Page 1


Velkommen til Langtjønnbua Fløterbu fra 1890-tallet. I permen finner du mer informasjon om buas historie m.m. • Vær forsiktig med åpen ild, spar ved til nestemann! • Rydd opp etter deg og sørg for at det er minst like trivelig som da du kom! Ikke legg igjen søppel, utstyr, matrester e.l.

Willkommen zu Langtjønnbua Holzflösserhütte aus den 1890er Jahren Im Ordner finden Sie mehr Informationen. • Seien Sie bitte vorsichtig mit dem Feuer und sparsam mit dem Brennholz. • Hinterlassen Sie bitte keine Abfälle, Ausrüstungsgegenstände, Essenreste od. ähnl. in der Hütte.

Kontakt: Statskog, tlf.: 07800 Statens Naturoppsyn, SNO Femund, tlf.: 62 45 88 96

2


VELKOMMEN! De åpne buene i Femundsmarka er kulturminner. De fleste ble i sin tid bygd og brukt som husvære for skogsarbeidere og fløtere. Noen av dem er også gamle seterbuer, andre ble satt opp som reine jakt- og fiskebuer.

I dag eies de fleste av de åpne buene i Femundsmarka av Statskog. Statskog har som mål å bevare buene i sin opprinnelige form og i sin opprinnelige funksjon som enkle overnattingsplasser for folk som ferdes i marka. Buene holdes derfor åpne for allmennheten.

Hvis du ønsker å fordype deg ytterligere i Femundsmarkas historie, finner du mye interessant stoff bl.a. i følgende publikasjoner: * Buer i Femundsmarka. Røros Museums- og historielag. Røros 2002 * Stor-Hans. Eneboeren i Femundsmarka. Røros Museums- og historielag. Røros ca. 1996 * Fløtningshistorie i Femundsmarka. Med fløterne og tømmerstokkene fra Rogen til Gjøsvika. Røros kommune. Røros 1997.

KONTAKT: Statskog, tlf.: 07800 Statens Naturoppsyn, SNO Femund, tlf.: 62 45 88 96

3


LANGTJØNNBUA Dette er den eldste fløterbua i Femundsmarka, satt opp som ljørbu (med åpent ildsted i midten) i 1890-åra. I 1946 ble den påbygd i høyden, og det ble satt inn en ovn. Restaurert i 1975. På 1700-tallet ble det gravd fløtningskanaler og bygd dammer i Langtjønnvassdraget, for å kunne fløte ved og tømmer fra Femunden til Røros. Senere ble kanalene gjort om til tømmerrenner. Langtjønnrenna mellom Store Langtjønna og Feragen er den lengste av dem. I Langtjønna ble tømmeret samlet i “bom” innafor ei lenke av flytende tømmerstokker, og slept over tjønna. I nyere tid ble det brukt en “varpbåt” til dette, dvs. en båt som er konstruert til å slepe tømmerbommer. Båten ble trukket over båtdraget mellom Langtjønna og Langtjønnbekken. Langs hele vassdraget mellom Nordvika og Feragshåen kan man finne minner etter fløtinga. Lenser (tømmerstokker som er lenket sammen) skulle holde tømmeret samlet under slep over vatna, eller hindre det i å sette seg fast langs land. Enkelte lensestokker ligger igjen langs vassdraget, og man kan også finne kjettinger som de var koplet sammen med. Fram til 1890-tallet ble lensestokkene bundet sammen med vier. Disse ble vridd ved hjelp av et hull i stammen på ei furu. Slike furutrær med hull i ble kalt “bomtall”*, og noen av dem står fortsatt. Ved Stensundet ligger dessuten rester etter ei gammel fløterbu. Tømmerfløtinga opphørte på 1970-tallet. 1994-1996 ble rennene og dammene restaurert som en viktig del av verdenskulturminnet Røros. * Tall = furu på svensk

4


REGLER FOR BRUK AV DE ÅPNE BUENE Buene er åpne for alle for ei kvilestund eller for å ligge over ei natt. * Vennligst ikke etabler deg i ei bu for et lengre opphold.

Buene er utstyrt med vassbøtte, øks, sag, feiekost og feiebrett. * Vennligst ikke legg igjen privat utstyr eller matforråd.

Vær forsiktig med bruk av åpen ild, stearinlys og fyring i ovnen. * Vennligst merk: Sølvpapir, aluminiumsbokser og lignende brenner ikke fullstendig opp. Det må tas med som søppel!

Det er Statskog og Statens Naturoppsyn SNO som sørger for vedforsyning til buene. For alle andre er det forbudt å felle eller å sage av greiner på levende eller døde trær. * Veden kjøres som regel fram til bua som hele stranger. Saging og kløving av veden overlates til brukerne. Vennligst hjelp til med å reise opp igjen vedstranger som evt. måtte ha falt ned, slik at de ikke blir liggende i snøen. Hjelp oss med å begrense vedforbruket - ikke bruk veden til leirbål ute!

Rydd opp etter deg inne og ute når du forlater bua. Tøm vassbøtta og sett den med bunnen opp ved avreise. * VENNLIGST MERK: Det finnes ingen regelmessig og organisert søppelrenovasjon her. Det betyr: Alt avfall og tom emballasje, flasker, matrester, etc., må tas med når du forlater bua!

Vennligst legg igjen opptenningsved for de som kommer til bua etter deg. * La alltid et lag aske være igjen i ovnen, det beskytter den.

5


WILLKOMMEN! Die offenen Hütten in der Femundsmark sind Kulturdenkmäler. Sie wurden einst als Unterkünfte für Waldarbeiter und Holzflösser erbaut und benutzt. Einige waren auch Almhütten, oder sie dienten Jägern und Fischern als Unterkunft. Heute befinden sich die meisten der Hütten im Eigentum des staatlichen Forstbetriebes Statskog. Statskog hat zum Ziel, die Hütten in ihrer ursprünglichen Form und Funktion zu bewahren, als einfache Unterkünfte für Leute, die in der Femundsmark unterwegs sind. Die Hütten stehen deshalb jedermann offen.

Wenn Sie sich noch mehr in die Geschichte der Femundsmark vertiefen wollen, finden Sie interessanten Stoff u.a. in folgenden Publikationen: * (norw.) Buer i Femundsmarka. Røros Museums- og historielag. Røros 2002 * (norw.) Stor-Hans. Eneboeren i Femundsmarka. Røros Museums- og historielag. Røros ca. 1996 * (norw.) Fløtningshistorie i Femundsmarka. Med fløterne og tømmerstokkene fra Rogen til Gjøsvika. Røros kommune. Røros 1997.

KONTAKT: Statskog, Tel.: 07800 Aufsichtsdienst im Nationalpark, SNO Femund, Tel.: 62 45 88 96

6


Langtjønnbua Dies ist die älteste Holzflösserhütte in der Femundsmark, erbaut in den 1890er Jahren mit einer offenen Feuerstelle in der Mitte, 1946 höher gebaut und mit einem Ofen versehen. Restauriert 1975. Im 18. Jh. wurden hier Kanäle gegraben und Dämme gebaut, um Holz vom Femund-See hinunter nach Røros flössen zu können. Später wurden die Kanäle zu Flossrinnen umgebaut. Die Langtjønnrenna zwischen Store Langtjønna und Feragen ist die längste davon. Auf der Langtjønna wurden die Holzstämme in einer Schwimmkette aus zusammengebundenen Stämmen gesammelt und mit einem Floss oder Boot über den See geschleppt. Das in neuerer Zeit dazu benutzte Boot wurde anschliessend auf den eigens dazu errichteten hölzernen Schienen in den nächsten See befördert. Immer wieder stösst man an den Gewässern zwischen Nordvika und Feragen auf Zeugen der Holzflösserei: Zusammengekettete Baumstämme hielten das geflösste Holz auf den Seen zusammen, oder sie verhinderten, dass es sich am Ufer festkeilte. Einzelne Stämme dieser Baumstammketten liegen noch am Ufer, oder man kann Stücke der Ketten finden, mit denen sie zusammengebunden waren. Bis zum Ende des 19.Jh. band man diese Stämme mit Weidenruten zusammen. Die Weidenruten wurden mit Hilfe eines Loches in einer Kiefer gedreht. Einige dieser Kiefern mit einem Loch im Stamm stehen heute noch. Bei Stensundet liegen ausserdem die Reste einer alten Flösserhütte. Die Holzflösserei hörte in den 1970er Jahren auf. 1994-1996 wurden die Rinnen und Dämme als ein wichtiger Teil des Weltkulturerbes Røros restauriert.

7


REGELN FÜR DIE BENUTZUNG DER OFFENEN HÜTTEN Die Hütten stehen jedermann zur Benutzung für eine Rast oder eine Übernachtung offen. * Richten Sie sich jedoch bitte nicht für einen längeren Aufenthalt ein. Die Hütten sind mit Wasserkübel, Axt, Säge, Besen und Kehrichtschaufel ausgestattet. * Hinterlassen Sie bitte keine private Gegenstände, Essensvorräte od. ähnl. in der Hütte. Seien Sie vorsichtig mit Kerzen und mit dem Feuern im Ofen sowie draussen. * Bitte beachten: Silberpapier, Aluminiumsdosen u. ähnl. verbrennen nicht vollständig, und müssen als Abfall mitgenommen werden! Für die Brennholzversorgung sorgt Statskog zusammen mit dem Nationalpark-Aufsichtsdienst. Für alle anderen ist das Fällen von lebenden oder toten Bäumen sowie das Absägen von Ästen verboten. * Das Sägen und Spalten der Brennholzstämme wird den Benutzern der Hütte überlassen. Helfen Sie bitte, evtl. umgefallene Brennholzstämme wieder aufzustellen, damit sie nicht unter dem Schnee liegenbleiben. Helfen Sie uns, Brennholz zu sparen: Brauchen Sie das Holz nicht für Lagerfeuer im Freien! Bevor Sie die Hütte verlassen, räumen Sie bitte drinnen und draussen auf. Leeren Sie den Wasserkübel und kehren Sie ihn um (Boden nach oben). *BITTE BEACHTEN: Es gibt hier keine regelmässige Müllabfuhr! Sämtliche Abfälle, leere Verpackungen, Flaschen, Essensreste, etc., müssen beim Verlassen der Hütte mitgenommen werden! Machen Sie für Ihre Nachfolger bitte Kleinholz/Späne zum Anfeuern bereit. * Lassen Sie bitte eine kleine Schicht Asche im Ofen - sie schützt den Ofen.

8


Betaling Bruken av buene koster i prinsippet ingenting. Vedlikehold, nødvendige reparasjoner og vedforsyning medfører likevel betydelige kostnader. Du kan bidra til å opprettholde tilbudet med åpne buer også i framtida, ved å betale et frivillig beløp inn på kontoen nedenfor.

TUSEN TAKK!

Bezahlung Die Benutzung der Hütten ist im Prinzip frei. Der Unterhalt, notwendige Reparationen sowie die Brennholzversorgung verursachen jedoch beträchtliche Kosten. Sie können mithelfen, das Angebot der offenen Hütten auch in der Zukunft aufrecht zu erhalten, indem Sie einen freiwilligen Beitrag auf untenstehendes Konto einzahlen.

VIELEN DANK!

Adresse: Statskog SF, Serviceboks 1016, 7809 Namsos Konto nr. 8200.06.58800 IBAN NO75 8200 0658 800 BIC-adresse DNBANOKKXXX

9


Velkommen til Statskog!

Friluftsliv Statskog er fellesskapets grunneier. Vi arbeider aktivt for at flere skal ta del i et rikt friluftsliv. På våre skilt står det “Velkommen” - hva annet skulle det stå? Vi samarbeider med en rekke aktører for å gjøre dørstokkmila kortere.

Jakt Statskog er landets største tilbyder av småviltjakt og storviltjakt. Vi har attraktive tilbud for alle jegere, enten du er lidenskapelig elgjeger eller foretrekker fjellrypa. Flere steder tilbyr vi opplæringsjakt på storvilt.

Fiske Er du pasjonert fluefisker eller sverger du til slukfiske? Fiske hos Statskog er uansett lett tilgjengelig for alle. Enkelte steder selger vi garnkort og leier ut båter.

Hyt ter Våre utleiehytter har gjennomgående enkel standard, men har nødvendig utrustning for en fin tur med familie og venner. Ved flere hytter er båt med i leien. I tillegg til utleiehytter finner du enkelte steder åpne buer.

Søk, finn og bestill våre tilbud på www.inatur.no

Hyttebok langtjønnbua 2007  

Langtjønnbua er en av Statskogs åpne buer i Femundsmarka. Du finner informasjon og kartbeskrivelse på godtur.no

Hyttebok langtjønnbua 2007  

Langtjønnbua er en av Statskogs åpne buer i Femundsmarka. Du finner informasjon og kartbeskrivelse på godtur.no

Advertisement