Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Organismul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

6 – 2012

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2012


INSM Iunie 2012

STIMAŢI UTILIZATORI!

У В А Ж А Е М Ы Е П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia

“Buletinul

de

Standardizare”

oficială periodică a Organismului Naţional

официальное

de Standardizare, apare din anul 1994 şi este

Национального органа по стандартизации,

unica sursă naţională ce conţine informaţii

публикуется с 1994 года и является

privind standardizarea, metrologia, ealuarea

единственным национальным источником,

conformităţii la nivel naţional.

который

периодическое

содержит

стандартизации, Informaţia despre proiectele de standarde

это

издание

информацию

метрологии,

по

оценки

соответствия на национальном уровне.

naţionale în anchetă publică şi despre europene,

Информация о проектах национальных

interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul

стандартов для публичного обсуждения и

Naţional de Documente Normative, este

о

plasată pe site-ul: www.standard.md sau

межгосударственных

poate fi obţinută în localul Fondului pe

стандартах других стран, поступивших в

adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun.

Национальный

Chişinău.

документов,

standardele

internaţionale,

международных,

европейских, стандартах

фонд

нормативных

расположена

www.standard.md

или

и

на

сайте:

может

быть

получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, Detalii la telefonul: 218-403 218-432

28, каб. 12, г. Кишинэу.

Standardele sînt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sînt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri.

© INSM, 2012 1


INSM Iunie 2012

CUPRINS STANDARDIZARE Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

3

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

49

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

67

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки

69

Modificări aprobate la standarde interstatale Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам

71

METROLOGIE .

Hotărîrea INSM nr. 0021-M din 04.06.2012

93

Hotărîrea INSM nr. 0022-M din 12.06.2012

94

Hotărîrea INSM nr. 0023-M din 26.06.2012

96

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Un mod mai simplu, mai rapid și mai bun de a accesa informațiile privind standardele ISO

97

Standardele. O resursă esenţială în cazul unei calamităţi

98

2


INSM Iunie 2012 STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Iunie 2012

07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.100.01 SMV ISO 21528-1:2012 Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Metode orizontale pentru detecţia şi enumerarea Enterobacteriaceelor. Partea 1: Detecţia şi enumerarea prin tehnica MPN cu preîmbogăţire – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальные методы обнаружения и подсчета бактерий Enterobacteriaceae. Часть 1:. Обнаружение и подсчет методом MPN с предварительным обогащением (ISO 21528-1:2004, IDT) 07.100.20 SM SR EN ISO 9308-1:2012 Calitatea apei. Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme. Partea 1: Metoda filtrării prin membrane – Качество воды. Обнаружение и подсчет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1: Метод мембранной фильтрации (SR EN ISO 9308-1:2004, IDT) 07.100.30 SMV ISO 16649-1:2012 Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Metoda orizontală pentru enumerarea coloniilor de Escherichia coli betaglucuronidază pozitive. Partea 1: Tehnica de numărare a coloniilor la 44 °C folosind membrane şi 5-bromo-4-cloro-3indolil beta-D-glucuronat – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета бета-глюкуронидаза-положительных Escherichia coli (кишечная палочка). Часть 1: Методика подсчета колоний при температуре 44°С с применением мембран и 5-бромо-4-хлоро-3-индолил бета-D-глюкуронида (ISO 16649-1:2001, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.040.10 SM SR ISO 1413:2012 Orologerie. Ceasuri rezistente la şocuri – Часовое дело. Часы противоударные (SR ISO 1413:1994, IDT) 13.040.20 SM SR ISO 4220:2012 Aer înconjurător. Determinarea unui indice de poluare gazoasă acidă a aerului. Metoda titrimetrică cu indicator sau cu detectare potenţiometrică a punctului de echivalenţă – Воздух окружающий. Определение показателя загрязнения воздуха газообразными кислотами. Титриметрический метод определения точки эквивалентности с применением индикатора или потенциометра (SR ISO 4220:2001, IDT) 13.040.50 SM SR ISO 8178-7:2012 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 7: Identificarea familiei de motoare – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 7: Определение семействa двигателей (SR ISO 8178-7:2003, IDT) SM SR ISO 8178-8:2012 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 8: Identificarea grupei de motoare – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 8: Определение группы двигателей (SR ISO 8178-8:2003, IDT) SM SR ISO 8178-9:2012 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 9: Cicluri şi proceduri de încercare pentru măsurarea pe standul de încercare a emisiilor de fum din gazele de evacuare la motoarele cu ardere internă cu mişcare alternativă cu aprindere prin comprimare care funcţionează în regim tranzitoriu – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 9:

3


INSM Iunie 2012 Циклы и методики испытаний для стендовых измерений дымовыделения отработаших газов от двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, работающих в неустановившемся режиме (SR ISO 8178-9:2003, IDT) SM SR ISO/TR 9310:2012 Vehicule rutiere. Măsurarea fumului la motoarele cu aprindere prin comprimare (diesel). Studiu asupra încercărilor simplificate în exploatare – Транспорт дорожный. Измерение дымности дизельных двигателей. Сводные данные экспресс-испытаний в процессе эксплуатации (SR ISO/TR 9310:2000, IDT) 13.040.99 SM SR EN 13725:2012 Calitatea aerului. Determinarea concentraţiei de miros prin olfactometrie dinamică – Качество воздуха. Определение содержания запаха методом динамической одорометрии (SR EN 13725:2003, IDT) SM SR EN 15267-1:2012 Calitatea aerului. Certificarea sistemelor automate de măsurare. Partea 1: Principii generale – Качество воздуха. Сертификация автоматизированных измерительных систем. Часть 1: Общие принципы (SR EN 15267-1:2009, IDT) SM SR EN 15267-2:2012 Calitatea aerului. Certificarea sistemelor automate de măsurare. Partea 2: Evaluarea iniţială a sistemului de management al calităţii al producătorului SAM şi supravegherea post certificare a procesului de producţie – Качество воздуха. Сертификация автоматизированных измерительных систем. Часть 2: Первичная оценка системы менеджемента качества изготовителей автоматизированных измерительных систем и пост сертификационный надзор процесса производства (SR EN 15267-2:2009, IDT) 13.060.01 SM SR EN ISO 5667-16:2012 Calitatea apei. Prelevare. Partea 16: Ghid general pentru testări biologice ale probelor – Качество воды. Отбор проб. Часть 16: Руководство по биотестированию проб (SR EN ISO 5667-16:2003, IDT) SM SR EN ISO 9888:2012 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe ultime a compuşilor organici. Testul static (metoda Zahn-Wellens) – Качество воды. Оценка способности органических соединений к полному аэробному биологическому разложению в водной среде. Статические испытания (метод Цан-Велленса) (SR EN ISO 9888:2004, IDT)

SM SR ISO 10708:2012 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe ultime a compuşilor organici. Determinarea consumului biochimic de oxigen prin testul difazic în sticlă închisă – Качество воды. Оценка способности органических соединений к полному биологическому разложению в водной среде. Определение биохимической потребности в кислороде при двухфазном испытании в закрытой склянке (SR ISO 10708:2003, IDT) SM SR EN ISO 14911:2012 Calitatea apei. Determinarea prin cromatografie ionică a + + 4+ + 2+ 2+ 2+ 2+ ionilor dizolvaţi de Li , Na , NH , K , Mn , Ca , Mg , Sr şi 2+ Ba . Metodă pentru apă şi ape uzate – Качество воды. + + 4+ + 2+ 2+ Определение растворенных Li , Na , NH , K , Mn , Ca , 2+ 2+ 2+ Mg , Sr и Ba с применением метода ионной хроматографии. Метод для воды и сточных вод (SR EN ISO 14911:2003, IDT) 13.060.10 SM SR EN ISO 16665:2012 Calitatea apei. Linii directoare pentru prelevare cantitativă şi tratare a probelor de macrofaună marină de substrat moale – Качество воды. Руководство по количественному отбору проб и обработке проб макрофауны мягкого морского грунта (SR EN ISO 16665:2006, IDT) SM SR EN ISO 19493:2012 Calitatea apei. Linii directoare pentru studii biologice marine referitoare la populaţiile din substratul dur – Качество воды. Руководство по морским биологическим исследованиям сообществ, обитающих на твердых субстратах (SR EN ISO 19493:2007, IDT) 13.060.50 SM SR EN ISO 9562:2012 Calitatea apei. Determinarea compuşilor organici halogenaţi adsorbabili (AOX) – Качество воды. Определение содержания адсорбируемых органически связанных галогенов (AOX) (SR EN ISO 9562:2005, IDT) SM SR EN ISO 9887:2012 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe a compuşilor organici. Metoda semi-continuă cu nămol activ (SCAS) – Качество воды. Оценка способности органических соединений к аэробному биологическому разложению в водной среде. Полунепрерывный метод с применением активного ила (SR EN ISO 9887:2002, IDT) SM SR EN ISO 10304-1:2012 Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvaţi prin cromatografia ionilor în fază lichidă. Partea 1: Determinarea ionilor bromură, clorură, fluorură, azotat, azotit, fosfat şi sulfat – Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной

4


INSM Iunie 2012 хроматографии ионов. Часть 1: Определение фторида, хлорида, нитрита, фосфата, бромида, нитрата и сульфата (SR EN ISO 10304-1:2009, IDT)

элементов методом оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICPOES) (SR EN ISO 11885:2009, IDT)

SM SR EN ISO 10304-3:2012 Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvaţi prin cromatografia ionilor în fază lichidă. Partea 3: Determinarea ionilor cromat, iodură, sulfit, tiocianat şi tiosulfat – Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной хроматографии ионов. Часть 3: Определение хромата, йодида, сульфита, тиоцианата и тиосульфата (SR EN ISO 10304-3:2003, IDT)

SM SR EN ISO 11905-1:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azot. Partea 1: Metoda prin mineralizare oxidantă cu peroxodisulfat – Качество воды. Определение содержания азота. Часть 1: Метод с применением окислительного гидролиза в присутствии пероксодисульфата (SR EN ISO 11905-1:2003, IDT)

SM SR EN ISO 10304-4:2012 Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvaţi prin cromatografia ionilor în fază lichidă. Partea 4: Determinarea ionilor clorat, clorură şi clorit din ape cu contaminare redusă – Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной хроматографии ионов. Часть 4: Определение хлората, хлорида и хлорита в воде с низким уровнем загрязнения (SR EN ISO 10304-4:2003, IDT) SM SR EN ISO 10695:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului unor compuşi organici cu azot şi fosfor, selecţionaţi. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă – Качество воды. Определение отобранных органических азотных и фосфорных соединений. Методы газовой хроматографии (SR EN ISO 10695:2002, IDT) SM SR ISO 11083:2012 Calitatea apei. Determinarea cromului (VI). Metoda spectrometrică utilizînd 1,5-difenilcarbazida – Качество воды. Определение содержания хрома (VI). Спектрометрический метод с применением 1,5дифенилкарбазида (SR ISO11083:1998, IDT) SM SR EN ISO 11732:2012 Calitatea apei. Determinarea azotului amoniacal. Metoda prin analiză în flux (CFA şi FIA) şi detecţie spectrometrică – Качество воды. Определение содержания аммонийного азота. Метод анализa потока (CFA and FIA) и спектрометрического обнаружения (SR EN ISO 11732:2005, IDT) SM SR EN ISO 11734:2012 Calitatea apei. Evaluarea în mediul apos a biodegrabilităţii anaerobe „ultime” a compuşilor organici din nămolurile fermentate. Metoda prin măsurarea producţiei de biogaz – Качество воды. Оценка способности органических соединений к "полному" аэробному биологическому разложению в созревшем иле. Метод измерения образующегося биогаза (SR EN ISO 11734:2002, IDT) SM SR EN ISO 11885:2012 Calitatea apei. Determinarea elementelor selectate prin spectroscopie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES) – Качество воды. Определение отобранных

SM SR EN ISO 11969:2012 Calitatea apei. Determinarea arsenului. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică (tehnica hidrurii) – Качество воды. Определение содержания мышьяка. Метод спектрометрии атомной абсорбции (гидридный метод) (SR EN ISO 11969:2003, IDT) SM SR EN ISO 12020:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de aluminiu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică – Качество воды. Определение содержания алюминия. Спектрометрический метод атомной абсорбции (SR EN ISO 12020:2004, IDT) SM SR EN ISO 13395:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotit (N), azotat (N) şi suma acestora prin analiză în flux (CFA şi FIA) şi detecţie spectrometrică – Качество воды. Определение содержания нитратного азота, нитритного азота и их суммы анализом потока (CFA и FIA) и спектрометрическим обнаружением (SR EN ISO 13395:2002, IDT) SM SR EN ISO 14402:2012 Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol prin analiză în flux (FIA şi CFA) – Качество воды. Определение фенольного показателя анализом потока (FIA и CFA) (SR EN ISO 14402:2002, IDT) SM SR EN ISO 14403:2012 Calitatea apei. Determinarea cianurilor totale şi cianurilor libere prin analiză în flux continuu – Качество воды. Определение общего содержания цианида и содержания свободного цианида непрерывным анализом потока (SR EN ISO 14403:2003, IDT) SM SR EN ISO 15061:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de bromat dizolvat. Metoda prin cromatografia ionilor în fază lichidă – Качество воды. Определение содержания растворимого бромата. Метод с применением жидкостной хроматографии ионов (SR EN ISO 15061:2002, IDT) SM SR EN ISO 15587-1:2012 Calitatea apei. Mineralizare pentru determinarea unor elemente din apă. Partea 1: Mineralizare cu apă regală –

5


INSM Iunie 2012 Качество воды. Разложение для определения некоторых элементов в воде. Часть 1: Разложение царской водкой (SR EN ISO 15587-1:2003, IDT) SM SR EN ISO 15587-2:2012 Calitatea apei. Mineralizare pentru determinarea unor elemente din apă. Partea 2: Mineralizare cu acid azotic – Качество воды. Разложение для определения некоторых элементов в воде. Часть 2: Разложение азотной кислотой (SR EN ISO 15587-2:2003, IDT) SM SR EN ISO 15680:2012 Calitatea apei. Determinarea prin cromatografie în fază gazoasă a unui număr de hidrocarburi aromatice monociclice, naftalină şi diverşi compuşi cloruraţi, prin purjare şi captare şi desorbţie termică – Качество воды. Определение моноциклических ароматических углеводородов, нафталина и хлорсодержащих соединений методом газовой хроматографии с применением продувкиулавливания и термодесорбции (SR EN ISO 15680:2004, IDT) SM SR EN ISO 15681-1:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de ortofosfat şi fosfor total prin analiza în flux (FIA şi CFA). Partea 1: Metoda prin analiză cu injecţie în flux (FIA) – Качество воды. Определение содержания ортофосфата и общего фосфора анализом потока (FIA и CFA). Часть 1: Метод анализа потока при впрыске (FIA) (SR EN ISO 15681-1:2005, IDT) SM SR EN ISO 15681-2:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de ortofosfat şi fosfor total prin analiza în flux (FIA şi CFA). Partea 2: Metoda prin analiză continuă în flux (CFA) – Качество воды. Определение содержания ортофосфата и общего фосфора анализом потока (FIA и CFA). Часть 2: Метод непрерывного анализа потока (CFA) (SR EN ISO 15681-2:2005, IDT) SM SR EN ISO 15682:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cloruri prin analiză în flux (CFA şi FIA) şi detecţie fotometrică sau potenţiometrică – Качество воды. Определение содержания хлорида анализом потока (CFA и FIA) и фотометрическим или потенциометрическим обнаружением (SR EN ISO 15682:2002, IDT) SM SR EN ISO 15913:2012 Calitatea apei. Determinarea anumitor erbicide fenoxialcanoice, inclusiv bentazone şi hidroxibenzonitrili, prin cromatografie în fază gazoasă şi spectrometrie de masă după extracţie în fază solidă şi derivatizare – Качество воды. Определение содержания некоторых гербицидов на основе феноксиалкановых кислот, включая бентазоны и оксибензонитрилы, методом газовой хроматографии и масс-спектрометрии после экстракции в твердой фазе

и образования производных соединений (SR EN ISO 15913:2003, IDT) SM SR EN ISO 16264:2012 Calitatea apei. Determinarea silicaţilor solubili prin analiză în flux (FIA şi CFA) şi detecţie fotometrică – Качество воды. Определение содержания растворимых силикатов по анализу потока (FIA и CFA) и фотометрическим обнаружением (SR EN ISO 16264:2004, IDT) SM SR EN ISO 16588:2012 Calitatea apei. Determinare a şase agenţi complexanţi. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă – Качество воды. Определение содержания шести комплексообразующих агентов. Метод газовой хроматографии (SR EN ISO 16588:2004, IDT) SM SR EN ISO 17294-1:2012 Calitatea apei. Aplicarea spectrometriei de masă cu plasmă cuplată inductive (ICP-MS). Partea 1: Linii directoare generale – Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS). Часть 1: Общее руководство (SR EN ISO 17294-1:2007, IDT) SM SR EN ISO 17294-2:2012 Calitatea apei. Aplicarea spectrometriei de masă cu plasmă cuplată inductive (ICP-MS). Partea 2: Determinarea a 62 de elemente – Качество воды. Применение массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICPMS). Часть 2: Определение 62 элементов (SR EN ISO 17294-2:2005, IDT) SM SR EN ISO 17353:2012 Calitatea apei. Determinarea unor compuşi organostanici. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă – Качество воды. Определение содержания выбранных оловоорганических соединений. Метод газовой хроматографии (SR EN ISO 17353:2006, IDT) SM SR EN ISO 17495:2012 Calitatea apei. Determinarea nitrofenolilor selecţionaţi. Metoda prin extracţie în fază solidă şi detecţie prin cromatografie în fază gazoasă şi spectrometrie de masă – Качество воды. Определение выбранных нитрофенолов. Метод экстракции в твердой фазе и обнаружения с помощью газовой хроматографии и массспектрометрии (SR EN ISO 17495:2003, IDT) SM SR EN ISO 17852:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de mercur. Metoda prin spectrometrie de fluorescenţă atomică – Качество воды. Определение содержания ртути. Метод атомной флуоресцентной спектрометрии (SR EN ISO 17852:2008, IDT) SM SR EN ISO 17993:2012 Calitatea apei. Determinare a 15 hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) în apă prin HPLC cu detecţie prin fluorescenţă după extracţie lichid-lichid – Качество воды.

6


INSM Iunie 2012 Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (PAH) в воде методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC) с флуоресцентным детектированием после жидкостно-жидкостной экстракции (SR EN ISO 17993:2004, IDT) SM SR EN ISO 18412:2012 Calitatea apei. Determinarea cromului (VI). Metoda fotometrică pentru ape slab contaminate – Качество воды. Определение содержания хрома (VI). Фотометрический метод для слабозагрязненной воды (SR EN ISO 18412:2007, IDT) SM SR EN ISO 18856:2012 Calitatea apei. Determinarea anumitor ftalaţi prin cromatografie în fază gazoasă/spectrometrie de masă – Качество воды. Определение содержания выбранных фталатов с применением газовой хроматографии/масс-спектрометрии (SR EN ISO 18856:2006, IDT) SM SR EN ISO 18857-1:2012 Calitatea apei. Determinarea alchilfenolilor selecţionaţi. Partea 1: Metodă pentru probe nefiltrate, cu utilizarea extracţiei lichid-lichid şi a cromatografiei în fază gazoasă cu detecţie selectivă de masă – Качество воды. Определение содержания выбранных алкилфенолов. Часть 1: Метод для неотфильтрованных проб с применением жидкостно-жидкостной экстракции и газовой хроматографии с масс-селективным обнаружением (SR EN ISO 18857-1:2007, IDT) SM SR EN ISO 22032:2012 Calitatea apei. Determinarea difenil eterilor polibromuraţi selectaţi, din sedimente şi nămol de epurare. Metoda care utilizează extracţia şi cromatografie în fază gazoasă/spectrometrie de masă – Качество воды. Определение содержания выбранных полибромированных дифениловых эфиров в отложениях и осадке сточных вод. Метод с применением экстракции и газовой хроматографии/массспектрометрии (SR EN ISO 22032:2009, IDT) SM SR EN ISO 22478:2012 Calitatea apei. Determinarea anumitor explozivi şi compuşi asemănători. Metoda care utilizează cromatografia în fază lichidă de înaltă performanţă (HPLC) cu detecţie UV – Качество воды. Определение содержания определенных взрывчатых веществ и относящихся к ним соединений. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC) с УФ-детектированием (SR EN ISO 22478:2006, IDT) 13.060.60 SM SR EN ISO 7027:2012 Calitatea apei. Determinarea turbidităţii – Качество воды. Определение мутности (SR EN ISO 7027:2001, IDT)

SM SR EN ISO 7887:2012 Calitatea apei. Examinarea şi determinarea culorii – Качество воды. Исследование и определение цвета (SR EN ISO 7887:2002, IDT) SM SR EN ISO 10707:2012 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe "ultime" a compuşilor organici. Metoda prin analiza consumului biochimic de oxigen (test în recipient închis) – Качество воды. Оценка способности органических соединений к полному аэробному биологическому разложению в водной среде. Метод анализа биохимической потребности в кислороде (испытание в закрытом сосуде) (SR EN ISO 10707:2001, IDT) 13.060.70 SM SR EN ISO 6341:2012 Calitatea apei. Determinarea inhibiţiei mobilităţii pentru Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Testul toxicităţii acute – Качество воды. Определение подавления подвижности Daphnia magna Straus (Cladocera, Cructacea). Испытание на острую токсичность (SR EN ISO 6341:2004, IDT) SM SR EN ISO 7346-1:2012 Calitatea apei. Determinarea toxicităţii acute letale a substanţelor pentru peştele de apă dulce [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Partea 1: Metoda static – Качество воды. Определение острой летальной токсичности веществ в отношении пресноводных рыб [Brachydanio rerio, Hamilton-Buchanan (Teleostei, Сyprinidae)]. Часть 1: Статический метод (SR EN ISO 7346-1:2004, IDT) SM SR EN ISO 7346-2:2012 Calitatea apei. Determinarea toxicităţii acute letale a substanţelor pentru peştele de apă dulce [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae). Partea 2: Metoda semi-statică – Качество воды. Определение острой летальной токсичности веществ в отношении пресноводных рыб [Brachydanio rerio, Hamilton-Buchanan (Teleostei, Сyprinidae)]. Часть 2: Полустатический метод (SR EN ISO 7346-2:2004, IDT) SM SR EN ISO 7346-3:2012 Calitatea apei. Determinarea toxicităţii acute letale a substanţelor pentru peştele de apă dulce [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Partea 3: Metoda prin curgere continua – Качество воды. Определение острой летальной токсичности веществ в отношении пресноводных рыб [Brachydanio rerio, Hamilton-Buchanan (Teleostei, Сyprinidae)]. Часть 3: Метод непрерывного обновления (SR EN ISO 7346-3:2004, IDT) SM SR EN ISO 7827:2012 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe "ultime" a compuşilor organici. Metoda prin

7


INSM Iunie 2012 analizarea carbonului organic dizolvat (COD) – Качество воды. Оценка способности органических соединений к полному аэробному биологическому разложению в водной среде. Метод с применением анализа растворенного органического углерода (SR EN ISO 7827:2001, IDT) SM SR EN ISO 8192:2012 Calitatea apei. Test de inhibiţie a consumului de oxigen al nămolului activ la oxidarea carbonului şi amoniului – Качество воды. Испытание на ингибирование потребеления кислорода активированным илом для окисления углерода и аммония (SR EN ISO 8192:2007, IDT) SM SR EN ISO 9509:2012 Calitatea apei. Teste de toxicitate pentru evaluarea inhibării nitrificării produsă de microorganismele din nămolul activ – Качество воды. Испытание на токсичность дляоценивания подавления нитрификации микроорганизмов активного ила (SR EN ISO 9509:2007, IDT) SM SR EN ISO 10253:2012 Calitatea apei. Test de inhibiţie a creşterii algelor marine cu . Skeletonema costatum şi Phaeodactylum tricornutum – Качество воды. Испытание на замедление роста морских водорослей Skeletonema costatum и Phaeodactylum tricornutum (SR EN ISO 10253:2006, IDT) SM SR EN ISO 10634:2012 Calitatea apei. Ghid pentru pregătirea şi tratarea compuşilor organici greu solubili în apă în vederea evaluării biodegradabilităţii lor în mediu apos – Качество воды. Руководство по подготовке и обработке трудно растворимых в воде органических соединений для последующей оценки их биологического разложения в водной среде (SR EN ISO 10634:2001, IDT) SM SR EN ISO 11733:2012 Calitatea apei. Determinarea eliminării şi a biodegradabilităţii compuşilor organici în mediu apos. Test de simulare cu nămol active – Качество воды. Определение удаления и способности к биологическому разложению органических соединений в водной среде. Испытание методом моделирования активированного ила (SR EN ISO 11733:2005, IDT) SM SR EN 13946:2012 Calitatea apei. Ghid pentru prelevarea uzuală şi pretratarea diatomeelor bentonice din rîuri – Качество воды. Руководство для отбора проб и предварительной обработки бентических диатомовых водорослей, взятых из рек (SR EN 13946:2004, IDT) SM SR EN ISO 16665:2012 Calitatea apei. Linii directoare pentru prelevare cantitativă şi tratare a probelor de macrofaună marină de substrat moale – Качество воды. Руководство по количественному

отбору проб и обработке проб макрофауны мягкого морского грунта (SR EN ISO 16665:2006, IDT) SM SR EN ISO 19493:2012 Calitatea apei. Linii directoare pentru studii biologice marine referitoare la populaţiile din substratul dur – Качество воды. Руководство по морским биологическим исследованиям сообществ, обитающих на твердых субстратах (SR EN ISO 19493:2007, IDT) 13.080.10 SM SR ISO 13536:2012 Calitatea solului. Determinarea capacităţii potenţiale de schimb cationic şi a cationilor schimbabili, utilizînd soluţie de clorură de bariu tamponată la pH=8,1 – Качество почвы. Определение потенциальной катионообменной способности и содержания способных к обмену катионов с использованием буферного раствора хлорида бария с pH=8,1 (SR ISO 13536:2001, IDT) SM SR ISO 13877:2012 Calitatea solului. Determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice. Metoda prin cromatografie în fază lichidă de înaltă performanţă – Качество почвы. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (SR ISO 13877:1999, IDT) SM SR ISO 14154:2012 Calitatea solului. Determinarea unor clorofenoli selectaţi. Metoda gaz cromatografică cu detecţie prin captură de electroni – Качество почвы. Определение некоторых выбранных хлорфенолов. Метод газовой хроматографии с детектированием по захвату электронов (SR ISO 14154:2007, IDT) SM SR ISO 14235:2012 Calitatea solului. Determinarea carbonului organic prin oxidare sulfocromică – Качество почвы. Определение содержания органического углерода путем серохроматического окисления (SR ISO 14235:2000, IDT) SM SR ISO 14255:2012 Calitatea solului. Determinarea azotului nitric, azotului amoniacal şi azotului solubil total în probe de sol uscate la aer, folosind ca extractant soluţie de clorură de calciu – Качество почвы. Определение содержания нитратного азота, аммонийного азота и общего растворимого азота в воздушно-сухих почвах с применением раствора хлорида кальция в качестве экстрагирующего вещества (SR ISO 14255:2000, IDT) SM SR ISO 14869-1:2012 Calitatea solului. Dezagregare pentru determinarea conţinutului total de elemente . Partea 1: Dezagregare cu acid fluorhidric şi acid percloric – Качество почвы. Растворение для определения общего содержания

8


INSM Iunie 2012 элементов. Часть 1. Растворение фтористоводородной и перхлорной кислотами (SR ISO 14869-1:2001, IDT)

почвы. Определение микробной биомассы почвы. Часть 2: Метод выделения с помощью фумигации (SR ISO 14240-2:2001, IDT)

SM SR ISO 15178:2012 Calitatea solului. Determinarea sulfului total prin combustie uscată – Качество почвы. Определение содержания общей серы путем сухого озоления (SR ISO 15178:2001, IDT)

SM SR EN ISO 16712:2012 Calitatea apei. Determinarea toxicităţii acute a sedimentelor marine sau a sedimentelor de estuar asupra amfipodelor – Качество воды. Определение кратковременной токсичности морских или устьевых отложений на амфиподы (SR EN ISO 16712:2007, IDT)

13.080.20 13.080.40 SM SR ISO 11265+A1:2012 Calitatea solului. Determinarea conductivităţii electrice specifice – Качество почвы. Определение удельной электропроводности (SR ISO 11265+A1:1998, IDT) SM SR ISO 11508:2012 Calitatea solului. Determinarea densităţii particulelor – Качество почвы. Определение плотности частиц (SR ISO 11508:2000, IDT) SM SR EN ISO 16720:2012 Calitatea solului. Pretratarea probelor prin liofilizare pentru analiza ulterioară – Качество почвы. Предварительная обработка образцов посредством сублимационной сушки для последующего анализа (SR EN ISO 16720:2007, IDT) 13.080.30 SM SR ISO 11266:2012 Calitatea solului. Ghid pentru testarea în laborator a biodegradării produselor chimice organice în sol, în condiţii aerobe – Качество почвы. Руководство по лабораторному испытанию биоразложения органических химических веществ в почве в аэробных условиях (SR ISO 11266:2000, IDT) SM SR ISO 11269-1:2012 Calitatea solului. Determinarea efectelor poluanţilor asupra florei solului. Partea 1: Metodă pentru măsurarea creşterii rădăcinilor – Качество почвы. Определение воздействия загрязняющих веществ на флору почвы. Часть 1: Метод для измерения замедления роста корней (SR ISO 11269-1:1999, IDT) SM SR ISO 14240-1:2012 Calitatea solului. Determinarea biomasei microbiene a solului. Partea 1: Metoda prin respiraţie indusă de substrat – Качество почвы. Определение микробной биомассы почвы. Часть 1: Метод с использованием дыхания, вызванного субстратом (SR ISO 14240-1:2001, IDT) SM SR ISO 14240-2:2012 Calitatea solului. Determinarea biomasei microbiene a solului. Partea 2: Metoda prin fumigare-extracţie – Качество

SM SR ISO 10573:2012 Calitatea solului. Determinarea conţinutului de apă din zona nesaturată. Metoda sondei cu neutroni – Качество почвы. Определение содержания воды в засушливой зоне. Метод нейтронного глубинного зонда (SR ISO 10573:1999, IDT) SM SR ISO 11274:2012 Calitatea solului. Determinarea caracteristicii de reţinere a apei. Metode de laborator – Качество почвы. Определение водоудерживающей способности. Лабораторные методы (SR ISO 11274:2000, IDT) SM SR ISO 11276:2012 Calitatea solului. Determinarea presiunii apei din pori. Metoda tensiometrică – Качество почвы. Определение давления воды в порах. Тензиометрический метод (SR ISO 11276:1999, IDT) SM SR ISO 15709:2012 Calitatea solului. Apa din sol şi zona nesaturată. Definiţii, simboluri şi teorie – Качество почвы. Почвенная влага и ненасыщенная зона. Определения, символы и теория (SR ISO 15709:2002, IDT) 13.080.99 SM SR ISO 15176:2012 Calitatea solului. Caracterizarea solului excavat şi a altor materiale de sol, care urmează a fi refolosite – Качество почвы. Характеристика вынутого грунта и других почвенных материалов, предназначенных для повторного использования (SR ISO 15176:2002, IDT) 13.110 SM SR EN ISO 13849-2:2012 Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 2: Validare – Безопасность машин. Элементы безопасности систем управления. Часть 2: Валидация (SR EN ISO 13849-2:2008, IDT) SM SR EN 1746:2012 Securitatea maşinilor. Indicaţii pentru elaborarea capitolelor de zgomot din standardele de securitate – Безопасность машин. Руководство по разработке разделов,

9


INSM Iunie 2012 касающихся шума, в стандартах на безопасность (SR EN 1746:2002, IDT) 13.120 SM SR EN 60335-2-11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-11: Частные требования к барабанным сушилкам (SR EN 60335-2-11:2011, IDT) SM SR EN 60335-2-27:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-27: Prescripţii particulare pentru aparate de expunere a pielii la radiaţii ultraviolete şi infraroşii – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-27: Частные требования к приборам, воздействующим на кожу ультрафиолетовым и инфракрасным излучением (SR EN 60335-2-27:2011, IDT) SM SR EN 60335-2-108:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-108: Prescripţii particulare pentru electrolizoare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-108: Частные требования к электролизерам (SR EN 60335-2-108:2008, IDT) SM SR EN 60704-1:2012 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer . Partea 1: Prescripţii generale – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы испытаний для определения передаваемого по воздуху шума. Часть 1: Общие требования (SR EN 60704-1:2010, IDT) 13.140 SM SR ISO 1999:2012 Acustică. Determinarea expunerii la zgomot profesional şi estimarea deteriorării auzului – Акустика. Определение воздействия шума на рабочем месте и оценка его влияния на ухудшение слуха (SR ISO 1999:1996, IDT) SM SR EN ISO 7029:2012 Acustică. Distribuţia statistică a pragurilor de audibilitate în funcţie de vîrst – Акустика. Статистическое распределение порогов слышимости в зависимости от возраста (SR EN ISO 7029:2003, IDT) SM SR EN ISO 8253-3:2012 Acustică. Metode de încercări audiometrice. Partea 3: Audiometrie vocală – Акустика. Аудиометрические методы испытаний. Часть 3: Речевая аудиометрия (SR EN ISO 8253-3:2001, IDT)

SM SR EN ISO 11690-1:2012 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea locurilor de muncă cu zgomot redus, dotate cu maşini. Partea 1: Strategii de control al zgomotului – Акустика. Рекомендуемая практика проектирования малошумных рабочих мест, содержащих машины. Часть 1: Стратегии контроля шума (SR EN ISO 11690-1:2000, IDT) SM SR EN ISO 11690-2:2012 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea locurilor de muncă cu zgomot redus, dotate cu maşini. Partea 2: Măsuri de control al zgomotului – Акустика. Рекомендуемая практика проектирования малошумных рабочих мест, содержащих машины. Часть 2: Меры по контролю шума (SR EN ISO 11690-2:2000, IDT) SM SR EN ISO 11690-3:2012 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea locurilor de muncă cu zgomot redus, dotate cu maşini – Partea 3: Propagarea sunetului şi predeterminarea zgomotului în ateliere – Акустика. Рекомендуемая практика проектирования малошумных рабочих мест, содержащих машины. Часть 3: Распространение звука и прогнозирование уровня шума в рабочих помещениях (SR EN ISO 11690-3:2001, IDT) SM SR EN ISO 14257:2012 Acustică. Măsurarea şi descrierea parametrică a curbelor de distribuţie acustică spaţială în camerele de lucru în scopul evaluării performanţelor acustice ale acestora – Акустика. Измерение и параметрическое описание кривых пространственного распределения звука в рабочих помещениях для оценки их акустических рабочих характеристик (SR EN ISO 14257:2003, IDT) SM SR EN ISO 17624:2012 Acustică. Indicaţii pentru reducerea zgomotului în birouri şi ateliere cu ajutorul ecranelor acustice – Акустика. Руководство по снижению уровня шума в офисах и рабочих помещениях с помощью акустических экранов (SR EN ISO 17624:2005, IDT) 13.160 SM SR CR 1030-1:2012 Vibraţii mînă-braţ. Indicaţii pentru reducerea riscului la vibraţii. Partea 1: Metode tehnice pentru proiectarea maşinilor – Вибрации кисте-плечевые. Руководство по снижению рисков, связанных с вибрацией. Часть 1: Технические методы проектирования машин (SR CR 1030-1:2000, IDT) SM SR CR 1030-2:2012 Vibraţii mînă-braţ. Indicaţii pentru reducerea riscului la vibraţii. Partea 2: Măsuri de prevenire la locul de muncă – Вибрации кисте-плечевые. Руководство по снижению рисков, связанных с вибрацией. Часть 2: Меры техники безопасности на рабочем месте (SR CR 1030-2:2000, IDT)

10


INSM Iunie 2012 SM SR ISO 2631-1:2012 Vibraţii şi şocuri mecanice. Evaluarea expunerii umane la vibraţii globale ale corpului. Partea 1: Cerinţe generale – Вибрация и удар механические. Оценка воздействия вибрации всего тела на организм человека. Часть 1: Общие требования (SR ISO 2631-1:2001, IDT) SM SR EN ISO 5349-1:2012 Vibraţii mecanice. Măsurarea şi evaluarea expunerii umane la vibraţii transmise prin mînă. Partea 1: Cerinţe generale – Вибрация механическая. Измерение и оценка воздействия на человека вибрации, передаваемой через руки. Часть 1: Общие требования (SR EN ISO 5349-1:2003, IDT) SM SR EN ISO 5349-2:2012 Vibraţii mecanice. Măsurarea şi evaluarea expunerii umane la vibraţii transmise prin mînă. Partea 2: Indicaţii practice pentru măsurarea la locul de muncă – Вибрация механическая. Измерение и оценка воздействия на человека вибрации, передаваемой через руки. Часть 2: Практическое руководство по измерению вибрации на рабочем месте (SR EN ISO 5349-2:2003, IDT) SM SR ISO 5805:2012 Vibraţii şi şocuri mecanice. Expunere umană. Vocabular – Вибрация и удар механические. Воздействие на человека. Словарь (SR ISO 5805:2000, IDT) SM SR ISO 6897:2012 Ghid pentru evaluarea răspunsului ocupanţilor structurilor fixe, în particular clădiri şi structuri marine, la o mişcare orizontală de frecvenţă joasă (de la 0,063 Hz pînă la 1 Hz) – Руководство по оценке воздействия низкочастотных колебаний (от 0,063 Hz до 1 Hz) на человека, находящегося на неподвижных сооружениях, особенно в зданиях и морских сооружениях (SR ISO 6897:1997, IDT) SM SR EN ISO 8041:2012 Răspunsul uman la vibraţii. Aparatură de măsurare – Воздействие вибрации на человека. Средства измерений (SR EN ISO 8041:2005, IDT) SM SR EN ISO 8662-13:2012 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 13: Unelte de polizat pentru matriţerie – Машины ручные переносные с приводом. Измерение вибрации на рукоятке. Часть 13: Машины шлифовальные для штампов (SR EN ISO 8662-13:2003, IDT) SM SR ISO 8727:2012 Vibraţii şi şocuri mecanice. Expunere umană. Sisteme de coordonate biodinamice – Вибрация и удар механические. Воздействие на человека. Биодинамические системы координат (SR ISO 8727:2001, IDT) SM SR ISO 9996:2012 Vibraţii şi şocuri mecanice. Perturbarea activităţii umane şi a

executării sarcinilor. Clasificare – Вибрация и удар механические. Влияние на деятельность и работоспособность человека. Классификация (SR ISO 9996:2001, IDT) SM SR ISO 10068:2012 Vibraţii şi şocuri mecanice. Impedanţa mecanică liberă a sistemului mînă-braţ în punctul de intrare – Вибрация и удар механические. Полное механическое сопротивление без нагрузки системы рука-предплечье в точке возбуждения (SR ISO 10068:2001, IDT) SM SR EN 12096:2012 Vibraţii mecanice. Declararea şi verificarea valorilor emisiei vibraţiilor – Вибрация механическая. Декларация и проверка значений вибрационной эмиссии (SR EN 12096:2002, IDT) SM SR CR 12349:2012 Vibraţii mecanice. Ghid pentru efectele vibraţiilor asupra sănătăţii corpului uman – Вибрация механическая. Руководство по воздействию вибраций на здоровье человеческого тела (SR CR 12349:2000, IDT) SM SR EN ISO 13090-1:2012 Vibraţii şi şocuri mecanice. Indicaţii referitoare la aspectele de securitate ale încercărilor şi experimentărilor realizate cu subiecţi umani. Partea 1: Expunerea întregului corp la vibraţii mecanice şi şocuri repetate – Вибрация и удар. Руководство по аспектам безопасности при проведении испытаний и экспериментов с участием людей. Часть 1: Воздействие общей вибрации и повторяющихся ударов (SR EN ISO 13090-1:2002, IDT) SM SR EN 14253+A1:2012 Vibraţii mecanice. Măsurarea şi calculul efectului asupra sănătăţii al expunerii profesionale la vibraţii transmise întregului corp. Ghid practic – Вибрация механическая. Измерение и расчет профессионального воздействия вибрации на тело человека относительно его здоровья. Практическое руководство (SR EN 14253+A1:2008, IDT) SM SR EN 28662-1:2012 Maşini portative. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 1: Generalităţi – Машины ручные переносные с приводом. Измерение вибрации на рукоятке. Часть 1: Общие положения (SR EN 28662-1:2001, IDT) 13.180 SM SR EN ISO 7250-1:2012 Măsurări de bază ale corpului uman pentru proiectarea tehnologică. Partea 1: Definirea măsurărilor corpului şi repere – Базовые измерения человеческого тела для технологического проектирования. Часть 1: Определения измерений тела и ориентиры (SR EN ISO 7250-1:2010, IDT)

11


INSM Iunie 2012 SM SR EN ISO 7726:2012 Ergonomia ambianţelor termice. Aparate de măsurat mărimile fizice – Эргономика термальной среды. Приборы для измерения физических величин (SR EN ISO 7726:2004, IDT)

SM SR EN ISO 9241-110:2012 Ergonomia interacţiunii om-sistem. Partea 110: Principii de dialog – Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 110: Принципы диалога (SR EN ISO 9241-110:2006, IDT)

SM SR EN ISO 9241-1:2012 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 1: Introducere generală – Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 1: Общее введение (SR EN ISO 9241-1:2003, IDT)

SM SR EN ISO 10075-2:2012 Principii ergonomice referitoare la efortul în activitatea mentală. Partea 2: Principii de concepere – Эргономические принципы, относящиеся к нагрузке при умственной деятельности. Часть 2: Принципы проектирования (SR EN ISO 10075-2:2001, IDT)

SM SR EN ISO 9241-4:2012 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 4: Cerinţe pentru tastaturi – Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 4: Требования к клавиатуре (SR EN ISO 9241-4:2004, IDT) SM SR EN ISO 9241-5:2012 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 5: Amenajarea postului de muncă şi cerinţe pentru poziţiile de lucru – Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 5: Расположение рабочей станции и требования к рабочим позициям (SR EN ISO 9241-5:2004, IDT) SM SR EN ISO 9241-6:2012 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 6: Prescripţii privind mediul de muncă – Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 6: Руководство по рабочей среде (SR EN ISO 9241-6:2003, IDT) SM SR EN ISO 9241-12:2012 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 12: Prezentarea informaţiei – Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 12: Представление информации (SR EN ISO 9241-12:2002, IDT) SM SR EN ISO 9241-13:2012 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 13: Ghidarea utilizatorului – Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 13: Руководство пользователя (SR EN ISO 9241-6:2002, IDT)

SM SR EN ISO 11064-7:2012 Proiectarea ergonomică a centrelor de comandă. Partea 7: Principii pentru evaluarea centrelor de comandă – Эргономическое проектирование центров управления. Часть 7: Принципы оценки центров управления (SR EN ISO 11064-7:2006, IDT) SM SR EN ISO 14915-2:2012 Ergonomia softurilor interfeţelor cu utilizatori multimedia. Partea 2: Navigare şi control multimedia – Эргономика программного обеспечения для мультимедийных пользовательских интерфейсов. Часть 2: Навигация и управлениe мультимедийными средствами (SR EN ISO 14915-2:2004, IDT) SM SR EN ISO 15535:2012 Cerinţe generale pentru crearea de baze de date antropometrice – Общие требования к созданию антропометрических баз данных (SR EN ISO 15535:2007, IDT) 13.200 SM SR ENV 1317-4:2012 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 4: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la şoc şi metode de încercare pentru extremităţile şi dispozitivele de prindere a parapetelor de siguranţă – Системы дорожных ограничителей. Часть 4: Классы рабочих характеристик, критерии приемки испытаний на удар и методы испытаний терминалов и переходов перил безопасности (SR ENV 1317-4:2002, IDT) 13.220.01 SM SR EN 2:2012 Clase de incendii – Классификация пожаров (SR EN 2:1995, IDT) 13.220.10 SM SR EN 3-7+A1:2012 Stingătoare portabile de incendiu. Partea 7: Caracteristici, performanţe şi metode de încercare – Огнетушители переносные. Часть 7: Характеристики, рабочие

12


INSM Iunie 2012 характеристики и методы испытаний (SR EN 3-7+A1:2007, IDT) SM SR EN 3-10:2012 Stingătoare de incendiu portabile. Partea 10: Prevederi pentru evaluarea conformităţii stingătorului de incendiu portabil cu EN 3-7 – Огнетушители переносные. Часть 10: Положения для оценки соответствия переносных огнетушителей стандарту EN 3-7 (SR EN 3-10:2010, IDT) SM SR CEN/TS 54-14:2012 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 14: Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcţiune, utilizare şi întreţinere – Системы пожарной сигнализации. Часть 14: Руководство по планированию, проектированию, установке, вводу в действие, эксплуатации и техническому обслуживанию (SR CEN/TS 54-14:2011, IDT) SM SR EN 54-23:2012 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare. Dispozitive de alarmare optică – Системы пожарной сигнализации. Часть 23: Устройства тревожной сигнализации. Визуальные устройства тревожной сигнализации (SR EN 54-23:2010, IDT) SM SR EN 615:2012 Protecţie împotriva incendiului. Agenţi de stingere. Prescripţii pentru pulberi (altele decît pulberile pentru clasa D) – Защита противопожарная. Огнетушащие вещества. Технические условия на порошки (кроме порошков класса D) (SR EN 615:2009, IDT) SM SR EN 694+A1:2012 Furtunuri de luptă împotriva incendiilor. Furtunuri semirigide pentru sisteme fixe – Рукава пожарные. Рукава полужесткие для стационарных систем (SR EN 694+A1:2007, IDT) SM SR EN 1147:2012 Scări portabile pentru incendiu – Лестницы переносные пожарные (SR EN 1147:2010, IDT) SM SR EN 1568-1:2012 Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 1: Cerinţe pentru spumanţi concentraţi de medie înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe lichide nemiscibile cu apa – Огнетушащие вещества. Пенообразующие концентраты. Часть 1: Требования к пенообразующим концентратам средней кратности расширения для поверхностного тушения жидкостей, не смешивающихся с водой (SR EN 1568-1:2008, IDT) SM SR EN 1568-2:2012 Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 2: Cerinţe pentru spumanţi concentraţi de înaltă înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe lichide nemiscibile cu apa –

Огнетушащие вещества. Пенообразующие концентраты. Часть 2: Требования к пенообразующим концентратам высокой кратности расширения для поверхностного тушения жидкостей, не смешивающихся с водой (SR EN 1568-2:2008, IDT) SM SR EN 1568-4:2012 Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 4: Cerinţe pentru spumanţi concentraţi de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe lichide miscibile cu apa – Огнетушащие вещества. Пенообразующие концентраты. Часть 4: Требования к пенообразующим концентратам низкой кратности расширения для поверхностного тушения жидкостей, смешивающихся с водой (SR EN 1568-4:2008, IDT) SM SR EN 1869:2012 Pături antifoc – Одеяла противопожарные (SR EN 1869:2002, IDT) SM SR EN 1947+A1:2012 Furtunuri de luptă împotriva incendiului. Furtunuri de refulare semirigide şi furtunuri echipate cu racorduri pentru pompe şi autospeciale – Рукава пожарные. Полужесткие напорные рукава и рукава в сборе для насосов и пожарных машин (SR EN 1947+A1:2007, IDT) 13.220.20 SM SR EN 15004-1:2012 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaz. Partea 1: Proiectare, instalare şi mentenanţă – Установки противопожарные стационарные. Газовые установки пожаротушения. Часть 1: Проектирование, установка и техническое обслуживание (SR EN 15004-1:2008, IDT) SM SR EN 15004-2:2012 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaz. Partea 2: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere FK5-1-12 – Установки противопожарные стационарные. Газовые установки пожаротушения. Часть 2: Физические свойства и проектирование газовых установок пожаротушения для огнетушащего вещества FK-5-1-12 (SR EN 15004-2:2008, IDT) SM SR EN 15004-6:2012 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaz. Partea 6: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HFC 23 – Установки противопожарные стационарные. Газовые установки пожаротушения. Часть 6: Физические свойства и проектирование газовых установок пожаротушения для огнетушащего вещества HFC 23 (SR EN 15004-6:2008, IDT) SM SR EN 15004-7:2012 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de

13


INSM Iunie 2012 stingere cu gaz. Partea 7: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG01 – Установки противопожарные стационарные. Газовые установки пожаротушения. Часть 7: Физические свойства и проектирование газовых установок пожаротушения для огнетушащего вещества IG-01 (SR EN 15004-7:2008, IDT)

SM SR EN 1047-2:2012 Unităţi de depozitare de securitate. Clasificare şi metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la foc. Partea 2: Camere şi containere pentru date – Устройства безопасного хранения. Классификация и методы испытаний на огнестойкость. Часть 2: Комнаты и контейнеры данных (SR EN 1047-2:2010, IDT)

SM SR EN 15004-8:2012 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaz. Partea 8: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG100 – Установки противопожарные стационарные. Газовые установки пожаротушения. Часть 8: Физические свойства и проектирование газовых установок пожаротушения для огнетушащего вещества IG-100 (SR EN 15004-8:2008, IDT)

SM SR EN 1101:2012 Materiale textile şi produse textile. Comportare la foc. Perdele şi draperii. Procedeu detaliat pentru determinarea aprinderii epruvetelor dispuse vertical (flacără mică) – Текстиль и текстильные изделия. Поведение при горение. Шторы и портьеры. Подробная методика определения возгораемости вертикально ориентированных образцов (малое пламя) (SR EN 1101:1999, IDT)

SM SR EN 15004-10:2012 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaz. Partea 10: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG541 – Установки противопожарные стационарные. Газовые установки пожаротушения. Часть 10: Физические свойства и проектирование газовых установок пожаротушения для огнетушащего вещества IG-541 (SR EN 15004-10:2008, IDT) 13.220.40 SM SR EN 71-2:2012 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate Безопасность игрушек. Часть 2: Воспламеняемость (SR EN 71-2:2011, IDT)

SM SR EN 1021-1:2012 Mobilier. Evaluarea aprinzibilităţii mobilierului tapiţat. Partea 1: Sursă de aprindere: ţigară aprinsă – Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 1: Источник возгорания: тлеющая сигарета (SR EN 1021-1:2006, IDT) SM SR EN 1021-2:2012 Mobilier. Evaluarea aprinzibilităţii mobilierului tapiţat. Partea 2: Sursă de aprindere flacără echivalentă unui chibrit – Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 2: Источник возгорания эквивалент пламени спички (SR EN 1021-2:2006, IDT) SM SR EN 1047-1:2012 Unităţi de depozitare de securitate. Clasificare şi metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la foc. Partea 1: Dulapuri pentru date şi containere de dischete – Устройства безопасного хранения. Классификация и методы испытаний на огнестойкость. Часть 1: Шкафы данных и контейнеры дискеты (SR EN 1047-1:2006, IDT)

SM SR EN 1102:2012 Materiale textile şi produse textile. Comportare la foc. Perdele şi draperii. Procedeu detaliat pentru determinarea propagării flăcării pe epruvetele dispuse vertical – Текстиль и текстильные изделия. Поведение при горение. Шторы и портьеры. Подробная методика определения скорости распространения пламени на вертикально ориентированных образцах (SR EN 1102:2000, IDT) SM SR EN 1103:2012 Materiale textile. Ţesături pentru confecţii. Procedeu detaliat pentru determinarea comportării la foc - Текстиль. Ткани для одежды. Подробная методика определения поведения при горении (SR EN 1103:2006, IDT) SM SR EN 1399:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la arsurile ţigărilor aprinse şi ale ţigărilor strivite – Покрытия напольные эластичные. Определение стойкости к воздействию горящей сигареты и окурка (SR EN 1399:2000, IDT) SM SR EN 2310:2012 Serie aerospaţială. Metode de încercare a comportării la foc pentru clasificarea materialelor nemetalice – Авиация и космонавтика. Методы испытаний на огнестойкость для классификации неметаллических материалов SM SR EN ISO 9239-1:2012 Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru pardoseli. Partea 1: Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă – Испытания реакции на горение напольных покрытий. Часть 1: Определение поведения при горении с использованием источника теплового излучения (SR EN ISO 9239-1:2010, IDT) SM SR EN ISO 12863:2012 Metodă de încercare standardizată pentru evaluarea tendinţei de aprindere a ţigaretelor – Стандартный метод испытания для оценки склонности сигарет к возгоранию (SR EN ISO 12863:2011, IDT)

14


INSM Iunie 2012 SM SR EN 13773:2012 Materiale textile şi produse textile. Comportarea la foc. Perdele şi draperii. Schema de clasificare – Текстиль и текстильные изделия. Поведение при горении. Занавески и портьеры. Классификационная схема (SR EN 13773:2003, IDT) SM SR EN 14533:2012 Materiale şi produse textile. Comportarea la foc a lenjeriei de pat. Sistem de clasificare – Текстиль и текстильные изделия. Поведение при горении постельного белья. Классификационная схема (SR EN 14533:2004, IDT) SM SR EN ISO 15791-1:2012 Materiale plastice. Desfăşurarea şi utilizarea încercărilor la foc, la scară intermediară, pentru produse de materiale plastice. Partea 1: Ghid general – Пластмассы. Разработка и использование промежуточных испытаний на огнестойкость пластмассовых изделий. Часть 1: Общее руководство (SR EN ISO 15791-1:2005, IDT) SM SR EN 16156:2012 Ţigarete. Evaluare a tendinţei de aprindere. Cerinţă de securitate – Сигареты. Оценка склонности к возгоранию. Требование безопасности (SR EN 16156:2011, IDT) SM SR EN 50200:2012 Metodă de încercare pentru rezistenţa la foc a cablurilor de mici dimensiuni fără protecţie utilizate în circuite de urgenţă – Метод испытания на огнестойкость незащищенных кабелей малого диаметра, используемых в аварийных цепях (SR EN 50200:2007, IDT) SM SR EN 60332-3-10:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-10: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Aparatură de încercare – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Аппаратура испытания (SR EN 60332-3-10:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-21:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-21: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria A F/R – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A F/R (SR EN 60332-3-21:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-22:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-22: Încercare de rezistenţă la propagarea

verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria A. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A (SR EN 60332-3-22:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-23:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-23: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria B - Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория B (SR EN 60332-3-23:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-24:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-24: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria C – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория C (SR EN 60332-3-24:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-25:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-25: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria D – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-25: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория D (SR EN 60332-3-25:2010, IDT) 13.220.50 SM SR EN ISO 1182:2012 Încercări de reacţie la foc ale produselor. Încercarea de incombustibilitate – Испытания реакции на горение продукции. Испытание на невоспламеняемость (SR EN ISO 1182:2010, IDT) SM SR ENV 1187:2012 Metode de încercare a acoperişurilor la expunerea la un foc exterior – Методы испытаний кровель на внешнее воздействие огня (SR ENV 1187:2004, IDT) SM SR EN 1363-1:2012 Încercări de rezistenţă la foc. Partea 1: Condiţii generale – Испытания на огнестойкость. Часть 1: Общие требования (SR EN 1363-1:2001, IDT)

15


INSM Iunie 2012 SM SR EN 1363-2:2012 Încercări de rezistenţă la foc. Partea 2: Proceduri alternative şi suplimentare – Испытания на огнестойкость. Часть 2: Альтернативные и дополнительные процедуры (SR EN 1363-2:2001, IDT) SM SR ENV 1363-3:2012 Încercări de rezistenţă la foc. Partea 3: Verificarea performanţei cuptorului – Испытания на огнестойкость. Часть 3: Проверка рабочих характеристик печи (SR ENV 1363-3:2001, IDT) SM SR EN 1364-3:2012 Încercări de rezistenţă la foc a elementelor neportante. Partea 3: Pereţi cortină - Configuraţie completă (ansamblu complet) – Испытания на огнестойкость ненесущих элементов. Часть 3: Экранные стены - Полная конфигурация (полная сборка) (SR EN 1364-3:2007, IDT)

SM SR EN 1634-3:2012 Încercări de rezistenţă la foc pentru ansambluri de uşi şi obloane. Partea 3: Uşi şi obloane etanşe la fum – Испытания на огнестойкость дверей и ставней в сборе. Часть 3: Дымонепроницаемые двери и ставни (SR EN 1634-3:2005, IDT) SM SR EN 1366-2:2012 Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 2: Clapete rezistente la foc – Испытания на огнестойкость технического оборудования зданий. Часть 2: Огнестойкие клапаны (SR EN 1366-2:2002, IDT) SM SR EN 1366-4+A1:2012 Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 4: Garnituri pentru îmbinări liniare – Испытания на огнестойкость технического оборудования зданий. Часть 4: Уплотнения для линейных сочлинений (SR EN 1366-4+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1364-4:2012 Încercări de rezistenţă la foc a elementelor neportante. Partea 4: Pereţi cortină - Detalii de configuraţie – Испытания на огнестойкость ненесущих элементов. Часть 4: Экранные стены - Частичная конфигурация (SR EN 1364-4:2007, IDT)

SM SR EN 1366-5:2012 Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 5: Canale pentru instalaţii tehnice – Испытания на огнестойкость технического оборудования зданий. Часть 5: Каналы и шахты для инженерных коммуникаций (SR EN 1366-5:2010, IDT)

SM SR EN 1365-4:2012 Încercări de rezistenţă la foc a elementelor de construcţii portante. Partea 4: Stîlpi – Испытания на огнестойкость несущих элементов конструкций. Часть 4: Колонны (SR EN 1365-4:2002, IDT)

SM SR EN 1366-6:2012 Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 6: Pardoseli supraînălţate şi pardoseli cu goluri – Испытания на огнестойкость технического оборудования зданий. Часть 6: Фальш-полы и пустотные полы (SR EN 1366-6:2005, IDT)

SM SR EN 1365-5:2012 Încercări de rezistenţă la foc a elementelor de construcţie portante. Partea 5: Balcoane şi pasarele – Испытания на огнестойкость несущих эл(SR EN 1365-5:2005, IDT) ементов конструкций. Часть 5: Балконы и проходы SM SR EN 1634-1:2012 Încercări de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum pentru uşi, obloane, ferestre şi elemente de feronerie. Partea 1: Încercări de rezistenţă la foc pentru uşi, obloane şi ferestre – Испытания на огнестойкость и дымонепроницаемость дверей, ставней, открываемых окон и элементов строительных скобяных изделий. Часть 1: Испытания на огнестойкость дверей, ставней и открываемых окон (SR EN 1634-1:2009, IDT) SM SR EN 1634-2:2012 Încercări de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum pentru uşi, obloane, ferestre şi elemente de feronerie. Partea 2: Încercări de caracterizare a rezistenţei la foc pentru elemente de feronerie – Испытания на огнестойкость и дымонепроницаемость дверей, ставней, открываемых окон и элементов строительных скобяных изделий. Часть 2: Испытание для определения характеристик огнестойкости элементов строительных скобяных изделий (SR EN 1634-2:2009, IDT)

SM SR EN 1366-7:2012 Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 7: Închideri de trecere pentru sisteme de conveiere – Испытания на огнестойкость технического оборудования зданий. Часть 7: Системы конвейеров и их перегородки (SR EN 1366-7:2004, IDT) SM SR EN 1366-8:2012 Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 8: Conducte pentru evacuarea fumului – Испытания на огнестойкость технического оборудования зданий. Часть 8: Трубы для удаления дыма (SR EN 1366-8:2004, IDT) SM SR EN ISO 1716:2012 Încercări de reacţie la foc ale produselor. Determinarea căldurii de ardere superioare (valoare calorifică) – Испытания реакции на горение продукции. Определение высшей теплоты сгорания (теплотворная способность) (SR EN ISO 1716:2010, IDT) SM SR ISO 5660-1:2012 Încercări de reacţie la foc. Căldură degajată, cantitate de fum produsă şi viteza de pierdere de masă. Partea 1: Debitul de căldură degajată (metoda con-calorimetrului) – Испытания

16


INSM Iunie 2012 реакции на горение. Выделение тепла, образование дыма и скорость потери массы. Часть 1: Скорость выделения тепла (метод конического калориметра) (SR ISO 5660-1:2009, IDT)

огнестойкость изделий и элементов, используемых в техническом оборудовании зданий: огнестойкие воздуховоды и клапаны (SR EN 13501-3+A1:2010, IDT)

SM SR EN ISO 11925-2:2012 Încercări de reacţie la foc. Aprinzibilitatea produselor care vin în contact direct cu flacăra. Partea 2: Încercare cu sursă cu o singură flacără – Испытания реакции на горение. Воспламеняемость продукции, подвергаемой прямому воздействию пламени. Часть 2: Испытание с применением одного источника пламени (SR EN ISO 11925-2:2011, IDT)

SM SR EN 13501-4+A1:2012 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 4: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc a componentelor sistemelor de control al fumului – Классификация по пожаробезопасности строительных изделий и элементов зданий. Часть 4: Классификация по результатам испытаний на огнестойкость компонентов систем контроля дыма (SR EN 13501-4+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13238:2012 Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Modul de efectuare a condiţionării şi reguli generale de alegere a substraturilor – Испытания реакции на горение строительных материалов. Методы кондиционирования и общие правила выбора субстратов (SR EN 13238:2010, IDT) SM SR ENV 13381-4:2012 Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de construcţie. Partea 4: Protecţie aplicată pe elemente din oţel – Методы испытания для определения факторов, влияющих на огнестойкость строительных конструкций. Часть 4: Защита стальных конструкций (SR ENV 13381-4:2003, IDT) SM SR EN 13501-1+A1:2012 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc – Классификация по пожаробезопасности строительных изделий и элементов зданий. Часть 1: Классификация по результатам испытаний реакции на горение (SR EN 13501-1+A1:2010, IDT) SM SR EN 13501-2+A1:2012 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile de ventilare – Классификация по пожаробезопасности строительных изделий и элементов зданий. Часть 2: Классификация по результатам испытаний на огнестойкость, исключая изделия, используемые в вентиляционные установки (SR EN 13501-2+A1:2010, IDT) SM SR EN 13501-3+A1:2012 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 3: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor de rezistenţă la foc pentru produse şi elemente utilizate în instalaţii tehnice ale construcţiilor: conducte şi clapete rezistente la foc – Классификация по пожаробезопасности строительных изделий и элементов зданий. Часть 3: Классификация по результатам испытаний на

SM SR EN 13501-5+A1:2012 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 5: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor acoperişurilor expuse la un foc exterior – Классификация по пожаробезопасности строительных изделий и элементов зданий. Часть 5: Классификация по результатам испытаний крыш подвергнутых внешнему огню (SR EN 13501-5+A1:2010, IDT) SM SR EN 13823:2012 Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii, cu excepţia îmbrăcămintei de pardoseală, expuse acţiunii termice a unui singur obiect arzînd – Испытания реакции на горение строительных изделий. Строительные изделия, за исключением напольных покрытий, подвергаемые термическому воздействию одного источника горения (SR EN 13823:2010, IDT) SM SR EN 14390:2012 Încercare la foc. Încercare de referinţă la scară mare în cameră pentru produse de suprafaţă – Испытание огнем. Объемная комната эталонного испытания для поверхности изделий (SR EN 14390:2007, IDT) SM SR EN 15080-8:2012 Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor încercărilor de rezistenţă la foc. Partea 8: Grinzi – Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость. Часть 8: Балки (SR EN 15080-8:2010, IDT) SM SR CEN/TS 15117:2012 Ghid de aplicare directă şi extinsă – Руководство по прямому и расширенному применению (SR CEN/TS 15117:2010, IDT) SM SR EN 15254-2:2012 Extinderea domeniului de aplicare a încercărilor de rezistenţă la foc. Pereţi neportanţi. Partea 2: Zidărie şi plăci de ipsos – Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость. Ненесущие стены. Часть 2: Кладка и гипсовые блоки (SR EN 15254-2:2009, IDT)

17


INSM Iunie 2012 SM SR EN 15254-5:2012 Extinderea domeniului de aplicare a încercărilor de rezistenţă la foc. Pereţi neportanţi. Partea 5: Panouri metalice tip sandviş pentru construcţii – Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость. Ненесущие стены. Часть 5: Сэндвич-панели из металла для строительства (SR EN 15254-5:2010, IDT) SM SR EN 15269-1:2012 Utilizare extinsă a rezultatelor încercării pentru rezistenţa la foc şi/sau etanşeitatea la fum a ansamblurilor de uşi, obloane şi ferestre care se deschid, incluzînd elementele lor de feronerie. Partea 1: Cerinţe generale – Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и/или дымонепроницаемость дверных блоков, ставней и открываемых окон, включая элементы строительных скобяных изделий. Часть 1: Общие требования (SR EN 15269-1:2010, IDT) SM SR EN 15269-7:2012 Utilizare extinsă a rezultatelor încercării pentru rezistenţa la foc şi/sau etanşeitatea la fum a ansamblurilor de uşi, obloane şi ferestre care se deschid, incluzînd elementele lor de feronerie. Partea 7: Rezistenţa la foc a ansamblurilor de uşi glisante din oţel – Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и/или дымонепроницаемость дверных блоков, ставней и открываемых окон, включая элементы строительных скобяных изделий. Часть 7: Огнестойкость раздвижных стальных дверных блоков (SR EN 15269-7:2010, IDT) SM SR EN 15269-20:2012 Utilizare extinsă a rezultatelor încercării pentru rezistenţa la foc şi/sau etanşeitatea la fum a ansamblurilor de uşi, obloane şi ferestre care se deschid, incluzînd elementele lor de feronerie. Partea 20: Etanşeitatea la fum a ansamblurilor de uşi din lemn şi sticlă cu toc metalic, pe balamale şi pivoţi – Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и/или дымонепроницаемость дверных блоков, ставней и открываемых окон, включая элементы строительных скобяных изделий. Часть 20: Дымонепроницаемость навесных и вращающихся дверных блоков из дерева и стекла с металлическим каркасом (SR EN 15269-20:2010, IDT)

13.220.99 SM SR CEN/TR 12101-4:2012 Sisteme de control al fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 4: Sisteme SHEVS instalate pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi – Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 4: Системы SHEVS установленные для удаления дыма и тепла (SR CEN/TR 12101-4:2009, IDT) SM SR CEN/TR 12101-5:2012 Sisteme de control al fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 5: Ghid de recomandări funcţionale şi metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi – Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 5: Руководства по функциональным рекомендациям и методы расчета для систем вентиляции по удалению дыма и тепла (SR CEN/TR 12101-5:2007, IDT) 13.230 SM SR EN 1127-1:2012 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie – Взрывоопасные среды. Предотвращение взрыва и взрывозащита. Часть 1: Основополагающие концепции и методология (SR EN 1127-1:2011, IDT) SM SR EN 13463-5:2012 Echipamente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. Partea 5: Protecţie prin securitate constructivă „c” – Оборудование неэлектрическое, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5: Защита конструкционной безопасностью „c” (SR EN 13463-5:2011, IDT) SM SR EN 13541:2012 Sticlă pentru construcţii. Vitraje de securitate. Încercarea şi clasificarea rezistenţei la presiunea exploziei – Стекло в строительстве. Безопасное остекление. Испытания и классификация стойкости к давлению взрыва (SR EN 13541:2002, IDT) 13.260

SM SR CEN/TS 15447:2012 Montarea şi fixarea în încercările de reacţie la foc conform Directivei Produselor pentru Construcţii – Установка и закрепление при испытаниях реакции на горение в соответствии с Директивой по строительной продукции (SR CEN/TS 15447:2010, IDT) SM SR EN 15725:2012 Rapoarte pentru extinderea domeniului de aplicare a performanţelor la foc ale produselor şi elementelor de construcţie – Отчеты о расширенном применении рабочих противопожарных характеристик строительных изделий и элементов зданий (SR EN 15725:2010, IDT)

SM SR CLC/TR 50479:2012 Ghid pentru instalaţii electrice. Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Sisteme de pozare. Limitarea încălzirilor interfeţelor de conexiune – Руководство по электрическим установкам. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы электропроводки. Ограничение повышения температуры интерфейсов соединения (SR CLC/TR 50479:2008, IDT) SM SR CLC/TR 50488:2012 Aplicaţii feroviare. Măsuri de securitate pentru personalul care lucrează la sau în vecinătatea liniilor aeriene de contact – Железные дороги. Меры безопасности для персонала,

18


INSM Iunie 2012 работающего на подвесных контактных линиях или около них (SR CLC/TR 50488:2007, IDT) SM SR HD 60364-4-41:2012 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice – Электроустановки низковольтные. Часть 4-41: Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током (SR HD 60364-4-41:2007, IDT)

Индикаторы напряжения. Часть 2: Резистивные индикаторы для напряжений от 1 до 36 кВ переменного тока (SR EN 61243-2:2002, IDT) SM SR EN 61243-3:2012 Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 3: Detectoare de tip bipolar pentru joasă tensiune – Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 3: Индикаторы низкого напряжения двухполюсного типа (SR EN 61243-3:2011, IDT)

SM SR HD 60364-5-51:2012 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-51: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Reguli generale – Электроустановки низковольтные. Часть 5-51: Выбор и монтаж электрооборудования. Общие правила (SR HD 60364-5-51:2010, IDT)

SM SR EN 61477:2012 Lucrări sub tensiune. Prescripţii minime pentru utilizarea sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor – Работа под напряжением. Минимальные требования к использованию инструментов, устройств и оборудования (SR EN 61477:2004, IDT)

SM SR EN 60900:2012 Lucrări sub tensiune. Scule de mînă pentru utilizare pînă la 1000 V curent alternative şi 1500 V curent continuu – Работа под напряжением. Инструменты ручные для работы под напряжением до 1000 V переменного и 1500 V постоянного тока (SR EN 60900:2005, IDT)

SM SR EN 61478:2012 Lucrări sub tensiune. Scări de material electroizolant – Работа под напряжением. Лестницы из изоляционного материала (SR EN 61478:2003, IDT)

SM SR EN 61057:2012 Echipamente pentru ridicat cu braţ electroizolant utilizate pentru lucrări sub tensiune la tensiuni mai mari de 1 kV, de curent alternative – Устройства подъемные с электроизолированной несущей конструкцией для работы под напряжением свыше 1 kV переменного тока (SR EN 61057:2002, IDT) SM SR EN 61219:2012 Lucrări sub tensiune. Dispozitive de legare la pămînt sau de legare la pămînt şi în scurtcircuit, care utilizează ştăngi ca dispozitive de legare în scurtcircuit. Dispozitiv de legare la pămînt prin ştăngi – Работа под напряжением. Оборудование для заземления и короткого замыкания с применением штыревых устройств в качестве замыкателя. Заземление с помощью штыревых устройств (SR EN 61219:1998, IDT) SM SR EN 61229+A1:2012 Protectoare rigide pentru lucrul sub tensiune în instalaţiile de curent alternative – Кожухи защитные жесткие для работы под напряжением на установках переменного тока (SR EN 61229+A1:2001, IDT) SM SR EN 61235:2012 Lucrări sub tensiune. Tuburi electroizolante goale pentru lucrări electrice – Работа под напряжением. Изолирующие полые трубы для электротехнических работ (SR EN 61235:1999, IDT) SM SR EN 61243-2:2012 Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 2: Tip rezistiv pentru utilizare la tensiuni de la 1 kV pînă la 36 kV, de curent alternativ – Работа под напряжением.

SM SR EN 61958:2012 Ansambluri prefabricate de aparataj de înaltă tensiune. Sisteme indicatoare de prezenţă a tensiunii – Высоковольтные комплектные устройства распределения и управления. Индикаторные системы наличия напряжения (SR EN 61958:2003, IDT) SM SR EN 62193:2012 Lucrări sub tensiune. Prăjini telescopice şi prăjini telescopice de măsurări – Работа под напряжением. Телескопические шесты и измерительные телескопические шесты (SR EN 62193:2004, IDT) 13.280 SM SR ISO 2855:2012 Materiale radioactive. Ambalaje. Încercări de etanşeitate la conţinut şi de omogenitate a atenuării radiaţiei – Материалы радиоактивные. Упаковки. Испытания на утечку содержимого и утечку излучения (SR ISO 2855:1998, IDT) SM SR ISO 3925:2012 Surse radioactive deschise. Identificare şi certificare – Вещества радиоактивные негерметизированные. Идентификация и сертификация (SR ISO 3925:2003, IDT) SM SR ISO 7503-1:2012 Evaluarea contaminării de suprafaţă. Partea 1: Emiţători beta (energia beta maximă peste 0,15 MeV) şi emiţători alfa – Оценка загрязнения поверхности. Часть 1: Бетаизлучатели (максимальная энергия бета-излучения более 0,15 МeV) и альфа-излучатели (SR ISO 7503-1:1996, IDT) SM SR ISO 7503-2:2012 Evaluarea contaminării de suprafaţă. Partea 2: Contaminarea

19


INSM Iunie 2012 de suprafaţă cu tritiu – Оценка загрязнения поверхности. Часть 2: Загрязнение поверхности тритием (SR ISO 7503-2:1996, IDT)

радиационной защиты. Аппаратура контроля. Радиоактивные аэрозоли в окружающей среде (SR CEI 61172:1997, IDT)

SM SR ISO 8690:2012 Decontaminarea suprafeţelor contaminate radioactiv. Metodă pentru încercarea şi evaluarea capacităţii de decontaminare – Дезактивация радиоактивно загрязненных поверхностей. Метод испытания и оценка способности дезактивации (SR ISO 8690:2003, IDT)

13.300

SM SR ISO 9271:2012 Decontaminarea suprafeţelor contaminate radioactiv. Încercarea agenţilor de decontaminare pentru materiale textile – Дезактивация радиоактивно загрязненных поверхностей. Испытание дезактивирующих реагентов для текстильных материалов (SR ISO 9271:2004, IDT) SM SR EN 50519:2012 Evaluarea expunerii lucrătorilor la cîmpuri electrice şi magnetice produse de echipamente industriale de încălzire prin inducţie – Оценка воздействия на работников электрических и магнитных полей от промышленного оборудования индукционного нагрева (SR EN 50519:2010, IDT) SM SR CEI 60532:2012 Aparatură de radioprotecţie. Debitmetre de doză cu post fix, ansambluri de alarmă şi monitoare. Radiaţii X şi gama cu energia cuprinsă între 50 keV şi 7 MeV – Приборы радиационной защиты. Стационарные измерители мощности дозы, приборы оповещения и мониторы. Рентгеновское и гамма-излучения с энергией от 50 keV до 7 МeV (SR CEI 60532:1997, IDT) SM SR EN 60761-2:2012 Echipamente de supraveghere continuă a radioactivităţii în efluenţi gazoşi. Partea 2: Cerinţe speciale pentru monitoarele de aerosoli, inclusiv aerosoli transuranieni – Оборудование для непрерывного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. Часть 2: Специальные требования к мониторам радиоактивных аэрозолей, включая трансурановые аэрозоли (SR EN 60761-2:2005, IDT) SM SR CEI 61017-2:2012 Aparatură de radioprotecţie. Aparate portabile, mobile sau instalate la post fix pentru măsurarea radiaţiilor X sau gama pentru supravegherea mediului. Partea 2: Ansambluri integratoare – Приборы радиационной защиты. Переносные, передвижные или стационарные приборы для измерения рентгеновского или гамма-излучения для контроля окружающей среды. Часть 2: Интегрирующие узлы (SR CEI 61017-2:1999, IDT) SM SR CEI 61172:2012 Aparatură de radioprotecţie. Echipamente de supraveghere. Aerosoli radioactivi din mediul înconjurător – Приборы

SM SR EN 13081:2012 Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipament de serviciu pentru cisterne. Adaptor şi cuplaj pentru recuperarea vaporilor – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Переходные устройства и соединительные элементы для паросборников (SR EN 13081:2009, IDT) SM SR EN 13082:2012 Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipament de serviciu pentru cisterne. Supapă pentru transferul vaporilor recuperate – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Клапан для отвода пара (SR EN 13082:2009, IDT) SM SR EN 13308:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containerele cisternă. Supape de fund cu presiune necompensată – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Донные клапаны несбалансированные по давлению (SR EN 13308:2004, IDT) SM SR EN 13314:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Capac pentru gura de umplere – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Крышка с заправочной горловиной (SR EN 13314:2003, IDT) SM SR EN 13315:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Cuplaj pentru golire gravitaţională – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Соединительная муфта c самотечным сливом (SR EN 13315:2003, IDT) SM SR EN 13316:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containerele cisternă. Supape de fund cu presiune compensată – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Донные клапаны сбалансированные по давлению (SR EN 13316:2004, IDT) SM SR EN 13317+A1:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor

20


INSM Iunie 2012 periculoase. Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Capace pentru gurile de vizitare – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Крышка люка (SR EN 13317+A1:2007, IDT) SM SR EN 13922:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containerele cisternă. Dispozitive limitatoare de umplere pentru carburanţi petrolieri lichizi – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Устройства ограничения наполнения жидким топливом (SR EN 13922:2004, IDT)

SM SR EN 14596:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Supapă de suprapresiune accidental - Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Предохранительный клапан для избыточного давления (SR EN 14596:2005, IDT) SM SR EN ISO 16103:2012 Ambalaje. Ambalaje de transport pentru mărfuri periculoase. Materiale plastice reciclate – Упаковка. Транспортная упаковка для опасных товаров. Повторно используемые пластики (SR EN ISO 16103:2006, IDT) 13.310

SM SR EN 14116+A2:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoaseInterfaţă numerică pentru dispozitivul de recunoaştere a produselor – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Цифровой интерфейс устройства распознавания изделия (SR EN 14116+A2:2011, IDT) SM SR EN 14432:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamentele containerelor cisternă pentru transportul produselor chimice lichide. Supape pentru presurizarea cisternei şi pentru descărcarea produsului – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование цистерн для транспортировки жидких химикатов. Впускные воздушные клапаны и выпускные клапаны (SR EN 14432:2006, IDT) SM SR EN 14433:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamentele containerelor cisternă pentru transportul produselor chimice lichide. Supape de fund – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование цистерн для перевозки жидких химикатов. Донные клапаны (SR EN 14433:2006, IDT) SM SR EN 14512:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Virole şi capace rabatabile cu balama cu bolţuri pivotante pentru gura de vizitare – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Откидные крышки люка и кольца с шарнирными болтами (SR EN 14512:2007, IDT) SM SR EN 14595:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containerele cisternă. Supapă de presiune şi de depresiune – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Предохранительный клапан сжатия и разряжения воздуха (SR EN 14595:2005, IDT)

SM SR EN 356:2012 Sticlă pentru construcţii. Vitraje de securitate. Încercare şi clasificare a rezistenţei la atacul manual – Стекло в строительстве. Безопасное остекление. Испытания и классификация стойкости к удару рукой (SR EN 356:2003, IDT) SM SR EN 1047-1:2012 Unităţi de depozitare de securitate. Clasificare şi metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la foc. Partea 1: Dulapuri pentru date şi containere de dischete – Устройства безопасного хранения. Классификация и методы испытаний на огнестойкость. Часть 1: Шкафы данных и контейнеры дискеты (SR EN 1047-1:2006, IDT) SM SR EN 1047-2:2012 Unităţi de depozitare de securitate. Clasificare şi metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la foc. Partea 2: Camere şi containere pentru date – Устройства безопасного хранения. Классификация и методы испытаний на огнестойкость. Часть 2: Комнаты и контейнеры данных (SR EN 1047-2:2010, IDT) SM SR EN 1063 :2012 Sticlă pentru construcţii. Vitraje de securitate. Încercare şi clasificare a rezistenţei la atacul cu glonţ – Стекло в строительстве. Безопасное остекление. Испытания и классификация стойкости к разрушению пулей. (SR EN 1063:2003, IDT) SM SR EN 1143-1+A1:2012 Unităţi de depozitare de securitate. Cerinţe, clasificare şi metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la efracţie. Partea 1: Seifuri, seifuri pentru ATM, uşi de tezaur şi camere de tezaur – Устройства безопасного хранения. Требования, классификация и методы испытания на устойчивость к взлому. Часть 1: Сейфы, сейфы для банкоматов, двери для сейфовых хранилищ и сейфовые комнаты (SR EN 1143-1+A1:2009, IDT) SM SR EN 14450:2012 Unităţi de depozitare de securitate. Cerinţe, clasificare şi metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la

21


INSM Iunie 2012 efracţie. Dulapuri de securitate – Устройства безопасного хранения. Требования, классификация и методы испытаний на прочность к взлому. Шкафы для безопасного хранения (SR EN 14450:2005, IDT) SM SR EN 50131-1:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 1: Prescripţii generale – Системы тревожной сигнализации. Системы тревожной сигнализации против взлома и вооруженного разбоя. Часть 1: Общие требования (SR EN 50131-1:2007, IDT) SM SR EN 50131-6:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 6: Surse de alimentare – Системы тревожной сигнализации. Системы тревожной сигнализации против взлома и вооруженного разбоя. Часть 6: Источники питания (SR EN 50131-6:2008, IDT) SM SR EN 50132-5:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5: Transmisie video – Системы тревожной сигнализации. Системы видеонаблюдения CCTV для применения в целях безопасности. Часть 5: Передача видеосигнала (SR EN 50132-5:2004, IDT) SM SR EN 50486:2012 Echipamente pentru sistemele audio şi video ale uşilor de acces – Оборудование, используемое в аудио и видео системах для входных дверей (SR EN 50486:2009, IDT)

Допплера-Физо, используемые в зданиях (SR CEI 60839-2-4:1996, IDT) SM SR CEI 60839-2-5:2012 Sisteme de alarmă. Partea 2: Prescripţii pentru sistemele de alarmă împotriva efracţiei. Secţiunea 5: Detectoare cu microunde cu efect Doppler-Fizeau utilizate în clădiri – Системы тревожной сигнализации. Часть 2: Требования к системам тревожной сигнализации против взлома. Раздел 5: Микроволновые детекторы с эффектом Допплера-Физо, используемые в зданиях (SR CEI 60839-2-5:1996, IDT) SM SR CEI 60839-2-6:2012 Sisteme de alarmă. Partea 2: Prescripţii pentru sistemele de alarmă împotriva efracţiei. Secţiunea 6: Detectoare pasive în infraroşu utilizate în clădiri – Системы тревожной сигнализации. Часть 2: Требования к системам тревожной сигнализации против взлома. Раздел 6: Пассивные инфракрасные детекторы, используемые в зданиях (SR CEI 60839-2-6:1997, IDT) SM SR CEI 60839-2-7:2012 Sisteme de alarmă. Partea 2: Prescripţii pentru sistemele de alarmă împotriva efracţiei. Secţiunea 7: Detectoare pasive de spargere a geamului în clădiri - -Системы тревожной сигнализации. Часть 2: Требованияк системам тревожной сигнализации против взлома. Раздел 7: Пассивные детекторы, срабатывающие при разбивании стекла, используемые в зданиях (SR CEI 60839-2-7:1998, IDT)

SM SR CEI 60839-2-2:2012 Sisteme de alarmă. Partea 2: Prescripţii pentru sistemele de alarmă împotriva efracţiei. Secţiunea 2: Prescripţii pentru detectoare. Generalităţi – Системы тревожной сигнализации. Часть 2: Требования к системам тревожной сигнализации против взлома. Раздел 2: Требования к детекторам. Общие положения (SR CEI 60839-2-2:1997, IDT)

13.320

SM SR CEI 60839-2-3:2012 Sisteme de alarmă. Partea 2: Prescripţii pentru sistemele de alarmă împotriva efracţiei. Secţiunea 3: Prescripţii pentru detectoarele cu întrerupere de fascicule infraroşii în clădiri – Системы тревожной сигнализации. Часть 2: Требования к системам тревожной сигнализации против взлома. Раздел 3: Требования к детекторам-прерывателям инфракрасного луча, устанавливаемым в зданиях (SR CEI 60839-2-3:1997, IDT)

SM SR EN 50131-2-3:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-3: Cerinţe pentru detectoare cu microunde – Системы тревожной сигнализации. Системы тревожной сигнализации против взлома и вооруженного разбоя. Часть 2-3: Требования для микроволновых детекторов (SR EN 50131-2-3:2009, IDT)

SM SR CEI 60839-2-4:2012 Sisteme de alarmă. Partea 2: Prescripţii pentru sistemele de alarmă împotriva efracţiei. Secţiunea 4: Detectoare cu ultrasunete cu efect Doppler-Fizeau utilizate în clădiri – Системы тревожной сигнализации. Часть 2: Требования к системам тревожной сигнализации против взлома. Раздел 4: Ультразвуковые детекторы с эффектом

SM SR EN 12613:2012 Dispozitive de avertizare cu caracteristici vizuale, din materiale plastice, pentru cabluri şi conducte îngropate – Устройства предупредительные пластмассовые с визуальными характеристиками для подземных кабелей и трубопроводов (SR EN 12613:2009, IDT)

SM SR EN 50131-2-5:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-5: Cerinţe pentru detectoare combinate pasive în infraroşu şi ultrasonice – Системы тревожной сигнализации. Системы тревожной сигнализации против взлома и вооруженного разбоя. Часть 2-5: Требования для комбинированных пассивных инфракрасных и ультразвуковых детекторов (SR EN 50131-2-5:2009, IDT)

22


INSM Iunie 2012 SM SR EN 50131-2-6:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-6: Detectoare de deschidere cu contact (magnetic) – Системы тревожной сигнализации. Системы тревожной сигнализации против взлома и вооруженного разбоя. Часть 2-6: Детекторы открытия с контактами (магнитные) (SR EN 50131-2-6:2009, IDT) SM SR EN 50132-7:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 7: Ghid de aplicare – Системы тревожной сигнализации. Системы видеонаблюдения CCTV для применения в целях безопасности. Часть 7: Руководство по применению (SR EN 50132-7:2002, IDT) SM SR EN 50133-1:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 1: Prescripţii pentru sisteme – Системы тревожной сигнализации. Системы контроля доступа для применения в целях безопасности. Часть 1: Требования к системе (SR EN 50133-1:2002, IDT)

сигнализации. Системы и оборудование для передачи сигналов тревоги. Часть 7: Руководство по применению (SR CLC/TS 50136-7:2007, IDT) SM SR CEI 60839-1-1:2012 Sisteme de alarmă. Partea 1: Prescripţii generale. Secţiunea 1: Generalităţi – Системы тревожной сигнализации. Часть 1: Общие требования. Раздел 1: Общие положения (SR CEI 60839-1-1:1994, IDT) SM SR CEI 60839-1-2:2012 Sisteme de alarmă. Partea 1: Prescripţii generale. Secţiunea 2: Dispozitive de alimentare, metode de încercare şi caracteristici de funcţionare – Системы тревожной сигнализации. Часть 1: Общие требования. Раздел 2: Источники электропитания, методы испытаний и рабочие характеристики (SR CEI 60839-1-2:1994, IDT) SM SR CEI 60839-1-3:2012 Sisteme de alarmă. Partea 1: Prescripţii generale. Secţiunea 3: Încercări climatice şi mecanice – Системы тревожной сигнализации. Часть 1: Общие требования. Раздел 3: Климатические и механические испытания (SR CEI 60839-1-3:1994, IDT)

SM SR EN 50133-7:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 7: Ghid de aplicare – Системы тревожной сигнализации. Системы контроля доступа для применения в целях безопасности. Часть 7: Руководство по применению (SR EN 50133-7:2004, IDT)

SM SR CEI 60839-1-4:2012 Sisteme de alarmă. Partea 1: Prescripţii generale. Secţiunea 4: Cod de bună practică – Системы тревожной сигнализации. Часть 1: Общие требования. Раздел 4: Кодекс установившейся практики (SR CEI 60839-1-4:1997, IDT)

SM SR EN 50134-2:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 2: Dispozitive de declanşare – Системы тревожной сигнализации. Социальные системы тревожной сигнализации. Часть 2: Пусковые устройства (SR EN 50134-2:2002, IDT)

SM SR CEI 60839-5-1:2012 Sisteme de alarmă. Partea 5: Prescripţii pentru sistemele de transmisie a alarmei. Secţiunea 1: Prescripţii generale pentru sisteme – Системы тревожной сигнализации. Часть 5: Требования к системам передачи сигналов тревоги. Раздел 1: Общие требования к системам (SR CEI 60839-5-1:1995, IDT)

SM SR EN 50136-1-1:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-1: Prescripţii generale pentru sisteme de transmisie a alarmei – Системы тревожной сигнализации. Системы и оборудование для передачи сигналов тревоги. Часть 1-1: Общие требования к системам передачи сигналов тревоги (SR EN 50136-1-1:2004, IDT) SM SR EN 50136-1-5:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-5: Prescripţii pentru reţele cu comutaţie de pachete PSN – Системы тревожной сигнализации. Системы и оборудование для передачи сигналов тревоги. Часть 1-5: Требования к сетям с пакетной коммутацией PSN (SR EN 50136-1-5:2008, IDT) SM SR CLC/TS 50136-7:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 7: Ghid de aplicare – Системы тревожной

SM SR CEI 60839-5-2:2012 Sisteme de alarmă. Partea 5: Prescripţii pentru sistemele de transmisie a alarmei. Secţiunea 2: Prescripţii generale pentru echipamentele utilizate – Системы тревожной сигнализации. Часть 5: Требования к системам передачи сигналов тревоги. Раздел 2: Общие требования к оборудованию (SR CEI 60839-5-2:1995, IDT) SM SR CEI 60839-5-4:2012 Sisteme de alarmă. Partea 5: Prescripţii pentru sistemele de transmisie a alarmei. Secţiunea 4: Sisteme de transmisie a alarmei care utilizează căi de transmisie a alarmei specializate – Системы тревожной сигнализации. Часть 5: Требования к системам передачи сигналов тревоги. Раздел 4: Системы передачи сигналов тревоги, использующие выделенные каналы передачи (SR CEI 60839-5-4:1995, IDT)

23


INSM Iunie 2012 SM SR CEI 60839-5-5:2012 Sisteme de alarmă. Partea 5: Prescripţii pentru sistemele de transmisie a alarmei. Secţiunea 5: Prescripţii pentru sistemele automate de stabilire a comunicaţiilor digitale care utilizează reţeaua telefonică publică comutată – Системы тревожной сигнализации. Часть 5: Требования к системам передачи сигналов тревоги. Раздел 5: Требования к системам цифровой связи, использующим телефонную сеть общего пользования (SR CEI 60839-5-5:1998, IDT) SM SR CEI 60839-10-1:2012 Sisteme de alarmă. Partea 10: Sisteme de alarmă pentru vehicule rutiere. Secţiunea 1: Vehicule pentru pasageri – Системы тревожной сигнализации. Часть 10: Системы тревожной сигнализации для дорожного транспорта. Раздел 1: Пассажирские автомобили (SR CEI 60839-10-1:2001, IDT) 13.320.20 SM SR EN 13565-2:2012 Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme cu spumă. Partea 2: Proiectare, execuţie şi întreţinere – Стационарные системы пожаротушения. Пенные системы. Часть 2: Проектирование, конструирование и техническое обслуживание (SR EN 13565-2:2009, IDT) SM SR EN 14135:2012 Acoperiri. Determinarea capacităţii de protecţie la foc – Покрытия. Определение способности противопожарной защиты (SR EN 14135:2005, IDT) SM SR CEN/TS 14816:2012 Sisteme fixe de stingere a incendiului. Sisteme de stingere cu apă pulverizată. Calcul, instalare şi întreţinere – Стационарные системы пожаротушения. Водораспылительные системы. Проектирование, установка и техническое обслуживание (SR CEN/TS 14816:2009, IDT) 13.340.10 SM SR ISO 2023:2012 Încălţăminte de cauciuc. Cizme de cauciuc vulcanizat căptuşite, pentru uz industrial. Specificaţii – Обувь резиновая. Рабочие резиновые сапоги с подкладкой. Технические условия (SR ISO 2023:1997, IDT) SM SR ISO 8194:2012 Radioprotecţie. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva contaminării radioactive. Proiectare, alegere, încercare şi utilizare – Защита радиационная. Одежда для защиты от радиоактивных загрязнений. Конструирование, отбор, испытания и использование (SR ISO 8194:2001, IDT)

SM SR EN 14605+A1:2012 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice lichide. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanşe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează numai anumite părţi ale corpului (Tip PB [3] şi PB [4]) – Одежда защитная от жидких химических веществ. Требования к эксплуатационным характеристикам для одежды с водонепроницаемыми (тип 3) и брызгонепроницаемыми соединениями (тип 4), включая элементы защиты только частей тела (типы PB[3] и PB[4]) (SR EN 14605+A1:2010, IDT) 13.340.20 SM SR EN 208:2012 Protecţie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor pentru lucrări de reglare pe lasere şi sisteme laser (protecţie a ochilor pentru reglare laser) – Очки для индивидуальной защиты глаз при наладке лазеров и лазерных систем (SR EN 208:2010, IDT) SM SR EN 443:2012 Căşti pentru lupta împotriva incendiilor în clădiri şi în alte structuri – Шлемы для борьбы с огнем в зданиях и в других строениях (SR EN 443:2008, IDT) SM SR EN 1077:2012 Căşti pentru utilizatorii de schiuri alpine şi de plăci pentru zăpadă – Шлемы для горнолыжников и сноубордистов (SR EN 1077:2008, IDT) SM SR ISO 4849:2012 Protectori individuali ai ochiului. Specificaţii – Устройства для защиты глаз индивидуальные. Технические условия (SR ISO 4849:1995, IDT) SM SR ISO 4854:2012 Protectori individuali ai ochiului. Metode de încercare optice – Устройства для защиты глаз индивидуальные. Оптические методы испытаний (SR ISO 4854:1996, IDT) SM SR ISO 4855:2012 Protectori individuali ai ochiului. Metode de încercare altele decît cele optice – Устройства для защиты глаз индивидуальные. Неоптические методы испытаний (SR ISO 4855:1996, IDT) SM SR ISO 6161:2012 Protectori individuali ai ochiului. Filtre şi protectori ai ochiului împotriva radiaţiilor laser – Устройства для защиты глаз индивидуальные. Фильтры и защитные приспособления от лучей лазера (SR ISO 6161:1997, IDT) SM SR EN 60832:2012 Prăjini electroizolante şi scule adaptabile pentru lucrări sub tensiune – Штанги изолирующие с универсальными приспособлениями (фитингами) для работ под напряжением (SR EN 60832:2003, IDT)\

24


INSM Iunie 2012 SM SR EN 60855:2012 Tuburi electroizolante umplute cu spumă şi tije electroizolante pline pentru lucrări sub tensiune – Трубки изолирующие с пенным заполнением и сплошные изолирующие стержни для работ под напряжением (SR EN 60855:2003, IDT) SM SR EN 61229+A1:2012 Protectoare rigide pentru lucrul sub tensiune în instalaţiile de curent alternative – Кожухи защитные жесткие для работы под напряжением на установках переменного тока (SR EN 61229+A1:2001, IDT)

SM SR EN 13138-3:2012 Echipament ajutător de plutire pentru învăţarea înotului. Partea 3: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive ajutătoare la plutire în care copilul poate fi aşezat – Средства вспомогательные для обучения плаванию. Часть 3: Требования безопасности и методы испытаний надеваемых кругов с сиденьем (SR EN 13138-3:2008, IDT) 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

13.340.30 17.140.10 SM SR EN 529:2012 Aparate de protecţie respiratorie. Recomandări pentru alegere, utilizare, întreţinere şi mentenanţă. Ghid – Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Рекомендации по выбору, использованию, сохранению и уходу. Руководство (SR EN 529:2006, IDT) 13.340.40 SM SR EN 420+A1:2012 Mănuşi de protecţie. Cerinţe generale şi metode de încercare – Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний (SR EN 420+A1:2010, IDT) SM SR EN 659+A1:2012 Mănuşi de protecţie pentru pompieri – Перчатки защитные для пожарных (SR EN 659+A1:2008, IDT) 13.340.50 SM SR EN 14404+A1:2012 Echipament individual de protecţie. Protecţia genunchiului pentru lucrări în genunchi – Индивидуаьные средства защиты. Протекторы коленные при работе на коленях (SR EN 14404+A1:2010, IDT) 13.340.60 SM SR EN 813:2012 Echipament individual de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime. Centura scaun – Средства личной защиты от падения с высоты. Привязные ремни для удержания в сидячем положении (SR EN 813:2009, IDT) 13.340.70 SM SR EN ISO 12402-1:2012 Echipament individual de plutire. Partea 1: Veste de salvare pentru nave maritime. Cerinţe de securitate – Личные средства обеспечения плавучести. Часть 1: Спасательные жилеты для судов дальнего плавания. Требования безопасности (SR EN ISO 12402-1:2006, IDT)

SM SR EN ISO 11690-1:2012 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea locurilor de muncă cu zgomot redus, dotate cu maşini. Partea 1: Strategii de control al zgomotului – Акустика. Рекомендуемая практика проектирования малошумных рабочих мест, содержащих машины. Часть 1: Стратегии контроля шума (SR EN ISO 11690-1:2000, IDT) 17.140.20 SM SR ISO 8528-10:2012 Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate de motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Partea 10: Măsurarea zgomotului aerian prin metoda suprafeţei înfăşurătoare – Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 10: Измерение воздушного шума методом охватывающей поверхности (SR ISO 8528-10:2003, IDT) 17.160 SM SR EN 12096:2012 Vibraţii mecanice. Declararea şi verificarea valorilor emisiei vibraţiilor – Вибрация механическая. Декларация и проверка значений вибрационной эмиссии (SR EN 12096:2002, IDT) 17.240 SM SR CEI 60532:2012 Aparatură de radioprotecţie. Debitmetre de doză cu post fix, ansambluri de alarmă şi monitoare. Radiaţii X şi gama cu energia cuprinsă între 50 keV şi 7 MeV – Приборы радиационной защиты. Стационарные измерители мощности дозы, приборы оповещения и мониторы. Рентгеновское и гамма-излучения с энергией от 50 keV до 7 МeV (SR CEI 60532:1997, IDT) SM SR CEI 61017-2:2012 Aparatură de radioprotecţie. Aparate portabile, mobile sau instalate la post fix pentru măsurarea radiaţiilor X sau gama pentru supravegherea mediului. Partea 2: Ansambluri

25


INSM Iunie 2012 integratoare – Приборы радиационной защиты. Переносные, передвижные или стационарные приборы для измерения рентгеновского или гамма-излучения для контроля окружающей среды. Часть 2: Интегрирующие узлы (SR CEI 61017-2:1999, IDT) SM SR CEI 61172:2012 Aparatură de radioprotecţie. Echipamente de supraveghere. Aerosoli radioactivi din mediul înconjurător – Приборы радиационной защиты. Аппаратура контроля. Радиоактивные аэрозоли в окружающей среде (SR CEI 61172:1997, IDT) 23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.020.10 SM SR EN 13317+A1:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Capace pentru gurile de vizitare – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Крышка люка (SR EN 13317+A1:2007, IDT) SM SR EN 13922:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containerele cisternă. Dispozitive limitatoare de umplere pentru carburanţi petrolieri lichizi – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Устройства ограничения наполнения жидким топливом (SR EN 13922:2004, IDT) 23.020.20

periculoase. Echipamente de serviciu pentru containerele cisternă. Supape de fund cu presiune necompensată – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Донные клапаны несбалансированные по давлению (SR EN 13308:2004, IDT) SM SR EN 13314:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Capac pentru gura de umplere – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Крышка с заправочной горловиной (SR EN 13314:2003, IDT) SM SR EN 13315:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Cuplaj pentru golire gravitaţională – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Соединительная муфта c самотечным сливом (SR EN 13315:2003, IDT) SM SR EN 13316:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containerele cisternă. Supape de fund cu presiune compensată – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Донные клапаны сбалансированные по давлению (SR EN 13316:2004, IDT) SM SR EN 13317+A1:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Capace pentru gurile de vizitare – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Крышка люка (SR EN 13317+A1:2007, IDT)

SM SR EN 13081:2012 Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipament de serviciu pentru cisterne. Adaptor şi cuplaj pentru recuperarea vaporilor – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Переходные устройства и соединительные элементы для паросборников (SR EN 13081:2009, IDT)

SM SR EN 14116+A2:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoaseInterfaţă numerică pentru dispozitivul de recunoaştere a produselor – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Цифровой интерфейс устройства распознавания изделия (SR EN 14116+A2:2011, IDT)

SM SR EN 13082:2012 Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipament de serviciu pentru cisterne. Supapă pentru transferul vaporilor recuperate – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Клапан для отвода пара (SR EN 13082:2009, IDT)

SM SR EN 14432:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamentele containerelor cisternă pentru transportul produselor chimice lichide. Supape pentru presurizarea cisternei şi pentru descărcarea produsului – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование цистерн для транспортировки жидких химикатов. Впускные воздушные клапаны и выпускные клапаны (SR EN 14432:2006, IDT)

SM SR EN 13308:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor

26


INSM Iunie 2012 SM SR EN 14433:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamentele containerelor cisternă pentru transportul produselor chimice lichide. Supape de fund – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование цистерн для перевозки жидких химикатов. Донные клапаны (SR EN 14433:2006, IDT) SM SR EN 14512:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Virole şi capace rabatabile cu balama cu bolţuri pivotante pentru gura de vizitare – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Откидные крышки люка и кольца с шарнирными болтами (SR EN 14512:2007, IDT) SM SR EN 14595:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containerele cisternă. Supapă de presiune şi de depresiune – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Предохранительный клапан сжатия и разряжения воздуха (SR EN 14595:2005, IDT) SM SR EN 14596:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Supapă de suprapresiune accidental - Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Предохранительный клапан для избыточного давления (SR EN 14596:2005, IDT) 23.020.30

напорные рукава и рукава в сборе для насосов и пожарных машин (SR EN 1947+A1:2007, IDT) 23.060.20 SM SR EN 13082:2012 Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipament de serviciu pentru cisterne. Supapă pentru transferul vaporilor recuperate – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Клапан для отвода пара (SR EN 13082:2009, IDT) SM SR EN 13308:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containerele cisternă. Supape de fund cu presiune necompensată – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Донные клапаны несбалансированные по давлению (SR EN 13308:2004, IDT) SM SR EN 13316:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containerele cisternă. Supape de fund cu presiune compensată – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Донные клапаны сбалансированные по давлению (SR EN 13316:2004, IDT) 23.060.40

SM SR EN 12805:2012 Componente pentru autovehicule cu gaz petrolier lichefiat (GPL). Rezervoare – Компоненты автомобильной топливной системы на сжиженном нефтяном газе. Баки (SR EN 12805:2003, IDT)

SM SR EN 14596:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Supapă de suprapresiune accidental - Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Предохранительный клапан для избыточного давления (SR EN 14596:2005, IDT)

23.040.60

23.120

SM SR EN 13081:2012 Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipament de serviciu pentru cisterne. Adaptor şi cuplaj pentru recuperarea vaporilor – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Переходные устройства и соединительные элементы для паросборников (SR EN 13081:2009, IDT)

SM SR CEN/TR 12101-5:2012 Sisteme de control al fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 5: Ghid de recomandări funcţionale şi metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi – Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 5: Руководства по функциональным рекомендациям и методы расчета для систем вентиляции по удалению дыма и тепла (SR CEN/TR 12101-5:2007, IDT)

23.040.70 25 SM SR EN 1947+A1:2012 Furtunuri de luptă împotriva incendiului. Furtunuri de refulare semirigide şi furtunuri echipate cu racorduri pentru pompe şi autospeciale – Рукава пожарные. Полужесткие

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

27


INSM Iunie 2012 25.140.01 SM SR EN ISO 8662-13:2012 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 13: Unelte de polizat pentru matriţerie – Машины ручные переносные с приводом. Измерение вибрации на рукоятке. Часть 13: Машины шлифовальные для штампов (SR EN ISO 8662-13:2003, IDT) SM SR EN 28662-1:2012 Maşini portative. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 1: Generalităţi – Машины ручные переносные с приводом. Измерение вибрации на рукоятке. Часть 1: Общие положения (SR EN 28662-1:2001, IDT) 25.180.10 SM SR EN 50519:2012 Evaluarea expunerii lucrătorilor la cîmpuri electrice şi magnetice produse de echipamente industriale de încălzire prin inducţie – Оценка воздействия на работников электрических и магнитных полей от промышленного оборудования индукционного нагрева (SR EN 50519:2010, IDT)

Циклы и методики испытаний для стендовых измерений дымовыделения отработаших газов от двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, работающих в неустановившемся режиме (SR ISO 8178-9:2003, IDT) SM SR ISO 8528-1:2012 Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate de motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Partea 1: Aplicaţii, caracteristici şi performanţe – Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 1: Применение, технические и рабочие характеристики (SR ISO 8528-1:2010, IDT) SM SR ISO 8528-10:2012 Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate de motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Partea 10: Măsurarea zgomotului aerian prin metoda suprafeţei înfăşurătoare – Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 10: Измерение воздушного шума методом охватывающей поверхности (SR ISO 8528-10:2003, IDT) 27.040.70

27

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.020 SM SR ISO 8178-7:2012 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 7: Identificarea familiei de motoare – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 7: Определение семействa двигателей (SR ISO 8178-7:2003, IDT) SM SR ISO 8178-8:2012 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 8: Identificarea grupei de motoare – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 8: Определение группы двигателей (SR ISO 8178-8:2003, IDT) SM SR ISO 8178-9:2012 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 9: Cicluri şi proceduri de încercare pentru măsurarea pe standul de încercare a emisiilor de fum din gazele de evacuare la motoarele cu ardere internă cu mişcare alternativă cu aprindere prin comprimare care funcţionează în regim tranzitoriu – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 9:

SM SR EN 694+A1:2012 Furtunuri de luptă împotriva incendiilor. Furtunuri semirigide pentru sisteme fixe – Рукава пожарные. Рукава полужесткие для стационарных систем (SR EN 694+A1:2007, IDT) 29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020 SM SR EN 60332-3-10:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-10: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Aparatură de încercare – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Аппаратура испытания (SR EN 60332-3-10:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-21:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-21: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria A F/R – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21: Испытание на вертикальное распространение пламени по

28


INSM Iunie 2012 вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A F/R (SR EN 60332-3-21:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-22:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-22: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria A. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A (SR EN 60332-3-22:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-23:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-23: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria B - Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория B (SR EN 60332-3-23:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-24:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-24: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria C – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория C (SR EN 60332-3-24:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-25:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-25: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria D – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-25: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория D (SR EN 60332-3-25:2010, IDT) SM SR HD 60364-7-721:2012 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-721: Prescripţii pentru instalaţii speciale sau amplasamente speciale. Instalaţii electrice pentru rulote şi autorulote – Электроустановки низковольтные. Часть 7-721: Требования к специальным установкам или местоположениям. Электроустановки для жилых прицепов и автофургонов (SR HD 60364-7-721:2010, IDT)

29.060.20 SM SR EN 50200:2012 Metodă de încercare pentru rezistenţa la foc a cablurilor de mici dimensiuni fără protecţie utilizate în circuite de urgenţă – Метод испытания на огнестойкость незащищенных кабелей малого диаметра, используемых в аварийных цепях (SR EN 50200:2007, IDT) SM SR EN 60332-3-10:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-10: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Aparatură de încercare – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Аппаратура испытания (SR EN 60332-3-10:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-21:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-21: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria A F/R – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A F/R (SR EN 60332-3-21:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-22:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-22: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria A. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A (SR EN 60332-3-22:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-23:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-23: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria B - Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория B (SR EN 60332-3-23:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-24:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-24: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în

29


INSM Iunie 2012 poziţie verticală. Categoria C – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория C (SR EN 60332-3-24:2010, IDT) SM SR EN 60332-3-25:2012 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-25: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria D – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-25: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория D (SR EN 60332-3-25:2010, IDT)

SM SR ISO 8528-10:2012 Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate de motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Partea 10: Măsurarea zgomotului aerian prin metoda suprafeţei înfăşurătoare – Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 10: Измерение воздушного шума методом охватывающей поверхности (SR ISO 8528-10:2003, IDT) 29.240.20 SM SR EN 60900:2012 Lucrări sub tensiune. Scule de mînă pentru utilizare pînă la 1000 V curent alternative şi 1500 V curent continuu – Работа под напряжением. Инструменты ручные для работы под напряжением до 1000 V переменного и 1500 V постоянного тока (SR EN 60900:2005, IDT)

29.120.10 SM SR EN 61235:2012 Lucrări sub tensiune. Tuburi electroizolante goale pentru lucrări electrice – Работа под напряжением. Изолирующие полые трубы для электротехнических работ (SR EN 61235:1999, IDT)

SM SR EN 61243-2:2012 Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 2: Tip rezistiv pentru utilizare la tensiuni de la 1 kV pînă la 36 kV, de curent alternativ – Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 2: Резистивные индикаторы для напряжений от 1 до 36 кВ переменного тока (SR EN 61243-2:2002, IDT)

29.120.50 SM SR EN 61219:2012 Lucrări sub tensiune. Dispozitive de legare la pămînt sau de legare la pămînt şi în scurtcircuit, care utilizează ştăngi ca dispozitive de legare în scurtcircuit. Dispozitiv de legare la pămînt prin ştăngi – Работа под напряжением. Оборудование для заземления и короткого замыкания с применением штыревых устройств в качестве замыкателя. Заземление с помощью штыревых устройств (SR EN 61219:1998, IDT) 29.130.10 SM SR EN 61958:2012 Ansambluri prefabricate de aparataj de înaltă tensiune. Sisteme indicatoare de prezenţă a tensiunii – Высоковольтные комплектные устройства распределения и управления. Индикаторные системы наличия напряжения (SR EN 61958:2003, IDT) 29.160.40 SM SR ISO 8528-1:2012 Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate de motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Partea 1: Aplicaţii, caracteristici şi performanţe – Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 1: Применение, технические и рабочие характеристики (SR ISO 8528-1:2010, IDT)

SM SR EN 61243-3:2012 Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 3: Detectoare de tip bipolar pentru joasă tensiune – Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 3: Индикаторы низкого напряжения двухполюсного типа (SR EN 61243-3:2011, IDT) SM SR EN 61477:2012 Lucrări sub tensiune. Prescripţii minime pentru utilizarea sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor – Работа под напряжением. Минимальные требования к использованию инструментов, устройств и оборудования (SR EN 61477:2004, IDT) SM SR EN 61478:2012 Lucrări sub tensiune. Scări de material electroizolant – Работа под напряжением. Лестницы из изоляционного материала (SR EN 61478:2003, IDT) SM SR EN 62193:2012 Lucrări sub tensiune. Prăjini telescopice şi prăjini telescopice de măsurări – Работа под напряжением. Телескопические шесты и измерительные телескопические шесты (SR EN 62193:2004, IDT) 29.260.99 SM SR EN 60900:2012 Lucrări sub tensiune. Scule de mînă pentru utilizare pînă la 1000 V curent alternative şi 1500 V curent continuu – Работа под напряжением. Инструменты ручные для

30


INSM Iunie 2012 работы под напряжением до 1000 V переменного и 1500 V постоянного тока (SR EN 60900:2005, IDT) SM SR EN 61229+A1:2012 Protectoare rigide pentru lucrul sub tensiune în instalaţiile de curent alternative – Кожухи защитные жесткие для работы под напряжением на установках переменного тока (SR EN 61229+A1:2001, IDT) SM SR EN 61243-2:2012 Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 2: Tip rezistiv pentru utilizare la tensiuni de la 1 kV pînă la 36 kV, de curent alternativ – Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 2: Резистивные индикаторы для напряжений от 1 до 36 кВ переменного тока (SR EN 61243-2:2002, IDT) SM SR EN 61243-3:2012 Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 3: Detectoare de tip bipolar pentru joasă tensiune – Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 3: Индикаторы низкого напряжения двухполюсного типа (SR EN 61243-3:2011, IDT) SM SR EN 61477:2012 Lucrări sub tensiune. Prescripţii minime pentru utilizarea sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor – Работа под напряжением. Минимальные требования к использованию инструментов, устройств и оборудования (SR EN 61477:2004, IDT) SM SR EN 61478:2012 Lucrări sub tensiune. Scări de material electroizolant Работа под напряжением. Лестницы из изоляционного материала (SR EN 61478:2003, IDT) SM SR EN 61958:2012 Ansambluri prefabricate de aparataj de înaltă tensiune. Sisteme indicatoare de prezenţă a tensiunii – Высоковольтные комплектные устройства распределения и управления. Индикаторные системы наличия напряжения (SR EN 61958:2003, IDT) SM SR EN 62193:2012 Lucrări sub tensiune. Prăjini telescopice şi prăjini telescopice de măsurări – Работа под напряжением. Телескопические шесты и измерительные телескопические шесты (SR EN 62193:2004, IDT)

pachete PSN – Системы тревожной сигнализации. Системы и оборудование для передачи сигналов тревоги. Часть 1-5: Требования к сетям с пакетной коммутацией PSN (SR EN 50136-1-5:2008, IDT) 33.160.40 SM SR EN 50132-5:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5: Transmisie video – Системы тревожной сигнализации. Системы видеонаблюдения CCTV для применения в целях безопасности. Часть 5: Передача видеосигнала (SR EN 50132-5:2004, IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.020 SM SR EN 1047-1:2012 Unităţi de depozitare de securitate. Clasificare şi metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la foc. Partea 1: Dulapuri pentru date şi containere de dischete – Устройства безопасного хранения. Классификация и методы испытаний на огнестойкость. Часть 1: Шкафы данных и контейнеры дискеты (SR EN 1047-1:2006, IDT) SM SR EN 1047-2:2012 Unităţi de depozitare de securitate. Clasificare şi metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la foc. Partea 2: Camere şi containere pentru date – Устройства безопасного хранения. Классификация и методы испытаний на огнестойкость. Часть 2: Комнаты и контейнеры данных (SR EN 1047-2:2010, IDT) 35.180 SM SR EN ISO 9241-1:2012 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 1: Introducere generală – Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 1: Общее введение (SR EN ISO 9241-1:2003, IDT)

33.040.40

SM SR EN ISO 9241-4:2012 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 4: Cerinţe pentru tastaturi – Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 4: Требования к клавиатуре (SR EN ISO 9241-4:2004, IDT)

SM SR EN 50136-1-5:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-5: Prescripţii pentru reţele cu comutaţie de

SM SR EN ISO 9241-5:2012 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea

33

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

31


INSM Iunie 2012 5: Amenajarea postului de muncă şi cerinţe pentru poziţiile de lucru – Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 5: Расположение рабочей станции и требования к рабочим позициям (SR EN ISO 9241-5:2004, IDT) SM SR EN ISO 9241-6:2012 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 6: Prescripţii privind mediul de muncă – Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 6: Руководство по рабочей среде (SR EN ISO 9241-6:2003, IDT) SM SR EN ISO 9241-12:2012 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 12: Prezentarea informaţiei – Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 12: Представление информации (SR EN ISO 9241-12:2002, IDT) SM SR EN ISO 9241-13:2012 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 13: Ghidarea utilizatorului – Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 13: Руководство пользователя (SR EN ISO 9241-6:2002, IDT) 35.200 SM SR EN ISO 14915-2:2012 Ergonomia softurilor interfeţelor cu utilizatori multimedia. Partea 2: Navigare şi control multimedia – Эргономика программного обеспечения для мультимедийных пользовательских интерфейсов. Часть 2: Навигация и управлениe мультимедийными средствами (SR EN ISO 14915-2:2004, IDT) 35.240.60 SM SR EN 14116+A2:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoaseInterfaţă numerică pentru dispozitivul de recunoaştere a produselor – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Цифровой интерфейс устройства распознавания изделия (SR EN 14116+A2:2011, IDT) 39

MECANICĂ DE PRECIZIE. GIUVAERERIE ТОЧНАЯ МЕХАНИКА ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО

39.040.01 SM SR ISO 3157:2012 Radioluminiscenţă pentru instrumente orare. Specificaţii – Радиолюминисценция в приборах для измерения времени. Технические условия (SR ISO 3157:1994, IDT) SM SR ISO 3158:2012 Instrumente orare. Simbolizarea poziţiilor de control – Приборы для измерения времени. Условные обозначения контрольных положений (SR ISO 3158:1994, IDT) 39.060 SM SR ISO 10713:2012 Giuvaergerie. Acoperirile aliajelor de aur – Ювелирное дело. Покрытия из сплавов золота (SR ISO 10713:1995, IDT) SM SR ISO 11427:2012 Determinarea argintului din aliajele de argint pentru bijuterie – giuvaergerie. Metoda volumetrică (potentiometrică) cu utilizarea bromurii de potasiu – Сплавы серебряные ювелирные. Определение содержания серебра. Объемный (потенциометрический) метод с использованием бромида калия (SR ISO 11427:1996, IDT) SM SR EN ISO 11489:2012 Determinarea platinei din aliajele de platină pentru bijuterii. Metoda gravimetrică prin reducere cu clorură de mercur(I) – Определение содержания платины в платиновых ювелирных сплавах. Гравиметрический метод путем восстановления хлоридом ртути (I) (SR EN ISO 11489:1998, IDT) SM SR EN 28653:2012 Giuvaergerie. Mărimea inelelor. Definire, măsurare şi indicare – Ювелирное дело. Размеры колец. Определение, измерение и обозначение (SR EN 28653:1995, IDT) SM SR EN 28654:2012 Culoarea aliajelor de aur. Definire, serie de culori şi indicare – Цвета сплавов золота. Определение, оттенки цветов и обозначение (SR EN 28654:1995, IDT) SM SR EN 29202:2012 Giuvaergerie. Titlul aliajelor de metale preţioase – Ювелирное дело. Проба сплавов благородных металлов (SR EN 29202:1995, IDT) 43

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

43.020 SM SR CEI 60839-10-1:2012 Sisteme de alarmă. Partea 10: Sisteme de alarmă pentru vehicule rutiere. Secţiunea 1: Vehicule pentru pasageri – Системы тревожной сигнализации. Часть 10: Системы

32


INSM Iunie 2012 тревожной сигнализации для дорожного транспорта. Раздел 1: Пассажирские автомобили (SR CEI 60839-10-1:2001, IDT)

SM SR ISO 2534:2012 Vehicule rutiere. Cod de încercare a motoarelor. Putere brută – Транспорт дорожный. Руководство по испытанию двигателей. Полная мощность (SR ISO 2534:2001, IDT)

43.040.60 43.060.10 SM SR EN 721:2012 Vehicule de locuit pentru timpul liber. Cerinţe de ventilaţie de securitate – Средства транспортные для отдыха. Требования безопасности к вентиляции (SR EN 721:2005, IDT) 43.040.70 SM SR ISO 337:2012 Vehicule rutiere. Pivot de cuplare 50 pentru semiremorcă. Dimensiuni principale şi caracteristici de montaj şi de interschimbabilitate – Транспорт дорожный. Шкворень для 50-мм сцепного устройства для автомобильных полуприцепов. Основные размеры и размеры, необходимые для установки и взаимозаменяемости (SR ISO 337:1994, IDT) SM SR ISO 3853:2012 Vehicule rutiere. Dispozitive de remorcare montate pe vehicule care tractează caravane sau remorci uşoare. Încercare de rezistenţă mecanică – Транспорт дорожный. Прицепные устройства для караванов или легких прицепов. Испытание на механическую прочность (SR ISO 3853:1996, IDT) SM SR ISO 5422:2012 Vehicule rutiere. Dispozitive de remorcare pentru corzi, cabluri sau bare – Транспорт дорожный. Анкерные устройства для буксирных тросов, канатов или штанг (SR ISO 5422:1994, IDT) SM SR ISO 7641-1:2012 Vehicule rutiere. Caravane şi remorci uşoare. Calculul de rezistenţă al proţapului. Partea 1: Proţapuri de oţel – Транспорт дорожный. Караваны и легкие прицепы. Расчет механической прочности дышла. Часть 1: Стальные дышла (SR ISO 7641-1:1994, IDT) SM SR ISO 8035:2012 Vehicule rutiere utilitare şi autobuze peste 3,5 t. Dispozitive de remorcare faţă – Транспорт дорожный грузовой и автобусы грузоподъемностью более 3,5 t. Переднее буксирное приспособление (SR ISO 8035:1995, IDT)

SM SR ISO 2790:2012 Transmisii prin curele. Curele trapezoidale pentru industria de automobile şi roţile corespondente. Dimensiuni – Передачи ременные. Клиновидные ремни для автомобильной промышленности и соответствующих шкивов. Размеры (SR ISO 2790:2011, IDT) SM SR ISO 6625:2012 Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston. Segmenţi raclori de ulei – Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Маслосъемные кольца (SR ISO 6625:1998, IDT) SM SR ISO 7648:2012 Carcase de volant pentru motoare cu ardere internă. Dimensiuni nominale şi toleranţe – Картеры маховика для двигателей внутреннего сгорания. Номинальные размеры и допуски (SR ISO 7648:1993, IDT) SM SR ISO 11749:2012 Transmisii prin curele. Curele canelate pentru construcţia de automobile. Încercare la oboseală – Передачи ременные. Клиновидные ремни ребристые для автомобильной промышленности. Испытание на усталость (SR ISO 11749:2000, IDT) 43.060.20 SM SR ISO 5011:2012 Filtre de aer pentru motoare cu ardere internă şi compresoare. Metodă de încercare a performanţelor – Воздухоочистители, устанавливаемые на входе в двигатели внутреннего сгорания, и компрессоры. Испытание для определения рабочих характеристик (SR ISO 5011:2001, IDT) SM SR ISO/TR 9310:2012 Vehicule rutiere. Măsurarea fumului la motoarele cu aprindere prin comprimare (diesel). Studiu asupra încercărilor simplificate în exploatare – Транспорт дорожный. Измерение дымности дизельных двигателей. Сводные данные экспресс-испытаний в процессе эксплуатации (SR ISO/TR 9310:2000, IDT)

43.060.01 43.060.40 SM SR ISO 1585:2012 Vehicule rutiere. Cod de încercare a motoarelor. Putere netă – Транспорт дорожный. Руководство по испытанию двигателей. Полезная мощность (SR ISO 1585:1998, IDT)

SM SR ISO 9534:2012 Vehicule rutiere. Conexiuni electrice pentru pompe de combustibil – Транспорт дорожный. Электрические соединения топливных насосов (SR ISO 9534:1998, IDT)

33


INSM Iunie 2012 SM SR EN 12805:2012 Componente pentru autovehicule cu gaz petrolier lichefiat (GPL). Rezervoare – Компоненты автомобильной топливной системы на сжиженном нефтяном газе. Баки (SR EN 12805:2003, IDT)

43.080.01

43.060.50

43.080.10

SM SR ISO 3553-1:2012 Vehicule rutiere. Conexiuni de înaltă tensiune pentru bobine şi distribuitoare de aprindere. Partea 1: Tip feminin – Транспорт дорожный. Электрические соединители высокого напряжения для катушек и распределителей зажигания. Часть 1: Тип соединения - гнездо (SR ISO 3553-1:1996, IDT)

SM SR EN 12252+A1:2012 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Echipamente pentru camioane cisternă pentru GPL – Оборудование и арматура для сжиженного нефтяного газа. Оборудование автоцистерн для сжиженного нефтяного газа (SR EN 12252+A1:2008, IDT)

SM SR ISO 4024:2012 Vehicule rutiere. Bobine de aprindere. Conexiuni pentru cabluri de joasă tensiune – Транспорт дорожный. Катушки зажигания. Кабельные соединения низкого напряжения (SR ISO 4024:1997, IDT) SM SR ISO 6518-2:2012 Vehicule rutiere. Sisteme de aprindere. Partea 2: Performanţe electrice şi metode de încercare funcţională – Транспорт дорожный. Системы зажигания. Часть 2: Электрические рабочие характеристики и методы функциональных испытаний (SR ISO 6518-2:1997, IDT) SM SR ISO 9458:2012 Autoturisme. Conexiunile electrice ale demarorului – Автомобили легковые. Электрические соединения стартеров (SR ISO 9458:1998, IDT) SM SR ISO 9534:2012 Vehicule rutiere. Conexiuni electrice pentru pompe de combustibil – Транспорт дорожный. Электрические соединения топливных насосов (SR ISO 9534:1998, IDT) SM SR ISO 10455:2012 Vehicule rutiere. Bobine de aprindere uscate care utilizează un distribuitor de înaltă tensiune rotativ – Транспорт дорожный. Сухие катушки зажигания, использующие вращающийся высоковольтный распределитель (SR ISO 10455:1998, IDT) SM SR ISO 13476:2012 Vehicule rutiere. Bobine de aprindere. Caracteristici electrice şi metode de încercare – Транспорт дорожный. Катушки зажигания. Электрические характеристики и методы испытаний (SR ISO 13476:1999, IDT) 43.060.60 SM SR ISO 4008-1:2012 Vehicule rutiere. Încercarea pompei de injecţie a combustibilului. Partea 1: Condiţii dinamice – Транспорт дорожный. Испытание топливных насосов. Часть 1: Динамические условия (SR ISO 4008-1:1999, IDT)

SM SR ISO 7656:2012Vehicule rutiere utilitare. Coduri aledimensiunilor – Транспорт дорожный грузовой. Кодовое обозначение размеров (SR ISO 7656:1995, IDT)

SM SR EN 13922:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Echipamente de serviciu pentru containerele cisternă. Dispozitive limitatoare de umplere pentru carburanţi petrolieri lichizi – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Оборудование для обслуживания цистерн. Устройства ограничения наполнения жидким топливом (SR EN 13922:2004, IDT) 43.100 SM SR EN 721:2012 Vehicule de locuit pentru timpul liber. Cerinţe de ventilaţie de securitate – Средства транспортные для отдыха. Требования безопасности к вентиляции (SR EN 721:2005, IDT) SM SR ISO 2416:2012 Autoturisme. Repartiţia maselor – Автомобили легковые. Распределение нагрузки (SR ISO 2416:1997, IDT) SM SR ISO 4131:2012 Vehicule rutiere. Coduri ale dimensiunilor pentru autoturisme – Транспорт дорожный. Код размеров легковых автомобилей (SR ISO 4131:1996, IDT) SM SR ISO 7397-1:2012 Autoturisme. Verificarea cîmpului de vizibilitate directă al conducătorului auto. Partea 1: Poziţionarea vehiculului pentru măsurarea statică – Автомобили легковые. Проверка прямого поля видимости водителя. Часть 1: Размещение автомобиля для статического измерения (SR ISO 7397-1:1998, IDT) SM SR ISO 7397-2:2012 Autoturisme. Verificarea cîmpului de vizibilitate directă al conducătorului auto. Partea 2: Metodă de încercare – Автомобили легковые. Проверка прямого поля видимости водителя. Часть 2: Метод испытания (SR ISO 7397-2:1998, IDT)

34


INSM Iunie 2012 43.120

SM SR ISO 8720:2012 Autoturisme. Condiţii pentru cricurile mecanice – Автомобили легковые. Технические условия для механических домкратов (SR ISO 8720:1996, IDT)

SM SR EN 50374:2012 Nacele suspendate – Подвесные кабины (SR EN 50374:2004, IDT) 43.150 SM SR ISO 5775-2:2012 Anvelope şi jante de bicicletă. Partea 2: Jante – Шины и ободья велосипедов. Часть 2: Ободья (SR ISO 5775-2:2002, IDT)

SM SR ISO 9141:2012 Vehicule rutiere. Sisteme de diagnosticare. Prescripţii pentru schimbul de informaţii digitale – Транспорт дорожный. Диагностические системы. Требования к обмену цифровой информацией (SR ISO 9141:2000, IDT)

SM SR EN 14764:2012 Biciclete pentru oraş şi pentru drumuri dificile. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Велосипеды дорожные. Требования безопасности и методы испытания (SR EN 14764:2006, IDT)

SM SR ISO 9141-2+A1:2012 Vehicule rutiere. Sisteme de diagnosticare. Partea 2: Prescripţii CARB pentru schimbul de informaţii digitale – Транспорт дорожный. Диагностические системы. Требования CARB к обмену цифровой информацией (SR ISO 9141-2+A1:2000, IDT)

SM SR EN 14765+A1:2012 Biciclete pentru copii mici. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности и методы испытания (SR EN 14765+A1:2008, IDT)

SM SR ISO 10604:2012 Vehicule rutiere. Echipament de măsurare a orientării fasciculelor luminoase emise de faruri – Транспорт дорожный. Измерительное оборудование для ориентации световых лучей фар (SR ISO 10604:1997, IDT)

SM SR EN 14766:2012 Biciclete pentru traseu montan. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Велосипеды горные. Требования безопасности и методы испытания (SR EN 14766:2006, IDT)

SM SR ISO 11530:2012 Vehicule rutiere. Cricuri hidraulice. Caracteristici tehnice – Транспорт дорожный. Гидравлические домкраты. Технические характеристики (SR ISO 11530:1998, IDT) 45

43.160 SM SR EN 15583-1:2012 Maşini pentru lucrări pe timp de iarnă. Plug pentru deszăpezire. Partea 1: Descrierea produsului şi cerinţe – Машины для работы в зимнее время. Плужный снегоочиститель. Часть 1: Описание продукции и требования (SR EN 15583-1:2009, IDT) 43.180 SM SR EN 1493:2012 Elevatoare pentru vehicule – автомобилей (SR EN 1493:2011, IDT)

Подъемники

для

SM SR ISO 7639:2012 Vehicule rutiere. Sisteme de diagnosticare. Simboluri graficeТранспорт дорожный. Диагностические системы. Графические условные обозначения (SR ISO 7639:1999, IDT) SM SR ISO 8093:2012 Vehicule rutiere. Diagnosticarea sistemelor electronice – Транспорт дорожный. Диагностирование электронных систем (SR ISO 8093:1998, IDT)

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

45.020 SM SR CLC/TR 50488:2012 Aplicaţii feroviare. Măsuri de securitate pentru personalul care lucrează la sau în vecinătatea liniilor aeriene de contact – Железные дороги. Меры безопасности для персонала, работающего на подвесных контактных линиях или около них (SR CLC/TR 50488:2007, IDT) 49

AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

49.025.99 SM SR EN 2310:2012 Serie aerospaţială. Metode de încercare a comportării la foc pentru clasificarea materialelor nemetalice – Авиация и космонавтика. Методы испытаний на огнестойкость для классификации неметаллических материалов (SR EN 2310:2000, IDT)

35


INSM Iunie 2012

53

SM SR EN 766:2012 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din pînză de iută – Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из смешанных джутовых тканей (SR EN 766:1997, IDT)

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

53.020.99 SM SR EN 1493:2012 Elevatoare pentru vehicule – автомобилей (SR EN 1493:2011, IDT) 55

Подъемники

для

AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

55.020 SM SR EN ISO 16103:2012 Ambalaje. Ambalaje de transport pentru mărfuri periculoase. Materiale plastice reciclate – Упаковка. Транспортная упаковка для опасных товаров. Повторно используемые пластики (SR EN ISO 16103:2006, IDT) 55.040 SM SR EN 13628-1:2012 Ambalaje. Materiale pentru ambalaje, flexibile. Determinarea solvenţilor reziduali prin cromatografie în fază gazoasă şi spaţiu de capăt fix. Partea 1: Metodă completă – Упаковка. Гибкий упаковочный материал. Определение остаточных растворителей методом статической газохроматографии в паровой фазе. Часть 1: Абсолютные методы (SR EN 13628-1:2003, IDT) SM SR EN 13628-2:2012 Ambalaje. Materiale pentru ambalaje flexibile. Determinarea solvenţilor reziduali prin cromatografie în fază gazoasă şi spaţiu de capăt fix. Partea 2: Metodă industrial – Упаковка. Гибкий упаковочный материал. Определение остаточных растворителей методом статической газохроматографии в паровой фазе. Часть 2: Промышленные методы (SR EN 13628-2:2003, IDT) 55.080 SM SR EN 277:2012 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din ţesătură de polipropilenă – Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из полипропиленовых тканей (SR EN 277:2003, IDT) SM SR EN 765:2012 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din ţesătură de poliolefină, alta decît polipropilena utilizată singură. Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из полиолефинных тканей, только кроме полипропилена (SR EN 765:1997, IDT)

SM SR EN 767:2012 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din pînză ţesută din iută/poliolefină – Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из смешанных тканей джут/полиолефин (SR EN 767:1997, IDT) SM SR EN 768:2012 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din pînză de bumbac dublată – Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки хлопчатобумажные, двухслойные (SR EN 768:1997, IDT) SM SR EN 769:2012 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din pînză ţesută din bumbac/poliolefină – Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из смешанных тканей хлопок-полиолефин (SR EN 769:1997, IDT) SM SR EN 770:2012 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci de hîrtie Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Бумажные мешки (SR EN 770:1997, IDT) SM SR EN 787:2012 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din film de polietilenă – Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из полиэтиленовой пленки (SR EN 787:1997, IDT) SM SR EN 788:2012 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci tubulari confecţionaţi din film multistrat – Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Упаковочные мешки из многослойной пленки (SR EN 788:1997, IDT) SM SR EN ISO 7965-2:2012 Saci. Încercarea la cădere liberă. Partea 2: Saci confecţionaţi din film termoplastic flexibil – Мешки. Испытание падением. Часть 2: Мешки, изготовленные из термопластичной гибкой пленки (SR EN ISO 7965-2:2003, IDT) SM SR EN ISO 8351-1:2012 Ambalaje. Metodă de specificare a sacilor. Partea 1: Saci de hîrtie – Упаковка. Характеристики мешков. Часть 1: Бумажные мешки (SR EN ISO 8351-1:1998, IDT)

36


INSM Iunie 2012 SM SR EN ISO 8351-2:2012 Ambalaje. Metodă de specificare a sacilor. Partea 2: Saci confecţionaţi din film termoplastic flexibil – Упаковка. Характеристики мешков. Часть 2: Мешки из гибкой термопластичной пленки (SR EN ISO 8351-2:1998, IDT) SM SR EN ISO 8367-1:2012 Ambalaje. Toleranţe dimensionale pentru saci de uz general. Partea 1: Saci de hîrtie – Упаковка. Допуски на размеры для мешков общего назначения. Часть 1: Мешки бумажные (SR EN ISO 8367-1:2001, IDT) SM SR EN ISO 8367-2:2012 Ambalaje. Toleranţe dimensionale pentru saci de uz general. Partea 2: Saci confecţionaţi din film termoplastic flexibil – Упаковка. Допуски на размеры для мешков общего назначения. Часть 2: Мешки из термопластичной гибкой пленки (SR EN ISO 8367-2:2001, IDT) SM SR EN ISO 15119:2012 Ambalaje. Saci. Determinarea frecării sacilor plini – Упаковка. Мешки. Определение силы трения заполненных мешков (SR EN ISO 15119:2005, IDT) SM SR EN 26590-2:2012 Ambalaje. Saci. Vocabular şi tipuri. Partea 2: Saci din folie termoplastică flexibilă – Упаковка. Мешки. Словарь и типы. Часть 2. Мешки из термопластичной гибкой пленки (SR EN 26590-2:1994, IDT) SM SR EN 26591-1:2012 Ambalaje. Saci. Descriere şi metodă de măsurare. Partea 1: Saci de hârtie goi – Упаковка. Мешки. Описание и метод измерения. Часть 1: Пустые бумажные мешки (SR EN 26591-1:1996, IDT) SM SR EN 26591-2:2012 Ambalaje. Saci. Descriere şi metodă de măsurare. Partea 2: Saci goi din folie termoplastică flexibilă – Упаковка. Мешки. Описание и метод измерения. Часть 2: Пустые мешки из гибкой термопластичной пленки (SR EN 26591-2:1994, IDT) SM SR EN 26599-1:2012 Ambalaje. Saci. Condiţionare pentru încercări. Partea 1: Saci de hârtie – Упаковка. Мешки. Кондиционирование для испытаний. Часть 1: Бумажные мешки (SR EN 26599-1:1995, IDT) SM SR EN 27023:2012 Ambalaje. Saci. Metodă de eşantionare a sacilor goi pentru încercări – Упаковка. Мешки. Метод отбора пустых мешков для испытаний (SR EN 27023:1994, IDT) SM SR EN 27965-1:2012 Ambalaje. Saci. Încercare la cădere liberă. Partea 1: Saci de hârtie – Упаковка. Мешки. Испытание падением. Часть 1: Бумажные мешки (SR EN 27965-1:1995, IDT)

55.100 SM SR EN 76:2012 Ambalaje pentru anumite produse alimentare preambalate. Capacităţile recipientelor de sticlă şi metalice – Тара стеклянная и металлическая для расфасованных пищевых продуктов. Вместимость (SR EN 76:1997, IDT) SM SR ISO 4707:2012 Plută. Dopuri. Eşantionare în vederea inspecţiei caracteristicilor dimensionale – Пробка. Корковые пробки. Отбор образцов для контроля размерных характеристик (SR ISO 4707:1998, IDT) SM SR ISO 7348:2012 Recipiente de sticlă. Producţie. Vocabular стеклянная. Изготовление. Словарь (SR ISO 7348:2002, IDT)

Тара

SM SR EN ISO 8106:2012 Recipiente de sticlă. Determinarea capacităţii prin metoda gravimetrică. Metodă de încercare – Тара стеклянная. Определение вместимости гравиметрическим методом. Метод испытания (SR EN ISO 8106:2005, IDT) SM SR EN 13972:2012 Recipiente de material plastic rigidDefinirea capacităţilor nominale de umplere şi totale şi măsurarea capacităţilor de umplere şi totale – Контейнеры жесткие пластмассовые. Определение номинальной, полной до краев и полной емкости и измерение полной до краев и полной емкости (SR EN 13972:2003, IDT) SM SR EN 13973:2012 Recipiente de material plastic rigid. Metodă de determinare a capacităţii de golire – Контейнеры жесткие пластмассовые. Метод определения опорожнения (SR EN 13973:2003, IDT) SM SR EN 13974:2012 Recipiente de material plastic rigid. Specificaţii referitoare la toleranţele pentru dimensiuni, masă şi volum – Контейнеры жесткие пластмассовые. Технические требования к допускам на размеры, вес и объем (SR EN 13974:2003, IDT) SM SR EN 14634:2012 Ambalaje de sticlă. Închidere coroană 26 H 180. Dimensiuni – Упаковка стеклянная. Горловины под крончатый колпачок 26 Н 180. Размеры (SR EN 14634:2010, IDT) SM SR EN 14635:2012 Ambalaje de sticlă. Închidere coroană 26 H 126. Dimensiuni – Упаковка стеклянная. Горловины под крончатый колпачок 26 Н 126. Размеры (SR EN 14635:2010, IDT) SM SR EN 14798:2012 Ambalaje de sticlă. Chei de desfăcut manual. Specificaţii –

37


INSM Iunie 2012 Упаковка стеклянная. Штопоры ручные. Размеры (SR EN 14798:2006, IDT) SM SR EN 29008:2012 Butelii de sticlă. Verticalitate. Metodă de încercare – Бутылки стеклянные. Вертикальность. Метод испытания (SR EN 29008:1996, IDT) SM SR EN 29009:2012 Recipiente de sticlă. Înălţimea şi neparalelismul gurii faţă de fundul recipientului. Metode de încercare – Тара стеклянная. Высота и непараллельность края горловины относительно основания дна. Методы испытаний (SR EN 29009:1997, IDT) SM SR EN 29885:2012 Recipiente de sticlă cu gît larg. Deviaţia de la planitate a suprafeţei de etanşare superioare. Metode de încercare – Тара стеклянная с широкой горловиной. Отклонение от плоскостности верхней поверхности под уплотнение. Методы испытаний (SR EN 29885:1997, IDT)

de tablă de oţel, pentru aerosoli. Dimensiunile părţii superioare – Тара металлическая легкая. Трехкомпонентные жестяные аэрозольные банки с загнутой внутрь горловиной. Размеры верхнего торца (SR ISO 10154:1996, IDT) SM SR EN 14847:2012 Flacoane pentru aerosoli. Flacoane de tablă galvanizată. Dimensiunile flacoanelor cu deschiderea de 25,4 mm – Тара аэрозольная. Тара из белой жести. Размеры отверстия диаметром 25,4 мм (SR EN 14847:2006, IDT) SM SR EN 14848:2012 Flacoane pentru aerosoli. Flacoane de metal cu deschiderea de 25,4 mm. Dimensiunile capacelor cu ventil – Тара аэрозольная. Тара металлическая с отверстием 25,4 мм. Размеры чашки клапана (SR EN 14848:2006, IDT)

55.120

SM SR EN 14849:2012 Flacoane pentru aerosoli. Flacoane de sticlă. Dimensiunile capacului cu ventil pentru aerosoli – Тара аэрозольная. Тара стеклянная. Размеры уплотнительного кольца аэрозольного клапана (SR EN 14849:2006, IDT)

SM SR EN ISO 90-1:2012 Recipiente metalice uşoare. Definiţii şi determinarea dimensiunilor şi capacităţilor. Partea 1: Cutii fălţuite – Тара металлическая легкая. Определения и методы определения размеров и вместимости. Часть 1: Банки, открываемые сверху (SR EN ISO 90-1:2003, IDT)

SM SR EN 14850:2012 Flacoane pentru aerosoli. Flacoane metalice cu deschiderea de 25,4 mm. Măsurarea înălţimii de contact – Тара аэрозольная. Тара металлическая с отверстием 25,4 мм. Измерение контактной высоты (SR EN 14850:2006, IDT)

SM SR EN ISO 90-2:2012 Recipiente metalice uşoare. Definiţii şi determinarea dimensiunilor şi capacităţilor. Partea 2: Recipiente de uz general – Тара металлическая легкая. Определения и методы определения размеров и вместимости. Часть 2: Тара общего назначения (SR EN ISO 90-2:2003, IDT)

SM SR EN 14854:2012 Flacoane pentru aerosoli. Flacoane de sticlă. Dimensiunile gurii – Тара аэрозольная. Тара стеклянная. Размеры горлышка (SR EN 14854:2006, IDT)

SM SR ISO 10653:2012 Ambalaje metalice uşoare. Cutii rotunde fălţuite. Cutii definite prin capacitatea totală nominală – Тара металлическая легкая. Банки круглые, открываемые сверху. Банки, определяемые их полной номинальной вместимостью до крышки (SR ISO 10653:1996, IDT)

SM SR EN 13025-1:2012 Ambalaje. Recipiente metalice uşoare. Partea 1: Volume nominale de umplere pentru recipiente metalice rotunde, cilindrice şi tronconice, de uz general, cu volum de maximum 40 000 ml – Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Часть 1: Номинальные объемы заполнения круглой, цилиндрической и конической металлической тары вместимостью до 40 000 ml общего назначения (SR EN 13025-1:2006, IDT)

SM SR EN 13025-1:2012 Ambalaje. Recipiente metalice uşoare. Partea 1: Volume nominale de umplere pentru recipiente metalice rotunde, cilindrice şi tronconice, de uz general, cu volum de maximum 40 000 ml – Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Часть 1: Номинальные объемы заполнения круглой, цилиндрической и конической металлической тары вместимостью до 40 000 ml общего назначения (SR EN 13025-1:2006, IDT) 55.130 SM SR ISO 10154:2012 Recipiente metalice uşoare. Flacoane din trei piese, cu gîtuiri,

55.140

SM SR EN 13025-2:2012 Ambalaje. Recipiente metalice uşoare. Partea 2: Bidoane cu deschidere parţială cu capacitatea nominală de 20 000 ml, 25 000 ml şi 30 000 ml – Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Часть 2: Номинальные объемы заполнения круглой тары из стали и белой жести с несъемной крышкой вместимостью 20 000 ml, 25 000 ml и 30 000 ml (SR EN 13025-2:2006, IDT) SM SR EN 13025-3:2012 Ambalaje. Recipiente metalice uşoare. Partea 3: Bidoane cu deschidere totală cu capacitatea nominală de 20 000 ml, 25

38


INSM Iunie 2012 000 ml şi 30 000 ml – Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Часть 3: Номинальные объемы заполнения круглой тары из стали и белой жести со съемной крышкой вместимостью 20 000 ml, 25 000 ml и 30 000 ml (SR EN 13025-3:2006, IDT) SM SR EN 13972:2012 Recipiente de material plastic rigidDefinirea capacităţilor nominale de umplere şi totale şi măsurarea capacităţilor de umplere şi totale – Контейнеры жесткие пластмассовые. Определение номинальной, полной до краев и полной емкости и измерение полной до краев и полной емкости (SR EN 13972:2003, IDT) SM SR EN 13973:2012 Recipiente de material plastic rigid. Metodă de determinare a capacităţii de golire – Контейнеры жесткие пластмассовые. Метод определения опорожнения (SR EN 13973:2003, IDT) SM SR EN 13974:2012 Recipiente de material plastic rigid. Specificaţii referitoare la toleranţele pentru dimensiuni, masă şi volum – Контейнеры жесткие пластмассовые. Технические требования к допускам на размеры, вес и объем (SR EN 13974:2003, IDT) 55.160 SM SR EN 23-1:2012 Ambalaje pentru produse de spălat şi de curăţat sub formă de pudră. Dimensiuni şi volume ale cutiilor şi butoiaşelor de carton – Упаковки для порошкообразных моющих и чистящих средств. Размеры и объемы коробок и цилиндров из картона (SR EN 23-1:1993, IDT) SM SR EN 14482:2012 Servicii poştale. Casete pentru curieratul internaţional. Metode de încercare şi performanţe – Услуги почтовые. Поддоны для международной письменной корреспонденции. Методы испытаний и требования к эксплуатационным характеристикам (SR EN 14482:2011, IDT)

SM SR EN 452:2012 Containere mobile. Containere mobile de clasa A. Dimensiuni şi specificaţii generale – Контейнеры съемные. Съемные контейнеры класса А. Размеры и общие требования (SR EN 452:2002, IDT) SM SR ISO 668:2012 Containere din seria 1. Clasificare, dimensiuni şi mase brute maxime – Контейнеры грузовые серии 1. Классификация, размеры и номинальные характеристики (SR ISO 668:2008, IDT) SM SR EN 1432:2012 Containere mobile. Containere cisternă. Dimensiuni, prescripţii, metode de încercare, condiţii de utilizare – Контейнеры съемные. Съемные цистерны. Размеры, требования, методы испытаний, режимы эксплуатации (SR EN 1432:2003, IDT) SM SR ISO 1496-3:2012 Containere din seria 1. Specificaţii şi încercări. Partea 3: Containere cisternă pentru lichide, gaze şi produse solide în vrac sub presiune – Контейнеры грузовые серии 1. Технические условия и испытания. Часть 3: Контейнерцистерна для жидкостей, газов и сыпучих материалов под давлением (SR ISO 1496-3:1997, IDT) SM SR ISO 1496-4+C1:2012 Containere din seria 1. Specificaţii şi încercări. Partea 4: Containere nepresurizate pentru produse solide în vrac – Контейнеры грузовые серии 1. Технические условия и испытания. Часть 4: Негерметизованные контейнеры для сыпучих материалов (SR ISO 1496-4+C1:2008, IDT) SM SR ISO 1496-5+A1+A2:2012 Containere din seria 1. Specificaţii şi încercări. Partea 5: Containere platformă şi tip platformă – Контейнеры грузовые серии 1. Технические условия и испытания. Часть 5: Платформы и контейнеры-платформы (SR ISO 1496-5+A1+A2:2000, IDT) SM SR EN ISO 6346:2012 Containere pentru transport de mărfuri. identificare şi marcare – Контейнеры Кодирование, идентификация и маркировка (SR EN ISO 6346:2002, IDT)

Codificare, грузовые.

55.180.10 SM SR EN 283:2012 Containere mobile. Încercări – Контейнеры съемные. Испытание (SR EN 283:1996, IDT) SM SR EN 284:2012 Containere mobile. Containere mobile nestivuibile din clasa C. Dimensiuni şi specificaţii generale – Контейнеры съемные. Нештабелируемые съемные контейнеры класса С. Размеры и общие требования (SR EN 284:2007, IDT)

SM SR ISO 9711-1:2012 Containere pentru transport de mărfuri. Informaţii referitoare la containerele de la bordul navelor. Partea 1: Sistemul planului de încărcare – Контейнеры грузовые. Информация, относящаяся к судовым контейнерам. Часть 1: Система плана укладки (SR ISO 9711-1:1995, IDT) SM SR EN ISO 10374:2012 Containere pentru transport de mărfuri. Identificare automată – Контейнеры грузовые. Автоматическая идентификация (SR EN ISO 10374:2003, IDT)

39


INSM Iunie 2012 SM SR EN 12079-1:2012 Containere maritime şi dispozitive de ridicare asociate. Partea 1: Containere maritime. Proiectare, construcţie şi marcare – Контейнеры морские и соответствующие подъемные сооружения. Часть 1: Морские контейнеры. Проектирование, изготовление и маркировка (SR EN 12079-1:2006, IDT)

61.020

SM SR EN 12079-2:2012 Containere maritime şi dispozitive de ridicare asociate. Partea 2: Dispozitive de ridicare. Proiectare, construcţie şi marcare – Контейнеры морские и соответствующие подъемные сооружения. Часть 2: Подъемные сооружения. Проектирование, изготовление и маркировка (SR EN 12079-2:2006, IDT)

65

SM SR EN 12079-3:2012 Containere maritime şi dispozitive de ridicare asociate. Partea 3: Verificare periodică, inspecţie şi încercări – Контейнеры морские и соответствующие подъемные сооружения. Часть 3: Периодический контроль, проверка и испытания (SR EN 12079-3:2006, IDT) 59

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

59.080.30 SM SR EN 13773:2012 Materiale textile şi produse textile. Comportarea la foc. Perdele şi draperii. Schema de clasificare – Текстиль и текстильные изделия. Поведение при горении. Занавески и портьеры. Классификационная схема (SR EN 13773:2003, IDT) 59.080.60 SM SR EN ISO 9239-1:2012 Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru pardoseli. Partea 1: Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă – Испытания реакции на горение напольных покрытий. Часть 1: Определение поведения при горении с использованием источника теплового излучения (SR EN ISO 9239-1:2010, IDT) 59.140.30 SMV EN ISO 17074:2011 Piei finite. Încercări fizice şi mecanice. Determinarea rezistenţei la propagarea orizontală a flăcării – Кожа. Физические и механические испытания. Определение стойкости к горизонтальному распространению пламени (EN ISO 17074:2011, IDT) 61

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

SM SR EN 1103:2012 Materiale textile. Ţesături pentru confecţii. Procedeu detaliat pentru determinarea comportării la foc - Текстиль. Ткани для одежды. Подробная методика определения поведения при горении (SR EN 1103:2006, IDT) AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.060.70 SM SR EN 836+A4:2012 Maşini pentru gradinărit. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate – Оборудование садовое. Газонокосилки механизированные. Безопасность (SR EN 836+A4:2012, IDT) 65.060.80 SM SR ISO 7915:2012 Maşini forestiere. Ferăstraie portabile cu lanţ. Determinarea rezistenţei mînerelor – Машина для лесного хозяйства. Переносные цепные пилы. Определение прочности рукояток. (SR ISO 7915:1996, IDT) SM SR ISO 8380:2012 Maşini forestiere. Maşini portabile de tăiat arbuşti şi maşini portabile de tuns iarbă. Rezistenţa mecanică a apărătorii dispozitivului de tăiat – Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы переносные. Методы испытаний защитного устройства режущего приспособления на прочность (SR ISO 8380:1997, IDT) SM SR ISO 9467:2012 Maşini forestiere. Ferăstraie portabile cu lanţ şi maşini portabile de tăiat arbuşti. Riscul incendierii provocate de sistemul de evacuare – Машины для лесного хозяйства. Переносные цепные пилы и кусторезы. Риск возгорания, вызываемый выхлопной системой (SR ISO 9467:1997, IDT) SM SR ISO 10726:2012 Ferăstraie portabile cu lanţ. Înfăşurător de lanţ. Dimensiuni şi rezistenţă mecanică – Пилы цепные переносные. Ограничитель хода цепи. Размеры и механическая прочность (SR ISO 10726:1997, IDT) SM SR ISO 11169:2012 Maşini forestiere. Maşini speciale pe roti. Terminologie, metode de încercare şi criterii de performanţă ale dispozitivelor de frânare – Машины для лесного хозяйства. Колесные машины специального назначения. Словарь, методы определения эксплуатационных характеристик и критерии оценки тормозных систем (SR ISO 11169:1999, IDT)

40


INSM Iunie 2012 65.080 SM SR EN 1236:2012 Îngrăşăminte. Determinarea masei volumice fără tasare – Удобрения. Метод определения насыпной плотности без утрамбовки (SR EN 1236:1998, IDT) SM SR EN 1237:2012 Îngrăşăminte. Determinarea masei volumice după tasare – Удобрения. Метод определения насыпной плотности после утрамбовки (SR EN 1237:1998, IDT) SM SR ISO 5313:2012 Îngrăşăminte simple pe bază de azotat de amoniu, cu concentraţie mare în azot. Determinarea reţinerii în ulei – Удобрения простые на основе нитрата аммония с высоким содержанием азота. Определение способности удерживать масло (SR ISO 5313:1994, IDT)

SM SR ISO 7408:2012 Îngrăşăminte. Dozarea azotului amoniacal în prezenţa altor substanţe care eliberează amoniac prin tratare cu hidroxid de sodium. Metoda titrimetrică – Удобрения. Определение аммонийного азота в присутствии других веществ, выделяющих аммиак при обработке гидроокисью натрия. Титриметрический метод (SR ISO 7408:1994, IDT) SM SR ISO 7409:2012 Îngrăşăminte. Marcare. Prezentare şi menţiuni declarate – Удобрения. Маркировка. Представление и оформление (SR ISO 7409:1993, IDT) SM SR ISO 7497:2012 Îngrăşăminte. Extracţia fosfaţilor solubili în acizi minerali – Удобрения. Экстракция фосфатов, растворимых в минеральных кислотах (SR ISO 7497:1997, IDT)

SM SR ISO 5314:2012 Îngrăşăminte. Dozarea azotului amoniacal. Metoda titrimetrică după distilare – Удобрения. Определение содержания аммиачного азота. Титриметрический метод после перегонки (SR ISO 5314:1994, IDT)

SM SR EN ISO 7837:2012 Îngrăşăminte. Determinarea densităţii în vrac (fără tasare) a îngrăşămintelor cu granulaţie fină – Удобрения. Метод определения насыпной плотности неуплотненной массы мелкозернистых удобрений (SR EN ISO 7837:2004, IDT)

SM SR ISO 5315:2012 Îngrăşăminte. Dozarea azotului total. Metoda titrimetrică după distilare – Удобрения. Определение общего содержания азота. Титриметрический метод после перегонки (SR ISO 5315:1994, IDT)

SM SR ISO 7851:2012 Produse fertilizante. Clasificare – Удобрения почвоулучшающие вещества. Классификация (SR ISO 7851:1993, IDT)

SM SR ISO 5316:2012 Îngrăşăminte. Aducerea în soluţie a fosfaţilor solubili în apă – Удобрения. Экстрангирование водорастворимых фосфатов (SR ISO 5316:1996, IDT)

SM SR ISO 10084:2012 Îngrăşăminte solide. Determinarea conţinutului de sulfaţi solubili în acizi minerali. Metoda gravimetrică – Удобрения твердые. Определение содержания сульфатов, растворимых в минеральных кислотах. Гравиметрический метод (SR ISO 10084:1995, IDT)

SM SR ISO 5317:2012 Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de potasiu solubil în apă. Prepararea soluţiei de analizat – Удобрения. Определение содержания водорастворимого калия. Приготовление испытуемого раствора (SR ISO 5317:1997, IDT) SM SR ISO 6598:2012 Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de fosfor. Metoda gravimetrică cu fosfomolibdat de chinolină – Удобрения. Определение содержания фосфора. Гравиметрический метод с применением фосфомолибдата хинолина (SR ISO 6598:1996, IDT) SM SR ISO 7407:2012 Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de potasiu solubil în acid. Prepararea soluţiei de analizat – Удобрения. Определение содержания калия, растворимого в кислоте. Приготовление испытуемого раствора (SR ISO 7407:1997, IDT)

и

SM SR EN 12047:2012 Îngrăşăminte solide. Măsurarea unghiului de taluz la alunecare – Удобрения твердые. Измерение статического угла естественного откоса (SR EN 12047:1998, IDT) SM SR CR 12333:2012 Îngrăşăminte. Determinarea rezistenţei la strivire a îngrăşămintelor granulate – Удобрения. Определение сопротивления к раздавливанию (SR CR 12333:2000, IDT) SM SR EN 12579:2012 Amelioratori de sol şi substraturi de cultură. Eşantionare – Почвоулучшители и агросубстраты. Отбор проб (SR EN 12579:2002, IDT) SM SR EN 12580:2012 Amelioratori de sol şi substraturi de cultură. Determinarea cantităţii – Почвоулучшители и агросубстраты. Определение количества (SR EN 12580:2002, IDT)

41


INSM Iunie 2012 SM SR EN 12945:2012 Amendamente minerale bazice. Determinarea valorii de neutralizare. Metode titrimetrice – Материалы известковые. Определение значения нейтрализации. Титриметрические методы (SR EN 12945:2008, IDT) SM SR EN 12948:2012 Amendamente minerale bazice. Determinarea distribuţiei granulometrice prin cernere uscată şi cernere umedă – Материалы известковые. Определение распределения размера сухим и мокрым просеиванием (SR EN 12948:2011, IDT) SM SR EN 13038:2012 Amelioratori de sol şi substraturi de cultură. Determinarea conductivităţii electrice – Почвоулучшители и агросубстраты. Определение электропроводности (SR EN 13038:2002, IDT) SM SR EN 13039:2012 Amelioratori de sol şi substraturi de cultură. Determinarea conţinutului de materie organică şi cenuşă – Почвоулучшители и агросубстраты. Определение содержания органических веществ и золы (SR EN 13039:2002, IDT) SM SR EN 13041:2012 Amelioratori de sol şi substraturi de cultură. Determinarea proprietăţilor fizice. Densitate aparentă în stare uscată, volum de aer, volum de apă, indice de contracţie şi porozitate totală – Почвоулучшители и агросубстраты. Определение физических свойств. Сухая объемная плотность, воздухоемкость, влагоемкость, коэффициент усыхания и общая пористость (SR EN 13041:2003, IDT) SM SR CR 13455:2012 Amelioratori de sol şi substraturi de cultură. Linii directoare pentru siguranţa utilizatorilor, mediului înconjurător şi plantelor – Почвоулучшители и агросубстраты. Руководства по безопасности пользователей, окружающей среды и растений (SR CR 13455:2002, IDT) SM SR CR 13456:2012 Amelioratori de sol şi de substraturi de cultură. Etichetare, specificaţii şi nomenclator de produse – Почвоулучшители и агросубстраты. Зтикетирование , технические условия и планы перевозок продукции (SR CR 13456:2002, IDT) SM SR EN 13652:2012 Amelioratori de sol şi substraturi de cultură. Extracţia nutrienţilor şi elementelor solubile în apă – Почвоулучшатели и агросубстраты. Извлечение водорастворимых питательных веществ и элементов (SR EN 13652:2002, IDT)

65.100.10 SM SR ISO 765:2012 Pesticide care nu necesită denumiri comune – Пестициды, нетребующие общих наименований (SR ISO 765:2001, IDT) 65.120 SM SR ISO 5506:2012 Produse derivate de soia. Determinarea activităţii ureazice – Продукты из соевых бобов. Определение активности уреазы (SR ISO 5506:1995, IDT) SM SR EN ISO 5983-1:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de azot şi calculul conţinutului de proteină brută. Partea 1: Metoda Kjeldahl – Корма для животных. Определение содержания азота и расчет содержания сырого протеина. Часть 1: Метод Кьельдаля (SR EN ISO 5983-1:2006, IDT) SM SR EN ISO 5983-2:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de azot şi calculul conţinutului de proteină brută. Partea 2: Metoda de mineralizare în bloc şi distilare cu abur – Корма для животных. Определение содержания азота и расчет содержания сырого протеина. Часть 2: Метод перегнивания брикетов/ перегонки с водяным паром (SR EN ISO 5983-2:2009, IDT) SM SR ISO 6490-1:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de calciu. Partea 1: Metoda titrimetrică - Корма для животных. Определение содержания кальция. Часть 1: Титриметрический метод (SR ISO 6490-1:1996, IDT) SM SR ISO 6492:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de grăsime – Корма для животных. Определение содержания жира (SR ISO 6492:2001, IDT) SM SR ISO 6496:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de umiditate şi de alte substanţe volatile – Корма для животных. Определение содержания влаги и летучих веществ (SR ISO 6496:2001, IDT) SM SR ISO 6498:2012 Nutreţuri. Pregătirea probelor pentru analiză – Корма для животных. Приготовление проб для испытания (SR ISO 6498:2001, IDT) SM SR ISO 6654:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de uree – Корма для животных. Определение содержания мочевины (SR ISO 6654:1997, IDT) SM SR EN ISO 6865:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de fibră brută. Metoda

42


INSM Iunie 2012 cu filtrare intermediară – Корма для животных. Определение содержания сырой клетчатки. Метод с применением промежуточной фильтрации (SR EN ISO 6865:2002, IDT)

для животных. Определение содержания витамина А. Метод с применением жидкостной хроматографии высокого разрешения (SR EN ISO 14565:2001, IDT)

SM SR EN ISO 6867:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de vitamină E. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă – Корма для животных. Определение содержания витамина Е. Метод с применением жидкостной хроматографии высокого разрешения (SR EN ISO 6867:2001, IDT)

SM SR ISO 14718:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de aflatoxină B1 din nutreţuri combinate. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă – Корма для животных. Определение содержания афлатоксина B1 в смешанных кормах. Метод с использованием жидкостной хроматографии с высокой разрешающей способностью (SR ISO 14718:2001, IDT)

SM SR EN ISO 6869:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de calciu, cupru, fier, magneziu, mangan, potasiu, sodiu şi zinc. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică – Корма для животных. Определение содержания кальция, меди, железа, магния, марганца, калия, натрия и цинка. Метод с применением атомно-абсорбционной спектрометрии (SR EN ISO 6869:2002, IDT)

SM SR ISO 14797:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de furazolidonă. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă – Корма для животных. Определение содержания фуразолидона. Метод жидкостной хроматографии высокого разрешения (SR ISO 14797:2001, IDT)

SM SR EN ISO 7088:2012 Făină de peşte. Vocabular – Мука рыбная. Словарь. (SR EN ISO 7088:2006, IDT) SM SR ISO 7485:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de sodiu şi potasiu metoda prin spectrometrie de emisie în flacără – Корма для животных. Определение содержания калия и натрия. Методы с применением пламенно-эмиссионной спектрометрии (SR ISO 7485:2001, IDT) SM SR EN ISO 13903:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de aminoacizi – Корма для животных. Определение содержания аминокислот (SR EN ISO 13903:2005, IDT) SM SR EN ISO 13904:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de triptofan – Корма для животных. Определение содержания триптофана (SR EN ISO 13904:2005, IDT) SM SR EN ISO 14181:2012 Nutreţuri. Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate. Metoda prin cromatografie de gaze – Корма для животных. Определение остатка хлорорганических пестицидов. Метод газовой хроматографии (SR EN ISO 14181:2001, IDT) SM SR EN ISO 14182:2012 Nutreţuri. Determinarea reziduurilor de pesticide organofosforice. Metoda prin cromatografie de gaze – Корма для животных. Определение остатков органофосфорных пестицидов. Метод газовой хроматографии (SR EN ISO 14182:2001, IDT) SM SR EN ISO 14565:2012 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de vitamina A. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă – Корма

65.150 SM SR EN ISO 1806:2012 Plase de pescuit. Determinarea forţei de rupere a ochiului plasei – Сети рыболовные. Определение разрушающего усилия ячеек сетного полотна (SR EN ISO 1806:2004, IDT) 65.160 SM SR ISO 2881:2012 Tutun şi produse de tutun. Determinarea conţinutului de alcaloizi. Metoda spectrometrică – Табак и табачные изделия. Определение содержания алкалоидов. Спектрометрический метод (SR ISO 2881:2000, IDT) SM SR ISO 2971:2012 Ţigarete şi filtre. Determinarea diametrului nominal. Metodă utilizînd un aparat de măsurare cu fascicul laser – Сигареты и фильтрпалочки. Определение номинального диаметра с помощью лазерного измерительного прибора (SR ISO 2971:2006, IDT) SM SR ISO 3308:2012 Maşină de fumat analitică de rutină pentru ţigarete. Definiţii şi condiţii standardizate – Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет. Определения и стандартные условия (SR ISO 3308:2006, IDT) SM SR ISO 3400:2012 Ţigarete. Determinarea alcaloizilor din condensatele de fum. Metoda spectrometrică – Сигареты. Определение содержания алкалоидов в концентрате сигаретного дыма. Спектрометрический метод (SR ISO 3400:1999, IDT) SM SR ISO 3401:2012 Ţigarete. Determinarea reţinerii alcaloizilor prin filtre. Metoda spectrometrică – Сигареты. Определение степени

43


INSM Iunie 2012 удержания алкалоидов фильтром сигарет. Спектрометрический метод (SR ISO 3401:1998, IDT)

содержания никотина в конденсатах дыма. Метод газовой хроматографии (SR ISO 10315:2004, IDT)

SM SR ISO 3402:2012 Tutun şi produse din tutun. Atmosfere de condiţionare şi încercare – Табак и табачные изделия. Атмосферные условия для кондиционирования и испытаний (SR ISO 3402:2006, IDT)

SM SR ISO 10362-1:2012 Ţigarete. Determinarea apei din condensatele de fum. Partea 1: Metoda gaz-cromatografică – Сигареты. Определение содержания воды в конденсатах дыма. Часть 1: Метод газовой хроматографии (SR ISO 10362-1:2006, IDT)

SM SR ISO 3550-1:2012 Ţigarete. Determinarea pierderilor de tutun prin extremităţi. Partea 1: Metodă utilizând o colivie cilindrică rotativă – Сигареты. Определение потерь табака от осыпания с концов. Часть 1: Метод определения с применением вращающейся цилиндрической клетки (SR ISO 3550-1:2006, IDT)

SM SR ISO 10919:2012 Tutun oriental în foi. Ambalare în baluri – Табак листовой восточного типа. Тюковка (SR ISO 10919:2000, IDT)

SM SR ISO 3550-2:2012 Ţigarete. Determinarea pierderilor de tutun prin extremităţi. Partea 2: Metodă utilizînd o cutie cub rotativă (sismelatophore) – Сигареты. Определение потерь табака от осыпания с концов. Часть 2: Метод определения с применением кубической коробки (sismelatophore) (SR ISO 3550-2:2006, IDT) SM SR ISO 4387:2012 Ţigarete. Determinarea materiei particulare totale şi a materiei anhidre şi liberă de nicotină cu ajutorul unei maşini de fumat analitice de rutină – Сигареты. Определение содержания общего и не содержащего никотина сухого вещества с применением обычного аналитического устройства для раскуривания сигарет (SR ISO 4387:2004, IDT) SM SR ISO 4388:2012 Ţigarete. Determinarea indicelui de reţinere a condensatului de fum de către un filtru. Metoda spectrometrică directă – Сигареты. Определение удерживания конденсата дыма фильтрами. Прямой спектрометрический метод (SR ISO 4388:1998, IDT) SM SR ISO 4874:2012 Tutun. Eşantionarea loturilor de materii prime. Principii generale – Табак. Отбор проб из партий сырья. Основные положения (SR ISO 4874:2006, IDT) SM SR ISO 7210:2012 Maşină de fumat analitică de rutină. Metode de încercare adiţionale – Аппараты испытательные обычные для раскуривания сигарет. Дополнительные методы испытаний (SR ISO 7210:2006, IDT) SM SR ISO 10185:2012 Tutun şi produse din tutun. Vocabular – Табак и табачные изделия. Словарь (SR ISO 10185:2009, IDT)

SM SR ISO 12195:2012 Tutun denervurat mecanic. Determinarea conţinutului de nervură remanentă – Табак трепаный. Определение остаточного количества главной жилы (SR ISO 12195:2000, IDT) SM SR EN ISO 12863:2012 Metodă de încercare standardizată pentru evaluarea tendinţei de aprindere a ţigaretelor – Стандартный метод испытания для оценки склонности сигарет к возгоранию (SR EN ISO 12863:2011, IDT) SM SR ISO 13276:2012 Tutun şi produse din tutun. Determinarea purităţii nicotinei. Metoda gravimetrică utilizînd acidul silicowolframic – Табак и табачные изделия. Определение чистоты никотина. Гравиметрический метод с применением кремневольфрамовой кислоты (SR ISO 13276:2007, IDT) SM SR EN 16156:2012 Ţigarete. Evaluare a tendinţei de aprindere. Cerinţă de securitate – Сигареты. Оценка склонности к возгоранию. Требование безопасности (SR EN 16156:2011, IDT) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.160.10 SM GOST R 51135:2012 Lichioruri şi rachiuri. Reguli pentru verificarea calităţii şi metode de analiză – Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа (GOST R 51135–2010, IDT) 67.200.20 SM SR ISO 5506:2012 Produse derivate de soia. Determinarea activităţii ureazice – Продукты из соевых бобов. Определение активности уреазы (SR ISO 5506:1995, IDT) 79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

SM SR ISO 10315:2012 Ţigarete. Determinarea nicotinei din condensatele de fum. Metoda gaz-cromatografică – Сигареты. Определение

44


INSM Iunie 2012 79.100

91

SM SR ISO 4707:2012 Plută. Dopuri. Eşantionare în vederea inspecţiei caracteristicilor dimensionale – Пробка. Корковые пробки. Отбор образцов для контроля размерных характеристик (SR ISO 4707:1998, IDT) 81

INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

81.040.20 SM SR EN 356:2012 Sticlă pentru construcţii. Vitraje de securitate. Încercare şi clasificare a rezistenţei la atacul manual – Стекло в строительстве. Безопасное остекление. Испытания и классификация стойкости к удару рукой (SR EN 356:2003, IDT) SM SR EN 1063 :2012 Sticlă pentru construcţii. Vitraje de securitate. Încercare şi clasificare a rezistenţei la atacul cu glonţ – Стекло в строительстве. Безопасное остекление. Испытания и классификация стойкости к разрушению пулей. (SR EN 1063:2003, IDT)

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.060.01 SM SR EN 13823:2012 Încercări de 45eactive la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii, cu excepţia îmbrăcămintei de pardoseală, expuse acţiunii termice a unui singur obiect arzînd – Испытания реакции на горение строительных изделий. Строительные изделия, за исключением напольных покрытий, подвергаемые термическому воздействию одного источника горения (SR EN 13823:2010, IDT) 91.060.10 SM SR EN 15254-5:2012 Extinderea domeniului de aplicare a încercărilor de rezistenţă la foc. Pereţi neportanţi. Partea 5: Panouri metalice tip sandviş pentru construcţii – Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость. Ненесущие стены. Часть 5: Сэндвич-панели из металла для строительства (SR EN 15254-5:2010, IDT) 91.060.20

SM SR EN 13541:2012 Sticlă pentru construcţii. Vitraje de securitate. Încercarea şi clasificarea rezistenţei la presiunea exploziei – Стекло в строительстве. Безопасное остекление. Испытания и классификация стойкости к давлению взрыва (SR EN 13541:2002, IDT) 83

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

83.080.01 SM SR EN ISO 15791-1:2012 Materiale plastice. Desfăşurarea şi utilizarea încercărilor la foc, la scară intermediară, pentru produse de materiale plastice. Partea 1: Ghid general – Пластмассы. Разработка и использование промежуточных испытаний на огнестойкость пластмассовых изделий. Часть 1: Общее руководство (SR EN ISO 15791-1:2005, IDT) 83.140.99 SM SR EN 12613:2012 Dispozitive de avertizare cu caracteristici vizuale, din materiale plastice, pentru cabluri şi conducte îngropate – Устройства предупредительные пластмассовые с визуальными характеристиками для подземных кабелей и трубопроводов (SR EN 12613:2009, IDT)

SM SR EN 13501-5+A1:2012 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 5: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor acoperişurilor expuse la un foc exterior – Классификация по пожаробезопасности строительных изделий и элементов зданий. Часть 5: Классификация по результатам испытаний крыш подвергнутых внешнему огню (SR EN 13501-5+A1:2010, IDT) 91.060.40 SM SR EN 1366-5:2012 Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 5: Canale pentru instalaţii tehnice – Испытания на огнестойкость технического оборудования зданий. Часть 5: Каналы и шахты для инженерных коммуникаций (SR EN 1366-5:2010, IDT) 91.060.50 SM SR EN 1634-1:2012 Încercări de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum pentru uşi, obloane, ferestre şi elemente de feronerie. Partea 1: Încercări de rezistenţă la foc pentru uşi, obloane şi ferestre – Испытания на огнестойкость и дымонепроницаемость дверей, ставней, открываемых окон и элементов строительных скобяных изделий. Часть 1: Испытания на огнестойкость дверей, ставней и открываемых окон (SR EN 1634-1:2009, IDT)

45


INSM Iunie 2012 SM SR EN 1634-2:2012 Încercări de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum pentru uşi, obloane, ferestre şi elemente de feronerie. Partea 2: Încercări de caracterizare a rezistenţei la foc pentru elemente de feronerie – Испытания на огнестойкость и дымонепроницаемость дверей, ставней, открываемых окон и элементов строительных скобяных изделий. Часть 2: Испытание для определения характеристик огнестойкости элементов строительных скобяных изделий (SR EN 1634-2:2009, IDT) SM SR EN 1634-3:2012 Încercări de rezistenţă la foc pentru ansambluri de uşi şi obloane. Partea 3: Uşi şi obloane etanşe la fum – Испытания на огнестойкость дверей и ставней в сборе. Часть 3: Дымонепроницаемые двери и ставни (SR EN 1634-3:2005, IDT) SM SR EN 15269-1:2012 Utilizare extinsă a rezultatelor încercării pentru rezistenţa la foc şi/sau etanşeitatea la fum a ansamblurilor de uşi, obloane şi ferestre care se deschid, incluzînd elementele lor de feronerie. Partea 1: Cerinţe generale – Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и/или дымонепроницаемость дверных блоков, ставней и открываемых окон, включая элементы строительных скобяных изделий. Часть 1: Общие требования (SR EN 15269-1:2010, IDT) SM SR EN 15269-7:2012 Utilizare extinsă a rezultatelor încercării pentru rezistenţa la foc şi/sau etanşeitatea la fum a ansamblurilor de uşi, obloane şi ferestre care se deschid, incluzînd elementele lor de feronerie. Partea 7: Rezistenţa la foc a ansamblurilor de uşi glisante din oţel – Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и/или дымонепроницаемость дверных блоков, ставней и открываемых окон, включая элементы строительных скобяных изделий. Часть 7: Огнестойкость раздвижных стальных дверных блоков (SR EN 15269-7:2010, IDT) SM SR EN 15269-20:2012 Utilizare extinsă a rezultatelor încercării pentru rezistenţa la foc şi/sau etanşeitatea la fum a ansamblurilor de uşi, obloane şi ferestre care se deschid, incluzînd elementele lor de feronerie. Partea 20: Etanşeitatea la fum a ansamblurilor de uşi din lemn şi sticlă cu toc metalic, pe balamale şi pivoţi – Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и/или дымонепроницаемость дверных блоков, ставней и открываемых окон, включая элементы строительных скобяных изделий. Часть 20: Дымонепроницаемость навесных и вращающихся дверных блоков из дерева и стекла с металлическим каркасом (SR EN 15269-20:2010, IDT) 91.060.99 SM SR EN 15080-8:2012 Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor încercărilor de rezistenţă la foc. Partea 8: Grinzi – Расширенное

применение результатов испытаний на огнестойкость. Часть 8: Балки (SR EN 15080-8:2010, IDT) 91.100.01 SM SR EN ISO 1716:2012 Încercări de reacţie la foc ale produselor. Determinarea căldurii de ardere superioare (valoare calorifică) – Испытания реакции на горение продукции. Определение высшей теплоты сгорания (теплотворная способность) (SR EN ISO 1716:2010, IDT) SM SR EN 13823:2012 Încercări de 46eactive la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii, cu excepţia îmbrăcămintei de pardoseală, expuse acţiunii termice a unui singur obiect arzînd – Испытания реакции на горение строительных изделий. Строительные изделия, за исключением напольных покрытий, подвергаемые термическому воздействию одного источника горения (SR EN 13823:2010, IDT) 91.100.60 SMV EN 14313:2012 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industrial. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie – Изделия теплоизоляционные для строительного оборудо вания и промышленных установок. Промышленные изделия из пенополиэтилена (PEF). Технические условия (EN 14313:2009, IDT) 91.140.50 SM SR CLC/TR 50479:2012 Ghid pentru instalaţii electrice. Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Sisteme de pozare. Limitarea încălzirilor interfeţelor de conexiune – Руководство по электрическим установкам. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы электропроводки. Ограничение повышения температуры интерфейсов соединения (SR CLC/TR 50479:2008, IDT) SM SR HD 60364-4-41:2012 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice – Электроустановки низковольтные. Часть 4-41: Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током (SR HD 60364-4-41:2007, IDT) SM SR HD 60364-5-51:2012 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-51: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Reguli generale – Электроустановки низковольтные. Часть 5-51: Выбор и монтаж электрооборудования. Общие правила (SR HD 60364-5-51:2010, IDT)

46


INSM Iunie 2012 SM SR HD 60364-7-721:2012 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-721: Prescripţii pentru instalaţii speciale sau amplasamente speciale. Instalaţii electrice pentru rulote şi autorulote – Электроустановки низковольтные. Часть 7-721: Требования к специальным установкам или местоположениям. Электроустановки для жилых прицепов и автофургонов (SR HD 60364-7-721:2010, IDT) 93

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Partea 1: Sursă de aprindere: ţigară aprinsă – Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 1: Источник возгорания: тлеющая сигарета (SR EN 1021-1:2006, IDT) SM SR EN 1021-2:2012 Mobilier. Evaluarea aprinzibilităţii mobilierului tapiţat. Partea 2: Sursă de aprindere flacără echivalentă unui chibrit – Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 2: Источник возгорания эквивалент пламени спички (SR EN 1021-2:2006, IDT) 97.150

93.080.30 SM SR ENV 1317-4:2012 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 4: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la şoc şi metode de încercare pentru extremităţile şi dispozitivele de prindere a parapetelor de siguranţă – Системы дорожных ограничителей. Часть 4: Классы рабочих характеристик, критерии приемки испытаний на удар и методы испытаний терминалов и переходов перил безопасности (SR ENV 1317-4:2002, IDT) 97

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВOЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

SM SR EN 1399:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la arsurile ţigărilor aprinse şi ale ţigărilor strivite – Покрытия напольные эластичные. Определение стойкости к воздействию горящей сигареты и окурка (SR EN 1399:2000, IDT) SM SR EN ISO 9239-1:2012 Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru pardoseli. Partea 1: Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă – Испытания реакции на горение напольных покрытий. Часть 1: Определение поведения при горении с использованием источника теплового излучения (SR EN ISO 9239-1:2010, IDT) 97.160

97.060 SM SR EN 60335-2-11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-11: Частные требования к барабанным сушилкам (SR EN 60335-2-11:2011, IDT) SM SR EN 60335-2-108:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-108: Prescripţii particulare pentru electrolizoare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-108: Частные требования к электролизерам (SR EN 60335-2-108:2008, IDT) 97.120 SM SR EN 50486:2012 Echipamente pentru sistemele audio şi video ale uşilor de acces – Оборудование, используемое в аудио и видео системах для входных дверей (SR EN 50486:2009, IDT)

SM SR EN 1101:2012 Materiale textile şi produse textile. Comportare la foc. Perdele şi draperii. Procedeu detaliat pentru determinarea aprinderii epruvetelor dispuse vertical (flacără mică) – Текстиль и текстильные изделия. Поведение при горение. Шторы и портьеры. Подробная методика определения возгораемости вертикально ориентированных образцов (малое пламя) (SR EN 1101:1999, IDT) SM SR EN 1102:2012 Materiale textile şi produse textile. Comportare la foc. Perdele şi draperii. Procedeu detaliat pentru determinarea propagării flăcării pe epruvetele dispuse vertical – Текстиль и текстильные изделия. Поведение при горение. Шторы и портьеры. Подробная методика определения скорости распространения пламени на вертикально ориентированных образцах (SR EN 1102:2000, IDT)

97.140

SM SR EN 13773:2012 Materiale textile şi produse textile. Comportarea la foc. Perdele şi draperii. Schema de clasificare – Текстиль и текстильные изделия. Поведение при горении. Занавески и портьеры. Классификационная схема (SR EN 13773:2003, IDT)

SM SR EN 1021-1:2012 Mobilier. Evaluarea aprinzibilităţii mobilierului tapiţat.

SM SR EN 14533:2012 Materiale şi produse textile. Comportarea la foc a lenjeriei

47


INSM Iunie 2012 de pat. Sistem de clasificare – Текстиль и текстильные изделия. Поведение при горении постельного белья. Классификационная схема (SR EN 14533:2004, IDT)

определения передаваемого по воздуху шума. Часть 1: Общие требования (SR EN 60704-1:2010, IDT) 97.180

97.170 SM SR EN 60335-2-27:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-27: Prescripţii particulare pentru aparate de expunere a pielii la radiaţii ultraviolete şi infraroşii – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-27: Частные требования к приборам, воздействующим на кожу ультрафиолетовым и инфракрасным излучением (SR EN 60335-2-27:2011, IDT) SM SR EN 60704-1:2012 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer . Partea 1: Prescripţii generale – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы испытаний для

SM SR EN 14798:2012 Ambalaje de sticlă. Chei de desfăcut manual. Specificaţii – Упаковка стеклянная. Штопоры ручные. Размеры (SR EN 14798:2006, IDT) 97.190 SM SR EN 14765+A1:2012 Biciclete pentru copii mici. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности и методы испытания (SR EN 14765+A1:2008, IDT) 97.200.50 SM SR EN 71-2:2012 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate Безопасность игрушек. Часть 2: Воспламеняемость (SR EN 71-2:2011, IDT)

48


INSM Iunie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Iunie 2012) Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта 1

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. Şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

4

Standarde în limba engleză SMV EN 14313:2012

91.100.60

01.11.2012

926 – ST din 20.06.2012

SMV EN ISO 17074:2012

59.140.30

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SMV ISO 16649-1:2012

07.100.30

20.10.2012

904 – ST din 01.06.2012

SMV ISO 21528-1:2012

07.100.01

20.10.2012

904 – ST din 01.06.2012

Standarde în limba de stat SM SR EN 2:2012

13.220.01

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 3-7:2012

13.220.10

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 3-10:2012

13.220. 10

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 23-1:2012

55.160

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR EN 54-23:2012

13.220.20

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 71-2:2012

13.220.40 97.200.50

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 76:2012

55.100

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 208:2012

13.340.20

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 277:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN 283:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR EN 284:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR EN 356:2012

13.310 81.040.20

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 420+A1:2012

13.340.40

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 443:2012

13.340.20

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR EN 452:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR EN 529:2012

13.340.30

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 615:2012

13.220. 10

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 659+A1:2012

13.340.40

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 694+A1:2012

13.220.10 23.040.70

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

49


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR EN 721:2012

43.040.60 43.100

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 765:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN 766:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN 767:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN 768:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN 769:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN 770:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN 787:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN 788:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN 813:2012

13.340.60

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 836+A4:2012

65.060.70

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 1021-1:2012

13.220.40 97.140

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 1021-2:2012

13.220.40 97.140

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 1047-1:2012

13.220.40 13.310 35.020

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 1047-2:2012

13.220.40 13.310 35.020

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 1063:2012

13.310 81.040.20

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 1077:2012

13.340.20

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 1101:2012

13.220.40 97.160

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 1102:2012

13.220.40 97.160

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 1103:2012

13.220.40 61.020

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 1127-1:2012

13.230

01.11.2012

915 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 1143-1+A1:2012

13.310

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 1147:2012

13.220.10

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 1236:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 1237:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR EN I363-1:2012

13.220.50

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN I363-2:2012

13.220.50

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

50


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR EN I364-3:2012

13.220.50

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN I364-4:2012

13.220.50

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN I365-4:2012

13.220.50

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN I365-5:2012

13.220.50

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 1366-2:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 1366-4+A1:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 1366-5:2012

13.220.50 91.060.40

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 1366-6:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 1366-7:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 1366-8:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 1399:2012

13.220.40 97.150

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 1432:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR EN 1493:2012

43.180 53.020.99

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 1568-1:2012

13.220.10

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 1568-2:2012

13.220.10

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 1568-4:2012

13.220.10

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 1634-1:2012

13.220.50 91.060.50

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 1634-2:2012

13.220.50 91.060.50

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 1634-3:2012

13.220.50 91.060.50

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 1746:2012

13.110

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 1869:2012

13.220.10

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 1947+A1:2012

13.220.10 23.040.70

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 2310:2012

13.220.40 49.025.99

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 12047:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 12079-1:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR EN 12079-2:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR EN 12079-3:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

13.160 17.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

43.080.10

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 12096:2012 SM SR EN 12252+A1:2012

51


INSM Iunie 2012 1

2

3

4

SM SR EN 12579:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 12580:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 12613:2012

13.320 83.140.99

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 12805:2012

23.020.30 43.060.40

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 12945:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 12948:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 13025-1:2012

55.120 55.140

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 13025-2:2012

55.140

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 13025-3:2012

55.140

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 13038:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 13039:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 13041:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 13081:2012

13.300 23.020.20 23.040.60

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 13082:2012

13.300 23.020.20 23.060.20

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 13138-3:2012

13.340.70

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 13238:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 13308:2012

13.300 23.020.20 23.060.20

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 13314:2012

13.300 23.020.20

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 13315:2012

13.300 23.020.20

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 13316:2012

13.300 23.020.20 23.060.20

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 13317+A1:2012

13.300 23.020.10 23.020.20

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

13.230

01.11.2012

915 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 13501-1+A1:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 13501-2+A1:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 13501-3+A1:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 13463-5:2012

52


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR EN 13501-4+A1:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 13501-5+A1:2012

13.220.50 91.060.20

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 13541:2012

13.230 81.040.20

01.11.2012

915 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 13565-2:2012

13.320.20

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 13628-1:2012

55.040

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN 13628-2:2012

55.040

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN 13652:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 13725:2012

13.040.99

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR EN 13773:2012

13.220.40 59.080.30 97.160

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 13823:2012

13.220.50 91.060.01 91.100.01

01.11.2012

915 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 13922:2012

13.300 23.020.10 43.080.10

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN I3946:2012

13.060.70

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 13972:2012

55.100 55.140

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 13973:2012

55.100 55.140

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 13974:2012

55.100 55.140

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 14116+A2:2012

13.300 23.020.20 35.240.60

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 14135:2012

13.220.20

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR EN 14390:2012

13.220.50

01.11.2012

915 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 14404+A1:2012

13.340.50

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 14432:2012

13.300 23.020.20

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 14433:2012

13.300 23.020.20

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 14450:2012

13.310

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 14482:2012

55.160

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR EN 14253+A1:2012

53


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR EN 14512:2012

13.300 23.020.20

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 14533:2012

13.220.40 97.160

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 14595:2012

13.300 23.020.20

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 14596:2012

13.300 23.020.20 23.060.40

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN 14605+A1:2012

13.340.10

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 14634:2012

55.100

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 14635:2012

55.100

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 14764:2012

43.150

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR ISO 14765+A1:2012

43.150 97.190

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR ISO 14766:2012

43.150

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 14798:2012

55.100 97.180

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 14847:2012

55.130

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 14848:2012

55.130

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 14849:2012

55.130

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 14850:2012

55.130

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 14854:2012

55.130

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 15004-1:2012

13.220.20

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 15004-2:2012

13.220.20

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 15004-6:2012

13.220.20

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 15004-7:2012

13.220.20

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 15004-8:2012

13.220.20

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 15004-10:2012

13.220.20

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 15080-8:2012

13.220.50 91.060.99

01.11.2012

915 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 15254-2:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 15254-5:2012

13.220.50 91.060.10

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 15267-1:2012

13.040.99

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR EN 15267-2:2012

13.040.99

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR EN 15269-1:2012

13.220.50 91.060.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

54


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR EN 15269-7:2012

13.220.50 91.060.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 15269-20:2012

13.220.50 91.060.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR ISO 15583-1:2012

43.160

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 15725:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 16156:2012

13.220.40 65.160

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 26590-2:2012

55.080

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 26591-1:2012

55.080

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 26591-2:2012

55.080

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 26599-1:2012

55.080

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 27023:2012

55.080

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 27965-1:2012

55.080

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN 28662-1:2012

13.160 25.140.01

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR EN 28653:2012

39.060

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 28654:2012

39.060

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 29008:2012

55.100

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 29009:2012

55.100

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 29202:2012

39.060

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 29885:2012

55.100

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 50131-1:2012

13.310

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 50131-2-3:2012

13.320

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 50131-2-5:2012

13.220.20

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 50131-2-6:2012

13.320

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 50131-6:2012

13.310

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 50132-5:2012

13.310 33.160.40

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 50132-7:2012

13.320

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 50133-1:2012

13.320

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 50133-7:2012

13.320

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 50134-2:2012

13.320

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 50136-1-1:2012

13.320

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 50136-1-5:2012

13.320 33.040.40

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

55


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR EN 50200:2012

13.220.40 29.060.20

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR ISO 50374:2012

43.120

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 50486:2012

13.310 97.120

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR EN 50519:2012

13.280 25.180.10

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 60332-3-10:2012

13.220.40 29.020 29.060.20

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 60332-3-21:2012

13.220.40 29.020 29.060.20

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 60332-3-22:2012

13.220.40 29.020 29.060.20

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 60332-3-23:2012

13.220.40 29.020 29.060.20

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 60332-3-24:2012

13.220.40 29.020 29.060.20

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 60332-3-25:2012

13.220.40 29.020 29.060.20

01.11.2012

910 – ST din 05.06.2012

SM SR EN 60335-2-11:2012

13.120 97.060

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 60335-2-27:2012

13.120 97.170

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 60335-2-108:2012

13.120 97.060

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 60704-1:2012

13.120 97.170

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 60761-2:2012

13.280

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 60832:2012

13.340.20

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 60855:2012

13.340.20

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 60900:2012

13.260 29.240.20 29.260.99

01.11.2012

915 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 61057:2012

13.260

01.11.2012

915 – ST din 07.06.2012

56


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR EN 61219:2012

13.260 29.120.50

01.11.2012

915 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 61229+A1:2012

13.260 13.340.20 29.260.99

01.11.2012

915 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 61235:2012

13.260 29.120.10

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 61243-2:2012

13.260 29.240.20 29.260.99

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN 61243-3:2012

13.260 29.240.20 29.260.99

01.11.2012

915 – ST din 07.06.2012

SM SR EN 61477:2012

13.260 29.240.20 29.260.99

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 61478:2012

13.260 29.240.20 29.260.99

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 61958:2012

13.260 29.130.10 29.260.99

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR EN 62193:2012

13.260 29.240.20 29.260.99

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR EN ISO 90-1:2012

55.120

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR EN ISO 90-2:2012

55.120

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR EN ISO 1182:2012

13.220.50

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN ISO 1716:2012

13.220.50 91.100.01

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN ISO 1806:2012

65.150

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 5349-1:2012

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR EN ISO 5349-2:2012

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR EN ISO 5667-16:2012

13.060.01

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 5983-1:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 5983-2:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 6341:2012

13.060.70

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 6346:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR EN ISO 6865:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

57


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR EN ISO 6867:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 6869:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 7027:2012

13.060.60

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 7029:2012

13.140

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 7088:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 7250-1:2012

13.180

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR EN ISO 7346-1:2012

13.060.70

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 7346-2:2012

13.060.70

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 7346-3:2012

13.060.70

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 7726:2012

13.180

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR EN ISO 7827:2012

13.060.70

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 7837:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 7887:2012

13.060.60

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 7965-2:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN ISO 8041:2012

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR EN ISO 8106:2012

55.100

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 8192:2012

13.060.70

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 8253-3:2012

13.140

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 8351-1:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN ISO 8351-2:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN ISO 8367-1:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN ISO 8367-2:2012

55.080

01.11.2012

925 – ST din 18.06.2012

SM SR EN ISO 8662-13:2012

13.160 25.140.01

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR EN ISO 9239-1:2012

13.220.40 59.080.60 97.150

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN ISO 9241-1:2012

13.180 35.180

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 9241-4:2012

13.180 35.180

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 9241-5:2012

13.180 35.180

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 9241-6:2012

13.180 35.180

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 9241-12:2012

13.180 35.180

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

58


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR EN ISO 9241-13:2012

13.180 35.180

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 9241-110:2012

13.180

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 9308-1:2012

07.100.20

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 9509:2012

13.060.70

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 9562:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 9887:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 9888:2012

13.060.01

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

13.180

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR EN ISO 10253:2012

13.060.70

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 10304-1:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 10304-3:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 10304-4:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 10374:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR EN ISO 10634:2012

13.060.70

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 10695:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 10707:2012

13.060.60

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 11064-7:2012

13.180

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR EN ISO 11489:2012

39.060

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 11690-1:2012

13.140 17.140.10

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 11690-2:2012

13.140

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 11690-3:2012

13.140

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 11732:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 11733:2012

13.060.70

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 11734:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 11885:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 11905-1:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 11925-2:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR EN ISO 11969:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 12020:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 12402-1:2012

13.340.70

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 12863:2012

13.220.40 65.160

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 10075-2:2012

SM SR EN ISO 13090-1:2012 SM SR EN ISO 13395:2012

59


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR EN ISO 13849-2:2012

13.110

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR EN ISO 13903:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 13904:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 14181:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 14182:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 14257:2012

13.140

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 14402:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 14403:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 14565:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 14624:2012

13.140

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 14911:2012

13.060.01

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

13.180 35.200

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR EN ISO 15061:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 15119:2012

55.080

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR EN ISO 15535:2012

13.180

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR EN ISO 15587-1:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 15587-2:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 15680:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 15681-1:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 15681-2:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 15682:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 15791-1:2012

13.220.40 83.080.01

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR EN ISO 15913:2012

13.060.50

01.11.2012

909 – ST din 05.06.2012

SM SR EN ISO 16103:2012

13.300 55.020

01.11.2012

921 – ST din 11.06.2012

SM SR EN ISO 16264:2012

13.060.50

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 16588:2012

13.060.50

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 16665:2012

13.060.10 13.060.70

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 16712:2012

13.080.30

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR EN ISO 16720:2012

13.080.20

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR EN ISO 17294-1:2012

13.060.50

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 17924-2:2012

13.060.50

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 17353:2012

13.060.50

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 17495:2012

13.060.50

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 14915-2:2012

60


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR EN ISO 17624:2012

13.140

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 17852:2012

13.060.50

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 17993:2012

13.060.50

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 18412:2012

13.060.50

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 18856:2012

13.060.50

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 18857-1:2012

13.060.50

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 19493:2012

13.060.10 13.060.70

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 22032:2012

13.060.50

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR EN ISO 22478:2012

13.060.50

01.11.2012

907 – ST din 04.06.2012

SM SR ISO 337:2012

43.040.70

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 668:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR ISO 765:2012

65.100.10

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 1413:2012

13.040.10

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR ISO 1496-3:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR ISO 1496-4+C1:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR ISO 1496-5+A1+A2:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR ISO 1585:2012

43.060.01

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 1999:2012

13.140

01.11.2012

906 – ST din 04.06.2012

SM SR ISO 2023:2012

13.340.10

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR ISO 2416:2012

43.100

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR ISO 2534:2012

43.060.01

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 2790:2012

43.060.10

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 2855:2012

13.280

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR ISO 2881:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 2971:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 3157:2012

39.040.01

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR ISO 3158:2012

39.040.01

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR ISO 3308:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 3400:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 3401:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 3402:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 3550-1:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 3550-2:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 3553-1:2012

43.060.50

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 2631-1:2012

61


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR ISO 3853:2012

43.040.70

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 3925:2012

13.280

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR ISO 4008-1:2012

43.060.40

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 4024:2012

43.060.50

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 4131:2012

43.100

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR ISO 4220:2012

13.040.20

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 4387:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 4388:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 4707:2012

55.100 79.100

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 4849:2012

13.340.20

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR ISO 4854:2012

13.340.20

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR ISO 4855:2012

13.340.20

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR ISO 4874:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 5011:2012

43.060.20

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 5313:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 5314:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 5315:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 5316:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 5317:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 5422:2012

43.040.70

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 5506:2012

65.120 67.200.20

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 5660-1:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR ISO 5775-2:2012

43.150

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR ISO 5805:2012

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 6161:2012

13.340.20

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR ISO 6490-1:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 6492:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 6496:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 6498:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

43.060.50

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 6598:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 6625:2012

43.060.10

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 6654:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 6897:2012

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 6518-2:2012

62


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR ISO 7210:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 7348:2012

55.100

01.11.2012

900 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 7397-1:2012

43.100

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR ISO 7397-2:2012

43.100

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR ISO 7407:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 7408:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 7409:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 7485:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 7497:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 7503-1:2012

13.280

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR ISO 7503-2:2012

13.280

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR ISO 7639:2012

43.180

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR ISO 7641-1:2012

43.040.70

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 7648:2012

43.060.10

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 7656:2012

43.080.01

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 7851:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 7915:2012

65.060.80

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 8035:2012

43.040.70

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 8093:2012

43.180

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR ISO 8178-7:2012

13.040.50 27.020

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 8178-8:2012

13.040.50 27.020

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 8178-9:2012

13.040.50 27.020

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 8194:2012

13.340.10

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR ISO 8380:2012

65.060.80

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 8528-1:2012

27.020 29.160.40

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 8528-10:2012

17.140.20 27.020 29.160.40

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 8690:2012

13.280

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR ISO 8720:2012

43.180

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR ISO 8727:2012

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 9141:2012

43.180

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR ISO 9141-2+A1:2012

43.180

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

63


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR ISO 9271:2012

13.280

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR ISO 9458:2012

43.060.50

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 9467:2012

65.060.80

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 9534:2012

43.060.40 43.060.50

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 9711-1:2012

55.180.10

01.11.2012

924 – ST din 15.06.2012

SM SR ISO 9996:2012

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 10068:2012

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 10084:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 10154:2012

55.130

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 10185:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 10315:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 10362-1:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 10455:2012

43.060.50

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 10573:2012

13.080.40

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 10604:2012

43.180

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR ISO 10653:2012

55.120

01.11.2012

917 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 10708:2012

13.060.01

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 10713:2012

39.060

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR ISO 10726:2012

65.060.80

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 10919:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 11083:2012

13.060.50

01.11.2012

898 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 11169:2012

65.060.80

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 11265+A1:2012

13.080.20

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 11266:2012

13.080.30

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 11269-1:2012

13.080.30

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 11274:2012

13.080.40

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 11276:2012

13.080.40

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 11427:2012

39.060

01.11.2012

908 – ST din 04.06.2012

SM SR ISO 11508:2012

13.080.20

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 11530:2012

43.180

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

43.060.10

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 12195:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 13276:2012

65.160

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 13476:2012

43.060.50

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR ISO 13536:2012

13.080.10

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 11749:2012

64


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR ISO 13877:2012

13.080.10

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 14154:2012

13.080.10

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 14235:2012

13.080.10

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 14240-1:2012

13.080.30

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 14240-2:2012

13.080.30

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 14255:2012

13.080.10

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 14718:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 14797:2012

65.120

01.11.2012

899 – ST din 29.05.2012

SM SR ISO 14869-1:2012

13.080.10

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 15176:2012

13.080.99

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 15178:2012

13.080.10

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR ISO 15709:2012

13.080.40

01.11.2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR CEI 60532:2012

13.280 17.240

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR CEI 60839-1-1:2012

13.320

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-1-2:2012

13.320

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-1-3:2012

13.320

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-1-4:2012

13.320

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-2-2:2012

13.310

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-2-3:2012

13.310

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-2-4:2012

13.310

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-2-5:2012

13.310

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-2-6:2012

13.310

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-2-7:2012

13.310

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-5-1:2012

13.320

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-5-2:2012

13.320

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-5-4:2012

13.320

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-5-5:2012

13.320

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 60839-10-1:2012

13.320 43.020

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CEI 61017-2:2012

13.280 17.240

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR CEI 61172:2012

13.280 17.240

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

13.260 91.140.50

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR HD 60364-4-41:2012

65


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

SM SR HD 60364-5-51:2012

13.260 91.140.50

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR HD 60364-7-721:2012

29.020 91.140.50

01.11.2012

919 – ST din 08.06.2012

SM SR CR 1030-1:2012

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR CR 1030-2:2012

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR CR 12333:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR CR 12349

13.160

01.11.2012

902 – ST din 01.06.2012

SM SR CR 13455:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

SM SR CR 13456:2012

65.080

01.11.2012

901 – ST din 29.05.2012

13.260 91.140.50

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR CLC/TS 50136-7:2012

13.320

01.11.2012

918 – ST din 08.06.2012

SM SR CLC/TR 50488:2012

13.260 45.020

01.11.2012

913 – ST din 06.06.2012

SM SR CEN/TS 54-14:2012

13.220.20

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR CEN/TS 14816:2012

13.220.20

01.11.2012

920 – ST din 08.06.2012

SM SR CEN/TS 15117:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR CEN/TS 15447:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR CEN/TR 12101-4:2012

13.220.99

01.11.2012

915 – ST din 07.06.2012

SM SR CEN/TR 12101-5:2012

13.220.99 23.120

01.11.2012

915 – ST din 07.06.2012

SM SR ENV 1317-4:2012

13.200 93.080.30

01.11.2012

911 – ST din 05.06.2012

SM SR ENV 1187:2012

13.220.50

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR ENV 1363-3:2012

13.220.50

01.11.2012

912 – ST din 06.06.2012

SM SR ENV 13381-4:2012

13.220.50

01.11.2012

914 – ST din 06.06.2012

SM SR ISO/TR 9310:2012

13.040.50 43.060.20

01.11.2012

916 – ST din 07.06.2012

SM SR CLC/TR 50479:2012

Standarde în SM GOST R 51135:2012

67.160.10

limba rusă 15.06.2012

9903 – ST din 01.06.2012

66


INSM Iunie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ/ ПРЕДСТАНДАРТОВ (Iunie 2012) Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение стандарта/ предстандарта 1

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

2

3

Indicativul standardului/ prestandardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта/ предстандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

4

5

SMV EN 208:2011

13.340.20

01.06.2013

SM SR EN 208:2012

908 – ST din 04.06.2012

SMV EN 420+A1:2010

13.340.20

01.06.2013

SM SR EN 420+A1:2012

908 – ST din 04.06.2012

SMV EN 443:2010

13.340.20

01.11.2012

SM SR EN 443:2012

924 – ST din 15.06.2012

SMV EN 659+A1:2010

13.340.40

01.06.2013

SM SR EN 659+A1:2012

908 – ST din 04.06.2012

SMV EN 813:2010

13.340.60

01.06.2013

SM SR EN 813:2012

908 – ST din 04.06.2012

SMV EN 1077:2010

13.340.20

01.06.2013

SM SR EN 1077:2012

908 – ST din 04.06.2012

SMV EN 14605+A1:2011

13.340.10

01.06.2013

SM SR EN 14605+A1:2012

908 – ST din 04.06.2012

SMV EN ISO 13849-2:2011

13.110

01.06.2013

SM SR EN ISO 13849-2:2012

905 – ST din 01.06.2012

SMV EN 14764:2009

43.150

01.06.2013

SM SR EN 14764:2012

919 – ST din 08.06.2012

SMV EN 14766:2009

43.150

01.06.2013

SM SR EN 14766:2012

919 – ST din 08.06.2012

SMV ISO 7887:2009

13.060.50

01.06.2013

SM SR ISO 7887:2012

907 – ST din 04.06.2012

SMV ISO 8178-9:2009

13.040.50 27.020

25.01.2013

SM SR ISO 8178-9:2012

SMV ISO 9308-1:2008

07.100.20

25.01.2013

SM SR EN ISO 9308-1:2012

898 – ST din 28.05.2012

SMV ISO 11083:2009

13.060.50

25.01.2013

SM SR ISO 11083:2012

898 – ST din 28.05.2012

SMV ISO 11265:2009

13.080.20

01.06.2013

SM SR ISO 11265+A1:2012

905 – ST din 01.06.2012

SMV ISO 11269-1:2009

13.080.30

01.06.2013

SM SR ISO 11269-1:2012

905 – ST din 01.06.2012

SMV ISO 11274:2009

13.080.40

01.06.2013

SM SR ISO 11274:2012

905 – ST din 01.06.2012

SMV ISO 14403:2009

13.060.50

01.06.2013

SM SR EN ISO 14403:2012

909 – ST din 05.06.2012

SMV ISO 14235:2009

13.080.10

01.06.2013

SM SR ISO 14235:2012

905 – ST din 01.06.2012

SMV ISO 15709:2009

13.080.40

01.06.2013

SM SR ISO 15709:2012

905 – ST din 01.06.2012

SM SR EN 71-2+A1:2010

13.220.40 97.200.50

01.06.2013

SM SR EN 71-2:2012

SM SR EN 1493:2011

43.180 53.020.99

01.06.2013

SM SR EN 1493:2012

SM SR EN 14404:2010

13.340.10

01.06.2013

SM SR EN 14404+A1:2012

SM SR EN 50266-1:2010

13.220.40 29.060.20 29.020

01.02.2013

SM SR EN 60335-3-10:2012

898 – ST din 28.05.2012

906 – ST din 04.06.2012 919 – ST din 08.06.2012 908 – ST din 04.06.2012 910 – ST din 05.06.2012

67


INSM Iunie 2012 1

2

SM SR EN 50266-2-1:2010

13.220.40 29.060.20 29.020

SM SR EN 50266-2-2:2010

13.220.40 29.060.20 29.020

01.02.2013

SM SR EN 60335-3-22:2012

SM SR EN 50266-2-3:2010

13.220.40 29.060.20 29.020

01.02.2013

SM SR EN 60335-3-23:2012

SM SR EN 50266-2-4:2010

13.220.40 29.060.20 29.020

SM SR EN 50266-2-5:2010

13.220.40 29.060.20 29.020

01.02.2013

SM SR EN 60335-3-25:2012

SM SR EN 60335-2-27:2006

13.120 97.170

01.06.2013

SM SR EN 60335-2-27:2012

SM SR EN 61243-3:2010

29.260.99

01.06.2013

SM SR EN 61243-3:2012

915 – ST din 07.06.2012

SM GOST ISO 8041:2008

13.160

01.06.2013

SM SR EN ISO 8041:2012

902 – ST din 01.06.2012

SM GOST 30873.13:2008 (ISO 8662-13:1997)

13.160

01.06.2013

SM SR EN ISO 8662-13:2012

SM GOST 31192.1:2008 (ISO 5349-1:2001)

13.160

01.06.2013

SM SR EN ISO 5349-1:2012

SM GOST 31192.2:2008 (ISO 5349-2:2001)

13.160

01.06.2013

SM SR EN ISO 5349-2:2012

SM GOST 31194.1:2008 (ISO 13090-1:1998)

13.160

01.06.2013

SM SR EN ISO 13090-1:2012

SM GOST 31319:2008 (EN 14253:2003)

13.160

01.06.2013

SM SR EN 14253+A1:2012

SM GOST R 51135:2008

67.160.10

01.01.2013

SM SR GOST R 51135:2012

903 – ST din 01.06.2012

GOST 8556-72

13.220.10

01.06.2013

SM SR EN 1147:2012

911 – ST din 05.06.2012

43.150

01.06.2013

SM SR EN 14765+A1:2012

919 – ST din 08.06.2012

GOST 30666-99 (ISO 6625:1986)

43.060.10

01.06.2013

SM SR ISO 6625:2012

916 – ST din 07.06.2012

GOST 31287-2005 (ISO 17624:2004)

17.140.20

01.02.2013

SM SR EN ISO 17624:2012

RG 29-01-12:2004

29-01

07.12.2012

-

923 – ST din 15.06.2012

RG 29-01-110:2004

29-01

07.12.2012

-

923 – ST din 15.06.2012

RG 29-01-132:1999

29-05

07.12.2012

-

923 – ST din 15.06.2012

RG 29-01-145:2005

29-01

07.12.2012

-

923 – ST din 15.06.2012

RG 29-05-104:1999

29-05

07.12.2012

-

923 – ST din 15.06.2012

GOST 28765-90 (ISO 8098-89)

3

4

5

910 – ST din 05.06.2012 01.02.2013

SM SR EN 60335-3-21:2012 910 – ST din 05.06.2012

910 – ST din 05.06.2012

910 – ST din 05.06.2012 01.02.2013

SM SR EN 60335-3-24:2012 910 – ST din 05.06.2012

906 – ST din 04.06.2012

902 – ST din 01.06.2012 902 – ST din 01.06.2012 902 – ST din 01.06.2012 902 – ST din 01.06.2012 902 – ST din 01.06.2012

906 – ST din 04.06.2012

68


INSM Iunie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (Iunie 2012) Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандартa 1

Codul CSM Код CSM

SM SR EN 1101:2012/A1:2012 SM SR EN 50136-1-1:2012/A2:2012 SM SR EN 60335-2-3:2010/A11:2012 SM SR EN 60335-2-5:2010/A11:2012 SM SR EN 60335-2-6:2010/A11:2012 SM SR EN 60335-29:2010/A13+AC:2012 SM SR EN 60335-2-25:2010/A11:2012 SM SR EN 60335-2-41:2010/A2:2012

SM SR EN 60335-2-59:2010/A2:2012

SM SR EN 60335-2-60:2010/A11:2012 SM SR EN 60335-2-60:2010/A12:2012 SM SR EN 60335-2-74:2006/A2:2012 SM SR EN 61229+A1:2012/A2:2012

SM SR EN 61243-2:2012/A2:2012

SM SR EN 61477:2012/A1:2012

SM SR EN 61478:2012/A1:2012

SM SR EN ISO 14122-1:2011/A1:2012

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

3

4

5

13.220.40 97.160 13.320

A1

910 – ST din 05.06.2012

Nu se publică

A2

917 – ST din 08.06.2012

Nu se publică

13.120 97.060 13.120 97.040.40 13.120 97.040.20 13.120 97.040.50 13.120 97.040.20 13.120 23.080 97.180 13.120 97.030 97.180 13.120 97.170 13.120 97.170 13.120 97.040.50 13.260 13.340.20 29.260.99 13.260 29.240.20 29.260.99 13.260 29.240.20 29.260.99 13.260 29.240.20 29.260.99 13.110

A11

906 – ST din 04.06.2012

Nu se publică

A11

906 – ST din 04.06.2012

Nu se publică

A11

906 – ST din 04.06.2012

Nu se publică

A13

906 – ST din 04.06.2012

Nu se publică

A11

906 – ST din 04.06.2012

Nu se publică

A2

906 – ST din 04.06.2012

Nu se publică

A2

906 – ST din 04.06.2012

Nu se publică

A11

906 – ST din 04.06.2012

Nu se publică

A12

906 – ST din 04.06.2012

Nu se publică

A2

906 – ST din 04.06.2012

Nu se publică

A2

915 – ST din 07.06.2012

Nu se publică

A2

908 – ST din 04.06.2012

Nu se publică

A1

913 – ST din 06.06.2012

Nu se publică

A1

913 – ST din 06.06.2012

Nu se publică

A1

905 – ST din 01.06.2012

Nu se publică

2

Nr. Mod. № изм.

69


INSM Iunie 2012

1

2

3

4

5

SM SR EN ISO 14122-2:2011/A1:2012

13.110

A1

905 – ST din 01.06.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 14122-3:2011/A1:2012

13.110

A1

905 – ST din 01.06.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 16588:2012/A1:2012

13.060.50

A1

907 – ST din 04.06.2012

Nu se publică

GOST 16371-93

A1

922 – ST din 15.06.2012

Pag.71

GOST 22046-2002

97.040.10 97.140 97.140

A2

922 – ST din 15.06.2012

Pag.85

SM SR EN 54-25:2010/AC:2012

13.220.20

AC

920 – ST din 08.05.2012

Nu se publică

SM SR EN 1399:2012/AC:2012

AC

910 – ST din 05.06.2012

Nu se publică

SM SR EN 1568-2:2012/AC:2012

13.220.40 97.150 13.220.10

AC

911 – ST din 05.06.2012

Nu se publică

SM SR EN 1568-4:2012/AC:2012

13.220.10

AC

911 – ST din 05.06.2012

Nu se publică

SM SR EN 1789+A1:2011/C91:2012

C91

919 – ST din 08.06.2012

Nu se publică

C92

919 – ST din 08.06.2012

Nu se publică

SM SR EN 12094-13:2010/AC:2012

11.160 43.160 11.160 43.160 13.220.20

AC

920 – ST din 08.05.2012

Nu se publică

SM SR EN 13725:2012/AC:2012

13.040.99

AC

898 – ST din 28.05.2012

Nu se publică

SM SR EN 25813:2011/C91:2012

13.060.50

AC

907 – ST din 04.06.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 7346-1:2012/C91:2012

13.060.70

C91

898 – ST din 28.05.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 9308-1:2012/AC:2012

07.100.20

AC

898 – ST din 28.05.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 12863:2012/AC:2012

13.220.40 65.160 13.110

AC

912 – ST din 06.06.2012

Nu se publică

AC

905 – ST din 01.06.2012

Nu se publică

43.100

C1

919 – ST din 08.06.2012

Nu se publică

SM SR EN 1789+A1:2011/C92:2012

SM SR EN ISO 13849-1:2011/AC:2012 SM SR ISO 7397-2:2012/C1:2012

70


INSM Iunie 2012

MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 97

ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ МКС 97.140.10, 97.140

(Продолжение см. с. 72)

71


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 73)

72


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 74)

73


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 75)

74


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 76)

75


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с.77)

76


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 78)

77


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 79)

78


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 80)

79


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 81)

80


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 82)

81


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 83)

82


INSM Iunie 2012

[BS nr. 6 - 2012]

83


INSM Iunie 2012

84


INSM Iunie 2012 CSM 97.140

(Продолжение см. с. 86)

85


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 87)

86


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 88)

87


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 89)

88


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 90)

89


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 91)

90


INSM Iunie 2012

(Продолжение см. с. 92)

91


INSM Iunie 2012

[BS nr. 6 - 2012]

92


INSM Iunie 2012

METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0021-M din 04.06.2012

Referitor la expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de lucru deţinute de către S.R.L. „Chişinău-Gaz”, s-a hotărît: A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 010K-01/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 0806, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 22.05.2012. b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 027K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 0802, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 22.05.2012. c) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 028K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 0801, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 22.05.2012. d) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 029K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 0804, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 22.05.2012. e) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 030K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu tambur tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 0177, eliberat de ГП „Ивано- Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 22.05.2012. a)

Director general

Vitalie DRAGANCEA

93


INSM Iunie 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0022-M din 12.06.2012

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, electrocardiograful tip ECG (modificările ECG-101, ECG-300, ECG-6010), pentru modificarea ECG-101 numerele de fabricaţie: 0111030136, 0111030127, 0111020080; pentru modificarea ECG-300 numerele de fabricaţie: 0311030113, 0311030107, 0311030108, 0311030110, 0311030118; pentru modificarea ECG-6010 numerele de fabricaţie: 1911030022, 1911030035, producător „Shenzhen Biocare Electronics Co., Ltd.”, Republica Populară Chineză, solicitant F.Ş.P. „DACSPECTROMED” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0278:2012. A elibera F.Ş.P. „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0238U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni.

2. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB, producător şi solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: De aprobat completările la descrierea de model pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB, inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul I-0751:2010 în scopul includerii traductoarelor tip BM14G, tip BM14A, producător „Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co. Ltd. (Zemic)”, Republica Populară Chineză; tip ZS, tip QS, tip NHS, tip YBS, producător „Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co, Ltd.”, Republica Populară Chineză, tip CSP-M, tip ASC, producător „Vishay Tedea-Huntleigh Ltd.”, Statul Israel şi a modificărilor constructive noi.

3. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA, producător şi solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: De aprobat completările la descrierea de model pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA, inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica

94


INSM Iunie 2012 Moldova” sub numărul I-0750:2010 în scopul includerii traductoarelor tip BM14G, tip BM14A, producător „Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co. Ltd. (Zemic)”, Republica Populară Chineză; tip ZS, tip QS, tip NHS, tip YBS, producător „Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co, Ltd.”, Republica Populară Chineză, tip CSP-M, tip ASC, producător „Vishay Tedea-Huntleigh Ltd.”, Statul Israel şi a modificărilor constructive noi.

4. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la balanţa electrono-tenzometrică de cîntărire statică tip BS, producător şi solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: De aprobat completările la descrierea de model pentru balanţa electrono-tenzometrică de cîntărire statică tip BS, inclusă în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul I-0222:2000 în scopul includerii modificării BS-15D1.4-7.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

95


INSM Iunie 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0023-M din 26.06.2012 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE:

1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a debitmetrului ultrasonic tip УРСВ „ВЗЛЕТ МР”, cu numerele de fabricaţie 1100662, producător ЗАО „Взлет”, Federaţia Rusă, solicitant Centrul Tehnico-Ştiinţific „Hidrotehnica” filiala Societăţii pe Acţiuni „Moldovahidromaş”, mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III debitmetrul ultrasonic tip УРСВ „ВЗЛЕТ МР cu nr. III-0279:2012. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0046UR pentru debitmetrul ultrasonic tip УРСВ „ВЗЛЕТ МР”. A recunoaşte verificarea metrologică iniţială efectuată de către Федеральное бюджетное учереждение „Тест-СанктПетербург” (ФБУ „Тест-Санкт-Петербург”), Federaţia Rusă. Centrul Tehnico-Ştiinţific „Hidrotehnica”, filiala Societăţii pe Acţiuni „Moldovahidromaş”, mun. Chişinău, să asigure efectuarea verificărilor periodice a debitmetrului ultrasonic tip УРСВ „ВЗЛЕТ МР” în laboratoarele metrologice cu drept de efectuare a lucrărilor enumerate, desemnate de Organismele Naţionale de Metrologie a ţărilor semnatare a „Acordului de recunoaştere reciprocă a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare” cu recunoaşterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

96


INSM Iunie 2012

Un mod mai simplu, mai rapid și mai bun de a accesa informațiile privind standardele ISO

Accesul “mai simplu, mai rapid și mai bun” la informațiile privind standardele ISO reprezintă obiectivul actualizării paginii web a ISO, care a fost deplin revizuită cu gîndul la consumatori. Noul site este axat în primul rînd pe utilizatori. Designul și conținutul au fost proiectate astfel încît să ajute vizitatorii să găsească informația necesară rapid și ușor, cu orice dispozitiv. Secretarul General al ISO – Rob Steele – a declarat: “Acesta este încă un exemplu al scopului continuu al ISO de a fi ‘mai simplu, mai rapid și mai bun’. Suntem foarte entuziasmați de acest proiect și sperăm că vizitatorii vor avea plăcerea de a naviga pe noul site!” Astăzi, majoritatea dintre noi accesează internetul prin intermediul diverselor platforme. Noul site ISO adoptă o nouă „abordare web”. Designul său este flexibil adaptării la diferite rezoluții, browser-e și mărimi ale ecranului, astfel ca, indiferent de modul de accesare a paginii web (computer, laptop, tabletă sau telefon), informația de pe site poate fi citită confortabil și ușor. Noul site este, de asemenea, mai ușor de navigat decît predecesorul său. “Un alt domeniu unde veți putea observa o mare diferență este conținutul,” a declarat Luigi Principi, Manager, Serviciul informațional Web al ISO. “Am început prin a examina ce doresc utilizatorii și am construit noul site în jurul acestei idei. Scopul nostru este de a spori înțelegerea a ceea ce face și cum face ISO, fără a pierde din audiență din cauza informației fără sfîrșit.” Site-ul adoptă o abordare complet nouă în ceea ce privește managementul conținutului. Programatorii au început prin crearea unui șir de profile ale utilizatorilor prin colectarea statisticii vechiului site. Acest lucru a facilitat identificarea audienței principale, a scopurilor și necesităților – de la vizitatorul ocazional care caută răspuns la o scurtă întrebare, pînă la utilizatorii regulați și experimentați. Toată informația de pe site a fost actualizată pentru a fi mai relevantă și accesibilă.

Pentru a accesa noua pagină web a ISO, accesați: www.iso.org. Site-ul ISO este disponibil în trei limbi: engleză, franceză și rusă. Sursa: www.iso.org

97


INSM Iunie 2012 Standardele. O resursă esenţială în cazul unei calamităţi Numai în 2010, un vulcan din Islanda a cauzat ravagii în domeniul transportului aerian; cutremurele masive din Chile, Indonezia şi Noua Zeelandă au provocat sute de victime şi pagube pe scară largă. Haiti a fost lovită de un cutremur ucigaș (care a distrus infrastructura şi a dus la poluarea rezervelor de apă şi a provocat un focar de holera) şi de inundațiile provocate de uraganul Thomas. Tornadele din Statele Unite ale Americii, au cauzat distrugeri şi haos, inclusiv pierderi de aproximativ 350 vieți omenești. Şi cînd Mama Natura a cedat, dezastrele provocate de oameni au continuat: explozia din Deepwater Horizon din Golful Mexic a cauzat o deversare de petrol, care a distrus vieți omenești, locuințe şi mediul înconjurător. Lumea a fost distrusă de spectacolul încercărilor disperate (şi în cele din urmă cu succes) de salvare a 33 de mineri din Chile, care au rămas blocați. Şi apoi, la 11 martie 2011, a avut loc cel mai puternic cutremur suferit vreodată de Japonia, un cutremur submarin cu magnitudinea de 9.0 a lovit coasta Tohoku astfel, pornind o reacţie în lanţ. Valurile tsunami-ului au ajuns la înălţimi de până la 40 de metri, unele ajungînd până la 10 km pe uscat. După cutremur, în trei dintre reactoarele de la centrala nucleară Fukushima Daiichi au avut loc explozii. Aproape 17 000 de persoane și-au pierdut viaţa în ceea ce a devenit dezastru natural care a cauzat cea mai mare pierdere economică din istorie (în baza surselor Băncii Mondiale). Un an mai târziu, mii de persoane sunt încă date dispărute. După inundațiile de proporții cauzate de un muson în Thailanda, care a luat viaţa a peste 800 de persoane, la sfîrșit de sezon, "Washi", un ciclon tropical, a provocat în Filipine peste 1 200 de decese. În timpul unei calamităţi, este deja prea tîrziu pentru a crea un sistem de soluționare. Scopul final al managementului situaţiilor de urgenţă este de a salva vieţi, de a păstra mediul înconjurător şi de a proteja proprietatea şi economia. Managementul în caz de urgenţă include funcții interdependente: de pregătire, de prevenire/ atenuare, de răspuns şi de recuperare. Standardele internaţionale sunt instrumente valoroase de creare a capacităților. Acestea conturează la nivel mondial cele mai bune practici pentru a stabili centre de comandă, a supraveghea structurile şi procedurile organizaţionale, a sprijini luarea deciziilor şi pentru a promova trasabilitatea şi gestionarea informaţiilor. În timpul unui dezastru, ghidurile armonizate internaţionale, precum cele prevăzute de standarde ISO, sunt esenţiale. Răspunsul ca urmare a unui incident ar putea include și participarea organizaţiilor publice şi private, care lucrează la nivel internaţional, național şi regional. Eforturile de coordonare ajută la asigurarea eficienței acțiunilor şi actualizării părţilor relevante. Acest lucru reduce riscul de confuzie şi asigură o utilizare mai eficientă a resursele combinate. Standardele ISO contribuie la obținerea informațiilor operaţionale relevante, exacte şi la timp, prin specificarea procesului, sistemelor de lucru, captării şi managementului datelor. Standardele ISO ajută la reducerea impactului şi a riscului prin măsuri proactive luate înainte de apariția cazurilor de urgenţă. Acestea oferă criterii pentru stabilirea şi punerea în aplicare a acţiunilor, care vor atenua consecinţele dezastrelor naturale și accidentelor. Standardele Internaţionale încurajează participarea comunității la dezvoltarea şi implementarea măsurilor privind răspunsurile

98


INSM Iunie 2012 la incidente și asigurarea faptului că un răspuns nu este adaptat doar la nevoile populaţiei afectate, dar şi este adecvat din punct de vedere cultural. Catastrofele se vor întîmpla mereu, însă standardele ISO vor ajuta la atenuarea impactului şi vor pregăti mai bine lumea pentru a se descurca în situaţii de urgenţă, vor îmbunătăţi coordonarea şi cooperarea, pentru a asigura faptul că timpul preţios nu se pierde în zadar atunci când lovește dezastrul.

Traducere: ISO Focus +, nr. 5 - 2012

99


INSM Iunie 2012

C O L E G I U L DE R E D A C Ţ I E: Preşedinte

Vitalie Dragancea

Membrii colegiului :

Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Serghei Ceapa Tatiana Rusu Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Rîbacova Elena Russu

Secretar

Olesea Patic

100


INSM Iunie 2012

101


Buletinul de standardizare iunie  
Buletinul de standardizare iunie  
Advertisement