International Flyer – Thai

Page 1

หลักสูตรที่รอบด้านและมีความสมดุล ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างคือโอกาสพิเศษสาหรับนักเรียนต่างชาติทุกคนที่จะได้

St Andrew’s College มีประวัติที่เก่าแก่ คติพจน์ที่ยึดมั่นและธรรมเนียมปฏิบัติที่น่ายกย่อง สถานศกษาแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 100 ปี ที่เมืองไคร์สเชร์ชประเทศนิวซแลนด์ และเป็นโรงเรียนสหศกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในเกาะตอนใต้ที่จัดหลักสูตรการศกษาตั้งแต่ ชนอนุบาลถึง Year 13 นักเรียนในระดับมัธยมศกษา (Year 9-13) มีจ�านวนมากกว่า 1100 คน และระดับเตรียมมัธยมศกษา (Year 1-8) กว่า 450 คน St Andrew’s College พร้อมให้การต้อนรับนักเรียนต่างชาติอย่างอบอุ่นเพื่อร่วมเป็นสวนหนึ่งใน “ครอบครัว” ที่มีความพร้อมไปด้วย สงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเข้าพักที่สะดวกสบาย St Andrew’s จัดการศกษาระดับเฟิร์สคลาสเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ร่วมท�ากิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งด้านกีฬา วัฒนธรรม การพัฒนาทักษะความเป็นผู้น� าและการให้บริการเพื่อสงคม นักเรียนต่างชาติ ที่ศกษาที่ St Andrew’s College “สงอ�านวยความสะดวก ที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ พร้อมที่พักที่พร้อมให้ โอกาสแก่ผู้เรียนในการ เรียนรู้ สร้างผลงานและ ก้าวไปสูความสาเร็จ Palē Tauti ผู้อ�านวยการ ฝ่ายนักเรียนนานาชาติ และนักเรียนแลกเปลี่ยน นักเรียนต่างชาติที่ St Andrew’s College จะได้เป็นสวนหนึ่งของชุมชน ที่คึกคักและมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชด ซงถือเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยม ในการสรางประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

ข้อแตกต่าง ที่สาคัญ

นอกเหนือจากมาตรฐานการศกษาในระดับ

เวิร์ลดคลาส St Andrew’s College ยังพร้อม

ด้วยสงอ�านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ทรัพยากรและโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ซงรวมไปถึง:

• สตดิโอ บันทึกรายการโทร ทัศน์และสอดจิตอล และห้องควบคุมระดับมืออาชพภายในพื้นที่ ของสถานศกษาระดับมัธยมศกษาของประเทศ นิวซแลนด์

• Ballet Studio และ Ballet Academy เพื่อเป็น หลักสูตรการศกษาร่วมสาหรับผู้ที่สนใจบัลเล่ต์ ภายในสถานศกษาระดับมัธยมศกษาของประเทศ นิวซแลนด์

• Alistair Sidey Mountain Lodge ที่ Castle Hill คือเสนทางไปสูการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ของ ผู้เรียนผ่านกิจกรรมนอกสถานที่ที่มีให้เลือกท�า

นักเรียนต่างชาติในชน Year 9-13 สามารถเลือกพักที่ St Andrew’s College ผู้เข้าพักจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยทีมงานที่ได้รับ

การฝึกอบรมมาอย่างรอบด้านของเรา ภายในบ้านสามหลักของเรา ที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์เครื่องใชครบครัน

• Green Library และ Innovation Centre คือ ศูนย์กลางโครงการด้านหุ่นยนต์ของเรา ซงถือเป็น ศูนย์ปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสถานศกษา ในนิวซแลนด์

• Centennial Chapel ที่ไดรับรางวัลรับรองมากมาย

มากมาย • อุปกร ณกีฬา ที่ดีเ ลิศ ทั้งสนามกีฬา คอ ร์ท โรง ยิม สองแห่ง และศูนย์ฟิตเนสแห่งใหม่ที่ทันสมัย เพื่อผลักดันทีมนักกีฬา บุคคลที่สนใจและ แผนงานพัฒนานักกีฬาของเรา • Music Suite ที่มอุปกร ณบันทึกเ สยงที่พร้อมสรรพ โรงละครและ Pipe Band Centre ที่พัฒนาขึ้นมา
โดยเฉพาะสาหรับกลุ่มกิจกรรมเชงวัฒนธรรม
และจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของ
ที่พัก
St Andrew’s College
การดูแลที่ใกล้ชดที่พร้อมชวยให้นักเรียนต่างชาติได้ใชชวิตอย่าง ผ่อนคลายและปลอดภัยพร้อม ๆ กับเรียนรู้ที่จะเติบโตและยืนหยัด ได้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่ในการท�าตามเป้าหมายด้าน วิชาการของตนเองนอกชนเรียนระหว่างชวงท�ากิจกรรมประจ�าวัน ที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล (การศกษาด้วยตัวเอง/ท�าการบ้าน) กิจกรรมสนุก ๆ มากมาย รวมทั้งในชวงสุดสปดาห์หรือหลังเลิก เรียนตลอดปีการศกษา สงอ�านวยความสะดวกด้านการเรียนรู้หลังเลิกเรียน เชน ห้องสมุด โรงยิมและศูนย์ฟิตเนส มีอาหารจัดเลี้ยงโดยทีมงานโภชนาการของเรา ครอบคลุมทั้ง อาหารเชาและน�้าชายามบ่าย บริการซกรีดและเก็บที่นอนในพื้นที่

St Andrew’s College เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีพื้นที่กว้างขวางมากที่สุดในไคร์สเชร์ช เรามีทั้งศูนย์การเรียนการสอนที่ทันสมัย

สถานศกษาของเราตั้งอยู่ห่างจากแนวเทือกเขาแอลป์ตอนใต้ที่ปกคลุมด้วยหิมะ

และจากแนวชายหาดของเมืองเพียง 15 นาที นับตั้งแต่ปี

30 ประเภทที่ St Andrew’s College โดยสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจจนถึงระดับการเตรียมพร้อมสูวิชาชพ

โอกาสในการศกษาต่อ ผู้ที่จบการศกษาจาก St Andrew’s College ถือว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ NCEA ของนิวซแลนด์

และสามารถเข้าศกษาต่อได้ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ประวัติการด�าเนินงานและผลสมฤทธิ์ทางวิชาการ ของเราท�าให้เรามีนักเรียนที่จบการศกษาเป็นจ�านวน มากที่เข้าศกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชอเสยงทั้งใน ประเทศและในต่างประเทศ รวมทั้งในระดับ

Tertiary และมีนักศกษาที่ได้รับทุนการศกษาต่อเป็นจ�านวนมาก
พื้นที่โรงเรียนและสงอ�านวยความสะดวก
ที่มีคุณภาพกระจายอยู่บนพื้นที่กว้างขวางขนาด 13 เฮคเตอร์บนถนน Papanui ใจกลางเมือง ไคร์สเชร์ช
เพียงหนึ่งชวโมง
2009 เรามีการ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ของโรงเรียนครั้งสาคัญผ่านโครงการก่อสร้างต่าง ๆ มากมาย โดยล่าสุด เป็นโครงการก่อสร้างศูนย์ฟิตเนส (เปิดให้บริการปี 2021) และโรงละครขนาดใหญ่ (คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสนในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2023) กิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกท�ากิจกรรมกีฬากว่า
โอกาส ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายของเราครอบคลุมทั้งกิจกรรมดนตรี เต้นร� า การแสดง ภาพยนตร์ และ Pipe Band รวมไปถึงการผลิตผลงานละคร งานเทศกาลและงานประกวดต่าง ๆ 99.1% 100% 97.6% 87.7% รับรองมาตรฐานระดับดีเลิศ ครอบคลุมทุกระดับ ได้รับ NCEA Level 1 ได้รับ NCEA Level 2 ได้รับ NCEA Level 3 ได้รับ เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 274 นักเรียน ที่ไดรับทุน New Zealand Scholarship 33 ความสาเร็จ ด้านวิชาการ การให้ความสาคัญด้านความเป็นเลิศ ผู้สอนที่ ทุ่มเทและรู้จริง สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ แบบบูรณาการที่ปลอดภัย และขนาดห้องเรียน 22-23 คน ท�าให้เราสามารถน� าเสนอผลสมฤทธิ์ ด้านวิชาการที่โดดเด่น
Andrew’s College 2022 NCEA และ ทุนการศกษา New Zealand Scholarship:
ทรัพยากรรองรับกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและกีฬา
St
เจ้าหน้าที่พร้อมดูแลให้นักเรียนต่างชาติรู้สกเป็นที่ต้อนรับ อุ่นใจ ปลอดภัยและได้รับการเอาใจใส เพื่อให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ ด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและความ สามารถในการปรับตัวผ่านการปูพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อความสาเร็จ ไม่เฉพาะด้านวิชาการแต่ยังรวมไปถึงชวิตสวนตัว บริการด้านที่พัก ครูผู้สอน ดูแลด้านที่พัก ผู้ชวยผู้ดูแลประจ�าบ้าน ดูแลด้านสวัสดิภาพ ผู้ดูแลประจ�าบ้าน ดูแลด้านสวัสดิภาพ ผู้อ�านวยการฝ่ายที่พัก ดูแลด้านสวัสดิภาพและระเบียบวินัย ผู้อ�านวยการแผนกนักเรียนต่างชาติและนักเรียนแลกเปลี่ยน ดูแลด้านสวัสดิภาพ วิชาการ งานธุรการ ระเบียบวินัย เจ้าหน้าที่ดูแลที่พัก การดูแล พูดภาษาท้องถิ่น ดูแลกรณีเจ็บป่วยและบริการด้านสวัสดิภาพ บริการด้านการศกษา ครูผู้สอน ประชุมหารือกันทุกเชา Year Group Dean ดูแลด้านวิชาการและสวัสดิภาพ หัวหน้าแผนกมิดเดิลสคูล/มีเดียคอลเลจ ดูแลด้านสวัสดิภาพและระเบียบวินัย หัวหน้าแผนกมัธยมศกษา ดูแลด้านสวัสดิภาพและระเบียบวินัย ผู้อ�านวยการแผนกนักเรียนต่างชาติและนักเรียนแลกเปลี่ยน ดูแลด้านสวัสดิภาพ วิชาการ งานธุรการ ระเบียบวินัย การดูแลและสวัสดิภาพของผู้เรียน สวัสดิภาพและความพึงพอใจด้านการศกษาคือสงที่ St Andrew’s College ให้ความสาคัญอย่างยิ่ง นักเรียนต่างชาติจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมมิตรภาพที่ดีผ่านเครือข่ายบุคลากรที่ใสใจในสวัสดิภาพของนักเรียน อย่างแท้จริง Mr Palē Tauti ผู้อ�านวยการแผนกนักเรียนต่างชาติ และนักเรียนแลกเปลี่ยน E PTU@stac.school.nz P + 64 3 940 2086 W stac.school.nz 347 Papanui Road, Strowan, Christchurch 8052, New Zealand
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.