International Flyer 2021 – Thai

Page 1

ำนวยความสะดวก “ทีสท่งิ่ อ�ันสม ัยเพือ ่ การเรียนรู ้ พร้อมทีพ ่ ักทีพ ่ ร้อมให้ โอกาสแก่ผเู ้ รียนในการ เรียนรู ้ สร้างผลงานและ � เร็จ ่ วามสำ ก้าวไปสูค Palē Tauti ผู ้อ�ำนวยการ ฝ่ ายนักเรียนนานาชาติ และนักเรียนแลกเปลีย ่ น

น ักเรียนต่างชาติ

ึ ษาที่ St Andrew’s College ทีศ ่ ก น ักเรียนต่างชาติท ี่ St Andrew’s College จะได้เป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน ิ ซึง่ ถือเป็นโอกาสทีด ทีค ่ ก ึ ค ักและมีความผูกพ ันก ันอย่างใกล้ชด ่ เี ยีย ่ ม ในการสรางประสบการณ์ทงภายในและภายนอกห้ ั้ องเรียน St Andrew’s College มีประวัตท ิ เี่ ก่าแก่ คติพจน์ทย ี่ ด ึ มัน ่ และธรรมเนียมปฏิบต ั ท ิ น ี่ ่ายกย่อง สถานศึกษาแห่งนีก ้ อ ่ ตัง้ ขึน ้ มากว่า 100 ปี ทีเ่ มืองไคร์สเชิรช ์ ประเทศนิวซีแลนด์ และเป็ นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในเกาะตอนใต ้ทีจ ่ ัดหลักสูตรการศึกษาตัง้ แต่ ้ อนุบาลถึง Year 13 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (Year 9-13) มีจ�ำนวนมากกว่า 1100 คน และระดับเตรียมมัธยมศึกษา (Year 1-8) ชัน กว่า 450 คน St Andrew’s College พร ้อมให ้การต ้อนรับนักเรียนต่างชาติอย่างอบอุน ่ เพือ ่ ร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ใน “ครอบครัว” ทีม ่ ค ี วามพร ้อมไปด ้วย สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเข ้าพักทีส ่ ะดวกสบาย St Andrew’s จัดการศึกษาระดับเฟิ รส ์ คลาสเพือ ่ ให ้ผู ้เรียนได ้เรียนรู ้ผ่าน หลักสูตรทีร่ อบด ้านและมีความสมดุล ประสบการณ์ด ้านวัฒนธรรมทีแ ่ ตกต่างคือโอกาสพิเศษส�ำหรับนักเรียนต่างชาติทก ุ คนทีจ ่ ะได ้ ร่วมท�ำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทัง้ ด ้านกีฬา วัฒนธรรม การพัฒนาทักษะความเป็ นผู ้น� ำและการให ้บริการเพือ ่ สังคม


ข้อแตกต่าง � ค ัญ ทีส ่ ำ นอกเหนือจากมาตรฐานการศึกษาในระด ับ เวิรล ์ ดคลาส St Andrew’s College ย ังพร้อม ด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ทร ัพยากรและโอกาสในการเรียนรูที ้ หลากหลาย ่ ซึง่ รวมไปถึง:

่ ดิจต • สตูดโิ อบันทึกรายการโทรทัศน์และสือ ิ อล และห ้องควบคุมระดับมืออาชีพภายในพืน ้ ที่ ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของประเทศ นิวซีแลนด์ • Ballet Studio และ Ballet Academy เพือ ่ เป็ น หลักสูตรการศึกษาร่วมส�ำหรับผู ้ทีส ่ นใจบัลเล่ต ์ ภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของประเทศ นิวซีแลนด์ • Alistair Sidey Mountain Lodge ที่ Castle Hill ่ ารสร ้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ของ คือเส ้นทางไปสูก ผู ้เรียนผ่านกิจกรรมนอกสถานทีท ่ ม ี่ ใี ห ้เลือกท�ำ มากมาย • อุปกรณ์กฬ ี าทีด ่ เี ลิศ ทัง้ สนามกีฬา คอร์ท โรงยิม สองแห่ง และศูนย์ฟิตเนสแห่งใหม่ทท ี่ น ั สมัย เพือ ่ ผลักดันทีมนักกีฬา บุคคลทีส ่ นใจและ แผนงานพัฒนานักกีฬาของเรา • Music Suite ทีม ่ อ ี ป ุ กรณ์บน ั ทึกเสียงทีพ ่ ร ้อมสรรพ โรงละครและ Pipe Band Centre ทีพ ่ ัฒนาขึน ้ มา โดยเฉพาะส�ำหรับกลุม ่ กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม • Green Library และ Innovation Centre คือ ศูนย์กลางโครงการด ้านหุน ่ ยนต์ของเรา ซึง่ ถือเป็ น ศูนย์ปฏิบต ั ก ิ ารทีใ่ หญ่ทส ี่ ด ุ แห่งหนึง่ ของสถานศึกษา ในนิวซีแลนด์ • Centennial Chapel ทีไ่ ด ้รับรางวัลรับรองมากมาย และจิตวิญญาณทีเ่ ป็ นตัวตนทีแ ่ ท ้จริงของ St Andrew’s College

ทีพ ่ ัก ้ Year 9-13 สามารถเลือกพักที่ St Andrew’s นักเรียนต่างชาติในชัน College ผู ้เข ้าพักจะได ้รับการดูแลเป็ นอย่างดีโดยทีมงานทีไ่ ด ้รับ การฝึ กอบรมมาอย่างรอบด ้านของเรา ภายในบ ้านสามหลักของเรา ทีท ่ น ั สมัยและมีอป ุ กรณ์เครือ ่ งใช ้ครบครัน การดูแลทีใ่ กล ้ชิดทีพ ่ ร ้อมช่วยให ้นักเรียนต่างชาติได ้ใช ้ชีวต ิ อย่าง ผ่อนคลายและปลอดภัยพร ้อม ๆ กับเรียนรู ้ทีจ ่ ะเติบโตและยืนหยัด ได ้ด ้วยตัวเอง ผู ้เรียนจะได ้รับการผลักดันอย่างเต็มทีใ่ นการท�ำตามเป้ าหมายด ้าน ้ เรียนระหว่างช่วงท�ำกิจกรรมประจ�ำวัน วิชาการของตนเองนอกชัน ทีม ่ เี จ ้าหน ้าทีค ่ อยดูแล (การศึกษาด ้วยตัวเอง/ท�ำการบ ้าน) กิจกรรมสนุก ๆ มากมาย รวมทัง้ ในช่วงสุดสัปดาห์หรือหลังเลิก เรียนตลอดปี การศึกษา สิง่ อ�ำนวยความสะดวกด ้านการเรียนรู ้หลังเลิกเรียน เช่น ห ้องสมุด โรงยิมและศูนย์ฟิตเนส มีอาหารจัดเลีย ้ งโดยทีมงานโภชนาการของเรา ครอบคลุมทัง้ อาหารเช ้าและน�้ ำชายามบ่าย บริการซักรีดและเก็บทีน ่ อนในพืน ้ ที่


ความส�ำเร็จ ด ้านวิชาการ การให ้ความส�ำคัญด ้านความเป็ นเลิศ ผู ้สอนที่ ทุม ่ เทและรู ้จริง สภาพแวดล ้อมในการเรียนรู ้ แบบบูรณาการทีป ่ ลอดภัย และขนาดห ้องเรียน 22-23 คน ท�ำให ้เราสามารถน� ำเสนอผลสัมฤทธิ์ ด ้านวิชาการทีโ่ ดดเด่น St Andrew’s College 2020 NCEA และ ทุนการศึกษา New Zealand Scholarship: ได้รับ NCEA Level 1 ได้รับ NCEA Level 2 ได้รับ NCEA Level 3

พืน ้ ทีโ่ รงเรียนและสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก St Andrew’s College เป็ นหนึง่ ในโรงเรียนทีม ่ พ ี น ื้ ทีก ่ ว ้างขวางมากทีส ่ ด ุ ในไคร์สเชิรช ์ เรามีทงั ้ ศูนย์การเรียนการสอนทีท ่ น ั สมัย ทรัพยากรรองรับกิจกรรมด ้านวัฒนธรรมและกีฬา ทีม ่ ค ี ณ ุ ภาพกระจายอยูบ ่ นพืน ้ ทีก ่ ว ้างขวางขนาด 13 เฮคเตอร์บนถนน Papanui ใจกลางเมือง ไคร์สเชิรช ์ สถานศึกษาของเราตัง้ อยูห ่ า่ งจากแนวเทือกเขาแอลป์ ตอนใต ้ทีป ่ กคลุมด ้วยหิมะ

ได้รับ

เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

99.6% 100% 98% 87.8%

ับรองมาตรฐานระด ับดีเลิศ 279 รครอบคลุ มทุกระดับ นักเรียนทีไ่ ด ้รับทุน 53 New Zealand Scholarship

เพียงหนึง่ ชัว่ โมง และจากแนวชายหาดของเมืองเพียง 15 นาที นับตัง้ แต่ปี 2009 เรามีการ ปรับเปลีย ่ นพืน ้ ทีข ่ องโรงเรียนครัง้ ส�ำคัญผ่านโครงการก่อสร ้างต่าง ๆ มากมาย โดยล่าสุด เป็ นโครงการก่อสร ้างศูนย์ฟิตเนส (เปิ ดให ้บริการปี 2021) และโรงละครขนาดใหญ่ ้ ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2023) (คาดว่าจะก่อสร ้างเสร็จสิน

กิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกท�ำกิจกรรมกีฬากว่า 30 ประเภทที่ St Andrew’s College โดยสามารถเลือกเข ้าร่วมได ้ตามความสนใจจนถึงระดับการเตรียมพร ้อมสูว่ ช ิ าชีพ โอกาส ด ้านวัฒนธรรมทีห ่ ลากหลายของเราครอบคลุมทัง้ กิจกรรมดนตรี เต ้นร�ำ การแสดง ภาพยนตร์ และ Pipe Band รวมไปถึงการผลิตผลงานละคร งานเทศกาลและงานประกวดต่าง ๆ

ึ ษาต่อ โอกาสในการศก ผู ้ทีจ ่ บการศึกษาจาก St Andrew’s College ถือว่าผ่านเกณฑ์คณ ุ สมบัต ิ NCEA ของนิวซีแลนด์ และสามารถเข ้าศึกษาต่อได ้ในเกือบทุกประเทศทัว่ โลก ประวัตก ิ ารด�ำเนินงานและผลสัมฤทธิท ์ างวิชาการ ของเราท�ำให ้เรามีนักเรียนทีจ ่ บการศึกษาเป็ นจ�ำนวน ื่ เสียงทัง้ ใน มากทีเ่ ข ้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทีม ่ ช ี อ ประเทศและในต่างประเทศ รวมทัง้ ในระดับ Tertiary และมีนก ั ศึกษาทีไ่ ด ้รับทุนการศึกษาต่อเป็ นจ�ำนวนมาก


การดูแลและสวัสดิภาพของผู ้เรียน

เจ ้าหน ้าทีพ ่ ร ้อมดูแลให ้นักเรียนต่างชาติรู ้สึกเป็ นทีต ่ ้อนรับ อุน ่ ใจ

สวัสดิภาพและความพึงพอใจด ้านการศึกษาคือสิง่ ที่ St Andrew’s College

ด ้านวิชาการได ้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ เพือ ่ สร ้างความมัน ่ ใจและความ

ให ้ความส�ำคัญอย่างยิง่ นักเรียนต่างชาติจะได ้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่

สามารถในการปรับตัวผ่านการปูพน ื้ ฐานทีแ ่ ข็งแกร่งเพือ ่ ความส�ำเร็จ

พร ้อมมิตรภาพทีด ่ ผ ี า่ นเครือข่ายบุคลากรทีใ่ ส่ใจในสวัสดิภาพของนักเรียน

ไม่เฉพาะด ้านวิชาการแต่ยงั รวมไปถึงชีวต ิ ส่วนตัว

ปลอดภัยและได ้รับการเอาใจใส่ เพือ ่ ให ้สามารถพัฒนาการเรียนรู ้

อย่างแท ้จริง

ึ ษา บริการด้านการศก

บริการด้านทีพ ่ ัก

ครูผส ู ้ อน

ครูผส ู ้ อน

Year Group Dean

่ ยผูด ผูช ้ ว ้ แ ู ลประจ�ำบ้าน

ห ัวหน้าแผนกมิดเดิลสคูล/มีเดียคอลเลจ

ผูด ้ แ ู ลประจ�ำบ้าน

ห ัวหน้าแผนกม ัธยมศึกษา

ผูอ ้ ำ � นวยการฝ่ายทีพ ่ ัก

ผูอ ้ ำ � นวยการแผนกน ักเรียนต่างชาติและน ักเรียนแลกเปลีย ่ น

ผูอ ้ ำ � นวยการแผนกน ักเรียนต่างชาติและน ักเรียนแลกเปลีย ่ น

ประชุมหารือกันทุกเช ้า ดูแลด ้านวิชาการและสวัสดิภาพ ดูแลด ้านสวัสดิภาพและระเบียบวินัย ดูแลด ้านสวัสดิภาพและระเบียบวินัย ดูแลด ้านสวัสดิภาพ วิชาการ งานธุรการ ระเบียบวินัย

ดูแลด ้านทีพ ่ ัก ดูแลด ้านสวัสดิภาพ ดูแลด ้านสวัสดิภาพ

ดูแลด ้านสวัสดิภาพและระเบียบวินัย ดูแลด ้านสวัสดิภาพ วิชาการ งานธุรการ ระเบียบวินัย

เจ้าหน้าทีด ่ แ ู ลทีพ ่ ัก

การดูแล พูดภาษาท ้องถิน ่ ดูแลกรณีเจ็บป่ วยและบริการด ้านสวัสดิภาพ

Mr Palē Tauti

E PTU@stac.school.nz

ผู ้อ�ำนวยการแผนกนักเรียนต่างชาติ

P + 64 3 940 2086

และนักเรียนแลกเปลีย ่ น

W stac.school.nz

347 Papanui Road, Strowan, Christchurch 8052, New Zealand