Page 1

arena DESIGN to unikatowe spotkanie polskich i zagranicznych projektantów, ekspertów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego oraz przedsiębiorców świadomych kluczowej roli wzornictwa w strategii firmy. Jej ideą jest promocja designu najwyższej jakości oraz zachęcanie środowisk biznesowych do jego aplikacji, niezależnie od reprezentowanej gałęzi przemysłu. Dla wygody czytelników i spójności przekazu szeroki zakres prezentowanej tematyki podzielony został na pięć stref:

arena DESIGN is a unique meeting of Polish and foreign designers, experts in the field of industrial design and entrepreneurs aware of the crucial role of design in business strategy. Its idea is to promote high quality design and encourage the business community to its application, regardless of the industries represented. For the convenience of readers and consistency, the wide range of presented topics has been divided into five zones:


Ryszard Grobelny prezydent miasta Poznania Mayor of Poznań

Szanowni Państwo, w tym roku z początkiem marca obchodzimy w Poznaniu święto designu. Tegoroczna arena DESIGN będzie już piątą edycją tego wyjątkowego wydarzenia, które co roku zaznacza silną rolę Poznania jako centrum designu w Polsce. To wydarzenie stanowiące forum konfrontacji nowych trendów w światowym wzornictwie. Designerzy, entuzjaści nowoczesnych rozwiązań wraz z przedstawicielami środowisk biznesowych, po raz kolejny spotkają się w stolicy Wielkopolski, by wspólnie pochylić się nad przewodnim tematem aktualnej edycji, którym jest ergonomic design - projektowanie w służbie człowiekowi. Niezmiennie cieszy nas aktywność młodych adeptów designu oraz szkół i uczelni, których rola w tworzeniu wizerunku Poznania jako stolicy wzornictwa jest niezwykle istotna. Miasto Poznań systematycznie buduje wizerunek metropolii przyjaznej rozwojowi designu. W ubiegłym roku potencjał naszego regionu pokazany został przy okazji wystawy Perspective_S from Poznań - kompozycji mebli miejskich oraz wielu innych rozwiązań młodych projektantów z Poznania. Nowoczesne formy

4

i kształty dla przestrzeni miejskiej pokazane zostały w Mediolanie, Berlinie, Brukseli, a w Polsce pojawiły się także w Warszawie, Gdyni i Cieszynie. arena DESIGN jest wydarzeniem nieodłącznie związanym z poznańskim kalendarzem kulturalnym, a Poznań jest idealnym gospodarzem dla tego przedsięwzięcia. Twórczy klimat, który towarzyszy każdej edycji areny DESIGN, doskonale rozwija wizerunek dynamicznego i kreatywnego miasta. Co roku potencjał Poznania w zakresie designu systematycznie wzrasta – rodzą się nowe inicjatywy, rozwijają długofalowe projekty, a na mapie miasta przybywa miejsc skupionych wokół designu. Doskonale widać, że właśnie w Poznaniu energia środowisk twórczych bardzo dobrze współgra z biznesowym potencjałem całego regionu. W programie arena DESIGN odzwierciedlenie znajduje wszechstronność i kompleksowość designerskiego oblicza miasta. Oprócz interaktywnych spotkań, wystaw, prelekcji czy warsztatów, które spragnionym wiedzy lub inspiracji co roku oferuje arena DESIGN, należy wspomnieć również o konkursie TOP DESIGN award, którego logo pojawiło się już na wielu wybitnych produktach uznanych światowych marek. Wierzę i życzę wszystkim uczestnikom i gościom inspirujących obserwacji i owocnych spotkań na tegorocznej arenie DESIGN. Ladies and Gentlemen, this year at the beginning of March we are celebrating in Poznań the feast of design. This year’s arena DESIGN will be the fifth edition of this unique event, which annually marks a strong role of Poznań as a design centre in Poland. This event is a forum for confronting new trends in the design world. Designers, enthusiasts of innovative solutions together with representatives of the business community will once again meet in the capital of Wielkopolska to focus on the guiding theme of the current edition, which is ergonomic design – design in the service of man. Invariably, we welcome the activity of young students of design as well as schools and universities whose role in creating the image of Poznań as the

capital city of design is extremely important. The City of Poznań systematically builds the image of a metropolis friendly to the development of design. Last year, the potential of the region was shown at the exhibition Perspective_S from Poznań – the composition of urban furniture and many other solutions by young designers from Poznań. Modern forms and shapes for the urban space were shown in Milan, Berlin, Brussels, and in Poland they also appeared in Warsaw, Gdynia and Cieszyn. arena DESIGN is a fixed item in the cultural calendar of Poznań, and Poznań is an ideal host for this project. The creative atmosphere that accompanies each edition of arena DESIGN perfectly develops the image of a dynamic and creative city. Every year, the potential of Poznań in design is increasing – new initiatives are born, long-term projects develop, and the number of places centered around design in the city map is growing. You can perfectly see that in Poznań the energy of creative circles fits well with the business potential of the region. The program of arena DESIGN reflects the versatility and complexity of the designer face of the city. In addition to interactive meetings, exhibitions, lectures and workshops, which every year arena DESIGN offers to those thirsty of knowledge and inspiration, I should also mention the TOP DESIGN award competition, whose logo has already appeared on many great products of recognised global brands. I believe and I wish all the participants and guests inspiring observations and fruitful meetings at this year’s arena DESIGN.

Ryszard Grobelny prezydent miasta Poznania Mayor of the City of Poznań


Andrzej Byrt prezes zarządu Chairman of the Board of Directors Międzynarodowe Targi Poznańskie

Szanowni Państwo, design – wzornictwo to pojęcie, które obejmuje coraz więcej aspektów naszego życia. Z jednej strony mieści w sobie postulaty o doskonałej formie, ergonomicznym dopasowaniu do potrzeb odbiorcy, funkcjonalności i wygodzie, z drugiej jego nadużywanie powoduje dewaluację znaczenia. Mówimy o projektowaniu wzorów w kontekście niemal wszystkiego: nie tylko przedmiotów i usług, ale też ścieżki kariery, przestrzeni publicznej, nawet macierzyństwa czy ojcostwa, a sam design jest często postrzegany jako funkcja stylu życia, a nie działanie, którego celem jest tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań podnoszących jakość naszej codzienności. Taka niejednoznaczność w odbiorze tego pojęcia jest jednocześnie jego zaletą, jak i wadą – w każdym przypadku jest znakiem czasu. Przeciwstawiając się dewaluacji designu, pokazujemy wzornictwo doskonałej jakości, posiadające moc kreowania naszego otoczenia i jakości życia. Zwracamy też uwagę na jego rolę w procesie produkcyjnym i szukamy przykładów na to, że dobry design to synonim realnych korzyści finansowych. Wyrazem tego, w jaki sposób postrzegamy design jest między innymi jeden z filarów wydarzenia arena DESIGN – prestiżowy konkurs TOP DESIGN award.

Wystawa nominowanych produktów pokazuje, jak ważną rolę może i powinno pełnić wzornictwo w różnych dziedzinach przemysłu i w jaki sposób projektowa jakość przekłada się na opłacalność produkcji, cenę i popularność towarów. Listę zwycięzców wyłonionych przez międzynarodowe jury poznamy podczas wernisażu arena DESIGN 2013. Budowaniu mostów pomiędzy światem designu i biznesu oraz pokazywaniu realnych korzyści płynących z inwestowania w wysokiej jakości wzornictwo służą wystawy, projekcje oraz wykłady. Tematem przewodnim programu tej edycji arena DESIGN jest design ergonomiczny. W dyskusjach na temat funkcjonalności projektów oraz ich bezpieczeństwa i wygody wezmą udział projektanci z kraju i Europy, między innymi goście specjalni wydarzenia – projektantki ze szwedzkiej grupy Front Design: Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken i Anna Lindgren. Oddając w Państwa ręce katalog arena DESIGN 2013, mam nadzieję, że będzie on przewodnikiem po tym unikatowym spotkaniu świata wzornictwa i gospodarki. Jako przedstawiciel tego drugiego życzę Państwu oraz sobie, aby udział w tym wydarzeniu stał się motywacją i inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań oraz dróg prowadzących do zadowolenia odbiorcy, a co za tym idzie do odniesienia rynkowego sukcesu. Ladies and Gentlemen, design is a term that covers more and more aspects of our lives. On the one hand, it contains the demands for perfect form, ergonomic fit to the needs of customers, functionality and comfort, and on the other, its abuse causes devaluation of the matter. We are talking about designing in the context of almost everything: not only items and services, but also career path, public space, even motherhood or fatherhood, and design itself is often seen as a function of lifestyle rather than an activity which aims at creating new, innovative solutions to improve the quality of our everyday life. This ambiguity in the perception of this concept is both an advantage and disadvantage – in any case, it is a sign of the times. Opposing to the devaluation of design, we present design of excellent quality, with the power

to create our environment and quality of life. We also emphasise its role in the production process, and we are looking for examples of good design that is synonymous with real financial benefits. An expression of our perception of design is, among other things, one of the pillars of arena DESIGN – the prestigious TOP DESIGN competition. The exhibition of nominated products shows an important role that design can and should play in the various industries and how the quality of design translates into profitability of production, price and popularity of goods. The list of winners selected by an international jury will be announced at the opening of arena DESIGN 2013. Exhibitions, screenings and lectures are used to build bridges between the worlds of design and business, and show the real benefits of investing in high-quality design. The theme of this edition of arena DESIGN is ergonomic design. Discussions about the functionality of designs and their safety and comfort will be attended by designers from Poland and Europe, including special guests of the event – the designers of the Swedish Front Design Group: Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken and Anna Lindgren. Presenting the catalogue of arena DESIGN 2013, I hope that it will be a guide to this unique meeting of the world of design and economy. As a representative of the latter, I wish you and myself that participation in this event becomes the motivation and inspiration to look for new solutions and roads leading to customer satisfaction, and hence to commercial success.

Andrzej Byrt prezes zarządu Chairman of the Board of Directors

5


GOŚĆ SPECJALNY / SPECIAL GUEST

6


GOŚĆ SPECJALNY / SPECIAL GUEST

FORUM to serce projektu arena DESIGN, strefa najważniejszych wydarzeń. Miejsce spotkań z wybitnymi osobowościami świata designu i architektury, wykłady i dyskusje. FORUM to miejsce uroczystego otwarcia wydarzenia arena DESIGN 2013 oraz ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie TOP DESIGN award 2013.

FORUM is the heart of arena DESIGN project, hosting the most significant events. A venue for lectures and discussions, a meeting place of illustrious designers and architects. FORUM will host the grand opening of the arena DESIGN 2013 event and the announcement of results and the award ceremony of the TOP DESIGN award 2013 competition. 7


GOŚĆ SPECJALNY / SPECIAL GUEST

One of the most recognizable collections of FRONT DESIGN;” Animal Hing” designed by the Swede for Moooi

FRONT DESIGN

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych kolekcji FRONT Design: ‘Animal thing’, którą Szwedki zaprojektowały dla Moooi

8


GOŚĆ SPECJALNY / SPECIAL GUEST

FRONT Page dla marki KARTELL - gazetnik niczym otwarte strony czasopisma FRONT Page for KARTELL - magazine rack captures the form of the turning pages of a magazine

Lampa SVARVA z kolekcji IKEA PS – przykład dobrego designu w przystępnej cenie SVARVA lamp from IKEA PS collection - an example of good design at an affordable price

Szwedzką grupę projektową FRONT DESIGN tworzą Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken i Anna Lindgren. Projekty FRONT DESIGN oparte są na wspólnych dyskusjach i eksperymentach, a obiekty często przekazują jakąś historię. Na przykład część procesu projektowego grupa powierzyła zwierzętom, komputerom i maszynom. Celem FRONT DESIGN jest projektowanie przedmiotów będących odpowiedzią na stale zmniejszające się wnętrza oraz eksperymenty polegające na tworzeniu obiektów z wybuchów oraz zainspirowanych magią. Ich projekty opierają się na wspólnych dyskusjach i poszukiwaniach. Grupa FRONT DESIGN współpracowała do tej pory z konstruktorami robotów, rzeźbiarzami stosującymi piły mechaniczne, magikami, hutnikami, inżynierami i pirotechnikami. Grupa FRONT DESIGN tworzyła produkty m.in. dla marek: Kartell, Established and Sons, Moroso, Moooi. Więcej informacji: www.frontdesign.se

9


GOŚĆ SPECJALNY / SPECIAL GUEST The Swedish design group FRONT are: Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken and Anna Lindgren. FRONT’S work are based on common discussions and experiments and the objects often communicate a story. As an example, they have assigned part of the design process to animals, computers or machines. They aim to constantly change an interior, create objects with explosions, robotic furniture and a range of furniture inspired by their fascination with magic. Collaboration is an important part of their work. FRONT DESIGN has so far worked with robot engineers, a chainsaw sculptor, magicians, glass blowers, electro engineers, snakes and pyro-technicians amongst many others. FRONT has created products for among others: Kartell, Established and Sons, Moroso, Moooi, Porro, and Höganäs Keramik. See more at: www.frontdesign.se

Gentle Chair – krzesło zaprojektowane dla marki Porro zostało nagrodzone Interior Innovation Award 2012 podczas targów IMM Cologne Gentle Chair for Porro has been awarded the Interior Innovation Award 2013 on the occasion of the IMM Cologne

Soft Wood Sofa Tkanina z nadrukiem fotorealistycznego drewna na tapicerowanej kanapie. Niezwykłe odkrywanie różnicy między doświadczeniem wizualnym i dotykowym. Zaprojektowana dla MOROSO A textile with photorealistic wood print is covering the upholstered sofa. An unique exploration of the difference between the visual and tactile experience. Designed for MOROSO

BLOW AWAY vase dla/for MOOOI. Grupa FRONT zdigitalizowała królewską wazę z Delft i dodała kilka parametrów do materiału w oprogramowaniu 3D, następnie waza poddana została ekspozycji na symulowany podmuch wiatru Front digitised a Royal Delft vase and added some parameters to the material in the 3D software. It was then exposed to a simulated gust of wind

10


PRELEGENCI / SPEAKERS ale pracuje również dla klientów indywidualnych, tworząc m.in. meble i wnętrza. Najświeższe projekty to: Meeting Point Stop Cafe Orlen, fotele pociągowe dla firmy Taps i Mobilna Sala Ekspozycyjno Szkoleniowa dla firmy Koło. Według Kaniewskiego kwintesencją sztuki designu jest przyjemność. Przedmiot ma działać, producentowi przynieść zysk, a użytkownikowi pożytek. Ma być bezpieczny i nieszkodliwy. A kiedy dodatkowo wywoła uśmiech – to znaczy, że to dobry design.

JANUSZ KANIEWSKI Jeden z najwyżej notowanych projektantów w polskim biznesie. Wykładowca Istituto Europeo di Design w Turynie i Royal College w Londynie. Swego czasu jedyny polski designer w zespole najsłynniejszej pracowni projektowania samochodów – Pininfarina. W rankingu na najbardziej innowacyjnych ludzi w Polsce, opublikowanym przez tygodnik Forbes, zajął drugie miejsce. Otrzymał też wyróżnienie od Noble Bank Concierge za poziom świadczonych przez siebie usług, a w Rankingu Magazynu Brief na 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie zajął 17 miejsce. Przewodniczył jury konkursu Mazda Zoom Zoom, był członkiem jury w konkursie Gdynia Jacht Design na targach Wiatr i Woda. Poprowadził pierwsze w Polsce warsztaty z projektowania samochodów (Gdynia Design Days). Pracuje z samorzadami miast i walczy o to, aby polskie miasta wyglądały lepiej, były przyjazne dla mieszkańców i turystów (projekt Ładny Kraj). Od dwóch lat przewodniczy konkursowi TOP DESIGN award, organizowanemu podczas arena DESIGN w Poznaniu. Współpracował m.in. z Fiatem, Ferrari, Lancią. W Polsce obecny poprzez studio projektowe Kaniewski Haute Design, które założył wraz z architektem Mariuszem Filipem. Świadczy usługi projektowe dla dużych marek takich jak PKN Orlen, Koło,

One of the highest praised designers in Poland. A lecturer at Istituto Europeo di Design in Turin and at the Royal College in London. There was the time when he was the only Polish designer in the Pininfarina team - the most famous car design studio. He was second in the ranking of the most innovative people in Poland published by the Forbes weekly. He has also been distinguished by Noble Bank Concierge for the excellent level of his services and ranked 17th on the list of the 50 most creative people in business published by the Brief magazine. He presided over the jury of the Mazda Zoom Zoom competition and was a jury member for the Gdynia Jaccht Design competition held at the WIND and

WATER Fair. He ran the first in Poland car design workshops (Gdynia Design Days). As part of his project called “Ładny Kraj”, i.e. “Nice Country,” he cooperates with local self-governments, striving to make Polish cities better-looking and friendlier towards both their inhabitants and tourists. For two years he has presided over the TOP DESIGN competition held at arena DESIGN in Poznań. He has cooperated with Fiat, Ferrari and Lancia. In Poland he has his own design studio called Kaniewski Haute Design, which he set up together with architect Mariusz Filip. He provides design services for major brands such as PKN Orlen and Koło, but he also works for individual clients, for whom he makes furniture and interior designs. His most recent designs are: Meeting Point Stop Cafe Orlen, train seats for the Taps company and the Mobile Exposition and Training Roomfor the Koło company. The essence of design, as he understands it, is pleasure. An object should work, bring a profit to the manufacturer and a benefit to the user. It should also be safe and harmless. And if additionally it makes someone smile - it means it is a piece of good design.

11


PRELEGENCI / SPEAKERS rozwiązania, które służą ich użytkownikom, nie tylko w pracy, lecz także w wielu innych miejscach”, mówi Paulina Lundström, Marketing & Communications Director Kinnarps. Prezentację poprowadzi Anders Lundahl - ergonomista i fizjoterapeuta, wieloletni edukator Kinnarps w dziedzinie ergonomii.

KINNARPS BEZ ERGONOMII NIE MA DOBREGO DESIGNU! … a lepszy design to większa efektywność. Dobrze przemyślany design środowiska pracy przekłada się na wyższą efektywność, a także na lepsze samopoczucie pracowników. W ten sposób rozumiemy ideę holistycznego podejścia zarówno do ergonomii jak i do aranżacji przestrzeni pracy. Kinnarps jako światowy lider w dziedzinie wyposażania biur i miejsc pracy bierze udział w wielu projektach badawczych, w których koncentruje się na aspektach, mających kluczowy wpływ na efektywność i kreatywność pracowników. Kinnarps zawsze podkreśla, że ergonomia jest jednym z obszarów, w których interesy pracodawców i pracowników są całkowicie zbieżne. Ergonomia w biurze to większa wydajność pracowników, a dzięki ich lepszemu samopoczuciu – wyższa motywacja do pracy i kreatywność oraz niższe koszty spowodowane absencjami chorobowymi, czyli to, na czym zależy każdemu pracodawcy. Dla pracowników zaś ergonomia oznacza po prostu zdrowie i możliwość osiągania lepszych wyników indywidualnych. “Jako firma innowacyjna, posiadająca odpowiednie doświadczenie i wiedzę by stawić czoła wymogom przyszłości, stanowimy siłę napędową rozwoju prac nad coraz nowocześniejszym środowiskiem pracy. Nasze holistyczne spojrzenie na kwestie designu pozwala nam dostrzec znacznie więcej niż jedynie nowoczesne meble. Dla Kinnarps design oznacza dużo więcej niż tylko wygląd. Przede wszystkim - trwałe

12

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: jak stworzyć dobre pod względem ergonomicznym środowisko pracy? jak dzięki ergonomii sprawić, by czuć się lepiej w pracy? ergonomiczny przegląd – interakcje pomiędzy designem a ergonomią.

THERE IS NO GOOD DESIGN WITHOUT ERGONOMICS! … and better design means better efficiency. A well thought design of a working environment translates into better efficiency as well as improved well-being of employees. This is the way we understand the idea of an holistic approach to ergonomics and to arranging work space. As the world’s leader in the field of equipping offices and work stations, Kinnarps takes part in many research projects, focusing on key aspects that influence employees’ efficiency and creativity. Kinnarps has always stressed that ergonomics is one of the areas where the interests of an employer and those of an employee are absolutely concurrent. Ergonomics in office means higher employees’ efficiency, and dye to their improved well-being - higher motivation and creativity, as well as lower costs of absences caused by sickness, which is what every employer strives for. As for employees, ergonomics means better health and a possibility to achieve better individual results. “As an innovative company that possesses the necessary experience and knowledge to face the requirements set by the future, we are the drive force behind the development of an ever modern work environment. Our holistic approach to design issues enables us to see much more than just modern furniture. To Kinnarps design is more than just the looks – first of all it means durable solutions that serve their users not just at work but also in other places”, as Paulina Lundström, Marketing & Communications Director at Kinnarps, puts it.

The presentation is going to be moderated by Anders Lundahl - ergonomist and physiotherapist, an ergonomics teacher at Kinnarps for many years. MAIN ISSUES: how to create a good working environment, ergonomic wise? how to make oneself feel better at work using ergonomics? general ergonomic survey – interactions between design and ergonomics.

BEZ ERGONOMII NIE MA DOBREGO DESIGNU! CZWARTEK 7 MARCA, GODZ. 12.00-13.00, FORUM arena DESIGN, PAWILON 5 THERE IS NO GOOD DESIGN WITHOUT ERGONOMICS THURSDAY, 7TH MARCH, 12.00 P.M. – 1.00 P.M. ARENA DESIGN FORUM, PAVILION 5


WYKŁADY / LECTURES

KONFERENCJA DESIGN THINKING - KOOPERACJA ZAMIAST KONKURENCJI

WARSZTAT | WORKSHOP 1.0 WORLDWIDE MARSHMALLOW CHALLENGE ŚRODA 6 MARCA, GODZ. 11.00-13.00, SALA WARSZTATOWA W PAWILONIE 5 WEDNESDAY, 6TH MARCH, 11.00 A.M.-1.00 P.M. WORKSHOP AREA IN PAVILION 5

PROWADZĄCY / MODERATORS: Iwona Gasińska-Mulczyńska, Design Thinking Poznan

WARSZTAT | WORKSHOP 2.0 KREOWANIE WYJĄTKOWYCH DOŚWIADCZEŃ KLIENTÓW / CREATING UNIQUE CUSTOMER EXPERIENCE ŚRODA 6 MARCA, GODZ. 15.00-17.00, SALA WARSZTATOWA W PAWILONIE 5 WEDNESDAY, 6TH MARCH, 3.00 P.M.-5 P.M. WORKSHOP AREA IN PAVILION 5

PROWADZĄCY / MODERATORS: Caspar Siebel, Andy Dunn

Konferencja ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania metodologii Design Thinking w różnych branżach i dyscyplinach. Po zaprezentowaniu metody, jej potencjału (kreatywnego i biznesowego) i zasad pracy w ramach Design Thinking, pokazane zostaną polskie wdrożenia z wykorzystaniem tej metody. Wnioski z wdrożeń posłużą za przesłanki do dyskusji nad zaletami i korzyściami oraz wadami i zagrożeniami płynącymi z zastosowania Design Thinking przez polskie firmy. Paneliści: Caspar Siebel, Andy Dunn Prowadzący: Marcin Chłodnicki

Jest certyfikowanym trenerem, ukończył wzornictwo przemysłowe na Politechnice w Eindhowen i Service Design na Mhmk w Monachium. Prowadzi warsztaty z service design thinking i treningi z wykorzystania technik improwizacji w zarządzaniu. Autor publikacji do Touchpoint. Projektant i facylitator zespołów projektowych. Przeprowadzi warsztat dot. projektowania user experience design w usługach oraz warsztat uświadamiający rolę i zadania lidera zespołu w procesie projektowania.

DESIGN THINKING CONFERENCE - COOPERATION INSTEAD OF COMPETITION The conference is aimed to present the capabilities offered by using Design Thinking methodology in various business branches and disciplines. After providing DesignThinking methods, its (creative and business) potential and the rules that govern operating within DesignThinking, examples of implementing the method in Poland are going to be presented. The conclusions drawn based on implementation in Poland will serve as premise to hold a discussion on qualities and advantages, as well as drawbacks and risks, resulting from the use of Design Thinking by Polish companies. Panellists: Caspar Siebel, Andy Dunn Moderator: Marcin Chłodnicki

14

CASPAR SIEBEL

He is a certified coach who graduated industrial design at Eindhoven University of Technology and service design at Munich MHMK. He runs service design thinking workshops as well as courses on how to apply improvisation techniques in management. An author of several Touchpoint publications, as well as a designer and project team facilitator. He will run a workshop dedicated to user experience design in services and a workshop aimed to raise awareness aware about the role and tasks of a project leader during designing.


WYKŁADY / LECTURES

ANDY DUNN

MARCIN CHŁODNICKI

IWONA GASIŃSKA -MULCZYŃSKA

Jest service designerem, koordynatorem i trenerem technik przywództwa. Z doświadczeniem w projektowaniu, w połączeniu z głębokim zainteresowaniem ludźmi i psychologią behawioralną, Andy łączy umiejętności w coachingu i innowacji, aby pomagać rozwijać usługi zorientowane na klienta i zwiększać wydajności firmy. Pracuje w Wielkiej Brytanii i całej Europie, prowadzi warsztaty z co-designu, aby pomóc organizacjom wykorzystać wartość projektowania i stosowania kreatywnych metod tworzenia zmian.

Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Service Design Network, European Academy of Marketing i współzałożyciel SDN Polska. Twórca metodologii wzornictwa usług (service design management) dla IWP, członek jury konkursu Dobry Wzór. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, poradnikowych i kilku książek. Współpracuje z projektantami na całym świecie, przy tworzeniu banków, ubezpieczeń, sieci handlowych, salonów dla telekomów oraz prawników, lekarzy, doradców podatkowych i in. Inicjator projektu Global Service Jam w Polsce. Jest kierownikiem studium podyplomowego „Service Design w sektorach kreatywnych” na UE w Poznaniu.

Projektantka, inicjator Design Thinking Poznań, praktyk metodologii DT od 20 lat, wykładowca School of Form, właścicielka Pracowni Wizerunku Firm, twórca programu „Nowy Ład” dla przedsiębiorstw, który na bazie narzędzi DT współtworzy systemy komunikacji w polskich przedsiębiorstwach.

He is a service designer, coordinator and leadership coach. Experienced in designing combined with a deep interest in people and behavioural psychology, Andy uses both his coaching abilities and innovation in order to help develop customer-orientated services and to increase company efficiency. He works both in Great Britain and in whole Europe, and runs co-design workshops to help organisations use the merit of designing and creative methods during the process of developing changes.

He is a lecturer at Poznan University of Economics, a member of Service Design Network, European Academy of Marketing, and a co-founder of SDN Polska. The creator of IID’s service design methodology, and a member of “Dobry Wzór” (A Good Pattern) competition Jury. He authored several dozens of science articles, guides and several books. He cooperates with designers worldwide, whether designing banks, insurance systems, retailer chains, telecom showrooms, or designing for lawyers, doctors, tax consultants and others. The initiator of Global Service Jam Project in Poland, and the manager of postgraduate „Service Design w sektorach kreatywnych” (Service Design in creative sectors) studies at PUE in Poznan.

She is a designer and the initiator of Poznan Design Thinking, practicing DT methodology for 20 years and lecturing at School of Form. The owner of Pracownia Wizerunku Firm (Company Image Laboratory), and the creator of „Nowy Ład”(New Order) programme for enterprises that co-creates communications systems for Polish enterprises using DT tools.

15


WYKŁADY / LECTURES Jednym z elementów konferencji będzie prezentacja unikalnego przykładu rozwoju produktu: projektu „Brzoza POLSKA!” zrealizowanego przez firmę Pfleiderer Grajewo SA we współpracy z firmą Interprint oraz Studio Rygalik.

KONFERENCJA - IDEE I MATERIAŁY/ CONFERENCE -IDEAS AND MATERIALS

„IDEE I MATERIAŁY – O AKTUALNYCH TENDENCJACH W PROJEKTOWANIU MEBLI I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ” Jak szerokie tendencje w designie wpływają na wzornictwo materiałów? Które z nich są obecnie najbardziej dominujące i czytelne? W jaki sposób wykorzystać techniczne i estetyczne walory materiałów, by stworzyć ciekawe projekty mebli i wnętrz? Konferencja, współorganizowana przez firmę Pfleiderer Grajewo SA oraz arena DESIGN i targi „Meble Polska”, ma na celu dostarczenie producentom, projektantom, architektom wnętrz oraz kupcom meblowym informacji na temat aktualnych światowych nurtów w projektowaniu mebli i wnętrz. Zaproszeni do udziału prelegenci podzielą się także swoimi bogatymi doświadczeniami, dotyczącymi kreatywnego wykorzystania potencjału materiałów w procesie projektowania. Trzy odmienne, uzupełniające się punkty widzenia pozwolą poznać nowe tajniki przekładania idei i pomysłów na produkty zdolne zmierzyć się z oczekiwaniami klientów i odnieść sukces rynkowy.

16

Organizatorzy zaproszą też do zobaczenia jak dekory „Brzoza POLSKA!” sprawdzają się zastosowane na meblach wybranych kontrahentów Pfleiderer, m.in. Fabryk Mebli Forte, HM Helvetia Meble Wieruszów, Stolkar, Dolmar.

“IDEAS AND MATERIALS – A WORD ON CURRENT FURNITURE DESIGN AND INTERIOR DECORATION TENDENCIES” How do design trends affect industrial design of materials? Which trends are currently the most dominant and clear? How to use the technical and aesthetical qualities of materials to make intriguing projects of furniture and interior decoration? The conference, which is being co-organised by Pfleiderer Grajewo SA, arena DESIGN and „Meble Polska” fair, is aimed to provide manufacturers, designers, interior decorators and furniture traders with information on current world movements in furniture and interior designing. Our invited lecturers will also share their experience in using the potential of materials creatively during the process of designing. Three different yet complementary points of view will allow you to learn new arcana of how to turn ideas and concepts into products capable of meeting the demands of customers and achieving success on the market. One of the points of the conference will be a presentation of a unique product solution: the project, which has been completed by Pfleiderer Grajewo SA with the assistance of Interprint and Studio Rygalik, is called “Brzoza POLSKA!”. The organizers also invite to see the “Brzoza POLSKA!” decors used in furniture of selected Pfleiderer’s contractors such as: Fabryka Mebli Forte, HM Helvetia Meble Wieruszów, Stolkar, Dolmar.

ŚRODA 6 MARCA, GODZ. 16.00-17.30, FORUM ARENA DESIGN, PAWILON 5 WEDNESDAY, 6TH MARCH, 4.00 P.M.-5.30 P.M., ARENA DESIGN FORUM,PAVILION 5


WYKŁADY / LECTURES

TOMEK RYGALIK Projektant oraz wykładowca akademicki, prowadzący pracownię projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie (PG13). Przez 2 lata pełnił także funkcję dyrektora artystycznego firmy Comforty. Zrealizował projekty dla takich marek jak DuPont/Corian, Moroso, Artek, Iker, Noti, ABR, Heal’s, Ideal Standard, Pfleiderer. Stworzył oprawę wzorniczą polskiej prezydencji w UE. Jego projekty prezentowane były na wielu wystawach, m.in. w Berlinie, Londynie, Mediolanie, Monachium, Nowym Jorku, Tokyo, Walencji.

JUSTYNA SMOLEC Architekt i projektantka wnętrz, prowadzi autorską pracownię projektową. Projektuje zarówno wnętrza mieszkalne, jak i użyteczności publicznej. Jej realizacje to m.in. Qbik Loft w Warszawie, hotel Artis w Radziejowicach, SPA Villa Park w Ciechocinku, Lofty de Girarda w Żyrardowie. Przez wiele lat związana z magazynem Dobre Wnętrze jako szef stylistów. Prowadziła w telewizji DOMO+ program „Domowa odnowa”. www.justyna-smolec.com

www.studiorygalik.com

MARIA JEGLIŃSKA Projektantka. W 2007 r. ukończyła wzornictwo przemysłowy w ECAL w Lozannie, gdzie uzyskała stypendium przyznawane przez fundację IKEA. Ma na swoim koncie współpracę z firmą: Ligne Roset, Cinna, DesignMarketo. W 2010 roku założyła własne studio badawczo-projektowe, tworzące m.in. wzory przemysłowe (meble, oświetlenie, przedmioty użytkowe), projekty wnętrz, scenografii i projekty badawcze. W 2012 roku była kuratorem i scenografem wystawy „Punkty widzenia/punkty siedzenia” na festiwalu Łódź Design. Jest współzałożycielką think tanku EESTT, koncentrującego swoje badania na krajach Europy Wschodniej. www.mariajeglinska.com 

A designer and academic lecturer that leads a design laboratory of Patterning Faculty at University of Arts in Warsaw – (PG13). He also held a position of an artistic director at Comforty for two years. He has conducted projects for brands such as: DuPont/ Corian, Moroso, Artek, Iker, Noti, ABR, Heal’s, Ideal Standard, Pfleiderer. He was also responsible for pattern setting during Polish EU presidency. His projects have been displayed at numerous exhibitions, including the ones in: Berlin, London, Milano, Munich, New York, Tokyo, Valencia. www.studiorygalik.com

An architect and interior decorator, she leads her own design studio. She designs both residential and public service interiors. Her projects include among others: Qbik Loft in Warsaw, Artis hotel in Radziejowice, SPA Villa Park in Ciechocinek, and Girarda Lofts in Żyrardów. She has been a part of ‘Dobre Wnętrze’ periodic for many years as its head of stylists. She also had her own show at DOMO+ channel called „Domowa odnowa”. www.justyna-smolec.com

A designer. In 2007 she graduated industrial design at ECAL in Lausanne where she was admitted a scholarship awarded by IKEA foundation. She has successfully collaborated with Ligne Roset, Cinna, DesignMarketo. She founded her own research-design studio in 2010 that deals with designing among others: industrial design (for the use of furniture, lighting, and objects of use), interior decorations, set decorations, and conducting research projects. In 2012 she was the curator and set decorator of ”Punkty widzenia/punkty siedzenia” exhibition at Lódź Design Festival. She is a co-founder of EESTT think tank that concentrates its research on countries of Eastern Europe. www.mariajeglinska.com

17


WARSZTATY / WORKSHOPS Polyester is a light and plastic material, easy to produce. An extensive experience of more than 20 years in working with composites in order to produce casings for medical instruments allowed Zdzisław Sobierajski to develop an innovative method of producing composite materials. Polyester, which until now has been deemed old fashioned, received a new form and in such form became both a part of modern designing and a plastic material that meets the requirements of creating ergonomic work stations. It is a fact confirmed by being awarded two consecutive titles of ‘Reddot Design Award Winner’ in 2011 and 2012. What are the technological capabilities of polyester? What can be produced by using it? Let Zdzisław Soberajski inspire you, while Quadur provides technological support.

WARSZTATY TECHNOLOGICZNE/ TECHNOLOGICAL WORKSHOPS Poliester jest plastyczny, lekki i łatwy w produkcji. Ponad 20-letnia praca z kompozytami w produkowaniu obudów do aparatury medycznej pozwoliła Zdzisławowi Sobierajskiemu na opracowanie nowoczesnej metody wytwarzania kompozytów. Staromodny dotąd poliester wszedł w nowej formie do współczesnego projektowania i stał się plastycznym materiałem odpowiadającym na potrzeby tworzenia ergonomicznych stanowisk pracy. Potwierdzają to kolejne nagrody Reddot Design Award Winner 2011 i 2012. Jakie są jego możliwości technologiczne? Co można w nim projektować? Inspirować będzie Zdzisław Sobierajski. Partnerem technologicznym jest Quadur.

18

WARSZTATY TECHNOLOGICZNE WTOREK, 5 MARCA, GODZ. 15.00-17.00, SALA WARSZTATOWA W PAWILONIE 5 TUESDAY, 5TH MARCH, 3.00 P.M.-5.00 P.M. WORKSHOP AREA IN PAVILION 5


WARSZTATY / WORKSHOPS

PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE/ PARAMETRIC DESIGN Jawor Design Studio stosuje innowacyjne podejście do projektowania, gdzie współczesny design jest wzbogacany i rozszerzany przez użycie komputacji i narzędzi cyfrowych. Projektowanie komputacyjne (z użyciem algorytmów) jest tylko kolejnym narzędziem, które gdy odpowiednio użyte, może wykreować rozwiązania piękne i jednocześnie funkcjonalne, rezonujące pomiędzy światem inżynierii i sztuki. Specjalizujemy się w architekturze parametrycznej i generatywnej wykorzystując algorytmiczne podejście przy rozwiązywaniu wyzwań projektowych. Wykorzystujemy specjalnie pisane do tego celu oprogramowanie, aby zapewnienić eleganckie, nowoczesne i ekonomiczne rozwiązania. Organizujemy także cykliczne warsztaty, prezentacje, oraz wykłady na ten temat. Podczas targów arena DESIGN będziemy prezentować drukarkę trójwymiarową ZMorph zaprojektowaną w naszym studio. Pomysł na jej powstanie zrodził się z potrzeby szybkiej fabrykacji koncepcyjnych modeli trójwymiarowych, w sytuacjach gdzie wizualizacja lub rysunki nie wystarczają do werifikacji założeń projektowych. Często drukarka służy też jako narzędzie do eksperymentów i zabawy z formą – co jest szczególnie interesujące w przypadku modeli generowanych algorytmicz-

nie, lub przy wykorzystaniu mechanizmów bazujących na biomimetyce (symulacje sztucznego życia). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż drukarka wydrukowała sporą ilość swoich własnych części samodzielnie – tym samym stając się urządzeniem samoreplikującym. Oprócz drukarki będzie można także zobaczyć modele wykonane z plastiku ABS oraz prezentacje dotyczące techniki drukowania metodą FDM.

wizualizacja fasady / visualisation of fasade Wrocław, Polska / Poland Jawor Design Studio

Jawor Design Studio employs an innovative approach in the process of designing, in which a modern design is enriched and extended through the use of digital tools and computation. Computational designing (one that employs algorithms) is yet another tool that, if properly used, allows creating both beautiful and functional solutions that resonate on the boundaries of the world of engineering science and the world of art. We specialise in parameter and generative architecture, during which we apply an algorithmic approach when solving design challenges. For that purpose we use dedicated software in order to develop elegant, modern, and cost-efficient solutions. We also organise periodical workshops, presentations, and lectures on the subject. During arena DESIGN we are going to present a three-dimensional printer called ZMorph, which was designed by our studio. The idea to create such a printer came from the need to quickly produce tree-dimensional conceptual models, whenever visualisation or drawings are not enough to verify the design basis. The printer is also often used as a tool to both experiment and play with forms, which is extremely interesting in case of models generated by algorithms or in case of using mechanisms based on biomimetics (simulations of artificial life). One should take a special notice of the fact that the printer produces a considerable amount of its components all by itself; therefore it is a selfreplicating device. Aside from our printer, the guests of arena DESIGN you also will have an opportunity to see models made of ABS plastic and presentations of FDM printing technology.

19


WARSZTATY / WORKSHOPS

DZIECIĘCE MEBLOWANKI Z VOX/ CREATIVE KIDS’ ZONE KREATYWNA STREFA DZIECKA MEBLE VOX W specjalnie zaaranżowanym miejscu, w którym rodzice odwiedzający arenę DESIGN mogą pozostawić dziecko pod opieką wyspecjalizowanych animatorów. (NIE)ZAMIESZKAŁA WYSPA W niedalekiej przyszłości, ludzkość jest w posiadaniu budulca, z którego można tworzyć zupełnie nowe światy oraz ich mieszkańców. Nam zostało przydzielone niezwykle ważne zadanie testowania wynalazku. Czy sprawdzi się w naszych dłoniach? Każdy z nas stworzy własnego mieszkańca wyspy, a potem opowie o nim i zademonstruje sposób jego poruszania. W dowolnej chwili możecie dołączyć do zabawy, wnosząc swoje pomysły i realizując je z dostępnych elementów. Informacja dla rodziców i opiekunów. W trakcie kreatywnych otwartych warsztatów, dzieci będą rozwijać swoją wyobraźnię przestrzenną i kształtować kreatywność poprzez liczne zadania twórcze. Specyfika zadań stymuluje indywidualne, kreatywne zdolności. Podczas zajęć zostaną wykorzystane metody, pozwalające na zaspokojenie wszystkich zmysłów i kanałów sensorycznych dziecka. Wszystko to odbywać się będzie w atmosferze zabawy oraz

20

wielopoziomowości doświadczeń małego człowieka. W Kreatywnej Strefie Dziecka Meble VOX zostaną użyte i kreatywnie przetestowane meble SMART BY VOX, a także ich elementy. Dzieci i rodzice dowiedzą się, że meble nie muszą być nudne i trudne do składania. Mogą integrować całe rodziny, zachęcające do konstruowania najróżniejszych połączeń. Take są meble Smart by VOX, gdzie montaż staje się najlepszą zabawą. CENA: 5 ZŁ/DZIECKO CREATIVE KIDS ZONE BY MEBLE VOX Parents visiting arena DESIGN can leave the child in the care of a specialized team in a specially arranged place. (UN) INHABITED ISLAND In the near future, mankind is in possession of building material from which can create completely new worlds and their inhabitants. We have been assigned a very important task of testing the invention. Will it work in our hands? Each of us creates own inhabitant of the island, and then talks about it, and demonstrates how it is moving. At any time you can join the fun by bringing your ideas and conversing them into reality with available elements. Information for parents and carers. During the open creative workshops, children will develop their spatial imagination and creativity through

a number of creative tasks. The specificity of tasks stimulates the individual, creative abilities. During the classes there will be used methods, allowing to satisfy all the child’s senses and sensory channels. All of this will take place in an atmosphere of fun and a multi-level experience of little child. In the Creative Kids Zone by Meble VOX, the furniture collection Smart by Meble VOX, will be used and tested. Children and parents will find out that the furniture does not have to be boring and difficult to make. It can integrate entire families, to encourage to construct various connections. This is it: furniture Smart by Meble VOX, where assembling is the greatest fun. PRICE: 5 ZŁ / CHILD

MAŁY TECHNIK Meble VOX Sp. z o.o. S.K.A Janikowo, Polska / Poland www.meble.vox.pl


TOP DESIGN to jeden z filarów wydarzenia arena DESIGN 2013. Na strefę tę składają się konkurs TOP DESIGN award 2013 oraz wystawa prezentująca nominowane produkty. Celem konkursu jest promocja doskonałego wzornictwa na światowym poziomie. Wyróżnienie prestiżowym znakiem TOP DESIGN award 2013 stanowi potwierdzenie wybitnej jakości wzorniczej produktu. Oceny zgłoszonych produktów dokonuje niezależne Jury, złożone z wybitnych specjalistów w dziedzinie designu.

TOP DESIGN is one of the fundaments of the arena DESIGN 2013 event. This zone comprises the TOP DESIGN award 2013 competition and an exhibition presenting the nominated products. The goal behind athis competition is to promote excellent design at world level. The prestigious TOP DESIGN award 2013 logo confirms an outstanding design quality of a product.Products entered to the competition will be evaluated by an independent Jury of prominent design experts.


NOMINOWANE PRODUKTY W pierwszym etapie konkursu TOP DESIGN award 2013 Jury, w składzie którego znaleźli się znamienici projektanci,przedstawiciele stowarzyszeń oraz mediów, dokonało oceny wszystkich zgłoszonych produktów. Mając na uwadze założenia konkursu, gremium to zdecydowało o zakwalifikowaniu do drugiego etapu 20 produktów reprezentujących 8 grup tematycznych. Dnia 5.03.2013 roku niezależne międzynarodowe Jury wybierze spośród nominowanych produktów laureatów, którym przyzna certyfikat, znak oraz statuetkę doskonałego wzornictwa.

NOMINATED PRODUCTS In the first stage of the TOP DESIGN award 2013 competition, the Jury of renowned designers, representatives of associations and industry media evaluated all products that have been entered. Having in mind the assumptions behind the competition, the Jury decided to qualify to a second stage 20 products representing 8 thematic groups. On 5.03.2013, an independent international Jury will select winners from the nominated products and present them with certificate of quality, logo and design statuettes.


JURY KONKURSU TOP DESIGN AWARD 2013 / TOP DESIGN AWARD 2013 COMPETITION JURY

MAREK ADAMCZEWSKI

DARIA BURLIŃSKA

FRONT DESIGN

PROJEKTANT / DESIGNER MARADDESIGN

PROJEKTANT / DESIGNER

SOFIA LAGERKVIST, CHARLOTTE VON DER LANCKEN, ANNA LINDGREN

prof. dr hab. prorektor Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk Gdańsk, Polska / Poland www.maraddesign.pl

założycielka studia projektowego DBWT founder of DBWT design studio Poznań, Polska / Poland www.dbwt.pl

Goście spacjalni arena DESIGN 2013 / special guests of arena DESIGN 2013 Sztokholm, Szwecja / Sweden www.designfront.org

24

MARIA JEGLIŃSKA

JANUSZ KANIEWSKI

PROJEKTANT / DESIGNER OFFICE FOR DESIGN & RESEARCH

PROJEKTANT / DESIGNER KANIEWSKI HAUTE DESIGN

Warszawa, Polska / Poland

Warszawa, Polska / Poland

www.mariajeglinska.com

www.kaniewskidesign.com


WOJCIECH MAŁOLEPSZY

MAREK OWSIAN

PAWEŁ ROSNER

PROJEKTANT / DESIGNER prof. nadzw. na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / professor of the Faculty of Design, Academy of Fine Arts, Warsaw prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych / president of the Association of Industrial Designers

PROJEKTANT / DESIGNER dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / dean of Architecture and Design Faculty, University of Arts in Poznan

REDAKTOR BLOGA / BLOG EDITOR

Warszawa, Polska / Poland

Polska /Poland www.lowcydesignu.pl

Poznań, Polska / Poland www.uap.edu.pl

www.spfp.diz.pl www.novoprojekt.com

MAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA

EWA TRZCIONKA

REDAKTOR NACZELNA / EDITOR IN CHIEF ELLE DECORATION Burda Publishing Polska

REDAKTOR NACZELNA / EDITOR IN CHIEF DESIGN ALIVE Wydawnictwo Presso, media+design

Warszawa, Polska/ Poland

Cieszyn, Polska / Poland

www.burdamedia.pl

www.designalive.pl

25


PRZESTRZEŃ DOMOWA / HOUSEHOLD SPACE

TEDDY BEAR

TEDDY BEAR

Projektanci szukali inspiracji w przeszłości, w trochę sentymentalnym klimacie dziecięcych zabaw, „złotym” okresie polskiego wzornictwa ( lata 50 / 60 ), dzieciństwie. Pomysł kolekcji oparty jest na potrzebach i specyficznych wymaganiach klienta, włączeniu go w proces powstawania mebla, a tym samym nawiązaniu specyficznej relacji. Rodzina nie jest zbudowana z gotowych brył: fotela, sofy, szezlonga, tylko z trzech typów siedzisk, trzech rodzajów oparć, dwóch podłokietników, ucha. Klient w zależności od swoich upodobań i wymagań bawi się bryłami, zestawia, budując fotele, sofy - większe, mniejsze, niższe, wyższe. To jak zabawa klockami. Miękkie, obłe, organiczne formy bryły pozwalają na zgodne sąsiedztwo pozornie nie przystających do siebie elementów, które „zazębiając” się tworzą sztywną konstrukcję. Taka budowa daje też nieograniczone możliwości tapicerowania mebli, na tym etapie znów możemy bawić się meblem, kontrastując kolory, faktury, desenie. Kolekcję siedzisk uzupełniają trzy stoliki - tu możliwości są trochę mniejsze. Trzy kształty – mniejsze, większe, niższe, wyższe - zestawiać możemy ze sobą.

The inspiration was found in the past, in a bit

TEDDY BEAR Projektant / Designer: Wierszyłłowski i Projektanci NOTI SP. Z O. O. Tarn.Podgórne, Polska / Poland www.noti.pl

26

sentimental atmosphere of kids’ games, in the “golden” period of polish design (1950s, 1960s), in our childhood. However, stylization and a kind of sentimental costume was not the target as much as the “feeling” at first sight. The whole idea of the collection is based on the client’s needs and specific demands. Our client is involved in the process of design and thus a specific relation is established. The family of furniture does not consist of ready blocks of armchairs, sofas or futons but of the three types of seats, three types of seat backs, two types of armrests and a special type of bolster. Clients, depending on their needs and demand, can play with the blocks matching them and connecting, and thus, forming armchairs, sofas – higher, lower, bigger, smaller. It is like playing with the lego bricks. Soft, round organic forms allow to connect seemingly not matching elements that intersect forming new shapes. This kind of solution gives also unlimited possibilities with regard to the upholstery of sofas, armchairs, seats. At this stage it is possible to play

with colors textures and patterns. The collection of seats is accompanied by three tables. With tables, however, the number of options is a bit smaller – there are three shapes: smaller, bigger, lower, higher which can be matched one with the other.


PRZESTRZEŃ DOMOWA / HOUSEHOLD SPACE

STÓŁ 4 YOU BY VOX

TABLE 4 YOU BY VOX

Kolekcję 4 You by VOX stworzono w wyniku badań zmian zachodzących w społeczeństwie. Meble odpowiadają różnym potrzebom: podnoszenia sprawności fizycznej, bliskości emocjonalnej z najbliższymi czy relaksu. Stół łączy nową formę z wielofunkcyjnością – integruje użytkowników i umożliwia wykonywanie wielu czynności jednocześnie. Składa się z dwóch blatów, a przestrzeń pomiędzy nimi można wypełnić szufladami. Na środku blatu znajduje się podłużny pojemnik umożliwiający hodowanie ziół, podgrzewanie posiłków czy dekorowanie świecami. Pojemnik można zostawić otwarty lub zamknięty, gdy chcemy stół nakryć.

The 4 You by VOX collection is a response to the changes which society is undergoing. It serves various purposes: increasing physical fitness, emotional intimacy with our loved ones or relaxation. The Table combines a new form with multi-functionality – it integrates its users and allows performing various activities simultaneously. It consists of two table tops and the space between them can be filled with drawers. The middle of the table top includes a long container which can be used to grow herbs, warm up meals, or can be decorated with candles. The container can be left open or closed, if you want to set the table.

STÓŁ / TABLE 4 YOU BY VOX Projektant / Designer: Joanna Leciejewska, Piotr Kuchciński Meble VOX Sp. z o.o. S.K.A Janikowo, Polska / Poland www.meble.vox.pl

27


PRZESTRZEŃ DOMOWA / HOUSEHOLD SPACE

ŁAWKA DO STOŁU 4 YOU BY VOX

BENCH FOR THE TABLE 4 YOU BY VOX

Kolekcję 4 You by VOX stworzono w wyniku badań zmian zachodzących w społeczeństwie. Meble odpowiadają różnym potrzebom: podnoszenia sprawności fizycznej, bliskości emocjonalnej z najbliższymi czy relaksu. Ławka 4 You by VOX jest prostym i estetycznym siedziskiem. Zaokrąglone krawędzie zwiększają bezpieczeństwo. Nogi ławki można „ubrać” w wełnianae skarpety. Ławka jest częścią kolekcji 4 You by VOX i uzupełnieniem stołu.

The 4 You by VOX collection is a response to the changes which society is undergoing. It serves various purposes: increasing physical fitness, emotional intimacy with our loved ones or relaxation. The Bench 4 You by VOX is a simple and aesthetic seat. Rounded edges increase safety. The bench’s legs can be “dressed” in woolen socks. The bench is part of the 4 You by VOX collection and a supplement to the table.

ŁAWKA DO STOŁU / BENCH FOR THE TABLE 4 YOU BY VOX Projektant / Designer: Joanna Leciejewska, Piotr Kuchciński Meble VOX Sp. z o.o. S.K.A Janikowo, Polska / Poland www.meble.vox.pl

28


PRZESTRZEŃ DOMOWA / HOUSEHOLD SPACE

KRZESŁO 4 YOU BY VOX

CHAIR 4 YOU BY VOX

Krzesło z kolekcji 4 You by VOX to przykład projektowania zrównoważonego i uniwersalnego. Proste, o nowoczesnej formie siedzisko, w dyskretny sposób kryje w sobie wiele udogodnień dla osób starszych z problemem ze wstawaniem. Projekt krzesła rozwiązuje problem siadania bokiem, które jest bardzo charakterystyczne dla ludzi starszych – tzw. siadanie kontrolowane. Wygodne siedzisko obraca się o 360 stopni, pozwalając na swobodną zmianę pozycji. Oparcie zapewnia wygodne podparcie pleców, a dodatkowa półka daje wsparcie przy wstawaniu.

The Chair 4 You by VOX is an example of balanced and universal design. A simple seat with a modern form discretely hides within itself many conveniences for elderly people who have difficulties standing up. The chair’s design solves the issue of sitting sideways, which is characteristic for older people – the so called controlled sitting. The comfortable seat has full 360 degree rotation, allowing to easily change your position. The backrest ensures comfortable support for the back and an additional ledge provides support while standing up.

KRZESŁO / CHAIR 4 YOU BY VOX Projektant / Designer: Aleksandra Pięta, Piotr Kuchciński Meble VOX Sp. z o.o. S.K.A Janikowo, Polska / Poland www.meble.vox.pl

29


KUCHNIA / KITCHEN

ZLEWOZMYWAK RAPSODIA

RAPSODIA KITCHEN SINK

Zlewozmywak Rapsodia, powstały z gwarantującej trwałość mieszaniny piasku kwarcowego i wysokogatunkowej żywicy akrylowej, to nie tylko finezyjny kształt, ale przede wszystkim funkcjonalność. Długi na 86 cm i szeroki na 50 cm, z pojemną i proporcjonalną komorą pasującą do podbudowy 60 cm umożliwia komfortowe mycie masywnych naczyń, zaś starannie wyprofilowany ociekacz pełni funkcję dodatkowego blatu roboczego. Skuteczny i szybki odpływ wody zapewnia 3,5-calowe sito inteligentnie zamaskowane stalową nakładką. Całości dopełnia subetlnie mieniąca się, antyseptyczna powierzchnia w kolorze szarym. Projekt zlewozmywaka Rapsodia jest dziełem absolwentki łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych – Bogumiły Zawady.

Rapsodia kitchen sink, made from the mixture of quartz sand and high grade acrylic resin, is not only sophisticated in shape, but above all it is functional. In size of 86 x 50 cm, with spacious and proportional bowl suitable for 60 cm - long cabinet, it enables comfortable and easy dish washing, while neatly designed draining - board makes work space bigger. An efficient water outflow is possible thanks to 3,5inch drainage, cleverly hidden under the stainless steel cover. Image is complemented Rapsodia has been designed by a graduate of Lodz Academy of Art - Bogumiła Zawada.

RAPSODIA ZLEWOZMYWAK / SINK Deante Sp. J. Łódź, Polska / Poland www.deante.pl

30


ŁAZIENKA, WELLNESS / BATHROOM, WELLNESS

UMYWALKA ASTRID

ASTRID WASHBASIN

Umywalka wolnostojąca wykonana w technologii lanego marmuru. Przeznaczona do wnętrz prywatnych i użytku publicznego, o wyjątkowym, organicznym kształcie inspirowanym naturą.

Freestanding washbasin made in cast marble technology. Designed for private and public spaces, with a unique, organic shape inspired by nature.

ASTRID UMYWALKA / WASHBASIN Projektant / Designer: Krzysztof Nowak MARMITE S.A. Dopiewo, Polska / Poland www.marmite.eu

31


ŁAZIENKA, WELLNESS / BATHROOM, WELLNESS

UMYWALKA LOTTA

LOTTA WASHBASIN

Umywalka nameblowa wykonana w technologii lanego marmuru. Nowatorski kształt, uchwyt na ręcznik zintegrowany z umywalką, niestandardowy szczelinowy odpływ z rekomendowanym płytkim syfonem umożliwiający lepsze wykorzystanie wnętrza szuflady szafki znajdującej się pod umywalką.

Furniture washbasin made in cast marble technology. The innovative design, towel holder integrated with a sink, a custom slot outlet with a shallow trap recommended for better use of the interior of the cabinet drawers underneath the sink.

LOTTA UMYWALKA / WASHBASIN Projektant / Designer: Krzysztof Nowak MARMITE S.A. Dopiewo, Polska / Poland www.marmite.eu

32


ŁAZIENKA, WELLNESS / BATHROOM, WELLNESS

GROHE POWER&SOUL

GROHE POWER&SOUL

Prysznice GROHE Power&Soul™ Comopolitan zostały stworzone z myślą o nastrojach i potrzebach. Cztery innowacyjne rodzaje strumienia oferują wspaniałe doznania. Wraz z wprowadzeniem nowego przełącznika One-Click Showering, przełączanie między czterema rodzajami strumienia nigdy nie było łatwiejsze. Przełącznik One-Click Showering jest dogodnie umieszczony na tylnej części prysznica ręcznego, co umożliwia szybkie ustawienie preferowanego rodzaju strumienia natrysku.

GROHE Power&Soul™ Comopolitan showers have been created with full appreciation of your moods and needs. Four innovative spray patterns: GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray™, and Jet offer a choice of tempting experiences. And with the introduction of the new One-Click Showering – switching between the four patterns has never been easier. Conveniently positioned on the back of the hand shower and on the side of the head shower, the One-Click Showering spray selector gives you direct access to your preferred spray pattern.

COSMOPOLITAN SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA 130

COSMOPOLITAN HAND SHOWER 130

GROHE POWER&SOUL COSMOPOLITAN SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA 130 / HAND SHOWER 130 Projektant / Designer: Paul Flowers GROHE Polska Sp. z o.o. Warszawa, Polska / Poland www.grohe.pl www.grohepro.pl

33


BIURO / OFFICE

SYSTEM STOŁÓW I STOLIKÓW H2

H2 TABLES SYSTEM

Stoły H2 swym niezwykłym kształtem wykraczają poza biurowy schemat. Mimo swej optycznej delikatności konstrukcja mebli zachowuje wymaganą sztywność nawet przy zastosowaniu blatów o sporych gabarytach. W skład rodziny H2 wchodzą stoły konferencyjne o wysokości 73 cm w szerokim wyborze kształtów blatów, stoliki kawowe o wysokości 40 cm oraz stolik barowy wysoki (109 cm). Do dyspozycji jest szeroka paleta kolorów metalowej podstawy oraz wykończeń blatów (okleina naturalna, szkło lakierowane, MDF, melamina) co pozwoli bez trudu dopasować mebel do rozmaitych potrzeb estetycznych i funkcjonalnych.

The unusual shape of H2 tables breaks the office convention. Despite their optical delicacy, the design of the tables retains the required rigidity, even with the application of tops of considerable sizes. The H2 range includes conference tables with a height of 73 cm in a wide array of top shapes, coffee tables with a height of 40 cm and high bar tables (109 cm). There is a wide range of colours of the metal base and top finishing (natural veneer, lacquered glass, mdf, MFC), allowing to easily fit the piece of furniture to various aesthetic and functional needs.

SYSTEM STOŁÓW I STOLIKÓW H2 / H2 TABLES SYSTEM Projektant / Designer: Piotr Kuchciński Balma SA Fabryka Mebli Tarnowo Podgórne www.balma.com.pl

34


BIURO / OFFICE

FOTEL SORRISO

SORRISO CHAIR

SORRISO (z wł. sorriso – uśmiech) to fotel, którego cechą wyróżniającą jest elegancki, owalny kształt kubełka, podkreślony wyrazistymi, precyzyjnymi przeszyciami, dodatkowo akcentującymi styl mebla. To idealny produkt, który znajdzie zastosowanie w nowoczesnych przestrzeniach biurowych, recepcyjnych oraz domowych – świetnie sprawdzi się w open space’ach, holach, instytucjach publicznych, kawiarniach i prywatnych mieszkaniach. Dopełnieniem ciekawej bryły jest możliwość zastosowania różnych kolorów tkanin kubełka i siedziska oraz baza występująca w czterech wariantach: stelaż z metalowego pręta, okrągła, obrotowa na nogach i cztero-ramienna.

SORRISO means ‘smile’ in Italian. Distinguishing features of SORRISO armchair include elegant, oval shaped shell seat and distinct, precise stitching. The model perfectly suits the interiors of office rooms, receptions and homes. It can serve as a practical and stylish completion of open spaces, halls of public buildings, cafes or private apartments. Interesting form of the chair can be additionally enhanced by selecting different colors of shell and cushion upholstery and also choosing from four base variants: metal wire frame, round plate, swivel or fourlegged.

SORRISO FOTEL / CHAIR Projektant / Designer: Studio 1:1 Jarosław Szymański PROFIm Turek, Polska / Poland www.profim.pl

35


PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I OGRODY / PUBLIC SPACE AND GARDENS

CITY ALPHABET

CITY ALPHABET

13 brył przeznaczonych do przestrzeni publicznych i nie tylko, które połączone w odpowiedni sposób, przeistaczają się we wszystkie litery alfabetu i znaki interpunkcyjne, co daje nieograniczone możliwości tworzenia napisów, form i przekazów przestrzennych. Każda z nich ma swoją funkcję użytkową: siedziska, stoliki, zjeżdżalnie, stojaki rowerowe… Mogą być produkowane we wszystkich kolorach, a także w odpornej na warunki atmosferyczne wersji UV. Laminat poliestrowo-szklany, dodatkowo wewnętrznie wzmacniany, z którego są wykonane, charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na działania z zewnątrz.

13 blocks for public spaces and more, which various combinations gives all the letters of the alphabet and punctuation. That allows unlimited possibilities in creating titles, forms and spatial message. Each of them has its utilitarian function: seats, tables, slides, bicycle stands... They can be manufactured in any color, and also in weather-resistant UV version. Polyester-glass laminate, reinforced internally, used in production process, presents very high resistance to external influences.

CITY ALPHABET Projektant / Designer: Piotr Wełniak, Michał Bartkowiak Astrini Design Wilkowice, Polska / Poland www.astrini-design.pl

36


PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I OGRODY / PUBLIC SPACE AND GARDENS

STREAM LINE

STREAM LINE

Stream Line to betonowy element ażurowy inspirowany zjawiskami zachodzącymi w naturze, w tym przypadku linią meandrującej rzeki, ruchem strumienia wody. Celem artystycznym było stworzenie elementu nawierzchni brukowej, którego moduł dawałby szerokie możliwości układu i kompozycji, a jednocześnie, przez swoją organiczną formę, łączyłby beton z elementami natury – trawą, piaskiem, wodą. Zestawienie poszczególnych modułów w sposób jak najmniej widoczny nadaje całej kompozycji płynności i spójności.

Stream Line is openwork concrete element inspired by natural phenomena or, in this case, by the shape of a meandering river, the movement of a water stream. The artistic purpose was to create a pavement element with a module offering vast layout and composition possibilities while its organic form would combine concrete with natural elements, such as grass, sand, or water. The combination of individual modules gives the entire composition fluidity and cohesion in an almost invisible manner.

STREAM LINE Projektant / Designer: Jerzy Dobrzański LIBET S.A. Wrocław, Polska / Poland www.libet.pl

37


PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I OGRODY / PUBLIC SPACE AND GARDENS

HOVER

HOVER

Zaprojektowany został z myślą o nowoczesnych, przestronnych wnętrzach, urządzonych w minimalistycznym stylu. Kubełek sprawia wrażenie jakby był zawieszony w powietrzu. To połączenie oryginalnej stylistyki i zaawansowanej technologii. Kubełek jest tak wyprofilowany aby spełniać wszelkie wymogi ergonomii, a zastosowanie najwyższej jakości pianek wylewanych, o precyzyjnie dobranych parametrach sprawia, że sofa jest niezwykle komfortowa. Unikalną cechą jest możliwość tapicerowania kubełków w dwóch różnych kolorach tkaniny bądź skóry, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość siedzisk.Rodzina składa się z fotela, dwu- i trzyosobowej sofy oraz stolików kawowych w różnych rozmiarach.

Hover was created to match modern, spacious, minimalist style interiors. Its seat-shell supported on a light frame, gives the impression of being suspended in the air. Looking at the chair, it appears to be very subtle and delicate but in use it provides a feeling of stability and solidity to the sitter. HOVER is a fusion of an original style and hi-tech solutions. The shell seat is designed to satisfy all essential ergonomic requirements. Thanks to the use of the highest quality foam of meticulously chosen parameters, the sofa is exceptionally comfortable. Combining two colors of fabric or leather upholstery will make your chair even more unique. The system consists of an armchair, two or three seater-sofa and coffee tables in different sizes.

HOVER

Projektant / Designer: Tomek Rygalik PROFIm Turek, Polska / Poland www.profim.pl

38


OŚWIETLENIE / LIGHTING

YOU TURN ON

YOU TURN ON

Tak jak w przypadku oprawy You-Turn do zabudowy, nowe modele z rodziny You-Turn On charakteryzują się kątem wychyłu 90° i możliwością obrotu nie mniejszą niż 350°. Dzięki temu dopasowują się do otoczenia, w którym będą użyte. W nawiązaniu do nazwy oprawy, możemy dowolnie dostosować położenie źródła światła w sposób, jaki potrzebujemy.

As with the original recessed version, the newborn members in the You-Turn family can be tilted in a 90° angle, and rotated no less than 350°, establishing a customized dialogue with the environment. As the name of the fixture indicates, the user is free to turn and play with it whenever and however needed.

YOU-TURN ON Projektant / Designer: Delta Light nv. Wevelgem, Belgia / Belgium www.deltalight.com

39


OŚWIETLENIE / LIGHTING

TWEETER

TWEETER

Tweeter jest jedną z najbardziej niezwykłych nowości w kolekcji pretendującą do miana ponadczasowej klasyki opraw. Tweeter wyznacza nowy sposób regulacji opraw. Wraz z Tweeter firma Delta Light zaprezentowała ERS – Ex-centric Rotation System (zgłoszony do opatentowania). Dzięki asymetrycznemu systemowi rotacji i wychylania możemy zastosować ekstremalną regulację oprawy. Wszystko to za pomocą jednego ruchu obrotowego.

Tweeter is one of the most remarkable newcomers in the Delta Light collection, destined to become a longstanding classic. Available as ceiling recessed and ceiling surface mounted, Tweeter introduces new levels in flexibility, both in movement as in lighting application. With Tweeter Delta Light introduces the ERS – Ex-centric Rotation System (patent pending). Both versions are characterized by an asymmetrical hinge joint, combining extreme rotation and tilting abilities, all in one swift whirling motion. Tweeter recessed caters for both the residential as the professional market.

TWEETER Delta Light nv. Wevelgem, Belgia / Belgium www.deltalight.com

40


MEDIA I SPRZĘT ELEKTRONICZNY / MEDIA AND ELECTRONIC EQUIPMENT

ODKURZACZ VC6000

VACUUM CLEANER VC 6000

Podstawową cechą odkurzacza VC6000 „silentwelt” jest wysoka moc przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu. To właśnie cichość była wyróżnikiem, wokół którego zbudowany został język wzornictwa tego produktu. Obłe kształty i gładkie powierzchnie, podkreślone zdecydowanymi liniami, odpowiadają cechom produktu łączącym siłę, skuteczność i delikatność. Gładkie metaliczne powierzchnie zostały zestawione z subtelną fakturą materiału tekstylnego. Całość projektu dopełniają elementy funkcjonalne, takie jak czytelny panel sterowania i składana, wysuwająca się po naciśnięciu rączka.

Vacuum cleaner VC6000 “silentwelt” combines low noise levels with outstanding suction power. The appliance design is built entirely around its most unique quality – silent operation. Rounded shapes and smooth surfaces, emphasised with expressive lines, perfectly correspond with the product’s most distinctive features – power, performance and elegance. Smooth metallic surfaces contrasted with subtle fabric texture. The whole design is complemented with functional elements, including a user-friendly control panel and a foldable handle.

VC6000 ODKURZACZ / VACUUM CLEANER Projektant / Designer: Ergo Design Zelmer Market Sp. z o.o. Rzeszów, Polska / Poland www.zelmer.pl

41


WYPOSAŻENIE WNĘTRZ / INTERIOR FURNISHINGS

DĄB PORTLAND

PORTLAND OAK

Impress Decor Polska jest producentem papierów dekoracyjnych dla meblarstwa, branży podłóg laminowanych i wyposażenia wnętrz. Ełcka drukarnia jest częścią Grupy Impress posiadającej fabryki w Austrii, Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Brazylii i Rosji. Portland jest najnowszym dekorem o naturalnej i jednocześnie bardzo nowoczesnej strukturze.

Impress Decor Polska is a producer of decorative papers for furniture, laminate flooring and interior decoration. Plant in Ełk is a part of Impress Group with factories located in Austria, Germany, Poland, Spain, Brasil and Russia. Portland Oak is the latest decor with natural and very modern structure.

DĄB PORTLAND/ PORTLAND OAK Projektant / Designer: Daniele Merla Impress Decor Polska Sp. z o.o. Ełk, Polska / Poland www.impress.biz

42


WYPOSAŻENIE WNĘTRZ / INTERIOR FURNISHINGS

BUFA

BUFA

Nie da się ukryć, że cechą szczególną BUFY, inspirowanej ubiorem i detalami krawieckimi, są fałdy i sposób szycia. Połączenie filcu i stali nierdzewnej wprowadza BUFĘ do świata nowoczesnych mebli. Starannie ułożony i spięty po bokach filc, wraz z luźno wiszącymi sznurkami sprawia, że BUFA staję się jedynym w swoim rodzaju fotelem. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego wykroju, dwuwymiarowa płaszczyzna filcu zostaje przekształcona w formę przestrzenną poprzez ściągnięcie z dwóch stron sznurka. Plisowany materiał tworzy przestrzenny wzór, rzeźbiąc kształt BUFY w niezwykle rzeczywisty sposób.

As it is clearly evidenced by its complex stitching and folding, the BUFA Chair is inspired by tailored attire. This felt and stainless steel chair is a welcome entrant into the world of modern furniture. Carefully folded felt sides threaded together with a loose-hanging rope, make the BUFA the first of its kind. With the pull of the string on both sides, the proper pattern makes it possible to transform the two-dimensional felt into a spatial shape. The pleated material creates a spatial ornament curving the shape in the most genuine way.

BUFA Projektant / Designer: MOWO studio Landor Polska Kraków, Polska / Poland www.landor.com.pl

43


WYPOSAŻENIE WNĘTRZ / INTERIOR FURNISHINGS

STÓŁ RAPTOR RT01

TABLE RAPTOR RT01

Głównym założeniem projektanta było stworzenie wyszukanej rzeźbiarskiej biomechanicznej konstrukcji, będącej połączeniem elementów organicznych, zaczerpniętych z organizmów biologicznych i technologii czysto mechanicznej. Projekt miał być drapieżny i jednocześnie piękny. Miał wywoływać emocje. Zamysłem projektanta było, aby poszczególne elementy były raczej żywe niż martwe, tak jakby posiadały wewnętrzny szkielet, swoją anatomię, która będzie widoczna przez transparentną powłokę. Całość jednak miała być solidna, raczej niezniszczalna jak fabryczna maszyna lub szybki motor.

Designer’s main objective was to create a sophisticated biomechanical sculptural design, which is a combination of organic elements derived from biological organisms and purely mechanical technology. The project was supposed to be the rapacious, yet beautiful but above all RT01 had to arouse emotions. The designer wanted to enliven individual elements, as if they had an internal skeleton, its anatomy, which would be visible through the transparent shell. All that makes this piece of furniture is supposed to be as precise and indestructible as a factory machine or a fast motorbike.

RAPTOR RT01 RAPTOR GMBH Dystrybutor / Distribiutor: Landor Polska Kraków, Polska / Poland www.landor.com.pl

44


WYPOSAŻENIE WNĘTRZ / INTERIOR FURNISHINGS

WYSOKIE DRZWI Z LUSTREM

HIGH DOOR WITH MIRROR

Wysokie drzwi PIU Design to elegancja, nowoczesność i harmonia we wnętrzu. Ukryta ościeżnica i elementy uzupełniające powodują, iż widzimy tylko taflę skrzydła. Smuklejsze, często sięgające sufitu skrzydła (220, 240, 260, 270 cm i więcej), doskonale wpisują się w trend wnętrzarski drzwi „od razu w ścianie”. Wykończenie technologią luster akrylowych to rozwiązanie, w którym walory użytkowe i estetyczne spełniają najwyższe standardy jakości. Dodatkowym atutem drzwi PIU są ich wyjątkowe parametry akustyczne.

High PIU Design door is elegance, modernity and harmony in the interior design. We see only the surface of the leaf, frame and complementary elements are hidden. Slender, often reaching the ceiling leafs (220, 240, 260, 270 cm and more) perfectly fit interior design trends: the door is “in the wall right away”. Surface finished with acrylic mirror technology is a solution, which properties and aesthetic values fulfill the highest quality standards. An additional advantage of the PIU door is its exceptional sound proofing parameters.

MIRROR LINE

MIRROR LINE

WYSOKIE DRZWI Z LUSTREM / HIGH DOOR WITH MIRROR Producent / Producer PIU Design Sp.z o.o. Warszawa, Polska / Poland www.piudesign.pl

45


STREFA KREATYWNI Strefa KREATYWNI prezentuje osiągnięcia młodych designerów, architektów i studiów projektowych, a także instytucji wspierających rozwój designu.

THE CREATIVES CREATIVES zone presents achievements of young designers, architects, industrial design offices, as well as institutions supporting the development of design.


KREATYWNI / CREATIVES

INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest strategicznym doradcą w obszarze wzornictwa. Doradzamy przedsiębiorstwom z różnych branż, projektantom, instytucjom i samorządom. Jesteśmy jedyną w kraju firmą o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo-Rozwojowym, zajmującym się systemowo wzornictwem. Realizujemy projekty komercyjne o charakterze doradczym, edukacyjnym i promocyjnym. Mamy 63-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe w zakresie wzornictwa, ergonomii i zarządzania.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego / Institute of Industrial Design www.iwp.com.pl

INSTITUTE OF INDUSTRIAL DESIGN The Institute of Industrial Design acts as a strategic advisor in the field of design. We provide advice to companies from various sectors, designers, institutions and self-governments. We are the only company in Poland with the status of a scientific unit and a Research and Development Centre systematically engaged in design. We conduct commercial projects of an advisory, educational and promotional nature. For 63 years, we have been promoting and managing design and new product development. Our R&D projects cover such fields as design, ergonomics and management.

48


KREATYWNI / CREATIVES

STOWARZYSZENIE PROJEKTANTÓW THE ASSOCIATION OF INDUSTRIAL DESIGNERS FORM PRZEMYSŁOWYCH Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych istnieje od 1963 roku. Skupia ok. 100 członków, profesjonalistów w dziedzinie projektowania z głównych ośrodków w Polsce. Jest członkiem BEDA - Bureau of European Design Associations (od 2005 r.). Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: zrzeszanie projektantów dla promowania i upowszechniania roli wzornictwa w środowiskach reprezentujących działalność badawczo-rozwojową, zarządzanie, wytwórczość, marketing oraz przedstawicieli konsumentów; dbałość o wysoki poziom twórczy i etyczny projektantów wzornictwa, w celu zapewnienia właściwego udziału tej dziedziny w kształtowaniu kultury materialnej kraju w warunkach gospodarki rynkowej; opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących praktyki  zawodowej oraz uregulowań prawnych związanych z ochroną zawodu.

The Association of Industrial Designers has existed since 1963. It includes approx. 100 members, professional designers from various parts of Poland. The Association has been a member of BEDA since 2005. Its aims are: affiliation of designers to promote and disseminate the role of design in environments representing research and development, management, manufacturing, marketing and consumer representatives; attention to the high level of creativity and ethics among designers; to ensure fair participation of this field in the development of material culture in the country based on market economy; articulating opinions on matters of professional practice and regulations related to the profession protection.

SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych / The Association Of Industrial Designers www.spfp.diz.pl

49


WYSTAWY SPECJALNE / SPECIAL EXHIBITIONS

WYSTAWY SPECJALNE SPECIAL EXHIBITIONS

50


WYSTAWY SPECJALNE / SPECIAL EXHIBITIONS

ROSENTHAL – EWOLUCJA FORMY

ROSENTHAL – THE EVOLUTION OF FORM

Rosenthal to jeden z najbardziej znanych i cenionych producentów porcelany w Europie, który od lat łączy w swoich działaniach klasyczne propozycje z nowoczesnymi koncepcjami. Wystawa „Rosenthal – ewolucja formy” przygotowana w ramach tegorocznej arena DESIGN, pokazuje niezwykłą historię zapisaną w przedmiotach z porcelany. Na przykładzie najbardziej charakterystycznych elementów porcelanowych serwisów - dzbanka i filiżanki - przedstawione zostało ponad 130 lat doświadczeń marki i towarzysząca im ewolucja formy. Jej zmiany, dyktowane panującym stylem czy tendencją, były każdorazowo związane także z koniecznością zachowania przypisanej przedmiotom funkcji oraz chęcią proponowania obiektów wygodnych w użyciu, funkcjonalnych. Ekspozycja prezentuje wynikającą z tej zależności różnorodność form powstających na przestrzeni lat.

Rosenthal is one of the Europe’s best known and appreciated producers of porcelain. The exhibition “Rosenthal – the evolution of form” aims to present over 130 years of its history, which is written in the objects made of porcelain. On the basis of the most representative elements of the service – a pot and a cup – the exhibition shows the evolution of form, which was determined by the changes of styles and - simultaneously - related to the intention of preserving the basic function of each object and making them comfortable in use. The exposition presents a variety of forms which occurred through these years.

Organizator wystawy / Exhibition organiser Rosenthal Polska www.rosenthal.pl

51


WYSTAWY SPECJALNE / SPECIAL EXHIBITIONS

TRANSFER DESIGNU

TRANSFER OF DESIGN

Wystawa „Transfer designu” ukazuje współczesne ikony wzornictwa oraz aktualne nowości przez pryzmat stojących za ich formą designerów, którzy podjęli współpracę z markami Rosenthal, Kartell i Alessi. Zestawienie realizacji powstałych dla różnych producentów i wykonanych z odmiennych tworzyw pozwala widzieć prezentowane obiekty jako miejsce swoistego „transferu designu”. Styl charakterystyczny dla każdego z projektantów – jak rodzaj ukrytego kodu – obecny jest w przedmiotach ich autorstwa i czytelny pomimo różnic materiału czy funkcji. Za każdym z obiektów stoi inna koncepcja i inny sposób materializowania jej w oparciu o konkretne tworzywo – porcelanę, plastik czy metal. Uczestnicy tegorocznej arena DESIGN zostają tym samym zaproszeni do poznania języka, w którym za pomocą różnych materii wypowiadają się najlepsi współcześni projektanci, jak m.in. Patricia Urquiola, Mario Bellini, Philippe Starck czy Marcel Wanders.

The exhibition „Transfer of design” brings together contemporary design icons and new releases, emphasizing the role of its authors, who cooperated with Rosenthal, Kartell and Alessi. Confrontation of the products made of different materials shows them as a field of “transfer of design”. Style characteristic for every designer – like a hidden code – is present in every of the exhibited objects and visible despite the differences between its functions and the materials they are made of. The visitors of arena DESIGN are invited to explore the language of the best contemporary designers, like Patricia Urquiola, Mario Bellini, Philippe Starck or Marcel Wanders.

Organizator wystawy / Exhibition organiser Rosenthal Polska ALESSI MUSEO KARTELL www.rosenthal.pl www.alessi.it www.kartell.it

52


WYSTAWY SPECJALNE / SPECIAL EXHIBITIONS

DESIGNER ROKU

DESIGNER OF THE YEAR

Designer Roku, to tytuł jakim Instytut Wzornictwa Przemysłowego co roku nagradza najlepszego designera na polskim rynku. W 2012 otrzymał go Piotr Kuchciński. Wystawa „Piotr Kuchciński. Designer Roku 2012” pokazuje to, z czego jesteśmy najbardziej dumni w współczesnym polskim wzornictwie – sukces współpracy designera i przemysłu. Najlepsze meble Piotra Kuchcińskiego są dopasowane do potrzeb polskiego rynku i globalnych odbiorców, świetnie sprzedają się w Polsce i na świecie, wpadają w oko, podobają się i ekspertom designu i konsumentom, którzy szukają na rynku dobrej kanapy czy ładnego i ergonomicznego krzesła. Sofy Tritos czy Bloc, meble gabinetowe Xeon, zestaw mebli 4 You by Vox czy fotel Fan Profi-m – to najlepsze przykłady nie tylko udanych wdrożeń, ale i mebli „przyjaznych człowiekowi”, odczytujących potrzeby różnych użytkowników i wychodzących naprzeciw ich estetycznym pragnieniom i aspiracjom.

The ‘Designer of the Year’ is a title awarded annually by Institute for Industrial Design to the best designer on the Polish market. In 2012 the title was awarded to Piotr Kuchciński. The exhibition “Piotr Kuchciński. The designer of the year 2012” presents all of Polish industrial design that we are the most proud of – a successful collaboration of a designer and industry. Piotr Kuchciński’s best furniture is well suited to the needs of the Polish market and global recipients, it has excellent sales results both in Poland and worldwide, and it catches the eyes of design experts and customers that look for a good sofa or a nice and ergonomic chair, alike. Tritos and Bloc sofas, Xeon office furniture, 4 You by Vox furniture sets, and Fan Profi-m armchair – these exemplify both the best implementation and the most human-friendly furniture, which interprets the needs of various users and meets their aesthetic wishes and aspirations.

PIOTR KUCHCIŃSKI jest z wykształcenia inżynierem architektem. Początek jego kariery to praca w jednym z poznańskich biur architektonicznych, gdzie przygotowywał projekty urbanistyczne, koncepcje osiedli mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznej. Dopiero po tym „architektonicznym wstępie” trafił do firm meblarskich. Ale to właśnie spojrzenie architekta pozwala mu tworzyć meble na wskroś uniwersalne, doskonale dopasowane do potrzeb rynku, a jednak z wyraźnym indywidualnym charakterem, zdominowanym przez skłonność do geometrycznych i uproszczonych form. Instytut Wzornictwa Przemysłowego ma w swojej ponad 60-letniej tradycji promocję designu rozumianego jako sposób na rozwiązywanie problemów, w tym, w dostępnej dla siebie skali, problemów społecznych. Dlatego sposób myślenia i projektowania Piotra Kuchcińskiego jest nam szczególnie bliski.

PIOTR KUCHCIŃSKI is a Civil Engineer Architect by education. His career started in Poznan’s architectonic bureaus where he was responsible for executing urban projects, as well as conceptions of housing schemes and civil buildings. It was after this ‘architectonic overture’ that he found his way to furniture enterprises. Yet it is his point of view of an architect that allows him to create thoroughly universal furniture, fitting the demands of the market perfectly, while still possessing an individual character that is dominated by an affinity to geometric and simplistic forms. It’s over 60 year tradition of Institute for Industrial Design that it promot design understood as a way to solve problems, including social problems within a scale adequate for itself. That is why we hold the way Piotr Kuchciński thinks and designs very dear to us.

Organizator wystawy / Exhibition organiser Instytut Wzornictwa Przemysłowego Noti, Balma www.iwp.com.pl

53


WYSTAWY SPECJALNE / SPECIAL EXHIBITIONS

Brzoza POLSKA!

Brzoza POLSKA!

„Brzoza POLSKA!” to unikalna na skalę światową koncepcja. Łączy ona w spójną całość pracę projektantów ze Studio Rygalik oraz firm Interprint i Pfleiderer Grajewo S.A. – twórców materiałów dla meblarstwa.„Brzoza POLSKA!” powstała z inspiracji niezwykle rzadkim, ściśle chronionym na terenie Polski gatunkiem drzewa – brzozą ojcowską. Stworzona przy użyciu innowacyjnych technologii kolekcja 4 papierów dekoracyjnych, wykorzystana została następnie do produkcji płyt laminowanych. „Od trzech lat Pfleiderer rozwija koncepcję Global Collection – katalogu dekorów adresowanego do globalnego odbiorcy. Paradoksalnie coraz częściej w tej ogólnoświatowej bibliotece tworzonej przez międzynarodowe grono ekspertów pojawiają się motywy o ściśle lokalnym charakterze i pochodzeniu. Są tym bardziej atrakcyjne dla odbiorców, im bardziej unikalne i autentyczne. W kontekście tak kształtujących się oczekiwań dekory wykreowane w ramach projektu „Brzoza POLSKA!” mają według nas szansę, by znaleźć się na stałe w naszej ofercie i odnieść sukces nie tylko w Polsce, ale i na zagranicznych rynkach.” – mówi Małgorzata Barańska, dyrektor marketingu Pfleiderer Grajewo S.A. Targowych gości czeka „Ścieżka Brzoza POLSKA!”prezentacja projektu na arena DESIGN 2013 oraz stoiskach firm, które jako pierwsze zostały zaproszone przez Pfleiderer Grajewo S.A. do wykorzystania dekorów, stworzonych w ramach projektu „Brzoza POLSKA!” w projektach swoich mebli.

“Brzoza POLSKA!” is a globally unique concept. It combines into one integral part the work of designers from Rygalik Studio and of Interprint and Pfleiderer Grajewo S.A., companies producing materials for furniture Industry. „Brzoza POLSKA!” is an enterprise inspired by an unusually rare species of tree strictly protected in Poland, a subspecies of silver birch called “ojcowska” (Betula oycoviensis). This collection of 4 decorative films created with the use of innovative technologies has been subsequently used for production of laminated boards. “Pfeiderer has been developing the concept of Global Collection for three years. It is a catalogue of decors designated for the global recipient. Paradoxically this world-wide library created by a group of international professionals contains more and more motifs of a strictly local nature and origin. The more unique and authentic they are, the greater attraction for recipients they constitute. In the context of such expectations the decors designed within the ‘Brzoza POLSKA!’ project have a chance to be included in our offer for good and succeed not only in Poland but also in international markets”, says Ms Małgorzata Barańska, Marketing Manager of Pfleiderer Grajewo S.A. The fair guests will have an opportunity to visit the “Ścieżka Brzoza POLSKA!” pathway, a presentation of the project at arena DESIGN 2013, as well as at the stands of the companies, who were the first to be invited by Pfleiderer Grajewo S.A. to use the decors created within the “Brzoza POLSKA” project for their furniture designs.

FABRYKI MEBLI FORTE paw 7A, st.2 HM HELVETIA MEBLE WIERUSZÓW paw. 8, st.1 STOLKAR paw. 3, st. 29 DOLMAR paw. 3, st. 21 Organizator wystawy / Exhibition organiser Pfleiderer www.pfleiderer.pl

54


WYSTAWY SPECJALNE / SPECIAL EXHIBITIONS

PERSPECTIVE_S FROM POZNAN PERSPECTIVE_S FROM POZNAN Wystawa PERSPECTIVE_S FROM POZNAN wieńczy udziałem w poznańskiej arena DESIGN 2013 trwające rok tournee po najważniejszych europejskich imprezach branżowych. Prace prawie czterdziestu młodych designerów wyłonione w dwóch konkursach: designedforpoznan.pl i designedinpoznan.pl spotkały się z ciepłym przyjęciem tak w Mediolanie, jak w Berlinie, Brukseli, Gdyni, Warszawie i Cieszynie. Organizator wystawy - Miasto Poznań, promując świeżą i bezkompromisową myśl projektową, cementuje swój wizerunek ważnego ośrodka na mapie Europejskiego designu.

arena DESIGN 2013 is the last stop of long tour of PERSPECTIVE_S FROM POZNAN exhibition. Last year we visited Milan, Berlin, Brussels, Gdynia and Warsaw. This year we were guest on the 8th anniversary of Cieszyn Castle. The exhibition participants are the winners of two competitions organized by city of Poznan: designedforpoznan.pl and designedinpoznan.pl. It is big presentation of fresh and uncompromised design thinking, which strengthens an image of city of Poznan as an important center on the map of European design.

Dodospace 01 autor: Dodoplan

Retro autor: Joanna Mroczek

Fukushima I, Fukushima II autor: Joanna Juszczak URBE

Dmuchane autor: Sylwia Kaden

Oti chair autor: Katarzyna Karpierz

Kanapka autor: Katarzyna Bukowska+Wcisło, Tadeusz Dębczyński, Ewa Klimowicz, Olga Mężyńska Mellow Sofa autor: Ewa Kosiec Wstęgą przeplatane autor: Justyna Pacewicz

Organizator wystawy / Exhibition organiser Miasto Poznań/ City of Poznan designedforpoznan.pl designedinpoznan.pl Cityray autor: Paulina Ostasz 55


WYSTAWY SPECJALNE / SPECIAL EXHIBITIONS

BN Office Solution to marka należąca do Grupy Nowy Styl. Oferta BN Office Solution to wysoce funkcjonalne, kompleksowe systemy mebli biurowych oraz nowoczesne kolekcje krzeseł i luksusowych sof do biur. Wyjątkowe zarówno pod względem jakości wykonania, jak i wzornictwa opartego na światowych trendach. Podchodzimy do przestrzeni biurowej jak do systemu, którego elementami są ludzie, środowisko naturalne oraz organizacja. Projektując nasze produkty oraz przestrzeń dla naszych Klientów, szukamy kompleksowych rozwiązań, uwzględniając każdy ze wspomnianych elementów.

56

BN Office Solution is a brand owned by the Nowy Styl Group. BN Office Solution offers a highly functional, complex office furniture systems and modern collections of chairs and sofas for luxury offices. Unique both in terms of quality and design based on global trends. We approach office space as a system whose elements are people, environment and the organization. When designing our products as well as a space for our clients, we look for a comprehensive solution, taking into account all of these elements. Organizator wystawy / Exhibition organiser BN Office Solution, Nowy Styl Group www.bnos.pl  


WYSTAWY SPECJALNE / SPECIAL EXHIBITIONS

NOWA FORMA

NOWA FORMA

Warsztaty NOWA FORMA 2012 to idea łączenia doświadczeń projektantów i producentów w trakcie pięciodniowych warsztatów. Druga edycja została zorganizowana w myśl zasad User Experience Design. W warsztatach udział wzięło 12 projektantów oraz firmy Aris Concept i Bizzarto i dwa zakłady stolarskie Wytwórnia Krzeseł Klota i Zakład Stolarski Aleksander Łoza. Powstały prototypy czterech mebli: kanapka Boungiorno, sofa Famila, krzesło Pola, szafka Krokodyl. Pomysł zrealizowano przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

nowaforma.swarzedz.pl facebook.com/nowaforma

58

NOWA FORMA 2012 is an idea of ​​combining the experience of designers and manufacturers during the five-day workshop. The second edition was held in accordance with the principles of User Experience Design. The workshop was attended by 12 designers and companies such as: Aris Concept and Bizzarto as well as two plants joiner - Wytwórnia Krzeseł Klota and Zakład Stolarski Aleksander Łoza. As a result four prototypes of furniture were created: Boungiorno settee, Famila sofa, Pola chair, Crocodile cabinet. The idea was implemented with the support of the City and Municipalities of Swarzędz.


WYSTAWY SPECJALNE / SPECIAL EXHIBITIONS

DOBROTEKA – DOBRY TYDZIEŃ PROJEKTANTA I NIE TYLKO

DOBROTEKA – A GOOD WEEK OF A DESIGNER AND MORE

Wystawa to pierwszy wymierny efekt działań Dobroteki jako platformy łączącej świat młodych projektantów z realiami przemysłowej produkcji. Dobroteka powstała jako odpowiedź na potrzeby coraz bardziej świadomych i wymagających klientów. Pokazując dobre wzornictwo, mamy nadzieję kształtować gusta odwiedzających nas gości i pomagać im w dokonywaniu dobrych wyborów. Istotną częścią naszej misji jest popularyzowanie idei dialogu – pomiędzy odbiorcami designu a projektantami, ale także pomiędzy projektantami a firmami z sektora meblowego. Mamy świadomość, jak bardzo przemysł i praca projektantów wzajemnie od siebie zależą. Chcemy zbliżać do siebie te dwie grupy i pomagać młodym projektantom w zdobywaniu niezbędnych zawodowych doświadczeń.

The exhibition is the first measureable effect of Dobroteka that acts as a platform connecting the world of young designers with the reality of industrial production. The creation of Dobroteka was a response to the needs of increasingly aware and demanding customers. By displaying good industrial design we hope to shape the tastes of visiting guests and to help them make the right choices. A substantial part of our mission is to promote the idea of dialogue between design recipients and designers, as well as designers and furniture industry companies. We are very well aware of how the industry and the work of designers are mutually dependant from one another. We wish to bring these two groups closer, and to help young designers earn essential professional experience.

Organizator wystawy / Exhibition organiser DOBROTEKA www.dobroteka.pl

59


EDUKACJA to strefa prezentacji dorobku uczelni wyższych o profilu artystycznym i technicznym. Przestrzeń tę wypełniają stoiska oraz wystawy prac studentów kierunków wzornictwo przemysłowe i architektura.

EDUCATION ZONE presents the achievements of fine arts and technology universities. This space is a venue for stands and showcases of works by industrial design and architecture students.


EDUKACJA / EDUCATION

WYDZIAŁ FORM PRZEMYSŁOWYCH AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

Tradycje Wydziału Architektury Wnętrz sięgają połowy XIX wieku. W trakcie kolejnych przekształceń strukturalnych i programowych Wydziału podejmowano i rozwijano zagadnienia projektowania architektury wnętrz, mebli i wystaw. Koncepcja kształcenia na kierunku ma związek z misją Uczelni i ze strategią przyjętą przez Wydział. Opiera się na kształceniu ogólnym dotyczącym historii i teorii dyscypliny, metod projektowych, kształceniu ogólnoplastycznym i w dziedzinach pokrewnych dla architektury wnętrz. Polega na integracji dyscyplin plastycznych i technicznych tak, by zaistniały postawy twórcze charakteryzujące się świadomym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych z różnych obszarów sztuki i nauki do celowego formułowania i rozwiązywania zadań projektowych. Program nauczania jest uzupełniony praktykami zawodowymi. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka w odniesieniu do architektury wnętrz, mebli i ekspozycji. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektury wnętrz, mebli i ekspozycji w kontekście użytkowym i kulturowym, a także do podjęcia pracy artystyczno – badawczej i popularyzatorskiej, mającej na celu upowszechnianie wartości kulturowych. Polska Komisja Akredytacyjna wysoko oceniła składowe programu dydaktycznego naszego Wydziału, podkreślając różnorodność i elastyczność profilu nauczania. Wydział realizuje także koncepcje inspirowania szeroko pojętej twórczości artystycznej, będąc inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Biennale Architektury wnętrz „inAW”, różnorodnych poszukiwań twórczych i badań naukowych w kooperacji z innymi uczelniami w kraju i za granicą, m.in. Interdyscyplinarne Międzyuczelniane Warsz-

62

taty Studenckie NOWA PRZESTRZEŃ z Politechniką Krakowską Wydziałem Architektury, Uniwersytetem Jagiellońskim Instytutem Socjologii, warsztaty U TOPOS z Academią di Brera w Mediolanie i Hogeschool KASK w Gandawie. Pielęgnując tradycję, jest jednocześnie nowoczesnym ośrodkiem dydaktycznym i projektowym oraz miejscem rozwoju utalentowanych artystów.

FACULTY OF INDUSTRIAL DESIGN JAN MATEJKO ACADEMY OF FINE ARTS IN KRAKOW

Traditions of the Faculty of Interior Design go back to the mid-nineteenth century. During subsequent structural and curricular transformations of the Faculty, it took up and developed issues of interior design, furniture and exhibitions. The concept of education in the area of Interior Design is related to the mission of the University and the strategy adopted by the Faculty. It is based on general education about the history and theory of the discipline, methods of design, education in fundamentals of visual arts and related areas to interior design. It is based on the integration of visual and technical disciplines, so that the students acquire creative attitude characterized by the conscious use

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Form Przemysłowych www.asp.krakow.pl waw.asp.krakow.pl

of knowledge and skills from different areas of the arts and sciences in order to deliberately formulate and solve design tasks. The curriculum is completed by apprenticeships. Graduates of first-cycle studies have a thorough knowledge and skills in the area of conscious and responsible development of the human environment in relation to interior design, furniture and exhibitions. Graduates of second-cycle studies have advanced knowledge and skills in the field of interior design, furniture and exhibitions in utilitarian and cultural contexts as well as they are prepared for artistic, research and promotional work aimed at spreading cultural values. Polish Accreditation Committee praised educational components of our Faculty, highlighting the diversity and flexibility of its teaching profile. The Faculty also implements broader concepts to inspire artistic creativity as an initiator and organizer of the „inAW” International Biennale of Interior Design, a variety of creative exploration and research projects in collaboration with other universities in the country and abroad, e.g. the NEW SPACE Intercollegiate Student Interdisciplinary Workshop with Faculty of Architecture of Cracow University of Technology, Institute of Sociology of Jagiellonian University, the U TOPOS workshops with the Academia di Brera of Milan and Hogeschool KASK of Ghent. Cultivating tradition, it is also a modern centre of teaching and design and a venue of development of talented artists.


EDUKACJA / EDUCATION

WYDZIAŁ FORM PRZEMYSŁOWYCH AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie powstała w 1818 roku, jest to najstarsza wyższa szkoła artystyczna w Polsce. Wydział Form Przemysłowych powstał w 1964 roku jako pierwszy wydział wzornictwa w Polsce. Dziś na Wydziale studiuje ok. 200 studentów. Istnieją trzy poziomy studiów: studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Studenci mogą wybrać jedną z dwóch oferowanych specjalności: projektowania komunikacji wizualnej i projektowania produktu. Bezpośredni i częsty kontakt z wykładowcami w małych grupach studentów daje wyjątkową szansę na indywidualny rozwój projektów.

Projekt graficzny opakowania na pieczywo chrupkie / Crispbread packaging graphic project Projektant / Designer: Anna Bacik Letni sprint / Summer sprint Projektant /Designer: StaisławJuszczak www.asp.krakow.pl

FACULTY OF INDUSTRIAL DESIGN JAN MATEJKO ACADEMY OF FINE ARTS IN KRAKOW

The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow was established in 1818. It is the oldest university level art school in Poland. The Faculty of Industrial Design was established in 1964 as the first school of design in Poland. Today about 200 students study at the Faculty. There are three levels of studies: bachelor’s, master’s and doctoral. Students choose one of two offered specializations: visual communication design and product design. The direct and frequent contact with tutors in small groups of students gives a unique chance for individual development of projects.

63


EDUKACJA / EDUCATION

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH

ACADEMY OF FINE ARTS

„ZAWODOWCY - HISTORIE GINĄCYCH ZAWODÓW”

„PROFESSIONALS - STORIES OF ENDANGERED PROFESSIONS”

Wystawa przedstawia przedmioty powstałe dzięki współpracy absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z wybranymi zakładami rzemieślniczymi: szewskim, kaletniczym, krawieckim, zakładem produkującym sprężyny, odlewnią żeliwa i zakładem zajmującym się wyoblaniem. Projektanci: Jan Buczek, Marta Morawska, Delfina Petkow, Robert Pludra, Mateusz Przybysz, Dorota Skalska-Stefańska, Maciej Stefański. Projekt jest realizowany przy wsparciu Uczelnianego Centrum Przedsiębiorczości. Pod patronatem Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.

The exhibition presents objects created through the cooperation of graduates of the Academy of Fine Arts in Warsaw with selected plant crafts: cobbler, leatherwork plant, tailor, spring production plant, iron foundry and spinning craft. Designers: Jan Buczek, Marta Morawska, Delfina Petkov, Robert Pludra, Mateusz Przybysz, Dorota Skalska-Stefańska, Mateusz Stefański. The project was implemented with the support of the Academic Center for Entrepreneurship. Under the auspices of Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych (Association of Industrial Designers).

WARSZAWA

WARSAW

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Academy of Fine Arts in Warsaw www.asp.waw.pl

64


EDUKACJA / EDUCATION

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH WROCŁAW

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, została powołana w 1946 roku. W latach początkowych profil kształcenia był oparty o dyscypliny projektowe: szkło i ceramikę, mocno wpisane w tradycję regionu oraz Architekturę Wnętrz, w kolejnych latach poszerzany o Malarstwo i Rzeźbę, Wzornictwo Przemysłowe oraz Grafikę i Multimedia. Obecnie Uczelnia kształci blisko 1100 studentów, na trzech stopniach studiów w 10 kierunkach. Trzon kadry dydaktycznej stanowi 30 profesorów zwyczajnych, 44 profesorów nadzwyczajnych, 45 doktorów, 31 wykładowców i 66 asystentów. Otwartość kształcenia, multikulturowość kadry akademickiej i studentów, intensywna wymiana zagraniczna oraz realizowany z dużym powodzeniem program prezentacji i dokonań artystycznych stały się wizytówką wrocławskiej Uczelni. Akademia jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się uczelni artystycznych w kraju. Od 2013 roku może się poszczycić nowym budynkiem – Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności, który jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w skali kraju i wprowadza Uczelnię w XXII wiek. Na poznańskiej arenie DESIGN prezentowane są kierunki projektowe 6 Katedr z 3 Wydziałów.

At present nearly 1100 students receive education on three levels of studies at ten different faculties. The core of the academic staff comprises 30 professors in a rank of a professor ordinarius, 44 professors, 45 assistant professors, 31 lecturers and 66 assistants. The openness and multicultural attitude of the academic staff and students, intensive foreign exchange along with a successful programme of presentations and artistic achievements have become a well-recognised feature of the Wrocław Academy. It is one of the best developing artistic academies in Poland. Since 2013 the Academy is the proud owner of a new building – The Centre of Applied Arts – Centre of Innovativeness, which is the most modern building of this kind in our country and introduces the 22nd century to the Academy. Within Poznań arena DESIGN our design courses of studies from six departments of three faculties are presented.

Music on Projektant / Designer: Kamil Laszczuk Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa /

Faculty of Interior Design and Designing

www.asp.wroc.pl

ACADEMY OF FINE ARTS WROCLAW

The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław was established in 1946. At the beginning the education profile of the academy was based on design disciplines: glass and ceramics, firmly inscribed in tradition of the region, and Interior Design, only in the subsequent years extended by Painting and Sculpture, Industrial Design as well as Graphic Art and Multimedia Arts.

65


EDUKACJA / EDUCATION

GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

THE GLIWICE SCHOOL OF ENTREPRENEURSHIP

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości pierwsza niepubliczna uczelnia na Śląsku, kształcąca na kierunku Wzornictwo. GWSP została powołana z inicjatywy Samorządu Miasta Gliwice, otrzymała siedzibę w zrewitalizowanych obiektach pokopalnianych. Jest uczelnią nowocześnie urządzoną, działającą na trzech wydziałach o profilu humanistycznym. W ramach Wydziału Sztuk Projektowych powołano dwa kierunki: Wzornictwo oraz Architektura i Urbanistyka. Na obu realizowane są studia na poziomie pierwszego stopnia – studia licencjackie i inżynierskie. Oryginalny program dydaktyczny łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniami praktycznymi. Wiedzę i umiejętności artystyczno-projektowe studenci otrzymują od wybitnych profesorów, rekrutujących się z wielu ośrodków edukacyjnych w Polsce. Doświadczenia praktyczne nabywają w zorganizowanych warsztatach i przedsiębiorstwach, z którymi uczelnia współpracuje. Kierunki projektowe działające w GWSP, odpowiadają na potrzeby rynku pracy w gospodarce i usługach zlokalizowanych w regionie. Na wystawie zostały zaprezentowane prace dyplomowe drugiego już rocznika absolwentów. Podejmowane w projektach tematy udowadniają, że studenci realizują szeroko rozumianą specjalizację na kierunku wzornictwo tj. projektowanie produktu.

The Gliwice School of Entrepreneurship is the first non-public college in Silesia region to offer a diploma in design. GSE has been founded thanks to the initiative of the local government of the city of Gliwice and headquartered in the revitalised former mining facilities. It is a college arranged up-to-date that conducts its activity on three faculties with a curriculum in humanities. As part of Faculty of Design and Arts two study programmes have been created: one - Industrial Design and Architecture, and the other – Urban Planning. The courses of both programmes are realised at the undergraduate degree level – respectively: Bachelor of Arts and Bachelor of Science. An original didactic programme combines both theoretical knowledge and practical experience. The students acquire both knowledge and skills in arts and design from the most outstanding lecturers that

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości / Gliwice School of Entrepreneurship www.gwsp.gliwice.pl

66

come from numerous education centres in Poland. The students gain their practical experience during workshops and in enterprises that cooperate with the College. The design specialisations that function at GSE respond to the demands of labour market in economy and services localised within the region. The exhibition presents diploma projects of the second year graduates. The subjects that the students take up in their projects prove that they implement the broadly defined industrial design specialisation, i.e. project Design.


EDUKACJA / EDUCATION

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Wydział Architektury, który jest jednym z najmłodszych wydziałów Politechniki Poznańskiej pochwalić się może dynamicznym rozwojem oraz wyjątkowym, interdyscyplinarnym programem. Od 2005 roku program studiów Wydziału Architektury został poszerzony o wzornictwo przemysłowe, nastawione na innowacyjne rozwiązania technologiczne, ergonomiczne oraz estetyczne. Tym samym studenci otrzymali nowe narzędzie tworzenia inspirujących rozwiązań funkcjonalnych i wizualnych, zarówno w skali architektonicznej jak i w detalu użytkowym. Szczególny nacisk kładziony jest na innowacyjność oraz zastosowanie nowych technologii. Równie interesującym i pobudzającym kreatywność studentów w poszukiwaniach architektonicznych jest Bionika. Tematyka projektowa ściśle związana z zagadnieniami detalu i technologii w architekturze oraz urbanistyce poprzez analogię z naturą. Bionika inspiruje studentów do poszukiwania nowych rozwiązań i implementowania ich w swoje projekty. Wraz z wprowadzeniem nowych kursów dydaktycznych co roku na arena DESIGN organizowane są wystawy najlepszych projektów studenckich na, które pokazują szerokie spektrum realizacji koncepcyjnych oraz prototypów wykonanych min. w technologii druku 3D.

Faculty of Architecture - one of the youngest departments at Poznan University of Technology, is proud for its dynamic development and a unique interdisciplinary programme. Since 2005 the Architecture Faculty’s study programme has been broadened by industrial design aimed at innovative technological, ergonomic, and aesthetical solutions. This has also given the students access to new tools to create inspiring functional and visual solutions, both on an architectonical scale and in utility detail. Special emphasis is put on innovation and implementation of new technologies. Both interesting and stimulating students’ in architectural explorations is Bionics. The subject of this course is precisely related to problems of detail’s technology and urban planning. Studying similarities in nature enable students to find the brand new solutions and implement them into their projects. As new didactic courses have been introduced, every year arena DESIGN holds exhibitions that present the best projects designed by students. They schowcase a wide spectrum of conceptual implementations and prototypes that are made using 3D printing technology among others.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

FACULTY OF ARCHITECTURE

Wydział Architektury Politechnika Poznańska / Faculty of Architecture Poznan University of Technology

put.poznan.pl architektura.put.poznan.pl

67


EDUKACJA / EDUCATION

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

POLISH-JAPANESE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY

Koło naukowe 4MAdesign zostało założone w 2011 roku. Jesteśmy grupą studentów na kierunku Architektura Wnętrz w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Koło powstało, aby umożliwić rozwój studentów poza zajęciami na Uczelni. Podczas zeszłorocznej edycji arena DESIGN prezentowaliśmy projekty lamp, wykonane z polipropylenu kanalikowego. Zachęceni sukcesem naszych poprzednich projektów w tym roku postanowiliśmy swoje prace dedykować dzieciom. Na tegorocznej edycji arena DESIGN prezentujemy zabawki i artykuły dziecięce wykonane z filcu. Materiał ten daje duże możliwości projektowe i dodatkowo jest bardzo bezpieczny dla dzieci. Każdy projekt powstał z myślą o radości dziecka.

4MAdesign academic group was founded in 2011. We are a group of students of Interior Design at the Polish-Japanese Institute of Information Technology. The group was created to facilitate the development of students outside the classroom projects. During last year’s edition of arena DESIGN we presented lamps, made ​​of polypropylene tubular. Encouraged by the success of our previous projects, this year we decided to dedicate our work to children. This year we present toys and children accessories made ​​of felt. This material gives a lot of possibilities and is very safe for children. Each project was designed for their delight.

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, koło naukowe 4madesign / Polish-Japanese Institute of Information Technology, interest group 4madesign www.pjwstk.edu.pl

68


EDUKACJA / EDUCATION

SCHOOL OF FORM

SCHOOL OF FORM

LET’S COOK THE FUTURE

LET’S COOK THE FUTURE

„Let’s cook the future” to nowatorski projekt studentów szkoły projektowania School of Form realizowany we współpracy z Lidl, Amica i Concordia Design, w ramach którego studenci School of Form rozwijają kompetencje i znajomości robotyki, poszukują nowych połączeń w obszarze designu oraz mierzą się z wyzwaniem, jakim jest projektowanie kuchni przyszłości. Jesteście ciekawi, jak smakuje pierwszy w Polsce posiłek przygotowany przez robota przemysłowego? Zapraszamy na stoisko School of Form, gdzie będzie można zobaczyć robota w akcji i posmakować wyjątkowych potraw.

“Let’s cook the future” is an innovative project led by students of the School of Form in cooperation with three project partners: Lidl, Amica and Concordia Design. During the project the students will expand their knowledge of robotics and seek design inspirations to create a completely different approach to food design. Would you like to see the first meal in Poland made by an industrial robot? Join us at the School of Form stand, where you can see the meal being cooked by the robot. You will also be able to taste the dishes afterwards.

PARTNERZY / PARTNERS:

School of Form

Poznan, Polska / Poland www.sof.edu.pl

69


EDUKACJA / EDUCATION

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU arena DESIGN 2013 WYSTAWA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WZORNICTWA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

arena DESIGN 2013 – POZNAŃ UNIVERSITY OF ARTS, ACULTY OF ARCHITECTURE AND INDUSTRIAL DESIGN EXHIBITION

PAWILON NR 5 MTP / 800 M2 POWIERZCHNI WYSTAWOWEJ

PAVILION NO. 5 / 800 M2 OF EXHIBITION SPACE

najnowsze prace semestralne i dyplomowe katedr:

MEBLA:

FURNITURE FOR FUTURE – PODNIEŚ – USTAW – USIĄDŹ

12 EDYCJI PE-P:

PRZESTRZEŃ ŁAZIENKI

DESIGNU:

IDEA – PRODUKT – ERGONOMIA

70

POZNAŃ UNIVERSITY OF ARTS

the newest semester and diploma projects of the following Faculties:

FACULTY OF FURNITURE:

FURNITURE FOR FUTURE – PICK UP – ARRANGE – SIT DOWN

THE 12TH EDITION OF PE-P BATHROOM SPACE

FACULTY OF DESIGN

IDEA – PRODUCT – ERGONOMICS

ORAZ BIONIKI, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI, KOMUNIKACJI WIZUALNEJ

AS WELL AS: FACULTY OF BIONICS, FACULTY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING, FACULTY OF VISUAL COMMUNICATION

PANELE DYSKUSYJNE NA WYDZIAŁOWYM FORUM AIW UAP GOŚCIE SPECJALNI: „ MOCARZE MEBLARSTWA PRL”

DISCUSSION PANNELS OF PUA FAID FORUM DURING EXHIBITION; SPECIAL GUESTS: ” MOCARZE MEBLARSTWA PRL”

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / University of Arts in Poznan www.uap.edu.pl


INNOWACJE przestrzeń prezentacji najnowszych programów, urządzeń oraz technologii dla projektantów i architektów. Ofertę uzupełniają prezentacje wydawnictw branżowych dotyczące tematyki wzornictwa przemysłowego i architektury.

INNOVATIONS a zone presenting the latest software, equipment and technologies for designers and architects. The offer is topped with presentation of magazines and books on industrial design and architecture.


INNOWACJE / INNOVATIONS

BOOKAREST

BOOKAREST

Księgarnia Bookarest powstała w 2004 w Starym Browarze w Poznaniu. Motywem przewodnim sklepu jest książka i design. Bookarest łączy klimat księgarni z  maleńką kawiarenką, gdzie można wygodnie usiąść, wypić kawę, posłuchać klimatycznej muzyki, poczytać ciekawe książki, spotkać osobiście pisarzy.

Bookarest is a book&café store that has been located in Stary Browar (Poznan) since 2004. The main theme is a book and design. Bookarest joins the climate of a bookshop with a little café where every client may sit comfortably, enjoy a delicious cup of coffee, listen to good music and read books.

BOOKAREST-KSIĘGARNIA / BOOK&CAFÉ STORE Poznań, Polska / Poland www.bookarest.pl

AOMB POLSKA

AOMB POLAND

AOMB Polska oferuje swoim klientom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie rzeczników patentowych we wszystkich obszarach prawa własności przemysłowej. Sprawna komunikacja, doskonała obsługa i szeroki zakres wiedzy fachowej są łatwo dostępne, aby zapewnić szybką i skuteczną reakcję. AOMB Polska posiada odpowiednie zasoby, aby szybko i efektywnie zgłaszać do ochrony m.in. wynalazki i znaki towarowe. Może też polegać na ogromnej wiedzy i doświadczeniu swojej siostrzanej firmy – AOMB w Holandii, która jest czołowym dostawcą usług IP na rynku holenderskim i europejskim. Od 2010 AOMB Polska korzysta ze współpracy w ramach AIPEX – europejskiego sojuszu specjalistów prawa własności intelektualnej.

AOMB Polska offers specialized knowledge and experience of patent attorneys to its clients in all areas of the Industrial property law. Short lines of communication, personal service and wide range of expertise are readily available to ensure a quick and effective response. AOMB Polska has the expertise to file your patents and trade marks quickly and cost effectively. It can also rely on the vast knowledge and expertise of its sister company AOMB in the Netherlands, a leading IP service provider on the Dutch and European market. Since 2010 AOMB Polska benefits from participation in AIPEX – a European alliance of intellectual property consultants.

AOMB POLSKA SP. Z O.O. Kancelaria Rzeczników Patentowych /Patent Attorneys Polska / Poland www.aomb.pl

73


INNOWACJE / INNOVATIONS

DESIGN ALIVE

DESIGN ALIVE

DESIGN ALIVE to magazyn w całości poświęcony dobremu designowi oraz najnowszym trendom w architekturze, wnętrzach, modzie i technologiach. Spotkanie z DESIGN ALIVE to zawsze wielka podróż w świat najlepszego polskiego i światowego wzornictwa. Zapraszamy do specjalnej strefy DESIGN ALIVE Exhibition&Talks, gdzie obejrzeć można wystawę laureatów DESIGN ALIVE AWARDS, przeczytać najnowszy numer magazynu, surfować po www.designalive.pl, a także porozmawiać z nami i naszymi gośćmi specjalnymi!

DESIGN ALIVE is a magazine entirely devoted to good design and trends in architecture, interiors, fashion and high-tech. An encounter with DESIGN ALIVE is always a thrilling journey into the land of high-end Polish and world design. Welcome to DESIGN ALIVE Exhibition&Talks area! Watch DESIGN ALIVE AWARDS finalists exhibition, read latest issue, surf on Internet with online edition, meet our editorial team and special guests!

FUTU

FUTU

FUTU dzięki wieloletniemu doświadczeniu i autentycznej pasji stało się marką gwarantującą najwyższą jakość. Tworzymy platformę medialną złożoną z portalu futu.pl.oraz FUTU Paper, miesięcznika aktualności, który dostarcza najciekawsze informacje ze świata designu, biznesu, architektury, kultury. Prezentuje zjawiska, przedstawia rozwiązania już niedługo także w nowej multimedialnej formie na urządzenia mobilne. FUTU jest szybkie, aktualne, na teraz. Oprócz dostarczania świeżych informacji ze świata, równie silnie koncentrujemy się na Polsce i polskich sukcesach na międzynarodowych arenach designu, architektury i innych kreatywnych obszarach. Inspirujemy /stymulujemy / informujemy.

FUTU thanks to long-term experience and authentic passion became a brand which guarantee the highest quality. We create a media platform which brings portal futu.pl and FUTU Paper, monthly magazine, which delivers the most interesting news from the world of design, architecture and culture. Presents phenomenon, introduce solutions soon in a multimedia and interactive form on the mobile devices. FUTU is fast, current, here and now. Besides the delivering the fresh news form around the world, we have strong focus on Poland and polish success on international scene of design, architecture and other creative sectors. We inspire / stimulate / inform.

www.futu.pl

74

Magazyn DESIGN ALIVE / DESIGN ALIVE Magazine Polska / Poland www.designalive.pl

www.futu.pl FUTU PAPER Polska / Poland www.futu.pl


INNOWACJE / INNOVATIONS

KAUPOSIL

KAUPOSIL

W odpowiedzi na najnowsze rozwiązania w dziedzinie designu oferujemy innowacyjne materiały alternatywne do obecnie stosowanych. Materiały najwyższej jakości pozwalające znacznie przyspieszyć pracę oraz obniżyć koszty, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów. Jako wyłączny dystrybutor oferujemy kompozytową masę akrylową Acrylic One, która w połączeniu z naszym doświadczeniem, pozwala na nieograniczone możliwości kreowania i designu w architekturze zewnętrznej i wewnętrznej. Stosując nasze materiały, zrealizujesz każdy projekt, jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia.

In response to the latest developments in the field of design, we offer an innovative alternative to materials which have been currently used. The materials of the highest quality that can significantly speed up and reduce costs, while maintaining the highest standards. As the exclusive distributor we offer composite acrylic mass Acrylic One, which combined with our experience, allows you to create unlimited possibilities in architecture and design, internal and external. Using our materials you will fulfill every project, the only limit is your imagination.

PATPOL

PATPOL

Kancelaria patentowa PATPOL sp. z o.o. działa już od 1966 roku i obecnie jest jedną z wiodących firm polskich świadczących usługi związane z ochroną własności przemysłowej. Zakres naszych usług obejmuje ochronę prawną wszystkich przedmiotów własności przemysłowej, takich jak wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, domeny internetowe, oznaczenia geograficzne oraz odmiany roślin. Specjalizujemy się również w sprawach związanych z naruszeniami praw wyłącznych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.Nasz zespół to rzecznicy patentowi, prawnicy specjalizujący się w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej, inżynierowie i tłumacze o wysokich kwalifikacjach w najważniejszych dziedzinach techniki.

PATPOL was founded in 1966 and now is one of the few intellectual property law firms in Poland with such long tradition and experience. Our practice includes patents, utility models, trademarks, designs, copyrights, unfair competition, licenses, domain disputes, custom seizures and all kinds of IP litigation. The Patpol team is composed of patent attorneys, lawyers focusing on intellectual property litigation as well as specialists practicing in the main fields of technology and intellectual property protection and translators having wide expertise in various areas of technology.

INNOWACYJNE MATERIAŁY, NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KREOWANIA

INNOVATIVE MATERIALS CREATION WITH NO LIMITS

PPHU KauPoSil Polska / Poland www.kauposil.com

PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. ZO.O. Europejscy i Polscy Rzecznicy Patentowi / European and Polish Patent and Trademark Attorneys Polska / Poland www.patpol.com.pl

75


INNOWACJE / INNOVATIONS

GŁOŚNA

GŁOŚNA

Głośna na arena DESIGN to przede wszystkim zróżnicowana oferta książkowa księgarni Tristero. Na stoisku będzie można znaleźć publikacje z zakresu szeroko pojętego projektowania, typografii, architektury, wzornictwa, materiałoznawstwa, historii dizajnu, najnowsze pozycje Centrum Architektury, Karakteru, Fundacji Bęc Zmiana czy kultowy magazyn 2+3D. Głośna to również Salon Designu oraz Pierdołki Show Space (dizajnerskie gadżety) – także i one pojawią się w przestrzeni arena DESIGN. Głośna to przestrzeń spotkań i interakcji. Dlatego zaprosimy na stoisko wszystkich, którzy na co dzień i od święta odwiedzają Głośną na Świętym Marcinie. Zaprosimy najmłodszych do gry „Wszystko jest zaprojektowane” na podstawie Ilustrowanego elementarza dizajnu Ewy Solarz i Anny Niemierko (Wytwórnia 2012). Postaramy się również, by goście naszego stoiska spotkali nie tylko najlepszą literaturę, ale i ciekawych ludzi.

GŁOŚNA at the arena DESIGN is primarily a varied range of books from the Tristero bookstore. There will be publications on a broad-based design, typography, architecture, design, materials, design history, the most recent editions of Centre for Architecture, Karakter, Bec Change Foundation as well as a cult magazine 2 +3 D. GŁOŚNA is also the Design Salon and Pierdołki Show Space (a designer goodies) – and they will also appear at the arena DESIGN. GŁOŚNA is a space for meetings and interaction. Therefore, those who visit GŁOŚNA on a daily basis and on special occasions at Święty Marcin Street in Poznan will be more than welcome to visit our stand. We will invite the little ones to play “Everything is designed” from Ilustrowany elementarz dizajnu by Ewa Niemierko and Anna Solarz (Wytwórnia 2012). We will do our best for visitors to find not only the best literature, but interesting people.

Głośna Księgarnia Tristero / Tristero Bookstore Polska / Poland www.glosna.pl

76


INNOWACJE / INNOVATIONS

SCANDINAVIAN DISPLAYS

SCANDINAVIAN DISPLAYS

INNOWACYJNY I POMYSŁOWY SYSTEM PREZENTACJI GRAFIKI! ZAMONTUJ GRAFIKĘ W POSPIECHU PRZY POMOCY OPATENTOWANYCH ROZWIĄZAŃ!

NEW INGENIOUS DISPLAY SYSTEM! INSTALL GRAPHIC IN A HURRY WITH THE HELP OF PATENTED SOLUTIONS!

Scandinavian Displays jest duńską firmą, która produkuje funkcjonalne i estetyczne systemy do prezentacji oraz szybkiego montażu grafiki. Produkty ze standardowej oferty Scandinavian Displays to mniejsze i większe systemy displayowe ‘Spring-it’ i ‘Click-it’. Nasze rozwiązania są oparte na opatentowanym systemie magnetycznym, dzięki któremu w sposób łatwy i szybki można zainstalować lub wymienić grafikę. Oferujemy nieograniczone możliwości w kwestii stylu i materiałów. Każdy klient może otrzymać unikalnie wykończone displaye np. z logo firmy. Nowoczesny i indywidualny design produktów sprawia, że Państwa produkty będą się wyróżniały spośród innych.

Scandinavian Displays is a Danish company that produces functional and aesthetic display systems, which provide the rapid installation or exchange of graphics. Standard offer of Scandinavian Displays covers smaller and larger display systems, ‘Spring-it’ and click-it’. Our solutions are based on patented magnetic system, which makes it very easy to install or replace the graphics. We offer unlimited possibilities for styles and materials. Every customer can receive uniquely finished displays e.g. with logo of the company. Modern and individual design of the products makes them look outstanding in comparison to others.

NA BIEŻĄCO POSZERZAMY NASZĄ OFERTĘ. ZYSKAJ WYŁĄCZNOŚĆ NA WYBRANE PRODUKTY!

WE CURRENTLY EXPAND OUR OFFER!

SCANDINAVIAN DISPLAYS Dania / Denmark scandinavian-displays.dk

77


PATRON GŁÓWNY:

PATRONAT HONOROWY:

PARTNERZY MEDIALNI:

WSPÓŁPRACA:

78


ZESPÓŁ PROJEKTOWY/ PROJECT TEAM arena DESIGN 2013

MONIKA WIETRZYŃSKA

MAŁGORZATA CZUBAK

DYREKTOR PROJEKTU / PROJECT MANAGER

DYREKTOR PROGRAMOWY / DEPUTY PROJECT MANAGER

JAKUB WYSOCKI

MAŁGORZATA SAWICKA

KOMUNIKACJA ZE ZWIEDZAJĄCYMI / VISITORS COMMUNICATION

MAGDALENA TOMKOWICZ-CZECH PROMOCJA I PR / PROMOTION & PR

OBSŁUGA WYSTAWCÓW / EXHIBITORS SERVICE

79


Wydawca / Publisher Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań tel. +48 61 869 20 00, fax +48 61 869 29 99 Wydawca katalogu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treści informacyjne i reklamowe podane do druku przez uczestników oraz firmy zewnętrzne. The catalogue Publisher is not responsible for information and advertising content submitted for printing by participants and third parties. Redakcja katalogu oraz nadzór projektowy / Catalogue editon & supervision Międzynarodowe Targi Poznańskie / Poznań International Fair Projekt katalogu, DTP / Design catalogue, DTP

Druk / Printing and bound by: Zakład Poligraficzny Moś & Łuczak sp. j. Stan danych na dzień 25 lutego 2013 / As of 25 February 2013

ARENA-DESIGN -2013  
ARENA-DESIGN -2013  

arenadesign2013

Advertisement