

1

2,2

600

689

1357

1

2,2

600

689

1357

1,5

3

600

689

1357

1,5

3

1000

426

-

-

2241

2000

1405

800

1710

2410

2410

EMB 10

1000

486

-

-

2340

2000

1405

1170 1470

1710

2410

2410

EEC 10

1000

703

-

-

2325

1720

1495

800

1863

2195

2202

EJC 10

1400

887

-

-

2139

3600

1388

800

1836

2300

4020

EJC 12

1200

907

-

-

2278

4300

1567

800

1976

2650

4720

EJC 14

1400

1100

-

-

2278

4300

1567

800

1976

2650

4781

EJC 16

1600

1125

-

-

2278

4300

1576

800

1976

2650

4731

EJD 20

2000

970

-

-

2185

2560

1630

690

2050

1710

3006

ERC 12

1200

1210

-

-

2694

4300

1555

800

2041

2650

4720

ERC 14

1400

1220

-

-

2694

4300

1555

800

2041

2650

4780

ERC 16

1600

1220

-

-

2694

4200

1555

800

2041

2650

4730

výška 1385 výška 1610 výška: 1610 -/ 1262 -/ 1262 -/ 1382 -/ 1305 -/ 1305 -/ 1305 -/ 1305 -/ 1360 1130 / 1380 1130 / 1380 1130 / 1380

EKC 12,5

1250

1450

-

-

2385

4300

1655

830

2104

2650

4770

EKC 16

1600

1600

-

-

2405

4200

1678

830

2104

2650

PzS Kapacita baterie (Ah)

Napìtí Hmot. bater. bater. (V) (kg)

1

700

80

-

2

660

48

-

3

600

48

-

4

560

80

-

5

560

48

-

6

560

24

-

7

550

48

-

8

450

24

-

440

24

-

420

80

-

11

420

24

-

12

360

24

-

13

330

24

-

14

PzSL 330

24

-

8

15

300

24

-

3

0

16

270

24

-

3

0

17

PzSL 270

24

-

240

24

-

6

5

18

29

19

PzSL 240

24

-

5,6

8

20

220

24

-

5,6

8

21

Pz SL 220

24

-

22

PzB 200

24

-

6

8

23

180

24

-

6

7

24

PzB 180

24

-

25

150

24

-

26

PzB 150

24

-

27

126

24

-

28

PzB 126

24

-

29

108

24

-

30

60

24

-

31

PzB 42

24

-

32

PzB 25

24

-

600

845

1470

1,5

2,2

600

689

1357

2

3

600

689

1357

2

3

600

689

1357

2

3

-

600

670

1469

1,7

3

4730

-

600

693

1492

1,7

3

14, 26, 28 13, 20, 24, 26 14, 17, 24, 28 14, 17, 24, 28 18, 20, 23 13, 16, 18 13, 16, 18 13, 16, 18 8, 12, 15 8, 12, 15

-

výška: 1256

6

9

6

9

7,5

8

7

7

8,1

8

6,9

7

2000

790

-

-

4567*

3567*

805

4367*

-

-

3349*

2,5

2

8, 11

8,5

6

1000

2500

-

-

1400 2800* 1530

920

2915 2340* 5140*

-

600

170

1300

2,5

3

6

9,5

0,2

KmS 100

1000

3500

-

-

1400 8500* 1723

1100

2870 5630* 10800*

-

400

247

1490

4

9,5

5

10

-

EFX ac 100

1000

5000

-

-

1810 6000* 1848

1200

3186 3875* 6857*

-

600

210

1595

4,4

9,5

2,7

9

-

ETX ac 125

1250

6540

-

-

1600 7500* 2135

1600

3492 4820* 8650*

-

600

-

1764

7

21

10

10,5

-

ETX ac 150

1500

7530

-

-

1600 9000* 2460

1600

3780 5720* 10250*

-

600

-

2094

7

21

1

10,5

-

ETX - Kombi ac 125

1250

6700

-

-

1640 7500* 2101

1550

3647 5055* 10060*

-

600

409

1826

6

20

10

10,5

-

ETX - Kombi ac 150

1500

7500

-

-

1640 9500* 2201

1550

3747 6155* 12060*

-

600

409

1926

7

20

4, 10

10,5

-

STAVEBNÉ TABU¼KY

- podle druhu výbavy mohou být nìktere parametry rozdílne

9

ECP 100 - 3

-

Obrazová dokumentace

10

ECE 20

125

Poznámka

Paletový vozík AM 2200

Nízkozdvižný vozík ELE 16

Nízkozdvižný vozík EKE 30

Vysokozdvižný vozík EJC 10

- *nejvìtší parametr; podle druhu výbavy mohou být nìktere parametry rozdílne - pro vychystávání a ukládání kusového zboží nebo celých palet

Vychystávací vozík KmS 100


MANIPULAÈNÍ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

polomìr otáèení

3670

3090

1975

1070

5220

540

3925

3300

2265

3270

4600

670

3615

3090

2500

4190

5820

870

3935

DFG 30 / 30 S

3000

4700

7020

680

DFG 40

4000

6140

9100

DFG 45

4500

6540

DFG 50 / 50 S

5000

7080

DFG 60

3760

DFG 20 A / 20 AS

2000

DFG 25 / 25 S

-

kW

ot/min km/h

7 / 10

500

395

1400

4

31

2300

18,7

26

Znaèka a typ motoru:

1180

3525

3910

2220

6 / 10

500

460

1685

3

40

2200

18,7

31

1 - Detroit Diesel D 706 LTE

2020

1070

3300

3670

2130

7 / 10

500

395

1400

4

31

2300

18,4

23

2 - Perkins 1004.42

3300

2275

1180

3535

3910

2220

6 / 10

500

460

1685

3

40

2200

18,5

26

3 - Perkins 704.30

4050

3300

2360

1300

3650

4110

2220

6 / 10

500

490

1685

3

40

2200

18,6

22

4 - Perkins 104.22

1040

4440

3540

3650

1400

4000

4350

2350

7 / 11

500

575

1985

2

60

2200

24,5

35

5 - GM 4.3 L V6

9980

1060

4440

3540

2650

1400

4000

4350

2350

7 / 11

500

575

1985

2

60

2200

23,5

34

6 - GM 3.0 L L4

10700

1380

4555

3540

2750

1465

4100

4527

2350

7 / 11

600

590

1985

2

60

2200

22,3

30

6000

10400 14850

1550

5091

3300

3500

1640

4761

4270

2510

6 / 10

600

626

2425

1

82

2450

23

33

DFG 70

7000

10680 16165

1515

5264

3300

3600

1820

4884

4370

2510

6 / 10

600

649

2425

1

82

2450

23

29

DFG 80

8000

11240 17295

1945

5414

3300

3750

2020

5034

4370

2510

6 / 10

600

649

2675

1

82

2450

23

25

vzadu

DFG 90

9000

12230 18810

2420

5514

3300

3850

-

5134

4505

2510

6 / 10

600

649

2675

1

82

2450

23

20

1600

3000

4030

570

3670

3090

1975

1070

3245

3970

2130

7 / 10

500

395

1400

7

26

2400

18,5

24

TFG 20 / 20 S

2000

3730

5200

530

3925

3300

2265

1180

3525

3910

2220

6 / 10

500

460

1685

6

44

2200

18,7

30

TFG 20 A / TFG 20 AS

2000

3250

4630

620

3615

3090

2020

1070

3300

3670

2130

7 / 10

500

395

1400

7

26

2400

18,0

22

TFG 30 / 30 S

3000

4670

7000

670

4050

3300

2360

1300

3650

4110

2220

6 / 10

500

490

1685

6

44

2200

18,6

22

TFG 40

4000

6140

9100

1040

4440

3540

3650

1400

4000

4350

2350

7 / 11

500

575

1985

5

67

2200

24,5

32

TFG 45

4500

6540

9980

1060

4440

3540

2650

1400

4000

4350

2350

7 / 11

500

575

1985

5

67

2200

23,8

29

TFG 50 / 50 S

5000

7080

10720

1360

4555

3540

2750

1465

4100

4527

2370

7 / 11

600

590

1985

5

67

2200

23,3

26

stoupavost s bøemenem

7 - Mazda FE - materiál pneumatik: superelastik, vzduch, dvojité superelastik - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè; - parametry jsou uvádìné pro standardní provedení; vozíky mohou obsahovat i jinou výbavu

Plynový vozík TFG 16

vyložení tìžištì

vzdálenost bremene

rozvor kol

pojezdový motor, výkon KB 60 min

zdvihový motor, výkon pøi 15 % ED

baterie DIN 43 531

rychlost jízdy

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kW

kW

-

km/h

%

530

2898

5000

1239

1062

1569

5550

2090

5/5

500

330

984

4

6

Q, V

12

8,5

EFG DH ac 12,5

1250

2770

3390

630

3060

5000

1401

1062

1731

5550

2090

5/5

500

330

1146

4

6

D, E

12

7

EFG DH ac 15

1500

2870

3810

560

3114

5000

1455

1062

1785

5550

2090

5/5

500

330

1200

4

7,6

A, B

12

6,5

EFG DF 13

1300

2700

3450

500

3115

5500

1440

1080

1785

6060

1950

7/5

500

345

1250

8

12

R, T

15

9

EFG DF 15

1500

2840

2840

540

3115

5000

1440

1080

1785

5550

1960

7/5

500

345

1250

8

12

R, T

15

6,9

EFG DF 16

1600

2900

4060

450

3225

5500

1545

1080

1900

6060

1950

7/5

500

350

1355

8

12

H,K,M,P

15

8

EFG DF 18

1600

2900

4060

450

3225

5500

1545

1080

1900

6060

1950

7/5

500

350

1355

8

12

H,K,M,P

15

8

EFG DF 20

2000

3250

4800

450

3330

5500

1655

1125

2005

6085

1950

7/5

500

350

1465

8

12

H, K

15

6

EFG V 16 (ac)

1600

2850

3940

510

3670

5500

1910

1080

1990

6050

1950

7/5

500

350

1380

8

12

H,K,L,P

15

7

EFG V 18 (ac)

1800

3130

4410

770

3670

5500

1910

1125

1990

6085

1950

7/5

500

350

1490

8

12

H,K,L,P

15

5,5

A

960

24

676

EFG V 20 (ac)

2000

3230

4675

555

3570

5500

2020

1125

2100

6085

1950

7/5

500

350

1490

8

12

H, K

15

5

B

880

24

676

EFG V 22 (ac)

2200

4300

5800

700

3675

5800

2050

1196

2278

6475

2215

6/5

500

425

1537

11

16

L, N

17

10

C

840

48

-

D

840

24

600

EFG V 25 (ac)

2500

4600

6300

800

3675

5800

2050

1196

2278

6475

2215

6/5

500

425

1537

11

16

F, I, L, N

17

8,5

E

770

24

600

EFG V 25 S (ac)

2500

4600

6300

800

3675

5800

2050

1196

2278

6475

2215

6/5

500

425

1537

14,5

23,5 F, I, L, N

20

21

F

750

80

1872

EFG V 30 (ac)

3000

5100

7250

850

3830

5800

2200

1212

2427

6506

2215

6/5

500

430

1681

14,5

23,5

F, I

20

10

G

750

48

-

H

720

48

1013 1872

mm

výška vyjetého

celková délka

celková šíøka

vzadu kg

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

polomìr otáèení

mm

3940

stavební výška

základní zdvih

mm

2470

rozmìry

zvedacího zaøízení

šíøka pracovní ulièky

kg

1000

vpøedu

nosnost kg

EFG DH ac 10

Typ

Dieselový vozík DFG 30

Výkon

vlastní hmotnost

Skupina

zatížení osy se zátìží

Obrazová dokumentace

O

Pohon tøíkolové - pohon baterie

Èelní vysokozdvižné vozíky EFG

ètyøkolové - pohon baterie Retrak - pohon baterie

Základní rozmìry

Poznámka

%

TFG 16 / 16 S

Hmotnosti

Vysokozdvižné vozíky s výsuvným zvedacím zaøízením

rychlost jízdy

mm

2130

stoupavost s bøemenem

mm

3970

rozvor kol

mm

3245

mm

stavební výška

O

celková délka

mm

kg

celková šíøka

mm

Typ

vpøedu

výkon motora

2000

jmenovité otáèky

DFG 20 / 20 S

znaèka a typ motoru

4000

vyložení tìžištì

30200

vzdálenost bøemene

1600

Výkon sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

základní zdvih

620

DFG 16 / 16 S

výška vyjetého

šíøka pracovní ulièky

mm

nosnost

mm

vlastní hmotnost

mm

kg

rozmìry

zvedacího zaøízení

Základní rozmìry

zatížení osy se zátìží

kg

Pohon dieseleové vozíky DFG plynové vozíky TFG

Èelní vysokozdvižné vozíky DFG / TFG

Skupina

Hmotnosti

!

Poznámka

- kompletní nabídka vysokozdvižních vozíkù obsahuje další provedení jako ac, L a SL - parametry uvádìné pro nejvyšší zvedací zaøízení dvojitý ZT, pro vzduchové pneumatiky, nebo pro jiné provedení; podle typu výbavy mohou být nìkteré parametry rozdílné - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè, za použití baterie 560 Ah; - zv.zaøízení dvojité ZT, ZZ, trojité DZ DIN 43531 - B Napìtí Hmot. Kapacita bater. bater. baterie (Ah) (V) (kg)

ETM 110

1000

2550

2482

5290

1538

1238

1625

5860

2075

1/3

600

430

1290

5,4

11,5

M, O, S, X, Y, Z

9,4

10

I

700

80

ETV 110

1000

2500

2482

5290

1538

1120

1625

5860

2075

1/3

600

430

1290

5,4

11,5

M, O, S, X, Y, Z

9,4

10

J

700

48

-

ETM 112

1200

2750

2480

5290

1636

1238

1725

5860

2190

1/3

600

446

1390

5,4

11,5

M, O, V, X

9,3

10

K

660

48

1013

600

80

1558

1200

2700

2480

5290

1636

1120

1725

5860

2075

1/3

600

446

1390

5,4

11,5

M, O, V, X

L

ETV 112

9,3

10

M

600

48

856

ETM 114

1400

2900

2482

4400

1636

1238

1725

5044

2190

1/3

600

442

1390

5,4

11,5

M, O, V

9,3

10

N

560

80

1558

ETV 114

1400

2850

2482

4400

1636

1120

1725

5044

2075

1/3

600

444

1390

5,4

11,5

M, O, V

9,3

10

O

560

48

-

P

550

48

856

ETV 116

1600

3100

2570

4400

1690

1238

1812

5044

2190

1/5

600

432

1420

5,4

11,5

M, O, V

10,3

10

Q

550

24

445

R

480

48

708

S

450

48

-

T

440

48

708

ETV C 16

1600

3500

2532

4400

1705

1340

1953

5044

2292

1/3

600

373

1414

5,4

11,5

G, H, O

10,3

10

ETM 214

1400

2880

2507

4400

1617

1120

1725

5044

2075

1/5

600

412

1370

5,4

11,5 G,J,O,V

10,8

10

ETV 214

1400

2920

2507

4400

1629

1238

1725

5044

2190

1/5

600

390

1370

5,4

11,5 G,J,O,V

10,8

10

U

440

24

372

ETM 216

1600

3000

2413

4400

1663

1120

1802

5044

2075

1/5

600

462

1420

5,4

11,5 G,J,O,V

10,3

10

V

420

48

-

ETV 216

1600

3040

2413

4400

1675

1238

1802

5044

2190

1/5

600

440

1420

5,4

11,5 G,J,O,V

10,3

10

X

330

48

-

Y

280

48

-

10,1

10

Z

220

48

-

ETM 220

2000

3700

2593

4200

1753

1126

1903

4891

2190

1/5

600

476

1500

5,4

9,7

C, J, M, O, S, V

ETV 220

2000

3750

2593

4200

1905

1244

1903

4891

2085

1/5

600

450

1500

5,4

9,7

C, J, M, O, S, V

10,1

10

ETV H 320

2000

3750

2678

11510

1905

1334

2058

12256

2190

2/5

600

427

1655

5,4

11,5

C, J, O

11,7

10

ETV 320

2000

3770

2681

11510

1753

1244

1903

12256

2075

2/5

6000

272

1500

5,4

11,5

C, J, O

11,7

10

ETM 325

2500

3850

2564

4200

1897

1244

1216

4891

2075

1/5

600

541

1655

5,4

11,5

C, J, O

11,7

10

ETV 325

2500

3950

2564

4200

1905

1334

1334

4891

2190

1/5

600

515

1655

5,4

11,5

C, J, O

11,7

10

ETV Q 20

2000

3950

2593

4200

1741

1720

1902

4891

2190

1/5

6000

464

1488

5,4

9,7

J, O, V

9,0

14

ETV Q 25

2500

4150

2589

4200

1892

1720

2057

4891

2190

1/5

600

529

1643

5,4

9,7

C, J, O

8,7

11,5

STAVEBNÍ TABULKY

4

Obrazová dokumentace

- parametry uvádìné pro zvedací zaøízení Duplex nebo pro jiný standard; podle typu výbavy mohou být nìkteré parametry rozdílné - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè, za použití baterie 560 Ah; pøi manipulaci s paletou podélnì je zapotøebí k šíøce ulièky pøièíst 200 mm - zvedací zaøízení Duplex nebo Triplex

Èelní elektrický tøíkolový vozík EFG DF 15

Èelní elektrický ètyøkolový vozík EFG Vac 22

Vozík Retrak ETV C 16

Vozík Retrak ETV 320

Èelní elektrický ètyøkolový vozík EFG Vac 22

51


!

MANIPULAÈNÁ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Tel.: 00421 / 2 / 448 735 05 Fax: 00421 / 2 / 448 880 23 e-mail: gekkon@gekkonslovakia.sk www.gekkonslovakia.sk

GEKKON SLOVAKIA spol. s r.o. Rajecká 26, prevádzka Výhonská 1 821 07 Bratislava Slovenská republika

R

P

D

S

L

Tel.: 00420 / 466 335 378 Fax: 00420 / 466 335 378 e-mail: gekkon.intl@volny.cz www.gekkon.info

GEKKON INTERNATIONAL spol. s r.o. Jana Palacha 324 530 02 Pardubice Èeská republika

N

ŠPECIFIKÁCIA: Spoloènos GEKKON v súèasnosti úspešne pôsobí v oblasti dodávok manipulaènej techniky a poèas doby svojej existencie si získala významné postavenie medzi firmami podobného zamerania. Na domácom i zahraniènom trhu predstavuje Gekkon dostatoène silný a dynamicky sa rozvíjajúci subjekt, ktorého prvoradým cie¾om je komplexné napåòanie potrieb zákazníka. Produkty znaèky Gekkon sú zárukou kvality, spo¾ahlivosti, výkonnosti a hospodárnosti za bezkonkurenèné ceny.

Zabezpeèujeme kompletný servis záruèný aj pozáruèný a expresnú dodávku náhradných dielov garantovanú poèas celej doby životnosti vozíkov. Ponúkame možnos výhodného odkúpenia starších vozíkov, montហa revíziu plynových zariadení vozíkov. Poskytujeme prenájom krátkodobý aj dlhodobý, leasing manipulaènej techniky, komplexné, rýchle a kvalitné služby s dlhodobými zárukami.

6, 7

VD / VG 35

3500

4640

7205

935

3965

3000

2500

1430

3810

4250

2090 6 / 12

500

495

1700

3, 5

VD / VG 30

3000

4370

6500

870

3895

3000

2400

1225

3763

4250

2090 6 / 12

500

495

1700

3, 4

VD / VG 25

2500

3770

5525

745

3723

3000

2240

1150

3603

4030

2070 6 / 12

500

483

1600

3, 4

VD / VG 20

2000

3410

4775

635

3653

3000

2170

1150

3423

4030

2070 6 / 12

500

483

1600

3, 4

VD / VG 18

1800

2890

4040

600

3428

3000

2000

1070

3203

4030

2070 6 / 12

500

428

1400

1, 2

VD / VG 15

1500

2660

3640

520

3395

3000

1970

1070

3160

4030

2070 6 / 12

500

425

1400

1, 2

ot/min km/h

rozvor kolies

pojazdovýmotor, výkon S2 = 60 min

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

mm

O

mm

mm

mm

kW -

kW

2550

1260

3420

3835

2220

3/8

500

465

1620

12

10

PL 425

2500

5250

6640

1110

4010

3300

2550

1260

3420

3835

2220

3/8

500

460

1620

12

10

PL 423

2300

3380

5380

300

3415

3300

2040

1145

3110

3850

2275

3/8

500

375

1500

8

8

PL 420

2000

3340

4895

445

3335

3300

1970

1145

3000

3850

2275

3/8

500

365

1400

8

8

PL 416

1600

3240

4290

450

3335

3300

1970

1125

3000

3850

2275

3/8

500

365

1400

6,5

5,5

PL 317

1700

3050

4180

600

2940

3300

1615

1020

2025

3850

2275

3/8

500

345

1360

6

6

PL 315

1500

2650

3545

620

2810

3300

1480

940

1880

3775

2190

3/8

500

330

1230

6

5,5

PL 313

1300

2600

3300

540

2760

3300

1430

940

1820

3775

2190

3/8

500

330

1170

6

5,5

PL 310

1000

2330

2870

460

2580

3300

1250

940

1620

3775

2190

3/8

500

330

970

5

5,5

PL 306

600

2190

2095

695

2550

3300

1250

940

1600

3775

2190

3/8

500

330

970

5

5,5

celková dåžka

polomer otáèania

celková šírka

mm

80 / 480 80 / 480 48 / 525 48 / 525 48 / 480 48 / 480 48 / 420 48 / 315 48 / 210 48 / 210

14

13

14

14

14

14

14

13

16

11

9

12

11

12

11

11

10

11

10

pojezdový motor, výkon S2 = 60 min

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

mm

mm

mm

kW

kW

840

1910

1990

2120

-

600

-

-

-

-

4 VIE SL 125 / 16

1200

-

-

-

2240

1600

1510

1620

1780

1990

2070

-

600

-

-

-

-

Triplex SL 125 / 30

1200

-

-

-

2230

3000

-

840

1980

1550

3520

-

600

-

-

-

-

Delta STLP 125 / 16

1200

-

-

-

2285

1600

1770

840

2025

1990

2120

-

600

-

-

-

-

Delta SLE 125 / 16

1200

-

-

-

2130

1600

1500

840

1870

1990

3420

-

600

-

-

-

-

Delta SL 125 / 16

1200

-

-

-

2145

1600

1500

840

1895

1990

2120

-

600

-

-

-

-

Master Light

1000

-

-

-

2180

2900

1530

840

1530

1990

3420

-

600

-

-

-

-

Speedy Light

1000

-

-

-

2030

1600

1430

800

1780

1980

2115

-

600

-

-

-

-

VV 1000 / 1600 M

1000

216

-

-

-

1600

1500

717

1592

1923

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Euro TPE 150 / 200

1500

-

-

-

2200

200

-

-

-

-

-

-

600

-

-

-

-

24 / 160

4,5

5

NV 2000 - 1500

2000

-

-

-

-

115

-

520

1885

1210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NV 2000 - 1120

2000

78

-

-

-

115

-

520

1505

1210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NV 2000 - 800

2000

-

-

-

-

115

-

520

1185

1210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVV 2000

2000

-

-

-

-

125

-

520

1505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NVN 1000

1000

107

-

-

-

800

-

520

1350

1265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

celková dåžka

polomer otáèania

celková šírka

mm

STAVEBNÉ TABU¼KY

stúpavos s bremenom

rozvor kolies

mm

1550

rychlos jazdy s bremenom

vyloženie ažiška

vzdialenos bremena

mm

1600

batéria

výška oje, min / max

mm

2160

rozmery

výška zdv. zariad. (stavebná výška)

výška vysunutého zdvíh. zariadenia

mm

-

kg

základný zdvih mm

-

šírka pracovnej ulièky mm

-

na strane nákladu

kg

1300

na strane pohonu

vlastná hmotnos

kg

Max SL 130 / 16

Typ

1 - Isuzu 4 FE1 2 - Nissan A15 3 - Isuzu C240 PKJ 4 - Nissan H 20 - II 5 - Nissan H25 - II 6 - Iveco 8061i 25

GEKKON - VD 15 - dieselový vysokozdvižný vozík

7 - Nissan TB 42

Poznámka

%

13

nosnos

zaaženie osí so záažou

Znaèka a typ motora:

- vozíky PL 306 až 317 sú v trojkolesovom prevedení, nosnos aj 800 kg, zdvihy od 2700 do 6000 mm, možnos výberu batérie

GEKKON - PL 416 - štvorkolesový elektrický vysokozdvižný vozík

- vozíky PL 416 až 430 sú v štvorkolesovom prevedení, nosnos až do 9000 kg, zdvihy od 2700 do 6000 mm, možnos výberu batérie

GEKKON - PL 306 - trojkolesový elektrický vysokozdvižný vozík

Výkon

Základné rozmery

Hmotnosti

V / Ah km/h

stúpavos s bremenom

vyloženie ažiska

vzdialenos bremena

mm

3300

stavebná výška

sklon zdv. zariad. dopredu / dozadu

mm

4015

výška vysunutého zdvíh. zariadenia

šírka pracovnej ulièky

mm

1240

základný zdvih

vzadu

mm

7240

vlastná hmotnos kg

5480

vpredu

kg

3000

kg

Obrazová dokumentácia

Výkon

PL 430

Typ

rozmery

rýchlos jazdy s bremenom

Základné rozmery

zaaženie osí so záažou

Poznámka

%

2200 44 / 2300 25 2650 18 20/19 / 2250 2650 / 2250 18 20/19 2650 17 22/20 / 2250 2650 17 27/20 / 2250 2600 13,5 18/24 / 2400 2600 13,5 25/22 / 2400

batéria

celková dåžka

celková šírka

polomer otáèania

vzadu

Hmotnosti

kW

79,4 /66 37,4 /42,7 37,4 /33 37,4 /33 37,4 /33 22,3 /24,2 22,3 /24,2

stúpavos s bremenom

-

2250

rýchlos jazdy s bremenom

mm

590

výkon motora

mm

500

menovité otáèky

mm

2500 6 / 12

znaèka a typ motora

vyloženie ažiska

vzdialenos bremena

mm

4420

mm

rozvor kolies

stavebná výška mm

4660

rozmery

výška vysunutého zdvíh. zariadenia mm

1995

základný zdvih

mm

3250

šírka pracovnej ulièky

mm

3000

vpredu

mm

4840

nosnos

sklon zdv. zariad. dopredu / dozadu

vlastná hmotnos

kg

7980 11660 1320

nosnos

rad VD ( diesel ) a rad VG ( plyn )

Èelné vysokozdvižné vozíky Skupina

kg

Výkon

5000

Podskupina / pohon rad PL ( elektropohon )

Èelné vysokozdvižné vozíky Skupina

Podskupina / pohon vysokozdvižné vozíky / batéria

Ruène vedené vozíky

nízkozdvižné vozíky / batéria

#

zaaženie osí so záažou

VD / VG 50

Typ

kg

"

Základné rozmery

Hmotnosti

Podskupina / pohon

Skupina

NÁZOV A POUŽITIE, TECHNICKÉ ÚDAJE:

-

km/h

%

3

5

3

5

3

5

4,1

5

4,2

5

4,2

5

3,42

3

3,42

3

24 / 160 24 / 160 24 / 160 24 / 160 24 / 160 24 / 160 2x 12 / 155 2x 12 / 100

Poznámka

- Max SL - možná výška zdvihu do 3500 mm, nosnos 1600 a 2000 kg - 4 VIE SL - štvorcestný vozík, možný zdvih do 3500 mm, nosnos 1500 kg - Triplex SL - možný zdvih do 4500 mm, nosnos 1500 kg - Delta STLP - s prídavným zdvihom 200 mm, možná výška zdvihu do 3500 mm a nosnos 1500 kg - Delta SLE - možná výška zdvihu do 3500 mm, nosnos 1500 kg - Delta SL - možná výška zdvihu do 3500 mm, nosnos 1500 kg - VV - zdvih možný od 900 mm do 2350 mm - materiál kolies: polyamid, polyuretán, hliník / guma - dåžka lyžín 800 až 2200 mm - nosnos až do 3000 kg - PVV - so zabudovanou váhou, váženie až do 2500 kg - Euro TPE - možnos zvýšenia nosnosti až do 3000 kg - NVN - nožnicový zdvih

GEKKON - Delta SL - ruène vedený vysokozdvižný vozík

GEKKON - Master Light ruène vedený vysokozdvižný vozík

GEKKON - NV 2000 - ruène vedený nízkodvižný paletový vozík

GEKKON - Euro TPE - ruène vedený nízkozdvižný vozík

GEKKON - NVN - ruène vedený nízkozdvižný nožnicový vozík


MANIPULAÈNÍ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Net spol. s r.o. Èechyòská 23 602 00 Brno Èeská republika

R

P

D

S

L

Tel.: 00420 / 572 586 030 - 4 Fax: 00420 / 572 586 016 mobil: 00420 / 724 041 340 e-mail: moreau.agri@moreauagri.cz www.moreauagri.cz

provozovna:

Huštìnovice 370 687 03 Babice Èeská republika

Tel.: 00421 / 33 / 743 5727 - 8 Fax: 00421 / 33 / 743 4286 mobil: 00421 / 907 / 705 410 e-mail: moreauagri@ba.telecom.sk www.manitou.host.sk

Net spol. s r.o. 919 28 Buèany Slovenská republika

N

1300

mm

-

4750

2860 15 / 15

-

-

2063

1

MC 40 Powershift

4000 6660

-

-

5560

3700

3390

2040

3740

4750

2860 15 / 15

-

-

2063

1

MC 30

3000 5130

-

-

5270

3700

3170

1900

3440

4745

2720 6 / 12

-

-

1995

1

MSI 50

5000 7900

-

-

5000

3700

2900

1740

3330

-

2780

-

-

-

-

1

2780

-

MSI 40

4000 6975

MSI 30 D / G

3000

MSI 25 D / G

2500

MSI 20 D / G

2000

MSI 30 D / G Buggie

3000

MSI 25 D / G Buggie

2500

MSI 20 D / G Buggie

2000

M 50.4

5000 7750

M 40.4

kW / k ot/min km/h

63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5

rozvor kol

celková délka

výška vyjetého

celková šíøka

stoupavost s bøemenem

mm

3750

mm

rychlost jízdy s bøemenem

vzdálenost bøemene

mm

2040

výkon motora

vyložení tìžištì

mm

3390

znaèka a typ motoru

stavební výška

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

mm

3700

kg

zvedacího zaøízení

mm

5570

kg

základní zdvih

šíøka pracovní ulièky

mm

-

kg

vpøedu

mm

-

nosnost

mm

5000 7620

vlastní hmotnost

vzadu

Výkon

MC 50 Powershift

Typ

rozmìry

jmenovité otáèky

Základní rozmìry

zatížení osy se zátìží

polomìr otáèení

Hmotnosti

Podskupina / pohon øada MC a MSI ( diesel ) øada MSI ( diesel D / plyn G )

Èelní vysokozdvižné vozíky Terénní vysokozdvižné vozíky

øada M a BUGGIE ( diesel )

Skupina

NÁZEV A POUŽITÍ, TECHNICKÉ ÚDAJE:

25

-

Znaèka a typ motora:

2300

25

-

2300

25

-

1 - Perkins 1004.42 63 kW / 85,5 koní

-

-

-

-

-

4990

3700

2900

1740

3320

-

-

-

-

1

-

-

-

805

4530

3300

2590

1320

2980

4195

2310 10 / 12

-

-

1800

1, 2

-

2100

20

-

5995

640

4490

3300

2560

1320

2950

4130

2310 10 / 12

-

-

1800

1, 2

-

2100

20

-

5140

690

4490

3300

2560

1320

2950

4130

2310 10 / 12

-

-

1800

1, 2

-

2100

20

-

6710

805

4530

3700

2590

1320

2980

4500

1990 10 / 12

-

-

1800

1, 2

-

2100

20

-

5995

640

4490

3700

2560

1320

2950

4470

1990 10 / 12

-

-

1800

1, 2

-

2100

20

-

5140

690

4490

3700

2560

1320

2950

4470

1990 10 / 12

-

-

1800

1, 2

-

2100

20

-

-

-

6530

3700

4360

2070

3750

-

2910

-

-

-

-

1

-

-

-

4000 6790

-

-

6520

3700

4360

2070

3740

-

2910

-

-

-

-

1

-

-

-

M 30.4

3000 5720

-

-

6300

3700

410

2110

3630

-

2790

-

-

-

-

1

-

-

-

M 30.2

3000 5640

-

-

6140

3700

3930

2110

3630

-

2790

-

-

-

-

1

-

-

-

M 26.4

2600 5420

-

-

6300

3700

4100

2110

3630

-

2790

-

-

-

-

1

-

-

-

M 26.2

2600 5340

-

-

6140

3700

3930

2110

3630

-

2790

-

-

-

-

1

-

-

-

Buggie MC 20 HP

2000 3700

-

-

4460

3000

2950

1380

3090

-

1750

-

-

-

-

2

-

-

-

63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5 63 / 85,5 30,4 / 41,3

Obrazová dokumentace

%

2300

6710

4515 / 4425 4135 / 4045 3830 / 3740 4695 / 4580 4275 / 4225 3970 / 3920

Poznámka

- u øady MC jsou nosnosti také 6000 a 7000 kg - pohon dvou kol Znaèka a typ motora: 1 - Perkins 903.27 - diesel 38,5 kW / 52,3 koní 2 - Toyota 4Y - plyn 40 kW / 54 koní NET - Manitou MC 30 - dieselový èelný vysokozdvižný vozík

- pohon dvou kol

Znaèka a typ motora:

"

1 - Perkins 1004.42 63 kW / 85,5 koní 2 - Perkins 104.19 30,4 kW / 41,3 koní - u øady Buggie verze s pohonem dvou nebo ètyø kol - u øady M pohon ètyø kol; u modelù M 26.2, M 30.2 pohon dvou kol

Tel.: 00421 / 2 / 45 24 1214 45 24 2542 Fax: 00421 / 2 / 45 243 124 e-mail: terrastroj@nextra.sk www.jcb.com

TERRASTROJ spol. s r.o. Závodná 3 825 68 Bratislava Slovenská republika R

D

M

S

L

NET - Manitou MSI 50 - dieselový èelný vysokozdvižný vozík

N

V rámci rozširovania aktivít je firma TERRASTROJ výhradným zástupcom spoloènosti NISSAN. V segmente vysokozdvižných vozíkov na Slovensku ponúkame širokú paletu dielcových plynových a elektrických vozíkov s vysokou spo¾ahlivosou, kvalitou a bezpeènosou.

5188

820

CJ01

1500 1750

2645 2840

3535 3955

AJ01

4 kolesové

elektrické

610 630

3300

1157 1230 1070 1165

2105

1175

1735 1765

970

1780 1080

mm

-

kW / k

ot/min

km/h

600

NISSAN

64,5 - 91

2100

26 - 31

2450

17,5 - 23,5

18,5 19,5

rýchlos jazdy s bremenom

mm

6 / 12

znaèka a typ motora

mm

2375

stavebná výška

mm

4370

výška vysunutého zdvíh. zariadenia

celková dåžka

celková šírka

polomer otáèania

základný zdvih 3300

3000

3475 3635 3070 3305 2260 2300 2530 2770 2245 2540

4430 4580

2250

6 / 10

600

NISSAN - 62,5 - 69,5 GM

3945

2115

6 / 12

500

NISSAN

35 - 42,5

4045 4140 4555 4540

2130

6 / 12

500

NISSAN

39 - 42,5

2085

5 / 10

500

NISSAN

47 PS - 60

2500 2600 2300 2500 2400 2500

2360

4245

2080

5 / 10

500

NISSAN

50 PS

2600

17

2045 2080

4555

2060

5 / 10

500

NISSAN

43 - 46 PS

2400

17,5

18 - 19

1500

2695

3619

575

3300

1865

1035

2085

4245

2100

5 / 10

500

NISSAN

43 - 46 PS

2400

17

4265 5005 3770 4800 3525 4230 2950 3155 2565 3170 2765 3145 1785 1825

5540 7225 3210 4150 4865 5785 3450 4060 2980 4305 3540 4365 2630 2835

725 780 1470 2010 660 945 860 680 585 770 475 530 1310 590

3000

1180 1250 1070 1100

2120

5/8

500

NISSAN

17,1

-

15 - 14

4255

2190

5 / 10

500

NISSAN

13

-

13,5 - 12,5

1165

2330 2485 2085 2305 2255 2460

4255

3000

1980 2130 1780 1945 1930 2065

4045

2080

5 / 10

500

NISSAN

11

-

12 - 13

3000

1705

970

1980

4255

2160

5 / 10

500

NISSAN

7,3 - 9,9

-

14 - 15,5

3000

1790 1820 1390 1615 1575 1755

1050 1120

3945

2080

5 / 10

500

NISSAN

8,0

-

13,0 - 11,5

3945

1980

-

500

NISSAN

7,4

-

12 - 13,5

1250

1995 2060 1755 1985 2160 2165

3900

2145

-

-

NISSAN

8,0

-

9,0 - 8,5

T01 ( * ažná sila )

* 0,8 t

1050

240

810

-

1850

850

2090

-

-

-

-

NISSAN

25 PS

2200

15

V02

** 2 t

3450 3550

1000 1100

2450

-

3265

1440

3070

-

-

-

600

NISSAN

58 - 60 PS

2400

26

CP02 P02 CP01 P01 N01 -trojkolesový JHC01

*1 výkon - pojazdový motor,

*2 výkon - zdvihový motor,

*3 oznaèenie batérie,

3000

3000 3000

1050

TERRASTROJ - Rada D02 - dieselový a plynový èelný vysokozdvižný vozík

17 - 18,5

2000 3000 2000 3000 2000 2500 1500 1750 1000 1750 1250 1750 1350 1800

Q02

3 kol.

3100 3300

3300 3000

mm

1890 1990

menovité otáèky

3505

D02

mm

3160 3280 2375 2965 1970 2000 2190 2390 1935 2185

výkon motora

2500

D01

mm

3000

vyloženie ažiska

AJ02

F04

kg

rozmery

sklon zdvih. zariad. dopredu / dozadu

1120 1870 980 1430 485 640 625 990 610 1320

CJ02

ahaèe

vzadu

11235 14285 8650 10890 3670 4100 4715 6750 4495 7060

rad D, F ( diesel / plyn )

kg

7355 9155 5630 7160 2655 2990 3370 4540 3105 4880

rad CJ, AJ ( benzín, plyn )

kg

5000 7000 4000 5000 1500 1750 2000 3200 2000 3500

F05

Výkon

Základné rozmery

zaaženie osy so zaažou vpredu

nosnos

Typ

vlastná hmotnos

Podskupina / pohon

Hmotnosti

TERRASTROJ - Rada N01 / N01 - HP - elektrický èelný vysokozdvižný vozík trojkolesový

TERRASTROJ - JHC01 - elektr. štvorcestný vysokodvižný vozík

*4 ažná sila

STAVEBNÍ TABULKY

#!


!

R

P

D

MANIPULAÈNÁ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

S

L

N

LIFTEC GLOBAL spol. s r.o. Polygrafická 622 / 2 108 00 Praha 10 Èeská republika

Tel.: 00420 / 271 078 111, -200 Dispeèink servisu: 00420 / 602 213 496 Fax: 00420 / 271 078 109, -299 e-mail: linde@linde-mh.cz , www.linde-mh.cz

LIFTEC-GLOBAL spol. s r.o. Kniežaa Pribinu 24 911 01 Trenèín Slovenská republika

Tel.: 00421 / 32 / 74 30 120, -114 Fax: 00421 / 32 / 74 30 134 e-mail: linde@liftec.sk , www.liftec.sk

SPECIFIKACE: Firma LIFTEC GLOBAL s.r.o. má výhradní zastoupení pro prodej a servis manipulaèní techniky LINDE na èeskem a slovenském trhu. Na tìchto trzích pùsobí od roku 1990 a z pùvodní firmy o 20 zamìstnancích se rozrostla na firmu o 120 zamìstnancích. Zároveò byly založeny poboèky po celé ÈR tak, aby vzdálenost k zákazníkùm byla obchodnì i servisnì co nejkratší. Firma LIFTEC GLOBAL patøí k nejúspìšnìjším prodejcùm manipulaèní techniky na èeském trhu. Vozíky LINDE jsou oblíbené pøedevším pro svoji kvalitu, spolehlivost, výkonnost, hospodárnost, ergonomii a také pro svùj hezký Porsche design. U motorových vozíkù vede pøedevším hydrostatická pøevodovka Linde, u elektrických vozíkù je to snadná výmìna baterie a u skladových vozíkù manévrovatelnost ve stísnìných prostorách. Firma Liftec Global nabízí rùzné zpùsoby poøízení vozíkù Linde - pøímý nákup, leasing, nájem, podnájem, fullservis. Zároveò Vám zde poradí, jaký vozík je pro Vaše požadavky nejvýhodnìjší. Jako další služby spoleènost poskytuje napøíklad školu øidièù, prodej ojetých vozíkù, pronájem a další.

Výrobní program manipulaèní techniky LINDE zahrnuje vozíky elektrické (bateriové) a se spalovacími motory (dieslovými nebo na zkapalnìný plyn) o nosnosti 1000 kg až 52 tun v provedení vozíkù vysokozdvižných, nizkozdvižných a tahaèù s možností táhnout náklad do 25 tun. Pro potøeby skladového hospodáøství je možné zvolit zdvihy vysoko pøes 10 metrù a volit i rùzná provedení do zcela specifických prostor jako jsou mrazírenské sklady. Pro pohyb v regálových systémech je možné volit rùzná provedení, která umožní použít rùzné šíøky obslužných ulièek až po šíøku jen zcela nepatrnì pøesahující vlastní šíøku vozíku. Vozíky mohou být i rùznì pøizpùsobené individuálním požadavkùm zákazníka jako je pøedvolba stohovací výšky nebo možnost poloautomatického ovládání na induktivní dráze.

Vozíky LINDE je možné dodat vybavené nejrùznìjšími pøídavnými zaøízeními vyrábìnými firmami Kaup, Stabau, Bauer, Cascade, Auramo - Bolzoni a Meyer, které je dodávají jako subdodávky. Pøi osazení pøídavným zaøízením je u vozíkù LINDE velmi dùležité,

že jejich standardní nosnost je nejménì, v porovnání s konkurencí, redukována s ohledem na parametry pøídavného zaøízení, což pøíznivì cenovì ovlivòuje volbu vhodného typu a nosnosti vozíku vzhledem k pøídavnému zaøízení.

-

-

2924

1560

800

2030

1990

L 16 AP

1600

-

-

-

-

2844

1640

800

2030

1990

L 14 AP

1400

-

-

-

-

2924

1640

800

2030

1990

L 16 i

1600

1050

860

1790

-

2844

1527

800

1950

1990

L 14 i

1400

1050

850

1600

-

2924

1527

800

1950

1990

L 16

1600

1050

860

1790

-

2844

1527

800

1950

1990

L 14

1400

1050

850

1600

-

2924

1527

800

1950

1990

celková délka

celková šíøka

865

705

1360

2235

2924

1365

800

1850

1990

1000

855

635

1220

2235

2924

1365

800

1850

1990

T 30

3000

750

1230

2520

1990

125

1670

725

1827

-

T 20

2000

740

995

1745

1990

125

1670

725

1827

-

T 20 R

2000

1015

1125

1890

2071

125

1750

950

1975

-

-

T 20 S

2000

860

1145

1715

1986

125

1665

790

1925

-

-

T 20 SF

2000

860

1145

1715

1986

125

1665

790

1925

-

T 20

2000

505

808

1697

1868

130

1548

700

1750

-

T 20 B

2000

495

804

1691

1868

130

1548

700

1750

-

-

T 18

1800

495

734

1561

1868

130

1548

700

1750

-

-

T 16

1600

415

705

1385

1868

130

1548

700

1750

-

-

základní zdvih

polomìr otáèení

Hmotnosti

mm

mm

kW -

kW

-

km/h

%

648

1225

1,5

3,0

J

6,5

-

600

648

1225

1,5

3,0

J

7,0

-

600

726

1303

1,5

3,0

J

6,5

-

600

726

1303

1,5

3,0

J

7,0

-

600

649

1226

1,5

3,0

J

5,5

-

600

649

1226

1,5

3,0

J

5,6

-

600

727

1304

1,5

3,0

J

5,5

600

727

1304

1,5

3,0

J

5,6

- pøi provedení AP je vozík vybaven sklop. plošinou, ze které stojící øidiè mùže vozík ovládat nebo pøi sklopení jej mùže vést Kapacita baterie K5 (Ah)

Napìtí Hmot. bater. bater. (V) (kg)

80

700 L

1870

B

80

420 L

1238

C

48

700 L

1140

-

D

48

560

939

-

E

48

420

750

F

24

440

381

G

24

330 L

320

H

24

330 L

307

I

24

240

234

J

24

220

200

K

24

180

190

L

24

150

155

600

700

1170

0,9

2,2

K

5,0

10

600

700

1170

0,7

1,8

K

4,5

10

600

880

1450

1,5

2,2

G

5,9

7,5

600

880

1450

1,5

1,0

G

6,0

12

-

600

879

1614

2,0

1,0

F

9,0

12

-

600

879

1564

2,0

1,0

H

9,0

3

-

1020

600

879

1564

2,0

1,0

H

8,0

3

-

775 / 1100 775 / 1100 775 / 1100 775 / 1100

600

880

1390

1,2

1,0

I

6,0

10

600

880

1390

0,9

0,8

I

4,6

8

600

880

1390

0,9

0,8

I

4,8

9

600

880

1390

0,7

0,8

L*

4,1

9,5

Základní rozmìry

- *baterie: British Standard - jde o vozíky s chodícím øidièem - pøi provedení SF jde o vozík s øidièem stojícím èelem k nákladovým vidlicím; pøi provedení S jde o vozík s øidièem polosedícím napøíè smìru pojezdu; pøi provedení R jde o vozík s øidièem sedícím napøíè smìru pojezdu - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè;

vzdálenost bøemene

pojezdový motor, výkon S2 = 60 min

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

mm

mm

mm

mm

kW -

kW

-

km/h

%

1750

1054

2561

5395

2110

2/4

600

385

1520

5,4

12

D

12

3,9

R 20

2000

3260

630

4630

2770

4655

1775

1234

2461

5395

2110

2/4

600

475

1520

5,4

12

D

12

3,9

R 16 N

1600

2820

465

3955

2710

4655

1620

1054

2465

5395

2110

2/4

600

346

1385

5,,4

12

E

12

4,3

R 16 HD

1600

3070

420

4250

2705

6355

1640

1234

2425

7139

2110

2/4

600

380

1385

5,4

12

E

12

3,9

R 16

1600

2940

530

4010

2675

4655

1640

1234

2389

5395

2110

2/4

600

416

1385

5,4

12

E

12

4,7

R 14 HD

1400

3020

500

3920

2685

6355

1540

1234

2425

7139

2110

2/4

600

270

1275

5,4

12

E

12

4,5

R 14

1400

2890

520

3770

2655

4655

1540

1234

2384

5395

2110

2/4

600

311

1275

5,4

12

E

12

4,5

K 15 - 4

1500

9801

8457

2844

1700 11030 2445

1210

3885 13550 2520

-

600

-

2195 2x5,5 15 + 8

A

9

K 15 - 3

1500

7940

7360

2080

1350

2470

2420

1160

4045

5025

2555

-

400

-

2123

6,4

21

A

11

K 13 - 3

1300

7440

1540

7200

1350

2470

2150

1160

3755

5025

2555

-

400

-

1833

6,4

21

B

11

K 10

1000

5700

5440

1260

2170

2930

2170

1160

3270

5180

2365

-

600

-

1745

5,2

9

C

9

- podle druhu výbavy mohou být nìkteré parametry rozdílné - pro vychystávání a ukládání kusového zboží nebo na vidlicích celé palety - šíøka ulièky pro paletu 800 x 1200 0,25 mm podélnì

STAVEBNÉ TABU¼KY

baterie

výška vyjetého

celková délka

celková šíøka

mm

IEC 254 - 2

vyložení tìžištì

mm

4655

rozvor kol

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

mm

2810

stavební výška

mm

4500

kg

zvedacího zaøízení

šíøka pracovní ulièky

mm

600

vlastní hmotnost

mm

3100

vpøedu

kg

2000

nosnost kg

R 20 N

Typ

rozmìry

LINDE - L 14 - ruènì vedený vysokozdvižný vozík

LINDE- L 12 - ruènì vedený vysokozdvižný vozík

LINDE- T 20 - ruènì vedený nízkozdvižný vozík

Výkon

vzadu

zatížení os se zátìží

Obrazová dokumentace

Poznámka

A

rychlost jízdy

1200

L 10

mm

600

stoupavost s bøemenem

L 12

rychlost jízdy

-

stoupavost s bøemenem

-

mm

baterie

1400

mm

3380 /1095 1217 3460 /1095 1217 3380 /1095 1217 3460 /1095 1217 3380 / 750 1126 3460 / 750 1126 3380 / 750 1126 3460 / 750 1126 3402 / 775 1108 3402 / 775 1108 980 / 1400 980 / 1400

IEC 254 - 2

L 14 APi

mm

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

1990

rozvor kol

2030

mm

pojezdový motor, výkon S2 = 60 min

800

vzdálenost bøemene

1560

vyložení tìžištì

2844

Výkon

výška oje, min / max

-

pøi volném zdvihu

mm

-

kg

rozmìry

výška vyjetého zved. zaøízení

výška zv. zaøízení

polomìr otáèení

mm

-

základní zdvih

mm

-

šíøka pracovní ulièky

kg

1600

na stranì nákladu

kg

L 16 APi

Typ

na stranì pohonu

vlastní hmotnost

zatížení osy se zátìží

nosnost

Podskupina / pohon vysokozdvižné vozíky / pohon baterie

Ruènì vedené vozíky

nízkozdvižné vozíky / pohon baterie Skupina

#"

Základní rozmìry

Hmotnosti

Podskupina / pohon retraky / baterie

Vozíky pro výškové sklady

vychystávací vozíky

"

Skupina

NÁZEV A POUŽITÍ, TECHNICKÉ ÚDAJE:

Poznámka

- podle druhu výbavy mohou být nìkteré parametry rozdílné - pro stohování a manipulaci mezi regály - vozíky jsou vyrábìný standardnì s trojitým sloupem triplex - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè

LINDE- R 16 - retrak

0,5

LINDE - K 13 - 3 - vychystávácí vozík


MANIPULAÈNÍ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Základní rozmìry

H 460

46000 54140 93675 6465 12500 5000

7600

4180 10400 8405

3425 5 / 10 1200

1295

5500

4

246

2100

23,3

20,6

1 - Scania DI 1240 A

H 420

42000 51640 87785 5855 12500 5000

7600

4180 10400 8405

3425 5 / 10 1200

1295

5500

4

246

2100

23,3

20,6

2 - Scania DI 948 A

H 370

37000 48600 80100 5500 10535 5000

6815

4150

9680

7485

3645 5 / 10 1200

1240

5000

2

222

2200

23,5

25,6

3 - Scania DI 951 A

H 320

32000 41300 68600 4700 10285 5000

6550

3410

9385

6955

3375 5 / 10 1200

1195

4750

2

222

2200

21,6

31,9

4 - Cummins QSM 11

H 280

28000 39600 63100 4500 10085 5000

6250

3410

9135

6955

3375 5 / 10 1200

1195

4500

3

167

2200

22,5

22,7

5 - Perkins 1006 - 60 T

H 250

25000 34100 55100 4000

9225

5000

5550

3020

8645

6755

3280 5 / 10 1200

1090

4250

3

167

2200

25

H 236

23600 33200 53000 3800

9225

5000

5550

3020

8645

6755

3280 5 / 10 1200

1090

4250

3

167

2200

25

H 220

22000 32000 50500 3500

9225

5000

5550

3020

8645

6755

3280 5 / 10 1200

1090

4250

3

167

2200

25,5

H 200

20000 31500 48100 3400

9025

5000

5280

3020

8395

6755

3280 5 / 10 1200

1090

4000

3

167

2200

26

H 180

18000 30000 45000 3000

9025

5000

5280

3020

8395

6755

3280 5 / 10 1200

1090

4000

3

167

2200

26

H 160 / 1200

16000 22597 35955 2647 8725* 3700

5150

2550

8045

5650

3115 5 / 10 1200

975

3670

5

135

2500

25

H 160

16000 19299 32471 2899

7430

3700

5150

2550

6800 54455 3115 5 / 10 600**

930

3670

5

112

2500

25

H 150

15000 19485 32203 2282

6530

3700

4190

2550

5950

425

3115 5 / 10 600**

930

2950

5

100

2500

24,7

H 140 / 1200

14000 21115 31762 2953 8725* 3700

5150

2550

8045

5650

3115 5 / 10 1200

975

3670

5

135

2500

25

H 140

14000 18400 30387 2003

3700

4190

2550

5950

6525

3115 5 / 10 600**

930

2950

5

100

2500

24,7

H 120 / 1200

12000 19597 29121 2440 8680* 3700

5150

2550

8000

5445

3115 5 / 10 1200

930

3670

5

112

2500

25

20

H 120

12000 15483 25516 1967

5050

3075 5 / 10 600**

860

2950

5

100

2500

25

27,6

H 100

5

100

2500

25

29

H 80 / 900

22

-

4020

2509

5678

10000 14098 22258 1840

6282

3700

4020

2509

5678

5050

3075 5 / 10 600**

860

2950

8000 12400 18200 2200

5175

2750

3345 1850** 5590

4150

2714 6 / 10

900

630

2510

H 80

8000 11500 17160 2340

4860

3150

3060 1850** 4600

4250

2714 6 / 10

600

600

2160

H 70

7000 10760 15650 2110

4860

3150

3060 1850** 4600

4250

2714 6 / 10

600

600

2160

H 60

6000

9550 13770 1780

4850

3550

3060 1850** 4590

4450

2714 6 / 10

600

590

2160

H 50

5000

9300 12200 2100

4850

3550

3060 1850** 4590

4450

2714 6 / 10

600

590

2160

H 45 / 600

4500

6850 10250 1220

751

3150

2692 1463** 4245

4010

2420

5/7

600

538

2015

H 45

4500

1975

9850

1235

7744

3150

2652 1463** 3995

4010

2420

5/7

500

528

1975

H 40

4000

1935

8855

1050

736

3250

2613 1463** 3955

3967

2400 6 / 9,5 500

528

1935

H 35

3500

1900

8135

1000

730

3250

2580 1463** 3920

3967

2400 6 / 9,5 500

528

1900

H 30

3000

4895

7105

985

4083

3050

2360 1300** 3736

3851

2250

5/9

500

523

1785

H 25

2500

4350

6175

675

4010

3050

2290 1164** 3657

3707

2250

5/9

500

520

1715 1, 2, 3

H 20

2000

3895

5190

705

3990

3050

2270 1164** 3637

3707

2250

5/9

500

520

1695

1, 3

H 20

2000

3108

4370

738

3690

3050

2105

1168

3246

3658

2070 6 / 10

500

384

1560

H 18

1800

2890

4063

628

3606

3050

2026

1087

3160

3658

2070 6 / 10

500

380

1500

H 16

1600

2660

3693

567

3565

3050

1990

1087

3119

3658

2070 6 / 10

500

375

1460

H 12

1200

2525

3116

609

3523

3050

1948

1087

3074

3658

2070 6 / 10

500

375

1460

24,5 - materiál pneumatik: plnopryž, superelastik, vzduch 25,6 - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 27,1 1200 mm napøíè; pøi manipulaci s paletou podélnì je zapotøebí 28,7 k šíøce ulièky pøièíst 200 mm - parametry jsou uvádìné pro 31,1 standardní provedení; vozíky mohou obsahovat i jinou výbavu, zvedací zaøízení Duplex 28 nebo Triplex 20 -*šiøka ulièky pro paletu 800 x 1200 20,6 podélnì -**vyložení tìžište také 900 mm 28

22

5,2

21

49

2100

24

22

49

2100

21

29

49

2100

21

32

1, 2

35

2100

22

19

35

2100

21

22

-*šiøka ulièky pro paletu 800 x 1200 podélnì -**pro dvoumontហpneumatik je celková šíøka vìtší

35

2100

21

22

Znaèka a typ motoru:

18

31

18

31

18

34

18

42

1 - diesel: Perkins 903.27, 35 kW, 2100 min-1 2 - LPG: Perkins 903.27, 36 kW, 2100 min-1 3 - LPG: Renault F3R - 264, 34 kW, 2500 min-1

Diesel / LPG 28 / 27

4,7

24

Diesel / LPG 2200 / 2300

22 2100

zdvihový motor, výkon pøi 15 % ED

2,2

E 40

4000

6870

9440

1430

4240

3250

2520

1350

3835

3967

2270

6/9

500

520

1930

12,5

15

C

14

2,5

E 35

3500

6240

8490

1250

4075

3250

2355

1350

3690

3967

2270

6/9

500

520

1785

12,5

15

F

15

3,1

E 30 / 600

3000

5320

7365

960

3749

3050 19575 1228

3630

3851

2227 5 / 7,5

600

455

1670 2 x 6,4 13,5

C

15

7

E 30

3000

4845

7050

795

3744

3050

1975

1180

3425

3851

2070 5 / 7,5

500

450

1670 2 x 6,4 13,5

G

15

7

E 25 / 600

2500

4790

6454

836

3681

3050

1925

1180

3375

3707

2227 5 / 7,5

600

447

1670 2 x 6,4 13,5

C

15

8

E 25

2500

4385

6105

780

3681

3050

1925

1180

3375

3707

2070 5 / 7,5

500

447

1670 2 x 6,4 13,5

G

15

8

E 20 / 600

2000

4240

5590

650

3532

3150

1787

1089

3411

3655

2227 5 / 7,5

600

424

1502 2 x 5,0 13,5

F

15,5

8

E 20

2000

3660

5110

550

3472

3150

1727

1089

3151

3655

2070 5 / 7,5

500

424

1502 2 x 5,0 13,5

J

15,5

8

E 20 P

2000

3570

4740

830

3386

3050

1719

1155

2944

3658

2075 4,5 / 7

500

339

1383

2x4

9

D

14,4

4,2

E 18 P

1800

3200

4425

575

3278

3050

1615

1155

2840

3658

2075 4,5 / 7

500

335

1383

2x4

9

D

14,5

4,9

E 16 P

1600

3250

4260

590

3274

3050

1615

1083

2840

3658

2075 4,5 / 7

500

330

1383

2x4

9

D

14,5

5,4

E 18 C

1800

3160

4440

520

3289

3050

1625

1155

2850

3658

1970 4,8/7,5 500

335

1444

2x4

9

E

14,2

E 16

1600

3200

4200

600

3212

3050

1553

1083

2779

3658

2075 4,5 / 7

500

330

1375

2x4

9

D

14,5

baterie

celková délka

celková šíøka

vzadu

výška vyjetého

O

IEC 254 - 2

pojezdový motor, výkon KB 60 min

13

mm

rozvor kol

B

mm

vyložení tìžištì

15

mm

vzdálenost bremene

12,5

mm

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

2220

mm

stavební výška

%

530

mm

zvedacího zaøízení

km/h

500

polomìr otáèení

-

6/9

základní zdvih

kW

2270

šíøka pracovní ulièky

kW

4017

vpøedu

mm

4135

nosnost

mm

1350

vlastní hmotnost

mm

2820

kg

4

LINDE - H 50 D - dieselový vysokozdvižní vozík

LINDE - H 16 - dieselový a plynový vysokozdvižný vozík

Výkon

3150

kg

- parametry jsou uvádìné pro provedení diesel; u provedení LPG mohou být odlišnosti - parametry jsou uvádìné pro standardní provedení; vozíky mohou obsahovat i jinou výbavu, zvedací zaøízení Duplex nebo Triplex

rychlost jízdy

5,7

stoupavost s bøemenem

26

22

LINDE- H 100 - tìžkotonážní vysokozdvižní dieselový vozík

- materiál pneumatik: plnopryž, superelastik, vzduch - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè; pøi manipulaci s paletou podélnì je zapotøebí k šíøce ulièky pøièíst 200 mm

Diesel: Perkins 1004.40 LPG: Perkins 1004.40 S

22

4550

kg

LINDE - H 460 - tìžkotonážní vysokozdvižní dieselový vozík

22

6980 10510 1270

Typ

rozmìry

Obrazová dokumentace

49

Základní rozmìry

zatížení os se zátìží

Poznámka

%

4800

Pohon

Skupina

Diesel: KHD / BF6M 1012 LPG: Perkins 1006.60

3700

E 48

øada E ( elektropohon )

výška vyjetého

celková délka

celková šíøka

vzadu

6282

Diesel: Volkswagen ADG LPG: Volkswagen ADF

6530

rychlost jízdy

25,1 Znaèka a typ motoru:

stoupavost s bøemenem

výkon motora

jmenovité otáèky

22,3

Diesel / LPG 85 / 72

2100

Diesel / LPG 2200 / 2100

243

znaèka a typ motoru 1

O

rozvor kol 6000

mm

vyložení tìžištì

ot/min km/h

1250

mm

vzdálenost bøemene

kW

3645 5 / 10 1200

mm

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

-

4150 10690 7980

kg

zvedacího zaøízení

polomìr otáèení

mm

7650

kg

stavební výška

základní zdvih

mm

52000 56400 102000 6400 12140 5000

kg

vpøedu

mm

H 520

nosnost

mm

vlastní hmotnost

mm

Typ

rozmìry

Hmotnosti

Èelní vysokozdvižné vozíky

Výkon

šíøka pracovní ulièky

zatížení osy se zátìží

mm

Pohon øada H ( diesel - oznaèení D / plyn - oznaèení T )

Èelní vysokozdvižné vozíky

øada H - tìžkotonážní ( diesel )

Skupina

Hmotnosti

1300

Obrazová dokumentace

Poznámka

- parametry jsou uvádìny pro standardní provedení; vozíky mohou obsahovat i jinou výbavu, zvedací zaøízení Duplex nebo Triplex - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè; pøi manipulaci s paletou podélnì je zapotøebí k šíøce ulièky pøièíst 200 mm

LINDE - E 25 - elektrický vysokozdvižní vozík

Kapacita baterie K5 (Ah)

Napìtí Hmot. bater. bater. (V) (kg)

A

880

24

676

B

770

80

1971

4,9

C

700

80

1872

5,4

D

700

48

1118

E

660

48

1013

E 16 C

1600

2995

4055

540

3171

3050

1512

1083

2737

3658

1970 4,8/7,5 500

330

1336

2x4

9

H

14,4

5,5

F

560

80

1558

E 14

1400

2865

3690

575

3114

3050

1455

1083

2681

3658

1970 4,8/7,5 500

330

1230

2x4

9

K

14,6

6

G

550

80

1536

E 16

1600

2895

4003

492

3292

3250

1615

1083

2865

3813

1953

5/8

500

350

1445

2x4

9,5

E

13,4

5,7

H

550

48

856

E 15

1500

2860

3895

465

3122

3250

1445

1083

2695

3813

1953

5/8

500

350

1275

2x3

5

A

10,6

6,3

I

550

24

445

J

440

80

1224

E 12

1200

2646

3405

441

2942

3250

1265

1083

2515

3813

1953

5/8

500

350

1095

2x3

5

I

11

7,4

K

440

48

708

E 10 Simplex

1000

1973

2487

493

2600

1600

1114

850

2402

2145

2130 1,4 / 4

600

138

966

2,2

3

L

8

7,5

L

420

24

385

STAVEBNÍ TABULKY

LINDE - E 16 - elektrický vysokozdvižný vozík

LINDE - E 510 - elektrický vysokozdvižní vozík

55


!

MANIPULAÈNÁ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Tel.: 00420 / 274 001 411 274 001 412 Fax: 00420 / 274 001 410 e-mail: info@still.cz www.still.cz

STILL ÈR, spol. s r.o. Štìrboholská 102 102 19 Praha 10 - Hostivaø Èeská republika

R

P

D

S

L

STILL SR, spol. s r.o. Dlhá 91 949 07 Nitra Slovenská republika

N

Tel.: 00421 / 37 / 69 224 11 Fax: 00421 / 37 / 69 224 55 e-mail: still@flynet.sk

SPECIFIKACE: Firma STILL je výrobce kompletní nabítky elektrických vysokozdvižních vozíkù, vysokozdvižních vozíkù s dieselovým nebo plynovým motorem, skladové techniky, plošinových vozíkù a tahaèù. Jen v Evropì je dnes více než 6000 kvalifikovaných pracovníkù z výzkumu a vývoje, výroby, prodeje a servisu pøipraveno plnit rychle a kompetentnì pøání a požadavky našich zákazníkù. Pùvodní obchodní zastoupení založené v roce 1991 bylo pøemìnìno v roce 1993 na STILL ÈR spol. s r. o., jednou ze 13 dceøiných spoleèností mateøské firmy STILL GmbH, Hamburg. STILL ÈR spol. s r. o. dnes zamìstnává 62 zamìstnancù, z toho 33 servisních mechanikù. Sídlo firmy je v Praze, další prodejní kanceláøe jsou v Brnì a v Ostravì, servisní základny v Sokolovì, Ústí nad Labem, Plzni, Smeènì, Slaném, Protivínì, Bebešovì u Prahy, Peèkách, Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Kynšperku, Vrchlabí, Olomouci, Štítinì u Opavy a samozøejmì v Brnì a v Praze. Táto sí se neustále rozšiøuje. Servisní støedisko v

Praze má rozlohu víc než 1000 m2. Pøedvádìcí støedisko nových strojù, sklad vozíkù na pùjèení, centrální sklad náhradních dílù, dílna, garáže servisních zásahových vozidel - vše pod jednou støechou. Centrální sklad náhradních dílù pro ÈR obsahuje cca 1100 položek. Je v neustálem poèítaèovém on-line zapojení s centrálním skladem náhradních dílù v Hamburgu. Toto spojení je zárukou, že mùžeme dodat veškeré náhradní díly v krátke lhùtì. Servisní služby na nejvyšší úrovni zabezpeèuje pøímo u zákazníka 28 vlastních servisních mechanikù. Servisní zásahová vozidla (28 ks VW Transporter) jsou vybavené nejmodernejší diagnostickou technikou, veškerým náøadím, bežnými náhradními díly a autotelefonem.

Spolehlivost Made by STILL . Kdo slibuje øešení pro budoucnost, musí myslet dopøedu. A již dnes zajišovat kvalitu pro zítøek. U firmy STILL jsou proto všechny fáze od nákupu až po vyskladnìní výrobkù peèlivì kontrolovány. Ve vlastních podnikových laboratoøích analyzují technici veškeré suroviny a definují pøísny standard kvality i pro díly od jiných dodavatelù. Nejen to: Technické novinky musejí být pøed uvedením na trh stále znovu podrobovány nároèným testùm. Být inovativní znamená myslet do bodoucna. STILL myslí dopøedu - vždy hledá pokrokové øešení. Jíž dnes máme jasné pøedstavy o vysokozdvižném vozíku budoucnosti: demonstrované studií RXX. Zcela

nový design, protkaný mnoha technickými novinkami: od hydraulického zdvihu kabiny øidièe pøes virtuální zpìtné zrcátko až po hydraulicky vyjíždìjící zadní závaží pro posunutí tìžištì. Inovativní nápady nejsou ale požadovány pouze v oblasti výroby. Proto firma STILL pro své zákazníky sestavila na míru støižený partnerský plán - od školení øidièù vysokozdvižného vozíku pøes specifické logistické koncepce, napø. systémy øízení materiálových tokù STILL nebo STILL FleetManager, až po velmi výhodné formy financování.

850

906

1784

936

1850 2210 4266 1500 880 1954 až (1900) (2260) 5466 (1550)

EGV 14 triplex

1400

980

2210 1844 1500 1850 1495 880 až až (2260) 4144 (1550) (1900) 2895 -

vyložení tìžištì

670

2375 795 / až 5175 1270

600

690

4797 795 / až 5997 1270 2375 795 / až 5175 1270

EGV 14 teleskop

1400

830

826

1850 1495 2210 1844 1500 880 1624 až až (1900) 2895 (2260) 4644 (1550)

EGU 20

2000

505

960

1545

2036

120

1603

700

1732

33

-

EGU 18

1800

480

880

1400

1964

120

1533

700

1660

33

-

EGu 16

1600

440

750

FM 12

1200

2030

2377 11525 1633

FM 14

1400

-

2377 11525 1633

FM 17

1700

-

11525 1702

FM 20

2000

-

11525 1770

MX 16 - teleskopický

1500

6480

2782

1290

7408

1964

4670

120

6380

1533

2510

MX 16 - triplex

1500

7360

3002

8068

4670

9480

2510

MQ 13 - 3 teleskop

1250

6202

2370

5070

1380

2470

2200

700

1660

33

-

1250

2320

2250 až 2700

-

1250

1250 (1226) 1250 (1226) 1220

1270 795 /

kW

-

km/h

%

1

3

A/B

5

2

1

3

A/B

5

2

1

3

A/B

5

2,5

1

3

A/B

5

2,5

(1273) 1223 (1273) 1223 (1273) 1223

600

690

600

966

1390

1,2

2,0

A

6

10

600

966

1320

1,2

2,0

B

6

10

(1273)

1320

1,2

2,0

C

6

10

5795 až 7145

600

456

1370

5,2

12

D

10,8

10

2250 až 2700

5795 až 7145

600

-

1370

5,2

12

D

10,7

10

-

-

2250 až 2450

600

-

1445

5,2

12

D

10,6

10

-

-

2250 až 2450

600

-

1514

5,2

12

D

10,4

10

-

8900

-

2160 2x 4,5 15 + 8

A

9

-

4105

4105

(1550) (4005) 1160

795 /

kW -

966

(1440) (4005) 1220

1270

670

mm

1223

600

(1226) 2170

(1226)

795 /

600

rychlost jízdy

1600

600

stoupavost s bøemenem

EGV 16 teleskop

-

mm

baterie

936

mm

pojezdový motor, výkon S2 = 60 min

980

mm

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

1600

mm

4797 795 / až 5997 1270

rozvor kol

EGV 16 triplex

vzdálenost bøemene

mm

4266 1500 1850 880 až 1954 (1900) (2260) 5466 (1550) 2210

Výkon

výška oje, min / max

mm

výška zv. zaøízení

mm

pøi volném zdvihu*

mm

celková délka

polomìr otáèení *

mm

celková šíøka

základní zdvih *

kg

rozmìry

šíøka pracovní ulièky

kg

na stranì nákladu

vlastní hmotnost

kg

na stranì pohonu

nosnost

Typ

zatížení osy se zátìží

výška vyjetého zved. zaøízení*

Základní rozmìry

Hmotnosti

Podskupina / pohon vysokozdvižné vozíky / pohon baterie

Ruènì vedené vozíky

nízkozdvižné vozíky vozíky s výsuvným stožárem / baterie Skladová technika

56

vychystávací vozíky / baterie

4

Skupina

NÁZEV A POUŽITÍ, TECHNICKÉ ÚDAJE:

-

1270

-

-

12000

-

2500

5025

-

400 (600) 400 (600) 600

-

2160 2x 4,5 15 + 8

A

9

-

-

1900

C

11

-

6,4

21

MQ 13 - 3 triplex

1250

6902

2595

5545

1380

4330

2200

1160

-

2800

6885

-

600

-

1900

6,4

21

C

11

-

MQ 15 - 3 teleskop

1250

6077

3030

4910

1380

2470

2420

1160

-

2500

5025

-

600

-

2123

6,4

21

B

11

-

MQ 15 - 3 triplex

1250

6777

3280

5360

1380

4330

2420

1160

-

2800

6885

-

600

-

2123

6,4

21

B

11

-

CS 20

2000

627

1145

1810

4020

120

3140

780

3635

-

-

1180

1200

1855

2860

2

2

C

8

-

EK 10

1000

1095

315

2160

965

1530

880

2465

-

2290

-

130

1320

2

2

B

9

-

GX 10 Teleskop

1000

4400 až 5120

-

-

1450

4050 až 7050

1270 3040 2900 1840 až (1450) (2940) 4400

5090 až 8090

-

-

1595

5

9

E

9,8

-

GX 10 Triplex

1000

4560 až 5270

-

-

1450

5550 až 9050

1840

1270 3040 2940 6590 až až (1450) (2940) 4340 10090

-

-

1595

5

9

E

9,8

-

Poznámka

Obrazová dokumentace

-*výška podle typu zvedacího zaøízení - uvedené modely mají dvojí provedení rozvoru kol; rozdíly uvedeny v závorce: Oznaèení a Napìtí Hmot. bater. bater. kapacita bater. K5 (Ah) (V) (kg)

A B

DIN 43535 A 220 DIN 43535 A 300

24

220

24

300

STILL- EGV 14 - ruènì vedený vysokozdvižný vozík

Oznaèení a Napìtí Hmot. bater. bater. kapacita bater. K5 (Ah) (V) (kg)

A

IEC 254 - 2; B 240

24

220

B

ne / 180

24

195

C

ne / 160

24

155

STILL- EGU 20 - ruènì vedený nízkozdvižný vozík

-*výška podle typu zvedacího zaøízení - uvedené modely mají dvojí provedení rozvoru kol; rozdíly uvedeny v závorce - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè; pøi manipulaci s paletou podélnì je zapotøebí k šíøce ulièky pøièíst 200 mm Oznaèení a Napìtí Hmot. bater. bater. kapacita bater. K5 (Ah) (V) (kg)

A

IEC 254 - 2; A 840

80

-

B

IEC 254 - 2; A 240

24

220

C

IEC 254 - 2; B 180

24

195

D

IEC 254 - 2; C 160

24

155

E

DIN 43531; B -

-

-

STILL- FM - vysokozdvižný vozík s výsuvným stožárem

STILL- MX 16 - vychystávácí vozík s otoènou výsuvnou vidlicí

1080 (1380)

400 (600) 400 (600) 400 (600)

STAVEBNÉ TABU¼KY

STILL - CS 20 - vychystávací nízkozdvižný vozík


MANIPULAÈNÍ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

výkon motora

jmenovité otáèky

mm

mm

-

kW

ot/min km/h

rychlost jízdy

znaèka a typ motoru

mm

stoupavost s bøemenem

rozvor kol

O

vyložení tìžištì

mm

vzdálenost bremene

mm

Výkon sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

zvedacího zaøízení

mm

stavební výška

mm

výška vyjetého

mm

celková délka

mm

rozmìry celková šíøka

základní zdvih

polomìr otáèení

kg

šíøka pracovní ulièky

kg

vzadu

kg

Základní rozmìry

zatížení osy se zátìží vpøedu

nosnost

Typ

vlastní hmotnost

Pohon R 70 ( diesel / plyn )

Èelní vysokozdvižné vozíky

Skupina

Hmotnosti

Poznámka

Obrazová dokumentace

%

R 70 - 80

8000

10667 16752 1915

5018

3200

3230

2222

4593

4340

2511 6 /10

600

588

2250

1

84

2500

25

25

R 70 - 70

7000

10560 15150 2410

4906

3200

3118

1868

4593

4340

2497 6 /10

600

588

2250

1

84

2500

25

25

R 70 - 60

6000

8824

13417 1407

4896

3200

3118

4484

4140

2497 6 /10

600

578

2250

1

84

2500

25

32

R 70 - 30T

3000

4261

6472

789

4001

3320

2344 11801 3687

4130

2230 6 /11

500

457

1740

2

34

2600

24

22

R 70 - 25T

2500

3744

5590

654

3875

3320

2238 11801 3552

3965

2230 6 /11

500

437

1740

2

34

2600

24

26

R 70 - 20T

2000

3331

4805

526

3875

3320

2238 11801 3552

3965

2230 6 /11

500

437

1740

2

34

2600

24

30

R 70 - 20T C

2000

3090

4464

626

3617

3350

2038

1098

3075

4000

2070

3/8

500

379

1495

2

31

2400

22

27

R 70 - 20 C

2000

3090

4464

626

3617

3350

2038

1098

3075

4000

2070

3/8

500

379

1495

3

30

2400

22

27

R 70 - 18T

1800

2800

4065

505

3530

3330

1962

1084

2988

3980

2070

3/8

500

368

1450

2

31

2400

22

27

R 70 - 18

1800

2800

4065

505

3530

3330

1962

1084

2988

3980

2070

3/8

500

368

1450

3

30

2400

22

27

R 70 - 16T

1600

2640

3780

460

3495

3330

1927

1084

2948

3980

2070

3/8

500

368

1450

2

31

2400

22

27

1450

3

1840

!

1 - motor Deutz BF 4 M 1012 EC 2 - motor Volkswagen ADF 3 - motor Volkswagen ADG - *celková šíøka pro jednoduché pneumatiky vpøedu; pro dvojmontហpneumatik vpøedu je celková šíøka 1722 mm - vysokozdvižné vozíky mohou obsahovat i jinou výbavu, zdvíhací zaøízení teleskopické, NiHo a Triplex - šíøka ulièky uvádìna pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè; pøi manipulaci s paletou podélnì je zapotøebí k šíøce ulièky pøièíst 200 mm

STILL - R 70 - 60 - dieselový vozík

STILL - R 70 - 20 T - dieselový a plynový vozík

1927

1084

2948

R 60 - 45*

R 60 - 40*

4500

4000

6504

6263

5977

10452 1042

1013

9755

1011

8966

368

30

4205

4136

4136

3180

3320

3320

2511

2452

2452

1394

1340

1340

3874

4093

3814

4130

3814

4130

2317

2280

2280

3/9

3/9

3/9

pojezdový motor, výkon KB 60 min

zdvihový motor, výkon pøi 15 % ED

O

rozvor kol

mm

vyložení tìžištì

mm

vzdálenost bremene

mm

2400

22

27

4

Výkon

mm

mm

mm

kW

kW

500

500

500

494

484

484

2047

1987

1987

15

15

15

20

20

20

-

36 A

( B, E, F, I, K )

36 A

(B, E, F, I, K)

36 A

(B, E, F, I, K)

36 A

km/h

%

13

4

13

4,5

14

5

14

5,5

20

7,5

20

8,5

3500

5671

8567

904

3996

3320

2312

1340

3670

4130

2280

3/9

500

484

1843

15

20

R 60 - 20 Compact*

2000

3570

5027

543

3451

3250

1872

1098

2902

3900

2100

3/8

500

379

1425

11,8

12,6

R 60 - 18

1800

3464

4596

668

3441

3330

1872

1084

2892

3980

2100

3/8

500

369

1425

11,8

12,6

R 60 - 16**

1600

3446

4256

790

3441

3330

1872

1084

2892

3980

2100

3/8

500

369

1425

11,8

12,6

36 A

20

9

R 20 - 20 P

2000

3120

4580

490

3492

3330

1936

1148

2930

3983

1960

3/8

500

355

1530

2x4

9

31 A

14

3,6

R 20 - 16 P**

1600

2905

3970

535

3394

3430

1839

1097

2825

4080

1960

3/8

500

355

1425

2x4

9

31 A

14

6

R 20 - 15**- tøíkolový

1500

2880

3790

590

3200

3430

1510

1105

2665

4070

1960

3/8

500

350

1340

2x4

9

31 A

16

6

(B, E, G)

36 A (A)

36 A (A)

(A)

(D)

(C)

(C)

R 50 - 15* - tøíkolový

1500

2734

3605

629

3102

3430

1453

1006

2572

4080

1965

3/6

500

319

1229

4

7,6

35 A

R 50 - 12* - tøíkolový

1200

2400

3123

477

3059

3430

1410

995

2529

4080

1965

3/6

500

319

1181

4

7,6

35 A

kapacita baterie

mm

1300

2600

celková délka

mm

1300

3990

mm

mm

km / h

N

kW

-

V

K5 (Ah)

3275

1900

15

900

5

1

80

B

oznaèení baterie podle DIN

napìtí baterie

mm

840

polomìr otáèení

tažní síla

mm

stavební výška

délka

šíøka

mm

1820

tahaè

R 08 - 20

-

3100

2300

2800

840

1300

2200

1300

3590

1820

3275

1900

15

900

5

1

80

A

R 07 - 25 L

-

4500

2500

2300

1000

1170

1955

1300

3325

1820

3275

1900

11

5000

20

1

80

G, H

R 07 - 25

-

3800

2000

2100

1000

1170

1520

1300

3040

1820

2825

1465

11

5000

20

1

80

D, F

150

1070

-

-

610

830

440

996

1730

1960

1650

1040

7

1200

3,2

24, 48

C, E

R 06 - 06 - tøíkolový

10,5

4,7

11

5,7

Poznámka

Obrazová dokumentace

- *údaje pro typy vozíku s více druhy pneumatik jsou uvádìný pro plnopryžové pneumatiky; pro jiný materiál jednotlivé výšky, šíøka vozíku nebo rozvor kol mohou být jiné - **volitelný materiál pneumatik - materiál pneumatik: plnopryž, superelastik, vzduch, polyurethan - vysokozdvižné vozíky mohou obsahovat i jinou výbavu, zvedací zaøízení teleskopické, NiHo, Triplex a úzke zvedací zaøízení Triplex - šíøka ulièky pro paletu 1000 x 1200 mm napøíè; pøi manipulaci s paletou podélnì je zapotøebí k šíøce ulièky pøièíst 200 mm Kapacita baterie K5 (Ah)

Napìtí Hmot. bater. bater. (V) (kg)

A 420L (300-465)

80

1238

B

80

1458

500

C 550L (500-625)

48

856

D 660L (600-750)

48

1013

E

700L

80

1863

F

720

80

2178

G

750

80

1863

H 770L (600-875)

24

600

I

80

2178

840L

J 880L (700-1000)

24

676

K

80

2178

900

STILL - R 60 - 25 - elektrický ètyøkolový vozík

STILL - R 50 - 15 - elektrický tøíkolový vozík

Baterie pojezdový motor, výkon KB 60 min

3100

výška

vzadu kg

2100

Výkon

(H)

rychlost jízdy

kg

3200

plošina

(J)

rozvor kol

kg

2000

Základní rozmìry

zatížení os se zátìží vpøedu

nosnost

Typ

vlastní hmotnost

Pohon

Skupina

500

R 60 - 35*

R 08 - 20

( elektropohon )

3/8

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

mm

Hmotnosti

Plošinové vozíky a tahaèe

2070

stavební výška

mm

celková délka

mm

rozmìry celková šíøka

základní zdvih

polomìr otáèení

kg

šíøka pracovní ulièky

vzadu

vpøedu

nosnost

kg

zatížení osy se zátìží

celková šíøka

Èelní vysokozdvižné vozíky

kg

4990

R 60 - 50

R 60, R 20, R 50 ( elektropohon )

vlastní hmotnost

Pohon

Skupina

Typ

3980

Základní rozmìry

rychlost jízdy

3330

stoupavost s bøemenem

3495

DIN 43531/35/36

460

oznaèení baterie

3780

Hmotnosti

zvedacího zaøízení

2640

výška vyjetého

1600

R 70 - 16

2 3

STAVEBNÍ TABULKY

Poznámka

1, baterie DIN 43536 A 2, baterie DIN 43535 A 3, baterie DIN 43531 A - stoupavost vozíku sleduje hmotnost bøemene a výkon motoru

Kapacita baterie K5 (Ah)

Hmotnost baterie (kg)

A

240 L

679

B

320 L

858

C

330L (300-375)

560

D

440 L

1210

E

550L (500-625)

445

F

560 L

1558

G

700 L

1863

H

840 L

2178

STILL - R 08 a R 07 - elektr. plošinový vozík a elektr. tahaè

STILL - R 06 - elektrický tøíkolový tahaè

57


!

MANIPULAÈNÁ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Tel.: 00421 / 2 / 444 57 430 444 55 195 servis - tel./fax: 444 55 196 e-mail: moyzes@nextra.sk

WAREX Bratislava, spol. s r.o. Raèianska 71 831 02 Bratislava Slovenská republika

R

P

D

S

L

Tel. 00420 / 257 320 351, 257 314 903 Fax: 00420 / 257 314 906 e-mail: fryc@warex.cz www.warex.cz

WAREX, spol. s r.o. Arbesovo námìstí 7 150 00 Praha 5 Èeská republika

N

ŠPECIFIKÁCIA:

Firma WAREX BRATISLAVA vznikla v roku 1993 osamostatnením od zahraniènej firmy TVS. Pri vzniku sa uzavreli so zahraniènými dodávate¾skými firmami KOMAT´SU, DAEWOO a LIFTER PRAMAC exkluzívne zmluvy, ktoré zabezpeèujú výhradný predaj vysokozdvižných a paletovacích vozíkov na území Slovenskej

a Èeskej republiky. Firma má 3 dcérske spoloènosti a 4 divízie zamerané na predaj manipulaènej techniky, servis, výrobu obytných kontajnerov, výrobu a montហobytných domov. Bohatý sortiment firmy v krátkej všeobecnej ponuke zahàòa: 1) Vysokozdvižné vidlicové vozíky nosností od 1,5 do 40 ton, s pohonom

benzínovým, naftovým, elektrickým, alebo kombinovaným. 2) Paletovacie vozíky nemeckej firmy, ktorá je najväèším výrobcom paletovacích ruèných a elektrických ruène vedených nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíkov s nosnosou od 1 do 1,5 t. 3) Boèné vidlicové vysokozdvižné vozíky talianskej

firmy Battoni a Pagáni. Úzko spolupracujeme s nemeckými firmami Kaup a Meyer, ktoré vyrábajú prídavné zariadenia na vysokozdvižné vozíky rôzneho typu. Výrobky, ktoré firma dodáva, majú vysokú technickú úroveò. O ich kvalite svedèí certifikát 9001.

4895

FD 70 / FG 70

7000 8810 13950 1860

3935

FD 60 / FG 60

6000 7950 12400 1550

3825

FD 50 / FG 50

5000 7140 10810 1350

3820

FD 45 / FG 45

4500 6275

9520

1255

3345

FD 40 / FG 40

4000 5935

8715

1220

3290

FD 35 / FG 35

3500 5510

7945

1065

3420

FD 30 / FG 30

3000 4230

6425

1650

2850

FD 25 / FG 25

2500 3650

5465

685

2580

FD 20 / FG 20

2000 3280

4730

550

2635

FD 18 / FG 18

1750 2710

3840

620

2375

FD 15 / FG 15

1500 2510

3460

550

2335

4700 6 / 10 1220

1090

5500

1

kW (kone) ot/min km/h 201 18 (270) 2100 93 27 (125) 2200

4000

2280

5465

4450

2940 6 / 12

600

695

2800

2

3350

1960

4785

4350

2585 6 / 12

600

585

2300

3, 7

71(95) 2150

29

38

3250

1960

4695

4350

2500 6 / 12

600

575

2300

3, 7

71(95) 2150

30

44

3250

1880

4690

4350

2500 6 / 12

600

570

2300

3, 7

71(95) 2250

30

53

2150

21

22

2150

21

24

2150

21

27

22 32

2800

1450

4190

4280

2220 6 / 12

600

545

2000

4, 8

2750

1450

4115

4280

2220 6 / 12

600

535

2000

4, 8

2710

1350

4050

4280

2220 6 / 12

600

530

2000

4, 8

64 (85,4) 64 (85,4) 64 (85,4)

2380

1235

3760

4280

2080 6 / 12

500

470

1650

5, 9

43 (57) 2450

18,5

24

2260

1150

3500

4050

2060 6 / 12

500

450

1650

5, 9

43 (57) 2450

17,5

31

2190

1150

3435

4050

2060 6 / 12

500

445

1650

5, 9 43 (57) 2450

17,5

37

1980

1070

3175

3955

1995 6 / 10

500

395

1350

6, 10

2500

18

20

1945

1070

3135

3955

1995 6 / 10

500

390

1350

6, 10

23 (30,5) 23 (30,5)

2500

18,5

22

výkon S2 = 60 min

rýchlos jazdy

mm

kW

kW

-

km/h

%

3540

4280

2195 6 / 10

500

470

1600

9,7

12,6

A

12

15

FB 30 H1R

3000

4840

6855

985

2365 (6000) 1945

3000

1100

3300

4280

2125

6/8

500

420

1360

7,3

9,1

B, I

11 14,5

9

FB 25 H1R

2500

4255

5810

945

2195 (6000) 1800

3000

1050

2980

4050

2125

6/8

500

395

1245

7,3

9,1

11

FB 20 H1R

2000

3840

5060

780

2170 (6000) 1780

3000

1050

2925

4050

2125

6/8

500

390

1245

7,3

9,1

FB 18 H1R

1800

3040

4240

550

3000 2070 (6000) 1700

965

2865

3955

2105 6 / 10

500

370

1200

4,7

7,4

FB 18 R

1800

3040

4240

550

3000 1700 2070 (6000)

965

2865

3955

2105 6 / 10

500

370

1200

4,7

7,4

B, C, 11 - 15 I, J B, C, 11,5 I, J 15,5 10 D, K 13,5 10 D, K 13,5

FB 15 1R

1500

2780

3800

480

3000 1650 2015 (6000)

965

2810

3955

2105 6 / 10

500

365

1200

4,7

7,4

D, K 11 - 14

FB 20M1R-trojkolesový 2000

3577

4888

689

3323 (6000) 1626

3000

1070

3147

4345

2150

5/7

500

371

1350 2 x 3,6

7,8

I

FB 18M1R-trojkolesový 1800

2970

4170

550

1960 (6000) 1545

3000

1070

2820

3960

1950

5/7

500

355

1280 2,4 x 2

5,5

FB 15M1R-trojkolesový 1500

2770

3770

500

1910 (6000) 1495

3000

1070

2780

3960

1950

5/7

500

350

1280 2,4 x 2

1370

990

2505

3960

1960

5/7

500

345

1985

1220

2150

3970

2275

3/5

500

1785

1210

2120

3970

2275

3/5

1610

1170

2090

3900

2130

1565

1090

1990

3900

1995

celková dåžka

celková šírka

základný zdvih

polomer otáèania

vzadu

mm

mm

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

mm

1235

mm

rozvor kolies

mm

3000

mm

vzdialenos bremena

bateria

pojazdový motor,

vyloženie ažiska

stavebná výška

sklon zdv. zariad. dopredu/dozadu mm

2650 (6000) 2180

výška vysunutého zdvih. zariadenia

mm

890

kg

šírka pracovnej ulièky

mm

6890

vpredu/na str.obsluhy

kg

4780

nosnos kg

3000

rozmery

Znaèka a typ motora (Diesel - rada FD): 1 - Komat´su S6D125 2 - Komat´su 6D105 3 - Komat´su 6D95L 4 - Komat´su 6D95L 5 - Komat´su 4D95S 6 - Isuzu 4FE1 Znaèka a typ motora (Plyn - rada FG): 7 - Nissan TB42 66 kW (88 koní), 2300 ot/min 8 - Nissan TB42 63 kW (85 koní), 2100 ot/min 9 - Nissan H20 34 kW (46 koní), 2300 ot/min 10 - Toyota 5K 28 kW (38 koní), 2500 ot/min

13

- vhodné aj pre prevádzky so zvýšenými hygienickými predpismi (napr. potravin.prevádzky, sklady) Kapacita batérie (Ah) 450

72

1200

B

624 - 845

48

1360

10

C

536

48

1045

11

D

390

48

880

11,8

23,1

E

360

48

710

D, L

10,5

16

F

335

48

635

5,5

E, L

11

19

G

280

48

520

1160 2,4 x 2

5,5

M

11,5

22

H

210

48

395

I

858 - 1080

36

1360

725

1720

4,5

8,5

F

9,5

10

J

780 - 1005

36

1045

500

555

1520

4,5

8,5

F

10

10

K

510

36

880

3/5

500

325

1350

3,5

5,5

G

9

10

L

935

24

710

3/5

500

425

1350

3,5

5,5

H

9

10

M

605

24

570

2520

3325

445

1785

FB 25 RW1R

2500

2910

4760

650

1430

FB 20 RW1R

2000

2860

4200

660

1410

FB 15 RW1R

1500

2500

3295

705

1710

FB 14 RW1R

1400

2115

2940

525

1590

LX 16

1600

740 900

761 829

1569 1659 2241

1649

850

1991

1965 - 1965 3970 2265

-

600

818

1319

1,2

2,5

A

5,5

5

LX 14

1400

1015

877

1528

2252

4500

1649

850

2001

5039

2099

-

600

797

1429

1,2

2,5

A

5,5

5

LX 12

1200

- 1965 1150 1965 3970 2265

-

600

784

1253

1,2

2,5

A

5,5

5

1460

850

- 1780 1825 2990 3900 2250

-

600

785

1190

0,7

2,2

F, G

4

5

A

180 - 315

1000

1460

850

- 1300 1825 1300 2370 2370

-

600

785

1190

0,5

2,2

H

4

5

B

180 - 210

TX 12

1200

1760

850

1850

600

785

1155

-

2,2

H

-

-

C

120 - 180

1000

2210

1440

750

2990 - 1780 3900 2250 1300 - 1300 1750 2370 2370

-

TX 10

1600 3500 2500 3500 900 2000 2500 3500 900 2000

850

1200

1228 1277 1141 1162 942 984 1125 1140 1064 1066

1586

GX 10

612 703 549 616 427 456 500 545 226 251

2228

GX 12

650 790 490 574 369 410 424 485 290 315

-

600

630

965

-

1,6

I

-

-

D

130

MX 410 - ruèný pohon 400

126

164

362

1880

1000

1300

585

1590

1360

1360

-

600

820

1140

-

-

-

-

-

CX 14

1400

1005

877

1528

2252

4500 1649

850

2001

5039

2099

-

600

797

1429

1,2

2,5

A,B,C

5,5

K 20

2000

224 544

715 925

1612 - 1850 1808 2000

200

1430 1580

715

1740

200

880

-

600

800 950

1240 1390

0,7

2,5

B

TP / E PM

2000

452

970

1487

1890

200

1480

750

1930

200

885

-

600

950

1262

GS 22 - S2-paletovací 2200

63

-

-

1832

200

1367

525

1550

-

414

-

575

257

1057

-

-

2375

Nap. Hmot. batérie batér. (V) (kg)

A

10

FB 13M1R-trojkolesový 1250

2075

èelný vysokozdvižný vozík - FD / FG 15 HT-17

Obrazová dokumentácia

Poznámka

3000 (6000) 3000 (8000) 3000 (8000) 3000 (8000) 3000 (6000) 1600 3500

2075

ažkotonážny vysokozdvižný vozík - FD 400 T-6

Výkon

FB 30 EX

Typ

Obrazová dokumentácia

Poznámka

%

3880 10280 6200

Základné rozmery

zaaženie osí so záažou

rýchlos jazdy

-

stúpavos s bremenom

mm

menovité otáèky

stavebná výška

sklon zdv. zariad. dopredu / dozadu

mm

výkon motora

výška vysunutého zdvih. zariadenia

celková dåžka

mm

7500

Hmotnosti vlastná hmotnos

mm

stúpavos s bremenom

10000 12150 20115 2035

mm

znaèka a typ motora

FD 100

mm

rozvor kolies

9810

mm

vzdialenos bremena

40000 46600 80400 6200

mm

Výkon vyloženie ažiska

FD 400

mm 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000)

celková šírka

vzadu

mm

základný zdvih

kg

rozmery polomer otáèania

kg

šírka pracovnej ulièky

vlastná hmotnos

kg

vpredu

Typ

zaaženie osí so záažou

nosnos

Podskupina / pohon rad FD / FG ( diesel / plyn )

Èelné vysokozdvižné vozíky Skupina

58

Základné rozmery

Hmotnosti

Podskupina / pohon retraky ( bateria )

Èelné vysokozdvižné vozíky Skladová technika Ruène vedené vozíky

vysokozdvižné vozíky ( pohon ruèný/batéria ) nízkozdvižné

4

rad FB ( elektropohon )

Skupina

NÁZOV A POUŽITIE, TECHNICKÉ ÚDAJE:

STAVEBNÉ TABU¼KY

Kapacita batérie (Ah)

Nap. Hmot. batér. batér. (V) (kg) 200 24 285 184 24 200 130 24 175 24

78

E

70

24

36

F

130

2 x 12

78

5

G

92

2 x 12

44

4,5

5

H

70

2 x 12

36

C

4,5

5

I

70

12

18

-

-

-

J

60

12

-

elektrický èelný vysokozdvižný vozík - FB 20 H1R

elektrický èelný vysokozdvižný vozík FB 15 M1R

elektrický retrak - FB 14 RW1R

ruène vedený vysokozdvižný vozík - GX 10

ruène vedený nízkozdvižný vozík - CX 14

ruèný paletovací vozík - GS 22


MANIPULAÈNÍ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

E.H.P. spol. s r.o. obchodní a servisní støedisko

Tel.: 00420 / 241 932 573 Fax: 00420 / 241 932 575 e-mail: e.h.p.sebesta@seznam.cz

Budìjovická 6 252 42 Jesenice u Prahy Èeská republika R

P

D

S

L

!

N

SPECIFIKACE: Spoleènost KALMAR INDUSTRIES je nejvìtším svìtovým výrobcem prostøedkù pro manipulaci s kontejnery a pøedním svìtovým výrobcem v oblasti èelních vozíkù s vyšší nosnosti nad 8 t. Místem výroby èelních vozíkù o nosnosti 5,5 - 28 t a souèasnì též centrála spoleènosti je mìsto Ljungby v jižním Švédsku. V nedalekem Lidhultu jsou vyrábìný kontejnerové pøekladaèe výložníkového typu, tzv. reachstakery o nosnosti 10, 20, 40 a 45 t a èelní vozíky o nosnosti 32 - 50 t. Další výrobní závod je ve finském Tampere, kde se vyrábìjí speciální portálové kontejnerové jeøáby na pneumatikách, tzv. RTG, transportní portály Straddle-Carrier a speciální terminálové tahaèe. Do koncernu patøí ještì výrobce pøístavních jeøábù - spoleè-

nost NELCON v Holandsku a dva výrobci speciálních tahaèù MAGNUM a OTAWA v USA. Typickým znakem výrobkù spoleènosti Kalmar Industries je spolehlivost a dlouha životnost, která je navíc podpoøena i špièkovou technickou úrovní. Stroje Kalmar jsou nasazovány v provozech s velmi vysokou nároèností a úzkou návazností na výrobní proces, kde jsou s úspìchem tyto vlastnosti využity. Velkým pøínosem je i konstrukèní øešení stroje, zejména velmi dobrá pøístupnost k jednotlivým komponentùm a agregátùm, pohodlná standardnì dodávaná kabina, velmi dobrý výhled pøed i za stroj, mírna hluènost, pøíznivá spotøeba pohonných hmot a snadná obsluha. Spoleènost Kalmar HebeFahrzeuge v rakouském

kých firmách, ve výrobních provozech døevaøských závodù, v tìžkém prùmyslu, ve výrobì tìžkých prefabrikátù a stavebních hmot, jedná se vìtšinou o klíèové stroje, jejichž výpadek se mùže nepøíznivì odrazit na procesu výroby provozovatele. Proto spoleènost E.H.P., s.r.o. zajišuje smluvnì i servisní èinnost se 7-denní pohotovostí a nástupem opravy 8-24 hodin. Vysokozdvižné vozíky a pøekladaèe Kalmar jsou nepostradatelnými pomocníky zejména v tìžkých provozních podmínkach a jsou zarukou spolehlivého provozu.

Klagenfurtu je 100% dceøinou firmou výrobce - Kalmar Industries a je povìøena zajišovaním kompletní obchodní a servisní èinnosti ve státech støední Evropy. Partnerskou firmou pro oblast ÈR a SR je spoleènost E.H.P.,s.r.o.. Sídlem spoleènosti E.H.P., s.r.o. je Jesenice u Prahy, vzdálená cca 10 km od hlavniho mìsta poblíž dálnice D1. Z tohoto støediska je zajišována kompletní servisní èinnost na strojích Kalmar, dodávky náhradních dílù z rozsáhleho skladu, obchodní a technicko - poradenská èinnost. Jelikož jsou stroje Kalmar velmi èasto používány v logistic-

4450 10245 7610 3725* 5 / 10 1200

1295

5500

1

DCD 420 - 12 ( CS )

42000 50000 86600 5400 11295 5000

7400

4150 10245 7610 3725* 5 / 10 1200

1295

5500

1

DCD 370 - 12 ( CS )

výška vyjetého

celková délka

celková šíøka

vzadu

37000 47500 79200 5300 10795 5000

6900

4150

9745

7610 3725* 5 / 10 1200

1295

5000

1

DCD 320 - 12 ( 9, LB ) 32000 39200 66800 4500 10325 5000

6600

3410

9325

7020 3650* 5 / 10 1200

1125

4750

2

DCD 280 - 12 ( LB )

28000 37700 61500 4200 10075 5000

6350

3410

9075

7020 3650* 5 / 10 1200

1125

4500

2

DCD 250 - 12 ( LB )

25000 32900 53800 4100

9460

4000

5800

3050

8710

5800 3450* 5 / 10 1200

1060

4250

2

DCD 240 - 6 LB

24000 29400 49900 3500

8760

4000

5100

3050

8110

5800

3270 5 / 10

600

1060

3650

2

DCD 200 - 12 ( LB )

20000 29800 46300 3500

9160

4000

5500

3050

8460

5800 3450* 5 / 10 1200

1060

4000

2

DCD 90 - 6 LH

9000 11300 19000 1500

5880

3500

3700

2000

5320

4660

2565 5 / 10

600

775

2800

1

DCD 80 - 9 H

8000 11700 18600 1500

6435

3500

3700

2000

5875

4660

2565 5 / 10

900

730

2800

1

DCD 80 - 6 H

8000 10800 17700 1300

5675

3500

3500

2000

5115

4660

2565 5 / 10

600

770

2600

1

DCD 75 - 6 H

7500 10500 16900 1250

5675

3500

3500

2000

5115

4660

2565 5 / 10

600

770

2600

1

DCD 70 - 6 H

7000

9700 15650 1200

5410

3500

3300

2000

4900

4500

2565 5 / 10

600

710

2400

1

DCD 60 - 6 H

6000

9000 14000 1100

5410

3500

3300

2000

4900

4500

2565 5 / 10

600

710

2400

1

DCD 55 - 6 H

5500

8800 13300 1100

4925

3500

2850

1550

4485

4500

2565 5 / 10

600

645

2100

2

DCD 180 - 6

18000 21100 36600 11300 6745

5000

4360

2600

6315

6685

2910 5 / 10

-

985

3250

2

DCD 160 - 12 (9, 6 )

16000 21100 35800 11900 8770

5000

5175

2530

7975

6685

2910 5 / 10

-

995

3750

2

DCD 150 - 12

15000 21400 33800 12000 8380

5000

4785

2530

7775

6685

2910 5 / 10

-

995

3500

2

DCD 136 - 6 ( XL )

13600 16000 27800 8100

6665

5000

4360

2530

6185

6520

2910 5 / 10

-

905

3250

1

DCD 120 - 12 ( 6, XL ) 12000 19700 29600 9600

8370

5000

4785

2530

7715

6685

2910 5 / 10

-

985

3500

2

DCD 100 - 12 ( 6, XL ) 10000 18900 27000 8600

7945

5000

4360

2530

7465

6685

2910 5 / 10

-

985

3250

2

DCD 90 - 6 ( XL )

9000 13800 21100 6600

6240

5000

3950

2465

5670

6490

2880 5 / 10

-

890

2750

1

DCD 90 - 6 L LB

9000 11300 19000 6000

5880

2030

3800

2000

5320

3200

2200 5 / 10

-

775

2900

2

DCD 80 - 9 ( 6, LB )

8000 11700 18600 6200

6435

2030

3800

2000

5875

3200

2200 5 / 10

-

775

2900

2

DCD 75 - 6 ( LB )

7500 10500 16900 5300

5675

2030

3800

2000

5115

3200

2200 5 / 10

-

770

2900

2

DCD 70 - 6 ( LB )

7000

9700 15650 5100

5410

2650

3800

2000

4900

3650

2200 5 / 10

-

710

2900

1

DCD 60 - 6 ( LB )

6000

9000 14000 4400

5410

2650

3800

2000

4900

3650

7000 5 / 10

-

710

2900

1

DCD 55 - 6 ( LB )

5500

8800 13300 4400

4925

2650

3300

1550

4485

3650

6000 5 / 10

-

645

2400

1

základní zdvih

polomìr otáèení

Hmotnosti

Základní rozmìry

%

2100

20

30

Znaèka a typ motora:

2100

22

34

2100

22

37

2100

22

40

2200

22

24

1 - Volvo - TWD 731 VE ( Turbo + intercooler ), 235 kW / 320 koní 2 - Volvo - TWD 731 VE ( Turbo + intercooler ), 167 kW / 227 koní

2200

23

26

2200

24

31

2200

24

34

2200

25

37

2200

22

26

Znaèka a typ motora:

2200

22

26

2200

22

29

2200

22

31

2200

22

33

1 - Perkins - 1006 - 60T1 ( Turbo ), 87 kW / 118 koní 2 - Perkins 1004 - 42 ( Non - Turbo ), 60 kW / 82 koní

2200

22

38

2200

22

17

2400

30

23

Znaèka a typ motora:

2400

30

23

2400

30

26

2300

28

23

1 - Perkins - 1006 - 60T1 ( Turbo ), 2 - Volvo - TTD630VE ( Turbo ), 167 kW / 230 koní

2400

30

29

2400

30

32

2300

28

34

2200

21

16

Znaèka a typ motora:

2200

21

17

2200

22

20

2200

21

17

1 - Perkins - 1004 - 42 ( Non-turbo ), 2 - Perkins - 1004-40T2 ( Turbo ),

2200

21

20

2200

22

18

zdvihový motor, výkon S3 = 15 %

kW

kW

2565 5 / 10

600

775

2800

30

22

A

10

8

ECD 80 - 9

8000 11700 18600 1500

6430

3500

3700

2000

5875

4660

2565 5 / 10

600

730

2800

30

22

A

10

8

ECD 80 - 6

8000 10800 17700 1300

5670

3500

3500

2000

5075

4660

2565 5 / 10

600

770

2600

30

22

B

13

14

ECD 75 - 6

5670

3500

3500

2000

5075

4660

2565 5 / 10

600

770

2600

30

22

baterie

výška vyjetého

celková šíøka

celková délka

vzadu

7500 10500 16900 1250

O

DIN 43531

rozvor kol mm

4660

vzdálenost bøemene mm

5275

mm

vyložení tìžišèe mm

2000

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

mm

3700

kg

stavební výška

mm

3500

kg

zvedacího zaøízení

mm

5875

kg

šíøka pracovní ulièky

mm

9000 11300 19000 1500

vpøedu

mm

ECD 90 - 6 L

Typ

rozmìry

"

KALMAR - DCD500 - dieselový tìžkotonážní vysokozdvižný vozík

KALMAR - DCD90LH - dieselový hydrostatický vysokozdvižný vozík

KALMAR - DCD180 - dieselový a plynový vysokozdvižný vozík

Výkon pojezdový motor, výkon S2 = 60 min

zatížení osi se zátìží

stoupavost s bøemenem

7400

rýchlost jízdy s bøemenem

45000 53200 91500 5800 11295 5000

235 / 320 235 / 320 235 / 320 235 / 320 167 / 227 167 / 227 167 / 227 167 / 227 167 / 227 87 / 118 87 / 118 87 / 118 87 / 118 87 / 118 87 / 118 60 / 82 119 / 162 119 / 162 119 / 162 85 / 116 119/ 162 119/ 162 85 / 116 75/ 102 75/ 102 75/ 102 60/ 82 60/ 82 60/ 82

stoupavost s bøemenem

DCD 450 - 12 ( CS )

kW / k ot/min km/h

Obrazová dokumentace

Poznámka

rýchlost jazdy s bremenom

-

1

výkon motora

mm

6000

jmenovité otáèky

mm

1380

mm

rozvor kol

mm

mm

znaèka a typ motoru

vyložení tìžištì

mm

3750 5 / 10 1200

kg

vzdálenost bøemene

stavební výška

sklon zved. zaøízení vpøed / vzad

mm

4450 10850 8140

kg

rozmìry

zvedacího zaøízení

mm

8100

kg

vpøedu

mm

nosnost

mm

50000 58000 102000 6000 12200 5000

vlastní hmotnost

základní zdvih

polomìr otáèení

Výkon

šíøka pracovní ulièky

zatížení os se zátìží

DCD 500 - 12

Typ

nosnost

Skupina Skupina

Základní rozmìry

Hmotnosti

vlastní hmotnost

rada DCD ( diesel / hydrostaticky) rada ECD ( elektropohon )

Èelné vysokozdvižné vozíky

Podskupina / pohon

rada DCD ( diesel / plyn )

Èelné vysokozdvižné vozíky

rada DCD ( diesel )

Podskupina / pohon

NÁZEV A POUŽITÍ, TECHNICKÉ ÚDAJE:

V / Ah km/h

B

13

Obrazová dokumentace

% Oznaèení, kapacita baterie (Ah)

A

14

ECD 70 - 6

7000

9700 15650 1200

5610

3500

3300

2000

4875

4500

2565 5 / 10

600

710

2400

30

22

B

13

14

ECD 60 - 6

6000

9000 14000 1100

5610

3500

3300

2000

4875

4500

2565 5 / 10

600

710

2400

30

22

B

13

14

ECD 55 - 6

5500

8800 13300 1100

4895

3500

2850

1550

4460

4500

2565 5 / 10

600

645

2400

30

22

C

14

14

STAVEBNÍ TABULKY

Poznámka

B C

Tudor-40C10P GH1500, 1500 Tudor-11P GB1188, 1188 Tudor-9P GB972, 973

Napìtí Hmot. bater. bater. (V) (kg) 80 80 80

3400 3750 2660 2940 22402460

KALMAR - ECD90L - elektrický vysokozdvižný vozík

#'


Pøehled výrobcù a dovozcù manipulátorù Údaje jsou informativní, slouží pro orientaci.

MANIPULÁTORY VÝROBCE ( PRODEJCE )

ZNAÈKA

P26.6LP/SP/LPT/SPT

MERLO

kompaktní manipulátory

stavební manipulátory malé

stavební manipulátory velké

manipulátory s otoènou vìží

•

P28.7K - P35.7K

• •

P35.12K - P101.10K

•

P30.16K - P50.10KS + ROTO

•

TURBOFARMER, MULTIFARMER ET - RUNNER

•

ET - SAMSON

DIECI

• •

ET - IKARUS

•

PEGASUS

•

DEDALUS

•

AGRI BTI

•

MLT / MT ( 526 - 1033 )

NET

4

MT / MVT ( 665 - 1240 ) T / LS

• • •

MT ( 1233 - 1637 ) S / SL

•

MRT ( 1432 - 2145 )

FIAT KOBELCO

JCB

MHT ( 7140, 10160 )

•

T13

•

T14

•

T17

•

520 - 540

Stavební manipulátor

•

Kompaktní manipulátor

Velký manipulátor s otoènou vìží

$

manipulátory pro zemìdelství

STAVEBNÉ TABU¼KY


MANIPULAÈNÍ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Tel.: 00420 / 565 323 148 Fax.: 00420 / 565 323 170 e-mail: cime@cime.cz www.cime.cz

CIME, s.r.o. K silu 1426 393 01 Pelhøimov Èeská republika R

P

D

S

L

"

N

SPECIFIKACE TELESKOPICKÉ KOMPAKTNÍ MANIPULÁTORY MERLO Motor: 4 - válcový, vodou chlazený; 1) pro modely P 26.6 LP,SP: Perkins Euro 1004 - 42, max. síla 61 kW (83 koní) pøi 2400 ot/min; 2) pro modely P 26.6 LPT,SPT: Perkins Turbo Euro 1004 - 40T, max. síla 80,4 kW (109 koní) pøi 2400 ot/min Pøevodovka: 2 rychlostní, elektro - hydraulické ovládání, pohon stálý na 4 kola, elektronicky øízený, variabilní èerpadlo, fixní hydromotor Øízení: øízení všech kol hydraulicky ovládané, 3 režimy s automatickou re-synchronizací Hydraulický okruh: zubové èerpadlo, max. prùtok 91 l/min pøi tlaku 210 barù Kapacity: hydraulický obìh 95 l, hydrostatický pøevodový olej 12 l, nádrž na palivo 100 l, motorový olej 8,5 l, chlazení 12 l Elektrický okruh: jmenovitì napìtí 12 V, baterie 100 Ah, alternátor 65 A, u modelù T: pracovní osvìtlení na kabinì 2 x pøední a 1x zadní Pneumatiky: 400 / 70 - 20 14 PR

M

P F

VELKÉ STAVEBNÍ TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY MERLO Motor: vodou chlazený; 1) rychlost 25 km/h, Perkins Euro 1004 - 42, max. síla 61 kW (83 koní) pøi 2400 ot/min, 4 válcový; 2) rychlost 40 (35) km/h, Perkins Turbo Euro 1004 - 40T, max. síla 80,4 kW (109 koní) pøi 2400 ot/min, 4 válcový; 3) u modelu P101.10 K: Deutz BF 6M 1012, max. síla 95 kW (129 koní) pøi 2400 ot/min, 6 válcový; Pøevodovka: 2 rychlostní, pohon stálý na 4 kola elektronicky øízený s variabilním èerpadlem, u modelu P101.10 K uzávìrka zadní nápravy Øízení: 3 režimy s automatickou re-synchronizací Hydraulický okruh: variabilní èerpadlo Load Sensing Kapacity: hydraulický obìh 95 l, hydrostatický pøevodový olej 12 l, nádrž na palivo 155 l, motorový olej 8,5 l, chlazení 12 l;(u modelu P60.10 EV: 95 l, 155 l, 8 l, 7,5 l, 12,5 l; u modelu P101.10 K: 180 l, 185 l, 12 l, 12 l, 12 l ) Elektrický okruh: jmenovité napìtí 12 V, baterie 100 Ah, alternátor 65 A, u modelù P101.10 K: baterie 155 Ah, alternátor 95 A

B

H

A

B

E C A

L

M

P

P26.6 LP 4210 960 3800 2690 505 2000

-

940

1995

P26.6 SP 4210 960 3800 2690 505 2000

-

940

2150

P26.6 LPT 4210 960 3800 2690 505 2000

-

940

1995

P26.6 SPT 4210 960 3800 2690 505 2000

-

940

2150

MERLO

C

E

F

H

M

MALÉ STAVEBNÍ TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY MERLO Motor: Perkins Euro 1004 - 42, 4 - válcový, vodou chlazený, max.síla 61 kW (83 koní) pøi 2400 ot/min Pøevodovka: 2 rychlostní, hydraulické ovládání (pro modely P 28.7 K, P 28.9 K: elektro - hydraulické ovládaní), pohon stálý na 4 kola elektronicky øízený s variabilním èerpadlem a fixním hydromotorem Øízení: øízení všech kol hydraulicky ovládané, 3 režimy s automatickou re-synchronizací Hydraulický okruh: zubové èerpadlo, prùtok 91 l/min pøi tlaku 210 barù Kapacity: hydraulický obìh 95 l, hydrostatický pøevodový olej 12 l, nádrž na palivo 155 l, motorový olej 8,5 l, chlazení 12 l Elektrický okruh: jmenovitì napìtí 12 V, baterie 100 Ah, alternátor 65 A, elektrický kabel uvnitø ramena (kromì P28.9 K a P 30.9 K), u modelù P 28.7 K a P 28.9 K: pracovní osvìtlení na kabinì 2 x pøední a 1x zadní Pneumatiky: 405 / 70 - 24 14 PR

Typ / KOMPAKTNÍ - MERLO vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu max. èelní dosah dosah pøi plné výšce tlaèná síla tažní síla rychlost svahová dostupnost

P

H

B

A

MERLO P28.7 K P28.9 K P30.7 K P30.9 K P35.7 K

F E C A

B

C

E

F

H

M

L

P

4170 880 2700 3960 565 2230

-

995

2465

4230 960 2700 3960 565 2230

-

995

2465

4360 1010 2750 3920 480 2220

-

995

2470

4380 1030 2750 3920 480 2220

-

995

2470

4360 1010 2750 3920 480 2220

-

995

2470

Typ / VELKÉ STAVEBNÍ - MERLO P35.12 K vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu max. èelní dosah dosah pøi plné výšce tlaèná síla tažní síla rychlost svahová dostupnost

3700

P26.6 LPT P26.6 SPT 3700

3700

O

140

140

140

140

5520

5560

5520

5560

kg

2600

2600

2600

2600

kg

1300

1300

1300

1300

m

5980

5980

5980

5980

m

3210

3210

3210

3210

m

1300

1300

1300

1300

daN

-

-

-

-

daN

7200

7200

7200

7200

km/h

25

25

40

40

%

-

-

-

-

P28.7 K P28.9 K P30.7 K P30.9 K P35.7 K

mm

3700

3700

3810

3810

O

140

140

140

140

140

kg

6500

7050

6900

7250

6920

kg

2800

2800

3000

3000

3500

kg

1100

600

1150

600

1250

m

6950

8700

7030

9200

7030

m

3580

5950

3620

5920

3620

m

1550

1800

1470

1800

7030

daN

-

-

-

-

-

daN

5330

5330

5850

5850

5850

km/h

25

25

25

25

25

%

-

-

-

-

-

P35.13 K

P37.11 K

P40.8 K

P40.9 K

P40.14 K

3920

3920

3920

3920

4050

3920

mm

P26.6 SP

3700

kg

Typ / MALÉ STAVEBNÍ - MERLO vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu max. èelní dosah dosah pøi plné výšce tlaèná síla tažní síla rychlost svahová dostupnost

P26.6 LP

mm

3810

"

P40.16 K P40.16 KS P60.10 EV P101.10 K 4050

4050

3950

4250

O

140

140

140

140

140

140

140

140

143

120

kg

8650

8820

8330

7600

7750

9900

10300

10300

9840

15300

kg

3500

3500

3700

4000

4000

4000

4000

4000

6000

10000

kg

1000

1000

650

1300

1000

1000

600

600

1500

2750

m

12370

13200

10900

8240

9070

14000

15600

15600

9550

9800

m

8120

8630

7100

4300

5200

9500

11370

11370

5500

5700

m

3500

2400

1400

1350

1700

3810

3730

3730

1600

1825

daN

-

-

-

-

-

-

-

-

7800

-

daN

5850

5850

5850

5850

5850

7800

7800

7800

6550

-

km/h

25*

25*

25*

25*

25*

40

35

40

40

40

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*volitelný motor Turbo; 40 km/h M

TELESKOP. MANIPULÁTORY MERLO ROTO S OTOÈNOU VÌŽÍ Motor: 4 - válcový, vodou chlazený; 1) pro modely ROTO 30.16 K, ROTO 33.1 K: Perkins Turbo Euro 1004 - 40 T, max. síla 80,4 kW (109 koní) pøi 2400 ot/min; 2) pro modely ROTO 33.16 KS, 35.13 KS, 50.10 KS: turbo Diesel Deutz, max. síla 84 kW pøi 2400 ot/min Pøevodovka: 2 rychlostní, elektro - hydraulické ovládání, pohon stálý na 4 kola elekt. s variabilním èerpadlem a fixním hydromotorem Øízení: øízení všech kol hydraulicky ovládané, 3 režimy s automatickou re-synchronizací Hydraulický okruh: variabilní èerpadlo Load Sensing, max. prùtok 120 l/min pøi tlaku 210 barù Kapacity: hydraulický obìh 130 l, hydrostatický pøevodový olej 12 l, nádrž na palivo 155 l, motorový olej 8,5 l, chlazení 12 l Elektrický okruh: jmenovité napìtí 12 V, baterie 160 Ah, alternátor 90 A Pneumatiky: 400 / 70 - 20 14 PR

Motor: 6 - válcový, vodou chlazený, turbo Diesel Deutz, max. síla 95 kW (129 koní) pøi 2400 ot/min Pøevodovka: 2 rychlostní, elektro - hydraulické ovládání, pohon stálý na 4 kola elekt. s variabilním èerpadlem a fixním hydromotorem Øízení: øízení všech kol hydraulický ovládané, 3 režimy s automatickou re-synchronizací Hydraulický okruh: variabilní èerpadlo Load Sensing, max. prùtok 120 l/min pøi tlaku 230 barù Kapacity: hydraulický obìh 130 l, hydrostatický pøevodový olej 12 l, nádrž na palivo 155 l, motorový olej 12 l, chlazení 12 l Elektrický okruh: jmenovité napìtí 12 V, baterie 160 Ah, alternátor 90 A Pneumatiky: 18-22.5 16 PR

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY PRO ZEMÌDÌLSTVÍ Motor: 4 válcový, vodou chlazený; 1) u modelù Turbo Farmer: Perkins Turbo Euro 1004 - 40T, max. síla 80,4 kW (109 koní) pøi 2400 ot/min; 2) u modelu Multifarmer: Deutz Turbo BF 4M 2012, max. síla 84 kW (114 koní) pøi 2400 ot/min; Pøevodovka: 2 rychlostní, pohon stálý na 4 kola elektronicky øízený s variabilním èerpadlem a variabilním motorem Øízení: 3 režimy s automatickou re-synchronizací Hydraulický okruh: Turbo Farmer: zubové èerpadlo, max. prùtok 91 l/min pøi tlaku 210 barù; Turbo Farmer P33.7 KT: max. prùtok 120 l/min pøi tlaku 230 barù; Multifarmer 30.6, 30.6 TOP: 2 zubová èerpadla, max. prùtok 107 l/min pøi tlaku 210 barù Kapacity: hydraulický obìh 95 l (Multifarmer 105 l ), hydrost.pøevodový olej 12 l, nádrž na palivo 155 l, motorový olej 8,5 l, chlazení 12 l Elektrický okruh: jmenovité napìtí 12 V, baterie 100 Ah, alternátor 65 A, u modelù P101.10 K: baterie 155 Ah, alternátor 95 A

F

H L

E C A

MERLO

A

B

M

P

P30.16 K P33.13 K P33.16 KS P35.13 KS P50.10 KS

6370

-

2760 4645 350 2240 3530

940

2790

5550

-

2760 4645 350 2240 3530

940

2790

6370

-

2760 4645 350 2240 3530

995

2790

5550

-

2760 4645 350 2240 3530

995

2790

5320

-

2760 4645 350 2240 3530

995

2790

C

E

F

H

L

M

MANIPULÁTORY MERLO ROTO S KONTINUÁL. OTOÈNOU V̎Í

F H L

A

45.19 KSC 6085

vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pri max. dosahu max. výložní výška max. èelní dosah dosah pøi plné výšce tlaèná síla tažní síla rychlost svahová dostupnost

P35.13 KS

P50.10 KS

3920

3920

3920

3920

3920

O

140

140

140

140

140

kg

11350

11350

12040

12040

11740

P30.16 K P33.13 K

kg

3000

B -

C

E

F

H

E C A

L

2970 5030 360 2400 4285

M

P

995

2990

45.21 KSC 6600

-

2970 5030 360 2400 4285

995

2990

45.21 KTJ 6600

-

2970 5030 360 2400 4285

995

2990

50.16 KSC 6380

-

2970 5030 360 2400 4285

995

2990

3300

5000

3500

500

650

500

650

1500

m

15810

13400

15810

13400

10200

m

13500

11180

13500

11180

7850

m

5450

5300

5000

5300

3900

daN

4230

4230

4230

4230

4230

daN

7800

7800

7800

7800

7800

km/h

25

25

40

40

40

%

-

-

-

-

-

ROTO ROTO ROTO ROTO 45.19 KSC 45.21 KSC 45.21 KTJ 50.16 KSC

mm

4050

4050

4050

4050

O

-

-

-

-

kg

14400

14500

15400

14200

kg

4500

4500

800

5000

kg

500

500

400

1000

m

18800

20800

31700

16400

m

12700

13400 6100

15900

18000

m

6650

6200

8800

daN

-

-

-

daN

-

-

-

-

km/h

40

40

40

40

%

-

-

-

-

Turbo Farmer Turbo Farmer Turbo Farmer Turbo Farmer Turbo Farmer Turbo Farmer Multifarmer P28.7 KT P28.9 KT P30.7 KT P30.9 KT P33.7 KT P35.7 KT 30.6

Typ / TURBO FARMER, MULTIFARMER vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu max. èelní dosah dosah pøi plné výšce tlaèná síla tažní síla rychlost svahová dostupnost

vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu max. èelní dosah dosah pøi plné výšce tlaèná síla tažní síla rychlost svahová dostupnost

3300

kg

Typ / MERLO - ROTO (kontinuálnì) P

ROTO

P33.16 KS

mm

Typ / MERLO - ROTO P

-

Multifarmer 30.6 TOP

mm

3700

3700

3810

3810

3700

3810

3900

O

140

140

140

140

140

140

140

140

kg

6500

7050

6900

7250

6700

6920

6550

6550

kg

2800

2800

3000

3000

3300

3500

3000

3000

kg

1100

600

1150

600

1400

1250

1500

1500

m

6950

8700

7030

9200

7180

7030

6000

6000

m

3580

5950

3620

5920

3710

3620

3150

3150

m

1550

1800

1470

1800

1530

1250

1300

1300

daN

4300

4230

4230

4230

4300

4230

4300

4300

daN

5330

5330

5850

5850

5330

5850

6000

6000

km/h

40

40

40

40

40

40

40

40

%

-

-

-

-

-

-

-

-

STAVEBNÍ TABULKY

3900

$


"

MANIPULAÈNÁ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Tel.: 00420 / 516 442 556 - 7 Fax.: 00420 / 516 442 558 e-mail: schlager@eurostroj.cz prodej@eurostroj.cz www.eurostroj.cz

EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. Vilémovice 19 679 06 Jedovnice Èeská republika R

P

D

S

L

N

SPECIFIKACE TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY RUNNNER Motor: Iveco Aifo 8045 E 00 diesel, 4 - válcový, objem válcù 3908 cm3, max. síla 57 Kw na 2300 rpm, na požádání Diesel Turbo Iveco Aifo 8045 SE 00, max. síla 79,5 Kw na 2300 rpm Pøevodovka: hydrostatická pøevodovka s automatickou regulací rychlostí a variabilním objemem èerpadla, ètyøkolesový náhon Øízení: hydrostatické øízení se snímáním zátìže, 3 režimy øízení pøední kola, soustøedìné øízení všech kol, krabovité øízení Hydraulický okruh: rychlost proudìní pøi max. pracovní rychlosti 88 l/min, pracovní tlak 230 barù Kapacity: hydraulický obìh 180 LT, hydraulická olejová nádrž 105 LT, nádrž na palivo 105 LT, spotøeba 14 LT, motorový olej 11,5 LT, turbo motorový olej 10,5 LT Elektrický okruh: jmenovité napìtí 12 V, baterie 120 Ah, alternátor 45 A (turbo 65 A), schválený svìtelný systém pro cestní provoz Pneumatiky: 20”, na požádání 24”

Typ / ET - RUNNER

RUNNER 30.7 30.8 30.9 30.11 35.12

A

B

C

D

F

G

H

"

-

1910 920

2310 2500

4890 3680 2600 390

-

1910 920

2310 2450

5400 3580 2600 390

-

1910 920

2310 2450

5090 3680 2600 390 2600 1910 920

2310 2450

5560 3680 2600 390 2600 1910 920

2310 2450

SAMSON

A

B

C

D

F

G

H

40.8 40.8 T

4890 3680 2600 390

40.11 40.11T

5090 3680 2600 390 2600 1910 920

-

1910 920

ICARUS

A

B

C

D

F

G

H

30.16 T

5920 3980 2900 390 3270 1910 920

35.13 T

5900 3980 2900 390 2600 1910 920

D

F

35.13

5950 4780 2850

-

-

1920 920

30.16

5946 4780 2850

-

-

1920 920

40.18

6635 5465 2950

-

-

1920 920

PEGASUS

A

B

C

G

H

$

30.9

30.11

3750

3750

vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu L M max. èelní dosah dosah pøi plné výšce 2310 2450 tlaèná síla tažní síla rychlost 2310 2450 svahová dostupnost

vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pri max. dosahu max. výložní výška L M max. èelní dosah 2380 2985 dosah pøi plné výšce tlaèní síla 2380 2985 tažná síla rychlost 2380 3000 svahová dostupnost

DEDALUS

28.7

A

B

C

4670 4000 2800

D

-

F

-

G

H

1600 920

vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu L M max. èelní dosah dosah pøi plné výšce tlaèná síla 2000 2000 tažní síla rychlost svahová dostupnost

AGRI

A

B

C

D

F

G

H

30.7 T

4600 3680 2600 390

-

1910 920

30.8 T

4890 3680 2600 390

-

1910 920

30.9 T

5400 3680 2600 390

-

1910 920

STAVEBNÉ TABU¼KY

3750

134

134

134

134

134

7000

8900

8350

9300

10100

kg

3000

3000

3000

kg

1250

1000

800

700

750

m

7,30

7,90

8,80

11,10

12,30

m

4,00

4,60

5,35

7,60

8,75

3000

3500

m

-

-

0,47

-

-

daN

5600

5700

5700

5700

5700

daN

6142

7300

7300

7300

7300

km/h

27

27

27

27

27

%

40

40

40

40

40

40.8 / 40.8 T

40.11 / 40.11 T

mm

3750

3750

O

134

134

kg

8900

9900

kg

4000

4000

kg

1600

1100

m

7,90

11,20

m

4,60

7,60

m

0,40

1,05

daN

5700

5700

daN

7300

7300

km/h

27

27

%

40

40

30.16 T

35.13 T

mm

4000

4000

O

134

134

kg

11 080

10 600

kg

3000

3500

kg

300

1000

m

15,60

13,00

m

11,70

9,10

m

1,90

1,10

daN

5700

5700

daN

7300

7300

km/h

27

27

%

40

40

35.13

30.16

40.18

mm

-

-

-

O

-

-

-

kg

13 440

14 600

16 000

kg

3500

3000

4000

kg

800

300

400

m

13,140

15,60

17,80

m

11,20

13,80

16,00

m

-

-

-

daN

5700

5700

5700

daN

7300

7300

7300

km/h

27

27

27

%

40

40

40

28.7 4000

mm O

-

kg

6000

kg

2800

kg

700

m

6,40 3,65

m m

0,80

daN

5700

daN

7300

km/h

28

%

40

Typ / AGRI vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu L M max. èelní dosah 2310 2500 dosah pøi plné výšce tlaèná síla 2310 2500 tažní síla rychlost 2310 2500 svahová dostupnost

35.12

O

Typ / DEDALUS

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY AGRI Motor: Diesel Turbo Iveco Aifo 8045 SE 00, 4 - válcový, objem válcù 3908 cm3, pøímé vstøekování, chlazený vodou, max.síla 79,5 Kw na 2300 rpm Pøevodovka: hydrostatická pøevodovka s automatickou regulací rychlosti a variabilním objemem èerpadla, ètyøkolesový náhon Øízení: hydrostatické øízení se snímáním zátìže, 3 režimy øízení pøední kola, soustøedìné øízení všech kol, krabovité øízení Hydraulický okruh: rychlost proudìní pøi max. pracovní rychlosti 88 l/min, pracovní tlak 230 barù, kompenzaèní válec umístìn ve zvedacím válci (DIECI patent) na odstránìní prudkého zalomení Kapacity: hydraulický obìh 140 LT, hydraulická olejová nádrž 105 LT, nádrž na palivo 105 LT, spotøeba 14 LT, turbo motorový olej 10,5 LT Elektrický okruh: jmenovité napìtí 12 V, baterie 120 Ah, alternátor 65 A, schválený svìtelný systém pro cestní provoz Pneumatiky: 24”

30.8 3750

kg

Typ / PEGASUS

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY DEDALUS Motor: Iveco Aifo 8045 E 00 diesel, 4 - válcový, objem válcù 3908 cm3, pøímé vstøekování, max. síla 57 Kw na 2300 rpm, na požádání Diesel Turbo Iveco Aifo 8045 SE 00, max. síla 79,5 Kw na 2300 rpm Pøevodovka: hydrostatická pøevodovka s automatickou regulací rychlostí a variabilním objemem èerpadla, ètyøkolesový náhon Øízení: hydrostatické øízení se snímáním zátìže, 3 režimy øízení pøední kola, soustøedìné øízení všech kol, krabovité øízení Hydraulický okruh: rychlost proudìní pøi max. pracovní rychlosti 88 l/min, pracovní tlak 230 barù Elektrický okruh: jmenovité napìtí 12 V, baterie 120 Ah, alternátor 45 A (turbo 65 A), schválený svìtelný systém pro cestní provoz Pneumatiky: 18”, na požádání 20” - široký rozsah pøíslušenství a zaøízení - elektricky svaøovaný vysoce pevný ocelový rám, prodloužení teleskopického ramene ze speciální vysoce pevné ocele

vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu L M max. èelní dosah dosah pøi plné výšce 2310 2450 tlaèná síla tažní síla 2310 2450 rychlost svahová dostupnost

30.7 3750

Typ / ICARUS

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY PEGASUS Motor: Diesel Turbo Iveco Aifo 8045 SE 00, 4 - válcový, objem válcù 3908 cm3, pøímé vstøekování, chlazený vodou, max.síla 79,5 Kw na 2300 rpm Pøevodovka: hydrostatická pøevodovka s automatickou regulací rychlosti a variabilním objemem èerpadla, ètyøkolesový náhon Øízení: hydrostatické øízení se snímáním zátìže, 3 režimy øízení pøední kola, soustøedìné øízení všech kol, krabovité øízení Hydraulický okruh: rychlost proudìní pøi max. pracovní rychlosti 88 l/min, pracovní tlak 230 barù, kompenzaèní válec umístìn ve zvedacím válci (DIECI patent) na odstranìní prudkého zalomení Kapacity: hydraulický obìh 140 LT, hydraulická olejová nádrž 105 LT, nádrž na palivo 105 LT, spotøeba 14 LT, turbo motorový olej 10,5 LT Elektrický okruh: jmenovité napìtí 12 V, baterie 120 Ah, alternátor 65 A, schválený svìtelný systém pro cestní provoz Pneumatiky: 24”

mm

Typ / ET - SAMSON

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY IKARUS Motor: Diesel Turbo Iveco Aifo 8045 SE 00, 4 - válcový, objem válcù 3908 cm3, pøímé vstøekování, chlazený vodou, max.síla 79,5 Kw na 2300 rpm Pøevodovka: hydrostatická pøevodovka s automatickou regulací rychlosti a variabilním objemem èerpadla, ètyøkolesový náhon Øízení: hydrostatické øízení se snímáním zátìže, 3 režimy øízení pøední kola, soustøedìné øízení všech kol, krabovité øízení Hydraulický okruh: rychlost proudìní pøi max. pracovní rychlosti 88 l/min, pracovní tlak 230 barù Kapacity: hydraulický obìh 240 LT (Icarus 35.13 - 260 LT), hydraulická olejová nádrž 105 LT, nádrž na palivo 105 LT, spotøeba 14 LT, turbo motorový olej 10,5 LT Elektrický okruh: jmenovité napìtí 12 V, baterie 120 Ah, alternátor 65 A, schválený svìtelný systém pro cestní provoz Pneumatiky: 20”

M

4600 3680 2600 390

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY SAMSON Motor: Iveco Aifo 8045 E 00 diesel, 4 - válcový, objem válcù 3908 cm3, pøímé vstøekování, max.síla 57 Kw na 2300 rpm, na požádání Diesel Turbo Iveco Aifo 8045 SE 00, max.síla 79,5 Kw na 2300 rpm Pøevodovka: hydrostatická pøevodovka s automatickou regulací rychlosti a variabilným objemem èerpadla, ètyøkolesový náhon Øízení: hydrostatické øízení se snímáním zátìže, 3 režimy øízení pøední kola, soustøedìné øízení všech kol, krabovité øízení Hydraulický okruh: rychlost proudìní pøi max. pracovní rychlosti 88 l/min, pracovní tlak 230 barù Kapacity: hydraulický obìh 160 LT (Samson 40.11 - 220 LT), hydraulická olejová nádrž 105 LT, nádrž na palivo 105 LT, spotøeba 14 LT, motorový olej 11,5 LT, turbo motorový olej 10,5 LT Elektrický okruh: jmenovité napìtí 12 V, baterie 120 Ah, alternátor 45 A (turbo 65 A), schválený svìtelný systém pro cestní provoz Pneumatiky: 20”, na požádání 24”

L

vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu max. èelní dosah dosah pøi plné výšce tlaèná síla tažní síla rychlost svahová dostupnost

mm

30.7 T

30.8 T

30.9 T

3750

3750

3750

O

134

134

134

kg

7000

7150

7200

kg

3000

4000

3000

kg

1250

1600

800

m

7,30

7,90

8,80

m

4,00

4,60

4,35

m

-

-

-

daN

5600

5700

5700

daN

6142

7300

7300

km/h

40

40

40

%

40

40

40


MANIPULAÈNÍ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Net spol. s r.o. Èechyòská 23 602 00 Brno Èeská republika

Tel.: 00420 / 572 586 030 - 4 Fax: 00420 / 572 586 016 Mobil: 00420 / 724 041 340 e-mail: moreau.agri@moreauagri.cz www.moreauagri.cz

provozovna:

Huštìnovice 370 687 03 Babice Èeská republika

Tel.: 00421 / 33 / 743 5727 - 8 Fax: 00421 / 33 / 743 4286 Mobil: 00421 / 907 / 705 410 e-mail: moreauagri@ba.telecom.sk www.manitou.host.sk

Net spol. s r.o. 919 28 Buèany Slovenská republika R

P

D

S

L

"

N

SPECIFIKACE KOMPAKTNÍ MANIPULÁTORY BTI BTI 220, BTI 225 - náhon na dvì kola BT 420, BT 425 - náhon na ètyøi kola Motor: Perkins 104-19, 4 - válcový, objem válcù 1995 cm3, chlazený vodou, výkon (DIN 6270 B) 39 k / 28,7 kW, max. kroutící moment 119 Nm pri 2200 ot / min Pøevodovka: hydrostatická pøevodovka, elektromagnetické øazení volby smìru pojezdu Brzdy: mechanické na pøední nápravì Hydraulický okruh: max.prùtok 56,7 l/min, pracovní tlak 230 barù, prùtok oleje v okruhu øízení 23,1 l/min, pracovní tlak 155 barù Kapacity: hydraulická olejová nádrž 55 l, nádrž na palivo 54 l, chlazení 8 l, motorový olej 4,5 l Pneumatiky: pro BTI 220 / 225: pøední 265 / 70 R 19-5 XTA, zadní 700 x 12 IC 40; pro BT 420 / 425: pøední 11.5 / 80 15.3, zadní 28 x 9 - 15 IC 40

Typ / BTI

BTI

B

C

D

F

G

I

J

U1

W

BTI 220

1800 1070 3540 1190 225

670

640 1955 1460

BTI 225

1800 896 3381 1190 225

670

640 1955 1460

BT 420

1800 1065 3550 1146 235

685

640 1980 1436

BT 425

1800 1065 3550 1146 235

685

640 1980 1436

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY MLT, MT Motor: Perkins 1004.42 , 4 - válcový, objem válcù 4233 cm3, pøímé vstøikování, chlazený vodou, max. výkon 81,5 k / 60 kW, max. krouticí moment 290 Nm pøi 1400 ot/min, nìkteré typy jsou vybaveny motorem Perkins 1004.40 Turbo ( nebo jen jako alternativní provedení ) Pøevodovka: hydro - dynamický mìniè / hydrostatická, elektromagnetické øazení volby smìru pojezdu Hydraulický okruh: rychlost proudìní 105 l/min pøi pracovním tlaku 240 barù, pro MT 1033 HLT 105 l/min pøi tlaku 250 barù, pro MLT 526 85 l/min pøi tlaku 250 barù Kapacity: chlad. systém 24,5 l (MLT 526: 17,25 l, MT 1033: 26,5 l), hydrau. olejová nádrž 125 l (MLT 526: 135 l), palivová nádrž 120 l (MLT 526: 104 l), motor. olej 10,5 l (MLT 526: 8 l, MT 1033 HLT: 11 l) Pneumatiky: 14.9-24 18 PR (MLT 526: 400/70-20) Paletizaèní vidle: rozmìry 1040 x 1200 mm, tlouška vidlice 45 mm, maximální šíøka vèetnì vidlice 1040 mm

MT ( MLT ) MLT 526

B

C

D

F

G1

I

J

U1

W

2520 1130 4510 1600 365

860

866 2060 2010

MT 732

2560 1393 4713 1846 440

760

865 2300 2260

MT 932

2560 1393 4713 1846 440

760

865 2300 2260

MT 1033HLT 2810 1393 4963 1846 440

760

865 2300 2260

vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu max. èelní dosah dosah pøi plné výšce tlaèná síla tažní síla rychlost svahová dostupnost

MT (MVT)

B

C

D

E

G1

I

J

U1

W

MVT 665 T

2500 1010 4670 5870 490 1160 865 2510 2440

MVT 675 T

2500 1010 4670 5870 490 1160 865 2510 2440

MT835120LS 2770 1360 5180 6380 415 1050 950 2535 2415 MT 845 T

2770 1395 5220 6415 425 1050 950 2550 2410

MT 940 L

2770 1820 5640 5640 445 1050 950 2575 2370

MT 1240 L

2770 1795 5615 6815 445 1050 950 2550 2360

vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu max. èelní dosah dosah pøi plné výšce tlaèná síla tažní síla rychlost svahová dostupnost

MT MT 1233 S

B

C

E

G1

I

J

U1

W

W1

2770 1770 6790 445 1050 950 2575 2370 2496

MT 1330 SL 2770 2120 7140 445 1050 950 2550 2360 2304 MT 1332 H* 2770 4120 7940 445 1050 950 2575 2300 2320 MT 1337 SL 2770 2135 7155 495 1050 950 2590 2425 3820 MT 1337 *

2770 4120 7940 495 1050 950 2590 2425 3820

MT 1637 *

2770 4120 7940 495 1050 950 2590 2425 3820

BTI 225

BT 420

BT 425

2975

2975

3510

3510

O

123

123

123

123

4630

4550

4610

4530

kg

2000

2500

2000

2500

kg

1030

1200

1030

1200

m

4,01

3,96

4,01

3,96

m

2,83

2,70

2,83

2,70

m

1,28

1,33

1,28

1,33

daN

-

-

-

-

daN

2540

2540

2540

2540

km/h

20,5

20,5

20,5

20,5

%

40

40

40

40 MT 1033 HLT

MLT 526

MT 732

MT 932

mm

3690

3675

3675

3955

O

154

125,6

126

125,6

kg

5785

7250

7640

7845

kg

2600

3200

3200

3300

kg

1830

1620

673

740

m

5,15

6,90

9,00

9,61

m

2,90

4,16

6,58

7,06

m

0,67

1,15

2,35

2,93

daN

-

7400

7400

6600

daN

5500

6800

8200

8200

km/h

25

25

25

25

%

-

-

-

-

MVT 665 T mm

3565

MVT 675 T

MT 835 120 LS

MT 845 T

MT 940 L

MT 1240 L

3565

4080

4100

4000

4000

O

135

115

142

142

142

124

kg

11400

12100

8000

8300

8595

9470

kg

6500

7500

3500

4500

4000

4000

kg

2200

2600

1422

1610

1342

257

m

5,80

5,80

7,54

7,55

8,97

11,64

m

3,73

3,70

4,55

4,57

5,32

8,46

m

1,40

1,40

1,46

1,45

0,65

2,12

daN

-

-

-

6650

7000

7000

daN

10100

10100

8900

10350

-

7400

km/h

25

25

25

25

25

25

%

-

-

-

-

-

-

MT 1337 *

MT 1637 *

mm

4000

4000

4070

4150

4000

4150

O

124

124

180

124

180

180

kg

8960

9530

10660

10790

11230

11300

kg

3300

3000

365

3700

kg

1383

1113

365

1740

365

365

m

12

13,0

12,8

13,0

12,8

15,8 10,4

MT MT MT MT 1233 S 1330SL 1332 H* 1337SL

Typ / MT vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu max. èelní dosah dosah pøi plné výšce tlaèná síla tažní síla rychlost svahová dostupnost

BTI 220

kg

Typ / MT (MVT)

MANIPULÁTORY S MOŽNOSTÍ UCHYCENÍ PRACOVNÍ PLOŠINY Motor: Perkins 1004.4 Turbo, 4 - válcový, objem válcù 3990 cm3, pøímé vstøekování, chlazený vodou, max.výkon 104 k / 76,5 kW, max. kroutící moment 394 Nm pøi 1400 ot/min, alternativnì Perkins 1004.42 Pøevodovka: hydro-dynamický mìniè / hydrostatická, elektromagnetické øazení volby smìru pojezdu Hydraulický okruh: rychlost proudìní 166 l/min, pracovní tlak 260 barù, pro MT 1637 SLT ORH 196 l/min pøi tlaku 260 barù, pro MT 1332 H SLT ORH 172 l/min pøi tlaku 250 barù Kapacity: chladící systém 26,5 l (24,5 l alternativní motor), hydraulická olejová nádrž 126 l, pro MT 1233 S / 1330 SL 120 l, pro MT 1637 SLT ORH 175 l, nádrž na palivo 135 l, turbo motorový olej 11,5 l (10,5 l pro alternativní motor), pøevodový olej 16 l Pneumatiky: 15,5/80-12 PR 24 SGI; ( kromì MT 1337 SL, MT 1337 SLT ORH a MT 1637 SLT ORH: 440/80-24 T37 158B ) Rozmìry plošiny: 1,2 x 2,25 m, pøi rozložení až 4 m

mm

Typ / MT ( MLT )

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY MT, MVT Motor: Perkins 1004.4 Turbo, 4 - válcový, objem válcù 3990 cm3, pøímé vstøikování, chlazený vodou, max. výkon 104 k / 76,5 kW, max. kroutící moment 394 Nm pøi 1400 ot/min, alternativnì pro nìkteré typy Perkins 1004.42 nebo Perkins 1004.4 TW Pøevodovka: hydro - dynamický mìniè / hydrostatická, elektromagnetické øazení volby smìru pojezdu Hydraulický okruh: MVT 665 / 675: 140 l/min (275 barù), MT 835: 144 l/min (240 barù), MT 845 / 940: 98 l/min (250 barù), MT 1240: 166 l/min (260 barù) Kapacity: chlad.systém 26,5 l (øada MVT: 15 l), hydrau.olejová nádrž 110 l (MT 835: 131 l, MT 940 / 1240: 120 l), paliv. nádrž 135 l (øada MVT: 110 l), turbo motor.olej 11,5 l (øada MVT: 8,1 l), pøevod.olej 16 l Pneumatiky: MVT 665 T: 18-22.5 T35 16 PR TL, MVT 675 T: 18-22.5 XF, MT 835 120 LS: 460/70 R24 IT520 150 A8, MT 845 T: 445/70 R24 MPT IT 510 15G TL, MT 940 / 1240 L: 15,5/80-24 16PR SGI

vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu max. èelní dosah dosah pøi plné výšce tlaèná síla tažní síla rychlost svahová dostupnost

m

365

365

9,34

9,34

9,34

11,05

m

1,85

1,88

3,5

1,79

3,5

daN

7000

7000

-

7000

-

-

daN

7400

7400

8300

7500

9200

9400

km/h

25

25

25

25

25

25

%

-

-

-

-

-

-

8,32

"

4,5

* k oznaèení typu je potøebné pøidat SLT ORH, jde o pøevedení s pracovní plošinou

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY MRT S OTOÈNOU VÌŽÍ Motor: MRT 1432 / 1542 / 1742 - Perkins 1004.40 Turbo, 4 - válcový, objem válcù 3990 cm3, pøímé vstøikování, chlazený vodou, výkon (ISO/TR 14396) 106 k / 78,5 kW pri 2300 ot/min MRT 1850 / MRT 2145 - Perkins 1004.40 TWrbo, 4 - válcový, objem válcù 3990 cm3, pøímé vstøekování, chlazený vodou, síla (ISO/TR 14396) 123 HP / 91 kW pøi 2300 ot/min Pøevodovka: hydrostatická pøevodovka s automatickou regulací rychlosti a variabilním objemem èerpadla Hydraulický okruh: prùtok oleje pøi max. otáèkách 160 l/min, prac. tlak 270 barù Kapacity: MRT 1432 / 1542 / 1742 - hydraulická olejová nádrž 140 l, nádrž na palivo 130 l, motorový olej 8,1 l, chladící systém 15 l, MRT 1850 / 2145 - hydraulická olejová nádrž 200 l, nádrž na palivo 230 l, motorový olej 11,5 l, chladící systém 15 l Pneumatiky: 18-22,5 ( MRT 1432 - 400/70 - 20 ) TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY MHT Motor: Mercedes OM 904 LA Turbo - Intercooler - Air, 4 - válcový, objem válcù 4250 cm3, elektronické vstøikování, chlazený vodou, výkon 170 k / 125 kW, max. kroutící moment 660 Nm pøi 1200 ot/min Pøevodovka: hydrostatická pøevodovka REXROTH, variabilní objem èerpadla 125 cm3, variabilní objem valcù 160 cm3, pohon všech kol Øízení: tøi režimy øízení - pøední kola, soustøedné øízení všech kol, tzv. krabí øízení Brzdy: hydraulické, vícekotouèové v olejové lázni na obou nápravách Hydraulický okruh: prùtok oleje pøi max. otáèkách 140 l/min, prac. tlak 350 barù Kapacity: chladící okruh 16 l, hydraulická olejová nádrž 290 l, nádrž na palivo 200 l, motorový olej 8,1 l Elektrický okruh: jmenovité napìtí 12 V, baterie 120 Ah Pneumatiky: 16.00 R 25 XRB, tlak 10 barù Paletizaèní vidle: rozmìry 200 x 80 x 1500 mm, hmotnost 560 kg

Typ / MRT

MRT

C

E

F

G

H

J

M

O

V

MRT 1432

5060 1015 2320 1015 340 2970 2390 3800 950

MRT 1542

5400 1155 2320 1155 460 3025 2425 4500 950

MRT 1742

5785 1155 2320 1155 460 3025 2425 4500 950

MRT 1850

5770 1155 2750 1155 370 3025 2425 5100 950

MRT 2145

6490 1155 2750 1155 370 3025 2425 5100 950

vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výška zdvihu max. èelní dosah dosah pøi plné výšce tlaèná síla tažní síla rychlost svahová dostupnost

mm

STAVEBNÍ TABULKY

MRT 1542

MRT 1742

MRT 1850

MRT 2145

4000

4000

4500

4500

O

117

117

117

117

117

kg

12450

13350

14600

15350

16650

kg

3200

4200

4200

4999

4500

kg

1800

1500

1250

1250

1000

m

13,82

14,78

17,30

17,90

20,60

m

11,5

12,5

14,5

15,2

17,0

m

4,2

4,5

4,7

4,4

5,1

daN

-

-

-

-

-

daN

9900

10800

10800

10800

10800

km/h

25

25

25

25

25

%

-

-

-

-

-

Typ / MHT vnìjší polomìr otáèení výkyv nástroje celk. hmotnost bez nákladu maximální nosnost nosnost pøi max. dosahu max. výložní výška MHT B C D E F G1 I U W max. èelní dosah dosah pøi plné výšce MHT 7140 3400 1330 5980 7480 2000 445 1250 2935 2480 tlaèní síla Turbo tažná síla MHT 10160 3650 1335 6605 8105 2000 445 1620 2935 2500 rychlost L Turbo svahová dostupnost

MRT 1432 3900

MHT 7140 Turbo mm

5390

MHT 10160 L Turbo 5680

O

139

117

kg

20570

23615

kg

14000

16000

kg

5800

4200

m

7,0

9,7

m

3,5

5,5

m

0,75

1,5

daN

-

-

daN

15500

15500

km/h

25

25

%

-

-

$!


"

MANIPULAÈNÁ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Tel.: 00420 / 516 442 556-7 Fax.: 00420 / 516 442 558 e-mail: prodej@eurostroj.cz schlager@eurostroj.cz www.eurostroj.cz

EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. Vilémovice 19 679 06 Jedovnice Èeská republika R

D

S

L

N

SPECIFIKACE V roce 1995 jsem pøišel do Èeské republiky s konkrétní pøedstavou. Mým zámìrem bylo založit firmu, která by se zabývala dovozem a servisem pracovních plošin všeho druhu a kromì toho i jiných druhù strojù. Zpoèátku jsem mìl v kapse jenom 50.000,- šilinkù, ale zato velmi dobré kontakty na výrobce, hodnì dobrých nápadù a pevné odhodlání dosáhnout svého cíle. Jako první krok jsem založil firmu s obchodním jménem "EDDY SCHLAGER". Na první objednávky jsem naštìstí nemusel dlouho èekat. Dobrý start zajistil firmì pøežití v jejích zaèátcích. Od té doby se firmì daøilo lépe a lépe. Dokonce tak dobøe, že jsem se ve stejném roce rozhodl založit ještì další firmu, která má právní formu spoleènosti s ruèením omezeným, se jménem EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. Do èervence 2002 bylo celkovì prodáno asi 180 strojù. Obrat neustále stoupá. Referenèní listy obsahují velmi známá jména, pøedevším nìkolik energetických závodù, které již èásteènì patøí ke stálým zákazníkùm firmy EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. Od roku 1999 existuje firma EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. i na Slovensku se sídlem v Bratislavì. V ponuce firmy nechybìjí pracovní plošiny (pøívìsné, na podvozky s izolací, samopojízdné, nùžkové, sloupové, mostové a pod.), autoplošiny, jeøáby, stavební výtahy, teleskopické manipulátory, nakladaèe - rypadla a jiné stroje. S RADOSTÍ Vám oznamujeme, že naše firma EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. má od srpna 2001 certifikovaný systém jakosti ISO 9001:2000. Firma sídlí v nové moderním servisním areálu, s ukážkou mostového jeøábu. Eddy Schlager

PRAC. PLOŠINY NA PODVOZKY AUT

ANDROMEDA Typ

v provedení:

$"

1

GEMINI

MIRA

PEGASO

SIRIO

SPILIFT

VEGA

T

T4

T4

-

-

-

-

TJ

TJ

T

FJ

FJ

TJ 3/180O

TJA TJA TJA T T TJB T2 TJB TJB TJB TJA TJA

FJ

TJ 3/180O

TJA TJB

TJ 2/130O_R TJ 2/130O_R

Pøevedení:

AF AF AF

nosnost koše rozmìry šxdxv

13 - 15

6-8

13 - 15

7,4

360O plynulé

O

8 - 10

6,6

8 - 10

m

otáèení ramene

16 - 18

9,8 10,8 11,8 12,5 19,0 9,0 11,5 13,0

14 - 16

16,0 18,0 22,0 24,0 26,0 28,0 11,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 15,5 18,5 8,0 10,0 12,0 14,0 16,3 19,0 9,4

minimální stranový dosah

14 - 16

18,0 20,0 24,0 26,0 28,0 30,0 13,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 17,5 20,5 10,0 12,0 14,0 16,0 18,3 21,0 11,4 11,8 12,8 13,8 14,5 21,0 11,0 13,5 15,0

m

13 - 15

m

výška dna koše

10 - 12

pracovní výška

7,8 10,8 5,2

360O plynulé

360O plynulé

kg

120 až 200

120 až 200

120 až 200

m

1,4 x 0,74 x 1,1

1,4 x 0,74 x 1,1

1,40 x 0,74 x 1,10

POZNÁMKA : ANDROMEDA: 8 - úhelníkový profil, pohyblivé rameno pracovního koše “jib”, vysoce pevná ocel Domex, mimoøádnì velké pracovní výšky, v pøepravní poloze extrémnì kompaktní, kabely vedené vnitøkem ramen výložníku ANTARES: pohyblivé rameno pracovního koše v rozsahu o 90O, osmihranní teleskop. ramena, speciální ocel Domex, bezpeènostní omezovaè boèního dosahu, speciální výbava patentovì chránìné otáèení pracovního koše v rozsahu 180° GEMINI: dvojitý paralelogram, osmihranní teleskopická ramena, pohyblivé rameno koše ("jib") s rozsahem otáèení 130°, možnost otáèení pracovního koše, vysoce kompaktní plošina MIRA: teleskopický pravoúhlý profil, bez rùzných elektrických a hydraulických vedení, odpadá riziko pøi provádìní obtížných èinností, ze speciální oceli Domex, bezpeènostní omezovaè boèního vyložení koše

PØÍVÌSOVÉ PRACOVNÍ PLOŠINY Pøívìsné pracovní plošiny znaèky OMME nakupují a používají tisíce odborníkù po celém svìtì. Dánský výrobce je dnes snad nejlepším výrobcem pøívìsových pracovních plošin. Tyto plošiny jsou mimoøádnì robustní a stabilní, protože jsou vyrobeny z velmi kvalitní oceli. Všechny jejich komponenty mají špièkovou kvalitu tradièního dánského výrobce. Sváry provádìjí poèítaèovì øízené svaøovací roboty. Montហa výstupní kontrolu každé plošiny provádìjí zkušení specialisté. Dùkladná kontrola každé vyrobené plošiny je samozøejmostí. Do detailu promyšlené vybavení pracovních plošin OMME umožòuje koncipovat nabídku tak, aby si skoro každý zákazník mohl objednat plošinu vyhovující jeho specifickým požadavkùm. Na výbìr se nabízí napø. samojízdný pohon, izolovaný pracovní koš, benzinový nebo naftový pohon jako alternativa standardního bateriového pohonu, úsporné motory s permanentními magnety, sklápìcí ovládací panel, omezovaè pracovní výšky a jiné speciální vybavení. Dodávaný sortiment zahrnuje stroje pro pracovní výšku od 12 m do 29 m, v kloubovém, kombinovaném kloubovoteleskopickém a samozøejmì v moderním teleskopickým provedení. Plošina s pracovní výškou 29 m je nejstabilnìjší pøívìsová pracovní plošina dosahující této výšky. Nepøehlédnìte, že øada plošin z výrobního programu se dodává také ve speciálním zúženém provedení NARROW. Tyto modely se uplatní tam, kde je tøeba nutno projíždìt úzkými dveømi. Tìší nás, že Vám mùžeme nabídnout tyto kvalitní produkty, známé po celém svìtì. Vìnujte prosím pozornost naší nabídce, kterou najdete na následujících stranách.

ANTARES

180 200 240 260 280 300 130 160 180 200 220 240 175 205 100* 120 140 160 180 200 110 118 120 140 145 210 110 135 150

10 - 12

4

Nᚠsortiment strojù znaèky RAM je velmi široký. Nabízíme dodávku nejrùznìjších modelù - od normálních kloubových plošin pøes teleskopické stroje s pohyblivým nebo pevným košem, až po speciální stroje. V souèasnosti se dodávaná pracovní výška pohybuje od 10 m až do 100 m. Specialitou je již u bìžných teleskopických strojù osmihranný profil teleskopického výložníku. Tento profil zaruèuje velmi dobrou stabilitu. Uživatelé se díky tomu mohou opravdu spolehnout na bezpeènost tìchto strojù a mohou bez rizika pracovat. Firma EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. poskytuje svým klientùm velmi podstatnou výhodu tím, že provádí vlastní montហna podvozky nákladních automobilù. Firma montuje stroje kompletnì v Èeské republice. Pro všechna tato zaøízení vlastní firma osvìdèení o schválení technické zpùsobilosti pro provoz na pozemních komunikacích, vydané Ministerstvem dopravy Èeské republiky a rovnìž certifikát Strojírenského zkušebního ústavu. Pracovní plošiny ANDROMEDA TJA jsou vybaveny tradièními teleskopickými rameny firmy RAM s osmiúhelníkovým profilem, která i pøi plném vysunutí ramen výložníku zaruèují vysokou stabilitu plošiny a tím dávají uživateli pocit naprosté jistoty. Mají pohyblivé rameno pracovního koše ("jib"), jehož rozsah otáèení mùže èinit podle požadavkù zákazníka až 215o. Vysoce pevná, kvalitní ocel DOMEX, technologická vyspìlost, velký boèní dosah (závisející na typu vozidla, provedení stabilizaèních podpìr a nosnosti pracovního koše) a kabely vedené vnitøkem ramen výložníku èiní z tohoto typu pracovní plošinu, která uspokojí i nejnároènìjšího zákazníka.

Typ

1050 E 1EZ -

Pøevedení:

1250 E 1EZ 2EBZ -

TYP 13 E

1550 E

113EHX 1EZX 213EHBX 2EBZX 313,7ETX -

7,0

8,0

8,5

8,6

6,9

8,5

+ 175O

360O plynulé

120 až 200 ( 200* )

200

1,4 x 0,74 x 1,1

0,685 x 1,350 x 1,115

7,6

8,5 10,0 5,0

8,6

5,5

6,8

+ 225O

360O plynule

360O plynulé

270O nebo 360O

165 265

265

120 až 200

120 nebo 200

-

1,40 x 0,74 x 1,10

0,815 ( 1,35 ) x 0,685 x 1,12

*

**

* pro Sirio 110: 0,685 x 0,815 x 1,115 ** pro Sirio 118: 0,685 x 1,35 x 1,115

PEGASO: úhol otoèení ramena: 90O, paralelogramová konstrukce zvedne teleskopický výložník do velké výšky, mimoøádnì kompaktní konstrukce k provádìní speciálních prací, pohyblivé rameno pracovního koše s rozsahem otáèení 90O, speciální ocel Domex SIRIO: montují se do skøínì náklad. automobilu, kloubové nebo teleskop. provedení, omezovaè boèního dosahu pro automatické vypnutí, konstrukce optimálnì vyhovuje tìm uživatelùm, kteøí musí pøevážet rùzné náøadí, elektrosouèástky a další materiál SPILIFT: dvì teleskopická ramena, pohyblivé rameno pracovního koše “jib”, pøevoz na nákladním automobilu nebo na vlastním pásovém podvozku VEGA: klasická kloubová konstrukce, pravoúhlý profil, paralelní vyrovnávací táhla udržují koš vodorovnì, rozsah otáèení kloubového výložníku èiní u standardního provedení 270O s tím, že jej lze na vyžádání zvýšit na 360O

1650 E 1EZ 2EBZ 3EBDZ

1700 E 2EBX -

1800 E

1850 E

2100 E

2500 E

2900 E

2ETX -

1EZ 2EBZ 3EBDZ

1EZ 2EBZ 3EBDZ

1EZ 2EBZ 3EBDZ

1EZ 2EBZ 3EBDZ

2200 R B BD

max. pracovní výška

m

10,5

12,5

13,3 / 13,53

15,3

16,5

17,1

18

18,6

21,1

25,1

29,0

21,8

max. pracovní rádius

m

6,80

8,5

6

8,5

10,4

9,5

9,5

11,7

11,1

12,6

12,3

12,2

max. zatížení koše

kg

125

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

o

+ 355

+ 355

+ 355

+ 355

+ 400

+ 360

+ 360

+ 400

+ 400

+ 400

+ 400

+ 400

rozsah otáèení rozmìry koše ( š x d x v ) pohon plošiny baterie nabíjeèka

m

1,25x0,8x1,1 ( rozsah otáèeni koše + 41 ) O

0,7x 0,7 x1,1 1,25x0,8x1,1 1,1x0,6x1,1

V/A

230 / 10

230 / 101

230 / 101

230 / 16

230 / 161

-

-

( 230 / 16 )1

24 / 20

V / Ah

-

12 / 2402

12 / 2302,3

24 / 1652

24 / 2402,3

24 / 135

24 / 135

( 24 / 240 )2,3

24 / 240

Amp.

-

202,3

202,3

-

202,3

20

20

202,3

501

naftový motor

kW / HP

-

-

-

-

14 / 18,8 3

-

-

( 14 / 18,8 )3

14 / 18,82

generátor

V / Amp

-

-

-

-

24 / 22 3

-

-

transportní délka

m

5,9 / 4,91

7,1

6,6 / 6,33

7,1

6,75 / 6,983

7,20

7,00

transportní výška

m

1,95

1,97

1,97 / 33

1,95

2,1

2,2

3,0

transportní šíøka

m

1,20 / 0,78

1,75

2,00

1,7

1,7

1,7

1,10

pracovní šíøka

m

3,40

4,25

3,80

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25 / 3,45

1,60

3

1,60 / 2,4

1,60

1,7

4,10

3,45 / 2,43

4,10

4,25

( 24 / 22 )3 7,20 / 7,433 7,35 / 7,663 2,1

2,1 1,7

( 24 / 22 )2

8,4

9,2

6,4

2,1

2,1

1,98

995

15001 15502

14001,2 15203

19001 20002

1925 20802 23603

2200

2300

2180 22002 24803

2335 24002 26803

29001,2 31803

3500

pøípojka 230 V v koši

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

prop. ovládání rychlosti

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

hydraulické podpìry

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

manipulaèní pojezd

-

o

o

+

o

o

-

o

o

o

o

+

pøestavitelná náprava

+

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dvoustupòové øízení

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

celková hmotnost

EZ - síová pøípojka k motoru 230 V, vhodný pro nepretržitý provoz,

kg

2

1

1

1

EBZ - výkonná baterie 24 V / 240 Ah, která se nabíjí nabíjeèkou montovanou na vozidle ( možné je také dobíjení za provozu ),

STAVEBNÉ TABU¼KY

3

28501 30502

EBDZ - má kombinovaný pohon ( baterie a naftový motor ), což umožòuje vynikající výkon uvnitø budov i ve venkovním prostøedí.


6,20

8,20

9,50 9,60

10,80

11,0

11,0

11,0

výška dna koše

7,60

8,90

9,18

4,20

6,20

7,50 7,60

8,80

9,0

9,0

9,0

S131D16

S330D30

4x4

4x4

1 1 11,181,2 13,281,2 13,282 15,281,2 15,282 35,0 13,10 13,10 13,10 15,10 15,10 17,10 11,253 11,26 13,363,4 13,353,4 15,363,4 15,353,4 4,5 11,26 13,36 15,36 1,2 1,2 9,181,2 1,2 11,28 1,2 13,28 11,28 13,28 11,352 13,352 33,0 11,10 11,10 11,10 13,10 13,10 15,10 9,253 9,26 11,363,4 13,363,4 9,264,5 11,363,4 13,363,4

0,80

1,0

1,0

1,0

0,5

0,80

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

nosnost koše

450

350

350

450

250

450

350

350

450

900

450

350

450

3501 4502

350

350

350

450

450

3501 450

450

350

350

1000

celková hmotnost

kg

2300 2500

2300

2390

2970 3220

890

26801 29101 30901 2580 27102 2860 3450 30602 34002 27603

5750

30001 31802 36603 38404 38005

30801 40601 35602 42002 41803 44804

33401 38202 39603 40304

34821 38202 42303 44904

cestovní rychlost

km / h

3,8

4,2

4,2

4,2 3,6

3,8

3,8

4,2

4,21 3,623 4,5 3,84,5

4,21 3,62 3,83,4

3,61 4,52 3,83,4

4,21 3,62 3,83,4

3,61,2 3,83,4

6,0

baterie

48 / 155

48 / 155

24 / 110

48 / 155

24 / 110

48 / 256

< 15

< 15

< 10

6

10

6

6

13

6

10

6

10 253

6/4

6

10

6

10 252

66

48 / 345

4

48 / 345

4

24 / 110

2 33

1,58

1,38

1,38

1,58

0,75

0,83 1,182 1,583

0,75 0,982 1,383

0,981 1,382

0,98 1,182 1,583

1,58

1,58

0,98 1,182 1,583

1,18

1,58

1,181 1,582

1,75

1,18

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

3,00

délka

2,85

2,40

2,40

3,00

1,95

2,85

2,40

2,40

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

7,50

Typ

ET - 40

EST - 36

EST - 40

EST - 42

EST - 46

VST - 236

VST - 240

VST - 241

VST - 244

VST - 248

VST-5000

VST-5800

T - 3300

VOE - 36

30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-50 > 50 3 > 50 2 > 50 2

ET - 38

3 43

24 / 110

24 / 110

< 20

< 20

4

(1551,2562)

48 / 256

< 20

< 20

48 / 345

48 / 1551 24 / 240

< 20

30

ET - 36

6

3,8

< 20

48 / 155

6

4,2

ET - 32

6

4,2

< 10

48 / 155

4

4,2

ET - 30

kW

4,2

4,2

30 103

24 / 240 48 / 1553

motor

< 30 15-20

4,2

ET - 29

< 40

4,2

ET - 28

< 40

4,21 3,8

ET - 27

< 40

4,2

ET - 25

%

4,2

36801 41802 39400 40103 42704

ET - 24

svahová dostupnost

16001 19001 25201 20001 16702 19702 25802 3920 21502 17503 21003 26303

ET - 21

V / Ah

48 / 144

m kg

48 / 224

6,20

48 / 144

m

boèní výsun plošiny

24 / 180

11,18

24 / 110

10,9

(1551,2562)

9,60

Pøevedení:

NE

NE

N NE

NE

NE

N NE EIH*

NE

NE NF

NF IFH*

NF

NF IFH*

NE EIH*

NE

NF

NF

I* MHI*

I* MHI*

NF

NF

NF

I* MHI*

NF

I*

MHI*

1

šíøka m

pracovní výška

8,40

m

výška dna koše

6,40

m

boèní dosah

9,60

m

7,60

5,50

5,00

nosnost koše kg

200

200

9,90 9,50 7,90 7,50 5,60 6,20 120 200

1

"

P LB1 P LB1 P1 P LB1 P1 P2 4WD1 P2 P III2 P2 P III2 4WD III3 2 4WD3 4WD3 4WD3 4WD3 4WS 4 4WDN 4WD 4 4 4 4 4WDN 4WDN 4WDN 4WDN 4WDN5

24 / 240

8,20

-

48 / 155 48 / 256

m

-

S131E16

161 E121 16HT2 E162

4x4

12HT

S111E16

E101 E122 E163

prac. výška

PRACOVNÍ PLOŠINY S IZOLACÍ Jsme první firma v Èeské republice, která dodala zákazníkový vysoce izolovanou pracovní plošinu VERSALIFT montovanou na podvozku. Nᚠzákazník, ZÁPADOÈESKÁ ENERGETIKA, a.s., Plzeò ( poboèka Karlovy Vary ), je s touto plošinou velmi spokojen. EUROSTROJ SCHLAGER s. r. o. je momentálnì jediný prodejce vysoce izolovaných plošin, který už v Èeské republice provedl zkoušky typové øady velkých plošin a získal pro nì osvìdèení SZÚ. Nabízíme rozsáhlý program izolovaných pracovních plošin, vhodných pro montហna rùzné podvozky. Jejich výroba probíhá podle ustanovení norem ANSI a CE. Dodávají se rùzné varianty izolovaných pracovních košù - dvojité pracovní koše, s materiálovým jeøábem a bez nìj a také široký sortiment speciálního pøíslušenství a vybavení.

-

S111D16

E101 E122 3XHT E163

4x4

E101 E142

S90E16

S90E

E71 E102 E143

S90D16

S88E

E81 E122 E163

S151E12

S75E

-

S131D16

V62E

4x4PLB 4x4P

S131E

V42E7

4x4

S111D

S90E16

4x4

S111E

S88E14

4WD 4WDN

S111E

S75E14

Pøevedení:

S90D16

Typ

rozmìry koše

Program plošin GERMAN STANDARD LIFT zaèíná u 6 m a konèí u 32 m pracovní výšky. Souèástí nabídky jsou speciální zúžené modely, stroje s pohonem všech kol a výkyvnou nápravou, dále s hydraulickými podpìrami, které vyrovnají nerovnosti terénu, s pneumatikami odolnými proti odìru, stroje s bateriovým nebo naftovým pohonem. Jako vynikající se dá oznaèit varianta stroje s nejnovìjší kontrolní a testovací elektronikou, která jednotlivé pracovní kroky ukládá do pamìti, v dialogovém poli zobrazuje chybová hlášení a poskytuje uživateli zcela nové možnosti. Èíselný kód chrání stroj pøed neodbornou manipulací. Je témìø nemožné nenajít vhodní plošinu mezi modulovými produkty. Od malých strojù použitelných pouze v interiéri, až po tìžké terénní stroje. Tyhle pøevažnì volnì øízené stroje s oznaèením “Made in Germany” kombinují léta skušeností s dnešní technologií. Kvalita, bezpeènost a výkonnost jsou tady ve zhodì, co každej expert pozná na první pohled. Je tady mnoha dùvodu vybrát právì tuhle koncepci. Jeden z dùvodu je napøíklad malý prostor pro technické zaøízení. Je tam upravenì uschováno pøibližnì 120 m kabla. Názvy znaèek výrobcù jednotlivých komponentù zaruèují vysokou výkonnost na nejvyšší úrovni. Mají bezpeèní ochranu proti prachu a vodì a mnoha praktických nápadù. V pøípadì poškození olejový hadice, olej zùstava ve stroji. Pøístrojová deska signalizuje operaèní poruchy, jako nerovnomìrný zatížení stroje, stav baterie, kontrolku naklonení a mnoha další. Revoluèní a finanènì úsporný komfort jenom s jedinou volbou - kupte si jej. Další tech. údaje: otáèení plošiny kolem svislé osy 2,5 - 4,5O ; rozmìr kola pøevážnì 400 - 555 mm nebo až 1450 mm, šíøka pneumatik 115 - 260 mm nebo až 455 mm.

V62E16

NَKOVÉ A MODULOVÉ PLOŠINY

S90E16

MANIPULAÈNÍ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

1

1

"

11,10 13,00 13,90 15,10 16,40 13,40 14,80 15,40 15,90 17,00 17,20 19,90 12,20 13,00 10,20 10,90 11,00 11,40 12,20 13,50 14,00 14,80 13,10 11,00 8,20

6,80

200

8,90

9,10 9,00 9,00

9,40

6,80

6,80 7,30 7,30

7,30

200

120 200 200

200

10,20 11,50 12,00 12,80 7,60

7,30

7,00

7,00

200

200

7,30

11,00 11,10

7,30

7,70

7,00

7,60

200

200

200

11,90 13,10 14,40 11,40 12,80 13,40 13,90 15,00 15,20 17,90 10,20 11,00

7,70

7,10

7,10

200

200

200

8,30

9,50

7,20

7,30

265

265

363

363

8,80

11,50

10,00 10,80

200

265

9,40 272

265

454

11,50

265

7,80

8,90

200 2 x 130

* u oznaèených modelu je izolace 46 kV, u ostatních je izolace 1 kV

SAMOHYBNÉ PLOŠINY Kloubové a koloubovoteleskopické stroje znaèek GROVE a NIFTY, které jsou souèástí nabídky firmy EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. patøí ve své kategorii ke svìtové špièce. Pracovní výška do 40 m, nosnost pracovního koše do 340 kg, boèní dosah do 24 m - to jsou hodnoty, které budou v Èeské a Slovenské republice velmi potøebné. Pohon všech kol, teleskopicky rozšiøitelné nápravy, naftový motor, otoè koše a mnoho dalších variant dávají hodnì možností pro optimální praktické využití, od použití v halách, až po využití v nejt잚ích podmínkách na nejrùznìjších stavbách. Kvalita výrobce, umocnìná kvalitou exkluzivního dodavatele a jeho servisu - až k úplné spokojenosti uživatele.

GROVE

Typ

A 60

Pøevedení:

A 80

A 125

NIFTY

T 60

T 65

T 80

T 86

HR 10

HR 12

HR 15 N

motor-baterie motor-baterie motor-baterie baterie baterie baterie motor motor motor

HR 15

HR 17

2X4 4 X 4*

4X4

J4x4

J4x4

J4x4

4x4

J4x4

4x4

J4x4

pracovní výška

m

20,3

26,4

40,1

20,3

21,8

26,4

28,2

10,0

12,2

15,6

15,75

17,2

výška dna koše

m

18,3

24,4

38,1

18,3

19,8

24,4

26,2

8,0

10,2

13,6

13,75

15,2

boèní dosah

m

12,2

19,7

21,2

16,6

19,1

21,3

23,5

4,5

6,1

9,6

9,60

9,6

227 / 9710

227 / 19550

272 / 21773

227 / 11476

227 / 13744

272 / 16364

227 / 17685

200 / 1930

200 / 2400

225 / 6400

225 / 5800

225 / 6140

nosnost koše/hmotnost kg svahová dostupnost

%

50

50

50

48

43

50

48

-

-

25

30 ( 45 )*

45

rozmìry š x d

m

-

-

-

-

-

-

-

0,60 x 1,10

0,65 x 1,10

0,70 x 1,50

0,70 x 1,80

0,70 x 1,80

-

-

150 / 100

otáèení ramene / koše motor ( k )

O

-

180 / 95

-

-

- / 140

-

180 / -

kW

63 ( 85 )

75 ( 100 )

75 ( 100 )

45 ( 60 )

45 ( 60 )

65 ( 85 )

65 ( 85 )

benzín/diesel benzín/diesel Kubota ( 17 )

150 / 100

150 / 100

( 17, 32* )

Kubota ( 32 )

* u provedení J je použito rameno s kloubem

SPECIÁLNÍ SLOUPOVÉ PLOŠINY

Typ

KBE 5 KB 5

Pøevedení:

LIFT

KA

KF

KU

BRAVIISOL

-

-

-

6

8

9

10

12

14

6

8

9

10

12

14

5

7

8

9

LUI

LUI

LUI

mini S.I. S.I. 400 S.I. 900

pracovní výška

m

5,0

5,0

4,8

6,5

7,8

9,0

10,0

11,9

13,6

6,7

8,0

9,2

10,3

12,1

13,8

5,35

6,63

7,80

8,87

5,0

6,1

9,0

výška dna koše

m

3,0

3,0

3,0

4,7

6,0

7,2

8,2

10,1

11,8

4,9

6,2

7,4

8,5

10,3

12,0

3,55

4,83

6,0

7,07

2,9

4,1

7,0

baterie

V ( Ah )

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nosnost koše

kg

150

150

150

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

165

165

165

165

150

200

310

celková hmotnost

kg

680

470

-

620

650

690

735

895

990

725

755

800

850

1100

1190

670

700

740

785

400

880

1400

0,60

0,60

-

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,96

0,96

0,96

0,96

0,75

0,78

1,15

0,85

0,85

-

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

0,96

0,96

0,96

0,96

1,03

1,44

1,60

1,10

1,10

1,10

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

-

š rozmìry

Sloupové plošiny KULI a BRAVIISOL jsou použitelné uvnitø nebo venku. Sloupové pracovní plošiny KULI jsou vysoce kvalitní nìmecké stroje, kterých se dosud na svìtovém trhu prodalo více jak 13000. Výrobce získal bìhem více než 35 let bohaté zkušenosti a disponuje nejmodernìjším know-how. Tyto pracovní plošiny splòují nároèné bezpeèností požadavky normy DIN 15120 a umožòují práci venku i pøi vìtru odpovídající 6. stupni Beaufortovy stupnice. Honované a broušené teleskopické válce jsou vnitøní drážkou zajištìny proti zkroucení. Válce jsou tvrdì chromované a vynikají mimoøádnì dlouhou životností. V elektrohydraulické hnací jednotce jsou integrovány všechny ovládací prvky vèetnì nouzového vypouštìcího ventilu. Tyto univerzální pracovní plošiny se vyrábìjí v rùzných provedeních, se zvìtšeným a nebo výsuvným košem, nebo jako pøívìsné plošiny pøipojované za osobní automobil, s rùznou pracovní výškou. Jde o stroje, jejichž flexibilita a mimoøádná obratnost pøináší uživatelùm neuvìøitelné výhody. Pracovní plošina je velmi oblíbený pomocník pro práci v supermarketech, dílnách, nemocnicích, skladech, hotelích, sportovních halách, školách, muzeích, na nádražích a na mnoha dalších pracovištích. Napájení z baterií, nosnost koše, extrémní kompaktnost, možnost boèního vysunutí, pneumatiky odolné proti odìru a øada dalších prvkù tvoøí charakteristické znaky a pøednosti tìchto moderních strojù. Snadná manipulace, jednoduchá pøeprava (také jako pøívìs za automobilem nebo na vozíku), malé nároky na místo a dobré ceny - to jsou spolu s perfektní kvalitou jenom nìkteré další výhody tìchto nejmenších strojù.

d v

m

POZNÁMKA : KBE 5: samohybný elektropohon s rychlostí 3 km/h, pohodlné øízení a ovládání rychlosti pøímo z plošiny, elektrohydraulický mechanizmus zvedání plošiny KB 5: ruèní pohyb, elektrohydraulický mechanizmus zvedání plošiny, rozmìry umožòují pohodlný a bezproblemový pøesun plošiny pøes dveøe, výtahem a pod. LIFT: maximální komfort, minimálni rozmìry, pro sklady a supermarkety, bezproblemový pøevoz pøívìsným vozíkem, také transport výtahem

24 24 24 ( 80 ) ( 240 ) ( 240 )

KA: nosnost koše pro dvì osoby vèetnì materiálù, minimální rozmìry pro velkou pracovní výšku, vysuvatelné podpìry KF: nosnost koše pro dvì osoby vèetnì materiálù, pro transport za autem jako pøívìs KU: nosnost koše pro jednoho dìlníka a materiál BRAVIISOL: pracovní výšku lze zvýšit použitím nastavby plošiny, boèní vyložení prac. plošiny od 0,3m do 0,45 m na obì strany

STAVEBNÍ TABULKY

$#


"

MANIPULAÈNÁ TECHNIKA MANIPULATING MEANS HANDHABUNGSMITTEL

Net spol. s r.o. Èechyòská 23 602 00 Brno Èeská republika

R

D

S

L

N

Scala -

PØÍVÌSOVÉ

NَKOVÉ

80

105

VR

VJ VJR

78 XE

80 XEL

100 XEL

110 ELX

Na Èeském a Slovenském trhu je firma MANITOU zastoupena prostøednictvím firem MOREAU AGRI spol. s r.o. a NET spol. s r.o.. Firma NET spol. s r.o., získala od nynìjšího roku výhradní zastoupení v segmentu lehkého, tìžkého prùmyslu a stavebnictví.

120 XEL

120 DLX

145 DLX

SAMOHYBNÉ

120

D80

120

140

150

TH

E ER*

150

165

171

AE

CT

AET

ATS

ATJS

AET

pracovní výška

m

4,10

8,0

10,5

7,75

8,00

10,20

11,10

12,20

12,10

14,50

12,20

8,0

12,20

14,00

15,00

15,00

16,50

17,00

výška dna koše

m

2,10

6,0

8,5

5,75

6,00

8,20

9,10

10,20

10,10

12,50

10,20

6,0

10,20

12,00

13,00

13,00

14,50

15,00

prodloužení plošiny ( maximální boèní dosah )

m

-

-

3,2

0,90

1,20

1,20

1,22

1,20

1,20

1,20

4,90

2,69 (2,50)*

-

11,10

9,10

8,36

10,40

11,00

nosnost koše

kg

120

250

250

230

570

450

450

320

560

450

250

350

250

250

250

250

250

150

celková hmotnost

kg

180

3300

3290

1380

2200

2420

3078

2760

3511

4366

1310

2270(2320)*

2825

7650

7040

7800

8330

7500

cestovní rychlost

km / h

-

4

4

4

3,4

3,4

4,4

3,4

3,2

4

-

5

5

1,5

3,3

5,45

4,7

3,3

baterie ( motor )

V / Ah

-

24 / 270

24 / 270

24 / 220

24 / 220

24 / 220

48 / 220

24 / 220

-

-

-

-

-

Isuzu 4JB1

48 / 450

Perkins 903-27

48 / 450

nabíjeèka (energie-kW / k) V / A

-

220 / 30

220 / 30

24 / 30

24 / 30

24 / 30

-

24 / 30

-

-

220 V

( 24 V / 320 Ah )

( 24 V / 320 Ah )

Perkins 903-27

( 41 / 55 )

220 / 50

( - / 47 )

( - / 47 )

220 / 50

polomìr otáèení

mm

-

2020

1991

1700

2750

2750

3900

2750

4780

4780

-

2675

-

-

3600

4381

5137

3600

O

-

350

350

2

2

2

2

2

4

4

360 plynule

- (+ 90)

360

360 (180)

359 (180)

350 (180)

0,7 x 1,20 x 1,10

-

-

otáèení ramene ( koše )

4

Tel.: 00421 / 33 / 743 5727 - 8 Fax: 00421 / 33 / 743 4286 mobil: 00421 / 907 / 705 410 e-mail: moreauagri@ba.telecom.sk www.manitou.host.sk

produkce strojù v loòském roce pøekroèila hodnotu 10.000 kusù! Nejvýznamnìjšími stroji jsou teleskopické manipulátory MANISCOPIC. Další obsáhlé skupiny strojù tvoøí 10 modifikací èelních nakladaèù MANILOADER, 21 modifikací montážních plošin, 20 modifikací terénních prùmyslových vysokozdvižných vozíkù ,18 modifikací boèních vozíkù MANITOU – JUMBO a 13 modifikací pøívìsných vozíkù za nákladní auta MANITRANSIT vèetnì 4 cestných vozíkù.

SLOUPOVÉ

Typ

Huštìnovice 370 687 03 Babice Èeská republika

Net spol. s r.o. 919 28 Buèany Slovenská republika

Spoleènost MANITOU patøí k souèasným nejvýznamnìjším výrobcùm manipulaèní techniky na svìtì. Ve svìtovém mìøítku je podíl firmy MANITOU na trhu strojù s manipulaèní technikou v souèasné dobì více než 53 %. Firma MANITOU byla založena v roce 1936 a od té doby se rozvinula ve svìtového producenta prùmyslových a terénních vysokozdvižných vozíkù, univerzálních teleskopických manipulátorù, èelních nakladaèù a montážních plošin. Roèní

Pøevedení:

Tel.: 00420 / 572 586 030 - 4 Fax: 00420 / 572 586 016 mobil: 00420 / 724 041 340 e-mail: moreau.agri@moreauagri.cz www.moreauagri.cz

provozovna:

rozmìry koše šxdxv

m

0,50 x 0,60 0,99 x 1,55 0,70 x 0,99 0,78 x 1,67 1,20 x 2,70 1,20 x 2,70 1,53 x 2,80 1,20 x 2,70 1,88 x 3,35 1,88 x 3,35

plynule 360O 350 (180) (180)

0,75 x 1,83 0,80 x 1,20 1,10 x 1,80 1,04 x 1,08 0,80 x 1,20 x 1,10

hydraulická nádrž

l

-

20

20

-

-

-

-

-

-

-

11

14

20

-

18

svahová dostupnost

%

-

22

22

25

25

25

25

25

40

40

-

20

15

45

25

pneumatiky poznámka

$$

-

18.7 / 8PPS 18.7 / 8PPS 14.5” x 4” 16.5”x11.25” 16.5”x11.25” 25” x 7.5” 16.5”x11.25” 31”x15,5x15” 31”x15,5x15” 185 R 14

- elektro- - bezpeèpumpa 1,2 nostní kW (interiér) ventily

- bezpeènostní ventily

- pøenosné - pøenosné - pøenosné - pøenosné - pøenosné - 4 stabili- Diesel - Diesel ovládání ovládání ovládání ovládání ovládání motor 20 k motor 30 k zátory - elektronika - elektronika - elektronika - elektronika - elektronika

STAVEBNÉ TABU¼KY

p.: 6.50 /10 6.50 x 10 z.:18.7/8/14

pásy

75 75 (diesel 90) (diesel 90) 35

35

27 - 10 x 12 340/80RT18 400/70 - 20

18 22 PPS 27 - 10 x 12

- náklon - max. tlak - dvoukolo- - dvoukolo- - dvou nebo - dvoukolo- náklon ètyøkolové vé vé poloosy pásu vé poloosy øízení øízení øízení 5% nebo 3O 5% nebo 3O 57 kph øízení


J EØÁBY

"

I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Jiøí Holub: Stavební Jeøáby ............................................................................................... 68 JEØÁBY EUROSTROJ SCHLAGER ............................................................................................................................................ 69 POTAIN ................................................................................................................................................................. 70

STAVEBNÍ TABULKY

$%


stavební jeøáby Stavební jeøáby jsou velice dùležitou kategorií strojù, které vždy usnadòují a v mnoha pøípadech umožòují souèasnou výstavbu. Tato výstavba, která probíhá v krátkých termínech a èasto v mìstských zástavbách by byla jen tìžko realizovatelná bez pomocníka jako je stavební jeøáb. U staveb, kde jediným manipulaèním prostorem je zábor pøilehlého chodníku a veškerý materiál zpracovávaný na staveništi se tam musí dopravit pøesnì v okamžiku použití je témìø nemožné stavbu realizovat bez kvalitního stavebního jeøábu. V minulosti bylo možno na našich stavbách vidìt hlavnì jeøáby vyrobené našimi výrobci. U tìchto výrobcù pøevládala tato filozofie „My vyrobíme stroje jaké umíme a chceme a vy upravte stavby podle jejich parametrù.„ V souèasné dobì se na staveništích používají hlavnì jeøáby od zahranièních výrobcù, kteøí tvrdí „ øeknìte nám co potøebujete a my vám to vyrobíme.“ Proto hlavnì vìtší výrobci mají ve svém výrobním programu velké množství typù jeøábù a jejich modifikací. Vìtšina tìcho jeøábù je v dobrém slova smyslu stavebnicemi. Vzhladem k tak velké variabilnosti se laik jen tìžko orientuje a proto pøi specifikaci potøebného jeøábu je velice dùležité technické poradenství. Drtivá vìtšina zástupcù vìtších výrobcù jeøábù toto poradenství poskytuje ochotnì a zdarma. Je velice výhodné používat toto poradenství, protože chybnì zvolený typ jeøábu mùže komplikovat výstavbu a v mnoha pøípadech se i negativnì projeví na celé ekonomice použití. Stavební jeøáby mùžeme v zásadì rodìlit do dvou skupin podle umístìní otoèe jeøábu. První skupina má otoè umístìnu pod vìží a druhá ji má ve vrchní èásti vìže. Každá tato kategorie má své výhody a nevýhody a je použitelná u rùzných typù staveb. JEØÁBY S OTOÈÍ DOLE

4

Jsou to vìtšinou menší jeøáby pro menší stavby i když u nìkterých délka výložníku dosahuje do 50m. Tyto jeøáby stojí na ètyøech výklopných ramenech, které konèí jednoduchými podložkami nebo podvozky pøi použití ne jeøábovou dráhu. Další typickou vlastností tìchto jeøábù je vlastní mechanizmus na vztyèení z pøepravní polohy. Jako médium pro vztyèení je používán kladkostroj se speciálním montážním lanem, nebo hydraulické válce, které jsou umístìny na vìži i na výložníku jeøábu. Výhodou tìchto strojù je jednoduchá pøíprava základu pod jeøáb, rychlá manipulace ( montហje poèítána na hodiny), nízké náklady na dopravu a montហa nízká spotøeba elektrické energie. Nevýhodou naopak je to, že nad otoèí umístìnou nad zemí jsou složeny protizátìže a tak tyto jeøáby potøebují mnohdy více prostoru než jeøáby s otoèí nad vìží. Další nevýhodou je hlavnì limitovaná výška pod hák, která je menší než u jeøábù vìžových.

pøípravu podloží, nevýhodou je vìtší rozmìr potøebný pro tuto konstrukci. Posledním bìžnì používaným založením je montហna jeøábovou dráhu s použitím pojezdných podvozkù. V poslední dobì se toto založení používá ménì vzhladem k tomu, že pojezd jeøábu je jeho nejpomalejším pohybem. Krátkost výstavby vìtšinou nutí stavební firmy použít radìji více jeøábù, než ztrácet èas èekáním na pøejezd na potøebné místo. Dalším nezanedbatelným faktorem je cena jeøábové dráhy. Montហa demontហjeøábù s otoèí „nahoøe“ se provádí pomocí mobilních montážních prostøedkù. Zároveò vìtšina tìchto strojù mùže mít vlastní zaøízení na zvyšování vìže. Montហpotom probíhá tak, že se složí základ jeøábu autojeøábem a potom pomocí tohoto zaøízení se zvýší vìž tak, aby se jeøáb mohl volnì otáèet nad okolními domy, stromy nebo dalšími pøekážkami. V souèasné dobì se nejvíce používají jeøáby s vodorovnými výložníky, které je možno používat v rùzných délkách od cca.20m do 75m. Výhodou této kategorie jeøábù je jejich veliká variabilnost a vìtší výkony než u jeøábu s otoèí „dole“. Nevýhodou je vyšší náklad na dopravu a montáž. Bouølivý vývoj techniky se nevyhnul ani stavebním jeøábùm. Vìtší evropští výrobci pøicházejí stále s novými zlepšeními v oblastech bezpeènosti, jednoduchosti obsluhy, rychlosti a komfortu použití. Stále èastìji se setkáváme s využitím elektroniky, která je používána v øídících jednotkách a která je konstruována tak, aby vydržela tìžké podmínky na stavbách. Napøíklad využívání frekvenèních mìnièù u pohonù se pøíznivì odráží na plynulosti práce i na spotøebì elektrické energie. Sady bezpeènostních prvkù kontrolují napìtí lan nebo zatìžování konstrukcí jeøábu a tak minimalizují nebezpeèí nehody. Všechny tyto novinky produkují pouze velcí výrobci, kteøí mají prostøedky jak na vývoj, tak ina realizaci rùzných zlepšení. Je proto velice dùležité vybírat dodavatele jeøábù mezi renomovanými firmami. Tyto firmy mají technické zázemí takové, že jim umožòuje napøíklad kvalitní servis i rychlé zásobování náhradnímy díly. Dále ve vìtšinì pøípadù používají jeøáby v dobrém technickém stavu. Toto je velice dùležité pro zkrácení možných prostojù na stavbách.

JEØÁBY S OTOÈÍ „nahoøe“ Tato kategorie jeøábù je vìtší a také mnohem variabilnìjší. Napøíklad základ jeøábu je možno provádìt rùznými zpùsoby. První je montហna kotevní patky - jsou to ocelové díly, které se zakotví do betonového bloku. Tento blok je možno umístit pod terén a po demontáži jeøábu zakrýt terénnímy úpravami. Èasto se také používá kotevních patek umístìných v základové desce stavìného objektu v místech výtahové šachty. Nebo možného postupu. Toto je velkou výhodou zvl᚝ u malých stavebních záborù ve mìstech. Další možností základu je montហna „kø힓. Je to vodorovná ocelová konstrukce umístìna èasto na speciálních betonových blocích. Na tuto konstrukci se postaví vìž jeøábu a okolo ní se složí centrální zátìž nutná pro stabilitu jeøábu. Výhodou tohoto založení jsou relativnì nízké náklady na

Problematika použití a využití stavebních jeøábù je velmi složitá. Pro rozvahu zda použít nebo nepoužít jeøáb na stavbì hovoøí výmluvnì jedno dùležité hledisko. Toto hledisko je ekonomika provozu. Dobøe navržený jeøáb ne staveništi ušetøí 50-70% pracovníkù. Procento úspory se liší podle podmínek na stavbì a typu stavebních prací. Stavební jeøáb usnadní a zjednoduší pøesuny velkého množství materiálù, které provádí vìtšinu stavebních prací.

JIØÍ HOLUB POTAIN s.r.o.

$&

STAVEBNÉ TABU¼KY


#

JEØÁBY CRANES KRÄNE

Tel.: 00420 / 516 442 556 - 7 Fax.: 00420 / 516 442 558 e-mail: schlager@eurostroj.cz prodej@eurostroj.cz www.eurostroj.cz

EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. Vilémovice 19 679 06 Jedovnice Èeská republika R

P

D

S

L

N

SPECIFIKACE: V roce 1995 jsem pøišel do Èeské republiky s konkrétní pøedstavou. Mým zámìrem bylo založit firmu, která by se zabývala dovozem a servisem pracovních plošin všeho druhu a kromì toho i jiných druhù strojù. Zpoèátku jsem mìl v kapse jenom 50.000,- šilinkù, ale zato velmi dobré kontakty na výrobce, hodnì dobrých nápadù a pevné odhodlání dosáhnout svého cíle. Jako první krok jsem založil firmu s obchodním jménem "EDDY SCHLAGER". Na první objednávky jsem naštìstí nemusel dlouho èekat. Dobrý start zajistil firmì pøežití v jejích zaèátcích. Od té doby se firmì daøilo lépe a lépe. Dokonce tak dobøe, že jsem se ve stejném roce rozhodl založit ještì další firmu, která má právní formu spoleènosti s ruèením omezeným, se jménem EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. Do èervence 2002 bylo celkovì prodáno asi 180 strojù. Obrat neustále stoupá. Referenèní listy obsahují velmi známá jména,

pøedevším nìkolik energetických závodù, které již èásteènì patøí ke stálým zákazníkùm firmy EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. Od roku 1999 existuje firma EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. i na Slovensku se sídlem v Bratislavì. V ponuce firmy nechybìjí pracovní plošiny (pøívìsné, na podvozky s izolací, samopojízdné, nùžkové, sloupové, mostové a pod.), autoplošiny, jeøáby (hydraulické rychlostavitelné, vìžové, city jeøáby), stavební výtahy, teleskopické manipulátory, nakladaèe rypadla a jiné stroje. S RADOSTÍ Vám oznamujeme, že naše firma EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. má od srpna 2001 certifikovaný systém jakosti ISO 9001:2000. Firma sídlí v nové moderním servisním areálu, s ukážkou mostového jeøábu. Eddy Schlager Rychlostavitelné jeøáby

Vìžové jeøáby

NÁZEV A POUŽITÍ, TECHNICKÉ ÚDAJE: HYDRAULICKÉ RYCHLOSTAVITELNÉ JEØÁBY

HYDRAULICKÉ RYCHLOSTAVITELNÉ JEØÁBY - ØADA GA TYP JEØÁBU

Hydraulické rychlostavitelné jeøáby od firem EDDY SCHLAGER a EUROSTROJ SCHLAGER, spol. s r.o. jsou pro èeský a slovenský trh velmi zajímavé ! Široká nabídka - od vyložení 10 m a nosnosti 400 kg pøi max. vyložení až po vyložení 33 m a nosnosti 1000 kg pøi max. vyložení. Max. zdvižná síla èiní 4.000 kg.

GA 516

GA 520

30,0 30,0 rychlost posunu vozíku m/min 0,2 - 1,0 0,2 - 1,0 min-1 rychlost otáèení vìže ano ano hydraulika rychlost posunu jeøábu m/min bez posunu bez posunu 6460 5750 kg hmotnost konstrukce 8,132 8,9 t vlastní hmotnost kN max. tíha na kladku m 1,4 1,6 rádius otáèení m 2,5 x 2,5 3x3 rozmìr zákl. plošiny m výška øídící kabiny m délka lana mm2 prùmìr lana typ železnice bez posunu bez posunu m/min rychlost navíjení 6 - 1t 6 -1t / jednoduchý hák / 12 - 1t 9 -1t 24 - 0,5t 18 - 0,5t

GA 621

GA 623

30,0 0,2 - 1,0 ano

30,0 0,2 - 1,0 ano

GA 120 GA 120A 17 / 34 0,3 - 1,0 ano

zdvojená kladka

516

6900 10,7 1,8 3,3 x 3,3 -

900 12,6 1,8 3,3 x 3,3 -

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

-

-

-

-

1000 877

783

706

642

587

541

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000 922

839

768

707

654

608

568

532

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500 1300 1200 1100 1000 930

861

801

748

701

659

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500 1300 1200 1100 1000 949

882

823

772

725

683

646

600

-

-

-

-

-

-

-

2000 1700 1500 1400 1300 1200 1100 1000 952

891

836

787

743

702

665

631

600

-

-

-

-

939

885

836

791

750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

520

-

-

621

-

623

-

120 / 9,84*

-

120 / 10,8*

-

-

2000 1700 1600 1400 1300 1200 1100 1000 999

120 / 11,3*

-

-

2000 1800 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1100 1000

-

891

836

787

743

702

665

631

600

-

-

-

1500 1300 1200 1100 1000 999

939

885

836

791

750

-

-

-

-

-

-

21

22

23

24

25

26

27

28

30

32

33

2000 1800 1700 1600 1400 1300 1300 1200 1100 1100 1000 966

920

877

837

800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500 1300 1200 1100 1000 952

GA 125

GA 128

GA 130

GA 133

120A / 12,5

-

-

-

-

19 / 38 0,3 - 1,0 ano

19 / 38 0,3 - 1,0 ano

17 / 34 0,3 - 1,0 ano

17 / 34 0 - 1,0 ano

120A / 13,7

-

-

-

-

-

-

11

12

13

14

125

-

-

-

125

-

-

-

-

128

-

-

-

-

-

-

128

-

-

-

-

-

-

-

2000 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1300 1200

130

-

-

-

-

-

-

-

2000 1800 1700 1600 1500 1500 1400 1300 1300 1200 1100 1100 1000

130

-

-

-

-

-

-

-

2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1300 1200 1200

133

-

4000 3400

-

2900

-

2400

133

-

4000

bez posunu bez posunu bez posunu bez posunu bez posunu bez posunu bez posunu

7160 10,765 1,71 3,1 x 3,1 -

PARAMETRY JEØÁBU dosah jeøábu v ( m ) nosnost jeøábu v ( kg ) 8,9

Pøi optimálnì pøipraveném podkladu zabere montហjen minimum èasu, jeøáby pracují s bezdrátovým nebo kabelovým ovládaním a pøi nedostatku místa navíc umožòují práci s polovièním vyložením.

TYP JEØÁBU

CITY - jeøáby

10037 16,967 2,15 3,7 x 3,7 -

9100 18,2 2,28 3,7 x 3,7 -

12830 21,34 2,4 3,8 x 3,8 -

15000 24 2,4 3,8 x 3,8 -

bez posunu bez posunu bez posunu bez posunu bez posunu bez posunu bez posunu

12/20 - 1 t 4 - 1,5 t 4-2t 4,5 - 2 t 23/24 - 1t 17 - 1,5t 17 - 2 t 18 - 2 t 31/35-0,6 t 34 - 0,6 t 34 - 0,6/1 t 36 - 0,8/1t

4-2t 18 - 2 t 36 - 2 t

5/11/23-2t 2/8,5 - 4 t 22/23 - 1t 4/17 - 2t 43/45 - 1t 34 - 1 t

-

15

16

17

18

19

2000 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1200 1100 1000 1000

2000 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1300 1200 1200 1100 1000 1000

-

V̎OVÉ JEØÁBY Vìžové jeøáby ( horní otoè ) mají vysoký standard kvality, který je v každém smìru srovnatelný s velkými, známými jmény na èeském a slovenském trhu. V porovnání cen s uvedenými firmami jsou námi nabízené jeøáby podstatnì výhodnìjší.

40

-

1300

-

-

1600

2000

-

1800 1700 1600 1500 1400 1400

3400 3100 2800 2600 2400 2300

-

-

-

-

1200 1100 1000 1000 -

-

-

-

PARAMETRY JEØÁBU dosah jeøábu ( m ) nosnost jeøábu ( kg ) I. jednoduchá kladka II. zdvojená kladka

34

35

36

38

40

-

-

-

-

-

-

-

2000 1870 1800 1630 1550 1480 1340 1225 1130 1050 950

18,4 19,6 20,2

900

880

850

750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

-

-

28

-

-

23

-

22

23

23,9 26

-

-

-

2000 1860 1685 1600

2000 1635 1500 -

-

-

-

24

40

-

-

-

-

-

-

35

-

-

-

-

-

-

28

-

-

-

-

-

23

-

-

-

-

2000

48

45

42

36

28

30

32

2000 1820 1730 1650 1500 1370 1260 1165 1080 1000

-

51

GH 151

Nabídka obsahuje jeøáby s vyložením od 30 m a od 1500 kg pøi max. vyložení, až po vyložení 76 m a nosnost 3000 kg pøi max. vyložení. Celkový výkon se pohybuje kolem 16 000 kg. Varianty vybavení zaèínají u levných verzí a pokraèují až ke špièkovým verzím s luxusní kabinou s neomezeným výhledem na všechny strany a pohodlným, sklopným sedadlem, dále elektronickou kontrolou pracovních pohybù, poèítaèem øízenou kontrolou pracovních pohybù, poèítaèem øízenou kontrolou zátìže a mnoha dalšími možnostmi. Montហje provádìna prostøednictvím autojeøábu nebo hydraulického stoupacího zaøízení. Výška po hák je v nabídce až do 200 m.

délka ramene

TYP JEØÁBU

GH 135 ( kladka I. )

V Evropì se tyto jeøáby na mnoha stavbách velmi èasto používají s mobilním, lehkým dálkovým ovládaním. Mnozí zákazníci tak ušetøí náklady za kabinu a drahého jeøábníka. Tento typ jeøábù je vzorem hospodárneho používání.

1500

-

CITY JEØÁBY

GH 142 ( kladka I. )

Tyto jeøáby mohou být použity s fixním zemním ukotvením na køížovém základu, nebo na kolejovém pojezdu s brzdou. Parametry - od vyložení 23 m a nosnosti 750 kg pøi max. vyložení - do vyložení 51 m a nosnosti 2500 kg pøi max. vyložení. Celkový výkon èiní 5.000 kg.

-

-

2100 2000 1800

CITY - JEØÁBY CITY - jeøáby ( horní otoè ) s velmi dobrým pomìrem kvality k cenì nabízí všem firmám, které ke své èinnosti potøebují jeøáby, vysokou provozní hospodárnost jak v pøípadì pronájmu, tak i pøi nákupu.

20

-

-

25,7 25,9 26,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

30

32

34

36

37

38

39

40

41

42

-

-

-

2000 1982 1822 1613 1490 1382 1285 1241 1200 1160 1123 1087 1000 -

2000 1841 1630 1506 1397 1300

200 1984 1966 1807 1600 -

-

13 14,9 15,6 16,9 17,2

19

21

24 24,3

27

II.

II.

II.

II.

I.

II.

II.

II.

II.

-

-

I.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

36

39

42

45

48

51

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

27,9 29,3 30 31,7 32,2 I.

I.

I.

I.

I.

5000 4310 4100 3760 3680 3300 2950 2530 2500 2210 2130 2010 1950 1830 1790 1740 1570 1420 1290 1180 1080 1000 -

II.

II.

II.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STAVEBNÍ TABULKY

II.

II.

II.

II.

II.

II.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

5000 4760 4360 4280 3840 3440 2960 2920 2590 2500 2360 2300 2150 2110 2050 1850 1680 1530 1410 1300 II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

5000 4920 4420 3960 3420 3370 3000 2890 2730 2660 2500 2450 2390 2160 1960 1800 II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

I.

I.

I.

5000 4490 4030 3480 3430 3050 2940 2780 2710 2540 2500 2430 2200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5000 4600 4510 4050 3630 3130 3090 2740 2640 2500 2430 2280 2240 2170 1960 1780 1630 1500 II.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$'

4


1500

ŽERIAVY CRANES KRÄNE

POTAIN s.r.o. Hrubínova 15 25744 Netvorice Èeská republika Tel.: 00420 317 789 313-4 Fax: 00420 317 789 365 e-mail: potain@iol.cz www.potain.com R

P

D

S

L

N

Vìžové jeøáby POTAIN typu GME Tyto jeøáby jsou urèené pro vìtší stavby. Každý z jeøábù je možno upravit podle požadavkù na staveništi výškou pod hák, délkou výložníku i typem základu na kterém je jeøáb postaven. Montáže jeøábù jsou možné i ve stísnìných

maximální rádius

bøemeno na konci

maximální bøemeno

m

t

t

mt

MC 48B 2T MC 48B 2,5T MC 50B1 MC 68B 2,5T MC 68B 3T MC 85B MC 125B MC 175B MR 90B MR 160B 8T MR 160B 10T MR 220B MR 405 H24 MR 405A H24 MR 605 H32

35 35 40 45 45 50 57,5 60 40 50 50 50, 45 60, 40 60, 40 60, 40

1 1 1 1 1 1,3 1,4 1,4 2,1 2,4 2,4 3,25, 4,15 4,7, 10,7 4,7, 10,7 9, 17,5

2 2,5 2,5 2,5 3 5 6 8 8 8 10 10, 12 12, 24 12, 24 16, 32

36 39 47 55 55 77 114 158 91 145 150 183 395 395 608

MD345B L12 MD 365B L12 MD 365B L16 MD 485 MD 208 MD 238 J10 MD 238 J12 MD 265B1 J10 MD 265B1 J12 MD 285B MD 310B 12T MD 310B 16T

75 75 75 80 60 65 65 65 65 70 70 70

3,1 3,65 3,2 3,1 2,45 2,45 2,4 2,85 2,65 2,8 3,2 2,7

12 12 16 20 10 10 12 10 12 12 12 16

300 309 316 455 162 202 197 225 220 263 270 255

TOPLESS MDT

MDT 128 MDT 178 MDT 132 G8 MDT 162 H8 MDT 192 H12 MDT 222 J12 MDT 302 L12 MDT 302 L16

55 60 55 60 60 65 75 75

1,6 1,5 1,6 1,8 2,2 2,4 2,3 2,1

6 8 8 8 12 12 12 16

116 160 137 172 195 233 289 280

MAXI TOPKIT

podmínkách v mìstské zástavbì.

K5/50C MD 550 16T MD 550 20T MD 550 25T MD 650 25T MD 650 32T MD 650 40T MD 900B 25T MD 900B 32T MD 900B 40T MD 900B 50T MD 1400 32T MD 1400 50T MD 1400 64T MD 2200 32T MD 2200 50T MD 2200 64T

70 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80

5 4,5 4,3 4,3 5,9 5,5 5,5 14,05 14,15 14,15 9,1 14,5 12,5 11 22,8 21,5 20

20 16 20 25 25 32 40 25 32 40 50 32 50 64 32 50 64

395 484 475 475 552 536 536 955 910 820 815 1446 1356 1273 1906 1965 1866

výška háku

TOPKIT MD

TAX moment

Samostavitelné jeøáby typu GMA Samostavitelné jeøáby jsou urèené pro menší stavby. Jejich výhodou jsou nízké náklady na pøepravu a montáž. Tyto jeøáby mohou pracovat i se šikmým výložníkem v pøípadì, že je nutná vyšší výška pod hák. Pro ovládání se používá pøevážnì rádiové ovladaèe.

maximální rádius

bøemeno na konci

maximální bøemeno

m

t

t

m

Igo 12 Igo 13 Igo 15 Igo 18 Igo 21 Igo 24 Igo 26 2,4T Igo 26 3,2T Igo 28A 2,4T Igo 28A 3,2T Igo 32 Igo 36

18 20 22 24 26 24 26 26 28 28 30 32

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 1,10 1,00 1,10 1,10 1,10

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 2,4 3,2 2,4 3,2 4 4

17 17,1 19 19,1 19,3 20 20 20 22 22 22 22

HD 10A HD 11 HD 40A GTMR 331C GTMR 336B GTMR 346A GTMR 386B

16,2 18 35 35 40 45 50

0,60 0,60 1,00 1,20 1,20 1,00 1,50

1 1 4 4 4 5 8

15 15 23 26 30,5 30,5 36,2

HD

IGO

TYP JEØÁBU

GTMR

4

MAXI MD

MR

CITY CRANE

TYP JEØÁBU

70

STAVEBNÉ TABU¼KY


P ROFESIONÁLNÍ RUÈNÉ NÁØADÍ

#

I. POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ NÁØADÍ PØI JEJICH UVÁDÌNÍ NA TRH ................................................................................. 72 II. PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁØADÍ + SEZNAM NOREM ................................................................................. 73 III. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ VELIÈINY RUÈNÍHO NÁØADÍ ...................................................................................................... 74 IV. PØEHLED VÝROBCÙ A NÁØADÍ ...............................................................................................................................75 V. AKUMULÁTOROVÉ NÁØADÍ ..................................................................................................................................... 76 VI. VRTACÍ A SEKACÍ NÁØADÍ .....................................................................................................................................77 VII. ÚHLOVÉ BRUSKY ............................................................................................................................................... 78 VIII. PILY A PILOVÉ NÁØADÍ ....................................................................................................................................... 79 IX. SPECIÁLNÍ NÁØADÍ ............................................................................................................................................. 80

PROFESIONÁLNÍ RUÈNÉ NÁØADÍ AEG ( Atlas Copco ) ................................................................................................................................ 81 - 82 - 83 BOSCH ................................................................................................................................... 84 - 85 - 86 - 87 - 88 DEWALT ( Black & Decker ) ......................................................................................................... 89 - 90 - 91 - 92 - 93 FESTOOL ( Narex ) ............................................................................................................................. 94 - 95 - 96 - 97 HILTI .......................................................................................................................................... 98 - 99 - 100 - 101 MAKITA ............................................................................................................................................. 102 - 103 - 104 METABO ( Stamet ) ........................................................................................................... 105 - 106 - 107 - 108 - 109 PROTOOL ( Narex ) .....................................................................................................................110 - 111 - 112 - 113

STAVEBNÍ TABULKY

%


Požadavky na elektrická náøadí pøi jejich uvádìní na trh Volný pohyb výrobkù je v zemích Evropské unie podmínìn tím, že musí splòovat základní požadavky definované ve smìrnicích, které se na nì vztahují. V Èeské republice je již tento princip splnìní základních požadavkù na výrobky, systém posuzování shody a oznaèování stanovených výrobkù zaveden do èeského právního øádu. Pøi uvádìní výrobkù na trh nebo jejich distribuci, popøípadì uvádìní výrobkù do provozu, které by mohly ve zvýšené míøe ohrozit oprávnìný zájem tj. zdraví nebo bezpeènost osob, majetek nebo životní prostøedí, popøípadì jiný veøejný zájem, je nutno dodržet ustanovení vycházející ze zákona è. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù. Za uvedení výrobku na trh se považuje okamžik, kdy je výrobek v Èeské republice poprvé úplatnì nebo bezúplatnì pøedán nebo nabídnut k pøedání za úèelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k nìmu poprvé pøevedena vlastnická práva, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potøeby pøi vlastním podnikání výrobcù nebo dovozcù, pokud to naøízení vlády nevyluèuje.

5

Obecná práva a povinnosti osob, které uvádìjí na trh nebo distribuují, popøípadì uvádìjí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míøe ohrozit oprávnìný zájem jsou definována v souèasné dobì zákonem è. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní zákona è. 71/2000 Sb., zákona è. 102/2001 Sb. a zákona è. 205/2002 Sb., s tím, že tato právní úprava je konkretizována jednotlivými naøízeními vlády, které jsou provádìcím pøedpisem k zákonu a vycházejí z pøíslušných smìrnic Rady. Pro oblast elektrických náøadí mají ze souboru naøízení vlády zásadní význam následující naøízení vlády stanovující základní požadavky: - Naøízení vlády è. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zaøízení nízkého napìtí, ve znìní naøízení vlády è. 281/2000 Sb. (Smìrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o sbližování právních pøedpisù èlenských státù týkajících se elektrických zaøízení urèených pro použití v urèitých mezích, naposledy pozmìnìná smìrnicí 93/68/EHS ze dne 22. èervence 1993), - Naøízení vlády è. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znìní naøízení vlády è. 282/2000 Sb. (Smìrnice Rady 89/336/EHS ze dne 3. kvìtna 1989 o sbližování právních pøedpisù èlenských státù týkajících se elektromagnetické kompatibility, naposledy pozmìnìná smìrnicí 93/68/EHS ze dne 22. èervence 1993.), - Naøízení vlády è. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zaøízení, ve znìní naøízení vlády è. 15/1999 Sb. a naøízení vlády è. 283/2000 Sb. (Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. èervna 1998 o sbližování právních pøedpisù èlenských státù týkajících se strojních zaøízení, ve znìní smìrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. øíjna 1998.), - Naøízení vlády è. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znìní naøízení vlády è. 80/1999 Sb. a naøízení vlády è. 285/2000 Sb. (Smìrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. èervna 1987 o sbližování právních pøedpisù èlenských státù týkajících se jednoduchých tlakových nádob, naposledy pozmìnìná smìrnicí Rady 93/68/EHS ze dne 22. èervence 1993. Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. kvìtna 1997 o sbližování právních pøedpisù èlenských státù týkajících se tlakových zaøízení.), - Naøízení vlády è. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. kvìtna 2000 o sbližování právních pøedpisù èlenských státù týkajících se emisí hluku zaøízení, která jsou urèena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostøedí). a naøízení vlády definující oznaèování stanovených výrobkù: - Naøízení vlády è. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba èeské znaèky shody, její provedení a umístìní na výrobku, - Naøízení vlády è. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba oznaèení CE. Stanovené výrobky mohou být uvedeny na trh jen po posouzení shody jejich vlastností s požadavky na bezpeènost výrobkù stanovenými zákonem a naøízeními vlády zpùsobem odpovídajícím stanoveným postupùm posuzování shody a pøed uvedením výrobku na trh je výrobce nebo dovozce povinen o dodržení stanoveného postupu posouzení shody vydat písemné prohlášení o shodì pøípadnì ES prohlášení o shodì výrobku s technickými pøedpisy. V pøípadì, že výrobek je uvádìn na èeský trh a nemá pùvod v Èeské republice nebo v èlenských státech Evropského spoleèenství, a na který bylo vydáno prohlášení o shodì, je výrobce nebo dovozce oprávnìn oznaèit výrobek èeskou znaèkou shody, kterou tvoøí písmena CCZ. Èeská znaèka shody CCZ se umisuje pøímo na výrobek nebo na jeho obal anebo v prùvodní a jiné dokumentaci. Tato znaèka vyjadøuje, že výrobek splòuje technické požadavky stanovené ve všech naøízeních vlády, které se na nìj vztahují a které toto oznaèení stanovují nebo umožòují, a že byl pøi posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Náležitosti prohlášení o shodì jsou uvedeny vždy v odpovídajících naøízeních vlády. Napøíklad dle naøízení vlády è. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zaøízení nízkého napìtí v platném znìní jsou pro obsah prohlášení o shodì stanoveny následující náležitosti:

%

a) identifikaèní údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodì vydává, (jméno a pøíjmení, bydlištì, místo podnikání a identifikaèní èíslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikaèní èíslo právnické osoby), b) identifikaèní údaje o elektrickém zaøízení (napø. název, typ, znaèka, model), u dovážených výrobkù též identifikaèní údaje o výrobci, c) popis a urèení elektrického zaøízení (výrobcem, popøípadì dovozcem urèený úèel použití) a další údaje o elektrickém zaøízení, d) údaj o použitém zpùsobu posouzení shody, e) seznam technických pøedpisù a dokumentù podle § 2 odst. 2 použitých pøi posouzení shody, f) v pøípadì, že výrobce nebo dovozce využil pøi posuzování shody postupu podle ustanovení § 3 odst. 2, údaje o autorizované osobì (obchodní jméno, sídlo, identifikaèní èíslo autorizované osoby), která vydala certifikát, èíslo a datum vydání certifikátu (vèetnì doby jeho platnosti), g) potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti elektrického zaøízení splòují základní požadavky podle tohoto naøízení, popøípadì požadavky jiných technických pøedpisù, že elektrické zaøízení je za podmínek obvyklého, popøípadì výrobcem nebo dovozcem urèeného použití bezpeèné a že pøijal opatøení, kterými zabezpeèuje shodu všech elektrických zaøízení uvádìných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky, h) datum a místo vydání prohlášení o shodì; jméno a funkce odpovìdné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis. U zaøízení, která mají pùvod v Èeské republice nebo v èlenských státech Evropského spoleèenství a která splòují základní požadavky podle odpovídajících naøízení vlády, výrobce vypracovává ES prohlášení o shodì a umisuje na elektrické zaøízení oznaèení CE. Obsah ES prohlášení o shodì je opìt stanoven odpovídajícím naøízením vlády. Napøíklad dle naøízení vlády è. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zaøízení nízkého napìtí v platném znìní je pro obsah ES Prohlášení o shodì stanoveno: a) identifikaèní údaje o výrobci elektrického zaøízení, b) identifikaèní údaje o zplnomocnìném zástupci, pokud byl ustanoven, c) popis elektrického zaøízení, d) odkaz na harmonizované normy, e) kde to pøipadá v úvahu, odkazy na technické specifikace [§ 2 písm. f) bod 1 zákona], s nimiž je deklarována shoda, f) identifikaèní údaje o podepsané osobì, která je zplnomocnìna pøijímat závazky jménem výrobce nebo zplnomocnìného zástupce, g) poslední dvojèíslí roku, v nìmž bylo oznaèení CE na výrobek umístìno. Znaèka vyjadøuje shodu se všemi povinnostmi, které výrobcùm v souvislosti s daným výrobkem ukládají smìrnice Spoleèenství, v nichž je stanovena povinnost nebo možnost umístit na výrobek oznaèení CE. Oznaèení CE se umísuje na každé zaøízení nebo, pokud to není možné, na obal, návod k použití nebo záruèní list tak, aby bylo viditelné, snadno èitelné a nesmazatelné. Pokud je na výrobku oznaèení CE nebo jiné stanovené oznaèení, nesmí být výrobek soubìžnì oznaèen èeskou znaèkou shody ani znaèkou, která by svým významem nebo podobou mohla vést k zámìnì s oznaèením CE nebo s jiným stanoveným oznaèením. Doklady o použitém zpùsobu posouzení shody a prohlášení o shodì a podklady k nìmu v rozsahu stanoveném naøízeními vlády je výrobce nebo dovozce povinen uchovat na území Èeské republiky a kdykoliv poskytnout na vyžádání orgánu dozoru do deseti let od ukonèení výroby, dovozu nebo uvedení na trh. U dovážených výrobkù s oznaèením CE nemá dovozce povinnost doklady o použitém zpùsobu posouzení shody uchovávat na území Èeské republiky, je však povinen zajistit jejich pøedložení orgánu dozoru na jeho žádost odùvodnìnou podezøením na nebezpeèí vážného ohrožení oprávnìného zájmu. Oznaèování výrobkù vyrábìných na území ÈR znaèkou shody CE a vydávat ES prohlášení o shodì je vyvoláno sjednáním Protokolu k Evropské dohodì zakládající pøidružení mezi Èeskou republikou na jedné stranì a Evropskými spoleèenstvími a jejich èlenskými státy na stranì druhé o posuzování shody a akceptaci prùmyslových výrobkù (PECA) zveøejnìným sdìlením Ministerstva zahranièních vìcí è. 56/2001 ve Sbírce mezinárodních smluv. Protokol ve svém dùsledku umožòuje vzájemné uznávání výsledkù posuzování shody u prùmyslových výrobkù, na nìž se vztahuje právo Spoleèenství a odpovídající èeské národní právo. Seznam obojích právních pøedpisù je uveden v pøílohách o vzájemném uznávání výsledkù posuzování shody. Seznam pøíloh o vzájemném uznávání výsledkù posuzování shody 1. Strojní zaøízení 2. Výtahy 3. Osobní ochranné prostøedky 4. Elektrická bezpeènost 5. Elektromagnetická kompatibilita 6. Zaøízení a ochranné systémy urèené pro použití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu 7. Teplovodní kotle 8. Plynové spotøebièe 9. Tlaková zaøízení 10. Správná výrobní praxe (SVP) pro léèivé pøípravky: inspekce a certifikace šarží Pro výrobky spadající do výše uvedených pøíloh protokolu, není nutno v pøípadì dovozu stanovených výrobkù z èlenských státù Evropského spoleèenství po prokázání pùvodu podle nepreferenèních pravidel pùvodu ve státech ES opakovat zkoušky, které byly provedeny ve státì výrobce.

STAVEBNÉ TABU¼KY


Provoz a používání elektrického náøadí

seznam norem

Provoz a používání nejen elektrického náøadí je øešen naøízením vlády è. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpeèný provoz a používání strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí. Naøízením se stanovují povinnosti provozovatelù pro zajištìní minimálních požadavkù na bezpeèný provoz a používání zaøízení v závislosti na pøíslušném riziku vytváøeném daným zaøízením a povinnost vybavení zaøízení prùvodní a provozní dokumentací. Za provozní dokumentaci je dle naøízení považován soubor dokumentù obsahujících prùvodní dokumentaci, (tj. návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zaøízení, jakož i pokyny pro pøípadnou výmìnu nebo zmìnu èástí zaøízení), záznam o poslední nebo mimoøádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní pøedpis, nebo pokud takový právní pøedpis není vydán, stanoví-li tak prùvodní dokumentace nebo zamìstnavatel. Provozní dokumentace k zaøízení musí být uchovávána po celou dobu provozu zaøízení. Naøízením se stanovuje povinnost provozovatele provádìt na zaøízeních kontrolu bezpeènosti provozu zaøízení pøed uvedením do provozu podle prùvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li prùvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zaøízení zamìstnavatel místním provozním bezpeènostním pøedpisem. Následná kontrola na zaøízení musí být provádìna nejménì jednou za 12 mìsícù v rozsahu stanoveném místním provozním bezpeènostním pøedpisem, nestanoví-li zvláštní právní pøedpis, popøípadì prùvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a èetnost následných kontrol jinak. Revize a kontroly elektrického ruèního náøadí bìhem používání Postup provádìní revizí a kontrol náøadí pøi respektování normy ÈSN 33 1600 musí být stanoven s pøihlédnutím k technické prùvodní dokumentaci výrobce (technickým podmínkám, návodùm k používání apod.) tak, aby prohlídkou, mìøením a zkoušením bylo zajištìno ovìøení stavu náøadí z hlediska bezpeènosti. Rozdìlení náøadí podle používání (èetnost a délka doby používání): - skupina A - s náøadím se pracuje obèas (do 100 provozních hodin za rok) - skupina B - s náøadím se pracuje krátkodobì (od 100 do 250 hodin za rok) - skupina C - s náøadím se pracuje èasto delší dobu (více než 250 hodin za rok) Revize náøadí se provádìjí pravidelnì nejpozdìji ve lhùtách stanovených v tabulce 1 a pøi každé pøedpokládané nebo zjištìné závadì (napø. pøi podezøení z poškození proudem, nárazem, tekutinou nebo jinými vlivy. SKUPINA A

B

C

NÁØADÍ TØÍDY OCHRANY

NEJMÉNÌ JEDNOU ZA

I

6 mìsícu

II a III

12 mìsícu

I

3 mìsíce

II a III

6 mìsícu

I

2 mìsíce

II a III

3 mìsíce

NÁØADÍ - ELEKTRICKÁ BEZPEÈNOST Nabíjeèe baterií ÈSN EN 60335-1 Bezpeènost elektrických spotøebièù pro domácnost a podobné úèely. Èást 1: Všeobecné požadavky ÈSN EN 60335-2-29 Bezpeènost elektrických spotøebièù pro domácnost a podobné úèely. Èást 2: Zvláštní požadavky pro nabíjeèe baterií Pøenosná elektrotepelná náøadí ÈSN EN 60335-2-45 Bezpeènost elektrických spotøebièù pro domácnost a podobné úèely. Èást 2:Zvláštní požadavky na pøenosná elektrotepelná náøadí a podobné spotøebièe Elektrické ruèní náøadí ÈSN 36 1559-1 Elektrické ruèní náøadí Èást I: Všeobecné specifikace ÈSN 36 1559-2-1 Elektrické ruèní náøadí Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl A: Vrtaèky ÈSN 36 1559-2-2 Elektrické ruèní náøadí Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl B: Šroubováky a rázové šroubováky ÈSN 36 1559-2-3 Elektrické ruèní náøadí Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl C: Brusky, leštièky a talíøové rovinné brusky ÈSN 36 1559-2-4 Elektrické ruèní náøadí Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl D: Rovinné brusky ÈSN 36 1559-2-5 Elektrické ruèní náøadí Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl E: Kotouèové pily a kotouèové nùžky ÈSN 36 1559-2-6 Elektrické ruèní náøadí Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl F: Kladiva ÈSN 36 1559-2-7 Elektrické ruèní náøadí Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl G: Støíkací pistole ÈSN 36 1559-2-8 Elektrické ruèní náøadí Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl H: Nùžky na plech a prorážeèe ÈSN 36 1559-2-9 Elektrické ruèní náøadí Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl I: Závitoøezy ÈSN 36 1559-2-10 Elektrické ruèní náøadí - Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl J: Pøímoèaré pily ÈSN 36 1559-2-12 Elektrické ruèní náøadí - Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl K: Vibrátory betonových smìsí ÈSN 36 1559-2-13 Elektrické ruèní náøadí - Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl L: Øetìzové pily ÈSN 36 1559-2-14 Elektrické ruèní náøadí - Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl M: Hoblíky ÈSN 36 1559-2-15 Elektrické ruèní náøadí - Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl N: Støihaèe živých plotù a nùžkové støihaèe trávy ÈSN 36 1559-2-17 Elektrické ruèní náøadí - Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl O: Horní frézky ÈSN 36 1559-2-18 Elektrické ruèní náøadí - Èást II: Zvláštní specifikace - Oddíl R:

Orovnávací frézky ÈSN EN 50144-1 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 1: Všeobecné požadavky ÈSN EN 50144-2-1 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-1: Zvláštní požadavky na vrtaèky ÈSN EN 50144-2-2 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky ÈSN EN 50144-2-4 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky ÈSN EN 50144-2-5 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-5: Zvláštní požadavky na kotouèové pily a kotouèové nùžky ÈSN EN 50144-2-6 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva ÈSN EN 50144-2-7 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-7: Zvláštní požadavky na støíkací pistole ÈSN EN 50144-2-8 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-8: Zvláštní požadavky pro nùžky na plech a prorážeèe ÈSN EN 50144-2-9 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-9: Zvláštní požadavky pro závitoøezy ÈSN EN 50144-2-10 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-10: Zvláštní požadavky na pøímoèaré pily ÈSN EN 50144-2-11 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-11: Zvláštní požadavky pro šavlové pily a pøímoèaré pily s dvìma protibìžnými pilovými listy ÈSN EN 50144-2-14 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky ÈSN EN 50144-2-15 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-15: Zvláštní požadavky na støihaèe živých plotù ÈSN EN 50144-2-17 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky ÈSN EN 50144-2-18 Bezpeènost elektrického ruèního náøadí - Èást 2-18: Zvláštní požadavky na orovnávací frézky na laminované materiály

ÈSN EN 61029-1 Bezpeènost pøenosného elektromechanického náøadí - Èást 1: Všeobecné požadavky ÈSN EN 61029-2-1 Bezpeènost pøenosného elektromechanického náøadí - Èást 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotouèové pily

Má-li náøadí samostatný transformátor a/nebo se k napájení náøadí používá prodlužovací pohyblivý pøívod, podrobí se vždy revizi a kontrole spoleènì s náøadím.

Dr. Ing. Rostislav Suchánek ITI TÜV s.r.o. skupina TÜV Süddeutschland poboèka Brno Tø. kpt. Jaroše 25 602 00 Brno

ÈSN EN 60335-2-29 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky odolnosti spotøebièù pro domácnost, náøadí a podobných pøístrojù - Norma souboru výrobkù ÈSN EN 55014-1 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotøebièe pro domácnost, elektrické náøadí a podobné pøístroje - Èást 1: Vyzaøování - Norma skupiny výrobkù ÈSN EN 55014-2 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotøebièe pro domácnost, elektrické náøadí a podobné pøístroje - Èást 2: Odolnost - Norma skupiny výrobkù

Pøenosného elektromechanického náøadí

Kontroly náøadí, tj. èinnost pøi které se prohlídkou a zkoušením zjišuje technický stav náøadí, se provádìjí vždy pøed každým výdejem nebo po každém vrácení náøadí. Má-li pracovník náøadí v používání delší dobu (více než 1 smìnu), provede se kontrola také vždy pøed zahájením práce s náøadím ve smìnì a po skonèení práce s náøadím v této smìnì.

Vybrané èeské technické normy øešící problematiku náøadí.

NÁØADÍ - ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

VIBRACE NA RUKOJETI RUÈNÍHO MECHANIZOVANÉHO NÁØADÍ ÈSN EN 28662-1 Ruèní mechanizované náøadí.Mìøení vibrací na rukojeti.Èást1: Všeobecnì ÈSN EN 28662-2 Ruèní mechanizované náøadí. Mìøení vibrací na rukojeti. Èást 2: Sekací a nýtovací kladiva ÈSN EN 28662-3 Ruèní mechanizované náøadí. Mìøení vibrací na rukojeti. Èást 3: Vrtací a rotaèní kladiva ÈSN EN 28662-5 Ruèní mechanizovaná náøadí - Mìøení vibrací na rukojeti - Èást 5: Bourací a sbíjecí kladiva ÈSN EN ISO 8662-4 Ruèní mechanizovaná náøadí - Mìøení vibrací na rukojeti - Èást 4: Brusky ÈSN EN ISO 8662-6 Ruèní mechanizovaná náøadí - Mìøení vibrací na rukojeti - Èást 6: Pøíklepové vrtaèky ÈSN EN ISO 8662-7 Ruèní mechanizovaná náøadí - Mìøení vibrací na rukojeti - Èást 7: Utahováky šroubù a matic a šroubováky s rázovým, impulzním nebo øehtaèkovým

pohonem ÈSN EN ISO 8662-8 Ruèní mechanizovaná náøadí - Mìøení vibrací na rukojeti - Èást 8: Leštièky a rotaèní, vibraèní a excentrické brusky ÈSN EN ISO 8662-9 Ruèní mechanizovaná náøadí - Mìøení vibrací na rukojeti - Èást 9: Pìchovaèky ÈSN EN ISO 8662-10 Ruèní mechanizovaná náøadí - Mìøení vibrací na rukojeti Èást 10: Prostøihávaèky a nùžky ÈSN EN ISO 8662-12 Ruèní mechanizovaná náøadí - Mìøení vibrací na rukojeti Èást 12: Pily a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotaèním pohybem ÈSN EN ISO 8662-13 Ruèní mechanizovaná náøadí - Mìøení vibrací na rukojeti Èást 13: Brusky s upínacím pouzdrem ÈSN EN ISO 8662-14 Ruèní mechanizovaná náøadí - Mìøení vibrací na rukojeti Èást 14: Náøadí na opracování kamene a oèišovací kladiva

HLUÈNOST ÈSN EN 60704-1 Zkušební pøedpis pro urèení hluku šíøeného vzduchem, vyzaøovaného elektrickými spotøebièi pro domácnost a podobné úèely Èást 1:Všeobecné požadavky

REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÉHO RUÈNÍHO NÁØADÍ

ÈSN 33 1600 Elektrotechnické pøedpisy. Revize a kontroly elektrického ruèního náøadí bìhem používání Stav norem ke dni 1.1.2003

STAVEBNÍ TABULKY

%!

#


základní technické velièiny ruèného náøadí

JMENOVITÝ PØÍKON

JMENOVITÝ VÝKON

W

W

KAPACITA AKUMULÁ-

Ah

TORU

OTÁÈKY BEZ

ot / min

ZAT͎ ž ENÍ

OTÁÈKY SE

ot / min

ZAT͎ ž ENÍM

MAXIMÁLNÍ MOMENT

PØEPÍNÁNÍ MOMENTU

UPÍNACÍ PRÙMÌR

#

Nm

Nm

mm

(stíníci faktor), nazývaný též shading-coeficient, je prostøední faktor pøestupu sluneèné energie, vztahující se na èinitele propustnosti celkové energie (hodnota g) pøi jednoduché tabuli silné 4 mm. Je to dùležitý faktor pro výpoèet potøeby pro objekt. (stíníci faktor), nazývaný též shading-coeficient, je prostøední faktor pøestupu sluneèné energie, vztahující se na èinitele propustnosti celkové energie (hodnota g) pøi jednoduché tabuli silné 4 mm. Je to dùležitý faktor pro výpoèet potøeby pro objekt. (stíníci faktor), nazývaný též shading-coeficient, je prostøední faktor pøestupu sluneèné energie, vztahující se na èinitele propustnosti celkové energie (hodnota g) pøi jednoduché tabuli silné 4 mm. Je to dùležitý faktor pro výpoèet potøeby pro objekt.

parametr vyjádøující poèet otáèek rotaèného nástroje za minutu, který není v pracovném zábìru.

parametr vyjádøující poèet otáèek rotaèného nástroje za minutu, který je v plném pracovnom zábìru pøi ubírání materiálu. spravidla jsou nižší jako bez zatížení, mùžou být i rovnaké - konstantní.

kroutící moment je vyjádøením vztahu mezi velikostí síly a ramena, na kterém síla pùsobí. je to dùležitý parametr pøi strojích na vrtání a hlavnì na utahování šroubù a matic.

øídící elektronika - elektronické nastavení poètu otáèek podle povahy opracovávaného materiálu. vhodné pro pøesné, jemné navrtání, šroubování a jemné zaøíznutí.

vodící systém - pro pøesné vedení kotouèových pil v øezu patentovaný vodící systém fs - slouží k jistému vedení pil a frézek

pravý / levý chod

konstantní otáèky udržované tachogenerátorem na konstantní hodnotì

bezpeènostní spojka chrání pøed náhlým zablokovaním nástroje

odsávání - stroj je vybaven možností pøipojení odsávání / vlastním,, odsávaní turbo - odsávání turbo zaruèuje èisté pracovní prostøedí a dobrou viditelnost pøi práci.

1. vypnutí pøíklepu - pro šroubování a vrtání 2. vypnutí otáèení - pro sekání 3. Kombinovaný nástroj - Pro vrtání a vrtání s pøíklepem

omezení rozbìhového proudu - pro pozvolný a bezpeèný rozbìh

Uzávìr vøetena - Šetøí èas pøi výmìnì brusných kotouèù.

Pøímé vkládání nástroje - Pro pøesnou a snadnou manipulaci.

Kompenzátor vibrací - Skládá se z kruhové schránky naplnìné olejem, ve které se pohybují kulièky. ab - automatická samovyvažovací jednotka - snižuje vibrace o 50%

4 plus sds - plus, rychlá výmìna nástrojù u kladiv do 5 kg

high torque - vrtaèka s vysokým krouticím momentem Vypínání kroutícího momentu Pro každý materiál správná síla pøi šroubování.

upínání SDS - max, Optimální pøenos síly a dobré vedení náøadí. Pevné a bezpeèné usazení vrtákù a sekáèù ve vrtacích a sekacích kladivech od 5 kg-tøídy výše.

Integrated-Metal-block - sedla ložisek a ozub. kol ze slitiny.

Rychloupínací systém SDS-top - Robustný rychloupínací systém SDS-top s upínací stopkou f 14 mm je vyvinut pro vrtací kladiva tøídy 4 kg.

fastfix - systém rychlé výmìny nástrojù bez použití klíèù FixTec - usnadòuje výmìnu nástrojù. Seøízení bez potøeby jiného náøadí

Bosch SDS-DI-Upínání nástrojù Pro jednoduchou výmìnu diamantových vrtacích korunek bez náøadí.

Planetové pøevody - poskytují zvýšený výkon.

elektrodynamická dobìhová brzda - brždìný dobìh motoru bezpeènostní rychloèinná brzda SSB záruka bezpeèí práce pøi hoblování, øezání a frézování.

Bezpeènostní vypínaè - Chránìný pøed pronikáním prachu.

Funkce Roto-stop - Pro nastavení èela sekáèe do úhlu práce.

plug it - systém odpojitelného kabelu

nìkterí výrobci umožòují uživatelovi nastavit si požadovanou velikost kroutícího momentu v daném rozsahu a to prepínáním mezi nìkolika stupni.

vyjádøuje velikost stopky vrtáku (nástroje), kterou je možné v daném sklièidle uchytit.

kyvný pohyb pilového listu - pro vysoký øezný výkon

POÈET PØÍKLEPÙ BEZ

pø / min

poèet kmitù vrtáku v axiálném smìru osi otáèení, pøièemž vrták není v pracovném zábìru.

ZAT͎ ž ENÍ

ENERGIE PØÍKLEPU

PRACOVNÍ ZDVIH

BRUSNÍ ZDVIH

J

ot/min

mm

VÝMÌNNÝ BRUSNÍ

mm

TALÍØ

HLUÈNOST

OBJEMOVÉ PROUDENÍ

PODTLAK

POVRCH FILTRU

%"

dB

l/s

bar

cm3

(stíníci faktor), nazývaný též shading-coeficient, je prostøední faktor pøestupu sluneèné energie, vztahující se na èinitele propustnosti celkové energie (hodnota g) pøi jednoduché tabuli silné 4 mm. Je to dùležitý faktor pro výpoèet potøeby pro objekt.

poèet kmitù od støedu dráhy pracovného pohybu anebo od hlavné osi otáèení pøi složeném rotaèném pohybu.

pøímoèará vzdálenost mezi dvìma krajnými polohami nástroje na dráze pracovního pohybu.

prùmìr brousícího talíøe, na který sa upevòuje brousící papír, anebo maximální prùmìr nepoužitého brousícího a øezného kotouèe.

(stíníci faktor), nazývaný též shading-coeficient, je prostøední faktor pøestupu sluneèné energie, vztahující se na èinitele propustnosti celkové energie (hodnota g) pøi jednoduché tabuli silné 4 mm. Je to dùležitý faktor pro výpoèet potøeby pro objekt. (stíníci faktor), nazývaný též shading-coeficient, je prostøední faktor pøestupu sluneèné energie, vztahující se na èinitele propustnosti celkové energie (hodnota g) pøi jednoduché tabuli silné 4 mm. Je to dùležitý faktor pro výpoèet potøeby pro objekt. (stíníci faktor), nazývaný též shading-coeficient, je prostøední faktor pøestupu sluneèné energie, vztahující se na èinitele propustnosti celkové energie (hodnota g) pøi jednoduché tabuli silné 4 mm. Je to dùležitý faktor pro výpoèet potøeby pro objekt.

vyjádøuje množství filtraèného materiálu, který je naskládaný ve více vrstvách a vyplòuje urèitý objem filtru.

automatic - lock - automatická aretace vøetena

Suchý zip - Pro rychlou a jednoduchou výmìnu brusných papírù napø. u excentrických brusek.

Bez použití nástroje - Ochranný kryt lze rychle uvolnit.

dvourýchlostní pøevodovka mechanické nastavení požadovaných otáèek voliè nastavení tøí hodnot provozních otáèek

signalizace elektronická indikace opotøebování uhlíkù Snadno pøístupné uhlíky

Chrániè proti otøepùm - Patentovaný chrániè proti otøepùm pro oboustrannou ochranu okraje øezu.

elektronická tepelná ochrana zabraòuje poškození motoru

protool - systainer, systém uložení a pøepravy náøadí Pøenosný kuføík - pro provoz v nároèných podmínkách

aeg - programovatelný mikroèip registruje celkovou dobu provozu stroje a další provozní údaje

STAVEBNÉ TABU¼KY

režimy vrtání - dva režimy pro rotaèní a pøíklepové vrtání režimy vrtání - tøi režimy pro rotaèní a pøíklepové vrtání a sekání rázový mechanizmus - využívá rotaèní rázy ke generování vysokého momentu


Pøehled výrobcù a náøadí VÝROBCI NÁØADÍ

AEG

Atlas Copco

Bosch

DeWalt

Festool

Hilti

Makita

Metabo

Protool

ÈR Atlas Copco s.r.o.

Atlas Copco s.r.o.

Robert Bosch s.r.o.

Black & Decker

Tooltechnic System CZ s.r.o.

Hilti Èr s.r.o.

Makita s.r.o.

Metabo s.r.o.

Narex Èeská Lípa a.s.

Robert Bosch s.r.o.

Black & Decker

Narex Slovakia s.r.o.

Hilti Sr s.r.o.

Stamet Bratislava s.r.o.

Narex Slovakia a.s.

• •

• •

•

•

•

•

• • • • • •

•

• • •

AKUMULÁTOROVÉ NÁØADÍ

SR

vrtaèka / šroubovák úhlová vrtaèka pøíklepová vrtaèka vrtací kladivo kombinované kladivo rázový utahovák úhlová bruska diamantová øezaèka pokosová a kapovací pila ruèní okružní pila pøímoèará pila pila ocaska øetìzová pila lamelovací frézka hoblík nùžky na plech vysavaè ofukovaè sponkovaèka zahušovaè betonu

• • • •

VRTAÈKA

•

•

• • •

• • •

• • • • • • • • • • •

• • •

• • •

•

• •

ÚHLOVÁ VRTAÈKA PØÍKLEPOVÁ VRTAÈKA VRTACÍ KLADIVO KOMBINOVANÉ KLADIVO SEKACÍ KLADIVO

•

• •

VRTACÍ ŠROUBOVÁK RÁZOVÝ UTAHOVÁK ÚHLOVÁ BRUSKA LEŠTIÈKA DRÁŽKOVACÍ FRÉZA DO BETONU ROZBRUŠOVAÈKA EXCENTRICKÁ BRUSKA VIBRAÈNÍ BRUSKA PÁSOVÁ BRUSKA SANAÈNÍ BRUSKA / BRUSKA NA BETON

ELEKTRICKÉ NÁØADÍ

RUÈNÍ OKRUŽNÍ PILA POKOSOVÁ A KAPOVACÍ PILA

•

• •

STOLNÍ PILA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

STÌNOVÁ PILA SPIRÁLOVA PILA PØÍMOÈARÁ PILA PILA OCASKA

• •

• •

ØETÌZOVA PILA TESAØSKÁ ØETÌZOVÁ PILA HOBLÍK DLABAÈKA HORNÍ FRÉZKA LAMELOVACÍ FRÉZKA SEDLOVÁ FRÉZA

SPONKOVAÈKA LEPÍCÍ PISTOLE VRTAÈKY VRTACÍ KLADIVO SDS - PLUS SEKACÍ KLADIVO JEHLOVÝ OTLOUKAÈ ŠROUBOVÁK RÁZOVÝ UTAHOVÁK PØÍMA BRUSKA ÚHLOVÁ BRUSKA VIBRAÈNÍ BRUSKA EXCENTRICKÁ BRUSKA PØÍMOÈARÁ PILA PILA NA PÌNOVÉ HMOTY NَKY NA PLECH NASTØELOVACÍ PISTOLE VSAZOVACÍ PØÍSTROJ ( NÁBOJ )

•

•

• •

• •

• •

• •

• •

•

• • • •

• •

•

•

•

• •

• • •

ŠKRABKA NَKY NA PLECH

• • •

• •

• • • • • • • • • • • • • •

•

• •

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • •

•

• •

• • • • •

• • • • • • • • •

• • •

• • • •

#

•

• • • • • •

MÍCHADLO

OPALOVACÍ PISTOLE

• • • • • • •

•

SROVNÁVAÈKA A TLOUŠKOVAÈKA

DMYCHADLO

• • • •

• • • • • • • •

•

DRÁŽKOVACÍ FRÉZA

VYSAVAÈ

•

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

•

• •

PÁSOVÁ PILA

PNEUMATICKÉ NÁØADÍ

•

PILA S RADIÁLNÍM RAMENEM

TANDEMOVÁ PILA

NÁØADÍ SE SPALOVACÍM MOTOREM

•

•

T̎KÉ BOURACÍ KLADIVO JÁDROVÁ VRTAÈKA

• • •

• •

• •

• •

•

•

• • • • •

• • •

• •

•

• •

•

• •

• • • •

•

• • • •

• •

•

• •

•

BENZÍNOVÉ ØETÌZOVÉ PILY MOTOROVÉ ØETÌZOVÉ PILY ROZBRUŠOVACÍ PILY VYSAVAÈ OFUKOVAÈ

STAVEBNÍ TABULKY

•

• • • • •

75


Akumulátorové náøadí ! " #

"

!

$

# 

% &

$ 

AKU náøadí METABO BST 12 Impuls

'

1 - rychloupínací sklíèidlo a aretace vøetene umožòují snadhou výmìnu 2 - nastavení toèivého momentu ve 20 stupních + stupeò vrtání 3 - 3-stupòová planetová pøevodovka 4 - robustní kryt vystužený skelným vláknem 5 - možnost impulsového chodu 6 - V-elektronika pro bezstupòovitou zmìnu poètu otáèek 7 - T-rukoje - pro optimální vyváženost 8 - zásobník bitù 9 - vysokovýkonnostní aku - èlánky s osvìdèenou NiCd-nebo NiMH technológii 10 - zajišìní akumulátorového èlánku, jednoduché a bezpeèné 

!

VYUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA:

1 - V R T A C Í Š R O U B O V Á K .................................. Aeg, Atlas copco, Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Makita, Metabo, Protool 2 - P Ø Í K L E P O V Ý A V R T A C Í Š R O U B O V Á K ............................ Aeg, Atlas copco, Bosch, DeWalt, Hilti, Makita, Metabo, Protool 2 - V R T A È K A .............................................................. Aeg, Atlas copco, DeWalt, Festool, Hilti, Makita, Metabo, Protool 3 - Ú H L O V Á V R T A È K A ................................................................................. Aeg, Atlas copco, Bosch, Makita, DeWalt, 4 - Ú H L O V Á P Ø Í K L E P O V Á V R T A È K A / Š R O U B O V Á K ......................................................................................... Makita 5 - P Ø Í K L E P O V Á V R T A È K A ............................................................................................ Aeg, DeWalt, Makita, Metabo 6 - V R T A C Í K L A D I V O ........................................................................................... Aeg, Bosch, DeWalt, Makita, Metabo 7 - U N I V E R Z Á L N Í K L A D I V O ............................................................................................................... DeWalt, Makita 8 - S A D R O K A R T Ó N Š R O U B O V Á K ............................................................................................... Bosch, DeWalt, Hilti

"

' # &

9 - P O K O S O V Á P I L A ................................................................................................................................... Makita 10 - K O T O U È O V Á P I L A ....................................................................................................................... DeWalt, Makita 11 - M E È O V Á P I L A ............................................................................................... Atlas copco, Bosch, DeWalt, Makita 12 - P R Í M O È A R Á P I L A .................................................................................................. Atlas copco, DeWalt, Makita 13 - D I A M A N T O V Á Ø E Z A È K A .......................................................................................................................... Makita 14 - Ø E T Ì Z O V Á P I L A .................................................................................................................................... Makita

NÁØADÍ NA PÍLENÍ A ØEZANÍ AKU náøadí DeWALT DW005K2H 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

%

15 - R Á Z O V Ý U T A H O V Á K .................................................................................................. Atlas copco, Bosch, Makita 16 - S V Ì T L O ........................................................................................................ Aeg, Bosch, DeWalt, Makita, Metabo 17 - L A S E R ................................................................................................................................................. DeWalt 18 - L A M E L O V Á F R É Z K A ............................................................................................................................... DeWalt 19 - N Ù Ž K Y N A P L E C H ...................................................................................................... Atlas copco, Bosch, DeWalt 20 - Z H U Š  O V A È B E T O N U .............................................................................................................................. Makita 21 - A K U M U L Á T O R O V Ý V Y S A V A È ...................................................................................................................... Makita 22 - Ú H L O V Á B R U S K A .................................................................................................................. Atlas copco, Makita 23 - P Ø Í M Á B R U S K A .............................................................................................................................. Atlas copco 24 - S P O N K O V A È K A ........................................................................................................................... Makita, Metabo 25 - H O B L Í K ................................................................................................................................................. Makita

$

držák nástrojù SDS-Plus efektivní pneumatický mechanizmus umožòuje vrtat rychleji a déle výkonný motor s úèinným chlazením a snadno vymìnitelnými uhlíky neklouzavé gumové rukojeti snižují povrchové vibrace elektronická dobìhová brzda mìkký vypínaè, elektronická regulace otáèek a zpìtný chod akumulátor 24V, 2,0 Ah pro dlouhou provozní dobu rychloupínání akumulátoru práce ve tøech režimech: vrtání, pøíklepové vrtání a sekání

&

'

VRTACÍ A SEKACÍ NÁØADÍ

#

%OSTATNÉ NÁØADÍ

POUŽÍVANÉ AKUMULÁTORY

AKU - BOSCH

Výhody èlánkù s technologií NiMH: neobsahují kadmium, které více nezatìžuje životní prostøedí, jsou o 20 % lehèí a až o 33 % menší než èlánky z NiCd. Pøitom kapacita zùstává stejná. Navíc tyto nové èlánky se samovolnì nevybíjí, ménì se pøi práci zahøívají a neobsahují žadné tìžké kovy.

AKU - AEG

Profesionální bateriový systém 3000: Elektrické náøadí AEG používá standardního systému kontaktù pro všechny baterie. To umožòuje profesionalnímu uživateli, aby bezpeènì používal téže baterie s veškerým náøadím se stejným napìtím.

AKU - DeWALT

Technologie chlazení vzduchem DeWalt byla speciálnì vyvinuta k tomu, aby bylo umožnìno úèinné nabíjení vysokokapacitních 24V baterií NiMH 3,0 Ah - umožòuje nabíjení tìchto èlánkù pøi optimální teplotì.

DOPLÒKY A TECHNICKÉ NOVINKY

%$

⇐ MAKITA - Nastavení Novou kluznou spojkou je k dispozici více než 16 nastavení až do 45 Nm, v poloze “vrtání”. Preciznost pøi spouštìní umožòuje šroubovat i citlivé materiály nebo šroubová spojení, která vyžadují pøesný kroutící moment.

⇒ MAKITA

⇒ MAKITA - Dlouhá životnost vymìnitelné uhlíkové kartáèe prodlužují životnost motoru až pìtinásobnì. Lze je vymìnit bìhem nìkolika vteøin, díky velkým odnímatelným krytùm, bez demontáže pøístroje.

rychlá, jednoduchá výmìna nástroje pomocí automatické aretace vøetena u zastaveného hnacího motoru. Pøi uvedení elektronického spínaèe do provozu je opìt vøeteno sklíèidla odjištìno.

- Automatická areta ce vøetena

STAVEBNÉ TABU¼KY

DOBÍJENÍ - METABO

Pro nabití Vašeho akumulátorového èlánku si mùžete zvolit mezi univerzální rychlonabíjeèkou C 60 a nebo impulsovými superrychlými nabíjeèkami IC 25 a ICS 10. Všechny nabíjeèky po nabití akumulátorového èlánku pøepnou automaticky na udržovací nabíjení.


Vrtací a sekací náøadí UPÍNÁNÍ NÁSTROJÙ : 1) ŠESTIHRANNÁ STOPKA 1/4” Pro rychlou výmìnu bez utahování, nebo s utahováním, zejména v kombinaci se šroubováky, vrtaèkami a pod. Šestihranná stopka se používá zejména pro uchycení bitù. Sklíèidlo: rychloupínací, s ozubeným vìncem, držák bitù

POU Ž I T Í N Á Ø A D Í :

AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Makita, Metabo, Protool

VRTÁNÍ, ŠROUBOVÁNÍ ( šroubováky, vrtaèky )

2) VÁLCOVÁ STOPKA Osvìdèená stopka pro všechna sklíèidla s ozubeným vìncem i s rychloupínáním, pøizpùsobeno výkonu vrtaèek, pøíklepových vrtaèek. Válcová stopka se používa zejména k upevnìní vrtákù. Sklíèidlo: rychloupínací, s ozubeným vìncem AEG, Bosch, DeWalt, Hilti ( TE - C ), Makita, Metabo, Protool

PØÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ (pøíklepové vrtaèky, lehká kladiva ) 3) BOSCH SDS - PLUS ( Upínání φ 10 mm ) Rychloupínací násuvný systém pro pevné osazení a maximální pøenos síly, pøizpùsobeno výkonu pøíklepových vrtaèek, lehkých kladiv pro vrtání nebo sekání do betonu, cihelného zdiva, kamene a pod. Systém upínaní je urèen pro lehká vrtací a sekací kladiva do hmotnosti 4 kg. Sklíèidlo: SDS - plus pouzdro PØÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ, SEKÁNÍ (lehká a kombi kladiva)

Bosch, Hilti ( TE - T ), Makita

4) BOSCH SDS - TOP ( Upínání φ 14 mm ) Nový systém upínání u kladiv, optimalizovaný na vrtání v rozsahu prùmìru od 16 až do 25 mm (možný vrtací rozsah: 6 až 32 mm). Vhodný jak pro støednì obtížné sekání, tak i pro vrtání s dutými vrtacími korunkami do betonu. Nový systém Bosch SDS-Top je ideálním øešením pro jákekoli vrtání a sekání, kde se systém SDS-plus dostal na své hranice a kladiva SDSmax jsou pøece jenom “ o èíslo vìtší ”.SSklíèidlo: SDS - top pouzdro AEG, Bosch, DeWalt, Hilti ( TE - Y ), Makita, Metabo, Protool

SEKÁNÍ, VRTÁNÍ S PØÍKLEPEM

5) BOSCH SDS - MAX ( Upínání φ 18 mm ) Pro perfektní osazení a bezstrátový pøenos síly, uzpùsobeno pro tìžká vrtací kladiva od 5 kg. Nejmodernìjší systém upínání je chránìn protiprachovou vložkou a upevní nástroj bleskurychle bez dalšího pomocného náøadí. Nejsilnìjší kladiva ve své tøídì nabízí rezervu v síle,optimalizovaný pøíklepový mechanizmus pro ještì vìtší intenzitu pøíklepù ( až 14 - 25 J ), zlepšený studený start jakož i dlouhou životnost všech souèástek stroje. Sklíèidlo: SDS - max pouzdro SEKÁNÍ (tìžké bourací kladiva, sekací kladiva)

Bosch, DeWalt, Hilti ( TE - S ), Makita, Metabo

6) ŠESTIHRANNÁ STOPKA ( Upínání Sw 13 - 29 mm ) Upínání používané pro tìžká sekací kladiva a bourací kladiva s hmotností nad 5kg. Stopka s pevným osazením a vysokým pøenosem síly. Speciální upínání s kruhovì soustruženou stopkou šestihranu pro kladiva Makita a starší tìžká sekací kladiva Bosch. Upínání používané pro : SW 13, SW 17 (Makita), SW 19 (Bosch, DeWalt, Kango, Makita, Metabo), SW 21 (Makita), SW 22 (Hilti TE - S), SW 1 1/8” (Bosch), SW 29 (Makita) JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO BETONU ( jádrové vrtaèky )

Bosch, Hilti, * další znaèky ( AEG, DeWalt, Makita, Metabo, Protool ) používají jiné bežné upínání nebo závit pro upínání sklíèidla

7) Bosch SDS - DI , pro perfektní osazení a pøenos síly beze strát, uzpùsobeno pro diamantové jádrové vrtání Bosch. Blesku-rychlá výmìna nástroje bez náøadí. *oznaèení Hilti: DD - BI 8) SE ZÁVITEM R 1/2”, rozšíøené upínání nástrojù diamantových vrtaèek mnoha znaèek. Diamantové vrtací korunky s f 10 - 112 mm a pracovními délkami 150 - 330 mm. 9) ŠESTIHRAN 1 1/4” UNC, rozšíøené upínání nástrojù diamantových vrtaèek mnoha znaèek. Diamantové vrtací korunky s f 32 - 400 mm a pracovními délkami 330 - 490 mm. 7)

8)

9)

SPECIÁLNÍ UPÍNÁNÍ

Bosch, Makita

10) Velký drážkový høídel Upínání pro starší tìžká vrtací kladiva Bosch a Makita.Vrtáky do kladiv poskytují vrtání do betonu bez námahy, bez zasekávání u lehkého armování. Prùrazové vrtáky Bosch se zvonovitou vrtací hlavou s asymetricky uspoøádanými kuželovitými kolíky z tvrdokovu a speciální støedicí stupòovitou stopkou prokusují v nejlepším èase skrz nejtvrdší beton, zdivo a kámen. Vrtáky lze výbornì vystøedit a umožòují vrtání kruhových otvorù.

VRTAÈKY A ŠROUBOVÁKY : Pro výbìr správné vrtaèky platí jedno pravidlo: èím je prùmìr vrtáku menší, tím musí být poèet otáèek vyšší a kroutící moment menší. Èím je prùmìr vrtáku vìtší, tím musí být kroutící moment vìtší a poèet otáèek menší. Vrtaèky s vysokým toèivým momentem jsou vhodné kromì vrtání také pro míchání hustých materiálù. Jádrové vrtání s diamantovým systémem umožòuje pøesné vrtání o velkém prùmìru i do armovaného betonu. Pøi výbìru vrtaèky volte hlavnì s ohledem na poèet otáèek a kroutící moment a nezapomeòte, že je dùležitá i volba vhodného vrtáku. VRTAÈKY S PØÍKLEPEM: Pøíklepová vrtaèka je správna volba vždy, když potøebujete elektrické náøadí pro univerzální použití: vrtání s pøíklepem do cihel, kamene nebo betonu nebo vrtání bez pøíklepu do døeva, oceli, hliníku nebo i skla, zašroubování nebo vyšroubování šroubù, míchání barev nebo omítky, broušení nebo leštìní. Pøitom mùžete všechny tyto práce provádìt bez nebo s použitím stojanu. Pøi výbìru pøíklepové vrtaèky volte podle výkonu motoru, poètu otáèek a dostateènì vysokého toèivého momentu, podle Vámi požadovaného sklíèidla a také podle technických funkcí a vylepšení. VRTACÍ KLADIVA: Elektropneumat. vrtací kladivo je správná volba všude tam, kde musíte vrtat do tvrdých materiálù jako je beton nebo kámen a nebo musíte provádìt sekací práce. Pneumatický pøíklepový mechanizmus vyvíjí sílu vysokým obsahem energie, která nasazený vrták nebo sekáè zaráží do betonu. Pøi výbìru vrtacího kladiva volte zejména podle intenzity impulsu a vhodnosti nasazeného pracovního nástroje. Pro vrtací kladiva jsou vhodné nástroje s SDS - plus nebo SDS - max nástrèným koncem, které jsou uzpùsobeny na sílu pøíklepu. Válcové vrtáky s bøitem nesmí být používány. KOMBINOVANÁ KLADIVA: Pøi vypnutém pøíklepu je možné kladivo používat pro vrtání do døeva, oceli nebo hliníku anebo také pro zašroubování nebo vyšroubování šroubù, jestliže jsou vypnuté otáèky je kladivo vhodné pro lehké sekací práce. Èím má být prùmìr vrtáku vìtší a èím vìtší nároky na sekání jsou, tím více Joulù musí vrtací kladivo mít. Èím je vìtší intenzita úderu, tím tvrdší úder je a tím rychleji je práce provedená. SEKACÍ KLADIVA: Na sekací práce, probourávání, otloukání omítky, podlah a obkladových dlaždic ve stavebnictví i pøi domácích úpravách, možnost aplikace s jehlovým otloukavaèem. Konstantní elektronika pro konstantní poèet pøíklepù, pøípadnì intenzitu pøíklepu. Kladiva jsou rozdìleny do nìkolika výkonostních tøíd podle hmotnosti. T잚í kladiva patøí mezi výkonnìjší. Vrtací kladiva jsou spravidla lehèí než sekací, nejt잚í kladiva jsou bourací a demolièní. BOURACÍ KLADIVA : Pro tìžké demolièní práce, vhodné pro rozrušování silnièních povrchù, betonových vrstev, základù a pod.., pro hrabání tuhé a pevné hmoty, ulehlých štìrkù a dalších materiálù. Výhoda - pøipojitelné na každou zásuvku 230 V, pojistky 16 A nebo zdroj støídavého proudu od 3 kVA. Bourací kladiva mají rùzne typy pohonu - pneumatický, spalovací motor a elektrický. Z toho nejèastìji používané jsou pneumatické kladiva. EŽKÁ

Metabo : B E 532 S - R+L - vrtaèka s elektronikou Upínání nástrojù : 1, 2

DeWalt : DW 505 KS pøíklepová vrtaèka Upínání nástrojù : 2, 3

Bosch : GBH 3 - 28 FE - 3kilové vrtací kladivo Upínání nástrojù : 3, 4, 10

Hilti : TE 76 - ATC - kombinované kladivo Upínání nástrojù : 3, 4, 5

Makita : HM 1140 C - elektronické sekací kladivo Upínání nástrojù : 5, 6

#

Atlas Cocpco : PB 32 B - demolièní kladivo (Kango)

Upínání nástrojù : 5, 6

JÁDROVÉ VRTAÈKY: Velmi tiché vrtání nezatìžující okolí, do rùzných druhù stavebních materiálù s velkou pøesností, vhodné pro vrtání v obydlených prostorech, úøadech, nemocnicích, lázeòských prostorech. Možnost výbìru systému pro vrtání za sucha a za mokra, a to bez pøíklepu. Použití pøi vrtání pro prùchodky rour, vedení a zásuvky, cez armovaný beton - bez otøesù, èistì, nehluènì i pro velké prùmìry otvorù. Ideální pro prùrazy v choulostivém prostøedí nebo pro práce blízko stìny. Hilti : DD - 400E diamantový jádrový vrtací stroj

Hilti : DD - EC-1, DD - REC1 - vrtací stroj s recyklaci vody Upínání nástrojù : 3, 4, 5, 6, 7, 8,9

DOPLÒKY A TECHNICKÉ NOVINKY ODSÁVÁNÍ HILTI - TE 6-S -vrtací kladivo. DRS Systém odsávání pro èisté, bezprašné vrtání pro vrtáky 4 - 16 mm, kapacita zásobníku cca 130 dìr o prùmìru 6 mm a hloubce 28 mm, ergonomický design. Bosch - GAH 500 DSR - vrtací kladivo. Integrované odsávání prachu pro obzvláštì pohodlnou a do znaèné míry bezprašnou práci ve vnitøních prostorách. Bez odsávání již dnes nesmíte pracovat ve výpoèetních støediscích, v nemocnicích, v sanatoriích a jiných prostorách citlivých na jemný prach. Atlas Copco - PHE 26 RA kombi kladivo. Velice úèinné kladivo s reverzací a zabudovaným odsáváním prachu. Ideální pro práci v citlivém prostøedí a též nároèném na èistotu. Metabo - pøíslušenství pro odsávání. Nástavce, rukoje pro upevnìní nástavce, pøechodka, koncovka a hadice Makita - odsávácí set Prùmìr 25 mm.

UPÍNÁNÍ

NETRADIÈNÍ ØEŠENÍ

METABO -rychloupínací sklíèidlo Futuro Top, první pøíklepové rych- 1, loupínací sklíèidlo s pérovou poistkou upínací síly a dvojitou ochranou proti prachu. U pøíklepového 6, vrtání je sklíèidlo zatìžováno 56000 údery za min. Pérová pojist- 2, 5, ka upínací síly 1, udržuje pevnì upnutý vrták také pøi nejt잚ím 3, nepøetržitém provozu. Prachová ochrana: gumový ochranný pás 2, odolný vùèi vlivùm oleje a otìru 4, chrání unášecí lícová sedla sklíèidla pøed zneèištìním. Prach, který vnikl do prostoru mezi vedení èelisti a pryžový mìch je díky otvorùm 3, v pouzdøe sklíèidla opìt hnán ven. Upínací èelisti 4, vodící pouzdro 5, a tìleso sklíèidla 6, jsou zabroušeny - záruka pøesného uložení jednotlivých dílù a dlouhé životnosti. Bosch - výmìna sklíèidla SDS plus za rychloup. sklíèidlo na vrtáky s válcovou stopkou je velmi rychlá: možnosti použití se rozšiøují. AEG, Atlas Copco - Systém Fixtec: pro rychlou výmìnu nástrojù nebo systému bez klíèe. Jenom zatáhnìte kroužek zpìt a vyjmìte adaptér SDS - plus, vložíte adaptér se sklíèidlem a jste pøipraveni k vrtání ve døevu nebo v oceli, anebo pro šroubovací práce.

Protool - Systém Plug-it Inteligentní systém pøipojení do elektrické sítì ( konèíte se “salátem” kabelù na pracovišti).

Bosch - Elektronika pro udržování konstantní rychlosti Constant Electronic a pøedvolba poètu rázu: pro každou aplikaci správná energie.

Atlas Copco - Quick-lock systém: umožòuje rychlou výmìnu poškozeného kabelu o délce až do 10 m.

Bosch - Turbo power - pøíkladem nejvyššího výkonu v betonu je 7 kg vrtací kladivo Bosch GBH 7 - 45 DE s SDS-max, nyní s intenzitou pøíklepu 14 J. Pøi sekání automaticky zapíná funkci “Turbo”. Tato funkce zabezpeèuje zvýšení výkonu o 20% a zajišuje nejlepší úbìr.

AEG - Ergomax - pøíklepová vrtaèka Demontovatelné hlavní zadní držadlo umožòuje lepší pøístup ke stísnìným místùm, elektronický dvojitý spínaè s citlivou funkcí zrychlování. Sotva byste našli univerzálnìjší pøíklepovu vrtaèku.

DeWALT - jednoduchý servis (DW 540K), 1, Vøeteno, spojovací tyèe a tìsnìní mohou být rychle zkontrolovány vrchem. 2, Odšroubováním 2 šroubù se otevøe pøístup ke kabelu a vypínaèi. 3, Motor a uhlíky mohou být opraveny po odšroubování 4 šroubù, bez narušení pøíklepového mechanismu. 4, Výmìnný držák nástrojù minimalizuje prostoje.

STAVEBNÍ TABULKY

AEG - Explorer: chrání vás a zajišuje provedení práce bez poškození vodièù a potrubí tím, že pomáha nalézt trubky (max. 30 mm) a vodièe (max. 50 mm) pøedtím, než do nich zavrtáte. A pøitom je stále po ruce, v rukojeti vrtaèky SB2E 850 RS Explorer.

Makita - nový pøíklepový mechanizmus HP2040 / 2041. Tlumení pøíklepù pøihlášené jako svìtový patent se nachází mezi motorem a pøevodovkou v kompaktním hliníkovém krytu, z toho vyplývá podstatnì lepší pøíklep. výkon - pøi nepatrném pøítlaku rovnìž i tlumení hluku a vibrací. Progresivním systémem tlumení jsou zachycovány zpìtné rázy.

%%


Úhlové brúsky Úhlová bruska je správna volba všude tam, kde mají být provádìny brusné nebo øezné práce. Rozhodující roli zde pøitom hraje výkon, bezpeènostní prvky stroje, jednoduchost ovládání a volba brusného nebo øezného kotouèe. Úhlové brusky pøitom bývají velmi èasto pøetìžovány a navíc pøicházejí do kontaktu s horkými èásticemi, které se mohou dostat chladícími otvory do motoru. Proto u této skupiny výrobkù je celkem vysoké nebezpeèí jejich poškození. Jak je to øešeno u vaší vybrané znaèky? Jaké jsou další bezpeènostní prvky? Je k upínání zapotøebí klíèe? Dostanete se se svou bruskou všude, kde potøebujete? To vše je dùležité vìdet pøi výbìru správné znaèky a velikosti úhlové brusky. K vybrané brusce zvolte výrobcem doporuèený brusný nebo øezný kotouè.

2 1

5 3 4

7 6

ROZDÌLENÍ PODLE VELIKOSTI

ROZDÌLENÍ PODLE POHONU

Malé úhlové brusky: do 2,5 kg Použití: - øezání, broušení, èištìní koroze - možnost jednoruèného držení Prùmìr kotouèe: 100*,115,125,150** Další výrobci: AEG, Bosch, DeWalt, *pouze Metabo Makita, Metabo, Protool **pouze Metabo a Protool

ELEKTRICKÝ AEG - WSA 230 S - úhlová bruska.

Metabo - W 7-100

Støední úhlové brusky: do 3,5 kg

*DeWalt pouze speciální

Další výrobci: Bosch, DeWalt, Makita

Další výrobci: AEG, Bosch, DeWalt, Makita, Metabo, Protool

Protool - AGP 230-25AB

BROUŠENÍ, LEŠTÌNÍ AEG - SE 12-180 Bruska na ocel, plech a pod. s elektron. øízenými otáèkami. Pøíkon / výkon 1200 / 600 W Otáèky naprázdno 1800 - 4600 min-1 Brusný kotouè φ 180 mm Závit vøetene M 14 Hmotnost náøadí 2,1 kg

PØÍME BROUŠENÍ DeWALT - DW 882 Pøíma úhlová bruska. - pøední èást stroje potažena gumou pro pohodlné a bezpeèné držení - ložiska a souèásti utìsnìné proti vnikání prachu zajišují dlouhou životnost náøadí - odpojovací uhlíky zvyšují životnost motoru - servisní okénka umožòují snadnou a rychlou kontrolu a výmìnu uhlíkù

Pøíkon / výkon 1800 / 1200 W Otáèky naprázdno 5600 min-1 Dìlicí kotouè φ 150 mm Závit vøetene M 16 Hmotnost náøadí 6,7 kg

ROZBRUŠOVÁNÍ DEWALT - DW 871 - dìlíci pila. - pro øezání oceli, kovù, kamene, keramiky a PVC - elektronicky øízený plynulý rozbìh omezuje spouštìcí proud a zmenšuje reakci zpìtného rázu - rychlé a snadné nastavení úhlù pokosových øezu bez použití náøadí

%&

BEZPEÈNOST A OVLÁDÁNÍ:

Atlas Copco - Kompenzátor vibrací se skládá z kruhové schránky naplnìné olejem, ve které se volnì pohybují ocelové kulièky. Za provozu kulièky samy mìní svoji polohu vùèi ose otáèení tak, aby vyrovnávaly posuny tìžištì náøadí, zpùsobované nedokonalým vyvážením brusného kotouèe.

Bosch O c h ra n n ý spínaè FI integrovaný do kabelu èiní pøídavný izolaèní transformátor pøi broušení zamokra zbyteèným.

UPÍNÁNÍ: AEG - Pøírubová matice Fixtec s bezpeènostní spojkou pro výmìnu brusných kotouèù bez použití nástroje.

1,8 kg, *5,1 kg

1.

Pøíkon / výkon 2200 / 1350 W Dìlicí kotouè φ 355 x 2,5 mm Otáèky naprázdno 3800 min-1 Max.øezná kapacita (kruh. profil) : 90O 131 mm 45O 115 mm Hmotnost náøadí 18 kg

Spotøeba vzduchu (zatížení) 14,0 l/s Svìtlost hadice 10 mm Hmotnost náøadí 1,3 kg

DOPLÒKY A TECHNICKÉ NOVINKY

Protool Vibrací ubývá,brusný výkon stoupá; Snížení vibrací o více jak polovinu výraznì zvyšuje produktivitu práce. Øezací a brousicí kotouèe neskáèou po materiálu a neztrácejí s ním kontakt, brusná zrna zabírají rovnomìrnì. Ve srovnání s broušením bez samovývahy je práce provedena až o 30% rychleji.

6,2 kg

BROUŠENÍ, ØEZÁNÍ BETONU HILTI - DC 125-S, DC 180-S*, DC 230-S* - diamantový øezací a brousící stroj. - pro øezání betonu, betonových výrobkù, omítek, cihel, pøírodního kamene, plechù,obkladových materiálù Pøíkon / výkon 1400 / 820 W a kovových profilù *2500 / - W - Kwik-Lock systém upnutí øezného Dìlicí kotouè φ 125, 180, 230 mm kotouèe je rychlý a snadný, Otáèky naprázdno 11000 min-1 6500 min-1 bez nutnosti použití nástrojù Závit vøetene M 14 Hmotnost náøadí

G 1/4” M 14

ANTIVIBRAÈNÍ PRVKY:

Bosch Nové pøídavné držadlo s “øízením vibrací” tlumí kmity o 70%, pro snadnìjší, efektívnìjší práci.

EXTRÉMNÌ HLUBOKÉ ØEZY BOSCH - GWS 24-300 J+SDS Speciální dìlicí bruska pro práci v oceli a v kameni, stabilní vodící sanì pro sériové pøesné dìlení. - stabilní vodící sanì pro sériové Pøíkon / výkon 2400 / 1670 W pøesné dìlení Otáèky naprázdno 5000 min-1 - tìleso pøevodovky nastavitelné Dìlicí kotouè φ 300 mm O ètyøikrát po 90 Závit høídele / otvor M 14 / 22,2 mm - bezpeènostní spínaè Tricontrol Hmotnost náøadí

Pøípojný závit Závit høídele

SPALOVACÍ MOTOR MAKITA - DPC6400, DPC7301* - rozbrušovací pila. - pro øezání trubek z litiny, Výkon 3300 W betonu nebo kameniny, Dìlicí kotouè φ 300, 350* mm zkracování ocelových nosníkù Hloubka øezu 100, 116 mm 3 - 2-taktní motor 64 cm Obsah nádrže 1,1 l ( 73 cm3 )* Hmotnost náøadí 9,7 kg - s dekompresním ventilem 10,0* kg k lehkému spuštìní Obvodová rychlost 80 m/s

SPECIÁLNÍ BRUSKY

- tepelná ochrana proti pøehøátí - Quick-lok pro rychlou výmìnu pøívodního kabelu - automaticky vypínané uhlíky - blokování vøetene - spínaè s velkým povrchem

- bezpeènostní zámek vøetene - mimoøádnì plochá pøevodová hlava pro práci na špatnì pøístupných místech Pøíkon / výkon 2300 / 1400 W Dìlicí kotouè φ 230 mm - bezpeènostní spínaè Otáèky naprázdno 6 600 min-1 - tøi rùzné polohy pro pøídavné Hmotnost náøadí 4,8 kg držadlo

Makita - 9016B

Velké úhlové brusky: do 5,5 kg Použití: - hrubování, dìlení, broušení - nejvýšší výkon, obouruèní držení Prùmìr kotouèe: 180, 230, 250**

*AEG pouze f 230 mm **pouze Metabo

Metabo Maratón-motor. Mimoøádná ochrana rotorového vynutí a práškovì nanesena a vytvrzená vrstva epoxid. pryskyøice na cévce statora z nìho dìlají absolutnì necitlivým vùèi ostrým zrnkám prachu. Metabo ochranná møížka vinutí zajišu dodateènou ochranu vinutí rotora proti úèinkùm abrasívního prachu.

PNEUMATICKÝ Pneumatická úhlová bruska (dvojí pøevedení)*. - vysoký úbìrový výkon pøi nízké hmotnosti - pro karosáøské provozy a v zámeèníctví Výstupní výkon 550 W - s bezpeènost. anebo aretaèním spínaèem φ 125 mm Dìlicí kotouè - vestavìný regulátor otáèek zajišuje Otáèky naprázdno 12 000 min-1, témìø konstantní otáèky 7 000* min-1 - použítí ve vlhkých a mokrých prostorách

Použití: - øezání, broušení, hrubování - vìtší výkon, n힚í hmotnost Prùmìr kotouèe: 125, 150*, 180

#

1 - Metabo S - automatická bezpeènostní spojka 2 - Metabo “Quick” rýchlovýmìnitelný systém nástrojù bez náøadí 3 - Pøevodová skøíò se slitiny hliníka: robustná a odolná 4 - Mohutný ventilátor zaruèuje optimální chlazení 5 - Ergonomická forma zaruèuje nenároènou manipulaci 6 - Komfortný, bezpeèný ochranný kryt, nastavitelný bez náøadí 7 - VC - elektronika: zaruèuje mnohostranné využití, díki volitelným otáèkám

2.

STAVEBNÉ TABU¼KY

Atlas Copco Bezpeènostní vypínaè, dokonale chránìný pøed pronikáním prachu.

Makita - Patentovaný Super- Joint-System se skládá ze speciálního spirálového pera. Toto pøenáší sílu z kotvy na kolo. Proto se nepøenáší síla pomocí pevného spojení, tento systém umožòuje pozvolný nábìh pøi zapnutí a slouží souèasnì jako bezpeènostní spojka. SJS - systém vyrovnává zpìtné nárazy a umožòuje práci bez vibrací. Protool - Velké úhlové brusky jsou vybaveny bezpeènostním spínaèem s pojistkou proti nechtìnému zapnutí. Velkoplošné tlaèítko je snadno ovládatelné i v rukavicích. Metabo - bezpeènostná spojka Metabo S-automatic slouží vedle ochrany pøed pøedèasným opotøebením pøedevším k ochranì uživatele stroje. Patentovaná protiskluzová spojka zabraòuje pøi náhlé blokaci zpìtnému rázu.

Metabo - “Quick”-jednoduchý , rychlý systém výmìny kotouèù 1. Bìžíci brusku vypnout 2. Krátko pøed dobìhem kotouèe zatlaèit tlaèídlo aretace vøetena 3. Zástrèku vytáhnout a uvolnìnou “Quick” maticu povolit.

3.

Protool - upínání : Výmìna kotouèe bez nástroje : Výmìna kotouèe je nyní ještì rychlejší a pohodlnìjší. Staèí stisknout tlaèítko blokování vøetena a ruènì povolit rychloupínací matici FastFix. Nepotøebujete žádný klíè, jde to velmi snadno pouhým otoèením matice. Rychloupínací matice FastFix najdete u komfortní øady PROTOOL, pøizpùsobené požadavkùm nároèného zákazníka.


Pily a pilové náøadí KOTOUÈOVÉ PILY

LISTOVÉ PILY

RUÈNÍ OKRUžNÍ PILY Použití: Ideální pomocník pro dlouhé pøímé a pøíèné øezy. Flexibilní ruèní použití pøi práci v rùzných polohách, na stavbì, v dílnì nebo venku. Další výhody a možná výbava: možnost zamezení startu, ochrana proti stranovým výkyvùm kotouèe, najíždìcí rolnièka, pøíznivá poloha tìžištì, nastavení hloubky øezu, systém vodících lišt, brzda kotouèe, elektronika pro konstantní a optimální rychlost øezu, odsávání pilin, aretace vøetene a další.

Výrobci: AEG, Bosch, ØEZANÝ MATERIÁL: DØEVO, PLASTY, MÌKKÝ KOV DeWalt, Festool, Hilti, Makita, Metabo, Protool Speciální provedení: DeWalt: Aku -DW007K 24V, 55mm Aku -DW936K2 18V, 41mm Aku -DW935K2 14,4V, 41mm Makita: Aku - 5621RDWA 18V, 54 mm

Makita - 5103R - ruèní kotouèová pila.

POKOSOVÉ PILY

ØEZANÝ MATERIÁL: MÌKKÝ KOV, DØEVO, PLASTY

Použití: Pokosové a kapovací pily pøinášejí pøesnost pøi pokosovém ukonèení øezaného dílu. Snadno se pøenášejí, jsou použitelné pøímo na stavbì, pøíprava trvá nìkolik sekund a nastavení z provádìní pøíèných øezù se rychle zmìní na provádìní šikmých, pokosových a složených pokosových øezù. Díky teleskopickým ramenùm mohou poskytovat pro pøíèné a pokosové øezy mnohem vìtší kapacitu pøíèných øezù v døevì a plastech než bìžné pokosové pily.

Výrobci: DeWalt, Festool, Makita, Metabo Speciální provedení: Makita: Aku - LS800DWB 18V Aku - BLS820SF 24 V Bosch: Listová pokosová pila GFS 350 E

Metabo - KGS 16-300 Plus - kapovací a pokosová pila

STOLNÍ PILY Použití: Stolní pily umožòují dlouhé rovnobìžné a pøesné øezy podél vodící lišty. Provedení: jako pøenosné nebo pro dílenské použití. Nìkteøí výrobci nabízejí kombinaci pracovního stolu a ruèní okružní pily anebo pokosové kapovací pily. Stùl je vyhotoven jako stacionární nebo pøenosný, pøípadnì pøizpùsobený i pro upnutí jiného náøadi - horní frézky a jiné. S postranním dorazem a podpìrami mùžete bez problémù øezat i velké kusy materiálu.

PILY S RADIÁLNÍM RAMENEM

Použití: Pily s radiálním ramenem jsou na špici mezi nejpøesnìjšími, nejuniverzálnìjšími a stále jednoduše ovladatelnými døevoobrábìcími stroji. K tomu pøidejme bezpeènost práce, extrémnì robustní konstrukci, spolehlivost a minimální údržbu. Pily s radiálním ramenem jsou již více než 75 let populární mezi profesionály zabývajícími se døevoobrábìním. Pøizpùsobeny jsou pro dílenské obrábìní døeva. Otoèné rameno v kombinaci s otoèným øezným agregátem vykouzlí jakýkoliv øez.

Výrobci: DeWalt, Festool, Metabo Speciální provedení: DeWalt: Kombinované pily (Pokosová pila + prac. stùl) Festool: Systém Basis Plus

ØEZANÝ MATERIÁL: DØEVO, PLASTY, LISOVANÉ DESKY

DEWALT - DW 744 - PØENOSNÁ STOLNÍ PILA Výrobci: DeWalt

ØEZANÝ MATERIÁL: DØEVO A PØÍBUZNÉ MATERIÁLY

DEWALT - DW 729K - PILA S RADIÁLNÍM RAMENEM

STÌNOVÉ PILY

Výrobci: Bosch, Hilti, Makita

Použití: Stìnové pily mohou øezat pøímo na stavbì železobetonové anebo zdìné stìny, výøezy oken a dveøí v panelových domech, pøíøezy balkonù, zábradlí a ochranných zdí, otvory pro technologické prostupy, šikmé øezy a dilataèní spáry. Stavebnicový skladebný systém je uzpùsoben pro obsluhu jedním pracovníkem, s upevòovacím systémem kolejnic, lanovým pohonem anebo v provedení jako ponorné. Øezání je chlazeno kapalinou, také pro øezání pod vodní hladinou.

ØEZANÝ MATERIÁL: ŽELEZOBETON, ZDÌNÝ MATERIÁL A KÁMEN

HILTI - DS - TS5 - E - ELEKTRICKÁ STÌNOVÁ PILA

ŠPECIÁLNE PILY

PØÍMOÈARÉ PILY

Výrobci: AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Makita, Metabo, Protool Speciální provedení: Bosch: Na pìnové hmoty - elektrická a pneumatická pila, Pneumatická kmitací pila DeWalt: Aku - DW933K 18V Makita: Aku - 4300DW 9,6 V Aku - 4334 DWD 18V

PILY OCASKY

Výrobci: AEG, Bosch, DeWalt, Hilti, Makita, Metabo Speciální provedení: Bosch: Aku - GSA 24 VE 24 V DeWalt: Aku -DW008K 24V Aku -DW938K 18V Aku - DW937K 14,4V Makita: Aku - 4390 DW 9,6 V Aku - JR180DWD 18 V Metabo: Aku - Ps EA 150 9,6V

Použití: V roce 1947 pøinesl Bosch na trh první elektrickou kmitací pilku na svìtì. Tehdy revoluèní elektronáøadí, které se od té doby dùslednì vyvíjí. Umožòují pøesné vedení jednou rukou, vedení podél køivky, precizní øez, jednoduchý systém upínání pilového listu, pøesné sledování úhlù a vícestupòový orbitální pohyb pilového listu v øezu. Pøímoèarou pilou lze øezat také pod stolem, velmi pøesnì podél vodících lišt nebo do kruhu ve spojení s øezaèem kruhù. Použití: Slouží k vyøezávání otvorù, oøezování vìtví, naøezání trubek a uøezání rùzných materiálù, tøeba i trámu s høebíky. Pøi spojení s trubkovým držákem je pøíjemným spoleèníkem mnoha øemeslníkù. Ergonomický design zajišuje bezpeèné držení obìma rukama. Vícestupòový oscilaèný pohyb pilového listu je šetrný a kompenzace hmoty úèinnì tlumí vibrace. Rychloupínací systém znamená pohodlí pøi výmìnì pilového listu bez náøadí.

TANDEMOVÉ PILY

Použití: Jde o pily výkonem pomalejší než øetìzové pily, ale také bezpeènìjší a bez rizika zpìtného rázu. Toto náøadí se hojnì používa pro rychlé a úèinné øezání trámu pro støešní konstrukce nebo pro øezání mìkých cihel a ostatních stavebních materiálù. Ve spojení se správným typem protichùdných pilových listù s vratným pohybem jsou vhodné pro rùzné druhy použití. Jednoduchý rychloupínací systém pro výmìnu pilových listù zkracuje prostoje.

SPIRÁLOVÉ PILY

ØEZANÝ MATERIÁL: KOV, DØEVO, PLASTY A SÁDROKARTON

AEG - USE 600 - pila ocaska.

ØEZANÝ MATERIÁL: ØEZIVO, PLASTY, LISOVANÉ DESKY, POROBETON A ŠKVÁROBETON

Výrobci: Bosch, DeWalt, Metabo

BOSCH - GFZ 16-35 AC - TANDEMOVÁ PILA “ŽRALOK”

ØETÌZOVÉ PILY ØETÌZOVÉ PILY

Použití: Øetìzová pila je výkonná pila pro øemeslo, zemìdìlství i prùmysl. S elektromotorem (bez spalin) je vhodná také pro práci v uzavøených prostorech. Speciální motorová pila s vyváženým uspoøádáním rukojeti umožòuje obsluhu pily také jednou rukou. Nové øetìzové pily poskytují mnoha dalších výhod jako: bezpeènostní øetìzová brzda, automatické mazání øetìzu nebo prùzor pro kontrolu stavu oleje.

ØEZANÝ MATERIÁL: ØEZIVO Výrobci: Bosch, Makita, Metabo Speciální provedení: Makita: - benzinové øetìzové pily - profesionální motorové pily - Aku - UC 120 DWAE 12 V

BOSCH - GKE 35 BC - ØETÌZOVÁ PILA

SPECIÁLNÍ ØETÌZOVÉ PILY

Použitie: Tesaøská øetìzová pila je vynikajícím øešením pro extrémní hloubky øezu a pro plátování pøi stavbì krovu. Pøednost velkého prùøezu využijí firmy napø., když je nutno pøesnì a efektivnì seøíznout krokve pro následné podbíjení. K ocenení je pøesnost podélného øezu pøi protézování poškozených trámù nebo pøi svazování trámù plátováním. Pøi zaøezávání více trámù najednou, napø. krokví, je výhodné, použijeme-li tzv. sériový øez. Píla pøed úplným doøíznutím krokve pøedchozí již zaèíná øezat krokev následující.

ØEZANÝ MATERIÁL: SADROKARTON, PLEXISKLO, DLÁŽDICE, DØEVOTØÍSKA

Výrobci: Bosch

ØEZANÝ MATERIÁL: DØEVO

Výrobci: Protool - speciální tesaøské náøadí

CCP 380 - tesaøská øetìzová pila

BOSCH - ROTOCUT - SPIRÁLOVÁ PILA

UPÍNÁNÍ PILOVÝCH LISTÙ

ØEZANÝ MATERIÁL: DØEVO

PÁSOVÉ PILY Použití: Pásová pila mùže být uzpùsobena jako pøenosná nebo stacionární dílenská. Tesaøská ruèní pásová pila je mnohostrannì použitelný stroj urèený na profilování trámù, kterým lze vytváøet individuální tvary s konkávními a konvexními køivkami. Mimoøádnì velký prostup dìlá z ruèní pásové pily nástroj zvláštì vhodný k øezání do silného døeva, a se jedná o profily hlav krokví a vaznic, profilování stropnic nebo okrasné vyøezávání prvkù roubených chalup.

DOPLÒKY A TECHNICKÉ NOVINKY

Výrobci: DeWalt, Makita, Metabo, Protool

PROTOOL - SBP 285 - SPECIÁLNÍ PILA NA KØIVKY.

STAVEBNICOVÉ SYSTÉMY

⇒ AEG: Patentovaná technologie Fixtec: výmìna listu v nìkolika sekundách bez potøeby dalšího nástroje. K dosažení perfektních pracovních výsledkù má i kyvnou funkci.

⇒ Metabo: Jednoduchý M e t a b o “Quick” rychlovýmìnný systém pilového listu - bez klíèe, snadno, rychle, pohodlnì a bezpeènì. ⇐ Makita: Jednoduchý, rychlý a praktický rychlovýmìnný systém umožòuje výmìnu pilového kotouèe obratem ruky bez nepohodlného použití nástroje. Ovládací prvky jsou velkoplošné a proto jimi lze jednoduše a rychle manipulovat.

MOžN NOSTI ELEKTRONIKY Metabo: Vario-Constamatic (VC) - celovlnná elektronika zaruèuje správné nastavení poètu zdvihù podle øezaného materiálu, napø. nízky poèet zdvihù pøi øezání kovù a umìlých hmot.

Protool: Elektronika pro: pozvolný bezpeèný rozbìh bez nepøíjemného nárazu do rukou a velkých proudových špièek v elektrické síti, omezení otáèek

BEZPEÈNOST A KOMFORT

⇒ Bosch: Protibìžné pilové listy: rychlý, precízní a souèasnì i tenký øez tlustým materiálem.

FESTOOL - PSB 300 EQ - PØÍMOÈÁRA PILA.

SPECIÁLNÍ PILY

Použití: Spirálová pila je nový zpùsob øezání. Øeže ostrými hroty, které rotují s 30 000 otáèkami za minutu. Proto se s ní mùže pohybovat tak volnì, jak to dosud nebylo možné. Pro bohatost forem v nejrùznìjších materiálech jako døevo, sádrokarton, plexisklo, døevotøískové desky, štuka, bitumenové vlnité desky, obkladové dlaždice ... zkrátka : Rotocut je skuteèný pokrok pro domácí stavebníky a montéry veletrhù, obkladaèe, elektrikáøe, modeláøe a dekoratéry.

Festool: U všech provedení ruèních okružných pil s bezpeènostní rychlobrzdou se pilový kotouè zastaví bìhem 2 vteøin. Tak se pila mùže prakticky ihned bez nebezpeèí odložit.

ØEZANÝ MATERIÁL: DØEVO, KOV

Bosch: Brzda motoru: 1,5 sekundy a pilový kotouè je v klidu.

Hilti: Øìtìzový upínaè na trubky.

⇒ Bosch: Jednoduchý systém rychloupínání Bosch SDS : jednoduše nasadíte pilový list a je hotovo. Pøi výmìnì stisknete páèku a pilový list se sám uvolní.

pøi chodu naprázdno (šetøí se tak motor a pøevody, pro tichý chod), konstantní otáèky, plynulé regulace otáèek, ochrana proti krátkodobému

extrémnímu pøetížení, ochrana proti pøehøátí motoru vlivem dlouhodobého nadmìrného pøetìžování.

⇐ Metabo: Pro omezení poletujících pilin je možné Metabo pøímoèaré pily napojit na Metabo mnohoúèelový vysavaè nebo na jiné vhodné odsávací zaøízení. Bez vysavaèe je to u Metaba možné také: se St EP 650 Quick, jedinou pøímoèarou pílou na svìtì se zabudovaným odsáváním.

Bosch: Ocaska “Meèoun”, zde použit s trubkovým držákem.

Festool: Základna pro snažší øezání, broušení a frézování. 0,6 metrù ètverèních, které zpùsobí pøevrat ve vaší dílnì. Na minimální ploše budete mít místo pro nìkolik strojkù. Vždy podle stanoveného úkolu mùžete nìkolika málo pohyby vymìnit jednotlivé moduly, nebo prostì složit zruèný a pohyblivý Basis a pohodlnì ho pøepravovat. Strojky, které lze nasazovat do Basis Plus a - okružní pila ATF 55 E/EB b - všechny ruèní okružní pily s hloubkou øezu od 55 do 85 mm c - pøímoèaré pily PS 1 E, PS 2 E, PS 200 E, PS 300 E d - horní frézky OF 900 E, OF 1000 EB, OF 1010 EBQ e - horní frézky OF 2000 E Základna Basis Plus Základní jednotka Basis Plus je univerzálním nosièem všech strojkù v systému a umožní vám rychlou a snadnou montហa rychlou výmìnu jednotlivých pracovních jednotek èi modulù. DeWalt: Pracovní stanice pro pokosové pily: Kombinovaná stolní a pokosová pila DeWalt díky své robustní konstrukci pracuje pøesnì, vydrží dlouho a neváží mnoho. Je zhotovena z materiálù odolných proti vlivùm poèasí - z hliníkové tlakové slitiny a pozinkované oceli.

⇒ Makita: Rámová konstrukce pro pásovou pilu. Ideální pro øezání rour i kovu.

STAVEBNÍ TABULKY

DeWalt: Pøíslušenství pro kombinované pily: 1 - jednoduchý posuvný stùl 2 - pár vodících tyèí 3 - pravý prodlužovací stùl 4 - nastavitelný stojan 5 - paralelní vodítko!

#

"

%'

#


Speciální náøadí ODSTRAÒOVÁNÍ NÁTÌRÙ, ÈIŠTÌNÍ

NÁØADÍ PRO TESAØE A TRUHLÁØE HOBLÍKY Použití: K drážkování, srážení hran, plošnému hoblování a s adaptérem pro orovnávání a tlouškování. Moderní hoblíky poskytují možnost výbìru smìru odvádìní pilin, odsávaní pilin, precizní nastavení úbìru, lektronicky øízený rozbìh, konstantní otáèky, parkovací opìrky bránící poškození povrchu materiálu i nožù, elektronickou dobìhovou brzdu, vodící lišty, možnost stacionárního použití anebo možnost adaptace na rustikální opracování povrchu. Dìlení: ruèní hoblíky, hoblík na drážky, velkoplošný hoblík, hoblík na trámy a stacionární hoblík

FRÉZY Použití: Pro pøesné frézování s jemným nastavením hloubky, frézování drážek ve døevì pro podélné a príèné spoje, frézování podélných drážek, vedení jedno anebo obouruènì, pro novou anebo opravu staré drážky. Novodobé frézky vybaveny “bajonetovým” uchycením pro pohodlnou výmìnu kopírovacího pouzdra, pružnou gumovou ochranu pøes sloupové vedení, jemným nastavením hloubky øezu na desetinné dílky milimetra (také za provozu), paralelním dorazem, adaptérem pro odsávání prachu a pilin, aretaci vøetene pro snadnou výmìnu nástroje, šablonovým, boèním nebo konturovým vodítkem, ochranným krytem nebo kovovým chránièem a bezpeènostní rychlobrzdou. Dìlení: horní frézky, ohraòovací frézky, drážkovací frézky, fréza na laky, lamelovací frézky, univerzální frézky, stolní frézy, drážkovací frézy do zdiva a betonu, sklenaøská frézka, sanaèní frézka

Výrobci: AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Protool

AEG - H500 - ruèní hoblík Výrobci: AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Protool

DeWalt - DW 620 - horní frézka

BRUSKY

Použití: Nové vibraèní brusky Vás pøesvìdèí, že práce mùže být snadná: chod témìø bez vibrací zaruèuje práci bez námahy, ergonomický tvar umožòuje pøesné vedení jednou i obìma rukama. Není problém brousit blízko okrajù a hran. Brusné desky nové kvality mají delší dobu životnosti než tradièní desky ze studené pìny, výsledná kvalita povrchu je perfektní, nedochází k zaoblení fazet a hran. Mimoøádnì kvalitní ložiska pohonu, doplòkové tìsnìní a robustná konstrukce, k tomu integrovaný systém odsávání se zdokonaleným úèinkem pro odstránìní ještì více prachu. Dìlení: excentrické brusky, vibraèní brusky, delta brusky, pásové brusky, lineární brusky, vario brusky, pásové pilníky Výrobci: AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Makita, Metabo, ProtoolPROTOOL - CMP 150 - ØETÌZOVÁ DLABAÈKA

METABO - MAGNUM ADH 310 - SROVNÁVAÈKA A HOBLOVAÈKA

Pøíslušenství: oblouková metla, spirálová metla sa dvìma / tøema rameny pravotoèivá, spirálová metla levotoèivá, vrtulová metla, klecová metla, míchací stojan Výrobci: Bosch, DeWalt, Festool, Protool PROTOOL - MXP 1602 E DUO - MÍCHADLO

ZHUTÒOVAÈE BETONU Pøíslušenství: akumulátory, kuføík, rychlonabíjeèka Výrobci: Makita

ODSÁVÁNÍ, OFUKOVÁNÍ VYSAVAÈE

Dìlení: univerzální vysavaèe, pro vysávání za sucha nebo za mokra, speciální vysavaèe, Výrobci: AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Makita, Metabo, Protool

Festool - TPE-RS 100 Q - škrabka na koberce

Dìlení: pøímé, ve tvaru pistole Výrobci: AEG, Bosch, DeWalt, Makita, Metabo

AEG - Powertherm 600 EC - horkovzdušná pistole

STOLNÍ BRUSKA

Použití: Pro dìlení kovu je možnost volby mezi dvìma stejnì úèinnými pracovními postupy: støíhaní a prostøihování. S výmìnou nože bez nástroje jsou drážkové nùžky ideálním nástrojem pro výkonné dìlení plechù a pro pøesné støíhání podle køivek i v dìrovaném plechu. Kolem dokola støíhající razník a aretace matrice pro pøíme støíhání zajišují široké spektrum možného použití. Prostøihovaèe umožòují také práci podle nárysu, šablony nebo vnitøní vystøihování.

Dìlení: podle napájení: na støídavý proud a na tøífázový proud Výrobci: Bosch, Metabo

Bosch - GSM 200 - dvoukotouèová stacionární bruska Dìlení: nùžky, prostøihovaèe Výrobci: Bosch, Makita, Metabo, Protool

Bosch - GSC 160 - nùžky na plech

SPONKOVAÈKY Použití: Nezbytný pomocník pøi balení, potahování folií v elektroprovedení nebo s akumulátorem. Moderní sponkovaèky poskytují elektronické bezstupòové nastavení síly úderu, variabilní hloubku sponky pomocí vícestupòovitì nastavitelného seøizovacího tlaèítka, špièku sponkovaèky s drážkou pro pøesné nasazení sponkovaèky na fixaèní jazyk ozubù (pøi práci s profilovými prkny a stropními panely), pojistku proti neúmyslnému spuštìní.

Dìlení: elektroprovedení, akumulátorové provedení Výrobci: Makita, Metabo

Metabo - Ta E 3030 - sponkovaèka

UTAHOVÁKY Použití: Rázový utahovák se vyznaèuje velkou sílou údìru a malou váhou, má dlouhou životnost a malý zpìtný moment. Používájí se pro montហkol u osobních a nákladních automobilù, na stavbu lešení a regálù, do dílny a servisu, pro montហkotlù a potrubí, v tìžkém prùmyslu a v petrochemii. Pro jednodušší použití na pracovišti lze stroj zavìsit na pružiny pomocí kovového závìsného oka. Poskytují pøitom vysoký rázový úder pøi nízké hmotnosti.

Dìlení: podle pohonu: akumulátorové, elektrické a pneumatické Výrobci: Bosch, DeWalt, Hilti, Makita, Protool

Protool - IWP 20 - rázový utahovák

Použití: Malé a velké nastøelovcí pøístroje jsou vhodné pro tesaøské práce, práce na støechách a pro prace s døevem. Tyto pøístroje jsou trvanlivé, vyvážené, lehké a kompaktní, nedochází u nich k zasekávání a pro nastavení hloubky není nutné použití jiného náøadí. Univerzální vsazovací pøístroje slouží k pøipevòování do betonu a plné cihly høeby, k pøipevòování izolaèních materiálù na obvodové zdivo (polystyren, minerální izolace atd.)

Dìlení: pneumatické nastøelovací pistole, vsazovací pøístroje Výrobci: DeWalt, Hilti

Hilti - DX A40 - vsazovací pøístroj

MO ž N O S T I P O H O N U

BOSCH - GAS 25 - KOMPAKTNÍ UNIVERZÁLNÍ VYSAVAÈ

DMÝCHADLA Pøíslušenství: pøídavný set na úpravu stroje na vysavaè, lapaè prachu Výrobci: Makita

MAKITA - 4014NV - DMYCHADLO

&

Výrobci: Bosch, Festool

NASTØELOVACÍ PISTOLE

MAKITA - VR250DWAE - AKUMULÁTOROVÝ ZAHUŠOVAÈ BETONU

Použití: Malá hmotnost tohoto náøadí umožòuje jeho jednoruèné vedení, vynikajíci pomùcka k èištìní, odprašování a vysoušení strojù a zaøízení, s plynulou elektronickou regulací. Mùžete si vybrat mezi provedením s elektrickým pohonem, akumulátorovým pohonem anebo se spalovacím motorem.

Dìlení: škrabka na koberce, spárová škrabka

UPEVÒOVACÍ NÁØADÍ

MÍCHADLA

Použití: Mnoho firem nabízí rozsáhlou paletu prùmyslových vysavaèù pro univerzální i pro specializované použití. Pøi propojení vysavaèe pøímo s elektronáøadím dostáváme kompaktní dvojici, která se uvede do chodu stisknutím vypínaèe náøadí. K nìkterým prvkùm výbavy patøí automatika pro dálkové spínání pro pøímé odsávání na náøadí, snadná výmìna filtru, vypínaè po naplnìní vodou, elektrostaticky vodivé pøíslušenství, plynulý rozbìh a robustný podvozek.

Makita - 9741 - ruèní kartáèovka

Použití: Jde o univerzální nástroj pro odstraòování barev a lakù, pro formování a smršování horkým vzduchem, rozehøívání zamrzlých rozvodù vody, opravy stanù a lodí a podobné práce. Ve spojení s rùznými nástavci vhodné také pro letovací a svaøovací práce, cínování nebo øezání tvrdých pìn. Mohou být vybaveny také jedným stupnìm pro studený vzduch, kdy slouží jako fén. Pro zvýšení bezpeènosti slouží velké odkládací plochy a tepelné kryty.

NOžNICE NA PLECH

NÁØADÍ PRO STAVAØE

Použití: Ideální pomocník pro práci s hustým betonem a v úzkém šalování. Dvì nabití akumulátoru (12 V / 2,0 Ah ) staèí pro základ jedné chaty s obytní plochou kolem 120 m2, pøièemž vibraèní dosah je 25 cm a délka høídele 800 mm. Transportní kuføík je uzpùsoben pro pøepravu náøadí se tøemi akumulátory a rychlonabíjeèkou.

Výrobci: AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo

OPALOVACÍ PISTOLE

Výrobci: Makita, Protool

Stabilní konstrukce zaruèuje nízké vibrace a nízkou hluènost.Jsou uzpùsobeny pro pøipojení odsávácího zaøízení, které odsaje a vyluoèí témìø všechny piliny, hobliny i prach. obci: DeWalt, Metabo

Použití: Nová generace míchadel nabízí zvláštì výhodné ovládání. Velká ramena rukojetí umožòují vést míchadlo témìø nepatrnou silou, ochranný rám nabízí optimální ochranu pøed nárazy a údery pøi pøepravì a na staveništi, velké tlaèítko spínaèe umožòuje práci i v rukavicích. Stroj a vlastní míchací metlu je nutné volit podle odborných hledisek, výbìr odpovída míchané smìsi. Nová míchadla jsou opatøena elektronikou a také možností volby dvoustupòové pøevodovky.

Použití: Elektrická škrabka usnadní odstránìní všeho. Zbytky lepidel, malty, sádry, tìsnící hmotu na dlaždièky, zbytky PVC a pìny kobercù se dají snadno odstránit i v obtížnì pøístupných rozích a úhlech. Únavna ruèní práce pøi tìchto pøípravných èinnostech patøí minulosti. Se spárovou škrabkou není odstránìní spárovací hmoty mezi kachlíky žádný problém. Zvláštì praktické pøi výmìnì jednotlivých kachlíkù. V spojení se širokým pøíslušenstvím nožù, špachtlý, zahnutých nožù anebo nožù se šikmým ostøím jsou k nenahrazení.

Pøíšlušenství: vodíci stojany pro dlabání, pro drážkování a stojany pro horizontální drážkování, stranový doraz se støedícím rozpìrným kuželem

SROVNAVAÈKY A TLOUŠKOVAÈKY

#

Dìlení: multibruska, kartáèovka, leštièka

ŠKRABKY

Použití: Moderní dvoukotouèové stolní brusky poskytují mnohem více pohodlí a bezpeènosti pøi práci, jako napøíklad bez klíèe nastavitelná podpìra pro obrábìné pøedmìty, velká clona pro ochranu oèí pøed proudem jisker a pod. Dvoukotouèová bruska slouží pro brousení, odhraòování a ostøení nástrojù všeho druhu, kovových profilù a podobnì, v øemeslné výrobì, zemìdìlství a prùmyslových závodech. K tichému chodu pøispíva i prachotìsné uložení v kulièkových ložiskách.

DLABAÈKY

Použití: Stacionární stroje, které jsou použitelné v malé dílnì, v závodì, pøímo na motáži a pøitom jsou pøenosné. Všechny funkèní a ovládací prvky se nacházejí ergonomicky nebo dokonce disponují spínaèem s krytem, který je možné uzamknout na visací zámek. Vzhledem k zvýšení bezpeènosti mají nìkteré stroje podpìovou pojistku, která zabezpeèí, že pøi výpadku proudu nedojde k samovolnému zapnutí stroje, ale stroj musí být opìt zapnut.

Použití: Tam, kde úhlová bruska a vrtaèky s brusným nástavcem narážejí na svoje hranice, je multibruska a kartáèovka ve svém živlu. Pøi odøezování, odstraòovaní lakù a barev, opracování svarù, opracování døeva, pøi sanaci, zabrušování, dokonèovacích pracích nebo odhraòování. S všestranným pøíslušenstvím oèistí výkonná multibruska - kartáè vše. Vymìnitelný kotouè leštièek umožòuje provádìt práce leštící i brusné s elektronicky øízenými otáèkami.

OPRACOVÁNÍ KOVU

1, FESTOOL - ES 125 / EQ - EXCENTRICKÁBRUSKA 2, DEWALT - DW 650 E - PÁSOVÁ BRUSKA PRO NÁROÈNÉ POUŽITÍ

Použití: Øetìzová dlabaèka patøí k nezbytným strojùm tesaøe nejen pøi stavbì nových krovù, ale díky kompaktní konstrukci a vzhledem k hmotnosti je vhodná i pro práci pøi pozdìjších úpravách a renovacích vazeb. Díky stabilnímu a velkoplošnému boènímu dorazu lze dlabaèku bezpeènì vést i v poloze nad hlavou na trámech již svázaných. Hloubka dlabu a jeho vzdálenost od kraje trámu se nastavuje kontinuálnì nastavitelnými dorazy s milimetrovou pøesností.

LEŠTÌNÍ, KARTAÈOVÁNÍ

Použití: Rùzní výrobci nabízejí nìkterá náøadí v provedení s rùzným pohonem. Rozšíøené elektronáøadí poskytuje vynikající výkon pøi tichém a èistém chodu. Obsáhlý program akumulátorového náøadí naproti tomu nabízí mnohým oblastem používání øešení bez kabelù. Náøadí je volnì použitelné i v prostøedí bez možnosti napájení. Kapacita akumulátoru se neustále zvyšuje. Pneumatické náøadí je øešením všude tam, kde je potøebné použití náøadí ve vlhkém, mokrém a výbušném provozu. Poskytuje velký výkon pøi minimální hmotnosti, pøekvapí snadnou manipulovatelností. Jednoduchá konstrukce zaruèuje bezporuchovost a dlouhou životnost. Náøadí s výkonným spalovacím motorem je øešením všude tam, kde není možnost napojení do elektr. sítì anebo kompresoru.

STAVEBNÉ TABU¼KY

Výrobci: Akunáøadí: AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Makita, Metabo, Protool Elektronáøadí: AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Makita, Metabo, Protool Pneumatické náøad : Bosch, DeWalt, Festool Náøadí se spalovacím motorem: Makita!

1, DEWALT - DW 390 - UNIVERZÁLNÍ PILA ALIGATOR 2, BOSCH - PNEUMATICKÁ KMITACÍ PILA 3, MAKITA - DCS330TH - BENZINOVÁ MOTOROVÁ PILA


PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

Tel.: 00420 / 225 434 410 Fax: 00420 / 225 434 444 e-mail: atlas@bohem-net.cz www.atlascopco.cz

Atlas Copco s.r.o. Prùmyslová 10 102 00 Praha 10 Èeská republika 4

2

,

$

5 Charakteristické znaky výbavy náøadí AEG na první pohled:

SPECIFIKACE Je to už víc než 100 let, co firma AEG vyvinula a zaèala prodávat elektrické náøadí k použití v prùmyslu a ve firmách. První vrtaèky, jejichž historie sahá až k roku 1887, byly pøevážnì litinové, tìžké a nepøenosné. Následující léta pøinesla rychlý vývoj lehkých, ergonomicky tvarovaných typù náøadí. V roce 1908 byly vyvinuty první pøíklepové vrtaèky a brzy poté se objevily na trhu první pøímé brusky, leštièky, vystøihovací dìrovaèky a pøímoèaré pily. Díky èetným praktickým, uživatelsky orientovaným aplikacím zaèala firma AEG urèovat nové standardy jakosti a výkonu. Mezi klíèové charakteristiky na podporu tohoto tvrzení patøí: univerzální sklíèidlo, antivibraèní systém AVS a systémy FIXTEC. Elektrické náøadí AEG: Pøedvoj inovací - v takovém pøípade si velmi dobøe poradíte s celou škálou elektrického náøadí AEG. AEG poskytuje kompletní výbìr náøadí nejvyšší kvality. Všechno elektrické náøadí AEG se vyvíjí na základì nejnovìjšího výzkumu a nových metod; od praktických zkušeností až po praktické použití. Elektrické náøadí AEG je mimoøádnì robustní a spolehlivé. Je synonymem pro dlouhou životnost, vysokou efektivnost a zlepšenou bezpeènost. Elektrické náøadí AEG je koncipováno podle nárokù užívatele.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Super Torque akumulátorová 14,4 vrtaèka 18 šroubovák

napìtí

kapacita akumulátoru

maximální moment* Nm

mm

9,6

1,4

0 - 300

1 - 21 (21O)

-

1,0 - 10

-

12

1,4

0 - 300

1 - 21 (21O)

-

1,0 - 10

10 20

-

12

1,4

0 - 360

10,4 /24,5

-

1,5 - 13

- kuføík VarioBox - 2x akumulátor

-

14,4

2,0

0 - 400

21 / 44

-

1,5 - 13

jmenovitý výkon

Nm

3

10 15 20

- kuføík VarioBox - 2x akumulátor

1,6

2,2

3

2,5 2,0 2,2

-

-

18

2,0

0 - 450

25 / 48

-

1,5 - 13

10 14

-

12

2,0

0 - 370

11 / 25

-

1,5 - 13

- kuføík VarioBox - 2xakumulátor

-

14,4

2,0

0 - 400

21 / 44

-

1,5 - 13

-

18

2,0

0 - 450

25 / 48

-

1,5 - 13

2

3

2,7

-

rychloupínací rychloupínací rychloupínací

napìtí

frekvence

poèet pøíklepù bez zatížení

energie pøíklepù

V

Hz

ot / min

pø / min

J

50

0 - 1200 / 0 - 3400

-

-

kg

mm

W

750

230

1

ERGOMAX

pøíklepová vrtaèka speciální pøíklepová ergonomická vrtaèka

2,1

- lehká a praktická - výkonná a trvanlivá - FIXTEC a rychloupínací sklíèidlo pro pohodlnou výmìnu nástrojù jednou rukou - 21 - stupòové nastavení krouticího momentu + další stupeò pro vrtání - elektronický pøepínaè pro plynulou regulaci otáèek - PBS 3000, profesionální akumulátorový systém - motor SuperTorque pro profesionální aplikace - elektronický pøepínaè pro plynulou regulaci otáèek - PBS 3000, profesionální akumulátorový systém - ergonomická konstrukce držadla tvaru T pro pohodlnìjší používání - 2 velmi kvalitní soupravy akumulátorù, ideální k trvalé práci - motor SuperTorque pro profesionální aplikace - pøíklepový režim vrtání se silným úderem - elektronický pøepínaè pro plynulou regulaci otáèek - motorová brzda QUICKSTOP - PBS 3000, profesionální akumulátorový systém

3

vrtané prùmìry standardní

doporuèené

15 16

- kuføík VarioBox

-

-

9

8 11 7

4

5

6

6

1

2

3

10 12

pøíklepová vrtaèka

1,4

- kuføík VarioBox

pøesnìjší výsledky práce 9. FIXTEC sklíèidlo s jedinou objímkou se slyšitelným zvukem pøi upnutí pro rychlou výmìnu nástroje jednou rukou 10. ergonomická rukoje tvaru T pro pohodlné držení, napø. ve stísnìném prostoru 11. velmi úèinná pøíklepová funkce pro rychlé vrtání se všemi prùmìry vrtáku: extrémnì vysoký poèet úderù, dokonce i na prvním pøevodovém stupni pøi vysokých otáèkách 12. optimalizovaný pøepínaè zpìtného chodu vpravo / vlevo prodlužuje intervaly údržby

pøíklepová vrtaèka

- kuføík VarioBox

v betonu - 20 v oceli - 13 ve døevì - 40

38

SB2E 1010RS

- kuføík VarioBox

0 - 2900

-

-

-

-

v betonu - 15 v oceli - 13 ve døevì - 30

9,5

- systém rychlé výmìny nástrojù FIXTEC - elektronika s plynulou regulací a pøed volbou otáèek - nový mechanizmus zpìtného chodu, který se uplatní pøi šroubování

850

230

50

0 - 1350 / 0 - 3200

-

-

-

-

v betonu - 20 v oceli - 13 ve døevì - 40

30 / 12

- antivibraèní systém AVS a mìkké držadlo Softgrip zaruèují až o 50% nižší vibrace - bezp. spojka pro max.ochranu uživatele - plnì izolovaná kovová pøevodovka

1010

230

50

0 - 1350 / 0 - 3200

-

-

-

-

v betonu - 20 v oceli - 16 ve døevì - 40

37 / 15,5

- antivibraèní systém AVS a mìkké držadlo Softgrip zaruèují až o 50% nižší vibrace - bezp. spojka pro max.ochranu uživatele - plnì izolovaná kovová pøevodovka

-

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- vysoký výkon a pøíjemná manipulace - IBM-Integrated-Metal-Block - technologie pro nejvyšší životnost a stabilitu - FIXTEC,systém pro rychlou výmìnu nástroje

50

-

2,7

POZNÁMKA

Demontovatelné hlavní zadní držadlo umožòuje lepší pøístup ke stísnìným místùm -sotva byste našli univerzálnìjší a výkonnìjší pøíklepovou vrtaèku, než je Ergomax.

11 12 16 18 20

pøíklepová vrtaèka

#

Nm

230

11 12 16 18 20

2,5

kroutící moment

630

-

SB2E 850 RS Explorer

urèení dle materiálu mm

15 16 20

SBE 630RX

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

⇐ Øada Super Torque v rámci AEG Power Tools: Ideální pro všechny obtížné aplikace a tam, kde je zapotøebí vysokého krouticího momentu. Mimoøádnì robustní motory a pøevody.

otáèky bez zatížení

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

1. demontovatelné zadní hlavní držadlo 2. výkonný motor 750 W s dostatkem výkonu pro všechny aplikace 3. dobøe pøístupná servisní pouzdra pro snadnou výmìnu uhlíkù 4. planetový pøevod pro vysoké otáèky a velký krouticí moment 5. ergonomický uspoøádaný vypínaè pøíklepu pro práci ve døevu a kovu 6. elektronický dvojitý spínaè s citlivou funkcí zrychlování 7. plnì synchronizovaný pøepínaè 2 pøevodù se západkovou funkcí 8. pøímé uchycení døíkù ve vøetenu pro

PØÍKLEPOVÉ VRTAÈKY

POZNÁMKA

⇒ 20 nastavení krouticího momentu, pøíklepový režim a profesionální kovové rychloupínací sklíèidlo.

Hmotnos

skupina

ot / min

-

1,5

12

Ah

Wh

BDSE 12T

SB2E 12T

V

mm

1,5

Super Torque akumulátorová 14,4 vrtaèka 18 šroubovák

upínací prùmìry

kg 9,6 / SUPER / akumulátorová vrtaèka, 12,0 šroubovák 12

pøepínaní momentu

hmotnost s akumul.

rychloupínací rychloupínací rychloupínací

BEST 9,6 X

otáèky bez zatížení

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

Velmi kvalitní èlánky baterií s velkou hustotou elektrolytu a se systémem kontaktù zajištìným pøed opotøebením.

typ sklíèidla

AKUMULÁTOROVÁ VRTACÍ A ŠROUBOVACÍ TECHNIKA

POPIS VÝROBKU

⇐Oboustranný flexibilní systém: Všechny baterie lze vložit obìma smìry, což umožòuje lepší pøístup a lepší vyváženost.

rychloupínací

skupina

typ sklíèidla

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKÙ:

1. Integrated-Metal-block - sedla ložisek a ozub. kol ze slitiny. 2. Pøíme vkládání nástroje - Pro pøesnou snadnou manipulaci. 3. Planetové pøevody - poskytují zvýšený výkon. 4. Bezpeènostní vypínaè - Chránìný pøed pronikáním prachu. 5. Kompenzátor vibrací - Sestáva z kruhové schránky naplnìné olejem, ve které se pohybují kulièky. 6. Bez použití nástroje - Ochranný kryt lze rychle uvolnit. 7. Uzávìr vøetena - Šetøí èas pøi výmìnì brusných kotouèù. 8. Programovatelný mikroèip 6 RTR - Registruje celkovou dobu provozu stroje a další provozní údaje. 9. Funkce Roto-stop - Pro nastavení èela sekáèe do úhlu práce. 10. Dvoustranný akumulátor - Pro zlepšenou vyváženost a flexibilitu. 11. Antivibraèní systém AVS - Redukuje zpìtné pøenášení vibrací. 12. Kovová pøevodovka - Optimální uložení ozubených kol. 13. Motor nové generace LokTor - Koncipovaný speciálnì pro použití v robustním výkonném náøadí. Výkonný, trvanlivý a snadno udržovatelný díky vnìjšímu pøístupu k uhlíkùm 14. Kombinovaný nástroj - Pro vrtání a vrtání s pøíklepem 15. FixTec - usnadòuje výmìnu nástrojù. 16. Výkonná elektronika - Pøesné nastavení otáèek, krouticího momentu nebo frekvence. 17. Nízky profil pøevodovky - Umožòuje pro práci zvolit lepší z øezných hran. 18. Bezpeènostní spojka - Efektivní ochrana pro obsluhujícího i stroj pøi zablokování. 19. Odsávání - Pro snadnou a èistou práci. 20. Držadlo Softgrip - ergonomicky øešená rukoje s obložením pro snížení únavy.

⇐ FIXTEC: výmìna nástroje v nìkolika sekundách jednou rukou.

Lehké a ergonomické, výkonné a mnohostranné - nový nejvyšší standard pro pøíklepové vrtaèky, design navržený pro profesionální použití.

Zjednodušení servisu: snadný pøístup pro výmìnu poškozeného pøívodního kabelu.

STAVEBNÍ TABULKY

⇒ Explorer: chrání Vás a zajišuje provedení práce bez poškození vodièù a potrubí tím, že pomáha nalézt trubky a vodièe pøedtím, než do nich zavrtáte.

&


-

- kuføík VarioBox

kombinované kladivo

3,6

SDS - max SDS - max

kompaktní kladivo

PN 5000 E

PN 18 X

akumulátorové vrtací kladivo

energie pøíklepù

230

50

0 - 1200 0 - 1290

0 - 4300

2,7

50

I. 0 - 970 II. 0 - 3000

jmenovitý

J

230

4000

mm

-

3,1

-

5,9

11 18 20

- kuføík VarioBox

11 12 16 18 20

8,9

- kuføík VarioBox -

beton : φ 22 ocel : φ 13 døevo : φ 30

-

beton : φ 30 ocel : φ 20 døevo : φ 66 korunka : φ 62

- 2 x akumulátor - nabíjeèka BCU 60 - hloubkový doraz - držák bitù

-

- FIXTEC - patent. systém pro výmìnu nástrojù v nìkolika sekundách - bezpeènostní spojka pro ochranu stroje a obsluhy, pokud by se vrták zablokoval - reverzibilní èinnost pro snadné odstraòování šroubù

-

- FIXTEC - patent. systém pro výmìnu nástrojù v nìkolika sekundách - bezpeènostní spojka pro ochranu stroje a obsluhy, pokud by se vrták zablokoval - zpìtný chod pro snadné odstraòování šroubù

-

- FIXTEC - patent. systém pro výmìnu nástrojù v nìkolika sekundách - vypínání úderù pro vrtání do døeva nebo kovu, vypnutí rotace pro sekání - servisní pouzdro pro snadnou výmìnu uhlíkù, bezpeènostní spojka

230

0 - 970

0 - 4200

3,4

-

-

beton : φ 30 ocel : φ 16 døevo : φ 40 korunka : φ 82

230

50

205 - 410

1700 3400

10,5

-

-

beton : φ 40 korunka : φ 105

-

- synchronizace øadicí páèky - stupnice ovládání otáèek pro nároèné úkoly / práci - AVS na pøedním a zadním držadle - obì držadla mají mìkkou rukoje - v dìrov. cihlách a citlivých materiálech

230

50

0 - 300

0 - 3200

11

-

-

beton : φ 50 korunka : φ 125

-

- plnì integrovaný AVS pro obì držadla - ovládaè zmìny otáèek pro snadný zaèátek vrtání a pohodlnìjší ovládání - Roto - stop a funkce nastavení dláta do rùzných poloh - pøední držadlo plnì otoèné

18

0 - 1050

3600

1,9

-

-

beton : φ 18 ocel : φ 10 døevo : φ 26

-

- univerzální - 3 náøadí v jednom (vrtaèka / pøíklepová vrtaèka / šroubovák) - montážní práce ve výškách nebo bez el. - kovové sklíèidlo 13 mm a adaptér Fixtec s možností pøímého nasazení šroubovacího bitu - zdarma

15 16 18 20

3,5

POZNÁMKA

50

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

-

-

-

-

tìžké vrtací a sekací pneumatické kladivo

pø / min

11 15 18 20

- kuføík VarioBox

3

PN 4000 E

ot / min

výkon

kapacita akumulátoru : 2,0 Ah

výkonné a kompaktní kladivo

3

Hz

urèení dle materiálu

400 / 750

PN 3500 X

-

V

doporuèené

510 / 1005

2,9

11 12 15 18 20

W

vrtané prùmìry standardní

525 / 1050

3

frekvence

- kuføík VarioBox

napìtí

15 16 18

2,3

výkon / pøíkon

mm

300 / 600 310 / 620 *

kg

poèet pøíklepù pøi zatížení

otáèky bez zatížení

505 / 1010

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

-

FIXTEC / SDS - plus FIXTEC / SDS - plus

PN 3000 SUPER X2

hmotnost

POPIS VÝROBKU

lehké vrtací kladivo pro menší kotvící otvory

Rychloupínací / FIXTEC

VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVA

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

PN 2200 R PN 2200 RX*

SDS - plus

skupina

typ sklíèidla

$

⇐ AVS - poskytuje lepší ovládání, snížené namáhání kloubù paže a klíè k dokonalému ovládání : Systém AVS snižuje vibrace až o 50 %

V

Ah

ot / min

Nm

Nm

mm

-

šrouby do suchého zdiva : φ 3,9 samoøezné vruty : φ 6,3 / 6 upnutí døíkù : 1/4”

50

0 - 3600

prùmìr pilového kotouèe mm zdvih : 26 mm kyvná funkce : 4 stupnì

0 - 45

pøímoèará pila

2,2

frekvence

mm

napìtí

kg

otáèky pilového kotouèe

W

V

Hz

ot / min

230

50

jmenovitý

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

360 / 710

POPIS VÝROBKU

výkon / pøíkon

-

1

poèet zdvihù :

15 16 19 20

- kuføík VarioBox -

2,4

- kuføík VarioBox

360 / 600

pøímoèará pila

230

50

310 / 570

- kuføík VarioBox

230

347 / 550

1,9

230

560 / 1010

pøímoèará pila

230

950 / 1500

15 16 19 20

STEP 90 X

230

50

50

16

USE 600

pila ocaska

3,0

- kuføík

19

okružní pila

4,0

- vodíci lišta GR 1500 7

KS 66 S

okružní pila

5,6

19

- vodíci lišta GR 1500 -

Dokonalý vzhled øezné hrany pro pøesné a hladké výsledky.

500 3000 poèet zdvihù : 1000 3200 poèet zdvihù :

zdvih : kyvná funkce : 4 stupnì

- vysoké obrátky pro rychlé utahování šroubù v sériových aplikacích a v sádrokartonech - výkonný motor, tichá a velmi pøesná vypínací spojka - snadné odstraòování dorazového “nosu” se štíhlým profilem pro nastavování hloubky - plynulá regulace otáèek ovládaná elektronickou spouští - mìkké držadlo (softgrip) a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci - snadný pøístup k uhlíkùm po demontáži držadla softgrip

pøípojka pro odsávaní prachu

o

mm

mm vyfukování pilin a integrovaný adaptér pro odsávání pilin

- konstrukce štíhlého válcovitého držadla s integrovanou mìkkou èástí pro optimalizovanou ergonomickou a pohodlnou manipulaci - systém Fixtec pro rychlou výmìnu pilového listu bez pøípravku - pøesné vedení pilového listu opìrným váleèkem na jehlovém ložisku umístìným ve velmi nízke poloze - pøesné vedení listu mimoøádnì velikým vodicím váleèkem

odfukovaè pilin a integrovaný adaptér pro odsávání pilin

- systém Fixtec pro rychlou výmìnu pilového listu bez pøípravku - nastavení základní desky Fixtec pro kosé øezy do 45O bez pomùcek - integrované aretaèní zaøízení pro 0O a 45O - pøesné vedení pilového listu opìrným váleèkem na jehlovém ložisku umístìným ve velmi nízké poloze - nastavení základní desky v podélné rovinì

odfukovaè pilin a integrovaný adaptér pro odsávání pilin

- systém Fixtec pro rychlou výmìnu pilového listu bez pøípravku - štíhlá konstrukce držadla se zabudovanou mìkkou èástí pro optimálnì ergonomickou a pohodlnou manipulaci - základní deskou lze posouvat v podélném smìru pro øezání tìsnì u hran a pro pøesné kosé øezy do 45O - elektronika pro plynulou pøedvolbu frekvence kmitù

-

- její konstrukce zaruèuje dlouhou životnost, otoèná botka zvyšuje životnost pilového listu, práce vyžadující ponorné øezání již nejsou problém, díky pevnému upnutí pilového listu - vstupný otvor není nutný - kompaktní, lehká, s ovládáním promìnných otáèek - plnì izolovaná kovová pøevodovka - vše v kulièkových a váleèkových ložiskách

0 - 45

zdvih : 19 mm kyvná funkce : 4 stupnì

0 - 45

zdvih : 19 mm

-

160

-

0 - 2400

-

K 55

550 2700 poèet zdvihù :

15 16 19

STEP 1200 X

&

-

hloubka øezu

230

POZNÁMKA

nastavení úhlu øezu

- kuføík VarioBox

upínací prùmìry

mìkKé døevo: 225 mìk./tv.dø. : 90 / 70 mìkké døevo : 110 mìk./tv.dø. : 110/80 ocel/hliník/keramika: ocel / profil / trubky: ocel / hliník : ocel / hliník : 10/25/10 10 / 150 / 75 8 / 15 10 / 30

šroubovák

1,5

275 / 550

SE 4000

hmotnost

ŠROUBOVÁNÍ skupina

pøepínaní momentu

16 20

STEP 800 X

PÍLENÍ , ØEZÁNÍ

#

otáèky bez zatížení

maximální moment

Wh

napìtí

mm

kg

Zatáhnìte kroužek zpìt a vyjmìte adaptér SDS - plus. Vložte adaptér se sklíèidlem a jste pøipraveni k vrtání ve døevu nebo v oceli, anebo pro šroubovací práce. Ani by to nemohlo být snazší.

kapacita akumulátoru

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý výkon

POPIS VÝROBKU

hmotnost s akumul.

skupina

Elektrické náøadí AEG - mnohostranná vrtací kladiva: 2 rychlosti a roto-stop pro široký rozsah aplikací.

POZNÁMKA

- ergonom. držadlo s dalším držadlem pro úèinnou práci obìma rukama

50

5200

0 - 55

4 x zlepšené - bezpeènostní spínaè s bezpeènostním zámkem odsávání pilin - samouzavírací ochranný kryt

- pøesné øezy bez otøepu v kombinaci s vodící lištou GR 1500 - ergonom. držadlo s dalším držadlem pro úèinnou práci obìma rukama - bezpeènostní spínaè s bezpeènostním zámkem

50

5600

210

0 - 45

0 - 66

4 x zlepšené - samouzavírací ochranný kryt odsávání pilin - pøesné øezy bez otøepu v kombinaci s vodící lištou GR 1500 - plynulé nastavení kosého úhlu do 45O - zámek vøetene

Patentovaná technologie Fixtec: výmìna listu v nìkolika sekundách bez potøeby dalšího nástroje. K dosažení perfektních pracovních výsledkù má i kyvnou funkci.

⇒ Vodící lišta je užiteèný pomocník a umožòuje pøesné øezy s menším štìpením. Kosé øezy až do 45O lze realizovat s jakoukoli pilou.

⇐ ⇑ STEP 800 X má nejen pøekvapivou hloubku øezu 110 mm, ale také dvojitý systém FIXTEC: výmìnu listu - bez pøípravku i nastavení základní desky.

STAVEBNÉ TABU¼KY

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE


hoblík

kg

mm

W

V

2,5

- srovnávací/tlouškovací pøípravek HV 82 - 102

500

230

frekvence

napìtí

HOBLOVÁNÍ

H 500

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

hmotnost

skupina

PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE otáèky bez zatížení

nastavení úbìru

šíøka zábìru

ot / min

mm

mm

17 000

0 - 1,6

82

- elektronicky vyvážené upnutí nástroje - oboustranné kalené ocelové nože - žlábek tvaru V pro orovnávaní úkosù - plynulé nastavení hloubky hoblování - pøipojení pytle na tøísky nebo odsávacího systému - mùže být pøestaven na stacionární použití a pro použití nástrojù pro rustikální povrch

102

- elektronika s mìkkým rozbìhem pro bezpeènou manipulaci - elektronicky vyvážený høídel, - oboustranné kalené ocelové nože - žlábek tvaru V pro orovnávaní úkosù - promìnné nastavení hloubky hoblování - pøipojení pytle na tøísky nebo odsávacího systému - mùže být pøestaven na stacionární použití a pro použití nástrojù pro rustikální povrch

POZNÁMKA

19

50

-

HBE 800 široký hoblík

16 19

3,3

- srovnávací/tlouškovací pøípravek HV 82 - 102

800

230

50

11 000

0 - 2,0

pracovní zdvih ot / min

BBSE 1100 široká pásová bruska

EXE 460

napìtí

frekvence

otáèky bez zatížení

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

BROUŠENÍ

brusná deska

pøípojka pro odsávaní prachu

mm

mm

mm

5,0

230-400

-

-

100 x 140

-

460

230

50

4000 5000

-

-

125 / 150

-

- prùmyslový standardní vzor s 6 otvory (3M) - elektronika pro broušení a leštìní prizpùsobené materiálu - automaticky brzdicí systém ABS potlaèuje vysoké otáèky základní desky pøi rozbìhu - velký prùmìr kmitání (7mm) zajišuje optimální pokrytí - jedineèný systém výmìny základní desky AEG

260

230

50

11000

-

-

91 x 185

-

- dvoucestná elektronika pro dokonalé výsledky broušení na rùzných materiálech - vysoký kmitoèet oscilací pro jemné brouèení - rychlá a snadná výmìna brusného papíru - integrovaná turbinka pro optimální odstraòování prachu otvory v brusném papíru a v brusné desce

16 19

2,0

- kuføík VarioBox

vibraèní bruska

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

50

15 16 18

- kuføík VarioBox

POZNÁMKA

230

-

2,5

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- výkonný motor 1100 W - mimoøádne veliký brusný povrch 100 x 140 mm - kompaktní konstrukce, ideální pro broušení tìsnì u hran - dvoucestná elektronika s pøedvolbou rychlosti pásu - úèinné odstraòování prachu integrovanou turbinkou - souprava stolní montáže pro stacionární práci (pøíslušenství)

16 19

- souprava stolní montáže pro stacionární práci 1100

excentrická bruska

VSSE 260

brusný zdvih

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

hmotnost

skupina

-

-

1600

⇐ Široký pás brusky BBSE 1100, kombinovaný s výkonným motorem, zajišuje pozoruhodný odbìr materiálu.

úhlová bruska

1,5

W

V

Hz

ot / min

7

750

230

50

10 000

-

-

∅ 125

-

- robustní kovová pøevodovka, zámek vøetene - prùmìr kotouèe 125 mm - matice FIXTEC s integrovanou bezpeènostní spojkou - pøevodovou hlavou lze otáèet po skocích 90O - kompaktní konstrukce se spínaèem ERGO - optimalizovaná pro obsluhu levou a pravou rukou

1200

230

50

11 000

-

-

∅ 125

-

- uhlová bruska 125 mm - FIXTEC pro výmìnu kotouèù bez klíèe - patentovaný zaskakovací chrániè - ergonomické držadlo - bezpeènostní uzamykání vøetene - uhlíky s automatickým odpojením, snadná výmìna uhlíku

1450

230

50

2600 11000

-

-

∅ 125

-

- elektronika plynulé regulace otáèek, mìkký rozbìh - výmìna kotouèù bez klíèe FIXTEC - tepelná ochrana proti pøetížení motoru - kryt na zaskoèení - vypínaè pøi nepøítomnosti obsluhy, bezpeènostní blokování vøetene - snadná výmìna uhlíkù

∅ 230

-

- výkonný motor 2300 W - bezpeènostní zámek vøetene, bezpeènostní spínaè - mimoøádnì plochá pøevodová hlava pro práci na špatnì pøístupných místech - pro øezné a brusné kotouèe s prùmìrem 230 mm - 3 rùzné polohy pøedního držadla

pracovní zdvih ot / min

brusný zdvih

otáèky bez zatížení

mm 6

WS 8 - 125 MX

frekvence

kg

⇑⇒ Integrované odsávání pilin je dùležité pro dosažení dobrých koneèných výsledkù.

150 mm

napìtí

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

125 mm

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

hmotnost

skupina

⇒ Souprava namontovaná na stole umožòuje uživateli pøidržovat kus, nikoli elektrické náøadí, a to pro lepší kontrolu a kvalitu povrchu.

výmìnný brusný talíø

pøípojka pro odsávaní prachu

mm

mm

mm

15 17

- kuføík VarioBox -

ÚHLOVÉ BRUSKY

6

WS 12-125 MX úhlová bruska

2,1

7

15 17

- kuføík VarioBox 4

WSE 14-125 MX úhlová bruska

2,1

6

15 16 17

7

- kuføík VarioBox 7

WSA 230 S úhlová bruska

4,8

-

2300

230

50

6600

-

-

prùmìr nástroje

nastavitelná hloubka záøezu

pøípojka pro odsávaní prachu

hmotnost

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

napìtí

frekvence

POPIS VÝROBKU

otáèky bez zatížení

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

mm

mm

mm

1300

230

50

9500

125

8 - 30

-

16 19

MFE 1305

drážkovací frézka na zdivo

3,7

- kuføík VarioBox

l/s

cm

1200

230

50

-

60

1500

230

50

-

60

rozsah teplot

horkovzdušná opalovací pistole

6,8

- papírový filtr

m

l

l

dB

-

145

-

16

12

-

- výkonná sací turbina s paralelním motorem - kruhová skládací filtraèní vložka - mokré a suché èištìní, - papírový filtr - ochrana pøed pøeplnìním za mokra - kompletní dodávka s pøíslušenstvím - kontejner se 4 koleèky pro snadný pohyb

-

180

-

26

20

-

- výkonná sací turbina s paralelním motorem - zásuvka pro automatické zapínání pøi použití s elektrickým náøadím - kruhová skládací filtraèní vložka - mokré a suché èištìní, - papírový filtr - ochrana pøed pøeplnìním za mokra

plynulé øízení teploty -

-

g / min

-

min

mm

ano

-

-

-

-

-

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

frekvence

POWERTHERM 600 EC

mbar

2

-

napìtí

skupina PISTOLE

POPIS VÝROBKU

- papírový filtr

jmenovitý pøíkon

NT 1500 A

mokrý a suchý odsávací systém

5,6

hmotnost

VYSÁVÁNÍ

NT 1200

kg

mm

W

V

Hz

2000

230

50

O

C

POZNÁMKA

rozmìry tav. lepidla

W

objem filtr. vaku

hluènost

Hz

pøípojný objem kabel nádoby

doba nažhavení

frekvence

V

podtlak

proud studený vzduchu vzduch -

l / min

poèet lepicí topných výkon èlánkù

16

0,6

- nástavce aplikací

90 - 600 300 / 500

-

#

POZNÁMKA

regulace vzduchového prudu

napìtí

mm

W

kg

mokrý a suchý odsávací systém

výkonové zatížení objemové povrch zásuvky proudìní filtru vysavaèe

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- výkonný motor 1300 W - elektronika s tepelnou ochranou proti pøetížení, mìkkým rozbìhem a konstantními otáèkami - univerzální adaptér na odsávání prachu - uzamèení vøetene

hmotnost

skupina

FRÉZOVÁNÍ

skupina

-

POZNÁMKA

-

STAVEBNÍ TABULKY

POZNÁMKA

- pro odstraòovaní starých nátérù, tváøení a svaøování plastù, mìkké pájení - elektronika ovládána teplotním èidlem pro nastavení teploty v rozsahu 90O C až 600O C - protiskluzový povrch pro stacionární použití

&!


$

4

2

,

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

Tel.: 00420 / 261 300 111 Fax: 00420 / 261 300 511 e-mail: jan.nemec@cz.bosch.com www.bosch.cz Tel.: 00421 / 2 / 682 736 22 Fax: 00421 / 2 / 682 736 00 e-mail: naradie@sk.bosch.com www.bosch.sk

Robert BOSCH s.r.o. Pod Višòovkou 25/1661 142 01 Praha 4 Èeská republika Robert BOSCH s.r.o. Kutlíková 17 852 50 Bratislava 5 Slovenská republika

5

SPECIFIKACE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Firma Bosch je po celém svìtì pojmem pro mnoho výrobkù - pøedevším pro elektrickou a elektronickou výbavu motorových vozidel, pro techniku vstøikování, hydraulické a pneumatické systémy, domácí spotøebièe a elektrické ruèní náøadí, balící stroje, prùmyslové vybavení a pro tepelnou techniku. Skupina firem Bosch patøí k nejvìtším nìmeckým podnikùm. V celosvìtovém mìøítku má za sebou již více než stoletou tradici své existence. První zahranièní zastoupení založila již v roce 1898 ve Velké Británii. Když pøed 116 lety Robert Bosch ve Stuttgartu zakládal malou dílnu pro jemnou mechaniku a elektrotechniku, netušil, že se obchodní názvy skupiny firem Bosch stanou pojmy ve svìtì automobilového prùmyslu, komunikaèní techniky, spotøebního zboží a výrobních zaøízení. V souèasnosti je Bosch zastoupen v 50 zemích, pøièemž nejdùležitìjšími trhy jsou kromì Nìmecka trhy severní Ameriky (pøedevším USA), Asie, jižní Ameriky, støední a východní Evropy. Po celém svìtì Bosch provozuje 193 výrobních závodù, z toho 150 mimo území Nìmecka, navíc disponuje 250 dceøinými a podílovými spoleènostmi. V roce 2001 podniky skupiny Bosch zamìstnávaly 221 000 pracovníkù. Podle pøedbìžných údajù za rok 2001 celosvìtový obrat firmy Bosch dosáhl 34 mld. EUR, tedy o osm procent více než v pøedešlém roce. Podstatnou souèástí úspìšné strategie je mohutná inovaèní energie, která vychází ze širokého okruhu zkušených pracovníkù. Skupina Bosch investuje znaèný podíl svého obratu do výzkumu. Na celém svìtì pracuje pro Bosch pøes 12 500 vìdcù, inženýrù a technikù na stálém zlepšování funkènosti a spolehlivosti výrobkù a na vývoji nových produktù a systémù. Na èeském území je spoleènost aktivní od konce 19. století, kdy obchodovala také s firmou Laurin & Klement. Oficiální poboèka Bosch byla založena roku 1920 v Praze a po nucené 44leté pøestávce se po roce 1989 vrátila a od prosince roku 1991 je opìt èinná. Za dobu své pøítomnosti na èeském trhu si Bosch vybudoval nezamìnitelný image významného výrobce a investora a jeho výrobky se úspìšnì zabydlely nejen v èeských domácnostech, ale i automobilech, servisech a všech prùmyslových podnicích. V Èeské republice totiž sídlí kromì obchodního zastoupení spoleènosti v Praze rovnìž výrobní závody v Jihlavì, Èeských Budìjovicích, Brnì a Rožnovì pod Radhoštìm. Robert Bosch odbytová spoleènost s r.o. se zabývá prodejem výrobkù automobilové techniky a automobilové diagnostiky pod znaèkou BOSCH, tepelné techniky pod znaèkou JUNKERS, autohifi a navigace pod znaèkou BLAUPUNKT, elektrického ruèního náøadí a zahradní techniky pod znaèkami BOSCH, SKIL a DREMEL a telekomunikaèní techniky pod znaèkou TENOVIS.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Bosch SDS-systém - Rýchla a pohodlná výmìna nástroje z náøadí bez pomoci pøídavného nástroje. 2. Konstantní elektronika - Pøísun síly pøi vyšší zátìží a pøi udržení stálych otáèek. 3. Bosch SDS-DI-Upínání nástrojù - Pro jednoduchou vymìnu diamantových vrtacích korunek bez náøadí. 4. Pravý a levý chod - Vhodné pro šroubování, èi pohodlné vytažení zaseklého vrtáku v armování. 5. Upínání SDS-plus - Optimální pøenos síly a dobré vedení náøadí. pevné a bezpeèné usazení vrtákù a

sekáèù ve vrtacích kladivech 2-4 kg-tøídy.

6. Omezení nábìhového proudu - Náøadí je vybaveno omezením nábìhového proudu (16 A) pro bezpeè nìjší start bez vyhození pojistek. U úhlových brusek s oznaèením “J”. 7. Rychloupínací systém SDS-top - Robustní rychloupínací systém SDS-top s upínací stopkou φ 14 mm je vyvinut pro vrtací kladiva tøídy 4 kg. 8. Aretace vøetene - Rychlá, jednoduchá výmìna brusných kotouèù napø. u úhlových brusek pomocí

aretaèního tlaèítka.

9. Upínání SDS-max - Optimální pøenos síly a dobré vedení náøadí. Pevné a bezpeèné usazení vrtákù

a sekáèù ve vrtacích a sekacích kladivech od 5 kg-tøídy výše.

10. Bezpeènostní spojka - Bezpeènostní spojka pro ochranu proti pøetoèení pøi náhlem záseku vrtáku v armování. 11. Suchý zip - Pro rychlou a jednoduchou výmìnu brusných papírù napø. u excentrických brusek. 12. Øídící elektronika - Elektronické nastavení poètu otáèek podle povahy opracovávaného materiálu. Vhodné pro pøesné, jemné navrtání, šroubování a jemné zaøíznutí.

GSR VE-2 12,0

akumulátorová 14,4 vrtaèka šroubovák velké prùmìry 24,0

2,2 2,5 3,1 2,1 2,2 2,8

GSR 12 VPE-2 akumulátorový vrtací šroubovák výkonná planetová pøevodovka

2

4

- držák na opasek - pøídavná rukoje - popruh 2

4

- držák na opasek - pøídavná rukoje - popruh 2

1,8

W

V

Ah

ot / min

-

12

2,4

-

14,4

2,4

-

24

1,4 / 3,0

-

12

2,4

-

14,4

2,4

-

24

2,0

-

12

2,0

0 - 490 / 1700 0 - 500 / 1750 0 - 520 / 1850 0 - 400 / 1400

pøepínaní momentu

maximální moment

otáèky bez zatížení

jmenovitý

mm

výkon / pøíkon

hmotnost s akumul.

skupina

kg

napìtí

GSB VE-2 12,0

akumulátorová 14,4 vrtaèka - šroubovák pøíklepové vrtání 24,0

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

kapacita akumulátoru

rychloupínací

POPIS VÝROBKU

upínací prùmìry

Nm

Nm

mm

1,5-9 / 15* 19 / 50

8 / 13 / 30 / 12**

1,5-9 / 15* 21 / 50

8 / 13 / 32 / 13**

1-10 / 15* 30 / 55

- / 14 / 36 / 17**

1-10 / 15* 30 / 47

10/ 13 / 16 / 30**

0 - 400 / 1400 0 - 450 / 1500

1-10 / 15* 35 / 50

10/ 13 / 16 / 32**

0 - 400 / 1400

1-10 / 15* 30 / 47

- / 15*

38 / 65

- / 15 / 38 / -**

4

- držák na opasek - pøídavná rukoje - popruh

6 / 13 / 15 / 25**

POZNÁMKA

- *poèet stupòù krouticích momentù - **max prùmìr šroubu, φ vrtání v oceli / hliníku / kameni - pro velké prùmìry vrtání a šroubování - planetová pøevodovka pro vysoku životnost a pøenos síly - Auto-Lock pro výmìnu náøadí jednou rukou - *poèet stupòù krouticích momentù - **max prùmìr šroubu, φ vrtání v oceli / hliníku / kameni - pro velké prùmìry vrtání a šroubování - planetová pøevodovka pro vysoku životnost a pøenos síly - Auto-Lock pro výmìnu náøadí jednou rukou

2 - rychloupínací sklíèidlo s rozsahem upínaní 0,5 - 8 nebo 0,5 10 mm; zpùsob upínání sklíèidla 3/8 - 24, 1/2 - 20 nebo B - 12

NiCd, 2,0 Ah

NiMH, 2,0 Ah

Bity a prodloužené bity Bosch jsou vždy praktickým øešením problému. Dodávájí se ve všech bìžných velikostech, event. pro prùmìry závitù a šroubù s hlavou s podélnou drážkou, køížovou drážkou, Torx a šroubù s vnitøním šestihranem. Tvrdost bitù a prodloužených bitù urèuje rozhodujícím zpùsobem délku jejich životnosti a užitné vlastnosti z hlediska použití (šroubování do mìkkých nebo tvrdých materiálù). Procesem tvrzení je tedy ovlivnìna zejména pevnost v lomu a otìru.

1

NiMH, 3,0 Ah

Pohonné systémy šroubovacího náøadí Bosch v pøehledu :

190 / 350

230

50

50

2

1,1

jednorychlostní vrtaèka do døeva, na míchaní

pøepínaní momentu

upínací prùmìry

Hz

ot / min

Nm

Nm

mm

0 - 4000

3,5

-

11,5 / 6,0

-

- elektronika pro pøesné navrtání φ ocel: 13 - 8 - sklíèidlo zajištìno støed. šroubem φ hliník: 20 - 12 - synchronizovaná pøevodovka, lze pøepínat i za chodu φ døevo: 32 - 20 - krk vøetena φ 43 mm

115 / 50

-

- elektronika pro pøesné navrtání φ ocel: 23 - 13 - krk vøetena φ 43 mm φ hliník: 28 - 18 - køížová rukoje a opìrná deska φ døevo: 50 - 35 - spínaè se zapíná a aretuje jedním prstem

-

φ ocel: 32 φ hliník: 50 φ døevo: 70

- vždy správne otáèky pro nejrùznìjší aplikace - pro vrtání jádra pøi stavbì ocelových konstrukcí s magnet. stojanem - spínaè se aretuje jedním prstem

φ ocel: 13 φ hliník: 20 φ døevo: 40

- elektronika pro pøesné navrtání - vhodné i pro šroubování a míchaní - pro vrtání vìtších prùmìru do døeva - vypínací uhlíky pro ochranu motoru - krk vøetena φ 43 mm

285 / 550

- sklíèidlo s ozubeným vìncem 13 mm - pøídavná rukoje

230

670 / 1150

1,95

4

230

50

1000 / 1500

GBM 13HRE “high torque”

otáèky bez zatížení

POZNÁMKA

φ ocel: 6,5 φ hliník: 8 φ døevo: 15

- velmi vysoké otáèky pro malý prùmìr vrtání - øídicí elektronika pro pøesné navrtání - snadná manipulace díky kompaktnímu designu, i pøi vrtání “nad hlavou”

228 x 196 2

230

50

2

4,8

- vyrážecí klín - trubkové držadlo - kuželový trn 405 x 275

7,3

- vyrážecí klín - trubkové držadlo 420 x 635 2

2,1

I. stupeò 0 - 1000 II. stupeò 0 - 1900

332 x 208

GBM 32-4 Ètyørychlostní vrtaèka pro vrtání kovù

5

4

- rychloupínací sklíèidlo - držák na opasek

I. stupeò 0 - 280 II. stupeò 0 - 640

-

4

- sklíèidlo s ozubeným vìncem 13 mm - pøídavná rukoje 294,5 x 207,5

285 / 550

dvourychlostní vrtaèka vysoce výkonná s køížovou rukojetí

4

maximální moment

V

3

220 / 130 / 120 / 93

napìtí

W

2

1 - vnìjší šestihran podle DIN 3126-C6.3 2 - vnìjší šestihran podle DIN 3126-E6.3 3 - vnìjší plochá hrana podle DIN 3126-G.7 4 - vnitøní ètyøhran podle DIN 3121 5 - rychloupínání SDS-plus

frekvence

jmenovitý výkon/pøíkon

mm

GBM 23-2 E

-

skupina

hmotnost s akumul.

rychloup. 13 mm rychloup. 10 mm

kg

GBM 13-2 RE dvourychlostní vrtaèka vhodné i pro šroubování

1

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

GBM 6 RE

jednorychlostní vrtaèka bezproblámové vrtání i “nad hlavou”

-

VRTACÍ TECHNIKA

&"

typ sklíèidla

Výhody èlánkù s technologií NiMH: neobsahují kadmium, které více nezatìžuje životní prostøedí, jsou o 20 % lehèí a až o 33 % menší než èlánky NiCd

23

50

0 - 550

60

-

STAVEBNÉ TABU¼KY

7

6 - pro šrouby s rovnou drážkou; provedení Extra - Hart a ISO - TEMP 7 - pro køížové šrouby Phillips; provedení Extra - Hart, ISO - TEMP, ISO - TEMP ACR a IMPACT 8 - pro køížové šrouby Pozidriv; provedení Extra - Hart, ISO - TEMP, ISO - TEMP ACR a IMPACT 9 - pro vnitøní šrouby Torx; provedení Extra - Hart, ISO - TEMP a IMPACT 10 - pro šrouby s vnitøním systémem Torx s pojistným kolíkem ( Tamper resistent ); provedení Extra - Hart a ISO - TEMP 11 - pro šrouby s vnitøním šestihranem; provedení Extra - Hart, ISO - TEMP a IMPACT

2

POPIS VÝROBKU

6

Bity a prodloužené bity se šestihrannou upínací stopkou 1/4” :

1) - rychloupínací sklíèidlo s rozsahem upínaní 1 - 10 nebo 1,5 10 mm; zpùsob upínání sklíèidla 3/8 - 24 nebo 1/2 - 20

Vysoce výkonný planetový pøevod akumulátorových pøíklepových šroubovákù Bosch s velmi dlouhou dobou životnosti, klidným chodem a maximálním pøenosem síly.

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- *poèet stupòù krouticích momentù - **max prùmìr šroubu, φ vrtání v oceli / hliníku / kameni - pro vrtání s pøíklepem, vyvrtávání a šroubování - planetová pøevodovka pro vysokou životnost a pøenos síly - Auto-Lock pro výmìnu náøadí jednou rukou

Sklíèidla do 10 mm pro akumulátorové náøadí :

ozub.vìnec 13mm

#

AKUMULÁTOROVÁ VRTACÍ A ŠROUBOVACÍ TECHNIKA

rychloupínací

rychloupínací

typ sklíèidla

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKÙ:

8

9

10 11 Oboustranné bity jsou cenovì výhodnou alternatívou ke speciálním šroubovacím nástrojùm. Pøi pøíležitostném používání v domácnosti se mohou s tìmito nástrènými nástroji provádìt nejdùležitejší šroubování. U aku vrtaèek Bosch je praktický držák bitù koncipován pro vložení jednoho oboustranného bitu. Tak je vždy k dispozici pøíslušný šroubovací nástroj pro nejèastìjší pøípady.

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE


mm

Nm

0 - 650

0 - 10 400

-

φ do oceli - 1./2. rychlost: 13 / 8 φ do betonu: 18 / 13 φ ve døevì: 40 / 25

15 / 5,0

W

V

Hz

ot / min

230

50

-/ 1010

230

50

0 - 800 0 - 10 400 0 - 2100 0 - 32 000

-

-

standardní

doporuèené

urèení dle materiálu

kroutící moment

12

- pøídavná rukoje - hloubkový doraz - sklíèidlo 13 mm

0 - 2000 0 - 32 000

dvourychlostní vrtaèka profesionální RCE pøíklepové vrtání jednorychlostní vrtaèka profesionální pøíklepové vrtání

2

RE

2,8

4

12

- pøídavná rukoje - hloubkový doraz - pøíruèný kuføík - sklíèidlo s ozub. 13 mm

355 x 205

GSB 16 RE

2

1,65

-/ 1200

230

50

0 - 1000 0 - 16 000 0 - 2800 0 - 48 000

330 / 650

352 x 195

rychloup. 13 mm

GSB 22 - 2

1,9

energie pøíklepù

4

dvourychlostní vrtaèka profesionální pøíklepové vrtání

J

frekvence

GSB 18 - 2 RE

pø / min

napìtí

mm

vrtané prùmìry

jmenovitý poèet pøíklepù

jmenovité otáèky

jmenovitý

kg

výkon / pøíkon

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

310 / 600

hmotnost

skupina

POPIS VÝROBKU

rychloup. 13 mm

rychloup. 13 mm

typ sklíèidla

PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

230

50

0 - 1600 0 - 25 000

φ do oceli - 1./2. rychlost: 13 / 8 φ do betonu: 22 φ ve døevì: 40 / 25

16 / 5,5 20 / 7,0

4

- pøídavná rukoje - hloubkový doraz - pøíruèný kuføík

φ do oceli: 13 φ do betonu: 16 φ ve døevì: 30

5,5

286 x 199

POZNÁMKA

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- rychloupínací sklíèidlo zajištìno støedovým šroubem - pøedvolba otáèek a pøíklepu - elektronika pro pøesné navrtání - krk vøetena φ 43 mm - pøedvolba otáèek a pøíklepu - elektronika pro pøesné navrtání - krk vøetena φ 43 mm - Auto-Lock pro jednoduchou a rychlou výmìnu náøadí - pøedvolba otáèek a pøíklepu - elektronika pro pøesné navrtání - krk vøetena φ 43 mm

PØÍKLEPOVÁ VRTACÍ TECHNIKA

3

Vrtáky do betonu s válcovou stopkou, pro pøíklepové vrtání 2

4 6

10 1

5 1

2

3

Rázová technika Bosch: Usnadòuje práci, vyniká perfektnì sladìnými komponenty a umožòuje pracovat na plný výkon pøi menším pøítlaku.

výkon / pøíkon

jmenovitý

energie pøíklepù

4 - 16

φ do betonu : 4 - 24 φ do oceli : do 13 φ do døeva : do 30 φ do zdiva ( s vrtacími korunkami ) : do 68

beton støed.tvrdosti : - 40 cm3 / min nebo 80 mm / min krouticí moment vrtáku : 15 Nm

- možnost vypnutí pøíklepu - øídící elektronika s nastavením poètu otáèek pro bodovì pøesnou práci

5

4 - 14

φ do betonu (šroubovité vrtáky) : 4 - 24 φ do oceli (sklíèidlo) : do 13 φ do døeva : do 30 φ do zdiva (korunky) : do 65

beton støední tvrdosti : 40 cm3 / min nebo 80 mm / min krouticí moment vrtáku : 15 Nm

- možnost vypnutí pøíklepu - øídící elektronika s nastavením poètu otáèek pro bodovì pøesnou práci

beton støed.tvrdosti : - 37 cm3 / min nebo 74 mm / min - 9 kg / h krouticí moment vrtáku : 15 Nm

- možnost vypnutí pøíklepu - øídící elektronika s nastavením poètu otáèek pro bodovì pøesnou práci - systém Vario - Lock pro mìnitelné upnutí sekáèe do 36 úhlových poloh

10

230

50

0 - 870

0 - 4850

2,2

5

50

0 - 820

0 - 4550

2,2

4 - 16

φ do betonu (šroubovité vrtáky) : 4 - 24 φ do oceli (sklíèidlo) : do 10 φ do døeva : do 30 φ do zdiva (korunky) : do 68

50

0 - 800

0 - 4000

3,3

8 - 18

φ do betonu (šroubovité vrtáky) : 4 - 28 φ do oceli (sklíèidlo) : do 13 φ do døeva : do 30 φ do zdiva (korunky) : do 80

beton støední tvrdosti : 55 cm3 / min krouticí moment vrtáku : 18 Nm

- možnost vypnutí pøíklepu - øídící elektronika s nastavením poètu otáèek pro bodovì pøesnou práci - zásoba maziva ve sklíèidlu - systém na tlumení vibrací ( VDS )

50

0 - 650

0 - 3900

3,5

8 - 24

φ do betonu (šroubovité vrtáky) : 4 - 30 φ do oceli (sklíèidlo) : do 13 φ do døeva : do 30 φ do zdiva (korunky) : do 80 φ s odsáváním : do 24

beton støed.tvrdosti : - 87 cm3 / min nebo 77 cm / min - 15 kg / h krouticí moment vrtáku : 20 Nm

- možnost vypnutí pøíklepu - funkce sekání, vypnutí rotaè. pohybu - øídicí elektronika s nastavením poètu otáèek pro bodovì pøesnou práci - systém Vario - Lock

50

8 - 24

φ do betonu (šroubovité vrtáky) : 4 - 30 krouticí moment φ do oceli (sklíèidlo) : do 13 vrtáku : 20 Nm φ do døeva : do 30

50

50

10 12

- pøídavná rukoje - pøíslušenství k odsávání - pøíruèný kuføík

320 / 750

3,3 3,4*

2

4

5

230

230

230

230

230

230

230

50

φ do betonu 135 - 250 1200 - 2800 2 - 12 / 14 25 - 40 ( šroubovité vrtáky ) : 12 - 45 ( duté korunky ) : 40 - 125 ( prorážecí vrták ) : 80 - 45

beton støed.tvrdosti : - 230 cm3 / min nebo 330 cm / min (φ 30) - asi 180 kg / h krouticí moment vrtáku : asi 150 Nm

- Turbo - Power pro zvýšený výkon - systém Vario - Lock - robustní konstrukce, servisní displej - vìtší intenzita pøíklepù ( až do 14 J ) - ergonomické držadlo, tlumení vibrací

230

50

120 - 250 1100 - 2250 5 - 18

φ do betonu 30 - 52 ( šroubovité vrtáky ) : 12 - 52 ( duté korunky ) : 40 - 150 ( prorážecí vrták ) : 80 - 45

beton støed.tvrdosti : - 400 cm3 / min nebo 320 cm / min (φ 40) - asi 225 kg / h krouticí moment vrtáku : asi 200 Nm

- mìnitelné upnutí sekáèe - 12 poloh - robustní konstrukce, servisní displej - minimálni vibrace - pøedvolitelný poèet otáèek, pøíklepù - integrovaná ochrana proti prachu

10

- pøídavná rukoje - hloubkový doraz, kuføík - tuba s mazacím tukem

332 x 208 2

3,9

4

10 10

- rukoje, kuføík, doraz, - puzdro SDS-plus - sklíèidlo s adaptérem

395 x 225 1

5,9

5

10 12

- rukoje, doraz, kuføík - puzdro SDS-plus - jehlový otloukaè NA 19

280 - 650 1650 - 3900 1 - 3,5

610 x 225

4,2

7

φ do betonu (šroubovité vrtáky) : 6 - 32

10 12

- rukoje, doraz, kuføík - sklíèidlo SDS-plus - tuba s mazacím tukem

0 - 650

0 - 3900

3,5

16 - 25 φ do oceli (sklíèidlo) : do 13

2 - 8,5 / 10

1

φ do betonu 20 - 35 ( šroubovité vrtáky ) : 16 - 40 ( duté korunky ) : 40 - 90 ( prorážecí vrták ) : 45 - 55

395 x 225 9

6,2

10 12

- pøídavná rukoje - hloubkový doraz, kuføík - tuba s mazacím tukem

440 x 220 9

7,5

10 12

- pøídavná rukoje, kuføík - hadr ke stroji - tuba s mazacím tukem

540 x 265

GBH 11 DE

11 - kilové silné univerzální kladivo pro rychlé vrtání a sekání

2,2

415 x 225

GBH 7 - 45 DE 7 - kilové vrtací kladivo nejsilnìjší ve své tøídì

0 - 4800

- šikovné a kompaktní ve formátu A4 - zobrazení stavu nabití akumulátoru - elektrická brzda - bezpeènì pøi práci, pohodlnì pøi šroubování - minimální vibrace pøi pøíklepu

400 / 720

3,3

GBH 5 - 40 DE

5 - kilové univerzální kladivo vrtací a sekací kladivo

0 - 870

4 - 14

beton støední tvrdosti : - 22 cm3 / min nebo 440 mm / min

332 x 208

GBH 4 TOP 4 - kilové vrtací kladivo pro vrtání, sekání

4

- pøídavná rukoje - hloubkový doraz - pøíruèný kuføík

4

GBH 4 DSC+NA 19 vrtací kladivo s jehlovým otloukaèem

50

9

11,1

10 12

- pøídavná rukoje - pøíruèní kuføík - hadr ke stroji

595 x 280

POZNÁMKA

170 - 340 1700 - 3300

φ do døeva : do 30 φ do zdiva (korunky) : do 80 φ s odsáváním : do 24

STAVEBNÍ TABULKY

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

-

φ do betonu : 4 - 20 φ do oceli : do 10 φ do døeva : do 20

10

- pøídavná rukoje - hloubkový doraz - pøíruèný kuføík

360 / 620

2,4

GBH 4 DFE 4 - kilové vrtací kladivo pro renovaèní práce

4

mm

výkon

440 / 750

3 - kilové vrtací kladivo nadprùmìrná kvalita

2

0 - 4400

1,3

urèení dle materiálu

440 / 750

GBH 3 - 28 E GBH 3 - 28 FE*

230

329 x 233 ( 2161 )

2

GAH 500 DSR

2 - kilové vrtací kladivo s integrovaným odsáváním prachu

- pøídavná rukoje - hloubkový doraz - pøíruèný kuføík

J

doporuèené

332 x 208

GBH 2 SR

rychlé vrtací kladivo vhodné i pro šroubování

frekvence

2,6 2

0 - 1000

10

pø / min

3

440 / 750

vrtací kladivo vhodné i pro šroubování

napìtí

GBH 2 - 24 DSR GBH 2 - 24 DFR 2 2,41

24

kapacita akum. : 1,71 / 3,02,3 Ah

4,3 3

ot / min

W

jmenovitý poèet pøíklepù

2

- / 1100

akumulátorové vrtací kladivo

Hz

270 / 350

4,2 2

4

V

- / 620

mm 2

jmenovité otáèky

1

Charakteristika: - nejlepší pøedpoklady pro profesionální vrtání - optimalizovaná závrtná špièka z tvrdokovu - inovativní ètyønásobní šroubovice - rychlý odnos vrtaného materiálu o 25% - vyšší životnost v betonu Legenda: 1 - Vrtáky, 4 šroubovice S4 ( φ 3,5 - φ 16 mm ) 2 - Vrtáky, 1 šroubovice ( φ 10 - φ 26 mm ) 3 - Vrtáky, Quadro - X, X 2 šroubovice ( φ 16 - φ 24 mm ) - se standardní šroubovicí ( φ 25 - φ 30 mm ) - se šroubovicí Vario

vrtané prùmìry

700 / 1250

skupina

hmotnost 3,5 1

8

9

Charakteristika: - vrtáky s válcovou stopkou ISO 5468 - nejlepší pøedpoklady pro profesionální vrtání - závrtná špièka z tvrdokovu DIN 8039 - pro pøíklepové vrtaèky až do 1000 W Legenda: 1 - Vrtáky, Blue Granite ( φ 3,0 - φ 12 mm ) - frézovaná šroubovnice tvaru U 2 - Vrtáky, Silver Percussion ( φ 3,0 - φ 25 mm ) - frézovaná šroubovnice tvaru U 3 - Vrtáky, Impact ( φ 3,0 - φ 25 mm ) - válcovaná šroubovnice pùlkulatého tvaru

Vrtáky do betonu s rychloupínáním SDS-plus, do kladiv φ 10 mm

7

920 / 1500

SDS - plus SDS - plus SDS - plus SDS - plus SDS - plus

VRTACÍ KLADIVA

SDS - top SDS - max SDS - max SDS - max

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

kg

GBH 24 VRE 1 GBH 24 VRE 2 GBH 24 VFR 3

1

SDS - plus

DVOUKILOVÁ VRTACÍ KLADIVA

SDS - plus

typ sklíèidla

Sklíèidla pro pøíklepové vrtaèky a kladiva SDS - plus: 1 - rychloupínací sklíèidlo až do 16 mm 2 - sklíèidlo s ozubeným vìncem až do 16 mm 3 - redukce 4 - upínací stopka pro sklíèidlo 5 - úhlová vrtací hlava pro vrták SDS-plus 6 - výmìnné sklíèidlo SDS - plus pro GBH 4 DSC / GBH 4 DFE 7 - rychloupínací sklíèidlo 1,5 - 13 mm pro GBH 4 DSC / GBH 4 DFE / GBH 4-top 8 - výmìnné sklíèidlo SDS - plus 9 - rychloupínací sklíèidlo 1,5 - 13 mm GBH 2-24 DFR 10 - výmìnné pouzdro SDS - top

POPIS VÝROBKU

$

#

- dlouhá dráha nastavení jehel pro vysokou trvanlivost - vedení vzduchu snižuje zahøívání - rychla pøestavba bez nástrojù z jehlového otloukaèe na kladivo

beton støed.tvrdosti : - 80 cm3 / min nebo 320 cm / min (φ18) - 18 kg / h krouticí moment vrtáku : 20 Nm

- øídicí elektronika s nastavením poètu otáèek pro bodovì pøesnou práci - systém Vario - Lock pro mìnitelné upnutí sekáèe do 36 úhlových poloh - optimalizovaná odolnost proti otìru

beton støed.tvrdosti : - asi 145 kg / h krouticí moment vrtáku : 80 Nm

- spínaè integrovaný do tìlesa - systém Vario - Lock - robustní konstrukce, servisní displej - pøedvolba otáèek, pøíklepu - intenzita - dvoustupòové tlumení vibrací

&#


$

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

Prùnik do nových dimenzí ! Technika s optimálnì sladìným po-

570 x 270

GSH 27

29

rozrušování silnièních povrchù a betonu

vrtané prùmìry

V

Hz

ot / min

pø / min

J

230

50

-

2 - 12

-

-

beton støední tvrdosti : asi 180 kg / h ( špièák )

- dvoustupòové tlumení vibrací - integrovaná ochrana proti prachu - regulaèní koleèko pøíklepu - intenzita - mìnitelné nastavení sekáèe - snadná výmìna uhlíkù a kabelu

230

50

-

6 - 25

-

-

beton støední tvrdosti : asi 490 kg / h ( plochý sekáè )

- integrovaná ochrana proti prachu - konstantní elektronika pro konstantní poèet pøíklepù i pøi zatížení - mìnitelné nastavení sekáèe do 12 úhlových poloh, nepatrný pøítlak

230

50

-

60

-

-

-

jmenovitý

W

1300 - 3000

- pøídavná rukoje, kuføík - hadr ke stroji - tuba s mazacím tukem

- nástrèní klíè

596 x 753

doporuèené

1

mm

2

3

4

5

6

TYP NÁSTROJE / UPÍNÁNÍ Mohutný výkon - nejvyšší rázová síla, dosažená díky optimalizovanému technickému øešení sekacího ústrojí.

POZNÁMKA

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

-

- prachotìsný držák nástroje - mimoøádnì robustní konstrukce - upínaní nástrojù 1 1/8“ ( 28 mm vnitøní šestihran ) - rukoje s tlumením zpìtných rázù

GWS

úhlová bruska efektívni a ergonomické broušení

GWS

úhlová bruska pro hrubování, dìlení, kartáèování a broušení

GWS

úhlová bruska pro hrubování, dìlení, kartáèování a broušení

brusný zdvih

frekvence

pracovní zdvih ot / min

mm

230

50

2 800 11 000 *

50

11 000

230

1,6

2

8

12

- pøídavná rukoje, držadlo - ochr. kryt, pøíruba, upínací matice, klíè se 2 èepy

284 x 102 1,8 1,8

14-150C*

1,85

21-180 JH

4,3

24-180 JB

5,1

26-180 JB

5,1

21-230 JH

4,3

24-230 JB

5,1

26-230 JB

5,1

1

8

230

50

6

8

450 x 140 6

50

8 500

450 x 140 8

- tømenové držadlo, matice SDS, ochr. kryt, pøíruba, šestihranný šroub

450 x 140

13

14

x x x x x x x x x

x/x x/x x/x x -

výmìnný brusný talíø mm

11 - køídlový sekáè 12 - lopatkový sekáè 13 - sekáè na asfalt 14 - zatloukaè kolíkù do zemì 15 - držák nástroje pro * 16 - lopatkový sekáè 17 - lopatkový sekáè zaoblený 18 - zatloukaè høebíkù a skob** 19 - zdrsòovací deska 20 - pìchovací deska pøípojka pro odsávaní prachu

x x -

x -

x x x x x x x x

-/x -/x x -/x -/x x x

19

POZNÁMKA

mm

-

- závit høídele brusky M 14 - vhodné pro rychloupínací matku SDS ( zvláštní pøíslušenství ) - axiální jištìní ochranného krytu, pancéøované vinutí - pøevodová hlava otoèná v krocích po 90o - aretace vøetena pro snadnou výmìnu brusných kotouèù

-

-

dìlicí, hrubovací a pryžový brusný kotouè: φ 125, hrnkové kartáèe: φ 70

-

- závit høídele brusky M 14, vhodné pro rychloupínací matku SDS - s antivibraèní rukojetí snížení vibrací až o 70% - kódovaní a axiální jištìní ochranného krytu, pancéøované vinutí - pøevodová hlava otoèná v krocích po 90o - aretace vøetena pro snadnou výmìnu brusných kotouèù

-

-

dìlicí*, hrubovací* a pryžový brusný kotouè: φ 125, φ 150* hrnkové kartáèe: φ 70

-

- závit høídele brusky M 14, vhodné pro rychloupínací matku SDS - s antivibraèní rukojetí snížení vibrací až o 70% - kódovaní a axiální jištìní ochranného krytu, pancéøované vinutí - pøevodová hlava otoèná v krocích po 90o - aretace vøetena pro snadnou výmìnu brusných kotouèù

-

-

dìlicí, hrubovací a pryžový brusný kotouè: φ 180, hrnkové kartáèe / hrnky: φ 100 / 110

-

- závit høídele brusky M 14, hlava pøevodovky je plochá - s antivibraèní rukojetí snížení vibrací až o 60% - bezpeènostní spínaè Tricontrol, ergonomický design - nákladné pancéøování pro úèinnou ochranu motoru - upevnìní ochran. krytu s bezpeènostní drážkou a kódováním

-

- závit høídele brusky M 14, hlava pøevodovky je plochá - s antivibraèní rukojetí snížení vibrací až o 60% - bezpeènostní spínaè Tricontrol, ergonomický design - nákladné pancéøování pro úèinnou ochranu motoru - upevnìní ochran. krytu s bezpeènostní drážkou a kódováním

-

- závit høídele brusky / otvor : M 14 / 22,2 mm - bezpeènostní spínaè Tricontrol, rychlé pøestavení ochranného krytu, tøetí úchytný závit pro pøístup, tìleso pøevodovky nastavitelné ètyøikrát po 90 o, plochá hlava pøevodovky - upevnìní ochran. krytu s bezpeènostní drážkou a kódováním

- / 2600

230

50

6 500

-

-

dìlicí, hrubovací a pryžový brusný kotouè: φ 230, hrnkové kartáèe / hrnky: φ 100 / 110

230

50

5000

-

-

dìlicí kotouè: φ 300

- / 2600

STAVEBNÉ TABU¼KY

15

16

17

18

20

*ucpávací a pìchovací desky ** o prùmìru hlavy 1” ( 25,4 mm ) *** ISK šestihranné upínaní 1 1/8” pro sekací a bourací kladiva

-

-

8

- / 2100 - pøídavná rukoje, matice SDS, ochr. kryt, pøíruba, - / 2400 upín.matice, klíè se 2 èepy

6

230

12

dìlicí, hrubovací a pryžový brusný kotouè: φ 115, hrnkové kartáèe: φ 70

- / 2100

- pøídavná rukoje, matice SDS, ochr. kryt, pøíruba, - / 2400 upín.matice, klíè se 2 èepy

1

2 800 11 000

11

- závit høídele brusky M 14 - vhodné pro rychloupínací matku SDS ( zvláštní pøíslušenství ) - axiální jištìní ochranného krytu, pancéøované vinutí - pøevodová hlava otoèná v krocích po 90o - aretace vøetena pro snadnou výmìnu brusných kotouèù

9 300

298 x 102 1

2 800 11 000 *

10

-

11 000

12

- pøídavná rukoje s øízením vibrací, ochr. kryt, pøíruba, upín.matice, klíè se 2 èepy

1

6,2

2

50

9

-

-

11 000 230

8

dìlicí, hrubovací a pryžový brusný kotouè: φ 115, hrnkové kartáèe: φ 70

284 x 102 1

14-125CE

speciální dìlíci bruska pro extrémnì hluboké øezy

- pøídavná rukoje - ochr. kryt, pøíruba, upínací matice, klíè se 2 èepy

420 / 750

1,55

14 - 125 C

GWS 24 - 300 J + SDS

x x x x x x x -

11 000

580 / 1020

úhlové brusky profesionální broušení

ot / min

x x x x x x

8

pro øemeslnou výrobu a zemìdìlství

GWS 10 - 125 C GWS 10 - 125 CE*

Hz

263 x 104

GWS 7 - 115 úhlová bruska

V

8

400 / 670

2

W

napìtí

1,4

- pøídavná rukoje - ochr. kryt, pøíruba, upínací matice, klíè se 2 èepy

jmenovitý

mm

výkon / pøíkon

kg

otáèky bez zatížení

560 / 950

úhlové brusky vhodné pro jednoruèní broušení

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

1670 / 2400

GWS 6 - 115 GWS 6 - 115 E*

hmotnost

POPIS VÝROBKU

7

TYP NÁSTROJE / UPÍNÁNÍ

1 - špièák 2 - plochý sekáè 3 - lopatkový sekáè 4 - kanálkový sekáè 5 - široký lopatkový sekáè 6 - dutý sekáè 7 - ozubený sekáè 8 - sekáè na maltu 9 - sekáè na dlaždice 10 - sekáè na spáry

11 - kilové kladivo Bosch se dostalo silou 25 J do èela své tøídy. Dùvodem je optimalizovaná pøíklepová technika Bosch: perfektní soulad úderové energie a intenzity pøíklepù, ideální kompatibilita všech souèastí a bezstrátový pøenos síly systémem Bosch SDS max. Další výhody : nový výkonný motor, bleskurychlá výmìna nástrojù bez náøadí, Vario-Lock pro sekání v jakékoli poloze, elektronika Constant-Elektronic s pøedvolbou intenzity pøíklepù, servisní displej a tlumení vibrací.

BROUŠENÍ

výkon

urèení dle materiálu

SEKACÍ PRÍSLUŠENSTVÍ PRO VRTACÍ, SEKACÍ A BOURACÍ KLADIVA BOSCH :

#

&$

2

jmenovité otáèky

4

na špièce své tøídy bourací kladivo

1

Legenda: 1 - Vrtáky, standardní šroubovice, 2 bøity ( φ 12,0 - φ 52 mm ) 2 - Prùrazové Vrtáky, velkoobjemová šroubovice, ( φ 45 - φ 80 mm )

900 - 1890

10,1

jmenovitý poèet pøíklepù

Charakteristika: Bosh SDS-max se používají v nejvìtších tøídach kladiv. Hlava QuadroX se ètyømi bøity z tvrdokovu pro nejt잚í požadavky: díky minimálním vibracím je zaruèeno pohodlné vrtání. Vrtáky se nechají výbornì vystøedit a umožòují vrtání dokonale kruhových otvorù. Žádné zasekávání u lehkého armování.

1030

11 - kilové sekací kladivo

2

⇐ Vrtáky do betonu: rychleji, déle, a tím hospodárnìji díky houževnatìjšímu, ostøejšímu tvrdokovu a nové geometrii hlavy.

12

- pøídavná rukoje, kuføík - hadr ke stroji - tuba s mazacím tukem

450 x 220

GSH 11 E

⇐ Bezpøíklepové vrtáky Black Quartz : pøesné a vysoce zatížitelné: hrot vrtáku pájený pøi vysoké teplotì s exkluzívní kvalitou tvrdokovu.

Vrtáky do betonu s rychloupínáním SDS-max, do kladiv φ 18 mm

frekvence

9

5,5

⇐ Impact: Vrtáky do kamene Bosch jsou ideální k vtání do pøírodního kamene a zdiva. Hrot vrtáku je 130O s bøity z tvrdokovu pro dlouhou životnost.

Legenda: 1 - Vrtáky, 4 šroubovice, 2 bøity ( φ 6,0 - φ 16 mm ) 2 - Vrtáky, 2 šroubovice, Quadro - X ( φ 18 - φ 32 mm )

2

napìtí

GSH 5 E

5 - kilové sekací kladivo sekání, otloukání a probourávání

výkon / pøíkon

mm

⇐ Prùrazové vrtáky Bosch: v provedení s kónickým hrotem vrtáku pro optimální pøenos rázu.

1

650 / 1100

kg

⇐ Silver percussion: díky speciální konstrukci vrtné hlavy je vrtání v tvrdém betonu a kameni ještì rychlejší.

Charakteristika: Bosh SDS-top je nový patentovaný systém kladiv, optimalizovaný pro vrtání v rozsahu od φ 16 do 25 mm. ( možný rozsah vrtání od φ 6 až 32 mm ) To znamená, že SDS-top je ideální øešení pro všechny práce, pøi kterých naráží systém SDS-plus na svoje hranice a kladivo SDS-max by bylo pøíliš velké.

850 / 1500

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

⇐ Vrtáky Bosch Quadro-X s dvojitou Vario-šroubovicí: pro optimální vedení a maximální výnos vrtné drtì, zejména pøi plném využití hloubky vrtání.

Vrtáky do betonu s rychloupínáním SDS-top, do kladiv φ 14 mm

1260 / 1900

hmotnost

POPIS VÝROBKU

SEKACÍ A BOURACÍ KLADIVA

ISK- šestihran

SDS - max

SDS - max

typ sklíèidla

mìrem výkonu a hmotnosti vrtá, bourá a seká s rychloupínacím systémem nástrojù SDS-max s plným komfortem. Již pøi nepatrném pøítlaku se dosáhne plného pøenosu energie bez ztráty. Nejmodernìjší systém upínání je chránìn protiprachovou vložkou a upevní nástroj bleskurychle bez dalšího pomocného náøadí. Nové náøadí nabízí ještì více: Servisní display, signalizující již 8 hodin pøed nutnou výmìnou uhlíkù, dále systém Vario-Lock, který aretuje sekáè v libovolné pracovní poloze.

⇐ Blue granite: rychlé, pøesné a bezpeèné vrtání s pøesnì vybroušeným hrotem z tvrdokovu, pájeným pøi vysoké teplotì.

energie pøíklepù

Vrtací technika Bosch: perfektní sladìní všech pracovních komponentù pro maximální výkon již pøi nepartném pøítlaku.

⇐ Víceúèelový karátový vrták Bosch karat : pøesnì broušené ostøí z tvrdokovu s centrováním. Vrták prakticky pro všechny materiály.

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE


PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

1600

⇐ Nový systém ochranných krytù s rychlým odklopením: lze obsluhovat rychle, jednoduše a bez nástrojù.

frekvence

maximální moment

napìtí

mm

jmenovitý výkon

Nm

V

230

50

0 - 2500 0 - 1700 0 - 4000* 0 - 2800*

230

50

0 - 2000 0 - 1000*

1,5 320 x 215

1,9 2,2*

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

frekvence

305 x 215

napìtí

jmenovité otáèky

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

1600

230

50

0 - 980 0 - 2400

diamantové vrtaèky pro vrtání do betonu za sucha

230

typ sklíèidla

-

Nm

mm

hmotnost

jmenovitý pøíkon

jmenovitý výkon

napìtí

frekvence

18E

3,3

320 x 190

500

270

230

24

5,7

416 x 436

800

400

230

30

7,3

431 x 436

920

500

230

akumulátorový rázový utahovák pro montážní provozy

1,5

202 x 271

-

-

9,6 2,0 Ah

hmotnost

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

kg

mm

W 1020 1150* (580) (640*)

230

50

1600 (940)

230

1600 (960)

φ 32 - 152

možný rozsah

860

860

1000

M 30

-

0 - 2200

jmenovitý poèet rázú: 0 - 2800

90

M 4 - M 10

otáèky pilového kotouèe

prùmìr pilového kotouèe

nastavení úhlu øezu

hloubka øezu

pøípojka pro odsávaní prachu

V

Hz

ot / min

mm

o

mm

mm

0 - 90

pøi 45o = 54 pøi 90o = 35

-

- plynulé nastavení hloubky øezu - nastavení úhlù pomocí 3-násobnì uloženého výklop. oblouku - blokování nežádoucího zapínání - ofukování nárysu cíleným výstupem vzduchu - vhodné i pro leváky

0 - 90

pøi 45o = 43 pøi 90o = 66

-

- plynulé nastavení hloubky øezu - nastavení úhlù pomocí 3-násobnì uloženého výklop. oblouku - blokování nežádoucího zapínání - ofukování nárysu cíleným výstupem vzduchu - kolejnicové vedení v základové desce pro pøesné øezání

-

-

- systém SDS pro pohodlnou výmìnu pilového plátku bez nástrojù - øídící elektronická regulace otáèek - naklonitelná pøídavná rukoje - odsávací kanál pro úèinné odsávání - funkce vnikání do materiálu, vhodné i pro leváky

-

- systém SDS pro pohodlnou výmìnu pilového plátku bez nástrojù - konstantní elektronika s tachogenerátorem pro stálou øeznou rychlost v každém materiálu - vysoký øezný výkon - klidný chod díky vynikajícímu vyvážení hmotnosti

-

- systém SDS pro pohodlnou výmìnu pilového plátku bez nástrojù - øídící elektronická regulace otáèek - naklonitelná pøídavná rukoje - upínací otvor φ 12 mm pro držák trubek - možnost øezání špièkou pilového plátku

-

- šikovné tìleso s praktickou pøídavnou rukojetí - volný výhled na místo øezu - nastavení hloubky øezu stavìcím šroubem - aretace vøetena pro lehèí výmìnu øezných hrotù - adaptér pro odsávaní

3600 4500*

50

otvor pilového kotouèe: φ 30

230

50

800 (495)

230

50

1100 (650)

230

50

450

230

50

nastavitelná hloubka záøezu

pøípojka pro odsávaní prachu

490 x 150

délka zdvihu: 328

-

-

otáèky: 30 000

-

-

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

frekvence

délka zdvihu: 28

napìtí

-

jmenovitý pøíkon

délka meèe: 350 zdvih: 50

otáèky bez zatížení

prùmìr nástroje

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

mm

mm

mm

pøíkon: 2400 výkon: 1670

- 2 øezací hroty pro sadrokar. - 2 øezací hroty pro døevo - 1 øezací hrot pro dlaždice - 1 adaptér pro odsávaní

φ 190

POZNÁMKA

hmotnost

Rotocut

- hodnotný akumulátor 2,0 Ah - rýchlonabíjeèka s elektrickou regulací pro šetrné nabíjení - pravý a levý chod - dobìhová brzda - blokování nežádoucího zapínaní

otvor pilového kotouèe: φ 16

355 x 255 - 2 pilové plátky - 1 šestihranný nástrèní klíè - pøiruèní kufrík - pøídavná rukoje

φ 160

230

50

5000

230

hloubka drážky 20 - 65 šíøka drážky: 3 - 40

-

- omezení nábìhového proudu pozvolným rozbìhem - ochrana pøed opìtovným zapnutím - ochrana pøed pøetížením - chod v levo pro tažení øezu - odsávaní prachu s naklonitelným odsávacím adaptérem

115 150*

hloubka drážky 0 - 20 / 0 - 35* šíøka drážky: 3 - 23 / 3 - 39*

-

- omezení nábìhového proudu pozvolným rozbìhem - ochrana pøed opìtovným zapnutím - ochrana pøed pøetížením - chod v levo pro tažení øezu - odsávaní prachu - aretace vøetena pro snadnou výmìnu kotouèù - hloubka øezu plynule nastavitelná na stupnici

1,2

GNF 65 A

8,4

-

-

GNF 20 CA GNF 35 CA*

2,8 4,1*

- unášecí pøíruba - upínací pøíruba - šestihranný klíè - trmenové držadlo

242 x 285 690 x 455*

pøíkon: 900, 1400* výkon: 520, 820*

138,5 x 220

230

50

9300

25

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- pøíklepový mechanizmus s V - drážkou a nepatrným zpìtným momentem - vysoký pøíklepový výkon - nepatrná hmotnost - pravý a levý chod - torzní tyèe ( pøíslušenství ) zaruèují dodržení žádaného kroutíciho momentu

M 24

800 x 235 - 2 pilové plátky - pøiruèní kufrík

M 3 - M 18

POZNÁMKA

600

355 x 275

4,4

φ 32 - 152

950

5000 5000*

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- pozvolný rozbìh - plynulá regulace otáèek - elektronická ochrana pøed pøetížením se signalizací a automatickým snížením poètu otáèek - mechanická prokluzovací spojka - uchycení na stojanu pro vrtaèku S 500 bez nástroje - ochranný spínaè integrovaný do kabelu - ruène vedená a použitelná jako stacionární stroj - vìtší rádius díky kabelu o dloužke 5 m - malý rozmìr pøes roh ( 40 mm ) - bezpøíklepová a bezprašná technologie

frekvence

5,2

- sada pilových plátkù na døevo i umìlou hmotu - adaptér na odsávaní

3,4

optimální rozsah

-

jm. otáèky: 3700 volnobìh: 1800 - 4100

- 1 pilový kotouè - 1 vnitøní šestihranný klíè - podélný doraz

GSA 1100 PE

drážkovací frézka na zdivo drážkovací frézka do zdiva pro bezpøíklepové zhotovování hlubokých a širokých drážek v betonu, zdivu

optimální rozsah

950

poèet zdvihù na volnobìhu: 850 - 2500

4,8

500-1300 500-1300 70- 250 50

poèet zdvihù na volnobìhu: 500 - 2600

297 x 260

GFZ 16-35 AC

drážkovací frézka velká drážkovací frézka pro bezprašné drážky a dìlení v betonu, zdivu, kameni

φ 32 - 102

poèet zdvihù na volnobìhu: 0 - 2700

- 1 pilový kotouè

3,8 - 1 vnitøní šestihranný klíè - podélný doraz 3,9*

GKS 66 CE

POPIS VÝROBKU

-

POZNÁMKA

napìtí

GDR 90

spirálová pila univerzálnì použitelná pro øezání plného døeva, sadrokartónu, obkladù

φ 10 - 102

øízení otáèek

ot / min

pila ocaska univerzálnì použitelná pro øezání kovù, profilù, plechù

φ 52 - 132

optimální rozsah

φ 32 - 102

možný rozsah

Hz

pila ocaska univerzálnì použitelná pro øezání døeva, umìlých hmot, aplikace i na kov

φ 10 - 40

575 x 145

V

tandemová pila univerzálnì použitelná pro øezání døeva, sadrokarónu plynobetónu, umìlých hmot

do zdiva * mm

0 - 980 0 - 2400

W

ruèní okružní pila zvláštì výkonná a bohatì vybavená okružní pila

do betónu

50

W

GKS 54 GKS 54 CE*

do zdiva * mm

maximální moment

1600

mm

ruèní okružní pila šikovný stroj pro všechny druhy øezání pilou

vrtací rozsah pro vrtání se stojanem

φ 52 - 132 5,5

kg

POPIS VÝROBKU

do betónu

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- Slimline - štíhlá stavba se spolehlivým uchopením pro snadnou práci - neklouzavá rukoje - pravý a levý chod - øídící elektronika pro jemné navrtávání a šroubování - vhodné i pro leváky

možný rozsah

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

GDS

vrtací rozsah pro ruèní vrtání

575 x 145

otáèky bez zatížení

rázový utahovák pro stavbu lešení, do dílny

šroubování: φ 6,3 / 8* mm upínaní nástrojù: 5 - 25* vnitøní šestihran 1/4”

0 - 1300 0 - 650*

⇑ Ochranný spínaè FI integrovaný do kabelu èiní pøídavný izolaèní transformátor pøi broušení zamokra zbyteèným.

- magnetický univerzální držák pro jisté pridržení šroubù upínaní nástrojù: - GSR 6-25 TE - univerzálnì použitelný stavební šroubovák, speciálnì pro rychloøezné šrouby. S nízkými otáèkami. vnitøní šestihran - GSR 6-40 TE - univerzálnì použitelný stavební šroubovák pro rychlé zpracová1/4” ní mìkkých sádrokartónových desek na tenkostìnných kovových profilech

-

φ 30 - 82 5,9

GDB 1600 DE

POPIS VÝROBKU

POZNÁMKA

døevo: 300 døevo: 220 ocelový plech:150 ocelový plech: 20

Bosch-SDS-DI

skupina PILA OCASKA SPIRÁLOVÁ PILA skupina

-

W

GSA 800 PE

DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA

ot / min

mm

GDB 1600 WE

Bosch-SDS-DI

DIAMANTOVÉ VRTAÈKY

POPIS VÝROBKU

diamantové vrtaèky pro vrtání do betonu za mokra

typ sklíèidla

skupina RÁZOVÉ UTAHOVÁKY A MÍCHANÍ skupina RUÈNÍ OKRUŽNÍ PILY TANDEMOVÁ PILA “ŽRALOK”

typ sklíèidla

vrtací šroubovák univerzální šroubovák s kulièkovou aretací

Hz

kg

pøíkon: 500 výkon: 270

GSR 6-20 TE GSR 8-6 KE*

typ sklíèidla

pøíkon: 600 výkon: 310

ŠROUBOVÁNÍ

vrtací šroubovák univerzální šroubovák pro sádrokartón

øízení otáèek

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý výkon

GSR 6-25 TE GSR 6-40 TE*

otáèky bez zatížení

hmotnost

POPIS VÝROBKU

⇐ Nové pøídavné držadlo s “ øízením vibrací ” tlumí kmity o 70%, pro snadnìjší, efektivnìjší práci.

hmotnost

skupina

typ sklíèidla

⇒ Absolutnì bezpeèné: nová oblá rukoje (GWS 23, GWS 25) se dá pøestavit pouhým stisknutím tlaèítka. A brousit mùžete teprve tehdy, je-li pevnì ukotvena.

STAVEBNÍ TABULKY

# OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKA

&%


napìtí

frekvence

mm

mm

mm

mm

230

50

11 000

M 14

φ 125

-

-

-

230

50

3700

jmenovitý pøíkon

-

340 x 210 - unášecí pøíruba - upínací pøíruba - šestihranný klíè 11,1 - trmenové držadlo

675 x 455

hloubka øezu: 0 - 100

φ 300

POZNÁMKA

- èistá kresba díky vynikajícím vlastnostem vedení - ergonomická konstrukce pro dobrou manipulaci - servisní displej ukazuje 8 hodin pøedem nutnou výmìnu uhlíkù - ochrana pøed opìtovným zapnutím pro vìtší bezpeènost pøi výpadku proudu, optimalizovaný sytém øídící elektroniky - omezení nábìhového proudu pozvolným rozbìhem - ochrana pøed opìtovným zapnutím - ochrana pøed pøetížením - chod v levo pro tažení øezu - odsávaní prachu s naklonitelným odsávacím adaptérem

-

16 A

1,3

výkon / pøíkon

mm

- / 340

230

50

4 500 12 000

9 000 24 000

2,5

φ 125

-

9 000 24 000

2,0

φ 150

-

jmenovitý

mm

- / 340

230

50

4 500 12 000

310 / 550

230

50

2 400 6 000

4 800 12 000

4,5

φ 150

-

230

50

12 000

24 000*

2,4**

80 x 130 ( 166 / 133 )***

-

230

50

5 500 11 000

11 000 22 000*

2,4**

92 x 182 ( 230 / 185 )***

-

230

50

5 500 11 000

11 000 22 000*

2,4**

114 x 226 ( 280 / 230 )***

-

rozsah teplot

proud studený vzduchu vzduch

jmenovitý pøíkon

napìtí

frekvence

/330

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

kg

mm

W

V

Hz

2 000

230

50

12

( 340 x 105 )*, 265 x 200

kg

mm

1,8

- nùž - šestihranný nástrèný klíè

-

g / min

-

min

mm

100 - 600 350 / 550

-

ano

2O

-

-

-

-

50 - 650 250 / 500

ano ( 50O )

ano

plynule

-

-

-

-

l / min

Hz

ot / min

230

50

5 000

3 500

2,2

230

50

2 400

1 500

230

50

5 600

3 600

V

poèet lepicí topných výkon èlánkù

POZNÁMKA

- plynule øízení teploty regulaè. koleèkem - snímatelný tepelný kryt pro práci v omezených místech - odkládací plochy pro stacionární nástavec

max. tlouška øezu podle pevnosti ocele ( MPa )

ot / min

W

- nová brusní deska s úchytem na suchý zip s 5 x vyšší životností pro nejjemnìjší povrchy bez zaoblení hran - vysoký brusný výkon - integrovaný odsávací systém - vhodné i pro leváky

-

C

poèet zdvihù pøi jmenovitém pøíkonu

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

- integrované odsávání prachu, cizí odsávání s adaptérem a vysávaèem prachu je také možné - suchý zip pro rychlou, pohodlnou výmìnu brusných papírù - brzda brusného kotouèe zabrání poškození ( rýhy ) na souèásti

-

O

poèet volnobežných zdvihù

0,9

2

- tryska na ochranu skla, redukèní tryska, tryska s reflektorem; kuføík

POZNÁMKA

plynulé øízení teploty

frekvence

0,7

200

400

POZNÁMKA

600

800

1,6

1,2

0,7

- optimální výhled na støíhané místo - robustní provedení pro trvalé používaní - výkonný motor, bezpeènostní spínaè

3,5

2,8

2,2

1,9

- optimální výhled na støíhané místo - robustní provedení pro trvalé používaní - výkonný motor, bezpeènostní spínaè

2,0

1,6

1,2

-

- optimální výhled na støíhané místo - robustní provedení pro trvalé používaní - výkonný motor, bezpeènostní spínaè

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

mm

232 x 115

2,7

hospodárný oboustranný nùž

- nùž, seøizovací šablona - šestihranný nástrèný klíè 292 x 205

GSZ 160

nùžky jazýèkové 1,6

- nùž - šestihranný nástrèný klíè 232 x 115

napìtí

frekvence

kg

mm

W

V

Hz

W

l/s

cm2

nbar

m

l

l

dB

GAS 25 kompaktní univerzální vysávaè

10

-

1200

230

50

-

61

4300

248

-

25

-

-

1 - mokré nebo suché odsávání bez výmìny filtru

GAS 50 vysávaè na suché i mokré neèistoty

13

-

1200

230

50

-

61

8600

248

-

50

-

-

2 - mokré nebo suché odsávání bez výmìny filtru

PRÙMYSLOVÉ VYSÁVANÍ

POPIS VÝROBKU

Vždy 100 % sací výkon pomocí systému èistìní filtru Plus-clean. Stále èistý filtr, to znamená stále proudìní vzduchu díky elektromagnetickému èištìní filtru. Záruka na trvalou sílu odsávání. Filtr umístìný nahoøe: nemùže se poškodit èásticemi prachu.

hluènost

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

výkonové objem zatížení objemové povrch podtlak pøípojný objem filtr. zásuvky proudìní kabel nádoby filtru vaku vysavaèe

hmotnost

pro bezproblémové vytahování ze støihu

mm

* poèet vibrací na volnobìh 70/150 ** rezonanèný obvod φ *** brusná deska /300 ( brusný papír svorky / zips)

2,3

GSC 2,8

nùžky na plech

ot / min

napìtí

POPIS VÝROBKU

ot / min

jmenovitý

650 LCE

Hz

výkon / pøíkon

600 CE*

V

270 / 500

POPIS VÝROBKU

2,3

W

rozmìry tav. lepidla

395 x 181 *

pøípojka pro odsávaní prachu

doba nažhavení

2,4

výmìnný brusný talíø

pracovní zdvih

regulace vzduchového prudu

150ACE

otáèky bez zatížení

brusný zdvih

2,1

frekvence

11 12

napìtí

2

150 AC

vibraèní 230 AE brúska lehká ovladatelnost, profesionální práce 280 AE

GHG

2,0

- pøídavná rukoje - prachový sáèek -zahnutý šroubovák

GSS

horkovzdušná pistole podlouhlý i uzavøený tvar

mm

⇒ Bruska na beton Bosch s patentovaným systémem tìsnìní proti prachu: brusný prach se odsaje témìø na 100%, vícestupòový systém zabraòuje pronikání zbytkù prachu do krytu pøevodovky.

270 / 500

125 AC*

kg

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

⇐ Diamantové hrncové kotouèe Bosch: ideální na intenzivní povrchové úpravy, napø. pøi odstraòování nerovností po bednìní.

270 / 500

excentrická brúska výkonná, tichá a èistá

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

hmotnost

BROUŠENÍ skupina PISTOLE skupina

12

hmotnost

POPIS VÝROBKU

nùžky na plech

NَKY

ot / min

- kuføík, držadlo, matice - diamant. hrnkový kotouè - kartáèový vìnec, pøíruba

nejmenší rozmìr uchopení ve své tøídì

skupina

Hz

2,6

GSC 160

&&

V

W

pøípojka hloubka pro odsávaní øezu prachu

⇐ Bruska na beton Bosch s patentovaným systémem tìsnìní proti prachu: brusný prach se odsaje témìø na 100%, vícestupòový systém zabraòuje pronikání zbytkù prachu do krytu pøevodovky.

GEX

5

šiøka øezu

mm

hmotnost

BROUŠENÍ A DÌLENÍ BETONU skupina

drážkovací frézka velká drážkovací frézka pro bezprašné drážky a dìlení

prùmìr kotouèe

kg 8

GSF 100 A

závit vøetena

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

GBR 14 CA

bruska na beton patentovaný systém utìsnìní

otáèky bez zatížení

820 / 1400

POPIS VÝROBKU

pøíkon: 2400 výkon: 1670

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE hmotnost

skupina

$

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKA

Úplné vyprázdòování zásobníku. Žádné hrany - nic se nezachytává.

Nasávání vody žádný problém.

Vypuštìní vody úplnì jednoduché. Vše po ruce v úèelném prostoru pro pøíslušenství.

Automatické èištìní filtru bez pøerušení vysávání.

STAVEBNÉ TABU¼KY

1

2


PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

Tel.: 00420 / 244 402 450 Fax: 00420 / 241 770 204 e-mail: recepce@blackanddecker.cz www.dewalt.cz

BLACK & DECKER Klášterského 2 143 00 Praha 4 - Modøany Èeská republika

4

2

,

Tel.: 00421 / 2 / 4924 1394 Fax: 00421 / 2 / 4924 1390 e-mail: informacie@blackanddecker.sk www.dewalt.sk

BLACK & DECKER Stará Vajnorská cesta 16 832 44 Bratislava Slovenská republika

5

Charakteristické znaky výkonu zaøízení DeWALT na první pohled:

SPECIFIKACE Za více než 80 let své existence si DeWALT vysloužil vynikající povìst jako výrobce strojù pro prùmyslové døevoobrábìní. Zakladatel firmy Rayamond DeWALT v roce 1923 vynalezl pilu s radiálním ramenem, která po celá desetiletí pøedstavovala standard kvality a životnosti. To byl zaèátek naši vynikající povìsti. Robustní, výkonný a pøesný - takový je DeWALT. Žlutoèervená kombinace barev je obchodní znaèkou náøadí a pøíslušenství DeWALT. Dnes nabízí DeWALT široký sortiment ruèního elektrického náøadí a pøíslušenství pro profesionály. DeWALT je nejprodávanìjší znaèkou profesionálního elektrického náøadí v Severné Americe. V celosvìtovém mìøítku je to znaèka s nejvìtším meziroèním nárùstem prodeje. Respektujeme potøebnou rovnováhu mezi prùmyslem a zdravým životním prostøedí. K této rovnováze pøispíváme tím, že vyrábíme své výrobky zpùsobem chránícím životní prostøedí pro nás a naše dìti. Zavázali jsme se dodržovat kvalitní výrobní postupy a nezneèišovat životní prostøedí. Naši zamìstnanci mají zajištìno èisté a bezpeèné pracovní prostøedí. Oèekávame od nich, že budou naše zaøízení udržovat v nejlepším stavu a nebudou plýtvat, kde je to možné, budou recyklovat materiály a výrobky a vždy se budou øídit platnými zákony.

Legenda:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

DW965K

kombinované vrtací kladivo

DW999K2

2,0

I. 0 - 450 II. 0-1450 III. 0-2000

- / 22O

51

13

- vrtání ve døevì / kovu : 50 / 13 mm - vysoce výkonné 18 V kombinované náøadí pro nároèné vrtání a šroubování - tøi pøevod. stupnì zajišují optimální výkon pøi práci s velkým momentem, pøi bìžném použití i pøi práci s vysokými otáèkami, stálá hodnota momentu umožòuje udržování max.výkonu - rychloupínací sklíèidlo s jednou objímkou s automatickým zajištìním vøetena umožòuje rychlou a snadnou výmìnu nástroje pouze jednou rukou

300

12

2,0

I. 0 - 450 II. 0-1400 III. 0-1800

- / 22O

42

13

- vrtání ve døevì / kovu : 38 / 13 mm - vysoce výkonné 12 V kombinované náøadí pro vrtání a šroubování - tøi pøevod. stupnì zajišují optimální výkon pøi práci s velkým momentem, pøi bìžném použití i pøi práci s vysokými otáèkami, stála hodnota momentu umožòuje udržování max.výkonu - rychloupínací sklíèidlo s jednou objímkou s automatickým zajištìním vøetena umožòuje rychlou a snadnou výmìnu nástroje pouze jednou rukou

280

14,4

230

12

1,3

9,6

- / 17O (15O)*

10

175

I.0 - 400 0 - 300* II.0-1400 0-1100*

- vrtání ve døevì / kovu : 32, 25, 22 / 10 mm - vysoce výkonné náøadí pro vrtání bez pøíklepu a šroubování - možnost volby dvou rychlostí, promìnné otáèky a spínaè chodu vzad pro snadné ovládání - celokovové pøevody zajišují úèinný pøenos výkonu a prodlužují životnost náøadí - elektronická dobìhová brzda motoru zlepšuje ovladatelnost - výkonný motor chlazený ventilátorem zaruèuje maximální výkon a trvanlivost

135

9,6

I. 0 - 400 II. 0-1100

-/-

jmenovitý výkon

18

400

2,6

7 8 22 25 26 - 1 hod. nabíjeèka, 2 baterie - nastavitelná boèní rukoje - pøenosný kuføík

254 x 241 7

2,2

22 25 26 - 1 x 1 hod. nabíjeèka - 2 x baterie NiCd - pøenosný kuføík

8

254 x 241 1,7 1,6 1,5

1,9

6

25 26

- 1 hod. nabíjeèka - 2 x baterie NiCd - pøenosný kuføík

218 x 229, (215 x 225)* 6 24 26 - 1 hod. nabíjeèka - 1 baterie - pøenosný kuføík

2,0

35 32 19

2,0

190

12

2,0

I. 0 - 400 II. 0-1200

-/-

-/-

20

1,0 - 10

- vtání ve døevì / kovu : 25 / 10 mm - výkonný ventilátorem chlazený motor poskytuje stálou hodnotu momentu, který umožòuje otáèení velkých nástrojù a upevòovacích prvkù - chod vpøed a vzad, plynulá regulace otáèek a elektronická brzda motoru zajišují dokonalou ovladatelnost náøadí - trvanlivá pravoúhlá pøevodovka s uzavøenými kulièkovými ložisky a ocelovými pøevody

8,5

magnet. držák nástrojù: 6,35 šestihran

- odnímatelný hloubkový doraz s mechanickým nastavením (“nastav a zapomeò”) zaruèuje správnou hloubku díry pro každou hmoždinku - trvalá hodnota momentu až 8,5 Nm zaruèuje maximální výkon - elektronická dobìhová brzda motoru zlepšuje ovladatelnost - celokovové pøevody zajišují úèinný pøenos výkonu a prodlužují životnost náøadí - ergonomicky tvarovaná mìkká rukoje a spouštìè zdokonalují komfort obsluhy

10

magnet. držák nástrojù: 6,35 šestihran

- sklápìcí rukoje se zajištìním polohy pro dva typy úchopu (pøímý a pistolový tvar) - plynula regulace otáèek a spínaè pro zpìtný chod zvyšují univerzálnost náøadí - elektronická dobìhová brzda motoru zlepšuje ovladatelnost - trvanlivý 20 A spínaè s rozmìrným hliníkovým chladièem zaruèuje lepší tepelný rozptyl a delší životnost - 15-polohová pøedvolba momentu pro pøesné šroubování do rùzných materiálù

301 x 187

1,9

6 24 26 - 1 hod. nabíjeèka, 2 baterie - magnet. držák, šroubovací nástavec, pøenosný kuføík

135

12

2,0

I. 0 - 800 II. 0-2300

125

7,2

1,3

0 - 500

- / 15

poèet pøíklepù bez zatížení

307 x 231

1,0

24 26 - 1 hod. nabíjeèka - 1 baterie - pøenosný kuføík

O

355 x promìnlivá výška

vrtané prùmìry

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

otáèky bez zatížení

kg

mm

W

V

Ah

ot / min

pø / min

J

460

24

2,0

0 - 1100

0 - 4200

2,0

-

-

døevo / kov / beton : 31 / 13 / 20

-

- motor chlazený ventilátorem s vymìnitel. uhlíky a dvojitou izolací poskytuje výkon srovnatelný s náøadím napájeným ze sítì - optimaliz. elektropneumat. mechanizmus - chod vpøed, vzad, spouštìcí spínaè

350

18

2,0

0 - 1100

0 - 4200

1,9

-

-

døevo / kov / beton : 26 / 10 / 18

-

- motor chlazený ventilátorem s vymìnitel. uhlíky minimalizuje energetické ztráty - optimaliz. elektropneumat. mechanizmus - chod vpøed, vzad, spouštìcí spínaè s plynulou regulací otáèek

460

24

2,0

-

sklíèidlo 1,5 - 13

-

døevo / kov / zdivo : 65 / 13 / 18

65

-

sklíèidlo 13

-

døevo / kov / zdivo : 50 / 13 / 16 45 / 13 / 14 38 / 13 / 10

2

4,2

1

4

prùmìr standardní upínacího krèku

urèení dle materiálu mm

kroutící moment ( výkon )

348 x 215

3,3

4

14 22 25 26

- nabíjeèka, 2 baterie, mazivo - kuføík, boèní rukoje

348 x 215

2,3

8

22 25 26

- nabíjeèka, 2 baterie - kuføík, boèní rukoje*

263 x 241

400

18

340

14,4

300

12

0-24650*

III.0-1800, III.0-30600, 0-2000*

0-34000*

upínací prùmìry

V

Ah

ot / min

Nm

Nm

mm

2,0

0 - 2000

22O poèet úderù: 2600

96

držák nástrojù: 6,35 mm šestihran

kg

W

200

12

221 x 241

I. 0 - 7650

pøepínaní momentu

mm 17 17 17 17 17 17 - nabíjeèka, 2 baterie - pøenosný kuføík - šroubovací nástavec

0-1450*

otáèky bez zatížení

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

2,0

I. 0 - 450

II.0-1400, II.0-23800,

2,0

maximální moment

DW977K2

rázový utahovák pro nároèné použití

2,4

napìtí

POPIS VÝROBKU

2,7

7

kapacita akumulátoru

DW988K2* DW984K2 DW981K2

1

jmenovitý výkon

typ sklíèidla

skupina RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

I. 0 - 450 I. 0 - 7650 II. 0 - 2 000 II. 34 000

310 x 295

pøíklepový šroubovák

rychloupínací se šestihranem

22 24 26

- nabíjeèka, 1 baterie - kuføík, boèní rukoje

hmotnost s akumul.

rychloupínací

AKUMULÁTOROVÉ PØÍKLEPOVÉ VRTAÈKY

pøíklepová vrtaèka

3,4

6

POZNÁMKA

#

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

Nm ( - )

14 22 25 26

- nabíjeèka, 2 baterie, mazivo - kuføík, boèní rukoje, (vrtáky)*

1

DW006K

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- vrtání ve døevì / kovu : 22 / 10 mm - výkonný ventilátorem chlazený motor poskytuje stálou hodnotu momentu, který umožòuje otáèení velkých nástrojù a upevòovacích prvkù - chod vpøed a vzad, plynulá regulace otáèek a elektronická brzda motoru zajišují dokonalou ovladatelnost náøadí - trvanlivá pravoúhlá pøevodovka s uzavøenými kulièkovými ložisky a ocelovými pøevody

24 26

- 1 hod. nabíjeèka - 1 baterie - pøenosný kuføík

POZNÁMKA

1,0 - 10

17

323 x 125

2

vrtací kladivo pro nároèné použití

mm

napìtí

SDS - plus

AKUMULÁTOROVÉ KOMBI KLADIVÁ

DW005K2C* DW004K2

Nm

kapacita akumulátoru

POPIS VÝROBKU

Nm

jmenovitý výkon

skupina

typ sklíèidla

dvoupolohová vrtaèka a šroubovák

ot / min

W

hmotnost

DW920K

Ah

mm

DW979K2

šroubovák pro práci se sadrokartonem pro nároèné použití

V

kg

6

pravoúhlá vrtaèka pro nároèné použití

maximální moment

DW955K

pravoúhlá vrtaèka pro nároèné použití

upínací prùmìry

energie pøíklepù

vrtaèka a šroubovák

napìtí

DW928K2, DW927K2, DW926K2*

rychloupínací sklíèidlo

AKUMULÁTOROVÉ NÁØADÍ PRO VRTÁNÍ

vrtaèka a šroubovák Premium

kapacita akumulátoru

DW980K2

pøepínaní momentu / poèet poloh

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

DW988K2

vrtaèka a šroubovák se støedovou rukojetí - XRP

1. REŽIMY VRTÁNÍ - DVA REŽIMY PRO ROTAÈNÍ A PØÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ 2. REŽIMY VRTÁNÍ - TØI REŽIMY PRO ROTAÈNÍ A PØÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ A SEKÁNÍ 3. RÁZOVÝ MECHANIZMUS - VYUŽÍVÁ ROTAÈNÍ RÁZY KE GENEROVÁNÍ VYSOKÉHO MOMENTU 4. VYBAVENÍ NÁØADÍ SYSTÉMEM SDS-PLUS - RYCHLÝ VÝMÌNNÝ SYSTÉM 5. VYBAVENÍ NÁØADÍ SYSTÉMEM SDS-MAX - RYCHLÝ VÝMÌNNÝ SYSTÉM 6. VOLIÈ NASTAVENÍ DVOU HODNOT PROVOZNÍCH OTÁÈEK 7. VOLIÈ NASTAVENÍ TØECH HODNOT PROVOZNÍCH OTÁÈEK 8. XRP - NOVÁ ØADA AKU VRTAÈEK XRP UMOŽÒUJE NASTAVENÍ TØÍ HODNOT PROVOZNÍCH OTÁÈEK 9. KONSTATNÍ OTÁÈKY - JSOU UDRŽOVÁNY I PØI PROVOZNÍM ZAT͎ENÍ 10. ELEKTRONICKÁ REGULACE PROMÌNNÝCH OTÁÈEK - LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ NÁØADÍ 11. PLYNULÝ ROZBÌH NÁØADÍ - OMEZUJE SPOUŠTÌCÍ PROUD A ZMENŠUJE REAKCE ZPÌT.RÁZU 12. ANTIVIBRAÈNÍ VLASTNOSTI - SYSTÉM PRO AKTIVNÍ REGULACI VIBRACÍ 13. ANTIVIBRAÈNÍ VLASTNOSTI - VYBAVENÍ ANTIVIBRAÈNÍ RUKOJETÍ 14. BEZPEÈNOSTNÍ SPOJKA - CHRÁNÍ OBSLUHU PØED ZPÌTNÝM RÁZEM A PØED PØET͎ENÍM 15. SEØÍZENÍ BEZ POTØEBY JINÉHO NÁØADÍ 16. SEØÍZENÍ BEZ POTØEBY JINÉHO NÁØADÍ 17. ZAJIŠTÌNÍ VØETENA - VØETENO JE ZAJIŠTÌNO STISKNUTÍM TLAÈÍTKA. 18. ZAJIŠTÌNÍ VØETENA - VØETENO JE ZAJIŠTÌNO STISKNUTÍM TLAÈÍTKA. 19. VPØED A VZAD - POHYB VPØED A VZAD SE POUŽÍVÁ PØI ŠROUBOVÁNÍ 20. VÝKYVNÝ POHYB OSTØÍ - POSKYTUJE ZDOKONALENÍ ØEZNÉHO VÝKONU 21. ODSÁVÁNÍ PRACHU - BUÏ DO SÁÈKU NEBO PØES PØÍSLUŠ. DO ODSÁVACÍHO ZAØÍZENÍ 22. SNADNO PØÍSTUPNÉ UHLÍKY - USNADÒUJE ÚDRŽBU A ZKRACUJE DOBU PROSTOJÙ 23. ELEKTRONICKÁ INDIKACE OPOTØEBOVÁNÍ UHLÍKÙ 24. BATERIE - AKUMUL.NÁØADÍ JE DODÁVÁNO 1 - 2 BATERIEMI 25. BATERIE - NiMH BATERIE 26. PØENOSNÝ KUFØÍK - PRO PROVOZ V NÁROÈNÝCH PODMÍNKÁCH

otáèky bez zatížení

hmotnost s akumul.

skupina

typ sklíèidla

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKÙ: POPIS VÝROBKU

$

51 45 42

- dva pracovní režimy pro nároèné pøíklepové vrtání bez pøíklepu - elektronická dobìhová brzda motoru - gumový povrch rukojeti snižuje povrchové vibrace a únavu obsluhy - tøi pøevodové stupnì zajišují optimální výkon pøi práci s velkým momentem - nastavení 22 poloh hodnoty momentu - celokovové pøevody pro úèinný pøenos výkonu a prodlužují životnost náøadí

POZNÁMKA

- velmi trvanlivý a výkonný motor s úèinným chlazením - elektronické nastavení kroutícího momentu, chod vpøed a vzad, plynulá regulace otáèek a elektronická dobìhová brzda usnadòují obsluhu - celokovové pøevody zajišují úèinný pøenos výkonu a prodlužují životnost náøadí - gumový povrch rukojeti snižuje povrchové vibrace a únavu obsluhy - rychloupínání se šestihranem 6,35 mm umožòuje rychlou a snadnou výmìnu nástrojù

STAVEBNÍ TABULKY

&'


napìtí

frekvence

otáèky bez zatížení

maximální moment

typ sklíèidla

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

Nm

Nm

mm

1,3

- pøenosný kuføík

295 / 540

230

50

0 - 2 500

-

26

295 / 540

230

50

0 - 2 500

-

-

pøepínaní momentu

DW 268K

1,3

jmenovitý výkon/pøíkon

napìtí

frekvence

maximální moment

upínací prùmìry

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

Nm

Nm

mm

250 / 450

230

50

0 - 2 400

-

12,5

- ideální pro vrtání nad hlavou zejména v úzkých prostorech a pro dlouhodobé døevo: φ 15 vrtací aplikace jako je napøíklad nýtování ocel: φ 12 - motor s velkou kapacitou proti pøetížení zabrání poruchám pøi nároèném použití kapacita sklíèidla - plynulá regulace otáèek vyhovuje použití s rùznými materiály φ 1,0 - 10 - utìsnìní spínaèe proti vnikání prachu prodlužuje jeho trvanlivost

340 / 701

230

50

0 - 4 000

-

8,2

- ideální pro vrtání velmi malých a pøesných otvorù ve døevì nebo kovu døevo: φ 20 - motor s velkou kapacitou proti pøetížení zabrání poruchám pøi nároèném použití ocel: φ 8 - rychloupínací sklíèidlo umožòuje snadnou a rychlou výmìnu nástrojù pouze kapacita sklíèidla jednou rukou a tak zvyšuje produktivitu φ 0,5 - 10 - systém dvojitého uchycení napájecího kabelu zabraòuje jeho poškození

385 / 701

230

50

0 - 600

-

57,3

- ideální pro použití v ocelárnach a ve stavebnictví døevo: φ 35 - motor s velkou kapacitou proti pøetížení zabrání poruchám pøi nároèném použití ocel: φ 13 - rychloupínací sklíèidlo s inovovaným systémem zajištìní vøetena umožòuje kapacita sklíèidla snadnou a rychlou výmìnu nástroje φ 1,5 - 13 - systém dvojitého uchycení napájecího kabelu zabraòuje jeho poškození

560 / 710

230

50

450

-

50

- víceúèelové náøadí pro vrtání a míchání, pro vrtání hlubokých dìr zejména do døeva a pøi použití míchacího koše i pro míchání tekutých materiálù kapacita sklíèidla - pravý a levý chod zvyšuje univerzálnost náøadí φ 13 - vícepolohová zadní uzavøená rukoje a pøestavitelná tøípolohová boèní rukoje zajišují lepší ovladatelnost

325 / 650

230

50

1200

-

9,2

- kompaktní a lehká konstrukce, ideální stroj pro stísnìné prostory døevo: φ 20 - tvar spínaèe odpovída pøirozenému tvaru vaší ruky a pøi dlouhodobém použití ocel: φ 10 zamezuje únavì obsluhy kapacita sklíèidla - nadprùmìrný kroutící moment umožòuje vrtání dìr s vìtším prùmìrem φ 1,0 - 10 - vysoce kvalitní standardní sklíèidlo s klíèem zaruèuje pøesnost a trvanlivost

poèet pøíklepù bez zatížení

energie pøíklepù

16 19

1,5

252 x 181

1,2 247 x 177 16 19

1,6

310 x 195

3,4

víceúèelové náøadí

400 x 215

DW 160

1,7

pro stísnìné prostory

DW 563

-

-

13

-

døevo: φ 25 ocel: φ 13 beton: φ 16

12

- plynulá regulace otáèek a režim chodu vpøed a vzad - utìsnìní spínaèe proti prachu - konstrukce “jampot” prodlužuje trvanlivost a zaruèuje snadnou údržbu

230

50

-

-

1,0 - 13

-

døevo: φ 40 / 25 ocel: φ 13 beton: φ 16

30 / 12

- dvourychlostní pøevodovka umožòuje využití vyššího momentu - plynulá regulace otáèek a režim chodu vpøed a vzad - utìsnìní spínaèe proti prachu

230

50

-

-

1,0 - 13

-

døevo: φ 35 ocel: φ 13 beton: φ 20

35 / 15

- dvourychlostní pøevodovka umožòuje využití vyššího momentu - plynulá regulace otáèek a režim chodu vpøed a vzad - utìsnìní spínaèe proti prachu

230

50

-

-

1,0 - 13

-

korunka: φ 90

45 / 30

- plynulá el. regul. otáèek, pouze chod vpøed, bez aretace vypínaèe - výkonný motor s rezervou proti pøetížení pøi nároèných aplikacích - spojka zvyšuje bezpeènost obsluhy

jmenovitý

0 - 2 700

I. 0 - 1 000 II. 0 - 2 700

výkon / pøíkon

50

I. 0 - 1 100 II. 0 - 2 700

16 19 26 - standardní sklíèidlo s klíèem - nastavitelná boèní rukoje - hloubkový doraz

339 x 199 1

2,2

16 19 26 - standardní sklíèidlo s klíèem - nastavitelná boèní rukoje - hloubkový doraz

6

440 x 210 x 90 6

2,9

14 26

- standardní sklíèidlo s klíèem - nastavitelná boèní rukoje - hloubkový doraz, kuføík

440 x 210 x 90

kroutící moment (výkon)

mm

POZNÁMKA

2

14 - rychloupínací sklíèidla pro akumulátorové vrtaèky, rozsah upínaní do 10 - 13 mm, upnutí 1/2” x 20 15 - ozubené sklíèidla s klíèem, rozsah upínaní do 10 - 13 mm, upnutí 1/2” x 20 16 - sady bimetalových korunových vrtáku

6

poèet pøíklepù bez zatížení

energie príklepù

hmotnost

7

mm

pr / min

J

10

W

V

Hz

ot / min

230

50

0 - 1 100 0 - 4 000 0 - 2,4

-

-

230

50

0 - 1 100 0 - 4 000 0 - 2,4

-

-

230

50

0 - 1 150 0 - 4 100 0 - 2,5

-

-

štandardní

doporuèené

urèení dle materiálu mm døevo: φ 30 kov: φ 13 beton: φ 22 vrtací korunka: φ 65

výkon

2,3

4

10 14 19 26 - nastavitelná boèní rukoje - hloubkový doraz - pøenosný kuføík

døevo: φ 30 kov: φ 13 beton: φ 24 vrtací korunka: φ 65

-

- pro vrtání kotvících a montážních dìr - možnost zastavení pøíklepu - dvoucestná elektr. regulace rychlosti - bezpeènostní spojka - ergonomický tvarovaná rukoje

-

- pro vrtání kotvících a montážních dìr - možnost zastavení pøíklepu - možnost vypnutí otáèení, multilock - dvoucestná elektr. regulace rychlosti - bezpeènostní spojka

-

- pro vrtání kotvících a montážních dìr - možnost zastavení pøíklepu - možnost vypnutí otáèení, multilock - dvoucestná elektr. regulace rychlosti - bezpeènostní spojka

360 x 205

DW 567K

2

3,0

4

10 14 19 26 - nastavitelná boèní rukoje - hloubkový doraz - pøenosný kuføík

døevo: φ 30 kov: φ 13 beton: φ 26 vrtací korunka: φ 80

420 x 145

STAVEBNÉ TABU¼KY

POZNÁMKA

-

360 x 205 2

11

vrtané prùmìry

otáèky bez zatížení

10 14 19

- nastavitelná boèní rukoje - hloubkový doraz

15

12

9

13

5

kg 1

16

4

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

2,3

14

8

3

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

Nm

1

DW 566K

kombinované kladivo s uzavìnou rukojeti

230

6

vrtací kladivo

kombinované kladivo

J

I. 0 - 1 200 II. 0 - 2 700

1,9

DW 516 K

POPIS VÝROBKU

pr / min

urèení dle materiálu

312 x 177 1

pøíklepová vrtaèka 2 - rychlostní vrtaèka

jádrová vrtaèka pro suché diamantové vrtání

frekvence

DW 505 DW 505 K* DW 505 KS**

ot / min

frekvence

pøíklepová vrtaèka 2-rychlostní vrtaèka

Hz

doporuèeštandardní né

napìtí

DW 500 DW 500 KS

napìtí

s plynulou regulaci otáèek

1 16 19 - standardní sklíèidlo s klíèem - nastavitelná boèní rukoje - hloubkový doraz

V

325 / 650

1,9

W

jmenovitý

pøíklepová vrtaèka

otáèky bez zatížení

325 / 650

mm

vrtané prùmìry

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

385 / 701

kg

POZNÁMKA

520 / 1010

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

výkon / pøíkon

POPIS VÝROBKU

262 x 50

380 / 600

zubové zubové zubové PØÍKLEPOVÁ VRTACÍ TECHNIKA

zubové typ sklíèidla SDS - plus

skupina

- klíè sklíèidla

380 / 650

pravoúhlá vrtaèka

1 - vrtáky do døeva se støedícím hrotem 2 - hadovité vrtáky do døeva 3 - ploché vrtáky do døeva 4 - TK vrták pro závìsy 5 - vrtáky do kovu EXTREME 2TM 6 - vrtáky do kovu HSS-G - DIN 338 s válcovou stopkou 7 - vrtáky do kovu HSS-E - DIN 338 Cobalt 8 - vrtáky “EXTREME” do zdiva 9 - vrtáky do zdiva 10 - upínací trny pro korunové vrtáky 11 - diamantové korunky pro suché vrtání 12 - míchaèe 13 - adaptéry pro diamantové korunky pro suché vrtání

SDS - plus

KOMPAKTNÍ KLADIVA

- nastavitelná boèní rukoje - zadní rukoje - klíè sklíèidla

Pøíslušenství pro vrtání:

SDS - plus

'

- nastavitelná boèní rukoje

19 22

DW 205

5

- klíè sklíèidla

16 19

DW 130

vrtaèka / míchaè

- ideální pro šroubování na støechách, stìnách a fasádach - speciálnì konstruován pro práci se samoøeznými šrouby - odnímatelný hloubkový doraz s mechanickým nastavením zaruèuje správnou hloubku díry pro každou hmoždinku - mìkký povrch rukojeti a spínaèe snižuje vibrace a zvyšuje komfort obsluhy

otáèky bez zatížení

DW 246

vrtaèka s velmi vysokým momentem

6,35 šestihran max. φ šroubu 6,3 mm

- ideální pro šroubování ve døevì, plastech a kovech - vysoce univerzální šroubovák s nastavitelným momentem do 26 Nm - unikátní systém regulace momentu VersaClutch umožòuje nastavit moment a mezitím udržuje schopnost šroubování šroubù do materiálu s rùznorodou hustotou jako je døevo

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

DW 217

vysokorychlostní vrtaèka pro vrtání velmi malých otvorù

19 26 - magnetický držák - 3 adaptéry - hloubkový doraz, kuføík

440 x 210 x 90

DW 173C

kompaktní vrtaèka ideální pro vrtání nad hlavou

max. φ šroubu 6,3 mm

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKA

hmotnost

rychloupínací rychloupínací

VRTACÍ TECHNIKA

zubové zubové skupina

typ sklíèidla

POPIS VÝROBKU

6,35 šestihran

301 x 187

hmotnost

typ sklíèidla

šroubovák pro samoøezné TEK šrouby

øízení otáèek

19 26

DW 263K

zubové

skupina

ŠROUBOVÁNÍ

šroubovák Versaclutch s nastavitelným momentem

jmenovitý

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

410 / 710

POPIS VÝROBKU

výkon / pøíkon

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE hmotnost

skupina

typ sklíèidla

$

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE


støední kladivo kombinované kladivo

D25830K

støední kladivo sekací kladivo

230

50

0 - 730

0 - 4 100 0 - 4,4

590 / 1050

230

50

35 - 275

1305 3610

1-9

690 / 1150

230

50

142 - 285

1330 2660

1 - 10

590 / 1150

230

50

-

1330 2660

1 - 10

-

- špièatý sekáè, nastavitelná 750 / pøídavná rukoje 1500 - mazivo, tkanina, kuføík

230

50

vibrace 9,8 m/s2

1 020 2 040

5 - 25

230

50

-

1 620

30,6

4

jmenovitý

550 / 900

2

5,95

5

460 x 263 2

6,2

5

26

- pøenosný kuføík, mazivo - nastavitelná boèní rukoje

460 x 263

- pøenosný kuføík, mazivo - nastavitelná boèní rukoje

min.: 12 - 16 18 - 28 max.: 30 - 40

-

-

- klikový mechan. a píst jsou pøístupné po odstránìní horního krytu skøínì - všechny el. souèásti jsou pøístupné po odstranìní zadní rukojeti - indikátor opotøebování uhlíkù

min.: 12 - 18 20 - 36 max.: 38 - 45

-

-

- klikový mechan. a píst jsou pøístupné po odstránìní horního krytu skøínì - všechny el. souèásti jsou pøístupné po odstránìní zadní rukojeti - indikátor opotøebování uhlíkù

-

-

-

- klikový mechan. a píst jsou pøístupné po odstranìní horního krytu skøínì - všechny el. souèásti jsou pøístupné po odstranìní zadní rukojeti - indikátor opotøebování uhlíkù

-

-

-

-

- podélný tvar, i do úzkých prostor - aktivní regulace vibrací - regulovatelná rázová energie - rychlá výmìna a seøízení sekáèe - hladký rozbìh náøadí

-

-

-

-

- rázový systém s pružnì uloženým tìsnìním - dvanáct nastavitelných poloh sekáèe - zadní rukoje pokrytá gumou pro obsluhu jednou rukou nebo obìma

460 x 263 5

9,8

10 12 26

650 x 250 10 12 26

12,85

- špièatý sekáè, nastavitelná 788 / pøídavná rukoje 1600 - mazivo, tkanina, kuføík

720 x 250

W

2

3

5

6

otáèky bez zatížení

V

Hz

ot / min

závit vøetena ot / min

7

1 - vrtáky SDS - plus EXTREMETM 8 2 - vrtáky SDS - plus 3 - adaptér SDS - plus - 1/2” x 20 jednotný jemný závit 4 - sekáèe SDS - plus - špièatý, 9 plochý, posuvné obrábìní, dutý sekáè, sekáè na obklady, kombinovaný sekáè 5 - vrtáky SDS - max 6 - korunky z tvrdokovu se systémem SDS - max nebo drážkovým systémem , nový 10 vyrážecí klin, adaptér, rozpìrná objímka 7 - sekáèe SDS - max - špièatý,

4

frekvence

mm

Pøíslušenství pro kladiva:

1

napìtí

kg

jmenovitý

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

výkon / pøíkon

Unikátní konstrukce špièky nástroje vytváøí mnohonásobné øezné body, v kterých pùsobí vysoké tlaky, což umožòuje rychlé a úèinné vrtání i v tvrdém betonu.

hmotnost

skupina

- pro vrtání kotvících a montážních dìr - možnost zastavení pøíklepu nebo vypnutí otáèení pro lehké sekání - elektronická regulace otáèek - ergon.uzavøená pogumovaná rukoje

výmìnný brusný talíø

délka x výška

mm

mm

mm

POZNÁMKA

1,7

230

50

10 000

M 14

-

φ 115

285 x 80

- zajištìní vøetena umožòuje rychlou výmìnu kotouèù - stator je chránìn odolným nátìrem ze syntetické pryskyøice - nízkoprofilová pøevodovka umožòuje práci v nepøístupných místech

DW 821

1,7

- nastavitelná boèní rukoje 515 / - vnitøní a vnìjší kotouèová 800 pøíruba, klíè, ochranný kryt

230

50

10 000

M 14

-

φ 125

285 x 80

- zajištìní vøetena umožòuje rychlou výmìnu kotouèù - stator je chránìn odolným nátìrem ze syntetické pryskyøice - nízkoprofilová pøevodovka umožòuje práci v nepøístupných místech

DW 824

1,8

- nastavitelná boèní rukoje 640 / - vnitøní a vnìjší kotouèová 1000 pøíruba, klíè, ochranný kryt

230

50

10 000

M 14

-

φ 125

300 x 80

- zajištìní vøetena umožòuje rychlou výmìnu kotouèù - stator je chránìn odolným nátìrem ze syntetické pryskyøice - nízkoprofilová pøevodovka umožòuje práci v nepøístupných místech

DW 825

1,8

- nastavitelná boèní rukoje 850 / - vnitøní a vnìjší kotouèová 1400 pøíruba, klíè, ochranný kryt

230

50

10 000

M 14

-

φ 125

300 x 80

- zajištìní vøetena umožòuje rychlou výmìnu kotouèù - stator je chránìn odolným nátìrem ze syntetické pryskyøice - nízkoprofilová pøevodovka umožòuje práci v nepøístupných místech

1,8

- nastavitelná boèní rukoje 850 / - vnitøní a vnìjší kotouèová 1400 pøíruba, klíè, ochranný kryt

230

50

2 800 10 000

M 14

-

φ 125

300 x 80

- plynula regulace otáèek umožòuje nastavení optimální rychlosti - stator je chránìn odolným nátìrem ze syntetické pryskyøice - nízkoprofilová pøevodovka umožòuje práci v nepøístupných místech

2,6

- boèní rukoje, kotouè 900 / - vnitøní a vnìjší kotouèová 1400 pøíruba, klíè, ochranný kryt

230

50

10 000

M 14

-

φ 125

385 x 115

- zajištìní vøetena umožòuje rychlou výmìnu kotouèù - teplotnì odolný nátìr statoru pryskyøicí prodloužuje jeho trvanlivost - zvláštní vzduchové kanálky optimalizují chlazení motoru

3,2

- boèní rukoje 1180 / - vnitøní a vnìjší kotouèová 1800 pøíruba, klíè, ochranný kryt

230

50

8 000

M 14

-

φ 180

405 x 120

- zajištìní vøetena umožòuje rychlou výmìnu kotouèù - teplotnì odolný nátìr statoru pryskyøicí prodloužuje jeho trvanlivost - zvláštní vzduchové kanálky optimalizují chlazení motoru

4,6

- boèní rukoje 1290 / - vnitøní a vnìjší kotouèová 1800 pøíruba, klíè, ochranný kryt

230

50

6 300

M 14

-

φ 230

460 x 151

- antivibraèní boèní a zadní rukojeti zvyšují komfot obsluhy - otoèná pøevodovka umožòuje pohodlnou práci v rùzných pozicích - servisní okénka umožòují snadnou kontrolu a výmìnu uhlíkù

4,6

- boèní rukoje 1430 / - vnitøní a vnìjší kotouèová 2000 pøíruba, klíè, ochranný kryt

230

50

8 000

M 14

-

φ 180

445 x 151

- antivibraèní boèní a zadní rukojeti zvyšují komfot obsluhy - otoèná pøevodovka umožòuje pohodlnou práci v rùzných pozicích - servisní okénka umožòují snadnou kontrolu a výmìnu uhlíkù

4,6

- boèní rukoje 1430 / - vnitøní a vnejší kotouèová pøíruba, klíè, ochranný kryt 2000

230

50

6 300

M 14

-

φ 230

460 x 151

- zajištìní vøetena umožòuje rychlou výmìnu kotouèù - otoèná pøevodovka umožòuje pohodlnou práci v rùzných pozicích - servísní okénka umožòují snadnou a rychlou kontrolu a výmìnu uhlíkù

4,7

- boèní rukoje 1584 / - vnitøní a vnìjší kotouèová 2200 pøíruba, klíè, ochranný kryt

230

50

6 300

M 14

-

φ 230

460 x 151

- aretace vøetena umožòuje rychlou výmìnu kotouèù - otoèná pøevodovka umožòuje pohodlnou práci v rùzných pozicích - servísní okénka umožòují snadnou a rychlou kontrolu a výmìnu uhlíkù

4,7

- boèní rukoje 1580 / - vnitøní a vnìjší kotouèová 2200 pøíruba, klíè, ochranný kryt

230

50

6 300

M 14

-

φ 230

460 x 151

- aretace vøetena umožòuje rychlou výmìnu kotouèù - otoèná pøevodovka umožòuje pohodlnou práci v rùzných pozicích - servísní okénka umožòují snadnou a rychlou kontrolu a výmìnu uhlíkù

6,7

- brusný kotouè 1200 / - vnitøní a vnìjší kotouèová 1800 pøíruba, klíè, ochranný kryt

230

50

5 600

M 16

-

φ 150

650 x 155

- pøední èást stroje potažena gumou pro pohodlné a bezpeèné držení - ložiska a souèásti utìsnìné proti vnikání prachu pro dlouhou živonost - robustní vøeteno mùže pohánìt i velké pøíslušenství

3,8

- boèní rukoje - vnìjší pøíruba, leštící návlek, gumová podložka

670 / 1150

230

50

0 - 3 000

M 14

-

φ 178

455 x 135

- elektronika pro plynulou regulaci rychlosti,konstantní nastavené otáèky - vysoce flexibilní kabel zaruèuje ohebnost a dlouhou životnost - horní gumový nárazník zabraòuje poškrábání obrobku

DW 872

22,5

- TK kotouè - inbus klíè - pøídavná upínací svorka

1350 / 2200

230

50

1 300

-

-

φ 355

525 x 430

- velké otoèné pravítko pro provádìní podélných a pokosových øezù - èisté øezy bez otøepù se stálou hloubkou øezu po celou životnost øezného nástroje, pohyblivý ochranný kryt zlepšuje viditelnost

DW 871

18

- øezné kotouèe - inbus klíè

1350 / 2200

230

50

3 800

-

-

φ 355 x 2,5

520 x 435

- elektronicky øízený plynulý rozbìh omezuje spouštìcí proud - horizontální, ergonomicky øešená rukoje zamezuje únavì obsluhy - aretace vøetene pro rychlou a snadnou výmìnu kotouèe

zdvih

délka x výška

DW 818

malá úhlová bruska malá úhlová bruska malá elektronická úhl.bruska

DW 826

malá elektronická úhl.bruska

DW 831

BROUŠENÍ A LEŠTÌNÍ

-

-

26

5,6

POZNÁMKA

úhlová bruska

DW 840

úhlová bruska

DW 479

velká úhlová bruska

DW 476

velká úhlová bruska

DW 490

velká úhlová bruska

DW 852

velká úhlová bruska

DW 492

elektronická úhlová bruska

DW 882

pøímá úhlová bruska

DW 849

elektron. pravoúhlá leštièka dìlící pila na kov

hmotnost

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

napìtí

frekvence

otáèky naprázdno

rozmìr kleštiny

dìlící pila

max. prùmìr nástroje

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

mm

mm

mm

mm

DW 620

3,1

- paralelní vodítko, adaptér odsávání, klíè - upínací a vodící pouzdro

510 / 900

230

50

24 000

55

6-8

φ 36

165 x 325

- unikátní systém odsávání pøes sloupek podstatnì zlepšuje výhled - precizní nastavení hloubky s pøesností 0,1 mm - gumový povrch rukojetí poskytuje komfortní úchop

DW 621 / DW 621 K

3,1

- paralelní vodítko, adaptér odsávání, klíè - upínací a vodící pouzdro

620 / 1100

230

50

8 000 24 000

55

6-8

φ 36

165 x 325

- elektronická regulace otáèek pro dosažení perfektní povrchové úpravy - unikátní systém odsávání pøes sloupek podstatnì zlepšuje výhled - precizní nastavení hloubky s pøesností 0,1 mm

POPIS VÝROBKU

vrchní frézka vrchní frézka s elektronikou

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

-

- nastavitelná boèní rukoje 515 / - vnitøní a vnìjší kotouèová 800 pøíruba, klíè, ochranný kryt

malá úhlová bruska

ROZBRUŠOVAÈKY

výkon

døevo: φ 40 kov: φ 16 beton: φ 6 - 32 vrtací korunka: φ 90

-

26

- pøenosný kuføík, mazivo - nastavitelná boèní rukoje

urèení dle materiálu mm

385 x 230 2

Optimalizován pro úèinné odstraòování suti a zvýšenou rychlost vrtání pøi souèasném zvýšení síly.

skupina

doporuèené

10 14 26

Unikátní tvrdokovový hrot Speciálnì vyvinutý druh karbidu obsahuje materiály obvyklé v kovoobrábìcích nástrojích. Zaruèuje podstatnì delší životnost pøi vrtání do betonu a umožòuje hrotu bezpeènì odolat vysokým teplotám, které jsou dosahovány pøi kontaktu s ocelovou armaturou. Dostáváte tak do ruky EXTREME nástroj pro extrémní podmínky.

POPIS VÝROBKU

energie pøíklepù

výkon / pøíkon

pø / min

- pøenosný kuføík, rychloup. snímatelný držák nástrojù - nastavitelná boèní rukoje

D25940K

demolièní kladivo mimoøádná trvanlivost

ot / min

4,9

D25900K

demolièní kladivo mimoøádná trvanlivost

Hz

mm

standardní

pøípojka pro odsávání prachu

D25600K

frekvence

D25500K

støední kladivo kombinované kladivo

J

V

kg

$

vrtané prùmìry

W

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

DW 570K

kompaktní kladivo instalaèní vrtací kladivo

poèet pøíklepù bez zatížení

otáèky pøi zatížení

hmotnost

skupina

POPIS VÝROBKU

napìtí

SDS max Šestihran 19 mm

KLADIVA

SDS max

SDS max

SDS max

SDS plus

typ sklíèidla

PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

STAVEBNÍ TABULKY

plochý, posuvné obrábìní, dutý sekáè, sekáè na obklady, kombinovaný sekáè, úzké rydlo, øezaè asfaltu, zatloukaè kolíkù do zemì, pìchovací deska, koncové upnutí pìch. desky, pouzdro kladiva

8 - adaptéry pro rùzné upínací

systémy - SDS - plus na 1/2” x 20 UNF, SDS - max na SDS - plus, SDS - max na drážkovaný høídel, drážkov. adaptér na SDS - plus, drážkovaný adaptér na SDS - max

9 - lehké korunky pro jádrové vrtání 10 - výmìnné rychloupínací sklíèidlo 13 mm

5

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKA

'


frekvence

rozmìr kleštiny

max. prùmìr nástroje

V

Hz

ot / min

mm

mm

mm

mm

8 000 20 000

64

6 - 12,7

φ 50

290 x 295

- elektron. regulace otáèek zaruèuje dosažení perfektní povrch. úpravy - mechanizmus zajištìní vøetena umožòuje snadnou a rychlou výmìnu øezného nástroje, odsávání prachu pomocí adaptéru

DW 682K - speciální

3,0

- drážkovací nùž TCT, kuføík 335 / - vak na jímání prachu, klíè 600 - nátrubek pro odsávání

230

50

10 000

nastavení pravítka 0-90O

øezná hloubka max. 20

φ 100

320 x 150

- regulace pomocí ozubnice s pastorkem umožòuje pøesné vertikální seøízení a nastavení vodítka - mechanizmus zajištìní vøetena umožòuje snadnou výmìnu nástroje

POPIS VÝROBKU

otáèky bez zatížení

nastavení úbìru

šíøka zábìru

ot / min

mm

mm

15 000

hloubka falcování: 12 mm

jmenovitý

mm

W

V

- oboustran. øezné TK nože - paralelní vodítko - adaptér

350 / 600

230

50

230

50

1,5

290 x 170

3,92

frekvence

V

Hz

ot / min

ot / min

100 / 220

230

50

-

14 000 24 000

-

8 400 15 200

2,7

295 / 530

KOTOUÈOVÉ PILY

DW 86

kotouèová pila pro nároèné použití

DW 303K

meèová pila

DW 307MK meèová pila

2,6

125

-

- regulaèní systém povrchové úpravy zabraòuje poškození povrchu obrobku udržováním pøíslušných otáèek brusné podložky - elektronická regulace otáèek pomáha u materiálù citlivých na teplo pøi broušení, pøi leštìní a pøi koneèné povrchové úpravì - použití suchého zipu urychluje výmìnu brusných papírù - spínaè a ložiska utìsnìná proti vnikání prachu prodlužují trvanlivost

-

- regulaèní systém povrchové úpravy zabraòuje poškození povrchu obrobku udržováním pøíslušných otáèek brusné podložky - elektronická regulace otáèek pomáha u materiálù citlivých na teplo pøi broušení, pøi leštìní a pøi koneèné povrchové úpravì - použití suchého zipu urychluje výmìnu brusných papírù - spínaè a ložiska utìsnìná proti vnikání prachu prodlužují trvanlivost

230

50

-

- kompaktní a lehká konstrukce vytváøí z DW 411 vhodné náøadí pro provádìní pohodlného broušení zejména na špatných místech - dostateènì silná pro broušení malých ploch, zakøivených èi nerovných povrchù a bodové broušení - malý rozkmit zaruèuje hladký a rovný povrch - spínaè a ložiska utìsnìná proti vnikání prachu prodlužují trvanlivost

150

1,5

rozmìr brusního papíru: 140 x 114 rozmìr podložky: 108 x 114

-

- výkonný motor uložený v kovov. ložiscích zaruèuje dlouhou životnost - malý rozkmit zaruèuje hladkou plochu - efektivní odsávácí systém využívající vak na prach nebo externí vysavaè umožòuje vyšší výkon a delší životnost brusného archu - pevné, snadno ovladatelné pøíchytné svorky zajišují snadné a bezpeèné uchycení brusného archu vložky

21

1,0

- arch brusného papíru - vak na jímání prachu - dìrovaèka

80 / 170

230

50

-

13 500

220 x 135

230

50

-

20 000

2,6

rozmìr brusního papíru: 115 x 280 rozmìr podložky: 113 x 190

180 / 350

230

50

-

17 000

4,6

rozmìr brusního papíru: 115 x 280 rozmìr podložky: 113 x 190

-

- výkonný motor uložený v kovových ložiscích zaruèuje dlouhou životnost, velký rozkmit zaruèuje rychlý odbìr materiálu - efektívní odsávací systém využívajícího externího vysavaèe umožòuje vyšší výkon a delší životnost brusného archu - lehce ovladatelné klipy, které snadno a bezpeènì pøidržují brusné archy, jsou zapuštìny, aby nemohlo dojít k jejich kontaktu s obrobkem

360 / 650

230

50

-

rychlost pásu: 190 - 320 m/min

-

rozmìr pásu : 75 x 533 brusná plocha: 75 x 120

-

- kompaktní pásová bruska s malou hmotností kombinuje snadnou obsluhu s velmi úèinným broušením - elektronická regulace otáèek umožòuje jemné broušení a vynikající povrchovou úpravu u materiálù citlivých na tepelné namáhání - efektivní odsávací systém využívající vak na prach nebo externí vysavaè umožòuje vyšší výkon a delší životnost brusného archu

230

50

-

rychlost pásu: 350 m/min 250 - 3801 m/min

-

rozmìr pásu : 100 x 560 brusná plocha: 100 x 110

-

- robustní konstrukce využívající hliník a ložiska utìsnìná proti vnikání prachu zaruèuje dlouhodobou životnost - dvì centrální rukojeti zajišují vyvážení a pohodlné vedení náøadí - ocelový brusný plech podopøený korkovou plochou zaruèuje, že broušená plocha zùstane rovná, nízko položené tìžištì napomáha stabilitì stroje pøi práci a zpomaluje jeho opotøebení

max. øezná kapacita

21

2,8

- arch brusného papíru - náhradní podložka, adap- 140 / tér odsávání, vak na prach 300

270 x 190 21

3,9

- arch brusného papíru - náhradní brusná podložka

300 x 190 10 21

2,9

- brusný pás - vak na jímání prachu

280 x 150

- brusný pás - vak na jímání prachu

hmotnost

340 x 210 PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

kg

mm

560 / 1010 630 / 11001

poèet zdvihù naprázdno

délka zdvihu

21

pøípojka pro odsávaní prachu

W

V

Hz

ot / min

mm

o

mm

mm

230

50

800 3000

døevo : 85 ocel : 8

45

20

-

- výkonný motor s vysokou výkonovou rezervou prodlužuje trvanlivost - plynula regulace rychlosti usnadòuje øezání rùzných materiálù - ètyøstupòové seøízení pøedkmitu zajišuje vyšší øezný výkon a delší životnost pilových listù - odfuk pilin a zabudovaný adaptér pro pøipojení odsávání pomáhají udržovat èisté pracovní prostøedí a viditelnost èáry øezu

50

500 3100

døevo : 110 ocel : 10

-

- mechanizmus výmìny øezných nástrojù bez použití jiného náøadí akceptuje použití univerzál. øezných nástrojù a nástrojù se stopkou T - unikátní vyvažovací mechanizmus a gumová rukoje umožòují snadno ovladatelný provoz náøadí - ètyøstupòový pøedkmit zvyšuje øezný výkon u vícenásobných aplikací - úèinný odvod prachu externím odsáváním minimalizuje poletující prach

50

500 3100

døevo : 110 ocel : 10

26

-

- mechanizmus výmìny øezných nástrojù bez použití jiného náøadí akceptuje použití univerzál. øezných nástrojù a nástrojù se stopkou T - unikátní vyvažovací mechanizmus a gumová rukoje umožòují snadno ovladatelný provoz náøadí - ètyøstupòový pøedkmit zvyšuje øezný výkon u vícenásobných aplikací - úèinný odvod prachu externím odsáváním minimalizuje poletující prach

prùmìr pilového kotouèe

hloubka øezu

6,3

1

kapacita šikmých øezù

10

pøípojka pro odsávaní prachu

mm

o

mm

mm

10 20 21 26

2,8

- 1 pilový list, inbus klíè, kryt 315 / - adaptér odsávání 500 - pøenosný kuføík

220 x 220 10 15 20 21 26

2,4

- 3 pilové listy, inbus klíè - adaptér odsávání, ochran. vložka, pøenosný kuføík

315 / 500

230

45

26

280 x 210 10 15 20 21 26

2,4

- 3 pilové listy, inbus klíè - adaptér odsávání, ochran. vložka, pøenosný kuføík

445 / 701

230

45

220 x 220 PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

otáèky pilového kotouèe

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

- pilový kotouè SERIES 20 - vodítko podél. øezù, klíè

800 / 1350

230

50

3800

4,5

355 x 245

190

18 21

8,4

- pilový kotouè SERIES 40 - vodítko podél. øezù, klíè

440 x 290 - 2 bimetalové pilové listy - klíè, pøenosný kuføík

425 x 178

1070 / 1700

230

50

4400

350 / 701

230

50

poèet zdvihù naprázdno: 0 - 2400

délka zdvihù:

délka zdvihù:

50

poèet zdvihù naprázdno: 0 - 2800

10 15 26

3,1

- 2 bimetalové pilové listy - pøenosný kuføík

430 x 178

upínací otvor kotouèe: 30

630 / 850

45

240

10 26

2,9

POZNÁMKA

5,0

180 x 150

21

DW 365

pøesná kotouèová pila

mm

nastavení úhlu øezu

POPIS VÝROBKU

mm

230

upínací otvor kotouèe: 30

50

-

29

32

-

90O : 65 45O : 45 90O : 86 45O : 50 døevo: 280 døevo: 275 ocel.profily: 117 ocel.profily: 100 PVC: 130 PVC: 150

skupina

výkonná pøímoèará pila

- brusné kotouèe - vak na jímání prachu - nastavitelná boèní rukoje

frekvence

DW 323K

mm

180 x 150

napìtí

pøímoèará pila s horní rukojetí

pøípojka pro odsávaní prachu

10 21

jmenovitý pøíkon

PØÍMOÈARÉ PILY

DW 321K

- brusné kotouèe - vak na jímání prachu

hmotnost

DW 320K

pøímoèará pila s horní rukojetí

výmìnný brusný talíø

frekvence

EXCENTRICKÉ BRUSKY skupina

POPIS VÝROBKU

délka základny: - tøi rùzné velikosti drážek pro srážení hran v pøední èasti základny velmi usnadòují pøesné montážní 320 mm práce, výkonný motor umožòuje snadné øezání i tvrdého døeva φ válce: 64 mm - nastavitelný odvod tøísek z pravé i levé strany pro usnadnìní práce

10 21

1,5

DW 650, DW 650E1 pásová bruska pásová bruska pro nároèné použití, elektronická*

pracovní zdvih

W

DW 431

pásová bruska kompaktní elektonická pásová bruska

10 0002

mm

DW 636

vibraèní bruska vibraèní bruska s rychlým odbìrem

- nožový válec s velkým prùmìrem rotuje vysokou rychlostí, tím zaruèuje kvalitní povrchovou úpravu - pøesnì oznaèený hloubkový doraz v pøední rukojeti po krocích 0,1 mm zaruèuje pøesné nastavení - gumový povrch pøední rukojeti eliminuje prokluzy a zajišuje lepší ovladatelnost

82

kg

DW 634

vibraèní bruska vibraèní dokonèovací bruska

4 hloubka falcování: 25 mm

otáèky bez zatížení

DW 411

vibraèní bruska pìstní vibraèní bruska

600 / 10102

12 000

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

DW 443

excentrická bruska excentrická bruska s elektronikou

560 / 850

napìtí

320 x 180

DW 423

excentrická bruska jednoruèní bruska s elektronikou

- oboustran. øezné TK nože - paralelní vodítko - adaptér

napìtí

POPIS VÝROBKU

3,8

jmenovitý pøíkon

skupina

hoblík 4 mm, elektrická brzda nože**

21 26

délka základny: - gumový povrch pøední rukojeti eliminuje prokluzy a zajišuje lepší ovladatelnost 290 mm - tøi rùzné velikosti drážek pro srážení hran v pøední èasti základny velmi usnadòují pøesné montážní φ válce: 54 mm práce, výkonný motor umožòuje snadné øezání i tvrdého døeva

jmenovitý pøíkon

DW 678 / DW 678K1 / DW 687 EK2

- nožový válec s velkým prùmìrem rotuje vysokou rychlostí, tím zaruèuje kvalitní povrchovou úpravu - pøesnì oznaèený hloubkový doraz v pøední rukojeti po krocích 0,1 mm zaruèuje pøesné nastavení - nízka hmotnost a kvalitní vyvážení umožòují obsluhu hoblíku na špatných místech jednou rukou

82

hmotnost

HOBLÍKY

hoblík 1,5 mm

2,8

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKA

brusný zdvih

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

napìtí

50

21

MEÈOVÉ PILY

POZNÁMKA

230

DW 677

'

délka x výška

- paralelní vodítko, adaptér 1250 / pro pøipojení odsávání, klíè 1850 - vodící a upínací pouzdro

speciální frézka lamelovací frézka

5

zdvih

frekvence

W

napìtí

jmenovitý

mm

výkon / pøíkon

FRÉZKY

kg

otáèky naprázdno

5,1

DW 625E

skupina

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

výkon / pøíkon

POPIS VÝROBKU

hmotnost

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

hmotnost

skupina

$

POZNÁMKA

POZNÁMKA

-

- univerzální kotouèová pila pro podélné, pøíèné a šikmé øezy provádìné ve døevì nebo jiných materiálech - precizní stupnice pro pøesné nastavení proøezu až do 65 mm - pøídavná rukoje zvyšuje bezpeènost pøi obsluze náøadí obìma rukama - ochranný kryt zajišuje až 95% odvod pilin a prachu

-

- robustní kotouèová pila s oboustrannì uchyceným postranním dorazem pro pøesné podélné øezání - optimální vyvážení zaruèuje dlouhodobý provoz bez únavy - pøídavná rukoje umožòuje bezpeènou obsluhu obìma rukama - ochranný kryt zajišuje až 95% odvod pilin a prachu

-

- vysoce univerzální pila použitelná pro široký okruh materiálù - ideální konstrukce základny umožòuje lepší výhled a zápichové øezy - zcela izolovaná kovová pøevodová skøíò s antivibraèní mìkkou rukojetí - oboustranné øezné nástroje umožòují øezání i v tìžko dostup. místech - ideální pro instalatéry, elektrikáøe, na stavby a pod.

-

- patentované pákové rychloupínání pilového listu - ochranný systém proti rázùm umožòuje úèinný pøenos výkonu - nastavitelný hloubkový doraz umožòuje zápichové øezy a optimální využití øezného nástroje pily, snadno vymìnitelné uhlíky s automat. odpojovací funkcí zvyšují bezpeènost a prodlužují životnost náøadí

STAVEBNÉ TABU¼KY

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE


výkon / pøíkon

3 300

275

38

3

230

50

0 - 3 300

275

38

3

230

50

3 300

425

38

3

230

50

3 300

425

38

3

prùmìr pilového kotouèe

prùmìr upínacího otvoru kotouèe

jmenovitý

50

676 / 1300 700 /

9

- sada listù z tvrdokovu - ochranný kryt lišty - inbus klíè

700 /

napìtí

frekvence

kapacita šikmých øezù

1350

mm

W

V

Hz

ot / min

mm

mm

1200

230

50

7000

216

30

45

45 / 45

7072

15,5

1200

230

50

6700

216

30

48

48 / 48

7013

16,0

550 x 490 x 590, (510 x 460 x 540)1 - pilový kotouè TCG, ATB SERIES 601 - klíè na øezný nástroj - ochranný kryt

1600

230

50

2500-5000

216

30

48

48 / 48

1600

230

50

5000

250

30

1600

230

50

13,81

- pilový kotouè SERIES 40 - vodítko pokosových øezù - 2 klíèe pro øezný nástroj - paralelní vodítko, redukce pro pøipojení odsávání

900 /

29,0

32,0

2850

250

2750

260

30

112

230

50

2800

250

30

230

50

2800

300

30

max.øezná rychlost 36 m/s

415

50

2800

350

30

max.øezná rychlost 53 m/s

1200 x 1490 x 1470

149

- pilový kotouè - montážní náøadí, automat. 3000 / bezpeèn.vratný systém - brzda, podstavec 4000

60

1

max.øezná rychlost 36 m/s

920 x 1130 x 1440 - pilový kotouè - montážní náøadí, automat. 1500 / bezpeèn.vratný systém - brzda, podstavec 2000

1170 x 1760 x 1370

- již sestavená a nastavená pila, dodávaná v døevìné kleci - jednotka mùže být velmi snadno a rychle nastavena na provádìní pøíèných, šikmých, pokosových nebo podélných øezù a tímto zaruèuje svou univerzálnost pøi všech aplikacích - jednoduchý systém nastavovacích prvkù umožòuje pøesné nastavení šíøky, hloubky a úhlu øezu bìhem nìkolika sekund - pøenosná pila s radiálním ramenem s kapacitou pøíèného øezu 610 mm, podélného øezu 870 mm a s hloubkou øezu 90 mm - již sestavená a seøízená pila je dodávaná v døevìném obalu - zesílená montážní sestava sloupku a základny umožòuje podepøení extra dlouhého ramene - jednoduchý systém nastavovacích prvkù pro pøesné nastavení - prùmyslová pila s radiálním ramenem, maximální výkony ve všech pracovních režimech,bezkonkurenèní reputace ve døevosprac.prùmyslu - již sestavená a seøízená pila je dodávaná v døevìném obalu - opracovaná robustní litinová konstrukce ramene zajišuje maximální pøesnost a trvanlivost - tichý a bezúdržbový tøífázový indukèní motor dodává dostateèný výkon

jmenovitý pøíkon

napìtí

frekvence

výkonové objem pøípojný objem zatížení objemové povrch podtlak filtr. hluènost filtru kabel nádoby zásuvky proudìní vaku vysavaèe

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

kg

mm

W

V

Hz

W

l / min

cm2

Pa

m

l

l

dB

1000

230

50

1800

3300

-

-

-

30

16

-

7,0

- 4m x 35 mm hadice - 35 mm krokový adaptér - štìrbinový nástavec - papírový filtraèní sáèek

-

kg

mm

3,45

- brýle, lahvièka oleje - výmìnný sekvenèní spouštìcí spínaè

3,4

- brýle, lahvièka oleje - výmìnný sekvenèní spouštìcí spínaè

mm

mm

l

Nm

Bar

-

-

20

65

50 - 90

2,04

101,7

4,8 - 8,3

-

-

- výška 32,4 cm umožòuje práci i v omezených prostorách - patentovaná konstrukce motoru poskytuje výkon, který nastøelí høebík do døeva s minimálním zpìtným rázem - nastavitelná hloubka bez použití jiného náøadí - sklopný integrovaný háèek umožòuje zavìšení náøadí na nosník

31

80

50 - 90

2,04

101,7

4,8 - 8,3

-

-

- výška 32,4 cm umožòuje práci i v omezených prostorách - patentovaná konstrukce motoru poskytuje výkon, který nastøelí høebík do døeva s minimálním zpìtným rázem - nastavitelná hloubka bez použití jiného náøadí - sklopný integrovaný háèek umožòuje zavìšení náøadí na nosník

0

110

16 - 50

1,0

-

4,8 - 8,3

0

160

32 - 63

1,27

-

4,8 - 8,3

34

110

32 - 63

1,7

-

473 x 324

1,27

- brýle, lahvièka oleje - výmìnný sekvenèní spouštìcí spínaè - inbus klíè, kuføík

216 x 58 x 222

1,77

- brýle, lahvièka oleje - výmìnný sekvenèní spouštìcí spínaè - inbus klíè, kuføík

317 x 76 x 241

1,75

- brýle, lahvièka oleje - výmìnný sekvenèní spouštìcí spínaè - inbus klíè, kuføík

330 x 89 x 292

- mokré i suché vysávání s oddìleným chlazením motoru - automatické ovládání zapnutí a vypnutí - je-li el. náøadí v chodu, stroj zùstává v chodu ještì 15 sekund, aby bylo zajištìno odsátí prachu z celého systému - vestavìna zásuvka umožòuje pøipojení elektrického náøadí k automatickému zapínání odsávacího systému

ks

527 x 324

4,8 - 8,3

POZNÁMKA

- ètyøpolohové oznaèení nastavení hloubky lze zablokovat a opakovat - horní a dolní okénka umožòují obsluze snadné sledování zásobníku nastøelovací pistole a jeho vèasné doplnìní spojovacím materiálem - masivní tvarovaná podložka prodlužuje životnost a zlepšuje viditelnost - gumové rukojeti odolné proti roztržení poskytují obsluze komfort - nastavení hloubkového dorazu do 5 poloh lze zajistit a opakovat - toto náøadí využívá dvojitý zásobník naplnìn systémem load & lock (naplnit a zajistit) nebo lock & load (zajistit a naplnit) - velký rozsah vypínaèe usnadòuje práci a zvyšuje pohodlnost ovládání - podložka s nízkým profilem poskytuje uživateli lepší viditelnost - nastavení hloubkového dorazu do 5 poloh lze zajistit a opakovat - toto náøadí využívá dvojitý zásobník naplnìn systémem load & lock (naplnit a zajistit) nebo lock & load (zajistit a naplnit) - velký rozsah vypínaèe usnadòuje práci a zvyšuje pohodlnost ovládání - podložka s nízkým profilem poskytuje uživateli lepší viditelnost

STAVEBNÍ TABULKY

#

POZNÁMKA

O

spotøeba vzduchu na nastøelení tlak 6,9 baru energie pøi tlaku 6,9 baru rozsah pracovních tlakù

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- kombinovaná pila pro podélné a pøíèné øezy - integrovaná brzda motoru zaruèuje ochranu obsluhy - dvoupoloh. vývody pro pøipojení odsávání / 1tøíbodový odsávací systém - gumové návleky zabraòují poškrábání povrchu a zlepšují stabilitu - bezudržbový indukèní motor zaruèuje delší trvanlivost

-

max.šíøka øezu 640 mm

- pilový kotouè SERIES 40 - montážní náøadí, automat. 1100 / bezpeè.vratný systém - brzda, podstavec 1450

1

max.šíøka øezu 870 mm

52,5

900 / 13001

1

max.šíøka øezu 920 mm

480 x 460 x 570 ( 590 x 490 x 620)1

450 / 750

O

- pilový kotouè SERIES 40 - klíè na øezný nástroj - vodítko podélných øezù - 1kryt a adaptér odsávání

1

24,0

režim nastøelování

sada s úhlovou nastøelovací pistolí kalibr 15

50

250

instalovaný rázový spouštìè

sada s nastøelovací pistolí kalibr 16

230

2600

instalovaný rázový spouštìè

D 51256K

50

instalovaný rázový spouštìè

sada s nastøelovací pistolí kalibr 18

230

plnìní zásobníku

D 51238K

45

- odlehèená verze klasické sklopné pily pro šikmé øezy TGS - spínaè pro spouštìní dvou pracovních režimù pily, buï pro stolní pilu nebo pro provádìní pokosových øezù, umožòuje souvislé použití pily - rychlé pøestavení ze stolní pily na pokosovou pilu bez použití náøadí - tøícestní odsávácí systém s možností pøipojení k úèinnému odsávání - vhodné pro dílenské provozy, kde je vyžadován nehluèný provoz

boèní zatížení

nastøelovací pistole s kruhovou hlavou

30

max.øezná rychlost 34 m/s

zadní zatížení, zadní zatížení, zdvojené zdvojené zatížení zatížení

D 51823

342

1,00 x 1,25 ( 18 znaèek )

D 51845

nastøelovací pistole s kulovou hlavou

-

- výsuvné vodící tyèe pøenosné pily umožòují provádìní podélných øezù s kapacitou pøesahující 610 mm pøi øezání materiálu vìtší velikosti - kombinace systému pastorku a ozubnice, pøední a zadní zajištìní a pøehledná mìøítka umožòují této pile provádìt pøesné øezy - rychlé zajištìní usnadòuje nastavení, konstrukce horní desky stolu odlévané z hliníkové slitiny zajišuje preciznost a pøesnost

30

250

POZNÁMKA

mm

hmotnost

DW 790

- pilový kotouè SERIES 60 - vodítko pokosových øezù 1550 / - paralelní vodítko - posunovací tyè,kryt kotouèe, 4 odnímatel.nohy 2000

hmotnost

POPIS VÝROBKU

3650

o

590 x 670 x 450

DW 729K

pila s radiálním ramenem 350 mm s tøífázovým motorem

50

mm

1,60 ( 16 znaèek )

DW 721K

pila s radiálním ramenem 300 mm

230

mm

max. øezná kapacita (vlevo)

1,80 ( 15 znaèek )

pila s radiálním ramenem 250 mm

ot / min

50 / 601

- nastavení sklonu na obì strany umožòuje nastavit opaèný sklon namísto (nìkdy složitého) otáèení materiálu - velké dvojité posuvné vodítko poskytuje maximální oporu pøi øezání velkých obrobkù pøi nastavení jakéhokoliv úhlu nebo kombinace úhlù - *E-verze s elektronickou regulací otáèek, elektronická dobìhová brzda zastaví kotouè do 3 sekund

prùmìr høebíku ( tvar hlavy )

1

Hz

481

590 x 670 x 450

DW 710

kombinovaná pila 250 mm

1600

V

prùmìr upínacího otvoru kotouèe

50 / 50

kapacita šikmých øezù

W

prùmìr pilového kotouèe

50 / 50

- / 48 pokosový øez 48O

mm

frekvence

kg

otáèky pilového kotouèe

30

zcela kruhová hlava φ 2,9 - 3,8

kombinovaná pila 250 mm

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

38001

305

svorková hlava φ 2,9 - 3,3

DW 742

48/-31

délka høebíkù

pøenosná stolní pila pro nároèné použití

- mimoøádnì hladký pohyb hlavy pily zachovává pøesnost øezu pøi jakémkoliv úhlu øezu - mìøítko pokosových øezù obsahuje 11 pevných zarážek, které umožòují provádìní pøesných øezù - zajištìní vøetena umožòující snadnou pøepravu - široká základna, kterou lze ještì prodloužit, je tlakovì odlévaná

50 / 50

kapacita zásobníku

DW 744

680 x 620 x 690, ( 870 x 590 x 660)1

4000

napìtí

25,91

jmenovitý

DW 7081

- pilový kotouè SERIES 40 - klíè na øezný nástroj - *dvì pøíchytky materiálu

výkon / pøíkon

18,0

POPIS VÝROBKU

-

POZNÁMKA

- preciznì opracovaná litinová konstrukce zvyšuje pøesnost a trvanlivost pøi jakémkoliv nasazení - odsávání pilin bylo specificky navrženo tak, aby vyhovovalo potøebám profesionálních uživatelù a minimalizovalo zdravotní rizika - vnitøní systém uložení vodících tyèí pro pøíène øezy minimalizuje prostor potøebný pro provoz stroje

620 x 510 x 570

s oboustranným sklonem

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- pro øezání lehkých betonù (až do hustoty G2+4), škvárobeton. blokù a sádrokartonu - konstantní otáèky zajišují optimální øezné podmínky - dva protibìžné trvanlivé pilové listy se pohybují v opaèných smìrech a tak zamezují pohybu materiálu pøi øezání, výkonný motor vyhovuje všem provozním požadavkùm - pøevodová skøíò a ložiska s protiprašnou ochranou pro dlouhodobý provoz - odjišovací spínaè a brzda kotouèe zvyšují bezpeènost

jmenovitý pøíkon

490 x 210

1350

$

- výkonný motor umožòuje øezání døeva, plastù, škvárobetonových blokù a sádrokartonu - trvanlivý systém zdvojených pilových listù s nízkými vibracemi a s brzdou, která pilové listy zastaví do 3 sekund - ergonomický design a gumový povrch rukojeti usnadòují práci a zmenšují únavu - jednoduchý rychloupínací systém pro výmìnu pilových listù zkracuje prostoje - skøíò z hoøèíkové slitiny zaruèuje podstatnì nižší hmotnost a delší životnost

- pilový kotouè SERIES 60 - vodící støedová podpìra - 2 montážní šrouby stolu - kolíkový klíè

DW 720K

PILY S RADIÁLNÍM RAMENEM

230

kg

kombinovaná pila 260 mm

skupina

700 / 1350

POZNÁMKA

12,5

DW 7031

VYSÁVÁNÍ

s

7001

na kombinované øezy

skupina

mm

o

s oboustranným sklonem

PNEUMATICKÉ NASTØELOVACÍ PISTOLE

mm

o

14,8

D 51275K

k / min

max.kapacita pokosového øezu

na jednoduché øezy

POPIS VÝROBKU

Hz

otáèky pilového kotouèe

DW 702

vysavaè pro mokré i suché odsávání

V

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

POPIS VÝROBKU

DW 711

W

délka øezného nástroje

hmotnost

skupina POKOSOVÉ PILY

4,3

345 x 210

zastavení øezného nástroje

4,3

DW 706 / 706E*

skupina

4,0

délka zdvihu

DW 392

pila na porobeton

- bøit ze slinutých karbidù - ochranný kryt lišty - inbus klíè

frekvence

univerzální pila

DW 393

STOLNÍ PILA

mm

poèet zdvihù naprázdno

úhel zásobníku

PILY ALIGATOR ®

DW 391 - elektronická

pila na lehèené cihly

KOMBINOVANÉ PILY

kg 4,0

univerzální pila

DW pokosová pila 216 mm, s elektronikou3

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

napìtí

DW 390

hmotnost

POPIS VÝROBKU

hmotnost

skupina

PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

'!


$

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

Tel.: 00420 / 244 402 556, 244 402 542, 240 192 23 Fax: 00420 / 244 403 286 e-mail: festool@festool.cz www.festool.cz

Tooltechnic System CZ, s.r.o. Modøanská 54 143 00 Praha 4 - Modøany Èeská republika

4

2

,

Tel.: 00421 / 41 / 562 14 18 Fax: 00421 / 41 / 562 47 91 e-mail: narex@za.psg.sk www.festool.com

NAREX SLOVAKIA s.r.o. Jašíkova 1 01001 Žilina Slovenská republika

5

Charakteristické znaky výkonu zaøízení Festool na první pohled:

Legenda:

SPECIFIKACE

Firma Tooltechnic Systems CZ s.r.o. byla založena dne 1.1. 2000 jako 100% dceøinná spoleènost firmy Festo Tooltechnic Beteiligungen GmbH, Spolková republika Nìmecko. Na èeském trhu zastupuje obchodnì znaèku FESTOOL - Festo Tooltechnic a je pøímým pokraèovatelem 75. leté tradice znaèky Festo. Už 76 let vždy o krok napøed. Inovaèní systémy pro truhláøe se již 76 let jmenují Festo a dnes již Festool. Vývoj znaèky Festo je pøíkladem síly vidiny a úspìchu filozofie podniku, dùslednì zamìøené na potøeby uživatele. Od roku 1925, kdy Gottlieb Stoll podnik založil, je naším prvoøadým úkolem nabízet truhláøùm výrobky a praktickou pomoc pøi øešení problémù tak, abychom pøispìli k usnadnìní jejich práce. Splnìní tohoto požadavku vedlo k zasazení èetných milníkù v technice, umístilo firmu Festo do èela trhu elektrického ruèního náøadí a uèinilo ji synonymem pro inovaci, kompetenci a dobré partnerství. Dnes, 76 let pozdìji, je situace na trhu jiná. Vaše úkoly se zmìnily, také znaèka Festo se dále vyvinula. Stále zøetelnìji se specializovala na Vaše potøeby.Tento vývoj se odráží zároveò v prùbìžných zmìnách firemního znaku a v souèasné dobì i ve zmìnì firemního názvu: Festo se nyní jmenuje Festool.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1. CHRÁNIÈ PROTI OTØEPÙM - PATENTOVANÝ CHRÁNIÈ PROTI OTØEPÙM PRO OBOUSTRANNOU OCHRANU OKRAJE ØEZU. 2. BRUSNÁ DESKA MPE - VYSOCE ODOLNÝ MATERIÁL BRUSNÝCH DESEK A BRUSNÝCH TALÍØÙ. 3. PATENTOVANÝ VODÍCÍ SYSTÉM FS - SLOUŽÍ K JISTÉMU VEDENÍ PIL A FRÉZEK 4. DRÁŽKA VE STOLE PILY - SLOUŽÍCÍ PRO VSUNUTÍ TRUHLÁØSKÝCH SVÌREK. UMOŽÒUJE BEZP. UPEVNÌNÍ A OCHRANU PØED NEŽÁDOUCÍM POSUNUTÍM OBROBKU PØI PRÁCI. 5. SPIR - O - CUT - JEDNOBØITÁ HOBLOVACÍ HLAVA S ROZHODUJÍCÍ PØESNOSTÍ: ODPADÁVÁ JUSTOVÁNÍ OB̎NÉ KRUŽNICE PO VÝMÌNÌ NOŽE. 6. PATENTOVANÝ PRINCIP - JETSTREAM - ZLEPŠENÉ ODSÁVÁNÍ PRACHU V CENTRU BRUSNÉHO KOTOUÈE. AŽ O 30% DELŠÍ ŽIVOTNOST BRUSIVA, HLAVNÌ U JEMNÉ ZRNOSTI. 7. PLUG IT - ODNÍMATELNÝ, VYMÌNITELNÝ S͍OVÝ KABEL S RYCHLOSPOJKOU 8. FAST-FIX - USNADÒUJE VÝMÌNU NÁSTROJÙ PØI FRÉZOVÁNÍ, ØEZÁNÍ, HOBLOVÁNÍ A BROUŠENÍ 9. ODSÁVANÍ TURBO - ODSÁVÁNÍ TURBO ZARUÈUJE ÈISTÉ PRACOVNÍ PROSTØEDÍ A DOBROU VIDITELNOST PØI PRÁCI. 10. HIGH PERFORMANCE MOTOR - NEOBYÈEJNÌ KOMPAKTNÍ, VÝKONNÝ MOTOR PRO ZRUÈNÌJŠÍ A POHODLNÌJŠÍ OBSLUHU NÁØADÍ 11. ELEKTRONIKA MMC MULTI-MATERIAL-CONTROL - MODERNÍ VÝKONNÁ ELEKTRONIKA S REGULACÍ OTÁÈEK, KTERÉ PO NASTAVENÍ UDRŽUJE KONSTANTNÍ. 12. STICKFIX STF - RYCHLÝ A HOSPODÁRNÝ PRINCIP PØIPEVÒOVÁNÍ BRUSNÝCH PROSTØEDKÙ. BEZ LEPIDLA A BEZ UPÍNÁNÍ. 13. ANTISTATICKÁ FUNKCE - VYSAVAÈE A STROJKY S ANTISTATICKOU FUNKCÍ PROTI STATICKÉMU NABÍJENÍ PØI PRÁCI. 14. VYPÍNANÍ KROUTÍCÍHO MOMENTU - PRO KAŽDÝ MATERIÁL SPRÁVNÁ SÍLA PØI ŠROUBOVÁNÍ. 15. PØÍMOÈARÁ PILA S PØESNÝM VEDENÍM - ÈELISTI, ODOLNÉ VÙÈI OPOTØEBENÍ, VEDOU PILOVÝ LIST PØÍMO NAD MÍSTEM ØEZU. 16. STOP VIBRACÍM - PROTIZÁVAŽÍ K ZAJIŠTÌNÍ OPTIMÁLNÌ KLIDNÉHO CHODU PØI BROUŠENÍ. 17. ODSÁVANÍ PRACHU - SÉRIOVÁ PØÍPOJKA ODSÁVÁNÍ (27/36/50 MM).CHRÁNÍ ÈLOVÌKA A ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ. 18. BEZPEÈNOSTNÍ RYCHLOÈINNÁ BRZDA SSB - ZÁRUKA BEZPEÈÍ PRÁCE PØI HOBLOVÁNÍ, ØEZÁNÍ A FRÉZOVÁNÍ.

akumulátorová vrtaèka - šroubovák

CDD 12 FX

akumulátorová vrtaèka - šroubovák

napìtí

kapacita akumulátoru

maximální moment

ot / min

Nm

Nm

mm

11 14

1,60

- 2 bity - nabíjeèka EC 60 - nabíjeèka MC 15 CDD

-

9,6

2,0

-

12

2,0 - 3 ,0

11 14

1,80

- 2 bity - nabíjeèka EC 60 - nabíjeèka ECU 45 - nabíjeèka MC 15

I. stupeò 0 - 380 II. stupeò 0 - 1100 I. stupeò 0 - 380 II. stupeò 0 - 1100

11 14

2,00

-

14,4

2,0

-

9,6

2,0

-

12

2,0-3,0

- 2 bity - nabíjeèka EC 60

I. stupeò 0 - 450 II. stupeò 0 -1300 I. stupeò 0 - 380

11 14

1,65

- 2 bity - nabíjeèka EC 60 - nabíjeèka MC 15 CDD

2,05

- zásobník bitù, 2 bity - nabíjeèka MC 15, EC 60, ECU 45

11 14

II. stupeò 0 -1100 I. stupeò 0 - 380 II. stupeò 0 - 1100

0,5 - 5 ( 18O )

1-7 ( 18o )

1-7 ( 18o )

0,5 - 5 ( 18O )

1-7 ( 18o )

POZNÁMKA

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

1 - 10

- ergonomická støedová rukoje umožòuje práci bez pocitu únavy, minimálnì zatìžuje paže, ruce a klouby i pøi vysokých kroutících momentech. - ergonomicky tvarované úzké držadlo nezpùsobuje únavu pøi práci. - dlouhou dobu nasazení umožòují velmi výkonné akumulátorové èlánky o kapacitì 2,0 Ah

1,5 - 13

- tvat T pro minimální zatížení ruky, paže a kloubù, potažmo bezpeènìjší práci - vìtší síla a výkon motoru s magnetickým momentem - výkonné akumulátorové èlánky - velmi štíhle držadlo padnoucí do ruky zajišuje snadnou, neúnavnou práci - rychleji vrtat nebo silnìji šroubovat - lze nastavit pomocí planetové pøevodovky

1,5 - 13

- tvat T pro minimální zatížení ruky, paže a kloubù, potažmo bezpeènìjší práci - vìtší síla a výkon motoru s magnetickým momentem - výkonné akumulátorové èlánky - velmi štíhlé držadlo padnoucí do ruky zajišuje snadnou, neúnavnou práci - rychleji vrtat nebo silnìji šroubovat - lze nastavit pomocí planetové pøevodovky

1 - 10

- ojedinìlý kompaktní tvar poskytuje mimoøádnì široké spektrum použití a optimální komfort obsluhy i pøi práci v úzkých mezerách a na špatnì pøístupných místech. - vyvážená poloha tìžištì a ergonomický tvar šroubováku umožòuje velmi pohodlnou manipulaci v každé poloze - lehké pøepínání z pravotoèivého chodu na levotoèivý a zpìt

1,5 - 13

- kompaktní tvar a vyvážené tìžištì umožòují pøesnou a citlivou práci - krátka konstrukce a pøímé upínání bitù zajišují rychlou a bezpeènou práci i v úzkých prostorech - dostateèná rezerva i pøi potøebì vysokého výkonu díky motoru “Magne-Torque” a nejmodernìjšímu akumulátoru NiMH

10 - 22

CDD 9,6 FX

Ah

vrtací výkon, prùmìr døevo: 20 mm ocel: 12 mm

18 - 22

akumulátorová vrtaèka - šroubovák

V

vrtací výkon, prùmìr døevo: 25 mm ocel: 14 mm

19 - 22

TDD 14,4 FX

Wh

upínací prùmìry

vrtací výkon, prùmìr døevo: 32 mm ocel: 15 mm

vrtací výkon, prùmìr døevo: 20 mm ocel: 12 mm

vrtací výkon, prùmìr døevo: 25 mm ocel: 14 mm

Akumulátorová vrtaèka - šroubovák CDD 9,6 - 12 FX, TDD 9,6 - 14,4 FX - Systém FastFix systém FastFix základní jednotka rychloupínacího systému

frekvence Hz

ot / min

ot / min

napìtí

RS 400 EQ RS 400 Q*

pracovní zdvih

jmenovitý pøíkon

Pásová bruska

kg

mm

W

V

1010 800*

230

50

200

230

50

200

230

50

7

9

12 16 17

1,1

Vibraèní bruska

I. stupeò: 200 m/min VI.stupeò: 380 m/min I. stupeò*: VI.stupeò*: 315 m/min 6.000 12.000 13.000 26.000 ( 13.000 )* ( 26.000 )*

úhlový nástavec

brusná deska

pøípojka pro odsávaní prachu

mm

mm

mm

rychlost posuvu pásu:

11 13 17

3,9 3,8* - adapter pro odsávání - stacionární zaøízení - obvodový vodící rám 2

sklíèidlo

otáèky bez zatížení

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

9

BS 75 E / BS 75*

TDD

hmotnost

POPIS VÝROBKU

nebo

brusný zdvih

CDD

-

rozmìry brusného pásu: šíøka: 75 mm délka: 533 mm

DS 400 EQ DS 400 Q

2

7

9

12 16 17

1,1

Vibraèní bruska

6.000 12.000 13.000 26.000 ( 13.000 )* ( 26.000 )*

2

11 12 16 17

2,0

80 x 130

φ 27

- vysoké otáèky a pøímý pohon pro velmi jemný vzhled broušení - rovnomìrný vzhled broušení - možnost brousit na tøech stranách až ke zvýšenému okraji - mnohostranné spektrum použití s plynule nastavitelnými otáèkami

2,0

100 x 150

φ 27

- vysoké otáèky a pøímý pohon pro velmi jemný vzhled broušení - rovnomìrný vzhled broušení - možnost brousit na tøech stranách až ke zvýšenému okraji - mnohostranné spektrum použití s plynule nastavitelnými otáèkami

200

φ 27

- vysoké otáèky a pøímý pohon pro velmi jemný vzhled broušení - rovnomìrný vzhled broušení - možnost brousit na tøech stranách až ke zvýšenému okraji - mnohostranné spektrum použití s plynule nastavitelnými otáèkami

230

620

230

50

4.000 10.000

8.000 20.000

2,4

93 x 175

50

6.000

12.000

5

115 x 225

φ 27

- optimální poloha tìžištì pro perfektní pracovní výsledky - pøesný výsledek broušení v rovinì je zajištìn pevnou deskou stolu z magnezia - úspora èasu velkým zdvihem a rychlou výmìnou brus. desek

50

6.300

12.600

5

115 x 221

φ 27

- optimální poloha tìžištì pro perfektní pracovní výsledky - pøesný výsledek broušení v rovinì je zajištìn pevnou deskou stolu z magnezia - mnohostranné použití pomocí elektroniky s konstant. otáèkami - úspora èasu velkým zdvihem a rychlou výmìnou brus. desek

- kazeta s filtrem 2

Vibraèní bruska

9

2,3

Vibraèní bruska

RS 100 Q

7

7

9

12 16 17

3,1 - kazeta s filtrem 2

RS 100 CQ

Vibraèní bruska

'"

3,0

7

12 16 17

-

620

230

POZNÁMKA

- plynule nastavitelné rychlosti pásu pro hrubé a jemné broušení - inteligentní celovlnná elektronika - brusná podložka z grafitu - tìžištì podélnì uloženého motoru je ve vyvážené poloze - rám rovinné brusky s pøesným výškovým pøestavováním

- kazeta s filtrem

RS 300 EQ RS 300 Q*

excentrický nástavec

kombinace

φ 27 φ 36*

- kazeta s filtrem

BROUŠENÍ

#

VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ

rychloupínací sklíèidlo

TDD 12 FX

akumulátorová vrtaèka - šroubovák

mm

pøepínaní momentu

10 - 22

akumulátorová vrtaèka - šroubovák

kg

otáèky bez zatížení

18 - 22

TDD 9,6 FX

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý výkon

POPIS VÝROBKU

hmotnost s akumul.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKÙ:

STAVEBNÉ TABU¼KY

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE


1600

PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE Lineární broušení

V

220

230

50

310

230

50

4.000 9.500

310

230

50

4.000 9.500

500

230

50

2

6

9

16 17

- brusný kotouè Stickfix - kazeta s filtrem 2

7

9

- brusný kotouè Stickfix - kazeta s filtrem - náøadí pro obsluhu 6

7

9

- brusný kotouè Stickfix - kazeta s filtrem - náøadí pro obsluhu 6

11 12 13 16

mm

mm

2,5

Stickfix φ125

φ 27

8.000 19.000

3

Stickfix φ150

φ 27

8.000 19.000

5

Stickfix φ150

φ 27

5

Stickfix φ150

φ 27

6.000 12.000 13.000 26.000 ( 13.000 )* ( 26.000 )*

rotaèní pohyb : 240 - 560

17

2,3

mm

10 11

17 16 12

2

pøípojka pro odsávaní prachu

10 11

17 16 12

2

1,8

6

výmìnný brusný talíø

10 11 12

1,1

1,8

brusný zdvih

W

ROTEX RO 150 - E 3 strojky v jednom

ot / min

napìtí

Excentrická bruska

ot / min

mm

Excentrická bruska

ES 150 / 5 EQ

Hz

kg

Excentrická bruska

ES 150 / 3 EQ

pracovní zdvih

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

ES 125 / EQ ES 125 Q

otáèky bez zatížení

hmotnost

POPIS VÝROBKU

frekvence

Lineární bruska jejiž pohyby jsou èistì pøímoèaré. Základního principu Duplexu je dosaženo pomocí dvojitého excentrického hnacího ústrojí a segmentù protibìžných hmot, které vyruší nastupující pøíèné síly. Pøídavné lineární vedení je tudíž zbyteèné. Bruska Duplex je vybavena rychloupínacím beznástrojovým systémem FastFix. Pomocí rùzných profilových desek ji lze bleskovì pøizpùsobit nejrùznejším tvarùm obrobkù. Každá profilová deska pracuje navíc optimálnì s odsávacím zaøízením Clean-Tec (odsávaní prachu s pomocí vysavaèe). V nabídce je i brusná patka univerzální, na které si mùžete vytvoøit profil pøesnì podle Vašich požadavkù a potøeb (minimální rádius, který lze vytvoøit je omezen na cca 6 mm). Nové elastické brusné papíry Festool jsou stejnì pøizpùsobivé jako profilové desky. Jsou speciálnì ohebné, aby dobøe kopírovali tvar zaoblení bez prasklin nebo lomù. S pomocí brusky Duplex je práce provedena 3x rychleji než ruènì!

- brusný kotouè Stickfix - kazeta s filtrem - náøadí pro obsluhu

excentrický pohyb : 4.000 - 11.200

POZNÁMKA

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- nejjemnìjší jakost povrchu daná pøesným vedením a optimální ergonomií - regulace otáèek odpovídající druhu materiálu - brusný talíø lze pøiložit k povrchu obrobku bez poškrábání díky talíøové brzdì - nejjemnìjší jakost povrchu daná pøesným vedením a optimální ergonomií - regulace otáèek odpovídající druhu materiálu - brusný talíø lze pøiložit k povrchu obrobku bez poškrábání díky talíøové brzdì - nízka hmotnost - vysoká životnost brusného talíøe díky konstrukci z MPE - dlouhá životnost brusiva daná patentovaným princípem Jetstream

- perfektní manipulace a pøesné vedení pøi nízké hmotnosti - brusný talíø lze pøiložit k povrchu bez poškrábání díky talíøové brzdì - vysoká životnost brusného talíøe díky konstrukci z MPE - dlouhá životnost brusiva daná patentovaným principem Jetstream

Rotex - excentrická bruska s bleskurychlou možností pøipojení rotaèního pohybu

BROUŠENÍ

Rotex: tøi strojky v jednom U Rotexu mùžete volit mezi dvìma brusnými pohyby: exentrickým brusným pohybem pro jemný brus bez rýh a rotaèným pohybem pro velký odbìr pøi hrubém broušení nebo leštìní. Rotaèný pohyb ve vteøinì

Excentrický pohyb pro jemné broušení

Rotaèní pohyb pro hrubé broušení

Festool systémy Jetstreem a Stickfix

Leštící systém Festool

napìtí

mm

W

V

ot / min

mm

-

mm

550 - 2650

150

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

otáèky pilového kotouèe

prùmìr pilového kotouèe

nastavení úhlu øezu

hloubka øezu

pøípojka pro odsávaní prachu

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

mm

o

mm

mm

1200 1050*

230

50

2000 - 4800 5800*

Pila s kyvným krytem

Hz

11 17

160

0 - 45

0 - 55 pøi 45o 0 - 41

φ 27 φ 36*

1500 1300*

230

50

1800 - 3800 4800*

AP 65 EB AP 65*

pøípojka pro odsávaní prachu

frekvence

Pila s kyvným krytem

vøeteno nástroje

napìtí

ØEZÁNÍ

AP 55 EB AP 55*

prùmìr nástroje

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

otáèky bez zatížení

hmotnost

KARTÁÈKOVÁNÍ

rotaèní bruska kartáèovací strojek Rustofix

frekvence

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

kg

RAS 180.03 E-HR

Pokud jde o systematickou rùznorodost, má Festool velkou nabídku i pro oblast leštìní. Poèínaje leštícími talíøi, pøes nejrùznìjší druhy hub až po plsti a jehnìtiny libovolné velikosti i struktúry. Leštící systém Festool pøedstavuje odborníka pro každé nasazení, poèínaje úpravou lakù až po finální leštìní.

jmenovitý pøíkon

hmotnost

Patentované odsávaní Jetstream pracuje na tomto princípu : Otvor ve støedu brusného talíøe a dva pøídavné vzduchové kanály v tìlese brusného talíøe pøivádìjí pod brusný papír vzduch a tím zabraòují vzniku vakua. Tím se odsávání prachu zøetelnì zlepšuje. Brusný prach mùže být bez pøekážek odsáván a brusný kotouè je využíván rovnomìrnì. Brusné papíry jemné zrnotosti dosahují s Jetstreamem až o 30 % delší životnosti. Možnost zakoupení ve tøech tvrdostech.

POPIS VÝROBKU

190

0 - 45

0 - 66 pøi 45o 0 - 48

φ 27 φ 36*

7,5

kartáè LD 85, KB 80, odsáva1500 cí kryt s držadlem, trn na pøipevnìní upínací pøíruby, náøadí pro obsluhu

3

4,9

3

6,9

8

8

230

50

11 17 18

- pilový kotouè HM - odchylovaè pilin - náøadí pro obsluhu 11 17 18

- pilový kotouè HM - odchylovaè pilin - náøadí pro obsluhu

#

M14

φ 27

STAVEBNÍ TABULKY

POZNÁMKA Krok: 1.

2.

3.

- otáèky stroje jsou dimenzovány speciálnì k odstraòování vrstev barev na rùzných materiálech - ergonomický design zajišuje práci bez únavy - výrazná úspora èasu, nízke náklady a dlouhá životnost - bezpeènost a ochrana zdraví

POZNÁMKA

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- vynikající pracovní výsledky a žádná dodateèná práce - vodící systém zaruèuje dokonale rovný øez - patent. chrániè proti otøepùm na vodící lištì - rozmìrovì pøesná zámìna a výmìna díky principu konstrukce ponorné pily - pøesné šikmé øezy bez otøepù zajištìné patentovým náklonovým segmentem - výrazná úspora èasu - nízke náklady na náøadí - bezpeènost a ochrana zdraví - èistá práce šetøící zdraví - optimální odsávání pilin a prachu

'#


nastavení úhlu øezu

hloubka øezu

Hz

ot / min

mm

o

mm

mm

230

50

1800 - 3800 4500*

240

0 - 45

0 - 85 pøi 45o 62

φ 27 φ 36

- kvalitní, stabilní hnací, ložiskové a pøevodové elementy garantují dlouhou životnost a snižují provozní náklady stroje. - patentovaný vodící systém umožòuje dokonale rovné øezy bez otøepù a souèasnì vynikající pracovní výsledky - øídící elektronika MMC se 7 regulaèními a kontrolními funkcemi.

1200 1050*

230

50

2000 - 4800 5800*

160

0 - 45

0 - 55 pøi 45o 41

φ 27 φ 36

- kvalitní, stabilní hnací, ložiskové a pøevodové elementy garantují dlouhou životnost a snižují provozní náklady stroje. - vynikajících pracovních výsledkù docílite pomocí patentovaného vodícího systému s drážkou bez vùle a patentovaných naklápìcích segmentù pily.

1500 1300*

230

50

1800 - 3800 4800*

190

0 - 45

0 - 55 pøi 45o 0 - 48

φ 27 φ 36*

- vodící systém zaruèuje dokonale rovný øez - patent. chrániè proti otøepùm na vodící lištì - rozmìrovì pøesná výmìna díky principu konstrukce ponor. pily - pøesné šikmé øezy bez otøepù díky patent. náklon. segmentem - optimální odsávání pilin a prachu

720 550*

230

50

1000 - 2900 3300*

délka plátku 50 - 155

0 - 45

døevo: 120 ocel: 10 neželezný kov: 20

φ 27

720 550*

230

50

délka plátku 50 - 155

0 ± 45

døevo: 120 ocel: 10 neželezný kov: 20

φ 27

500

230

50

poèet zdvihù: 1000 - 2800

délka plátku 50 - 105

0 ± 45

døevo: 85 ocel: 10 neželezný kov: 20

φ 27

W

1800 1700*

3

8

11 17 18

8,9

- pilový kotouè HM - odchylovaè pilin - náøadí pro obsluhu

4,8

- pilový kotouè HM - odchylovaè pilin - náøadí pro obsluhu

3

3

4,9

PS 300 EQ PS 300 Q*

4,8

8

8

11 17 18

11 17 18

- pilový kotouè HM - odchylovaè pilin - náøadí pro obsluhu

Ponorná pila

7

8

11 15 17

- pilový plátek - chrániè proti otøepùm - náøadí pro obsluhu

Pøímoèará pila

ØEZÁNÍ

V

mm

AT 65 EB AT 65*

Pøímoèará pila

pøípojka pro odsávaní prachu

kg

Ponorná pila

PSB 300 EQ PSB 300 Q*

frekvence

ATF 55 EB ATF 55*

prùmìr pilového kotouèe

poèet zdvihù: 1000 - 2900 3300*

AP 85 EB

Pila s kyvným krytem

otáèky pilového kotouèe

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

napìtí

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE hmotnost

1600

7

2,3

8

11 15 17

- pilový plátek - chrániè proti otøepùm - náøadí pro obsluhu 11 15 17

PS 200 E

Pøímoèará pila

- pilový plátek - chrániè proti otøepùm - náøadí pro obsluhu

2,4

S jistotou bezpeènìji: SSB

VŠEOBECNÌ K PILÁM

Elektronika MMC se sedmi regulaèními a kontrolními funkcemi: - regulovaný mìkký rozbìh - regulované otáèky pøi zatížení - plynule nastavitelné otáèky - na teplotì závislá pojistka proti pøehrátí - indikace LED pro normální chod a pøetížení - indikace LED pro opotøebování uhlíkù

V jádru zdravá technika

Pøesnost

Stabilní prvky hnacího ústrojí a ložisek tvoøí zdravou základnu pro spolehlivost a maximální životnost pøimoèarých pil i v pøípadì tvrdého nasazení.

Na úhel øezu se mùžete stoprocentnì spolehnout, nebo díky patentovanému trojnásobnému vedení pilového plátku nemùžete ani v nejužších køivkách nebo u silných obrobkù nic zkazit. Úhel øezu èiní vždy pøesnì 90o.

napìtí

frekvence

zdvih

nástroj

pøípojka pro odsávaní prachu

V

Hz

ot / min

zd. / min

mm

mm

mm

50

250 - 600

-

-

spojovací závit

-

- žádné støíkání, vynikající promíchaní, optimální poèet otáèek, pøevodovka i pro velký kroutící moment - plynulý rozbìh, pøizpùsobení polohy držadel - úèinná mechanická ochrana celoobvodovým ocelovým prstencem

jmenovitý pøíkon

pracovní zdvih

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

kg

mm

W

1010

230

3,6

620

230

50

6000

12000

5

-

-

- vysoký výkon: 25 m2/hod,(kompaktní pìn. podklad) - vhodné také na nepøístupných místech - na velkých plochách pøi použití s násadou - vyvážení zabráòující vzniku vibrací, ergonom. design - kobercový nùž odolný vùèi opotøebení

750

230

50

1800 - 5000

-

-

φ 80

φ 36

- pøesnì nastavitelná hloubka frézování - využití rùzných frézovacích nástrojù - poèet otáèek je elektronicky regulovatelný a bìhem práce udržovaný konstantní, motor má silný prùtah - dodateèná èištìní odpadají díky odsávaní prachu pracovní plocha

Škrabka na koberce

M14

-pøídavné držadlo -naøadí pro obsluhu

brzdný èas

TPE-RS 100 Q

s

mm

4,3

-

2 2 -

-

- øezný nùž - radlice

690 x 500 x 375(900)

2200

230

PRECISIO CS 70EB

34,5

690 x 500 x 375(900)

2200

230

50

2000 - 4200

49,5

PRECISIO CS 70EB-Set

34,5

690 x 500 x 375(900)

2200

230

50

2000 - 4200

49,5

PALLAS 50

19,5

1050

230

50

5800

MONTÁŽNÍ PILY MOBILNÍ A STACIONÁRNÍ PRÁCE

96

- jednotka Basis 1A/T

maximální délka øezu pokosem

34,5

-

mm

mm

mm

320 x 16

PRECISIO CS 70E

výška øezu

W

0 - 70 (48 pøi 45o)

mm

pøípojka pro odsávaní prachu

φ 27 φ 36

otáèky pilového kotouèe

obvodová rychlost øezu

nastavení úhlu øezu

jmenovitý pøíkon

kg

POPIS VÝROBKU

V

Hz

ot / min

m/s

o

50

4200

49,5

0o - 45o (náklon pil.kot.-2o až 47o)

hmotnost

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

Sanaèní frézka

frekvence

- frézovací hlava s frézovací vložkou HM-SZ - pøídavné držadlo

napìtí

3,7

elektronická regulace

11 13 17

SAF 750 E

bez reg.

0o - 45o

-

plynulá regul. + brzda

0 - 50 164 (225)

φ 27

MFT 800 Multifunkèní stùl

20

725 x 590 x 205 výška sklopené nohy, ( 820 - výška pracovní ) pracovní hloubka: 510 mm

pracovní šíøka: 625 ( 670 ) mm

MFT 1080 Multifunkèní stùl

33

725 x 1165x 205 výška sklopené nohy, ( 820 - výška pracovní ) pracovní hloubka: 625 mm

pracovní šíøka: 1085 mm

Stolní mobilní kapovací pila Precisio - ideální pomocník pro montážní práce

2,

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKA

drážka pro truhl.svìrku

SANACE A MÍCHÁNÍ

Míchadlo

4,2

1,

1, váleèek pro výkyv 2, dvì desky z tvrdokovu vpravo a vlevo od pilového plátku, patentované vedení pilového plátku CP (CP=Carbide Precision)

11

RW 1000 EQ

- optimální manipulace, lze ovládat jednou rukou, protože tìžištì je v pøíznivé poloze a všechny spínaèe v dosahu - perfektní øezání zajištìné nemìnnou rychlostí øezání v každém materiálu a inteligentní elektronikou MMC - úhlovì pøesné, pravouhlé øezání, zaruèené trojnásobným vedením pilového plátku - žádné èasovì nároèné dodateèné práce - systém obsahuje úèinný chrániè proti otøepùm - jednoduchá manipulace daná rychloupínáním FastFix; pilové plátky se snadno vymìòují bez potøeby nástrojù - vysoká hospodárnost zajištìná robustní technikou s dlouhou životností - sériové odsávání pilin a prachu zamezuje zneèištìní vzduchu

otáèky bez zatížení

hmotnost

#

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

Pøímoèará pila PS 300 EQ, PSB 300 EQ - pøesná a výkonná v každé zatáèce

Patentovaná bezpeènostní rychloèinná brzda SSB Festool zastaví pilový kotouè do 2 sekund. Pilu je možno okamžitì po vypnutí odstavit.

POPIS VÝROBKU

POZNÁMKA

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKA

- vedení bez vùle - patentovaný chrániè proti otøepùm - jednoduchá výmìna mezi podélným a kapovacím øezáním - drážka tvaru T ve stolu pily Príslušenství: - úhlový doraz, kotouè na laminát - pøesnost øezu - patentovanému vedení - patentovaný chrániè proti otøepùm - jednoduchá fixace obrobkù -pomocí dìrované desky a spec. pøíslušenství

tlouška obrobku: 90 mm

50 (45o =33) v. obrobku: 90*,** A, Lehká výmìna kotouèe B, Precizní vedení C, Stabilní konstrukce D, Jednoduchá obsluha E, Sklápìcí nohy s aretací F, Justovatelné stupnice G, Velký výkon v proøezu H, Ochrana proti otøepu I, Bezp. upevnìní obrobkù J, Øezání profilù K, Pøesné øezání pod úhlem L, Ochrana proti prachu M, Øezání velkých desek N, Pøesné podélné øezy O, Hmotnost pouze 34 kg

STAVEBNÉ TABU¼KY

A,

B,

C,

D,

E,

F,

G,

H,

I,

J,

K,

L,

M,

N,

O,


hmotnost

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

napìtí

frekvence

PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE výkonové zatížení zásuvky vysavaèe

kg

mm

W

V

Hz

W

l / min

cm2

Pa

m

l

l

dB

CT 11 E

11,5

671 x 358 x 350

350 - 1200

230

50

2400

3800

14000

23000

7,5

15

14

62

CT 22 E

12

625 x 380 x 440

350 - 1200

230

50

2400

3800

14000

23000

7,5

22

20

62

CT 33 E / 33 LE

14,5

625 x 380 x 550

350 - 1200

230

50

2400

3800

14000

23000

7,5

33

30

62

CT 44 E / 44 LE

20

710 x 380 x 935

350 - 1200

230

50

2400

3800

14000

23000

7,5

44

42

62

CTM 22 E

12

625 x 380 x 440

350 - 1200

230

50

2400

3800

14000

23000

7,5

22

20

62

CTM 33 E / 33 LE

14,5

625 x 380 x 550

350 - 1200

230

50

2400

3800

14000

23000

7,5

33

30

62

CTM 44 E / 44 LE

20

710 x 380 x 935

350 - 1200

230

50

2400

3800

14000

23000

7,5

44

42

62

CTM 55 E

22

710 x 380 x 935

350 - 1200

230

50

2400

3800

14000

23000

7,5

55

51

62

CT 55 E

22

710 x 380 x 935

350 - 1200

230

50

2400

3800

14000

23000

7,5

55

51

62

ODSÁVANÍ - PRÙMYSLOVÉ VYSAVAÈE

POPIS VÝROBKU

pøípojný objem objemové povrch podtlak kabel nádoby proudìní filtru

objem filtr. hluènost vaku

SR 212 LE-AS

14,5

460 x 440 x 695

350 - 1200

230

50

2400

4000

10100

23000

7,5

50

25

59

SRH 204 E-AS

14,5

460 x 440 x 695

350 - 1200

230

50

2400

3400

10500

23000

7,5

50

25

64

SRM 312 LE-AS

26,5

560 x 590 x 975

350 - 1200

230

50

2400

4000

10500

23000

7,5

63

38

59

POZNÁMKA

1600

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- velký výkon pøi odsávání - plynulá regulace síly sání - naviják kabelu, tažný, resp. tlaèný rám, schránka na uložení pøíslušenství - maximální flexibilita díky mokrému i suchému odsávání bez pøestavby - vyprázdnìní hadic pøi vypnutí zpoždìním vypínání - pøeprava pøídavných zaøízení pomocí Sys-Docku - bezproblémová výmìna filtraèního vaku s použitím aretovatelné sací hlavice; nejsou rušivé hrany - úspora èasu - dálkové ovládání elektrickým náøadím - bezpeèné vedení stroje a nejvyšší mobilita s použitím robustního podvozku s velkými koly - maximální hospodárnost díky využití objemu filtraèního vaku / sbìrné nádoby na 95 % 11 13 17

Pøíslušenství: - filtraèní vak - instalovaný - sací hadice φ 27x3500mm-AS pøiložená ve sbìrné nádobì - sada pro dálkové spínaní tlakovým vzduchem u LE provedení

Mobilní vysavaè - nová dimenze, nová generace, která dovede mnohem víc, než jen vysávat a èistit CT - dvì písmena pøedstavující novou dimenzi Festool - Cleantec Vynikající sací a filtraèní výkon, praktická zruènos a funkènos nejlepší kvality 1.

8.

6.

2.

7.

3. 4.

5.

9.

1. Sys-Dock: rovná plocha s aretací pro bezpeèné uchycení Systaineru, tak je potøebné náøadí vždy po ruce. 2. Zabudovaný systém pro èištìní plochého filtru staèí jeden hmat a už je filtr zbaven hrubých neèistot. 3. Pomocí posuvného uzávìru snadno otevøete filtraèní vak Longlife a znovu jej prachotìsnì uzavøete. 4. Velká transportní kola, která bez námahy pøejedou každou møíž. Dodateèná stavìcí brzda - kromì CT 11 E - zajišuje stabilitu. 5. Zabudované polièky pro ukládání pøíslušenství od CT 33 E - abyste byli vybaveni pro každý zpùsob vysávaní. 6. Vypínání pohonu reagující pøes plnící senzory pøi dosažení povolené hladiny tekutin, slouží ke zvýšení úžitných vlastností sacích mobilù CT. 7. Plochý filtr místo patronového filtru - tím se zvìtšuje filtraèní plocha, prodlužuje se doba nasazení a je umožnìno optimální využití obsahu nádrže. 8. Nádoba na hrubý odpad s kovovým filtrem. Pro tekuté odpady a hrubé neèistoty. 9. Dùmyslná zadní strana vysavaèù CT s navijákem kabelu a od velikosti CT 44 E je k dispozici zakladaè pro pøíslušenství a integrované držadlo.

#

filtraèní vaky “Longlife”

POPIS VÝROBKU

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

Základna pro snažší øezání, broušení a frézování. 0,6 metrù ètvereèních, které zpùsobí pøevrat ve vaší dílnì. Na minimální ploše budete mít místo pro nìkolik strojkù. Vždy podle stanoveného úkolu mùžete nìkolika málo pohyby vymìnit jednotlivé moduly, nebo prostì složit zruèný a pohyblivý Basis a pohodlnì ho pøepravovat.

SYSTÉM BASIS PLUS

Strojky, které lze nasazovat do Basis Plus a okružní pila ATF 55 E/EB b všechny ruèní okružní pily s hloubkou øezu od 55 do 85 mm c pøímoèaré pily PS 1 E, PS 2 E, PS 200 E, PS 300 E d horní frézky OF 900 E, OF 1000 EB, OF 1010 EBQ e horní frézky OF 2000 E Základna Basis Plus Základní jednotka Basis Plus je univerzálním nosièem všech strojkù v systému a umožní Vám rychlou a snadnou montហa rychlou výmìnu jednotlivých pracovních jednotek èi modulù. Krok za krokem k perfektnímu systému: Mnohostranné pøíslušenství Vám nabízí užiteèné možnosti rozšíøení, abyste mohli pøizpùsobit systém Basis Plus Vašim potøebám. Pracovní jednotky f Basis 1 A/T g Basis 2 A h Basis 4 i Basis 5 A j Basis 6 Basis-sety 6 sada Basis 1 A 7 sada CB 120 Basis-moduly 1 modul s pilou s kapováním Mod 1A/AFT 55 E 2 modul s pilou stacionární Mod 2A/AP 85 E 3 modul s pøímoèarou pilou Mod 4/PS 300 E 4 modul s horní frézkou Mod 5 A/ OF 1010 EB 5 modul s pásovou bruskou CMB 120

STAVEBNÍ TABULKY

97


$

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

Tel.: 00420 / 261 195 611 - 3 Fax: 00420 / 261 195 331 e-mail:hilti@hilti.cz www.hilti.cz

Hilti Èeská republika spol. s r.o. Uhøínìveská 734 252 43 Prùhonice, Praha - Západ Èeská republika

4

2

,

Tel.: 00421 / 2 / 682 84 211 Fax: 00421 / 2 / 682 84 215 e-mail: predaj@hilti.sk www.hilti.sk

Hilti Slovenská republika spol. s r.o. Kopèianska 80 851 01 Bratislava Slovenská republika

5

SPECIFIKACE

Spoleènost Hilti ÈSFR spol. s r.o. byla založena v roce 1991 v Praze s deseti zamìstnanci. Po rozdìlení republiky v roce 1993 vznikají dvì organizace - Hilti ÈR spol. s r.o. se sídlem v Praze a Hilti Slovakia spol. s r.o. se sídlem v Bratislavì. V Hilti ÈR pracuje dnes 120 zamìstnancù. Našim zákazníkùm nabízíme bohatý sortiment produktù, který v souèasné dobì tvoøí na 4000 položek. Hilti Centra v Praze, Plzni, Teplicích, Liberci, Èeských Budìjovicích, Hradci Králové, Brnì, Olomouci, Ostravì, Jihlavì a Zlínì jsou zásobované tak, aby dokázaly uspokojit všechny požadavky zákazníkù. Je samozøejmostí, že k prodeji patøí také rozsáhlá poradenská a konzultaèní èinnnost. Na jejím zabezpeèení se podílí 40 obchodních poradcù a 3 pracovníci zákaznického servisu (rychlého servisu po telefonu). V pøípadì potøeby jsou k dispozici záruèní a pozáruèní servisy v Praze a Zlínì.

N - vrtání oceli s pøedvrtaným prùmìrem φ 6 mm P - vrtání døeva vrtáky O - vrtání døeva výkružníky PR - pøíklepové vrtání do betonu a zdiva Q - pøíklepové vrtání do betonu a zdiva prùlomovými vrtáky R - pøíklepové vrtání do betonu a zdiva vrtacími korunkami S - lehké sekání T - sekání pøí použití rùznych sekáèù U - odsekávání obkladù a dlaždic V - sekání drážek pro instalaèní vedení W - míchání stavebních hmot míchacími nástavci X - prùrazy pro technologii Y - bourání konstrukcí z betonu, kamene a zdiva Z - èištìní povrchù od rzi, nánosù barev, betonu a omítek

A - vrtání dìr pro kotvy v betonu, cihelném zdivu a kameni B - vrtání prostupù v betonu a cihle C - možnost vrtání oceli, døeva a sádrokartonu s adaptérem D - osazování, šroubování a demontování DZ - osazování, šroubování E - vrtání døeva pomocí rychloupínacího sklíèidla F - vrtání oceli pomocí rychloupínacího sklíèidla G - vrtání do døeva a oceli pomocí zubového sklíèidla H - vrtání s TE-AC úhlovou vrtací hlavou CH - vrtání s integrovaným odsávaním TE5-DRS J - vrtání sériových dìr pro kotvy do betonu, kamene a zdiva K - vrtání s vrtacími korunkami L - vrtání dìr do zdiva korunkovými vrtáky M - vrtání oceli s pøedvrtaným prùmìrem φ 6 mm

vrtací a sekací kladivo

50 - 60

650

230

50 - 60

0 - 880

0 - 5100

1,8

650

230

50 - 60

0 - 880

0 - 5100

1,8

1

TE-C 1

TE-C 1

TE-C 1

TE-C

VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVA

1

TE-C-WZA 1

TE-C-WZA 2

TE-T 3

TE-Y

TE 55

1

3

7

2,6

4

5

φ 4 - 12 φ 4 - 12 šrouby

- fixní TE-C sklíèidlo výkon do - možnost vypnutí pøíklepu betonu B35 - plynulá regulace otáèek - pravý / levý chod φ 8 mm 500 mm / min

4 - 12

A D E F L

φ 4 - 12 , šrouby a kotvy WZA-SS BF/do φ13 WZA-SS BF/do φ13 -

- vysoký výkon výkon do - precizní vrtání pro pøesné otvory na osazení kotevních prvkù betonu B35 - rozmìrný spínaè - nastavení otáèek φ 8 mm 500 mm / min - pravý / levý chod - ergonomický design

4 - 24

6 - 14

A B R M D

φ 4 - 24 , φ 4 - 24 φ 25 - 68 φ 5 - 13 šrouby a kotvy

4 - 24

6 - 14

A B R M D

φ 4 - 24 , φ 4 - 24 φ 25 - 68 φ 5 - 13 šrouby a kotvy

4 - 16

D E F G J

šroby a kotvy , H WZA-SS BF/do φ13 , WZA-SS BF/do φ13 , do φ13 , φ 4 - 16

4 - 12

I. 0 - 930 0 - 4500 0,6 /1,8 4 - 18 II. 0- 2200

6

-

2,8

1

4

5

6

2,8 1

2,8

4

5

6

-TE6-A BAPadaptér na opasek -BP6-86akumulátor-36Vx2,4Ah -TCU 7/36nabíjecí pøístroj

375

36

-

0 - 890

0 - 5000

1,5

4 - 16

330 x 225 x 100 1

4

5

3,9

1

-

650 3,0 A

4

5

3,9

1

-

710 3,3 A

4

9

50 - 60

0 - 700

0 - 3800

2,2

5 - 25

10 - 16

6

350 x 190 x 90 5

4,5

230

50 - 60

230

rychlosti I. 0 - 700 50 - 60 0 - 3800 II. 0- 1200 III.0- 2800

6

-

720

350 x 193 x 85

3,4 A

0 - 730

230

0 - 3850

10 - 16

-

830

460 x 220 x 100

3,8 A

230

50 - 60

0 - 620

0 - 3720

5 - 25

2,2

E F G 5 - 25 12 - 25 H J

3,8

A B T E F

φ 6 - 40 ( φ 12 - 25 ) pro kotvy , sekáèe TE-T

P Q R T

φ 12 - 37 , φ 40 - 55 , φ 43,5 - 90 , sekáèe TE-Y

6 - 40

12 - 32

12

- TE-Y: držák, prodloužení, adaptér prodloužení, nástroje

kombinované kladivo

5,9

TE 76 TE 76 - ATC

ATC 2 1 2 -hloubkový doraz 7,9 - TE-Y: držák, prodloužení,

900

230

rychlosti 50 - 60 I. 0 - 230 0 - 2630 II. 0 - 480

1300

230

50 - 60

440 x 230 x 90

adaptér prodloužení kombinované TE 76 TE 76 510 x 288 x 115 kladivo nejvýkonnìjší kladivo 7,0 * ATC 497 x 261 x 115

0 - 288

0 - 277

kotvy J H WZA-SS BF/do φ13 WZA-SS BF/do φ13 do φ13 , zaèišovací práce

2,2

10 11

4,9

E WZA-SS BF/do φ13 F WZA-SS BF/do φ13 H J D E F G S

6,0

12 - 37

-

8,3

12 - 37

-

E P R T W

WZA-SS BF/do φ13 WZA-SS BF/do φ13 do φ13 K L M W

K

-

- nejvyšší výkon ve své tøíde - dlouhá životnost a spolehlivost - tøi režimy vrtání - možnost výmìny sklíèidla pro použití vrtákù s válcovou stopkou - pravý / levý chod

-

- nejvyšší výkon ve své tøíde - dlouhá životnost a spolehlivost - ètyøi režimy nastavení - možnost výmìny sklíèidla pro použití vrtákù s válcovou stopkou - pravý / levý chod

-

- 36V akumulátor s nízkou hmotností - èlánky 2,4 Ah s kapacitou 86 Wh - elektropneumatický pøíklepový mech. - snížení vibrací - univerzální nabíjecí pøístroj - výmìnné sklíèidlo TE-C (SDSplus)

S

DZ kotvy

6

350 x 190 x 90

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKA

-

A B C D

4 - 18

359 x 200 x 79 1

výkon

urèení dle materiálu mm

8

-

VRTACÍ KLADIVA 1 - sklíèidlo TE-C (SDS - plus) 2 - rychloupínací sklíèidlo C/F-BF 3 - rychloupínací sklíèidlo BF-LS 4 - rychloupínací sklíèidlo WZA SS BF 5 - zubové sklíèidlo ZBF 6 - úhlové sklíèidlo TE-AC (SDS plus) 7 - držák bitù 8 - stupòovitý vrták KOMBINOVANÁ KLADIVA 9 - sklíèidlo TE-T-WZA (SDS - plus) 10 - sklíèidlo TE-C-WZA (SDS plus) 11 - rychloupínací sklíèidlo (do φ13mm) 12 - sklíèidlo TE-FY-BA-C SEKACÍ KLADIVA 1 13 - jehlièkový adaptér

'&

standardní

7

- držák sklíèidla TE-C

2

3

KOMBINOVANÉ KLADIVÁ

kombinované kladivo univerzální lehké kombinované kladivo

energie pøíklepù

230

vrtané prùmìry doporuèené

344 x 200 x 79

TE 18 - M

vrtací kladivo univerzální vrtací kladivo

frekvence

napìtí

600

2,3

1

TE-C-WZA 1

UNIVERZÁLNÍ KLADIVA

TE-C-WZA

TE 15 - C

1,8

50 - 60

TE 15

vrtací kladivo Specialista na sériové vrtání

0 - 930

0 - 4600

230

TE 6 - A akumulátorové vrtací kladivo

J

600

2

TE 35

TE-Y

#

pø / min

V

TE 6 - C

vrtací kladivo Lehké vrtací a sekací kladivo

ot / min

W

TE 6 S

vrtací kladivo s možností nastavení “senzitivního” vrtacího režimu

Hz

mm

TE 2 - M

vrtací kladivo Multifunkèní stroj pro vrtání v betonu, cihelném zdivu, døevu, kovu a plastu

poèet pøíklepù bez zatížení

kg

TE 2

vrtací kladivo Speciální stroj pro otvory v betonu a cihelném zdivu

otáèky bez zatížení

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý výkon

POPIS VÝROBKU

hmotnost

skupina

typ sklíèidla

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKÙ:

- spolehlivost výkon do - ideální pro sériové vrty betonu B35 - vysoký vrtací výkon - výmìnné sklíèidlo SDSplus φ 12 mm 375 mm / min pro vrtání bez pøíklepu výkon B35 φ 12 mm 370 mm/min pøi sekání 180 cm3/min

- spolehlivost, životnost - možnost vypnutí pøíklepu - chod vpravo / vlevo - možnost pøepnutí na sekání pro drobné sekací práce - výmìnná sklíèidla

- univerzální použití pro vrtání výkon do - vysoký vrtací výkon betonu B35 - snadné pøepínaní rychlostí podle vrtaného materiálu φ 12 mm 420 mm / min - plynulá regulace otáèek pøi sekání 270 cm3/min do betonu B35 φ 16 mm 300 mm/min

- široké možnosti použití - nízká hmotnost - velký výkon - elektronická regulace otáèek - rychlá výmìna rùzných sklíèidel

pøi sekání - 2 rychlosti: pro rùzné použití, správnou rychlost 360 cm3/min vrtání do betonu B35 - 2 stupnì: φ 20 mm regulace síly pøíklepu pro precizní 350 mm/min sekání

φ12 - 32,F -φ12 - 20, do betonu B25 φ12 - 37,Q -φ40 - 80, φ 20 = 350 φ 25 = 290 φ 45 - 154, φ 32 = 180 sekáèe TE-Y, mm/min φ80 - 150, DZ -kotvy

- ATC - doplòuje mechanickou kluznou spojku: Senzory pøi prudkém pootoèení stroje uvolní magnetickou brzdu, která okamžitì zastaví stroj. Tak nedojde k nežádoucímu otoèení stroje a ohrožení obsluhy. SDS-plus, 2SDS-top, 3SDS-max

1

6

8

10

9

7

2

5

STAVEBNÉ TABU¼KY

3

4

11

12

13


mm

W

V

TE 104

lehké sekací kladivo lehké sekání do betonu, kamene a zdiva

1

3,5

ot / min

pø / min

J

550

230

50 - 60

5,2

17 17 17 17

440 x 210 x 90

bourací kladivo bourání konstrukcí z betonu kamene a zdiva

17 17 17 17

515 x 215 x 115

9,7

- velká životnost - regulace úderu a aretace spínaèe - velký sekací výkon - servisní kontrolka - rýchloupínací nástroje - nastavení polohy sekacího nástroje - velká životnost - regulace úderu a aretace spínaèe - velký sekací výkon - servisní kontrolka - rychloupínací nástroje - nastavení polohy sekacího nástroje

2,6-5,2

-

-

230

50 - 60

-

230

50 - 60

-

1890 až 2670

4,3-8,5

-

-

S, T -sekáèe TE-Y , U,V,X

výkon pøi sekání do betonu B 35 500 cm3/min

1350

230

50 - 60

-

2000

17

-

-

T -sekáèe TE-S , X,Y,

výkon pøi sekání do betonu B 35 1100 cm3/min

- celková robustní konstrukce s pohodlnì umístìnými prvky - snadné a rychlé nasazení a výmìna nástrojù-sklíèidlo s automatickým posuvným zajištìním nástroje

1550

230

50 - 60

-

2200

20

-

-

T -sekáèe TE-S , X,Y,

výkon pøi sekání do betonu B35 1200 cm3/min

- velká životnost - aretace spínaèe - velký sekací výkon - rychloupínání nástroje - nastavení polohy sekacího nástroje

4,2 A 1030 5,0 A

- TE-S nástroje

11,3

- TE-S nástroje

680 x 180 x 110

špièatý špièatý plochý plochý lopatkový, rovný, ** lopatkový, rovný, jednostrannì broušený** lopatkový, lomený,jednostrannì broušený lopatkový, lomený,jednostrannì broušený lopatkový, rovný,oboustrannì broušený* lopatkový, * špachtlový drážkový spárový spárový maltový spárový maltový

Pøíslušenství SEKÁÈE TE-Y (SDS max)

napìtí

kapacita akumulátoru

maximální moment

mm

SBP 10 = 2,0 SFB 105 = 3,0

I.stupeò 0 ÷ 350

1÷7 ve 20 - ti stupních

16

rychloupínací sklíèidlo 0,8 ÷ 10

- optimální tvar a velikost - vysoká kapacita akumulátoru - rychloupínací sklíèidlo s vestavìnou blokací pro rychlou výmìnu nástrojù - brzda motoru - zabraòuje stržení šroubového spojení - oboustranný šroubovací nástavec velikosti PH2 a PZD2 umístìn v rukojeti - spínaè s plynulým rozbìhem - v základní výbavì 2 ks akumulátorù - optimální tvar a velikost, ergonomické držení - vysoká kapacita akumulátoru - rychloupínací sklíèidlo s vestavìnou blokací pro rychlou výmìnu nástrojù - brzda motoru - zabraòuje stržení šroubového spojení - spínaè s plynulým rozbìhem - v základní výbavì 2 ks akumulátorù - optimální tvar a velikost, ergonomické držení - vysoká kapacita akumulátoru - rychloupínací sklíèidlo s vestavìnou blokací pro rychlou výmìnu nástrojù - brzda motoru - zabraòuje stržení šroubového spojení - spínaè s plynulým rozbìhem

elektronický spínaè aretace trvalého chodu

II.stupeò 0 ÷ 1450

21 - mìkký mat. 25 - tvrdý mat.

I.stupeò 0 ÷ 450

rychloupínací sklíèidlo 1,5 ÷ 13

29 - mìkký mat. 34 - tvrdý mat.

II.stupeò 0 ÷ 1300

rychloupínací sklíèidlo 1,5 ÷ 13

-

<6

sklíèidlo: 1/4” vnitøní šestihran

øízení otáèek

typ sklíèidla

tøída ochrany

-

Nm

mm

-

1,5 ÷ 10 v 15 - ti stupních

2,0 ÷ 12 v 15 - ti stupních

- sádrokartonový šroubovák se dvìma výkonnými akumulátory - volný pohyb po pracovišti bez závislosti na elektrickém pøipojení - zásobník S-MI 55 - profesionální montហ- vysoká kapacita akumulátoru umožòuje na jedno nabití zašroubovat 900 - 1400 ks šroubù ( S - DS01B 3,5 x 25 ) - inovativní hloubkový doraz pro snadnou výmìnu šroubovací koncovky

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

450

230

50 - 60 0 ÷ 4000

6,0

1/4” - vnitøní šestihran

II, EN 50144

- optimální tvar, velikost a vyvážení - nízká hmotnost - inovativní hloubkový doraz pro snadnou výmìnu koncovky - vysoká produktivita práce se zásobníkem S-MI 55 - úchytka na pásek - tichý chod, JET - spojka

600

230

50 - 60 0 ÷ 2200

19,0

1/4” - vnitøní šestihran

II, EN 50144

- optimální tvar,velikost a vyvážení - nízká hmotnost - nastavitelný hloubkový doraz - vysoký kroutící moment (od nízkých otáèek) - JET - spojka

600

230

50 - 60 0 ÷ 1900

1 ÷ 20 v 18 -ti stupních

0 ÷ 4000

SFB 185 = 3,0

I.stupeò 0 ÷ 400

frekvence

18

II.stupeò 0 ÷ 1250

POZNÁMKA

napìtí

15,6

SFB 150 = 2,0 SFB 155 = 3,0

12

SFB 121 = 2,0 SFB 126 = 3,0

Nm

jmenovitý výkon

bezpøíklepová vrtaèka

8)

hmotnost

SR 16

7)

Nm

1/4” - vnitøní šestihran

II, EN 50144

- optimální tvar,velikost a vyvážení - nízka hmotnost - nastavitelný hloubkový doraz - výhodná kombinace: hloubkový doraz - utahovací moment - JET - spojka

600

230

50 - 60 0 ÷ 2500

45

1/4” - vnitøní šestihran

II, EN 50144

- tangenciální pøíklep - jednoruèní stroj - nastavitelný elektronický hloubkový doraz - aretace pro trvalý chod - optimální tvar, velikost, vyvážení - JET spojka

100

1/2” - vnìjší ètyøhran

II, EN 50144

- vysoký utahovací moment 100 Nm - tangenciální pøíklep - jednoruèní stroj - nastavitelný elektronický hloubkový doraz - aretace pro trvalý chod - optimální tvar, velikost, vyvážení - tichý chod

II, EN 50144

- robustní konstrukce, kluzná spojka pro bezpeèné vrtání - rychloupínací sklíèidlo pro snadnou výmìnu nástroje - dvì rychlosti otáèek pro ideální vrtání podle prùmìru otvoru - vrtání v oceli do φ 6 mm pøímo, 7 - 13 mm s pøedvrtáním - vrtání do døeva: spirálovými vrtáky do φ 15 mmm, výkružníky do φ 66 mm

1,3

- S-BHP 75 M magnetický držák nástrojù - S-GDA 11 hloubkový doraz - PH 2 nástroj

212 x 68 x 176

1,5

- S-GU 13 hloubkový doraz - S-GT 17 hloubkový doraz* - S-GT 23 hloubkový doraz* *na objednávku

242 x 70 x 200 - S-GT 17 hloubkový doraz

1,8

- S-GU 13 hloubkový doraz* - S-GT 23 hloubkový doraz* *na objednávku

295 x 70 x 200

1,9

- elektronický nastavitelný hloubkový doraz

289 x 70 x 200

SI 100

šroubovák s tangenciálním pøíklepem montហnosníkù pomocí šroubù HUS-H

6)

otáèky bez zatížení

TKI 2500

šroubovák s tangenciálním pøíklepem montហoken, dveøí pomocí šroubù HUS

361 x 69 x 272

5)

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

ST 18

šroubovák profesionální montហplech - plech plech - ocel

AKUMULÁTORY: SFB 185 ( 18 V, 3,0 A, NiMH ) SFB 180/185 opaskový adaptér SFC 7 / 18 nabíjecí pøístroj

4)

špièatý špièatý špièatý plochý plochý plochý špachtlový lopatkový lopatkový lopatkový lopatkový lopatkový lopatkový døík, pemrlice døík pìchovadlo

ot / min

jmenovitý výkon

250 x 235 x 74

TE-S-SM 36 TE-S-SM 50 TE-S-SM 70 TE-S-FM 36 TE-S-FM 50 TE-S-FM 70 TE-S-BSPM800 TE-S-SPM 5/36 TE-S-SPM 8/36 TE-S-SPM 12/36 TE-S-SPM 5/50 TE-S-SPM 8/50 TE-S-SPM 12/50 TE-S-SS, TP-SKHM60 TE-S-SS TP-STP 150/150

3)

Ah

SBP 10 = 19,2 SFB 105 = 28,8

220 x 231 x 72

SFB 121 = 24 SFB 126 = 36

2,18

AKUMULÁTORY: SFB 150 ( 15,6 V, 2,0 A, NiCd ) SFB 155 ( 15,6 V, 3,0 A, NiMH ) SFC 7 / 18 nabíjecí pøístroj

TE-Y-KSM28 špièatý TE-Y-KSM28 plochý TE-Y-KSM28 lopatkový TE-Y-KSM28 lopatkový široký TE-Y-KSM28 špièatý TE-Y-KSM28 špièatý TE-Y-KSM28 špièatý TE-Y-KSM28 plochý TE-Y-KSM28 plochý TE-Y-KSM28 plochý TE-Y-KSM28 lopatkový TE-Y-KSM28 lopatkový široký TE-Y-KSM28 dutý TE-Y-KSM28 drážkový úzký TE-Y-KSM28, TE-Y-KSM28 drážkový širší, drážkový s køidélky TE-Y-KSM28 pemrlice TE-Y-KSM28 spárový

V

9,6

AKUMULÁTORY: SFB 121 ( 12 V, 2,0 A, NiCd ) SFB 126 ( 12 V, 3,0 A, NiMH ) SFC 7 / 18 nabíjecí pøístroj

1) 2) 3) 3) 1) 1) 1) 2) 2) 2) 3) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

upínací prùmìry

AKUMULÁTORY: SBP 10 ( 9,6 V, 2,0 A, NiCd ) SFB 105 ( 9,6 V, 3,0 A, NiMH )* SFC 7 / 18 nabíjecí pøístroj

1,95

2)

pøepínaní momentu

1,70 1,74*

225 x 223 x 61

Pøíslušenství TE-S nástroje

1)

otáèky bez zatížení

Wh

SU 25

šroubovák profesionální montáž

8)

mm

SF 4000

sádrokartonový šroubovák profesionální montហsadrokartonu

7)

kg

SF 4000A

POPIS VÝROBKU

6)

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

SF 150 - A

akumulátorový šroubovák profesionální šroubovaní a vrtání

5)

SFB 150 = 31,2 SFB 155 = 46,8

akumulátorový šroubovák profesionální šroubovaní a vrtání

4)

SFB 185 = 54

POPIS VÝROBKU

3)

hmotnost s akumul.

skupina

typ sklíèidla

výkon pøi sekání do betonu B 35 360 cm3/min

S, T -sekáèe TE-Y , U,V,X

maximální moment

bourací kladivo integrované aktivní omezení vibrací tìžké bourání

SF 121 - A

rychloupínací sklíèidlo

ŠROUBOVACÍ AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA

-

590 x 230 x 122

sádrokartonový 2,40 akumulátorový 1,3* šroubovák šroubovaní sádrokartonu

skupina

- jehlièkový adaptér pro snadné èištìní rzi, nátìrù, betonu a omítek - lehká pro snadnou práci ve výškách - snadná obsluha - aretace spínaèe - sekání drážek pro kabelová vedení

TE 905

akumulátorový šroubovák profesionální šroubovaní a vrtání

typ sklíèidla

výkon pøi sekání do betonu B 35 140 cm3/min * 0,6 m2/hod

TE 805

TE-C-SM18 TE-C-SM25 TE-C-FM18 TE-C-FM25 TE-C-SPME 4/18 TE-C-SPME 6/18 TE-C-SPMK 6/18 TE-C-SPMK 8/18 TE-C-SPM 6/18 TE-C-SPM 6/25 TE-C-BSPM 10/25 TE-C-KM 2/25 TE-C-FGM 25 TE-C-MM 0,8/18 TE-C-MM 1,2/18

rychloupínací sklíèidlo

-

S, T -sekáèe TE-C , V,Z,

0 - 3800

2,2

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKA

-

17 17 17 17 17 17

6,5

SF 100 - A

ŠROUBOVACÍ A VRTACÍ TECHNIKA

mm

výkon

1860 až 2630

900

1) 2)

5) 6) 7) 8) 8)

urèení dle materiálu

-

Pøíslušenství TE-C sekáè pro TE6-C, TE15-C, TE25, TE104 (SDS - plus)

1) 1) 2) 2) 3) 3) 4) 4)

doporuèené

2,4 A

2,3

-

470

230

50 - 60 0 ÷ 2200

230

rychlosti 50 - 60 I. 0 - 750 II. 0- 1900

elektronické prostøednictvím spínaèe, aretace trvalého chodu, otáèky : vpravo / vlevo - tlaèítkový pøepínaè

TE-Y 18 TE-Y 18

SEKACÍ A BOURACÍ KLADIVA

TE - S 22 TE - S 22

Hz

275 x 80 x 195

1,8

-univerzální držák nástrojù S-BHU 52M - 3/8” adaptér a koncovky pro 6-hranné šrouby (8-19mm)

600

$

vrtané prùmìry standardní

17 17 17 17 17 17

TE 705

sekací kladivo lehké sekání do betonu, kamene a zdiva

poèet pøíklepù bez zatížení

13

- sada náhradních jehlièek s vedením - svìrací kus rovný a kulatý

360 x 193 x 85

TE 505

sekací kladivo lehké sekání do betonu, kamene a zdiva

otáèky bez zatížení

energie pøíklepù

napìtí

kg

frekvence

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý výkon

POPIS VÝROBKU

hmotnost

skupina

TE-C ( SDS plus)

typ sklíèidla

PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

I. 50 II. 20

tøíèelisové

295 x 70 x 200

STAVEBNÍ TABULKY

POZNÁMKA

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

5

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

''


V

DD EC-1

diamantový jádrový vrtací stroj profesionální vrtání za mokra

- DD-C diamantové korunky - Dodávaný jako set s DD REC1 - systém recyklace vody

5,7

DIAMANTOVÁ TECHNIKA - JÁDROVÉ VRTÁNÍ

- sklíèidla: zubové, pro suchý a pro mokrý proces - unašeè korunky - stavební vysavaè

25

- DD80 RAL stojan - DD80 RAL/H tìsnìní - DD-WC-S vodní kroužek - DD-HS-RA držák kroužku

6,2

- DD80 RAL stojan 13 kg - DD80 RAL/H tìsnìní - DD-VPx vakuová pumpa - WES vodní kroužek

7,7

- vrtací stojan - DD-VPx vakuová pumpa - vodní kroužek - stavebnicový systém

6,2

- vrtací stojan - DD-VPx vakuová pumpa - vodní kroužek - stavebnicový systém

11,5

mm

36

beton 8 - 35

40

beton 10 - 87 zdivo 16 - 162

6

84

50

9100

50

1200 2400 3900

1700

230

6

89

6

89

- vrtací stojan - vodní kroužek

16,7 - stavebnicový systém

POZNÁMKA

0 - 600

- vrtání rùzných druhù materiálù - rychlé, pøesné, èisté a tiché vrtání - automatické øízení topsinového procesu - podvozek pro pøesuny na staveništi - spotøeba vody snížená na tøetinu - Hilti DD-C rychloupínání korunek

0 - 430

- rychlé, pøesné a èisté vrtání otvorù - snadná renovace korunek výmìnným modulem - Hilti rychloupínání korunek bez použití nástroje - témìø bezprašný vrt

40

beton 10 - 87

neomezenì

- rychlé, pøesné a èisté vrtání otvorù - snadná renovace korunek výmìnným modulem - Hilti rychloupínání korunek bez použití nástroje - možnost odsávání vody z vrtu

1700

230

50

1900

230

50

780 1400 2600

6

89

40

beton 10 - 152 zdivo 16 - 162

neomezenì

- univerzální stroj - vrtání za sucha, za mokra bez dalších adaptérù - velmi jednoduchá obsluha

2000

230

50

500 1000 2000

6

85

40

beton 10 - 162 zdivo 10 - 202

neomezenì

- elektronická ochrana proti zablokování motoru, mechanická bezpeènostní spojka, proudová ochrana motoru - rychloupínání korunky, rychlá pracovní pohotovost - standardní a vakuové kotvení stroje

2400

230

50

275 450 950 1800

6

89

40

beton 25 - 250 zdivo 25 - 400

neomezenì

- snadný transport stroje - optimální vrtací rozsah - snadná montហ- systém mazání pøevodù v každé pracovní poloze - bezpeènostní proudový chrániè

50

450 950 1800

6

77

40

72 - 500

neomezenì

- mechanická bezpeènostní spojka, proudová ochrana motoru - rychloupínání korunky, rychlá pracovní pohotovost - standardní a vakuové kotvení stroje

4100 3x380

565 x 190 x 152

DD REC-1 systém recyklace vody

DS-B diamantové kotouèe do stìnových pil

DD-VPx vakuová pumpa

Dodáno jako pojízdný vozík a obsahuje: Svazek hadic 5 m, èistící utìrku a návod k obsluze s bezpeènostními pokyny.

Napìtí,pøíkon,jm.proud: Rozmìry: (d x š x v) Sací výkon: Max. vakuum: Hmotnost:

230 V, max.650 W, 3 A 365 x 230 x 268 mm 7 m3 / hod. 80 % 12,4 kg

1. Kotouèe pro stìnové pily Hilti D-LP15/DS-TS22/22C, (P=12-18 kW, železobeton) Kotouèe pro stìnové pily Hilti D-LP32/DS-TS32, (P=19-35 kW, železobeton) 2. DS-BW diamantové kotouèe pro spárové pily (vozíky) 2b. Basic linie (ekonomická) 2c. Premium linie (proff standard) 3. DS-BT diamantové kotouèe do stolních pil, univerzální 1.

DS-PS30

POPIS VÝROBKU

DIAMANTOVÁ TECHNIKA - SUCHÉ ØEZÁNÍøezání smyèkou lana, délka smyèky 14 - 30m

IP 44

> 10

- øezání velmi silných stìn - rekonstrukce a demolice - øezání rùzných stavebních materiálù - snadná a bezpeèná obsluha - poloautomatický provoz

IP 65

2-4

- výøezy oken v panelových domech - snadné pøipojení k síti - komfortní pøeprava v profiboxu - možnost nastavení poètu otáèek vøetene - vynikající øezný výkon regulovatelný automaticky èi ruènì - šikmé øezy, dilataèní spáry

5

43 / 3 2

IP 44

> 10

- proøezávaní mohutných železobetonových blokù do 4 m - demontហželezobetonových skeletù - pøesné øezání - øezání a vrtání velkých a dlouhých otvorù

5 - 10

- øezání pod vodní hladinou do 10 m - demontហželezobetonových skeletù - pøesné øezání - øezání velkých otvorù - stavebnicový skladebný systém - øezací rameno otoèné 360 o

> 10

- øezání pod vodní hladinou do 10 m - demontហželezobetonových skeletù - pøesné øezání - øezání velkých otvorù - stavebnicový skladebný systém - øezací rameno otoèné 360 o

kotouèe DS-BE 3NPE 400 50 - 60 800-1200 železobeton: 500,700 (16 A) zdivo: 50, 700

3NPE 400 50 - 60 450 - 820 (16 A)

zaøazená rychlost: I. 900 - 1200 II. 600 - 900

DS-LP15 hydraulické záøízení

DS-LP15 motor Hilti 15 kW, provozní tlak 180 bar, hydraulická obsluha

- DS-TS32 - øezací hlava ovládaná dálkovì / pøímo ventily - DS-TS22/C

DS-TS22 motor Hilti o obsahu: 54 ccm provozní tlak 210 bar

D-LP32 hydraulické záøízení

DS-LP15 motor Hilti 32 kW, provozní tlak 210 bar, hydraulická obsluha

450 - 820 maximální ekonomický

IP 44

kotouè = 1600

prùmìr pilového kotouèe

hloubka øezu

pøípojka pro odsávaní prachu

Hz

ot / min

mm

mm

mm

V

1400

230

50

1,8

IP 44

700/1200

otáèky pilového kotouèe

W

- ochranné brýle - systém odsávání - Kwik - Lock - DG - EX kryt

maximální ekonomický kotouè = 1200

øezací rozsah: do 525

DS-TS22 motor Hilti o obsahu: 30 ccm provozní tlak 190 bar

øezací rozsah: do 730

DS-TS22 = asi 31 D-LP15 = 113

- DS-TS22 - øezací hlava ovládaná dálkovì / pøímo ventily - DS-TS22/C

mm

naprázdno:

11 000

400 x 170 x 130

4,2

- ochranné brýle - systém odsávání - Kwik - Lock - øezací stojan 2000

-

230

50

naprázdno:

8 500

540 x 200 x 130

DC 230 - S

diamantový øezací stroj øezání betonu, omítek, cihel, pøírodního kamene, obkladu, kovových profilù, plechù

rychlost posuvu lana 20 m / s

3NPE 400 50 - 60 (32 A) (64 A)

kg

DC180 - S

diamantový øezací stroj øezání betonu, omítek, cihel, pøírodního kamene, obkladu, kovových profilù, plechù

l / min

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

DC125 - S

diamantový øezací a brousící stroj øezání betonu, omítek, cihel, pøírodního kamene, obkladu

-

napìtí

skupina

stìnová pila profesionální øezání železobetonových materiálù

mm

jmenovitý pøíkon

D-LP32/DS-TS32

mm

-

DS-TS32 = asi 36 D-LP32 = 220

stìnová pila øezání železobetonových materiálù

ot / min

diamantové øezací

- pouze v sestavì s agregátem D-LP32 a DD-750 HY-20

ponorná pila øezání železobetonových mohutných blokù, demontហskeletù

D-LP15/DS-TS22/22C

- øezací hlava DS-TS5-E - obsluha DS-RC-TS5-E - kolejnice 2x1 m, stojany - vedení øezací hlavy, kryty

Hz

5,1

- ochranné brýle - systém odsávání - Kwik - Lock - DG - EX kryt

600 x 250 x 160

2500

230

50

naprázdno:

6 500

prùmìr nástroje: 125 prùmìr závitu upínacího vøetena: M 14

prùmìr nástroje: 180 prùmìr závitu upínacího vøetena: M 14

max. 35 0 - 28*

max. 40

prùmìr nástroje: 230

max. 65

prùmìr závitu upínacího vøetena: M 14

0 - 65 po 5mm

* Systém odsávaní prachu DC-EX125 195 x 60 x 185 mm hmotnost: 0,8 kg + stavební vysavaè TDA - VC40

DS-TS5-E = asi 28 DS-RC-TS5-E = 2,2

DS-TS5-E

elektrická stìnová pila øezání železobetonových blokù

43 / 3 2

množství chladící vody

hmotnost

DIAMANTOVÁ TECHNIKA - MOKRÉ ØEZÁNÍ

elektrická lanová pila

- kompletní sestava

tøída krytí

V

hloubka øezu

kW

prùmìr pilového kotouèe

neomezeno

mm

-

2c.

BS (G5/4”)

otáèky pilového kotouèe

železobeton: 4 m železobeton: 210 zdivo: 2,5 - 4,0 m zdivo: 280

kg

BU

frekvence

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

BR (R1/2”)

frekvence

DS-WS15

BI

napìtí

POPIS VÝROBKU

2b.

Typy upínání korunek

jmenovitý pøíkon

skupina

#

300 W 25 kg 4 - 13 l 50 500 x 330 x 420 mm 6 bar +3OC až +50OC

hmotnost

Jmenovitý pøíkon: Hmotnost (bez vody): Množství vody: Max. poèet otvorù na náplò: Rozmìry: Max. povolený tlak: Povolená pracovní teplota okolí:

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

1200 2400 3900

540 x 187 x 132

DD-400E

diamantový jádrový vrtací stroj profesionální vrtání za mokra

mm

495 x 150 x 133

DD-250 E

diamantový jádrový vrtací stroj profesionální vrtání za mokra

mm

515 x 114 x 170

DD-160 E

diamantový jádrový vrtací stroj profesionální vrtání za mokra

dB

512 x 115 x 155

DD-130

diamantový jádrový multifunkèný vrtací stroj profesionální vrtání za sucha i mokra

bar

563 x 115 x 155

DD-100 MEC

diamantový jádrový vrtací stroj profesionální vrtání za mokra

230

ot / min

hloubka vrtání

423 x 108 x 195

DD-100 EL

diamantový jádrový vrtací stroj profesionální vrtání za sucha do zdiva

1450

Hz

minimální vzdálenost otvoru od zdi

rozsah vrtáních prúmìru

W

akustický tlak hluku

mm

otáèky vøetena bez zatížení

maximální tlak vody

kg

frekvence

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

napìtí

POPIS VÝROBKU

jmenovitý pøíkon

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE hmotnost

skupina

1600

STAVEBNÉ TABU¼KY

POZNÁMKA

POZNÁMKA

- nová konstrukce trojnásobnì prodlužuje životnost uhlíkových kartáèù - aretovaný spínaè s pevnou polohou - Kwick - Lock systém upnutí øezného kotouèe - DC - EX kryt pro odsávaní, omezuje prašnost øezu - nová konstrukce tøípolohové rukojeti, stroj nelze zapnout, pokud poloha rukojeti není v správné pozici - další rukoje umožòuje lepší držení nástroje - výkonnejší motor ( 2500W ) s efektívnìjším chlazením - Kwick-Lock systém upnutí øezného kotouèe bez použití nástrojù - boèná rukoje lze namontovat zleva, zprava i z èela - DC - EX230 kryt pro odsávaní, omezuje prašnost øezu a zpøesòuje práci - omezení spínacího proudu, elektronicky kontrolované konstantní otáèky, tøída ochrany II. - minimální jistící prvek 16 A

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

3.


mm

W

1950

2100

DC-SE20

brousící systém

revoluèní brousící systém pro výkonné broušení stavebních materiálù

4,1

mm

mm

mm

230 (9,2A)

50

7500

9 - 46 cca.: po 3 mm

do 40 cca.: po 2 mm

5,0

- velký øezací výkon, až 150m/hod. v cihle - hloubka drážky až 40 mm, pøi kotouèi 125 mm - možnost regulace rozmìru drážky - odsávání pøi øezu - snadné vylomení drážky vylamovaèem

- napìový zdroj - ochranné brýle - klíè na pøírubu - speciální pøíruba

230 (9,2A)

50

prùmìr brusného hrnce: 150 mm

5,0

- broušení betonových ploch, po odstranìní bednìní, pohledových a podlahových ploch, schodnic, balkonù - pøedbroušení ploch z umìlého kamene - broušení spár a spojù v tunelech, na mostních konstrukcích

otáèky naprázdno: I/II: 4700 - 6600 otáèky pøi zatížení: 1900 - 3900

1150

230

V

Hz

ot / min

mm

50

plynulá elektronická regulace s konstantním nastavením

-

540 x 95 x 190

ruèní okružní pila øezání pro døevo, døevo s pojivem, umìlé hmoty a kombinované materiály

4,2 4,5

- vodící lišta - paralelní doraz - øezací kotouèe

360 x 195 x 220

WSC 85

ruèní okružní pila øezání pro døevo, umìlé hmoty a kombinované materiály

7,0

- paralelní doraz - øezací kotouèe - adaptér pro odsávání

1200 230 1400 (5,6A) 1500

1800 1260*

230

50

50

2,3

- kluzná bota - adaptér pro odsávání

650 400*

230

0 - 60

pøi 0o: 0 - 85 pøi 45o: 0 - 60 pøi 60o: 0 - 43

plynulá elektronická regulace 0 - 45 s konstantním nastavením

délka kmitu: 26 ve døevì: 110 v hliníku: 20 v oceli: 10

naprázdno: 4500

max.: 230 min.. 207 maximální tlouška pøi zatížení tìla kotouèe: 2440 2,0 mm

pracovní zdvihy

brusný zdvih

výmìnný brusný talíø

W

V

Hz

ot / min

ot / min

mm

mm

mm

- / 450

230

50

4

φ 150

φ 30

- výsuvná boèní rukoje, brzda brusného talíøe - mohutný obrus materiálu, stejnomìrné broušení povrchu, nastavení konstantního brusného výkonu - talíø se 6 a 9 otvory pro oba typy brusných listù, pøipevnìní brusných listù suchým zipem

200 / 350

230

50

excentricita: 1,3 φ kruhu vibrací: 2,6

30

- ergonomicky dokonale zkonstruovaný stroj - elektronická regulace - pøizpùsobený systém odsávání - robustní konstrukce - regulace pøedkmitu - robustní konstrukce

10 000 20 000

30

- ergonomicky dokonale zkonstruovaný stroj - oboustrannì vedený rovnobìžný doraz - kombinace výkyvného mechanizmu a ponoøení zábìru - šikmý øez až do 60o - indikace orýsování na základní desce - délka pøívodu 6 m

3 000 11 000

30

- ergonomicky dokonale zkonstruovaný stroj, délka pøívodu 6m - stabilizace poètu otáèek - øezací rychlosti - kombinace výkyvného mechanizmu a ponoøení zábìru - šikmý øez až do 45o - indikace orýsování na základní desce - KE verze - upnutí kotouèe rukou, plynulá regulace otáèek

pøípojka pro odsávaní prachu

223 x 112

φ 30

- plynule nastavení rychlosti broušení podle materiálu - èistší práce ve spojení s odsavaèem døevìných pilin Hilti WVC 40-M nebo s prachovým vakem - brzda brusného talíøe - brusné listy upínané nebo na suchý zip

330 x 150 x 185

WFO 280

vibraèní bruska pøesné vedení, pohodlná práce

2,8

- brusný talíø - pøídavná rukoje, kufr - odsávací adaptér - prachový vak

320 x 115 x 200

POPIS VÝROBKU

DX A40 / DX A40 X-AM 32 - vsazovací pøístroj

univerzální pøipevòování do oceli, betonu a plné cihly až do délky høebu 47/32 mm

DX A41 / DX A41 X-AM 72 - vsazovací pøístroj univerzální pøipevòování do oceli, betonu a plné cihly až do délky høebu 97/72 mm DX 351 / DX 351 MX 27 - vsazovací pøístroj profesionální kotvení sadrokartonových profilù a podhledù

DX750 / DX750 MX - vsazovací pøístroj upevòování trapézových plechù na ocel a beton, spøahování ocelobetonových konstrukcí

rozmìry výrobkù

pøítlaèná síla

kg

mm

N

3,0 / 3,2

402 x 70 x 173

3,2 / 3,46

POZNÁMKA

160

zásobník X-AM32 píst X-AP8K-DNI hlaveò X-AF8K

453 x 70 x 173

160

zásobník X-AM72 píst X-AP8L-DNI hlaveò X-AF8L

2,1 / 2,4

404 x 56 x 170

130

zásobník X-MX27 píst X-P85-351 hlaveò X-FG85-351

- rychlé a spolehlivé pøipevòování na stavbách nezávislé na zdroji elektrické energie - pøístroj zamìøen na montážní práce elektro, sanita, topení, vzduchotechnika ... podrobnìjší informace viz Hilti katalog - rychlé a spolehlivé pøipevòování na stavbách nezávislé na zdroji elektrické energie - pøístroj zamìøen na stavební a údržbové práce - podrobnìjší informace viz Hilti katalog - rychlé a spolehlivé pøipevòování na stavbách nezávislé na zdroji elektrické energie - pøístroj zamìøen na montážní práce elektro a sádrokartonáøe - podrobnìjší informace viz Hilti katalog

4,1 (4,4)

450 x 96 x 240

110

zásobník MX 75 UG píst 75 / ENP2-L hlaveò 75 / S4

480 x 96 x 240

110

sada pøestavby I 75 sada pøestavby G 75

990 x 93 x 330

300

píst 75 / ENP2-L speciální nábojky 6,8 / 18 M40 speciální nábojky 6,8 / 18M

møížových roštù na ocelové nosníky

TDA-VC 60

stavební vysavaè nehoølavý prach a kapaliny stavební vysavaè pro brousící systém DG 150

frekvence

TDA-VC 40

stavební vysavaè nehoølavý prach a kapaliny

napìtí

WVC 40-M

prùmyslový vysavaè nehoølavý prach a kapaliny

výkonové zatížení objemové pøípojný objem hluènost zásuvky proudìní podtlak kabel zásobníku vysavaèe

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

11,9

hmotnost

DXA 70 R - vsazovací pøístroj upevòování trapézových plechù na ocelové støešní a podlahové konstrukce

kg

mm

W

V

Hz

W

l / sek

Pa

m

l

dB

12

- hadice prùmìr 27 mm - filtraèní vložka - prachový vak

1200

230

50

2 000

60

14 500

7,5

38

62

14,0 - filtr

1200

230

50

2 000

35

24 000

5,0

prach: 29 voda: 28

62

26,2

1200

230

50

2 000

35

24 000

5,0

prach: 48 voda: 46

62

1200

230

50

2 500

50

23 000

5,0

prach: 50 ( 20 )

62

- hadice prùmìr 35 mm - vodní clona

22,0

- sada pøíslušenství - hadice prùmìr 35 mm - vodní clona - filtr - sada pøíslušenství - hadice prùmìr 36 mm - VCD adaptér - VCD vitøní filtr - prachový vak

POZNÁMKA

pøíslušenství

DX750 I - v sazovací pøístroj -tìžká upevòování do oceli a betonu 4,1 DX750 G - vsazovací pøístroj - upevòování podlahových

VCD 50

-

5 000 10 000

- W-AFE SDU brusný talíø - W-AFE SS prachový vak - W-AFE SB box pro vak - plastový kufr

0 - 45

STAVEBNÍ TABULKY

1600

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

Nezanáší se: Diamantový brousící hrnec typu B1 osazený speciálnì tvarovanými a usazenými segmenty se samoostøícím efektem je urèen pro perfektní odstranìní nánosù barev z betonových povrchù a cementových potìrù, napø. balkonových podlah, epoxidových nátìrù a penetrací stìn a podlah, lepidel po odstranìní kobercù, døevìných podlah, dlažeb a obkladù.

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- velmi efektivní antivibraèní systém - konstantní øídící elektronika - pøedkmit pilového listu - bezpeènostní spínaè - ergonomická rukoje - ètyøi øezací rychlosti pro rùzný materiál

délka kmitu: 32

kovové trubky: 35 PVC trubky: 150 øezivo: 300

POZNÁMKA

3 000 11 000

2,1

mm

frekvence

excentrická bruska výkonná, tichá a èistá

mm

napìtí

WFE 450-E

o

otáèky bez zatížení

jmenovitý

mm

výkon / pøíkon

hmotnost kg

hloubka øezu

pøi 0o: 0 - 55/ 0 - 65 pøi 45o: 0 - 43 / 0 - 51

50

300 x 75 z 175 PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

max.: 160 / 180 min.. 144 / 162 maximální tlouška tìla kotouèe: pøi zatížení 1,3 / 1,5 mm 3100/ 3900

naprázdno: 4600/ 4300

poèet kmitù pilového listu: 500 - 3000/ min

400 x 320 x 210

POPIS VÝROBKU

skupina

- adaptér pro øezání trubek - øezací listy - plastový kufr

frekvence

W

prùmìr pilového kotouèe

poèet kmitù pilového listu: 1200 - 2600/ min

mm

napìtí

jmenovitý pøíkon, výkon*

kg

otáèky pilového kotouèe

POZNÁMKA

Top brousící výkon: Speciální tvar diamantových brousících hrncù s inovativním tvarem segmentu “bumerang” umožòuje perfektní brousící výkon, až ohromující, v minerálních materiálech jako je beton.

Odsávání prachu je perfektní: Systém odsávání prachu od broušení je peèlivì a detailnì propracován. Kryt brusného hrnce je velmi flexibilní pro nastavení, dovoluje snadné otevøení krytu pro broušení v rozích a u stìn. Vysavaè s novým zpùsobem èištìní filtru je dostateènì výkonný pro broušení oproti klasickým.

hmotnost

ØEZÁNÍ A BROUŠENÍ

ot / min

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

3,95

pøímoèará pila øezání pro døevo, umìlé hmoty a kovu

skupina

Hz

hmotnost

BROUŠENÍ skupina

POPIS VÝROBKU

WSJ 110 - ET/EB

UPEVÒOVACÍ A VSAZOVACÍ TECHNIKA

V

460 x 250 x 230

WSC 255/265/265 KE

skupina

délka pøívodního kabelu

320 x 210 x 230

WSR 1200-PE

PRÙMYSLOVÉ VYSÁVÁNÍ

hloubka poøezu

Vyvinuto pro dlouhou životnost: Velmi výkonný motor má dlouhou životnost, více než desetkrát než komutátorové motory, které se používají v ostatních strojích. Napájecí zdroj Hilti DPC 20, který upravuje napìtí sítì je souèástí dodávky brousícího stroje.

pøímoèará pila ocaska øezání pro kovy a plastové hmoty

BROUŠENÍ

- ochranné brýle - klíè na pøírubu - sada vymezovacích podložek - vylamovaè, ostøiè

šíøka drážky

odsávaní prachu

DG 150 DG-CW 150

5,6

otáèky bez zatížení

nastavení úhlu øezu

drážkovací stroj drážkování v betonu, v omítkách cihelných zdí a stìn z pøírodního kamene

frekvence

kg

napìtí

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

hmotnost

DRÁŽKOVÁNÍ

skupina

PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

#

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- rychlé a spolehlivé pøipevòování trapézového plechu, spøahování ocelobetonových konstrukcí pomocí HVB kotev bez závislosti na zdroji elektrické energie - podrobnìjší informace viz Hilti katalog - rychlé a spolehlivé pøipevòování na stavbách nezávislé na zdroji elektrické energie - rychlé a rozebíratelné pøipevnìní møížových roštù na ocelové konstrukce v továrnách, chem. závodech atd., viz Hilti katalog - rychlost a spolehlivost pøipevnìní - až 1000 nástøelù za hodinu - vysoká kapacita zásobníku až 40/40 ks

POZNÁMKA

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- bezpeènostní vysavaè tøídy M, pro suchý i mokrý materiál - pro použití v truhláøských a tesaøských dílnách, vysoký výkon s možností regulace, nastavení a sledování prùtoku vzduchu - spínací automatika - pøipojení dalších elektr. strojù - suché i mokré vysávaní - automatické vysání zbytkù materiálu v hadici od drážkovaèe èi øezacího stroje - snadná pohyblivost na podvozku - výklopný systém obsahu u TDA-VC 60 - oklepávaè zaneseného filtru, sady pøíslušenství pro rùzné práce - jednoduchá nenároèná obsluha - brzda pohybu podvozku - patentovaný autom. èistící systém pro konstantní velký sací výkon - snadný transport a velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci - box pro zasunutí a zajištìní napájecího zdroje Hilti DPC 20 pro brousící stroj DC 150
$

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

Tel.: 00420 / 543 121 287 Fax: 00420 / 543 216 946 e-mail: makitacz@brn.pvtnet.cz www.makita.cz

MAKITA s.r.o. Pražákova 51 619 00 Brno Èeská republika 4

2

,

5 Vrtáky, sekáèe a sklíèidlá Makita:

SPECIFIKACE Japonská firma MAKITA je svìtoznámým výrobcem profesionálního ruèního elektrického náøadí, které si najde své uplatnìní v øemeslných dílnách, dílnách, pøi údržbáøských a stavebních pracích. Do Èeské republiky se dováží od roku 1991. Firma Makita s.r.o. vznikla v roku 1995 a jako výhradní dovozce se zabývá dovozem, distribucí a servisem.

A,

B,

Sekáè køídlový

Sekáè plochý

Sekáè na tmel

Sekáè špièatý

Sekáè široký

Sekáè na spáry

Sekáè zaèišovací

Sekáè rýèový

Sekáè na omítky

Sekáè vydutý

C,

Frézovací korunka

Sekací hlava

Škrabka

E,

D, A, Vrták SDS plus B, Pøíklepový vrták 2-bøitý C, Pøíklepové ètyøbøité 13 mm 6ti hran

napìtí

kapacita akumulátoru

maximální moment

Ah

ot / min

Nm

Nm

mm

12

-

0 - 350 0 - 1 100

16

22

ocel/døevo: 13/24

14,4

-

0 - 350 0 - 1 100

16

22

ocel/døevo: 10/24

14,4

-

0 - 350 0 - 1 100

16

22

ocel/døevo: 13/24

12

2,6

0 - 400 0 - 1 300

16

32

ocel / døevo / kámen 13 / 30 / 13

-

14,4

2,6

0 - 400 0 - 1 300

16

38

-

18

2,6

0 - 450 0 - 1 400

16

- akumulátor NiMH - rychlonabíjecí pøístroj DC 1413

-

9,6

2,6

0 - 400 0 - 1 300

16

50 / 20 ocel/døevo: 10/25

2,0

- akumulátor NiMH - rychlonabíjecí pøístroj DC 1413

-

12

2,6

0 - 400 0 - 1 300

16

60 / 25 ocel/døevo: 13/25 - nastavitelný kroutící moment

chlostní vrtací šroubovák

2,1

- akumulátor NiMH - rychlonabíjecí pøístroj DC 1413

-

14,4

2,6

0 - 400 0 - 1 300

16

65 / 30 ocel/døevo: 13/32 - L / P chod, elektronika, motorová brzda

6347DWDE - 2-rychlostní vrtací šroubovák

2,4

- akumulátor NiMH - rychlonabíjecí pøístroj DC 1803

-

18

2,6

0 - 500 0 - 1 600

16

80 / 35 ocel/døevo: 13/38

6216DWAE - 2-rychlostní vrtací šroubovák

jmenovitý výkon

V

hmotnost s akumul. kg

mm

Wh

1,6

- akumulátor 1220 s blokováním - rychlonabíjecí pøístroj

-

chlostní vrtací šroubovák

1,6

- akumulátor 1420 s blokováním - rychlonabíjecí pøístroj

-

6328DWE - 2-rychlostní vrtací šroubovák

1,7

- akumulátor 1420 s blokováním - rychlonabíjecí pøístroj

-

8413DWDE - 2-ry-

chlostní vrtací šroubovák

2,3

- akumulátor NiMH 1234 - rychlonabíjecí pøístroj DC 1411

-

8433DWDE - 2-rychlostní vrtací šroubovák

2,4

- akumulátor NiMH 1434 - rychlonabíjecí pøístroj DC 1411

8443DWDE - 2-ry-

chlostní vrtací šroubovák

2,6

- akumulátor NiMH 1834 - rychlonabíjecí pøístroj DC 1801

6207DWDE - 2-ry-

1,7

6317DWDE - 2-rychlostní vrtací šroubovák 6337DWDE - 2-ry-

6327DWE - 2-rychlostní vrtací šroubovák 6228DWE - 2-ry-

12

2,0

0 - 400 0 - 1 300

16

32

ocel/døevo: 10/30

2,2

-

12

2,0

0 - 400 0 - 1 300

16

32

ocel/døevo: 13/30

6336DWAE - 2-rychlostní vrtací šroubovák

2,3

- blokový akumulátor - rychlonabíjecí pøístroj DC 1411

-

14,4

2,0

0 - 400 0 - 1 300

16

38

ocel/døevo: 13/36

6343DWAE - 2-ry-

2,5

- blokový akumulátor - rychlonabíjecí pøístroj DC 1801

-

18

2,0

0 - 450 0 - 1 400

16

45

6216DWDE - 2-rychlostní vrtací šroubovák

2,1

- blokový akumulátor NiMH - rychlonabíjecí pøístroj DC 1411

-

12

2,6

0 - 400 0 - 1 300

16

32

6316DWDE - 2-rychlostní vrtací šroubovák

2,2

- blokový akumulátor NiMH - rychlonabíjecí pøístroj DC 1411

-

12

2,6

0 - 400 0 - 1 300

16

32

ocel/døevo: 13/30

6336DWDE - 2-rychlostní vrtací šroubovák

2,3

- blokový akumulátor NiMH - rychlonabíjecí pøístroj DC 1411

-

14,4

2,6

0 - 400 0 - 1 300

16

38

ocel/døevo: 13/36

6343DWDE - 2-ry-

2,5

- blokový akumulátor NiMH - rychlonabíjecí pøístroj DC 1801

-

18

2,6

0 - 450 0 - 1 400

16

45

ocel/døevo: 13/38

BHP 460SH - 2-rychlostní vrtací šroubovák

2,7

- akumulátor B2417 - rychlonabíjecí pøístroj DC24SA

-

24

1,7

0 - 460 0 - 1 500

16

46

2,6

- akumulátor B2417 - rychlonabíjecí pøístroj DC24SA

24

1,7

0 - 460 0 - 1 500

16

46

- robustní hliníková pøevodová skøíò, nastavitelný toèivý moment - chod vpravo / vlevo, elektronika, motorová brzda - aretace vøetena, šroubování, vrtání, pøíklepové vrtání ocel/døevo: 13/38 - zvenku vymìnitelné uhlíkové kartáèky

kg

mm

W

Vymìnitelné bronzové uhlíky pìtinásobnì zvyšují životnost motoru. Lze je bez demontáže stroje bìhem nìkolika vteøin vymìnit, a to díky velkým odnímatelným krytùm.

otáèky bez zatížení

poèet pøíklepu bez zatížení

typ sklíèidla

V

Ah

ot / min

-

Nm

mm

Aby práce i za extrémních podmínek probíhala spolehlivì, dùraz je kladen na: - robustní pøevodovou skøíò z hliníkového odlitku, kvalitní planetovou pøevodovku, skøíò z polykarbonátu se sklenìnými vlákny.

0 - 2.200

0 - 3.000

100

1,9

-

12

2,6

0 - 1.800

0 - 2.500

120

6960DWA - akum. elektr. impul. šroubovák

1,8

- akumulátor 1222 - nabíjeèka DC 1411

-

12

2,0

0 - 2.500

0 - 1.600

BTD 200SH - akum.

2,9

- akumulátor B2417 - nabíjeèka DC24SA

-

24

1,7

0 - 1.600 0 - 2.000

0 - 2.500 0 - 3.000

150/200 1/4” vnitøní 6-hran - pøedvolitelné otáèky a poèet pøíklepù, elektronicky pøepínatelná

BTW 200SH - akum. elektr. rázový utahovák

2,8

- akumulátor B2417 - nabíjeèka DC24SA

-

24

1,7

0 - 1.600 0 - 2.000

0 - 2.500 0 - 3.000

150/200

DA301DW - akum.

1,2

- NC akumul. baterie - rychlonabíjeèka

-

7,2

1,3

0 - 700

výška hlavy 110 mm

-

DA391DW - akum. elektr. úhlová vrtaèka

1,3

- NC akumul. baterie - rychlonabíjeèka

-

-

1,3

0 - 800

výška hlavy 115 mm

-

poèet pøíklepù bez zatížení pø / min

J

0 - 1 100 0 - 4 700

1,7

-

-

beton / ocel / døevo 20 / 13 / 27

-

1,2

-

-

beton / ocel / døevo 16 / 13 / 18

-

BHR 200SFE - akum. kombi kladivo

HR 160DWA - akum. vrtací a sekací kladivo

napìtí

2,6

kapacita akumulátoru

12

jmenovitý výkon

-

- akumulátor 1234 - nabíjeèka DC 1411

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

4,2

- akumulátor B2430, rychlonab. pøístroj DC24SA, rukoje

-

24

3,0

2,5

- akumulátor 1202 - rychlonabíjecí pøístroj DC 1201

-

12

2,0

0 - 950

0 - 3 600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Progresivní akumulátorová technologie na bázi niklu-metal hydridu: trvalá díky 3,0 Ah, ekologická zøeknutím se tìžkých kovù, praktická, nabíjení možné v každém stavu dobití, trvalá energie sériovým vybavením s 2 akumulátory.

1/4” vnitøní 6-hran - krátký a lehký rázový utahovák, s elektronikou a motorou brzdou

- akumulátor 1234 - nabíjeèka DC 1411

POPIS VÝROBKU

6

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

1,7

otáèky bez zatížení

5

POZNÁMKA

6918DWDE - akum.

elektr. úhlová vrtaèka

4

Použitím nové kluzné tøecí spojky je u polohy “vrtání” k dispozici více než 16 nastavení - do 45 Nm. Pøesnost pøi spuštìní umožòuje šroubování i do citlivých materiálù nebo zašroubování, které vyžaduje pøesný kroutící moment.

energie pøíklepù

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

Motor nové generace “Long Life” zkonstruovala a vyrobila firma Makita: - velmi dlouhá životnost - vymìnitelné bronzové uhlíkové kartáèe - vysoký rezervní výkon

hmotnost

POPIS VÝROBKU

-

3

ocel / døevo / kámen 13 / 38 / 16

maximální moment

chlostní vrtací šroubovák

2

- robustní hliníková pøevodová skøíò ocel/døevo: 13/38 - chod vpravo / vlevo, elektronika, motorová brzda - zvenku vymìnitelné uhlíkové kartáèky ocel/døevo: 10/30 - optimálnì sladìné motorové a pøevodové komponenty - nastavitelný toèivý moment

napìtí

BDF 460SH - 2-ry-

hmotnost

typ sklíèidla

- zvenku vymìnitelné uhlíkové kartáèky

-

chlostní vrtací šroubovák

1

- dvoustupòové planetové soukolí s vysokou tažnou sílou

- blokový akumulátor - rychlonabíjecí pøístroj DC 1411

elektr. rázový utahovák

typ sklíèidla

13 / 38 / 16

- blokový akumulátor - rychlonabíjecí pøístroj DC 1411

elektr. rázový utahovák

SDS plus

- dvoustupòové planetové soukolí s vysokou tažnou sílou - L / P chod, elektronika, motorová brzda - nastavitelný toèivý moment - 2 stupnì vrtání

2,1

6916DWDE - akum. elektr. rázový utahovák

RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

6316DWAE - 2-ry-

chlostní vrtací šroubovák

rychlo- zuboupín. vé

ÚHLOVÉ VRTÁNÍ45

F,

POZNÁMKA

- hliníková pøevodová skøíò - nastavitelný kroutící moment ocel / døevo / kámen - stavìcí kroužek pro šroubování, vrtání a pøíklepové vrtání 13 / 36 / 14 - L / P chod, elektronika, motorová brzda ocel / døevo / kámen - zvenku vymìnitelné uhlíkové kartáèky

kapacita akumulátoru

rychloupínací rychloupínací

“POWER” - LINE

upínací prùmìry

chlostní vrtací šroubovák

rychloupínací

“MASTER” - LINE

AKUMULÁTOROVÁ VRTACÍ A ŠROUBOVACÍ TECHNIKA

MAKSTAR

pøepínaní momentu

Kroutícím momentem 45 Nm se nabízí výkon, který byl døíve vyhrazen velkým vrtaèkám v síových provozech. S kroutícím momentem 45 Nm se zøídkakdy podaøí dosáhnout meze pøetížení stroje. To prodlužuje životnost.

AKUM. KLADIVA

#

otáèky bez zatížení

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

POPIS VÝROBKU

chlostní vrtací šroubovák

rychloupínací

S PØÍKLEPEM

rychloupínací

typ sklíèidla

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKÙ:

D, Zubové sklíèidlo E, Rychloupínací sklíèidlo s aretací F, Ocelové rychloupínací sklíèidlo

1/2” ètyøhran

30

- vysoce výkonný motor Makita se zvenèí vymìnitelnými uhlíky - skøíò pøíklepového ústrojí z lehké a robustní hoøèíkové slitiny - L / P chod

1/4” upínání bitù - nový olejový impulzní systém, chod P/L, ovládání jednou rukou

1/2” ètyøhran

1

2

3

2-stupòová pøevodovka, motorová brzda - zvenèí vymìnitelné uhlíkové kartáèe, protiskluzová rukoje - L / P chod

6

ocel/døevo: φ 10 - plynulá elektronická regulace

- l/P chod, rychlobrzda ocel/døevo φ 10/12 - ochrana proti pøetížení

4

7

5

vrtané prùmìry standardní

doporuèené

urèení dle materiálu mm

STAVEBNÉ TABU¼KY

výkon

POZNÁMKA

- vrtání, sekání, vrtání s pøíklepem - pravý a levý chod

1

2


$

napìtí

frekvence

energie pøíklepù

V

Hz

ot / min

pø / min

J

230

50

0 - 1050

0 - 4050

2,2

20

20

780

230

50

0 - 1100

0 - 4500

2,7

24

780

230

50

0 - 1100

0 - 4500

2,7

24

vrtané prùmìry

jmenovitý výkon

vrtací, sekací a bourací kladiva Makita s upínáním SDS max sekací kladiva Makita s upínáním Bosch (Makita*) 19 mm šestihran

SEKACÍ A BOURACÍ KLADIVÁ

bourací kladiva Makita s upínáním 30 mm šestihran

poèet pøíklepù bez zatížení

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

kg

mm

W

HR 2020

2,3

malé elektropneumatické vrtací kladivo

710

HR 2440

2,3

malé elektropneumatické vrtací kladivo

HR 2450

2,4

malé elektropneumatické vrtací kladivo

HR 2410

2,3

elektropneumatické vrtací kladivo

680

230

50

0 - 1050

0 - 4900

2,0

24

24

13

HR 2010

3,1

elektropneumatické vrtací kladivo

600

230

50

0 - 900

0 - 4000

1,7

20

20

13

HR 2400

2,4

elektropneumatické vrtací a sekací kladivo

750

230

50

0 - 1200

0 - 4200

1,5

24

24

13

HR 2430

2,6

elektropneumatické vrtací kladivo s odsávaním

710

230

50

0 - 1050

0 - 4900

2,0

24

24

HR 3000 C

4,6

elektropneumatické vrtací a sekací kladivo

850

230

50

360 - 720 1650-3300

5,3

30

HK 0500

3,1

elektropneumatické sekací kladivo

550

230

50

2,8

-

6,2

elektropneumatické sekací a vrtací kladivo

1050

230

50

230 - 450 1250-2500

6,7

40

40/105

-

7,8

elektropneumatické vrtací a sekací kladivo

1300

230

50

120 - 240 1250-2550

8,3

45

45/125

-

10,8

elektropneumatické vrtací a sekací kladivo

POPIS VÝROBKU

HR 4000 C

s upínáním Makita

otáèky bez zatížení

hmotnost

vrtací kladiva Makita s upínáním SDS plus

typ sklíèidla

PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

HR 4500 C HR 5001 C

1500

230

50

-

2000-3500

120 - 240 1100-2150

17,5

døevo

zdivo

POZNÁMKA

13

32

-

elektronické bourací a vrtací kladivo

24

13

32

-

elektronické vrtací a sekací kladivo

24

13

32

-

elektronické vrtací a sekací kladivo

32

-

nový elektronický spínaè pro obzvláštì citlivé navrtávání

24

-

silné a výkonné kladivo menšího rozmìru s elektropneumat. pøíklepem

24

-

plynulá elektronická regulace, sekání s vyp. rotaèním pohybem

13

32

-

integrované odsávání prachu s vakem na prach, ergon. tvar

30/80

-

-

-

konstantní elektronika, ukazatel opotøebení uhlík., 24 x nast. polohy sek.

-

-

-

-

ideální k otloukání omítky, elektr. regulace pøíklepu, 12 x nast. sekáèe

-

-

novì vyvinutý pøíklep pro nejrychlejší vrtání do betonu, 6 x volba otáèek

-

-

elektronické vrtací a sekací kladivo

-

nový - high power motor, 6 x volba síly pøíklepu, 12 x nastavení sekáèe malé vibrace díky tlumièi zpìtných nárazù, tlumení pøíklepu

standardní

beton

50

50/160

5,9

sekací kladivo

1050

230

50

-

2650

9,6

-

-

-

-

-

5,9

sekací kladivo

1050

230

50

-

1300-2650

9,6

-

-

-

-

-

elektronická regulace poètu otáèek, pøíklrpù, 16 x poloh sekáèe

HM 1202 C

9,3

bourací kladivo

1450

230

50

-

950-1900

21,9

-

-

-

-

-

konstantní elektronika, pozvolný nábìh, 12 x nast. sekáèe

HM 1140 C

6,3

elektronické sekací kladivo

1050

230

50

-

1300-2650

9,6

-

-

-

-

-

elektronické temovací kladivo, nová tech. pøíklepového mechanizmu

HM 1200*

9,4

sekací kladivo

940

230

50

-

2000

11,7

-

-

-

-

-

tlumiè zpìtného rázu, antivibraèní systém

HM 1200 B

9,4

sekací kladivo

940

230

50

-

2000

11,7

-

-

-

-

-

pro sekací práce, prùrazy, tlumiè zpìtného rázu, nast. držadlo

HM 0810 T*

5,3

sekací kladivo

900

230

50

-

2900

7,6

-

-

-

-

-

pøestavitelná rukoje, dobøe ovladatelný a lehký nástroj

HM 0810 B

5,3

sekací kladivo

900

230

50

-

2900

7,6

-

-

-

-

-

pro sekací práce, prùrazy a osekávání omítky, tlumiè zpìtného rázu

14,0

bourací kladivo nový úderový systém

1300

230

50

-

1450

27,4

-

-

-

-

-

nízká hmotnost - vysoký výkon, nový pøíklepový mechanizmus

HM 1303 B

16,0

bourací kladivo nový úderový systém

1300

230

50

-

1450

27,4

-

-

-

-

-

upínání Bosch - 6 ti hran 28 mm, protiprachový systém

HM 1400

17,0

bourací kladivo elektropneumatický systém

1240

230

50

-

1200

33,7

-

-

-

-

-

vysoký výkon - nízká hmotnost, nový pøíklepový mechanizmus, antivibr.

HM 1800

29,1

bourací kladivo elektropneumatický systém

1700

230

50

-

1000

55,3

-

-

-

-

-

tlumiè zpìtného rázu, olej.mazací sys.,upínání Bosch - 6ti hran 28 mm

HK 1810

3,2

lehké sekací kladivo

505

230

50

-

0 - 3200

3,9

-

-

-

-

-

upínání nástrojù Makita, vhodné k osekávání dlaždic a zbytkù omítky použití kladiva zejména pro práce nad hlavou, tlumení pøíklepu pøi otáèkách naprázdno, s elektronikou

HM 1303

POPIS VÝROBKU

6501

vysokootáèková vrtaèka

6501X

vysokootáèková vrtaèka

6408

elektronická vrtaèka

6410

elektronická vrtaèka

6510LVR - šroubování, vrtání a øezání závitù

DP4700 - šroubování, vrtání a øezání závitù

energie pøíklepù

Hz

ot / min

50

0 - 2.800 0 - 44.800

-

1,5 - 13

15

13

25

- chod vpravo / vlevo - plynulá elektronika

1,7

- doraz, držák na opasek - kuføík, rukoje

560

230

50

0 - 2.800 0 - 44.800

-

1,5 - 13

15

13

25

- chod vpravo / vlevo - elektronická regulace otáèek

2,5

- doraz, kuføík, rukoje - rychloupínací sklíèidlo*

710

230

50

0 - 850 0 - 9.400 0 - 2.900 0 - 32.000

-

13

2,5

- doraz, rukoje - rychloupínací sklíèidlo*

50

0 - 850 0 - 9.400 0 - 2.900 0 - 32.000

-

13

20

13

40

- chod P/L, elektronika, tlumená rukoje, 2-rychl. mechan. pøevod

2,3

- doraz, - rukoje - F - prac. osvìtlení

720

230

50

0 - 1.200 0 - 24.000 0 - 2.900 0 - 58.000

-

13

20

13

40

- chod P/L, elektronika, tlumená rukoje, 2-rychl. mechan. pøevod

2,3

- doraz, - rukoje - F - prac. osvìtlení

720

230

50

0 - 1.200 0 - 24.000 0 - 2.900 0 - 58.000

-

13

20

13

40

- chod P/L, elektronika, tlumená rukoje, 2-rychl. mechan. pøevod

jmenovitý výkon

frekvence

hmotnost

J

napìtí

HP 2051, HP 2051 F*

elekt. 2-rych.pøíkl.vrtaèka

pø / min

V

720

230

beton

ocel

døevo

pomalu / rychle pomalu / rychle

20 / 13

13 / 8

40 / 25

pøepínaní momentu

upínací prùmìry

V

Ah

ot / min

Nm

Nm

mm

230

50

4.500

-

-

do φ 6,5

230

50

4.500

-

-

do φ 6,5

530

230

50

0 - 2.500

-

-

φ 1 - 10

-

350

230

50

0 - 2.200

-

-

φ 10

1,48

-

400

230

50

0 - 1.050

-

-

do φ 10

- P/L chod - plynulá elektronická regulace

2,0

-

510

230

50

0 - 550

-

-

do φ 13

- P/L chod - plynulá elektronická regulace

kg

mm

Wh

0,9

-

230

0,9

-

230

1,4

-

1,2

6

7

8

9

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2 1

3

4

#

5

12 rùzných nastavení sekáèe k práci v rozlièných polohách. Efektivnì zapouzdøené upínání nástroje zabraòuje vniknutí prachu a chrání pøístroj pøed poškozením.

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKA

mm

otáèky bez zatížení

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

5

vrtané prùmìry standardní

maximální moment

typ sklíèidla

rychloupínací

elekt. 2-rych.pøíkl.vrtaèka

poèet pøíklepù bez zatížení

napìtí

HP 2050, HP 2050 F*

otáèky bez zatížení

kapacita akumulátoru

HP 2032, HP 2033*

elekt. 2-rych.pøíkl.vrtaèka

4

HM 1202 C - ve své tøídì nejsilnìjší (21,9 J) , nejlehèí (9,3 kg). Vysoký temovací výkon s minimem vibrací. Jedineèná kombinace mezi beranem a pístem stlaèuje vzduch ve válci s ideálním èasováním. Efektivní práce se znaèným pøíklepovým výkonem a nízkými vibracemi.

230

jmenovitý výkon

elektron. pøíklep. vrtaèka

3

Výmìna nástroje s rychlouzávìrem, bez nároèného blokování.

W

hmotnost s akumul.

typ sklíèidla rychlouzubové pínací

8451 K

2

Beran (úderník)

1. - upínání nástroje SDS-max 2. - jednoduché pøepínaní z pøíklepového vrtání na sekání 3. - rukoje se spínaèem s tlumením vibrací 4. - silný 1050 wattový motor 5. - konstantní elektronika s pozvolným rozbìhem 6. - velká plocha spínací páèky 7. - technicky kvalitní kluzná spojka 8. - fluoridem opláštìné pístní kroužky

560

mm

1

Píst

- doraz, držák na opasek - kuføík*, rukoje

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

Válec

1,7

kg 8450, 8450 K*

elektron. pøíklep. vrtaèka

HP 2030, HP 2031*

zubové

PØÍKLEPOVÉ VRTAÈKY

POPIS VÝROBKU

elekt. 2-rych.pøíkl.vrtaèka

zubové

-

HM 1100

Elektronické vrtací a sekací kladivo HR 4000C od profesionálù profesionálùm. Vynikající tlumení naprázdno a tlumení zpìtných rázù se stará o lehèí a efektivnìjší spínací práci. Rukoje se spínaèem s tlumením vibrací, s protiprachovou ochranou, s velkou plochou spínací páèky.

rychloupínací

-

HM 1100 C

Boèní rukoje lze otoèit o 360O, což umožòuje komfortní práci v každé poloze. Rychlé upnutí nástroje umožòuje rychlou výmìnu vrtáku nebo sekáèe. Multifunkèní pøepínaè sekání, pøíklepového vrtání a k nastavení polohy sekáèe.

VRTACÍ A ŠROUBOVACÍ TECHNIKA

ocel

mm

- chod vpravo / vlevo, plynula elektr. regulace, 2 mechan.pøevod. stupnì

POZNÁMKA

1

2

3

4

5

6

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- kompaktní vysokootáèková vrtaèka - ideální pro sériové vrtání - P/L chod, nepatrné vnìjší hrany - použitelná do vrtaèkových stojánkù

1

2

3

4

5

6

- ergonomický design pro ulehèení práce, P/L chod - elektronický vypínaè s pákou pro volbu smìru otáèek

STAVEBNÍ TABULKY

103


frekvence

maximální moment

V

Hz

ot / min

Nm

Nm

mm

50

0 - 1200

-

36

ocel / døevo 10 / 32

- chod P / L, vysoce výkonný motor s redukcí prevodovky, kulièková a jehlová ložiska, hliníková pøevodová skøíò pro nejtvrdší nasazení - chod P / L, vysoce výkonný motor s redukcí prevodovky, kulièková a jehlová ložiska, hliníková pøevodová skøíò pro nejtvrdší nasazení - chod P / L, vysoce výkonný motor s redukcí prevodovky, kulièková a jehlová ložiska, hliníková pøevodová skøíò pro nejtvrdší nasazení

mm

W 710

230

2,0

- protiskluzová rukoje

2,1

- protiskluzová rukoje

750

230

50

0 - 900

-

51

DP4003 - elektronický vrtací šroubovák

750

230

50

0 - 600

-

73

ocel / døevo 13 / 38

-

-

do φ 13

- chod P / L, plynula elektronická regulace - 2 - rychlostní mechanická pøevodovka

-

-

do φ 13

- bez sklíèidlá jako pøístroj pro míchání pro míchací nádoby s 1/2” závitovým uchycením, *chod P / L

-

ocel / døevo 13 / 30

2,1

- protiskluzová rukoje

6310 - 2-rychlostní vrtaèka s el. regulací

2,0

- boèní rukoje - hloubkový doraz

6013B, 6013BR* -

2,8

míchaèka / prùm.vrtaèka

6300 - 4 prùmyslová vrtaèka

3,2

DA 3000R - úhlový vrtací šroubovák DA 6301 - úhlová vrtaèka / míchaèka 8406 - pøíklepová korunková vrtaèka

- rýèové držadlo

550

230

50

0 - 700 0 - 2000

550

230

50

550

50

500/600/ 1100/1300

650

230

-

- profesionální 4 - rychlostní model - uložení plnì v kulièkových ložiscích

1,6

-

380

230

50

0 - 1400

-

-

do φ 10 - L/P chod, plynulá elektronická regulace ocel/døevo 10/15 - nízká stavební výška, nový bezpeènostní spínaè

4,3

-

810

230

50

300/1200

-

-

døevo: spirálový / - L/P chod, dvourychlostní pøevodovka válc.hlava 36/118 - s bezpeènostní kluznou spojkou, použitelná jako výkonná míchaèka

3,5

- dodávka bez vrtací korunky

850

230

50

0 - 1500

údery 0 - 22 500

-

korunka/ HM/ ocel/ - s bezpeènostní spojkou døevo: 152/20/13/30

-

-

50ks φ 4 x 25 - 41 - L/P chod, øadící elektronika, nastavení hloub. dorazu pøes tlak na 50ks φ 4 x 25 - 57* tlaèítko, malý odstup pøi vrtání v rozích (15mm), D-rukoje,

1,9

- hloubkový doraz

470

230

50

4700 2800*

6802BV - šroubovák s plynulou regulací

1,7

- magnet. nástavec, 2 regul. hloubkové dorazy, ocel.kufr

510

230

50

0 - 2500

-

-

do M6

6821 - elektronický šroubovák

1,2

- hloubkový doraz - vnitøní upín. šestihran 1/4”

570

230

50

0 - 4000

-

-

- samoøezné do 6 - stavební do 5

6822 - elektronický šroubovák

1,3

- hloubkový doraz - vnitøní upín. šestihran 1/4”

570

230

50

0 - 4000

-

-

- rychlošroub. až 5 - L/P chod, nový systém hloub. dorazu pro sadrokarton - samozávrt. až 6 - upín. zaøízení chránìné proti prachu, nehluèné vypnutí, 5 m kabel

6805BV - šroubovák

510

230

50

0 - 2500

6 stupòový

26

6833, 6834* - el. zásobník. rychlošroubovák

- L/P chod, plynulá regulace chodu

do M8 samoøez. do φ 6

- regulovaný hloub. doraz - magnet. nástavec, ocel.kufr

1,5

- hloub. doraz, pryž. rukoje - 1/4” 6-hran, kov. objímka

570

230

50

0 - 2500

-

-

- rychlošroub. až 6 - L/P chod, jednoduše a rychle nastavitelná hloubka dorazu - samozávrt. až 6 - hliníková pøevodová skøíò, nehluèná kluzná tøecí spojka, 4 m kabel

6824 - elektronický šroubovák

1,4

- hloub. doraz, pryž. rukoje - 1/4” 6-hran, kov. objímka

570

230

50

0 - 4500

-

-

- rychlošroub. až 5 - L/P chod, jednoduše a rychle nastavitelná hloubka dorazu - samozávrt. až 6 - hliníková pøevodová skøíò, nehluèná kluzná tøecí spojka, 4 m kabel

1,4

- hloub. doraz, pryž. rukoje - 1/4” 6-hran, kov. objímka

570

230

50

0 - 6000

-

-

- rychlošroub. až 4 - L/P chod, jednoduše a rychle nastavitelná hloubka dorazu - samozávrt. až 6 - hliníková pøevodová skøíò, nehluèná kluzná tøecí spojka, 4 m kabel

pracovní zdvih

frekvence

brusný zdvih

W

V

Hz

ot / min

ot / min

mm

mm

mm

-

540

230

50

11 000 10 000*

-

-

φ 115 φ 125*

-

- nový vysoce výkonný motor, labyrint. protiprachové tìsnìní, tìleso brusky pøestavitelné - 4 polohy(90O)

1,4

-

750

230

50

11 000

-

-

φ 115

-

- optimální výkon motoru - labyrintové tìsnìní proti prachu, zajištìní høídele

9528NB jednoruèní úhlová bruska

1,4

-

750

230

50

11 000

-

-

φ 125

-

- nový vysoce výkonný motor, samoodpojné uhlíky - 3 možnosti montáže postranní rukojeti

9564Z, 9565Z* úhlová bruska

1,8

-

900

230

50

11 000

-

-

φ 115 φ 125*

-

- patent. systém kluzné spojky SJS, aretace vøetena - optim. ochrana proti prachu, nová konstr. motoru

9562C elektronická úhlová bruska

1,7

- ochranný kryt

1100

230

50

11 000

-

-

φ 125

-

9565C elektronická úhlová bruska

1,8

-

1400

230

50

11 000

-

-

φ 125

-

mm

9524NB, 9525NB* úhlová bruska

1,4

9527NB úhlová bruska

jmenovitý

výmìnný brusný talíø

hmotnost

napìtí

- L/P chod, plynulá regulace, regulovatelný hloubkový doraz - nová prachotìsná skøíò

otáèky bez zatížení

kg

pøípojka pro odsávaní prachu

9562CV elektronická úhlová bruska

1,7

-

1100

230

50

2 800 11 000

-

-

φ 125

-

9565CV elektronická úhlová bruska

1,8

-

1400

230

50

2 800 11 000

-

-

φ 125

-

-

-

φ 125

-

9565CVL elektronická úhlová bruska

1,8

-

1400

230

50

2 000 6 800

9015B úhlová bruska

2,4

-

1050

230

50

10 000

-

-

φ 125

-

9016B úhlová bruska

2,4

-

1050

230

50

9 000

-

-

φ 150

-

9067, 9067F*, 9067SF** úhlová bruska

4,2

2000

230

50

8 500

-

-

φ 180

-

9047F, 9047SF úhlová bruska

4,7

-

2300

230

50

8 500

-

-

φ 180

-

- labyrintové tìsnìní proti prachu a neèistotì, 4 x 90Obezp. spínaè s poistkou proti zapnutí a pro aretací

230

50

8 500

-

-

φ 180

-

4,2

-

2000

230

50

6 600

-

-

φ 230

-

9049F, 9049SF* úhlová bruska

4,6

-

2300

230

50

6 600

-

-

φ 230

-

9059F, 9059SF* úhlová bruska

5,0

-

2500

230

50

6 600

-

-

φ 230

-

5,3

- ochran. kryt, spec. pøíruba - spínací rukoje

2000

230

50

7 600

-

-

φ 180

-

5,3

- ochran. kryt, spec. pøíruba - spínací rukoje

2000

230

50

6 000

-

-

φ 230

-

- s kluznou SJS - ochranný kryt a rukoje pøestavitelná bez nástrojù - høídel a kuliè. ložiska chránìná proti prachu - bezpeènostní spínaè

hmotnost

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

napìtí

frekvence

otáèky pilového kotouèe

prùmìr pilového kotouèe

nastavení úhlu øezu

hloubka øezu

pøípojka pro odsávaní prachu

POZNÁMKA

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

mm

o

mm

mm

950

230

50

5 000

165

0 - 45

90O/ 45O 54 / 35

-

- odsávací zaøízení zaintegrováno v krytu

165

90O/ 45O 0 - 45 54 / 38

-

- ergon. vodící rukoje, vylepšený odvod tøísek - stabilní hliník. zákl. deska, boèní rovnobìžný doraz - výkonný motor - robustní stùl se stabil. nastavením hloubky øezu - pohodlná vodící rukoje, možnost externího odsávání, hladina hluku jen 86 dB - * s pøepravným kuføíkem

- labyrint. tìsnìní proti prachu, 4 x 90O, bezp. spínaè - se superflanší, *s omezením rozbìhového proudu

- HM pilový kotouè - paralelní pravítko - imbus klíè

4,2

- HM pilový kotouè - paralelní pravítko - imbus klíè

5704R ruèní kotouèová pila

4,6

- HM pilový kotouè - paralelní pravítko - imbus klíè

1200

230

50

4 900

190

0 - 45

90 / 45 66 / 46

-

5705R, 5705RK* ruèní kotouèová pila

5,2

- HM pilový kotouè - paralelní pravítko - imbus klíè

1400

230

50

4 800

190

0 - 45

90O/ 45O 66 / 46

-

5017RKB ruèní kotouèová pila

5,2

- HM pilový kotouè - paralelní pravítko - imbus klíè

1400

230

50

4 800

190

0 -45

90O/ 45O 66 / 46

-

- výkonný motor - možnost externího odsávání

5903R ruèní kotouèová pila

7,6

- HM pilový kotouè - paralelní pravítko - imbus klíè

2000

230

50

4 500

235

0 - 45

90O/ 45O 85/64

-

- rychlobrzda - vodící lišta

5103R ruèní kotouèová pila

9,4

- HM pilový kotouè - paralelní pravítko - imbus klíè

2100

230

50

3 800

270

0 - 45

90O/ 45O 100/77

-

5143R ruèní kotouèová pila

14,5

- HM pilový kotouè - paralelní pravítko - imbus klíè

2200

230

50

2 700

355

0 - 60

90/45/60O 130/95/65

-

230

50

5 000

O

7

8

9

11

O

STAVEBNÉ TABU¼KY

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

- všechný modely s kluznou spojkou a superflanší - pole obaleno mikafoliovými pásky pro dlouhou životnost - bezp.spínaè s blokací spínaní a dlohodobou aretací - * s omezovaèem rozbìhového proudu

3,6

1100

6

- kluzná tøecí spojka a speciální pøíruba - vinutí izolovanými slídovými foliovými pásy k zabezpeèení dlouhé životnosti - bezpeènostní spínaè s blokací spínání a trvalou aretací

2500

5603R ruèní kotouèová pila

5

- bezpeènostní vypínaè s aretací pøi zapnutém stavu - životnost kotvících lamel prodloužená trojnásobnì - zvýšený pøíkon - tìlo pøevodù nastavitelné o 4 x 90O

-

5604R ruèní kotouèová pila

ØEZÁNÍ

- detto 9562CV, dobøe uchopitelná pøevodová skøíò se snímatelným plastovým krytem k vedení

4,7

POPIS VÝROBKU

4

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- patent. systém kluzné spojky SJS, aretace vøetena - optim. ochrana proti prachu, konstantní elektronika s omezením nábìhového proudu - nová konstrukce motoru, profesionální úhlová bruska s velkými sílovými rezervami - velké sílové rezervy, regulovaný poèet otáèek - konstantní elektronika a omezení nábìh. proudu - patentovaný systém bezpeènostní spojky SJS - zdokonalena ochrana proti zlomu pøívod. kabelu - optim. ochrana proti prachu, aretace vøetene

9057SF úhlová bruska

9079F, 9079SF* úhlová bruska

3

POZNÁMKA

9069, 9069F*, 9069SF** úhlová bruska

9077F, 9077SF* úhlová bruska

"

- superpøíruba* , **

2

10

1,9

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

1

- L/P chod, nový systém hloubkového dorazu

6823 - elektronický šroubovák

POPIS VÝROBKU

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKA

ocel / døevo 13 / 38

6825 - elektronický šroubovák

BROUŠENÍ

upínací prùmìry

DP4001 - elektronický vrtací šroubovák

s plynulou regulací

#

pøepínaní momentu

kg

výkon / pøíkon

zubové zubové

VRTÁNÍ, SPECIÁLNÍ VRTÁNÍ, ŠROUBOVÁNÍ A MÍCHÁNÍ

rychloupínací

DP3003 - elektronický vrtací šroubovák

otáèky bez zatížení

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý výkon

POPIS VÝROBKU

napìtí

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE hmotnost s akumul.

typ sklíèidla

1600

- motorová brzda, omezovaè rozbìhového proudu - nový torzní tlumiè pro dlouhou životnost - nízká prac. hluènost a zamezení torzního kmitání - 5103R - extrémnì stabilní deska z hliníku - 5143R - plynulé nastavení hloubky øezu

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

1

2

3

4

5

6

7

8


PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

Tel.: 00421 / 33 / 640 71 20 Fax: 00421 / 33 / 641 25 22 e-mail: metabo@stamet.sk www.metabo.sk

Stamet Bratislava s.r.o. M.R.Štefánika 28 902 01 Pezinok Slovenská republika

4

2

,

Tel.: 00420 / 202 804 455 Fax: 00420 / 202 804 456 e-mail: mlanda@metabo.cz www.metabo.com

Metabo s.r.o. Královická 544 251 00 Brandys Nad Labem Èeská republika

5

Charakteristické znaky výkonu strojov Metabo na prvý poh¾ad:

ŠPECIFIKÁCIA :

Metabo už pracuje vo viac ako 100 krajinách sveta. Èasto pracuje za najažších podmienok, pri extrémnych hodnotách preverujúcich hranice každého stroja. A nikde sa neukáže rýchlejšie, ako v takomto extrémne ažkom nasadení, že nie je technika ako technika. To dokazuje oprávnenie a dôveryhodnos, že pri elektrickom náradí Metabo sa venuje pozornos aj možno zdanlivým detailom. A dnes predovšetkým detaily rozhodujú, èi termíny Vašich zákazok budú dodržané, alebo èi je skutoène istota zachovania Vášho pracovného miesta. Nie nadarmo pracujú stroje Metabo v najažších podmienkach nasadenia na celom svete, kde si práca vyžaduje plných mužov a úplnu profesionalitu. Dôvera všetkých ¾udí, ktorí s Metabom pracujú je pre nás najväèšou poklonou, potvrdením našich podnikate¾ských cie¾ov a zároveò záväzkom aj naïalej vyrába dôveryhodné elektrické náradie od profesionálov pre profesionálov - ako znaèku profesionálov, remeselníkov. Solídna technika je ale iba jedna strana. Lebo aj keï Metabo je síce technicky na vysokej úrovni, nie je komplikované. Všetky ovládacie elementy sa nachádzajú vždy tam, kde sú oèakávané. Základ tohto knowhow leží v nepretržitej výmene skúseností s remeselníkmi z celého sveta. Ich poznatky a ich požiadavky pomáhajú našim inžinierom pri neustálom vylepšovaní všetkých detailov. Každá kvalita má samozrejme svoju cenu - ale aj bezstarostnos jej užívate¾ov.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

výkon príkon

napätie

kapacita akumulátora

maximálny moment

otáèky bez zaaženia

kg

mm

Wh

V

Ah

mm

Nm

Nm

ot / min

-

9,6

1,7/ 3,0

1 - 10

9,6

14 / 30

0 - 350 / 1200

-

9,6

1,7/ 3,0

1 - 10

9,6*

14 / 30

0 - 350 / 1200

-

12

2,0/ 3,0

1 - 10

12*

16 / 32

0 - 450 / 1450

-

9,6

1,7/ 3,0

1 - 10

9,6

14 / 30

0 - 350 / 1200

-

9,6

1,7/ 3,0

1 - 10

9,6*

14 / 30

0 - 350 / 1200

-

12

2,0/ 3,0

1 - 10

12*

16 / 32

0 - 450 / 1450

-

9,6

1,7/ 3,0

1 - 10

9,6

14 / 30

0 - 350 / 1200

-

9,6

1,7/ 3,0

1 - 10

9,6*

14 / 30

0 - 350 / 1200

-

12

2,0/ 3,0

1 - 10

12*

16 / 32

0 - 450 / 1450

otáèky na vo¾nobeh

max. poèet úderov

závit vretena

ot / min

pø / min

-

0 - 450 ( 1600 )

26 000

1/2” x 20 UNF

0 - 450 ( 1650 )

26 000

1,5

BST 9,6 BST Impuls* vàtaèka 9,6* a skrutkovaè s elektronikou 12*

1,5

1,6

1,5 1,6

12

1,5

vàtaèka 15,6 a skrutkovaè s elektronikou 18

1,5

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobkov)

napätie

kg

mm

W

V

Hz

SB 12 Impuls 2,2

aku - príklepová vàtaèka + skrutkovaè s príklepom

2,4

5

9

Hz

ot / min

pø / min

-

50 000

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Plus - pomocná rukovä, håbkový doraz, kufor

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Plus - pomocná rukovä, håbkový doraz, kufor

SBE 705

2,3

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Plus - pomocná rukovä, håbkový doraz, kufor

-

#

- P - tvar rukoväte pre optimálny prenos sily v smere vàtania

- T - tvar rukoväte pre optimálne vyváženie, predovšetkým pri skrutkovaní

Aku-náradie s Metabo “ Impuls ” - technológiou. S touto technológiou možno ve¾mi ¾ahko a bez námahy zaskrutkova a vyskrutkova skrutky pevne dotiahnuté príp. aj s poškodenou hlavièkou, ako aj navàtava vyleštené plochy bez jamkovania.

vàtané priemery štandardné / doporuèené

pod¾a vàtaného materiálu mm

50

0 - 2800

50 000

660

220

50

0 - 1000 0 - 3000 1000* 3000*

57 000

1,0 - 13 1,5 - 13*

705

220

50

0 - 1000 0 - 3000

57 000

1,5 - 13

( bez elektroniky )

príklepová vàtaèka dvojrýchlostná vrtaèka

max. mäkký: 24 impulzný: 28 max. tvrdý: 55

220

-

2,1

1,5 - 13

betón: 8 mm oce¾: 10 / 6 mm drevo: 30 / 20 mm

1,5 - 13

-

1,8

max. mäkký: 22 impulzný: 26 max. tvrdý: 53

Výkonnos spolu s vysokým krútiacim momentom. Výkonnos spolu s vysokým krútiacim momentom 20 stupòou nastavenia krútiaceho momentu ( torque control ), napr. pre zabránenie poškodenia hláv skrutiek malých rozmerov v dôsledku vysokého krútiaceho momentu.

max. poèet úderov

0 - 2800

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

Zastavenie otáèania - k sekaniu nezávisle od siete Metabo aku-kladivo. Minimálna prítlaèná sila - aj pri vàtaní 14 mm vrtákom do betónu pomocou pneumatického úderového mechanizmu. Aretácia sekáèa v 16 - tich rôznych polohách. Možnos vàtania bez príklepu a skrutkovania.

otáèky na vo¾nobeh

50

POZNÁMKA

Nm

betón: 8 mm oce¾: 10 / 6 mm drevo: 30 / 20 mm

600

220

krútiaci moment

1,5 - 13

1,5 - 13

560

pod¾a vàtaného materiálu

1,5 - 13

1/2” x 20 UNF

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Plus - pomocná rukovä, håbkový doraz, kufor

- Impuls : zapínate¾ná impulzová prevádzka pre presné skrutkovanie a pohodlné navàtavanie - 20 stupòov nastavenia krútiaceho momentu - Bit - depo pre dva bity - plynulá regulácia otáèok pomocou V - elektroniky - rýchlostop pre prípad mimor. skrutkovania

betón: 8 mm oce¾: 10 / 6 mm drevo: 25 / 16 mm

1/2” x 20 UNF

napätie V

SBE 660 SB 660*

26 000

- Impuls : zapínate¾ná impulzová prevádzka pre presné skrutkovanie a pohodlné navàtavanie - 20 stupòov nastavenia krútiaceho momentu - Bit - depo pre dva bity - plynulá regulácia otáèok pomocou V - elektroniky - rýchlostop pre prípad mimor. skrutkovania

mm

1/2” x 20 UNF

výkon príkon W

1,7

0 - 450 ( 1600 )

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

- Impuls : zapínate¾ná impulzová prevádzka pre presné skrutkovanie a pohodlné navàtavanie - 20 stupòov nastavenia krútiaceho momentu - Bit - depo pre dva bity - plynulá regulácia otáèok pomocou V - elektroniky - rýchlostop pre prípad mimor. skrutkovania

vàtané priemery štandardné / doporuèené

1/2” x 20 UNF

hmotnos

mm

príklepová vàtaèka s elektronikou príklepová vàtaèka dvojrýchlostná vàtaèka

15,6

kg

( bez elektroniky )

Impuls *

-

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobkov)

SBE 560

Sb E 600 R+L Sb E 600 R+L

-

1. - Metabo - “ Quick “ rýchloupínacie sk¾úèidlo a prevodovka s automatickou aretáciou vretena umožòujúca pohodlnú a ¾ahkú výmenu nástrojov. 2. - Prepínaè nastavenia 20 stupòou krútiaceho momentu a stáleho vàtania. 3. - Planetová prevodovka s kovovými ozubenými kolieskami nieko¾konásobne predlžuje životnos stroja. 4. - Robustná skrinka z polyamidu vystuženého sklenými vláknami. 5. - Zapínate¾ná impulzová prevádzka. 6. - V - Elektronika k plynulej regulácii otáèok. 7. - Úchyt Bit skrutkovaèov. 8. - Vysokovýkonné akumulátory s možnosou vo¾by zachovania NiCd, alebo alternatívne NiMH technológie. 9. - Istiace zablokovanie akumulátora.

6

SB 560

-

12

-

7

typ sk¾úèidla

skupina

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Plus - akumulátor - kufor

4

2

príklepová vàtaèka s elektronikou

12,0

závit vretena

2,4

3

POPIS VÝROBKU

-

frekvencia

12

8

PRÍKLEPOVÁ VÀTACIA TECHNIKA

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Plus - akumulátor - kufor

-

vàtaèka a skrutkovaè 15,6 s príklepom

1

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Plus - akumulátor - kufrík

frekvencia

1,6

POPIS VÝROBKU

SBT Plus

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Plus - akumulátor - kufrík

výkon príkon

BST Plus

1,5

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Plus - akumulátor - kufrík

I. METABO ZABEZPEÈUJE RECYKLÁCIU STARÝCH AKUMULÁTOROV NEŠKODLIVÚ ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU II. POWER-CONTROL-SYSTEM - ZABUDOVANIE BRZDY UNÁŠACIEHO TANIERA, ZABRAÒUJE POŠKODENIU MATERIÁLU III. VÝKYVNÝ POHYB - PRÁCA DOPREDU JE RÝCHLEJŠIA, PRETOŽE PRI TOMTO POHYBE JE LEPŠÍ ODVOD PILÍN IV. VÝKYVNÝ POHYB - NETREBA VYVINڍ VE¼KÚ PRÍTLAÈNÚ SILU,JEDNODUCHŠIA, BEZPEÈNEJŠIA A POHODLNEJŠIA PRÁCA V. VÝKYVNÝ POHYB - MENŠIE TRENIE, LEPŠIE CHLADENIE A ÈISTENIE PREDLŽUJE ŽIVOTNOS PÍLOVÝCH LISTOV VI.VII - CONTACT TECHNOLÓGIA - VÀTANIE DO PROSTREDIA S ULOŽENÝM ROZVODNÝM VEDENÍM, AKONÁHLE NARAZÍME S OSADENÝM NÁSTROJOM NA UZEMNENÉ VEDENIA, STROJ SA AUTOMATICKY VYPNE. VIII. IX. - BEZPEÈNOSTNÁ SPOJKA - CHRÁNI UŽÍVATE¼A A NÁRADIE PRED ÚÈINKAMI SPÄTNÉHO MOMENTU X. XI. XII. - METABO “QUICK” RÝCHLOVÝMENNÝ SYSTÉM NÁSTROJOV - UMOŽÒUJE BEZ POUŽITIA INÉHO NÁRADIA VÝMENU VRTÁKOV NAPR. V RÝCHLOUPÍNACÍCH SK¼ÚÈIDLÁCH, PÍLOVÝCH LISTOV, BRUSNÝCH KOTÚÈOV ... XIII. - METABO MARATÓN MOTOR - OCHRANA ROTOROVÉHO VINUTIA A PRÁŠKOVO NANESENÁ VRSTVA EPOXID. ŽIVICE NA CIEVKY MOTORA ROBIA HO ABSOLÚTNE NECITLIVÝM VOÈI POŠKODENIU BRUSNÝM PRACHOM. XIV. - VÀTACIE VRETENO S VNÚTORNÝM ŠESŽHRANOM - PRE OSADENIE BIT SKRUTKOVÁKOV PRIAMO DO VRETENA, STROJ JE ¼AHŠÍ A UMOŽÒUJE NENAMÁHAVÚ PRÁCU XV. - ELEKTRONICKÁ OCHRANA TEPLOTY - V MOTOROVOM VINUTÍ MÁ ZABUDOVANÉ ÈIDLO (TERMOSENZOR). PRED PREKROÈENÍM PRÍPUSTNÉHO OTEPLENIA INFORMUJE BLIKNUTÍM, ALEBO ROZSVIETENÍM KONTROLKY. AK SA TENTO SIGNÁL PREHLIADNE, STROJ SA AUTOMATICKY VYPNE. XVI. - VARIO-TACHO-CONSTAMATIC - VTC ELEKTRONIKA PLYNULEJ REGULÁCIE OTÁÈOK OD MIN. POD MAX. HODNOTY. OTÁÈKY PRI MENOVIT. ZAAŽENÍ A PRI AŽKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENKACH SA ROVNAJÚ OTÁÈKAM PRI VO¼NOBEHU. XVII. - VARIO-SENZOR-CONSTAMATIC - VSC ELEKTRONIKA. OTÁÈKY PRI MENOVITOM ZAAŽENÍ SÚ PRIBLIŽNE ZHODNÉ S VO¼NOBEŽNÝMI OTÁÈKAMI XVIII. - VARIO-CONSTAMATIC - VC ELEKTRONIKA. AJ PRI VE¼KOM ZAAŽENÍ SÚ OTÁÈKY UDRŽIAVENÉ NA KONŠTANTNEJ ÚROVNI, KLESNÚ AŽ PO MIMORIADNE SILNOM PREAŽENÍ. XIX. - VARIOSPEED - PRI PRÍLIŠ VE¼KOM POKLESE OTÁÈOK, MԎE STROJ PRÍS DO K¼UDOVÉHO STAVU,K ZABLOKOVANIU XX. - PLUS - MODEL S MIMORIADNE VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM, IMPULZOVOU TECHNOLÓGIOU A V - ELEKTRONIKOU

POZNÁMKA

max. mäkký: 22 impulzný: 26 max. tvrdý: 53

BS* 9,6* BS Impuls vàtaèka 9,6 a skrutkovaè s elektronikou 12

upínacie prepínanie priemery momentu

1/2” x 20 UNF

hmotnos s akumul.

skupina

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobkov)

hmotnos

rýchloupínacie sk¾úèidlo Future Plus

AKUMULÁTOROVÁ VÀTACIA TECHNIKA skupina

typ sk¾úèidla rýchloupínacie sk¾úèidlo Future Plus

AKUMULÁTOROVÁ PRÍKLEPOVÁ VÀTACIA TECHNIKA

typ sk¾úèidla

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKOV: POPIS VÝROBKU

1600

krútiaci moment

Pre nabíjanie Vášho akumulátora sa môžete rozhodnú medzi univerzálnou rýchlonabíjaèkou C 60 a impulzným poèítaèom riadeným superrýchlymi nabíjaèkami IC 25 a ICS 10. Všetky prístroje sa po skonèení nabíjania automaticky prepnú na udržiavací režim. Akumulátor tak môže zosta trvale v nabíjaèke, nevybije sa a je vždy pripravený na pužitie.

POZNÁMKA

betón: 12 mm oce¾: 10 mm mäkké drevo: 20 mm

5

- príklepová vàtaèka s elektronikou - robustná dvojpúzdrová skriòa - motor s dlhou životnosou - variospeed (V) - elektronika - pravý / ¾avý chod - SB 560 - bez ¾avého chodu a elektroniky

betón: 12 mm oce¾: 10 mm mäkké drevo: 25 mm

5

- pravý / ¾avý chod - vàtacie vreteno s vnútorným šeshranom - vypínate¾né uhlíky - variospeed (V) - elektronika - nastavenie predvo¾by otáèok *- zapínate¾ná impulzná prevádzka

betón: 16 mm oce¾: 13/8 mm mäkké drevo: 30/20 mm

16 / 6

- príklepová vàtaèka s elektronikou - robustný Metabo Maratón-Motor - prevodová skriòa so zliatin hliníka - variospeed (V) - elektronika - pravý / ¾avý chod, ochranná mriežka vin. - SB 660 - bez ¾avého chodu a elektroniky

betón: 20 mm oce¾: 13/8 mm mäkké drevo: 40/25 mm

16 / 6

- robustný Metabo Maratón-Motor - dvojstupòová prevodovka - pravý / ¾avý chod - vàtacie vreteno s vnútorným šeshranom - bezpeènostná spojka - variospeed (V) - elektronika

STAVEBNÍ TABULKY

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

Nm

#


230

50

2,4

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Top, rukovä - håbkový doraz, kufor

1010

230

50

0 - 900 0 - 2600

5

8

mm

W

1,35 1,5*

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Plus

300 520*

frekvencia

menovitý výkon

kg

poèet otáèky príklepov bez bez zaaženia zaaženia

napätie

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobku)

V

Hz

ot / min

50

0 - 3000 0 - 2600*

B 560*

1,7

vàtaèka bez elektroniky a ¾avého chodu

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Plus, (ozubené sk¾úèidlo s k¾úèom*)

560

50

0 - 2800 2800*

230

230

2,0

- ozubené sk¾úèidlo s k¾úèom, rukovä

dvojrýchlostná vàtaèka s elektronikou vysoký krút. moment

2,3

- ozubené sk¾úèidlo s k¾úèom, dlhá rukovä

do 20

betón: - mm oce¾: 32 / 26 mm mäkké drevo: 52 / 35 mm

160 120 100 70

priemer hrdla: 43

maximálny priemer miešadla: 160 mm

-

1,5 - 13

50

0 - 900 0 - 2200

-

50

0 - 640 0 - 1200

50

850 2050

230

230

710

1100

705

705

úderové sk¾úèidlo pre nástroje s SDS-Plus uchytením, rýchloupínacie sk¾úèidlo pre nástroje s valcovou stopkou, 1010 rukovä, håbkový doraz, kufor

-

8

1200 2800

230

230

-

5/8” - 16 UN

2,8

1,0 - 10

betón: - mm oce¾: 10 mm mäkké drevo: 15 mm

50

-

1/2” - 20 UNF

multikladivo univerzálne sekacie a vàtacie k¾adivo

3,0 - 16

betón: - mm oce¾: 16 / 10 mm mäkké drevo: 40 / 25 mm

230

230

50

220 260 350 420

-

50

0 - 700 (480)

-

50

0 - 1050 0 - 2900

230

4800

50

0 - 950 0 - 2600

4400

-

UHE 28 Multi

1,5 - 13

betón: - mm oce¾: 13/8 mm mäkké drevo: 30/20 mm

650

vreteno s vnútorným kuže¾om MK3

2,7

14 / 6

1,5 - 13

1100

príklepové sk¾úèidlo pre nástroje s SDS-Plus uchytením, rýchloupínacie sk¾úèidlo pre nástroje s valcovou stopkou, rukovä, håbkový doraz, kufor

betón: - mm oce¾: 13/8 mm mäkké drevo: 30/20 mm

-

vnútorný závit

multikladivo univerzálne sekacie a vàtacie k¾adivo

- vhodná i k miešaniu hustých materiálov - vysoký krútiaci moment - bezpeènostná spojka - pravý / ¾avý chod s patent. prepínaním - káblová návlaèka s uchytením bitov - Variospeed (V) - elektronika

0 - 550

-

UHE 22 Multi

35

50

- vyrážací klin v boènej rukoväti ( sk¾úèidlo a kuže¾ový tàò - dodávané ako 1050 príslušenstvo)

- rukovä

betón: - mm oce¾: 16 mm mäkké drevo: 40 mm

230

-

3,4

- prevodová skriòa zo zliatiny hliníka - vysoký krútiaci moment - bezpeènostná spojka - pravý / ¾avý chod s patent. prepínaním káblová návlaèka s uchytením bitov - Variospeed (V) - elektronika

620

RWE 1100

miešadlo ideálne miešadlo pre ažké a trvalé nasadenie

35

1,5 - 13

úderová energia:

špeciálne sk¾úèidlá

MIEŠADLO UNIVERZÁLNE KLADIVÁ

rýchloupínacie sk¾úèidlo SDS-Plus

106

7,5

betón: - mm oce¾: 16 mm mäkké drevo: 40 mm

-

-

B 7532/4

štvorrýchlostná vàtaèka pre vàtanie s vrtákmi ve¾kých priemerov

- prevodová skriòa so zliatiny hliníka - vysoký krútiaci moment - bezpeènostná spojka - pravý / ¾avý chod s patent. prepínaním - káblová návlaèka s uchytením bitov - Variospeed (V) - elektronika

0 - 550

úderová energia:

1,8

- ozubené sk¾úèidlo s k¾úèom, postranná rukovä

12

50

-

Wb E 700

uhlová vàtaèka pre vàtanie na ažko dostupných miestach

- ozubené sk¾úèidlo s k¾úèom, rukovä

betón: - mm oce¾: 13 mm mäkké drevo: 30 mm

230

-

3,8

5

620

BDE 1100

dvojrýchl. vàtaèka s elektronikou pre vàtanie s vrtákmi ve¾kých priemerov

1,0 - 10

1,5 - 13

-

230

- malá ruèná vàtaèka - robustná dvojpúzdrová skriòa - pravý / ¾avý chod - vypínate¾né uhlíky - Variospeed (V) - elektronika - káblová návlaèka s uchytením bitov*

betón: - mm oce¾: 10 mm mäkké drevo: 20 mm

-

B E 700/2 S- R+L

POZNÁMKA

Nm

0,5 - 10

0 - 1000

-

krútiaci moment

betón: - mm oce¾: 6 / 10* mm mäkké drevo: 12 / 20* mm

1/2” - 20 UNF

dvojrýchlostná vàtaèka

- ozubené sk¾úèidlo s k¾úèom, dlhšia rukovä

pod¾a vàtaného materiálu mm

50

-

2,0

vàtané priemery štandardné/ doporuèené

1/2” - 20 UNF

B 650/2 S

ozubené sk¾úèidlo

VÀTANIE - VÀTAÈKY

vàtaèka s elektronikou pre vàtanie s vrtákmi ve¾kého priemeru

⇒ Metabo “Impuls” - technológia, (len pre SB E 600 Impuls a SBE 850 Impuls) S touto technológiou možno ve¾mi ¾ahko a bez námahy zaskrutkova a vyskrutkova skrutky pevne dotiahnuté príp. aj s poškodenou hlavièkou, ako aj navrtáva vyleštené plochy bez jamkovania.

230

B E 628 S - R+L

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

⇐ Metabo “Contact” - technológia, (len pre SBE 850 Contact), Metabo Contact - znamená inteligentné vàtanie. Akonáhle sa vrták svojim hrotom dotkne vodivých a uzemnených materiálov (napr. vodovodné, plynové potrubia a pod.) stroj sa automaticky vypne. Funkcia Contact môže stroj automaticky vypnú i pri vàtaní do oce¾ových nosníkov, alebo stien s vloženou armatúrou.

1/2” - 20 UNF

- ozubené sk¾úèidlo s k¾úèom, dlhšia rukovä

- robustný Metabo Maratón-Motor - prevodová skriòa z hliníka - elektronické ohraniè. rozbehového prúdu - vo¾ba otáèok - jemný elektronický rozbeh - elektronická ochrana preaženia

1/2” - 20 UNF

2,1

28 / 10

520

-

B E 622 S - R+L

vàtaèka s elektronikou silná vàtaèka s ve¾kým krútiacim momentom

betón: 20 mm oce¾: 16 / 8 mm mäkké drevo: 40/25 mm

1 - 13

betón: 20 mm oce¾: 13/8 mm mäkké drevo: 40/25 mm

1/2” - 20 UNF

1,9

1 - 13

-

-

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Plus, rukovä

22 / 9

- SBE 850 Impuls - zapínate¾ná impulzná prevádzka - SBE 850 Contact - inteligentné vàtanie do stien s uloženými vedeniami - robustný Metabo Maratón-Motor - prevodová skriòa z hliníka

-

B E 532 S - R+L vàtaèka s elektronikou silná vàtaèka

1 - 13

betón: 20 mm oce¾: 13/8 mm mäkké drevo: 40/25 mm

-

BE 560 vàtaèka s elektronikou

18 / 6

- robustný Metabo Maratón-Motor - prevodová skriòa z hliníka - dvojstupòová prevodovka - pravý / ¾avý chod - vàtacie vreteno s vnútorným šeshranom - Metabo S-automatic bezpeènostná spoj.

pr / min

-

POZNÁMKA

Nm

1 - optimalizovaný príklepový mechanizmus 2 - rýchloupínacie sk¾úèidlá Metabo pre príklepové vàtanie 3 - vnútorný šeshran vo vàtacom vretene - skrutkovací bit je možné uchyti priamo do vretena 4 - Metabo S - automatická bezpeènostná spojka 5 - Robustný Metabo Maratón-Motor - jeho mimoriadna ochrana vinutia motora vrstvami práškovej epoxidovej živice nanesenej na cievky statora ho robí absolútne necitlivým na abrazívny prach. Metabo - ochranná klietka vinutia - ponúka prídavnú ochranu proti abrazívnym prachovým èasticiam. 6 - pravo - ¾avý chod s patentovaným prepínaním 7 - optimálne spínanie 8 - koliesko nastavenia otáèok 9 - odolná prevodová skriòa z tlakovo liatej zliatiny hliníka zabezpeèuje optimálny odvod tepla

6

hmotnos

skupina

typ sklúèidla rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Plus

5

50 000

4

9

vàtaèka malá ruèná vàtaèka

57 000

-

7

B E 250 R+L B E 530 R+L*

1/2” - 20 UNF

850

0 - 1000 0 - 3000

krútiaci moment

1/2” - 20 UNF

2,4

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Top, rukovä - håbkový doraz, kufor

3

POPIS VÝROBKU

57 000

pod¾a vàtaného materiálu

1/2” - 20 UNF

230

vàtané priemery štandardné/ doporuèené

mm

závit vretena

750

-

-

1

2

50

0 - 1000 0 - 3000

pr / min

1/2” - 20 UNF

SBE 1010 Plus príklepová vàtaèka silná príklepová vàtaèka s elektronikou

ot / min

1/2” - 20 UNF

príklepová vàtaèka silná dvojrýchlostná príklepová vàtaèka

Hz

M14

rýchloupínacie sk¾úèidlo

PRÍKLEPOVÁ VÀTACIA TECHNIKA

SBE 850 Impuls SBE 850 Contact*

2,3

- rýchloupínacie sk¾úèidlo Futuro Top, rukovä - håbkový doraz, kufor

V

0 - 2,2 J

SBE 750

príklepová vàtaèka silná dvojrýchlostná príklepová vàtaèka

W

3 / 6*

-

oce¾: 13 / 8 mm mäkké drevo: 30 / 20mm

55 / 22

- miešanie hustých zmesí - prevodová skriòa zo zliatiny hliníka - dvojstupòová prevodovka - vysoký krútiaci moment - káblová návlaèka s uchytením bitov - bezpeènostná spojka, (V) - elektronika

45

15 / 6

( príklepové vrtáky )

-

oce¾: 16 / 8 mm mäkké drevo: 40 / 20mm murivo: 80 mm ( s vàtacími korunkami )

STAVEBNÉ TABU¼KY

- prevodová skriòa zo zliatiny hliníka - dvojstupòová prevodovka - bezpeènostná spojka S-automatic - vypínate¾né uhlíky

24 / 10

betón: 22 mm

( príklepové vrtáky )

- robustná dvojpúzdrová skriòa - motor s dlhou životnosou - pravý / ¾avý chod ( pravý chod * ) - vypínate¾né uhlíky - Variospeed (V) - elektronika

- prevodová skriòa zo zliatiny hliníka - dvojstupòová prevodovka - vysoký krútiaci moment - pravý / ¾avý chod s patent. prepínaním - káblová návlaèka s uchytením bitov - bezpeènostná spojka, (V) - elektronika

betón: 28 mm

0 - 2,4 J

mm

frekvencia

kg

poèet otáèky príklepov bez bez zaaženia zaaženia

výkon

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobku)

napätie

POPIS VÝROBKU

závit vretena

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE hmotnos

skupina

typ sklúèidla

1600

22 / 8

- prevodová skriòa zo zliatiny hliníka - samovypínate¾né uhlíky - (V) - elektronika

- miešanie hustých zmesí - prevodová skriòa zo zliatiny hliníka - dvojstupòová prevodovka - elektronické prepínanie otáèok - prsná opierka a boèné rukoväte pre zvýšený axiálny tlak - miešanie hustých zmesí - prevodová skriòa zo zliatiny hliníka - ergonomicky tvar rukoväte - Variospeed (V) - elektronika - jemný nábeh - uchytenie nástroja SDS-Plus - Metabo Quick - výmenné sk¾úèidlo: úderové - pre pneum. vàtanie a sekanie - rýchloupínacie sk¾úèidlo k vàtaniu a skrutkovaniu - pneumatický vysokovýkonný úderový mechanizmus - Stop otáèania pri sekaní - Robustný Metabo Maratón motor - dvojstupòová prevodovka - multifunkèný vypínaè - rôzne funkcie - prevodová skriòa zo zliatiny hliníka - ergonomicky tvar rukoväte - pravý / ¾avý chod s patentovaným prep. - bezpeènostná spojka S-automatic

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA


PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

UNIVERZÁLNE KLADIVÁ Robustný Metabo Maratón motor. Jeho mimoriadna ochrana rotorového vinutia a práškovo nanesená vytvrdená vrstva epoxidovej živice na cievky statora ho robia absolútne necitlivým voèi ostrým zrnkám prachu. Metabo ochranná mriežka vinutia rotora proti úèinkom abrazívneho prachu.

⇐ Pneumatický

VÀTACIE A KOMBI KLADIVÁ

rýchloupínacie úderové sk¾úèidlo pre nástroje SDS-Plus

kombi kladivo s elektronikou pre nástroje SDS-plus

BHE 22 BHE 24*

kombi kladivo vàtacie kladivo s elektronikou

KHE 24 KHE 24 Contact* kombi kladivo kombi kladivo s elektronikou

2,4

2,4 2,6*

rýchloupínacie SDS-max

KOMBI A SEKACIE KLADIVÁ

frekvencia Hz

2,7

2,7

3,6

- úderové sk¾úèidlo pre nástroje SDS-plus s uchytením, rukovä - håbkový doraz, kufor

- úderové sk¾úèidlo pre nástroje SDS-plus s uchytením, rukovä - håbkový doraz, kufor

- úderové sk¾úèidlo pre nástroje SDS-plus s uchytením, rukovä - håbkový doraz, kufor

- úderové sk¾úèidlo pre nástroje SDS-plus s uchytením, rukovä - håbkový doraz, kufor

6,2

- rukovä, håbkový doraz, - mazivo pre uchytenie nástroja, kufor

mm

- plochý sekáè, sekáè špic - rukovä, mazací lis, kolík nastavenia rukoväte, kufor

4,4*

-

4600

0 - 1,6

-

500 750*

230

50

0 - 1000

4600

0 - 1,8 0 - 2,3*

-

betón: 22 / 24* mm ( s príklepovými vrtákmi) oce¾: 13 / 13* mm mäkké drevo: 30 / 40* mm murivo: - / 65*- mm ( s vàtacími korunkami )

11 16*

- vhodné pre uchytenie SDS-Plus - stop úderu k vàtaniu - Metabo quick - výmenné sk¾úèidlo - pravý / ¾avý chod s patent. prepínaním - Variospeed (V)- elektronika/ VTC - elekt* - plynulá regulácia otáèok

750 800*

230

50

0 - 1000 0 - 1050*

4600

0 - 2,3

-

betón: 24 / 24* mm ( s príklepovými vrtákmi) oce¾: 13 / 13* mm mäkké drevo: 40 / 40* mm murivo: 65 / 65* mm ( s vàtacími korunkami )

16

- Metabo “Contact” - intelig. vàtanie do stien a podláh s uloženými rozvodmi - stop úderu k vàtaniu - Metabo quick - výmenné sk¾úèidlo - pravý / ¾avý chod s patent. prepínaním - VTC - elektronika - celovlnná elektronika

-

betón: 28 mm ( s príklepovými vrtákmi) oce¾: 13 mm mäkké drevo: 40 mm murivo: 80 mm ( s vàtacími korunkami )

20

- elektronická ochrana prekroèenia teploty - stop otáèania k sekaniu - stop úderu k vàtaniu - Metabo quick - výmenné sk¾úèidlo - pravý / ¾avý chod s patent. prepínaním - VTC - elektronika - celovlnná elektronika

-

betón: 32 mm ( s príklepovými vrtákmi) oce¾: 16 mm mäkké drevo: 40 mm murivo: 80 mm ( s vàtacími korunkami )

25

- robustný Metabo Maratón-motor - stop otáèania k sekaniu - stop úderu k vàtaniu - Metabo quick - výmenné sk¾úèidlo - pravý / ¾avý chod s patent. prepínaním - bezpeènostná spojka

65

- VTC - elektronika - celovlnná elektronika - stop otáèania k sekaniu - stop úderu k vàtaniu - Metabo ochranná klietka vinutia - koliesko predvo¾by otáèok - bezpeènostná spojka

75

- uchytenie nástroja - vnútorný šeshran - (V) - elektronika Variospeed - stop otáèania k sekaniu - prevodová skriòa zo zliatin hliníka - bezpeènostná spojka

230

50

0 - 1000

4600

0 - 2,5

900

230

50

0 - 780

3800

0 - 3,5

1100

230

50

105 - 275

2600

1 - 8,2

-

betón: 45 mm ( s príklepovými vrtákmi) oce¾: - mm mäkké drevo: - mm murivo: 100 mm ( s vàtacími korunkami )

1100

230

50

200 - 325

2100

10 - 15

-

betón: 80 mm ( s príklepovými vrtákmi) oce¾: - mm mäkké drevo: - mm murivo: 125 mm ( s vàtacími korunkami )

-

betón: 14 / 20* mm ( s príklepovými vrtákmi) oce¾: 13 / 13* mm mäkké drevo: 20 / 30* mm murivo: - mm ( s vàtacími korunkami )

napätie akumulátora: 12,0 / 14,4* V kapacita akumulátora: 2,0 / 4,0 Ah

0 - 850 0 - 1100*

4000 5000*

0 - 1,3 0 - 1,4*

11

- vhodné pre uchytenie SDS-Plus . nástroje s valcovou stopkou ( okrem BH) - robustný Metabo Maratón-motor - pneumat. vysokovýkonný-úderový mech. - prevodová skriòa zo zliatin hliníka - Metabo S-automatic bezpeènostná spojka

12 / 17*

3

4

vnútorný 6-hran

diamantová vàtaèka pre tvrdé materiály

frekvencia

maximální moment

napätie

menovitý

Nm

Nm

mm

7,0

- rukovä - kufor

upínacie priemery

10

11

12

230

50

0 - 950 0 - 2 400

-950 / 2 400

20

1 200/ 230 1 800

50

1 150 / 2 300

760 / 1 570

20

- vhodná pre mokré vàtanie do 132 mm, bez odsávania a suché vàtanie 152mm mokré vàtanie do - univerzálna koncovka pre vàtaciu korunku betónu: φ 132 - dvojrýchlostná prevodovka pre nastavenie najoptimálnejšieho poètu otáèok suché vàtanie do - bezpeènostná spojka Metabo S - automatic steny: φ 152 - elektr. kontrola proti preaženiu, automat. vypnutie pri opotrebovaných uhlíkoch

otáèky pri zaažení

otáèky bez zaaženia

upínacie priemery

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

min-1

Nm

mm

1,5

- magnetický bit, držiak - s rýchlospojkou a skrutkovaè Pozidriv è.2.

450

230

50

0 - 2500 0 - 4000*

1800 2800*

12 8*

vnútorný šeshran 1/4” ( 6,35 mm) E 6,3

- jemné nastavenie håbky doskrutkovania - dorazové púzdro s hliníkovou èelnou èasou - tichá zubová spojka - magnetický bit - držiak - pravý / ¾avý chod - variospeed (V) - elektronika

50

0 - 580 0 - 900* 0 - 2200*

330 550* 1200*

44 37* 16*

vonkajší šeshran 3/8” ( 9,53 mm) E 10 vnútorný šeshran* 1/4” ( 6,35 mm) E 6,3

- jemné nastavenie håbky doskrutkovania - dorazové púzdro s hliníkovou èelnou èasou - tichá zubová spojka - mimoriadne vysoký krútiaci moment - pravý / ¾avý chod - variospeed (V) - elektronika

1,5

- magnetický bit, držiak - s rýchlospojkou a skrutkovaè Pozidriv è.2.

mm

500 600*

230

14

15

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

- vhodná pre mokré vàtanie do 70 mm, pre suché vàtanie do 82 mm, miešanie, príklepové vàtanie, vàtanie do ocele do 16 mm a skrutkovanie - Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - celovlnná elektronika - elektronická kontrola teploty vinutia s ukazovate¾om - bezpeènostná spojka Metabo S - automatic

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobkov)

mm

13

6 - príklepový vrták z tvrdokovu dvojrezný, s SDS plus koncom 7 - príklepový vrták z tvrdokovu, štvorrezný, s SDS plus koncom 8 - špirálový vrták z tvrdokovu SW (s nákružkom) 9 - jednodielna frézovacia korunka 10 - frézovacia korunka z tvrdokovu s Ratio závitom, celková dåžka 150 mm 11 - upínacia stopka, 280 mm dlhá, s Ratio vnútorným a vonkajším závitom 12 - strediaci vrták z tvrdokovu s Ratio závitom 13 - zubové sk¾úèidlo pre multifunkèné kladivá 14 - rýchloupínacie sk¾úèidlo pre nástroje s cylindrickou stopkou 15 - príklepové sk¾úèidlo pre nástroje s SDS plus koncom

oce¾: φ 16 / 8 mäkké drevo: φ 40 / 20 so sk¾úèidlom do betónu: φ 20

610 / 1010

#

- uchytenie nástroja SDS-Plus - pneumatický úderový mechanizmus - výhodné ažisko - (V) - elektronika Variospeed - vypnutie úderu, stop otáèania pri sekaní - 16 uhlových nastavní sekáèa

POZNÁMKA

maximálny moment

S E 5060/2 R+L*

dvojrýchlostný skrutkovaè s elektronikou

ot / min

-

S E 5061 R+L skrutkovaè s elektronikou

Hz

otáèky pri zaažení

9

frekvencia

skrutkovaè s elektronikou

V

8

napätie

S E 5025 R+L S E 5040 R+L*

W

otáèky bez zaaženia

7

výkon

POPIS VÝROBKU

výkon / pøíkon

hmotnos 2,5

mm - adaptér s vnútorným šeshranom a vonkajším závitom, rukovä - plech. kufor, sada k¾úèov

6

hmotnos

diamantová vàtaèka pre tvrdé materiály

vnútorný šeshran 1/4” ( 6,35 mm) E 6,3

SKRUTKOVANIE

kg

DB 2008/2 S

DB 3515/2 S

typ sklíèidla

DIAMANTOVÁ TECHNIKA

typ sklíèidla

1 - prevodová skriòa z tlakovoliatej zliatiny hliníka zaruèuje optimálny odvod tepla. 2 - prepínanie otáèok 3 - kontrolka preaženia, opätovného rozbehu a opotrebovania uhlíkov 4 - pravý / ¾avý chod s patentovaným prepínaním 5 - Metabo S-automatic, bezpeènostná spojka

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

Príslušenstvo pre vàtacie a sekacie kladiva:

2

5

4

Nm

0 - 1000 1000*

1

POPIS VÝROBKU

POZNÁMKA

50

1010

3

1

230

- plochý sekáè, sekáè špic - rukovä, mazací lis, kolík nastavenia rukoväte, kufor

krútiaci moment

2

500

-

10

pod¾a vàtaného materiálu

Viacfunkèný prepínaè Viacfunkèný prepínaè k prepínaniu od vàtania s pneumatickým úderom na sekanie, skrutkovanie, alebo vàtanie ( bez pneumatického úderu ). 1 - vàtanie na II. rýchlostný stupeò 2 - vàtanie a skrutkovanie na I. rýchlostný stupeò 3 - vàtanie s pneumatickým úderom 4 - sekanie

betón: 20 mm ( s príklepovými vrtákmi) oce¾: 13 mm mäkké drevo: 30 mm murivo: - mm ( s vàtacími korunkami )

-

Bh EA 12 S- R+L Bh EA 14 S- R+L* 2,9 aku - vàtacie kladivo kladivo s elektronikou SDS - Plus

J

-

Mh E 10 S

sekacie kladivo sekacie - kladivo s elektronikou vnútorný 6-hran SW19

pr / min

štandardné/ doporuèené

-

Bh E 6045 S kombi kladivo kombi - kladivo s elektronikou SDS -max

ot / min

vàtané priemery

úderová energia

napätie V

poèet otáèky príklepov bez bez zaaženia zaaženia

-

KHE 32

vnútorný šeshran SW 19

W

- úderové sk¾úèidlo pre nástroje SDS-plus s uchytením - rukovä, håbkový doraz

vysokovýkonný úderový mechanizmus.

-

KHE 28

kombi kladivo kombi kladivo s elektronikou

kombi kladivo kombi - kladivo s elektronikou SDS - plus

SDS - plus

mm

kg

BH 20 BHE 20*

AKU - KLADIVÁ

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobku)

výkon

POPIS VÝROBKU

hmotnos

skupina

typ sklúèidla

$

POZNÁMKA

STAVEBNÍ TABULKY

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

%


kg

mm

3,9

2

Hz

4 dištanèné krúžky, upínacia matica, boèná rukovä, uhl. skrutkovaè, dvojdierový k¾úè, 1400 vylamovaè, kufor

230

7,7

7 x dištanèné krúžky, upínacia matica, boèná rukovä, odsávacia hadica, dvojdiero- 2500 vý k¾úè, vylamovaè, kufor

230

4

7

W 7-125 Quick WP 7-125 Quick WPS 7 - 125 Quick uhlová brúska s Quick systémom výmeny nástrojov

1,8

WE 9-125 Quick uhlová brúska s elektronikou a Quick systémom výmeny nástrojov

1,9

W 10-125 Quick W 10-150 Quick uhlová brúska s Quick systémom výmeny nástrojov

1,8

WE 14-125 Plus WE 14-150 Plus uhlová elektronická brúska s Quick systémom výmeny nástrojov

1,9

WE 14-125 Ergo WE 14-150 Ergo uhlová elektronická brúska s ergonomickou rokoväou

2,7

W

V

Hz

125

10 17 23 30

230

9 17 29 33 37 41

-

otáèky priemer bez brusného zaaženia kotúèa

3,5

- ochrana voèi opätovnému rozbehu - aretácia vretena - Metabo S-automatic bezpeènostná spojka - Tacho-Constamatic ( TC) - celovlnná elektronika - elektronické ohranièenie rozbehového prúdu - elektronická ochrana prekroèenia teploty vinutia

15,0

- ochrana voèi opätovnému rozbehu - bezpeènostný vypínaè - Metabo S-automatic bezpeènostná spojka - Tacho-Constamatic ( TC) - celovlnná elektronika - elektronické ohranièenie rozbehového prúdu - elektronická ochrana prekroèenia teploty vinutia

0 - 30

20 - 65

1.

Dlhá životnos vïaka Metabo Maratón-motoru Mimoriadna ochrana rotorového vinutia a práškovo nanesená a vytvrdená vrstva epoxid. živice na cievky statora ho robia absolútne necitlivým voèi ostrým zrnkám prachu. Metabo ochranná mriežka vinutia zaisuje dodatoènú ochranu vinutia rotora proti úèinkom abrazívneho prachu.

prípojka pre odsávanie prachu mm

ot / min

mm

-

Nm

M10 M14 M14

2,2

-

- robustný Metabo Maratón - motor s extra dlhou životnosou - prevodová skriòa zo zliatin hliníka: robustná a odolná - Metabo S-automatic bezpeènostná spojka k ochrane - spätným rázom - nastavenie ochranného krytu bez potreby náradia - Auto-Stop-vypínate¾né uhlíky : vypnú samoèinne brúsku pri ich opotrebovaní

10 000

750

230

50

10 000

115

M14

2,2

-

- to isté ako u brúsiek rady W 7 - 100 - Metabo Quick - rýchly a pohodlný systém výmeny nástrojov a náradia - WP - ergonomicky tvarovaná rukovä s integrovaným vypínaèom - WPS - ergonomicky tvarovaná rukovä s integrovaným vypínaèom + samoèinný vypínaè

750

230

50

10 000

125

M14

2,2

-

- to isté ako u brúsiek rady W 7 - 100 - Metabo Quick - rýchly a pohodlný systém výmeny nástrojov a náradia - WP - ergonomicky tvarovaná rukovä s integrovaným vypínaèom - WPS - ergonomicky tvarovaná rukovä s integrovaným vypínaèom + samoèinný vypínaè

900

230

50

125

M14

2,5

-

- to isté ako u brúsiek rady W 7 - 100 - aretácia vretena - Metabo S-automatic bezpeènostná spojka - Vario-Constamatic ( VC) - celovlnná elektronika: mnohostranné využitie pomocou variabilných otáèok - Metabo Quick - rýchly a pohodlný systém výmeny nástrojov a náradia

ochranný kryt, oporná podložka, Quick - upínacia mati- 1010 ca, boèná rukovä

230

50

10 000 9000

125 150

M14

3,0 3,3

-

- to isté ako u brúsiek rady W 7 - 100 - aretácia vretena - Metabo S-automatic bezpeènostná spojka - Metabo Quick - rýchly a pohodlný systém výmeny nástrojov a náradia

230

50

125 150

M14

3,3

-

- ochrana voèi opätovnému rozbehu - aretácia vretena - Metabo S-automatic bezpeènostná spojka - Vario-Constamatic ( VC) - celovlnná elektronika: mnohostranné využitie pomocou variabilných otáèok - Metabo Quick - rýchly a pohodlný systém výmeny nástrojov a náradia

230

50

10 000

125 150

M14

5,0

-

- ochrana voèi opätovnému rozbehu - aretácia vretena - rukovä otáèate¾ná pod¾a potreby pri pracovnom nasadení - ergonomický tvar rukoväte s integrovaným vypínaèom - bezpeènostný vypínaè, ochrana proti neopatrnému zapnutiu - rukovä možno nastavi doprava, do¾ava a hore

230

50

8500 6600 6600

180 230 230

-

11,0 14,0 14,0

-

- WX - s obmedzovaèom rozbehového prúdu - aretácia vretena - rukovä otáèate¾ná pod¾a potreby pri pracovnom nasadení - ergonomický tvar rukoväte s integrovaným vypínaèom - bezpeènostný vypínaè, ochrana proti neopatrnému zapnutiu - rukovä možno nastavi doprava, do¾ava a hore

230

50

8500 6600

180 230

-

14,0 17,0

-

- WX - s obmedzovaèom rozbehového prúdu - aretácia vretena - rukovä otáèate¾ná pod¾a potreby pri pracovnom nasadení - ergonomický tvar rukoväte s integrovaným vypínaèom - bezpeènostný vypínaè, ochrana proti neopatrnému zapnutiu - rukovä možno nastavi doprava, do¾ava a hore

230

50

8500 6600

180 230

-

14,0 17,0

-

- Metabo Quick - rýchly a pohodlný systém výmeny nástrojov a náradia - rukovä otáèate¾ná pod¾a potreby pri pracovnom nasadení - ergonomický tvar rukoväte s integrovaným vypínaèom - bezpeènostný vypínaè, ochrana proti neopatrnému zapnutiu - rukovä možno nastavi doprava, do¾ava a hore

230

50

6600

250

-

18,0

-

- WX - s obmedzovaèom rozbehového prúdu - aretácia vretena - rukovä otáèate¾ná pod¾a potreby pri pracovnom nasadení - ergonomický tvar rukoväte s integrovaným vypínaèom - bezpeènostný vypínaè, ochrana proti neopatrnému zapnutiu - rukovä možno nastavi doprava, do¾ava a hore

najmenší rádius

Hz

ot / min

ochranný kryt, oporná podložka, Quick - upínacia matica, boèná rukovä

ochranný kryt, oporná podložka, Quick - upínacia matica, boèná rukovä

ochranný kryt, oporná podložka, Quick - upínacia 1400 matica, boèná rukovä

ochranný kryt, oporná podložka, upínacia matica, boè- 1400 ná rukovä, dvojdierový k¾úè

ochranný kryt, oporná podložka, upínacia matica,(Quick - upínacia matica), boèná 2100 rukovä, dvojdierový k¾úè

-

5,3

ochranný kryt, oporná podložka, upínacia matica, boè- 2300 ná rukovä, dvojdierový k¾úè

ochranný kryt, oporná podložka, Quick - upínacia matica, boèná rukovä, dvoj- 2300 dierový k¾úè

ochranný kryt, oporná podložka, upínacia matica, boè- 2500 ná rukovä, dvojdierový k¾úè

výkon

napätie

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobkov)

kg

mm

W

V

- 2 šeshranné k¾úèe

550

230

50

5300 3000

15,0 20,0

mm

Kn 6875

2,1

550 - 1 šeshranný k¾úè

230

50

3000

max. hrúbka rezu pod¾a pevnosti ocele ( MPa ) 250*

400

mm

Ku 6872 - elektr. nožnice 1,9 2,5

POZNÁMKA

50

ochranný kryt, oporná podložka, Quick - upínacia matica, boèná rukovä

4,0

600

krútiaci moment 800

2,0 2,5

* Al plechy

2,5

1,6 2,5

2,0

POZNÁMKA

Nm

mm * Al plechy

1,2 2,0

1,5

1,0 1,6

1,0

mm

STAVEBNÉ TABU¼KY

Metabo “Quick” - jednoduchý a rýchly systém výmeny kotúèov 1. Bežiacu brúsku vypnú 2. Krátko pred dobehom kotúèa zatlaèi tlaèítko aretácie vretena 3. Zástrèku vytiahnu a uvo¾nenú “Quick” maticu povoli. Nový dizajn: Zásluhou perfektného dizajnu sa nové brúsky Metabo ve¾mi dobre držia v ruke a preto je práca s nimi nenamáhavá. (obr 4.)

4.

3.

230

-

W 25-230 / WX 25-230 najvýkonnejšia, robustná uhlová brúska pre najažšie nasadenie

2.

krútiaci moment

-

4,9

- dodatoène predåžená životnos pomocou prídavnej ochrannej klietky vinutia. Ochrana proti poškodeniu abrazívnym úèinkom brúsneho prachu. - vyššia úèinnos a vyšší krútiaci moment zásluhou lepšieho odvodu tepla.

750

-

W 23-180 Quick W 23-230 Quick výkonná a robustná uhlová brúska s Quick systémom výmeny nástrojov

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

Nové 2100 - 2500 Wattové uhlové brúsky: ešte dlhšia životnos a vyšší krútiaci moment

-

4,8

POZNÁMKA

100 115 125

hmotnos

UHLOVÉ BRÚSKY

Nm

-

4,9

skupina ELEKTRICKÉ NOŽNICE, PRESTRIHÁVAÈE

6500

-

W 23-180 / WX 23-180 W 23-230 / WX 23-230 výkonná a robustná uhlová brúska pre nároèné použitie

&

mm

3000 - 10 000

1,8

prestrihávaè pre vystrihovanie z plechu

mm

7000 - 10 500 6000 - 9000

W 7-115 Quick WP 7-115 Quick WPS 7-115 Quick malá uhlová brúska s Quick systémom výmeny nástrojov

precízny strih oce¾ového plechu Ku 6870 - elektr. nožnice pre hrubé plechy

mm

poèet volnobežných zdvihov

1,8

ochranný kryt, oporná podložka, upínacia matica, boèná rukovä, dvojdierový k¾úè

frekvencia

W 7-100 W 7-115 W 7-125 uhlová brúska malá uhlová brúska

POPIS VÝROBKU

-

krútiaci moment

frekvencia

mm

výkon

kg

W 21-180 / WX 21-180 W 21-230 / WX 21-230 W 21-230B Quick robustná uhlová brúska pre nároèné použitie

50

napätie

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobkov)

skupina

hmotnos

6

#

8200

-

1 - Metabo S - automatic bezpeènostná spojka 2 - Metabo “Quick” rýchlovýmenný systém nástrojov bez náradia 3 - Prevodová skriòa zo zliatiny hliníka: robustná a odolná 4 - Mohutný ventilátor zaruèuje optimálne chladenie 5 - Ergonomická forma zaruèuje nenamáhavú prácu 6 - Komfortný, bezpeèný ochranný kryt, nastavite¾ný bez náradia 7 - VC - elektronika: zaruèuje mnohostranné využitie, vïaka volite¾ným otáèkam

5 3

POPIS VÝROBKU

50

ot / min

håbka rezu

-

UHLOVÉ BRÚSKY

1

V

šírka rezu

-

Mf 2565

fréza do muriva na rýchle rezanie presných drážok pre elektrické rozvody a potrubie

W

otáèky závit priemer bez vretena kotúèa zaaženia

závit vretena

FRÉZY DO MURIVA

MFE 30

fréza do muriva s elektronikou na rýchle rezanie presných drážok do muriva

frekvencia

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobkov)

výkon

POPIS VÝROBKU

napätie

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE hmotnos

skupina

1600

3,0

- precízny strih oce¾ového plechu do hrúbky 1,6 mm - precízny strih hliníkového plechu do hrúbky 2,0 mm - nože pri práci nie je potrebné korigova - samovypínate¾né uhlíky - praktický odvádzací strmeò - vysokovýkonná strihacia hlava s vytvrdenými nožmi

6,0

- vo¾ne nastavite¾ný smer strihu - nedeformuje ani najtenšie plechy - neohranièené možnosti zatáèania - dlhá životnos strihacieho nástroja - nože pri práci nie je potrebné korigova - samovypínate¾né uhlíky - praktický odvádzací strmeò - vysokovýkonná strihacia hlava s vytvrdenými nožmi

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA


priemer pilového kotúèa

nastavenie uhla rezu

håbka rezu

prípojka pre odsávanie prachu

V

Hz

ot / min

mm

o

mm

mm

0 - 45

tyè. materiál: 65 rúry: 120 profil: 120 x 130 èeluste zveráku:189

W

otáèky pilového kotúèa

0 - 45

max. šírka rezu: 300 mm

0, 15, 22,5, 30, 45o

mm

napätie

kg

frekvencia

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobkov)

výkon

POPIS VÝROBKU

hmotnos

CS 14 - 15

rezacia píla na kov na rychlé a presné rezanie

16,8

230

50

3900

univerzálny pílový kotúè s tvrdokovými zubmi, schéma rezov, 20 mm hrubá oporná 1600 podložka, šeshranný k¾úè

I. fázový prúd

-

4000

210

230

50

2800

250

- šeshranný k¾úè

kapovacia a úkosová píla na precízne pílové rezy

14,5

max. šírka: 212/ 300 max. håbka: 53 / 54 ( 45o/ 90o )

- kotúè, doraz, k¾úè, odsáv.

800

230

50

4800

152

45o

32 ( 52* )

-

4 Nm

12 -zubový kotúè

5,6

- kotúè, paralelný doraz, k¾úè 1200

230

50

4600

190

45o

49 ( 66* )

-

7 Nm

14 -zubový kotúè

Ks 1155 S okružná píla - ruèná píla

5,0

- kotúè, doraz, k¾úè, odsáv.

1100

230

50

5000

167

45

o

40 ( 55* )

-

7 Nm

12 -zubový kotúè

Ks 1468 S okružná píla - ruèná píla

5,6

- kotúè, paralelný doraz, k¾úè 1400

230

50

4600

190

45o

49 ( 68* )

-

8 Nm

14 -zubový kotúè

Ks E 1678 S-Signal okružná píla - ruèná píla

5,8

- kotúè, doraz, k¾úè, odsáv.

1600

230

50

2000 - 4000

210

45

59 ( 78* )

-

11 Nm

16 -zubový kotúè

Ps E 1027

šab¾ová píla s elektronikou a výkyvom POPIS VÝROBKU

Ho 0882 hoblík

Ho E 0983*

2,8

3,8

kg

mm

3,3 3,1

400

230

50

3000

-

45

50

10

570

230

50

1000 - 3000

-

45

70

610

230

50

1000 - 3000

-

45

710

230

50

1000 - 3000

-

710

230

50

1000 - 3000

-

500

230

50

500 - 2500

-

-

1100

230

50

700 - 2400

-

-

menovitý

príkon / výkon

o

mm

Nm

3

-

5,0

20

6

-

5,0

80

25

8

-

5,5

45

105

30

10

-

7,0

45

105

30

10

-

7,0

dåžka kmitu pílového listu: 25 mm

-

7,0

dåžka kmitu pílového listu: 27 mm

-

15,0

otáèky bez zaaženia

šírka záberu

W

V

Hz

ot / min

mm

mm

mm

800 900

230

50

12 000

0-3 23 20*

82

290 250*

pracovný zdvih ot / min

napätie

-

frekvencia

80 125 / 150 150

V

Hz

ot / min

1,2 2,2 2,7

unášací tanier so suchým zipsom. 3 x brúsne papiere ( dierované ), odnímate¾ná prídavná rukovä, papierový sáèok na prach, držiak sáèku, šeshranný k¾úè

220 400 400

230

50

5000-10000 5000-12000 4000-10000

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobku)

napätie

mm

W

frekvencia

mm

mm

výkonové zaaženie zásuvky vysavaèa

kg

mm

W

V

Hz

W

m3/ hod

m2

1200

-

-

-

-

1200

-

-

-

1200

-

-

-

1200

-

-

1200

-

-

-

-

-

-

ASA 1201 univerz. vysávaè

5

ASA 1202 univerz. vysávaè

7

Štandardná výbava: 1, odsávacia hadica 2, dve odsávacie rúry 3, podlahová dýza 4, papierové filtraèné vrecko

ASA 2025 univerz. vysávaè

11

ASR 2025 univerz. vysávaè

11

ASR 2050 univerz. vysávaè

16

1200

SHR 2050 špeciál. vysávaè

16

1200

POZNÁMKA

- žehlièková rukovä - umožòuje pohodlnú obsluhu - STE 105 plus - uchopenie pomocou štíhlej motorovej skrine a prídavného uchopenia - 4 stupòový nastavite¾ný výkyvný pohyb - 5 stupòový nastavite¾ný výkyvný pohyb ( STE 105 plus, STEB 105 plus ) - vhodná pre šikmý rez do 45o - jednoduchá výmena pílového listu - vodiace platne s ochranou voèi poškriabaniu - samovypínate¾né uhlíky - odfukovací prípravok - vo¾né nazeranie na miesto rezu - (VC) - Vario - Constamatic elektronika okrem ST 50

#

- pre rezanie dreva, umelých hmôt a sadrokartónu - vedenie pilového listu z tlakovoliateho hliníka, obaleného umelou hmotou - lepšie uchopenie - 4-stupòový nastavite¾ný výkyvný pohyb - samovypínate¾né uhlíky - (VC) - Vario - Constamatic elektronika okrem ST 50 - axiálne nastavite¾ný doraz ohranièenia dåžky rezu - opláštená prevodovka z tlakovoliateho hliníka

POZNÁMKA

prípojný kabel

objem zásobníka

hluènos

hPa

m

l

dB

-

140

-

20

-

35 mm / 1,75 m

-

-

140

-

20

-

35 mm / 2,5 m

-

-

140

-

32

-

35 mm / 2,5 m

-

-

-

248

-

25 / 20

-

35 mm / 2,5 m

-

-

-

248

-

25 / 20

-

35 mm / 2,5 m

-

-

-

248

-

50 / 45

-

35 mm / 3,5 m

-

-

-

-248

-

50 / 45

-

35 mm / 3,5 m

objemové povrch podtlak prúdenie filtra

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

- hob¾ovacie nože z tvrdokovu - jednoduchá výmena hob¾ovacích nožov - plynulé nastavenie håbky hob¾ovania - plynulé nastavenie håbky falcovania - V - drážka - jednoduché zrážanie hrán

mm

kg

K perfektnému rezaniu v rozlièných materiáloch.

POZNÁMKA

prípojka pre odsávanie prachu

otáèky bez zaaženia

5

dåžka hob¾ovacieho stola

výmenný brusný tanier

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobkov)

AS 1200 univerzál. vysávaè

neželezné oce¾. kovy plech mm

menovitý príkon

-

-

hmotnos

skupina

POPIS VÝROBKU

výmenné hob¾ovacie nože, vodiaci doraz, falcovací doraz, nástavec odsávania, k¾úè

- / min

hmotnos

excen. brúsky

SX E 400 SX E 425 / SX E 425 XL SX E 450 Duo excentrická brúska s elektronikou

- flexibilný HAS - pilový list a imbusový k¾úè

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobkov)

hoblík s elektronikou POPIS VÝROBKU

- flexibilný HAS - pilový list a imbusový k¾úè

Hz

odsávanie prachu

píla chvostovka s elektronikou a výkyvom

V

maximálny moment

Ps E 0525

nastavenie uhla rezu

priamoèiara píla - s výkyvom

regulácia

2,6

W

hrúbka rezu drevo

håbka hob¾ovania / falcovania

2,6

STEB 105 Plus

priamoèiara píla - s výkyvom

napätie

2,3

STE 105 Plus

priamoèiara píla - s výkyvom

frekvencia

STE 80 Quick

Ve¾mi široký program listov priamoèiarych píl a príslušenstva.

Malú páèku upínacieho mechanizmu pílového listu zatlaèíme až na doraz, druhou rukou vložíme pílový list do pílového púzdra a páèku uvo¾níme - hotovo. Pílový list presne sedí.

napätie

2,2

- násada odsávania - ochranný kryt - ochranná platnièka voèi poškriabaniu - pilový list - imbusový k¾úè - STEB 105 plus - odsávanie + ochranné sklo

Jednoduchý Metabo “Quick” rýchlovýmenný systém pílového listu - bez k¾úèa, rýchlo, pohodlne a bezpeène.

frekvencia

2,2

STE 70

priamoèiara píla s elektronikou a výkyvom

REZACIA TECHNIKA

mm

menovitý

priamoèiara píla

kg

Vario - Constamatic ( VC ) riadiaca elektronika, ktorá napr.

pomocou nízkeho poètu zdvihov umožòuje dobré rezanie kovov a umelých hmôt.

poèet kmitov pílového listu

príkon / výkon

ST 50 Pendix

PRÍSLUŠENSTVO (rozmery výrobkov)

menovitý

POPIS VÝROBKU

7

6

- Metabo S-automatic bezpeènostná spojka - vodiaca platòa s kruhovým uzatvoreným krytom - nový systém dynamického mazania - 4 - bodové vedenie - optim. rez - vidite¾ný ukazovate¾ rezu - aretácia hriade¾a píly - optimálny odvod pilín - spojovací medzikus odsávania - poistka voèi neopatr. spusteniu

* pri sklone pílového kotúèa 90o

5 - 5-stupòový kyvný pohyb umožòuje vysokú rýchlos rezu 6 - Rýchla aretácia vodiacej platne po nastavení na šikmý rez 7 - VC-elektronika umožòuje reguláciu poètu zdvihov, pod¾a požiadaviek rezaného materiálu

príkon / výkon

5

hmotnos

4

o

1 - prevodová skriòa z tlakovo liateho hliníka dobre odvádza teplo a je odolná voèi poškodeniu 2 - Ergonomický dizajn zaruèuje dobré držanie 3 - Metabo “Quick” rýchlovýmenný systém pílového listu 4 - Presný pílový rez pomocou nízko uloženej opornej kladky pílového listu s vodiacou drážkou

2

hmotnos

skupina

3

0 - 45o

3,1

-

1

skupina

- KGS 16-300 Plus: + elektrická brzda, prípravok na odsávanie - bezúdržbový a výkonný asynchrónny motor - kombinované šikmé a úkosové rezy - aretácia vretena - umožòuje rýchlu výmenu kotúèa - rýchloupínací prípravok s plynulým nastavením úkosu do 45o na obe str. - násuvné rozšírenie pracovného stola

Ks 1266 S okružná píla - ruèná píla

univerzálny pílový kotúè s tvrdokovými zubami, schéma rezov, 20 mm hrubá oporná 1600 podložka, šeshranný k¾úè

PRIAMOÈIARE PÍLY

hoblíky

-

- zvl᚝ vhodná na presné rezy do šírky 300 mm v dreve, kove - na I. fázový prúd - stabilná konštrukcia so silným, výkonným, univerzálnym motorom - aretácia vretena - umožòuje rýchlu výmenu kotúèa - rýchloupínací prípravok s plynulým nastavením úkosu do 45o ( v¾avo ) - (VTC) - celovlnná elektronika, koliesko nastavovania vo¾by otáèok

Ks 0852 S okružná píla - ruèná píla

23

1600

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

-

-

kapovacia a úkosová píla s bezúdržbovým motorom

skupina

o

POZNÁMKA

- zvl᚝ vhodná na rýchle a presné rezanie ocele, železa a nekovov - gulièkové a ihlièkové ložiská motora a prevodovky - pre vysok. zaaž. - stabilná konštrukcia so silným motorom - aretácia vretena - umožòuje rýchlu výmenu kotúèa - rýchloupínací prípravok s plynulým nastavením úkosu do 45o - optimálny transport vïaka zabudovanej rukoväti

-

KGS 16-300 KGS 16-300 Plus*

PRIEMYSLOVÉ VYSÁVANIE

o

výška: 640, 470 x 270

KGS E 1670 S-Signal

REZACIA TECHNIKA

2100

355 φ otvoru kotúèa: 25,4 mm

brusný zdvih

skupina

PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

STAVEBNÍ TABULKY

Odsávacia hadica ( priemer / dåžka )

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

'


$

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

Tel.: 00420 / 487 887 111 Fax: 00420 / 487 823 207 e-mail: narex@narex.cz www.narex.cz

NAREX Èeská Lípa a.s. Chelèického 1932 470 37 Èeská Lípa Èeská republika

4

2

,

5

Charakteristické znaky výkonu zaøízení Protool na první pohled:

SPECIFIKACE Firma NAREX je souèástí silného seskupení firem, zastrešených organizací TTS Tooltechnic Systems AG & Co, která sídlí ve Wendlingenu v SRN. Ve Wendlingenu využívame rozvinutou infrastruktúru obchodní a logistické centrály pro komunikaci a dodávky partnerù z oblasti SRN a dalších zemí Evropské unie. Celosvìtovì vedeme komunikaci a zajišujeme dodávky zákazníkùm pøímo z výrobního závodu v Èeské Lípì v ÈR. Využíváme jednotný poèítaèový systém, který umožòuje všestrannì srozumitelnou komunikaci. Omezujeme tak možnost vzniku chyb a nedorozumìní pøi zpracování požadavkù naších zákazníkù. Zdùrazòujeme význam výkonné logistiky pro pøíme a rýchlé dodávky našim obchodním partnerùm v mnoha zemích svìta. Poskytnout radu a pomoc našim zákazníkùm tøeba i po telefonu je pro nás samozøejmostí, stejnì jako pravidelná školení v modernì zaøízeném prostøedí školicích pracovis v závodì Èeská Lípa. Znaèka PROTOOL se specializuje na elektronáøadí, tesaøské stroje a pøíslušenství. Øemeslník èi pracovník v prùmyslové výrobì má o požadavcích na elektronáøadí zcela konkrétní pøedstavu: z praxe totiž ví, jaký má být výkon, funkèní znaky, možnosti použití a životnost stroje. A právì proto, že do detailu známe možnosti použití elektronáøadí a požadavky na nì kladené, nabízíme profesionálùm optimální øešení problémù - právì to je deklarovaným cílem znaèky PROTOOL.

Legenda:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.50

0 - 3000

-

43

- zubové sklíèidlo nebo rychloupínací sklièidlo - pøídavné držadlo - systainer 2 3 24 22 *

/ 630

230

50

0 - 1000 1./2. rychlost: 0 - 2900

- zubové sklíèidlo, (rychloupínací sklièidlo)* - pøídavné držadlo, doraz - systainer

/ 630

230

50

/ 1050

230

50

/ 1050

230

50

/ 1700

230

50

jmenovitý

výkon / pøíkon

3

1 - 10

1. stupeò: 30,5 2. stupeò: 10,5 max.: 44 max.: 93 1. stupeò: 59 2. stupeò: 33

65

otáèky bez zatížení

poèet pøíklepù bez zatížení

energie pøíklepù

1

2,1

1

2,1

3,2

W

V

Hz

ot / min

pø / min

J

/ 760

230

50

-

1,5 - 13

43

ocel: 13 mm beton: 20 mm døevo: 45 mm

/ 760

230

50

-

1,5 - 13

43

ocel: 13 mm beton: 20 mm døevo: 45 mm

/ 1050

230

50

-

3 - 16

57

ocel: 25 mm beton: 32 mm døevo: 45 mm korunka beton: 90 mm

5

2

3

5

2

3

4

5

- zubové sklíèidlo - teleskopické pøídavné držadlo - hloubkový doraz, kufr 2

RHP 2 EQ

3

- rychloupínací sklíèidlo - pøídavné držadlo - hloubkový doraz - systainer 1

PDP 32-2 EQ

2

- zubové nebo rychloupínací sklíèidlo - pøídavné držadlo, doraz - systainer

3

4

5

9

- robustní konstrukce charakterizovaná silným upínacím krkem - elektronická regulace otáèek - otáèky lze pøesnì pøizpùsobit prùmìru vrtáku a povaze materiálu - elektronika se spínaèem pro “ plný plyn “ umožòuje naprosto pøesné navrtání - lehce proveditelné pøepínaní pravého / levého chodu

1. rychlost: 204

mm

3 - 16

1./ 2. stupeò: 0 - 22 000 0 - 61 000

kg

- robustní konstrukce charakterizovaná silným upínacím krkem - elektronická regulace otáèek - otáèky lze pøesnì pøizpùsobit prùmìru vrtáku a povaze materiálu - elektronika se spínaèem pro “ plný plyn “ umožòuje naprosto pøesné navrtání - lehce proveditelné pøepínaní pravého / levého chodu

1./ 2. stupeò: 0 - 22 000 0 - 61 000

hmotnost

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

3 - 16

57

9

- redukèný kužel pro upnutí zub. sklíèidla - zubové sklíèidlo - upínaní MK 3 / B 18

- vysokého kroutícího momentu je dosaženo díky tøístupòovému pøevodu - elektronická regulace otáèek - otáèky lze pøesnì pøizpùsobit prùmìru vrtáku a povaze materiálu - lehce proveditelné pøepínaní pravého / levého chodu - DRP 13ET Super s novým rychloupínacím sklíèidlem se samodotahovací schop.

57

4

6,9

1 - 13

43

1./ 2. stupeò: 0 - 19 400 0 - 35 000

3

- pøesná a robustní dvoustupòová pøevodovka ve stabilní skøini z hliníkové slitiny - elektronická regulace otáèek - otáèky lze pøesnì pøizpùsobit prùmìru vrtáku a povaze materiálu - elektronika se spínaèem pro “ plný plyn “ umožòuje naprosto pøesné navrtání - lehce proveditelné pøepínaní pravého / levého chodu

0 - 690

2

1,5 - 13

43

max. φ vrtání: ocel: 13 mm AL: 16 mm døevo: 35 mm

max. φ vrtání: ocel: 16 mm AL: 25 mm døevo: 45 mm

24

- zubové sklíèidlo - teleskopické pøídavné držadlo - hloubkový doraz, kufr

max. φ vrtání: ocel: 20 mm AL: 28 mm døevo: 65 mm

max. φ vrtání: ocel: 20 mm AL: 28 mm døevo: 50 mm max. φ vrtání: ( mm ) ocel - vrták: 32 ocel korunka: 80 døevo sukovník: 130

- nastavení ideálních otáèek a kroutícího momentu pro jakékoliv vrtání - bezpeètnostní spojka pro dodateènou ochranu pø zaseknutí nástroje v materiálu - pohodlné držení díky velkému robustnímu držadlu - precizní upínaní nástroje díky Morse kuželu 3; sklíèidlo a redukèní adaptér možno dokoupit jako pøíslušenství

vrtané prùmìry prumìr standardní upínacího krèku

urèení dle materiálu mm

kroutící moment ( výkon )

- robustní dvoustupòová pøevodovka - elektronika na spínaèi - pravý a levý chod, šroubování pøí vypnutí pøíklepu - držadlo Soft grip a pøídavné držadlo - robustní dvoustupòová pøevodovka - elektronika na spínaèi - pravý a levý chod, šroubování pøí vypnutí pøíklepu - držadlo Soft grip a pøídavné držadlo - elektronická regulace otáèek - elektronika na spínaèi - lehce pøístupný pøepínaè pravého a levého chodu - specialista pro hmoždinkové a prùchozí otvory v betonu - vysoký vrtací výkon s malou pøítlaènou silou - elektropneumatický pøíklep - vhodné pro práci nad hlavou - plynulá pøedvolba poètu otáèek a pøíklepù s aretací

21

230

50

0 - 4300

/ 620

0 - 1000

- pøídavné držadlo - hloubkový doraz - systainer

2,7

-

-

POZNÁMKA

Nm ( - )

22

2,3

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- elektronická regulace otáèek - otáèky lze pøesnì pøizpùsobit prùmìru vrtáku a povaze materiálu - elektronika se spínaèem pro “ plný plyn “ umožòuje naprosto pøesné navrtání - lehce proveditelné pøepínaní pravého / levého chodu - pøesná a robustní pøevodová skríò z hliníkové slitiny

0 - 720

9

max. φ vrtání: ocel: 8 mm AL: 10 mm døevo: 25 mm

0 - 970 1./2. rychlost: 0 - 1750

1

3,0

3

- zubové sklíèidlo - teleskopické pøídavné držadlo - hloubkový doraz, kufr

POZNÁMKA

mm

1. rychlost: 210 2. rychlost: 330 3. rychlost: 470 4. rychlost: 740

2,6

upínací prùmìry

frekvence

2

- otáèky volitelné prostøednictvím dvourychlostní pøevodovky - planetová pøevodovka - záruka vynikající stability - úèinný pøíklepový mechanizmus - lehce proveditelné pøepínaní pravého / levého chodu

0 - 1100 1./2. rychlost: 0 - 3050

1,8

1,0 - 10 1,5 - 13

0 - 1100 1./2. rychlost: 0 - 3050

2,0 2,1*

- otáèky volitelné prostøednictvím dvourychlostní pøevodovky - planetová pøevodovka - záruka vynikající stability - elektronika se spínaèem pro “ plný plyn “ umožòuje naprosto pøesné navrtání - lehce proveditelné pøepínaní pravého / levého chodu - vyváženost rozložení hmotnosti usnadòuje ovládaní stroje

1. stupeò: 44 2. stupeò: 15

230

1,0 - 10 1,5 - 13

1. stupeò: 44 2. stupeò: 15

/ 460

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

-

mìkký mat.: 0,5 -18 tvrdý mat.: 23 mìkký mat.: 0,5 -18 tvrdý mat.: 23

mm

+ 1 st. pro pøíklep

0 - 350 1./2. rychlost: 0 - 1000 0 - 350 1./2. rychlost: 0 - 1000

frekvence

Nm

- rychloupínací sklièidlo 1 2 3 9 13 * 22 *

PDP 20-2 EAQ

kombinované kladivo vrtání s elektropneumatickým pøíklepem

ot / min

POZNÁMKA

0 - 970 1./2. rychlost: 0 - 1750

pøíklepová vrtaèka silná dvourýchlostní pøíklepová vrtaèka

NiCd - 2,0 NiMH - 3,0

rychloupínací sklíèidlo zubové sklíèidlo MK 3 / B 18 zubové sklíèidlo

pøíklepová vrtaèka silný pøíklep, dlouhá životnost, 2 - rychlostní

Hz

2

PDP 20-2 EQ

rychloupínací sklíèidlo zubové sklíèidlo

skupina

POPIS VÝROBKU

V

1,5

DRP 32 - 4

4- rychlostní vrtaèka silná vrtaèka pro práci s døevem a kovem

12 V

5

mm

DRP 20-2 EQ

2- rychlostní vrtaèka dvourychlostní vrtaèka s vysokým kroutícím momentem

rychloupínací sklíèidlo

typ sklíèidla

vrtaèka vrtaèka se zv᚝ vysokým kroutícím momentemt

zubové sklíèidlo

PØÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ

vrtaèka snadné ovládání, vysoký krout. moment

pøíklepová vrtaèka silný pøíklep, dlouhá životnost, 2 - rychlostní

SDS - plus

KOMBI KLADIVÁ

DRP 13ET DRP 13ET SUPER*

12 V

W

3

kg

DRP 20 ETQ

zubové sklíèidlo

VRTÁNÍ

ergonomie, síla, vytrvalost

mm

NiCd - 2,0 NiMH - 3,0

vrtaèka

Nm

napìtí

DRP 13-2 EQ DRP 13-2 EAQ*

Nm

napìtí

rychloupínací sklíèidlo

#

vrtaèka malá a snadno ovládatelná vrtaèka

ot / min

pøepínaní momentu

2

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

DRP 8 E

Ah

otáèky bez zatížení

1

1,8 - rychloupínací sklíèidlo ( 2,0 ) - nabíjeèka, 2 x akumul. - plastový kufr nebo systainer

jmenovitý

POPIS VÝROBKU

V

1. DVOURÝCHLOSTNÍ PØEVODOVKA - MECHANICKÉ NASTAVENÍ POŽADOVANÝCH OTÁÈEK 2. ELEKTRONICKÁ REGULACE OTÁÈEK - NASTAVENÍ OTÁÈEK PODLE DRUHU MATERIÁLU 3. PRAVÝ / LEVÝ CHOD 4. BEZPEÈNOSTNÍ SPOJKA - CHRÁNÍ PØED NÁHLÝM ZABLOKOVÁNÍM NÁSTROJE 5. VYPNUTÍ PØÍKLEPU - PRO ŠROUBOVÁNÍ A VRTÁNÍ 6. VYPNUTÍ OTÁÈENÍ - PRO SEKÁNÍ 7. FASTFIX - SYSTÉM RYCHLÉ VÝMÌNY NÁSTROJÙ BEZ POUŽITÍ KLÍÈÙ 8. UPÍNÁNÍ SDS - MAX, RYCHLÁ VÝMÌNA NÁSTROJÙ U VRTACÍCH KLADIV DO TØÍDY 5 KG 9. PLUG IT - SYSTÉM ODPOJITELNÉHO KABELU 10. ARETACE VØETENA - PRO RYCHLOU VÝMÌNU NÁSTROJÙ 11. ELEKTRODYNAMICKÁ DOBÌHOVÁ BRZDA - BRŽDÌNÝ DOBÌH MOTORU 12. AUTOMATICKÁ SAMOVYVAŽOVACÍ JEDNOTKA - SNIŽUJE VIBRACE O 50% 13. AUTOMATIC - LOCK - AUTOMATICKÁ ARETACE VØETENA 14. ODSÁVÁNÍ - STROJ JE VYBAVEN MOŽNOSTÍ PØIPOJENÍ ODSÁVÁNÍ, NEBO VLASTNÍM 15. KYVNÝ POHYB PILOVÉHO LISTU - PRO VYSOKÝ ØEZNÝ VÝKON 16. KONSTANTNÍ OTÁÈKY - UDRŽOVANÉ TACHOGENERÁTOREM NA KONSTANTNÍ HODNOTÌ 17. ELEKTRONICKÁ OCHRANA PROTI PRÌT͎ENÍ - ZABRAÒUJE POŠKOZENÍ MOTORU PØI ZASEKNUTÍ 18. ELEKTRONICKÁ TEPELNÁ OCHRANA - ZABRAÒUJE POŠKOZENÍ MOTORU 19. SIGNALIZACE 20. VODÍCÍ SYSTÉM - PRO PØESNÉ VEDENÍ KOTOUÈOVÝCH PIL V ØEZU 21. 4 PLUS SDS - PLUS, RYCHLÁ VÝMÌNA NÁSTROJÙ U KLADIV DO 5 KG 22. PROTOOL - SYSTAINER, SYSTÉM ULOŽENÍ A PØEPRAVY NÁØADÍ 23. OMEZENÍ ROZBÌHOVÉHO PROUDU - PRO POZVOLNÝ A BEZPEÈNÝ ROZBÌH 24. HIGH TORQUE - VRTAÈKA S VYSOKÝM KROUTÍCÍM MOMENTEM

-

-

upínací prùmìry

3

1,6 - rychloupínací sklíèidlo ( 1,8 ) - nabíjeèka, 2 x akumul. - plastový kufr nebo systainer

DSP 12 E

akumulátorový pøíklepový šroubovák šroubovaní a vrtání

2

pøepínaní momentu

maximální moment

-

1

otáèky bez zatížení

23 prùmìr 23 upínacího krku 6 st. + 1 st. pro vrtání 8 st. + 1 st pro vrtání

Wh

napìtí

jmenovitý výkon

mm

kapacita akumulátoru

hmotnost s akumul. kg

výkon/ pøíkon

skupina

typ sklíèidla

rychloupínací sklíèidlo

SDP 12 E

akumulátorový šroubovák šroubovaní a vrtání

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

hmotnost s akumul.

skupina

typ sklíèidla

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKÙ: POPIS VÝROBKU

Tel.: 00421/ 41 / 562 14 18 Fax: 00421/ 41 / 562 47 91 e-mail: narex@za.psg.sk www.narex.cz

NAREX Slovakia a.s., zastúpenie pre Slovenskú republiku Jášíkova 1 010 01 Žilina Slovenská republika

beton do φ 24 mm

STAVEBNÉ TABU¼KY

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE


W

620

820

CHP 2 EQ

2

2,6

CHP 5 E-2

5

-

-

beton: do φ 35 diamantová korunka: do φ 90

-

- vysoký vrtací a sekací výkon díky elektropneumatickému mechanizmu - sekání po odstavení rotaè. pohybu - bezpeènostní kluzná spojka - fluorelastomerové tìsnící kroužky

øízení otáèek

napìtí

frekvence

maximální moment

-

Nm

mm

450

230

50

-

údery pøi zatížení 2300 min-1

280

M 10 - M 20

- snadné povolování a utahování šroubových spojení - dobrá manipulace díky malému reakènímu kroutícímu momentu - rychlé pøepínaní pravého / levého chodu lehce pøístupným pøepínaèem - ideální pro montហa demontហkol osobních a nákladních automobilù, šroubových spojení ocelových konstrukcí, kotlù nebo potrubí

800

230

50

-

údery pøi zatížení 1420 min-1

850

M 14 - M 30

- snadné povolování a utahování šroubových spojení - dobrá manipulace díky malému reakènímu krout. momentu a pøídavní rukojeti - rychlé pøepínaní pravého / levého chodu lehce pøístupným pøepínaèem - nové ergonomický øešené rýèové držadlo s velkoplošným spínaèem a aretací - pro èasté použití lze stroj zavìsit na pružiny pomocí kovového závìsného oka

pracovní zdvih

pøípojka pro odsávaní prachu mm

3

2,7

22

- prùmyslová nástrèná hlavice - systainer

- prùmyslová nástrèná hlavice, pøíd. rukoje - závìsné oko, kov. kufr PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

frekvence

otáèky bez zatížení

brusný zdvih

3

5,3

výmìnný brusný talíø

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

ot / min

mm

mm

800

230

50

10.000

-

-

1050

230

50

10.000

-

-

1500

230

50

10.000

-

-

2100

230

50

8.500

-

-

10 22

4,6

2100

230

50

230

50

-

4,7

- rychloupínací matice FastFix, pøídav. rukoje - ochranný kryt

6.500

-

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

kg

mm

W

740

740

230

50

2300

6.500

-

2500*

230

50

6.500

-

-

-

pøípojka pro odsávaní prachu

V

Hz

ot / min

mm

mm

mm

mm

230

50

3-8

-

-

- zvláštì obratná díky kompaktní konstrukci - robustní konstrukce, vøeteno uložené ve skøíni z hliníkové slitiny - možnost upnutí do stojánku nebo na suport soustruhu - možnost použití širokého sortimentu nástrojù - E* provedení - elektronická regulace otáèek

230

50

3-8

-

-

- zvláštì obratná díky konstrukci s dlouhým krkem - robustní konstrukce, vøeteno uložené ve skøíni z hliníkové slitiny - možnost upnutí do stojánku nebo na suport soustruhu - možnost použití širokého sortimentu nástrojù - E* provedení - elektronická regulace otáèek

výmìnný brusný talíø

pøípojka pro odsávaní prachu

ot / min

mm

mm

mm

13 - 31.000 * 31.000 13 - 31.000

φ 43

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

napìtí

frekvence

otáèky bez zatížení

pracovní zdvih

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

2

1,5 - kleština 6 mm - 2 klíèe

14

- mìkký talíø - pøídavná rukoje

400

-

výmìnný brusný talíø

- kleština 6 mm - 2 klíèe

7

závit na vøetenu: M 14

- rychlá a jednoduchá výmìna kotouèù díky blokování vøetena a rychloupínací matici FastFix, bez nástrojù - pozvolný rozbìh zabraòuje rázùm pøi spuštìní stroje - polohu ochranného krytu lze snadno mìnit bez použití klíèe - aretaèní tlaèítko snadno ovládatelné i v rukavicích

závit na vøetenu: M 14

otáèky bez upínací krk zatížení

φ 43

2

-

- rychlá a jednoduchá výmìna kotouèù FastFix, bez nástrojù - pozvolný rozbìh zabraòuje rázùm pøi spuštìní stroje - polohu ochranného krytu lze snadno mìnit bez použití klíèe - aretaèní tlaèítko snadno ovladatelné i v rukavicích - automatická vyvažovací jednotka potlaèuje vznik vibrací

závit na vøetenu: M 14

φ 230

2

1,3

1,9

-

10 12 23

7

-

- rychlá a jednoduchá výmìna kotouèù díky blokování vøetena a rychloupínací matici FastFix, bez nástrojù - pozvolný rozbìh zabraòuje rázùm pøi spuštìní stroje - polohu ochranného krytu lze snadno mìnit bez použití klíèe - aretaèní tlaèítko snadno ovládatelné i v rukavicích

závit na vøetenu: M 14

φ 230 2100

- rychloupínací matice FastFix, pøídav. rukoje - ochranný kryt

2

-

10 12 23

230

50

7

φ 150

φ 27

14

OSP 23 E

vibraèní bruska nejlepší vibraèní bruska ve své tøídì

8.500

φ 230 2100

4,6

7

-

- rychlá a jednoduchá výmìna kotouèù FastFix, bez nástrojù - pozvolný rozbìh zabraòuje rázùm pøi spuštìní stroje - polohu ochranného krytu lze snadno mìnit bez použití klíèe - aretaèní tlaèítko snadno ovládatelné i v rukavicích - automatická vyvažovací jednotka potlaèuje vznik vibrací

závit na vøetenu: M 14 φ 180

10 23

- rychloupínací matice FastFix, pøídav. rukoje - ochranný kryt 7

- rychlá a jednoduchá výmìna kotouèù díky blokování vøetena a rychloupínací matici FastFix, bez nástrojù - pozvolný rozbìh zabraòuje rázùm pøi spuštìní stroje - polohu ochranného krytu lze snadno mìnit bez použití klíèe - aretaèní tlaèítko snadno ovládatelné i v rukavicích

φ 180

10 12 23

- rychloupínací matice FastFix, pøídav. rukoje - ochranný kryt 7

-

závit na vøetenu: M 14

kleština

4,5

- rychlá a jednoduchá výmìna kotouèù díky blokování vøetena a rychloupínací matici FastFix, bez nástrojù - obouruèní držení pro pohodlnìjší a bezpeènìjší práci - automatická vyvažovací jednotka výraznì potlaèuje vibrace - optimální otáèky kotouèe a vysoký kroutící moment

φ 150

10 23

- rychloupínací matice FastFix, pøídav. rukoje - ochranný kryt 7

-

závit na vøetenu: M 14

brusný zdvih

4,5

- ergonomicky konstruovaná pro bezpeènou práci bez námahy - ochranný kryt lze rychle a bez použití nástrojù otáèet o 360O - rychlá a jednoduchá výmìna kotouèù díky blokování vøetena a rychloupínací matici FastFix, bez nástrojù - bezpeènostní posuvný spínaè a pøídavná rukoje

φ 125

10 12

- rychloupínací matice FastFix, pøídav. rukoje - ochr. kryt, klíè 7

-

závit na vøetenu: M 14

4.000 - 12.000

2,2

10 22

- rychloupínací matice FastFix, pøídav. rukoje - ochr. kryt, systainer 7

- ergonomicky konstruovaná pro bezpeènou práci bez námahy - ochranný kryt lze rychle a bez použití nástrojù otáèet o 360O - rychlá a jednoduchá výmìna kotouèù díky blokování vøetena a rychloupínací matici FastFix, bez nástrojù - bezpeènostní posuvný spínaè a pøídavná rukoje

8.000 - 20.000

7

1,8

-

φ 115

- rychloupínací matice FastFix, pøídav. rukoje - ochr. kryt, systainer

2,5

330 - držák sáèku - prachový sáèek - sada brusných papírù

POZNÁMKA

2.000 - 6.000

1,5

POZNÁMKA

4.000 - 10.000

BROUŠENÍ

0 - 2500

ot / min

ESP 150 E

exentrická bruska exentrická bruska pro dokonèovací práce

0 - 420

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

50

Hz

hmotnost

pøíma bruska štíhlá, s dlouhým krkem

230

8

hmotnost

BROUŠENÍ

SGP 30-8 SGP 30-8 E

- vysoký vrtací výkon díky elektropneumat. pøíklep. mechanizmu - vrtání a šroubování bez pøíklepu - sekání po odstavení rotaè. pohybu - elektronická regulace otáèek

V

DGP 30-8 E

pøíma bruska kompaktní, s krátkym krkem

-

frekvence

ØEZÁNÍ A BROUŠENÍ

POPIS VÝROBKU

beton: do φ 24 diamantová korunka: do φ 66

W

AGP 230-23AB FastFix AGP 230-25AB FastFix* úhlová bruska velmi výkonná bruska pro stavebnictví

-

mm

AGP 230-5 FastFix úhlová bruska komfortní tøída úhlových brusek

-

kg

AGP 230-4 FastFix úhlová bruska bruska pro tìžké brousící a dìlící práce

2,2

typ sklíèidla

AGP 180-5 FastFix úhlová bruska komfortní tøída úhlových brusek

0 - 4 300

otáèky bez zatížení

AGP 180-4 FastFix úhlová bruska silná úhlová bruska pro kovoprùmysl

0 - 740

POZNÁMKA

230

50

rozmìr desky: 2,6

115 x 225

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

-

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

AGP 150-15 FastFix úhlová bruska kompaktní a silná úhlová bruska s dvouruèným držením

50

9

napìtí

úhlová bruska silná úhlová bruska v kompaktní tøídì

230

mm

jmenovitý pøíkon

AGP 125-10 AGP 125-10 FastFix*

J

- pøídavná rukoje, hloub. doraz, kovový kufr - ruèní šroub, mazací tuk

AGP 115 FastFix

úhlová bruska kompaktní a lehká úhlová bruska s rychlou výmìnou kotouèù FastFix

6

pø / min

hmotnost

RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

POPIS VÝROBKU

4

ot / min

výkon

5,5

IWP 30

rázový utahovák silný rázový utahovák pro prùmyslové použití

6

21 22

- pøídavná rukoje - hloubkový doraz - systainer 2

IWP 20

rázový utahovák rázový utahovák pro montáž

5

Hz

urèení dle materiálu

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

4

V

1600

vrtané prùmìry doporuèené

standardní

hmotnost

typ sklíèidla

kombinované kladivo výkonné kombinované kladivo tøídy 5 -kg

3

poèet pøíklepù bez zatížení

napìtí

KOMBIKLADIVA

kombinované kladivo výkonné kombinované kladivo tøídy 2 - kg

otáèky bez zatížení

energie pøíklepù

mm

frekvence

kg

napìtí

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

hmotnost

typ sklíèidla

PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

φ 27

STAVEBNÍ TABULKY

POZNÁMKA

POZNÁMKA

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

5

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- systém suchého zipu FastFix ,rychlá výmìna brousících papírù - elektron. regulace poètu zdvihù a promìnná rychlost broušení - úèinné odsávání - dokonalé odsátí odbroušeného materiálu - brzda talíøe zabraòující jeho nadmìrnému roztoèení - protizávaží zabraòuje vzniku vibrací a jejich pøenosu na stroj - plynulá elektronická pøedvolba poètu kmitù, velmi tichý chod - nejvíce namáhané ložisko je uloženo v ocelovém pouzdøe - možnost nastavení pìti poloh pøedního držadla - protizávaží eliminující škodlivé vibrace na minimum - systém suchého zipu FastFix, rychlá výmìna brousících papírù - odsávání do prachového sáèku, pøípojka pro externí odsávání

111


frekvence

kg

mm

W

V

Hz

min-1

520

230

50

300 - 1.950

2,0

2,5

4

- kvalitní matrice a razník pro støíhaní bez otøepù - dutý válcový razník umožòuje neomezenou pohyblivost v rozmezí 360O - štíhla pøevod. skøíò a spodní odvádìní odstøižkù, dobrá viditelnost místa støihu - otoèná støižná hlava pro boèní vedení stroje pøi prostøihování vlnitých plechù - promìnná rychlost práce díky elektronicky regulovatelnému poètu zdvihù

nùžky na plech nùžky na plech pro støíhání bez otøepù

520

230

50

650 - 5.700 ( 400 - 2.700 )*

1,6 2,5*

2,0 3,0*

15 20

- promìnná rychlost práce díky elektronicky regulovatelnému poètu zdvihù - støíhání bez otøepù zaruèují kvalitní otoèné støihací nože - ètyøbøité otoèné støihací nože s vysokou životností ostøí lze po otupení jednoho bøitu otoèit a využít tak nové ostøí

50

1.950

3,5

4,5

40

- robustní provedení s dlouhou životností: pøevodová skøíò z hliníkové slitiny - bezpeènou manipulaci zaruèuje žehlièková rukoje - støihací nože - možnost ostøení a snadného nastavení vùle - pøesné støíhání díky stabilnímu upnutí nožù v robustní podkovì - 2 upínací plošky na pøevodové skøíni pro stacionární použití ( ve svìráku )

- razník, matrice - otoèný nùž, pohyblivý nùž, pevný nùž 2

2,3

- razník, matrice, šablona - otoèný nùž, pohyblivý nùž, pevný nùž

- velkoplošná vodící deska, minimální tøení pily o materiál - snadné nastavování požadované hloubky øezu pomocí vedení dvou ocelových sloupkù s pružinovou zdvihací automatikou - multifunkèní SSB-elektronika pro pozvolný bezpeèný rozbìh, konstantní otáèky, ochranu proti pøetížení a brždìný dobìh

nastavení úhlu øezu

ano

- velkoplošná vodící deska, minimální tøení pily o materiál - snadné nastavování požadované hloubky øezu pomocí vedení dvou ocelových sloupkù s pružinovou zdvihací automatikou - multifunkèní SSB-elektronika pro pozvolný bezpeèný rozbìh, konstantní otáèky, ochranu proti pøetížení a brždìný dobìh

90O: 0 - 55 45O: 0 - 38 90O: 0 - 55 45O: 0 - 38 90O: 0 - 68 45O: 0 - 55

240 x 30 / 2,8

0 - 60

90O: 16 - 85 45O: 60, 60O: 41

ano

2600

230

50

3100

380 x 30 / 3,2

0 - 60

90O: 75 - 145 45O: 110, 60O: 75

- pilový kotouè - vodítko s funkcí dorazu - 10 m pøívodní kabel

ano

2800

230

50

3100

420 x 30 / 3,6

2800

230

50

3100

420 x 30 / 3,6

11 16 17 20 23

23,5

- pilový kotouè - vodítko s funkcí dorazu - 10 m pøívodní kabel

0 - 60

11 16 17 20 23

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

napìtí

frekvence

poèet zdvihù naprázdno

kg

mm

W

V

Hz

min

mm

230

50

350 - 3500

26

pøípojka pro odsávaní prachu

o

mm

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

kg

mm

20

10

0 - 45

ano

šíøka pilového pásu

- odsávací nástavec, klíè - ochranný kryt, víèko - vložka vodící desky

550

do 110

2,3

prùmìr vodícího kola

W

V

Hz

mm

mm

mm

mm

230 / 400

50

285

1710

6 - 19

200

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

rychlost øetìzu

smìr výkyvu

hloubka øezu 90o

hloubka øezu 45o

hloubka øezu 60o

nastavení úhlu øezu

kg

mm

W

V

Hz

m. s

mm

mm

mm

mm

o

2800

230

50

16

vlevo / vpravo

380

250

170

-1

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

napìtí

frekvence

- vodítko, 10m kabel - obslužné nástroje - dva øetìzy, olej

otáèky nástroje

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

prùmìr nástroje sedlová hlava

zámková hlava mm

nastavení úhlu øezu

mm

o

SEDLA, ZÁMKY

11 20NRP 90

sédlová frézka pro precizní sedla a zámky

- vodítko s funkcí 2800 230 paralelního dorazu a rozšíøení vodící desky 28,5* - aretaèní èep 3200* 400* - klíè na výmìnu hlavy - 10 m pøívodní kabel - na pøání sedlová nebo zámková hlava 22,5

50

3400

φ 150 x 115

φ 260 x 50 φ 215 x 40

max. 90

POZNÁMKA

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKA

- elektronická regulace poètu zdvihù - rychlejší øezání menší pøítlaènou silou díky ètyøstupòovému pøedkmitu, rychlost øezání lze pøizpùsobit øezanému materiálu - vodící deska z hliníkové slitiny, vysoká pøesnost øezu - odsávací nástavec pro pøipojení vysavaèe a ochranný kryt

POZNÁMKA

POZNÁMKA

- elektronika zajišuje pozvolný rozbìh, ochranu proti pøetížení a brždìný dobìh øetìzu 0 - 60 - pøesné nastavení úhlu øezu na dobøe èitelné stupnici - bezpeèné vedení pily podél paralelního vodítka, které je možno nasadit zprava i zleva a pøipojit na tesaøskou vodící lištu

hloubka zámkù

11 20 23

16,5

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- vedení pil. pásu pomocí destièek z tvrdokovu - vulkanizované gumové obložení na vodících kolech - bezpeèné vedení díky vhodné konstrukci držadel - boènì vysazený rám spojující vodící kola neomezuje použití pily pøi tvarovém øezání

frekvence

- 2 pilové pásy š = 6 mm 1600 - 1 pilový pás š = 19 mm - 10 m pøívodní kabel

napìtí

19

mm

ano

14 15 22

hmotnost

2

-1

0 - 60

hloubka øezu v barev.kovech

- pilový kotouè - vodítko s funkcí dorazu - 10 m pøívodní kabel

hloubka øezu v AL

23,5

90O: 95 - 165 45O: 130, 60O: 95

- pilový kotouè - vodítko s funkcí paralelního dorazu

hmotnost

ØEZÁNÍ

POPIS VÝROBKU

- velkoplošná vodící deska, minimální tøení pily o materiál - snadné nastavování požadované hloubky øezu pomocí vedení dvou ocelových sloupkù s pružinovou zdvihací automatikou - multifunkèní SSB-elektronika pro pozvolný bezpeèný rozbìh, konstantní otáèky, ochranu proti pøetížení a brždìný dobìh

4000

1800-3800*

90O: 95 - 165 45O: 130, 60O: 95

22

CCP 380

tesaøská øetìzová pila pila pro extrémní hloubky øezu a pro plátování

- trojité uložení rotorového høídele zvyšuje životnost pøevodovky - vodicí deska z hliníkové slitiny zaruèuje precizní øezy - zmìna hloubky øezu pomocí vedení dvìma ocelovými sloupky - pøesné nastavení a zajištìní øezù pod úhlem až do 60O - pozvolný bezpeèný rozbìh pily

50

4800 50

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

- vodící deska z hliníkové slitiny - bezpeèná opora pøi práci - jediný ukazatel øezu pro jakýkoliv úhel naklopení pily - nábìhové rolnièky na pohyblivém krytu, bezproblémový nájezd do materiálu i v pøípade øezù na pokos - odvod pilin a jejich odsávání bez použití adaptéru

230

2000 - 5 400*

hmotnost

ØEZÁNÍ skupina

SBP 285

pásová pila speciální pila na køivky

skupina

skupina

ØEZÁNÍ

POPIS VÝROBKU

0 - 45

2200

1 7 * 1 8 * 2 3 * 1300 230 - pilový kotouè, vodítko - odsávací nástavec, klíè 1500* - na pøání v systaineru

50

11 16 17 20 23

JSP 85 E, BSP 85 E

listové pily obratné listové pily s høíbkovou nebo žehlièkovou rukojetí

190 x 30 / 2,6

ano

6000

hmotnost

skupina

POPIS VÝROBKU

- vodící deska z hliníkové slitiny - bezpeèná opora pøi práci - jediný ukazatel øezu pro jakýkoliv úhel naklopení pily - nábìhové rolnièky na pohyblivém krytu, bezproblémový nájezd do materiálu i v pøípade øezù na pokos - odvod pilin a jejich odsávání bez použití adaptéru

*

* 1 8 * 2 3 * 1150 230 - pilový kotouè, vodítko - odsávací nástavec, klíè 1300* - na pøání v systaineru 10 14 20 22 2 * 16 * 16 * 17

10 20 23

8,0

CSP 165 E - FWF kotouèová pila kotouèová pila na stavební materiály

0 - 45

ano

50

nastavení úhlu øezu

5,5*

2

zdvih

5,4

10 14 20 22

230

délka pilového pásu

5

160 x 20 / 2,5

160 x 20 / 2,5

hloubka øezu ve døevu

4,5*

CSP 165 E

kotouèová pila robustní kotouèová pila se zdvihací automatikou

- vodící deska z hliníkové slitiny - bezpeèná opora pøi práci - díky robustnímu provedení pøevodové skøínì a ochranných krytù z hliníkové slitiny je pila vhodná i k použití na stavbách - výkonný motor zaruèuje vysokou stabilitu pracovních podmínek - kompaktní konstrukce zjednodušuje manipulaci

4700

ano

1100

- pilový kotouè, vodítko - odsávací nástavec, klíè - na pøání v systaineru 9

4,4

CSP 145 E

kotouèová pila robustní kotouèová pila se zdvihací automatikou

0 - 45

mm

o

hloubka øezu

ØEZÁNÍ

3,5

CSP 85

kotouèová pila nejsilnìjší pila ve tøíde proøezu 85 mm

mm

Hz

ot / min

frekvence

CSP 68 CSP 68 E*

kotouèová pila robustní a pøesná pila ve tøíde proøezu 68 mm

mm

prùmìr pilového kotouèe

napìtí

CSP 56 Q CSP 56 EQ*

kotouèová pila robustní a pøesná pila ve tøíde proøezu 55 mm

V

otáèky pilového kotouèe

14 20 22

CSP 55-2

kotouèová pila kompaktní ruèní kotouèová pila

W

mm

pøípojka pro odsávaní prachu

frekvence

kg

230

napìtí

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

820

jmenovitý pøíkon

- razník, matrice, šablona - otoèný nùž, pohyblivý nùž, pevný nùž

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

4,3

hloubka øezu

SHP 35

nùžky na plech výkonné nùžky na silné plechy

POZNÁMKA

mm

2

1,9

hmotnost

NَKY NA PLECH / PROSTØIHOVAÈ skupina

SHP 16 E SHP 25 E*

minimální polomìr støihu

napìtí

poèet zdvihù naprázdno

NBP 20 E

prostøihovaè prostøihovaè pro rovné i tvarové støíhání plechu

max. síla hliníkového plechu

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

jmenovitý pøíkon

POPIS VÝROBKU

max. síla ocelového plechu

PROFESIONÁLNE RUÈNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE hmotnost

skupina

$

0 - 60

STAVEBNÉ TABU¼KY

POZNÁMKA

- robustní konstrukce zaruèuje spolehlivou oporu o materiál a klidný chod stroje - mimoøádnì velká síla díky výkonnému motoru - jednoduché a precizní nastavení hloubky frézování pomocí pøestavení vøetena - bezproblémové nastavení sedla - svislá míra zùstává zachována a nastavený zaèátek sedla se nemìní se zmìnou hloubky sedla - jisté a precizní vedení frézky pomocí paralelního vodítka a tesaøského vodícího systému - spolehlivé odvádìní velkého množství tøísek - ergonomicky tvarované držadlo pro bezpeèné vedení frézky - vysoká bezpeènost díky výklopnému krytu hlavy

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE


1600

otáèky naprázdno

1200

230

50

300 - 650

M 14

140

- pozvolný rozbìh metly zamezuje rozstøíknutí smìsi pøi spuštìní stroje, elektron. regulace otáèek - ergonomický tvarovaná rukoje s velkým pákovým ramenem - výkonný motor - záruka vysoké stability pracovních podmínek

2

16 17 18 23

1200

230

50

I. 150 - 300 II.300 - 650

M 14

140

- pozvolný rozbìh metly zamezuje rozstøíknutí smìsi pøi spuštìní stroje, elektron. regulace otáèek - ergonomický tvarovaná rukoje s velkým pákovým ramenem - výkonný motor - záruka vysoké stability pracovních podmínek

1500

230

50

I. 150 - 300 II.300 - 650

M 14

160

- pozvolný rozbìh metly zamezuje rozstøíknutí smìsi pøi spuštìní stroje, elektron. regulace otáèek - ergonomický tvarovaná rukoje s velkým pákovým ramenem - výkonný motor - záruka vysoké stability pracovních podmínek

1500

230

50

I. 100 - 250 II.130 - 350

φ upínacího krku 57 mm

vzdálenost vøeten 110 mm

závit na vøetenu

výmìnný brusný talíø

pøípojka pro odsávaní prachu

-

mm

mm

16 17 18 23

- 1 pár míchacích metel, 2 3 HS3 Combi 140x600FastFix

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

frekvence

2

otáèky bez zatížení

kg

mm

W

V

Hz

ot / min

3,5

- sada brousících kotouèù ( RGP3 HM / RGP3 DIA ) - odsávácí kryt - pøídavná rukoje, systainer

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù) mm

W

V

2.000

230

1

2

7

16 17 18

- rychlejší promíchání s menší námahou díky protibìžnému otáèení metel, intenzívnìjší a dùkladnìjší promíchání všech složek materiálu, rychlá výmìna metel díky systému FastFix - elektronická regulace a dvoustupòová pøevodovka, køížové držadlo dùmyslnì chrání tìlo míchadla

8,5

- paralelní doraz - hloubkový doraz - dlabací souprava (øetez, lišta, pastorek) - 10 m pøívodní kabel

230

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù) mm

W

V

50

18.500

frekvence

10 14 22

750

M 4 LH

35 / 44

- 1 pár trimetalových 2.000 otoèných hoblovacích nožù 19 x 1 x 205, klíè pro výmìnu nožù, 10 m kabel

230

ot / min

mm

mm

50

4.250

0 - 150

100 / 125 / 150

otáèky bez zatížení

nastavení úbìru

šíøka zábìru

ot / min

mm

mm

13.500

0-3

205

- bezpeèné vedení díky dlouhým hoblovacím deskám a ideálnímu umístìní držadla - “turboodvádìní” tøísek udržuje èistý kanál a dobrý výhled na hoblovaný materiál - jednoduché nastavení hloubky úbìru a její zajištìní pøímo na pøídavném držadle - srážení hran trámù pomocí “V” drážky, plné využití šírky hlavy - vedení podle ložiskové rolnièky - multifunkèní SSB - elektronika zajišuje: pozvolný bezpeèný rozbìh, konstantní otáèky, ochranu proti pøetížení a brždìný dobìh hoblovací hlavy (dobìhová brzda)

245

- bezpeèné vedení díky dlouhým hoblovacím deskám a ideálnímu umístìní držadla - “turboodvádìní” tøísek udržuje èistý kanál a dobrý výhled na hoblovaný materiál - jednoduché nastavení hloubky úbìru a její zajištìní pøímo na pøídavném držadle - srážení hran trámù pomocí “V” drážky, plné využití šírky hlavy - vedení podle ložiskové rolnièky - multifunkèní SSB - elektronika zajišuje: pozvolný bezpeèný rozbìh, konstantní otáèky, ochranu proti pøetížení a brždìný dobìh hoblovací hlavy (dobìhová brzda)

300

- bezpeèné vedení pøi nájezdu a výjezdu hoblíku z trámu díky dlouhým hoblovacím deskám - robustní konstrukce zaruèuje spolehlivou oporu o materiál a klidné vedení hoblíku - plynulá práce díky odvádìní hoblin velkým otvorem a usmìròovacím krytem - vysoká kvalita ohoblovaného povrchu je zajištìna silným motorem, který udrží otáèky hobl. hlavy - plné využití šíøky hoblovací hlavy díky vedení hoblíku podle nábìhové rolnièky - pozvolný rozbìh a ochrana proti pøetížení

350

- bezpeèné vedení pøi nájezdu a výjezdu hoblíku z trámu díky dlouhým hoblovacím deskám - plynulá práce díky odvádìní hoblin velkým otvorem a usmìròovacím krytem - vysoká kvalita ohoblovaného povrchu je zajištìna silným motorem, který udrží otáèky hobl. hlavy - plné využití šíøky hoblovací hlavy díky vedení hoblíku podle nábìhové rolnièky - multifunkèní SSB - elektronika zajišuje: pozvolný bezpeèný rozbìh, konstantní otáèky, ochranu proti pøetížení a brždìný dobìh hoblovací hlavy (dobìhová brzda)

50

- 1 pár trimetalových 2.300 otoèných hoblovacích nožù 19 x 1 x 245, klíè pro výmìnu nožù, 10 m kabel

16,0

- 1 pár trimetalových 2.100 otoèných hoblovacích nožù - klíè pro výmìnu nožù - 10 m pøívodní kabel

18,5

- 1 pár trimetalových 2.500 otoèných hoblovacích nožù - klíè pro výmìnu nožù - 10 m pøívodní kabel

230

50

13.000

0-3

17 23

230

50

10.300

0-3

11 16 17 23

230

50

12.000

0 - 2,5

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

- se sadou RGP 3 HM na elestické nátìry, lepidlo na obkladaèky, olejové barvy, omítku, pryskyøicové a cementové nátìry, sádru, plynobeton - se sadou RGP 3 DAI na zbytky betonu, cementové omítky, mazaninu, pøechody šalování, zdivo, terasy, ... - 3 brousící kotouèe s protibìž. smyslem otáèení, broušení až do rohu - pøipojení na vysavaè - dobrá viditelnost a bezpeèné pracovní prostøedí

hloubka dlabání

11 16 17 23

14,0

φ 27

POZNÁMKA

nastavení boèního dorazu

11 16 17 23

13,0

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

otáèky øetìzového pastorku

HOBLOVÁNÍ

- odpojitelný kabel Plug-it, speciální uspoøádání pøevodù - obzvláštì vysoký kroutící moment - robustní provedení a vysoká spolehlivost, køížové držadlo pro snadné vedení a ochranu míchadla - pozvolný rozbìh metly zamezuje rozstøíknutí smìsi pøi spuštìní stroje, elektron. regulace otáèek

7,3

PLP 350 E

šiøky zábìru 350 mm

16 17 18 23

- klíè è.22 - metla HS3 140x600R M14 1

šíøky zábìru 300 mm

tesaøský hoblík

120

- klíè è.22 - metla HS3 160x600R M14

PLP 300

tesaøský hoblík

M 14

6,8

PLP 245 E

tesaøský hoblík silný hoblík s turboodvádìním tøísek

250 - 720

napìtí

2

- klíè è.22 - metla HS3 140x600L M14 1

6,1

PLP 205 E

tesaøský hoblík silný hoblík s turboodvádìním tøísek

50

jmenovitý pøíkon

5,7

2

- klíè è.22 - metla HS2 120 x 600 M14

POZNÁMKA

frekvence

POPIS VÝROBKU

230

950

4,3

CMP 150

øetìzová dlabaèka profesionální dlabání a drážkování

- speciální uspoøádání pøevodù - záruka vysoké stability pracovních podmínek - robustní provedení a vysoká spolehlivost, køížové držadlo pro snadné vedení a ochranu míchadla - pozvolný rozbìh metly zamezuje rozstøíknutí smìsi pøi spuštìní stroje, elektron. regulace otáèek

napìtí

DLABÁNÍ A DRÁŽKOVÁNÍ

POPIS VÝROBKU

120

napìtí

sanaèní bruska sanaèní bruska pro snadné broušení v rozích

M 14

230

2

- klíè è.22 - metla RS2 120 x 600 M14

napìtí

RGP 3 HM RGP 3 DIA

340 - 900

780

2,5

hmotnost

BROUŠENÍ

POPIS VÝROBKU

50

V

MXP 1602 E DUO

specialista na míchání rychleji, snadneji, intenzivnìji

mm

W

jmenovitý pøíkon

MXP 1602 E

silné a lehce ovladatelné dvourychlostní míchadlo

mm

mm

jmenovitý pøíkon

MXP 1202 E

výkonné a lehce ovladatelné dvourychlostní míchadlo

ot / min

kg

jmenovitý pøíkon

MÍCHÁNÍ

MXP 1200 E

výkonné a lehce ovladatelné jednorychlostní míchadlo

Hz

hmotnost

MXP 1000 E

kompaktní a výkonné jednorychlostní míchadlo

doporuèený max φ metly

hmotnost

MXP 800 E

malé a robustní jednorychlostní míchadlo

vnitøní závit ve vøetenu

PØÍSLUŠENSTVÍ (rozmìry výrobkù)

hmotnost

POPIS VÝROBKU

frekvence

PROFESIONÁLNÍ RUÈNÍ ELEKTRICKÉ NÁØADÍ PROFESSIONAL ELECTRICAL MANUAL TOOLS PROFESIONAL ELEKTRISCHER HANDWERKZEUGE

POZNÁMKA

- precizní vedení pomocí velkoplošného boèního dorazu s možností jeho pøesného nastavování - mimoøádnì velká síla díky výkonnému motoru - mnohostranné použití zaruèuje bohatý sortiment dlabacích a drážkovacích souprav - jednoduchá manipulace díky kompaktní konstrukci a pøíznivé hmotnosti - možnost použití s praktickými vodícími stojany

POZNÁMKA

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

#

Charakteristika výrobkù PROTOOL: Vrtání

Citlivá a variabilní: spínací centrála v držadle; Na velkoplošném a z hlediska manipulace praktickém spínaèi jsou umístìny dùležité funkce pro optimální obsluhu: spínaè s plynulým rozbìhem umožòuje pøesné navrtání i na hladkých plochách. Regulaèní koleèko zase zajišuje požadovaný poèet otáèek. Dále je zde pøepínaè pravého / levého chodu a aretaèní tlaèítko pro trvalý chod. Systém Plug it : inteligentní pøipojení skoncuje se zmìtí kabelù.

Pøíjemné a pohodlné z hlediska obsluhy : automatická aretace vøetene; Upínání a vyjímaní vrtákù a bitù bez klíèe zná každý øemeselník. Nová funkce Automatic-Lock PROTOOL celou vìc výraznì zjednodušuje. Vøeteno se v klidovém stavu stroje automaticky zablokuje, takže pøidržovací kroužek rychloupínacího sklíèidla je zbyteèný. Nyní se mohou vrtáky a bity upnout a vyjmout ještì rychleji a pohodlnìji pouze jednou rukou.

Pøesné vrtací stojany

Broušení

Míchání

Nenahraditelnými pomocníky pro stavební truhláøe nebo výrobce schodiš jsou vrtací stojany s výklopnými vodícími tyèemi. Dva vyklápìcí segmenty na základové desce umožòují nastavení libovolného požadovaného úhlu od 90O do 45O. Dobøe èitelná stupnice a nastavitelná ryska jsou pøedpokladem pro pøesné nastavení úhlu. Naprosto spolehlivé zajištìní nastaveného úhlu naklopení poskytují dva upevòovací prvky na naklápìcích segmentech.

Výmìna kotouèe bez nástrojù : Výmìna kotouèe je nyní ještì rychlejší a pohodlnìjší. Staèí stisknout tlaèítko blokování vøetena a ruènì povolit rychloupínací matici FastFix. Nepotøebujete žádný klíè, jde to velmi snadno pouhým otoèením matice. Rychloupínací matice FastFix najdete u komfortní øady PROTOOL, pøizpùsobené požadavkùm nároèného zákazníka.

Stroj a vlastní míchací metlu je nutné volit podle odborných hledisek pro každou operaci - øešení odpovídající míchané smìsi. Konstrukce úchopných èástí vychází vstøíc uživateli - vedení témìø nepartnou sílou, výhodné ovládání.

STAVEBNÍ TABULKY

Vibrací ubývá, brusný výkon stoupá; Snížení vibrací o více jak polovinu výraznì zvyšuje produktivitu práce. Øezací a brousící kotouèe neskáèou po materiálu a neztrácejí s ním kontakt, brusná zrna zabírají rovnomìrnì. Ve srovnání s broušením bez samovývahy je práce provedena až o 30% rychleji.

Prùmyslové odsávání

VCP 30 E - vysavaè pro suché i mokré použití. Zárukou vysoké úèinnosti je pìtinásobný filtraèní systém, velká plocha hlavního filtru a velký podtlak. Pohodlné odsávání pilin díky zásuvce pro pøipojení náøadí a spínací automatiky pro automatické zapnutí / zpoždìné vypnutí.

!


P ØÍSTROJE

PRO MÌØENÍ A GEODEZII

I. GEODETICKÁ PØÍSTROJOVÁ TECHNIKA VE STAVEBNICTVÍ: Š.SOKOL - J. JEŽKO ........................................................ 116 - 117 II. GEODETICKÁ PØÍSTROJOVÁ TECHNIKA VE STAVEBNICTVÍ - NORMY .................................................................................118

P Ø Í S T R O J E PRO MÌØENÍ A G EODEZII ROBERT BOSCH ....................................................................................................................................................119 HILTI ...................................................................................................................................................................120 GEOTEAM ( Trimble ) .............................................................................................................................................. 121 GEOTECH ( Gefos ) ...............................................................................................................................................122 ORNTH ( Nikkon ) ...................................................................................................................................................123 DEWALT ( Black & Decker ) ................................................................................................................................... 124

STAVEBNÍ TABULKY

#

$


Geodetická prístrojová technika v stavebníctve Geodetické prístroje Geodetické prístroje, meraèská technika a technológia sa v súèasnosti okrem vedeckej oblasti súvisiacej s globálnymi otázkami urèovania tvaru a rozmerov zemského telesa využívajú pri realizácii stavebných, dopravných, energetických, vodohospodárskych, banských, po¾nohospodárskych a iných objektov, v oblasti prieskumu pre geologické, urbanistické, geografické a iné úèely. Využitie nachádza aj pri prácach súvisiacich s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov a nehnute¾ností, pri riešení problémov nadväzujúcich na tvorbu informaèných systémov o území a pri ochrane životného prostredia.

$

Geodetické prístroje - základné rozdelenie Geodetických prístrojov a pomôcok po- užívaných v geodetickej a stavebnej praxi je široké spektrum. Ich základné rozdelenie vychádza z myšlienky, že základom každej meraèskej práce je urèovanie vzájomnej polohy bodov na zemskom povrchu, nad i pod zemským povrchom. Jedná sa teda o priestorovú úlohu, a tento vzah sa dá vyjadri pomocou priestorových súradníc, pravouhlých alebo polárnych. Tým sa každé urèovanie polohy bodov rozpadne na meranie uhlov, dåžok, príp. prevýšení a výšok. V zmysle predchádzajúceho textu možno rozdeli geodetické prístroje používané v bežnej geodetickej a stavebnej praxi rozdeli na prístroje používané pri urèovaní: • uhlov, • dåžok, • prevýšení a výšok. Pod¾a technickej a technologickej realizácie jednotlivých èastíblokov i celého prístroja sa delia geodetické prístroje na : • mechanické, • opticko-mechanické, • elektronické, resp. elektro-optické. Ïalšie dôležité delenie hlavne s poh¾adu užívate¾a prístroja a využitia prístroja na konkrétne práce je delenie pod¾a presnosti, do tzv. tried presnosti (TP). Najèastejšie sú to 4 TP : • TP1 - prístroje najvyššej presnosti, • TP2 - prístroje vyššej presnosti, • TP3 - prístroje strednej presnosti, • TP4 - prístroje nižšej presnosti. V stavebnej praxi sa využívajú prístroje TP3 a TP4. Geodetické prístroje na meranie a vytyèovanie uhlov Základným geodetickým prístrojom na meranie a vytyèovanie vodorovných a zvislých uhlov ¾ubovo¾nej ve¾kosti je teodolit. Jeho vývoj prešiel od teodolitov s kovovými kruhmi, cez optické teodolity až po digitálne elektronické teodolity, ktoré umožòujú automatické odèítanie, registráciu a spracovanie uhlov až po robotické (motorizované) teodolity umožòujúce automatické cielenie i monitorovanie objektov. Na podklade konštrukcie teodolitu sa vyrábali aj iné uhlomerné prístroje, napr. zotrvaèníkové prístroje - gyroteodolity umožòujúce absolútnu orientáciu na sever i v podzemí, používané hlavne v banskom meraèstve. Okrem merania dåžok umožòuje teodolit aj optické meranie, astronomickú orientáciu i urèovanie prevýšenia. K teodolitom je možné pripoji i prídavné zariadenia, tzv. nádstavce (najèastejšie gyroskopické, magnetické a dia¾komerné), ktoré hlavne v minulosti umožòovali gyroskopickú i magnetickú orientáciu smerov, elektronické meranie dåžok. Spojenie elektronického (digitálneho) teodolitu s elektronickým dia¾komerom do jedného optického systému dalo základ vzniku prístroja na trojrozmerné meranie v teréne - elektronického tachymetra (ET) a jeho vyšších foriem robotických integrovaných geodetických prístrojov (robotických ET). Geodetické prístroje na meranie a vytyèovanie dåžok Všeobecne možno geodetické prístroje a pomôcky používané na meranie a vytyèovanie dåžok rozdeli na 4 hlavné druhy : • prístroje a pomôcky používané na priame meranie dåžok, • prístroje používané na trigonometrické (nepriame) urèovanie dåžok,

$

• prístroje používané na optické meranie dåžok, • prístroje používané na elektronické meranie dåžok. Z h¾adiska súèasných trendov vo výrobe a využití prístrojov na meranie dåžok má význam venova sa v ïalšom len prístrojom ktoré umožòujú elektronické meranie dåžok. V tejto oblasti vznikli dva základné druhy elektronických dia¾komerov (ED) a to : • elektrooptické dia¾komery (EOD), • mikrovlnné (rádiové) dia¾komery (MD). Základný rozdiel je v meracom etalóne, EOD používajú ako etalón modulované svetelné vlny najèastejšie o nosných dåžkach λ = 0,8µm - 0,9µm, MD frekvenène modulované rádiové vlny vlnovej dåžky λ = 10 - 100 mm a k èinnosti potrebujú aktívnu protistanicu. EOD využívajú na urèenie dåžky svetelné vlny (najèastejšie v oblasti infraèerveného a vidite¾ného svetla) vysielané dia¾komerom a odrazené spä pasívnym odrazovým systémom (hranolové odrážaèe, odrazové fólie a najnovšie niektoré prístroje do urèitej dåžky aj bez odrazového systému). V závislosti od rozdielných úloh, vývoja technológie a prevádzkovo-ekonomických vlastností sa v praxi používajú ED líšiace sa dosahom, formou spojenia s uhlomerným zariadením a presnosou. Rozdelenie pod¾a dosahu : • ED s ve¾kým dosahom - 15 až 60 km, • ED so stredným dosahom - do 15 km, • ED s malým dosahom - 2 až 5 km. V stavebnej praxi našli svoje využitie EOD s malým dosahom pracujúce na princípe modulovaných svetelných vån. Rozdelenie pod¾a presnosti na základe strednej chyby jeden krát meranej dåžky mD = amm +bmm /km : • TP1 - mD < 0,5mm +1 mm /km, • TP2 - mD < 2 mm + 2 mm /km, • TP3 - mD < 6 mm + 2 ÷ 5 mm /km, • TP4 - mD > 20 mm. Pod¾a spôsobu spojenia s uhlomerným zariadením : • samostatné ED - merajú len šikmé dåžky (vyrábané ako prístroje najvyššej triedy presnosti), • nasadzovacie ED - možno ich nasadi na elektronický alebo optický teodolit, v súèasnosti výroba zastavená, • integrované ED (najpoèetnejšia skupina) - so spoloèným operaèným systém s elektronickým teodolitom, (vzh¾adom na súèasný trend výroby a použitia opisovaná samostatne). Integrované geodetické prístroje (Total stations) Oznaèované v literatúre aj ako elektronické tachymetre (Eta), univerzálne elektronické prístroje alebo total station tvoria v súèasnosti najpoèetnejšiu skupinu vyrábaných i používaných geodetických prístrojov od rôznych európskych i svetových firiem. Vzh¾adom na ich konštrukènú, typovú i tvarovú rôznorodos a softvérovú vybavenos popíšeme èiastoène niektoré ich spoloèné prvky i vlastnosti. Meranie uhlov Uhlové údaje sa s kruhov snímajú najèastejšie metódou inkrementálnou, indukènou, dynamickou alebo pomocou kódovaných kruhov. V prípade inkrementálnej metódy je potrebné po zapnutí prístroja otoèi ïalekoh¾adom okolo vodorovnej osi prístroja k indexácii výškového kruhu (k zisteniu polohy nulového indexu výškového kruhu). Presnos meraného uhla sa pohybuje v rozsahu od 0,1mgon do 5 mgon. Je možnos vo¾by uhlových jednotiek - šesdesiatinná (360o), stotinná (400 grad, gon) prípadne dielcová (6400mil) miera. Zvislé uhly je možné mera ako zenitové, výškové, alebo môžu by vyjadrené sklonom v %. Vodorovné uhly je možné mera ako pravotoèivé alebo ¾avotoèivé, príp. zvoli presnos zobrazenia, tzv. hrubý a jemný mód merania. Meranie dåžok Prístroje sú vybavené svetelnými dia¾komermi 2. príp. 3. TP s dosahom do 5km, výnimoène do 15km. Je možnos volenia hrubého a jemného módu merania dåžky, jedno meranie, opakované presné meranie príp. rýchle opakovanie (tracking). Niektoré typy sú vybavené impulznými dia¾komermi, umožòujúcimi meranie na odrazové fólie i bez odrazového systému na vzdialenos 50 až 800m.

STAVEBNÉ TABU¼KY


PØÍSTROJE PRO MÌØENÍ A GEODEZII MEASURING APPARATUSES AND GEODESING INSTRUMENTS MESSGERÄTE UND GEODÄTISCHE GERÄTE

Tel.: 00420 / 261 300 111 Fax: 00420 / 261 300 511 e-mail: jan.nemec@cz.bosch.com www.bosch.cz

Robert BOSCH s.r.o. Pod Višòovkou 25/1661 142 01 Praha 4 Èeská republika

4

2

,

Tel.: 00421 / 2 / 682 736 22 Fax: 00421 / 2 / 682 736 00 e-mail: naradie@sk.bosch.com www.bosch.sk

Robert BOSCH s.r.o. Kutlíková 17 852 50 Bratislava 5 Slovenská republika

5

%

SPECIFIKACE

Stavební lasery Bosch umožòují provádìt nivelaèní práce na nové, pøesnìjší úrovni. Stavební lasery jsou k dispozici pro každý požadavek v rùzných provedeních. Automatický Bosch BL 100 VHR, poloautomatický Bosch BL 50 R a BL 40 VHR. S ruèním ovládáním: Bosch BL 20 SLM/ BL 20. Stavební laser Bosch BL 100 VHR Ideální k pøenosu výšek a kolmých bodù pøi úpravách vnitøních prostor, jakož i k vyrovnávní pøíèek, profilù a venkovního bednìní do pravého úhlu. Bosch BL 100 VHR lze jednoduše ovládat pouze dvìma funkèními tlaèítky bez pøedchozích zkušeností. Pøístroj se sám niveluje - pøi malých otøesech se niveluje automaticky, pøi vìtších se vypne. Nejvyšší pøesnost poskytuje maximální bezpeènost pøi mìøení. Stavební laser BL 50 R - je ideální uvnitø nebo venku, dokonce i za deštì - BL 50 R - mimoøádnì robustní a odolný vùèi vlhkosti, takže mùže pracovat i za deštì. Vedle rotaèního má také bodový, pøípadnì pøímkový režim, který zajišuje optimální viditelnost laseru. Pøi neúmyslné zmìnì nastavení se pøeruší funkce a porucha je signalizována blikajícím laserovým bodem. Stavební laser Bosch BL 40 VHR mùžete jednoduše a rychle vyøídit všechny nivelaèní práce. Uvnitø stejnì tak jako venku, za slunce i pøi dešti. Je velmi vhodný jak pro horizontální tak i pro vertikální práce. Pøístroj je ideálním øešením pro øemeselníky, který hledají všestranný stavební laser s velmi jednoduchou obsluhou. Stavební laser Bosch BL 20 SLM/ BL 20 - robustný, šikovný stavební laser nahradí nyní každou hadicovou vodováhu a vyrovnávací provázek. Je ideální pro jednoduchou nivelaci ( výškové rysky ) - pomocí výklopných nohou pøístroje a nastavení nivelaèní desky jakož i pro pøesné prodlužování pøímek - stavebích èar. Profilovaná základní deska usnadní pøesné pøiložení na kulaté èásti, napøíklad na trubky. Stavební laser BL 20 jako BL 20 SLM, avšak bez magnetické desky, displeje a automatického vypínaní.

stavební laser

BL 20 SLM BL 20*

635 nm, < 1 mW

635 nm, < 1 mW

BL 50 R

BL 40 VHR

stavební laser

stavební laser

635 nm, < 1 mW

635 nm, < 1 mW

-

2

2

2

2

pracovní rozsah

m

až do 50 m do 100 m s pøíjimaèem

až do 50 m do 100 m s pøíjimaèem

až do 50 m do 100 m s pøíjimaèem

do 50 / 35* m

pøesnost nivelace

mm/m

0,1 mm/m ( 0,2 mm/m s hranolem )

úhlová pøesnost

mm/m

0,1 mm/ m

rozsah vlastní nivelace

s

typ. 30 s

min-1

5 / 70 / 280 / 800

èas nivelace rychlost rotace

± 8 % ( ± 5 o) horizontálnì a vertikálnì

o

> ± 0,25 mm/m

± 0,3 mm/m

doplòkové údaje: Ochrana: IP 54 Skladovací teplota: - 20 ... + 70 oC

doplòkové údaje: Ochrana: IP 54 Skladovací teplota: - 20 ... + 70 oC

± 0,6 mm/m

-

5 mm na 5 m 20 mm na 50 m

5 mm na pøístroji

5 mm na pøístroji

6 / 8 / 9 mm

-5 oC .. + 45 oC

-5 oC .. + 45 oC

-5 oC .. + 45 oC

-10 oC .. + 50 oC

napájení

-

4 x 1,2 V akum. R14 2000 m Ah

2 x 1,5 V akum. LR14

2 x 1,5 V s monoèlánky LR20

3 x 1,5 V ss LR6

doba provozu

h

10

typ. 30h

cca. 40 h

cca. 20 h

pøípojka stativu

-

5 / 8“

-

-

-

hmotnost

kg

1,8

1,5

asi 1,0

0,400

rozmìry

mm

180 x 150 x 130

150 x 150 x 170

-

220 x 55

provozní teplota

o

BL 100 VHR Laser, obsahuje: BL 100 VHR Laser, 90o úhlový hranol, 4 ks akumulátory, nabíjeèka, brýle pro práci s laserem, stropní mìøící deska s magnetem, podlahová mìøící deska s úhlovou patkou, metrová míra, pøíruèní kuføík Charakteristika: Stavební laser pro horizontální a vertikální používání, niveluje se sám - rozsah vlastní nivelace ± 8 %, otáèi se sám - rychlost rotace: 5, 70, 280, 800 ot / min

Skladovací teplota: - 20 ... + 70 oC soubìžnost: paprsek k zákl. desce: ± 0,5 mm/m paprsek k boèní desce: ± 1,0 mm/m viditelnost - sluneèno: 8/5*m

C

prùmìr paprsku

PØÍSLUŠENSTVÍ

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

stavební laser

tøída laseru

BL 50 R Laser, obsahuje: BL 50 R Laser, 2 ks baterie 2 x 1,5 V, stropní mìøící deska, pøíruèní kuføík Charakteristika: poloautomatický horizontální rotaèní laser, pøesné a rychlé urèení referenèních výšek a vyškových rysek, napøíklad: pøi zavìšování stropních podhledù robustní konstrukce, obzvláštì praktický: všechny práce mohou být provedeny jednou osobou, pøíruèní kuføík je pøiložen, pøípojka na stativ 5/8 “ horizontální závit

BL 40 VHR Laser, obsahuje: BL 40 VHR Laser, 2 ks baterie 2 x 1,5 V, adaptér na stativ, držák na stìnu, ochranné pouzdro, brýle pro práci s laserem Charakteristika: poloautomatický horizontální rotaèní laser pro horizontální a vertikální používání. Provoz bodového, pøímkového a rotaèního mìøení. Robustní a odolní vùèi vlhkosti - možnost provozu v dešti. Snadná nivelace pomocí dvou stavìcích šroubù.

PRAKTICKÉ PØÍSLUŠENSTVÍ PRO STAVEBNÍ LASERY BOSCH

4

1

2

3

DLE 60

TECHNICKÉ PARAMETRE

laserový mìøiè vzdálenosti

8

DUS 20 plus

ultrazvukový mìøiè vzdálenosti

6. Mìøící deska - pro vyrovnání laseru a jako znaèkovací pomùcka k pøenášení laserového paprsku na stìnu nebo na podlahu. 7. BLM 260 - vymìøovací tyè v rozmezí 140 až 260 cm. 8. Dvoupaprsková prisma - pravý úhel na první pohled, prisma se 2 paprsky do úhlu 90o - vynášení pravých úhlù. 9. Odchylovací prisma - pro odchylování paprsku o 90o - ke snadnému vynášení svislic.

-

2

2

-

m

0,3 - 60,0

0,6 - 20,0

0,0 - 5,0

± 3,0

± 1,0 ( 0,5 )

± 1,0

mm V

hmotnost

g

Charakteristika: laserový mìøiè vzdálenosti, osvìtlení displeje, ergonomicky prohloubená tlaèítka, hodnoty i výsledek mìøení lze zjistit jedným pohledem, automatické vypnutí po 5 minutách, pomùcky pro vyrovnání a pozièní úhelník.

-

rozsah mìøení

napájení

1. Bosch DLE 60, obsahuje: DLE 60, 4 ks x 1,5 V baterie, ochranné pouzdro, terè, mìøící klips do rohu, brýle.

2

mìøící pásmo

tøída laseru

pøesnost mìøení

$

DMB 5 plus

635 nm, < 1,0 mW 650 nm, < 1,5 mW

-

laserova dioda

BL 20 SLM Laser, obsahuje: BL 20 SLM Laser, 3 ks baterie, BL 20 Laser Set, obsahuje: BL 20 Laser Set, 3 ks baterie, nivelaèní talíø BLN 20, 90O odchylovací prisma Charakteristika: horizontální libela pro pøesné mìøení i pøi použití jako precizní vodováha, profilovaná základní deska pro snadné pøiložení na trubky, nivelaèní šroub vyjíždìjící a rychle se zasunující stisknutím, tlaèítka a sklopné nohy pro rychlé, precizní nivelování, laserová pøesnost pro pøesné výsledky

Nivelaèní talíø ( pro 5/8”)

pøímou montáž. 3. BLF 10 - kombinovaný pøijímaè/dálkové ovládání s dosahem 10m - ve vnitøním prostoru, pro všechny funkce. Pøijímaè s dosahem 50m. 4. BLR 10 - dálkové ovládání šetøící èas a lehce ovladatelné s dosahem 10 m ve vnitøním prostoru. ( pro BL 100 VHR ) 5. Stropní mìøící deska - zlepšuje viditelnost laserového paprsku. Na zadní stranì magnet pro pøímou montáž.

1. Stavební stativy Stavební stativ BS 280M- profesionální stavební stativ pro pracovní výšky od 85 280 cm, pro všechny nivelaèní úkoly. Stavební stativ BS 200M- praktický teleskopický stativ pro pracovní výšky od 90 200 cm. 2. BLE 100 - vysoce citlivý pøijímaè pro vnitøní a venkovní oblasti s dosahem až do 100 m. Pøíjimací oblast 70 mm k rychlému nalezení laserové roviny, magnet pro

zobrazení symbolu pro mìøiè vzdálenosti DLE 60, DLE 30 plus, zobrazení jednotlivých mìøení

1

4 x 1,5 V ss LR6 1 x 9 V ss 6 LR61 1 x 1,5 V ss LR6 230

cca.: 480

230

⇑ zobrazení symbolu pro mìøící ⇐ zobrazení symbolu pro mìøiè vzdálenosti DUS pásmo DMB 5 plus, zobrazení 20 plus, zobrazení jednotlivých mìøení jednotlivých mìøení

Bosch D - TECT 100 - univerzální detektor odhalí ve zdi s nejvyšší pøesností železné trubky, neželezné kovy (mìï, hliník, ...), umìlé hmoty, vedení všeho druhu (elektrické, vodovodní, ...), døevo i vzduchové dutiny. Pracuje s vysokou spolehlivostí a nabízí pohled, který skuteènì “prosvítí” zeï.

PARAMETRY

DMO 10 Bosch zjistí ocel, železo i neželezné kovy, na pøání ukáže pøípustnou hloubku vrtu a signalizuje vedení pod napìtím. Pøitom vždy optimálnì ohranièí pøíslušnou oblast kovu. Dokonce i u mezer mezi kovovými rohožemi a u armovacích želez menších než 10 cm jsou bezpeènì zobrazeny možné oblasti vrtání.

PARAMETRY

Bosch DNM 120 L / DNM 60 L a DWM 40 L - Pøi mìøení šikmosti støechy, úpravách nábytku nebo oken, pokládání potrubí nebo v zemìdìlství - zkrátka: všude tam, kde se musí pøesnì urèit sklony, vodorovná rovina nebo úhel od 0o do 360o. Osvìdèují se jako skuteèné profesionální mìøící pøístroje. Podle potøeby mìrí úhly ve o nebo sklon v %.

PARAMETRY

UNIVERZÁLNÍ DETEKTOR

-

laserova dioda

DETEKTOR KOVÙ

Nástroje pro mìøení vzdáleností a délek firmy Bosch - rychlé a pøesné. Existují ve tøech provedeních: laserový mìøiè vzdálenosti DLE 60, ultrazvukový mìøiè vzdálenosti DUS 20 plus a digitální mìøící pásmo DMB 5 plus. Bosch DLE 60 - okamžité meøení vzdálenosti až do 60 m s pøesností na 1 mm. Výpoèty obsahù ploch a objemù místností jsou zajištìny a vypoèítany obratem ruky. Bosch DUS 20 plus - ultrazvukový mìøiè vzdálenosti do 20 m. Potvrzení mìøení akustickým signálem. Funkce plochy a prostorové objemy. Bosch DMB 5 plus - mìøící pásmo, v rozsahu mìøení od 0 - 5 m, mìøí pomocí aretace pásu s pøesností 1 mm.

BL 100 VHR

TECHNICKÉ PARAMETRE

DIGITÁLNÍ VODOVÁHY

MÌØIÈE VZDÁLENOSTÍ

STAVEBNÍ LASERY

skupina

TECHNICKÉ PARAMETRE POPIS VÝROBKU

3. Bosch DMB 5 plus, charakteristika: mìøící pásmo s nerezové oceli s automatickou aretací, možnost sèítání až 99 namìøených hodnot následujících za sebou, pøi mìøení vnitøních rozmìrù se stisknutím tlaèítka automaticky priète délka pøístroje, pøehlednì uspoøádaná tlaèítka se symboly, optimálnì èitelný digitální ukazatel, vylepšený koncept ovládání a baterií.

D - TECT 100

Dosah max.

asi 100 (ocel) asi 100 (jiné materiály) mm 4 x 1,5 V 5 min 800 g

Mìrná jednotka Napájení Automatické vypínání Hmotnost

1

Nový univerzální detektor odhalí i plastové trubky. Všechny škody, zpùsobené navrtaným potrubím, tak patøí minulosti.

asi 50 mm (ocel) asi 30 mm (mìï) mm 9 V ss 6 LR 61 (pøiloženy) asi 75 s 400 g

Mìrná jednotka Napájení Automatické vypínání Hmotnost

Délka / hmotnost Rozsah mìøení Pøesnost mìøení * Citlivost vodováhy Napájení Automatické vypínání o

o

o

* pøi 0 / 90 ( 1 - 89 )

Sloupeèky na displeji LCD a èerveným signálem svìtelné diody LED se indikuje nalezení kovu

Když zjistíte kov, lze na displeji LCD po otoèení spínaèe odeèíst pøíslušnou hloubku vrtání.

DNM 120 L

DNM 60 L

DWM 40 L

1200 mm / 1300 g 360 o ( 4 x 90 o ) ± 0,05o ( ± 0,2o ) ± 0,057o = 1,0 mm/m 9 V ss 6LR61 asi 5 min

600 mm / 700 g 360 o ( 4 x 90 o ) ± 0,05o ( ± 0,2o ) ± 0,057o = 1,0 mm/m 9 V ss 6LR61 asi 5 min

400 mm / 1000 g 0 - 220o ± 0,1o ± 0,057o = 1,0 mm/m 4 x 1,5 V LR 6 (AA) asi 5 min

2

1. Bosch D - TECT 100 Mìøení hloubky vrtání: zobrazení tvaru zjištìného pøedmìtu vidíte pøímo na displeji pøístroje až do hloubky 100 mm s pøesností +/- 5 mm. Jednoznaèná indikace: možná hloubka vrtání se zobrazí na displeji

DMO 10

Dosah max.

o

3

2. Bosch DUS 20 plus, charakteristika: laserový mìøiè vzdálenosti, rozprostøený laserový paprsek zobrazuje mìøící plochu, s funkcí ukládání a pøièítání, velký dvoumístní dispej, vylepšený koncept ovládání a baterií.

2. Bosch DMO 10 Mìøení hloubky vrtání: pøi zjištìní armovacího železa postaèí otoèení pøepínaèe pro zobrazení pøípustné hloubky vrtání.

Blesk na displeji LCD a èervená signál diody LEd ukazují vedení pod napìtím.

Jednoznaèná indikace: možná hloubka vrtání = zelený signál svìtlené diody LED

Mìøení s indikací procent ( %) u svahù a spádù.

Mìøení s indikací stupòù (o)v každém úhlu.

STAVEBNÍ TABULKY

3

3. Bosch vodováhy DNM 120 L / DNM 60 L a úhlomìr DWM 40 L Dobøe èitelný displej: díky velkým èíslicím, šikmému umístìní displeje, ukládaní výsledku mìøení stisknutím tlaèítka (pro práce na místech, kam není vidìt). Robustný a pohotový, velmi hodnotný hliníkový profil, 2 libely umožòují použití jako vodováha, akustický signál pøi 0O a 90O

119


%

PRÍSTROJE PRE MERANIE A GEODÉZIU MEASURING APPARATUSES AND GEODESING INSTRUMENTS MESSGERÄTE UND GEODÄTISCHE GERÄTE

Tel.: 00420 / 261 195 611 - 3 Fax: 00420 / 261 195 331 e-mail:hilti@hilti.cz www.hilti.cz

Hilti Èeská republika spol. s r.o. Uhøínìveská 734 252 43 Prùhonice, Praha - Západ Èeská republika

4

2

,

Tel.: 00421 / 2 / 682 84 211 Fax: 00421 / 2 / 682 84 215 e-mail: predaj@hilti.sk www.hilti.sk

Hilti Slovenská republika spol. s r.o. Kopèianska 80 851 01 Bratislava Slovenská republika

5

SPECIFIKACE skupina

TECHNICKÉ PARAMETRE POPIS VÝROBKU

PR 60

TECHNICKÉ PARAMETRE

Stavební lasery Hilti šetøí vᚠèas a ta- laserova dioda ké náklady. Umožòují provádìt nivelaèní práce na nové, pøesnejší úrovni, po- tøída laseru skytují pohodlné mìøení vodorovných, svislých nebo tøeba i naklonìných ro- pracovní rozsah m vim. mm/m pøesnost nivelace Stavební rotaèní laser PR 60 - slouží mm/m k vytyèování vodorovných rovin až do úhlová pøesnost vzdálenosti 150 m pøevažnì v exteriéo rech (vysoká odolnost proti prachu a rozsah vlastní nivelace vodì). K pøednostem tohoto pøístroje s patøí automatické vyrovnání po spuštì- èas nivelace

STAVEBNÍ LASERY

ní, rychlé a jednoduché ustavení, výrychlost rotace borná absorpce vibrací, spolehlivá indikace chyby pøi mìøení, nízka spotøeba prùmìr paprsku energie a extrémnì snadná obsluha. Stavební rotaèní laser PR 15 - slouží k vytyèování vodorovných, svislých a naklonìných rovin v interiérech i exterérech až do vzdálenosti 150 m. Hlava laserového pøístroje trvale vysílá stabilní svislý a rotující vodorovný laserový paprsek. Paprsek mùže rotovat tøemi rychlostmi (80 otáèek za minutu se snímaèem paprsku, 3000 otáèek za minutu s laserovým detektorem a režimem zastaveného paprsku urèeném pro ruèní vytyèování).

DETEKTOR KOVÙ

MÌØIÈE VZDÁLENOSTÍ

$

 

795 nm, > 1 mW

635 nm, < 1 mW

635 nm, < 1 mW

625 nm, < 1 mW

1

2

2

2

polomìr 200 m s detektorem PA 350

polomìr 30 / 150 m s laserovým detektorem

až do 30 m

až do 30 m

0,7 mm na 10m

± 1,0 mm na 10m

± 3,0 mm na 10m

± 2,5 mm na 10 m vod. ± 5,0 mm na 10 m svis.

-

-

-

-

-

+ / - 4 od vod. roviny

-

-

do 5 s

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-20 oC .. + 50 oC

-20 oC .. + 50 oC

-20 oC .. + 45 oC

-10 oC .. + 40 oC

-

4 x baterie D

3 x baterie D

h

140 h s alk. bater.

alk. 40h / NiCd 20h

cca. 30 h ( 7h )

cca. 30 h ( 7h )

pøípojka stativu

-

-

-

-

-

hmotnost

kg

-

-

-

-

rozmìry

mm

-

183 x 240 x 187

50 x 108 x 95

405 x 51 x 21

3 x baterie AA (NiCd) 3 x baterie AA (NiCd)

PRAKTICKÉ PØÍSLUŠENSTVÍ PRO STAVEBNÍ LASERY Hilti 2

1

4

3

rozsah mìøení

paprsek o 90o. PA 130 - doupaprsková prisma, rozdìluje paprsek na pøímý a ohnutý o 90o. 3. PA 150 - nivelaèní podložka - ustavení vodováhy pomocí nivelaèních šroubù, závit 5/8”. 4. PA 330 - snímaè paprsku, umožòuje oznaèení roviny zastavením rotace laserového paprsku. 5. PA 350 - laserový detektor, zachycuje rotující paprsek s pøesností do 0,5 mm.

PD 20

PD 25

laserový dálkomìr

laserový dálkomìr

-

635 nm

635 nm

-

2

2

m

od 0,3 až do více než 100

od 0,3 až do více než 100

mm

± 3,0

± 3,0

napájení

V

3

3

hmotnost

g

-

-

DMO 10

DMO 10

280 x 86 x 95

270 x 195 x 80

pøesnost mìøení

Hilti PS 20 handyscan vyhledal výstuž a urèil její polohu. Nyní víte, že mùžete požadovanou kotvu osadit, protože potøebná hloubka je menší.

1

1

+/- 2

+/- 2

100

do 180

ano

ano

6 V, 4 ks AA baterie

12 V, NiCd

ne

ne

více než 40 hod.

min. 4 hod nepøetržitì

-10 až +50

-10 až +50

ne

42 scanù

IP 54

Pøesnou hloubku krytí potøebujeme vìdìt pøi zjišování poškození budovy nebo pøi zjišování souèasného stavu budovy pøed rekonstrukcí.

PØÍSLUŠENSTVÍ

PR 60 Laser, obsahuje: PR 60 Laser profibox, PA 350 - laserový detektor, 4 kusy baterií, kufr, návod k obsluze, èistící hadøík, rektifikaèní tyè. Doplòky: PA 350, PA 360, PA 950, PA 951, nabíjecí set PR 60. Charakteristika: Stavební laser pro horizontální a vertikální používání, automatické vyrovnání po spuštìní, rychlé a jednoduché ustavení, výborná absorbce vibrací, spolehlivá indikace chyby pøi mìøení, nízka spotøeba energie, extrémnì snadná obsluha.

PR 15 - rotaèní Laser, obsahuje: PR 15 Laser - profibox, PR 15 laser, PA 330 snímaè paprsku, èistící hadøík, batérie, kufr, návod k obsluze. Doplòky: PA 310, PA 330, PA 350, PA 360, PA 970 - laserové brýle, PA 950, PA 370 - vytyèovací adaptér, Charakteristika: Stavební laser pro horizontální, vertikální a naklonìné roviny, automatické vypnutí pøi porušeném vyrovnání, rychlé a jednoduché ustavení, výborná absorbce vibrací, spolehlivá indikace chyby pøi mìøení, nízka spotøeba energie, extrémnì snadná obsluha. PM 10 tøípaprskový laser, obsahuje: PM 10 profibox - PM 10 tøípaprskový laser, PA 210 cílové znaèky ( 2 ks ), klíè svislice, PA 240 - magnetický držák, PA 250 - rýchloupínací svorka, PA 230 nástìnný držák, baterie, transportní pouzdro, kufr, návod k obsluze. Doplòky: PA 240, PA 250 - rýchloupínací svorka, PA 210 - cílová znaèka, PA 260 - klíè svislice, PA 940 - talíø stativu. Charakteristika: Stavební laser pro horizontální a vertikální používání, kontrola pravého úhlu, automatické vyrovnání po spuštìní, rychlé a jednoduché ustavení, konstrukce a provedení pøístroje umožòuje odolávat nepøíznivému prostøedí stavby, snadná obsluha PL 10 N - laserová vodováha, obsahuje: PL 10 N profibox - PL 10 N laserová vodováha, PA 150 nivelaèní podložka, PA 110 zamìøovací cílová znaèka, baterie, kufr, návod k obsluze. Doplòky: PA 150 - nivelaèní podložka, PA 110, PA 140, PA 130, PA 970 - laserové brýle. Charakteristika: Slouží ke stanovení vodorovné a naklonìné roviny, zality trubièky nevyžadují žádne uživatelské nastavení, jemné a pøesné otáèení vodováhy pro vyrovnávání vìtšího poètu prvkù do téže roviny, rychlé a snadné nastavení systému, zamìøovací systém je spojen s vypínaèem.

5

1. Stavební stativ PA 910 - profesionální stavební stativ se závitem 5(8” pro pracovní výšky od 1 - 1,65 m. Stavební stativ PA 920 - profesionální stavební stativ se závitem 5/8” pro pracovní výšky od 0,69 - 1,45 m. Stavební stativ PA 930 profesionální stavební stativ se závitem 5/8” pro pracovní výšky od 0,86 - 2,88 m. Stavební stativ PA 931 - profesionální stavební stativ se závitem 5/8” pro pracovní výšky od 0,86 - 2,88 m, ( PR 60 ) 2. PA 140 - prisma 90o - ohýba laserový

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

o

C

PS 20 Handyscan - slouží k vyhledávání výstuže s urèením pøesné polohy a TECHNICKÉ PARAMETRE výšky krytí. Pøístroj dále vyhledává neželezné kovy a el. vedení pod napìtím. Umožòuje snadné oznaèení blízko mm rozmìry sebe položené výstuže, vyhledání a urèení hloubky všech typù armovacích nejmenší zobr. jednotka mm výstuží od φ 8 do φ 36 mm, vyhledání armovací výstuže do hloubky 100 mm a mm pøesnost systému potrubí z neželezných kovù až do hloubky 60 mm. Rychle, pøesnì a spomm pracovní rozsah lehlivì. FS 10Ferroscan - slouží k vyhledávání automatické vyrovnání a dokumentaci ocelové výstuže v betonu. Pøístroj vyhledá výstuž, urèí její poV napájení lohu, hloubku a prùmìr. Data ukládá do laser své operaèní pamìti. FS 10 je možno pøipojit k PC, kde archivujeme data a hod. doba provozu vyhodnocujeme výsledky. Umožòuje také rychlé prozkoumání uložení O C provozní teplota výstužních prvkù na dlouhých délkách a grafickou dokumentaci polohy a typu pamì (hloubky uložení a prùmìrù tyèí) tìchto prvkù. ochrana proti prachu/vodì

Již žádné vrtání a s ním spojené navrtávání výztuže, potrubí nebo elektrického vedení. Je konec s dodateènými náklady na pracné opravy.

laserová vodováha

doba provozu

PD 20 laserový dálkomìr - dotykové a bodovì pøesné mìøení, nejmenší zobraTECHNICKÉ zovaná jednotka je 1 mm, dobøe viditelPARAMETRE ný laserový cílový bod, pamì pro poslední 3 mìøení, provozní teploty v rozsahu -10 až + 50OC, rozmìry laserova dioda 167x65x48 mm tøída laseru PD 25 laserový dálkomìr - dotykové a bodovì pøesné mìøení, nejmenší zobrazovaná jednotka je 1 mm, dobøe viditelný laserový cílový bod, pamì pro 1000 mìøení, provozní teploty v rozsahu - 10 až + 50OC, orientace v menu pomocí ikon na displeji, rozmìry 167x67x48 mm

PL 10 N

tøípaprskový laser

napájení

Tøípaprskový laser PM 10 - slouží k pøenášení pravých úhlù, referenèních bodù na strop a vytyèování. Pøístroj je vybaven klíèem svislice, který umožòuje jeho umístìní na zvolený bod. Systém magneticky tlumeného kyvadla zajišuje, že se pøístroj automaticky vyrovná v rozsahu +/-4O vùèi vodorovné rovinì v obou smìrech bìhem 5 vteøin. Laserová vodováha PL 10 N - slouží k vytyèování vodorovné i svislé roviny v interiérech. Inovativní systém (pøední a zadní hledí) umožòující pøesné seøízení pøístroje i za špatných svìtelných podmínek a nebo na dlouhé vzdálenosti. Velmi dobrá viditelnost laserového bodu (díky krátké vlnové délce 635 mm) zajišuje snadné a pøesné zamìøení polohy cíle.

o

PM 10

stavební laser

min-1

provozní teplota

PR 15

stavební laser

IP 54 Monitor RV 10 znázoròuje namìøenou situaci. Pøenesením do poèítaèe umožòuje pohodlné vyhodnocení.

STAVEBNÉ TABU¼KY

- PD 20 laserový dálkomìr, obsahuje: PD 20 laserový dálkomìr, transportní taška, 2 ks AA baterie, bezpeènostní instrukce, návod k obsluze Charakteristika: dotykové a bodovì pøesné mìøení s milimetrovou pøesností jedinou osobou, možnost výbìru východzího bodu, funkce Pythagoras, intuitivní jednoduché ovládání - PD 25 laserový dálkomìr, obsahuje: PD 25 laserový dálkomìr, transportní taška, PA 411 cílová znaèka, 2 ks AA baterie, návod k obsluze, Hilti kufr Charakteristika: dotykové a bodovì pøesné mìøení s milimetrovou pøesností jedinou osobou,možnost výbìru východzího bodu, pamì pro 1000 mìøení, trigonometrické funkce

PS 20 Handyscan, obsahuje: PS 20 Handyscan, 2x znaèkovaè, 1x sada výmìnných krytù, transportní pouzdro, 4 ks AA baterie, návod k obsluze, vše v plastovém kufru; Doplòky: Sada 12 znaèkovaèù, sada výmìnných krytù; Charakteristika: Ergonomické držení, robustní konstrukce pro práci ve stavbì, uživatelský jednoduché ovládání, velký a pøehledný LCD displej;

FS 10 Ferroscan systém, obsahuje: RV 10 monitor, RS 10 snímaè, RV 10 akumulátor, TCU 12H nabíjecí pøístroj, PC propojovací kábel, 10 ks papírových mìøících rastrù, návod k obsluze, Ferroscan PC software ver.4.0, kufr z nárazuvudorné umìlé hmoty; Charakteristika: Mìøící systém pro rychlé vyhodnocení polohy ocelové výstuže v železobetonových konstrukcích, grafická dokumentace polohy a typu výstužních prvkù, rychlé prozkoumání uložení výstužních prvkù na dlouhých délkach, podpùrný a archivaèní program pro poèítaè, možnost vytištìní celé situace;


%

PØÍSTROJE PRO MÌØENÍ A GEODEZII MEASURING APPARATUSES AND GEODESING INSTRUMENTS MESSGERÄTE UND GEODÄTISCHE GERÄTE

Geoteam Bratislava Geoteam Bøeclav 4

2

,

5

Geoteam spol. s r.o. Gundulièová 1 811 05 Bratislava Slovenská republika

Tel.: 00421 / 2 / 544 300 90 Fax: 00421 / 2 / 544 348 20 e-mail: geoteam@gtinet.sk www.geoteam.sk

Geoteam s.r.o. Nám. T.G.Masaryka 13 690 02 Bøeclav Èeská republika

Tel.: 00420 / 519 321 301 Fax: 00420 / 519 321 301 e-mail: geoteam@breclav.net www.geoteam.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE: TEODOLITY

skupina

TOTÁLNE STANICE TRIMBLE ZEISS TRIMBLE ZEISS

TECHNICKÉ PARAMETRE

POPIS VÝROBKU

TRIMBLE ZEISS

3303DR

3305DR

TRIMBLE ZEISS 3306DR

Nivelaèné prístroje Zeiss, GeoFennel a CST Presné geodetické a stavebné prístroje na urèenie vodorovnej roviny (horizontu) a na urèenie prevýšení a nadmorských výšok medzi bodmi. Uplatnenie predovšetkým na stavbách pri prenášaní výšok bodov na objektoch. V prípade prístrojov Zeiss uplatnenie pri najpresnejších meraniach výšok a prevýšení. Prístroje sa vyznaèujú vysokou presnosou merania a kvalitným kompenzátorom s ve¾kým rozsahom samoèinného urovnania do vodorovnej polohy. Prístroje je možné bezplatne kontrolova na stupnicovej základnici fy Geoteam. Na všetky prístroje poskytujeme autorizovaný záruèný a pozáruèný servis. Laserové dia¾komery Disto a Spectra Precision Sú urèené na meranie vzdialeností, umožòujú automatický výpoèet plochy, objemu, min. a max. dåžky, násobenie, sèítanie a odèítanie dåžok, použitie Pythagorovej vety na výpoèet neprístupnej vzdialenosti, ukladanie nameraných údajov do pamäte resp. prepojenie prístroja s PC. Vyznaèujú sa vysokým dosahom, vysokou presnosou a rýchlosou merania pri minimálnych rozmeroch.

Rotaèné a infraèervené nivelaèné stavebné lasery Spectra PrecisionMožnosou automatického urovnania, vytýèenia Hz a V roviny a vysokého dosahu vhodne nahrádzajú pri interiérových a exteriérových aplikáciách klasické optické nivelaèné prístroje. Doplnením o dia¾kové ovládanie a snímaè s LCD diplejom na indikovanie laserovej stopy získate maximálnu produktivitu prácu s jedným pracovníkom. Základné charakteristiky stavebných laserov fy Spectra Precision: vidite¾ný alebo nevidite¾ný infraèervený laserový lúè, horizontálna a vertikálna rovina, laserová olovnica, automatické urovnanie pomocou servomotorov, volite¾ný sektor skenovacieho režimu, akustická výstraha porušenia polohy prístroja, signalizácia stavu batérie, LCD príjmaè pri prenášaní výšok na dlhé vzdialenosti, vhodné pre interiér a exteriér. Multièiarové interiérové lasery GeoFennel a CST Slúžia predovšetkým pre prácu vo vnútorných priestoroch. Sú urèené pre montážne, murárske, tesárske, betonárske a obkladové aplikácie pri podlahových a stropných priestoroch. Výhodou je ich rýchle automatické urovnanie a možnos súèasného urèenia vodorovnej a zvislej roviny. Príslušenstvo: okrem klasických stavebných prístrojov ponúka fa Geoteam aj elektronické laserové vodováhy, železnièné rozchodky, klasické vodováhy rozmerov 20-200 cm, stieracie laty rozmerov 10-600cm, meracie kolieska, lokátory kovov, širokú ponuku pásiem a zvinovacích metrov atï.

-

zorné pole

O

26

26

30

20

26

-

-

FET 500

-

laserova dioda TRIMBLE 3300 DR

PRO4 A SP HD 150

LITE5

CLASSIC5 laserový dia¾komer

laserový dia¾komer

620-690 nm, < 0,95 mW

620-690 nm, < 0,95 mW

620-690 nm, < 0,95 mW

laserový dia¾komer

teodolit

Priemer výstupnej pupily

-

absolut./kont. absolut./kont. absolut./kont.

TECHNICKÉ PARAMETRE

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

PRO4

laserový dia¾komer

laserový dia¾komer

620-690 nm, < 0,95 mW

620-690 nm, < 0,95 mW

trieda laseru

-

2

7

14

14

2

rozsah merania

m

0,2 - 200

0,2 - 200

0,3 - 100

0,3 - 100

0,2 - 150

± 3,0

± 3,0

± 3,0

± 1,5

± 3,0

-

zobraz. jednotka

O

Najkratšia zaostrite¾aná vzdialenos

presnos merania mm

presnos merania

O

1,2 m

napájanie

V 2x1,5 typ AA 2x1,5 typ AA 4x1,5 typAAA 4x1,5 typAAA 4x1,5 typAA

systém

-

elektron.

elektron.

elektron.

hmotnos

g

prac. rozsah

O

± 5”

± 5”

± 5”

citlivos

O

dosah na 1 hranol

m

3000

3000

3000

dosah bez reflektora “R” / dosah “R” na reflektor

m

200 / 7500

200 / 7500

200 / 7500

meranie uhlov

metoda merania

kompenzátor

TOTÁLNE STANICE, TEODOLITY, LASEROVÉ ÏIALKOMERY NIVELAÈNÉ PRÍSTROJE STAVEBNÉ LASERY

Nivelaèné prístroje Zeiss, GeoFennel a CST - Presné geodetické a stavebné prístroje na urèenie vodorovnej roviny (horizontu) a na urèenie prevýšení a nadmorských výšok medzi bodmi. Uplatnenie predovšetkým na stavbách pri prenášaní výšok bodov na objektoch. V prípade prístrojov Zeiss uplatnenie pri najpresnejších meraniach výšok a prevýšení. Prístroje sa vyznaèujú vysokou presnosou merania a kvalitným kompenzátorom s ve¾kým rozsahom samoèinného urovnania do vodorovnej polohy. Prístroje je možné bezplatne kontrolova na stupnicovej základnici fy Geoteam. Na všetky prístroje poskytujeme autorizovaný záruèný a pozáruèný servis.

zväèšenie

FET 200

teodolit

totálna stanica totálna stanica totálna stanica Elektronické Stavebné totálne stanice Trimble Zeiss - Využívané predovšetkým stavebníkmi na úèely rýchleho a presného merania uhlov a dåžok. Možnos internej elektronickej registrácie nameraných údajov a spätné vytyèovanie parametrov. Prístroje zabezpeèujú odmeranie dåžky, horizontálneho, vertikálneho uhla, prevýšenia a výšky s najväèšou presnosou. Prístroje sú vybavené bezkonkurenènou optickou sústavou Zeiss. Na všetky prístroje poskytujeme autorizovaný záruèný a pozáruèný servis.

LASEROVÉ ÏIA¼KOMERY

GEOFENNEL GEOFENNEL

presnos / s reflexnou fóliou / s prizmou

napájanie hmotnos (vratane bat.)

30 mm

1,2 m Kruhy

400g , 360o

315

440

335

-

440

Priame èítanie

0.01g

0.1g

Odhad èítania

2/3/3

2/3/3

2/3/3

-

RS - 232C

RS - 232C

-

Rozsah pracovnej teploty

C

-20 až +50

-20 až +50

-20 až +50

-40oC do +50oC -40oC do +50oC

V / Ah

6 / 1,3

6 / 1,3

6 / 1,3

140x120x240

140x130x230

kg

3,5

3,5

3,5

Váha 3,8 kg

Váha 2,3 kg

O

(s batériou)

GEOFENNEL FET 200

400g , 360o

mm/m

prenos dát pracovná teplota

42 mm

0.002g

10cc

GEOFENNEL FET 500 DISTOTMlite5

SP HD 150 DISTOTMclassic5 DISTOTMpro4 / pro4 a

NIVELAÈNÉ PRÍSTROJE TECHNICKÉ PARAMETRE

zväèšenie priemer objektívu

TRIMBLE ZEISS AL 232 nivelaèný prístroj

TRIMBLE ZEISS AL 228 nivelaèný prístroj

TRIMBLE ZEISS AL 124 nivelaèný prístroj

CST Berger 24 x nivelaèný prístroj

GeoFennel NO. 10_22/32 x nivelaèný prístroj

x

32

28

24

22 / 24

20 / 22 / 26 / 32

mm

36

36

30

36

35 / 35 / 40 / 40 360 / 400 g

O

360 / 400 g

360 / 400 g

360 / 400 g

360 / 400 g

mm

1,1

1,4

2,2

3

3

mm/km

± 1,0 mm

± 1,5 mm

± 2 mm

± 2 mm

2,5 / 2,5 / 2,0 / 1,5

citlivos kompenzátora

O

0,2”

0,5”

0,5”

0,8”

0,8”

prac. rozsah kompenz.

O

15”

15”

15”

15”

15”

-20 až +55

20 až +55

20 až +55

20 až +55

-10 až +45

rozsah merania uhlov presnos mer. do 30 m presnos merania

pracovná teplota

O

C

O

C

-40 až 60

40 až 60

40 až 60

40 až 60

40 až 60

mm

200 x 100 x 120

200 x 100 x 120

200 x 100 x 120

220 x 110 x 130

220 x 110 x 130

min. vzdialenos

m

0,6

0,6

0,6

0,2

0,5

hmotnos

kg

1,6

1,6

1,6

1,7

1,8

skladovacia teplota dåžka x šírka x výška

TECHNICKÉ PARAMETRE

SP LL200 SP Gplus univerzálny infra- univerzálny laser èervený laser so sklonomerom

TRIMBLE ZEISS AL 228

CST Berger 24 x

GeoFennel NO. 10_22/32 x POTRUBNÉ LASERY

INTERIÉROVÉ A MULTIÈIAROVÉ LASERY

UNIVERZÁLNE EXTERIÉROVÉ LASERY

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

3D LASERY A LASERY NA RIADENIE ZEMNÝCH STROJOV

SP HV 600 univerzálny laser

SP 1452XL univerzálny laser

SP 1422 laser

SP 1452 univerzálny laser

GeoFennel FL 50 multièiarový laser

CST Gizmo multièiarový laser

SP DG 511/711

SP 3D Laserstation

SP GL 700 780

nm

780

635

635

635

635

635

4 x 635

635

5mW

780

-

I

IIIa

IIIa

IIIa

IIIa

IIIa

IIIa

IIIa

IIIa

II

II

mm/m

2,2 / 30

1,6 / 30

1,5 / 30

6,4 / 30

8 / 30

6,4 / 30

1,5 / 30

1,5 / 30

-

1,6 / 30

-10 až 25%

pracovny rozsah vizuálny / príjmaè

m

0 / 300

120 / 800

200 / 600

45 / 150

60 / 200

30 / 100

30

30

225

50

225 / 450

vodovzdornos

-

áno

áno

áno

áno

nie

áno

nie

nie

áno

áno

áno

rozsah samourovnania

´

30 min

11 min

5 stupòov, elektron. Servo

5 stupòov

-

5 stupòov

3,5 stupòa

3,5 stupòa

20 stupòov

6 stupòov

40 stupòov

realizacia roviny

-

Hz

Hz, V, sklon 0 - 25 stupòov

Hz, V

Hz, V

Hz, V

Hz, V

Hz, V1, V2, zenit

Hz, V

Hz, sklon

Hz, V

Hz, V, Sklon

LED príjmaè

-

HR200

HR500

HR500, CR600

LY3, HR500

HR500

HR500

-

-

RC500

LCD 3D

Rádio, CR600

ot/min

Infra

0, 50, 300, 600

0, 10, 80, 280, 800

-

-

-

-

300, 600, 900

-

15 min

30 min

15 min

Nie

Nie

Nie

-

-

-

15 min

30 min

C

-20 až +50

-20 až +50

-20 až +55

-20 až +50

-5 až +45

-20 až +45

-20 až +50

-20 až +50

-20 až +60

-10 až +50

-20 až +60

napájanie

V

1x1,5 V alkal.

4x1,2 V alkal.

2xNiMH dobij.

4x1,5 V dobij.

2x1,5 V alkal.

4x1,5 V dobij.

3x1,5 V NiMHdobij

3x1,5 V alkal.

NiMH

8 x NiMH dobij

6 x 1,5V dobij

doba prevádzky

h

100

120

50

15

40

15

15

20

64

9

2 týždòe

prípojka na statív

-

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

-

5/8

5/8

skenovanie

-

nie

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

-

nie

nie

laserová dióda trieda laseru presnos

rýchlos rotácie automatické vypnutie prevádzková teplota

O

0, 50, 300, 600 0, 10, 80, 280, 800 0, 50, 250, 600

STAVEBNÉ TABU¼KY

 

$


%

PRÍSTROJE PRE MERANIE A GEODÉZIU MEASURING APPARATUSES AND GEODESING INSTRUMENTS MESSGERÄTE UND GEODÄTISCHE GERÄTE

Geotech Èernyševského 26 851 01 Bratislava Slovenská republika

4

2

,

Tel.: 00421 / 2 / 624 108 23 Fax: 00421 / 2 / 624 108 23 e-mail: geotech@geotech.sk www.geotech.sk Tel.: 00420 / 283 842 620 Fax: 00420 / 283 842 621 e-mail: obchod@gefos.cz www.gefos.cz/leica

Gefos a.s. Kundratka 17 180 82 Praha 8 - Libeò Èeská republika

5

TECHNICKÉ ÚDAJE: TEODOLITY

MERAÈE VZDIALENOSTI

Univerzálne rotaèné stavebné lasery - novinky od najväèšieho amerického výrobcu Laser Alignment (Leica Group) s možnosou vytyèova automaticky vodorovnú aj zvislú rovinu a olovnicu. Majú maximálne vybavenie rotaèných laserov vrátane dia¾kového ovládania, vo¾by otáèok a skenovacieho uhla. Mimoriadne kvalitné protinárazové vyhotovenie ich predurèuje na nasadenie v extrémnych poveternostných podmienkach. Zopár charakteristík : vidite¾ný èervený laserový lúè; univerzálne nasadenie vonku aj vnútri; presná vodorovná a zvislá rovina; laserová olovnica; urovnanie motormi; vo¾ba rotácie; výstraha - signalizácia porušenia stability; dia¾kové ovládanie; nabíjate¾ná batéria; signalizácia stavu batérie; protinárazové vyhotovenie; ergonometrický tvar; vhodné aj na ovládanie mechanizmov; Lasery na riadenie mechanizmov projektovanie stavieb sa dnes nezaobíde bez výpoètovej techniky. Dnes je výsledkom projektovania poèítaèový model