Page 1

POZNAŃSKI MAGA Z Y N TARGOW Y T A R G I R Y N E K O P I N I E 2/2010 ISSN 1230-8994

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Karim Rashid

Poznań International Fair

jeden z bardziej kreatywnych projektantów swojego pokolenia był gościem specjalnym targów arena Design

Poznań Congress Center Wielkie doświadczenie , wielkie możliwości

Targi – jesień 2010 Wydarzenia-nowości-atrakcje

[2-11]

Mówią liderzy [II-1]

Międzynarodowe Targi Poznańskie Poznań International Fair

Nowości atutem targów

[12]


pcc.mtp.pl

Sabrina Żymierska kierownik Poznań Congress Center MTP od lat jest niekwestionowanym liderem wśród ośrodków targowych w Polsce. Teraz na terenach targowych mamy najnowocześniejsze w Polsce centrum kongresowe. Jak zaczęła się jego historia? Historia organizacji konferencji przez MTP jest właściwie historią organizacji targów. Początkowo odbywały się one wyłącznie podczas imprez targowych, z  czasem wybiły się na samodzielność. Znaczenia nabrały także spotkania nieformalne, bankiety, spotkania integracyjne, do których idealnie nadają się pawilony wystawiennicze. Dziś sąsiedztwo infrastruktury targowej pozwala nam na realizację wydarzeń nietypowych, jak koncerty czy przedstawienia teatralne. Odpowiednia adaptacja błyskawicznie zamienia halę wystawienniczą w arenę zawodów sportowych, salę plenarną, salę widowiskową czy miejsce spotkań modlitewnych. Ta działalność rozwijała się na tyle dynamicznie, że w 2005 r. w MTP powstała specjalna sekcja – Centrum Kongresowe Poznań-Targi. Cztery lata później sekcja stała się wydziałem, zmieniając nazwę na Poznań Congress Center i  zyskując większą samodzielność. Potwierdzeniem profesjonalizmu pracowników PCC, naszego doświadczenia i  zadowolenia klientów jest „Certyfikat profesjonalnego organizatora kongresów” nadany przez Polską Organizację Turystyczną oraz Convention Bureau of Poland. Uzyskanie certyfikatu oznacza, że nasz obiekt znajduje się w grupie rekomendowanych organizatorów kongresów i  konferencji, spełniających najwyższe standardy. W 2009 r. zdobyliśmy certyfikat po raz drugi. Na przestrzeni ostatnich lat PCC organizowało spotkania na skalę niespotykaną dotąd ani w  mieście, ani w  kraju. Centrum wypłynęło więc naprawdę na szerokie wody. Czy  myślicie Państwo o  jego promocji międzynarodowej? Jesteśmy niekwestionowanym liderem w kraju, więc zaistnienie na rynku międzynarodowym to naturalny kolejny etap. Szczególnie zależy nam na pozyskiwaniu prestiżowych i dużych wydarzeń konferencyjno-kongresowych, dla ponad 2 tys. uczestników, dlatego jednym z podstawowych działań jest promocja PCC na targach turystyki biznesowej. Dwa razy w roku wspólnie z Poznań Convention Bureau wystawiamy się na targach kierowanych do profesjonalistów: targach IMEX we Frankfurcie oraz EIBTM w  Barcelonie. Wspólna promocja obiektów konferencyjnych i miasta, w którym się znajdują, jest niezwykle ważna, gdyż w  większości przypadków to właśnie od atutów ośrodków miejskich klienci uzależniają wybór lokalizacji wydarzenia. Jako miasto jesteśmy niestety nadal mało rozpoznawalni, choć mamy się przecież czym pochwalić. Uczestnictwo w targach zagranicznych pozwala nam zaistnieć na arenie międzynarodowej i nawiązać kontakty bezpośrednio z organizatorami wydarzeń, a jak wiadomo, kontakty – w szczególności w branży spotkań – są najważniejsze. Promujemy też PCC w zagranicznej prasie branżowej. Jakie są najważniejsze założenia rozpoczynającej się przebudowy obiektów PCC? Dziś nasze centrum ze swoją infrastrukturą jest liderem w  branży, jednak nie oznacza to, że równie duże obiekty konferencyjne nie powstaną w innych miastach Polski – Krakowie, Gdańsku czy Katowicach. Chcemy więc wyprzedzać kroki konkurencji. Tworząc koncepcję rozbudowy PCC, staraliśmy się wsłuchać w  potrzeby naszych klientów. Dla nich zaś ważna jest przede wszystkim możliwość organizacji dużych wydarzeń, dostępność sali plenarnej na ponad 2 tysiące miejsc, z przestrzenią wystawienniczą w sąsiedztwie. Ważna jest infrastruktura towarzysząca – przestrzeń cateringowo-wypoczynkowa, restauracje, strefa VIP, centrum prasowe, a także dostępność miejsc parkingowych. To wszystko po rozbudowie będziemy w stanie zapewnić w najwyższym standardzie.

Wielkie doświadczenie, wielkie możliwości Było już gospodarzem jednego z największych kongresów politycznych na świecie – Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP-14, 32. Europejskiego Spotkania Młodych organizowanego przez Wspólnotę Taizé, sceną wielkich widowisk muzycznych, jak Ça Ira – trzyaktowa opera kompozytora, basisty i lidera Pink Floyd Rogera Watersa. Za rok przygotuje swoje pomieszczenia m.in. do potrzeb 30 tysięcy uczestników XXXII Światowej Olimpiady Gołębi Pocztowych oraz spotkań, których gospodarzem będzie Polska, jako kraj przewodniczący Unii Europejskiej. Za dwa lata, na czas EURO 2012, powstanie tu strefa kibica. Oto Poznań Congress Center – nowoczesne, dynamiczne, największe w Polsce centrum kongresowe.

W

yzwań organizacyjnych nie brakuje. W ubiegłym roku Poznań Congress Cen‑ ter gościło 1900 kongresów i  zjazdów, na które przyjechało 475 tys. uczestników – niemal dwa razy więcej niż jeszcze dwa lata temu. Były to zarówno duże wydarzenia, jak XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w  którym łącznie wzięło udział 5 tysięcy osób, jak i kameralne spotkania biznesowe. Wiele z nich gości w obiektach PCC cyklicznie. Jeśli chodzi o zrealizo‑ wane juz przedsięwzięcia i  listę referencji, Poznań Congress Center naprawdę ma się czym pochwalić.

Imponujące portfolio

Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP‑14 w grudniu 2008 r. była przed‑ sięwzięciem o niespotykanej w Polsce skali. W ciągu dwunastu dni teren MTP wraz z pawilonami i salami Poznań Congress Center oddane zostały do dyspo‑ zycji 12 tys. członków delegacji reprezentujących

190 państw świata. W eksterytorialnym miastecz‑ ku konferencyjnym pod jurysdykcją ONZ zostało specjalnie zaaranżowane 42 tys. m2 powierzchni konferencyjnej. Powstała infrastruktura informa‑ tyczna, dzięki której można było pracować na 2500 komputerach. Centrum prasowe obsługiwało 800 dziennikarzy. Gośćmi konferencji byli m.in. sekretarz generalny ONZ Ban Ki-Moon, prezydenci, szefowie rządów oraz ministrowie. Wśród obecnych znaleźli się także nobliści – Al Gore i Wangari Matthai – oraz wiele osobistości ze świata polityki i  nauki. W  po‑ mieszczeniach PCC odbyło się wówczas wiele ka‑ meralnych spotkań przedstawicieli rządów krajów uczestniczących w konferencji. W grudniu 2009 r. w obiektach MTP i Poznań Con‑ gress Center gościło 32. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę Taizé. Zgromadziło ono 30 tys. uczestników. W halach tar‑ gowych wydawane były posiłki, odbywały się wie‑ czorne modlitwy i  spotkania tematyczne. Tu PCC również zebrało doskonałe recenzje, zarówno ze strony organizatorów, jak i  młodych gości ze wszystkich euro‑ pejskich krajów.

Nowe plany

Sukces tak dużych przedsięwzięć i re‑ komendacje udzielane Poznań Con‑ gress Center i Poznaniowi jako gospo‑ darzom tych wydarzeń są kapitałem, który przyciąga kolejne znaczące im‑ prezy. Już w styczniu 2011 r. w obiek‑ Poznań Congress Center było w 2008 r. gospodarzem COP-14, jednego z największych kongresów politycznych na świecie


W numerze Przed nami NEXT SEASON, BODY STYLE, FAST FASHION, BTS Poznań – arena najnowszych trendów.......................................2 POLAGRA-TECH Technologie dla przemysłu spożywczego . .................................4 POLAGRA-FOOD, GASTRO TRENDY Cała branża w jednym miejscu....................................................6 tach Międzynarodowych Targów Poznańskich i PCC zostanie zorganizowana XXXII Olimpiada Gołębi Pocztowych. Poznań odwiedzi wtedy ponad 30 tys. hodowców i miłośników tych ptaków. Na przełomie lipca i sierpnia 2011 r. zagości w PCC ponad tysiąc uczestników elitarnych 5. Otwartych Mistrzostw Europy w Brydżu Sportowym. To kolejna międzyna‑ rodowa impreza sportowa o randze mistrzowskiej w  Poznań Congress Center. W  głosowaniu Euro‑ pean Bridge League Poznań pokonał preferowane do tej pory miasta Europy Południowej – bułgarski kurort Albena i greckie Porto Carras. Z kolei w  drugiej połowie 2011 r. Poznań będzie gospodarzem wielu spotkań organizowanych w ra‑ mach przewodnictwa Polski w  Unii Europejskiej. Kolejny rok to EURO 2012. Na poznańskim stadionie będzie rozgrywana część meczów piłkarskich mi‑ strzostw Europy, a na terenie MTP i PCC powstanie strefa kibica. Nie brakuje więc nowych wyzwań, każde z nich sta‑ wia zaś odmienne wymagania. Żeby móc sprostać im wszystkim, Poznań Congress Center zaplanowa‑ ło szeroko zakrojoną przebudowę i  modernizację swoich obiektów. W  ramach wielkiego projektu rozbudowy w  połowie 2014 r. powstanie super‑ nowoczesna sala plenarna na 2,5 tys. miejsc sie‑ dzących oraz pomniejsze sale z mobilnych ścianek wraz z zapleczem w już istniejących pawilonach. Prace podzielone są na etapy, tak by nie zaburzać codziennego funkcjonowania Centrum – zaplano‑ wane wydarzenia odbywać się będą bez zakłóceń. W  lecie przyszłego roku zniknie najmniej funkcjo‑ nalny z kompleksu czterech pawilonów, w którym odbywała się konferencja ONZ. Nowoczesna hala kongresowa wyrośnie na jego fundamentach. Po‑ wstanie też trzypoziomowy nadziemny parking na 1000 miejsc postojowych.

Koncepcję architektoniczną tej przebudowy przy‑ gotuje Studio ADS – mające w swoim portfolio tak‑ że projekty poznańskiego Starego Browaru i termi‑ nalu pasażerskiego Ławica.

Serwis bez ograniczeń

Baza Poznań Congress Center to standard, który z pewnością spełni najbardziej wygórowane ocze‑ kiwania. Sąsiedztwo Międzynarodowych Tragów Poznańskich powoduje, że to także skala i możliwo‑ ści w Polsce spotykane tylko w Poznaniu. Dziś podstawowa oferta Centrum to 60 sal konfe‑ rencyjnych, o zróżnicowanej wielkości i charakterze – od kameralnych pomieszczeń dla kilku rozmów‑ ców aż po salę kongresową dla 1200 osób. Możliwa jest oczywiście ich indywidualna aranżacja oraz wyposażenie w  nowoczesny sprzęt techniczny. Zespołowi PCC można powierzyć pełną obsługę przedsięwzięcia: prowadzenie biura kongresu, centrum prasowego, transport i  zakwaterowanie uczestników wydarzeń, catering, a także realizację indywidualnych programów towarzyszących czy programów incentive. Hale targowe mogą zostać dostosowane zarówno do potrzeb dużych kongresów (największy obiekt pomieści nawet ponad 7 tys. uczestników), umoż‑ liwiają łączenie konferencji z  wystawami, dają też świetne warunki do przeprowadzenia eventów i wielkich wydarzeń sportowych i kulturalnych – za‑ równo wewnątrz, jak i na terenie otwartym. Dorota Krawczak

TAROPAK Techniki pakowania i logistyka dla specjalistów...........................................................8 EKO-LAS Atrakcje pokazowych targów leśnych...................... 10 ON/OFF Konsumenckie targi nowych technologii.................. 11

Mówią liderzy Nowości atutem targów . ................................................... 12

Targowe relacje Szalony początek wiosny.................................................... 14 Najważniejsze spotkanie branży . ................................... 16 Biznes pod znakiem nowości............................................. 18 Technika do zadań specjalnych......................................... 20 Zwycięski finisz FIT-EXPO.................................................... 22 Kolejna rekordowa edycja ................................................. 24 Europejski design . ............................................................... 26 Wszystko dla wnętrza.......................................................... 28

Poznań Congress Center: dynamiczne, nowoczesne – już dziś największe w Polsce. Za kilka lat zakończy się jego szeroko zakrojona rozbudowa

Targi, które dyktują trendy.........................................III okł. POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY 2/2010 (322) Oficjalne czasopismo Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wydawane od 1959 r. Redaktor naczelna: Halina Buczkowska Redakcja: Zespół PR MTP Projekt graficzny: PressEnter Fotografie: Marcin Melanowicz, Piotr Piosik, Dana Puciłowska, Marek Zakrzewski, archiwum MTP Przygotowanie do druku: PressEnter Druk: Drukarnia MTP

Oddano do druku: lipiec 2010 r. Redakcja: Głogowska 14 60-734 Poznań Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Głogowska 14, 60-734 Poznań tel. 61 869 20 00, fax 61 869 29 99 e-mail: info@mtp.pl, www.mtp.pl


PRZED NAMI

31.08-2.09.2010

NEXT SEASON

fashioninpoland.mtp.pl

Salon Odzieży i Dodatków

Poznań – arena najnowszych trendów Na przełomie sierpnia i września w Poznaniu odbędzie się najważniejsze profesjonalne spotkanie dla branży mody w Polsce. Wraz z jesienną edycją poznańskich targów mody Międzynarodowe Targi Poznańskie przywracają bowiem ideę wspólnego bloku wydarzeń dla sektora odzieżowego, bieliźnianopończoszniczego i obuwniczego. W tym samym czasie i miejscu odbędą się kontraktacje NEXT SEASON – Salon Odzieży i Dodatków, BODY STYLE – Salon Bielizny i Mody Plażowej, Salon Mody FAST FASHION oraz Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych BTS. Efekt synergii Producenci i handlowcy obecni na tej edycji po‑ znańskich targów będą mogli czerpać korzyści z efektu synergii w jeszcze szerszym zakresie niż dotychczas. Dlaczego? Coraz wyraźniejsza jest tendencja do uzupełniania oferty sklepów odzie‑ żowych o obuwie i bieliznę, co pozwala klientom na ubranie się w  jednym sklepie dosłownie od stóp do głów. To dla nich oszczędność czasu, a  dla sklepu dodatkowe docho‑ dy. Komplementarna ofer‑ ta czterech salonów spra‑ wia, że handlowcy przyby‑ li do Poznania, by kontrak‑ tować odzież, mogą zadbać jednocześnie o poszerzenie swojej oferty.

W pełni profesjonalne Poznańskie targi pozostają najbardziej kompleksowym tego rodzaju wydarzeniem dla branży mody w Pol‑ sce. W  eleganckiej oprawie i  przestronnych przestrze‑ niach, podkreślających ce‑ nione przez zwiedzających wartości związane z  komfortem i  szykiem, pro‑ wadzone są rozmowy biznesowe w dobrym sty‑ lu. Wystawcy mają do dyspozycji zaciszne show‑ roomy, pozwalające na wyeksponowanie najnow‑ szych kolekcji i sprzyjające nawiązywaniu handlo‑

2

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y

wych kontaktów. Dopełnieniem spotkań na sto‑ iskach są profesjonalne pokazy, podczas których kolekcje odzieży i bielizny mają swoje spektakular‑ ne odsłony. Na pokazy zapraszane są osoby decy‑ zyjne w branży mody i przedstawiciele mediów.

Po pierwsze kontakty Celem organizatorów targów, obok umacniania wizerunku obecnych marek, jest przede wszyst‑ kim budowanie siatki kon‑ taktów biznesowych po‑ między uczestnikami. Dzię‑ ki konsekwentnie utrzymy‑ wanej w formule B2B wy‑ stawcy mogą mieć pew‑ ność, że na targach poja‑ wiają się zwiedzający, na których rzeczywiście im za‑ leży – handlowcy, przedsta‑ wiciele specjalistycznych sklepów i butików z  bieli‑ zną, menadżerowie ds. za‑ kupów reprezentujący sieci handlowe. Podczas wiosen‑ nej edycji targi odwiedziło pięć i pół tysiąca handlow‑ ców i reprezentantów świa‑ ta mody, m.in. z Polski, Nie‑ miec, Irlandii, Czech, Litwy, Łotwy, Rosji i Wielkiej Bryta‑ nii – o 12 proc. więcej w stosunku do poprzedniej edycji. Jesienne targi są intensywnie promowa‑ ne w Polsce i za granicą, co pozwala się spodzie‑ wać, że w  tym roku profesjonalnych zwiedzają‑ cych jeszcze przybędzie.

CO?kiedy? GDZIE?

NEXT SEASON

Salon Odzieży i Dodatków NEXT SEASON to ekskluzywny salon, w  którym kontrakto‑ wane są kolekcje na nadchodzący sezon. Pro‑ ducenci i  dystrybutorzy odzieży damskiej, męskiej i  dziecięcej oraz dodatków odzieżo‑ wych i galanterii skórzanej zaprezentują tu swoje propozycje na sezon wiosna-lato 2011. Wiosną właśnie w ramach NEXT SEASON za‑ debiutowały na polskim rynku ekskluzywne marki hiszpańskie i  francuskie. Uwagę przy‑ kuwały kolekcje autorskie, dostępne jedynie w  krótkich seriach. NEXT SEASON to syno‑ nim jakości i  niepowtarzalności wzornictwa odzieży, a  także kameralnej atmosfery kon‑ traktacji najnowszych kolekcji. www.next-season.mtp.pl

Dla producentów i dystrybutorów udział w  je‑ siennych targach to podkreślenie pozycji na ryn‑ ku mody, ale także możliwość zaistnienia w me‑ diach i  świadomości kupców. Pawilony MTP są miejscem spotkań z  klientami, nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, intensywnej promocji marki oraz konfrontacji własnej oferty z propozycjami konkurencji. Co ważne – targi od‑ bywają się w czasie, gdy klienci zaczynają poszu‑ kiwania kolekcji na kolejny sezon, w  czasie ide‑ alnym na wyeksponowanie nowych trendów na sezon wiosna-lato 2011.


BODY STYLE

FAST FASHION

Salon Bielizny i Mody Plażowej

BTS

Salon Mody

Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych

EDYTA BONIN dyrektor targów NEXT SEASON, BODY STYLE, FAST FASHION i BTS Dla firm obecnych na targach najważniejsze są dwa cele: budowanie wizerunku swojej marki i  nawiązanie kontaktów, które zaowocują współpracą i  handlowymi kontraktami. Naszą ambicją, jako organizatorów targów, jest efektywne wsparcie naszych wystawców na obu tych polach. Dlatego konsekwentnie budujemy prestiż tych targów, utrzymując ich formułę B2B, dbając o komfort warunków do kontraktacji, profesjonalizm pokazów i o to, by obecne były na nich osoby podejmujące decyzje w branży mody. O tym, że taka forma biznesowego kontaktu się sprawdza, świadczy chociażby sukces wiosennej edycji naszych targów, z  którego bardzo się cieszymy. Targom towarzyszy też zawsze wiele dodatkowych wydarzeń: konferencji i seminariów poświęconych handlowi detalicznemu oraz zwiastujących nadchodzące trendy.

BODY STYLE

FAST FASHION

BTS

Salon Bielizny i Mody Plażowej BODY STYLE to jedyne polskie targi bieliźniane. W tym salonie przedstawiciele sklepów, sie‑ ci handlowych oraz butików będą mogli zło‑ żyć z półrocznym wyprzedzeniem zamówie‑ nia na kolekcje strojów plażowych, bielizny dziennej i nocnej oraz wyroby pończoszni‑ cze na sezon wiosna-lato 2011. Wiosną salon BODY STYLE dawał możliwość kontraktacji bielizny sygnowanej m.in. przez marki nie‑ mieckie, holenderskie, włoskie czy portugal‑ skie. Nie zabrakło oczywiście firm polskich. Był to prawdziwy targowy buduar – oferta wystawców obejmowała całą paletę propo‑ zycji, od wyrafinowanej bielizny ekskluzyw‑ nej po bezszwowe komplety sportowe, je‑ dwabne tuniki, batystowe podomki, a także bieliznę korygującą. www.bodystyle.mtp.pl

Salon Mody FAST FASHION to idealne miej‑ sce dla producentów i importerów oferujących krótkie cykle produkcji odzieży. Handlowcy za‑ interesowani uzupełnieniem swojej bieżącej oferty będą mogli zakontraktować tutaj kolek‑ cje odzieży i dodatków na aktualny sezon – je‑ sień-zima 2010/2011. To specjalistyczne wyda‑ rzenie – targi mody w  czasie teraźniejszym – zadebiutowało rok temu, we wrześniu. Wiosną modele z kolekcji na bieżący sezon pokazywa‑ ły m.in. marki polskie, francuskie i portugalskie, a  także firmy ukraińskie. FAST FASHION to dla handlowców szansa, by zaoferować klientom oswojone i popularne na ulicy trendy w  atrak‑ cyjnej cenie. www.fast-fashion.mtp.pl

Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych BTS to prezentacje najnowszcyh kolekcji obu‑ wia, odzieży i  galanterii skórzanej na sezon wiosna-lato 2011, a także skór, komponentów, akcesoriów obuwniczych i kaletniczych oraz maszyn i technologii dla przemysłu tej bran‑ ży. Atutem targów BTS jest zawsze przygo‑ towany wspólnie  z  partnerami merytorycz‑ ny program wydarzeń o  charakterze szkole‑ niowym. Specjalistyczne seminaria i  prelek‑ cje ekspertów dostarczają handlowcom i pro‑ ducentom branżowego know-how na temat tendencji mody w obuwiu, a także praktycz‑ nych porad i wskazówek dotyczących prowa‑ dzenia biznesu. www.shoes.mtp.pl

Recepta na sukces w biznesie Targom towarzyszyć będzie jak zawsze wiele do‑ datkowych wydarzeń: konferencji i  seminariów poświęconych handlowi detalicznemu oraz zwia‑ stujących nadchodzące trendy. Odpowiedzą one na nurtujące od zawsze handlowców pytania: jak sprzedawać modę w  sklepie detalicznym, a  jak w internecie? jak zwiększyć sprzedaż? jak przeko‑ nywać klientów do nowych tendencji? co determi‑ nuje sukces na danym rynku? Spotkania z profesjo‑ nalistami w dziedzinie marketingu pozwolą z pew‑ nością na zdobycie solidnej porcji wiedzy. opr. Marta Siek 2/2010

3


PRZED NAMI

12-16.09.2010 www.polagra-tech.pl

Technologie dla przem Czy warto ubiegać się o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich? Odpowiedź jest jedna – TAK, bo to najlepsza promocja Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich – najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana od 1979 r. wystawianym na targach produktom o  najwyższej jakości, nowoczesnym, innowacyjnym, wytworzonym w  oparciu o najwyższej klasy technologie. PRESTIŻ Złote Medale to najstarsza nagroda jakościowa w Polsce, ceniona przez polskie i zagraniczne firmy, które wykorzystują ją do kreowania wizerunku swoich produktów. SKUTECZNOŚĆ Laureaci Złotych Medali deklarują wzrost sprzedaży nagrodzonych produktów o 10-30%. NIEZALEŻNOŚĆ W  skład jury konkursów o Złote Medale wchodzą uznane autorytety w  danej branży, praktycy oraz naukowcy z  kręgów uczelni politechnicznych, przyrodniczych, ekonomicznych i artystycznych oraz instytutów naukowo-badawczych. FACHOWOŚĆ Złote Medale są przyznawane w  około 40 kategoriach konkursowych, według kryteriów dopasowanych do branż wystawców wydarzenia targowego. WSPARCIE MARKETINGOWE Wybrani losowo laureaci promowani są przez najpopularniejszą w Wielkopolsce rozgłośnię Radio Merkury oraz pierwszą ogólnopolską stację telewizyjną dla przedsiębiorców TV Biznes. O Złoty Medal MTP mogą się ubiegać firmy polskie i zagraniczne. Organizacja Konkursu o Złoty Medal MTP: BIT BIZNESINNOWACJE-TECHNOLOGIE Głogowska 26, 60-73 Poznań tel. 61 866 59 36, 61 869 22 06 tel./fax 61 866 66 50 e-mail: bit@binte.pl, j.kanikowska@binte.pl

4

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y

Tradycyjnie już Dniem Piekarza i Cukiernika rozpoczną się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH. To najważniejsze wydarzenie dla branży spożywczej obfitować będzie w premiery rynkowe; nie zabraknie również seminariów, pokazów i konkursów. Honorowy patronat nad targami sprawuje tradycyjnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. POLAGRA-TECH W ramach najbliższej edycji targów PO‑ LAGRA-TECH odbędą się salony: Salon Przemysłu Piekarskiego i  Cukiernicze‑ go (12-16 września 2010), Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego (13-16 września 2010) oraz Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności (12-15 września 2010). Szczególnie interesująco zapowiada się część targów skierowana do przed‑ stawicieli branży piekarskiej i  cukierni‑ czej. Pomimo dającej się wszystkim we znaki dekoniunktury gospodarczej wie‑ le przesłanek wskazuje na to, iż branża piekarska i  cukiernicza wychodzi z  niej obronną ręką. Stoiska wielu firm, w tym szczególnie rynkowych liderów, będą większe i  okazalsze niż na poprzed‑ nich edycjach. Świadczy to o  wysokiej randze wydarzenia organizowanego

co dwa lata w Poznaniu oraz o tym, że tego typu platforma spotkań bizneso‑ wych jest naprawdę potrzebna. POLA‑ GRA-TECH to przede wszystkim prezen‑ tacja nowoczesnych technologii dla po‑ szczególnych gałęzi przemysłu spożyw‑ czego. Działanie eksponowanych ma‑ szyn i urządzeń oraz całych linii techno‑ logicznych będzie pokazane na żywo; zwiedzający będą mogli również spró‑ bować produkowanych na miejscu wy‑ robów.

Światowy Kongres Piekarzy i Cukierników Stowarzyszenie Rzemieślników Piekar‑ stwa RP, jako jedyna polska organizacja będąca członkiem Światowej Unii Pie‑ karzy i  Cukierników (UIB), oraz Między‑ narodowe Targi Poznańskie będą orga‑ nizatorami Światowego Kongresu Pie‑

Podczas targów odbędą się finały polskich eliminacji do Pucharu Świata w Piekarstwie


POLAGRA-TECH Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych

ysłu spożywczego JOANNA JASIŃSKA dyrektor targów POLAGRA-TECH Przed nami kolejna edycja Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH. Zgodnie z dwuletnim cyklem poszczególnych salonów tematycznych, w tym roku targi będą spotkaniem branży piekarskiej i cukierniczej oraz mleczarskiej. Stałymi segmentami, odbywającymi się co roku, będą salony dedykowane rozwiązaniom dla przemysłu spożywczego, jak również dodatkom do żywności. W programie wydarzeń zwraca uwagę Światowy Kongres Piekarzy, organizowany w  Poznaniu przy wsparciu Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP. Niezwykłych emocji dostarczy finał krajowych eliminacji do Pucharu Świata w Piekarstwie. To oczywiście tylko niektóre punkty z programu targów. Jestem przekonana, że Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego znajdą Państwo interesujące dla siebie spotkania, seminaria czy panele dyskusyjne. Zapraszamy serdecznie. Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mięsnego

Międzynarodowe Targi Technologii Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego Spożywczych POLAGRA-TECH dzielą się na sześć salonów tematycznych. karzy i  Cukierników. Wybór Polski przez Świato‑ profesjonalizm. Pierwszy krok konkursu to elimina‑ wą Unię Piekarzy i  Cukierników na miejsce prze‑ cje krajowe. Odbywają się one w 2009 i 2010 roku prowadzenia kongresu to wyjątkowe wyróżnie‑ w ponad 40 krajach świata. Każdy z krajów wyłoni nie, które jest wyrazem docenienia zarówno za‑ trzech najlepszych kandydatów (po jednym z każ‑ angażowania polskich przedstawi‑ dej kategorii), którzy utworzą repre‑ cieli w  pracach UIB, jak i  korzyst‑ zentację krajową. W Polsce elimina‑ Pomimo dającej nego dla środowiska piekarskiego cje regionalne odbyły się w Warsza‑ się wszystkim we rozwoju warunków społeczno-go‑ wie, Zabrzu i  Poznaniu. Drużyna, znaki dekoniunktury spodarczych w  naszym kraju. Or‑ która zwycięży w  konkursie pod‑ gospodarczej, wiele ganizacja Kongresu Światowej Unii czas targów POLAGRA-TECH bę‑ Piekarzy i  Cukierników będzie do‑ dzie reprezentować Polskę w elimi‑ przesłanek wskazuje na skonałą okazją do zaprezentowa‑ nacjach dla Europy Centralnej, któ‑ to, iż branża piekarska nia osiągnięć polskiej branży pie‑ re odbędą się w Chorwacji w 2011 i cukiernicza wychodzi karskiej i  cukierniczej, wypromo‑ roku. Organizatorem turnieju jest z niej obronną ręką. wania rodzimych wyrobów, które firma Lesaffre Polska SA, przy ho‑ wyróżniają się zarówno pod wzglę‑ norowym wsparciu Stowarzyszenia dem smakowym, jak i prozdrowotnym. Wydarze‑ Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Stowarzyszenia nie to stanowić będzie znakomitą międzynarodo‑ Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP. wą platformę komunikacji biznesowej branży – Arena branżowego know-how forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Wśród pozostałych wydarzeń branżowych warto Puchar świata w piekarstwie zwrócić uwagę na panele dyskusyjne podejmują‑ ce najbardziej aktualne tematy w poszczególnych Podczas targów POLAGRA-TECH 2010 odbędą segmentach przemysłu spożywczego, m. in. „Pro‑ się finały polskich eliminacji do Pucharu Świata blemy piekarstwa – Polska, UE i  Świat”, „Globali‑ w Piekarstwie. Kandydaci biorą udział w rywaliza‑ zacja szansą rozwoju czy zagrożeniem dla bran‑ cji w jednej z trzech kategorii: pieczywo specjalne ży owocowo-warzywnej”, czy „Znakowanie żyw‑ i  bagietki, produkty półcukiernicze oraz wypiek ności – informacja potrzebna producentom”. Po‑ artystyczny. Ambicją organizatorów konkursu jest nadto dzięki współpracy z Krajowym Związkiem popularyzowanie zawodu piekarza, nadanie mu Spółdzielni Mleczarskiej odbędzie się konferencja nowoczesnego wymiaru i  podstaw jego dyna‑ na temat innowacji technologicznych i produkto‑ micznego rozwoju. Konkurs jest również rodza‑ wych w mleczarstwie. jem areny dla piekarzy na całym świecie, na któ‑ rej mogą zaprezentować swój talent, kunszt oraz opr. Natalia Filipiak

Salon Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych

2010

Specjalistyczne w Mleczarskiego roku Salon Maszynsalony i Urządzeń dla Przemysłu

Salon Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego 12-16 września 2010 Salon Maszyn i Urządzeń Mleczarskiego Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mięsnego dla Przemysłu Mleczarskiego Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności 13-16 września 2010 Salon Maszyn i Urządzeń Mięsnego SalonPrzemysłu Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego dla Spożywczego 13-16 września 2010 Międzynarodowy Salon Maszyn ido Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego Salon Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych Dodatków Żywności Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego 12-15 września 2010

Salon iPrzemysłu Piekarskiego i Cukierniczego Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego Salon Maszyn Urządzeń dla Przemysłu Mięsnego

Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego

Salon Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych

Salon Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego

Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności

Urządzeń Chłodniczych, Salon Przemysłu Piekarskiego iKlimatyzacyjnych Cukierniczego i Grzewczych Mleczarskiego Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mięsnego

2011

Salon Maszynsalony i Urządzeń dla Przemysłu Specjalistyczne w Mleczarskiego roku

Salon Maszyn i Urządzeń Salon Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego Międzynarodowy Dodatków do Żywności dla PrzemysłuSalon Mięsnego 12-15 września 2011 Salon Urządzeń Chłodniczych, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mięsnego Spożywczego Salon Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności Klimatyzacyjnych i Grzewczych 12-15 września 2011 Salon Maszyn i Urządzeń Maszyn dla Przemysłu Spożywczego Urządzeńi Urządzeń Chłodniczych, i Grzewczych Salon Przemysłu Piekarskiego iKlimatyzacyjnych Cukierniczego dla Przemysłu Spożywczego 12-15 września 2011 Międzynarodowy Salon Salon Urządzeń Chłodniczych, Przemysłudo Piekarskiego iKlimatyzacyjnych Cukierniczego i Grzewczych Dodatków Żywności Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności 12-15 września 2011

Mleczarskiego Mięsnego Salon iMaszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego Salon Maszyn Urządzeń dla Przemysłu Mięsnego

Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego

Salon Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych

Salon Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego

Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności

Salon Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego

Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności

2/2010

5


PRZED NAMI

13-16.09.2010 www.polagra-food.pl • www.gastrotrendy.pl

Cała branża w jednym miejscu Kompleksowa oferta targowa, liczne nowości i premiery rynkowe oraz szereg wydarzeń branżowych – to i znacznie więcej przygotowali organizatorzy tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA-FOOD i Międzynarodowych Targów Gastronomii GASTRO TRENDY, które tradycyjnie staną się miejscem największego spotkania branży spożywczej. POLAGRA-FOOD Przestrzeń wystawiennicza targów POLAGRAFOOD podzielona została na cztery salony te‑ matyczne: Salon Wyrobów Spożywczych, Salon Win i Alkoholi, Salon Franchisingu i Salon Wypo‑ sażenia Sklepów. W  ramach dwóch pierwszych będzie można zapoznać się z bogatą ofertą pro‑ ducentów, dystrybutorów, hurtowników i sprze‑ dawców detalicznych działających w branży spo‑ żywczej, prezentowane będą także nowości ryn‑ kowe, m.in. z  zakresu wyrobów spożywczych, napojów, alkoholi, parafarmaceutyków i  dodat‑ ków dietetycznych. Salon Franchisingu z  kolei stworzy platformę komunikacji franczyzodaw‑ ców, franczyzobiorców i pozostałych zaintereso‑ wanych tym systemem sprzedaży, a  Salon Wy‑ posażenia Sklepów – znakomitą przestrzeń pre‑ zentacyjną dla najnowszych rozwiązań w zakre‑ sie aranżacji przestrzeni handlowej.

Regionalne przysmaki Specjalną ekspozycją będą w tym roku targi Sma‑ ki Regionów, które rozpoczną się już 11 września. Ta ciekawa inicjatywa promująca polską, ekolo‑ giczną i certyfikowaną żywność zostanie zorga‑ nizowana we współpracy z  Urzędami Marszał‑ kowskimi i  Związkiem Województw RP. Będzie można spróbować regionalnych specjałów wy‑ twarzanych od lat wedle oryginalnych receptur, w różnych, nawet tych najbardziej odległych, za‑ kątkach naszego kraju. Swoimi unikatowymi wy‑ robami pochwalą się liczni mali, lokalni przetwór‑ cy i producenci. Na zwiedzających czekać będą na ich stoiskach wina, nalewki, chleby, znakomite

6

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y

ciasta, wędliny, sery, przetwory warzywne i owo‑ cowe oraz wiele innych smakołyków. Zeszłorocz‑ na, premierowa prezentacja regionalnych spe‑ cjałów w  ramach Smaków Regionów nie tylko przyczyniła się do rozwoju lokalnego przemysłu spożywczego, ale także stała się niekonwencjo‑ nalnym sposobem promocji województw, któ‑ re miały okazję zaprezentować się przez pryzmat swojej regionalnej kuchni.

Szanse dla handlu tradycyjnego Dodatkowym urozmaiceniem programu tar‑ gów POLAGRA-FOOD stanie się cykl konferen‑ cji Dwa Dni dla Dystrybucji (14 i 15 września). Po‑ dobnie jak w  latach ubiegłych, podstawowym założeniem organizatorów będzie przekazanie praktycznej i  rzetelnej wiedzy o  nowych tren‑ dach na rynku oraz stworzenie platformy dialo‑ gu i wymiany doświadczeń. Tegoroczna edycja Dwóch Dni dla Dystrybucji będzie kładła szcze‑ gólny nacisk na zagadnienia związane z  han‑ dlem tradycyjnym. W  ramach planowanych konferencji poruszone zostaną m.in. tematy no‑ woczesnej aranżacji przestrzeni handlowej oraz wyboru i  implementacji optymalnego modelu franczyzowego. W ramach współpracy Międzynarodowych Tar‑ gów Poznańskich z  miesięcznikiem Wiadomo‑ ści Handlowe zorganizowana zostanie konfe‑ rencja „Zasady aranżacji i  prowadzenia skle‑ pów” (14  września), podczas której o  najnow‑ szych trendach oraz wymaganiach rynku w  za‑

kresie wyposażenia i aranżacji sklepów będą mó‑ wić m.in. dostawcy sprzętu i urządzeń. Szkolenie zostanie zorganizowane już po raz czwarty, rów‑ nież w tym roku konferencję poprowadzą cenie‑ ni trenerzy z renomowanych firm szkoleniowych oraz fachowcy z Makro Cash&Carry. Z kolei 15 września  Międzynarodowe Targi Po‑ znańskie oraz redakcja miesięcznika Poradnik Handlowca zapraszają do uczestnictwa w  kon‑ ferencji „Nowoczesna franczyza pozwoli zwycię‑ żyć, a  nie przetrwać”. Konferencja została przy‑ gotowana z myślą o franczyzodawcach, franczy‑ zobiorcach i  innych osobach zainteresowanych tym systemem sprzedaży. Zaproszeni prelegen‑ ci, przedstawiciele firm EUROCASH FRANCZYZA GRUPA EUROCASH oraz AC NIELSEN, opowiedzą w jakim kierunku rozwija się rynek franczyzowy w Polsce oraz które modele franczyzy dają szan‑ sę stabilnego rozwoju.

Eksperci o branży spożywczej W ramach targów Polagra-Food Stowarzy‑ szenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Tech‑ ników Przemysłu Spożywczego zorganizu‑ je szereg paneli dedykowanych sektorowi spo‑ żywczemu. 13  września będzie dniem dedy‑ kowanym przemysłowi piekarsko-cukiernicze‑ mu, organizatorzy zapraszają na panel „Proble‑ my piekarstwa – Polska, UE i  świat”, w  którym udział wezmą piekarze i  młynarze z  całej Pol‑ ski oraz przedstawiciele UIB – w sumie przewi‑ dziano 200 uczestników, w tym 40 gości zagra‑ nicznych. Podczas panelu poruszony zostnie m.in. temat piekarstwa rzemieślniczego i  jego atutów. W  programie cyklu znajdą się również panele z  zakresu przemysłu fermentacyjnego i  owocowo-warzywnego – „Globalizacja szan‑ są rozwoju czy zagrożeniem dla branży owoco‑ wo-warzywnej” oraz przemysłu spożywczego – „Znakowanie żywności – informacja potrzebna producentom”.


POLAGRA-FOOD Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych

GASTRO TRENDY Międzynarodowe Targi Gastronomii

HANNA SKRZYPCZAK dyrektor targów POLAGRA-FOOD i GASTRO TRENDY Przed nami kolejne targi POLAGRA-FOOD i GASTRO TRENDY, które każdego roku stają się miejscem spotkania banży spożywczej. Do Poznania przyjeżdżają profesjonaliści związani z  tą branżą tak z kraju, jak i zagranicy. A my, organizatorzy, nie ustajemy w  działaniach, aby stworzyć na targach jak najlepszą atmosferę i warunki do nawiązywania dobrych kontaktów biznesowych, do dobrej promocji produktów i firm. A same targi ewoluują, dostosowując się do stale zmieniającej się sytuacji w gospodarce kraju i świata. GASTRO TRENDY

Kompleksowo dla branży HoReCa Początkowo GASTRO TRENDY towarzyszyły tar‑ gom POLAGRA-FOOD jako gastronomiczny salon wystawienniczy. Z czasem, w  związku z  dużym zainteresowaniem branży, przekształcone zostały w  samodzielne wydarzenie targowe. Oferta wy‑ stawców GASTRO TRENDY kierowana jest do wła‑ ścicieli i menadżerów restauracji, kawiarni, barów, pubów, cukierni, a  także szefów kuchni, kelne‑ rów, baristów oraz osób zarządzających punktami zbiorowego żywienia i projektantów obiektów re‑ stauracyjnych. W  ramach ekspozycji zaprezento‑ wane zostaną maszyny i urządzenia dla gastrono‑ mii (m.in. do obróbki żywności, do przyrządzania kawy i produkcji lodów), wyposażenie lokali, pro‑ dukty spożywcze dla gastronomii, sprzęt i  opro‑ gramowanie komputerowe, a  także usługi w  za‑ kresie doradztwa technicznego, szkoleń, banko‑ wości oraz realizacji obiektów. Gastro Trendy

to nie tylko znakomita okazja do zapoznania się z ofertą produktów, usług i rozwiązań dla branży gastronomicznej, to także szansa wzięcia udziału w wielu wydarzeniach specjalistycznych.

Jublileusz Kulinarnego Pucharu Polski Już po raz dziesiąty w ramach targów GASTRO TRENDY zorganizowany zostanie najbardziej pre‑ stiżowy konkurs w branży gastronomicznej – Ku‑ linarny Puchar Polski. Uczestnicy wyłonieni spo‑ śród zwycięzców dziesięciu konkursów kulinar‑ nych będą rywalizować o  miano najlepszego polskiego kucharza. Organizację wydarzenia bę‑ dzie wspierać sponsor główny – firma Unilever oraz partner strategiczny – Ministerstwo Rolnic‑ twa i Rozwoju Wsi, które włączyło Kulinarny Pu‑ char Polski w swój plan działań w ramach progra‑ mu „Poznaj Dobrą Żywność”.

Know-how dla restauratorów W ramach targów GASTRO TRENDY zorganizo‑ wane zostanie wydarzenie Eksperci od Kuch‑ ni, adresowane do restauratorów, inwestorów, a  także innych osób zawodowo związanych z  branżą gastronomiczną. W  ramach tej inicja‑ tywy na przestrzeni 200-300 m2  zaaranżowana zostanie wzorcowa kuchnia i  restauracja, które będą normalnie funkcjonować przez całe czte‑ ry dni. W tym czasie będzie można na żywo ob‑ serwować pracę przygotowujących potrawy ku‑ charzy, kelnerów zbierających zamówienia na bezpłatnie serwowane dania czy zarządzające‑ go salą recepcjonisty. Do dyspozycji uczestni‑ ków wydarzenia będzie także sztab ekspertów z różnych dziedzin, którzy udzielać będą facho‑ wych porad dotyczących sprawnej organiza‑ cji i  prawidłowego prowadzenia lokalu gastro‑ nomicznego. W  programie nie zabraknie także Olimpiady Kawy – konkursowej rywalizacji bari‑ stów z  najlepszych sieci kawowych. Uczestnicy zmierzą się w kategoriach „Latte art”, „Coffee in good spirits”, „Cup tasting” i „Espresso na czas”. Program wydarzenia urozmaicą branżowe kon‑ ferencje, seminaria i prezentacje. opr. Anna Adamska 2/2010

7


PRZED NAMI

13-16.09.2010 www.taropak.pl

Techniki pakowania i logistyka dla specjalistów TAROPAK

Miejsce spotkań biznesowych Targi TAROPAK 2010 będą jak zwykle okazją do spotkania się w gronie profesjonalistów zaintere‑ sowanych nawiązaniem współpracy biznesowej z firmami oferującymi szeroki asortyment nowo‑ czesnych produktów i usług branży opakowanio‑ wej i logistycznej – od surowców i półproduktów poprzez maszyny i urządzenia aż po gotowe pro‑ dukty i zaplecze logistyczne z nimi związane.

Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK to największe targi branży opakowaniowej i logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dla firm działających na rynku opakowań i logistyki udział w nich to nie tylko prestiż, to przede wszystkim wymierne efekty biznesowe. Atmosfera targów sprzyja spotkaniom face to face z nowymi i dotychczasowymi partnerami biznesowymi, a także prezentowaniu nowych produktów oraz ich promocji w gronie wiodących polskich i zagranicznych marek. TAROPAK dbywa się równolegle z targami POLAGRA-FOOD i GASTRO TRENDY. 8

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y

TAROPAK to wydarzenie biznesowe dla firm oferujących: • surowce i półprodukty do produkcji opakowań, • materiały opakowaniowe, • opakowania i pomocnicze środki opakowaniowe, • maszyny i urządzenia pakujące wraz z częściami zamiennymi i akcesoriami, • maszyny do wyrobu opakowań, • sprzęt i urządzenia transportu wewnętrznego, • urządzenia gospodarki magazynowej, • specjalistyczny sprzęt do przetwarzania informacji logistycznej, • usługi magazynowe, transportowe i spedycyjne, • usługi informatyczne związane z logistyką, • usługi telekomunikacyjne, • kody kreskowe i systemy automatycznej identyfikacji danych, • usługi poligraficzne, • doradztwo techniczne. TAROPAK to tradycyjnie ważne miejsce wy‑ miany opinii i doświadczeń między wszystkimi uczestnikami rynku, a tym samym cenne źródło wiedzy na temat kondycji branży oraz najnow‑ szych rozwiązań i technologii w zakresie pako‑ wania i logistyki.


TAROPAK Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki

ANNA LEMAŃSKA dyrektor targów TAROPAK

Podczas poprzednich targów TAROPAK ofertę zaprezentowało 800 wystawców z 31 krajów. Ekspozycję targów TAROPAK wraz z odbywającymi się równolegle targami POLAGRA-FOOD i POLAGRA-TECH odwiedziło 45 tys. profesjonalistów, akredytowało się 400 dziennikarzy branżowych i ogólnopolskich

cja Sztaplar Show, czyli pokazy, wystawa tech‑ Udział w targach zapowiedziały firmy m.in. nologii magazynowania oraz konkurs wózków z  Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Pol‑ widłowych, natomiast na specjalnej wystawie ski, Węgier oraz Wielkiej Brytanii. TAROPAK gościć będzie można obejrzeć najbar‑ będzie przede wszystkim liderów dziej twórcze, innowacyjne, po‑ rynkowych, którzy zaprezentują TAROPAK gościć będzie mysłowe opakowania nagrodzo‑ profesjonalnej publiczności naj‑ przede wszystkim liderów ne w  konkursie Art of Packaging nowsze rozwiązania i technologie rynkowych, którzy 2009, organizowanym przez mie‑ w zakresie pakowania i logistyki. zaprezentują profesjonalnej sięcznik PACKAGING Polska. Targi Niezbędnik publiczności najnowsze TAROPAK będą również miejscem profesjonalisty – promocji i  prezentacji opakowań rozwiązania i technologie seminaria, pokazy, oraz ich elementów nagrodzo‑ w zakresie pakowania prezentacje nych w  Ogólnopolskim Konkur‑ i logistyki. sie Opakowań PakStar 2010 i Kra‑ Bogaty program wydarzeń towa‑ jowym Konkursie Projektów Opa‑ rzyszących, takich jak: interesują‑ kowań Student PakStar 2010. ce prelekcje, seminaria, spotkania ze specjalista‑ Po raz piąty organizatorzy zapraszają także na mi oraz prezentacje na przestrzeniach specjal‑ konferencję „Innowacyjne rozwiązania dla logi‑ nych, stanowić będzie okazję do zapoznania się styki”, podczas której zaprezentowane zostaną z  nowościami technologicznymi adresowany‑ nowoczesne strategie i produkty wdrażane w fir‑ mi do szerokiego grona profesjonalistów. Wśród mach logistycznych. Poprzednia edycja konfe‑ wielu atrakcji przygotowanych przez organizato‑ rencji, przygotowanej przez Wydawnictwo Eu‑ rów targów we współpracy z  partnerami bran‑ rologistics, cieszyła się ogromnym zaintereso‑ żowymi na terenie otwartym Międzynarodo‑ waniem – uczestniczyło w niej prawie 400 osób. wych Targów Poznańskich odbędzie się X edy‑

Zapraszamy na targi DREMASILESIA – MEBELTECHEXPO 1-3 pażdziernika 2010, Katowice Targi DREMASILESIA – MEBELTECHEXPO to bar‑ dzo ważne spotkanie profesjonalistów branży drzewno-meblarskiej. Atutem tych targów jest

www.dsm.katowice.pl

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia największych targów branży opakowaniowej i logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej – TAROPAK 2010. To specjalistyczne wydarzenie jest doskonale rozpoznawalne w  branży i  cenione ze względu na możliwości oceny kondycji rynku oraz zdobycia wiedzy z zakresu najnowszych rozwiązań i technologii w zakresie pakowania i logistyki, współpracy z nowymi i podtrzymania relacji biznesowych z  dotychczasowymi partnerami. TAROPAK to szansa zaprezentowania swojej oferty w  gronie wiodących polskich i  zagranicznych marek i  skonfrontowania jej z  propozycjami konkurencji, a także okazja do wymiany opinii i doświadczeń z innymi uczestnikami rynku.

Promocja nowoczesnych urządzeń magazyno‑ wych i technicznych rozwiązań z zakresu logisty‑ ki sprzętowej to główne przesłanie kolejnej już odsłony projektu edukacyjnego Innovations for Logistics 2010 (In4Log), współorganizowanego przez czasopisma branżowe Top Logistyk, Maga‑ zynowanie i  Dystrybucja oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wszystkie wydarzenia towarzyszące targom TA‑ ROPAK z  pewnością dostarczą wielu inspiracji oraz fachowej wiedzy we wszystkich obszarach związanych z  pakowaniem i  transportem pro‑ duktów z różnych gałęzi gospodarki.

Nagrody dla najlepszych Tradycyjnie podczas targów zostanie rozstrzy‑ gnięty konkurs o Złoty Medal MTP dla najlep‑ szych produktów oraz konkurs Acanthus Aureus, nagradzający stoiska najlepiej zaprojektowane i  przygotowane do realizacji strategii marketin‑ gowej firmy. opr. Marzena Banasz

kompleksowa oferta ekspozycyjna, na którą składają się proste narzędzia ręczne oraz znacz‑ nie bardziej skomplikowane urządzenia, takie jak centra obróbcze oraz frezarki. Organizato‑ rzy postawili na różnorodność i atrakcyjność, umożliwiając wystawcom i zwiedzającym udział w  wydarzeniach specjalnych. DREMASILESIA – MEBELTECHEXPO to prezentacja technologii obróbki drewna w teorii i praktyce skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Dołącz do nas w Katowicach podczas najważniej‑ szego spotkania branży w południowej Polsce.

2/2010

9


PRZED NAMI

9-11.09.2010 ekolas.mtp.pl

EKO-LAS Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska

Atrakcje pokazowych targów leśnych Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS to jedyne tak wielkie wydarzenie dla sektora leśnego w Polsce, stwarzające przedsiębiorstwom działającym w tej branży niepowtarzalną okazję do prezentacji aktualnych trendów, technologii i nowości produktowych w najważniejszych sektorach związanych z rynkiem drzewnym i gospodarka leśną. Dla odwiedzających te targi to możliwość bezpośredniego kontaktu z producentami i dystrybutorami maszyn leśnych oraz udział w licznych wydarzeniach targowych. EKO-LAS

Czas na województwo lubuskie Zgodnie z sugestią przedstawicieli branży, w szczególności producentów i dostawców ma‑ szyn dla leśnictwa, a  także Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, na miejsce organizacji tar‑ gów wybrano Nadleśnictwo Świebodzin, leżą‑ ce w  województwie lubuskim. Targi odbędą się w miejscowości Mostki, 120 km na zachód od Po‑ znania. Przy wyborze lokalizacji pod uwagę wzię‑ to uwarunkowania logistyczne, doświadczenie organizacyjne oraz zaawansowanie techniczne i  technologiczne regionalnego sektora leśnodrzewnego. Idea oraz lokalizacja targów EKO-LAS została poparta przez ministra środowiska, gene‑ ralnego dyrektora Lasów Państwowych, woje‑ wodę lubuskiego oraz marszałka województwa wielkopolskiego, którzy objęli je honorowym pa‑ tronatem.

Doborowe towarzystwo w dobrych warunkach Tegoroczne targi EKO-LAS odbędą się w  bar‑ dzo dobrych warunkach. Zapewni je duża po‑ wierzchnia demonstracyjna, na której wystaw‑ cy zaprezentują pracę urządzeń leśnych w  ru‑

chu. Jednocześnie doskonale przygotowane te‑ reny pozwolą na organizację stoisk informacyj‑ nych, w dobrych jak na plenerową imprezę wa‑ runkach. Targi mają charakter międzynarodo‑ wy. W  tym roku swój przyjazd zadeklarowało 150 wystawców z Polski, Chorwacji, Kanady, Nie‑ miec, Włoch i Szwecji. Reprezentować oni będą takie branże, jak: hodowla i użytkowanie lasu, na‑ rzędzia, maszyny, urządzenia do pozyskiwania, zrywki i transportu drewna, środki ochrony lasu, pojazdy i środki łączności, ochrona przeciwpoża‑ rowa w lasach, odzież ochronna i sorty munduro‑ we, systemy informatyczne, instrumenty pomia‑ rowe, gospodarka łowiecka, narzędzia, maszy‑ ny i  urządzenia dla przemysłu drzewnego i  tar‑ tacznego, wyroby z drewna, drewno – surowiec. Poza prezentacjami poszczególnych wystawców odbędą się także liczne dyskusje panelowe. Nad ich tematyką pracuje rada programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Lasów Państwo‑ wych, członkowie Stowarzyszenia Przedsiębior‑ ców Leśnych, a  także władze uczelni wyższych, na których działają kierunki związane z  branżą drzewną. Odbędzie się między innymi Forum Le‑ śne pod hasłem Człowiek – Las – Drewno. Orga‑

JANUSZ MAZURCZAK dyrektor targów EKO-LAS Targi EKO-LAS to jedyne tak wielkie wydarzenie dla sektora leśnego w Polsce. W tym roku odbędą już po raz dwunasty i będą większe niż ich poprzednia edycja w 2008 roku. Spodziewamy się udziału około 150 wystawców z Polski i zagranicy i kilku tysięcy profesjonalnych zwiedzających. Przychylając się do sugestii głównych wystawców i przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, na miejsce organizacji targów wybraliśmy Nadleśnictwo Świebodzin. Dzięki temu zyskujemy bardzo dużą i bardzo dobrze przygotowaną powierzchnię demonstracyjną. Województwo lubuskie będzie gospodarzem trzech kolejnych edycji targów EKO-LAS.

nizatorzy spodziewają się kilku tysięcy zwiedzają‑ cych: pracowników Lasów Państwowych, przed‑ siębiorców usług leśnych, właścicieli lasów pry‑ watnych, samorządowców, pracowników nauko‑ wo-badawczych oraz mieszkańców wojewódz‑ twa wielkopolskiego.

Najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa Od 2010 roku targi EKO-LAS należą do organiza‑ cji Forestry Demo Fairs. Jest to międzynarodo‑ wa sieć pokazowych targów leśnych, gwarantu‑ jąca odwiedzającym i  wystawcom bezpieczeń‑ stwo oraz wysoki poziom usług. Organizator tar‑ gów będący członkiem FDF musi spełniać okre‑ ślone normy jakości i bezpieczeństwa mające za‑ stosowanie wobec targów leśnych organizowa‑ nych na terenie lasu. Potwierdzeniem spełnienia tych norm jest Znak Jakości FDF . Sukces targów EKO-LAS gwarantują ich współor‑ ganizatorzy: KWF Kuratorium fur Waldarbeit und Forsttechnik GmbH – Niemcy, ELMIA AB – Szwe‑ cja, Targi Bydgoskie SAWO, Stowarzyszenie Przed‑ siębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickie‑ go, Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie. opr. Ewa Rutkowska

10

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


23-24.10.2010

ON/OFF

onoff.mtp.pl

Targi Elektroniki Użytkowej i Gier Video

Konsumenckie targi nowych technologii Już w październiku tego roku Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizują w warszawskim w Centrum EXPO XXI nowe wydarzenie: Targi Elektroniki Użytkowej i Gier Video. ON/OFF. Targi te powstają na bazie sześcioletnich doświadczeń i sukcesów projektu Poznań Game Arena (PGA). ON/OFF ON/OFF to pierwszy w Polsce event, podczas któ‑ rego można będzie zobaczyć najnowsze produk‑ ty i  rozwiązania technologiczne z  zakresu szero‑ ko rozumianej elektroniki użytkowej. Wydarzenie utrzymane będzie w interaktywnej konwencji, za‑ pewniającej możliwość bezpośredniego przete‑ stowania wszystkich prezentowanych nowości. To doskonała okazja do poznania przedpremiero‑ wych produktów, nowoczesnych rozwiązań, naj‑ nowszych gier i spotkań z gwiazdami: celebryta‑ mi i twórcami gier. Zakres tematyczny targów obejmuje m.in.: telewi‑ zory, sprzęt audio, telefony komórkowe, kino do‑ mowe. ON/OFF to oczywiście także prezentacja najnowszych laptopów, sprzętu komputerowego, gier video oraz zagadnień związanych z komuni‑ kacją bezprzewodową i technologią 3D. W  tym roku Targi Techniki Użytkowej i  Gier Vi‑ deo ON/OFF odbędą się w Warszawie w Centrum EXPO  XXI. Organizatorzy liczą na to, że podob‑ nie jak to miało miejsce w  Poznaniu w  czasie tar‑ gów Poznań Game Arena, nie zawiedzie targowa publiczność. To pasjonaci, tak licznie przybywa‑

RAFAŁ BŁACHOWSKI dyrektor targów ON/OFF Serdecznie zapraszam do udziału w ON/OFF, w wydarzeniu, podczas którego technologiczne nowości i  produkty, które wkrótce zrewolucjonizują pojęcie domowej rozrywki, zostaną przedstawione w niespotykanej dotąd w naszym kraju konwencji. Przygotowaliśmy te targi, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji wydarzenia PGA, które w sumie odwiedziło blisko 100 000 osób, z czego niespełna 30 000 w roku 2009. Jestem przekonany, że nasza nowa propozycja spotka się z pozytywną reakcją i wystawców i targowej publiczności. Spotkajmy się w  Warszawie na targach ON/OFF.

Organizatorzy targów ON/OFF liczą na to, że bogaty program wydarzeń i obecność liderów rynku przyciągnie na targi wielu zwiedzających

jący na targi tworzą ich niepowtarzalną atmosfe‑ rę. To z myślą o targowych gościach organizatorzy tworzą bogaty program wydarzeń, a wystawcy ro‑ bią wszystko, by zatrzymać ich przy swoim stoisku. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli już liderzy po‑ szczególnych branż, którzy swoją obecnością i pre‑ zentowanymi produktami zapewnią najwyższą ja‑ kość wydarzenia. O odpowiednią promocję wyda‑ rzenia zatroszczą się ogólnopolskie media.  opr. Ewa Rutkowska 2/2010

11


MÓWIĄ LIDERZY

N

a rozwój gospodarki, a więc przedsiębiorstw decydujący wpływ ma innowacyjność – dostęp do nowych rozwiązań, nowych technologii i materiałów. Najlepszym źródłem informacji o nowościach są targi. Prezentacja nowości na nich daje szanse na dotarcie do szerokiego grona profesjonalistów. Targi to również świetne miejsce do promocji nowości, organizatorzy dbają bowiem o wyraziste wyróżnianie ich. Informacje o nowościach są także szczególnie podkreślane w relacjach, reportażach i artykułach, publikowanych zarówno w mediach ogólnych, jak i w branżowych.

Przejście z kosmosu na Ziemię MartA Krywanis Centrum Badań Kosmicznych PAN Zakład Geodezji Planetarnej

Podczas targów ITM Polska prezentowane były przykładowe technologie, które stworzono na potrzeby badań kosmicznych, a następnie zastosowano w  konwencjonalnym przemyśle. Produkty te można było zobaczyć na wspólnym stoisku Centrum Badań Kosmicznych PAN, European Space Agency (ESA) i  POLSPACE/Astri Polska.  Ekspozycji towarzyszyła konferencja Transfer Technologii Kosmicznych. Tak ciekawe wydarzenie przyciągnęło uwagę wielu odwiedzających targi. Ideą konferencji było zachęcenie polskich przedsiębiorców do wykorzystywania technologii kosmicznych – czy można powiedzieć, że cel ten został osiągnięty? Uczestnictwo w targach to doskonała droga do promocji i nawiązywania sieci współpracy. Transfer Technologii Kosmicznych to inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w  której podjęliśmy się uczestniczyć od stycznia tego roku. Kosmos to zagadnienie niezwykle intrygujące od lat. W dzisiejszych czasach ma on przed nami coraz mniej tajemnic i stał się nowym źródłem pozyskiwania wiedzy. Na całym świecie technologie stworzone na potrzeby badań i  wykorzystania przestrzeni kosmicznej, elementy systemów satelitarnych czy rakietowych – przenoszone są do innych branż gospodarki i przemysłu. Chcieliśmy zaprezentować to „przejście z kosmosu na Ziemię” podczas targów ITM w Poznaniu. Konferencja prowadzona przez przedstawiciela ESA pana Cornelisa Elderinga zgromadziła grono słuchaczy, którzy wykazali chęć uczestnictwa w projekcie Transferu Technologii Kosmicznych. Jak pokazuje doświadczenie, europejskie technologie kosmiczne, charakteryzując się szczególnymi parametrami, np. odpornością na różnice temperatur, lekkością i wytrzymało-

12

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y

ścią, a także niestandardowym podejściem konstruktorskim, w  znacznym stopniu przyczyniają się do unowocześniania produkcji i  przedsiębiorstw. Chcemy zademonstrować polskim firmom możliwości współpracy, finansowania, a przede wszystkim rozwoju innowacyjności. Elementy, które można było oglądać podczas wystawy: niezwykle lekką, nie krępującą ruchów aerożelową kurtkę, odporną na temperatury rzędu 3000 i -150 stopni Celsjusza, kurtkę z warstwą hydrożelu, odporną na ekstremalnie wysokie temperatury oraz tarczę hamulcową Brembo, wykonaną z  materiału ceramicznego wzmocnionego włóknem szklanym, stosuje się powszechnie, a  firmy, które weszły w  rynek „kosmiczny” są w  chwili obecnej innowacyjnymi przedsiębiorstwami z szerokim gronem odbiorców. Doskonałym polskim przykładem Transferu Technologii Kosmicznej jest torba z  panelem słonecznym, stanowiącym źródło energii do ładowania chociażby telefonu komórkowego czy też laptopa. Promocja podczas targów pozwoliła nam nawiązać sieć kontaktów, którą mamy zamiar poszerzać. Szerokie grono zwiedzających pytało o możliwości współpracy i  znajdowało możliwość współdziałania z  nami i  z ESA. Kosmos nie jest już tak obcy i  każdą nowoczesną technologię można jeszcze bardziej unowocześnić, stosując ten magiczny pierwiastek „kosmiczny”. Szukamy odbiorców w różnych dziedzinach przemysłu: materiałoznawstwa, energii, nawigacji, medycyny itd. Wierzymy, że polskie przedsiębiorstwa otworzą się na innowacje czerpane z kosmosu i projekt odniesie pełen sukces w naszym kraju. W chwili obecnej prowadzimy rozmowy – miejmy nadzieję zaowocują nowymi rozwiązaniami, które będziemy mogli zaprezentować podczas targów ITM Polska 2011.

„To, co jest zaprojektowane z myślą o kosmosie, pożytkujemy dla dobra mieszkańców Ziemi” – o transferze technologii znajdujących zastosowanie w kosmosie, a służących poprawie jakości życia mówił na targach ITM Polska przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej Cornelis J.J. Eldering

Czy popularyzacja nowości technicznych, technologicznych jest trudna? Jak je najlepiej promować? Promocja nowości technicznych jest trudna. Ciężko przekonywać ludzi, że na przykład właściwości aerodynamiki ułatwiają pakowanie chipsów, co w chwili obecnej wykorzystywane jest przez jedną z  firm europejskich i  przynosi skrócenie procesu pakowania o 30%. Uważam jednak, że wszystko jest do pokonania i uczestnictwo między innymi w targach daje możliwość spojrzenia na nowinki techniczne z innej strony. Przede wszystkim należy odnaleźć odpowiednie grono odbiorców, a następnie organizować spotkania. Kluczem do sukcesu jest dobra strona internetowa, artykuły w magazynach. Wszystko, co nowe i  ciekawe, przyciąga, mamy więc nadzieję, że hasło Transfer Technologii Kosmicznych nabierze w  Polsce odpowiedniego znaczenia już wkrótce.

Nowości przyciągają uwagę Jarosław Marczuk

prezes firmy Hert

Nowości i premiery rynkowe są najsilniejszym magnesem przyciągającym profesjonalną publiczność na targi. W  jaki sposób staracie się Państwo wyróżnić nowości w  swojej ofercie targowej? Czy prezentacja nowości na targach przynosi konkretne korzyści? Mimo szybkiego rozwoju technik komunikacyjnych i mediów elektronicznych najbardziej cenimy bezpośredni kontakt z naszymi klientami, dlatego bierzemy udział w targach. Przygotowujemy się do nich dużo wcześniej. Informacje o nowościach i  ofercie targowej jeszcze przed targami są publikowane na naszej firmowej stronie internetowej, w prasie branżowej. Piekarze i cukiernicy są o nich informowani bezpośrednio przez naszych menedżerów oraz przedstawicieli regionalnych.


Nowości atutem targów

Uważam, że prezentacja nowości na targach przynosi konkretne korzyści. Dlatego do prezentacji nowych maszyn przeznaczamy najbardziej widoczne miejsce na stoisku. Przygotowujemy informacje w postaci prospektów, opisów, filmów. Na targach pokazujemy maszyny w ruchu, podczas pracy. To najatrakcyjniejsza forma zainteresowania i  prezentacji nowości. Chętnie korzystamy z  niej, uruchamiamy maszynę na stoisku ekspozycyjnym i  przeprowadzamy pokazową produkcję, ponieważ o możliwościach i  jakości maszyny najlepiej świadczą wyroby na niej produkowane. W wielu sytuacjach prezentacja nowości na stoisku targowym jest „punktem zaczepnym”, od którego zaczyna się rozmowa. W jej trakcie często okazuje się, że piekarz czy cukiernik szuka nowości, ale ostatecznie nie jest skłonny inwestować w całkowicie nowe urządzenie. Wybór pada na nowe, udoskonalone modele, ale sprawdzonych już w  praktyce urządzeń. Wzbudzają one duże zainteresowanie, ponieważ klienci dobrze znają te maszyny, sprawdzili je już w różnych warunkach. My z  kolei wiemy, które z  opcji są dla danego klienta najlepsze. Jesteśmy pewni, że klient będzie z  nich zadowolony i  przyniosą mu one konkretne korzyści. Dla klienta taka inwestycja nie jest ryzykowna, może zaufać referencjom i doświadczeniu naszemu i naszych dotychczasowych klientów, którzy pracują na tych maszynach od wielu lat. Piekarz czy cukiernik inwestujący w  najnowsze, udoskonalane modele zapewnia sobie nowoczesny, zgodny z  najwyższymi osiągnięciami techniki park maszynowy. Jednocześnie ma pewność jakości działania, solidności wykonania, serwisu, dostępności części zamiennych oraz możliwości rozbudowania o kolejne urządzenia, które ze sobą będą bezproblemowo współdziałać, nie ma też potrzeby pełnego szkolenia obsługi. Czy prezentacja nowości jest dla Państwa najważniejsza? Prezentacja nowości jest na pewno bardzo ważna, ale nie mniej uwagi poświęcamy naszej podstawowej ofercie, którą część gości zna z  poprzednich targów. Mimo to pokazujemy ją na kolejnych targach, w różnych konfiguracjach i wersjach, zwracając uwagę na możliwość elastycznego zestawiania maszyn, na zasadzie klocków, z których można zbudować wiele różnych konstrukcji. Równocześnie uważnie wsłuchujemy się w słowa naszych gości targowych, którzy w rozmowach przekazują nam swoje doświadczenia i aktualne potrzeby branży. Pozwala nam to nadawać odpowiedni kierunek w udoskonalaniu konkretnych urządzeń i całych koncepcji technologicznych. Zapraszam do odwiedzenia naszego stoiska i  potwierdzenia tego, o czym mówiłem, osobiście.

Targi to okazja do promocji nowych produktów Agnieszka Nocuń

kierownik Działu Marketingu Satel Sp. z o.o.

Nasza firma wystawia się na poznańskich targach już od wielu lat. Targi SECUREX stanowią dobrą okazję do zaprezentowania oferty oraz wypromowania nowych produktów. Warto też wspomnieć, że wszelkie uwagi i sugestie przekazane przez profesjonalistów z branży dają możliwość doskonalenia w przyszłości naszych produktów i poszukiwania nowych rozwiązań zgodnie z oczekiwaniami rynku. W  tegorocznej edycji przedstawiliśmy nową grupę produktową – System Sygnalizacji Pożarowej, która do tej pory nie znajdowała się w  obszarze działań firmy, a stanowi jego tematyczne uzupełnienie. Fakt ten został dostrzeżony i doceniony przez naszych klientów oglądających urządzenia podczas wystawy. Pokazaliśmy również dwa nowe manipulatory: sensoryczny i dotykowy, które zostały bardzo wysoko ocenione przez odwiedzających stoisko pod kątem funkcjonalności oraz atrakcyjności designu. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się nowe produkty do monitoringu: samodzielny system stacji monitoringu z  wbudowanym mikroserwerem (STAM-IRS) i  modularny system odbiornika stacji monitoringu (STAM-BOX). Wielu odwiedzających nasze stoisko zwróciło też uwagę na nowe urządzenia Systemu Kontroli Dostępu ACCO, moduł monitoringu GPRS/SMS/CLIP z funkcjami centrali alarmowej (GPRS-T3) i  kolejne produkty rozbudowujące grupę bezprzewodowych urządzeń z  serii ABAX. Warto też wspomnieć, że wszelkie propozycje, uwagi i sugestie przekazane przez odwiedzających stoisko profesjonalistów z  branży dają firmie SATEL możliwość doskonalenia w  przyszłości swoich produktów i poszukiwania nowych rozwiązań zgodnie z oczekiwaniami rynku.

Na targach można przekazać informacje o produktach wszystkim zgromadzonym tu klientom. Szybko, oszczędzając koszty, spotykając ich osobiście. Magnesem przyciągającym potencjalnych klientów na targi są prezentowane nowości. Potwierdzają to wyniki najnowszych międzynarodowych badań wystawców i  zwiedzających przeprowadzone przez Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych CENTREX. Według nich • 68% zwiedzających przybywa na targi, aby zobaczyć nowości, • 57% odwiedza targi w celu zdobycia aktualnej informacji o ofercie rynkowej przed podjęciem decyzji o zakupie, • 30% odwiedza targi w poszukiwaniu nowych pomysłów, • 73% uznaje wizytę na targach za przydatną w podejmowaniu decyzji o zakupie. Klienci wybierają targi przede wszystkim dlatego, że chcą się dowiedzieć, co nowego pojawiło się na rynku. Informacje te zbierają w neutralnym miejscu, w którym mogą rozmawiać o tym, jakich produktów potrzebują, gdzie mogą ocenić całą ofertę rynkową i dostawców produktów. Na podstawie informacji CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych

Targowe inspiracje Danuta Pawlik menedżer ds. marketingu Schattdecor

Firma Schattdecor od wielu lat wytycza trendy i wprowadza na rynek bestsellery wzornicze, które gwarantują naszym klientom miejsce w pierwszej lidze. Nasze doświadczenie mówi o tym, że właśnie targi są bardzo dobrym miejscem do ich ekspozycji. To doskonała okazja do prezentacji najlepszych rozwiązań przedsiębiorstw, wskazujące pozostałym uczestnikom rynku  kierunki rozwoju. Podczas targów FURNICA  2010 zaprezentowaliśmy wiele nowości wzorniczych w zakresie papierów dekoracyjnych i wyjątkowe produkty foliowe. Uwagę zwiedzających stoisko, cieszące się dobrą frekwencją (ponad 150 osób przez cztery dni targów), zdecydowanie przyciągały nowe dekory meblowe i podłogowe oraz nowości technologiczne w zakresie folii. Targi są dla rynku źródłem informacji o tym, co proponuje przemysł, stąd duża frekwencja zwiedzających  profesjonalistów, którzy głównie szukają nowości. Mogą oni na targach wyjaśnić z fachowcami wiele kwestii dotyczących nowych produktów, a dla nas – producentów to możliwość poznania pierwszych reakcji rynku na proponowane przez nas produkty. Z kolei szeroki przekaz medialny targów, nawet po ich zakończeniu, służy promocji firmy i prezentowanej przez nią oferty, a to, na co zwracają w swoich przekazach dziennikarze, to na ogół informacje o nowościach. opr. Donata Naumienko 2/2010

13


TARGOWE RELACJE Targi Fryzjerstwa i Kosmetyki

Szalony początek Unikalne fryzury, zaskakująca kolorystyka, niesamowite stylizacje oraz… niezliczone tłumy zwiedzających poszukujących inspiracji dla wiosennych szaleństw z wyglądem – tak podsumować można Forum Fryzjerstwa LOOK i Forum Kosmetyki i Solariów beautyVISION, które w tym roku odnotowały kolejną udaną edycję. Tegoroczne LOOK i beautyVISION ustanowiły prawdziwy frekwencyjny rekord. Targowi wystawcy nie kryli zadowolenia z przeprowadzonych rozmów i negocjacji, dla zwiedzających natomiast oba wydarzenia okazały się prawdziwym świętem barw i polotu, dostarczając niezliczonych okazji do inspiracji oraz zabawy wyglądem.

P

ierwszy weekend wiosny – najpiękniej‑ szej pory roku, zdominowały w Poznaniu niezwykłe fryzury, odważne makijaże oraz produkty kosmetyczne licznie prezento‑ wane na stoiskach wystawców targów LOOK i  beautyVISION. Targi te zgromadziły 200 wy‑ stawców z  czterech krajów, zwiedziało je blisko 15 000 gości, którzy mieli okazję zapoznać się z kilkudziesięcioma nowościami rynkowymi oraz wziąć udział w ponad 40 wydarzeniach. LOOK Nowością KREATORA były dwie konkurencje – damska i męska, oceniane odrębnie przez profesjonalne jury. W konkurencji damskiej zwyciężył Piotr Drewniak

14

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y

Pokazy na Scenie Głównej Miejscem nietuzinkowych, mieniących się barwa‑ mi pokazów była Scena Główna. Najnowsze tren‑ dy w makijażu zaprezentował m.in. Nico Baggio, słynny włoski wizażysta Sharon Stone i  Moniki Bellucci, na stałe współpracujący z domami mody Dolce&Gabbana oraz Armani. W  tajniki sztuki ma‑ lowania hinduską henną wprowadziła gości targo‑ wych Anya Chantler. Dla zainteresowanych aktual‑ nymi tendencjami w  cięciu, koloryzacji i  stylizacji włosów przeznaczony był oryginalny i  inspirujący pokaz Grupy Artystycznej Waldemara Wagnera (dla Goldwell), stylistów Artego oraz KEMON. Atrakcją był również widowiskowy pokaz makeup’u technikami wodoodpornymi „Karnawał Rio de Janeiro w Polsce!” w wykonaniu Ireneusza Folaron ze Szkoły Makijżu, Wizażu i Stylizacji Anity Folaron. Wydarzenia na Scenie Głównej uzupełnione były licznymi pokazami na stoiskach wystawców.

Autorem zwycięskiej stylizacji męskiej był Radosław Majewski

KREATORzy 2010 Już po raz ósmy podczas Forum Fryzjerstwa LOOK odbył się konkurs KREATOR – prestiżowe zmagania młodych adeptów sztuki fryzjerskiej. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła oryginalnej współ‑ czesnej stylizacji. Nowością KREATORA były dwie konkurencje – damska i męska, oceniane odręb‑ nie przez profesjonalne jury. Najważniejsze kryte‑ rium stanowiły kreatywność i nowatorstwo fryzu‑ ry – począwszy od koloryzacji, profesjonalizmu cięcia po konsekwentne zachowanie dominującej stylizacji, której dopełnienie stanowił makijaż oraz odpowiednio dobrany strój. Tegorocznymi zwycięzcami KREATORA zostali: Piotr Drewniak (w kategorii stylizacja damska) oraz Radosław Majewski (stylizacja męska) Konkurs KREATOR to jedno z  najważniejszych wydarzeń skierowanych do młodych osób, wy‑ różniających się unikalnym stylem cięcia i dobo‑ ru kolorystyki fryzury oraz pomysłowością w pre‑ zentacji efektu finalnego. Organizatorami zma‑ gań były: Agencja Promocyjna Dany Puciłowskiej oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Narodziny mistrzów Targi LOOK i beautyVISION po raz kolejny stały się areną zmagań o  zaszczytne mistrzowskie laury. Przepustkę do fryzjerskiej elity stanowiły z  pewnością Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego, które w  tym roku odbyły się po raz osiemnasty. Zmagania podzielono na katego‑ rię damską i  męską. W  pierwszej uczestnicy Mistrzostw zaprezentowali fryzurę kreatywną i wieczorową, a w drugiej modelowanie długich włosów, fryzury klasycznej oraz modne strzyże‑ nie. Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych – juniorów i seniorów. Godnymi tytułu mistrza okazali się: Małgorzata Kantowska z  Gdańska (kategoria: juniorzy – fryzjerstwo damskie), Marcin Bronikowski z  Olsztyna (kategoria: juniorzy – fryzjerstwo męskie), Dawid Biegała z Bydgoszczy (kategoria: seniorzy – fryzjerstwo damskie) oraz Markus Włodarski z Wrocławia (kategoria: seniorzy – fryzjerstwo męskie). Tytuł mistrza, poza ogromnym prestiżem, daje nominację do kadry reprezentującej Polskę na Mistrzostwach Europy oraz na Mistrzostwach


www.look.pl • beautyvision.mtp.pl

wiosny! Świata w 2011 roku. Laureaci mistrzostw są także zwolnieni z  części praktycznej egza‑ minu czeladniczego. Organizatorem zma‑ gań były: Ogólnopolska Komisja FryzjerskoKosmetyczna Związku Rzemiosła Polskiego oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Dłuższe i gęstsze w oka mgnieniu Emocji nie zabrakło również podczas Otwartych Mistrzostw Polski w Przedłużaniu i Zagęszczaniu Włosów. Podczas zmagań jury konkursowe oce‑ niało efekt przedłużenia, umiejętność zagęsz‑ czenia włosów, umiejętność ukazania różnych kontrastów kolorystycznych we włosach, strzy‑ żenie i kreatywność efektu końcowego. Liczył się również wizerunek modelki w  tym ubiór, maki‑ jaż i ich dopasowanie do fryzury. Zwyciężczynią Mistrzostw została Żaneta Pawlak z Warszawy.

beautyVision

Magia kina W ofercie programowej Forum beautyVISION zna‑ lazła się propozycja dla wszystkich zainteresowa‑ nych profesjonalną stylizacją paznokci. Podczas IV Międzynarodowych Mistrzostw Polski w  zdob‑ nictwie paznokci NAIL EXPERT 2010 zawodnicy wykazali się kunsztem oraz kreatywnością, walcząc o  tytuł mistrza Polski. Współorganizowane przez czasopismo Nail Expert oraz MTP mistrzostwa tym razem odbyły się pod hasłem „Magia Hollywood”. Uczestnicy konkursu w ciągu 3 godzin wykonali sty‑ lizację paznokci, inspirując się motywem przewod‑ nim. Zawodnicy czerpali inspiracje tak z klasyki kina, jak i z najnowszych produkcji Hollywood, nie zabra‑ kło zatem nawet stylizacji opartej na filmie „Avatar”. Na najwyższym podium mistrzostw stanęła Klaudia Wieczorek.

Najnowsze trendy w makijażu Program Forum beautyVISION wzbogacony zo‑ stał o  kolejną już, IV edycję Otwartych Mistrzostw Polski w  Makijażu Profesjonalnym. W  ich ramach odbyły się dwie konkurencje: makijaż profesjonalny „Businesswoman” oraz makijaż kreatywny „Haute Couture”. Kryterium oceny pierwszej z  nich było wy‑ konanie makijażu o charakterze dziennym, podkreśla‑ jącego wizerunek kobiety prowadzącej firmę, kobiety interesu. Kategoria „Haute Couture” to natomiast pole do popisu dla najbardziej kreatywnych mistrzów wiza‑ żu. W niezwykle zaciętym konkursie najlepsza okazała się Katarzyna Kałek-Dekret z Poznania. Wydarzeniem, na które czekali zarówno profesjonalni styliści, jak i wszyscy ci, którzy na bieżąco śledzą trendy w branży fryzjerskiej, był przyjazd Tima Hartleya – mentora i ikony współczesnego fryzjerstwa

Tłumy na pokazie Mistrza Wydarzeniem, na które czekali zarówno profesjo‑ nalni styliści, jak i wszyscy ci, którzy na bieżąco śledzą trendy w  branży fryzjerskiej, był przyjazd Tima Hartleya – mentora i  ikony współczesnego fryzjerstwa. W niezwykłym i inspirującym pokazie gwiazdy włoskiej marki Davines wzięło udział bli‑ sko tysiąc osób. Wielu z nich określało występ Tima Hartleya jako wydarzenie bez precedensu. Hartley zaprezentował nie tylko fantastyczne umiejętno‑ ści oraz niebywały polot, miał również doskonały kontakt z publicznością, z którą prowadził ożywio‑ ny i dowcipny dialog. „Inspirację dla fryzur czerpię z  otaczających mnie rzeczy. Potrafię zakochać się w  takich przedmiotach, jak krzesło czy para butów” – wyznał podczas konferencji prasowej Hartley. „W sezonie wiosna-lato 2010 zdecydowa‑ nie trendy są wszelkie nawiązania do lat 50. i 60., a więc krótkie fryzury o miękkich liniach” – komen‑ tował najnowsze tendencje.

Merytorycznie o branży Targi beautyVISION miały w  swej ofercie szereg warsztatów i seminariów, umożliwiających zdobycie wiedzy, dyskusję na temat tendencji w branży oraz wymianę opinii. Szansą na uzyskanie najbardziej aktualnych informacji była z pewnością konferencja Kosmetyka i Kosmetologia, do udziału w której za‑ proszeni zostali pedagodzy, uznani praktycy i eks‑

perci z branży. Konferencja poruszyła m.in. kwestie składników czekolady wykorzystywanych w  ko‑ smetyce, nowoczesnych metod wprowadzania ko‑ smoceutyków i leków, mezoterapii igłowej, cellulitu, wpływu antykoncepcji na kondycję skóry oraz mar‑ ketingu w  salonie kosmetycznym. Organizatorami konferencji były wydawnictwo ArtiDea oraz MTP.

V Kongres Nail Expert beautyVision Już po raz czwarty czasopismo Nail Expert oraz or‑ ganizatorzy targów LOOK i beautyVISION zaprosili na międzynarodowy Kongres Nail Expert beauty‑ Vision 2010. Gościem specjalnym Kongresu była Kyung-Hee Choi, koreańska mistrzyni nail design, jedna z najbardziej znanych przedstawicielek „szko‑ ły koreańskiej”, szkoleniowiec prowadzący warszta‑ ty nail design na całym świecie. Swoje fenomenalne stylizacje Kyung-Hee Choi zaprezentowała po raz pierwszy w Polsce – specjalnie dla gości kongresu! W programie kongresu znalazły się trzy godzinne prezentacje w  wykonaniu Kyung-Hee Choi, każda poświęcona innej technice: stylizacji i zdobnictwu paznokci w technice żelowej, akrylowej oraz farbka‑ mi akrylowymi. Kyung-Hee Choi odkryła tajemnice wykonywania niezwykłych, przestrzennych zdo‑ bień, malowania na paznokciach prostych i wyrafi‑ nowanych obrazów. Ponadto podczas kongresu nie zabrakło zróżnicowanych tematycznie wykładów i seminariów. 

opr. Monika Wietrzyńska

Kolejna edycja targów LOOK i beautyVision odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2011

2/2010

15


TARGOWE RELACJE Targi Branży drzewnej i meblarskiej

Najważniejsze spotkanie branży W kwietniu tego roku w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA, które są najważniejszym wydarzeniem dla różnych sektorów branży drzewnej i meblarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Równolegle z targami DREMA odbyły się Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA.

O

bie imprezy targowe skupiły ponad 800 wystawców z 28 krajów, którzy na powierzchni wystawienniczej ponad 30  000 m2 zaprezentowali najnowocześniejsze rozwiązania ze świata techniki, technologii oraz komponentów. W  tym roku targi odwiedziło 24 360 profesjonalistów z różnych sektorów bran‑ ży drzewneji meblarskiej, co stanowi 16  proc. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. – Dynamiczny wzrost liczby zwiedzających, wśród których istotną część stanowią zupełnie nowe osoby zainteresowane inwestycjami, świadczy o pozytywnej tendencji na rynku i stabilizującej się sytuacji gospodarczej – mówi Hanna Ochnik-Pawłowska, dyrektor targów DREMA i FURNICA. Niewątpliwym atutem dla gości targowych była możliwość darmowego wstępu (po dokonaniu rejestracji) oraz darmowy katalog wystawców w  wersji elektronicznej, a  także możliwość ko‑ rzystania z  bezpłatnego cateringu w  punktach Rest&Meet. Nowoczesna formuła tych targów znajduje swoje uznanie także wśród wystawców targów.

DREMA • FURNICA

Targowe pokazy inspirują Wizyta w Poznaniu była również okazją do zainspirowania się ciekawymi pokazami. Dla producentów mebli, którzy reprezentują sek‑ tor mebli tapicerowanych, szczególnie inte‑ resująca była Fabryka Mebli na Żywo. Jest ona specjalną przestrzenią prezentacyjną, która od kilku edycji targów łączy pod względem me‑ rytorycznym zakres zainteresowań zwiedzają‑ cych targi DREMA i  odbywające się równole‑ gle Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA. Pełnowymiarowy park maszyn wyprodukował ciekawe wzorniczo meble tapicerowane, przy zastosowaniu najno‑ wocześniejszej technologii oraz materiałów. Nad realizacją tego ciekawego, aczkolwiek trudnego pod względem logistycznym przedsięwzię‑ cia czuwała Katedra Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu. Fabryka nie tylko dostarczyła informacji na temat niuansów tech‑ nologicznych. Projekt także zintegrował środo‑ wisko studentów – przyszłej kadry przemysłu meblarskiego.

Konferencje, prezentacje, pokazy IV Forum Gospodarcze Polskiego Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego POLWOOD, organi‑ zowane wspólnie przez Wydawnictwo Inwestor i  Międzynarodowe Targi Poznańskie, to jedno z  kluczowych wydarzeń odbywających się pod‑ czas targów DREMA. Skupiające przedstawicieli czołowych zakładów obróbki drewna środowisk branżowych forum objęło swą tematyką sektor tartaczny i  meblarski. W  obecności zgromadzo‑ nych wręczono również prestiżowe statuetki: w  kategorii inwestycji w  przemyśle drzew‑ nym nagrodę otrzymała firma Hoamni Polska Sp. z o.o. z Karlina, natomiast w kategorii inwesty‑ cji w  przemyśle meblarskim – firma Mebel Rust z Dobrodzienia.

16

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


www.drema.pl • www.furnica.pl

Złoty Medal MTP DREMA: Piła do materiałooszczędnego przecinania wzdłużnego drewna „EKOMULTIKS” • GASSTECH Przedsiębiorstwo Produkcyjne Sp. z  o.o., Suwałki •  Jednostronna okleiniarka BRANDT Highflex 1650, BRANDT Kantentechnik GmbH, Niemcy; Zgłaszający: Homag Polska Sp. z  o.o., Środa Wlkp. • Automat wiertarski do listew AWL –7G-7B-2Bk-2C L- 3600, Fabryka Maszyn do Drewna „GOMAD” Sp. z  o.o., Gorzów Wlkp. •  Jednostronna okleiniarka wąskich płaszczyzn ADVANTAGE 550 •  IMA KLESSMANN GmbH Holzbearbeitungssysteme, Niemcy; Zgłaszający; IMA POLSKA Sprzedaż i Serwis Sp. z o.o., Środa Wlkp. • Centrum obróbcze BIMA CUT 310V z rozszerzonym oprogramowaniem, IMA KLESSMANN GmbH Holzbearbeitungssysteme, Niemcy, Zgłaszający; IMA POLSKA Sprzedaż i Serwis Sp. z o.o., Środa Wlkp. • Procesor sterujący suszarki do drewna LUKA XS 700, „LUKA” PHU Import-Eksport mgr inż. Łukasz Wtorkowski, Poznań FURNICA: Ścianki działowe RAUMPLUS, Raumplus International GmbH, Niemcy, Zgłaszający: Drzwi Przesuwane Sp. z  o.o., Łomianki •  Podnośnik siedziska i  leżyska PF, Fabryka Okuć Meblowych STALMOT Sp. z o.o., Nidzica • System wysuwny CARGO MAXI / MIDI obrotowe z prowadnicą FULTERER Linia MAXIMA, REJS Sp. z o.o., Rypin

Acanthus Aureus

Sektor tartaczny jest znaczącą częścią przemysłu obróbki drew‑ na i w ramach targów DREMA nie zabrakło wydarzeń skierowanych do profesjonalistów go reprezen‑ tujących. Wśród nich wymienić należy seminaria „Nowoczesne metody oceny jakości surowca drzewnego na potrzeby sekto‑ ra tartacznego” oraz „Przemysł drzewny 2010+. Rynek drewna okrągłego i innowacje techniczne dla polskich tartaków”, gdzie przy udziale zaproszonych firm i  part‑ nerów z kręgów naukowych przedstawiono naj‑ ciekawsze rozwiązania pozwalające usprawnić produkcję w małych, średnich i dużych przedsię‑ biorstwach tartacznych. Redakcja Lakiernictwa Przemysłowego, wspól‑ nie z  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, przygotowała prezentacje urządzeń do przy‑ gotowywania powierzchni i  nakładania powłok ochronnych stosowanych podczas produkcji mebli. Poligon Umiejętności był doskonałą oka‑ zją do wymiany doświadczeń. Do tego celu stworzono specjalne miejsce, gdzie na 100 m2 producenci i dystrybutorzy urządzeń do przygo‑ towania powierzchni, urządzeń do lakierowania, suszenia, a  także farb i  lakierów zaprezentowali swoje technologie.

Edycję targów w 2010 roku tradycyjnie uświetniły konkurs i wystawa „Wyczarowane z drewna”, zorga‑ nizowane przez Wydawnictwo Inwestor i Międzyna‑ rodowe Targi Poznańskie. W konkursie, który miał na celu promowanie zawodów związanych z  obróbką drewna, udział wzięli uczniowie i  studenci. Laure‑ atem pierwszego miejsca w  tym roku został Paweł Gozdyra z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Garbat‑ ce Letnisku, za wykonane z drewna słuchawki.

Profesjonaliści wśród profesjonalistów

DREMA: Ro-Ma Zakłady Narzędzi Skrawających Sp. z o.o., Siestrzeń • GASSTECH PP Sp. z o.o., Suwałki • Fabryka Narzędzi Skrawających FENES SA, Siedlce • ITA TOOLS Sp. z o.o., Kraków • ITALCOLOR Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski • CEROMA COLOR Krzysztof Turek, Siemianowice Śląskie • Becker Acroma Polska Sp. z  o.o., Głuchowo •  SIA Biuro Technologiczne Sp. z  o.o., Łozienica • SEMPRE Maszyny i Urządzenia, Toruń • SCM GROUP POLSKA Sp. z o.o., Suchy Las • HOMAG POLSKA SP. z o.o., Środa Wielkopolska FURNICA: APPERTA S.C. Aleksandra i Grzegorz Morszczuk, Puńców, REJS Sp. z o.o., Rypin • ALUPROFIL Sp. z o.o., Warszawa, HAFELE Polska Sp. z o.o., Długołęka • INTERPRINT Polska Sp. z o.o., Ozorków, SEVROLL-SYSTEM Sp. z  o.o., Warszawa • SCHATTDECOR sp. z o.o., Tarnowo Podgórne, IMPRESS DECOR Polska Sp. z o.o., Ełk • WOLMET Sp. z o.o. Wolsztyńska Fabryka Okuć, STALMOT Sp. z o.o. Fabryka Okuć Meblowych, GTV – WERKPOL PIŁKA Sp.j. i marka GTV, Pruszków

Poznańskie targi DREMA i FURNICA są liczącym się w tej części Europy źródłem wiedzy o nowo‑ ściach, a  także istotnym barometrem aktualnej sytuacji rynkowej. Co roku biorą w  nich udział firmy znajdujące się w czołówce dostawców dla różnych sektorów branży obróbki drewna i pro‑ dukcji mebli. Zebrane podczas targów opinie, zarówno ze strony wystawców, jak i  zwiedzają‑ cych, potwierdzają silną pozycję targów DREMA i FURNICA na arenie międzynarodowej. Targi odbywają się pod patronatem honoro‑ wym: ministra gospodarki Waldemara Pawlaka i auspicjami Europejskiej Federacji Producentów Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS. 

opr. Jacek Obarski

Kolejna edycja targów DREMA i FURNICA odbędzie się w dniach 12-15 kwietnia 2011 2/2010

17


TARGOWE RELACJE Moc nowości rynkowych, gwar rozmów biznesowych, konferencje, tłumy zwiedzających – Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE dowiodły, że branża instalacyjna jest w dobrej kondycji, ciekawa siebie nawzajem i otwarta na nowe perspektywy. Tegorocznej edycji targów INSTALACJE towarzyszyły dwa premierowe wydarzenia: Międzynarodowe Targi Branży Wodno-Kanalizacyjnej WODOCIĄGI i Międzynarodowe Targi Kominkowe KOMINKI. Wszystkie te wydarzenia skierowane do szeroko pojętego sektora instalacyjnego stworzyły doskonałą okazję do zapoznania się z trendami rozwoju branży, a także z nowościami produktowymi i technologicznymi.

Targi instalacyjne, wodociągowe i kominkowe

Biznes pod znakiem

INSTALACJE

Wystawcy z całej Europy Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALA‑ CJE to największe tego typu targi w  Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku przyjecha‑ li na nie wystawcy m.in. z  Austrii, Belgii, Chin, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wiel‑ kiej Brytanii, Włoch. Ekspozycje prezentowane były w Salonie Techniki Grzewczej i Ciepłowni‑ czej, Salonie Techniki Wentylacyjnej, Klimaty‑ zacyjnej i  Chłodniczej, Salonie Techniki Obiek‑ towej – FM Area, Salonie Techniki Sanitarnej – Aquasan oraz Salonie Techniki dla Przemysłu organizatorzy oraz jury. Partnerem strategicznym Gazowniczego. zawodów były: Stell, Grundfos i  Volkswagen, partnerem technicznym Snickers Workwear, Kolejna edycja Międzynarodowych Targów a organizatorami: Target Press i Międzynarodowe Instalacyjnych INSTALACJE i tradycyjnie towarzy‑ Targi Poznańskie. szące jej targi SAWO i SECUREX, Podczas targów rozstrzygnięto a  także dwa premierowe wy‑ INSTALACJE to także scena także konkurs HELIOS, którego darzenia –  targi WODOCIĄGI wymiany myśli, poruszania celem jest promowanie inno‑ i  KOMINKI zgromadziły na te‑ aktualnych zagadnień doty- wacyjnych rozwiązań i  tworze‑ renie MTP 30 tysięcy zwiedza‑ nie nowych trendów w  branży jących, którzy na powierzchni czących środowiska, człowystawienniczej 46 500 m2 wieka, przyszłości i funkcjo- grzewczo-wentylacyjnej. Każdy z  laureatów otrzymał statuetkę mieli możliwość zobaczenia nowania w świecie pełnym HELIOS. Nagrodami w  konkur‑ oferty 1000 wystawców z całej zmian i nowości. sie były dwie dwuosobowe Europy. 600  nowości rynko‑ wycieczki do najpiękniejszych wych czekających na gości, norweskich fiordów oraz na‑ a także liczne konferencje, kon‑ grody niespodzianki dla wyróżnionych osób. kursy, zawody i pokazy sprawiły, targi te były bez Inicjatorem konkursu był Flowair, a współorgani‑ wątpienia kolejnym istotnym i potrzebnym spo‑ zatorami magazyn Chłodnictwo & Klimatyzacja, tkaniem branży. portal internetowy Wentylacja.com, portal inter‑ netowy Ogrzewnictwo.pl oraz magazyn Rynek Konkursy rozstrzygnięte Instalacyjny. W ramach targów odbyły się II Mistrzostwa Polski Instalatorów – konkursowe zmagania wszystkich tych, którzy chcieli sprawdzić wiedzę na temat O energii na targach produktów instalacyjnych oraz zweryfikować Na targach INSTALACJE specjalna ekspozy‑ swoje umiejętności w praktyce. Zwycięzca i drugi cja R-Energia poświęcona była nowoczesnym mistrz Polski instalatorów, pan Jarosław Banach, rozwiązaniom proekologicznym stosowanym otrzymał kluczyki do Volkswagena Caddy Life w technikach instalacyjnych, które zmierzają do ze specjalnym wyposażeniem dodatkowym. oszczędzania i  racjonalnego gospodarowania Budzące spore emocje rozgrywki przebiegły energią oraz sprawiają, że obiekt mieszkalny staje w atmosferze fair play, co szczególne podkreślali się bardziej przyjazny dla środowiska. Na wysta‑

18

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y

wie tej znalazły miejsce wszelkie pomysły zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, m.in. eko‑ logiczne źródła energii, systemy umożliwiające właściwe wykorzystanie i poszanowanie energii w budynkach, zarządzanie energią, rekuperacją ciepła czy recyklingiem wody. Z kolei Park Ciepła Systemowego pomyślany został jako miejsce promujące ideę ciepła sys‑ temowego – od obecnych ekspertów z  Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz uczestników programu zwiedzający mogli uzy‑ skać odpowiedzi na nurtujące pytania. Oprócz tego w ramach Parku zaprezentowały się firmy – dostawcy najnowszych technologii, urządzeń i  rozwiązań z  zakresu ciepłownictwa. Projekt przygotowywany został przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Na targach merytorycznie Odbywające się raz na dwa lata targi INSTALACJE to także scena wymiany myśli, poruszania ak‑ tualnych zagadnień dotyczących środowiska, człowieka, przyszłości i funkcjonowania w świe‑ cie pełnym zmian i  nowości, dlatego i  w  tym roku towarzyszył im bogaty program intere‑ sujących konferencji i  spotkań tematycznych. I tak o  kondycji oraz trendach rozwoju rynku instalacyjnego profesjonaliści rozmawiali pod‑ czas seminarium „Branża instalacyjno-grzewcza w Polsce – 2009 rok i co dalej?”, przygotowane‑


instalacje.mtp.pl • wodociagi.mtp.pl • kominki.mtp.pl

nowości

Złoty Medal MTP

WODOCIĄGI

Udana premiera W ramach targów INSTALACJE odbyły się II Mistrzostwa Polski Instalatorów, zwycięzcą tegorocznych zmagań instalatorów został Jarosław Banach

go przez Komfort Consulting i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Problematykę związaną z projektowaniem i wy‑ konawstwem instalacji sanitarnych w  budyn‑ kach energooszczędnych przybliżyła konferen‑ cja „Technika instalacyjna w energooszczędnym budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej” organizowana przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Politechnikę Poznańską i MTP. Kolejnym punktem szerokiego programu było seminarium „Modelowanie numeryczne wa‑ runków mikroklimatycznych”, podczas którego omówiony został między innymi zakres stoso‑ wania innowacyjnych narzędzi CFD firmy Metnor Graphics w  procesie projektowania instalacji wentylacji i  klimatyzacji, instalacji wentylacji pożarowej – FloVENT oraz komponentów insta‑ lacyjnych – FloEFD. Interesujące było spotkanie „Propozycja rozwiązań technologicznych dla po‑ prawy efektywności wytwarzania i  przesyłania ciepła oraz ochrony powietrza w świetle pakietu klimatyczno – energetycznego”, a  także konfe‑ rencja „Urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii  – najnowsze rozwiązania ofero‑ wane przez markę Junkers, trendy rozwoju oraz programy dofinansowania” 

opr. Sylwia Dziwińska

Kolejna edycja targów INSTALACJE, WODOCIĄGI, KOMINKI odbędzie się wiosną 2012 roku

Po raz pierwszy w 2010 roku odbyły się Międzynarodowe Targi Branży Wodno-Kanalizacyjnej WODOCIĄGI. To ściśle sprofilowane spotkanie dostawców techno‑ logii i rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-kanali‑ zacyjnej okazało się doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i budowania relacji pomiędzy: inwestora‑ mi, eksploatatorami, projektantami oraz wykonaw‑ cami obiektów infrastruktury wodno-ściekowej. Dla profesjonalistów odwiedzających targi WODOCIĄGI przygotowano wiele interesujących wydarzeń me‑ rytorycznych, konferencji i spotkań. Między innymi odbyła się dwudniowa międzynarodowa konferen‑ cja Waterworks Forum, zorganizowana przez firmę Aquanet i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Była ona poświęcona tematyce związanej z inwestycja‑ mi w  branży wodno-kanalizacyjnej i  pozyskiwa‑ niem źródeł na ich finansowanie oraz wpływom kosztownych inwestycji na rating przedsiębiorstw wodociągowych w  Polsce a także porównaniom firm tego sektora z Europy Zachodniej i ŚrodkowoWschodniej. Zajęto się również tematem tworzenia taryf strefowych. Z kolei podczas konferencji „Innowacyjny system kanalizacji niskoszumowej POLIphon – nowa wer‑ sja 2010. Profesjonalne oprogramowanie do pro‑ jektowania kanalizacji niskoszumowej InstalSoft”, organizowanej przez Poliplast we współpracy z fir‑ mą InstalSoft oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, można było zagłębić się w tematykę tego zagadnienia i  rozwiać wszelkie wątpliwości związane z kanalizacją niskoszumową.

INSTALACJE: gazowy kocioł kondensacyjny ECOCONDENS TERMET S.A., Świebodzice • niezależny od ciśnienia zawór równoważący i  regulacyjny TBV-CMP, Tour & Andersson AB, Szwecja, zgłaszający IMI International sp. z o.o., Olkusz •  Kompaktowy węzeł cieplny ACS, Danfoss LPM Sp. z  o.o., Tuchom •  rozdzielacze CO i  OP do obiektów wielkopowierzchniowych, Przemysłowa Techniczna Spółdzielnia Pracy TECHNIPROT, Pruszków • komin ceramiczny w obudowie metalowej o nazwie KOMIN CHYBRYDOWY, Spiroflex Sp. z o.o., Mielec • ekologiczny kocioł centralnego ogrzewania PRIMUS eco Inter Pares, CENTRUM INSTALACJI Sp. z o.o., Rybnik Sec • pompa ciepła NIBE™ F 1245, NIBE ™, Szwecja ,zgłaszający NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., Białystok • kocioł PELLUX 200,NIBE –BIAWAR Sp. z o.o., Białystok • przeciwpożarowa klapa odcinająca GRYFIT LX-5G (EIS 120) wraz z modułem EMS, CIAT Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny GRYFIT, Konstantynów Łódzki, zgłaszający: CIAT Sp. z  o.o., Konstantynów Łódzki •  pompa ciepła IVT Premiumline X11,BOSCH TERMOTECHNIK AB, Szwecja, zgłaszający: SUN ENERGY Sp. z o.o. Gdańsk • pompa cyrkulacyjna ERGA, Leszczyńska Fabryka Pomp, Leszno • podgrzewacz przepływowy elektryczny DSX SERVOTRONIC MPS®, CLAGE GmbH, Niemcy, zgłaszający CLAGE POLSKA Sp. z o.o., Poznań • centrala energetyczna ZEHNDER COMFOBOX, ZEHNDER COMFOSYSTEMS CESOVENT AG, Szwajcaria, zgłaszający ZEHNDER POLSKA Sp. z o.o., Wrocław • WODOCIĄGI: system instalacji niskoszumowej POLIPHON, POLIPLAST Sp. z  o.o. ,Oleśnica • KOMINKI: rodzina pieców wolnostojących ROYAL, PPH „JAN” Antoni Dulemba, Anna Bachmińska, Kraków

Acanthus Aureus INSTALACJE: ORLEN GAZ Sp. z o.o., Płock • P.P.H. KOSTRZEWA Sp. J., Giżycko • Robert BOSCH Sp. z o.o., Dział termotechniki JUNKERS, Warszawa • KLIMOSZ Sp. z o.o., Żory • TWEETOP Sp. z o.o., Szczecin • SANHA Polska Sp. z o.o., Legnica • Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o., Leszno • ZEHNDER Polska Sp. z o.o., Wrocław • FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J., Gdynia • NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., Białystok • IMI International Sp. z o.o., Olkusz * GLEN DIMPLEX POLSKA Sp. z o.o., Poznań. WODOCIĄGI: POLIPLAST Sp. z o.o., Oleśnica KOMINKI: PARKANEX Sp. z o.o., Kłaj, DARCO Sp. z o.o., Pustków, ULRICH BRUNNER GmbH, Eggenfelden, Niemcy

KOMINKI

Urok ciepła Pierwsze i jedyne w  Polsce odrębne spotkanie branży kominkowej, czy‑ li Międzynarodowe Targi Kominkowe KOMINKI zorganizowane w  2010 r. można uznać za udane. Targi te okazały się bowiem świetnym miejscem do prezentacji kominków nie tylko polskich, ale również z wielu zakątków Europy, m.in. ze Słowacji, Niemiec, Litwy czy Hiszpanii. Na specjalnej prze‑ strzeni wyeksponowano kominki zgłoszone przez wystawców w  konkursie „Premiery Targów Kominki” czyli produkty budzące ich zdaniem największe zain‑ teresowanie. Laureatami tego konkursu zostali: BHZ Brunner Heiz-Zentrale – centra‑ la grzewcza Brunner, zgłoszona przez Ulrich Brunner GmbH, kuchnia ogrodowa Clementi zgłoszona przez Eurostyl-Bis i kominki elektryczne Opti-Myst zgłoszone przez Glen Dimplex. Dla zwiedzających planujących zakup „małego domowego ogniska” targi były idealnym miejscem do porównania ofert. Dodatkowo dobrą okazją do zdobycia wiedzy na temat bezpiecznego użytkowa‑ nia domowego kominka był udział w konferencji „Bezpieczny kominek”. Wydarzenie to, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i wydawnictwo Świat Kominków, miało charakter otwarty. 2/2010

19


TARGOWE RELACJE Złoty Medal MTP SECUREX: Czytnik kart zbliżeniowych Xpass, Xpass XPM-E, CARDCO Sp. z o.o., Łódź • Sejf KOPENHAGEN, INTER – SICHERHEITS – SERVICE Sp. z o.o, Gorzów Wlkp. • Stacja interkomowa WS 800F D MD,, C&C PARTNERS TELECOM Sp. z  o.o., Leszno •  System sygnalizacji pożarowej i  sterowania gaszeniem INTEGRAL IP, SCHRACK SECONET POLSKA Sp. z o.o., Warszawa • Przenośny system ogrodzenia rozwijanego FENCEBOX, Geobrugg AG Partner w Polsce, Kraków • Czujka laserowa REDSCAN RLS -3060, SPS Trading Sp. z o.o., Warszawa • System monitoringu CCTV serii HX900, Zakład Mechaniki i  Elektroniki ZAMEL Sp. j. J.W. Dzida, K. Łodzińsk Pszczyna • Seria reflektorów podczerwieni IR Redbeam, DIPOL Sp. j., Kraków • Lampa kasjerska DECOBA 1085, DCB Sp. z o.o., Olsztyn • Kamera MTC – WD 113EF SONY EFFIO, PHU MERX D. Migacz, K. Poręba, A. Strózik Sp. Jawna, Nowy Sącz • Kasy pancerne lekkie KPL, KONSMETAL S.A. Warszawa • Sejfy LS LASER SYSTEM, KONSMETAL S.A. Warszawa • Konsola dotykowa KRONOS NET 2,0 REVOLUTION, Next! s.c. Sławomir Piela, Bartłomiej Dryja • Moduł liniowy 4G2R 808623, Honeywell Life Safety Austria GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce, W-wa • Li, Honeywell Life Safety Austria GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce, W-wa GRAND PRIX SAWO: Nagroda Głównego Inspektora Pracy w kategorii ochrony indywidualne: Filtr przeciwpyłowy wielokrotnego użytku BIO E 953 P3 R, konsorcjum w  składzie: Filter Serwice Sp. z o.o., Zgierz, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; zgłoszony przez Filter Service Sp. z o.o., Zgierz • Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej w  kategorii edukacja i  prewencja: Program komputerowy PRO-M wspomagający prowadzenie oceny ryzyka na etapie projektowania maszyny, konsorcjum: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków, Instytut Odlewnictwa, Kraków, Instytut Obróbki Plastycznej INOP, Poznań, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa, Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners, Warszawa, zgłoszony przez Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa •  Nagroda Komendanta Głównego PSP w kategorii sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych: Hełm strażacki CALISIA typ AK/10, Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w  Kaliszu Sp. z  o.o., Kalisz •  Nagroda Komendanta Głównego PSP w kategorii zabezpieczenia przeciwpożarowe: Hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe z  wężem półsztywnym HW-25 SLIM-GREEN, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS Piotr Grabowski,  Korzybie • Nagroda Głównego Inspektora Pracy w kategorii inne wyroby i rozwiązania związane z tematyką targów SAWO: Fotoluminescencyjny profil ostrzegawczy, TOP DESIGN Chwaszczyno Chudzyński, Stupnicki Sp. j., Chwaszczyno     SAWO: Nagroda Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w kategorii ochrony indywidualne: Kolekcja obuwia całotworzywowego z poliuretanu, PPO Przedsiębiorstwo Państwowe, Strzelce Opolskie •  Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii edukacja i prewencja:- Zestaw do symulacji pożarów i nauki gaszenia, GFT General Fire Tech GmbH, Niemcy; zgłoszony przez COMPACT PHU Juliusz Jagodziński, Czerwonak • Nagroda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kategorii sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych:- Bielizna o właściwościach trudnopalnych i  termoizolacyjnych, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wytwórnaę Umundurowania Strażackiego, Brzeziny •  Medal Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w kategorii sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych otrzymał – Hełm strażacki CALISIA typ AK/10, Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o., Kalisz

Acanthus Aureus SECUREX: GUNNEBO Polska Sp. z o. o., S.P.S. TRADING Sp. z o. o., Schrack Seconet Polska Sp. z o.o., Ambient System Sp. z o.o. oraz MKJ Sp. z o.o. • SAWO: EUROSOFT i FILTERSERVICE

20

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y

Targi BRANŻY bezpieczeństwa

Technika do zadań W kwietniu tego roku, już po raz osiemnasty, odbyła się Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń SECUREX – największe specjalistyczne wydarzenie branży zabezpieczeń w Polsce i Europie Środkowej. W tym samym czasie odbywały się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO – najważniejsze w Polsce forum prezentacji najnowszego sprzętu i rozwiązań w zakresie ochrony pracy, prezentujące dodatkowo produkty z zakresu pożarnictwa i ratownictwa.

SECUREX

Udana edycja Tegoroczna, 18. już edycja targów SECUREX zgroma‑ dziła w Poznaniu 260 producentów i dystrybutorów prezentujących kompleksową ofertę z  dziedziny systemów wykrywania i zwalczania przestępczości, mechanicznych i  elektronicznych systemów za‑ bezpieczeń, systemów wizyjnego nadzoru (CCTV) i ochrony mienia. Na przestrzeni ponad 10 000 m2, zlokalizowanej w  nowoczesnym kompleksie pa‑ wilonów, swoją ofertę zaprezentowali wystawcy z Polski oraz Austrii, Chin, Czech, Danii, Francji, Ho‑ landii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Tajwanu, Ukrainy i  Wielkiej Brytanii. Podczas targów swoje premiery rynkowe miała imponująca liczba ponad 260 nowych produktów i  usług. Najliczniej  repre‑ zentowane były najnowsze rozwiązania w dziedzi‑ nie systemów monitoringu wizyjnego i elektronicz‑ nych systemów zabezpieczeń, w tym urządzeń do kontroli dostępu i sprzętu zabezpieczająco-alarmo‑ wego. Przez cztery dni targi Międzynarodową Wy‑ stawę Zabezpieczeń SECUREX oraz Międzynarodo‑ we Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, jak również odbywające się równolegle targi INSTALACJE, WODOCIĄGI i KOMINKI odwiedziło bli‑ sko 30 000 profesjonalistów.

Najnowsza wiedza z dziedziny zabezpieczeń Targom SECUREX towarzyszył bogaty program wy‑ darzeń – konferencji, seminariów, wykładów i po‑ kazów. Patronat nad wydarzeniami objęli: Minister Gospodarki, Minister Spraw Wewnętrznych i Admini‑ stracji, Prezes Związku Banków Polskich oraz Wielko‑ polski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

W czasie trwania targów odbyło się rozstrzygnię‑ cie niezwykle ważnego dla branży konkursu Polski Mistrz Techniki Alarmowej, zorganizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Tech‑ ników Zabezpieczeń Technicznych i  Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM. W konkursie uhono‑ rowano 13 firm, których produkty uznano za najbar‑ dziej postępowe w dziedzinie ochrony mienia. Lau‑ reatem głównej nagrody Złota Zbroja została firma LINC Sp. z o.o. z Poznania, która zaprezentowała au‑ tonomiczny system nadzoru wideo/audio i rejestra‑ cji MOBOTIX Q24M-Sec. Wielu emocji dostarczył finał Mistrzostw Polski In‑ stalatorów Systemów Alarmowych, organizowany przez Polską Izbę Systemów Alarmowych. W rywali‑ zacji wzięło udział 6 zespołów, które zakwalifikowały się do finału po niezwykle trudnych eliminacjach, wymagających ogromnej wiedzy i  precyzyjnych umiejętności z  zakresu instalowania, konserwacji i  serwisowania urządzeń systemów alarmowych. Prestiżowy tytuł Mistrza Polski Instalatorów Syste‑ mów Alarmowych 2010 wywalczyli: Michał Bogusz i  Zbigniew Fiłkowski z  Agencji Solid Security ze Szczecina, drugie miejsce i tytuł I Wicemistrza Polski Instalatorów Systemów Alarmowych 2010 zdobył Zespół MR SYSTEM z  Warszawy, który reprezento‑ wali: Mariusz Joachimczuk oraz Mariusz Rakowski, natomiast trzecie miejsce i tytuł II Wicemistrza Polski Instalatorów Systemów Alarmowych 2010 zdobył Zespół UNIWERSUM z  Warszawy Jakub Dziedzic i Andrzej Sypuła. Tematyka I Konferencji „Zarządzanie bezpieczeń‑ stwem obiektów” (m.in. obiektów publicznych, szczególnego znaczenia społecznego, sportowych, turystycznych, przemysłowych oraz militarnych). okazała się niezwykle atrakcyjna w  perspektywie


www.securex.pl • www.sawo.pl

specjalnych

Widowiskowe pokazy, ciekawe spotkania

organizacji mistrzostw EURO 2012. Liczne grono inwestorów, administratorów i projektantów odpo‑ wiedzialnych za organizowanie ochrony ważnych obiektów i zarządzanie systemami bezpieczeństwa fizycznego zgromadziła konferencja „Wymaga‑ nia i  wytyczne stosowania nowych polskich norm w praktyce projektowania i budowy systemów alar‑ mowych”, zorganizowana przez Polska Izbę Syste‑ mów Alarmowych.

Policja na targach SECUREX Przez cztery dni targowe Poznań był najbezpieczniej‑ szym miejscem w kraju. Targi SECUREX przyciągnęły mundurowych z  całej Polski. Obok pokazów nowo‑ czesnych urządzeń i sprzętu policyjnego uwagę pro‑ fesjonalnej, targowej publiczności przyciągał przygo‑ towany przez wielkopolską Policję oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki, cykl konferencji propagujących najnowszą wiedzę z  dziedziny zabezpieczeń. Kon‑ ferencja „Razem bezpieczniej – bezpieczeństwo w  miejscach publicznych i  miejscu zamieszkania”, skierowana do służb mundurowych i  pracowników samorządów zaangażowanych w  zapewnienie bez‑ pieczeństwa i  porządku publicznego, pokazała no‑ watorskie rozwiązania wspomagające skuteczność działań Policji oraz Straży Miejskiej. Konferencje „Bez‑ pieczeństwo handlu” oraz „Bezpieczeństwo instytu‑ cji finansowych” zgromadziły szerokie grono przed‑ stawicieli i pracowników urzędów, instytucji, banków, jak również sieci handlowych i  sklepów zaintereso‑ wanych przeciwdziałaniem napadom, odpowiednim zabezpieczeniem placówki oraz zabezpieczeniem usług oraz towarów. Niezwykle widowiskowe okazały się pokazy akcji ratowniczej związanej z  wypadkiem drogowym, podczas których zademonstrowane zostały m.in. eksplozje samochodowych poduszek powietrznych. Pokazy te były zwieńczeniem konferencji poświę‑ conej bezpieczeństwu na drogach województwa wielkopolskiego, w  ramach której zaprezentowane zostały rozwiązania mające na celu ograniczenie licz‑ by wypadków drogowych oraz zmniejszenie liczby ofiar na drogach. SAWO

Jubileuszowe SAWO – fakty i liczby Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i  Ratownictwa SAWO to najważniejsze w  Polsce fo‑ rum prezentacji najnowszego sprzętu i  rozwiązań w zakresie bhp. W tym roku, na dwudziestej już edycji targów SAWO, na powierzchni 9 500 m2 zaprezento‑ wali się wystawcy z Austrii, Belgii. Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Korei Południowej, Litwy, Malezji, Niemiec, Polski, Rosji, Sri Lanki, Szwajca‑ rii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i  Włoch. Ponad 206 firm, w tym 53 z zagranicy, oferowało środki ochrony indy‑ widualnej, środki ochrony zbiorowej, mierniki i alarmy,

oznakowanie, środki do udzielania pierwszej pomocy, ochronę osobistą strażaka, sprzęt ratowniczy. Atutem targów była zauważalna obecność polskich i europej‑ skich liderów branży. Po raz pierwszy w targach uczest‑ niczyli wystawcy z Rosji, zrzeszeni w ASIZ – rosyjskim Stowarzyszeniu Projektantów, Producentów i Dostaw‑ ców Środków Ochrony Indywidualnej. Zwiedzający mogli zapoznać się z  ich ofertą na stoisku, a  także wziąć udział w forum polsko-rosyjskim poświęconym środkom ochrony indywidualnej. Na SAWO obecne były kluczowe dla tematyki targów instytucje: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego, a także Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy In‑ stytut Badawczy. Podczas targów odbyła się narada kierownictwa i  pionu logistyki Państwowej Straży Pożarnej. Targi odbyły się pod honorowym patronat Ministra Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Głów‑ nego Inspektora Pracy oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Tłumy na konferencjach Bogaty program merytoryczny towarzyszący targom SAWO cieszył się ogromnym zainteresowaniem pro‑ fesjonalistów z branż ochrony pracy, pożarnictwa i ra‑ townictwa. Sale konferencyjne były wypełnione po brzegi. Do debaty nad stresem w pracy, sposobami jego niwelowania i  przeciwdziałania jego negatyw‑ nym skutkom zaprosiła zwiedzających Państwowa Inspekcja Pracy podczas międzynarodowej konfe‑ rencji pt. „ Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne. Dobre praktyki w krajach Unii Eu‑ ropejskiej”. Odbyła się również konferencja pt. „Bez‑ pieczeństwo eksploatacji maszyn i  urządzeń”, w  ra‑ mach europejskiej kampanii informacyjnej na lata 2010-2011 „Zdrowe i przyjazne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”, realizowanej w  Polsce przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Tematyce wypadków przy pracy poświęcone były konferencje: „Wypadki przy pra‑ cy a  świadomość społeczna” i  „Dobre praktyki BHP a wypadki przy pracy” oraz „Bezpieczeństwo oparte na dobrych i  złych praktykach”. Dwie konferencje: „Certyfikacje w  ochronie przeciwpożarowej” oraz „Ocena ryzyka ogniowego i  zawodowego” poświę‑ cone były tematyce ochrony przeciwpożarowej.

Strażacy z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Pań‑ stwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadzili widowiskowe pokazy ratownictwa specjalistyczne‑ go, z udziałem grup ratownictwa chemiczno-ekolo‑ gicznego, wysokościowego, drogowego i wodnonurkowego. Zaprezentowana została symulowana akcja ratunkowa przeprowadzona po trzęsieniu zie‑ mi. Na targach pojawili się także ratownicy z psami wyszkolonymi w poszukiwaniu osób. W Strefie Edukacji Ratowniczej prowadzone były pozoracje wypadków i pokazy akcji ratunkowych. Tu każdy zwiedzający mógł potrenować udzielanie pierwszej pomocy, a także spotkać ratowników ze specjalistycznych grup ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i porozmawiać z nimi o specyfice wykonywanej przez nich pracy. Na specjalnie przygotowanej wystawie zdjęć moż‑ na było obejrzeć działania strażaków prowadzone na terenie dotkniętym tegorocznym trzęsieniem ziemi. W  pawilonie SAWO prowadzone były po‑ kazy ratunkowe na wysokości z  wykorzystaniem

technik dostępu linowego. Plac przed pawilonem czerwienił się natomiast od eksponatów na czte‑ rech kołach – zostały tu zaprezentowane wozy ra‑ tunkowe i gaśnicze.

Nagrody dla najlepszych Podczas targów SAWO przyznawane są prestiżowe nagrody: Grand Prix i Złote Medale SAWO. Minister Pracy i  Polityki Społecznej, Główny Inspektor Pra‑ cy, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i  Komen‑ dant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznają nagrody Grand Prix i  Złote Medale w  kategoriach: ochrony indywidualne, sprzęt ratowniczy i wyposa‑ żenie straży pożarnych, zabezpieczenia przeciwpo‑ żarowe, edukacja i prewencja, inne wyroby i rozwią‑ zania techniczne związane z tematyką targów SAWO. Produktowi zwiększającemu bezpieczeństwo pracy osób i sprawność jednostek ochotniczych straży po‑ żarnych przypada w udziale Medal Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wręczono także statuetki Acanthus Aureus, na‑ gradzające najbardziej atrakcyjne targowe stoiska. 

opr. Monika Nawrocka

Kolejna edycja targów SECUREX i SAWO odbędzie się w kwietniu 2012 2/2010

21


TARGOWE RELACJE NIEPOWTARZALNE FITNESSOWE SPOTKANIA

Zwycięski finisz FIT-EXPO Ponad 5000 zwiedzających, 20% wzrost liczby uczestników wydarzeń towarzyszących targom FIT EXPO – już choćby tylko te dane potwierdzają wzrastające zainteresowanie branżą fitness w Polsce. Menadżerowie i właściciele klubów fitness, siłowni, dyrektorzy ośrodków sportowych, instruktorzy, aktywni uczestnicy zajęć w fitness klubach mogli przekonać się, że targi FIT-EXPO to największe i najbardziej kompleksowe spotkanie branży fitness w Polsce, łączące ekspozycję nowości prezentowanych przez liderów, konferencje i warsztaty z eventami treningowymi.

O

w fitnessie i Petera Browna – dyrektora Wellness rganizatorzy pozytywnie zaskoczyli Management Ltd, który przedstawił, w jaki spo‑ zwiedzających nowościami. Ekspozycji sób jakość usług może zdecydować o przewadze wystawców towarzyszyło aż 6 wyda‑ małych klubów nad dużymi. Prelekcję wygłosił rzeń. Po raz pierwszy w jednym z pawilonów wy‑ również Frank Noreiks – dyrektor IFAA Germany, stawienniczych w  specjalnie przygotowanych dzieląc się wiedzą w  zakresie nowych trendów basenach o pojemności 100 000 litrów wody od‑ fitness w  Europie. Swoim bogatym doświad‑ była się Konwencja AQUA Klubben. Debiutował czeniem podzielił się również dr  Mark Slavin, również Speed Badminton Park. Instruktorzy i pa‑ amerykański specjalista od 20 lat zaangażowany sjonaci aktywnego stylu życia mogli wziąć udział w dziedzinę edukacji i treningu w branży. w  Międzynarodowej Konwencji Fitness EU4YA Drugiego dnia konferencji 25-osobowa grupa oraz w zajęciach i maratonie Indoor Cycling Evo‑ instruktorów i menedżerów fit‑ lution Ride 2010 powered by PO‑ ness wzięła udział w pierwszym LAR. Kluczowym wydarzeniem w  Polsce szkoleniu poświę‑ dla menadżerów i  właścicieli Dwudniowa konferencja conym zagadnieniu fitness & klubów fitness, siłowni, klubów Fitness Marketing Event wellness coaching. Uczestnicy sportowych była konferencja zgromadziła ponad 200 otrzymali certyfikaty potwier‑ Fitness Marketing Event. dzone podpisami prowadzą‑ przedstawicieli branży, cych oraz organizatorów. w tym przede wszystkim FIT-EXPO

właścicieli i menedżerów klubów fitness.

Fitness marketing bez tajemnic Dwudniowa konferencja Fitness Marketing Event zgromadziła ponad 200 przedstawicieli branży, w tym przede wszystkim właścicieli i  mene‑ dżerów klubów fitness. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku znakomitych prezentacji, m.in. Steve’a Jacka – uznanego coacha fitness, który porwał publiczność swoim wykładem dotyczą‑ cym wykorzystania mediów społecznościowych

Aerobik w wodzie

Niezaprzeczalnym hitem tego‑ rocznej edycji FIT-EXPO była trwająca przez dwa dni Konwen‑ cja AQUA Klubben, na potrzeby której cały pawi‑ lon zmienił się w profesjonalny basen łącznej po‑ wierzchni 90 m2 i pojemności 100 000 litrów wody, wyposażony również w trybuny, prysznice i scenę. Miłośnicy aqua fitness mogli między innymi wziąć udział w  zajęciach Aqua Box Dynamic, treningu wytrzymałościowym, Aqua Interval –  mieszance lekcji aqua cardio i  aqua toning, Nordic Walking pod wodą, Aqua Step – ćwiczeniach z wykorzysta‑ niem stepów przytwierdzonych do dna basenów. Zajęcia dające możliwość fantastycznego treningu pod okiem najlepszych instruktorów spotkały się z dużą aprobatą ze strony wszystkich uczestników wydarzenia, którzy zapewniali, że będą obecni na kolejnej edycji targów.

Eksplozja euforii

Międzynarodowa Konwencja Fitness EU4YA przyciągnęła setki instruktorów i pasjonatów fitnes. Ponad 600 osób uczestniczyło w największym wydarzeniu treningowym

22

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y

Międzynarodowa Konwencja Fitness EU4YA rów‑ nież w tym roku przyciągnęła setki instruktorów i pasjonatów fitnessu. Ponad 600 osób uczestni‑ czyło w największym wydarzeniu treningowym prowadzonym przez najlepszych polskich i  za‑ granicznych instruktorów, poznając nowe cho‑ reografie, układy i zestawy ćwiczeń. W tym roku zajęciom na dużej sali oraz warsztatom towarzy‑

szyły treningi-szkolenia: Freestyler i WalkExercise. Uczestnicy chwalili wysoki poziom instruktorów. Podkreślali, że potrafili oni stworzyć atmosferę dobrej zabawy.

Jazda na maksa! Największe w Polsce zajęcia Indoor Cycling – Evo‑ lution Ride 2010 powered by POLAR przyciągnęły blisko 100 fanów rowerów stacjonarnych, którzy mogli stawić czoło wielu wyzwaniom i  odkryć w sobie nieznane dotąd pokłady energii. W tym roku do jazdy w rytmach muzyki zremiksowanej przez najlepszych DJ-ów na świecie zagrzewali znani master prezenterzy: Suzan Braun, Dan Valla oraz Mariusz Szewczyk. Zwieńczeniem wydarze‑ nia był 4-godzinny maraton!

FIT-EXPO 2010 w liczbach: • ponad 70 wystawców, • ponad 7 000 m2 powierzchni, • blisko 30 targowych nowości i  premier rynkowych, • ponad 5 000 zwiedzających, w tym blisko 20% wzrost liczby uczestników wydarzeń towarzyszących (wśród gości: menadże‑ rowie i właściciele klubów fitness, siłowni, dyrektorzy ośrodków sportowych, instruk‑ torzy, aktywni uczestnicy zajęć w  fitness klubach), • ponad 40 akredytowanych dziennikarzy.


fitness.mtp.pl

Caroline Soares – piosenkarkę o niesamowitym głosie i niecodziennej urodzie, doskonale znaną wszystkim capoeirzystom.

Konkursy, wyróżnienia, nagrody

Na potrzeby Konwencji AQUA Klubben cały pawilon zmienił się w profesjonalny basen łącznej powierzchni 90 m2 i pojemności 100 000 litrów wody

Trzy w jednym Po raz pierwszy na targach FIT-EXPO zorga‑ nizowane zostały turnieje i  warsztaty speed badmintona w  ramach Speed Badminton Park. Dyscyplina łącząca w  sobie najlepsze cechy te‑ nisa, badmintona i squasha zainteresowała wiele osób. Każdy uczestnik FIT-EXPO 2010 mógł spró‑ bować sił w  nowej dyscyplinie sportowej i  po‑ znać najlepszych zawodników Europy. W ramach wydarzenia zorganizowany został międzypań‑ stwowy Turniej Speed Badmintona Niemcy-Pol‑ ska (wygrała drużyna z  Niemiec) oraz warsztaty praktyczne, umożliwiające uzyskanie certyfikatu instruktora speed badmintona pod okiem szko‑ leniowców z Niemieckiego Związku Speed Bad‑ mintona (DSBV).

Walka w brazylijskich rytmach Podczas Festiwalu Explosao II najlepsi mestres prosto z  Brazylii zaprezentowali tajniki capoeiry – fascynującej sztuki walki zawartej w tańcu. Or‑ ganizatorzy zaprosili wyśmienitych mestres oraz

Po raz pierwszy na FIT EXPO przyznane zostały Na‑ grody Fitness Marketingu, promujące unikatowe działania marketingowe związane z branżą fitness. Kapituła konkursu uhonorowała: w kategorii: Sieć Klubów Fitness – sieć klubów fitness PURE, w ka‑ tegorii: Klub Fitness z Pasją – Klub Fitness&Wellnes Azik z Krakowa, w kategorii: Marka Fitness – Maga‑ zyn Body Life, w  kategorii: Marketingowy Projekt fitness – Reebok University. Targi FIT-EXPO to święto całej branży, również instruktorów i  prezenterów fitness. Portal Fit.pl w  ramach konkursu TOP10 – Najpopularniejszy Instruktor Roku 2009 w  Polsce wyróżnił: Mał‑ gorzatę Piłkarek z  Gdyni, Marcina Sznapkę ze Świętochłowic oraz Tomasza Gancarza ze Stalo‑ wej Woli. Wręczone zostały również certyfikaty „Prozdrowotny Klub Fitness” dla Fitness Studio „Magda” ze Zgorzelca, GKM „Aktywni” z Grajewa

oraz klubu Miasto Kobiet z Lublina. Tradycyjnie najlepsze produkty prezentowa‑ ne na targach FIT-EXPO 2010 uhonorowane zostały Złotym Medalem MTP. Na targach li‑ czyły się nie tylko produkty, ale również i sposób ich prezentacji. Trzy stoiska, najbardziej sprzyjają‑ ce realizacji strategii marketingowej firmy, zostały nagrodzone statuetkami Acathus Aureus 

opr. Aleksandra Chilewicz

Kolejna edycja targów FIT-EXPO odbędzie się w dniach 13-15 maja 2011

Złoty Medal MTP FIT EXPO: WELLNESS SYSTEM – system zarządzania treningami oraz wspomagania zarządzania klubem fitness/wellness, TECHNOGYM S. p. a ,Włochy, zgłaszający : Towarzystwo Handlowe „MATMARCO” Sp. z o.o., Warszawa • SUUNTO FITNESS SOLUTION – grupowy monitoring pracy serca, SUUNTO, Finlandia; zgłaszający: MEDICAST Sp. z o.o., Poznań • WALKEXERCISE aerobik na bieżniach mechanicznych, Federacja Włoska WALKING, Włochy, zgłaszający: POWER SPORT Tomasz Gancarz, Stalowa Wola • Rower treningowy – eSpinner®, STAR TRAC®, USA, zgłaszający: HABERQ Sp. z  o.o., Poznań •  Linia maszyn siłowych – INSPIRATION TM STRENGTH, STAR TRAC®, USA, zgłaszający: HABERQ Sp. z o.o., Poznań

Acanthus Aureus FIT EXPO: Towarzystwo Handlowe MATMARCO Sp. z o.o. Warszawa, FEEL JOY Łodż, FITNESS PRO S.R.O. Czechy

2/2010

23


TARGOWE RELACJE

www.expopower.pl

Targi BRANŻY ENERGETYCZNEJ

Kolejna rekordowa edycja Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER oraz Międzynarodowe Targi Robotyki, Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej AUTOMA to bardzo ważne spotkanie przedstawicieli sektora energetycznego, co potwierdzają nie tylko dane liczbowe pokazujące rozwój tych targów, ale i pozytywne opinie ich uczestników. A jak było w tym roku?

O

kazało się, że targi kontynuują trend wzro‑ stowy – jak zwykle dopisali wystawcy i zwiedzający, było wiele nowości i odbyły się profesjonalne debaty. Majowe targi energetycz‑ ne można więc zaliczyć do bardzo udanych. EXPOPOWER

Targi znów 10 proc. większe Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER czwarty już rok kontynuują nieprzerwany trend wzrostowy. Tegoroczna ekspozycja zajęła 3959 m2 i była o 10 proc. większa od rekordowej edycji 2009. Podczas targów, które odbyły pod hasłem „Energe‑ tyka przyszłości – przyszłość energetyki”, najnowsze rozwiązania z  zakresu energetyki i  elektrotechniki zaprezentowało 211 wystawców i firm reprezentowa‑ nych z 11 państw: Belgii, Białorusi, Chin, Czech, Francji, Hiszpanii, Korei Południowej, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wśród wystawców byli wiodący producenci, dys‑ trybutorzy i  usługodawcy związani z  energetyką i  elektrotechniką, w  tym m.in.: ABB, Aniro, Apator, Efen, Elektromontaż Poznań, Elektromontaż Lublin, ENEA, Jean Mueller Polska, Hager Polo, Mikronika i ZPUE Włoszczowa. Tegoroczną nowością był Sa‑ lon Oświetlenie. Dla zarejestrowanych profesjonali‑ stów, którzy jak w roku ubiegłym tłumnie zjawili się na targach, wstęp na ekspozycję był bezpłatny. Specjaliści z  zakresu energetyki i  elektrotechniki spotkali się w  Poznaniu już po raz czwarty. W  ciągu ostatnich lat targi EXPOPOWER stały się jednym z naj‑ ważniejszych spotkań branży elektroenergetycznej

Gościem targów EXPOPOWER, GREENPOWER i AUTOMA był honorowy patron tych wydarzeń – wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki Waldemar Pawlak

24

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y

w kraju. Patronat honorowy nad targami sprawowało Ministerstwo Gospodarki oraz przewodniczący Par‑ lamentarnego Zespołu ds. Energetyki Andrzej Czer‑ wiński. EXPOPOWER odbywał się również pod patro‑ natem organizacji branżowych: Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Izby Gospodarczej Energetyki i  Ochrony Środowiska, Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Polskiego Stowarzy‑ szenia Elektroinstalacyjnego, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i  Rozdziału Energii Elektrycznej i  Stowarzy‑ szenia Elektryków Polskich.

pierwszej polskiej elektrowni atomowej sporym za‑ interesowaniem cieszyła się konferencja „Energetyka jądrowa a gospodarka regionu” zorganizowana przez Instytut Energii Atomowej POLATOM i Urząd Marszał‑ kowski Województwa Wielkopolskiego. Podczas tego wydarzenia mowa była m.in. na temat wpływu elek‑ trowni jądrowych w czasie normalnej pracy na zdro‑ wie ludzi i środowisko, a także szans na ożywienie go‑ spodarcze regionu poprzez budowę i funkcjonowanie obiektu tego typu. Temat energetyki jądrowej kontynuowany był pod‑ czas konferencji „Budowa energetyki jądrowej szansą dla polskiego przemysłu budowlanego”. W jej ramach Bogaty program wydarzeń przedstawiono doświadczenia polskich inżynierów Okazją do zdobycia specjalistycznej wiedzy, a także i firm budowlanych z realizacji inwestycji energetyki wymiany poglądów między specjalistami z branży jądrowej w Europie (m. in. w Wielkiej Brytanii, Francji, elektroenergetycznej były konferencje i seminaria, Finlandii i  na Węgrzech). Organizatorzy konferencji w które targi EXPOPOWER tradycyjnie obfitowały. to Fundacja Wszechnicy Budowlanej, Podczas EXPOPOWER odbyło się Europejski Instytut Prawa Budowladwanaście specjalistycznych kon‑ Targi to doskonała ferencji. Forum Elektroenergetyki okazja do zapoznania się nego, Międzynarodowe Targi PozPolskiej pod hasłem „Uwarunko‑ z najnowszymi produktami nańskie i  Klaster – EURO-POL-BUDATOM (w organizacji). wania rozwoju rynku energii w Pol‑ i technologiami, które sce”, organizowane przez Polskie Po raz ósmy odbyła się już konfe‑ Towarzystwo Przesyłu i  Rozdziału wprowadzane są na polski rencja naukowo-techniczna z cyklu rynek, a także trendami Energii Elektrycznej, adresowane „Instalacje elektryczne niskiego, było do przedstawicieli przedsię‑ średniego i wysokiego napięcia” or‑ rozwoju energetyki biorstw elektroenergetycznych ganizowana przez Stowarzyszenie odnawialnej. zajmujących się wytwarzaniem, Elektryków Polskich, Wielkopolską dystrybucją, przesyłem i  obrotem Okręgową Izbę Inżynierów Budow‑ energii elektrycznej, a także firm konsultingowych, nictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hasło środowisk naukowych i decydentów. Trzy sesje te‑ tegorocznej edycji brzmiało „Kompleksowa ochro‑ matyczne forum dotyczyły: prawa UE w obszarze na odgromowa obiektów budowlanych zgodnie energetyki, uwarunkowań wewnętrznych rynku z  wymaganiami zawartymi w  normach serii PNenergii w Polsce oraz wpływu infrastruktury na ry‑ EN 62305”. Nowoczesnym elementom układów nek energii. przyłączania do systemu elektroenergetycznego poświęcona była dwudniowa konferencja przygo‑ Konferencja „Energooszczędność w oświetleniu”, która towana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, towarzyszyła Salonowi Oświetlenie, dotyczyła energo‑ firmę ABB i Energoprojekt-Poznań. oszczędnego oświetlenia dróg, nowoczesnego oświe‑ Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, Międzyna‑ tlenia w kolejnictwie, energooszczędnego oświetlenia rodowe Targi Poznańskie, Izba Gospodarcza Ener‑ wnętrz, sterowania i  eksploatacji oświetlenia, oświe‑ getyki i Ochrony Środowiska i Miasto Poznań zor‑ tlenia diodowego, zastosowania diod LED w znakach ganizowały konferencję „Energetyka – Informatyka zmiennej treści i sygnalizacji świetlnej, a także nowo‑ – Innowacje”. W trakcie konferencji poruszone zo‑ czesnych konstrukcji wsporczych dla oświetlenia. Kon‑ stały m.in. następujące tematy: infrastruktura tele‑ ferencję zorganizowały: Stowarzyszenie Elektryków informatyczna oraz zintegrowane systemy monito‑ Polskich, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów ringu sieciowego, zintegrowane systemu automa‑ Budownictwa i  Międzynarodowe Targi Poznańskie. tycznego odczytu energii (AMR, AMS), SMOA Devi‑ Z uwagi na publiczną dyskusję na temat lokalizacji


greenpower.mtp.pl • www.autom.pl

Złoty Medal MTP

ces – system monitorowania i zarządzania energią w  lokalnych i  rozległych sieciach oraz  systemach komputerowych, zastosowanie urządzeń pomia‑ rowych w systemach wyznaczania bonifikaty z ty‑ tułu dostarczonej do klienta energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach jakościowych, inteli‑ gentny pomiar i sterowanie w sieci elektroenerge‑ tycznej na przykładzie projektów dla farm słonecz‑ nych i wiatrowych, rozwój systemów informatycz‑ nych koncernów energetycznych ze szczególnym uwzględnienie koncepcji sieci inteligentnych oraz wpływ informatyzacji energetyki na tworzenie jed‑ nolitego europejskiego rynku energii. GREENPOWER

Zieloną strona mocy Blisko 10 000 osób z całego kraju zapoznało się z ofer‑ tą wystawców Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej GREENPOWER. Honorowy patronat nad targami organizowanymi przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i  Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej sprawowało Ministerstwo Gospodarki. Ekspozycja GREENPOWER 2010 obejmowała energe‑ tykę wiatrową, wodną, słoneczną, geotermalną, bio‑ paliwa stałe i płynne, biogaz oraz energooszczędne technologie. „Wśród wystawców drugiej edycji do‑ minowały firmy oferujące technologie i  urządzenia służące do produkcji biogazu i biomasy oraz pozyski‑ wania energii z tych źródeł, a także producenci i dys‑ trybutorzy kolektorów słonecznych i  pomp ciepła” – mówi dyrektor targów GREENPOWER 2010 Joanna Kucharska. – „Swoją innowacyjną ofertę zaprezen‑ towało blisko 80 firm z  Polski, Chin, Danii, Francji i Niemiec. Ekspozycja zajęła 1300 m2.”

EXPOPOWER: Stacja transformatorowa SN/nn typu STLm -4,8/2,6b, Elektromontaż – Lublin Sp. z o.o., Lublin • Bateria kondensatorów BK-T-3f do kompensacji obciążeń niesymetrycznych, TWELVE ELECTRIC Sp. z o.o., Warszawa • Słup betonowy wirowany typu EMS 13,5/31 kN z głowicą stalową służącą do połączenia z  fundamentem, Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych WIRBET S.A.Ostrów Wlkp. •  System domofonowy i  wideodomofonowy serii DX5100, Grupa Techniczna CODI, Warszawa, Zgłaszający: Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL Sp. j. J.W. Dzida, K. Łodzińska, Pszczyna • System rozdzielnic średniego napięcia ODRA 36, ZPUE ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ SA, Poznań, Zgłaszający: ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ SA, Poznań • System SCADA/EMS SYNDIS RV, Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA, Poznań •  Typoszereg kompaktowych stacji transformatorowych KS...Z, KS....W, Przedsiębiorstwo Konstrukcji Innowacyjnych WILK, Krzyż Wlkp. • Małogabarytowa betonowa stacja transformatorowa MBST 20/400K, Energetyka Kaliska – Usługi Techniczne Sp. z o.o., Kalisz • Rozwiązania słupów energetycznych serii ESN średniego napięcia, ELMONTER – Oświetlenie, Zagórów

Nowinki w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych prezentowane były zarów‑ no na stoiskach wystawców, jak i podczas forum seminaryjnego GREENPOWER, składającego się z  sześciu bloków tematycznych: Słońce, Ziemia, Woda, Wiatr, Biomasa i  Biogaz. Eksperci obec‑ ni na stoisku Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej udzielali szczegółowych informacji na temat poszczególnych źródeł czystej energii i  możliwości finansowania projektów dotyczą‑ cych wykorzystania OZE.

Acanthus Aureus

EXPOPOWER: ELEKTROMONTAŻ Poznań SA, Poznań, APATOR SA, Toruń, Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL Sp. j. I. W. Dzida, K. Ładzińska, Pszczyna, ENEA SA, Poznań, HAGER POLO Sp. z o.o., Tychy, ELKOMTECH SA, Łódź  , ABB Sp. z  o.o., Warszawa  ENERGOBUD Leszno Sp. z  o.o. Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych, Lipno  , Automatic Systems Engineering Sp. z  o. o., Gdańsk, TREND GLASS Sp. z o.o., Radom , PKP ENERGETYKA SA, Warszawa , MIKRONIKA Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki, Poznań • AUTOMA: LENZE POLSKA Sp. z o. o., Katowice • GREENPOWER: PGE Energia Odnawialna SA, Warszawa, MOSTOSTAL WARSZAWA SA, Warszawa

GreenMajPower Nowością GREENPOWER było wydarzenie eduka‑ cyjne skierowane do młodzieży – GreenMajPower. To propozycja majówki z energią odnawialną i cie‑ kawym programem, który umożliwił młodzieży poznanie tej tematyki w  innowacyjnej formie od najlepszych specjalistów w  kraju. Odbywająca się w ramach tego projektu Wszechnica OZE miała na celu pokazanie, czym jest energia odnawialna, jakie są jej możliwości i dlaczego jej wykorzystanie jest tak ważne. AUTOMA

Automatycznie lepiej Już po raz drugi odbyły się Międzynarodowe Targi Robotyki, Automatyki i Aparatury Kontrol‑ no-Pomiarowej AUTOMA. Ekspozycję zwiedziło 10 000 osób. Była to dobra okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie au‑ tomatyki przemysłowej. Na targach prezentowana była oferta ponad 40 firm. Wśród uczestników byli m.in: wiodący pro‑ ducent robotów przemysłowych na świecie, firma Fanuc Robotics, lider urządzeń techniki napędowej LENZE, czołowy dostawca otwartych systemów automatyzacji opartych o technikę sterowania ba‑ zującą na komputerach PC Beckhoff Automation i specjaliści w zakresie komponentów automatyki przemysłowej WObit i OEM Automatic Polska.

Rekord na AUTOMIE 6,20 m długości miał mobilny robot modułowy Ro‑ boSnake zbudowany podczas targów. To najdłuższy robot tego typu na świecie. Ustanowiony rekord

zostanie zgłoszony do Księgi Rekordów Guinnessa. Robot powstał z rozesłanych do szkół i zakupionych przez osoby prywatne modułów udostępnionych przez firmę WObit – organizatora całego przedsię‑ wzięcia, którego celem było pobudzenie wyobraźni młodych konstruktorów. Każdy z nich miał pełną do‑ wolność w kwestii wyposażeniu własnego modułu, wykreowania jego wystroju lub funkcjonalności.

Akademia pakowania i paletyzacji Firma Wikpol we współpracy z firmą Fanuc Ro‑ botics zorganizowała podczas targów AUTOMA specjalistyczne seminarium „Akademia pakowa‑ nia i paletyzacji”. Podczas tego wydarzenia przed‑ stawione zostały nowości firmy Fanuc Robotics oraz oferta firmy Wikpol w zakresie tworzenia linii paletyzacji z wykorzystaniem robotów przemy‑ słowych. Można było także zapoznać się z aplika‑ cją paletyzacji wykonaną z pomocą robota prze‑ mysłowego R2000iB firmy Fanuc Robotics. 

opr. Tomasz Wojciechowski

Kolejna edycja targów EXPOPOWER, GREENPOWER i AUTOMA odbędzie się w dniach 24-26 maja 2011 2/2010

25


TARGOWE RELACJE

Targi wzornictwa i architektury

Europejski design 30 maja dobiegła końca druga edycja arena DESIGN – projektu dedykowanego wzornictwu i architekturze. Wydarzenie to było okazją do spotkania polskich i zagranicznych projektantów, ekspertów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego i przedsiębiorców świadomych kluczowej roli designu w strategii firmy. Równolegle z arena DESIGN odbyła się premierowa edycja Targów Designu moodFORM.

Gościem specjalnym targów arena Design był Karim Rashid – jeden z bardziej kreatywnych projektantów swojego pokolenia. Ponad trzy tysiące wzorów wdrożonych do produkcji, ponad 300 nagród i wyróżnień, praca w ponad 35 krajach – to wszystko składa się na legendę Karima Rashida jako projektanta

26

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y

N

a otwarciu targów arena Design obec‑ ny był sam Karim Rashid. Wykład le‑ gendarnego projektanta pod tytułem „Design zmienia świat” zgromadził tłumy słu‑ chaczy i sprowokował do dyskusji o roli designu w  biznesie oraz możliwości implementowania innowacyjnych strategii wzorniczych w polskich przedsiębiorstwach. Podczas wydarzenia można było również podziwiać projekty Rashida, na eks‑ pozycji znalazły się m.in. wyprodukowane przez xO DESIGN fotel Bite Me oraz stołki Baby Bite (przypominające swoim oryginalnym wyglądem postaci z animowanych bajek), a także zaprojek‑ towaną dla ekskluzywnych salonów fryzjerskich kolekcję NUTOPIA, która poprzez futurystyczne kształty i krzykliwe kolory nawiązuje do minionej kultury POP. Gwiazdą drugiego dnia wydarzenia była Li Edel‑ koort, nazwana przez magazyn TIME jedną z 25 najbardziej wpływowych osób w świecie mody, autorytet w  świecie designu i  rektor najlepszej uczelni projektowej na świecie Design Academy w Eindhoven. Specjalnie dla zwiedzających arena DESIGN przygotowała prelekcję „Jesteśmy rodzi‑ ną: projektowanie i styl życia w przyszłości”. Wydarzenie uświetniło swoimi prelekcjami także wielu innych, uznanych ekspertów i  projektan‑ tów z całej Europy (wśród gości znaleźli się m.in. Beata Bochińska, Christer Ericson, Rolf Sachsse, Daniel Klapsing i Wim Marseille). Mocnym punk‑ tem programu były, podzielone na 3 grupy te‑ matyczne, panele dyskusyjne: 27 maja odbył się panel poświecony designowi, 28 maja panel de‑ dykowany pojęciu design managment, a w dniu 29 maja paneliści skupili się na tematyce współ‑ czesnego systemu edukacji projektantów.

arena DESIGN

Konkurs TOP DESIGN award Konkurs TOP DESIGN award ma na celu promo‑ cję innowacyjnych rozwiązań projektowych oraz firm inwestujących w dobre wzornictwo.. Jurorzy pod przewodnictwem Pawła Balcerzaka, wiceprezesa Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, wybrali 33 produkty, które ich zdaniem najlepiej odzwierciedlają normy współ‑ czesnego wzornictwa pod względem walorów estetycznych, innowacyjności, funkcjonalności i jakości wykonania. Nagrody TOP DESIGN award 2010 zostały przy‑ znane w 6 kategoriach. • Przestrzeń biurowa: fotel recepcyjny FAN 10H, zgłaszający: PROFIm sp. z  o.o., producent: PRO‑ FIm Sp. z o.o., projekt/design: Piotr Kuchciński 


www.arenadesign.pl • www.moodform.pl

Po raz kolejny Poznań stał się stolicą designu, wydarzenia organizowane w ramach arena DESIGN zebrały bardzo pozytywne opinie zarówno w środowisku projektantów i architektów, jak i ze strony szerokiej publiczności. Tegoroczne wydarzenie odwiedziło niemal 8000 osób

• Łazienka – Wellness: umywalka AXOR, zgła‑ szający: Hansgrohe Sp. z  o.o., producent: Hansgrohe Sp. z  o.o., projekt/design:  Patricia Urquiola  • Oświetlenie: lampa MARGOT, zgłaszający:  BY‑ MORRITZ, producent: BYMORRITZ, projekt/de‑ sign: Bram van Stockim  • Przemysł i  medycyna: seks zabawka Delight Click ‘N’ Charge, zgłaszający: Fun Factory GmbH, producent: Fun Factory GmbH, projekt/design: Heinrich Maria Brüggemann • Akcesoria meblowe i  wyposażenia wnętrz: Wydruk cyfrowy Giant Wood, zgłaszający: Schattdecor AG, producent:  Schattdecor AG, projekt/design: Dział design Schattdecor AG  • Przestrzeń domowa: kolekcja Pook Pook, zgła‑ szający: Vox Industrie S.A., producent: Vox Indu‑ strie S.A.projekt/design: Michał Biernacki

Wystawy i wydarzenia W ramach tegorocznego wydarzenia odbył się szereg wystaw, które przedstawiały prace zarów‑ no doświadczonych, uznanych projektantów, jak i  młodych adeptów zawodu. Można było zoba‑ czyć m.in. prezentowany wcześniej w Mediolanie projekt serwantki autorstwa Karoliny Tylki czy biodegenarowalny, kojarzący się z  pojemnikami na jajka fotel MobiUse, zaprojektowany przez Jana Kochańskiego z myślą o imprezach masowych. Interesujące wystawy przygotowała grupa młodych designerów PG13, która pod prze‑ wodnictwem Tomka Rygalika prezentowała eksperymentalny proces powstawania mebla, oraz miesięcznik Weranda, który dla proekolo‑ gicznych fanów designu zorganizował wystawę PROECODIZAJN, poświęconą ekologicznemu, świadomemu wzornictwu. moodFORM

Premierowy moodFORM Równolegle z arena DESIGN odbyła się premiero‑ wa edycja Targów Designu moodFORM. Jest to propozycja wystawiennicza dla osób zaintereso‑ wanych najnowszymi tendencjami i praktykami w zakresie projektowania. Ich ideą jest zwrócenie uwagi na otaczające człowieka,  często zaska‑ kujące i  unikalne, formy i  kształty. Dotyczy to niemal wszystkich sfer życia, bo „wszystko jest designem” – jak przekonują uznane autorytety w dziedzinie projektowania. Na targach swoje propozycje zaprezentowały różne branże, w  ramach ekspozcji można było spotkać zarówno nowoczesne rozwiązania z za‑ kresu wyposażenia i  wykończenia wnętrz i  ła‑

W ramach targów arena DESIGN odbył się panel dyskusyjny dedykowany pojęciu design managment

zienek, jak i zapoznać się nowymi pomysłami na kreowanie wizerunku marki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także premiera nowej linii mebli NOTI COLORS BY DESIGNERS GUILD, prezentowana w  ramach Targów Designu moodFORM oraz przedstawio‑ ne przez firmę Rosenthal najnowsze wzory wa‑ zonów z kolekcji Studio Line. W przestrzeni wystawienniczej wydzielone zo‑ stały specjalne strefy: AT HOME kuchnia & łazienka • oświetlenie • meble •  akcesoria wykończeniowe •  wokół stołu •  sprzęt AGD i RTV • tkaniny dekoracyjne • ścienne systemy dekoracyjne • fashion • wokół dziecka • „funky food” OUT SIDE samochody •  aranżacje przestrzeni pu‑ blicznych • projekty domów, mieszkań – nierucho‑ mości • miejski design – graficzny system informacji BE FREE żeglarstwo i sporty wodne • sprzęt sporto‑ wy • sprzęt komputerowy • telefony komórkowe AT WORK office • website design • komunikacja wi‑ zualna • maszyny  

opr. Anna Adamska

Kolejna edycja targów arena Design i moodFORM odbędzie się w dniach 2-5 czerwca 2011 2/2010

27


TARGOWE RELACJE

www.homedecor.pl

Targi WYPOSAŻENIA I WYSTROJU WNĘTRZ

Wszystko dla wnętrza Kolejna, majowa edycja Targów Wyposażernia i Wystroju Wnętrz HOME DECOR po raz pierwszy zorganizowana została w zmienionej formule. W tym roku HOME DECOR przekształciło się w wydarzenie o stricte biznesowym charakterze. Targom towarzyszył Salon Oświetlenia i Techniki Oświetleniowej LUMINEXPO, w ramach którego przedstawione zostały najnowsze rozwiązania z zakresu oświetlenia wewnętrznego, oświetlenia zewnętrznego, źródeł światła oraz komponentów i akcesoriów oświetleniowych.

Z

aproszenie do udziału w targach HOME DECOR skierowane zostało do profe‑ sjonalnych klientów (w tym detalistów, hurtowników, przedstawicieli sieci handlo‑ wych), a  także do projektantów, architektów i  deweloperów. W  czasie trwania targów mogli oni zapoznać się z  bogatą ofertą producentów i usługodawców działających zarówno w branży wyposażenia, jak i  wykończenia wnętrz. Trady‑ cyjnie podczas targów zaprezentowane zostały tekstylia, dekoracje, usługi aranżacji wnętrz oraz wyposażenie pokoju, nowością zaś były tematy związane z łazienką, domowym spa, czy wykoń‑ czeniem ścian i podłóg. HOME DECOR

Prelekcje i warsztaty Dużym powodzeniem cieszył się zarówno pro‑ gram hosted buyers, jak i oferowana wystawcom możliwość multimedialnej prezentacji własnej firmy w przestrzeni speaker’s corner, która została zaaranżowana w  ramach wystawy Etno TRENDY. Gościem specjalnym tej przestrzeni była odno‑ sząca sukcesy w  kraju i  za granicą projektantka Ewa Minge, której wykład „Moda, sztuka i  biznes w odniesieniu do wnętrz” wzbudził duże zaintere‑

sowanie wśród odwiedzających targi i zgromadził szerokie audytorium słuchaczy zainteresowanych nowymi rozwiązaniami na rynku wyposażenia wnętrz. Przestrzeń speaker’s corner w  drugim dniu targów należała do dr. Marka Borowińskiego, który poprowadził całodniowe warsztaty dotyczące W ciągu trzech dni nowoczesnej aranżacji przestrzeni ekspozycję targów handlowej, sprzyjającej wzrostowi HOME DECOR w liczbach odwiedziło blisko sprzedaży. Uczestnicy warsztatów Tegoroczne, debiutujące w nowej 6000 profesjonalmieli wyjątkową okazję zapoznać formule targi HOME DECOR zgro‑ nych zwiedzających. się z fachową wiedzą z zakresu psy‑ madziły około 200 wystawców. chologii sprzedaży i visual merchan‑ To niemal dwukrotnie więcej niż disingu. w  roku poprzednim. Wśród nich znalazło się około 50 firm z  zagranicy. W ciągu trzech dni ekspozycję targów odwiedziło blisko Etniczne inspiracje 6000 profesjonalnych zwiedzających. Centralnym punktem tegorocznej ekspozycji HOME DECOR była 400-metrowa wystawa Etno LUMINEXPO TRENDY, w  ramach której zaprezentowano me‑ ble, dekoracje okien i  łóżek, akcesoria, tekstylia, pościele, ręczniki i  inne artykuły wyposażenia Jeszcze więcej światła wnętrz inspirowane motywami etnicznymi i fol‑ Po raz kolejny w  czasie trwania targów HOME kowymi. Wystawa skierowana do handlowców, DECOR zorganizowany został Salon Oświetlenia właścicielcieli i  pracowników salonów wyposa‑ i Techniki Oświetleniowej LUMINEXPO, w ramach żenia wnętrz spotkała się z dużym zainteresowa‑ którego przedstawione zostały najnowsze rozwią‑ niem zarówno wystawców, jak i profesjonlanych zania z zakresu oświetlenia wewnętrznego, oświe‑ zwiedzających. tlenia zewnętrznego, źródeł światła oraz kompo‑ nentów i  akcesoriów oświetleniowych. Salon odwiedzali głównie klienci profesjonalni, a wśród nich przedstawiciele super- i hipermarketów, sieci handlowych, sklepów internetowych z artykułami wyposażenia wnętrz, działu zakupów sieci hote‑ lowych, restauracji, firm deweloperskich, a  także detaliści (osoby prowadzące sklepy). Nie zabrakło wśród zwiedzających projektantów (studia wy‑ posażenia wnętrz, architekci wnętrz, projektanci produktów, designerzy indywidualni, plastycy, pracownicy i  studenci ASP) oraz deweloperów.. Ich obecność potwierdzała, że LUMIEXPO to wy‑ darzenie, które warto odwiedzać, gdyż prezen‑ towane są tu nowości i premiery rynkowe, które często wyznaczają trendy w branży. 

Przestrzeń speaker’s corner w drugim dniu targów należała do dr. Marka Borowińskiego, który poprowadził całodniowe warsztaty dotyczące nowoczesnej aranżacji przestrzeni handlowej, sprzyjającej wzrostowi sprzedaży

28

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y

opr. Anna Adamska

Kolejna edycja targów HOME DECOR i LUMINEXPO odbędzie sie w dniach 1-3 czerwca 2011


shoes.mtp.pl

Targi OBUWIA, SKÓRY I WYROBÓW SKÓRZANYCH

Złoty Medal MTP

Targi, które dyktują trendy W maju odbyła się wiosenna edycja Targów Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych BTS. W czasie trwania targów zaprezentowane zostały najnowsze kolekcje na sezon jesień-zima 2010/2011.

W

ramach targowej ekspozycji podzie‑ lonej na dwa obszary  tematyczne – Trend i Tech zaprezentowane zostały nowości rynkowe i  premiery targowe, a  wśród nich: kolekcje obuwia, odzieży i galanterii skórza‑ nej, a także skóry, komponenty, akcesoria obuw‑ nicze i kaletnicze oraz maszyny i technologie dla branży obuwniczo-skórzanej sygnowane przez ponad 80 marek. Z ofertą handlową wystawców m.in. z  Polski, Włoch oraz Portugalii zapoznało się 533 profesjo‑ nalnych zwiedzających. Targi BTS to dwa dni spo‑ tkań handlowych, kontraktacji gotowych kolekcji obuwia, odzieży i  akcesoriów, a  także platforma edukacji oraz wymiany doświadczeń.

BTS

Branżowe know-how Uwagę zwiedzających zawodowo związanych z branżą obuwniczo-skórzaną przyciągał przy‑ gotowany wspólnie z partnerami, merytoryczny program wydarzeń o charakterze szkoleniowym,. Specjalistyczne seminaria i  prelekcje ekspertów dostarczyły handlowcom oraz producentom branżowego know-how na temat tendencji mody w obuwiu na sezon jesień-zima 2010/2011, a także praktycznych porad i wskazówek, jak pro‑ wadzić rozmowy sprzedażowe z trudnym klien‑ tem oraz jak dziś skutecznie sprzedawać obuwie w  salonie obuwniczym. Seminaria odbyły się w specjalnej przestrzeni speaker’s corner. Okazją do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń na temat obecnej i  przys0złej kondycji branży, jak również kierunku rozwoju targów było spotkanie zorganizowane pierwszego dnia targów przez Polską Izbę Branży Skórzanej. 

opr. Marzena Banasz

Kolejna edycja targów BTS odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 2 września 2010

BTS: Skóra bydlęca galanteryjna PORTO, Zakład Garbarski s.c. H. Adamczak, A. Kucharczyk, Radom • Stopki higieniczne do przymierzania obuwia, PPU ANDER PANTYHOSE & STOCKINGS, Tarnowskie Góry •  Botek przedszkolny wzór 22-3040, REN BUT Sp. z  o.o., Warszawa • Półbut męski sportowy wzór 901, ŁUKBUT Sp. z o.o., Łuków • Kolekcja obuwia damskiego BEAUTY of 50’S, Politechnika Radomska ,Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i  Wzornictwa, zgłaszający: Katedra Wzornictwa, Technologii Obuwia i  Odzieży, projektantka: Urszula Olszówka • Kolekcja obuwia damskiego YOU CAN DANCE, Politechnika Radomska im., Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, zgłaszający: Katedra Wzornictwa, Technologii Obuwia i Odzieży, projektantka: Tatiana Bernat


Usługi promocyjne: • e-reklama • ulotki i foldery • banery wielkoformatowe • konstrukcje reklamowe • reklama radiowa • hostessy

Poznański Magazyn Targowy - 2/2010  
Poznański Magazyn Targowy - 2/2010  

Targi – jesień 2010 Nowości atutem targów [12] Wielkie doświadczenie , wielkie możliwości Wydarzenia-nowości-atrakcje [2-11] Międzynarodowe...

Advertisement