Page 1

EWIDENCJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Opracowanie wykonane w oparciu o wojewódzką i gminną ewidencję zabytków w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie przez Łukasza Konarzewskiego Cieszyn, czerwiec – lipiec 2010 r. Ostatnio aktualizowane w czerwcu 2014 r.


SPIS TREŚCI: Spis treści ....................................... 2 str. Wstęp ............................................. 3 str. Ważniejsze skróty .......................... 3 str. Cieszyn .......................................... 4 str. Gmina Brenna .............................. 20 str. Gmina Chybie............................... 23 str. Gmina Dębowiec........................... 25 str. Gmina Goleszów........................... 30 str. Gmina Hażlach.............................. 36 str. Gmina Istebna............................... 39 str. Miasto i Gmina Skoczów.............. 48 str. Miasto i Gmina Strumień.............. 57 str. Miasto Ustroń................................ 63 str. Miasto Wisła................................. 72 str. Gmina Zebrzydowice.................... 77 str.

2


Wstęp Ewidencja zabytków powiatu cieszyńskiego stanowi zestawienie obiektów nieruchomych, będących wytworem człowieka, głównie z zakresu architektury i budownictwa o różnych funkcjach użytkowych, posiadających walory historyczne i artystyczne. Zestawienie to powstało na podstawie zgromadzonych w poprzednich latach materiałów oraz informacji pochodzących z Delegatury w Bielsku-Białej – Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, a także danych z gminnych ewidencji zabytków kilku spośród 12 gmin powiatu cieszyńskiego. We wspomnianym Urzędzie oraz w gminach ewidencja zabytków jest prowadzona w formie zbiorów kart z naniesionymi adresami i nazwami, z których każda powinna być zaopatrzona zdjęciem. Gminną ewidencję zabytków na terenie powiatu cieszyńskiego do chwili obecnej wykonały Dębowiec, Goleszów, Skoczów, Ustroń i Wisła. Gminna ewidencja zabytków, oprócz właściwego zidentyfikowania zasobów wartościowych kulturowo obiektów nieruchomych, służy do określania obszarów ochrony kulturowej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Podstawę prawną do wykonania gminnej ewidencji zabytków stanowi art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z późn. zm.). W myśl cytowanej ustawy ewidencja zabytków jako całość, stanowi również podstawę i przesłankę merytoryczną do sporządzania gminnych, powiatowych lub wojewódzkich programów opieki nad zabytkami. Dnia 28 czerwca 2010 r. Rada Powiatu Cieszyńskiego przyjęła w drodze uchwały Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami w Powiecie Cieszyńskim na lata 2010-2013. Gminny Program Opieki nad Zabytkami, spośród gmin powiatu cieszyńskiego posiada obecnie Skoczów. Program ten został przyjęty w drodze uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w 2008 r. Ze względu na fakt, że obiekty ujęte w rejestrze zabytków z terenu powiatu cieszyńskiego zostały wymienione w Programie Opieki nad Zabytkami w Powiecie Cieszyńskim, znajdującym się osobno także na stronie internetowej powiatu cieszyńskiego, pominięto je już w zestawieniu ewidencji zabytków powiatu cieszyńskiego. Ponieważ ewidencja zabytków jest zbiorem podlegającym zmianom, będzie ona w przypadku powiatu cieszyńskiego w miarę możliwości sprawdzana i weryfikowana. Dlatego, w sytuacji dostrzeżenia ewentualnych błędów (np. obiekt już nie istnieje lub utracił walory historyczne i artystyczne) uprzejmie prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie w celu dokonania stosownych sprostowań lub poprawek. Ważniejsze skróty: bud. - budynek dobud. – dobudowany drewn. – drewniany gospod. – gospodarczy j. ob. – jak obok mur. - murowany przeb. - przebudowany przeł. – przełom ok. – około w. - wiek wł. – właściciel zał. - założony zręb. – w konstrukcji zrębowej obiekt – przekreślenie oznacza wykreślenie z ewidencji 3


EWIDENCJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Z TERENU POWIATU CIESZYŃSKIEGO (2512 obiekty bez Cieszyna i 3252 obiekty z Cieszynem – 740 obiektów) CIESZYN (740 obiektów) 1. Kościół p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny, ul. Kościuszki 30 – Cieszyn-Bobrek, mur., przeł. XIX i XX w. 2. Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Wiosenna 6 – Cieszyn-Krasna, mur., pocz. XX w. 3. Kaplica ewangelicko-augsburska ul. Bielska – Cieszyn-Krasna, mur., przeł. XIX i XX w. 4. Kościół p.w. Opatrzności Bożej, ul. Kościelna/Ładna – Cieszyn-Pastwiska, mur., pocz. XX w. 5. Skrzydło „C” Zespołu Klasztornego o.o. Bonifratrów – pl. ks. J. Londzina 1 na działce nr 41 obr. 33 6. Krzyż kamienny z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego ul. Bielska 103 – na terenie prywatnej posesji 7. Kapliczka domkowa, ul. Bobrecka – pod wiaduktem, nad rzeczką Bobrówką 8. Kapliczka domkowa, ul. Błogocka – obok nr 46 9. Krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, ul. Dębowa – na przeciw nr 91 10. Krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, ul. Frysztacka 51 – obok młyna 11. Kapliczka domkowa, ul. Frysztacka nr 60 – przy mostku 12. Krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, ul. Frysztacka – przed wiaduktem(na działce nr 64/10 obr.68 13. Figura Chrystusa na cokole, Górny Rynek – na środku placu 14. Figura św. Jana Nepomucena, Górny Rynek – zaułek na elewacji bocznej budynku w przy narożniku Górnego Rynku – z ulicą Jana Kochanowskiego 15. Figura Chrystusa – Górny Rynek/Wyższa Brama – na dziedzińcu wewnętrznym klasztoru Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeuszka 16. Figura św. Floriana – Górny Rynek/Wyższa Brama – na dziedzińcu wewnętrznym klasztoru Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeuszka 17. Krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, ul. Hallera 126 – na terenie prywatnej posesji 18. Kapliczka domkowa – ul Hażlaska/Chopina 19. Kapliczka słupowa ul. Hażlaska/Katowicka na wzgórzu zwanym Bożą Męką 20. Krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, ul.Katowicka 1 – na skarpie przed klasztorem Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego Św. Franciszka 21. Kapliczka domkowa św. Barbary, w elewacji budynku przy ul. Kochanowskiego 8 22. Krzyż z Chrystusem Ukrzyżowanym, plac Św. Krzyża przy kościele p.w. św. Marii Magdaleny, piaskowiec, XVIII w. 23. Krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, plac ks. Londzina – obok apteki „U Miłosiernych” 24. Krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, ul. Pikiety przy nr 107 25. Krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, ul. Przepilińskiego – obok nr 17 26. Kapliczka domkowa – ul. Puńcowska 93 27. Kapliczka domkowa – ul. Puńcowska – obok nr 48 28. Kapliczka słupowa ul. Puńcowska – obok nr 129 29. Fontanna z figurą św. Floriana na Rynku – piaskowiec, XIX w. 4


30. Kolumna z posągiem Madonny z Dzieciątkiem na Starym Targu, kamienne, posąg z XV w. (obecnie współczesna replika) na kolumnie z XIX w.; oryginał posągu przechowywany jest w Muzeum Śląska Cieszyńskiego 31. Figura Madonny – Stary Targ 7/Mennicza 11 32. Figura św. Franciszka – ul. Szersznika – dziedziniec klasztoru Braci Mniejszych – Franciszkanów 33. Figura św. Jana Nepomucena przy elewacji bocznej budynku ul. Zamkowa 4a 34. Figura św. Jana Nepomucena, ul. Żeromskiego 1 – przy dawnym dworze Stanowskich w Cieszynie-Błogocicach 35. Krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, ul. Żeromskiego/Łowiecka w Cieszynie Błogocicach na działce nr 68/4 obr. 60 36. Pomnik Mieszka I Cieszyńskiego – Lasek Miejski przy ul 3 Maja 37. Pomnik Bohaterów Gminy Krasnej poległych w latach 1914-1920 ul. Bielska – Cieszyn-Krasna 38. Pomnik Niepodległości ul. Hallera – międzywojenny 39. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki, ul. Kościuszki, Cieszyn-Bobrek 40. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki obok kościoła, ul. Bielska, Cieszyn-Krasna 41. Cmentarz ewangelicki, ul. Bielska, Cieszyn-Krasna 42. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki Cieszyn-Marklowice 43. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki Cieszyn-Mnisztwo 44. Kaplica cmentarna, ul. Hallera 122, Cieszyn-Mnisztwo, mur., przeł. XIX i XX w. 45. Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Kościelna, Cieszyn-Pastwiska 46. Park przyszpitalny ul. Bielska, założony pod koniec XIX w. 47. Park Mieszka I, ul. 3 Maja, założony w okresie międzywojennym 48. Park Pokoju ul. T. Regera, XIX-XX w. 49. Park przy kościele p.w. Przenajświętszej Trójcy, XVII-XX w. 50. Park przy kościele p.w. św. Jerzego, XV i XIX-XX w. 51. Park przy kościele ewangelicko-augsburskim – Jezusowym (d. cmentarz ewangelicki), Plac Kościelny, XVIII-XX w. 52. Kamienica ul. Bednarska 1, mur. ok. 1902 r. 53. Kamienica ul. Bednarska 3, mur. k. XIX w. 54. Kamienica ul. Bednarska 5, mur. ok. 1910 r. 55. Kamienica ul. Bielska 2, mur. 2 poł. XIX w. 56. Zespół zabudowań Szpitala Śląskiego i mur oporowy ul. Bielska 4, mur. k. XIX w. – l. 30-te XX w. 57. Kamienica ul Bielska 5, mur. k. XIX w. 58. Kamienica ul. Bielska 7, mur. k. XIX w. 59. Kamienica ul. Bielska 9/Chrobrego 29, mur. k. XIX w. 60. Kamienica ul. Bielska 10, mur. k. XIX w. 61. Kamienica ul. Bielska 11, mur. k. XIX w. 62. Kamienica ul. Bielska 11a, mur. k. XIX w. 63. Budynek ul. Bielska 12/Chrobrego 31, mur. 64. Kamienica ul. Bielska 14, mur. p. XX w. 65. Kamienica ul. Bielska 16, mur. p. XX w. 66. Kamienica ul. Bielska 18, mur. ok. 1900 r. 67. Kamienica ul. Bielska 20, mur. ok. 1920 r. 68. Kamienica ul. Bielska 22, mur. ok. 1920 r. 69. Kamienica ul. Bielska 28, mur. XX w. 70. Budynek ul. Bielska 30 71. Kamienica ul. Bielska 31, mur. p. XX w. 72. Kamienica ul. Bielska 32, mur. p. XX w. 5


73. Kamienica ul. Bielska 33, mur. p. XX w. 74. Kamienica ul. Bielska 34, mur. p. XX w. 75. Kamienica ul. Bielska 35, mur. p. XX w. 76. Kamienica ul. Bielska 36, mur. p. XX w. 77. Kamienica ul. Bielska 37, mur. 1930 r. 78. Budynek ul. Bielska 40, mur. ok. 1900 r. 79. Kamienica ul. Bielska 46, mur. ok. 1900 r. 80. Bud. mieszkalny ul. Bielska 48, mur. p. XX w. 81. Kamienica ul. Bielska 50, mur. p. XX w. ? 82. Budynek ul. Bielska 52, mur. 83. Kamienica ul. Bielska 56, mur. p. XX w. 84. Kamienica ul. Bielska 58, mur. k. XIX w. 85. Kamienica ul. Bielska 60 mur. XIX/XX w. 86. Budynek- Wydziały Uniwersytetu Śląskiego Cieszynie, ul. Bielska 62, mur. p. XX w. 87. Budynek, ul. Bielska 67 88. Budynek, ul. Bielska 72 89. Budynek, ul. Bielska 74 90. Willa ul. Bielska 131, l. 20-te XX w. 91. Budynek ul. Bielska 155 92. Budynek ul. Bielska 211 93. Budynek, ul. Błogocka 1 94. Budynek, ul. Błogocka 3 95. Willa ul. Błogocka 4, mur. k. XIX w. 96. Willa ul. Błogocka 6, mur. k. XIX w. 97. Willa ul. Błogocka 8, mur. p. XX w. 98. ul. Błogocka 9 ? 99. Willa ul. Błogocka 10, mur. p. XX w. 100. Budynek, ul. Błogocka 11 101. Willa ul. Błogocka 12, mur. k. XIX w. 102. ul. Błogocka 13 ? 103. Willa ul. Błogocka 14, mur. l. 20-te XX w. 104. Willa ul. Błogocka 16, mur. l. 30-te XX w. 105. Willa ul. Błogocka 18, mur. l. 30-te XX w. 106. ul. Błogocka 19 ? 107. Willa ul. Błogocka 20, mur. l. 30-te XX w. 108. Willa ul. Błogocka 22, mur. l. 30-te XX w. 109. Willa ul. Błogocka 23, mur. 110. Budynek ul. Błogocka 24, mur. l. 30-te XX w. 111. Budynek ul. Błogocka 27, mur. 112. Budynek ul. Błogocka 30a-b-c, mur. XIX/XX w. 113. Budynek ul. Błogocka 32 i 32a, mur. 114. Bud. mieszkalny ul. Błogocka 34, mur. XIX/XX w. 115. Bud. mieszkalny ul. Błogocka 36 mur. XIX/XX w. 116. Bud. mieszkalny ul. Błogocka 40 mur. XIX/XX w. 117. Bud. mieszkalny ul. Błogocka 42 mur. XIX/XX w. 118. Bud. mieszkalny ul. Błogocka 44 mur. XIX/XX w. 119. Bud. mieszkalny ul. Błogocka 46 mur. XIX/XX w. 120. Bud. mieszkalny ul. Błogocka 62 mur. XIX/XX w. 121. Bud. mieszkalny ul. Błogocka 63 mur. XIX/XX w. 122. Bud. mieszkalny ul. Błogocka 64 mur. XIX/XX w. 123. Bud. mieszkalny ul. Błogocka 66 mur. XIX/XX w. 6


124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174.

Kamienica ul. Bobrecka 5, mur. l. 30-te XX w. Kamienica ul. Bobrecka 7, mur. p. XX w. Kamienica ul. Bobrecka 8, mur. p. XIX w. Kamienica ul. Bobrecka 10, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Bobrecka 11, mur. k. XIX w. Kamienica ul. bobrecka 16, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Bobrecka 17, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Bobrecka 18, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Bobrecka 19, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Bobrecka 21, mur. p. XX w. Dom ul. Bobrecka 22, mur. p. XX w. Budynek i garaż ul. Bobrecka 23, mur. ok. 1930 r./ garaż p. XX w. Kamienica ul. Bobrecka 28, mur. ok. 1930 r. Kamienica ul. Bóżnicza 7, mur. p. XIX w. Budynek, ul. Brodzińskiego 9 Budynek, ul. Brodzińskiego 25 Budynek, ul. Brodzińskiego 27 Budynek, ul. Brodzińskiego 31 Kamienica ul. Browarna 3, mur. k. XIX w. Budynek, ul. Bucewicza 1 Budynek, ul. Bucewicza 25 Dom ul. Chopina 16, mur. Dom ul. Chopina 20, mur. Dom ul. Chopina 21, mur. Dom ul. Chopina 23, mur. Dom ul. Chopina 33, mur. Dom ul. Chrobrego 1, mur. p. XX w. Dom mieszkalny ob. Przedszkole ul. Chrobrego 1, mur. p. XX w. Kamienica ul. Chrobrego 3, mur. p. XX w. Kamienica ul. Chrobrego 4, mur. p. XX w. Kamienica ul. Chrobrego 10, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Chrobrego 11, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Chrobrego 13, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Chrobrego 15, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Chrobrego 17, mur. k. XIX w. Budynek ul. Chrobrego 19/Wyspiańskiego 1, k. XIX w. Kamienica ul. Chrobrego 23, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Chrobrego 25, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Chrobrego 27, mur. k. XIX w. Budynek, ul. Chrobrego 29/Bielska 9 Kamienica ul. Chrobrego 31/Bielska 12, mur. l. 20-te XX w. Kamienica ul. Chrobrego 33, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Chrobrego 37, mur. l. 30-te XX w. Kamienica ul. Chrobrego 39, mur. l. 30-te XX w. Budynek, ul. Cieniały 5 Budynek, ul. Cieniały 7A Budynek, ul. Czytelni Ludowej 4 Zespół budynków browaru ul. Dojazdowa 4, mur. Budynek dawnej zajezdni tramwajowej, ul. Dojazdowa 17, mur. p. XX w. Budynek pl. Dominikański 1, mur. l. 90-te XIX w. Budynek pl. Dominikański 2, mur. 2 poł. XIX w. 7


175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225.

Budynek pl. Dominikański 3, mur. XVII/ XVIII w. Budynek pl. Dominikański 4/Sejmowa 3, mur. k. XIX w. Budynek, ul. Dworcowa 8 Dom ul. Filasiewicza 20, mur. Dom ul. Filasiewicza 22, mur. Kamienica ul. Frysztacka 1, mur. XIX w. Kamienica ul. Frysztacka 2, mur. Kamienica ul. Frysztacka 3, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Frysztacka 5, mur. Kamienica ul. Frysztacka 7, mur. p. XX w. Kamienica ul. Frysztacka 9, mur. k. XIX w. Dom ul. Frysztacka 12, mur. l. 20-te XX w. Kamienica ul. Frysztacka 19, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Frysztacka 27, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Frysztacka 32, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Frysztacka 34, mur. p. XX w. Kamienica ul. Frysztacka 35, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Frysztacka 36, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Frysztacka 38, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Frysztacka 40, mur. k. XIX w. Zespół zabudowań szkolnych ul. Frysztacka 44, 46, 48, mur. p. XX w. Budynek, ul. Frysztacka 45 Bud. mieszkalny ul. Frysztacka 47, mur. k. XIX w. Młyn ul. Frysztacka 51, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Garncarska 1/Górny Rynek 3, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Garnacarska 2, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Garncarska 3, mur. 2 poł. XIX w. Budynek ul. Garnacarska 5, mur. l. 20-te XX w. Kamienica ul. Garncarska 7, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Garncarska 9, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 3, mur. XIX/XX w. Kamienica ul. Głęboka 4/Olszaka 2, mur. ok. 1900 r. Kamienica ul. Głęboka 6/Olszaka 1, mur. ok. 1912 r. Kamienica ul. Głęboka 7/Sejmowa 1, mur. p. XX w. Kamienica ul. Głęboka 10, mur. p. XX w. Kamienica ul. Głęboka 12, mur. Kamienica ul. Głęboka 13/Trzech Braci 6, mur. XIX/XX w. Kamienica ul. Głęboka 16/ Stary Targ 1, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 18, mur. 1 poł XIX w. Kamienica ul. Głęboka 20, mur. 1 poł. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 22, mur. XVIII w. Kamienica ul. Głęboka 24, mur. XVII/XVIII w. Kamienica ul. Głęboka 25, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 26, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 27, mur. XVII w. Kamienica ul. Głęboka 28, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 29, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 30, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 32, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 33, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 34, mur. p. XX w. 8


226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276.

Kamienica ul. Głęboka 35, mur. p. XX w. Kamienica ul. Głęboka 36, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 38, mur. ok. 1900 r. Kamienica ul. Głęboka 40, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 42, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 44/Mennicza 54, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 45, mur. ok. 1910 r. Kamienica ul. Głęboka 46, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 47, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 49, mur. p. XX w. Kamienica ul. Głęboka 50, mur. p. XX w. Kamienica ul. Głęboka 52, mur. ok. 1900 r. Kamienica ul. Głęboka 53, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 54, mur. ok. 1900 r. Kamienica, ul. Głęboka 55 Kamienica ul. Głęboka 56, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 57, mur. ok. 1900 r. Kamienica ul. Głęboka 58, mur. ok. 1900 r. Kamienica ul. Głęboka 59, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Głęboka 60, mur. poł. XIX w. Kamienica z oficyną ul. Głęboka 62, mur. ok. 1900 r. Kamienica ul. Głęboka 64, mur. p. XX w. Willa ul. Gołębia 1, mur. l. 30-te XX w. Budynek mieszkalny ul. Gołębia 4, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Górna 5, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Górna 6, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Górna 7, mur. ok. 1900 r. Kamienica ul. Górna 8, mur. Budynek mieszkalny ul. Górna 9, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Górna 12, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Górna 14, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Górna 16, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Górna 17, mur. l. 20-te XX w. Kamienica ul. Górna 18, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Górna 19, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Górny Rynek 2, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Górny Rynek 3/Garncarska 1, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Górny Rynek 4, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Górny Rynek 5, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Górny Rynek 10, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Górny Rynek 12, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Hajduka 3, mur. 1905 r. Kamienica ul. Hajduka 5, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Hjaduka 7, mur. k. XIX w. Dworzec kolejowy ul. Hajduka 10, mur. XIX/XX w. Kamienica ul. Hajduka 11, mur. p. XX w. Kamienica ul. Hajduka 13, mur. 1901 r. Kamienica ul. Hajduka 15, mur. p. XX w. Dom ul. Hallera 1, mur. k. XIX w. Dom ul. Hallera 3, mur. k. XIX w. Dom ul. Hallera 5, mur. XIX/XX w. 9


277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327.

Budynek ul. Hallera 21, mur. Budynek ul. Hallera 23, mur. Budynek ul. Hallera 29, mur. Budynek ul. Hallera 31, mur. Budynek ul. Hallera 33, mur. Budynek ul. Hallera 35, mur. Budynek ul. Hallera 46, mur. Budynek ul. Hallera 126, mur. Budynek ul. Hallera 163, mur. Kamienica ul. Hażlaska 2, mur. Kamienica ul. Hażlaska 4, mur. Kamienica ul. Hażlaska 6, mur. Kamienica ul. Hażlaska 7, mur. p. XX w. Kamienica ul. Hażlaska 9, mur. p. XX w. Kamienica ul. Hażlaska 11, mur. p. XX w. Kamienica ul. Hażlaska 13, mur. p. XX w. Kamienica ul. Hażlaska 15, mur. 1909 r. Zespół zabudowań dawnego folwarku ul. Hażlaska 27, mur. XVIII/XIX w. Budynek ul. Hażlaska 30, mur. Budynek ul. Hażlaska 52, mur. Budynek ul. Hażlaska 55, mur. Budynek ul. Hażlaska 82, mur. Willa ul. Janusza 1, mur. p. XX w. Willa ul. Janusza 3, mur. p. XX w. Budynek, ul. Janusza 4 (budynek na działce nr 13/5) Budynek, ul. św. Jerzego 3 Kamienica ul. Jordana 3, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Jordana 5, mur. k. XIX w. Budynek, ul. Jordana 6 (Miarki 13) Młyn ul. Kantora 5 Kamienica ul. Katowicka 4, mur. Kamienica ul. Katowicka 8, mur. Budynek mieszkalny ul. Katowicka 25, mur. Budynek, ul. Katowicka 196 Kamienica ul. Kiedronia 3, mur. k. XIX w. Budynek ul. Kochanowskiego 1/Szersznnika 11, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Kochanowskiego 2, mur. poł. XIX w. Kamienica wraz z murem granicznym ul. Kochanowskiego 3, mur. Kamienica ul. Kochanowskiego 4, mur. p. XIX w. Sala gimnastyczna ul. Kochanowskiego 5, mur. poł. XIX w. Budynek – dom opieki ul. Korfantego 1, mur. 1887 r. Kamienica ul. Korfantego 7, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Korfantego 9, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Korfantego 10, mur. l. 30-te XX w. Kamienica ul. Korfantego 11, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Korfantego 13, mur. 1889 r. Kamienica ul. Korfantego 15, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Korfantego 21, mur. l. 30-te XX w. Budynek mieszkalny ul. Korfantego 22, mur. l. 30-te XX w. Budynek mieszkalny ul. Korfantego 24, mur. l. 30-te XX w. Budynek mieszkalny ul. Korfantego 28, mur. l. 30-te XX w. 10


328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377.

Budynek mieszkalny ul. Korfantego 30, mur. l. 30-te XX w. Budynek mieszkalny ul. Korfantego 33, mur. l. 30-te XX w. Budynek ul. Korfantego 34, mur. Budynek mieszkalny ul. Korfantego 36, mur. Budynek- dawne gimnazjum miejskie pl. Kościelny 5, mur. 1869 r. Budynek- dawne alumneum pl. Kościelny 6, mur. 2 poł. XIX w. Budynek mieszkalny pl. Kościelny 7/ Wyższa Brama 18, mur. 2 poł. XIX w. Willa pl. Kościelny 8, mur. 2 poł. XIX w. Budynek mieszkalny pl. Kościelny 9, mur. poł. XIX w. Budynek mieszkalny pl. Kościelny 10, mur. poł. XIX w. Budynek plus ogrodzenie ul. Kraszewskiego 2, mur. ok. 1900 r. Budynek ul. Kraszewskiego 4, mur. ok. 1900 r. Budynek ul. Kraszewskiego 9, mur. Zespół zabudowań ul. Kraszewskiego 11, mur. p. XX w. Budynek mieszkalny ul. Kraszewskiego 11a, mur. Budynek ul. Kraszewskiego 13, mur. Budynek mieszkalny ul. Kubisza 1, mur. l. 20-te XX w. Budynek mieszkalny ul. Kubisza 4, mur. l. 30-te XX w. Budynek ul. Kubisza 8, mur. l. 30-te XX w. Budynek ul. Kubisza 10, mur. l. 30-te XX w. Budynek, ul. Liburnia 2 Budynek, ul. Liburnia 17 Budynek, ul. Liburnia 43 Willa ul. Ligonia 4, mur. l. 20-te XX w. Budynek ul. Ligonia 7, mur. Budynek ul. Ligonia 9, mur. p. XX w. Budynek ul. Limanowskiego 1, mur. ok. 1910 r. Kamienica ul. Limanowskiego 3, mur. XIX/XX w. Budynek wraz z oficyną ul. Limanowskiego 6, mur. 2 poł. XIX w. Budynek ul. Limanowskiego 7, mur. XIX/XX w. ul. Limanowskiego 10/ul. Pokoju 2, mur. p. XX w. Piwnice podziemne pod Parkiem Pokoju ul. Limanowskiego – wejście przez Muzeum przy ul. Regera 6, mur. Budynek szkoły pl. Londzina 3, mur. p. XX w. Budynek, ul. Łączna 18 Budynek, ul. Łączna 20 Budynek, ul. Łączna 21 Budynek, ul. Łączna 22 Budynek, ul. Łączna 24/Wałowa 2 Budynek, ul. Łukowa 1 Budynek, ul. Łukowa 2 Budynek, ul. Łukowa 3 Budynek, ul. Łukowa 4 Budynek, ul. Łukowa 5 Budynek, ul. Łukowa 6 Budynek, ul. Łukowa 7 Budynek fabryczny Al. Łyska 1, mur. p. XX w. Budynek fabryczny Al. Łyska 3, mur. p. XX w. Budynek kąpieliska, Al. Łyska 23 Budynek dawnej kręgielni, Al. Łyska 24, mur.-drewn. k. XIX w. Budynek, Al. Łyska 26 11


378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427.

Budynek ul. Macierzy 2, mur. Budynek ul. Macierzy 4, mur Kamienica ul. 3 Maja 6, mur. ok. 1905 r. Willa ul. 3 Maja 7, mur. l. 30-te XX w. Willa ul. 3 Maja 12, mur. l. 30-te XX w. Willa ul. 3 Maja 13, mur. l. 20-te XX w. Willa ul. 3 Maja 15, mur. l. 20-te XX w. Willa ul. 3 Maja 16, mur. ok. 1910 r. Willa ul. 3 Maja 17, mur. l. 30-te XX w. Budynki administracji i portierni Zakładów CELMA, ul. 3 Maja 19/Al. Łyska d. 25 Budynek wraz z altaną i ogrodzeniem od strony Młynówki ul. 3 Maja 20, mur. l.20-te XX w. Budynek ul. Mała Łąka 8, mur. Kamienica ul. Mennicza 1/ Rynek 10, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Mennicza 2, mur. p. XX w. Kamienica ul. Mennicza 3, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Mennicza 4, mur. poł. XVII w. Kamienica ul. Mennicza 5, mur. 1 poł. XIX w. Kamienica ul. Mennicza 6, mur. XVI/XIX w. Kamienica ul. Mennicza 7, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Mennicza 8/ Kiedronia 1, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Mennicza 10, mur. XIX/XX w. Kamienica ul. Mennicza 14, mur. Kamienica ul. Mennicza 16, mur. XIX/XX w. Kamienica ul. Mennicza 18, mur. ok. 1915 r. Budynek wraz z oficyną ul. Mennicza 20, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Mennicza 24, mur. XVIII i XX w. Kamienica ul. Mennicza 26, mur. XIX/XX w. Budynek wraz z oficyną ul. Mennicza 28, mur. poł. XIX- k. XIX w. Kamienica ul. Mennicza 30, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Mennicza 32, mur. 1 poł. XIX w. Kamienica ul. Mennicza 34, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Mennicza 36, mur. XIX/ XX w. Kamienica ul. Mennicza 38, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Mennicza 40, mur. XVI- XIX w. Budynek ul. Mennicza 42, mur. p. XX w. Budynek ul. Mennicza 48, mur. p. XX w. Kamienica ul. Mennicza 50, mur. p. XX w. Willa ul. Miarki 2, mur. l. 30-te XX w. Willa ul. Miarki 4, mur. l. 20-te XX w. Kamienica ul. Miarki 5, mur. ok. 1930 r. Willa ul. Miarki 6, mur. l. 20-te XX w. Willa ul. Miarki 8, mur. l. 20-te XX w. Willa ul. Miarki 10, mur. p XX w. Kamienica ul. Miarki 11, mur. p. XX w. Budynek ul. Miarki 13/Jordana 6, mur. p. XX w. Budynek szkolny ul. Michejdy 1, 3, mur. 1906 r./Matejki 3 Kamienica ul. Michejdy 2, mur. l. 90-te XIX w. Kamienica ul. Michejdy 8, mur. ok. 1910 r. Kamienica ul. Michejdy 9, mur. k. XIX w. Willa ul. Michejdy 10, mur. 1899 r. 12


428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478.

Kamienica ul. Michejdy 11, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Michejdy 12, mur. l. 30-te XX w. Magazyn ul. Michejdy 13, mur. Kamienica ul. Michejdy 14, mur. ok. 1910 r. Budynek wraz z oficyną ul. Michejdy 15, mur. ok. 1900 r. Kamienica ul. Michejdy 16, mur. ok. 1905 r. Kamienica ul. Michejdy 17, mur. ok. 1903 r. Budynek wraz z oficyną ul. Michejdy 19, mur. ok. 1905 r. Budynek fabryczny ul. Michejdy 21, 23, mur. l. 20-te XX w. Kamienica ul. Michejdy 22, mur. ok. 1910 r. Kamienica ul. Michejdy 24, mur. ok. 1910 r. Kamienica ul. Michejdy 26, mur. ok. 1910 r. Kamienica ul. Michejdy 27, mur. ok. 1903 r. Kamienica ul. Michejdy 28, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Michejdy 30, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Michejdy 40, mur. k. XIX w. Willa ul. Mickiewicza 2, mur. l. 30-te XX w. Willa ul. Mickiewicza 4, mur. l. 30-te XX w. Budynek, ul. Miodowa 16 Budynek ul. Mostowa 2, mur. p. XIX w. Zespół zabudowań dawnej rzeźni miejskiej ul. Mostowa 4, mur. p. XX w. Budynek ul. Motelowa 22 Budynek, ul. Motelowa 28 Budynek ul. Nowe Miasto 6, mur. poł. XIX w. Budynek ul. Nowe Miasto 7, mur. Kamienica ul. Nowe Miasto 8, mur. XVIII/ XIX w. Budynek ul. Nowe Miasto 9, mur. 1 poł. XIX w. Kamienica ul. Nowe Miasto 10, mur. XVIII/ XIX w. Kamienica ul. Nowe Miasto 12, mur. 1 poł. XIX w. Budynek ul. Nowe Miasto 13, mur. poł. XIX w. Budynek wraz z oficyną ul. Nowe Miasto 15, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Nowe Miasto 17, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Nowe Miasto 23, 25, mur. p. XX w. Budynek, ul. Nowe Miasto 25 Willa ul. Ogrodowa 4, mur. l. 20-te XX w. Kamienica ul. Olszaka 3, mur. ok. 1910 r. Kamienica ul. Olszaka 6, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Olszaka 8, mur. XVII/ poł. XIX w. Budynek ul. Olszaka 10, mur. ok. 1910 r. Budynek, ul. Paderewskiego 12 Budynek mieszkalny ul. Piastowska 8, mur. p. XX w. Budynek mieszkalny ul. Piastowska 16, mur. Budynek mieszkalny ul. Piastowska 18, mur. Budynek, ul. Piękna 1-3 Budynek, ul. Piękna 5-7 Budynek, ul. Piękna 9-11 Budynek, ul. Piękna 10-12 Budynek, ul. Piękna 13-15 Budynek, ul. Piękna 14-16 Budynek, ul. Piękna 17-19 Budynek, ul. Piękna 18-20 13


479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529.

Budynek, ul. Piękna 23 Budynek, ul. Piękna 25 Budynek, ul. Piękna 27 Kamienica ul. Pokoju 1, mur. ok. 1910 r. Kamienica ul. Pokoju 3, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Pokoju 4, mur. k. XIX w. Willa ul. Pokoju 5, mur. XIX/ XX w. Kamienica ul. Poniatowskiego 2, mur. p. XX w. Kamienica ul. Poniatowskiego 3, mur. Budynek dawnych koszar ul. Poniatowskiego 9, mur. XIX/ XX w. Budynek mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 6, mur. Budynek mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 8, mur. Willa ul. Powstańców Śląskich 9, mur. p. XX w. Budynek mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 10, mur. Willa ul. Powstańców Śląskich 11, mur. 1913 r. Willa ul. Powstańców Śląskich 12, mur. p. XX w. Willa ul. Powstańców Śląskich 13, mur. p. XX w. Willa ul. Powstańców Śląskich 14, mur. p. XX w. Willa ul. Powstańców Śląskich 22, mur. Budynek, ul. Powstańców Śląskich 32 Budynek mieszkalny ul. Przepilińskiego 2/ Stawowa, mur. Willa ul. Przepilińskiego 4, mur. 1927 r. Budynek, ul. Przepilińskiego 5 Budynek, ul. Przepilińskiego 6 Budynek, ul. Przepilińskiego 12 Budynek, ul. Przepilińskiego 15 Budynek, ul. Przepilińskiego 16 Budynek, ul. Przepilińskiego 25 Budynek, ul. Przepilińskiego 28 Budynek, ul. Przepilińskiego 44 Budynek, ul. Przepilińskiego 46 Budynek, ul. Przepilińskiego 49 Budynek, ul. Przepilińskiego 50 Budynek, ul. Przepilińskiego 52 Budynek, ul. Przepilińskiego 94 Kamienica ul. Przykopa 2/Zamkowa 4, mur. 1903 r. Kamienica ul. Przykopa 3, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Przykopa 4, mur. ok. 1905 r. Kamienica ul. Przykopa 5, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Przykopa 6, mur. p. XX w. Kamienica ul. Przykopa 7, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Przykopa 9, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Przykopa 13, mur. k. XIX w. Budynek ul. Przykopa 16, 16 A, mur. l. 30-te XX w. Budynek ul. Przykopa 18, mur Budynek, ul. Przykopa 19 Budynek młyna wraz z zabudowaniami elektrowni, ul. Przykopa 20 Budynek ul. Przykopa 21, mur. 2 poł. XIX w.- rozebrany Budynek ul. Przykopa 24, mur. poł. XIX w. Budynek ul. Przykopa 26, mur. 1 poł. XIX w. Budynek mieszkalny ul. Przykopa 27, mur. poł. XIX w. 14


530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579.

Budynek mieszkalny ul. Przykopa 28, mur. poł. XIX w. Budynek ul. Przykopa 29, mur. 1 poł. XIX w. Budynek ul. Przykopa 30, mur. p. XIX w. Budynek ul. Przykopa 32, mur. p. XIX w. Budynek mieszkalny ul. Przykopa 33, mur. ok. 1910 r. Budynek mieszkalny ul. Przykopa 34, mur. p. XIX w. Budynek ul. Przykopa 36, mur. p. XIX w. Budynek mieszkalny ul. Przykopa 37, mur. ok. 1910 r. Budynek mieszkalny ul. Przykopa 38, mur. k. XIX w. Budynek mieszkalny ul. Przykopa 39, mur. p. XX w. Budynek mieszkalny ul. Przykopa 40, mur. p. XIX w. Budynek mieszkalny ul. Przykopa 40a, mur. poł. XIX w. Budynek, ul. Przykopa 41 Budynek mieszkalny ul. Przykopa 42, mur. ok. 1900 r. Budynek ul. Puńcowska 27, mur. Budynek ul. Puńcowska 31, mur. Budynek ul. Puńcowska 33, mur. Budynek ul. Puńcowska 35, mur. Budynek mieszkalny ul. Puńcowska 36, mur. Budynek, ul. Puńcowska 48 Kamienica ul. Ratuszowa 5, mur. XVIII/ l. 30-te XX w. Budynek, ul. Ratuszowa 6 Kamienica ul. Ratuszowa 7, mur. l. 30-te XX w. Budynek Rynek 1 (dawniej Rynek 2) – skrzydło zachodnie Ratusza, dawny odwach i siedziba Sądu Okręgowego Kamienica Rynek 7, mur. ok. 1910 r. Kamienica Rynek 11, mur. ok. 1910 r. Kamienica Rynek 12, mur. 1910 r. Kamienica Rynek 13, mur. 1908 r. Kamienica Rynek 16, mur. ok. 1900 r. Hotel Rynek 20, mur. ok. 1910 r. Budynek, ul. Rudowska 2 Budynek mieszkalny ul. Sarkandra 6, mur. l. 30-te XX w. Budynek mieszklany ul. Sarkandra 7, mur. l. 30-te XX w. Budynek mieszkalny ul. Sarkandra 9, mur. l. 30-te XX w. Budynek, ul. Sarkandra 26 Budynek mieszkalny ul. Schodowa 3, mur. 2 poł. XIX w. Budynek mieszkalny ul. Schodowa 13, mur. ok. 1910 r. Budynek mieszkalny ul. Schodowa 15, mur. ok. 1900 r. Kamienica ul. Schodowa 17, mur. p. XX w. Budynek ul. Schodowa 19/Łyska 9, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Sejmowa 9, mur. Kamienica ul. Sejmowa 10, mur. Kamienica ul. Sejmowa 12, mur. Kamienica ul. Sejmowa 14, mur. Kamienica ul. Sienkiewicza 1/Stalmacha 30, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Sienkiewicza 2, mur. k. XIX w. Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3, mur. 1892 r. Kamienica ul. Sienkiewicza 4, mur. k. XIX w. Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 5, mur. l. 90-te XIX w. Willa i ogrodzenie ul. Sienkiewicza 6, mur. k. XIX w. 15


580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629.

Budynek wraz z ogrodzeniem ul. Sienkiewicza 7, mur. k. XIX w. Budynek wraz z ogrodzeniem ul. Sienkiewicza 9, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Sienkiewicza 10, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Sienkiewicza 11, mur. k. XIX w. Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 12, mur. k. XIX w. Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 13, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Sienkiewicza 15, mur. p. XX w. Kamienica ul. Sienkiewicza 17, mur. p. XX w. Budynek byłych koszar ul. Sikorskiego 1, mur. p. XX w. Budynek ul. Sikorskiego 1a, mur. Budynek ul. Sikorskiego 1b, mur. Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 1c, mur. Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 3, mur. p. XX w. Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 5, mur. p. XX w. Budynek, ul. Słoneczna 1 Budynek, ul. Słoneczna 13 Budynek mieszkalny pl. Słowackiego 1/Limanowskiego 13, mur. k. XIX w. Budynek- szkoła pl. Słowackiego 2/Limanowskiego 11/pl. Wolności 14, mur. ok. 1910 r. Budynek ul. Słowicza 10, mur. Kamienica ul. Solna 4, mur. l. 30-te XX w. Kamienica ul. Solna 6, mur. l. 30-te XX w. Kamienica ul. Solna 8, mur. l. 30-te XX w. Kamienica ul. Srebrna 1, mur. l. 80-te XIX w. Kamienica ul. Srebrna 1a, mur. p. XIX w. Budynek ul. Srebrna 2 ? Magazyn ul. Srebrna 3, mur. l. 30-te XX w. Kamienica ul. Srebrna 7, mur. 1791 r. Budynek mieszkalny ul. Srebrna 9, mur. p. XIX/ XX w. Kamienica ul. Srebrna 10, mur. XVIII/ XIX w. Kamienica ul. Srebrna 12, mur. p. XIX/ XX w. Kamienica ul. Srebrna 18, mur. ok. 1930 r. Kamienica ul. Stalmacha 4, mur. l. 80-te XIX w. Kamienica ul. Stalmacha 6, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Stalmacha 8, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Stalmacha 10, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Stalmacha 12, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Stalmacha 14, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Stalmacha 18, mur. l. 30-te XX w. Kamienica ul. Stalmacha 20, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Stalmacha 22, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Stalmacha 24, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Stalmacha 26, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Stalmacha 32, mur. k. XIX w. Budynek gimnazjum ul. Stalmacha 34, mur. ok. 1895 r. Kamienica ul. Stary Targ 2, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Stary Targ 3, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Stary Targ 4, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Stary Targ 5, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Stary Targ 6/Mennicza 9, mur. XVIII/ poł. XIX w. Kamienica ul. Stary Targ 7/Mennicza 11, mur. p. XX w. 16


630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679.

Kamienica ul. Stary Targ 8, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Stary Targ 9, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Stary Targ 10, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Stary Targ 11, mur. poł. XIX w./ l. 20-te XX w. Kamienica ul. Stary Targ 12, mur. XIX/ XX w. Kamienica ul. Stary Targ 13, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Stary Targ 14/Głęboka 14, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Stawowa 1, mur. 1911 r. Kamienica ul. Stawowa 3, mur. 1911 r. Kamienica ul. Stawowa 5, mur. p. XX w. Kamienica ul. Stawowa 7, mur. p. XX w. Kamienica ul. Stawowa 9, mur. 1911 r. Magazyn ul. Stawowa 10, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Stawowa 11, mur. 1911 r. Kamienica ul. Stawowa 13, mur. Budynek, ul. Stawowa 14 Budynek mieszkalny ul. Stawowa 15, mur. p. XX w. Budynek, ul. Stawowa 15a Zespół zabudowań dawnego folwarku ul. Stawowa 20, mur. poł. XIX w. Budynek, ul. Stawowa 45 Budynek mieszkalny ul. Stroma 6, mur. l. 90-te XIX w. Budynek, ul. Szeroka 4 Budynek, ul. Szeroka 9-11 Kamienica wraz z murem granicznym ul. Szeroka 15/Szersznika 5, mur. XV/ XIX/ l. 20-te XX w. Oficyna ul. Szeroka 17/Górny Rynek 1, mur. l. 30-te XX w. Budynek ul. Szersznika 7, mur. Kamienica ul. Szersznika 9, mur. poł. XIX w. Magazyn ul. Śrutarska 16, mur. k. XIX w. Posesja ul. Śrutarska 20, mur. Budynek mieszkalny ul. Śrutarska 22, mur. poł. XIX w. Budynek ul. Śrutarska 24, mur. Kamienica ul. Śrutarska 28, mur. Kamienica ul. Śrutarska 29, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Śrutarska 31, mur. 2 poł. XIX w. Magazyn ul. Śrutarska 33, mur. p. XX w. Budynek mieszkalny ul. Śrutarska 35, mur. poł. XIX w. Budynek ul. Śrutarska 37, mur. l. 40-te XX w. Budynek ul. Śrutarska 43, mur. pocz. XIX w. Budynek ul. Śrutarska 45, mur. 1 poł. XIX w. Kamienica ul. Świeżego 3, mur. p. XX w. Kamienica ul. Świeżego 5, mur. p. XX w. Kamienica ul. Świeżego 6, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Świeżego 7, mur. p. XX w. Kamienica ul. Świeżego 8, mur. l. 30-te XX w. Kamienica ul. Świeżego 10, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Świeżego 12, mur. ok. 1910 r. Kamienica pl. Teatralny 2, mur. p. XX w. Kamienica pl. Teatralny 13, mur. p. XX w. Kamienica pl. Teatralny 17, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica pl. Teatralny 19, mur. 2 poł. XIX w. 17


680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729.

Budynek ul. Trzech Braci 1, mur. XVIII/ XIX w. Budynek ul. Trzech Braci 3, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Trzech Braci 4, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Trzech Braci 8, mur. XIX/XX w. Kamienica ul. Trzech Braci 10, mur. 1 poł. XIX w. Dawne koszary ul. Wojska Polskiego 1, mur. p. XX w. Budynek ul. Wojska Polskiego 2, ob. Powiatowa Komenda Policji, mur. Dawne koszary ul. Wojska Polskiego 3, mur. p. XX w. Dawne koszary wraz z dwoma budynkami magazynów ul. Wojska Polskiego 5, mur. p. XX w. Budynek pl. Wolności 3, mur. p. XX w. Kamienica pl. Wolności 8, mur. 1936 r. Kamienica pl. Wolności 10, mur. 1 poł. XIX w. Kamienica pl. Wolności 12, mur. ok. 1892 r. Budynek mieszkalny ul. Wysoka 2, mur. l. 30-te XX w. Willa ul. Wysoka 4, mur. l. 30-te XX w. Kamienica ul. Wyspiańskiego 2, mur. Kamienica ul. Wyspiańskiego 3, mur. ok. 1905 r. Kamienica ul. Wyspiańskiego 4, mur. Kamienica ul. Wyspiańskiego 5, mur. Kamienica ul. Wyspiańskiego 6, mur. Kamienica ul. Wyspiańskiego 7, mur. l. 20-te XX w. Kamienica ul. Wyspiańskiego 8, mur. Kamienica ul. Wyspiańskiego 9, mur. l. 20-te XX w. Budynek ul. Wyspiańskiego 10, mur. Willa ul. Wyspiańskiego 15, mur. l. 30-te XX w. Budynek ul. Wyspiańskiego 17, mur. Budynek mieszkalny ul. Wyspiańskiego 20, mur. Willa ul. Wyspiańskiego 21, mur. l. 30-te XX w. Budynek mieszkalny ul. Wyspiańskiego 22, mur. Willa ul. Wyspiańskiego 26, mur. l. 30-te XX w. Willa ul. Wyspiańskiego 28, mur. l. 30-te XX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 2, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 3, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 5, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 7, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 9, mur. poł. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 11, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 12, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 13, mur. poł. XIX w. Budynek, ul. Wyższa Brama 14 Kamienica ul. Wyższa Brama 15, mur. ok. 1905 r. Kamienica ul. Wyższa Brama 17, mur. k. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 19, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 21, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 23, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 25, mur. XIX/ XX w. Budynek wraz z oficyną ul. Wyższa Brama 27, mur. 1 poł. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 29, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 31, mur. 2 poł. XIX w. Kamienica ul. Wyższa Brama 33, mur. k. XIX w. 18


730. Budynek z rzeźbą barokową na elewacji bocznej św. Jana Nepomucena ul. Zamkowa 4a, mur. p. XX w. 731. Kamienica ul. Zamkowa 5, mur. ok. 1906 r. 732. Kamienica ul. Zamkowa 6, mur. 2 poł. XIX w. 733. Kamienica ul. Zamkowa 7, mur. 2 poł. XIX w. 734. Kamienica ul. Zamkowa 8, mur. l. 30-te XX w. 735. Kamienica ul. Zamkowa 9, mur. 1 poł. XIX w. 736. Kamienica ul. Zamkowa 10, mur. 1880 r. 737. Kamienica ul. Zamkowa 12, mur. k. XIX w. 738. Kamienica ul. Zamkowa 14, mur. l. 20-te XX w. 739. Kamienica ul. Zamkowa 16, mur. ok. 1902 r. 740. Kamienica ul. Zamkowa 18, mur. ok. 1904 r. 741. Kamienica ul. Zamkowa 22, mur. k. XIX w. 742. Kamienica ul. Zamkowa 24, mur. k. XIX w. 743. Dworek ul. Żeromskiego 1, mur. 744. Willa ul. Żwirki i Wigury 2, mur. l. 30-te XX w. 745. Budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 4, mur. l. 20-te XX w. 746. Willa ul. Żwirki i Wigury 6, mur. l. 30-te XX w. 747. Willa ul. Żwirki i Wigury 8, mur. l. 30-te XX w.

Stanowiska archeologiczne*: 748. nr ** 2 – krypta grobowa w kościele p.w. św. Marii Magdaleny (dawniej p.w. N.M.P.), AZP 109-44, średniowiecze/okres nowożytny 749. nr 3 – mur miejski, AZP 109-44, okres nowożytny 750. nr 4 – zabudowa miejska, AZP 109-44, średniowiecze/okres nowożytny 751. nr 5 – mur miejski, AZP 109-44, okres nowożytny 752. nr 6 – zespół kloak miejskich, AZP 109-44, średniowiecze/okres nowożytny 753. nr 7 – ślad osadnictwa, AZP 109-44, neolit 754. nr 12 – ślad osadnictwa miejskiego, AZP 109-44, okres nowożytny 755. nr 13 – ślad osadnictwa miejskiego, AZP 109-44, okres nowożytny 756. nr 14 – studnia cembrowana kamienna, AZP 109-44, okres nowożytny 757. nr 15 – ślad osadnictwa miejskiego, AZP 109-44, okres nowożytny 758. nr 16 – zespół średniowiecznych piwnic, AZP 109-44, średniowiecze/okres nowożytny 759. nr 17 – układ urbanistyczny Cieszyna, AZP 109-44, średniowiecze/okres nowożytny 760. nr 18 – osada, obozowisko; AZP 109-44, epoka kamienia; wczesna epoka żelaza, późne średniowiecze/okres nowożytny 761. nr 7 – ślad osadnictwa, AZP 108-44, pradzieje 762. nr 11 – osad, ślad osadnictwa, AZP 108-44, pradzieje, późne średniowiecze 763. nr 12 – osada(?), AZP 108-44, późne średniowiecze 764. nr 13 – osada, AZP 108-44, pradzieje 765. nr 20 – osada, AZP 108-44, prehistoria/OWR***(?) * wszystkie stanowiska umiejscowione są w Cieszynie ** numery stanowisk na obszarze *** młodszy okres przed-rzymski – okres wpływów rzymskich

19


GMINA BRENNA (115 obiektów) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Kościół parafialny p.w. św. Jana Nepomucena, ul. Leśnica 120, mur., 1929-37 r. Krzyż kamienny (przed kościołem), ul. Leśnica 120, 1906 r. Kaplica murowana (koło willi myśliwskiej), ul. Głębiec 26, mur., 1934 r. Krzyż kamienny, ul. Klimorówka 3, 1914 r. Krzyż kamienny, ul. Łęgowa 1, 1936 r. Krzyż kamienny, ul. Wyzwolenia 43, 1912 r. Krzyż kamienny, ul. Wyzwolenia/ul. Leśnica, 1896 r. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki ul. ks. Juroszka, 1906 r. Krzyż kamienny (przed kościołem), ul. ks. Juroszka, poł. XIX w. Cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. ks. Miklera Schronisko na Bratniej, drewn.-mur., 1925 r. dom/bar (bez numeru), mur., 1901 r. Dom ul. Bukowa 27 (d. nr 458), drewn., lata 30-te XX w. Dom ul. Bukowa 50 (d. nr 114), mur., 1928 r. Dom ul. Bukowa 113, drewn., lata 30-te XX w. Chałupa ul. Bukowa 119 (d. nr 131), drewn., 1 poł. XIX w. Chałupa ul. Bukowy Groń 112, pocz. XX w. Chałupa ul. Bukowy Groń 114 (d . nr 120), 1867 r. ul. Bukowy Groń 120 (d. nr 322), drewn., 1870 r. ul. Bukowy Groń 128 (d. nr 123), 1888 r. „Na Sznurówce” ul. Chrobaczy 4/ul. Bukowa 1 (d. nr 442), drewn., 1931 r. ul. Głębiec 26 (willa – pałacyk myśliwski nr 30), ok. 1929 r. ul. Górecka 109 (d. nr 488), mur.-drewn., ok. 1930 r. ul. Górecka 140 (d. nr 403), mur., 1925 r. Dom ul. R. Hellera 12 (d. nr 245), drewn., ok. 1920 r. ul. Hołcyna 58 (d. nr 174), drewn., ok. 1920 r. Dom ul. Hołcyna 145 (d. nr 162), drewn., ok. 1920 r. Chałupa ul. Hołcyna 197 (d. nr 163), drewn., ok. 1920 r. ul. Huta 4 (d. nr 344), murow.-drewn., ok 1930 r. ul. Huta 13 (d. nr 60), drewn., 1925 r. ul. Huta/Węgierski 21 (d. nr 149), drewn., ok. 1900 r. Dom ul. ks. R. Juroszka 1 (d. nr 340), mur.-drewsn., 1900 r. ul. dra Kisiały 7 (d. nr 31 – pałacyk myśliwski), drewn., 1929 r. Dom (willa – dawna starostówka) ul. dra Kisiały 7 (d. nr 42), mur., 1926 r. Chałupa ul. Kormany 21 (d. nr 38), drewn., ok. 1920 r. Chałupa ul. Kormany 23 (d. nr 391), drewn., ok. 1920 r. Dom ul. Kormany 51, drewn., pocz. XX w. ul Lachy Dolne 29, drewn. lata 30-te XX w. ul. Lachy Górne 18 (d. nr 135) drewn., ok. 1920 r. ul. Lachy Górne 22 (d. nr 506), drewn., ok. 1925 r. Dom ul. Leśnica 1 (d. nr 443), drewn., ok. 1930 r. Dom ul. Leśnica 26 (d. nr 261), mur., ok. 1900 r. Stodoła ul. Leśnica 26 (przy d. nr 261), mur.-drewn., ok. 1900 r. ul. Leśnica 45 (d. nr 197), drewn., ok. 1920 r. Dom ul. Leśnica 79 (d. nr 189), drewn., ok. 1920 r. ul. Leśnica 114 (d. nr 251), mur., pocz. XX w. Dom ul. Leśnica 126/ul. Pasternik (d. nr 471), drewn., ok. 1920 r. Chałupa ul. Leśnica 129 (d. nr 201), drewn., ok. 1920 r. Dom ul. Leśnica 152 (d. nr 511), drewn., ok. 1930 r. 20


50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

Dom ul. Leśnica 160 (d. nr 246), mur., ok. 1920 r. Dom ul. Leśnica 184 (d. nr 319), drewn., ok. 1920 r. Dom ul. Leśnica 200 (d. nr 363), drewn., ok. 1930 r. Zagroda (dom drewn., stodoła z oborą kamienno-drewn.) ul. Leśnica 234, lata 20-te XX w. Dom ul. J. Madzi 20 (d. nr 79), drewn., ok. 1930 r. Dom ul. Markówka 5 (d. nr 298), mur., 1920 r. ul. Nostrożny 4 (d. nr 156), drewn., poł. XIX w. Chałupa ul. Nostrożny 9 (d. nr 151), drewn., 1895 r. Dom ul. Nostrożny 45 (d. nr 153), drewn., ok. 1910 r. Dom ul. Nostrożny 50 (d. nr 153), drewn., lata 30-te XX w. Dom ul. Objazdowa 39 (d. nr 459), mur.-drewn., 1938 r. Budynek Przedszkola publicznego nr 1 ul. Partyzantów 3 (d. nr 337), mur., 1930 r. ul. Partyzantów 50 (d. nr 94), drewn., ok. 1900 r. Dom ul. Polna 21, drewn., lata 30-te XX w. ul. Pościenny 2 (d. nr 142), drewn., ok. 1920 r. Chałupa ul. Skałka 3 (d. nr 352), drewn., 1911 r. Dom ul. Skałka 12 (d. nr 497), drewn., ok. 1930 r. ul. Skałka 16 (d. nr 128), drewn., 1940 r. ul. Skałka 23 (d. nr 126), drewn., 1906 r. ul. Słoneczna 3 (d. nr 64), drewn., ok. 1920 r. ul. Snowaniec 21 (d. nr 429), drewn., ok. 1920 r. Obora ul. Stara Droga 13 (przy d. nr 439), mur., 1900 r. Dom Stara Droga 32 (d. nr 310), mur.-drewn., ok. 1920 r. ul. Śniegociny 6 (d. nr 315), mr.-drewn. ok. 1920 r. Dom ul. Śniegociny 29 (d. nr 503), drewn., ok. 1925 r. Dom ul. Śniegociny 56 (d. nr 23), drewn., ok. 1920 r. Dom ul. Świerkowa 1 (d. nr 111) Stajnia, ul. Świerkowa 1 (przy d. nr 111), drewn., ok. 1930 r. ul. Świerkowa 2 (d. nr 383), drewn., ok. 1930 r. Dom ul. Świerkowa 16 (d. nr 110), drewn., ok. 1910 r. Dom ul. Świerkowa 22 (d. nr 483), drewn., ok. 1920 r. ul. Węgierski 48 (d. nr 399), drewn., 1910 r. ul. Węgierski 56 (d. nr 397), drewn., 1905 r. ul. Węgierski 66 (d. nr 671), drewn., ok. 1930 r. Dom ul. Wiejska 3 (d. nr 292), mur., ok. 1920 r. Dom ul. Wiejska 7, drewn., lata 20-te XX w. Dom ul. Wiejska 9, mur., lata 30-te XX w. Dom ul. Wiejska 31a, mur., ok. 1925 r. Dom ul. Wiejska 46, mur., ok. 1930 r. Dom ul. Wyzwolenia 11 (d. nr 486), mur.-drewn., 1920 r. Dom ul. Wyzwolenia 20, mur., lata 20-te XX w. Dom ul. Wyzwolenia 24 (d. nr 347), mur., ok. 1926 r. Dom ul. Wyzwolenia 26, mur., lata 20-te XX w. Dom ul. Wyzwolenia 99/ul. Huta, lata 20-te XX w. ul. Wyzwolenia 101 (d. nr 145), drewn. ul. Żarnowiec 18 (d. nr 313), drewn., ok. 1900 r.

Brenna Spalona 1. dom/restauracja (bez numeru), mur., pocz. XX w. 21


Górki Małe 1. Dom ul. Breńska 7 (d. nr 72 – ul. Czarny Las 16), mur. 1930 r. 2. Dom ul. Breńska 9 (d. nr 73), mur. 1932 r. 3. Remiza Strażacka ul. Breńska 15, mur., k. XIX w. 4. Dom ul. Breńska 73 (d. nr 6), mur. ok. 1920 r. 5. Chałupa drewn. nr 45, ul. Objazdowa 5, k. XIX w. 6. Dom nr 61, ul. Stara Droga 5, mur. 1923 r. 7. Dom nr 74, ul. Stara Droga 18, drewn., ok. 1930 r 8. Dom ul. Stara Droga 48 (d. nr 70), drewn. ok. 1920 r. 9. Dom ul. Uliczka 13, mur.-drewn., pocz. XX w. 10. Chałupa ul. Wichrowe Wzgórza 3, pocz. XX w. 11. Zagroda: dom, obora, stodoła, ul. Zamilerze 1/ul. Breńska (d. nr 41) Górki Wielkie 1. Zespół zabudowy kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych: kościół z ogrodzeniem, plebania z I poł. XIX w., dawna szkoła parafialna z 1900 r., dawny dom dla nauczycieli z 1900 r., krzyż przed kościołem, ul. Pod Zebrzydkę 6, ul. Żagana 3-5 2. Krzyż kamienny przy schodach do kościoła przy ul. pod Zebrzydkę 6 (z fundacji Emilii i Ludwika Górnioków). 3. Cmentarz rzymskokatolicki ul. Pod Zebrzydkę, zał. pocz. XX w. 4. Krzyż kamienny ul. Bielska/ul. Sosnowa, pocz. XX w. 5. Cmentarz ewangelicko-augsburski ul. Bielska, zał. 1892 r. 6. Kaplica cmentarna przy cmentarzu ewangelicko-augsburskim ul. Bielska, 1909 r. 7. Dawny zajazd (obecnie hurtownia materiałów budowlanych) ul. Bielska 10 (d. nr 24), mur., ok. 1880 r. 8. Dom ul. A. Kamińskiego2/ul. Rzemieślnicza/ul. Spółdzielcza, mur., lata 30-te XX w. 9. Dawny zajazd (ob. bar „Pod Lipkami”, sklep) ul. Zofii Kossak 6, mur., pocz. XX w. 10. Dom ul. Zofii Kossak 14, mur., lata 30-te XX w. 11. Dom ul. Zofii Kossak 32 (d. nr 29 – d. dom sołtysa i poczty, ob. sklep), mur., 1904 r. 12. Dom ul. Zofii Kossak 90 (d. nr 81), mur. pocz. XX w. 13. Dom ul. Zofii Kossak 108, drewn. 14. Spichlerz dworski, ul. Stary Dwór 14, poł. XIX w. 15. Zespół Stanicy Harcerskiej „Pod Buczem” (obecnie baza ZHP) ul. Stary Dwór 28 (d. nr 230) mur., 1935-37 16. Pawilon 1 Stanicy Harcerskiej „Pod Buczem” (obecnie baza ZHP) ul. Stary Dwór 28 (d. nr 230) mur., 1935-37 17. Pawilon 2 Stanicy Harcerskiej „Pod Buczem” (obecnie baza ZHP) ul. Stary Dwór 28 (d. nr 230) mur., 1935-37 18. Pawilon 3 Stanicy Harcerskiej „Pod Buczem” (obecnie baza ZHP) ul. Stary Dwór 28 (d. nr 230) mur., 1935-37 19. Park przy Stanicy Harcerskiej „Pod Buczem” (obecnie baza ZHP) ul. Stary Dwór 28 (d. nr 230) mur., 1935-37 20. Dom nr 91, ul. Za Wisłą 6, mur. 1929 r.+ stodoła mur.- drewn. 21. Dom nr 91a, ul. Za Wisłą, mur. 1929 r. 22. „Stara papiernia”, ul. Zalesie 6/Zofii Kossak (d. nr 36)), mur. ok. poł. XIX w.

22


Stanowiska archeologiczne: 1. Brenna, nr* 6 – ślad osadnictwa, AZP 109-46, okres nowożytny 2. Brenna, nr* 8 – ślad osadnictwa, AZP 109-46, późne średniowiecze/okres nowożytny 3. Brenna, nr* 9 – ślad osadnictwa, AZP 109-46, późne średniowiecze/okres nowożytny 4. Brenna, nr* 10 – ślad osadnictwa, AZP 109-46, okres nowożytny 5. Brenna, nr* 11 – huta szkła, AZP 109-46, epoka kamienia/okres nowożytny 6. Brenna, nr* 1 – huta szkła, AZP 109-47, epoka kamienia/okres nowożytny 7. Brenna, nr* 2 – kopce kamienne, AZP 109-47, ? 8. Brenna, nr* 1 – skarb monet, AZP 110-46, okres nowożytny 9. Brenna, nr* 1 – ślad osadnictwa, AZP 110-47, epoka kamienia 10. Brenna, nr* 2 – ślad osadnictwa, AZP 110-46, okres nowożytny 11. Górki Małe, nr* 2 – ślad osadnictwa, AZP 108-46, średniowiecze/okres nowożytny 12. Górki Małe, nr* 3 –osada, AZP 108-46, okres nowożytny 13. Górki Małe, nr* 5 – ślad osadnictwa, AZP 109-46, późne średniowiecze 14. Górki Wielkie, nr* 4 – ślad osadnictwa, AZP 108-46, średniowiecze 15. Górki Wielkie, nr* 5 – ślad osadnictwa, AZP 108-46, średniowiecze 16. Górki Wielkie, nr* 7 – ślad osadnictwa, AZP 108-46, średniowiecze/okres nowożytny 17. Górki Wielkie, nr* 8 – osada, AZP 108-46, średniowiecze/okres nowożytny 18. Górki Wielkie, nr* 9 – ślad osadnictwa, AZP 108-46, średniowiecze 19. Górki Wielkie, nr* 6 – ślad osadnictwa, AZP 108-46, średniowiecze 20. Górki Wielkie, nr* 28 – kościół i cmentarz, AZP 108-46, okres nowożytny * numer stanowiska na obszarze

23


GMINA CHYBIE (63 obiekty) Kościół p.w. Chrystusa Króla, mur. 1930 r., ul. Bielska 2 Kapliczka, mur. ok. 1920 r., ul. Bielska 152 Kapliczka powstała ok. 1890 r., krzyż mur w 1890 r., ul. Chrobrego Kaplica św. Jana Nepomucena, mur, ul. Sienkiewicza 36 Kaplica Trzeciego Upadku, mur. 1821 r. ul. Leśna 2 budynki administracyjne cukrowni -, mur. ok. 1900 r. i 1920 r. ul. Cieszyńska 2 i 4 4 budynki mieszkalne w zespole osiedla przy cukrowni, ok. 1900 r. ul. Cieszyńska 10 Bud. gospodarczy w zespole osiedla przy cukrowni, ok. 1900 r.+ komórki j. ob. ul. Cieszyńska 10 9. Budynek dworca, mur. pocz. XX w. ul. Dworcowa 7 10. Budynek murowany, ul. Armii Czerwonej, wł. Konefa 11. Dom mur. nr 13 ok. 1890 r. ul. Bielska 34 12. Dom nr 17, ok. 1877 r. ul. Objazdowa 12 13. Dom nr 43, mur. 1890 r. ul. Partyzantów 7 14. Dom nr 46, mur. 1900 r. ul. Chrobrego 18 15. Bud. nr 47, mur. ok. 1920 r., wł. Nadleśnictwo 16. Bud. nr 53, mur. 1890 r., ul. Dworcowa 58 17. Bud. nr 61, mur. 1896 r. 18. Bud. nr 63, mur. 1920 r. ul. Bielska 152 19. Bud. nr 74, mur. ok. 1920 r. 20. Budynek d. domu ludowego nr 89, mur. ok. 1920 r. 21. Dom mur. nr 111, mur. 1930 r. ul. Bielska 54 22. Dom mur. nr 144, 1920 r. ul. Dworcowa 38 23. Dom nr 148, mur. XIX/XX w. ul. Leśna 41 24. Dom nr 179, mur. 1920 r. 25. Dom nr 197, mur. 1930 r. ul. Dworcowa 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Frelichów 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kapliczka, mur.. ul. Olchowa/Polna/Kwiatowa Dom nr 47, mur., ok. 1920 r. (tzw. Nowa Leśniczówka), ul. Targowa 8 Aleja jesionowa wzdłuż ul. Jesionowej, XIX w. Dom mieszkalny w zespole pofolwarcznym, mur. 2 poł. XIX w. ul. Jesionowa 2 Czworaki, obora, gorzelnia, stodoła mur. XIX/XX w. ul. Jesionowa 2 Wozownia, obora (obecnie budynek mieszkalny) w zespole pofolwarcznym, mur. z cegły, 2 poł. XIX w. ul. Jesionowa 4

Mnich 1. Kapliczka mur. ul. Wojska Polskiego 2. Krzyż mur. ok. 1920 r. ul. Wojska Polskiego 3. Krzyż mur. ul. Cieszyńska 4. Bud. remizy, mur. 1912 r. 5. ul. Buczka 37, mur. 1920 r. 6. Dom nr 18, mur. ok. 1920 r. ul. Świerczewskiego 29 7. Dom nr 33, mur. ok.1920 r. 8. Dom nr 38, mur. 1869 r. ul. Cieszyńska 36 9. Dom nr 41, mur. ok. 1890 r.+ obora mur. 1890 r. 10. Dom nr 59, mur. ok. 1920 r. 24


11. Dom nr 170, mur. ok. 1920 r. ul. Kopernika 17 12. Dom nr 185, mur. 1920 r. ul. Słowackiego 8 Zaborze 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Stodoła w zespole hodowl, mur. 1920 r., wł. Zd. Dośw. Hod. Karpia Dom nr 2, mur. 1 ćw. XX w. Dom nr 3, mur. 1900 r. ul. Czereśniowa 31 Dom nr 4, mur. 1900 r. Miarki 1 Dom nr 24, mur. 1890 r.- przebud. , wł. Swinek Dom nr 32, mur. ok. 1900 r. ul. Kalinowa 3 Dom nr 129, mur. 1923 r. ul. Cieszyńska 63

Zarzecze 1. Kaplica św. Antoniego, mur., ul. Wałowa (OSP Frelichów-Rykalec)

Zabytki archeologiczne: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Stanowisko archeologiczne nr 1 – ślad osadnictwa, AZP nr obszaru 105-46 Stanowisko archeologiczne nr 2 – ślad osadnictwa, AZP nr obszaru 105-46 Stanowisko archeologiczne nr 3 – ślad osadnictwa, AZP nr obszaru 105-46 Stanowisko archeologiczne nr 4 – ślad osadnictwa, AZP nr obszaru 105-46 Stanowisko archeologiczne nr 5 – ślad osadnictwa, AZP nr obszaru 105-46 Stanowisko archeologiczne nr 6 – ślad osadnictwa, AZP nr obszaru 105-46 Stanowisko archeologiczne nr 7 – ślad osadnictwa, AZP nr obszaru 105-46 Stanowisko archeologiczne nr 8 – ślad osadnictwa, AZP nr obszaru 105-46

25


GMINA DĘBOWIEC (186 obiektów) 1.Kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty, ul. Cieszyńska, mur. 1857 r. 2.Kaplica ewangelicka, ul. Cieszyńska, mur. 1914 r. 3.Krzyż przykościelny, ul. Cieszyńska, marmurowy 1890 r 4.Krzyż przydrożny przy domu nr 181 ul. Łęgowa, kamienny 1919 r. 5.Cmentarz rzymsko-katolicki, założony w 1857 r. 6.Cmentarz ewangelicki, założony w poł. XIX w. 7.Park i wraz wyspa parkową na stawie, XIX w. 8.Dwór, ul. Spółdzielcza 6, mur. pocz. XIX w. 9.Dawny czworak 1, ul. Rolnicza mur. pocz. XX w. 10. Dawny czworak 2, ul. Rolnicza mur. pocz. XX w. 11. Stodoła w zespole podworskim, ul. Rolnicza mur. pocz. XX w. 12. Dozorcówka w zespole podworskim, ul. Spółdzielcza, mur., pocz. XX w. 13. Budynek dawnej kuźni dworskiej, ul. Spółdzielcza, mur. l. 20-te XX w. 14. Spichlerz i obora w zespole podworskim, mur. XVIII-XX w. 15. Brama, ogrodzenie i most wjazdowy do dworu, ul. Spółdzielcza, mur.-żel. 1 ćw. XX w. 16. Dawny spichlerz-rotunda i obora ul. Szkolna, mur. XVIII/XIX/XX w. 17. Most na drodze do Simoradza ul. Skoczowska, żel-bet. l. 30-te XX w. 18. Budynek Straży Pożarnej, ul. Cieszyńska 45, mur. 1925 r. 19. Dom nr 14, ul. Cieszyńska 45 (dawne MO), mur. ok. 1900 r. 20. Dom nr 16, ul. Cieszyńska mur. 1890 r. 21. Stodoła przy nr 16, mur.-drewn. 1890 r. 22. Dom nr 17 (plebania), ul. Cieszyńska mur. XVII w. przebudowana w 1928 r. 23. Dom przy nr 17 (d. bud. gospodarczy przy plebanii), ul. Cieszyńska 16, mur. l. 30-te XX w. 24. Dom nr 18 ul. Cieszyńska 18, mur. 1905 r. 25. Dom nr 19 ul. Cieszyńska 9, mur. 1897 r. 26. Obora przy nr 19 ul. Cieszyńska 9, mur. 1890 r. 27. Stodoła nr 1 przy nr 19 ul. Cieszyńska 9, mur. 1890 r. 28. Stodoła nr 2 przy nr 19 ul. Cieszyńska 9, mur. 1890 r. 29. Silos przy nr 19 ul. Cieszyńska 9, beton. l. 20-te XX w. 30. Dom nr 22 ul. Skoczowska 22, mur. 4 ćw. XIX w. 31. Dom nr 26, ul. Szkolna 35, mur. XVIII/XIX w. 32. Stodoła przy nr 26, mur. 1 ćw. XX w. 33. Dom nr 55 (d. gospoda), ul. Rajska 62, mur. 1876 r. 34. Dom nr 69, ul. Żniwna 85, mur. ok.1930 r. 35. Dom nr 73, ul. Żniwna 2, mur. 1 ćw. XX w. 36. Dom nr 83, ul. Stroma 83, mur. l. 30-te XX w. 37. Dom nr 85, ul. Stroma 15, mur. l. 30-te XX w. 38. Dom nr 89, ul. Herstówki 37, mur. l. 20-te XX w. 39. Budynek dawnej szkoły – nr 116 + bud. gosp., ul. Cieszyńska 29, mur. 1930 r. 40. Dom nr 150 - willa, ul. Szkolna 10, mur. l. 20 XX w. 41. Dom nr 155, ul. Rajska 85, mur. 1927 r. 42. Dom nr 158, ul. Żniwna 12, mur. l. 30-te XX w. 43. Dom nr 159, ul. Wrzosowa 2, mur. 1932 r. 44. Budynek Szkoły Podstawowej – nr 160 ul. Szkolna 3, mur. 1908 r. 45. Dom nr 181, ul. Łęgowa 27, mur. ok. 1900 r.

26


Stanowisko archeologiczne: 1. Stanowisko archeologiczne nr* 28 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, średniowiecze/okres nowożytny * numer stanowiska na obszarze

Gumna 1. Cmentarz ewangelicki zał. w pocz. XX w. 2. Dom cmentarny, mur. pocz. XX w. 3. Budynek O.S.P., mur. pocz. XX w. 4. Obora przy domu nr 2, mur. 1 ćw. XX w. 5. Stodoła przy domu nr 2, mur.-drewn. 1 ćw. XX w. 6. Dom nr 4, mur. l. 30-te XX w. 7. Dom nr 8 - dawny zajazd przy drodze krajowej, mur. XIX/XX w. 8. Dom nr 9, mur. ok. 1846 r. 9. Dom nr 10 – kamienica, mur. 1 ćw. XX w. 10. Dom nr 12, mur. 1 ćw. XX w. 11. Dom nr 14, (gospodarstwo) mur. 1888, 1903, 1939 r. 12. Stodoła przy nr 14, mur. 1903 r. 13. Budynek gospodarczy przy nr 14, mur. poł. XX w. 14. Budynek mieszkalny przy nr 14 (d. kurnik), mur. 1903 r. 15. Dom nr 20, mur. 1888 r. 16. Stodoła przy domu nr 20, drewn. 1888 r. 17. Stodoła przy domu nr 20, mur.-drewn. l. 80-te XIX w. 18. Budynek gospodarczy przy nr 20, mur. l.80-te XIX w. 19. Dom nr 21, mur. 1929 r. 20. Stodoła przy domu nr 21, mur. ok. 1920 r. 21. Dom nr 22, mur. 1919 r. 22. Stodoła przy domu nr 22, mur. ok. 1920 r. 23. Dom nr 24, mur. 1 ćw. XX w. 24. Dom nr 26, mur. l. 30-te XX w. 25. Dom nr 30, mur. ok. 1923 r. 26. Dom nr 33 – parafia ewangelicka, mur. l. 20-te XX w. 27. Dom nr 35 przy drodze krajowej, mur. 4 ćw. XIX w. 28. Stodoła przy domu nr 35, mur.- drewn. k. XIX w. 29. Dom nr 37, mur. 1 ćw. XX w. 30. Dom nr 40, mur. 1 ćw. XX w. 31. Dom nr 41, drewn.- mur. 1904 r. 32. Stodoła przy domu nr 41, drewn. 1919 r. 33. Dom nr 43 – Instytut Doświadczalny Zootechniki, mur. l. 30-te XX w. Stanowiska archeologiczne w Gumnej: 1.Stanowisko archeologiczne nr *19 – osada, AZP 109-44, neolit/OWR**/późne średniowiecze 2. Stanowisko archeologiczne nr 5 – osada, AZP 108-44, neolit 3. Stanowisko archeologiczne nr 8 –osada, AZP 108-44, prehistoria * numer stanowiska na obszarze ** młodszy okres przed-rzymski – okres wpływów rzymskich

27


Iskrzyczyn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Cmentarz ewangelicki z kaplicą, zał. na pocz. XX w. Krzyż przydrożny przy domu nr 14, kamienny 1 ćw. XX w. Dom nr 1 w zespole podworskim, mur. koniec XVIII w. Budynek gospodarczy w zespole podworskim, mur.-drewn. l. 30-te XX w. Dom nr 3, mur. ok. 1900r. Dom nr 4, mur. ok. 1930 r. Dom nr 14, mur. l. 30-te XX w. Dom nr 15, mur. 1925 r. Dom nr 16, mur. l. pocz. XX w. Dom nr 22, mur. 1 ćw. XX w. Dom nr 25, mur. l. 30-te XX Dom nr 50, mur. 1933 r. Dom (obecnie nr 50) – przedszkole, mur. l. 20-te XX w. Dom nr 62, mur. 1853 r. Stajnia przy domu nr 62, mur. XVIII/XIX w. Stodoła przy domu nr 62, mur.-drewn. 1 ćw. XX w.

Kostkowice 1. Park dworski, zał. 1840 r. 2. Dawny dwór, obecnie Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki z Grodźca Śl., mur. 1835 r. 3. Czworak 1 ul. Dworska 76, mur. poł. XIX w. 4. Czworak 2 ul. Dworska 78, mur. poł. XIX w. 5. Stodoła podworska, mur. 4 ćw. XIX w. 6. Obora podworska nr 1, mur. 4 ćw. XIX w. 7. Obora podworska nr 2, mur. 4 ćw. XIX w. 8. Dom nr 3, mur. l. 30-te XX w. 9. Dom nr 4 ul. Topolowa 25, mur. 1878 r. 10. Dom nr 8, mur 1919 r. 11. Dom nr 9, mur. 1930/35 r.

Stanowiska archeologiczne: 1. Stanowisko archeologiczne nr* 7 – ślad osadnictwa, AZP 108-45, okres nowożytny * numer stanowiska na obszarze

Łączka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Krzyż przy domu nr 17, beton. 1946 r. Dom nr 6, mur. 4 ćw. XIX w . Dom nr 7, mur. 1 ćw. XX w. Stodoła przy domu nr 7, mur. 1 ćw. XX w. Obora przy domu nr 7, mur. 1 ćw. XX w. Dom nr 8, mur. XIX-XX w. Dom nr 10, mur. XIX/XX w. Bud. gospodarczy przy domu nr 10, mur. XIX/XX w. 28


9. 10. 11. 12.

Dom nr 13 – tzw. dom cyrulika, mur. 1 ćw. XIX w. Dom nr 17, mur. 1 ćw. XX w. Dom nr 21, drewn.-zrębowy, ok. 1930 r. Dom nr 28 – dawny czworak folwarczny, mur.1882 r.

Ogrodzona 1. Kaplica ewangelicko-augsburska tzw. Stacja kaznodziejska, mur. XIX/XX w. 2. Dom parafialny – plebania, mur. 1863 r. 3. Figura św. Jana Nepomucena przed plebanią mur., piaskowiec, 1857 r. 4. Krzyż przydrożny, przy domu 96, beton-piask. 1946 r. 5. Krzyż przydrożny, przy domu 98, beton-piask. 1932 r. 6. Stary cmentarz rzymsko-katolicki, zał. w poł. XVI w. 7. Cmentarz rzymsko-katolicki z kaplicą z XIX w., zał. w 1891 r. 8. Cmentarz ewangelicki, zał. w 1877 r. 9. Dawny dom obecnie szkoła, mur. k. XIX w. 10. Dawny dwór – dom RSP „Promień”, mur. XVIII/XIX w. 11. Stodoła 1 w zespole dworskim, mur. 1 ćw, XX w. 12. Stodoła 2 w zespole dworskim, mur. 1 ćw, XX w. 13. Budynek gospodarczy w zespole dworskim, drewn.-zrębowy 1 poł. XX w. 14. Budynek inwentarski w zespole dworskim, mur. 1 poł. XIX w. 15. Dom nr 2, mur. 2 poł. XIX w./ pocz. XX w. 16. Budynek gospodarczy przy domu nr 2, mur. 2 poł. XIX w./ pocz. XX w. 17. Dom nr 3, mur. 4 ćw. XIX w. 18. Stodoła przy domu nr 4, mur. 1896 r. 19. Budynek gospodarczy przy domu nr 4, mur. k. XIX w. 20. Zabudowania gospodarcze (stodoła i obora) przy domu nr 5, mur. l. 30-te XX w. 21. Budynek gospodarczy przy domu nr 5 22. Dom nr 20, mur. 4 ćw. XIX w. 23. Budynek nr 21 – dawna poczta konna, mur. 1896 r. 24. Dom nr 26 (dawne wójtostwo) + zabudowania gospodarcze, mur., XVIII/XIX w. 25. Stodoła przy nr 26, mur. XVIII/XIX w. 26. Obora przy nr 26 27. Dom nr 30, mur., 1 ćw. XX w. 28. Bud. nr 32 – przedszkole, mur. k. XIX w. 29. Dom nr 34, mur. lata 20-te XX w. 30. Dom nr 37, mur. 2 poł. XIX w. 31. Dom nr 39, mur., 1885 r. 32. Dom nr 41, mur. pocz. XX w. 33. Dom nr 46, mur. XIX/XX w. 34. Willa nr 73, mur. l. 30-te XX w. 35. Dom mleczarni nr 76, mur. l. 30-te XX w. 36. Mleczarnia nr 76, mur. l. 30-te XX w. 37. Budynek O.S.P. nr 99, mur. l. 20-te XX w. Stanowiska archeologiczne: 1. Stanowisko archeologiczne nr* 6 – ślad osadnictwa, AZP 108-45, okres nowożytny 2. Stanowisko archeologiczne nr 6 – ślad osadnictwa, AZP 109-45, prehistoria/późne średniowiecze 3. Stanowisko archeologiczne nr 8 –osada, AZP 108-45, średniowiecze

29


4. Stanowisko archeologiczne nr 3 – osada/ślad osadnictwa, AZP 108-44, neolit/okres halsztacki/okres nowożytny 7. Stanowisko archeologiczne nr 4 – ślad osadnictwa, AZP 108-44, OWR** 8. Stanowisko archeologiczne nr 35 –osada(?), AZP 109-45, prehistoria/OWR**. 9. Stanowisko archeologiczne nr 41 – ślad osadnictwa, AZP 109-45, prehistoria 10. Stanowisko archeologiczne nr 9 – osada, ślad osadnictwa, AZP 108-44, prehistoria/neolit 11. Stanowisko archeologiczne nr 10 – osada, ślad osadnictwa, AZP 108-44, prehistoria * numer stanowiska na obszarze ** młodszy okres przed-rzymski – okres wpływów rzymskich

Simoradz 1. Kościół ewangelicko-augsburski, mur. pocz. XX w. 2. Cmentarz rzymsko-katolicki, zał. 2 poł. XIX w. 3. Cmentarz ewangelicki, zał. 1858 r. 4. Dom nr 12, mur.-drewn. 1923 r. 5. Budynek gospodarczy przy budynku nr 12, mur.-drewn. lata 20-te XX w. 6. Stodoła przy budynku nr 12, mur.- drewn. lata 20-te XX w. 7. Dom nr 23, drewn. 4 ćw. XIX/XX w. 8. Stodoła przy domu nr 23, drewn. konstrukcja słupowo- ryglowa, 1 ćw. XX w. 9. Dom nr 44, mur. 1927 r. 10. Dom nr 45, mur. 1 ćw. XX w. wł. 11. Budynek gospodarczy przy domu nr 45, mur. lata 20-te XX w. 12. Dom nr 46, mur. 1 ćw. XX w. 13. Budynek gospodarczy przy domu nr 46, lata 20-te XX w. 14. Gospodarstwo nr 62, mur. lata 30-te XX w. 15. Dom nr 74, mur. lata 30-te XX w. 16. Dom nr 78, mur. 1934 r. 17. Dom nr 87, mur. lata 30-te XX w. 18. Dom nr 102 mur., lata 30-te XX w.

Stanowiska archeologiczne: 1. Stanowisko archeologiczne nr 3 –ślad osadnictwa, AZP 107-45, epoka kamienia * numer stanowiska na obszarze

30


GMINA GOLESZÓW (226 obiektów) 1. Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Michała Archanioła, mur. XIX/XX w. 2. Nowa szkoła parafialna, ul. Wolności 10 3. Figura przy kościele rzym.- kat. kam. XIX/XX w. 4. Krzyż przydrożny, przed domem – ul. Cieszyńska nr 29, kamienny, ok. 1900 r. 5. Cmentarz przy kościele parafialnym p.w. Michała Archanioła, ul. Wolności 3 6. Cmentarz ewangelicki ul. Spokojna 7. Dworzec PKP ul. Dworcowa nr 1, mur.-drewn., przeł. XIX/XX w. 8. Budynek kolejowy ul. Dworcowa nr 2, mur., przeł. XIX/XX w. 9. Urząd Gminy ul. 1 Maja 5, mur. ok. 1925 r. 10. Szkoła ul. 1 Maja 1, mur. ok. 1910 r. 11. Remiza O.S.P. ul. Wolności 28, mur. ok. 1920 r. 12. Dom ul. Astrów 23, mur. przeł. XIX/XX w. 13. Dom ul. Cieszyńska 2, mur. ok 1920 r. 14. Dom wielorodzinny ul. Cieszyńska 29, mur. ok. 1920 r. 15. Osiedle mieszkalne – tzw. kolonia wojewódzka – zespół 9 budynków mieszkalnych dwurodzinnych wzdłuż ul. Cieszyńskiej pod nr: 49/51, 53/55, 57/59, 61/63, 65/67, 69/71, 73/75, 77/79, 81/83; mur. – pomiędzy 1931-33 r. 16. Dom ul. Grabowa 4, mur. ok. 1920 r. 17. Dom ul. Grabowa 11 (A, B), mur. ok. 1920 r. 18. Dom ul. Lotnicza 1 (dawniej Lotnicza 3) 19. Dom ul. Lotnicza 5 20. Dom ul. Lotnicza 11 21. Dom ul. 1 Maja 9, mur. ok. 1920 r. 22. Dom ul. Spółdzielcza 10 (d. nr 10), mur. ok. 1920 r. 23. Dom ul. Ustrońska 1 24. Dom ul. Ustrońska 48a 25. Dom (punkt skupu), ul. Wolności 11, mur. pocz. XX w. 26. Dom ul. Wolności 2, mur. ok. 1920 r. 27. Dom ul. Wolności 15 (akt. Nr 21), mur. ok. 1900 r. 28. Dom ul. Wolności 21 (akt. Nr 25), mur. ok. 1915 r. 29. Dom ul. Wolności 22 (akt. Nr 44), drewn. ok. 1850 r. 30. Dom ul. Wolności 25 (akt. Nr 27), mur. ok. 1910 r. 31. Dom ul. Wolności 34, mur. ok. 1910 r. 32. Obora, ul. Wolności 34 33. Dom ul. Wolności 38, mur. ok. 1900 r. 34. Dom ul. Wolności 39, mur. ok. 1900 r. 35. Dom ul. Wolności 40, mur. ok. 1900 r. 36. Dom ul. Wolności 42, mur. ok. 1900 r. 37. Dom, ul. Wolności 44 38. Dom ul. Wolności (obok domu nr 60), mur. ok. 1910 r. 39. Stanowisko archeologiczne w sąsiedztwie stacji PKP, po zach. stronie torów, nr stan. 109-45/4/1 40. Stanowisko archeologiczne między ul. Grabową a ul. Szeroką, nr stan. 109-45/21/3 41. Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa z epoki neolitu/epoki brązu, nr stan. 109-45/18/5 42. Stanowisko archeologiczne na granicy pd. z Bażanowicami, na pn. od ul. Dworskiej, nr stan. 109-45/19/5 43. Stanowisko archeologiczne za zabudowaniami ul. Wolności, po wsch. stronie ulicy, nr stan. 109-45/5/6 31


44. Stanowisko archeologiczne przy ul. Ustrońskiej po pn stronie, na wysokości cmentarza, nr stan. 109-45/11/7 45. Stanowisko archeologiczne przy skrzyżowaniu torów kolejowych z potokiem Radoń po stronie pd, nr stan. 109-45/12/8 46. Stanowisko archeologiczne – osada(?)/ślad osadnictwa z okresu prehistorycznego, późnego średniowiecza/okresu nowożytnego, nr stan. 109-45/31/9 47. Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa z młodszego okresu prze-rzymskiego (OWR), nr stan. 109-45/22/10 48. Stanowisko archeologiczne przy torach kolej. po zach. stronie, ok. 0,5km na pd. Od stacji, nr stan. 109-45/25/11 49. Stanowisko archeologiczne w okolicy ul. Żniwnej i Lotniczej, nr stan. 109-45/26/12 50. Stanowisko archeologiczne między ul. Ławki a ul. Polną, nr stan. 109-45/27/13 51. Stanowisko archeologiczne – osada z okresu prehistorycznego i młodszego okresu przed-rzymskiego, nr stan. 109-45/32/14 52. Stanowisko archeologiczne – osada(?)z okresu prehistorycznego i młodszego okresu przed-rzymskiego, nr stan. 109-45/33/15 53. Stanowisko archeologiczne – osada z okresu wczesnego średniowiecza, nr stan. 10945/34/16 54. Stanowisko archeologiczne – osada(?) z okresu prehistorycznego, nr stan. 10945/36/17 55. Stanowisko archeologiczne – osada z okresu średniowiecza, nr stan. 109-45/37/18 56. Stanowisko archeologiczne – osada z okresu średniowiecza, nr stan. 109-45/38/19 57. Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa z okresu średniowiecza (?), nr stan. 10945/39/20 Bażanowice 1. Krzyż przydrożny, skrzyż. ul. Cieszyńska/ ul. Strzeblin 2. Figura przydrożna św. Jana Nepomucena w zesp. dworsko- folwarcznym, przy alei dojazdowej do dworu 3. Cmentarz komunalny, ul. Spokojna 4. Czworak I w zespole folwarcznym, ul. Folwarczna 2 5. Czworak II w zespole dworsko-folwarcznym, ul. Folwarczna 3 6. budynek gospodarczy II (obora), Cieszyńska 9 (dawniej ul. Folwarczna 3) 7. Budynek gospodarczy – d. gorzelnia ul. Folwarczna 3 8. Owczarnia, wolarnia i stodoła w zespole dworsko- folwarcznym, ul. Folwarczna 3 9. Dwór w zespole dworsko- folwarcznym ul. Zamkowa 4 10. Park dworski w zespole dworsko- folwarcznym ul. Zamkowa 4 11. Stanowisko archeologiczne, po pd. stronie ul. Cieszyńskiej, między ul. Potoczki, nr stan. 109-44/8/1 12. Stanowisko archeologiczne po pd. stronie torów kolej. ok. 500m na zach. od stacji PKP, nr stan. 109-44/9/2 13. Stanowisko archeologiczne, przy pn. granicy Bażanowic z Ogrodzoną, nr stan. 10945/1/3

Cisownica 1. Cmentarz parafialny ewangelicko-augsburski 2. Kaplica cmentarna na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, mur. ok. 1910 r. 32


Kuźnia koło domu nr 10, drewn. ok. 1925 r. Dawna szkoła – nr 79 (akt. nr 164), mur. Izba Regionalna „U Brzezinów” – dom nr 116 Leśniczówka – nr 101 Dom nr 25 z zabud. gospod. (nr 58), mur. ok. 1905 r. Dom nr 28 Dom nr 33 wraz z zabudową gospodarczą, mur. ok. 1910 r. Dom nr 33 Dom nr 35 wraz ze stodołą Dom nr 78 (akt. nr 48), mur. ok. 1920 r. Dom nr 88 (akt. Nr 121), drewn. ok. 1900 r. Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa z okresu (?), nr stan. 109-45/13/1 Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa z okresu średniowiecza, nr stan. 10945/16/2 16. Stanowisko archeologiczne – osada wyżynna, osada z okresu halsztackiego/okresu nowożytnego, nr stan. 110-45/3/3 17. Stanowisko archeologiczne – osada wyżynna, osada z okresu halsztackiego/późnego średniowiecza, nr stan. 109-45/23/4 18. Stanowisko archeologiczne – osada z okresu średniowiecza, nr stan. 109-45/40/5 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Dzięgielów Cmentarz komunalny, ul. Cieszyńska Dawna gospoda, ul. Cieszyńska 37 Kuźnia ul. Myśliwska (nad Pucówką koło mostku), nr 2, mur.-kam. ok. I ćw. XX w. Ewangelicki Dom Seniora Emaus II z zabudowaniami gospodarczymi ul. Kulisza 70 Dom, ul. Cieszyńska 45 Dom, ul. Cieszyńska 57 Dom, ul. Cieszyńska 67 Stodoła, ul. Goleszowska (koło zamku) Dom, ul. Kościelna 22 Dom wielorodzinny, ul. Kulisza 1 i 3 Dom, ul. Myśliwska 37 Dom, ul. Spacerowa 10 Stodoła, ul. Spacerowa 10 Dom, ul. Spacerowa 20 Dom, ul. Spacerowa 66 Stodoła, ul. Spacerowa 66 Stanowisko archeologiczne – gródek stożkowy z okresu średniowiecza , nr stan. 11045/1/1 18. Stanowisko archeologiczne – zamek z okresu nowożytnego, nr stan. 109-45/42/2 19. Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa z okresu nowożytnego, nr stan. 11044/1/3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Godziszów 1. Cmentarz ewangelicki stary 2. Cmentarz ewangelicki nowy 3. Kaplica na cmentarzu ewangelickim – nowym 4. Dom (d. szkoła), mur. ok. 1920 r. 5. Dom i młyn (akt. nr 2), mur. 1904 r. 33


6. Dom nr 8, mur. ok. 1920 r. 7. Stodoła koło nr 8, mur. ok. 1895 r. 8. Dom nr 12 (akt. nr 13), mur. ok. 1910 r. 9. Dom nr 17, mur. ok. 1859 r. 10. Dom nr 19, mur. 1918 r. 11. Obora koło domu nr 19, mur. ok. 1910 r. 12. Dom nr 20, mur. ok. 1920 r. 13. Stodoła I koło nr 23, mur. ok. 1870 r. 14. Stodoła II koło nr 23, mur. 1890 r. 15. Dom nr 22, mur. ok. 1892 r. (dawniej nr 28) 16. Obora koło domu nr 22, mur. ok. 1900 r. (dawniej koło domu nr 28) 17. Dom nr 37, mur. ok. 1900 r. 18. Dom nr 44, mur. ok. 1890 r. 19. Dom nr 48 20. Dom nr 55, mur. ok. 1880 r. 21. Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa z okresu średniowiecza, nr stan. 10945/3/1 22. Stanowisko archeologiczne – osada, ślad osadnictwa z okresu średniowiecza, neolitu, nr stan. 109-45/2/2 23. Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada z okresu średniowiecza, nr stan. 109-45/7/3 24. Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa z okresu średniowiecza/okresu nowożytnego, nr stan. 109-45/8/4 25. Stanowisko archeologiczne –typ (?)okres (?), nr stan. 109-45/10/5 26. Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa z młodszego okresu przed-rzymskiego, średniowiecza, nr stan. 109-45/17/6 27. Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa/osada z epoki kamienia, prehistorii, późnego średniowiecza/okresu nowożytnego, nr stan. 109-45/28/7 28. Stanowisko archeologiczne – osada z okresu średniowiecza/okresu nowożytnego, nr stan. 109-45/29/8 29. Stanowisko archeologiczne – osada z epoki brazu/okresu halsztackiego, nr stan. 10945/24/9 30. Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa z epoki kamienia, nr stan. 109-45/30/10 Kisielów 1. Kościół (ob. filialny) p.w. Wniebowzięcia NMP, mur. ok. 1933 r. 2. Cmentarz rzymskokatolicki przy kościele Wniebowzięcia NMP, ul. Wiejska 3. Kościół ewangelicki, mur. ok. 1914 r., ul. Wiejska 4. Cmentarz ewangelicki, ul. Wiejska 5. Dawna gospoda z budynkiem gospodarczym, ul. Wiejska 27 6. Dom, ul. Cesarska 1, mur. 7. Dom, ul. Główna 5 8. Stodoła, ul. Główna 5 9. Dom, ul. Prosta 2 10. Stanowisko archeologiczne po pd.-wsch. Stronie ul. Goleszowska- Słoneczna, nr stan. 108-45/3/1 11. Stanowisko archeologiczne ok. 250m na pd. od kościołów, nr stan. 108-45/4/2 12. Stanowisko archeologiczne przy ul. Brzezina, nr stan. 108-45/5/3

34


Kozakowice Dolne 1. Kaplica na cmentarzu ewangelickim, mur. ok. 1900 r. ul. Główna 2. Cmentarz ewangelicki, ul. Główna 3. Dawna szkoła (on. Dom) ul. Główna 25 4. Dom ul. Słoneczna 39 5. Stodoła, ul. Słoneczna 3939 6. Dom, ul. Stawowa 1 7. Obora, ul. Stawowa 1 8. Dom, ul. Stawowa 9, mur. ok. 1890 r. (dawniej nr 17) 9. Stodoła koło domu ul. nr 9, mur. ok. 1890 r. (dawniej koło domu nr 17) 10. Obora, ul. Stawowa 21 (dawniej nr 19) 11. Stodoła, ul. Stawowa 21 (dawniej nr 19) 12. Dom, ul. Stawowa 27 13. Stodoła, ul. Stawowa 27 14. Obora, ul. Stawowa 27 15. Stanowisko archeologiczne na pn.-zach. od ul. Wierzbowej, nr stan. 109-45/9/1 Kozakowice Górne 1. Cmentarz ewangelicki 2. Dom ul. dra A. Cinciały 40 3. Dom ul. dra A. Cinciały 74 (d. nr 28) 4. Dom ul. Główna 5 (d. nr 10) 5. Dom ul. Główna 19 (d. nr 20) 6. Dom ul. Główna 29 (d. nr 3) 7. Dom ul. Ogrodowa 3 (d. nr 9) mur., ok. 1910 r. 8. Stodoła ul. Ogrodowa 3 Leszna Górna 1. Cmentarz komunalny 2. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki przy kościele p.w. św. Marcina 3. Kostnica na cmentarzu, mur. pocz. XX w. przy kościele p.w. św. Marcina 4. Mur ogrodzenia cmentarza, kamienny, k. XIX w. 5. Plebania przy kościele p.w. św. Marcina mur. pocz. XX w. 6. Figura przydrożna św. Jana Nepomucena, kamienna, k. XIX w. 7. Dom (dawna gospoda) ul. Główna 78, mur. ok. 1823 r. (dawniej budynek nr 32) 8. Leśniczówka drewniana na Budzinie w pobliżu przełęczy na Podlesiu 9. Dom ul. Główna 41 (dawniej dom nr 7) 10. Obora przy domu ul. Główna 41 (dawniej przy domu nr 7) 11. Dom nr 11, mur. ok. 1890 r. 12. Dom ul. Główna 68, mur. ok. 1899 r. (dawniej dom nr 21) 13. Dom ul. Główna 71, mur. ok. 1920 r. (dawniej dom nr 31) 14. Leśniczówka na Budzinie, na Budzinie 15. Stanowisko archeologiczne na granicy z Dzięgielowem. koło przys. Zimne Wody, nr stan. 110-45/4/1 16. Stanowisko archeologiczne u podnóża góry Wróżna, ok. 0,5km na pn. na górze Puścina, nr stan. 110-45/2/2 17. Stanowisko archeologiczne na szczycie góry Tuł, nr stan. 110-45/5/3 18. Stanowisko archeologiczne u podnóża góry Tuł, w kier. pn.-zach., nr stan. 110-45/6/4

35


19. Stanowisko archeologiczne przy drodze do leśniczówki na Budzinie ok. 1km, nr stan. 110-45/7/5 20. Stanowisko archeologiczne – osada prehistoryczna, nr stan. 110-45/8/6 Puńców 1. Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. św. Jerzego Męczennika, ul. Sportowa 8 (dawniej ul. Sportowa nr 1) 2. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki przy kościele p.w. św. Jerzego Męczennika, ul. Sportowa 8 (dawniej ul. Sportowa nr 1) 3. Cmentarz ewangelicki, ul. Szkolna 4. Kaplica na cmentarzu ewangelickim, mur. ok. 1869 r. 5. Krzyż przydrożny ul. Cieszyńska 136/ul. Wspólna, mur. ok. 1921 r. 6. Dawna plebania kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego Męczennika 7. Dawna szkoła wyznaniowa koło kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego Męczennika, mur. ok. 1900 r. 8. Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 2, mur. ok. 1925 r. 9. Dawna gospoda – dom nr 81, ob. ul. Cieszyńska 78, mur. ok. 1915 r. 10. Dawna karczma (ob. sklep) ul. Cieszyńska 124 (daw. ul. Cieszyńska/ul. Skowronków) 11. Dawny młyn ul. Jabłoniowa nr 1 12. Dom, ul. Cieszyńska 20 13. Dom, ul. Cieszyńska 38 14. Dom, ul. Cieszyńska 44 15. Dom, ul. Cieszyńska 81 (dawniej ul. Cieszyńska 73) 16. Dom ul. Cieszyńska nr 122 17. Dom ul. Cieszyńska nr 135 18. Dom ul. Cieszyńska nr 158 19. Zagroda mieszkalno- gospodarcza ul. Cieszyńska 187 20. Dom, ul. Cieszyńska nr 298 21. Dom, ul. Kojkowicka nr 4 22. Obora, ul. Kojkowicka nr 4 23. Stodoła, ul. Kojkowicka nr 4 24. Dom, ul. Krótka 5 25. Dom, ul. Spacerowa 45 (dawniej ul. Spacerowa nr 43) 26. Dom, ul. Wspólna 6 27. Stanowisko archeologiczne w okolicy cmentarza ewangelickiego, nr stan. 109-44/10/1 28. Stanowisko archeologiczne między ul. Kręta a Kojkowicką, po pd. stronie Puńcówki, nr stan. 109-44/11/2 29. Stanowisko archeologiczne na granicy z Czeską Republiką, nr stan. 110-44/2/3

36


GMINA HAŻLACH (114 obiektów) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Kościół p.w. św. Bartłomieja, mur. 1905 r. Bud. plebanii przy kościele św. Bartłomieja, mur. 1920 r. Kościół ewangelicki, mur. 1872 r. Kaplica na cmentarzu ewangelickim, mur po 1872 r. Krzyż na cmentarzu paraf. mur. ok. 1900 r. Kapliczka koło szkoły podst. mur. XIX w. Krzyż przydrożny koło posesji nr 5, kamienny. I ćw. XX w. Krzyż koło kościoła, kamienny, 1915 r. Cmentarz parafialny katolicki, zał. w XVIII w. Cmentarz parafialny ewangelicki (stary), zał. w 1872 r. Cmentarz ewangelicki (nowy), zał. w 1932 r. Bud. szkoły, ul. Kościelna 2, mur., 1905 r., rozbudowany Bud. remizy, ul. Główna 45, mur. 1910 r. Bud. d. poczty, ob. mieszkalny, mur. poł XIX w. Bud. gospody, mur., XIX w. Budynek nr 1- dwór, mur. k. XVIII w. Spichlerz w zespole majątku, mur. II poł XIX w., wł. Nadleśnictwo Bud. mieszkalny nr 17, ul. Rolna 73, mur. 1933 r., przebudowany Stodoła przy bud. nr 17, ul. Rolna 73, mur. ok. 1930 r. Bud. mieszklany nr 19, ul. Rolna 55 mur. 1922 r. Stodoła koło nr 19, ul. Rolna 55, mur. k. XIX w. Stodoła koło nr 19, ul. Rolna 55, drewn. XIX/XX w. Chlew koło nr 19, ul. Rolna 55, mur. pocz. XX w., wyburzony Bud. nr 21, ul. Rolna 47, mur. 1924 r. Chlew koło nr 21, ul. Rolna 47, mur. 1947 r. Bud. nr 22, ul. Rolna 28, mur. 1920 r. R.S.P. Bud. nr 23, ul. Rolna 31, mur. ok. 1890 r. Stodoła koło nr 23, ul. Rolna 31, mur. ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 25, ul. Rolna 10, mur. ok. 1900 r. Stodoła koło nr 25, ul. Rolna 10, mur.-drewn. 1929 r. Bud. nr 79, ul. Cieszyńska 23, mur, ok. 1890 r. Bud. nr 171, ul. Rolna 27, mur. ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 174, ul. Główna 45, mur. 1914 r. Bud. gospod. w zesp. d. majątku koło nr 176, ul. Główna 6 mur. II poł. XIX w. Czworak w zesp. dawnego majątku koło nr 176, ob. bud. mieszkalny, ul. Główna 6, mur. XIX w. Bud. mieszkalny nr 182, ul. Długa 22, mur., ok. 1880 r. Bud. mieszkalny nr 188, ul. Główna 36, mur. ok. 1920 r. Obora koło nr 188, ul. Główna 36, mur. ok. 1920 r. Bud. nr 195, ul. Długa 10, drewn. ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 203, ul. Główna 17, mur. 1929 r. Bud. d. majątku nr 212, ul. Główna 14, mur. XIX w. wł. Nadleśnictwo Obora koło nr 212 (w zesp. d. majątku), ul. Główna 14, mur. II poł. XIX w. Stodoła koło nr 212 (w zesp. d. majątku), ul. Główna 14, mur. II poł. XIX w. Bud. mieszkalny nr 221, ul. Główna 49, mur. 1932 r. Bud. nr 275, ul. Cieszyńska 7, mur. l. 30-te XX w.

37


Brzezówka 1. Cmentarz katolicki, zał. w 1941 r. Kończyce Wielkie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Cmentarz parafialny katolicki, zał. w XVII w. Figura św. Jana Nepomucena w pobliżu pałacu, kamienna, pocz. XIX w. Park w zespole podworskim Bramy wjazdowe w zespole podworskim, mur. XIX w. Budynek mieszkalny nr 151 w pobliżu zespołu folwarcznego, I poł. XIX w. Budynek podworski nr 153 – mieszkanie kucharza (k. pałacu), mur. k. XIX w. Bud. nr 154, inwentarski w zespole podworskim, mur. 1900 r. Bud. mieszkalny w zespole podworskim nr 155, ul. Zamkowa 22, mur. k. XIX w. Bud. mieszkalno-adminstracyjny w zespole folwarcznym (d. folwark „Karłowiec”), do niedawna Stadnina Koni, mur, XIX w. Stajnia w zesp. folwarcznym (bud. magazynowy), d. folwark „Karłowiec”, do niedawna Stadnina Koni, mur. II poł. XIX w. Obora II w zesp. podworskim (bud. gospodarczo-inwentarski I), do niedawna Stadnina Koni, mur. XIX w. Plebania katolicka, mur. II poł. XVIII w. Stodoła koło plebanii, mur., pocz. XX w. Budynek szkoły nr 208, ul. Szkolna 1, mur. 1911 r. Bud. d. szkoły nr 8, (ob. przedszkole), ul. Szkolna 5, mur. pocz. XIX w. Chałupa drewn., 1900 r. Bud. nr 21, ul. Wierzbowa 39, mur. ok. 1930 r. Budynek gospodarczy koło nr 21, ul. Wierzbowa 39, mur. ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 25, ul. ks. Olszaka 70, mur. ok. 1850 r. Obora koło nr 25, ul. ks. Olszaka 70, mur. 1930 r. Bud. nr 51 (obecnie sklep), ul. Dworska 4, mur. ok. 1910 r. Bud. mieszkalny nr 143, ul. ks. Kukli 22, mur. 1880 r. Bud. mieszkalny nr 169, ul. ks. Olszaka 25, mur., 1900 r. Bud. mieszkalny nr 161, ul. ks. Olszaka 78, mur., ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 141, ul. ks. Olszaka 84, mur., ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 131, ul. Olszowa 3, mur., XX w.

Pogwizdów 1. Cmentarz Katolicki przykościelny, założony na pocz. XX w. 2. Krzyż przydrożny, kam. 1915 r. 3. Plebania, mur. ok. poł. XIX w. 4. Bud. d. poczty, ob. bud. mieszk., mur. ok. 1920 r. 5. Zabud. gospodarskie nr 1 i część d. dworu, ul. Dworska 4 i 6, mur., XIX w. 6. Obora przy bud. nr 1, ul. Dworska 4 i 6, mur, I poł. XIX w. 7. Budynek Domu Ludowego, mur, ok. 1930 r. 8. Bud. mieszkalny nr 77, ul. Katowicka 5, mur. ok. 1920 r. 9. Bud. gospody koło nr 103, ul. Brzozowa 19, mur. pocz. XX w. Zamarski 1. Kaplica ewangelicka, mur., 1880 r. 2. Cmentarz ewangelicki, zał. w 1880 r. 3. Cmentarz parafialny katolicki, zał. na pocz. XX w. 38


Stanowiska archeologiczne: 1. Brzezówka, nr* 3 – skarb monet, AZP 107-44, okres nowożytny 2. Brzezówka, nr* 24 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, okres nowożytny 3. Brzezówka, nr* 25 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, okres nowożytny 4. Hażlach, nr* 1 – ślad osadnictwa, AZP 108-44, okres nowożytny 5. Hażlach , nr* 2 – ślad osadnictwa, AZP 108-44, paleolit 6. Hażlach, nr* 26 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, epoka kamieni (mezolit)/epoka kamienia lub wczesna epoka brązu 7. Hażlach, nr* 27 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, epoka kamienia lub wczesna epoka brązu 8. Kończyce Wielkie, nr* 1 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, neolit 9. Kończyce Wielkie, nr* 2 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, neolit 10. Kończyce Wielkie, nr* 4 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, okres nowożytny 11. Kończyce Wielkie, nr* 5 – obozowisko, AZP 107-44, epoka kamienia 12. Kończyce Wielkie, nr* 9 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, prahistoria/średniowiecze/okres nowożytny 13. Kończyce Wielkie, nr* 10 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, epoka brązu lub okres nowożytny 14. Kończyce Wielkie, nr* 11 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, epoka kamienia lub wczesna epoka brązu/średniowiecze/okres nowożytny 15. Kończyce Wielkie, nr* 12 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, średniowiecze/okres nowożytny 16. Kończyce Wielkie, nr* 13 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, średniowiecze/okres nowożytny 17. Kończyce Wielkie, nr* 14 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, epoka kamienia lub wczesna epoka brązu 18. Kończyce Wielkie, nr* 15 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, wczesna epoka brązu lub nowożytność 19. Kończyce Wielkie, nr* 16 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, epoka kamienia lub wczesna epoka brązu 20. Kończyce Wielkie nr* 17 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, okres nowożytny 21. Kończyce Wielkie nr* 18 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, okres nowożytny 22. Kończyce Wielkie nr* 19 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, okres nowożytny 23. Kończyce Wielkie nr* 20 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, okres nowożytny 24. Kończyce Wielkie nr* 21 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, okres nowożytny 25. Pogwizdów nr* 1 – osada, AZP 108-43, KCW** i wczesne średniowiecze 26. Pogwizdów nr* 1 – ślad osadnictwa, AZP 107-43, okres nowożytny 27. Pogwizdów nr* 2 – ślad osadnictwa, AZP 107-43, okres nowożytny 28. Pogwizdów nr* 2 – ślad osadnictwa, AZP 108-43, okres nowożytny 29. Pogwizdów nr* 3 – osada, AZP 108-43, średniowiecze 30. Pogwizdów nr* 4 – gródek stożkowaty?, AZP 108-43, ? 31. Rudnik nr* 22 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, okres nowożytny 32. Rudnik nr* 23 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, okres nowożytny 33. Zamarski nr* 6 – ślad osadnictwa, AZP 108-44 * numer stanowiska na obszarze ** kultura ceramiki wstęgowej – kultura neolityczna (od 5600-4900 r. p.n.e)

39


GMINA ISTEBNA (397 obiektów)

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Kościół parafialny ewangelicko-augsburski (wg proj. T. Michejdy), mur., 1930 r. Kaplica cmentarna, kamienna, pocz. XX w. Kaplica cmentarna drewniana, 1910 r. Kaplica wotywna rodziny Konarzewskich z ołtarzem i wyposażeniem, Istebna – Bucznik na posesji przy muzeum plastycznym rodziny Konarzewskich – obok budynków nr 29 i 596, drewniana, 1923 r. (należy do szlaku architektury drewnianej woj. śląskiego) Kapliczka murowana, 1876 r. – Istebna Wilcze Kapliczka przydrożna kamienna, ok. 1900 r. – Istebna Jasnowice Krzyż marmurowy, 1904 r. – Istebna Jasnowice Krzyż przydrożny kamienny, 1911 r. Istebna Dachtony Krzyż przydrożny kamienny, 1869 r. Krzyż przydrożny kamienny, obok nr 812, ok. 1900 r. Kapliczka przydrożna drewniana, obok nr 108, ok. 1930 r. Cmentarz – tzw. stary w Istebnej Centrum obok parku im P. Stalmacha (od przeł. XX/XXI w. – w formie lapidarium i park przykościelny), I poł. XIX w. – pocz. XX w. Cmentarz za kościołem p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej Centrum – najstarszy nagrobek z 1887 r. – m.in. groby rodziny Konarzewskich, ks. E. Grima, dra Z. Dadleza i innych. Cmentarz ewangelicki przy drodze z Istebnej Centrum do Jaworzynki – najstarszy nagrobek z 1903 r. Cmentarz Komunalny (nowy) założony ok. 1960 r. – m in. groby grafika Jana Wałacha, lekarza – dra Jana Raszyka, gawędziarza Kawuloka i innych. Zespół budynków Dziecięcego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Istebnej Kubalonce, ob. Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” (wg proj. J. Dobrzańskiej i Z. Łobody) mur., 1930-37 r. Bud. mieszkalny, dawna karczma, 1900 r. Bud. gospody, ok. 1919 r. Bud. przykościelny, II poł. XVIII w. Bud. mieszkalny, dawniej sklep, ok. 1920 r. Stajnia nr 9 (Jasnowice), 1919 r. Bud. mieszkalny nr 10, ok. 1920 Bud. mieszkalny nr 11 (przysiółek Kulonki), drewn. 1914 r. Bud. mieszkalny nr 15, ok. 1910 r. Bud. mieszkalny nr 31, ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 43, ok. 1925 r. Bud. mieszkalny nr 45, ok. 1900 r. Piwnica przy nr 45, 1920 r. Bud. mieszkalny nr 52, ok. 1910 r. Bud. mieszkalny nr 55, ok. 1910 r. Bud. mieszkalny nr 56 (przysiółek Miki), ok. 1920 r. Obora przy nr 56, ok. 1900 r. Obora przy nr 58, 1890 r. Chlew przy nr 58, 1890 r. Bud. mieszkalny nr 59 (przysiółek Miki), drewn./mur.,1850 r. Stodoła przy nr 59, 1860 r. Bud. mieszkalny nr 61 (przysiółek Miki), drewn./mur., 1930 r. Bud. mieszkalny nr 71, ok. 1900 r. 40


41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Bud. mieszkalny nr 75, ok. 1910 r. Budynek mieszkalny nr 76 – „Gospoda u Ujca”, drewn./mur., 1920 r. Stodoła przy nr 80, 1890 r. Chlew przy nr 80, 1866 r. Stodoła przy nr 81, ok. 1920 r. Chlew przy nr 81, 1876 r. Bud. mieszkalny nr 83, ok. 1900 r. Chlew przy nr 83, 1850 r. Bud. mieszkalny nr 86 (przysiółek Kępka), drewn.1890 r. Bud. mieszkalny nr 91, ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 94, ok. 1890 r. Bud. mieszkalny nr 94, ok. 1860 r. Bud. mieszkalny nr 99, ok. 1890 r. Bud. mieszkalny nr 100 (przysiółek Kubale), drewn., ok. 1890 r. Bud. mieszkalny nr 102, II poł.. XIX w. Bud. mieszkalny nr 103 (przysiółek Kubalowie), drewn., ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 103, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 104 (przysiółek Kubalowie), drewn., ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 106 (przysiółek Kubalowie), drewn., ok. 1890 r. Bud. mieszkalny nr 108, ok. 1890 r. Bud. mieszkalny nr 122, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 124 (przysiółek Kohutowie), drewn., ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 126 (przysiółek Kohutowie), drewn., ok. 1910 r. Stodoła przy nr 126, ok. 1910 r. Bud. mieszkalny nr 128, ok. 1900 r. Stodoła przy nr 128 (przysiółek Kohutowie), drewn., ok. 1900 r. Chlew przy nr 128, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 129 (przysiółek Kohutowie), drewn., ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 130 (przysiółek Kohutowie), drewn.,/mur., ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 131 (przysiółek Kohutowie), drewn., 1922 r. Bud. mieszkalny nr 132 (przysiółek Kohutowie), drewn., 1828 r. Stodoła przy nr 132, ok. 1900 r. Chlew przy nr 133, ok. 1900 r. Bud. inwentarski przy nr 133, 1910 r. Bud. mieszkalny nr 134 (przysiółek Kohutowie), drewn., ok. 1890 r. Bud. mieszkalny nr 135 (przysiółek Kohutowie), drewn., ok. 1890 r. Bud. mieszkalny nr 137 (przysiółek Burowie), drewn., ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 141, ok. 1910 r. Bud mieszkalny nr 142 (przysiółek Burowie), drewn., 1907 r. Bud. mieszkalny nr 147, ok. 1930 r. Stodoła przy nr 147, 1900 r. Bud. mieszkalny nr 148, 1920 r. Bud. mieszkalny nr 148, 1920 r. Bud. mieszkalny nr 149 (przysiółek Burowie), drewn., 1930 r. Bud. mieszkalny nr 152 (przysiółek Burowie), drewn., ok. 1910 r. Bud. mieszkalny nr 154, (przysiółek Burowie), drewn., ok. 1900 r. Obora przy 154, ok. 1900 r. Stodoła przy 154, ok. 1911 r. Budynek mieszkalny nr 156 (przysiółek Szarce), drewn., 1910 r. Bud. mieszkalny nr 158 (przysiółek Szarce), drewn., 1890 r. Obora przy nr 158, drewn., ok. 1900 r. 41


Bud. mieszkalny nr 159 (przysiółek Szarce), drewn., 1869 r. Bud. mieszkalny nr 163 – Izba Regionalna „Chata Kawuloków” (przysiółek Wojtosze), drewn., 1863 r. (należy do szlaku architektury drewnianej woj. śląskiego) 94. Chlew przy nr 163, ok. 1890 r. 95. Bud. mieszkalny nr 166, ?? 96. Bud. mieszkalny nr 167, 1920 r. 97. Bud. mieszkalny nr 168 (przysiółek Wojtosze), drewn., 1920 r. 98. Bud. mieszkalny nr 174, 1890 r. 99. Chlew przy nr 174, ok. 1900 r. 100. Bud. mieszkalny nr 176, (przysiółek Wojtosze), drewn., 1923 r. 101. Bud. mieszkalny nr 177 (przysiółek Beskid), drewn., ok. 1900 r. 102. Bud. mieszkalny nr 181 (przysiółek Poloki), drewn., 1928 r. 103. Leśniczówka nr 185, ok. 1920 r. 104. Bud. mieszkalny nr. 204 (przysiółek Kościanowice), drewn., ok. 1900 r. 105. Bud. mieszkalny nr 210, ok. 1900 r. 106. Bud. mieszkalny nr 212, 1910 r. 107. Bud. mieszkalny nr 215 (przysiółek Zadolina), drewn., 1889 r. 108. Stodoła przy nr 215, 1920 r. 109. Bud. mieszkalny nr 216, ok. 1900 r. 110. Bud. mieszkalny nr 223, ok. 1910 r. 111. Bud mieszkalny nr 227 (przysiółek Skała), drewn., 1920 r. 112. Stodoła przy nr 227, drewn./mur., 1920 r. 113. Bud. mieszkalny nr 228 (przysiółek Młoda Góra), drewn., 1920 r. 114. Bud. mieszkalny nr 230 (przysiółek Łączyna), drewn., 1925 r. 115. Bud mieszkalny nr 231 (przysiółek Łączyna), drewn., 1924 r. 116. Bud. mieszkalny nr 236 (przysiółek Skała), drewn., 1920 r. 117. Bud. mieszkalny nr 237 (przysiółek Skała), drewn., 1865 r. 118. Chlew przy nr 237, drewn., 1870 r. 119. Bud. mieszkalny nr 238 (przysiółek Skała), drewn., 1920 r. 120. Bud. mieszkalny nr 268 (przysiółek Leszczyna), drewn., 1914 r. 121. Bud. mieszkalny nr 269 (przysiółek Leszczyna), drewn., 1930 r. 122. Bud. inwentarski przy nr 269 (stodoła), drewn./mur. 1928 r. 123. Bud. mieszkalny nr 276 (przysiółek Połom), drewn., 1890 r. 124. Bud. mieszkalny nr 279, ok. 1870 r. 125. Bud. mieszkalny nr 280, 1869 r. 126. Stodoła przy nr 280, II poł. XIX w. 127. Bud. mieszkalny nr 284, (przysiółek Andziołówka), drewn., 1911 r. 128. Bud. mieszkalny nr 287, (przysiółek Andziołówka), drewn., 1903 r. wł. leśnictwo Istebna 129. Bud. mieszkalny nr 287, (przysiółek Andziołówka), II poł. XIX w. 130. Stodoła przy nr 287, (przysiółek Andziołówka), dren./mur., ok. 1900 r. 131. Bud. mieszkalny nr 288, (przysiółek Andziołówka), drewn., ok. 1910 r. 132. Bud. mieszkalny nr 289, (przysiółek Andziołówka), drewn., 1912 r. 133. Bud. mieszkalny nr 290, (przysiółek Andziołówka), drewn., 1912 r. 134. Bud. mieszkalny nr 294, (przysiółek Andziołówka-Kubitkula), mur. ok. 1930 r. 135. Bud. mieszkalno-usługowy nr 298, (przysiółek Andziołówka), drewn., 1890 r. 136. Stodoła przy budynku nr 298, (przysiółek Andziołówka), drewn./mur., 1911 r. 137. Bud. mieszkalny nr 302, ok. 1930 r. 138. Bud. mieszkalny nr 303, ok. 1830 r. 139. Bud. inwentarski przy nr 303, ok. 1880 r. 140. Chlew przy nr 303, ok. 1890 r. 92. 93.

42


141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191.

Bud. mieszkalny nr 304, ok. 1920 r. Bud. inwentarski przy nr 304, ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 305, ok. 1908 r. Bud. mieszkalny nr 306, ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 307, 1920 r. Bud. mieszkalny nr 308, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 309. (przysiółek Tartak), drewn. ok.1900 r. Bud. mieszkalny nr 311, ok. 1900 r. Stodoła przy nr 311, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 313, ok. 1880 r. Bud. mieszkalny nr 314, ok. 1900 r. Kuźnia nr 314, ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 315, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 316, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 330, (przysiółek Tokarzonka), drewn., 1912 r. Bud. mieszkalny nr 333, ok. 1890 r. Bud. mieszkalny nr 337, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 338, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 341, ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 342, ok. 1920 r. Stodoła przy nr 342, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 343, 1876 r. Bud. mieszkalny nr 346, 1920 r. Bud. mieszkalny nr 359, (przysiółek Młoda Góra), drewn., 1930 r. Bud. mieszkalny nr 377, (przysiółek Skała), drewn., 1925 r. Bud. mieszkalny nr 380, (przysiółek Poloki), drewn., ok. 1930 r. Stodoła przy nr 380, ok. 1900 r. Chlew przy nr 380, ok. 1900 r. Karczma „Rogowiec” nr 381 – Istebna Centrum, drewn., pocz. XX w. Bud. mieszkalny nr 384, ok. 1910 r. Bud. mieszkalny nr 385, 1930 r. Bud. mieszkalny nr 390, 1926 r. Bud. mieszkalny nr 412, 1909 r. Bud. mieszkalny nr 418, drewn./mur., ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 422, (przysiółek Połom), drewn., 1905 r. Bud. mieszkalny nr 423, (przysiółek Kawule), drewn., 1930 r. Bud. mieszkalny nr 424, (przysiółek Kubale), drewn., ok. 1910 r. Bud. mieszkalny nr 433, ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 439, (przysiółek Szarce), drewn., ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 446, (przysiółek Połom), drewn., 1922 r. Bud. mieszkalny nr 447, (przysiółek Dzielec), drewn./mur. ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 449, 1930 r. Bud. usługowo-mieszkalny nr 455, (przysiółek Kępka), mur., 1930 r. Bud. mieszkalny nr 457, (przysiółek Młoda Góra), drewn., ok. 1920 r. Stodoła przy nr 462, ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 465, (przysiółek Kohutowie), drewn., ok. 1890 r. i ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 468, (przysiółek Leszczyna), drewn., ok. 1930 r. Budynek Leśniczówki nr 471, (przysiółek Beskidek), drewn., 1928 r. Bud. mieszkalny nr 472, 1928 r. Stodoła przy nr 472, 1910 r. Bud. mieszkalny nr 474, (przysiółek Leszczyna), drewn., 1929 r. 43


192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208.

Bud. mieszkalny nr 476, 1920 r. Bud. mieszkalny nr 477, 1910 r. Bud. mieszkalny nr 493, ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 494, 1920 r. Bud. mieszkalny nr 497, (przysiółek Połom), drewn., 1935 r. Bud. mieszkalno-usługowy nr 504, (przysiółek Łączyna), drewn., 1933 r. Bud. mieszkalny nr 508, ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 508, ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 518, (przysiółek Skała), drewn., 1930 r. Bud. mieszkalny nr 521, (przysiółek Leszczyna), drewn., ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 528, (przysiółek Łączyna), drewn., 1935 r. Bud. mieszkalny nr 558, (przysiółek Połom), drewn., 1937 r. Bud. schroniska „Zaolzianka” 563, (Istebna-Zaolzie), drewn., 1927-28 r. Bud. mieszkalny nr 566, (przysiółek Dzielec), drewn., 1937 r. Bud. mieszkalny nr 578, (przysiółek Skała), drewn., 1947 r. Bud. mieszkalny nr 679, ok. 1930 r. Stodoła przy nr 812, ok. 1900 r.

Stanowiska archeologiczne: 209. Stanowisko archeologiczne nr* 1 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, neolit/wczesny brąz 210. Stanowisko archeologiczne nr 2 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, epoka kamienna 211. Stanowisko archeologiczne nr 3 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, neolit/wczesny brąz 212. Stanowisko archeologiczne nr 4 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, epoka kamienna 213. Stanowisko archeologiczne nr 5 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, neolit/wczesny brąz 214. Stanowisko archeologiczne nr 6 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, epoka kamienna 215. Stanowisko archeologiczne nr 7 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, górny paleolit 216. Stanowisko archeologiczne nr 8 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, neolit/wczesny brąz 217. Stanowisko archeologiczne nr 12 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, neolit/wczesny brąz 218. Stanowisko archeologiczne nr 13 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, neolit 219. Stanowisko archeologiczne nr 2 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, ep. kam./średniow. 220. Stanowisko archeologiczne nr 4 – ślad osadnictwa, AZP 113-47, epoka kamienna 221. Stanowisko archeologiczne nr 5 – ślad osadnictwa, AZP 113-47, epoka kamienna 222. Stanowisko archeologiczne nr 1 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, średniowiecze * numer stanowiska na obszarze Jaworzynka 1. Krzyż przydrożny kamienny, 1873 r. 2. Krzyż przydrożny kamienny, 1893 r. Jaworzynka Jasie 3. Figura przydrożna kamienna, 1936 r. Jaworzynka Zapasieki 4. Cmentarz komunalny w Jaworzynce Centrum, II poł. XX w. 5. Bud. mieszkalny nr 2 (przysiółek Małysze), drewn., ok. 1900 r. 6. Bud. mieszkalny nr 5 (przysiółek Byrty), drewn., ok. 1890 r. 7. Chlew przy nr 5, drewn., ok 1900 r. 8. Bud. mieszkalny nr 6, ok. 1890 r. 9. Chlew przy nr 6, ok. 1900 r. 10. Bud. mieszkalny nr 7 (przysiółek Byrty), drewn., ok. 1900 r. 11. Bud. inwentarski przy nr 7, ok. 1929 r. 12. Chlew przy nr 7, ok. 1900 r. 13. Bud. mieszkalny nr 27 (przysiółek Klimki), drewn. ok. 1920 r. 14. Bud. mieszkalny nr 28, ok. 1920 r. 15. Bud. mieszkalny nr 29 (przysiółek Klimki), 1930 r. 44


16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Bud. mieszkalny nr 31 (przysiółek Klimki), mur., ok. 1930 r. Chlew przy bud. nr 31, ok. 1920 r. Stodoła przy nr 31, drewn., ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 34, ok. 1910 r. Bud. mieszkalny nr 40 (przysiółek Gorzołki), drewn., 1938 r. Bud. mieszkalny nr 41 (przysiółek Duraje), drewn., ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 46, 1909 r. Bud. mieszkalny nr 47, ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 55, 1890 r. Bud. mieszkalny nr 59 (przysiółek Słowioki) drewn., ok. 1900 r. Chlew przy nr 60, ok. 1900 r. Stodoła przy nr 60, 1920 r. Bud. mieszkalny nr 61, 1890 r. Chlew przy nr 61, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 62, ok. 1890 r. Chlew przy nr 62, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 63 (przysiółek Dragony) ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 63, drewn. ok. 1880 r. Bud. mieszkalny nr 73, (przysiółek Czadeczka), drewn., ok. 1900 r. Chlew przy nr 73, drewn., 1920 r. Bud. mieszkalny nr 76, (przysiółek Duraje), drewn. ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 77, 1890 r. Bud. mieszkalny nr 78, (przysiółek Duraje) drewn., ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 81, (przysiółek Duraje), drewn., 1929 r. Bud. mieszkalny nr 86, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 87, ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 92, ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 93 (przysiółek Szkawrany), drewn., ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 102, ok. 1910 r. Bud. mieszkalny nr 104 (przysiółek Łupienie), drewn., ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 117 (przysiółek Słowioki), drewn., 1910 r. Bud. mieszkalny nr 118 (przysiółek Łupienie), drewn., 1920 r. Bud. mieszkalny nr 125 (przysiółek Szyroki), drewn., ok. 1900 r., Stodoła przy nr 125, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 136 (przysiółek Szyroki), drewn., ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 137 (przysiółek Szyroki), drewn., ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 138, (przysiółek Zakikula), drewn., ok. 1880 r. i 1936 r. Obora przy nr 138, ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 139, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 140, (przysiółek Maciejka), drewn., ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 142, (przysiółek Maciejka), drewn., 1935 r. Bud. mieszkalny nr 143, ok. 1890 r. Bud. mieszkalny nr 145, (przysiółek Stefanka), drewn., ok. 1890 r. Bud. mieszkalny nr 146, (przysiółek Siwoniowski), drewn., ok. 1890 r. Bud. mieszkalny nr 147, (przysiółek Siwoniowski), drewn.,1927 r. Bud. mieszkalny nr 148, ok. 1930 r. Stodoła przy nr 148, ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 152, 1909 r. Stodoła przy nr 152, ok. 1910 r. Bud. mieszkalny nr 153, ok. 1900 r. Stodoła przy nr 160, ok. 1900 r. 45


67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.

Bud. mieszkalny nr 162, ok. 1920 r. Bud. inwentarski przy nr 163, 1920 r. Bud. mieszkalny nr 176 (przysiółek Zapasieki), drewn., 1930 r. Bud. mieszkalny nr 178, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 179, 1860/1914 r. Obora przy nr 179, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 182 (przysiółek Łupienie), drewn., ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 208, 1920 r. Bud. mieszkalny nr 211 (przysiółek Wawrzacze), drewn., ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 216 (przysiółek Maciejka), drewn., 1935 r. Bud. mieszkalny nr 218 (przysiółek Zapasieki), drewn., 1909 r. Bud. mieszkalny nr 220, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 223 (przysiółek Zapasieki), drewn., 1929 r. Bud. mieszkalny nr 233 (przysiółek Zapasieki), drewn., 1920 r. Bud. mieszkalny nr 259, ok. 1909 r. Bud. mieszkalny nr 264 (przysiółek Jasie), drewn., ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 272 (przysiółek Wawrzacze), drewn., 1910 r. Bud. mieszkalny nr 275 (przysiółek Łupienie), drewn., 1910 r. Bud. mieszkalny nr 278 (przysiółek Zapasieki), drewn., 1910 r. Bud. mieszkalny nr 283 (przysiółek Szkawrany), drewn., ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 290, ok. 1900 r. Bud. mieszkalny nr 292 (przysiółek Łupienie), drewn., 1921 r. Bud. mieszkalny nr 307, 1920 r. Bud mieszkalny nr 311 (przysiółek Łacki), drewn., 1921 r. Bud. mieszkalny nr 314 (przysiółek Duraje), drewn., 1921 r. Bud. mieszkalny nr 323 (przysiółek Maciejka), drewn., ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 324 (przysiółek Duraje), drewn., 1935 r. Bud. mieszkalny nr 325, 1890 r. Chlew przy nr 329, ok. 1920 r. Bud. mieszkalny nr 329, ok. 1920 r. Stodoła przy nr 329, ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 333 (przysiółek Łupienie), drewn., 1922 r. Bud. mieszkalny nr 335 (przysiółek Łacki), drewn., 1922 r. Bud. mieszkalny nr 341, 1925 r. Bud. mieszkalny nr 344, ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 349, (przysiółek Małejurki), drewn., 1925 r. Bud. mieszkalny nr 351, (przysiółek Krzyżowa), drewn., 1930 r. Bud. mieszkalny nr 362, (przysiółek Kikula), drewn., 1938 r. Bud. mieszkalny nr 377, ok. 1930 r. Bud. mieszkalny nr 381 (przysiółek Szyroki), drewn., 1938 r. Bud. mieszkalny nr 388 (przysiółek Zapasieki), drewn., 1920 r. Bud. mieszkalny nr 462 1930 r., strażnica WOP Bud. mieszkalny nr 462, 1910 r. Bud. mieszkalny nr 466 (przysiółek Krzyżowa) drewn., 1930 r. Bud. mieszkalny nr 491, ok. 1900 r. Kuźnia nr 587, 1939 r. Bud. letniskowy, 1910 r. Jaworzynka Okrzas Bud. mieszkalny 1920 r. Jaworzynak Zapasieki Bud. mieszkalny, ok. 1930 r. Jaworzynka Skrzyżowanie Bud. mieszkalny, ok. 1900 r. Jaworzynka Dragony Bud. mieszkalny, ok. 1910 r. Jaworzynka Łask 46


Stanowiska archeologiczne: 118. Stanowisko archeologiczne nr* 9 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, epoka kamienna 119. Stanowisko archeologiczne nr 10 – ślad osadnictwa, AZP 113-46, neolit/wczesny brąz 120. Stanowisko archeologiczne nr 11 – obozowisko, AZP 113-46, neolit/wczesny brąz * numer stanowiska na obszarze Koniaków Krzyż przydrożny, drewn. 1921 r. Wołowa Krzyż przydrożny, kam. 1947 r. K.Z.W. Krzyż przydrożny, drewn. ok. 1920 r. K. Rdzawka Kapliczka kamienna, ok. 1910 r. Pietraszyny Krzyż przydrożny, kam. ok. 1930 r. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki Koniaków Centrum, najstarszy nagrobek z 1934 r. 7. Bud. mieszkalny nr 19, drewn-zreb. ok. 1910 r. 8. Bud. mieszkalny nr 20, drewn.-mur. 1920 r. 9. Bud. mieszkalny nr 21, drewn.-zręb. ok. 1910 r. 10. Bud. mieszkalny nr 22 (przysiółek Dachtony), drewn-zręb., ok. 1930 r. 11. Bud. mieszkalny nr 23 (przysiółek Dachtony),drewn.-zręb., ok. 1930 r. 12. Bud. mieszkalny nr 38 (przysiółek Legiery), drewn., 1920 r. 13. Bud. mieszkalny nr 39, (przysiółek Legiery) drewn.-zręb. ok. 1900 r. K.Z.W. 14. Chlew przy nr 39, drewn.-zręb. ok. 1900 r. K.Z.W. 15. Bud. mieszkalny nr 43 (przysiółek Legiery), drewn./mur. ok. 1900 r. 16. Stodoła nr 45, drewn.-zręb. ok. 1910 r. K.Z.W. 17. Bud. mieszkalny nr 69 (przysiółek Wyżrana), drewn.-zręb., ok. 1930 r. K.Z.W. 18. Bud. mieszkalny nr 71 (przysiółek Koryto), drewn.-zręb., ok. 1930 r. K.Z.W. 19. Bud. mieszkalny nr 80 (przysiółek Jasiówka),drewn.-zręb., 1939 r. 20. Bud. mieszkalny nr 96, drewn.-zręb. ok. 1900 r. K.Z.W. 21. Bud. mieszkalny nr 164,drewn.-zręb. ok. 1900 r. 22. Bud. mieszkalny nr 171 (przysiółek Grabka), drewn., 1931 r. 23. Bud. mieszkalny nr 175 (przysiółek Cisowie), drewn.-zręb., ok. 1910 r. i 1948 r. K.Z.W. 24. Bud. mieszkalny nr 178 (przysiółek Legiery), mur./drewn.-zręb., 1895 r. 25. Bud. mieszkalny nr 180, drewn.-zręb., ok. 1910 r. K.Z.W. 26. Bud. mieszkalny nr 188, drewn.-zręb., ok. 1900 r. 27. Bud. mieszkalny nr 191, drewn.-zręb., ok. 1910 r. 28. Bud. mieszkalny nr 192 (przysiółek Rdzawka), drewn.-zręb., ok. 1910 r. 29. Budynek nr 205 – gospoda „Pod Ochodzitą”, drewn./mur., 1930 r 30. Bud. mieszkalny nr 220 (przysiółek Bukowina), drewn. 1921 r. 31. Bud. mieszkalny nr 249, drewn.-zręb., ok. 1920 r. 32. Bud. mieszkalny nr 265, drewn.-zręb., ok. 1930 r. 33. Bud. mieszkalny nr 287, drewn.-zręb., ok. 1930 r. 34. Bud. mieszkalny nr 340 (przysiółek Rupienka), drewn.-zręb., ok. 1930 r. 35. Bud. mieszkalny nr 343, drewn.-zręb. ok. 1910 r., Rupienka 36. Bud. mieszkalny nr 347 (przysiółek Kosarzyska), drewn.-zręb., 1931 r. 37. Bud. mieszkalny nr 348, drewn.-zręb., ok. 1900 r. K.Z.W. 38. Bud. mieszkalny nr 349, drewn.-zręb., ok. 1890 r. K.Z.W. 39. Bud. mieszkalny nr 361, drewn.-zręb., ok. 1890 r., Rupienka 40. Bud. mieszkalny nr 362, drewn.-zręb., ok. 1910 r., Kosarzyska 1. 2. 3. 4. 5. 6.

47


41. Chlew przy nr 362, drew-zręb. ok. 1900 r., Kosarzyska 42. Bud. mieszkalny nr 364, drewn.-zręb., ok. 1930 r., Kosarzyska 43. Bud. mieszkalny nr 374, mur. ok. 1930 r. 44. Bud. mieszkalny nr 376, drewn.-zręb. ok. 1900 r., Pietraszyny 45. Bud. dawnej szkoły nr 380 (przysiółek Kosarzyska), mur. ok. 1920 r. 46. Chlew przy nr 380, mur./drew.-zręb. ok. 1920 r. wł. Magielski,. Kosarzyska 47. Bud. mieszkalny nr 382, drewn-zręb. ok. 1910 r., Pietraszyny 48. Stodoła przy nr 382, drewn-zręb. ok. 1920 r., Pietraszyny 49. Bud. mieszkalny nr 388, drewn-zręb. ok. 1890 r., Rupienka 50. Bud. mieszkalny nr 408 (przysiółek Tkoczówka), drewn-zręb., ok. 1913 r. Wołowa 51. Bud. mieszkalny nr 411, drewn-zręb. ok. 1922 r. Wołowa 52. Bud. mieszkalny nr 412, drewn-zręb. ok. 1910 r. Wołowa 53. Bud. mieszkalny nr ??? drewn-zręb. ok. 1900 r. K.Z.W. 54. Bud. mieszkalny nr 476, drewn-zręb. ok. 1900 r. Kosarzówka Stanowiska archeologiczne: 55. Stanowisko archeologiczne nr* 1 – wały szwedzkie, AZP 113-47, okres nowożytny 56. Stanowisko archeologiczne nr 2 – wały szwedzkie, AZP 113-47, okres nowożytny 57. Stanowisko archeologiczne nr 3 – ślad osadnictwa, AZP 113-47, epoka kamienna * numer stanowiska na obszarze

48


MIASTO I GMINA SKOCZÓW (356 obiektów) 1. Kapliczka ul. Bielska (Zabawa), k. domu nr 26 2. Kaplica wnękowa przy posesji ul. Fabryczna nr 8 3. Kapliczka ul. Polna/róg ul. Mickiewicza (przy Gimnazjum nr 4) 4. Kaplica koło budynku nr 7a, ul. Ustrońska (przy moście), mur.-drewn. ok. 1920 r. 5. Kaplica św. Jana Sarkandra – Wzgórze Kaplicówka, al. Jana Pawła II 6. Krzyż naprzeciw posesji na ul. Cieszyńskiej 17, kamień – piaskowiec, 1865 r. 7. Krzyż przydrożny przy posesji ul. Kiczycka nr 14 (naprzeciw ul. Kiczycka nr 15 8. Krzyż przydrożny przy ul. Objazdowej 14, kam. 1905 r. 9. Figura bł. Sarkandra ul. Mickiewicza 36/Górny Bór – obok Domu Pomocy, 1890 r 10. Plebania Kościoła parafialnego p.w. Św. Piotra i Pawła, ul. Kościelna 10, mur. ok. 1910 r. 11. Parafia ewangelicka, ul. Kossak-Szatkowskiej 74, mur. 1863-65 r. 12. „Stary” cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. św. Piotra i Pawła ul. Cieszyńska, zał. w 1873 r. 13. „Nowy” cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. św. Piotra i Pawła, ul. Wiślicka 14. „Stary” cmentarz ewangelicki ul. Cieszyńska, zał. w 1859 r. 15. „Nowy” cmentarz ewangelicki ul. Cieszyńska, zał. w 1911 r. 16. Fontanna z Trytonem, Rynek II poł. XVIII w. 17. Dom ul. Bielska 2, mur. Ok. 1900 r. 18. Dom ul. Bielska 4, mur. XVIII/XIX w. 19. Dom ul. Bielska 5, mur. ok. 1920 r. 20. Dom ul. Bielska 7, mur. poł. XIX w. 21. Dom ul. Bielska 9, mur. ok. 1935 r. 22. Dom ul. Bielska 10, mur. XVIII/XIX w. 23. Oficyna budynku, ul. Bielska 10a 24. Dom ul. Bielska 11,mur. poł. XIX w. 25. Dom ul. Bielska 13,mur. poł. XIX w. 26. Dom ul. Bielska 14, mur. XVIII w.+ oficyna 27. Dom ul. Bielska 15, mur. poł. XIX w./ róg ul. Kościelna 28. Dom ul. Bielska 16, mur. 4 ćw. XIX w. 29. Gimnazjum nr 2, ul. Bielska 17, mur. 1873 r. 30. Dom ul. Bielska 20, mur. poł. XIX w. 31. Dom ul. Bielska 23, mur. poł. XIX w. 32. Dom ul. Bielska 25, mur. poł. XIX w. 33. Dom dróżnika, ul. Bielska 49 34. Dom ul. Cieszyńska 2, mur. ok. 1935 r. 35. Dom ul. Cieszyńska 4, II poł. XIX w. 36. Dom ul. Cieszyńska 6, mur. II poł. XIX w. 37. Dom ul. Cieszyńska 8, mur. pocz. XIX w./ róg Wałowa 38. Dom ul. Cieszyńska 9, mur. ok. 1900 r. 39. Dom ul. Cieszyńska 10, mur. 1920/30 r. Remiza O.S.P. 40. Dom ul. Cieszyńska 11, mur. ok. 1910/20 r. 41. Dom ul. Cieszyńska 13, mur. l. 20-te XX w. 42. Dom ul. Cieszyńska 16, mur. ok. 1910 r. 43. Dom ul. Cieszyńska 17, mur. 4 ćw. XIX w. 44. Dom ul. Cieszyńska 18, mur. k. XIX w. 45. Dom ul. Cieszyńska 21 (dom Gustawa Morcinka) 46. Dom ul. Ciężarowa 4, mur. ok. 1900/10 r. 47. Dom ul. Ciężarowa 13, mur. l. 20-te XX w. 49


48. Dom ul. Ciężarowa 23 49. Dom ul. Cieszyńska 25 50. Dom ul. Ciężarowa 31, mur. 1910/20 r. 51. Dom ul. Czarny Chodnik 1 52. Dom ul. Dębowa 5 53. Dom ul. Fabryczna 1, mur. poł. XIX w. 54. Dom ul. Fabryczna 2, mur. XVIII w. 55. Dom ul. Fabryczna 3, mur. ok. 1900 r. 56. Dom ul. Górny Bór 11 57. Dom ul. Groszówka 3/ róg al. Jana Pawła II, mur. ok. 1935 r. 58. Budynek, ul. ks. Jana Ewangel. Mocko 1 59. Budynek dawnego spichlerza (ob., hurtownia „Wodnik”), ul. ks. Jana Ewangel. Mocko 2 60. Budynek, ul. ks. Jana Ewangel. Mocko 3 61. Budynek, ul. ks. Jana Ewangel. Mocko 4 62. Budynek, ul. ks. Jana Ewangel. Mocko 5 63. Budynek, ul. ks. Jana Ewangel. Mocko 6 64. Dom ul. Kiczycka 7 65. Dawna szkoła przy Kościele ewang. Św. Trójcy, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 75 66. Dom ul. Kościelna 2,mur. XVIII/XIX w. 67. Dom ul. Kościelna 3, mur. XVIII/XIX w. 68. Dom ul. Kościelna 4, mur. k. XVIII w. 69. Dom ul. Kościelna 5, mur. k. XVIII-XIX w. 70. Dom ul. Kościelna 7, mur. pocz. XIX w. 71. Dom ul. Kościelna 8, mur. II poł. XIX w. do ok. 1900 r. 72. Dom ul. Kościelna 11, mur. ok. 1925 r. 73. Dom ul. Krzywa 12, mur. l. 30-te XX w. 74. Dom ul. Krzywa 20 75. Dom ul. Krzywa 30, mur. ok. 1935 r. 76. Dom ul. Leśna 1, mur. 1938 r. 77. Dom ul. Leśna 2, mur. ok. 1930 r. 78. Dom ul. Leśna 4, mur. ok. 1920/30 r. 79. Dom ul. Leśna 5, mur. ok. 1935 r. 80. Dom ul. Łęgowa 1, mur. ok. 1935 r. 81. Dom ul. Łęgowa 2, mur. ok. 1930 r. 82. Dom ul. Łęgowa 3, mur. l. 30-te XX w. 83. Dom ul. Łęgowa 4, mur. ok. 1930 r. 84. Dom ul. Łęgowa 6, mur. l. 30-te XX w. 85. Dom ul. Mały Rynek 1, mur. l. 30-te XX w. 86. Dom ul. Mennicza 2, mur. pocz. XIX w./ róg ul. św. Jana Sarkandra 87. Dom ul. Mennicza 10, mur. poł. XIX w. 88. Dom ul. Mennicza 16, mur. ok. 1910 r. 89. Kino “Podhale” ul. Mickiewicza 3, mur. ok. 1920/30 r. – kino „Podhale” 90. Dom ul. Mickiewicza 7, mur. 4 ćw. XIX w. 91. Dom ul. Mickiewicza 9, mur. 4 ćw. XIX w. 92. Dom ul. Mickiewicza 10, mur. 1870 r. – Szkoła Podstawowa nr 1 93. Dom ul. Mickiewicza 11, mur. k. XIX w. (szkoła+pawilon) – Gimnazjum nr 4, Zespół Szkół nr 3 94. Dom ul. Mickiewicza 11/ róg ul. Szkolna – sala gimnastyczna gimnazjum 95. Szkoła Podstawowa nr 9, Gimnazjum nr 6, ul. Mickiewicza 12, mur. 4 ćw. XIX w. 96. Dom ul. Mickiewicza 13, mur. II poł. XIX w./ róg ul. Polna 50


97. Poczta, ul. Mickiewicza 14, mur. k. XIX w – poczta 98. Biblioteka Publiczna, ul. Mickiewicza 17, mur. l. 30-te XX w. 99. Dom ul. Mickiewicza 19, mur. l. 30-te XX w. 100.Dom ul. Mickiewicza 21, mur. k. XIX w. 101.Dom ul. Mickiewicza 22, mur. l. 30-te XX w. 102.Dom ul. Mickiewicza 23, mur. k. XIX w. 103.Dom ul. Mickiewicza 25, mur. 1911 r. 104.Dom ul. Mickiewicza 26, mur. l. 30-te XX w. 105.Dom ul. Mickiewicza 32, mur. l. 20-te XX w. 106.Dom ul. Mickiewicza 33, mur. l. 30-te XX w. 107.Dom ul. Mickiewicza 35, mur. ok. 1935 r. 108.Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, ul. Mickiewicza 36, mur. 1910 r. 109.Dom ul. Mickiewicza 39, mur. ok. 1920 r. 110.Dom ul. Mickiewicza 40, mur. l. 30-te XX w. 111.Dom ul. Mickiewicza 41, mur. l. 30-te XX w. 112.Dom ul. Mickiewicza 42, mur. l. 20-te XX w. 113.Dom ul. Mickiewicza 43, mur. l. 30-te XX w. 114.Dom ul. Mickiewicza 45, mur. ok. 1930 r. 115.Dom ul. Mickiewicza 47, mur. ok. 1910 r. 116.Dom ul. Mickiewicza 49, mur. ok. 1910/20 r. 117.Budynek Dworca kolejowego PKP, ul. Mickiewicza, mur, XIX/XXw. 118.Budynek dyżurnego ruchu – przy dworcu kolejowym, ul. Mickiewicza 119.Biblioteka Pedagogiczna, ul. Podkępie 1, mur. 1. 20-te XX w. 120.Dom ul. Podkępie 5, mur. Ok. 1930 r. 121.Dom ul. Podkępie 7, mur. 1. 20-te XX w. 122.Dom ul. Podkępie 9, mur. 1. 20-te XX w. 123.Dom ul. Podkępie 16, mur. Ok. 1920 r. 124.Dom ul. Polna 1/Mennicza, mur. II poł. XIX w. 154. 125.Dom ul. Potok 2/Stalmacha, mur. Ok. 1930 r. 126.Dom ul. Rynek 3, mur. XIX w. 127.Dom Rynek 6 128.Dom ul. Rynek 11/Fabryczna, mur. II poł. XVIII-XIX w. 129.Dom ul. Rynek 20, mur. l. 30-te XX w. 130.Dom ul. Rynek 21, mur. 1 ćw. XX w. 131.Dom ul. Sarkandra 2 132.Dom ul. Sarkandra 3, mur. Ok. 1910 r. 133.Dom ul. Sarkandra 5, mur. XIX/XX w. 134.Dom ul. Sarkandra 6, mur. k. XIX w. 135.Dom ul. Schodowa 9, mur. ok. 1920 r. 136.Dom ul. Schodowa 15, mur. ok. 1910/20 r. 137.Dom ul. Schodowa 17, mur. ok. 1920 r. 138.Dom ul. Schodowa 19 139.Dom ul. Stalmacha 2/Bielska, mur. 4 ćw. XIX w. 140.Dom ul. Stalmacha 6, mur. 4 ćw. XIX w. 141.Dom ul. Stalmacha 14, mur. ok. 1930 r. 142.Dom ul. Stalmacha 15, mur. ok. 1930 r. 143.Dom ul. Stalmacha 22, mur. XIX/XX w. 144.Dom ul. Stalmacha 25, mur. ok. poł. XIX w. 145.Dom ul. Stalmacha 34, mur. 1931 r. 146.Dom – dawne stajnie, ul. Stalmacha 37, mur.. ok. 1920 r. 147.Dom ul. Szkolna 4/Mennicza, mur. k. XIX w. 51


148.Dom ul. Szkolna 7, mur. l. 20-te XX w. 149.Dom ul. Szkolna 10, mur. ok. 1920 r. 150.Dom ul. Szkolna 12, mur. ok. 1910/20 r. 151.Dom ul. Szpitalna 1 152.Dom ul. Szpitalna 6, mur. ok. 1910/20 153.Dom ul. Szpitalna 7 (dom Gustawa Morcinka), mur. ok. 1920 r. 154.Dom ul. Targowa 11/ ks. Jana Ewangel. Mocko, mur. l. 20-te XX w. 155.Dom ul. Ustrońska 1, mur. ok. 1910/20 r. 156.Dom ul. Ustrońska 2, mur. ok. 1910 r. 157.Dom ul. Ustrońska 2a, mur. XIX/XX w. 158.Dom ul. Ustrońska 3 159.Dom ul. Ustrońska 4, mur. 4 ćw. XX w. 160.Sklep ul. Ustrońska 4a, mur. 1920/30 r. 161.Dom ul. Ustrońska 5, mur. ok. 1920 r. 162.Dom ul. Ustrońska 6, mur. ok. 1930 r. 163.Dom ul. Ustrońska 7, mur. ok. 1910/20 r. 164.Dom ul. Ustrońska 9, mur. XIX/XX w. 165.Dom ul. Ustrońska 14, mur. ok. 1920/30 r. 166.Dom ul. Ustrońska 15, mur. ok. 1930 r. 167.Dom ul. Ustrońska 16, mur. ok. 1935 r. 168.Dom ul. Ustrońska 17, mur. ok. 1930 r. 169.Dom ul. Ustrońska 19, mur. ok. 1935 r. 170.Dom ul. Ustrońska 32 171.Sklep ul. Ustrońska przy moście, mur.-drewn. ok. 1920 r. 172.Dom ul. Wałowa 5, mur. I poł. XIX w. 173.Dom ul. Wałowa 10, mur. k. XIX w. 174.Dom ul. Wałowa 13, mur. II poł. XIX w. 175.Dom ul. Wiślańska 19, mur. 1921 r. 176.Dom ul. Wiślańska 30, mur. 1949 r. 177.Dom ul. Wiślańska 31, mur. ok. 1920 r. 178.Dom ul. Wiślańska 32 179.Dom ul. Wiślańska 34, mur. ok. 1920 r. 180.Dom ul. Wiślańska 42, mur. ok. 1935 r. 181.Dom ul. Wiślańska 64, mur. ok. 1920 r. 182.Dom ul. Wiślańska 68 183.Dom ul. Wiślańska 70, mur. 1921 r. 184.Dom ul. Wiślicka 5, mur. 1900/10 r. 185.Dom ul. Wzgórze 1, mur. ok. 1920 r. 186.Dom ul. Wzgórze 4, mur. 1900/10 r. 187.Dom ul. Zamkowa 2, mur. k. XVIII- l.30-te XIX w. 188.Dom ul. Zamkowa 2a 189.Dom ul. Zamkowa 4, mur. ok. poł. XIX w. 190.Stanowisko archeologiczne nr 9*, nr AZP 108-45, układ urbanistyczny Skoczowa, średniowiecze * numer stanowiska na obszarze

52


Bładnice 1. Kaplica cmentarna na cmentarzu ewangelickim 2. Cmentarz ewangelicki k. XIX w. 3. Dom nr 3, mur. ok. 1919 r. 4. 5. Dom nr 12 5. Dom nr 38, mur. 1930 r.

Harbutowice 1. Krzyż przydrożny obok pawilonu GS, kam. 1910 r. 2. Restauracja – budynek nr 2, mur. ok. 1910 r. 3. Dom nr 7 (dawna gospoda) 4. Dom nr 10 5. Stodoła nr 10, mur-drewn. ok. 1910 r. 6. Dom nr 29 7. Dom nr 30, mur. k. XIX w. 8. Dom przy nr 30, mur. 1920/30 r. 9. Dom nr 32, mur. 1922 r. 10. Dom nr 46 11. Dom nr 48, mur. 1928 r. 12. Dom nr 50 13. Dom nr 53, mur. 1932 r. 14. Dom nr 55, mur. 1933 r. 15. Dom nr 75, mur. 1900/10 r.+ oficyna 16. Stanowisko archeologiczne, nr 10*, nr AZP 108-45, ślad osadnictwa, ok. nowożytny * numer stanowiska na obszarze

Kiczyce 1. Krzyż przydrożny, ul. Ochalska – koło nr 29 2. Dom ul. Centralna 27 3. Dom/obora ul. Centralna 27 4. Dom ul. Centralna 30 5. Dom ul. Graniczna 11 6. Dom ul. Graniczna 17 7. Dom ul. Graniczna 49 8. Dom ul. Grodzka 14 9. Dawna karczma ul. Ochabska 61 10. Dom ul. Wesoła 1

Kowale 1. Dom nr 55 2. Stanowisko archeologiczne, nr 15*, nr AZP 107-46, gródek stożkowaty, średniowiecze 3. Stanowisko archeologiczne, nr 16*, nr AZP 107-46, obozowisko osada, epoka kamienia, okres wpływów rzymskich, średniowiecze * numer stanowiska na obszarze

53


Międzyświeć 1. Cmentarz ewangelicki nowy zał. w 1911 r. 2. Dawna karczma nr 2, mur. XVIII w. 3. Dom nr 13 4. Dom nr 31, mur. ok. 1910 r. 5. Dom nr 34, mur. poł. XIX w. 6. Dom nr 35, mur. ok. 1920 r. 7. Szkoła rolnicza nr 38, mur. 1922 r. 8. Dom nr 57, drewn. 1935 r. 9. Dom nr 58, drewn. 1935 r. 10. Dom nr 103 11. Stanowisko archeologiczne, nr 1*, nr AZP 105-45, grodzisko, osada, wczesne średniowiecze 12. Stanowisko archeologiczne, nr 11*, nr AZP 105-45, ślad osadnictwa, średniowiecze * numer stanowiska na obszarze

Ochaby Małe 1. Cmentarz paraf. przy kościele p.w. św. Marcina, ul. Św. Marcina 1946 r. 2. Krzyż przydrożny na skrzyżowaniu ulicy Głównej i Dębowieckiej 3. Plebania kościoła parafialnego p.w. św. Marcina, ul. św. Marcina (d. nr 51), mur. 1901 r. 4. D. oficyna – dom ul. Dębowiecka 1 (d. nr 60), mur. I poł. XIX w. 5. D. oficyna – dom ul. Dębowiecka 3 (d. nr 61), mur. II poł. XIX w. 6. Dom ul. Dębowiecka 54 (d. nr 16), mur. 1913 r. 7. Spichlerz, ul. Dębowiecka 54 (d. przy nr 16) 8. Dom ul. Główna 123 (d. nr 92), mur. ok. 1900 r. 9. Dom ul. Główna 129 (d. nr 70), drewn. ok. 1900 r. 10. D. oficyna – dom ul. Kolonijna 13 (d. nr 55), mur. I poł. XIX w 11. Stodoła ul. Kolonijna 12 (d. przy nr 55) 12. Dom ul. Kolonijna 25 (d. przy nr 22), mur. 4 ćw. XX w. 13. Budynek stajni w obrębie Zakładu Doświadczalnego PAN ul. Ludwika Krzempka 8 (d. nr 114) pocz. XX w. 14. Składzik w obrębie Zakładu Doświadczalnego PAN ul. Ludwika Krzempka 8 (d. nr 114), mur. I poł. XIX w. 15. Młyn ul. Miłosna 15 (d. nr 30) 16. Dom ul. Młyńska 44 (d. nr 38), mur. ok. 1920 r. 17. Dom przy młynie ul. Młyńska 67 (d. nr 39), mur. ok. 1920 r. 18. Młyn ul. Młyńska 67 (d. nr 39), mur. ok. 1920 r. 19. Urządzenia kanału rzeczki Młynówka, ul. Młyńska, mur. ok. 1922 r. 20. Dom ul. Stroma 29 (d. nr 3), mur. 1937 r. 21. Dom ul. Stroma 47 (d. nr 5), mur. ok. 1920 r. 22. Dom ul. Urocza 20 (d. nr 49), mur. 4 ćw. XIX w. 23. Stanowisko archeologiczne, nr 1*, nr AZP 107-45, ślad osadnictwa, ep. kamienia 24. Stanowisko archeologiczne, nr 6*, nr AZP 107-45, ślad osadnictwa, ok. nowożytny * numer stanowiska na obszarze

54


Ochaby Wielkie 1. Kapliczka przy domu ul . św. Anny 28, mur. poł. XIX w. 2. Park w zespole folwarcznym 3. Dom ul. Baranowicka 6 (d. czworaki o nr112 i 112a), mur. l. 20-30-te XX w. 4. Dom ul. Baranowicka 8 (d. nr 96), mur. I poł. XIX w. 5. Dom ul. Baranowicka 8a (d. nr 96a) 6. Dom ul. Baranowicka 60 (d. nr 39), mur. 3 ćw. XIX w. 7. Gospodarstwo ul. Baranowicza 65 (d. nr 87), mur. l. 30-te XX w. 8. Dom ul. Główna 201 (d. nr 92), mur. 1-tercja XX w. 9. Dom ul. Gołębia 17 (d. nr 89), mur. 1 ćw. XX w. 10. Dom rządcy, ul. Hodowlana 16 – stadnina koni – (d. nr 1), mur. XIX/XX w. 11. Stajnia I, ul. Hodowlana 16 – stadnina koni – (d. nr 1), mur. ok. 1910 r. 12. Stajnia II, ul. Hodowlana 16 – stadnina koni – (d. nr 1), mur. 4 ćw. XIX w. 13. Budynek wagi, ul. Hodowlana 16 – stadnina koni – (d. nr 1), mur. 4 ćw. XIX w. 14. Stodoły, ul. Hodowlana 16 – stadnina koni – (d. nr 1), mur. 4 ćw. XIX w. 15. Dom, ul. Nad Młynką 20 (d. nr 73), mur. 1934 r. 16. Dom, ul. Nad Młynką 26 (d. nr 65), mur. l. 20-te XX w. 17. Dom ul. Nad Młynką 50 (d. nr 95) 18. Dom, ul. Podbór 62 (d. nr 33), mur. 2 ćw. XIX w. 19. Stodoła ul. Podbór 62 (d. przy nr 33) 20. Dom (dawna szkoła), ul. św. Marcina 24 (d. nr 56), mur. 1 ćw. XX w. 21. Dom, ul. św. Marcina 129 (d. nr 14), mur.-drewn. 1 ćw. XX w. 22. Dom, ul. Zawodzie 16 (d. nr 47), mur. ok. 1920 r. 23. Stanowisko archeologiczne, nr 4*, nr AZP 107-45, ślad osadnictwa, ok. nowożytny 24. Stanowisko archeologiczne, nr 5*, nr AZP 107-45, ślad osadnictwa, epoka kamienia * numer stanowiska na obszarze

Pierściec Kościół paraf. p.w. św. Mikołaja, ul. Langera 2, mur. 1887-88 r. Kapliczka przydrożna naprzeciw domu nr 3 Krzyż przydrożny k. nr 51, ul. Landecka/ róg ul. Uchylany Kaplica ul. Uchylany, k. nr 35 Kaplica cmentarna, mur. k. XIX w. Cmentarz ewangelicki, ul. Komunalna Cmentarz komunalny ul. Komunalna Cmentarz katolicki ul. Tomiaka Plebania nr 56, mur. k. XIX w. – plebania kościoła paraf. p.w. św. Mikołaja ul. ks. A Langera 2 10. Leśniczówka ul. Brzozowa 15 11. Dawny dwór ul. Dworska 10 12. Zabudowania folwarczne ul. Dworska 14 (d. nr 1) 13. Dom, ul. Landecka 2 (d. nr 107), mur. ok. 1930 r. 14. Dom, ul. Landecka 11 (d. nr 67), mur. k. XIX w. 15. Dom ul. Landecka 37 (d. nr 21) 16. Dom ul. Landecka 102 (d. nr 27) 17. Dom ul. Łączna 12 18. Dom ul. Siewna 5 19. Dom, ul. Sołecka 1 (d. 24) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

55


20. Dom ul. Skoczowska 9 21. Dom ul. Skoczowska 33 22. Stacja PKP ul. Skoczowska 34 23. Dom ul. Skoczowska 44 24. Gospoda ul. Skoczowska 48 (d. nr 55), mur. ok. 1910 r. 25. Dom ul. Skoczowska 70 (d. nr 82), mur. ok. 1930 r. 26. Biblioteka, ul. Skoczowska nr 79 (d. 100) 27. Szkoła ul. Tomianka 8, mur. ok. 1920 r. 28. Młyn ul. Tomiaka 9 (d. nr 4) 29. Dom ul. Tomiaka 13 (d. 3) 30. Stanowisko archeologiczne, nr 10*, nr AZP 107-46, ślad osadnictwa, średniowiecze * numer stanowiska na obszarze

Pogórze 1. Kapliczka przydrożna naprzeciw domu nr 3 2. Stacja PKP nr 103, mur. ok. 1910 r. 3. Dom zawiadowcy nr 102 przy stacji PKP 4. Dom nr 32 5. Dom nr 33, mur. ok. 1900 r. 6. Dom nr 43, mur. ok. 1900 r. 7. Dom nr 48, mur. k. XIX w. 8. Dom – czworak nr 53, mur. XVIII/XIX w. 9. Dom nr 86, mur. ok. 1910 r. 10. Dom nr 107, mur. pocz. XIX w. 11. Dom nr 110, mur. ok. 1910 r. 12. Szkoła nr 111, mur. ok. 1930 r. 13. Spichlerz ul. Bielska 152 14. Stanowisko archeologiczne, nr 10*, nr AZP 108-46, ślad osadnictwa, średniowiecze 15. Stanowisko archeologiczne, nr 11*, nr AZP 108-46, ślad osadnictwa, średniowiecze i okres nowożytny 16. Stanowisko archeologiczne, nr 29*, nr AZP 108-46, ślad osadnictwa, okres nowożytny * numer stanowiska na obszarze

Wilamowice k. Skoczowa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cmentarz komunalny ul. Cmentarna, 2 poł. XIX w. Dom ul. Rekreacyjna 1 (d. nr 11), mur. k. XIX w Stodoła ul. Rekreacyjna 1 (d. nr 11) Obora ul. Rekreacyjna 1 (d. nr 11) Remiza Strażacka, ul. Rekreacyjna (d. nr 11) Dom ul. Spółdzielcza 15 (d. nr 2), mur. k. XIX w. Dom ul. Spółdzielcza 15 (d. nr 2) Dom ul. Spółdzielcza 15 (d. nr 2)

56


Wiślica 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Krzyż przydrożny kamienny koło nr 44, l. 80-te XIX w. Dom, nr 2, mur. k. XIX w. Zagroda, nr 4 – dom, stodoła, 3 ćw. XIX w. Zagroda, nr 12 – dom – mur. 4 ćw. XIX w., zabudowania gospodarcze – mur. 1 ćw. XX w. Dom nr 19, Dom nr 19, mur. l.20-te XX w. Dom nr 24, mur. ok. 1920 r. Dom nr 29, mur. ok. 1930 r. Zagroda nr 31 – dom, stodoła, mur. XIX w. Dom nr 32, mur. 1 ćw. XX w. Dom nr 33, mur. ok. 1910 r. Dom nr 49 Dom mieszkalno-gospodarczy nr 51, mur. 1 ćw. XX w. Dom nr 57, mur. l. 20-te XX w. Dom nr 60, mur. 1 ćw. XX w. Dom nr 67, mur. ok. 1910 r. Budynek nr 70 (d. szkoła), mur. l. 30-te XX w. Dom nr 72, mur. 1929 r. Dom nr 74, mur. ok. 1900 r. Dawny zajazd – nr 85, mur. l. 20-30-te XX w. Stanowisko archeologiczne, nr 2*, nr AZP 107-45, ślad osadnictwa, średniowiecze * numer stanowiska na obszarze

57


MIASTO I GMINA STRUMIEŃ (226 obiektów) 1. Kościół – kapliczka ul. Pawłowicka, mur. XVIII/XIX w. 2. Kaplica ul. Graniczna, 2 poł. XVIII w. 3. Kapliczka przydrożna przy drodze do Zbytkowa, ul. 1 Maja/Teczowa mur. 4 ćw. XIX w. 4. Kapliczka ul. Młyńska, mur. 1 ćw. XX w. 5. Plebania ul. 1 Maja 9, mur. l. 20-te i 60-te XX w. 6. Cmentarz parafialny katolicki, zał. na pocz. XIX w. 7. Park podworski ul. ks. Londzina 8. Park miejski 9. Dom ul. Brodeckiego 1, mur. ok. 1910 r., 1948 r. przebudowany 10. Dom ul. Brodeckiego 9, mur. 1900 r. 11. Dom ul. Brodeckiego 10, mur. l. 20-te XX w. 12. Dom ul. Brodeckiego 11, mur. 1 dekada XX w. 13. Dom ul. Brodeckiego 13, mur. l. 30-te XX w. 14. Dom ul. Cieszyńska 1, mur. l. 30-te XX w. 15. Dom ul. Cieszyńska 10, mur. ok. 1934 r. 16. Dom ul. Cieszyńska 34, mur. l. 30-te XX w. 17. Dom ul. Cieszyńska 38, mur. 2 dekada XX w. 18. Dom ul. Cieszyńska 49 (d. nr 9), mur. 2 dekada XX w. 19. Dom ul. Dolna 1, mur. ok. 1919 r. 20. Dom ul. Dolna 2 (d. ul. Pszczyńska 4), mur. pocz. XX w. 21. Dom ul. Dolna 3 (d. Dolna 5), mur., 1 ćw. XIX w. 22. Dom ul. Dolna 5, mur. l. 20-te XX w. 23. Dom ul. Dolna 7 (d. Dolna 5), mur. 4 ćw. XIX w. 24. Dom ul. Dolna 9 (d. Dolna 11), mur. 1 ćw. XX w. 25. Dom ul. Dolna 13, mur. l. 30-te XX w. 26. Dom – budynek kolejowy ul. Kolejowa 2, mur. l. 30-te XX w. 27. Budynek kolejowy ul. Kolejowa 4, mur., 1 ćw. XX w. 28. Magazyn PKP ul. Kolejowa, mur. l. 90-te XIX w. 29. Dom ul. Kościelna 1, mur. l. 20-te XX w. 30. Budynek fabryczny ul. Kościelna 4, mur. ok. 1910 r. 31. Dom ul. Kościelna 5, mur. l. 30-te XX w. 32. Dom ul. Kościelna 13, mur. ok. 1909 r. 33. Dom ul. Kościelna 15/17, mur. 1910 r. 34. Dom ul. Krótka 4, mur. ok. 1900 r. 35. Dom ul. ks. Londzina 1, mur. l. 30-te XX w. 36. Dom ul. ks. Londzina 4, mur. 1 poł. XIX w. 37. Dom ul. ks. Londzina 5, mur. poł. XIX w. 38. Dom ul. ks. Londzina 6, mur. 1 poł. XIX w. 39. Kamienica ul. ks. Londzina 9a, mur. 4 ćw. XIX w. 40. Dom ul. ks. Londzina 10, mur. 4 ćw. XIX w. 41. Dom ul. ks. Londzina 11, mur. 1 poł. XIX w. 42. Dom ul. ks. Londzina 14, mur. 2 poł. XIX w. 43. Dom ul. ks. Londzina 15, mur. poł. XIX w. 44. Dom ul. ks. Londzina 16, mur. 4 ćw. XIX w. 45. Dom ul. ks. Londzina 22, mur. l. 30-te XX w. 46. Dom ul. ks. Londzina 25, mur. 1 dekada XX w. 47. Dom ul. ks. Londzina 29, mur. 2 ćw. XIX w. 48. Dom ul. ks. Londzina 31, mur. ok. 1930 r. 58


49. Dom ul. ks. Londzina 45, mur. lata 30-te XX w. 50. Oficyna ul. ks. Londzina 48, mur 2 poł. XIX w. 51. Dwie obory i stajnie przy ul. ks. Londzina 58, mur. ok. poł. XIX w. 52. Dom ul. Łuczkiewicza 9 (d. Bielska 9), mur. 1911 r. 53. Willa ul. Łuczkiewicza 10 (d. Bielska 1), mur. l. 30-te XX w. 54. Dom ul. Łuczkiewicza 15 (d. Bielska 17), mur. l. 20-te XX w. 55. Kamienica ul. 1 Maja 6, mur. 1 poł. XIX w. 56. Budynek wozowni ul. 1 Maja 7, mur. 1 ćw. XX w. 57. Dom ul. 1 Maja 8, mur. 4 ćw. XIX w. 58. Kamienica ul. 1 Maja 10, mur., lata 30-te XX w. 59. Kamienica ul. 1 Maja 12, mur. ok. 1900, 1983 r. 60. Budynek fabryczny ul. 1 Maja 13 mur. ok. 1910 r. 61. Kamienica ul. 1 Maja 16, mur. ok. 1910 r. 62. Budynek ul. 1 Maja 18, mur. 1901 r. 63. Dom ul. 1 Maja 19, mur., l. 20-te XX w. 64. Kamienica ul. 1 Maja 20, mur., l. 20-te XX w. 65. Willa ul. 1 Maja 32, mur., l. 30-te i 50-te XX w. 66. Willa ul. 1 Maja 34, mur., l. 30-te XX w. 67. Dom ul. 1 Maja 46, mur., 1937 r. 68. Dom ul. 1 Maja 52, mur., l. 30-te XX w. 69. Dom ul. 1 Maja 62, mur., l. 30-te XX w. 70. Dom ul. 1 Maja 70, mur., l. 30-te XX w. 71. Dom ul. 1 Maja 84, mur., l. 20-te XX w. 72. Dom ul. Młyńska 9, mur., l. 30-te XX w. 73. Młyn ul. Młyńska 12, mur., 4 ćw. XIX w., ok. 1910 r. 74. Budynek młyński ul. Młyńska 12, mur. 4 ćw. XIX w., ok. 1910 r. 75. Dom ul. Mostowa 3, mur., XVIII/XIX w. 76. Dom ul. Mostowa 9, mur. ok. 1930 r. 77. Dom – oficyna ul. Mostowa 9a, mur. l. 30-te XX w. 78. Dom ul. Mostowa 11, mur. 1 ćw. XX w. 79. Dom ul. Parkowa 2, mur., l. 30-te XX w 80. Dom ul. Parkowa 5, mur., 1926 r. 81. Dom ul. Parkowa 7, mur., 1932 r. 82. Stodoła ul. Parkowa 7, mur., ok. 1930 r. 83. Cegielnia ul. Pawłowicka 17, mur.-szchulec XIX/XX w. 84. Dom ul. Pawłowicka 21, mur. 1908 r. 85. Kamienica, ul. Pocztowa 8, mur. ok. 1910 r. 86. Dom ul. Pocztowa 9, mur. ok. 1910 r. 87. Dom ul. Pocztowa 16, mur. XIX w., lata 30-te XX w. 88. Kamienica ul. Pocztowa 28, mur. 1 poł. XIX w. 89. Kamienica ul;. Pocztowa 30, mur. 2 ćw. XIX w. 90. Dom ul. Pszczyńska 11 (d. Mostowa 13), mur. l. 30-te XX w. 91. Kamienica Rynek 1, mur. XVII-XIX w. 92. Kamienica Rynek 2, mur. 1 poł. XIX w. 93. Kamienica Rynek 3, mur. 1 poł. XIX w. 94. Dom Rynek 5, mur. XIX w. l. 60-te XX w. 95. Kamienica Rynek 6, mur. XVIII w., ok. 1910 r. 96. Kamienica Rynek 7, mur. XIX w., l. 60-te XX w. 97. Kamienica Rynek 8, mur. XIX w., l. 30-te XX w. 98. Kamienica Rynek 9/10, mur. XIX w. 99. Kamienica Rynek 11, mur. 1 poł. XIX w. 59


100. Kamienica Rynek 12, mur. 1 poł. XIX w. 101. Kamienica Rynek 13, mur. 1 poł. XIX w. 102. Kamienica Rynek 16, mur. XVII i XIX w. 103. Kamienica Rynek 19, mur. ok. 1910 r. 104. Kamienica Rynek 20 , mur. 1 poł. XIX i XX w. 105. Kamienica Rynek 23, mur. 2 ćw. XIX w. 106. Kamienica Rynek 24, mur. 2 cw. XIX w., ok. 1900 r. 107. Kamienica Rynek 25, mur. l. 30-te XX w. 108. Dom ul. Tęczowa 1, mur. l. 30-te XX w. 109. Dom ul. Wąska 1, mur. l. 20-te XX w. Bąków 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dom nr 4 ul. Główna 49, mur. ćw. XX w. Dom nr 5 ul. Objazdowa 8, mur. l. 30-te XX w. Dom nr 9 ul. Objazdowa 2, mur.1949 r. Dom nr 11 ul. Wiślańska, mur. 2 ćw. XX w. Dom nr 14 ul. Rolnicza 14, mur. l. 90-te XIX w. Dom nr 21 ul. Pniwie, mur. ok. 1900 r. Dom nr 43 ul. Szkolna 12, mur. l. 30-te XX w.

Drogomyśl 1. Dawna plebania ewangelicko-augsburska, Pl. Kościelny 2, l. 20-te XX w. 2. Cmentarz ewangelicki, zał. na pocz. XX w. 3. Założenie zieleni wraz z alejami dębowymi, zespół folwarczny Drogomyśl-Dębina 4. Park przy zamku 5. Dawny folwark dworski, ul. Modrzewiowa 4, 1 poł. XIX w. 6. Czworaki, ul. Dębina 9, 1 ćw. XX w. 7. Stodoła ul. Dębina 9, drewn. ok. 1930 r. 8. Dom ul. Główna 5/Jaśminowa, ok. 1920 r. 9. Dom ul. Główna 30, ok. 1930 r. 10. Dom ul. Główna 65, 4 ćw. XIX w. 11. Dom ul. Główna 83, 1933 r. 12. Dom ul. Główna 91, l. 30-te XX w. 13. Dom ul. Główna 99, l. 20-te i 30-te XX w. 14. Dom ul. Główna 115, 1933 r. 15. Dom ul. Łowiecka 11, 1912 r. 16. Dom ul. Łowiecka 22, 1930-1940 r. 17. Dom ul. Łowiecka 26, 4 ćw. XIX w. 18. Dom ul. Łowiecka 28, 1 ćw. XX w. 19. Dom ul. Łowiecka 30, pocz. XX w. 20. Dom ul. Modrzewiowa 35, 1 ćw. XX w. 21. Dom ul. Nad Brzegiem 5, poł. XIX w., 1868 r. 22. Kamienica ul. Oblaski 10, l. 30-te XX w. 23. Dom ul. Owocowa 2, l. 30-te XX w. 24. Dom ul. Owocowa 4, 4 ćw. XIX w. 25. Dom – plebania rzymskokatolicka Plac Dobrego Pasterza 2, l. 30-te XX w. 26. Dom ul. Stawowa 5, 4 ćw. XIX w. 60


27. Dom ul. Stawowa 9, 1 ćw. XX w. 28. Dom ul. Stawowa 15, 1 ćw. XX w. 29. Dom ul. Wiejska 11, 1900-1920 r. 30. Dom ul. Wiejska 21, l. 30-te XX w. 31. Dom ul. Wiejska 25, 1 ćw. XX w. 32. Dom ul. Wiejska 33, 4 ćw. XIX w. 33. Dom ul. Wiejska 55, l. 90-te XIX w., l. 30-te XX w. 34. Dom ul. Wiejska 61, ok. 1930 r. 35. Dom ul. Wiejska 77-79, l. 20-te i 30-te XX w. 36. Dom ul. Wierzbina 4, 1 tercja XX w. 37. Dom ul. Wierzbina 6, 1898 r.

Pruchna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Kościół p.w. św. Anny ul. Główna, mur. 1871-73 odbudowany ok. 1950 r. Kościół ewangelicko-augsburski ul. Główna, mur. 1893 r. Budynek parafii ul. Główna 37, mur. 1920-30 r. Krucyfiks przy kościele rzymskokatolickim, beton- piaskowiec. 1877 r. Krucyfiks ul. Główna, beton.-piaskowiec. 1895 r. Krzyż przydrożny ul. Główna, beton-piaskowiec, 1864 r. Krzyż pokutny przy drodze Cieszyn-Katowice, kamienny z datą „25.02.1645” Cmentarz parafialny katolicki, zał. w II poł. XIX w. Cmentarz ewangelicki, zał. w II poł. XIX w. Założenie zieleni przy folwarku Kamienica nr 200, ul. Główna 1, mur., l. 30-te XX w. Dom nr 152 (sklep) ul. Główna 3, mur. ok. 1900 r. Dom nr 38 ul. Główna 16, mur. XIX w., 1921 r. Dom nr 248 ul. Główna 19, mur. l. 30-te XX w. Dom nr 15 ul. Główna 22, mur. 1 ćw. XX w. Dom nr 147 ul. Główna 16, mur. l. 30-te XX w. Dom nr 189 ul. Główna 36, mur. pocz. XX w. Dom nr 26 ul. Główna 39, mur. ok. 1900 r. Dom nr 30 ul. Główna 44, mur. 1890 r. Dom nr 25 ul. Główna 47, mur. 1900 r. Dom obok nr 152, ul. Główna, mur. l. 20-te XX w. Dom ul. Główna 82, mur. 1890-1919 r. Dom nr 148 ul. Główna 102, mur. l. 90-te XIX w. Dom nr 10 ul. Główna 104, mur. 4 ćw. XIX w. Dom nr 3 ul. Główna 118, mur. 1899 r. Budynek straży pożarnej OSP, mur. 1 ćw. XX w. Dwór, stadnina koni i stajnie ul. Główna 129, mur. l. 90-te XIX w. i 1 ćw. XX w. Dom nr 43 ul. Katowicka 109, mur. ok. 1900 r. Dom nr 16 ul. Kopanina 1, mur. XVIII w. Stodoła nr 31 ul. Krokusów 4, mur.-drewn. 1 tercja XX w. Dom nr 19 ul. Krótka 3, mur. 1894, 1908 r. Dom nr 34 ul. Kwiatowa 5, mur. 1 tercja XX w. Dom nr 228 ul. Lipowa 12, mur. 1 ćw. XX w. Dom nr 18 ul. Lipowa 36, mur. l. 30-te XX w. Dom nr 173 ul. Lipowa 40, mur. l. 20-te XX w. Dom nr 45 ul. Majowa 2, mur. l. 30-te XX w. 61


37. Dom nr 44 ul Majowa 3, mur. 4 ćw. XIX w. 38. Gospodarstwo nr 134 ul. Osiedlowa 9, mur. i drewn. II poł. XIX w. i l. 30-te XX w. 39. Dom nr 41 ul. Spółdzielcza 2 mur. ok. 1900 r. Zabłocie 1. Kaplica przy nr 43, ul. Bielska 17, mur. 1899 r. 2. Krucyfiks przy kaplicy obok nr 43, ul. Bielska 17, beton-piaskowiec, 1899 r. 3. Kapliczka przy nr 76, ul. Bielska (49?), mur. 1 poł. XX w. 4. Dom nr 137 ul. Bielska 8, mur. l. 20-te XX w. 5. Dom nr 43 ul. Bielska 17, mur. l. 80-te XIX w. 6. Dom nr 1 ul. Bielska 19, mur. 1 ćw. XX w. 7. Budynek przedszkola wraz z bud. gospodarczym, ul. Bielska 26, mur. ok. 1910 r. 8. Dom nr 134 ul. Bielska 46, mur. ok. 1910 r. 9. Dom nr 113 ul. Bielska 63, mur. 1913 r. 10. Dom nr 17 ul. Orzechowa 3, mur. ok. 1910 r. 11. Dom nr 19 ul. Orzechowa 5, mur. 4 ćw. XIX w. 12. Dom nr 22 ul. Orzechowa 6, mur. 1 ćw. XX w. 13. Dom nr 13 ul. Orzechowa 10, mur. 1 ćw. XX w. 14. Dom nr 14 ul. Orzechowa, mur. 1895 r. 15. Dom nr 47 ul. Rolna 5, mur. 4 ćw. XIX w. 16. Dom nr 15 ul. Rolna 8, mur. l. 20-te XX w. 17. Dom nr 122 ul. Skotnica 6, mur. 1883 r. 18. Dom nr 109 ul. Skotnica 12, mur. l. 20-te XX w. 19. Dom nr 121 ul. Skotnica 14, mur. 1 ćw. XX w. Zbytków 1. Kapliczka przydrożna przy nr 124, ul. Wyzwolenia 52 mur. 1 poł. XIX w. 2. Krucyfiks przydrożny przy nr 12, ul. Sportowa 6, beton, piaskowiec 1911 r. 3. Dom nr 12, ul. Sportowa 6, mur. 1-2 ćw. XIX w. 4. Dom nr 7 ul. Starowiejska 7, mur. pocz. XX w. 5. Dom nr 9 ul. Starowiejska 9, mur. pocz. 1803 r. 6. Dom nr 10 ul. Starowiejska 11, mur. 3 ćw. XIX w. i 2 ćw. XX w. 7. Stodoła przy nr 10 ul. Starowiejska 11, mur.-drewn. 1906 r. 8. Dom nr 44 ul. Starowiejska 13, mur. l. 30-te XX w. 9. Dom nr 15 ul. Starowiejska 23, mur.1 ćw. XX w. 10. Dom nr 83 ul. Turystyczna 1, mur. ok. 1930 r. 11. Dom nr 51 ul. Wiślańska 1 mur. 4 ćw. XIX w. 12. Dom nr 48 ul. Wiślańska 8 mur. l. 90-te XIX w. 13. Dom nr 5 ul. Wyzwolenia 58, mur. 1878-1880 r. 14. Bud. straży pożarnej przy nr 124, ul. Wyzwolenia 45, mur. 1939 r. 15. Dom nr 79 ul. Wyzwolenia 60, mur. 1 ćw. XX w. 16. Dwór wraz z budynkami gosp., ul. Wiślańska 40, mur. XVIII w.- 1 ćw. XIX w.

62


Stanowiska archeologiczne: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Bąków, nr* 4 – ślad osadnictwa, AZP 106-45, późne średniowiecze Bąków, nr* 112 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Drogomyśl, nr* 1 – ślad osadnictwa, AZP 106-45, późne średniowiecze Drogomyśl, nr* 2 – osada, AZP 106-45, średniowiecze Pruchna, nr* 45 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze i okres nowożytny Pruchna, nr* 46 – osada i ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze i prahistoria Pruchna, nr* 47 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Pruchna, nr* 48 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Pruchna, nr* 49 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Pruchna, nr* 53 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Pruchna, nr* 54 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze Pruchna, nr* 55 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze i okres nowożytny Pruchna, nr* 56 – osada i ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze/okres nowożytny i mezolit Pruchna, nr* 57 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Pruchna, nr* 58 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Pruchna, nr* 59 –osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Pruchna, nr* 60 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze i okres nowożytny Pruchna, nr* 61 – osada i ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze/ okres nowożytny i prahistoria Pruchna, nr* 62 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze i okres nowożytny Pruchna, nr* 63 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze i okres nowożytny Pruchna, nr* 64 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze i okres nowożytny Pruchna, nr* 65 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze i okres nowożytny Pruchna, nr* 66 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze i okres nowożytny Pruchna, nr* 67 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Pruchna, nr* 68 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Pruchna, nr* 69 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Pruchna, nr* 111 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze Pruchna, nr* 113 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze i okres nowożytny Pruchna, nr* 114 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Pruchna, nr* 3 – osada, AZP 106-45, późne średniowiecze Strumień, nr* 1 – osada, AZP 105-45, średniowiecze Strumień, nr* 2 – ślad osadnictwa, AZP 105-45, średniowiecze Strumień, nr* 3 – ślad osadnictwa, AZP 105-45, średniowiecze Strumień, nr* 4 – ślad osadnictwa, AZP 105-45, epoka kamienia, średniowiecze Strumień, nr* 5 – osada, AZP 105-45, średniowiecze Strumień, nr* 6 – osada, AZP 105-45, średniowiecze Strumień, nr* 7 – osada, AZP 105-45, średniowiecze Strumień, nr* 8 – osada, AZP 105-45, średniowiecze Strumień, nr* 10 – znalezisko luźne, AZP 105-45, neolit Strumień, nr* 11 – ślad osadnictwa, AZP 105-45, okres nowożytny Strumień, nr* 12 – układ urbanistyczny Strumienia , AZP 105-45, średniowiecze/ okres nowożytny Zbytków, nr* 9 – ślad osadnictwa, AZP 105-45, późne średniowiecze * numer stanowiska na obszarze

63


MIASTO USTROŃ (416 obiektów) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Cmentarz rzymskokatolicki, Lipowiec, zał. w XIX w. Cmentarz rzymskokatolicki, Lipowiec, 1910 r. Kaplica cmentarna, Lipowiec, murowany 1910 r. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki, ul. 3 Maja, zał. w 1878 r. Cmentarz ewangelicki, ul. Stawowa, zał. w 1856 r. Cmentarz, ul. Zabytkowa Park Zdrojowy, ul. Hutnicza Krzyż, ul. Cieszyńska / ul. Stalmacha, żelazno - kamienny około 1900 r. Krzyż, ul. Krzywa, kamienny 1910 / 1920 r. Krzyż, ul. Lipowska / Wesoła, kamienny 1901 r. Krzyż, ul. Lipowska 104, kamienny 1914 r. Krzyż, ul. 3 Maja / Świerkowa, żelazno - kamienny 1885 r. Krzyż, ul. Skoczowska / Owocowa, żelazno - kamienny 1864 r. Krzyż, ul. Skoczowska 20, kamienny 1876 r. Krzyż, ul. Wiejska 14, kamienny 1853 r. Dom ul. Akacjowa 4, drewniany około 1930 r. Dom ul. Akacjowa 8, murowany około 1770 r. Dom ul. Armii Krajowej 15, murowany 1928/32 r. Dom ul. Baranowa 5, murowany 1920 / 30 r. Dom ul. Bażantów 7 / Lipowa, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Bażantów 23, drewniany 1930 r. Dom ul. Belwederska 4 (dom wczasowy "Belweder") + oficyna, murowany około 1930 r., oficyna murowana, lata 30-te XX w. Dom ul. Bładnicka 53, murowany około 1930 r. Dom ul. Bładnicka 63, murowany około 1925 r. Dom ul. Błaszczyka 17, + obora, murowany 1924 r. Dom ul. Boczna 3, murowany 1920 / 30 r. Dom ul. Boczna 6, murowany "1932 H.G." Dom ul. Boczna 9, murowany połowa XIX w. Dom ul. Brody 2, murowany około 1930 r. Dom ul. Brody 3, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Brody 5, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Brody 7, murowany około 1930 r. Dom ul. Brody 15, murowany 1920 / 30 r. Dom ul. Brody 23/25, murowany 1910 / 20 r. Dom ul. Brody 26, murowany 1910 / 20 r. Dom ul. Brody 39, murowany 1929 r. Dom ul. Brody 48 + stodoła, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Brody 65. (dawny wapiennik), murowany 2 - tercja XIX w. Dom ul. Brody 79 + stodoła, murowany około 1930 r. Dom ul. Brody 86, drewniany około 1920 r. Budynek gospodarczo-garażowy ul. Brody 91, murowany 2 tercja XIX w. Dom ul. Brzozowa 1, murowany + stodoła drewniana, 3 / 4 ćw. XIX w. Dom ul. Cieszyńska 2, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Cieszyńska 7, murowany około 1900 r. Dom ul. Cieszyńska 11 (zgromadzenie sióstr), murowany 1900 / 10 r. Dom ul. Cieszyńska 19, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Cieszyńska 29,murowany 1920/30 r. Dom ul. Cieszyńska 33, murowany koniec XIX w. 64


49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Dom ul. Cieszyńska 35, murowany 1911 r. Dom ul. Cieszyńska 36, murowany 1910/20 r. Dom ul. Cieszyńska 41, murowany 1920/30 r. Dom ul. Cieszyńska 45, murowany około 1900 r. Dom ul. Cieszyńska 67, drewniany koniec XIX w. Dom ul. Cieszyńska 72, murowany 1925 r. Dom ul. Cieszyńska 75, murowany około 1930 r. Dom ul. Daszyńskiego 1 (hotel „Równica”), murowany około 1900 r. Dom ul. Daszyńskiego 4, murowany początek XX w. Dom ul. Daszyńskiego 6, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Daszyńskiego 8, murowany około 1920 r. Dom ul. Daszyńskiego 9, murowany około 1930 r. Dom ul. Daszyńskiego 17, murowany około 1890 r. Dom ul. Daszyńskiego 19, murowany około 1930 r. Dom ul. Daszyńskiego 20, murowany około 1930 r. Dom ul. Daszyńskiego 22, murowany około 30-te XX w. Budynek gospodarczy (stolarnia) ul. Daszyńskiego 23, murowany około 1920 r. Dom ul. Daszyńskiego 24, murowany około 30-te XX w. Dom ul. Daszyńskiego 25, murowany około 1930 r. Dom ul. Daszyńskiego 28, murowany 1910/20 r. Dom ul. Daszyńskiego 29, murowany około lata 30-te XX w. Dom ul. Daszyńskiego 34, murowany 1920/30 r. Dom ul. Daszyńskiego 36, murowany koniec XIX w. Dom ul. Daszyńskiego 36b, murowany koniec XIX w. Dom ul. Daszyńskiego 38, murowany lata 30—te XX w. Dom ul. Daszyńskiego 39, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Daszyńskiego 42, murowany około 1930 r. Dom ul. Daszyńskiego 43, murowany XIX/XX w. Dom ul. Daszyńskiego 44, murowany 1920/30 r. Dom ul. Daszyńskiego 45, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Daszyńskiego 51, murowany około 1920 r. Dom ul. Daszyńskiego 52 + budynek gospodarczy, murowany około 1920 r. Dom ul. Daszyńskiego 53/55, murowany XIX/XX w. Dom ul. Daszyńskiego 54, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Daszyńskiego 57, murowany 1906 r. Dom ul. Daszyńskiego 58, murowany około 1906 r. Dom ul. Daszyńskiego 60, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Daszyńskiego 61, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Daszyńskiego 62, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Daszyńskiego 64, murowany 1885 r. Dom ul. Daszyńskiego 69, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Daszyńskiego 71, murowany 1910/20 r. Dom ul. Daszyńskiego 72, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Daszyńskiego 73, murowany około 1930 r. Dom ul. Daszyńskiego 74 + budynek gospodarczy, murowany około 1900 r. Dom ul. Daszyńskiego 77, murowany 1920/30 r. Dom ul. Daszyńskiego 79, murowany 1910/20 r. Dom ul. Długa 3, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Długa 9, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Długa 37, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Długa 73, murowany około 1930 r. 65


100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.

Dom ul. Drozdów 5, murowany 1910/20 r. Dom ul. Drozdów 15, murowany około 1930 r. Dom ul. Drozdów 37, murowany 1929 r. Dom ul. Dworcowa. Dworzec PKP, murowany 1888 r. Dom ul. Dworcowa 2 budynek kolejowy, murowany 1888 r. Dom ul. Dworcowa magazyn kolejowy, murowany 1933 r. Dom ul. Dworcowa 1, murowany ok.1920 r. Dom ul. Fabryczna 1, murowany około 1935 r. Dom ul. Fabryczna 3, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Fabryczna 6 + budynek gospodarczy, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Fabryczna 8, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Fabryczna 16, murowany początek XX w. Dom ul. Gałczyńskiego 14, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Gałczyńskiego 29, murowany około 1930 r. Dom ul. Gałczyńskiego 43 (żłobek), murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Gałczyńskiego 45, murowany około 1930 r. Dom ul. Goleszowska 28, murowany 1920/30 r. Dom ul. Gościeradowiec 17. (pensjonat „Adria”), murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Gościeradowiec 24 + stodoła + budynek gospodarczy, murowany 1930 r. Dom ul. Grażyńskiego 8, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Grażyńskiego 12 (pensjonat „Jarzębinka”), murowany 1929 r. Dom ul. Grażyńskiego 13, murowany około 1930 r. Dom ul. Grażyńskiego 15 (pensjonat „Astra”), murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Grażyńskiego 17, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Grażyńskiego 27, murowany około 1930 r. Dom ul. Grażyńskiego 31, murowany 1910 r. Dom ul. Harbutowicka 3 + stodoła, murowany 1900/10 r. Dom ul. Harbutowicka 29, murowany 1935 r. Dom ul. Hutnicza 7 (hotel „Ustroń”) murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Hutnicza 15, murowany 2-połowa XIX w. Dom ul. Hutnicza 19, murowany około 1900 r. Dom ul. Hutnicza 21, murowany 1920/30 r. Dom ul. Hutnicza 23, murowany 1910/20 r. Dom ul. Hutnicza 25, murowany około 1939 r. Dom ul. Jelenica 6, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Jelenica 12, murowany około 1930 r. Dom ul. Jelenica 21, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Jelenica 24, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Jodłowa 3, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Kamieniec 1, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Katowicka 22, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Katowicka 118, murowany 1926 r. Dom ul. Katowicka 241, murowany 1906 r. Dom ul. Katowicka 243, murowany około 1930 r. Dom ul. Katowicka 256, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Katowicka 263, murowany około 1930 r. Dom ul. Katowicka 266, murowany około 1930 r. Dom ul. Kluczyków 3, murowany około 1920 r. Dom ul. Kluczyków 10, murowany 1920/30 r. Dom ul. Kluczyków 11, murowany 1900/10 r. Dom ul. Kluczyków 13, murowany około 1925 r. 66


151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201.

Dom ul. Komunalna 3, murowany około 1928 r. Dom ul. Konopnickiej 1, murowany około 1930 r. Dom ul. Konopnickiej 6, murowany 1920/30 r. Dom ul. Konopnickiej 7, murowany 3 ćw. XIX w. Dom ul. Konopnickiej 20, murowany około 1920 r. Dom ul. Konopnickiej 38, murowany 1920/30 r. Dom ul. Kościelna 2, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Kościelna 4, murowany około 1930 r. Dom ul. Kościelna 11, murowany około 1930 r. Dom ul. Kościelna 13, murowany 1931 r. Dom ul. Kościelna 15, murowany 1931 r. Dom ul. Krótka 3, murowany koniec XIX w. Dom ul. Krzywa 1, murowany około 1930 r. Dom ul. Kuźnicza 8, murowany około 1930 r. Dom ul. Kuźnicza 17, drewniany 1890 r. Dom ul. Kuźnicza 30, murowany około 1938 r. Dom ul. Lecznicza 4, murowany 1920/30 r. Dom ul. Lecznicza 6, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Leśna 5, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Leśna 13, murowany 1920/30 r. Dom ul. Leśna 19, murowany około 1880 r. Dom ul. Lipowa 1, murowany 1920/30 r. Dom ul. Lipowa 31, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Lipowa 34, murowany 1910/20 r. Dom ul. Lipowska 16, murowany koniec XIX w. Dom ul. Lipowska 19, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Lipowska 41, murowany 1920/30 r. Dom ul. Lipowska 48, murowany 1923 r. Dom ul. Lipowska 50, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Lipowska 52, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Lipowska 57, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Lipowska 60, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Lipowska 62, murowany około 1935 r. Dom ul. Lipowska 74, murowany około 1930 r. Dom ul. Lipowska 77, murowany około 1920 r. Dom ul. Lipowska 93, murowany 1920/30 r. Dom ul. Lipowska 96, murowany około 1910 r. Dom ul. Lipowska 99, murowany oko 1930 r. Dom ul. Lipowska 101, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Lipowska 111, murowany około 1900 r. Dom ul. Lipowska 115, murowany 1920/1930 r. Dom ul. Lipowska 116 (remiza strażacka), murowany 1932 r. Dom ul. Lipowska 117, murowany około 1935 r. Dom ul. Lipowska 123, murowany 1910/20 r. Dom ul. Lipowska 126, drewniany początek XX w. Dom ul. Lipowska 127 (dawna szkoła, obecnie przedszkole), murowany pocz. XX w. Dom ul. Lipowska 128, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Lipowska 129, murowany około 1930 r. Dom ul. Lipowska 131 (dawna plebania) + budynek gospodarczy, murowany 1930 r. Dom ul. Lipowska 132, drewniany 1 ćw. XIX w. Dom ul. Lipowska 146, murowany lata 30-te XX w. 67


202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252.

Dom ul. Lipowska 148, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Lipowska 154, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. 9 Listopada 4, murowany około 1910 r. Dom ul. 9 Listopada 11, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. 9 Listopada 14, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. 9 Listopada 16, murowany około 1930 r. Dom ul. 9 Listopada 18 , murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Łączna 58, murowany 1920/30 r. Dom ul. 3 Maja 3, murowany około 1870 r. Dom ul. 3 Maja 5, murowany początek XX w. Dom ul. 3 Maja 6/8 + oficyna 6/8, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. 3 Maja 9, murowany 3/4 ćw. XIX w. Dom ul. 3 Maja 10, murowany koniec XIX w. Dom ul. 3 Maja 11, murowany 3/4 ćw. XIX w. Dom ul. 3 Maja 12, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. 3 Maja 13, murowany około 1870 r. Dom ul. 3 Maja 15 Technikum Mechaniczne, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. 3 Maja 16 tzw. „Wielki Dom”, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. 3 Maja 17, murowany 1929 r. Dom ul. 3 Maja 18 tzw. „stary dom”, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. 3 Maja 21 (posterunek policji), murowany około 1935 r. Dom ul. 3 Maja 22, murowany około 1930 r. Dom ul. 3 Maja 26, murowany około 1910 r. Dom ul. 3 Maja 30, murowany 1926 r. Dom ul. 3 Maja 31, murowany około 1930 r. Dom ul. 3 Maja 32, murowany około 1925 r. Dom ul. 3 Maja 34, murowany około 1930 r. Dom ul. 3 Maja 36, murowany 1910/20 r. Dom ul. 3 Maja 40, murowany 1920/30 r. Dom ul. 3 Maja 44 + budynek gospodarczy „S.R. Jelenica”, murowany 1912 r. Dom ul. 3 Maja 46, murowany około 1900 r. Dom ul. 3 Maja 58, murowany około 1920 r. Dom ul. 3 Maja 60, murowany, 1920/30 r. Dom ul. 3 Maja 64, murowany około 30-te XX w. Dom ul. 3 Maja 68 (muzeum im. Marii Skalickiej), murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. 3 Maja 86, murowany 1910 r. Budynek dworca kolejowego w Ustroniu-Polanie , ul 3 Maja 87, murowany ok. 1928 r. Dom ul. 3 Maja 88, murowany 1920/30 r. Dom ul. 3 Maja 92, murowany około 1910 r. Dom ul. 3 Maja 98, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. 3 Maja 102 + obora, murowany około 1900 r. Dom ul. 3 Maja 108 + budynek gospodarczy, murowany 1870/80 r. Dom ul. 3 Maja 132, murowany około 1930 r. Dom ul. 3 Maja 142 (hotel „Czantoria”), murowany 1920/30 r. Dom ul. Mickiewicza 2 (nr 5? - Zakład Przyrodoleczniczy), murowany około 1900 r. Dom ul. Mickiewicza 3, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Myśliwska 10, murowany około 1930 r. Dom ul. Myśliwska 46 + stodoła, murowany 1900 r. Dom ul. Nadrzeczna 21, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Nadrzeczna 23, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Nadrzeczna 25, murowany 1935 r. 68


253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302.

Dom ul. Nadrzeczna 55, murowany lata 30—te XX w. Dom ul. Nadrzeczna 63, murowany 1920 r. Dom ul. Ogrodowa 2, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Ogrodowa 3, murowany 1824 r. Dom ul. Ogrodowa 5, murowany 1920/30 r. Dom ul. Ogrodowa 7, murowany około 1930 r. Dom ul. Ogrodowa 8, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Ogrodowa 11, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Ogrodowa 13, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Ogrodowa 24 (pensjonat „Zorza”), murowany 1920/30 r. Dom ul. Ogrodowa 26, murowany XIX/XX w. Dom ul. Ogrodowa 28, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Olchowa 21, murowany 1860 r. Dom ul. Olchowa 27 murowany XX w., + stodoła + obora, murowane 3/4 ćw. XIX w. Dom ul. Orzechowa 6, murowany 3/4 ćw. XIX w. Dom ul. Orzechowa 8/10, murowany 3/4 ćw. XIX w. Dom ul. Orzechowa 12 (d. dwór), murowany 2 połowa XVIII w. Dom ul. Orzechowa 18, murowany 1896 r. Dom ul. Owocowa 3 murowany 1910 r., + oficyna + stodoła, murowane lata 30-te XX w. Dom ul. Parkowa 6, murowany około 1930 r. Dom ul. Parkowa 8, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Partyzantów 1 „Beskid”, murowany około 1930 r. Dom ul. Partyzantów 5. bank, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Partyzantów 7, murowany 1920/30 r. Dom ul. Partyzantów 9, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Piękna 8, murowany około 1935 r. Dom ul. Polna 2, murowany 1910/20 r. Dom ul. Polna 6 połowa XIX w., + budynek gospodarczy, murowany XIX / XX w. Dom ul. Polna 7, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Polna 11/13, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Polna 15, murowany 1920/30 r. Dom ul. Polna 17, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Polna 19, murowany około 1930 r. Dom ul. Polna 21, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Polna 23, murowany około 1930 r. Dom ul. Polna 25, murowany 1928 r. Dom ul. Potokowa 30, murowany 1928 r. Dom ul. Radosna 2, murowany około 1930 r. Dom ul. Reja 1, murowany około 1930 r. Dom ul. Reja 5 „Wypoczynek”, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Reja 10, murowany 1920/30 r. Ratusz Rynek 1, murowany 1890/1900 r. Dom Rynek 3, murowany lata 30-te XX w. Dom Rynek 4 (Biblioteka i Straż Miejska), murowany 1902 r. Dom Rynek 5 murowany 4 ćw. XIX w., + oficyna, murowany 1. 30-te XX w. Dom ul. Sanatoryjna 13, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Sanatoryjna 15 + stodoła, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Sanatoryjna 22, murowany 1912 r. Dom ul. Sanatoryjna 29 + stodoła, drewniany 3/4 ćw. XIX w. Dom ul. Sanatoryjna 36, murowany około 1930 r. 69


303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351.

Dom ul. Sanatoryjna 48, murowano – drewniany ok. 1920 r. Chałupa ul. Sanatoryjna 50, drewniany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Skalica 9, murowany 1928 r. Dom ul. Skłodowskiej 6, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Skłodowskiej 17, murowany 1932 r. Dom ul. Skłodowskiej 24 murowany 1920/30 r., + stodoła, murowano-drewniana pocz. XX w. Dom ul. Skoczowska 4, murowany 1928 r. Dom ul. Skoczowska 6, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Skoczowska 8, murowany około 1930 r. Dom ul. Skoczowska 10/12, murowany 1920/30 r. Dom ul. Skoczowska 16 + obora, murowany około 1900 r. Dom ul. Skoczowska 20, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Skoczowska 22, murowany około 1930 r. Dom ul. Skoczowska 23, murowany około 1910/20 r. Dom ul. Skoczowska 35, murowany 1907 r. Dom ul. Skoczowska 40, murowany około 1930 r. Dom ul. Skoczowska 54 + stodoła, murowany 2 połowa XIX w. Dom ul. Skoczowska 58 + stodoła, murowany XIX/XX w. Stodoła ul. Skoczowska 60, murowano-drewniana 1920/30 r. Dom ul. Skoczowska 64, murowany „IZM 1928 r.” Dom ul. Skoczowska 81, murowany około 1930 r. Dom ul. Skoczowska 82, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Skoczowska 89, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Skoczowska 99, murowany około 1930 r. Dom ul. Skoczowska 109 murowany około 1900 r., + stodoła, murowano-drewniana około 1900 r. Dom ul. Skoczowska 110 (karczma), murowany połowa XIX w. Dom ul. Skoczowska 111 (Myśliwska), murowany 1910/20 r. Dom ul. Skoczowska 113, murowano-drewniany koniec XIX w. Dom ul. Skoczowska 115, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Skoczowska 127, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Skoczowska 142, murowany 1920/30 r. Dom ul. Słoneczna 10, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Spokojna 12, murowany 1924 r. Dom ul. Spokojna 14 murowany 1923 r. + stodoła, murowano-drewniana 1923 r. Dom ul. Spokojna 20, murowany około 1910 r. Dom ul. Spokojna 23, murowany około 1920 r. Dom ul. Spokojna 25, murowany 1920/30 r. Dom ul. Spokojna 29, murowany około 1925 r. Dom ul. Spokojna 31, murowany 1928 r. Dom ul. Spokojna 35, murowany około 1920 r. Dom ul. Stalmacha 7, murowany około 1930 r. Dom ul. Stalmacha 12, murowany 1907 r. Dom ul. Stalmacha 26, murowany około 1930 r. Dom ul. Stawowa 24, murowany około 1920 r. Dom ul. Stellera 11, murowany 1900 r. Dom ul. Strażacka 1, murowany około 1920 r. Dom ul. Strażacka 2, murowany 1920/30 r. Dom ul. Strażacka 5 remiza strażacka, murowany około 1930 r. Dom ul. Strażacka 6, murowany około 1925 r. 70


352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395 396. 397. 398. 399.

Dom ul. Strażacka 8, murowany koniec XIX w. Dom ul. Strażacka 10, murowany 1900 r. Dom ul. Strażacka 12, murowany połowa XIX w. Dom ul. Strażacka 14, murowany około 1900 r. Dom ul. Szeroka 9, murowany około 1930 r. Dom ul. Szeroka 13, murowany 1920/30 r. Dom ul. Szeroka 20, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Szeroka 27, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Szeroka 45, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Szeroka 70, murowany około 1930 r. Dom ul. Szpitalna 5, murowany około 1900 r. + stodoła (budynek usługowy) murowana 4 ćw. XIX w. Dom ul. Szpitalna 17, murowany 4 ćw. XIX w. Dom ul. Szpitalna 25, murowany 1920/30 r. Dom ul. Szpitalna 27, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Szpitalna 52, murowany początek XX w. Dom ul. Szpitalna 60 murowany lata 30-te XX w. + stodoła, , murowano-drewniana ok. 1930 r. Dom ul. Szpitalna 90, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Tartaczna 12, murowany około 1920 r. Dom ul. Tartaczna 14, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Tartaczna 16, murowany około 1910/20 r. Dom ul. Tartaczna 17, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Wantuły 100, murowany około 1900 r. Dom ul. Wantuły 102, murowany 1934 r. Dom ul. Wczasowa 1 (remiza strażacka), murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Wczasowa 6, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Wesoła 19, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Wesoła 21, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Wesoła 23, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Wesoła 27, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Wesoła 31, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Wesoła 35, murowany 1910/20 r. Dom ul. Wesoła 49 murowany początek XX w. + stodoła, , murowano-drewniana pocz. XX w. Dom ul. Wesoła 67, murowany 1940 r. Dom ul. Wiejska 18, murowany około 1925 r. Dom ul. Wiślańska 13, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Wiślańska 33, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Wiślańska 39, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Wiśniowa 3, murowany 1924 r. Dom ul. Wiśniowa 5, murowany 1924 r. Dom ul. Wiśniowa 8, murowany 1900 r. Dom ul. Wiśniowa 11, murowany około 1900 r. Dom ul. Wiśniowa 13 (przedszkole), murowany około 1900 r. Dom ul. Wodna 11, murowany około 1920 r. Dom ul. Wodna 16 „Albrecht”, murowany 1864 r. Dom ul. Zabytkowa 2, murowany lata 20-te XX w. Dom ul. Zabytkowa 12, murowany około 1930 r. Dom ul. Zabytkowa 16, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Zabytkowa 24, murowany około 1930 r. 71


400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407.

Dom ul. Zagajnik 8, murowany 1925 r. Dom ul. Złota 2, murowany około 1930 r. Dom ul. Źródlana 2, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Źródlana 14, murowany lata 30-te XX w. Dom ul. Źródlana 26, murowany 1930 r. Dom ul. Źródlana 34, murowany koniec XIX w. Dom ul. Źródlana 36, murowany pod koniec 1920 r. Dom ul. Źródlana 127, murowany 1926 r.

Stanowiska archeologiczne: 408. Stanowisko archeologiczne nr* 2 – Nierodzim – ślad osadnictwa, AZP 108-45, neolit 409. Stanowisko archeologiczne nr 14 ** – ślad osadnictwa, AZP 109-45, epoka kamienia? 410. Stanowisko archeologiczne nr 15 – ślad osadnictwa, AZP 109-45, średniow./ok. nowoż. 411. Stanowisko archeologiczne nr 20 – skarb?, AZP 109-45, prehistoria 412. Stanowisko archeologiczne nr 2 – ślad osadnictwa, AZP 109-46, okres nowożytny 413. Stanowisko archeologiczne nr 3 – ślad osadnictwa, AZP 109-46, okres nowożytny 414. Stanowisko archeologiczne nr 4 – ślad osadnictwa, AZP 109-46, okres nowożytny 415. Stanowisko archeologiczne nr 7 – miejsce kultu, AZP 109-46, okres nowożytny 416. Stanowisko archeologiczne nr 1 – ślad osadnictwa, AZP 109-46, okres nowożytny * numer stanowiska na obszarze ** od nr 409 włącznie wszystkie pozostałe stanowiska umiejscowione są w Ustroniu

72


MIASTO WISŁA (240 obiektów) 1. Park Kopczyńskiego 2. Cmentarz parafialny, rz.-katolicki (przykościelny), zał XVIII w. przy kościele pw Wniebowstąpienia NMP ul. Lipowa nr 7 3. Cmentarz ewangelicki, zał. 2 poł. XIX w., ul. Groniczek nr 4 4. Dom drewn. os. Bajcary nr 1 (d. nr 834) 5. Dom drewn. „Malinka” Os. Bajcary nr 2 (d. nr 709) 6. Dom drewn. os. Bajcary nr 4 7. Dom drewn. Regionalna Izba Twórcza („Chata Kocyana”) Os. Bajcary nr 6 8. Dom drewn. os. Bajcary nr 11 9. Dom drewn. ul. Brzegowa nr 2 10. Dom drewn. – mur. Brańców nr 4 (d. nr 630) 11. Dom drewn. – mur. ul Brańców nr 6 12. Bud. Gospod. drwn. – mur. ul. Brańców nr 6 (naprzeciw domu nr 6) 13. Dom drewn. – mur. ul. Brańców nr 8 14. Dom drewn. ul. Brzegowa nr 2 15. Chałupa drewn. ul. Brzegowa nr 6 (przenieś. do Górek Małych w Brennej w 2014 r.) 16. Wiadukt kolejowy nad ul. Brzegową 17. Dom mur. ul. Bukowa nr 1 18. Dom drewn. – pensjonat „Silesia” ul. Bukowa nr 4 19. Dom mur. ul. Bukowa nr 8 20. Dom drewn. ul. Bukowa nr 12 21. Most kolejowy żelazny ul. Bulwar Słoneczny 22. Dom drewn. al. Ks. bp Bursche nr 5 23. Dom drewn. – mur. „Willa Dąbrówka” al. Ks. Bp Bursche nr 16 24. Dom mur. al. Ks. bp Bursche nr 19 25. Dom drewn. – mur. „Willa Zacisze” al. Ks. Bp Bursche nr 21 26. Dom „Willa pod Jaworem” drewn. al. ks. bp Bursche nr 27 27. Dom drewn. ul. Ks. Bp Bursche nr 35 28. Dom drewn. – mur. (dawna leśniczówka Czarne, ob. Bar i pensjonat „Wisełka”) ul. Czarna Wisełka nr 1 29. Dom drewn. Ob. Stara Karczma „Drewutnia” ul. Czarne nr 3a 30. Budynek mieszkalno-gospodarczy drewn. Ul. Czarne nr 3a (obok karczmy „Drewutnia” 31. Dom mur.- drewn. Ul. Czarne nr 4 32. Budynek administracyjny Nadleśnictwa w Wiśle, drewn. ul. Czarne nr 6 33. Budynek gospodarczy Nadleśnictwa w Wiśle, drewn. ul. Czarne nr 6 34. Budynek mieszkalny (d. sklep), mur., lata 30-te XX w., ul. Czarne 8 35. Dom drewn. ul. Czarne nr 9 36. Dom drewn. ul. Czarne nr 11 37. Bud. gospodarczy przy posesji ul. Czarne nr 11 38. Dom wczasowy „Pod Baranią” drewwn. Ul. Czarne 12, obok pawilon mur. 39. Dawna gospoda, ob. Restauracja „Fojtula” mur. ul. Czarne nr 18 40. Budynek dworca kolejowego Wisła –Głębce mur. ul. Dworcowa (d. nr 853) 41. Magazynek kolejowy przy dworcu kolejowym Wisła – Głębce mur. ul. Dworcowa 42. Wiadukt kolejowy przy stacji Wisła-Głębce ul. Dworcowa 43. Dom drewn.-mur. ul. Dworcowa nr 10 44. Dom mur. ul. Dziechcinka nr 1 45. Dom wczasowy „Orlik” mur.-drewn. ul. Dziechcinka nr 3 46. Dom wczasowy FWP „Orlik 2” ul. Dziechcinka nr 5 47. Dom mur. ul. Dziechcinka nr 12 73


48. Dom drewn. ul. Dziechcinka nr 13 49. Dom mur. ul. Dziechcinka nr 16 50. Dom drewn. – mur. ul. Dziechcinka nr 17 51. Dom murow. ul. Dziechcinka nr 18 52. Dom drewn.-mur. ul. Dziechcinka nr 23 53. Dom „Storczyk” mur. ul. Dziechcinka nr 24, róg ul. Strażacka 54. Dom drewn. ul. Dziechcinka nr 25 55. Dom drewn. ul. Dziechcinka nr 40 56. Dom mur. – „Willa Kaskada” ul. Dziechcinka nr 44 57. Dom mur. – pensjonat „Ślązaczka” ul. Dziechcinka nr 50 58. Wiadukt kolejowy nad ul. Dziechcinka 59. Dom mur. „Elżbietanka” ul. Głębce nr 1 60. Dom drewn. ul. Głębce nr 2 61. Dom drewn. ul. Głębce nr 7 62. Dom drewn. ul. Głębce nr 8 63. Dom murow.- drewn. „Elżbietanka 2” ul. Głębce nr 9 64. Dom drewn. „Teklusia” ul. Głębce nr 59 65. Dom drewn. ul. Głębce nr 81 66. Dom drewn. Os. Głębce Górne nr 1 67. Dom drewn.- mur. ul. Gościejów nr 5 68. Dom drewn.-mur. ul. Gościejów nr 13 69. Dom drewn. – mur. ul. Gościejów nr 35 70. Dom mur. ul. Górnośląska nr 1, róg ul. Kuryatty (od. Dom rekolekcyjny im bpa Juliusza Burchego) 71. Dom mur. „Almira” ul. Górnośląska nr 1a 72. Dom drewn.-mur. „Smoleniówka” ul. Górnośląska nr 11 73. Dom mur.-drewn. Ul. Górnośląska 13 74. Dom – kaplica Św. Wincentego mur. ul. Górnośląska nr 16 (Siostry Elżbietanki) 75. Dom mur. – willa „Romusia” ul. Groniczek nr 1 76. Dom drewn.- mur. pensjonat „Jodła” ul. Groniczek nr 2 77. Cmentarz paraf. ewangelicko-augsb. ul. Groniczek nr 4 78. Kaplica cmentarna mur. na cmentarzu paraf. ewangelicko-augsb. ul. Groniczek nr 4 79. Dawny gmach Urzębu Pocztowego pl. B. Hoffa nr 1 80. Dawny Dom Zdrojowy (ob. Dom Kultury) pl. B. Hoffa nr 3 81. Budynek Zespołu Szkół pl. B. Hoffa nr 5 82. Dom drewn. Os. Jarzębata nr 16 83. Bud. gospod. drewn. Os. Jarzębata nr 19 84. Dom drewn. Os. Jarzębata nr 23 85. Dawna remiza mur. ul. Jawornik nr 43a 86. Dom mur. ul. Jawornik nr 48 87. Dom mur. ul. Jawornik nr 60 88. Dawna gospoda mur., ob. Bar „Jawornik” ul. Jawornik nr 64 89. Dom drewn. Ul. Jurzyków nr 16 90. Dom mur.-drewn. ul. Kasztanowa nr 1 (wcześniej wykazany jako ul. Głębce nr 53) 91. Dom drewn. ul. Kasztanowa nr 3 92. Dom mur. ul. Kasztanowa nr 8 93. Dom drewn. ul. Kasztanowa nr 9 94. Dom mur. ul. Kasztanowa nr 12 95. Dom mur. ul. Klonowa nr 1 (d. FWP „Anita”) 96. Dom drewn. Ul. Klonowa nr 3 97. Hala Targowa ul. Kolejowa 74


98. Dom drewn. z pocz. XX w. ob. „Stara Karczma” ul. Kolejowa (obiekt przeniesiony z ul. Wyzwolenia nr 60, tzw „Chałupa Szarców”) 99. Dom drewn. Ul. Kręta nr 1 100.Dom drewn. Ul. Kręta nr 4 101.Dom mur. – willa „Joanna” ul. Konopnickiej nr 10 102.Dom mur. – pensjonat „Nad rzeką” ul. Konopnickiej 12 103.Dom drewn. ul. Konopnickiej nr 15 104.Dom murow.- drewn. ul. Konopnickiej nr 19 105.Dom drewn. ul. Konopnickiej nr 21 106.Dom drewn. Ul. Kopydło nr 17 107.Dom drewn. Ul. Kopydło 19 108.Dom drewn. ul. Kopydło nr 27 109.Kuźnia mur. przy posesji ul. Kopydło nr 27 110.Dom drewn. ul. Kopydło nr 43 111.Dom mur.-drewn. ul. Kopydło nr 50 112.Strażnica WOP (ob. dom) mur. ul. Kopydło nr 51 113.Dom drewn. ul. Kopydło nr 81 114.Dom drewn. Ul. Kopydło nr 91 115.Dom drewn. ul. Kopydło nr 93 116.Dom mur.- pensjonat „Pod Kasztanem” (daw. „Małgorzatka”) ul. Kopydło 103 (w woj. Ewidencji zabytków błędnie pod nr 99) 117.Wieża drewn. słupowa z 1575r. kościoła rzym.-kat. pw. Znalezienia Krzyża Św. ul. Kopydło nr 103A (w wojew. ewid. zabytków błędnie ujęto cały kościół z 1983r.) 118.Dom drewn. ul. Kopydło nr 115 119.Dom mur. ul. Krzywa nr 3 120.Dom mur. ul. Lipowa nr 1 121.Dom „Dworek” drewn. ul. Lipowa nr 5 122.Kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP mur. ul. Lipowa nr 7 123.Cmentarz paraf. przy kościele pw Wniebowzięcia NMP ul. Lipowa nr 7 124.Dom „Willa Słoneczna” mur. – drewn. ul. Lipowa nr 10 125.Dom mur. ul. Lipowa nr 13 126.Most kolejowy nad ul. Lipową 127.Dom drewn.-mur. – willa „Bajka” ul. 11 Listopada nr 7 128.Dom drewn.- mur. „Chatka”. ul. 11 Listopada nr 27 129.Dom mur. „Lotos” ul. 11 Listopada nr 31 130.Dom drewn. Ul. 11 listopada nr 31 131.Dom drewn. Ul. 11 listopada nr 47 132.Bud. gospod. przy domu (pijalni piwa) ul. 1 Maja nr 8 133.Dom FWP „Orlik” mur. ul. 1 Maja nr 19 134.Dom mur. ul. 1 Maja nr 27 135.Dom mur. ul. 1 Maja nr 32 136.Dom mur. ul. 1 Maja nr 33 137.Dom drewn. ul. 1 Maja nr 34 138.Dom drewn. ul. 1 Maja nr 37 139.Dom mur. ul. 1 Maja nr 43 140.Dom wycieczkowy mur. (dawny hotel „Piast”) ul. 1 Maja nr 45 141.Pawilon kawiarnia „Centrum” (ob. cukiernia „U Janeczki”) mur. ul. 1 Maja nr 55 142.Dom mur. ul. 1 Maja nr 57 143.Dom mur. ul. 1 Maja nr 58 144.Dom mur. ul. 1 Maja nr 66 (ob. Państwowa Szkoła Muzyczna) 145.Budynek przystacyjny stacji Wisła- Uzdrowisko mur. ul. 1 Maja nr 69 75


146.Nastawnia kolejowa stacji Wisła- Uzdrowisko mur. ul. 1 Maja nr 69 147.Dworzec kolejowy Wisła- Uzdrowisko mur. ul. 1 Maja nr 69 148.Magazyny kolejowe stacji Wisła- Uzdrowisko mur. ul. 1 Maja nr 69 149.Dom „Willa Montana” mur. ul. 1 Maja nr 71 150.Altana drewn. przy „Willi Montana” mur. ul. 1 Maja nr 71 151.Dom mur. ul. 1 Maja nr 87 152.Dom drewn. Obok karczma ul. Malinka nr 2 153.Dom drewn.-mur. ul. Malinka nr 9 154.Dom drewn.-mur. ul. Malinka nr 29 155.Dom drewn.-mur. ul. Malinka nr 38 156.Dom („Chata Paprocie”) i stodoła drewn.-mur. ul. Malinka nr 42 (d. nr 370) 157.Dom drewn.-mur. ul. Malinka nr 95 (d. nr 275) 158.Dom drewn.-mur. ul. Malinka nr 101 159.Dom drewn., obok stodoła drewn. Ul. Malinka nr 107 160.Dom stodoła drewn.-mur. ul. Mrózków Nr 10a 161.Dom drewn., ul. Nowa, d. nr. 585, róg ul. Jawornik 162.Dom mur. dr Ochorowicza, ul. Ochorowicza nr 6 163.Dom drewn. Ul. Ochorowicza nr 9 164.Dom mur. Ul. Ochorowicza nr 16 165.Wiaduktu kolejowy nad ul. Ochorowicza 166.Dom mur. ul. Olimpijska nr 8 167.Dom mur. ul. Przykopa nr 3 (d. nr 135) 168.Dom drewn. ul. Reymonta nr 9 169.Dom drewn. ul. Siglanów nr 1 170.Dom drewn. ul. Siglanów nr 2 171.Dom mur. ul. Siglanów nr 3 172.Dom drewn.-mur. ul. Skolnity nr 1 (d. nr 922) 173.Dom drewn.-mur. ul. Skolnity nr 3 174.Zespół budynków drewn.-mur.: dom i stodoła ul. Skolnity nr 12 175.Dom drewn. ul. Skolnity nr 20 176.Stodoła drewn. przy posesji ul. Skolnity nr 20 177.Dom drewn. ul. Skolnity nr 22, z drewn. budynkiem gospodarskim przy posesji 178.Pensjonat „Ostoja”, ul. Słoneczna 1, mur. 1935 r. 179.Schronisko „Soszów” ul. Soszowska nr 10 180.Dom mur. pensjonat „Arka”, dawn. „Wierchy” ul. Spacerowa nr 4 181.Dom drewn. ul. Spacerowa nr 5 182.Dom drewn.- mur. ul. Spacerowa nr 11 183.Dom drewn.-mur. „Wierchy 3” ul. Spacerowa nr 14 184.Dom drewn. Ul. Spacerowa 28 185.Obora mur.-drewn. ul. Spokojna nr 7 186.Dom mur. „Elżbietanka” ul. Spokojna nr 11 187.Dom mur. ul. Spokojna nr 10 188.Dom mur. ul. Spokojna nr 12 189.Dom drewn., dawna wiślańska szkoła (ob. Galeria „U Niedźwiedzia”) ul. P. Stellera nr 2,róg ul. Dawna 190.Dom drewn.-mur. ul. Strażacka nr 15 191.Dom drewn.-mur. ul. Strażacka nr 16 192.Dom drewn.-mur. ul. Strażacka nr 19 193.Chałupa drewn. ul. Towarowa nr 6 194.Bud. gospod. mur. przy posesji ul. Towarowa nr 6 195.Dom mur. ul. Towarowa nr 7 76


196.Dom drewn. (ob. Przedszkole) ul. Turystyczna nr 1 197.Dom drewn. ul. Turystyczna nr 2 198.Dom drewn. ul. Turystyczna nr 4 199.Dom mur. ul. Turystyczna nr 6 200.Dom drewn. ul. Turystyczna nr 9 201.Dom – willa „Zdrój” ul. Turystyczna nr 10 202.Schronisko na Stożku ul. Turystyczna nr 19 203.Dom „Villa Japonica” ul. Turystyczna 32 204.Dom drewn. Ul. Turystyczna nr 50 205.Dom drewn. ul. Turystyczna nr 54 206.Wiadukt kolejowy nad ul. Turystyczną 207.Most kolejowy żelazny nad rzeką Wisłą ul. Ustrońska 208.Domek dróżnika Wisła- Jawornik, ul. Ustrońska 209.Przystanek kolejowy Wisła – Obłaziec nr 13 ul. Ustrońska 210.Dom mur. ul. Ustrońska nr 18 211.Dom drewn.-mur. ul. Wańkowska nr 5 212.Dom drewn. ul. Willowa nr 2 213.Dom mur. ul. Willowa nr 4 214.Dom mur. ul. Wodna nr 1 215.Dom wczasowy „Zimowit” ul. Wodna nr 3 216.Dom mur. ul. Wodna nr 5 (ob. Przedszkole publ. Nr 2) 217.Dom drewn. ul. Wypoczynkowa nr 4 218.Bud. gospodarczy drewn. (obora-stodoła) ul. Wyzwolenia nr 13 219.Dom drewn. Ul. Wyzwolenia 14 220.Dom drewn. – pensjonat ul. Wyzwolenia 19 221.Dom mur. ul. Wyzwolenia 20 222.Dom drewn. Ul. Wyzwolenia nr 27 (d nr 252) 223.Dom mur. – ob. Przedszkole publ. Ul. Wyzwolenia nr 34 224.Dom mur. ul. Wyzwolenia nr 44 225.Dom pensjonat „Belweder” mur. ul. Wyzwolenia nr 48 226.Dom mur. ul. Wyzwolenia nr 52 227.Dom mur. ul. Wyzwolenia nr 54 228.Dawna karczma drewn. (ob. Sklep) ul. Wyzwolenia nr 57 229.Dom drewn.- mur. „Renata” ul. Wyzwolenia nr 72 230.Dom mur. „Blanka” ul. Wyzwolenia nr 74 231.Dom mur. ul. Wyzwolenia nr 90 232.Dom drewn. ul. Wyzwolenia nr 92 233.Dom mur. „Ewunia” ul. Wyzwolenia nr 100 234.Oficyna domu „Ewunia” mur. ul. Wyzwolenia nr 100 235.Dom mur.. – drewn. ul. Wyzwolenia nr 106 236.Dom i budynek gospodarczy drewn.-mur. ul. Zjazdowa nr 9a 237.Zabytek archeologiczny – nr 1*, nr AZP 111-47, ok. nowożytny 238.Zabytek archeologiczny – nr 2*, nr AZP 111-47, ok. nowożytny 239.Zabytek archeologiczny – nr 1*, nr AZP 111-46, średniowiecze 240.Zabytek archeologiczny – nr 2*, nr AZP 111-46, średniowiecze 241.Zabytek archeologiczny – nr 3*, nr AZP 111-46, średniowiecze 242.Zabytek archeologiczny – nr 4*, nr AZP 111-46, średniowiecze 243.Zabytek archeologiczny – nr 5*, nr AZP 111-46, średniowiecze 244.Zabytek archeologiczny – nr 3*, nr AZP 111-46, średniowiecze 245.Zabytek archeologiczny – nr 1*, nr AZP 111-47, średniowiecze * numer stanowiska na obszarze

77


GMINA ZEBRZYDOWICE (173 obiekty) 1. Kapliczka słupowa, ul. Kochanowskiego/Kasztanowa, mur., 1 poł. XIX w. 2. Krzyż żeliwny, ul. Kochanowskiego/Jutrzenki, pocz. XIX w. 3. Cmentarz parafialny koło kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP 4. Park dworski 5. Spichlerz dworski, ul. Orzeszkowej/Kasztanowa 6. Zabudowania gospodarcze przy plebanii 7. Szkoła ul. Kochanowskiego 8. Stara szkoła ul. Orzeszkowej, 1872 r. 9. Kamienie graniczne pomiędzy ul. Świerkową a Wałową, obok ul. Kalinowej 10. Wiatraki drewniane ul. Skotnicka, Jutrzenki, Pochyła 13, Poziomkowa 3, 5 11. Budynek mieszkalny ul. Asnyka 24 12. Budynek mieszkalny ul. Asnyka 31 13. Budynek mieszkalny ul. Asnyka 36 14. Budynek mieszkalny ul. Dworcowa 2 15. Budynek mieszkalny ul. Dworcowa 6 16. Budynek mieszkalny ul. Dworcowa 10 17. Budynek mieszkalny ul. ks. Janusza 1 18. Budynek mieszkalny ul. ks. Janusza 10 19. Budynek mieszkalny ul. ks. Janusza 12 20. Budynek mieszkalny ul. Kochanowskiego 11 21. Budynek mieszkalny ul. Kochanowskiego 36 22. Budynek mieszkalny ul. Kochanowskiego 52 23. Budynek mieszkalny ul. Kochanowskiego 54 24. Budynek mieszkalny ul. Kochanowskiego 56 25. Budynek mieszkalny ul. Kochanowskiego 58 26. Budynek mieszkalny ul. Kochanowskiego 60 27. Budynek mieszkalny ul. Kochanowskiego 62 28. Budynek mieszkalny ul. Kochanowskiego 64 29. Budynek mieszkalny ul. Kochanowskiego 66 30. Budynek mieszkalny ul. Kochanowskiego 67 31. Budynek mieszkalny ul. Orzeszkowej 12 32. Budynek mieszkalny ul. Orzeszkowej 27 33. Budynek drewniany ul. Stawowa 3 34. Budynek mieszkalny ul. Wyzwolenia 7

Kaczyce Dolne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kościół filialny p.w. MB Częstochowskiej, ul. Tuwima 1, poł. XIX w. Kapliczka przydrożna – ul. Matejki, mur. koniec XIX w. Cmentarz przy kościele filialnym p.w. MB Częstochowskiej, ul. Tuwima Budynek mieszkalny ul. Matejki 10 Budynek mieszkalny ul. Matejki 18 Budynek mieszkalny ul. Matejki 40 Budynek mieszkalny ul. Tuwima 56 Budynek mieszkalny ul. Tuwima 66

78


Kaczyce Górne 1. Kaplica św. Jana Nepomucena, ul. Pocztowa, mur. 1 poł. XIX w. 2. Kapliczka przydrożna – ul. Średnicowa, słupowa, mur., koniec XIX w. 3. Krzyż żeliwny – ul. Morcinka/Sobieskiego, 1863 r. 4. Kaplica cmentarna św. Antoniego k. XIX w. ul. Konopnickiej 5. Cmentarz ul. Konopnickiej 6. Cmentarz „Pod Lipkami” ul. Sobieskiego/Harcerska 7. Szkoła Podstawowa, ul. Harcerska 8. Budynek mieszkalny, ul. Konopnickiej 9 9. Budynek mieszkalny, ul. Konopnickiej 12 10. Budynek mieszkalny, ul. Ludowa 6 11. Budynek mieszkalny, ul. Słoneczna 1 Kończyce Małe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Plebania ul. Myśliwska 2 Park dworski Cmentarz rzymskokatolicki ul. Staropolska 7 Kaplica cmentarna ul. Staropolska 7 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 22 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 23 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 34 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 46 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 62 Budynek mieszkalny ul. Hiacyntowa 2 Budynek mieszkalny ul. Korczaka 15 Budynek drewniany ul. Korczaka 65 Budynek mieszkalny ul. Staropolska 2 Budynek mieszkalny ul. Staropolska 8 Budynek mieszkalny ul. Staropolska 9 Budynek mieszkalny ul. Staropolska 14 Budynek mieszkalny ul. Staropolska 40 Budynek mieszkalny ul. Zielona 14

Marklowice Górne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kapliczka przydrożna św. Mikołaja, ul. Mickiewicza 19 Krzyż żeliwny, ul. Mickiewicza 9, 1948 r. Krzyż kamienny, ul. Szkolna/Lipowa, 1874 r. Figura kamienna św. Jana Nepomucena, XVIII w. Cmentarz komunalny – Ewangelicki? Słup graniczny, kamienny, poł. XIX w. Pomnik, ul. Szkolna/Polna Wiatraki drewniane, przy ulicach: Piaskowej 1, Polnej 34, Szkolnej 21; pocz. XX w. Szkoła ul. Szkolna 25 Budynek mieszkalny, ul. Lipowa 2 79


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 2 Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 10, Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 15 Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 26 Budynek mieszkalny ul. Polna 7 Budynek mieszkalny ul. Polna 34 Budynek mieszkalny ul. Szkolna 8 Budynek mieszkalny ul. Szkolna 12 Budynek mieszkalny ul. Szkolna 22 Budynek mieszkalny ul. Szkolna 52 Budynek mieszkalny ul. Szkolna 56 Budynek mieszkalny ul. Szkolna 60 Budynek mieszkalny ul. Szkolna 62

Stanowiska archeologiczne: 1. Kończyce Małe, nr* 1 – skarb monet, AZP 106-44, OWR** 2. Kończyce Małe, nr* 2 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, średniowiecze/ok. nowożytny 3. Kończyce Małe, nr* 3 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, średniowiecze/ok. nowożytny 4. Kończyce Małe, nr* 4 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, mezolit i średniowiecze/ok. nowożytny 5. Kończyce Małe, nr* 5 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, średniowiecze/ok. nowożytny 6. Kończyce Małe, nr* 6 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, średniowiecze/ok. nowożytny 7. Kończyce Małe, nr* 7 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze 8. Kończyce Małe, nr* 8 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze 9. Kończyce Małe, nr* 9 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/prahistoria 10. Kończyce Małe, nr* 10 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze 11. Kończyce Małe, nr* 11 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze 12. Kończyce Małe, nr* 12 – osada, AZP 106-44, średniowiecze/ok. nowożytny 13. Kończyce Małe, nr* 13 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, neolit 14. Kończyce Małe, nr* 14 – osada, AZP 106-44, średniowiecze/okres nowożytny 15. Kończyce Małe, nr* 15 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze 16. Kończyce Małe, nr* 16 –osada, AZP 106-44, późne średniowiecze i prahistoria (?) 17. Kończyce Małe, nr* 17 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze 18. Kończyce Małe, nr* 18 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze 19. Kończyce Małe, nr* 20 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze 20. Kończyce Małe, nr* 21 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/prahistoria 21. Kończyce Małe, nr* 22– osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny 22. Kończyce Małe, nr* 23 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze 23. Kończyce Małe, nr* 24 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze 24. Kończyce Małe, nr* 25 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze 25. Kończyce Małe, nr* 26 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze 26. Kończyce Małe, nr* 27 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze 21. Kończyce Małe, nr* 28 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze 22. Kończyce Małe, nr* 29 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze 23. Kończyce Małe, nr* 30 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze 24. Kończyce Małe, nr* 31 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny 25. Kończyce Małe, nr* 32 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze 26. Kończyce Małe, nr* 33 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny 27. Kończyce Małe, nr* 34 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze 80


28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Kończyce Małe, nr* 35 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Kończyce Małe, nr* 36 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Kończyce Małe, nr* 37 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Kończyce Małe, nr* 38 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Kończyce Małe, nr* 39 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Kończyce Małe, nr* 40 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Kończyce Małe, nr* 41 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Kończyce Małe, nr* 42 – osada , AZP 106-44, późne średniowiecze Kończyce Małe, nr* 50 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Kończyce Małe, nr* 51 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Kończyce Małe, nr* 52 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Kończyce Małe, nr* 78 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Kończyce Małe, nr* 7 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, epoka kamienia lub wczesna epoka brązu Kończyce Małe, nr* 8 – ślad osadnictwa, AZP 107-44, epoka kamienia lub wczesna epoka brązu/prahistoria/ok. nowożytny Marklowice, nr* 1 – ślad osadnictwa, AZP 106-43, średniowiecze/ok. nowożytny Marklowice, nr* 2 – ślad osadnictwa, AZP 106-43, okres nowożytny Marklowice, nr* 3 – AZP 106-43, okres nowożytny Marklowice, nr* 4 – AZP 106-43, okres nowożytny Zebrzydowice nr* 19 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Zebrzydowice nr* 43 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Zebrzydowice nr* 44 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Zebrzydowice nr* 70 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze Zebrzydowice nr* 71 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze Zebrzydowice nr* 72 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze Zebrzydowice nr* 73 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze/neolit Zebrzydowice nr* 74 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Zebrzydowice nr* 75 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Zebrzydowice nr* 76 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Zebrzydowice nr* 77 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Zebrzydowice nr* 79 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Zebrzydowice nr* 80 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze Zebrzydowice nr* 81 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Zebrzydowice nr* 82 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Zebrzydowice nr* 83 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Zebrzydowice nr* 84 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, prehistoria (?) Zebrzydowice nr* 85 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Zebrzydowice nr* 100 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze Zebrzydowice nr* 101 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Zebrzydowice nr* 102 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze/ok. nowożytny Zebrzydowice nr* 103 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze Zebrzydowice nr* 104 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Zebrzydowice nr* 105 – osada, AZP 106-44, późne średniowiecze Zebrzydowice nr* 106 – ślad osadnictwa, AZP 106-44, późne średniowiecze Zebrzydowice nr* 5 – , AZP 106-43, średniowiecze Zebrzydowice nr* 6 – , AZP 106-43, średniowiecze/ok. nowożytny * numer stanowiska na obszarze ** młodszy okres przed-rzymski – okres wpływów rzymskich

81

Ewidencja zabytków powiatu cieszyńskiego VIII  
Advertisement