Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

7 - 2011

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2011


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2011 2


CUPRINS STANDARDIZAREA Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 617 – ST din 22.06.2011 ………………….………………………………………………………………………………….4 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.618 – ST din 22.06.2011 ……………………………………………………………………………………………………..6 Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate ………………………………………………..………………………………......7 Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate ...………………………………………………………………………..…21 Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor anulate …………………………………………...………………………………………..…...................................26 Обозначения аннулированных стандартов Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate …………………………...…………………………………………......27

Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки Modificări aprobate la standarde moldovene ………………………………………...…………………………..….................29 Измeнения, утвержденные к стандартам Молдовы Modificări aprobate la standarde interstatale ………………………………………...………………………………………..……......49 Изменения,утвержденные к межгосударственным стандартам Erate la standarde moldovene ………………………………………………………………………………………..…………...…….……...65 Поправки, внесенные в стандарты Молдовы Erate la standarde interstatale ….………………………………………………………………………………….……..……………….......69 Поправки, внесенные в межгосударственные стандарты Erată la „Buletinul de Standardizare” nr.6– 2011 ..…………………….………………….……………………………………………..……71 Поправкa, внесенная в ”Buletinul de Standardizare” № 6 – 2011 M ETRO LOGIE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ………………………………………………………………………………73 nr. 0020-M din 02.06.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ………………………………………………………………………………74 nr. 0021-M din 27.06.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ………………………………………………………………………………75 nr. 0022-M din 27.06.2011 C O M U N I C A T E DE P R E S Ă

Standardizarea naţională şi integrarea europeană ………………………………………………………………………………………80 Standardele — succes, calitate şi profesionalism …………………………………………………………………………………….…81 Anunţ privind drepturile de autor ..……………………………………………………………….………………………………………83

3


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 617-ST din 22.06.2011 Cu privire la modificarea componenţei şi extinderea domeniului de activitate al CT 2

În temeiul art.7 al Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în urma examinării setului de documente prezentate de către Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (IP IŞPHTA), privind actualizarea informaţiilor referitoare la componenţa membrilor şi extinderea domeniului de activitate al comitetului tehnic de standardizare CT 2 „Produse alimentare” cu domeniul de activitate „Standardizarea în domeniul industriei alimentare”, care va cuprinde şi domeniile acoperite de CT 26 „Carne, lapte, grăsime şi produse derivate”, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) în calitate de organism naţional de standardizare adoptă prezenta

H O T Ă R Î R E: Se modifică Hotărîrea Organismului Naţional de Standardizare nr. 2266-ST din 20.03.2008 referitor la componenţa, preşedintele şi secretarul CT 2 „Produse alimentare” după cum urmează: 1. A aproba în calitate de preşedinte al comitetului tehnic de standardizare CT 2 „Produse alimentare” pe dl Eugen Iorga – director ştiinţific direcţie „Tehnologii alimentare”, IP IŞPHTA. 2. A aproba în calitate de secretar al comitetului tehnic de standardizare CT 2 „Produse alimentare” pe dna Marcela Anghel – cercetător ştiinţific, IP IŞPHTA. 3. A aproba noua componenţă a comitetului tehnic de standardizare CT 2 „Produse alimentare”, conform anexei.

4


ANEXĂ

la hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 617-ST din 22.06.2011 Componenţa Comitetului Tehnic de standardizare CT 2 „Produse alimentare” Nr.

Denumirea unităţii, factorului interesat

Crt. IP IŞPHTA 1. IP IŞPHTA 2. Institutul Naţional de 3. Standardizare şi Metrologie 4. 5. 6. 7.

IP IŞPHTA IP IŞPHTA IP IŞPHTA Universitatea Tehnică a Moldovei

8.

Inspectoratul Principal de Stat Pentru Supravegherea Pieţii, Metrologiei şi Protecţiei a Consumatorilor SRL “NOVOTEH-CONSULT” Institutul Naţional de Ecologie şi Geografie Centrul Standarde şi Experimentarea Calităţii producţiei de Conserve Centrul Naţional de Sănătate publică Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,

9. 10. 11. 12. 13.

14.

SA “Orhei-Vit”

15.

SA „JLC”

16.

ÎCS „Lactalis-Alba”, or. Soroca

17.

SRL „Lapmol”

18.

SRL „Basarabia Nord”

19.

UTM, catedra Tehnologia Conservării

20.

„Hanlad-Lux”

Funcţia Director Cercetător ştiinţific Specialist Coordonator, Sector standardizare domeniul alimentar Cercetător ştiinţific Şef de laborator Şef de laborator Doctor, conf. univ.

Numele, prenumele

Funcţia în cadrul CT

Eugen Iorga Marcela Anghel

Preşedinte Secretar

Rodica Siloci

Reprezentant ONS

Maria Chiseliova Svetlana Popel Ghenadie Coev Elizaveta Sandulachi

Membru Membru Membru Membru

Şef al Inspectoratului Produse Alimentare Grigore Caţer şi Servicii

Membru

Director adjunct

Eugenia Lesnic

Membru

Director adjunct

Maria Sandu

Membru

Director

Nadejda Ulianovschi

Membru

Tehnolog

Violeta Tărîţă

Membru

Consultant, Direcţia Industria Conservării Raisa Ceban Produselor Alimentare Constantin Tehnolog-şef Coşciug Obuhova Olga Vice-director Samoil Ţurcan Natalia Director general Stanislav Pînzari Galina Şef laborator Vasile Barsucinaia Maria Vice-director Anatolie Gudima Angela Profesor universitar Ion Nastas Zoia Tehnolog-şef Dumitru 5

Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 618-ST din 22.06.2011

Comitetului tehnic CT 26 Cu privire la desfiinţarea

Examinînd activitatea Comitetelor Tehnice (CT) de standardizare naţionale şi luînd în consideraţie faptul că CT 26 „Carne, lapte, grăsime şi produse derivate” nu mai activează din anul 2008, precum şi faptul că acest CT a activat pe lîngă Centrul de Verificare a Calităţii Materiei Prime şi Producţiei Cărnii şi Laptelui, care prin ordinul nr. 271 din 19.12.2005 al Ministerului Agriculturii Industriei Alimentare a fost comasat cu Institutul de Tehnologii Alimentare, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM), în calitate de organism naţional de standardizare, adoptă prezenta H O T Ă R Î R E: A desfiinţa, din data aprobării prezentei hotărîri, comitetul tehnic de standardizare CT 26 „Carne, lapte, grăsime şi produse derivate”, constituit prin hotărîrea ONS nr.553 din 05.04.1999, cu domeniul de activitate privind elaborarea documentelor normative de standardizare în domeniul industriei cărnii, laptelui şi grăsimilor şi cu secretariatul deţinut de către Centrul de Verificare a Calităţii Materiei Prime şi Producţiei Cărnii şi Laptelui. Domeniul de activitate al CT 26 va fi atribuit CT 2 „Produse alimentare”.

6


LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (iunie 2011) 01

безопасности систем управления. Часть 1: Общие принципы проектирования (SR EN ISO 13849-1:2008, IDT)

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

SM SR EN ISO 13850:2011 Securitatea maşinilor. Oprire de urgenţă. Principii de proiectare – Безопасность машин. Аварийный останов. Принципы проектирования (SR EN ISO 13850:2008, IDT)

01.060 SM SR EN ISO 9346:2011 Performanţa higrotermică a clădirilor şi materialelor de construcţii. Mărimi fizice pentru transferul de masă. Vocabular – Характеристики зданий и строительных материалов гигротермические. Физические величины переноса массы. Словарь (SR EN ISO 9346:2008, IDT)

SM SR EN ISO 14738:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe antropometrice pentru proiectarea poziţiilor de lucru la maşini - Безопасность машин. Антропометрические требования для проектирования рабочих мест машин (SR EN ISO 14738:2009, IDT)

01.040.27

13.140

SM SR EN ISO 9229:2011 Izolaţie termică. Vocabular – Теплоизоляция. Словарь (SR EN ISO 9229:2007, IDT)

SM SR EN ISO 22868:2011 Maşini forestiere. Cod de încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mîna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) – Машины для лесного хозяйства. Методы испытания на шум портативных ручных машин с двигателем внутреннего сгорания. Технический метод (класс точности 2) (SR EN ISO 22868:2009, IDT)

01.040.59 SM SR EN ISO 10318:2011 Geosintetice. Termeni şi definiţii – Геосинтетика. Термины и определения (SR EN ISO 10318:2006, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.160 SM SR EN 13059+A1:2011 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea vibraţiilor – Безопасность промышленных тележек. Методы испытания для измерения вибрации (SR EN 13059+A1:2008, IDT)

13.060.30 SM SR EN 1825-2:2011 Separatoare de grăsimi. Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, montare, operare şi întreţinere – Маслоотделители. Часть 2: Выбор номинальных размеров, установка, эксплуатация и техническое обслуживание (SR EN 1825-2:2002, IDT)

SM SR EN 30326-1:2011 Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază – Вибрация механическая. Лабораторный метод оценки вибрации сиденья транспортного средства. Часть 1: Основные требования (SR EN 30326-1:2003, IDT)

13.110

13.180

SM SR EN 13478+A1:2011 Securitatea maşinilor. Prevenirea şi protecţia împotriva incendiului – Безопасность машин. Предупреждение и защита от пожара (SR EN 13478+A1:2008, IDT)

SM SR EN ISO 13732-1:2011 Ergonomia ambianţelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafeţele. Partea 1: Suprafeţe fierbinţi – Эргономика термальных сред. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 1: Горячие поверхности (SR EN ISO 13732-1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 13849-1:2011 Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare – Безопасность машин. Элементы 7


акваланги для подачи сжатого газа. Часть 2: Аппараты свободного потока (EN 15333-2:2009, IDT)

SM SR EN ISO 13732-3:2011 Ergonomia ambianţelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafeţele. Partea 3: Suprafeţe reci – Эргономика термальных сред. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 3: Холодные поверхности (SR EN ISO 13732-3:2009, IDT)

13.340.40 SMV EN 13277-7:2011 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 7: Cerinţe şi metode de încercare complementare pentru protectori de mînă şi picior – Снаряжение защитное для силовых видов спорта. Часть 7: Дополнительные требования и методы испытаний защитных приспособлений для рук и ног (EN 13277-7:2009, IDT)

SM SR EN ISO 14738:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe antropometrice pentru proiectarea poziţiilor de lucru la maşini - Безопасность машин. Антропометрические требования для проектирования рабочих мест машин (SR EN ISO 14738:2009, IDT) SM SR EN ISO 15536-1:2011 Ergonomie. Manechine informatizate şi şabloane ale corpului uman. Partea 1: Cerinţe generale – Эргономика. Компьютерные манекены и шаблоны человеческого тела. Часть 1: Общие требования (SR EN ISO 15536-1:2009, IDT)

13.340.50 SMV EN 13277-7:2011 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 7: Cerinţe şi metode de încercare complementare pentru protectori de mînă şi picior – Снаряжение защитное для силовых видов спорта. Часть 7: Дополнительные требования и методы испытаний защитных приспособлений для рук и ног (EN 13277-7:2009, IDT)

13.220.01 SM SR EN 13478+A1:2011 Securitatea maşinilor. Prevenirea şi protecţia împotriva incendiului – Безопасность машин. Предупреждение и защита от пожара (SR EN 13478+A1:2008, IDT)

17

13.310

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.100

SM SR EN 1522:2011 Ferestre, uşi, obloane şi jaluzele. Rezistenţă la atacul cu glonţ. Condiţii şi clasificare – Окна, двери, ставни и жалюзи. Сопротивление при столкновении с пулей. Требования и классификация (SR EN 1522:2004, IDT)

SM STB 1845:2011 Balanţe automate pentru cîntărirea vehiculelor rutiere în mişcare. Cerinţe generale şi metode de încercare – Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении. Общие требования и методы испытани (STB 1845–2008, IDT)

SM SR EN 1523:2011 Ferestre, uşi, obloane şi jaluzele. Rezistenţă la atacul cu glonţ. Metodă de încercare – Окна, двери, ставни и жалюзи. Сопротивление при столкновении с пулей. Метод испытания (SR EN 1523:2004, IDT)

17.140.20 SM SR EN ISO 22868:2011 Maşini forestiere. Cod de încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mîna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) – Машины для лесного хозяйства. Методы испытания на шум портативных ручных машин с двигателем внутреннего сгорания. Технический метод (класс точности 2) (SR EN ISO 22868:2009, IDT)

13.340.20 SMV EN 208:2011 Protecţie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor pentru lucrări de reglare pe lasere şi sisteme laser (protecţie a ochilor pentru reglare laser) – Средства индивидуальной защиты органов зрения. Очки защитные для настройки лазеров и лазерных систем (защита глаз для лазерной настройки) (EN 208:2009, IDT)

SM SR EN 14462+A1:2011 Echipamente de tratare a suprafeţelor. Cod de încercare a zgomotului pentru echipamente de tratare a suprafeţelor inclusiv echipamentul de manipulare auxiliară. Clase de exactitate 2 şi 3 – Оборудование для обработки поверхности. Методы испытания на шум оборудования для обработки поверхности, включая вспомогательное ручное оборудование. Классы точности 2 и 3 (SR EN 14462+A1:2009, IDT)

13.340.30 SMV EN 15333-2:2011 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 2: Aparate cu debit continuu – Дыхательные аппараты. Прямоточные 8


21

23.020.30

SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

SM SR EN 13799:2011 Indicatoare de nivel pentru recipiente cu GPL – Уровнемеры для резервуаров для сжиженного нефтяного газа (SR EN 13799:2003, IDT)

21.060.70 SM SR EN 13411-1+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 1: Rodanţe pentru cabluri de legare de oţel – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 1: Коуши для строп из стальных проволочных канатов (SR EN 13411-1+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13923:2011 Recipiente de PAS sub presiune, cu înfăşurare filamentară. Materiale, proiectare, fabricaţie şi încercare – Сосуды, работающие под давлением, из намоточного волокнита. Материалы, проектирование, производство и испытание (SR EN 13923:2006, IDT)

SM SR EN 13411-2+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 2: Matisarea ocheţilor cablurilor de legare – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 2: Заплетка канатных строп (SR EN 13411-2+A1:2009, IDT)

SM SR EN 14570:2011 Echipamente şi accesorii GPL. Echipament pentru recipiente de GPL supraterane şi subterane – Оборудование и вспомогательные устройства для сжиженного нефтяного газа. Оборудование для резервуаров для сжиженного нефтяного газа наземного и подземного размещения (SR EN 14570:2005, IDT)

SM SR EN 13411-3+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 3: Manşoane şi ocheţi manşonaţi – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 3: Кольца и кольца безопасности (SR EN 13411-3+A1:2009, IDT)

23.020.40 SM SR EN 13371:2011 Recipiente criogenice. Racorduri pentru serviciu criogenic – Сосуды криогенные. Соединения для криогенного режима работы (SR EN 13371:2002, IDT)

SM SR EN 13411-4+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 4: Manşonare cu adaos de metal sau de răşină – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 4: Муфтовое соединение с помощью металла или смол (SR EN 13411-4+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13458-2:2011 Recipiente criogenice. Recipiente fixe izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări Сосуды криогенные. Стационарные сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 2: Проектирование, изготовление, инспектирование и испытания (SR EN 13458-2:2004, IDT)

SM SR EN 13411-5+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 5: Clemă U pentru fixarea capetelor de cablu – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 5: Зажимы проволочных канатов с U-образными болтами (SR EN 13411-5+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13458-3:2011 Recipiente criogenice. Recipiente fixe izolate sub vid. Partea 3: Condiţii de exploatare – Сосуды криогенные. Стационарные сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 3: Эксплуатационные требования (SR EN 13458-3:2004, IDT) SM SR EN 13648-3:2011 Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 3: Determinarea debitului de evacuat. Capacitate şi dimensionare – Сосуды криогенные. Устройства для защиты от избыточного давления. Часть 3: Определение необходимой разгрузки. Емкость и определение размеров (SR EN 13648-3:2004, IDT)

SM SR EN 13411-6+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 6: Papuc asimetric pentru fixarea capetelor de cablu – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 6: Асимметричный клиновой зажим (SR EN 13411-6+A1:2009, IDT) 23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

SM SR EN 14197-1:2011 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 1: Condiţii de bază – Сосуды криогенные. Стационарные сосуды без вакуумной изоляции. Часть 1: Основные требования (SR EN 14197-1:2004, IDT) 9


SM SR EN 14197-2:2011 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercare – Сосуды криогенные. Стационарные сосуды без вакуумной изоляции. Часть 2: Проектирование, изготовление, инспектирование и испытания (SR EN 14197-2:2004, IDT)

SM SR EN 13480-6:2011 Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate – Tрубопроводы промышленные mеталлические. Часть 6: Дополнительные требования для подземных трубопроводов (SR EN 13480-6:2004, IDT)

SM SR EN 14197-3:2011 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Condiţii de funcţionare – Сосуды криогенные. Стационарные сосуды без вакуумной изоляции. Часть 3: Эксплуатационные требования (SR EN 14197-3:2004, IDT)

SM SR EN 13480-8:2011 Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu. – Трубопроводы промышленные металлические. Часть 8: Дополнительные требования к трубам из алюминия и сплавов алюминия (SR EN 13480-8:2007, IDT)

SM SR EN 14570:2011 Echipamente şi accesorii GPL. Echipament pentru recipiente de GPL supraterane şi subterane – Оборудование и вспомогательные устройства для сжиженного нефтяного газа. Оборудование для резервуаров для сжиженного нефтяного газа наземного и подземного размещения (SR EN 14570:2005, IDT)

SM SR EN ISO 15493:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) şi policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie metrică – Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) и хлорированный поливинилхлорид (PVC-C). Технические условия на компоненты и систему. Метрическая серия (SR EN ISO 15493:2004, IDT)

23.040.01 SM SR EN ISO 9311-3:2011 Adezivi pentru sisteme de ţevi din material termoplastic. Partea 3: Metoda de încercare pentru determinarea rezistenţei la presiune internă – Клеи для систем трубопроводов из термопластичных материалов. Часть 3. Метод испытания для определения сопротивления внутреннему давлению (SR EN ISO 9311-3:2005, IDT)

SM SR EN ISO 15494:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Polibutenă (PB), polietilenă (PE) şi polipropilenă (PP). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie metrică – Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Полибутен (PB), полиэтилен (PE) и полипропилен (PP). Технические условия на компоненты и систему. Метрическая серия (SR EN ISO 15494:2004, IDT)

SM SR EN 13480-1:2011 Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi – Трубопроводы промышленные металлические. Часть 1: Общие положения (SR EN 13480-1:2003, IDT) SM SR EN 13480-2:2011 Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale – Трубопроводы промышленные металлические. Часть 2: Материалы (SR EN 13480-2:2003, IDT)

23.040.15 SM SR EN 13348:2011 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, din cupru pentru gaze medicale sau vid – Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для медицинских газов или вакуума (SR EN 13348:2009, IDT)

SM SR EN 13480-3:2011 Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul – Трубопроводы промышленные металлические. Часть 3: Проектирование и расчет (SR EN 13480-3:2003, IDT)

23.040.70

SM SR EN 13480-4:2011 Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricaţie şi instalare – Трубопроводы промышленные металлические. Часть 4: Производство и монтаж (SR EN 13480-4:2003, IDT)

SM SR EN 13371:2011 Recipiente criogenice. Racorduri pentru serviciu criogenic – Сосуды криогенные. Соединения для криогенного режима работы (SR EN 13371:2002, IDT)

SM SR EN 13480-5:2011 Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi control – Tрубопроводы промышленные mеталлические. Часть 5: Инспектирование и испытания (SR EN 13480-5:2003, IDT)

SM SR EN 14585-1:2011 Furtunuri metalice flexibile ondulate utilizate sub presiune. Partea 1: Prescripţii – Рукава металлические гофрированные в сборе для работы под давлением. Часть 1. Требования (SR EN 14585-1:2006, IDT) 10


SM SR EN 12078:2011 Regulatoare de presiune pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz – Регуляторы давления для газовых горелок и газовых приборов (SR EN 12078:2002, IDT)

23.060.01 SM SR EN 13397:2011 Robinetărie industrială. Robinete metalice cu membrană – Клапаны промышленные. Мембранные клапаны металлическиe (SR EN 13397:2002, IDT)

SM SR EN 12864:2011 Regulatoare cu reglaj fix, cu presiune maximă de ieşire mai mică sau egală cu 200 mbar, care au debitul mai mic sau egal cu 4 kg/h şi asociate cu dispozitive de securitate pentru butan, propan sau amestecurile acestora – Регуляторы с постоянной настройкой, с максимальным выходным давлением меньше или равным 200 mbar, пропускной способностью менее или равной 4 kg/h и связанными с ними устройствами безопасности для бутана, пропана или их смесей (SR EN 12864:2003, IDT)

23.060.10 SM SR EN ISO 21787:2011 Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de materiale termoplastice – Клапаны промышленные. Проходные запорные клапаны из термопластичных материалов (SR EN ISO 21787:2006, IDT) 23.060.20

SM SR EN 13611:2011 Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Cerinţe generale – Устройства вспомогательные для газовых горелок и газовых приборов. Общие требования (SR EN 13611:2008, IDT)

SM SR EN 1643:2011 Sisteme de control al etanşeităţii pentru robinete de închidere automate pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz – Системы контроля для автоматических запорных клапанов для газовых горелок и газовых приборов (SR EN 1643:2002, IDT)

SM SR EN 14071:2011 Supape de siguranţă pentru rezervoare de gaz petrolier lichefiat (GPL). Echipament auxiliar – Клапаны редукционные для резервуаров для сжиженного газа. Вспомогательное оборудование (SR EN 14071:2005, IDT)

SM SR EN ISO 16135:2011 Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de materiale termoplastice – Клапаны промышленные. Шаровые клапаны из термопластичных материалов (SR EN ISO 16135:2006, IDT)

SM SR EN 14129:2011 Supape de siguranţă pentru recipiente GPL – Клапаны редукционные для резервуаров для сжиженного нефтяного газа (SR EN 14129:2005, IDT)

23.060.30 SM SR EN ISO 16139:2011 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de materiale termoplastice – Клапаны промышленные. Запорные клапаны из термопластичных материалов (SR EN ISO 16139:2006, IDT)

23.060.50 SM SR EN 14341:2011 Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de oţel – Клапаны промышленные. Стальные запорные клапаны (SR EN 14341:2007, IDT)

23.060.40 SM SR EN 1854:2011 Dispozitive de supraveghere a presiunii pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz – Контрольные приборы давления для газовых горелок и газовых приборов (SR EN 1854:2006, IDT)

SM SR EN ISO 16137:2011 Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de materiale termoplastice – Клапаны промышленные. Обратные клапаны из термопластичных материалов (SR EN ISO 16137:2006, IDT)

SM SR EN 12067-1:2011 Dispozitive de reglare a raportului aer-gaz la arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Partea 1: Dispozitive pneumatice – Устройства регулирования соотношения воздух/газ для газовых горелок и газовых приборов. Часть 1: Устройства пневматические (SR EN 12067-1:2002, IDT)

23.060.99 SM SR EN ISO 16136:2011 Robinetărie industrială. Robinete cu fluture de materiale termoplastice – Клапаны промышленные. Дросельные клапаны из термопластичных материалов (SR EN ISO 16136:2006, IDT)

SM SR EN 12067-2:2011 Dispozitive de reglare a raportului aer-gaz la arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Partea 2: Dispozitive electronice – Устройства регулирования соотношения воздух/газ для газовых горелок и газовых приборов. Часть 2: Устройства электронные (SR EN 12067-2:2004, IDT)

SM SR EN ISO 16138:2011 Robinetărie industrială. Robinete cu diafragmă de materiale termoplastice – Клапаны промышленные. Мембранные клапаны из термопластичных материалов (SR EN ISO 16138:2006, IDT) 11


23.120

25.160.10

SM SR EN 12309-2:2011 Aparate de climatizare şi/sau pompe de căldură cu absorbţie şi adsorbţie care funcţionează cu combustibili gazoşi cu debitul caloric care nu depăşeşte 70kW. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei – Кондиционеры и/или тепловые насосы абсорбционные и адсорбционные, газовые с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 2: Рациональное использование энергии (SR EN 12309-2:2001, IDT)

SM SR EN ISO 15620:2011 Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor metalice – Сварка. Сварка трением металлических материалов (SR EN ISO 15620:2002, IDT)

25

25.220.01 SM SR EN 14462+A1:2011 Echipamente de tratare a suprafeţelor. Cod de încercare a zgomotului pentru echipamente de tratare a suprafeţelor inclusiv echipamentul de manipulare auxiliară. Clase de exactitate 2 şi 3 – Оборудование для обработки поверхности. Методы испытания на шум оборудования для обработки поверхности, включая вспомогательное ручное оборудование. Классы точности 2 и 3 (SR EN 14462+A1:2009, IDT)

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.080.01 SM SR EN 14070+A1:2011 Securitatea maşinilor unelte. Maşini de transfer şi maşini speciale – Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки многопозиционные и станки специального назначения (SR EN 14070+A1:2009, IDT)

27

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.060.20

25.080.20

SM SR EN 12067-1:2011 Dispozitive de reglare a raportului aer-gaz la arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Partea 1: Dispozitive pneumatice – Устройства регулирования соотношения воздух/газ для газовых горелок и газовых приборов. Часть 1: Устройства пневматические (SR EN 12067-1:2002, IDT)

SM SR EN 13128+A2:2011 Securitatea maşinilor unelte. Maşini de frezat (inclusiv maşini de alezat) – Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки фрезерные (включая расточно-фрезерные станки) (SR EN 13128+A2:2009, IDT) 25.080.50 SM SR EN 13218+A1:2011 Maşini unelte. Securitate. Maşini de rectificat fixe – Станки металлообрабатывающие. Безопасность. Стационарные шлифовальные станки (SR EN 13218+A1:2008, IDT)

SM SR EN 12067-2:2011 Dispozitive de reglare a raportului aer-gaz la arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Partea 2: Dispozitive electronice – Устройства регулирования соотношения воздух/газ для газовых горелок и газовых приборов. Часть 2: Устройства электронные (SR EN 12067-2:2004, IDT)

25.080.60

27.060.30

SM SR EN 13898+A1:2011 Maşini unelte. Securitate. Maşini cu ferăstrău pentru tăierea metalelor la rece – Станки металлообрабатывающие. Безопасность. Станки отрезные для холодной резки металлов (SR EN 13898+A1:2009, IDT)

SM SR EN 14222:2011 Cazane cu ţevi de fum executate din oţel inoxidabil – Котлы жаротрубные из нержавеющей стали (SR EN 14222:2004, IDT)

25.120.10

SM SR EN 12309-2:2011 Aparate de climatizare şi/sau pompe de căldură cu absorbţie şi adsorbţie care funcţionează cu combustibili gazoşi cu debitul caloric care nu depăşeşte 70kW. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei – Кондиционеры и/или тепловые насосы абсорбционные и адсорбционные, газовые с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 2: Рациональное использование энергии (SR EN 12309-2:2001, IDT)

27.080

SM SR EN 13736+A1:2011 Securitatea maşinilor unelte. Prese pneumatice – Безопасность металлообрабатывающего оборудования. Прессы пневматические (SR EN 13736+A1:2009, IDT) SM SR EN 13985+A1:2011 Maşini unelte. Securitate. Foarfece ghilotină – Станки металлообрабатывающие. Безопасность. Ножницы гильотинные (SR EN 13985+A1:2009, IDT) 12


47.080 SMV EN ISO 10862:2011 Nave mici. Sistem de eliberare rapidă pentru harnaşamente de trapeză – Суда малые. Системы быстрого освобождения для трапециидальных грузозахватных устройств (EN ISO 10862:2009, IDT)

27.220 SM SR EN ISO 8990:2011 Izolaţie termică. Determinarea proprietăţilor de transmisie termică în regim staţionar. Cutia caldă calibrată şi gardată – Теплоизоляция. Определение параметров теплопередачи в стационарном режиме. Калиброванная и защищенная теплоизолированная камера (SR EN ISO 8990:2002, IDT)

53

SM SR EN ISO 9229:2011 Izolaţie termică. Vocabular – Теплоизоляция. Словарь (SR EN ISO 9229:2007, IDT)

53.020.20 SM SR EN 13001-1+A1:2011 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 1: Principii generale şi cerinţe – Краны. Общее проектирование. Часть 1: Общие принципы и требования (SR EN 13001-1+A1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 9346:2011 Performanţa higrotermică a clădirilor şi materialelor de construcţii. Mărimi fizice pentru transferul de masă. Vocabular – Характеристики зданий и строительных материалов гигротермические. Физические величины переноса массы. Словарь (SR EN ISO 9346:2008, IDT) 43

SM SR EN 13001-2+A3:2011 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 2: Efectele încărcării – Краны. Общее проектирование. Часть 2: Воздействие нагрузки (SR EN 13001-2+A3:2009, IDT)

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

SM SR EN 13157+A1:2011 Instalaţii de ridicat. Securitate. Echipament de ridicat cu acţionare manuală – Краны. Безопасность. Грузоподъемное оборудование с ручным приводом (SR EN 13157+A1:2010, IDT)

43.020 SM SR EN 30326-1:2011 Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază – Вибрация механическая. Лабораторный метод оценки вибрации сиденья транспортного средства. Часть 1: Основные требования (SR EN 30326-1:2003, IDT)

SM SR EN 13557+A2:2011 Instalaţii de ridicat. Organe de comandă şi posturi de comandă – Краны. Органы управления и посты управления (SR EN 13557+A2:2008, IDT)

43.160

SM SR EN 13586+A1:2011 Instalaţii de ridicat. Mijloace de acces – Краны. Средства доступа (SR EN 13586+A1:2008, IDT)

SM SR EN 13019+A1:2011 Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului. Cerinţe de securitate – Машины для очистки дорожных покрытый. Требования безопасности (SR EN 13019+A1:2009, IDT)

SM SR EN 14238+A1:2011 Instalaţii de ridicat. Dispozitive de manipulare a sarcinilor comandate manual Краны. – Грузоподъемные устройства с ручным управлением (SR EN 14238+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13021+A1:2011 Maşini pentru lucrări pe timp de iarnă. Cerinţe de securitate – Машины для работы в зимнее время. Требования безопасности (SR EN 13021+A1:2009, IDT)

SM SR EN 14439+A2:2011 Instalaţii de ridicat. Securitate. Macarale turn – Краны. Безопасность. Башенные краны (SR EN 14439+A2:2009, IDT)

SM SR EN 13524+A1:2011 Maşini pentru întreţinerea drumurilor. Cerinţe de securitate – Машины для содержания дорог. Требования безопасности (SR EN 13524+A1:2009, IDT) 47 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI MARITIME СУДОСТРОЕНИЕ И СООРУЖЕНИЯ

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SM SR EN 14502-2+A1:2011 Instalaţii de ridicat. Echipament pentru ridicarea persoanelor. Partea 2: Posturi de comandă ridicabile – Краны. Оборудование для подъема людей. Часть 2: Посты управления подъемными механизмами (SR EN 114502-2+A1:2008, IDT)

STRUCTURI МОРСКИE

13


SM SR EN 13414-1+A2:2011 Cabluri de legare din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 1: Cabluri de legare pentru aplicaţii generale de ridicat – Стропы из стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 1: Стропы для общих подъемных работ (SR EN 13414-1+A2:2009, IDT)

SM SR EN 15056+A1:2011 Instalaţii de ridicat. Cerinţe pentru dispozitivele de manipulare a containerelor – Краны. Требования к устройствам манипулирования контейнерами (SR EN 15056+A1:2009, IDT) 53.020.30

SM SR EN 13414-2+A2:2011 Cabluri de legare din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 2: Specificaţii pentru informaţiile pentru utilizare şi mentenanţă furnizate de producător – Стропы из стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 2: Требования к информации по использованию и техническому обслуживанию, предоставляемой изготовителем (SR EN 13414-2+A2:2009, IDT)

SM SR EN 13155+A2:2011 Instalaţii de ridicat. Securitate. Echipamente detaşabile pentru prinderea sarcinii – Краны. Безопасность. Незакрепленные грузоподъемные устройства (SR EN 13155+A2:2009, IDT) SM SR EN 13411-1+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 1: Rodanţe pentru cabluri de legare de oţel – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 1: Коуши для строп из стальных проволочных канатов (SR EN 13411-1+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13414-3+A1:2011 Cabluri de legare din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 3: Cabluri de legare inelare şi cabluri de legare împletite – Стропы из стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 3: Стропы кольцеобразные и стропы плетенные (SR EN 13414-3+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13411-2+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 2: Matisarea ocheţilor cablurilor de legare – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 2: Заплетка канатных строп (SR EN 13411-2+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13889+A1:2011 Chei de tachelaj forjate pentru aplicaţii generale de ridicat. Chei de tachelaj drepte şi curbe. Clasa 6. Securitate – Скобы такелажные кованые для общих грузоподъемных работ. Скобы такелажные прямые и дугообразные. Класс 6. Безопасность (SR EN 13889+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13411-3+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 3: Manşoane şi ocheţi manşonaţi – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 3: Кольца и кольца безопасности (SR EN 13411-3+A1:2009, IDT)

53.060 SM SR EN 13059+A1:2011 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea vibraţiilor – Безопасность промышленных тележек. Методы испытания для измерения вибрации (SR EN 13059+A1:2008, IDT)

SM SR EN 13411-4+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 4: Manşonare cu adaos de metal sau de răşină – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 4: Муфтовое соединение с помощью металла или смол (SR EN 13411-4+A1:2009, IDT)

53.080 SM SR EN 15095+A1:2011 Elevatoare de stocare, carusele şi rafturi mobile acţionate. Cerinţe de securitate – Элеваторы для складирования, карусели и подвижные стеллажи управляемые механически. Требования безопасности (SR EN 15095+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13411-5+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 5: Clemă U pentru fixarea capetelor de cablu – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 5: Зажимы проволочных канатов с U-образными болтами (SR EN 13411-5+A1:2009, IDT)

59

SM SR EN 13411-6+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 6: Papuc asimetric pentru fixarea capetelor de cablu – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 6: Асимметричный клиновой зажим (SR EN 13411-6+A1:2009, IDT)

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛИЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

59.080.70 SM SR EN ISO 10318:2011 Geosintetice. Termeni şi definiţii – Геосинтетика. Термины и определения (SR EN ISO 10318:2006, IDT)

14


81

SM SR EN ISO 10319:2011 Geosintetice. Incercarea la tracţiune a benzilor late – Геосинтетика. Испытания на растяжение с применением широкой ленты (SR EN ISO 10319:2008, IDT)

81.100 SM SR EN 13102+A1:2011 Maşini pentru materiale ceramice. Securitate. Încărcare şi descărcare a plăcilor ceramice – Машины для керамических изделий. Безопасность. Загрузка и выгрузка керамической плитки (SR EN 13102+A1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 10321:2011 Geosintetice. Incercarea la tracţiune a îmbinărilor/cusăturilor prin metoda benzii late – Геосинтетика. Испытание на разрыв соединений/швов методом с применением широкой полоски (SR EN ISO 10321:2008, IDT)

SM SR EN 13367+A1:2011 Maşini pentru materiale ceramice. Securitate. Platforme şi cărucioare pentru transfer – Машины для керамических изделий. Безопасность. Транспортирующие платформы и тележки (SR EN 13367+A1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 10722:2011 Geosintetice. Mod de încercare pentru evaluarea deteriorării mecanice sub încărcări repetate. Deteriorare determinată de materiale granulare – Геосинтетика. Процедура испытания для оценки механического повреждения под повторяемой нагрузкой. Повреждение, вызванное гранулированным материалом (SR EN ISO 10722:2007, IDT) 65

INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

83

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

83.180

65.060.01

SM SR EN ISO 9311-3:2011 Adezivi pentru sisteme de ţevi din material termoplastic. Partea 3: Metoda de încercare pentru determinarea rezistenţei la presiune internă – Клеи для систем трубопроводов из термопластичных материалов. Часть 3. Метод испытания для определения сопротивления внутреннему давлению (SR EN ISO 9311-3:2005, IDT)

SM SR EN 14930+A1:2011 Maşini agricole şi forestiere şi maşini pentru grădinărit. Maşini ţinute cu mîna şi cu conductor pedestru. Determinarea riscului de contact cu suprafeţele fierbinţi – Машины для сельского и лесного хозяйства и садовое оборудование. Машины, управляемые рядом идущим оператором и ручные машины. Определение риска соприкосновения с горячими поверхностями (SR EN 14930+A1:2009, IDT)

87

INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

65.060.80

87.100

SM SR EN ISO 22868:2011 Maşini forestiere. Cod de încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mîna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) – Машины для лесного хозяйства. Методы испытания на шум портативных ручных машин с двигателем внутреннего сгорания. Технический метод (класс точности 2) (SR EN ISO 22868:2009, IDT)

SM SR EN 13355+A1:2011 Instalaţii de aplicare. Cabine mixte de aplicare şi uscare. Cerinţe de securitate – Установки для нанесения покрытий. Комбинированные кабины для нанесения покрытий и сушки. Требования безопасности (SR EN 13355+A1:2009, IDT)

77

91

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

91.060.01

77.080.10 SM SR EN 13835:2011 Turnătorie. Fontă austenitică аустенитный (SR EN 13835:2003, IDT)

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Литье.

SM SR EN ISO 6946:2011 Părţi şi elemente de construcţie. Rezistenţă termică şi coeficient de transmisie termică. Metodă de calcul – Компоненты и элементы строительные. Теплостойкость и коэффициент теплопередачи. Метод расчета (SR EN ISO 6946:2008, IDT)

Чугун

15


91.060.10

91.100.01

SM SR EN 1934:2011 Performanţa termică a clădirilor. Determinarea rezistenţei termice prin metoda cutiei calde cu termofluxmetru. Zidărie - Характеристики теплоизоляционные зданий. Измерение теплопроницаемости каменных кладок методом нагретой камеры с применением тепломера (SR EN 1934:2004, IDT)

SM SR EN 1946-1:2011 Performanţa termică a produselor şi componentelor de construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie termică. Partea 1: Criterii comune – Термические характеристики строительных изделий и компонентов. Специфические критерии для оценки лабораторий, проводящих измерения теплопередающих свойств. Часть 1: Общие критерии (SR EN 1946-1:2004, IDT)

SM SR EN 12152:2011 Faţade cortină. Permeabilitate la aer. Cerinţe de performanţă şi classificare – Стены экранные. Воздухопроницаемость. Требования к рабочим характеристикам и классификация (SR EN 12152:2003, IDT)

SM SR EN 1946-2:2011 Performanţa termică a produselor şi componentelor de construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie termică. Partea 2: Măsurări prin metoda plăcii calde gardate – Термические характеристики строительных изделий и компонентов. Специфические критерии для оценки лабораторий, проводящих измерения теплопередающих свойств. Часть 2: Измерения с применением метода огороженной горячей плиты (SR EN 1946-2:2004, IDT)

SM SR EN 12153:2011 Faţade cortină. Permeabilitate la era. Metodă de încercare – Стены экранные. Воздухопроницаемость. Метод испытания (SR EN 12153:2002, IDT) SM SR EN 12154:2011 Faţade cortină. Etanşeitate la apă. Cerinţe de performanţă şi clasificare – Стены экранные. Водонепроницаемость. Требования к рабочим характеристикам и классификация (SR EN 12154:2002, IDT)

SM SR EN 1946-3:2011 Performanţa termică a produselor şi componentelor de construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie termică. Partea 3: Măsurări prin metoda cu termofluxmetru – Термические характеристики строительных изделий и компонентов. Специфические критерии для оценки лабораторий, проводящих измерения теплопередающих свойств. Часть 3: Измерения с применением прибора для измерения теплового потока (SR EN 1946-3:2004, IDT)

SM SR EN 12155:2011 Faţade cortină. Determinarea etanşeităţii la apă. Încercare de laborator la presiune statică – Стены экранные. Определение водонепроницаемости. Лабораторное испытание под статическим давлением (SR EN 12155:2002, IDT) 91.060.50 SM SR EN 1522:2011 Ferestre, uşi, obloane şi jaluzele. Rezistenţă la atacul cu glonţ. Condiţii şi clasificare – Окна, двери, ставни и жалюзи. Сопротивление при столкновении с пулей. Требования и классификация (SR EN 1522:2004, IDT)

SM SR EN 1946-4:2011 Performanţa termică a produselor şi componentelor de construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie termică. Partea 4: Măsurări prin metode cu cutie caldă – Термические характеристики строительных изделий и компонентов. Специфические критерии для оценки лабораторий, проводящих измерения теплопередающих свойств. Часть 4: Измерения с применением методов нагретой камеры (SR EN 1946-4:2004, IDT)

SM SR EN 1523:2011 Ferestre, uşi, obloane şi jaluzele. Rezistenţă la atacul cu glonţ. Metodă de încercare – Окна, двери, ставни и жалюзи. Сопротивление при столкновении с пулей. Метод испытания (SR EN 1523:2004, IDT)

SM SR EN 1946-5:2011 Performanţa termică a produselor şi componentelor de construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie termică. Partea 5: Măsurări prin metode de încercare a conductelor – Термические характеристики строительных изделий и компонентов. Специфические критерии для оценки лабораторий, проводящих измерения теплопередающих свойств. Часть 5: Измерения методами испытания труб (SR EN 1946-5:2004, IDT)

91.080.30 SM SR EN 1934:2011 Performanţa termică a clădirilor. Determinarea rezistenţei termice prin metoda cutiei calde cu termofluxmetru. Zidărie - Характеристики теплоизоляционные зданий. Измерение теплопроницаемости каменных кладок методом нагретой камеры с применением тепломера (SR EN 1934:2004, IDT)

16


массы на единицу площади. Часть 1: Битумные гидроизоляционные листы (SR EN 1849-1:2003, IDT)

91.100.15 SM SR EN 12059:2011 Produse de piatră naturală. Piatră de prelucrat la dimensiuni (piatră de talie). Condiţii – Изделия из природного камня. Каменные работы по размерам. Требования (SR EN 12059:2008, IDT)

SM SR EN 1850-2:2011 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea defectelor de aspect. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определение видимых дефектов. Часть 2: Пластмассовые и эластомерные листы для гидроизоляции крыш. (SR EN 1850-2:2003, IDT)

91.100.50 SM SR EN ISO 9046:2011 Construcţii imobiliare. Produse pentru etanşarea rosturilor Determinarea proprietăţilor de adezivitate/coeziune ale chiturilor la temperatură constantă – Строительство зданий. Герметики. Определение характеристик адгезии/когезии герметиков при постоянной температуре (SR EN ISO 9046:2006, IDT)

SM SR EN 1928:2011 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş. Determinarea etanşeităţii la apă – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные, пластмассовые и эластомерные листы. Определение водостойкости (SR EN 1928:2003, IDT)

SM SR EN 1548:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolarea acoperişului. Metoda pentru expunere la bitum – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Материалы кровельные гидроизоляционные из пластмассы и эластомеров. Метод воздействия на битум (SR EN 1548:2008, IDT)

SM SR EN 1931:2011 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş. Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные, пластмассовые и эластомерные листы. Определение паропроницаемости (SR EN 1931:2003, IDT)

SM SR EN 1844:2011 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la ozon. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определение устойчивости к образованию озонных трещин. Материалы кровельные гидроизоляционные из пластмассы и эластомеров (SR EN 1844:2003, IDT)

SM SR EN ISO 8339:2011 Construcţii imobiliare. Chituri . proprietăţilor de tracţiune (Alungire Строительство зданий. Герметики. характеристик при растяжении (от разрыва) (SR EN ISO 8339:2006, IDT)

Determinarea la rupere) – Определение удлинения до

SM SR EN ISO 8340:2011 Construcţii imobiliare. Chituri. proprietăţilor de tracţiune la menţinerea Строительство зданий. Герметики. характеристик в условиях длительного усилия растяжения (SR EN ISO 8340:2006, IDT)

SM SR EN 1848-1:2011 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea lungimii, lăţimii şi liniarităţii. Partea 1: Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperiş – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определения длины, ширины и прямолинейности. Часть 1: Битумные листы (SR EN 1848-1:2003, IDT)

Determinarea deformării – Определение приложения

SM SR EN ISO 10563:2011 Construcţii imobiliare. Chituri. Determinarea variaţiilor de masa şi volum – Строительство зданий. Герметики. Определение изменений массы и объема (SR EN ISO 10563:2006, IDT)

SM SR EN 1848-2:2011 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea lungimii, lăţimii, perpendicularităţii şi planităţii. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определения длины, ширины, прямоугольности и плоскостности. Часть 2: Листы из термопластов и эластомеров (SR EN 1848-2:2003, IDT)

SM SR EN ISO 10590:2011 Construcţii imobiliare. Chituri. Determinarea proprietăţilor de deformare ale chiturilor sub tracţiune menţinută după imersie în apă – Строительство зданий. Герметики. Определение характеристик герметиков в условиях длительного приложения усилия растяжения после погружения в воду (SR EN ISO 10590:2006, IDT)

SM SR EN 1849-1:2011 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea grosimii şi masei specifice. Partea 1: Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperiş – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определение толщины и 17


SM SR EN 1946-1:2011 Performanţa termică a produselor şi componentelor de construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie termică. Partea 1: Criterii comune – Термические характеристики строительных изделий и компонентов. Специфические критерии для оценки лабораторий, проводящих измерения теплопередающих свойств. Часть 1: Общие критерии (SR EN 1946-1:2004, IDT)

SM SR EN ISO 10591:2011 Construcţii imobiliare. Chituri. Determinarea proprietăţilor de adeziune/coeziune ale chiturilor după imersie în apă – Строительство зданий. Герметики. Определение адгезионной/когезионной способности герметиков после погружения в воду (SR EN ISO 10591:2006, IDT) SM SR EN ISO 11432:2011 Construcţii imobiliare. Chituri. Determinarea rezistenţei la compresiune – Строительство зданий. Герметики. Определение прочности на сжатие (SR EN ISO 11432:2006, IDT)

SM SR EN 1946-2:2011 Performanţa termică a produselor şi componentelor de construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie termică. Partea 2: Măsurări prin metoda plăcii calde gardate – Термические характеристики строительных изделий и компонентов. Специфические критерии для оценки лабораторий, проводящих измерения теплопередающих свойств. Часть 2: Измерения с применением метода огороженной горячей плиты (SR EN 1946-2:2004, IDT)

91.120.10 SM SR EN 1603+AC:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii normale şi constante de laborator (23 grade C / 50% umiditate relativă) – Материалы теплоизоляционные строительные. Определение стабильности размеров в стандартных климатических условиях (23 °С/50% относительной влажности) (SR EN 1603+AC:1998, IDT)

SM SR EN 1946-3:2011 Performanţa termică a produselor şi componentelor de construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie termică. Partea 3: Măsurări prin metoda cu termofluxmetru – Термические характеристики строительных изделий и компонентов. Специфические критерии для оценки лабораторий, проводящих измерения теплопередающих свойств. Часть 3: Измерения с применением прибора для измерения теплового потока (SR EN 1946-3:2004, IDT)

SM SR EN 1604+AC:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatură şi umiditate – Материалы теплоизоляционные строительные. Определение стабильности размеров при определенных условиях температуры и влажности (SR EN 1604+AC:1998, IDT) SM SR EN 1605+AC:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea deformaţiei în condiţii specificate de încărcare la compresiune şi de temperatură – Материалы теплоизоляционные строительные. Определение деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре (SR EN 1605+AC:1998, IDT)

SM SR EN 1946-4:2011 Performanţa termică a produselor şi componentelor de construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie termică. Partea 4: Măsurări prin metode cu cutie caldă – Термические характеристики строительных изделий и компонентов. Специфические критерии для оценки лабораторий, проводящих измерения теплопередающих свойств. Часть 4: Измерения с применением методов нагретой камеры (SR EN 1946-4:2004, IDT)

SM SR EN 1606+AC:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea fluajului din compresiune – Материалы теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжимающей нагрузке (SR EN 1606+AC:1999, IDT) SM SR EN 1609+AC:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea absorbţiei apei de scurtă durată prin imersie parţială – Материалы теплоизоляционные строительные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении (SR EN 1609+AC:1999, IDT)

SM SR EN 1946-5:2011 Performanţa termică a produselor şi componentelor de construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie termică. Partea 5: Măsurări prin metode de încercare a conductelor – Термические характеристики строительных изделий и компонентов. Специфические критерии для оценки лабораторий, проводящих измерения теплопередающих свойств. Часть 5: Измерения методами испытания труб (SR EN 1946-5:2004, IDT)

SM SR EN 1934:2011 Performanţa termică a clădirilor. Determinarea rezistenţei termice prin metoda cutiei calde cu termofluxmetru. Zidărie - Характеристики теплоизоляционные зданий. Измерение теплопроницаемости каменных кладок методом нагретой камеры с применением тепломера (SR EN 1934:2004, IDT) 18


91.140.65

SM SR EN ISO 6946:2011 Părţi şi elemente de construcţie. Rezistenţă termică şi coeficient de transmisie termică. Metodă de calcul – Компоненты и элементы строительные. Теплостойкость и коэффициент теплопередачи. Метод расчета (SR EN ISO 6946:2008, IDT)

SM SR EN 13836:2011 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B al căror debit caloric nominal este mai mare de 300 kW dar, mai mic sau egal cu 1000 Kw – Газовые котлы центрального отопления. Котлы типа В с номинальной тепловой мощностью свыше 300 kW, но не более 1000 kW (SR EN 13836:2007, IDT)

SM SR EN ISO 10211:2011 Punţi termice în clădiri. Fluxuri termice şi temperaturi superficiale. Calcule detaliate – Мостики тепловые в зданиях. Тепловые потоки и температура поверхности. Подробные расчеты (SR EN ISO 10211:2008, IDT)

91.160.50 SM SR EN 12046-1:2011 Forţe de manevrare. Metodă de încercare. Partea 1: Ferestre – Воздействующие силы. Метод испытания. Часть 1: Окна (SR EN 12046-1:2004, IDT)

SM SR EN ISO 10456:2011 Materiale şi produse pentru construcţii. Proprietăţi higrotermice. Valori tabelare de proiectare şi proceduri pentru determinarea valorilor termice declarate şi de proiectare – Материалы и изделия строительные. Характеристики гигротермические. Расчетные значения в таблицах и процедуры определения заявленных и расчетных значений термических характеристик (SR EN ISO 10456:2008, IDT)

91.190 SM SR EN 1670:2011 Feronerie pentru clădiri. Rezistenţă la coroziune. Condiţii şi metode de încercare – Изделия скобяные строительные металлические. Стойкость к коррозии. Требования и методы испытаний (SR EN 1670:2007, IDT)

SM SR EN 13831:2011 Vase de expansiune închise cu membrană încorporată pentru instalare cu sisteme de apă – Расширители закрытые с встроенной мембраной для установки в водяных системах (SR EN 13831:2008, IDT)

SM SR EN 12046-1:2011 Forţe de manevrare. Metodă de încercare. Partea 1: Ferestre – Воздействующие силы. Метод испытания. Часть 1: Окна (SR EN 12046-1:2004, IDT)

91.140.30

93

SM SR EN 1505:2011 Ventilarea în clădiri. Canale de aer de tablă şi piese de racordare cu secţiune rectangulară. Dimensiuni – Вентиляция в зданиях. Воздуховоды и фитинги прямоугольного сечения из листового металла. Размеры (SR EN 1505:2002, IDT)

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.080.10 SM SR EN 13862+A1:2011 Maşini pentru tăiat pardoseală. Securitate – Машины для разрезания поверхности полов. Безопасность (SR EN 13862+A1:2009, IDT) 93.080.99

SM SR EN 1506:2011 Ventilarea în clădiri. Canale de aer de tablă şi piese de racordare cu secţiune circulară. Dimensiuni – Вентиляция в зданиях. Воздуховоды и фитинги круглого сечения из листового металла. Размеры (SR EN 1506:2007, IDT)

SM SR EN 13524+A1:2011 Maşini pentru întreţinerea drumurilor. Cerinţe de securitate – Машины для содержания дорог. Требования безопасности (SR EN 13524+A1:2009, IDT) 97

SM SR EN 1507:2011 Ventilarea în clădiri. Canale de aer rectangulare de tablă. Cerinţe de rezistenţă şi etanşeitate – Вентиляция в зданиях. Воздуховоды из листового металла прямоугольного сечения. Требования к прочности и утечке (SR EN 1507:2006, IDT)

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.060 SM SR EN 1458-1:2011 Uscătoare de uz casnic cu tambur rotativ cu încălzire directă care utilizează combustibili gazoşi, de tip B22D şi B23D, cu debit caloric nominal de maxim 6 kW. Partea 1: Securitate – Сушилки бытовые с прямым нагревом, конвективные, типа B22D и B23D, c номинальной тепловой мощностью не более 6 kW. Часть 1: Безопасность (SR EN 1458-1:2002, IDT)

SM SR EN 1886:2011 Ventilarea în clădiri. Unităţi de tratare a aerului. Performanţe mecanice – Вентиляция в зданиях. Устройства центральной вентиляции. Механические свойства (SR EN 1886:2008, IDT) 19


SM SR EN 14543+A1:2011 Specificaţii referitoare la aparatele care funcţionează exclusiv cu gaze petroliere lichefiate. Parasolare pentru încălzirea teraselor. Aparate de încălzire cu radiaţie neracordate la coş utilizate în aer liber sau în încăperi bine ventilate – Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Обогреватели для террас. Лучистые бездымоходные обогреватели для наружных или достаточно проветриваемых помещений (SR EN 14543+A1:2007, IDT)

SM SR EN 1458-2:2011 Uscătoare de uz casnic cu tambur rotativ cu încălzire directă care utilizează combustibili gazoşi, de tip B22D şi B23D, cu debit caloric nominal de maxim 6 kW. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei – Сушилки бытовые с прямым нагревом, конвективные, типа B22D и B23D, с номинальной тепловой мощностью не более 6 kW. Часть 2: Рациональное использование энергии (SR EN 1458-2:2001, IDT) 97.100.20 SM SR EN 12669:2011 Generatoare de aer cald cu încălzire directă care utilizează combustibili gazoşi pentru aplicaţii în sere şi încălzirea suplimentară a spaţiilor cu altă destinaţie decît cea de locuit – Воздуходувки горячего воздуха с прямым газовым обогревом для теплиц и для дополнительного обогрева небытовых помещений (SR EN 12669:2002, IDT)

SM SR EN 14829:2011 Aparate de încălzire de uz casnic neracordate, independente care utilizează combustibili gazoşi care au un debit caloric nominal mai mic sau egal cu 6 kW – Нагреватели газовые автономные бездымоходные с номинальной тепловой мощностью не более 6 кW (SR EN 14829:2008, IDT)

SM SR EN 13278:2011 Aparate independente de încălzire a spaţiilor, cu focar deschis frontal, care utilizează combustibili gazoşi – Обогреватели газовые автономные с открытым пламенем (SR EN 13278:2004, IDT)

SM SR EN 15033:2011 Aparate pentru prepararea apei calde menajere prin acumulare în circuit etanş care utilizează combustibil GPL pentru vehicule şi ambarcaţiuni – Водонагреватели накопительные герметизированные для производства бытовой горячей воды, с использованием сжиженного нефтяного газа (GPL) для транспортных средств и лодок (SR EN 15033:2007, IDT)

SM SR EN 14438:2011 Focare pentru încălzirea mai multor încăperi, care utilizează combustibili gazoşi – Газовые установки для обогревания больше одной комнаты (SR EN 14438:2007, IDT)

20


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (iunie 2011) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

13.340.20

24.06.2011

615 – ST din 15.06.2011

47.080

24.06.2011

615 – ST din 15.06.2011

SMV EN 13277-7:2011

13.340.40 13.340.50

24.06.2011

615 – ST din 15.06.2011

SMV EN 15333-2:2011

13.340.30

24.06.2011

615 – ST din 15.06.2011

SM SR EN 1458-1:2011

97.060

20.07.2011

603 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 1458-2:2011

97.060

20.07.2011

603 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 1505:2011

91.140.30

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1506:2011

91.140.30

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1507:2011

91.140.30

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1522:2011

13.310 91.060.50

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1523:2011

13.310 91.060.50

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1548:2011

91.100.50

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1603+AC:2011

91.120.10

20.07.2011

612 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1604+AC:2011

91.120.10

20.07.2011

612 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1605+AC:2011

91.120.10

20.07.2011

612 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1606+AC:2011

91.120.10

20.07.2011

612 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1609+AC:2011

91.120.10

20.07.2011

612 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1643:2011

23.060.20

20.07.2011

603 – ST din 01.06.2011

91.190

20.07.2011

612 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1854:2011

23.060.40

20.07.2011

603 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 1825-2:2011

13.060.30

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1844:2011

91.100.50

20.07.2011

612 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1849-1:2011

91.100.50

20.07.2011

612 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1850-2:2011

91.100.50

20.07.2011

612 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1886:2011

91.140.30

20.07.2011

612 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1848-1:2011

91.100.50

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1848-2:2011

91.100.50

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1928:2011

91.100.50

20.07.2011

612 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1931:2011

91.100.50

20.07.2011

612 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1934:2011

91.060.10 91.080.30 91.120.10

20.07.2011

612 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 1946-1:2011

91.100.01 91.120.10

01.08.2011

614 – ST din 10.06.2011

SMV EN 208:2011 SMV EN ISO 10862:2011

SM SR EN 1670+AC:2011

21


Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 1946-2:2011

91.100.01 91.120.10

01.08.2011

614 – ST din 10.06.2011

SM SR EN 1946-3:2011

91.100.01 91.120.10

01.08.2011

614 – ST din 10.06.2011

SM SR EN 1946-4:2011

91.100.01 91.120.10

01.08.2011

614 – ST din 10.06.2011

SM SR EN 1946-5:2011

91.100.01 91.120.10

01.08.2011

614 – ST din 10.06.2011

SM SR EN 12046-1:2011

91.160.50 91.190

01.08.2011

613 – ST din 10.06.2011

91.100

01.08.2011

613 – ST din 10.06.2011

SM SR EN 12067-1:2011

23.060.40 27.060.20

20.07.2011

603 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 12067-2:2011

23.060.40 27.060.20

20.07.2011

603 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 12078:2011

23.060.40

20.07.2011

603 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 1603:2011

91.060.10

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 12152:2011

91.060.10

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 12153:2011

91.060.10

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 12154:2011

91.060.10

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 12155:2011

91.060.10

15.07.2011

611 – ST din 09.06.2011

23.120 27.080

20.07.2011

603 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 12669:2011

97.100.20

20.07.2011

603 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 12864:2011

23.060.40

25.07.2011

608 – ST din 07.06.2011

SM SR EN 13001-1+A1:2011

53.020.20

22.07.2011

607 – ST din 06.06.2011

SM SR EN 13001-2+A3:2011

53.020.20

22.07.2011

607 – ST din 06.06.2011

SM SR EN 13019+A1:2011

43.160

22.07.2011

607 – ST din 06.06.2011

SM SR EN 13021+A1:2011

43.160

22.07.2011

607 – ST din 06.06.2011

SM SR EN 13059+A1:2011

13.160 53.060

22.07.2011

607 – ST din 06.06.2011

SM SR EN 13102+A1:2011

81.100

22.07.2011

607 – ST din 06.06.2011

SM SR EN 13128+A2:2011

25.080.20

22.07.2011

607 – ST din 06.06.2011

SM SR EN 13155+A2:2011

53.020.30

22.07.2011

607 – ST din 06.06.2011

SM SR EN 13157+A1:2011

53.020.20

22.07.2011

607 – ST din 06.06.2011

SM SR EN 13218+A1:2011

25.080.50

22.07.2011

607 – ST din 06.06.2011

SM SR EN 13278:2011

97.100.20

25.07.2011

608 – ST din 07.06.2011

SM SR EN 13355+A1:2011

81.100

22.07.2011

607 – ST din 06.06.2011

SM SR EN 13367+A1:2011

81.100

22.07.2011

607 – ST din 06.06.2011

SM SR EN 13348:2011

23.040.15

01.08.2011

605 – ST din 02.06.2011

SM SR EN 13371:2011

23.020.40 23.040.70

01.08.2011

605 – ST din 02.06.2011

SM SR EN 13397:2011

23.060.01

01.08.2011

605 – ST din 02.06.2011

SM SR EN 13411-1+A1:2011

21.060.70

03.08.2011

610 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 12059:2011

SM SR EN 12309-2:2011

22


53.020.30

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 13411-2+A1:2011

21.060.70 53.020.30

03.08.2011

610 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 13411-3+A1:2011

21.060.70 53.020.30

03.08.2011

610 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 13411-4+A1:2011

21.060.70 53.020.30

03.08.2011

610 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 13411-5+A1:2011

21.060.70 53.020.30

03.08.2011

610 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 13411-6+A1:2011

21.060.70 53.020.30

03.08.2011

610 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 13414-1+A2:2011

53.020.30

03.08.2011

610 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 13414-2+A2:2011

53.020.30

03.08.2011

610 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 13414-3+A1:2011

53.020.30

03.08.2011

610 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 13458-2:2011

23.020.40

01.08.2011

605 – ST din 02.06.2011

SM SR EN 13458-3:2011

23.020.40

01.08.2011

605 – ST din 02.06.2011

SM SR EN 13480-1:2011

23.040.01

01.08.2011

605 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 13480-2:2011

23.040.01

01.08.2011

605 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 13480-3:2011

23.040.01

01.08.2011

605 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 13480-4:2011

23.040.01

01.08.2011

605 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 13480-5:2011

23.040.01

01.08.2011

605 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 13480-6:2011

23.040.01

01.08.2011

605 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 13480-8:2011

23.040.01

01.08.2011

605 – ST din 01.06.2011

SM SR EN 13478+A1:2011

13.110 13.120.01

03.08.2011

610 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 13524+A1:2011

43.160 93.080.99

03.08.2011

610 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 13557+A2:2011

53.020.20

03.08.2011

610 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 13586+A1:2011

53.020.30

03.08.2011

610 – ST din 09.06.2011

SM SR EN 13611:2011

23.060.40

06.08.2011

609 – ST din 08.06.2011

SM SR EN 13648-3:2011

23.020.40

06.08.2011

609 – ST din 08.06.2011

SM SR EN 13799:2011

23.020.30

06.08.2011

609 – ST din 08.06.2011

SM SR EN 13831:2011

91.140.10

06.08.2011

609 – ST din 08.06.2011

SM SR EN 13835:2011

77.080.10

06.08.2011

609 – ST din 08.06.2011

SM SR EN 13836:2011

91.140.65

25.07.2011

608 – ST din 07.06.2011

SM SR EN 13862+A1:2011

93.080.10

15.08.2011

620 – ST din 23.06.2011

SM SR EN 13889+A1:2011

53.020.30

15.08.2011

620 – ST din 23.06.2011

SM SR EN 13898+A1:2011

25.080.60

15.08.2011

620 – ST din 23.06.2011

SM SR EN 13985+A1:2011

25.120.60

15.08.2011

620 – ST din 23.06.2011

SM SR EN 13923:2011

23.020.30

06.08.2011

609 – ST din 08.06.2011

SM SR EN 14070:2011

25.080.01

15.08.2011

620 – ST din 23.06.2011

SM SR EN 14071:2011

23.060.40

06.08.2011

609 – ST din 08.06.2011

SM SR EN 14129:2011

23.060.40

06.08.2011

609 – ST din 08.06.2011

23


SM SR EN 14197-1:2011

23.020.40

12.08.2011

619 – ST din 23.06.2011

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 14197-2:2011

23.020.40

12.08.2011

619 – ST din 23.06.2011

SM SR EN 14197-3:2011

23.020.40

12.08.2011

619 – ST din 23.06.2011

SM SR EN 14222:2011

23.060.30

12.08.2011

619 – ST din 23.06.2011

SM SR EN 14238+A1:2011

53.020.20

15.08.2011

620 – ST din 23.06.2011

SM SR EN 14439+A2:2011

53.020.20

15.08.2011

620 – ST din 23.06.2011

SM SR EN 14341:2011

23.060.50

12.08.2011

619 – ST din 23.06.2011

SM SR EN 14570:2011

23.020.30

12.08.2011

619 – ST din 23.06.2011

SM SR EN 14438:2011

97.100.20

25.07.2011

608 – ST din 07.06.2011

SM SR EN 14462+A1:2011

17.140.20 25.220.01

17.08.2011

621 – ST din 27.06.2011

SM SR EN 14502-2+A1:2011

53.020.20

17.08.2011

621 – ST din 27.06.2011

SM SR EN 14543+A1:2011

97.100.20

25.07.2011

608 – ST din 07.06.2011

SM SR EN 14585-1:2011

23.040.70

22.08.2011

622 – ST din 28.06.2011

SM SR EN 14829:2011

97.100.20

25.07.2011

608 – ST din 07.06.2011

SM SR EN 14930+A1:2011

65.060.01

17.08.2011

621 – ST din 27.06.2011

SM SR EN 15033:2011

97.100.20

25.07.2011

608 – ST din 07.06.2011

SM SR EN 15056+A1:2011

53.020.20

17.08.2011

621 – ST din 27.06.2011

SM SR EN 15095+A1:2011

53.080

17.08.2011

621 – ST din 27.06.2011

SM SR EN 30326-1:2011

13.160 43.020

17.08.2011

621 – ST din 27.06.2011

SM SR EN ISO 6946:2011

91.060.01 91.120.10

01.08.2011

614 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 8339:2011

91.100.50

01.08.2011

614 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 8340:2011

91.100.50

01.08.2011

614 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 8990:2011

27.220

01.08.2011

614 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 9046:2011

91.100.50

01.08.2011

614 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 9229:2011

27.220 01.040.27

01.08.2011

614 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 9311-3:2011

83.180 23.040.01

01.08.2011

614 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 9346:2011

27.220 01.060

01.08.2011

613 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 10211:2011

91.120.10

01.08.2011

613 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 10318:2011

01.040.59 59.080.70

01.08.2011

613 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 10319:2011

59.080.70

01.08.2011

613 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 10321:2011

59.80.70

01.08.2011

613 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 10456:2011

91.120.10

01.08.2011

613 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 10563:2011

91.100.50

01.08.2011

613 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 10590:2011

91.100.50

01.08.2011

613 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 10591:2011

91.100.50

01.08.2011

613 – ST din 10.06.2011

SM SR EN ISO 10722:2011

59.080.70

01.08.2011

613 – ST din 10.06.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

24


SM SR EN ISO 11432:2011

91.100.50

01.08.2011

613 – ST din 10.06.2011

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN ISO 14738:2011

13.110 13.180

17.08.2011

621 – ST din 27.06.2011

SM SR EN ISO 15493:2011

23.040.01

22.08.2011

622 – ST din 28.06.2011

SM SR EN ISO 15494:2011

23.040.01

22.08.2011

622 – ST din 28.06.2011

13.180

17.08.2011

621 – ST din 27.06.2011

SM SR EN ISO 15620:2011

25.160.01

22.08.2011

622 – ST din 28.06.2011

SM SR EN ISO 16135:2011

23.060.20

22.08.2011

622 – ST din 28.06.2011

SM SR EN ISO 16136:2011

23.060.99

22.08.2011

622 – ST din 28.06.2011

SM SR EN ISO 16137:2011

23.060.50

22.08.2011

622 – ST din 28.06.2011

SM SR EN ISO 16138:2011

23.060.99

22.08.2011

622 – ST din 28.06.2011

SM SR EN ISO 16139:2011

23.060.30

22.08.2011

622 – ST din 28.06.2011

SM SR EN ISO 13732-1:2011

13.180

15.08.2011

620 – ST din 23.06.2011

SM SR EN ISO 13732-3:2011

13.180

15.08.2011

620 – ST din 23.06.2011

25.120.10

15.08.2011

620 – ST din 23.06.2011

SM SR EN ISO 13849-1:2011

13.110

15.08.2011

620 – ST din 23.06.2011

SM SR EN ISO 13850:2011

13.110

15.08.2011

620 – ST din 23.06.2011

SM SR EN ISO 21787:2011

23.060.10

22.08.2011

622 – ST din 28.06.2011

SM SR EN ISO 22868:2011

13.140 17.140.20 65.060.80

17.08.2011

621 – ST din 27.06.2011

17.100

13.06.2011

604 – ST din 02.06.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN ISO 15536-1:2011

SM SR EN 13736-A1:2011

SM STB 1845:2011

25


INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (iunie 2011) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data Indicativul standardului anulării în vigoare Дата Обозначение отмены действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM GOST R EN 1604:2010

91.120.10 20.10.2011

SM SR EN 1604+AC:2011

612 – ST din 09.06.2010

SM GOST R EN 1609:2010

91.120.10 20.10.2011

SM SR EN 1609+AC:2011

612 – ST din 09.06.2010

SM GOST R EN 1848-1:2010

91.100.50 10.10.2011

SM SR EN 1848-1:2011

611 – ST din 09.06.2010

SM GOST R EN 1850-2:2010

91.100.50 20.10.2011

SM SR EN 1850-2:2011

612 – ST din 09.06.2010

GOST 30414-96

17.100

16.06.2011

------------------------------------- 616 – ST din 16.06.2010

26


INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (iunie 2011) Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

Codul CSM Код CSM

Nr. Mod. № изм.

SM SR EN 1603+AC:2011/A1:2011

91.120.10

A1

612– ST din 09.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 1604+AC:2011/A1:2011

91.120.10

A1

612– ST din 09.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 1605+AC:2011/A1:2011

91.120.10

A1

612– ST din 09.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 1606+AC:2011/A1:2011

91.120.10

A1

612– ST din 09.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 1609+AC:2011/A1:2011

91.120.10

A1

612– ST din 09.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 12864:2011/A1:2011

23.060.40

A1

608– ST din 07.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 12864:2011/A2:2011

23.060.40

A2

608– ST din 07.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 13458-3:2011/A1:2011

23.020.40

A1

605– ST din 02.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 13480-1:2011/A1:2011

23.040.01

A1

605– ST din 02.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 13480-1:2011/A2:2011

23.040.01

A2

605– ST din 02.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 13480-3:2011/A1:2011

23.040.01

A1

605– ST din 02.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 13480-3:2011/A2:2011

23.040.01

A2

605– ST din 02.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 13480-3:2011/A3:2011

23.040.01

A3

605– ST din 02.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 13480-6:2011/A1:2011

23.040.01

A1

605– ST din 02.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 13835:2011/A1:2011

77.080.10

A1

609– ST din 08.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 14197-2:2011/A1:2011

23.020.40

A1

619– ST din 23.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 14197-3:2011/A1:2011

23.020.40

A1

619– ST din 23.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 14570:2011/A1:2011

23.020.40

A1

619– ST din 23.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 30326-1:2011/A1:2011

13.160 43.020

A1

621 – ST din 27.06.2011

Nu se publică

SM GOST 9544:2008/A1:2011

23.060

A1

606– ST din 06.06.2011

29

SM GOST 19170:2011/A1:2011

59.100.10

A1

623– ST din 30.06.2011

31

SM GOST R 51105:2005/A5:2011

75.160.20

A5

606– ST din 06.06.2011

37

SM GOST R 52289:2009/A1:2011

93.080.30

A1

606– ST din 06.06.2011

41

SM GOST R 52289:2009/A2:2011

93.080.30

A2

606– ST din 06.06.2011

43

SM GOST R 52290:2009/A1:2011

93.080.30

A1

606– ST din 06.06.2011

45

GOST 356-80

23.040.60

A1

606– ST din 06.06.2011

49

GOST 19917-93

97.140

A3

606– ST din 06.06.2011

53

GOST 26349-84

23.040.60

A1

606– ST din 06.06.2011

49

GOST 28338-89 (ISO 6708-80)

23.040.60

A1

606– ST din 06.06.2011

51

SM SR EN 1670:2011/AC:2011

91.190

AC

612– ST din 09.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 1931:2011/AC:2011

91.100.50

AC

612– ST din 09.06.2011

Nu se publică

SM SR EN 13001-1+A1:2011/AC:2011

53.020.20

AC

607– ST din 06.06.2011

Nu se publică

81.100

AC

607– ST din 06.06.2011

Nu se publică

23.020.30

AC

609– ST din 08.06.2011

Nu se publică

Indicativul documentului Обозначение документа

SM SR EN 13367+A1:2011/AC:2011 SM SR EN 13799:2011/AC:2011

27


28


MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE MOLDOVENE ИЗМEНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К СТАНДАРТАМ МОЛДОВЫ CSM 23.060

_______________________________________________________________________ MODIFICARE

SM GOST 9544:2008/A1:2011

Armătură de închidere pentru conducte. Clase şi norme de etanşeitate pentru închizătoare

_______________________________________________________________________ Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 606 – ST din 06.06.2011 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul interstatal GOST 9544–2005 “Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов” ca modificare la standardul moldovean SM GOST 9544:2008. Изменение № 1 ГОСТ 9544-2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 37 от 10.06.2010) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5997 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Пункт 3.2. Определение изложить в новой редакции: «Испытательная среда для контроля герметичности затвора». Пункт 3.4. Термин и определение. Заменить слова: «номинальный размер» на «номинальный диаметр», «Условный проход (номинальный размер)» на «Номинальный диаметр». Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2 Диапазон номинальных диаметров арматуры — от DN 3 до DN 2000». Пункт 4.4. Таблица 1. Головка. Заменить слова: «Номинальный размер (условный проход) DN, мм» на «Номинальный диаметр DN». Пункт 4.5. Таблица 11. Графа «D1». Заменить значения для номинальных диаметров: DN 3-0,010 на 0,020; DN 6-0,020 на 0,040; DN 10-0,050 на 0,070. (ИУС №3 2011г.) (BS nr. 7 – 2011)

29


30


59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХТИЛИЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА CSM 59.100.10

_______________________________________________________________________ MODIFICARE

SM GOST 19170:2011/A1:2011

„Fibre de sticlă. Ţesătură pentru construcţie. Condiţii tehnice”

_______________________________________________________________________ Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 623 – ST din 30.06.2011

Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 a standardului interstatal GOST 19170–2001 „Fibre de sticlă. Ţesătură pentru construcţie. Condiţii tehnice” ca modificare la standardul moldovean SM GOST 19170:2011. Capitolul 2. Cuvintele „исключить ссылку на ГОСТ 12.1.005-88 и наименование” nu trebuie citite. Punctul 5.1, nu trebuie citit.

(Continuarea a se vedea pe pagina 32)

31


Изменение № 1 ГОСТ 19170—2001 Стекловолокно. Ткань конструкционного назначения. Технические условия Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N° 31 от 08.06.2007) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5653 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [ к оды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Раздел 2. Заменить ссылку и наименование: ГОСТ 24104—88 на «ГОСТ 24104—2001 Весы лабораторные. Общие технические требования»; исключить ссылку на ГОСТ 12.1.005—88 и наименование. Пункт 3.1. Пример условного обозначения. Заменить обозначение: 80 на 14, (ВМ) на (ВМП); третий абзац. Заменить обозначение: ВМ-1 на ВМП. Пукт 3.2. Таблицу I изложить в новой редакции: Таблица 1 Структура нити Марка ткани

Количество нитей на 1 см, н/см Основа Уток 36+1 20 ± 1

Основа

Уток

Т-10

ЕС6 26·2

ЕС6 26·2

Т-10ИТ

ЕС6 34·2 ЕС9 34·2

ЕС6 34·2 ЕС9 34·2 ЕС9 68

27,5 ± 1

Т-10(ВМП)

ВМПС8 27·2 ЕС7 54·2 ЕС9 52·2

ВМПС8 2 7 ·2 ЕС7 54·2 ЕС9 52·2

Т-12

ЕС9 52·2

Т-13

ЕС7 54·2 ЕС9 52·2 ЕС6 34·3 ЕС9 54·2

Т-14

Вид переплетения ткани

Вид замасливателя и аппретирующею вещества

Сатин 8/3

№ 14. парафине вая эмульсия

15 ± 1

Сатин 5/3 или сатин 8/3

Тоже

36+1

20 ± 1

Сатин 8/3

№ 14, № 4с

22+1

13± 1

Сатин 8/3 или сатин 5/3

№ 752, парафиновая эмульсия. аппретирующее вещество ГВС-9

ЕС9 52·2

22+1

13± 1

Тоже

16+1

10 ± 1

Полотняное

№41, парафиновая эмульсия № 76, № 78, № 270, парафиновая эмульсия, ПТ

ЕС7 54·2

ЕС7 54·2 ЕС9 52·2 или EC9 104 ЕС6 34·3 или ЕС9 108 ЕС7 54·2

16+1

13± 1

Полотняное

Парафиновая эмульсия

Т-41

ЕС9 34·3

ЕС9 34·3

16+1

16 ± 1

Сатин 5/3

№76

Т-41/1

ЕС9 34·3

ЕС9 34·3

18+1

14 ± 1

То же

№76

Т-33

ЕС6 17·2

ЕС6 17·2

16+1

16 ± 1

Полотняное

№270

Т-25(ВМ)

ВМС10 42·2·4 или ВМС 10 84·4

ВМС 10 42

10+1

6± 1

Тоже

№ 78, № 14, парафиновая эмульсия

Т-11

(Продолжение см. с. 33) (Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 19170—2001) 32


Окончание таблицы 1 Структура нити Марка ткани Т-25(ВМП)

Основа

Уток

Количество нитей на 1 см, н/см Основа

Уток

Вид переплетения ия ткани ткани

Вид замасливателя и аппретирующею вещества

ВМПС10 42· 2· 4 или ВМПС10 84 4

ВМПС10 42

10+1

6± 1

Полотняное

Тоже

ВМС8 28·2· 4 или ВМС8 56· 4

ВМС8 28

12 ± 1

6± 1

»

»

Т-26(ВМП)

ВМПС8 28·2· 4 или ВМПС8 56·4

ВМПС8 28

12 ± 1

6± 1

Т-СУ(ВМ)

ВМС8 28·2

ВМС8 28·2

24+1

32 ± 1

Сатин 8/3

№ 78, № 14

ВМПС8 28·2

ВМПС8 28·2

24+1

32 ± 1

Сатин 8/3

№ 78, № 14

ВМС8 28·2

ВМС8 2 8 ·2 ·4

10+1

9± 1

Полотняное

№ 270, парафиновая эмульсия

ВМПС8 28·4

ВМПС8 28

20+1

12± 1

Сатин 4 — ремизный неправильный

№ 76, № 78, № 14, № 4с

Т-26(ВМ)

Т-СУ(ВМП) Т-9/2(ВМ) Т-53 (ВМП)

№ 14, № 78, парафиновая эмульсия

таблицу 1 дополнить примечанием — 4: «4. Направление и величину крутки нити устанавливает предприятие-изготовитель». Пункт 4.2. Исключить слова: «типов R и S». Пункт 4.6. Исключить обозначения марок: Т-10-80. Т-ЮИТ-80; дополнить обозначением марки: Г-10 (ВМП). 11ункт 4.7.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции: Т а бл ица 2

Марка ткани Т-10 Т-10-14 Т-10(ВМП)-14 Т-10(ВМП)-4с Т-10ИТ Т-10ИТ-14 Т-11 Т-11-ГВС-9 Т-11-752 Т-12 Т-12-41

Номинальная масса единицы площади, г/м² 290 290 310 310 290 290 385 385 385 370 370

Номинальная толщина ткани, мм 0,23 0,23 0,25 0,25 0,24 0,24 0,30 0,30 0,33 0,28 0,28

Разрывная нагрузка, Н(кгс), не менее Основа Уток 1323(135) 2450(250) 2940(300) 3136(320) 3136(320) 2646(270) 2940(300) 2744(280) 1764(180) 2744(280) 2695(275) 2597(265)

1568(160) 1764(180) 1764(180) 1274(130) 1568(160) 1568(160) 931(95) 1568(160) 1568(160) 1372(140) (Продолжение см. с. 34)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 19170—2001) 33


Окончание таблицы 2

Марка ткани Т-13 Т-13-76 Т-13-ПТ Т-13-270 Т-14 Т-41/1-76 Т-41-76 Т-33-270 Т-25(ВМ) Т-25(ВМ)-78 Т-25(ВМ)-14 Т-25(ВМП) Т-25(ВМП)-14 Т-25(ВМП)-78 Т-26(ВМ)-78 Т-26(ВМП) Т-26(ВМП)-14 Т-26(ВМП)-78 Т-СУ(ВМ)-78 Т-СУ(ВМП)-78 Т-СУ(ВМ)-14 Т-СУ(ВМП)-14 Т-53(ВМП)-14 Т-53(ВМП)-76 Т-53(ВМП)-78 Т-53(ВМП)-4с Т-9АВМ) Т-9/2(ВМ)-270

Номинальная масса единицы площади, г/м 285 285 285 285 308 330 330 ПО 365 365 365 365 365 365 280 280 280 280 320 320 315 315 270 270 270 270 265 265

Номинальная толщина ткани, мм 0,27 0,27 0,27 0,26 0,27 0,26 0,26 0,11 0,25 0,30 0,27 0,25 0,27 0,30 0,22 0,22 0,22 0,22 0,27 0,27 0,27 0,27 0,22 0,22 0,22 0,22 0,20 0,25

Разрывная нагрузка, Н(кгс), не менее Основа 1764(180) 1764(180) 1764(180) 1960(200) 1764(180) 1960(200) 1764(180) 588(60) 3920(400) 4410(450) 4312(440) 3920(400) 4312(440) 4410(450) 3430(350) 3430(350) 3430(350) 3430(350) 2156(220) 2156(220) 1764(180) 1764(180) 3040(310) 3040(310) 3040(310) 3040(310) 588(60) 588(60)

Уток 1176(120) 1274(130) 1274(130) 1372(140) 1470(150) 1568(160) 1764(180) 588(60) 294(30) 343(35) 294(30) 294(30) 294(30) 343(35) 196(20) 196(20) 196(20) 196(20) 2842(290) 2842(290) 2744(280) 2744(280) 490(50) 490(50) 490(50) 490(50) 2548(260) 2548(260)

Примсчания 1 Значение массы единицы площади стеклоткани должно быть в пределах ± 5 % от номинального значения. 2 Толщина должна быть в пределах ± 15 % от номинального значения 3 Единичные результаты испытаний разрывной нагрузки должны составлять не менее 80 % нормированного значения. 4 По согласованию между потребителем и изготовителем при заказе продукции могут устанавливаться другие показатели и допуски.

Пункт 4.7.3 изложить в новой редакции: «4.7.3 Массовая доля замасливатсля на ткани в зависимости от его вида должна быть, %: не менее 0,3 — для № 14, № 4с; от 0,5 до 1,5 -для № 76, № 78, № 752, № 270, № 41, ПТ; не более 2,0 — для парафиновой эмульсии». Пункт 4.7.5. Таблица 3. Пункт 15. Исключить обозначение марки: Т-11-ГВС-9; знак сноски* (2 раза) и сноску исключить. Пункт 4.9 дополнить абзацем: По согласованию с потребителем допускается другой вид упаковки». (Продолжение см. с. 35)

34


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 19170—2001) Пункт 5.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «Норма предельно допустимой концентрации стеклянной ныли в производственных помещениях — по нормативным документам, принятым в странах содружества*»; дополнить сноской: «*На территории Российской Федерации действуют ГН 2.2.5.1313—03 «Пределыю допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы»; четвертый абзац исключить. Пункт 6.1. Первый абзац перед словами «Приемку ткани» дополнить словами: «Партией считают количество ткани одной марки и способа производства, оформленное одним документом о качестве»; третий абзац. Заменить слова: «массовая доля аппретирующего вещества» на «массовая доля замасливатeля или аппретирующего вещества»; четвертый абзац изложить в новой редакции: «Показатель «толщина» определяют по требованию потребителя»; последний абзац исключить. Приложение А. Пункт А.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Весы лабораторные по ГОСТ 24104». (ИУС№ 11 2007 г.) (BS nr. 7 – 2011)

35


36


CSM 75.160.20

______________________________________________________________________ MODIFICARE

SM GOST R 51105:2005/A5:2011

Combustibil pentru motoare cu ardere internă. Benzină neetilată. Condiţii tehnice

______________________________________________________________________ Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 606 – ST din iunie Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 5 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 51105–97 “Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 51105:2005. Corespondenţa dintre standardele Federaţiei Ruse, la care se face referire şi standardele moldovene este următoarea: GOST R EN 237–2008

IDT

SM STB EN 237:2009 Produse petroliere lichide. Benzină. Determinarea concentraţiilor mici de plumb prin metoda spectrometriei de absorbţie atomic

GOST R EN 1601–2007

IDT

SM STB EN 1601:2009 Produse petroliere. Benzină fără plumb. Determinarea compuşilor oxigenaţi organici şi conţinutului total de oxigen prin metoda cromatografiei în faza gazoasă (O-FID)

GOST R EN ISO 7536–2007

IDT

SM SR EN ISO 7536:2011 Produse petroliere. Determinarea stabilităţii la oxidare a benzinei. Metoda perioadei de inducţie

GOST R EN 12177–2008

IDT

SM STB EN 12177:2009 Produse petroliere lichide. Benzină fără plumb. Determinarea conţinutului de benzen prin metoda cromatografiei în faza gazoasă

GOST R EN 13016-1–2008

IDT

SM SR EN 13016-1:2011 Produse petroliere lichide .Presiune de vapori. Partea 1: Determinarea presiunii de vapori saturaţi cu aer (PVSA) şi a presiunii de vapori uscaţi echivalente (PVUE) prin calcul

IDT

SM SR EN 13132:2011 Produse petroliere lichide. Benzină fără plumb. Determinarea compuşilor organici oxigenaţi şi al conţinutului total de oxigen organic legat, prin cromatografie în fază gazoasă cu comutare de coloane

IDT

SM SR EN ISO 20846:2011 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf din carburanţii pentru automobile. Metoda prin fluorescenţă în ultraviolet

― ― MOD

― ― SM SR EN ISO 20884:2011 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf din carburanţii pentru automobile. Metoda prin spectrometrie de fluorescenţă de raze X dispersivă de lungime de undă

SM GOST R 51105:2005/A5:2011 GOST R EN 13132–2008

GOST R EN ISO 20846–2006

GOST R 52063–2003 GOST R 52256–2004 GOST R 52660–2006 (EN ISO 20884:2004)

(Continuarea a se vedea pe pagina 38) 37


(Continuarea modificării SM GOST R 51105:2005/A5:2011) GOST R 52714–2007 GOST R 52946–2008 ISO 5163:2005)

GOST R 52947–2008 ISO 5164:2005)

(EN

(EN

― MOD

MOD

― SM SR EN ISO 5163:2011 Produse petroliere. Determinarea caracteristicilor antidetonante ale carburanţilor pentru motoare de automobil şi avion. Metoda Motor SM SR EN ISO 5164:2011 Produse petroliere. Determinarea caracteristicilor antidetonante ale carburanţilor pentru motoare de automobil. Metoda Research

Standardele Federaţiei Ruse, la care se face referire şi pentru care nu există standarde moldovene corespunzătoare, se utilizează împreună cu prezentul standard. Aceste standarde pot fi consultate la INSM.

38


75 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ОКС 75.160.20 Группа Б12 Изменение № 5 ГОСТ Р 51105-97 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2010 № 1148-ст Дата введения 2011-02-01 Раздел 1 изложить в новой редакции: «1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины (далее - бензины), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигате-лями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине». Раздел 2 дополнить ссылками: «ГОСТ Р ЕН 237-2008 Нефтепродукты жидкие. Определение малых концентраций свинца методом атомноабсорбционной спектрометрии ГОСТ Р ЕН 1601-2007 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилирован-ный. Определение органических кислородсодержащих соединений и об-щего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора по кислороду (O-FID) ГОСТ Р ЕН ИСО 7536-2007 Бензины. Определение окислительной стабильности. Метод индукционного периода ГОСТ Р ЕН 12177-2008 Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение содержания бензола газохроматографическим методом ГОСТ Р ЕН 13016-1-2008 Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определение давления насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP) ГОСТ Р ЕН 13132-2008 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006 Нефтепродукты. Определение содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции ГОСТ Р 52063-2003 Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции ГОСТ Р 52256-2004 Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004) Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны ГОСТ Р 52714-2007 Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163:2005) Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005) Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных топлив. Исследовательский метод». (Продолжение см. с. 40)

39


(Продолжение Изменения №5к ГОСТ Р 51105-97) Пункт 3.1. Исключить слова: «Регуляр-91 - не менее 91 Премиум-95 - не менее 95; Супер-98 - не менее 98». Пункт 4.2. Таблицу 1 изложить в редакции: Таблица 1 - Физико-химические и эксплуатационные показатели автомобильных бензинов Наименование показателя

Значение для марки Нормаль-80 Регуляр-92

1 Октановое число, не менее: по моторному методу

76,0

Наименование показателя

83,0

Значение для марки Нормаль-80 80,0

По сследовательскому методу

Регуляр-92 92,0

2 Концентрация свинца, мг/дм3, не более

Отсутствие

3 Концентрация марганца, мг/дм3, не более 4 Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 бензина, не более

Отсутствие

5 Индукционный период мин, не менее

бензина,

6 Концентрация серы, мг/кг, не более 7 Объемная доля бензола, более

%, не

По ГОСТ Р 52946 или ГОСТ 511

Метод испытания По ГОСТ Р 52947, или ГОСТ 8226 По ГОСТ Р ЕН 237, или ГОСТ 28828, или ГОСТ Р51942 По ГОСТ Р 51925

5,0

По ГОСТ 1567

360

По ГОСТ 4039 или ГОСТ Р 52068, или ГОСТ Р ЕН ИСО 7536 По ГОСТ Р 52660 или ГОСТ Р ЕН ИСО 20846, или ГОСТ Р 51859, или ГОСТ 19121 По ГОСТ Р 52714 или ГОСТ 29040, или ГОСТ Р ЕН 12177 По ГОСТ Р 52714 или ГОСТ Р 52063

150,0

1,0

8 Объемная доля углеводородов, %, 18,0 42,0 не более - олефиновых - ароматических Наименование показателя

Метод испытания

Значение для марки

Метод испытания

Нормаль-80 Регуляр-92 9 Массовая доля кислорода, %, не более

10 Объемная доля оксигенатов, %, не более · метанола · этанола · изопропилового спирта · изобугилового пирта · третбутилового пирта · эфиров (С5 и выше) · других оксигенатов 11 Испытание на медной пластине

2,7

Отсутствие 5,0 10,0 10,0 7,0 15,0 10,0 Класс I

По ГОСТ Р ЕН 13132, или ГОСТ Р 52256, или ГОСТРЕН 1601 По ГОСТ Р ЕН 13132 или ГОСТРЕН 1601, или ГОСТ Р 52256

По ГОСТ 6321 или приложению А [2], [25]

(Продолжение см. с. 41)

40


(Продолжение Изменения №5к ГОСТ Р 51105-97) 12 Внешний вид 13 Плотность при температуре 15 "С, кг/м3 14 Концентрация железа г/дм3, не более

Чистый Прозрачный 700,0-750,0

725,0-780,0

Отсутствие

По 7.3 По ГОСТ Р 51069 или приложению А [7], [14], [29], [30] По ГОСТ Р 52530

Пункт 4.3. Таблица 2. Графа «Значение для класса 1». Показатель 1. Заменить значение: 35 на 45; графу «Метод испытания» для показателя 1 дополнить ссылкой: ГОСТ Р ЕН 13016-1. Приложение А. Позиции [4], [5], [6], [8], [9], [10], [12], [13], [17], [20], [23], [32], [33], [34], [35], обозначения и наименования документов исключить. Информационные данные. Заменить код ОКП: 02 5112 3700 на 02 5112. (ИУС№3 2011г.) (BS nr. 7 – 2011)

41


42


CSM 93.080.30

______________________________________________________________________ MODIFICARE

SM GOST R 52289:2009/A1:2011

Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Reguli de aplicare a indicatoarelor de circulaţie rutieră, a marcajelor, semafoarelor, barierelor rutiere şi dispozitivelor de ghidaj

______________________________________________________________________ Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 606 – ST din iunie

Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52289–2004 “ Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 52289:2009.

Изменение Ng 1 ГОСТ Р 52289—2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.12.2005 № 306-ст Дата введения 2006—01—01 Пункт 4.2. Второй абзац. Исключить слова: «под знаками». I [ункт 5.1.5 после слов «проезжей части» дополнить словами: «или над нею,». Пункт 5.1.11. Исключить ссылки: (ГОСТ 25478, ГОСТ 25459). I [ункт 5.1.16. Таблица 2. Графа «Высота прописной буквы hn, мм». Заменить значения: «150 или 200» на «150, 200 или 250»; «200 или 300» на «200, 250 или 300». Пункт 5.7.10. Четвертый абзац исключить. Раздел 5 дополнить пунктом — 5.7.22: «5.7.22 Допускается размешенис информации об объектах притяжения участников дорожного движения (адрес, телефон, вид деятельности, направление движения, расстояние до объекта, прочая информация, в т. ч. графическая) совместно со знаками 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1, 6.12, при JTOM: - се размешают на отдельном шитс непосредственно под знаком индивидуального проектирования; - шит должен быть конструктивно связан со знаком индивидуального проектирования; - ширина шита должна быть равна ширине знака; - информацию размешают на желтом фоне; - высота отдельного шита с информацией об объектах притяжения участников дорожного движения не должна превышать 1/3 высоты знака индивидуального проектирования с информацией об объектах притяжсния при высоте прописных букв на знаке 200 мм и менее и 1/4 — при высоте прописных букв 250 мм и более; - при изготовлении знака, совмещенного со шитом с информацией об объектах притяжения участников дорожного движения, применяют световозврашаюшис пленки типа В». 11ункт 6.2.13. Третий абзац. Заменить слова: «(рисунок В.18)» на «(рисунок В. 17)». I [ункт 6.2.14. Последний абзац после слов «или светофора» изложить в новой редакции: «а при их отсутствии — на расстоянии 10 м от ближнего рельса в одном створе со знаком 2.5 (рисунок В. 17)». 11риложение В. Рисунок В.4, б. Заменить номер знака: 2.1 на 2.2. (ИУС№3 2011г.) (BS nr. 7 – 2011) 43


44


CSM 93.080.30

_______________________________________________________________________ MODIFICARE

SM GOST R 52289:2009/A2:2011

Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Reguli de aplicare a indicatoarelor de circulaţie rutieră, a marcajelor, semafoarelor, barierelor rutiere şi dispozitivelor de ghidaj

_______________________________________________________________________ Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 606 – ST din iunie Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 2 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52289–2004 “Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 52289:2009.

ОКС 03.220.20

Группа Д28 Изменение № 2 ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.11.2010 № 474-ст Дата введения 2010-11-20 Пункт 5.1.6. Первый абзац. Исключить номер: 3.20. Пункт 5.4.21. Первый абзац изложить в новой редакции: «Знак 3.20 «Обгон запрещен» применяют для запрещения обгона всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гуже-вых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски, а знак 3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен» - для запрещения обгона грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т всех транспортных средств». Раздел 5.7 дополнить пунктами - 5.7.23, 5.7.24: «5.7.23 Знаки 6.20.1 и 6.20.2 «Аварийный выход» применяют для указа-ния места в тоннеле, где находится аварийный выход. Знаки 6.20.1 и 6.20.2 устанавливают слева и справа от проезжей части. Знак 6.20.1 устанавливают слева от проезжей части, если аварийный выход расположен слева по ходу движения. Знак 6.20.2 устанавливают справа от проезжей части, если аварийный выход расположен справа по ходу движения. 5.7.24 Знаки 6.21.1 и 6.21.2 «Направление движения к аварийному выхо-ду» применяют для указания направления движения к аварийному выхо-ду в тоннеле и расстояние до него. Знаки устанавливают на расстоянии не более 50 м друг от друга на высоте от 1,0 м до 1,5 м на боковых стенах тоннелей». Раздел 5.8 дополнить пунктом - 5.8.5: «5.8.5 Знаки 7.19 «Телефон экстренной связи» и 7.20 «Огнетушитель» применяют для указания мест, где находится телефон для вызова опера-тивных служб или огнетушитель. При необходимости вне населенных пунктов знаки могут быть уста-новлены предварительно за 400-800 м». Приложение Б. Раздел 6 дополнить цветными изображениями знаков - 6.20.1, 6.20.2 «Аварийный выход», 6.21.1 и 6.21.2 «Направление движе-ния к аварийному выходу»:

(Продолжение см. с. 46)

45


родолжение Изменения № 2 ГОСТ Р 52289-2004) 6.21.2 «Направление движе-ния к аварийному выходу»:

(ИУС№3 2011г.) (BS nr. 7 – 2011)

46


CSM 93.080.30 MODIFICARE

SM GOST R 52290:2009/A1:2011

Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Indicatoare de circulaţie rutieră. Cerinţe tehnice generale Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 606 – ST din iunie

Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52290–2004 “Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 52290:2009.

Изменение № 1 ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.11.2010 № 475-ст Дата введения 2010-11-20 Пункт 3.14. Заменить номера: 6.19.2 на 6.21.2, 7.18 на 7.20. Приложение А. Таблицу А.6 дополнить изображениями, номерами и наименованиями информационных знаков 6.20.1, 6.20.2 «Аварийный выход» и 6.21.1, 6.21.2 «Направление движения к аварийному выходу»:

(Продолжение см. с. 48)

47


Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 52290-2004)

Таблицу А.7 дополнить изображениями, номерами и наименования-ми знаков сервиса - 7.19 «Телефон экстренной связи», 7.20 «Огнетушитель»:

Приложение Б. Группу «Информационные знаки» дополнить изобра-жениями знаков - 6.20.1, 6.20.2 «Аварийный выход», 6.21.1, 6.21.2 «На-правление движения к аварийному выходу» на масштабной сетке: (Продолжение см. с. 49 48


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 52290-2004)

группу «Знаки сервиса» дополнить изображениями знаков - 7.19 «Те-лефон экстренной связи», 7.20 «Огнетушитель» на масштабной сетке:

иложение Д:

Таблица Д.5. Графа «Номер знака». Номера знаков 6.5-6.7 дополнить номерами: 6.20.1, 6.20.2; таблица Д.7. Графа «Номер знака». Заменить номер: 7.18 на 7.20; таблица Д.8. Графа «Номер знака». Заменить номера: 6.14.2, 6.16 на 6.14.2-6.16; после номера 6.14.1 исключить номер: 6.14.2; таблицу Д.8 дополнить размерами знаков 6.21.1, 6.21.2: Номер знак

Типоразмер

Н

В

r

6.21.1, 6.21.2

II

350

1050

45

(ИУС№3 2011г.) (BS nr. 7 – 2011) 49


50


MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МКС 23.040.60 Группа Г10

Изменение № 1 ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 37 от 10.06.2010) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5996 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Наименование. Заменить слова: «условные» на «номинальные», «Conditional» на «Nominal». Пункт 1. Первый абзац. Заменить слово: «условных» на «номинальных»; последний абзац исключить. Пункт 2. Заменить слово и обозначение: «условным» на «номинальным», (PJ на (PN). Пункте. Первый абзац. Заменить слово: «условных» на «номинальных»; второй абзац. Заменить слово: «условные» на «номинальные». Пункт 6. Первый абзац. Заменить слово: «условного» на «номинального»; примеры условных обозначений. Заменить слово и обозначение: «условного» на «номинального», Pv на PN. Пункт 7. Заменить слова: «условного» на «номинального», «условное» на «номинальное». Пункт 10. Первый абзац. Заменить слова: «условного прохода» на «номинального диаметра»; второй абзац. Заменить слово: «условных» на «номинальных»; таблица 2. Наименование. Заменить ссылку: ГОСТ 380-71 на ГОСТ 380-2005; таблицы 2-13. Головка. Заменить слово и обозначение: «Условное» на «Номинальное», Pv на PN; таблица 12. Примечание 2. Заменить слово: «Условные» на «Номинальные»; таблица 13. Наименование. Заменить ссылку: ГОСТ 15527-70 на ГОСТ 15527-2004. (ИУС№ 3 2011г.) (BS nr. 7 – 2011)

МКС 23.040.60 Группа Г10 Изменение № 3 ГОСТ 26349-84 Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 37 от 10.06.2010) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5998 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают укапанные национальные органы по стандартизации* Наименование стандарта. Исключить слова: «(условные)», «(conditional)». Пункт 1. Первый абзац. Исключить слово: «(условных)»; примечание. Исключить слово: «(условным)». Пункт 2. Исключить слово: «(условных)»; таблица. Головка. Исключить слово: «(условного)» (4 раза). Пункт 3. Исключить слово: «(условные)». Пункт 4 исключить. (ИУС № 3 2011г.) (BS nr. 7 – 2011) 51


52


МКС 23.040.60 Группа Г10 Изменение № 2 ГОСТ 28338-89 (ИСО 6708-80) Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 37 от 10.06.2010) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5999 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Наименование стандарта. Заменить слова: «Проходы условные (размеры номинальные)» на «Номинальные диаметры», «Conventional passages (nominal sizes)» на «Nominal diameters». Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова: «условных проходов (номинальных размеров)» на «номинальных диаметров». Пункт 1. Первый абзац. Заменить слова: «условным проходом (номинальным размером)» на «номинальным диаметром»; второй абзац. Заменить слова: «Условный проход (номинальный размер)» на «Номинальный диаметр». Пункт 2. Заменить слова: «условного прохода (номинального размера)» на «номинального диаметра». Пункт 3. Первый абзац. Заменить слова: «условный проход (номинальный размер)» на «номинальный диаметр» (2 раза); второй абзац исключить. (ИУС№ 3 2011г.) (BS nr. 7 – 2011)

53


54


97

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ МКС 97.140

Изменение № 3 ГОСТ 19917-93 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 38 от 25.11.2010) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6035 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, RU, MD, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции: «Требования, обеспечивающие безопасность при эксплуатации мебели, изложены в п.п. 2.2.5.3, 2.2.15, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19». Подпункт 2.2.5.3 изложить в новой редакции: «2.2.5.3 Детские матрацы, изготовленные на основе пружинных блоков с настилочным слоем из полимерных или синтетических материалов, беспружинные матрацы из полимерных или синтетических материалов должны иметь дополнительный настилочный слой толщиной не менее 3 мм из рулонных или пластовых материалов, изготовленных из натуральных волокон. Общая толщина настилочного слоя в матрацах двухсторонней мягкости на основе пружинных блоков должна быть не менее 30 мм с каждой стороны. Швы на наволочках детских матрацев допускаются только на боковых сторонах». Пункт 2.2.15. Таблицу 3 изложить в новой редакции: Таблица 3 Значение показателя в зависимости от эксплуатационного назначения мебели

Наименование показателя бытовой

для общественных помещений

для театрально зрелищных предприятий, спортивных сооружений, залов ожидания транспортных средств

2

2

2

стульев со спинками высотой менее 50 мм в направлении назад, даН

8

8

8

стульев со спинками высотой 50 мм и более в направлении назад, даН

15

15

15

100

130

160

40

55

75

100

130

160

Статическая прочность подло котиков (боковин) в боковом направлении, даН [2]

30

40

60

Статическая прочность подголовника в боковом направлении, даН [2]

20

30

40

Статическая прочность подлокотников (боковин) под действием вертикальной нагрузки, даН [2

70

80

90

Статическая прочность ножек, даН: при действии нагрузки вперед [2]

35

50

60

СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ, РАБОЧИЕ КРЕСЛА, ПУФЫ Устойчивость [1]: Табуретов, пуфов и стульев в направлениях вперед и вбок, даН

Статическая прочность сиденья, даН [2] Статическая прочность спинки, даН [2], при этом уравновешивающая нагрузка на сиденье, даН

(Продолжение cм 56) 55


(Продолжение Изменения №3к ГОСТ 19917-93) Продолжение таблицы 3 Значение показателя в зависимости от эксплуатационного назначения мебели

Наименование показателя бытовой

ДЛЯ общественных помещений

для театрально-зрелищных предприятий, спортивных сооружений, залов ожидания транспортных средств

при этом нагрузка на сиденье, даН

75

100

120

при действии нагрузки вбок, даН

30

40

50

при этом нагрузка на сиденье, даН

75

100

120

25

35

50

Долговечность (усталость) сиденья, циклы 2]

25000

50000

100000

Долговечность (усталость) спинки, циклы [2]

25000

50000

100000

при этом уравновешивающая нагрузка на cиденье, даН

100

100

100

Ударная прочность падения груза, мм [2]

140

140

140

высота падения груза, мм

120

210

330

угол падения груза, град.

28

38

48

300 10

450 10

600 10

высота падения изделия, мм

150

150

150

угол падения изделия, град

10

10

10

высота падения изделия, мм

75

100

150

угол падения изделия, град

10

10

10

12000

15000

20000

5000

10000

20000

Жесткого

5000

5000

из ткани,

1500

1500

Прочность коробчатых оснований при нагружении по диагонали, даН [2]

сиденья:

высота

Ударная прочность спинки и подлокотника [2]:

Прочность изделия при падении на пол [2]: стулья и табуреты штабелируемые или специальной конструкции с ножками или опорами длиной более 200 мм: высота падения изделия, мм угол падения изделия, град стулья, табуреты, пуфы нештабелируемые, с роликовыми опорами или плавно вращающимися опорами, с ножками или опорами длиной более 200 мм:

Стулья, пуфы и табуреты с ножками или опорами длиной менее 200 мм:

Долговечность циклы качания

деревянных

стульев,

Долговечность поворотных опор и опор качения, циклы качения СТУЛЬЯ, КРЕСЛА, ТАБУРЕТЫ СКЛАДНЫЕ Долговечность сиденья, циклы:

(Продолжение cм 57) 56


(Продолжение Изменения №3к ГОСТ 19917-93) Продолжение таблицы 3 Наименование показателя

остаточная деформация между опорами (ножками), мм, не более Долговечность спинки, циклы: жесткой из ткани Долговечность подлокотников, циклы:

Значение показателя в зависимости от эксплуатационного назначения мебели бытовой ДЛЯ для театральнорелищных общественных предприятий, спортивных помещений сооружений, залов ожидания транспортных средств 20 20 --

5000 1500

5000 1500

---

под действием вертикальной нагрузки

1500

1500

--

под действием горизонтальной нагрузки

1500

1500

--

КРОВАТИ Долговечность конструкции: циклы нагружения деформация, мм, не более: кроватей с навесными спинками

600

600

--

30

30

--

кроватей с опорными спинками

24

24

Прочность крепления опорных элементов к цаpгам, циклы

5000

5000

--

Прочность соединения опорных спинок кроватей с цангами (на каждое соединение), циклы Долговечность царг., циклы нагружения [3]

500

1000

--

5000

5000

--

10

10

--

5000 5

5000 5

---

10

10

--

5

5

--

20

20

14

14

1,5 3,0

1,5 3,0

— —

Ударная прочность нагружения [3]

оснований,

циклы

Долговечность гибких и эластичных оснований: циклы нагружения [3] остаточная деформация, мм, не более Усилие трансформации встроенных кроватей, даН, не боле Прочность встроенных кроватей при падении, циклы СТУЛЬЯ ДЕТСКИЕ Устойчивость, град, не менее: для ростовых номеров 00,0 для ростовых номеров 1, 2, 3 для трансформируемых, даН, не менее: в направлении «вперед» в направлении «назад», «влево», «вправо» Прочность каркаса трансформируемых стульев в каждом направлении: «вперед», «назад», «влево», «вправо»

2 падения

(Продолжение cм 58)

57


(Продолжение Изменения №3к ГОСТ 19917-93) Продолжение таблицы 3 Наименование показателя

Значение показателя в зависимости от эксплуатационного назначения мебели бытовой

ДЛЯ общественных помещений

Прочность стола и подножки трансформируемого стула, циклы нагружения

30

30

для театральнозрелищных предприятий, портивных сооружений, залов ожидания транспортных средств —

Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу, циклы нагружения Прочность крепления накладной спинки стула к металлическому каркасу, даН, для ростовых номеров 1, 2, 3 Долговечность стульев столярных, гнутоклееных и смешанной конструкции, циклы качания: для ростовых номеров 1, 2, 3

30

30

60

60

12000

12000

300 150 80

450 200 80

— — —

4,5 3,0

4,5 3,0

— —

10,0

10,0

Остаточная деформация стоек ограждения, мм, не более Прочность поперечных брусков ограждения при испытании на удар по ГОСТ 28777 (приложение 3), циклы нагружения

2,0

2,0

5

5

Прочность стоек (щитов) ограждения при испытании на удар, циклы нагружения Прочность стоек при испытании на изгиб по ГОСТ 28777 (приложение 3), даН Прочность основания в каждой точке нагружения, циклы Долговечность, циклы нагружения при этом деформация, мм, не более: при испытании по ГОСТ 28777, по схеме рисунка 5

10

10

25

25

500 1500

1000 1500

— —

28

28

при испытании по ГОСТ 28777, по схеме рисунка 6

15

15

КРОВАТИ, ТИП II (для детей от 3 до 7 лет) Долговечность, циклы нагружения

600

1000

с опорными спинками

15

15

с навесными спинками

20

20

Прочность основания в каждой испытываемой точке, циклы нагружения

500

500

12,0

12,0

Прочность при падении на пол стульев ростовых номеров 00, 0 [1]: высота падения, мм штабелируемых стульев нештабелируемых стульев Статическая прочность сиденья, даН, для ростовых номеров: 1, 2, 3 КРОВАТИ, ТИП I (для детей до трех лет) [4] Устойчивость, даН, не менее: при испытании по ГОСТ 28777 при испытании по ГОСТ 28777 (приложение 3) Деформируемость стоек ограждения под нагрузкой, мм, не более

при этом деформация, мм, не более:

ДВУХЪЯРУСНЫЕ КРОВАТИ [5] Устойчивость, даН, не менее

(Продолжение cм 59) 58


(Продолжение Изменения №3к ГОСТ 19917-93) Продолжение таблицы 3 Наименование показателя

Значение показателя в зависимости от эксплуатационного назначения мебели бытовой ДЛЯ для театрально-зрелищных общественн предприятий, спортивных ых сооружений, залов ожидания помещений транспортных средств

Прочность ограждения верхнего яруса, циклы

10

10

Прочность крепления верхнего яруса, даН

50

50

Долговечность конструкции, циклы нагружения

10000

20000

Долговечность основания, циклы нагружения Прочность основания, циклы

10000 10

20000 10

— —

при вертикальной нагрузке

100,0

100,0

при горизонтальной нагрузке Прочность каждой ступени лестницы, циклы

50,0 3

50,0 3

— —

29000

29000

22

22

Статическая прочность крепления лестницы, даН:

МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Долговечность пружинных мягких элементов, используемых в качестве спального места, циклы нагружения при этом усадка, мм, не более: односторонней мягкости

двусторонней мягкости

30

30

неравномерность усадки мягкого элемента односторонней и двусторонней мягкости, мм, не более

15

15

Остаточная деформация беспружинных мягких элементов, %, не более ДИВАНЫ, ДИВАНЫ-КРОВАТИ, КРЕСЛА ДЛЯ ОТДЫХА, КРЕСЛА-КРОВАТИ, КУШЕТКИ, ТАХТЫ, СКАМЬИ, БАНКЕТКИ Устойчивость: одноместных изделий для сидения, даН, не менее в направлениях

10

10

10

вперед

8,0

8,0

8,0

назад

15,0

15,0

15,0

8,0

8,0

вбок: для изделий без боковин (подлокотников), даН, не менее для изделий с боковинами (подлокотниками) под действием груза массой 35 кг многоместных изделий для сидения в направлениях: вперед и назад, даН, не менее трансформируемых изделий для лежания под действием двух грузов массой 60 кг каждый Статическая прочность навесных боковин: нагрузка, даН циклы нагружения Прочность опор (ножек) продольном направлениях:

в

поперечном

8,0 Устойчиво 15,0

15,0 Устойчиво

15,0

80,0

80,0

80,0

10

10

10

и (Продолжение cм 60) 59


(Продолжение Изменения №3к ГОСТ 19917-93) Окончание таблицы 3 Наименование показателя

Значение показателя в зависимости от эксплуатационного назначения мебели бытовой

ДЛЯ общественных помещений

для театрально-зрелищных предприятий, спортивных сооружений, залов ожидания транспортных средств

40,0

40,0

40,0

10

10

10

Долговечность (кроме сидений, спинок и спального места диванов-кроватей и кресел-кроватей, изготовленных на основе пружинных блоков, участвующих в формировании спального места): сиденья, циклы нагружения

5000

10000

15000

спинки, циклы нагружения

5000

10000

15000

боковины, циклы нагружения

3000

6000

10000

10

10

10

140

140

140

10

10

10

нагрузка, даН циклы нагружения

спального места, циклы нагружения при этом ocтаточная деформация изделий с эластичным или гибким основаниями, %, не более Ударная прочность сиденья или спального места: высота падения груза, мм циклы нагружения Прочность основания емкости постельных принадлежностей, даН

для

хранения

Усилие трансформации спальных мест дивана-кровати (или его сек ций), даН [9]

10

Прочность каркаса при падении[9] высота падения, мм количество падений Прочность крепления подсадных ножек* КРЕСЛА-КАЧАЛКИ Устойчивость: Долговечность при горизонтальном боковин, циклы нагружения

100 5

Расчетная нагрузка по ГОСТ 19120, зависящая от объема емкости 10 — 150 5

200 5 По ГОСТ 16371

Отсутствие опрокидывания при воздействии рукой нагружении

Прочность под действием ударной нагрузки: высота падения груза, мм циклы нагружения

500

500

50 10

50 10

— —

* Определяется при типовых испытаниях, связанных с изменением конструкции, материала или способа крепления ножки Пункт 2.2.16 изложить в новой редакции: «2.2.16 Показатели долговечности пружинных мягких элементов не распространяются на изделия детской мебели». Пункт 2.2.17. Первый абзац дополнить словами: «Допускается отсутствие ограждения в ножной части кровати, если вместо него предусмотрено наличие стационарной лестницы, ступени которой расположены по всей ширине проема и могут выполнять дополнительную функцию емкости для хранения (ящики)». Пункт 2.2.18. Пятый абзац. Заменить слово: «ширина» на «длина». Пункт 2.2.19. Второй абзац изложить в новой редакции: «Основание кровати должно пропускать воздух». Пункт 2.3.1.1 Второй абзац. Заменить слова: «в таблице 3» на «национальными органами санитарно-эпидемиологического надзора». Пункт 2.3.3 изложить в новой редакции: «2.3.3 Для изготовления детских матрацев применяют материалы, разрешенные национальными органами санитарноэпидемиологического надзора. В качестве облицовочных материалов применяют ткани, изготовленные из натуральных волокон. Влажность стружки древесной по ГОСТ 5244, используемой для изготовления детских матрацев, должна быть (14 + 2) %».

Пункт 3.2. Таблицу 4 изложить в новой редакции: (Продолжение cм 61) 60


(Продолжение Изменения №3к ГОСТ 19917-93) Таблица 4 Наименование показателя

Вид испытаний приемосда- периодические, точные квалификационные

Номер пункта

типовые

для целей обязательного подтверждения соответствия

технических требований

методов контроля

Функциональные размеры* Применяемые материалы*

++

Влажность деталей*

1.1, 1.2 2.3.1.1 2.3.2 2.3.3 2.2.1

Внешний вид

+ + + + + + + + +

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.7 2.2.7.1 2.2.7.2 2.2.7.3 2.2.9 2.2.10

4.1 4.2 4.2 4.2 ГОСТ 16371 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

+

2.2.14

4.2, 4.3

+

2.2.13

4.2

— +

— +

— +

— +

2.2.5.2.1 2.2.5.3

4.2 4.2, 4.1

+

2.2.6.1

4.2

+ +

— —

— —

— —

2.2.11 2.2.11.1

4.3 4.3

+ + +

— — —

— — —

— — —

2.2.12 2.2.13 2.2.8

4.1 4.1 ГОСТ 16371

— —

— +

+ +

+ +

2.2.15 2.2.15

4.6 4.5

+

+

+

2.2.15

4.5

Долговечность деревянных стульев

+

+

2.2.15

4.5

Долговечность (усталость) спинки, сиденья

+

+

+

2.2.15

4.5

Долговечность поворотных опор и опор качения

+

+

+

2.2.15

4.5

Комплектность и озможность сборки без дополнительной подгонки мебели, поставляемой в разобранном виде Требования к формиро ванию мягких элементов мебели детских матрацев Требования к основаниям мягких элементов Трансформация элементов Габаритные размеры Качество сборки Требования к фурнитуре СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ, РАБОЧИЕ КРЕСЛА, ПУФЫ Устойчивость Статическая прочность сиденья, спинки, подголовника, подлокотников (боковин), ножек Прочность коробчатых оснований при нагружении по диагонали

(Продолжение cм 62) 61


(Продолжение Изменения №3к ГОСТ 19917-93) Продолжение таблицы 4 Наименование показателя

Ударная прочность сиденья, спинки, подлокотника (боковины)

Вид испытаний приемосда- периодические, типовые точные квалификационн ые — + +

Номер пункта для целей бязательного подтверждения соответствия +

технических требований

методов контроля

2.2.15

4.5

Прочность при падении на пол

+

+

2.2.15

4.5

КРОВАТИ Долговечность конструкции

+

+

+

2.2.15

4.8

Прочность крепления опорных элементов к с царгам Прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами Долговечность царг Ударная прочность оснований

+

+

+

2.2.15

4.8

+

+

+

2.2.15

4.8

— —

+ +

+ +

2.2.15 2.2.15

4.8 4.8

Долговечность гибких и эластичных оснований

+

+

+

2.2.15

4.8

Прочность встроенных кроватей при падении

+

+

+

2.2.15

4.8

— —

— +

+ +

+ +

2.2.15 2.2.15

4.9 4.9

Прочность крепления сиденья, накладной спинки Долговечность стульев столярных, гнутоклееных и смешанной конструкции

+

+

+

2.2.15

4.9

+

+

+

2.2.15

4.9

Прочность при падении на пол стульев ростовых номеров 00, 0

+

+

+

2.2.15

4.9

Статическая прочность сиденья

+

+

+

2.2.15

4.9

Устойчивость Деформируемость стоек ограждения Остаточная деформация стоек ограждения Прочность стоек (щитов) ограждения при испытании на удар

+

+

2.2.15

4.10

+

+

+

2.2.15

4.10

+

+

+

2.2.15

4.10

+

+

+

2.2.15

4.10

Прочность основания Прочность поперечных брусков ограждения при испытании на удар

— —

+ —

+ +

+ +

2.2.15 2.2.15

4.10 4.10

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ: СТУЛЬЯ Устойчивость Прочность каркасов, стола и подножки трансформируемого стула

+ +

КРОВАТИ, ТИП I

(Продолжение cм 63)

62


(Продолжение Изменения №3к ГОСТ 19917-93) Продолжение таблицы 4 Наименование показателя

Вид испытаний приемосдаточные

Прочность стоек при испытании на изгиб Долговечность (усталость) КРОВАТИ, ТИП II Долговечность Прочность основания ДВУХЪЯРУСНЫЕ КРОВАТИ Устойчивость Прочность ограждения верхнего яруса Прочность крепления верхнего яруса Долговечность конструкции

периодические, типовые квалификационные

+

+

+

+

Номер пункта для целей бязательного подтверждения соответствия +

технических требований

методов контроля

2.2.15

4.10

+

2.2.15

4.10

+

+

2.2.15

4.11

+

+

+

2.2.15

4.11

+

+

2.2.15

4.16

+

+

+

2.2.15

4.16

+

+

+

2.2.15

4.16

+

+

+

2.2.15

4.16

Прочность и долговечность основания

+

+

+

2.2.15

4.16

Статическая прочность крепления лестницы

+

+

+

2.2.15

4.16

Прочность каждой ступени лестницы

+

+

+

2.2.15

4.16

+ + +

+ + +

Исполнение

+ + +

+ + +

2.2.17 2.2.18 2.2.19

4.1, 4.3 4.1, 4.3 4.1, 4.3

ДИВАНЫ, ДИВАНЫКРОВАТИ, КРЕСЛА ДЛЯ ОТДЫХА, КРЕСЛА-КРОВАТИ, КУШЕТКИ, ТАХТЫ, СКАМЬИ, БАНКЕТКИ Устойчивость: Статическая прочность навесных боковин

+

+

2.2.15

4.7

+

+

+

2.2.15

4.7

Прочность опор (но-жек) Долговечность: сиденья, спинки, боковин, спального места

+

+

+

2.2.15

4.7

+

+

+

2.2.15

4.7

Ударная прочность Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей Усилие трансформации спальных мест диванакровати (или его секций), кресла-кровати Прочность каркаса при падении

+

+

+

2.2.15

4.7

+

+

+

2.2.15

4.7

+

+

+

2.2.15

4.7

+

+

+

2.2.15

4.7

КРЕСЛА-КАЧАЛКИ Устойчивость Долговечность при горизонтальном нагр ужении боковин

+

+

2.2.15

4.7

+

+

2.2.15

4.7

+

(Продолжение cм 64) 63


(Продолжение Изменения №3к ГОСТ 19917-93) Окончание таблицы 4 Наименование показателя

Вид испытаний приемосда периодические, -точные квалификационные

Прочность под действием ударной нагрузки

+

Номер пункта

типовые для целей технических обязательного требований подтверждени я соответствия + + 2.2.15

МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Долговечность пружинных мягких элементов, используемых для лежания — + Остаточная деформация — + беспружинных мягких элементов Мягкость мягких элементов — + Прочность крепления — — подсадных ножек МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ И ЛЕЖАНИЯ Уровни летучих химических веществ, выделяющихся при — — эксплуатации мебели в воздух жилых помещений * Параметры контролируются в процессе производства изделия. П р и м е ч а н и е - Знак «+» означает, что данный параметр

методов контроля

4.7

+

+

2.2.15

4.12

+

+

2.2.15

4.14

+

2.2.5, 2.2.5.1

4.4

+

2.2.15

4.13

+

3.5

4.17

контролируется, знак «—» — не контролируется. Пункт 3.4.2. Таблица 5. Графа «Наименование изделий, элементов мебели». Первый абзац дополнить словами: «, кресла-качалки». Таблицу 5 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е - Для испытания диванов, дивановкроватей, кресел-кроватей, кушеток, тахт, скамей, банкеток одной конструкции, отличающихся декоративным оформлением и (или) числом посадочных мест, отбирают один образец максимального размера - типовой представитель». Пункт 3.5 изложить в новой редакции: «3.5 В соответствии с порядком, установленным национальными органами санитарно-эпидемиологического надзора, на изделия, наборы, гарнитуры мебели при необходимости оформляют санитарно-эпидемиологическое заключение. Уровни летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации мебели в воздух жилых помещений, определяются в соответствии с межгосударственными санитарными нормами и правилами или при их отсутствии в соответствии с гигиеническими нормативами национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора».

(Продолжение cм 65)

64


(Продолжение Изменения №3к ГОСТ 19917-93) Пункт 4.7 изложить в новой редакции: «4.7 Устойчивость, прочность, долговечность диванов, дивановкроватей, кресел-кроватей, кресел для отдыха, кушеток, тахт, скамей, банкеток, кресел-качалок, а также усилие трансформации спальных мест диванов-кроватей и кресел-кроватей определяют по ГОСТ 19120». Пункт 4.15. Заменить обозначение: 4.14 на 4.13. Элемент «Библиография» изложить в новой редакции: «Библиография» [1]ИСО 7174-1:1998*

Мебель. Стулья и табуреты. Определение устой-чивости. Часть 1

[2] ИСО 7173:1989*

Мебель. Стулья и табуреты. Определение проч-ности и долговечности Мебель бытовая. Кровати, матрацы. Требова-ния безопасности Мебель. Детские кроватки. Часть 1. Требования безопасности. Часть 2. Методы испытаний Мебель бытовая для сидения и лежания. Опре-деление долговечности механизма трансформа-ции диванов (тахты, софы)

[3] ЕН 1725:1998* [4]ИС0 7175-1(2):1997* [5] ЕН 13759-2001

* Оригиналы международных стандартов находятся во ФГУП «СТАНДАРТ-ИНФОРМ» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. (ИУС№4 2011г.) (BS nr. 7 – 2011)

65


66


RATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТАНДАРТЫ МОЛДОВЫ 93

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО CSM 93.080.30

SM GOST R 52289:2009 Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Reguli de aplicare a indicatoarelor de circulaţie rutieră, a marcajelor, semafoarelor, barierelor rutiere şi dispozitivelor de ghidaj Поправка к ГОСТ Р 52289—2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств В каком месте Пункт 4.2. Второй абзац

С. 9. Пункт 5.1.11 С. 10

Напечатано Не допускается размещать на знаках (на их лицевой стороне, на оборотной стороне знаков (предупреждающих, приоритета, запрещающих, предписывающих, особых предписаний, сервиса и дополнительной информации)), под знаками, на светофорах и опорах, на которых они расположены, плакаты, транспаранты и другие устройства, не имеющие отношения к организации движения. (ГОСТ 25478, ГОСТ 25459)

Должно быть Не допускается размещать на знаках, на их оборотной стороне, светофорах и опорах, на которых они расположены, плакаты, транспаранты и другие устройства, не имеющие отношения к организации движения.

(ГОСТ 25458, ГОСТ 25459)

Приложение В. Рисунок

--

2.1 на 2.2. В.4, б. Заменить номер знака: (ИУС №4 2006 г.) (BS nr. 7 – 2011)

CSM 93.080.30 Erată la SM GOST R 52290:2009 „Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Indicatoare de circulaţie rutieră. Cerinţe tehnice generale”,care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52290-2004 Поправка к ГОСТ Р 52290—2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования В каком месте Пункт 4.1. Второй абзац

Напечатано Не допускается размещать на знаках текстовую или графическую информацию, содержащую признаки рекламы.

Должно быть —

(ИУС №4 2006 г.) (BS nr. 7 – 2011)

67


68


17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE.

FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ CSM 17.100 Erată la SM STB 1845:2011 ”Balanţe automate pentru cîntărirea vehiculelor rutiere în mişcare. Cerinţe generale şi metode de încercare”, care preia erata la standardul Republicii Belarus STB 1845:2008. Поправка к STB 1845:2008 Весты автоматические для взвешивания транспортных средств в движении. Общие требования и методы испытаний в каком месте Пункт 7.4.2

напечатано 6.2

должно быть 7.1

(ИУ ТНПА № 8 2008) (BS nr. 7 – 2011)

71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CSM 71.100.70

Erată la «SM GOST R 53426:2011 Produse cosmetice pentru bărbierit. Condiţii tehnice generale», care preia erata la standardul Federaţiei Ruse ГОСТ Р 53426-2009 Поправка к ГОСТ Р 53426-2009 Изделия косметические для бритья. Общие технические условия В каком месте Библиография, позиция [1]

Напечатано СанПин 1.2681-97

Должно быть СанПиН 1.2.681-97

(ИУС№5 2011г.) (BS nr. 7 – 2011)

69


70


ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 25

МАШИНОСТРОЕНИЕ МКС 25.060.20 Группа Г27

Поправка к ГОСТ 14732-69 Прихваты передвижные фасонные. Конструкция В каком месте

Напечатано

Должно быть

Раздел 1. Таблица. Размер Ь2 для обозначения прихвата 7011-0589

88

28

(ИУС№3 2011г.) (BS nr. 7 – 2011)

77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ CSM 77.140.65

Поправка к ГОСТ 1071-81 Проволока стальная пружинная термически обработанная. Технические условия В каком месте

Напечатано

Должно быть

Пункт 2.2. Таблица 2. Графа «Химический состав, %, углерода», для марки стали 70ХГФА

0,065-0,72

0,65-0,72

(МУС №5 2011г.) (BS nr. 7 – 2011)

71


72


ERATĂ LA „BULETINUL DE STANDARDIZARE” nr – 6 : 2011 ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ”BULETINUL DE STANDARDIZARE” № – 6 : 2011” În ce loc Pag. 38, coloana 4, rîndul 20 din tabel Pag. 38, coloana 1, rîndul 24 din tabel Pag. 38, coloana 4, rîndul 25 din tabel

Este tipărit SM GOST 13272-80 GOST ISO 27250-97 GOST ISO 31273-2003

73

Trebuie citit SM GOST 13272:2011 GOST 27250-97 GOST 31273-2003


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0020-M din 02.06.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, conductometrul tip C863, cu numărul de fabricaţie 91917, producător Consort nv, Regatul Belgiei, solicitant Centrul de Sănătate Publică Raional Călăraşi, or. Călăraşi, cu nr. III-0226:2011. A elibera Centrului de Sănătate Publică Raional Călăraşi, or. Călăraşi, certificatul de aprobare de model nr. 0197U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, spectrofotometru UV-VIS tip NanoDrop 2000c, cu numărul de fabricaţie 7807, producător „Thermo Scientific” S.U.A., solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0227:2011. A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0198U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. În urmă efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la mijloacelor de măsurare, din domeniul hidrometeo, deţinute de către Î.S. „MoldASTA”, mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A recunoaşte rezultatele verificării metrologice periodice a mijloacelor de măsurare din domeniul hidrometeo (aflate la aeroportul Chişinău) conform anexei 1, efectuate de către ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», Federaţia Rusă. b) A recunoaşte rezultatele verificării metrologice periodice a mijloacelor de măsurare din domeniul hidrometeo (aflate la aeroportul Bălţi) conform anexei 2, efectuate de către ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», Federaţia Rusă. c) A recunoaşte rezultatele verificării metrologice periodice a mijloacelor de măsurare din domeniul hidrometeo (aflate la aeroportul Cahul) conform anexei 3, efectuate de către ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», Federaţia Rusă. d) A recunoaşte rezultatele verificării metrologice periodice a mijloacelor de măsurare din domeniul hidrometeo (aflate la aeroportul Mărculeşti) conform anexei 4, efectuate de către ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», Federaţia Rusă.

74


Anexa 1 la hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0020-M din 02.06.2011

Nr. Crt. 1 2 3 4 5

Denumirea şi tipul mijlocului de măsurare

Nr. buletinului

Nr. de fabricaţie al mijlocului de măsurare

Data emiterii buletinului

Valabilitatea buletinului

28.10.2010

28.10.2011

Staţia complexă radiotehnică meteorologică pentru aerodrom tip КРАМС-4 Transmisiometru tip MITRAS

2551-10361

00022

2551-10362

V42201

28.10.2010

28.10.2011

Transmisiometru tip MITRAS

2551-10363

V42202

28.10.2010

28.10.2011

Transmisiometru tip MITRAS

2551-10364

V42203

28.10.2010

28.10.2011

Nefelometru tip FD12

2551-10365

V45501

28.10.2010

28.10.2011

2551-10366

V40502

28.10.2010

28.10.2011

2551-10367

V40503

28.10.2010

28.10.2011

2551-10368

V40505

28.10.2010

28.10.2011

2551-10369

V35402

28.10.2010

28.10.2011

2551-10370

V35403

28.10.2010

28.10.2011

2551-10371

V35405

28.10.2010

28.10.2011

2551-10372

V45107

28.10.2010

28.10.2011

2551-10373

V45108

28.10.2010

28.10.2011

2551-10374

V4420058

28.10.2010

28.10.2011

2551-10375

V4340030

28.10.2010

28.10.2011

2551-10376

V31201

28.10.2010

28.10.2011

2551-10377

V31202

28.10.2010

28.10.2011

18

Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAA252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAA252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAA252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAV252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAV252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAV252 Senzor de determinare a înălţimii norilor tip CT25K Senzor de determinare a înălţimii norilor tip CT25K Traductor de măsurare a umidităţii şi temperaturii tip HMP45D Traductor de măsurare a umidităţii şi temperaturii tip HMP45D Traductor de presiune tip DPA21 pentru convertor de măsurare tip Milos500 Traductor de presiune tip DPA21 pentru convertor de măsurare tip Milos500 Convertor de măsurare tip Milos500

2551-10378

V36204

28.10.2010

28.10.2011

19

Convertor de măsurare tip WT501

2551-10379

V32119

28.10.2010

28.10.2011

20

Anemorumbometru tip M63M-1

2551-10380

987

28.10.2010

28.10.2011

21

Anemorumbometru tip M63M-1

2551-10381

1116

28.10.2010

28.10.2011

2551-10382

292

28.10.2010

28.10.2011

2551-10383

316

28.10.2010

28.10.2011

2551-10384

357

28.10.2010

28.10.2011

2551-10385

500050

28.10.2010

28.10.2011

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 23 24 25

Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2 Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2 Barometru tip CP-Б Înegistrator a înălţimii norilor tip PBO2M

75


Anexa 2 la hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0020-M din 02.06.2011

Nr. Crt.

Denumirea şi tipul mijlocului de măsurare

1 2 3 4 5 6

Barometru tip CP-Б Barometru tip CP-Б Anemorumbometru tip M63M-1 Anemorumbometru tip M63M-1 Anemorumbometru tip M63M-1 Anemorumbometru tip M63M-1 Registrator a înălţimii norilor tip PBO-2M Registrator a înălţimii norilor tip PBO-2M Taductor de măsurare a înălţimii norilor tip ИBO-1M Taductor de măsurare a înălţimii norilor tip ИBO-1M Taductor de măsurare a înălţimii norilor tip ИBO-1M Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2 Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2

7 8 9 10 11 12 13

2551-10393 2551-10394 2551-10395 2551-10396 2551-10397 2551-10398

Nr. de fabricaţie al mijlocului de măsurare 262 580 93 1032 1076 1615

2551-10399

9582

26.10.2010

26.10.2011

2551-10400

374048

26.10.2010

26.10.2011

2551-10401

2578

26.10.2010

26.10.2011

2551-10402

5027

26.10.2010

26.10.2011

2551-10403

8528

26.10.2010

26.10.2011

2551-10404

5371

26.10.2010

26.10.2011

2551-10405

2609

26.10.2010

26.10.2011

Nr. buletinului

Data emiterii buletinului

Valabilitatea buletinului

26.10.2010 26.10.2010 26.10.2010 26.10.2010 26.10.2010 26.10.2010

26.10.2011 26.10.2011 26.10.2011 26.10.2011 26.10.2011 26.10.2011

Anexa 3 la hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0020-M din 02.06.2011 Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Denumirea şi tipul mijlocului de măsurare Termometru meteorologic din sticlă tip TM4-2 Termometru meteorologic din sticlă tip TM4-2 Termometru meteorologic din sticlă tip TM4-2 Termometru meteorologic din sticlă tip TM4-2 Înregistrator a înălţimii norilor tip PBO-2M Înregistrator a înălţimii norilor tip PBO-2M Staţie complexă radiotehnică meteorologică pentru aerodrom tip КРАМС-4 Senzor de temperatură/umeditate tip HMP45D Convertor de măsurare tip QLI50 Barometru digital PTB220 Anemorumbometru tip M63M-1 Anemorumbometru tip M63M-1

Nr. buletinului

Nr. de fabricaţie al mijlocului de măsurare

Data emiterii buletinului

Valabilitatea buletinului

2551-10415

2442

27.10.2010

27.10.2011

2551-10416

2298

27.10.2010

27.10.2011

2551-10417

4578

27.10.2010

27.10.2011

2551-10418

2055

27.10.2010

27.10.2011

2551-10414 2551-10413

381089 394041

27.10.2010 27.10.2010

27.10.2011 27.10.2011

2551-10406

06056

27.10.2010

27.10.2011

2551-10410

U3910020

27.10.2010

27.10.2011

2551-10411 2551-10412 2551-10419 2551-10420

B103005 B1650011 1048 325

27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010

27.10.2011 27.10.2011 27.10.2011 27.10.2011

76


Anexa 4 la hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0020-M din 02.06.2011 Nr. Crt.

Denumirea şi tipul mijlocului de măsurare

1 2

Anemorumbometru tip M63M-1 Anemorumbometru tip M63M-1 Înegistrator a înălţimii norilor tip PBO-2M Înegistrator a înălţimii norilor tip PBO-2M Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2 Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2 Barometru tip CP-Б

3 4 5 6 7

2551-10387 2551-10388

Nr. de fabricaţie al mijlocului de măsurare 47 50

2551-10389

333025

2551-10390

245022

2551-10391

4326

2551-10392

1737

2551-10386

29/8906

Nr. buletinului

77

Data emiterii buletinului

Valabilitatea buletinului

25.10.2010 25.10.2010 25.10.2010

25.10.2011 25.10.2011 25.10.2011

25.10.2010

25.10.2011

25.10.2010

25.10.2011

25.10.2010

25.10.2011

25.10.2010

25.10.2011


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0021-M din 27.06.2011

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, cisterna auto pentru produse alimentare tip WTS-2-30000 3AA, cu numărul de fabricaţie 1513, producător WARD FABRICATION LTD, Regatul Unit al Marii Britanii, solicitant „SAAN OIL” S.R.L., r-nul Ialoveni, s. Ruseştii Noi cu nr. III-0228:2011. A elibera „SAAN OIL” S.R.L., r-nul Ialoveni, s. Ruseştii Noi, certificatul de aprobare de model nr. 0199U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip BD ED 100 (modificarea GK 703-OCE), cu numărul de fabricaţie 26303659, producător Sartorius AG, Republica Federală Germania, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0229:2011. A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0200U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, cisternă auto pentru produse petroliere tip SOA, cu numerele de fabricaţie nr.006158, nr.0088, nr.0089, nr.C-5541, nr.877, nr.007243, producător TALLERS COBO HERMANOS S.L., Regatul Spaniei, solicitant „SINDBAD” S.R.L., or. Nisporeni, cu nr. III-0230:2011. A elibera „SINDBAD” S.R.L., or. Nisporeni, certificatul de aprobare de model nr. 0201U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

78


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0022-M din 27.06.2011

Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de cîntărit (balanţă electrono-tenzometrică pentru cîntărirea vehiculelor rutiere în mişcare) tip BDA, producător şi solicitant „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0775:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 782 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 29.06.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit (balanţă electrono-tenzometrică pentru cîntărirea vehiculelor rutiere în mişcare) tip BDA verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip ASxxx/C/2, producător RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski, Republica Polonia, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0776:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 783 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 29.06.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip ASxxx/C/2 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” dozatorul medical tip HUMAPETTE SMART-LINE, producător HUMAN GmbH, Republica Federală Germania, solicitant S.C. „ECHIPAMED-PLUS” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0777:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 784 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către S.C. „ECHIPAMED-PLUS” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 29.06.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru dozatorul medical tip HUMAPETTE SMART-LINE verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 4. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 785 pentru contorul static trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip ZMD310CT 44.0007.S3a, producător Landis + Gyr Ltd., Elveţia, solicitant Î.M. „Orange” S.A., mun. Chişinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0576:2007 pe un termen de pînă la 24.02.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni.

79


5. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice şi aprobarea de model pentru transformatorul de curent tip ТПК-10, producător ОАО „Самарский трансформатор”, Federaţia Rusă, solicitant „Moldelectromontaj” S.A., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” transformatorul de curent tip ТПК-10 cu nr. I-0778:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 271R pentru transformatorul de curent tip ТПК-10 pe un termen de pînă la 01.12.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 7. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru transformatorul de curent tip ТЛК, producător ОАО „Самарский трансформатор”, Federaţia Rusă, solicitant „Moldelectromontaj” S.A., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” transformatorul de curent tip ТЛК cu nr. I-0779:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 272R pentru transformatorul de curent tip ТЛК pe un termen de pînă la 01.12.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni.

80


Standardizarea naţională şi integrarea europeană

Standardizarea a apărut odată cu necesitatea societăţii de a atinge noi performanţe în toate privinţele şi a avut o evoluţie diferită în funcţie de ţară, cultură şi obiceiuri. La moment activitatea de standardizare se bazează pe principii proprii care sînt transpuse prin diverse metodologii ale organismelor de standardizare. Procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană include şi susţinerea priorităţilor standardizării, şi anume: - promovarea alinierii la standardele europene; - cooperarea cu ţările europene, cu scopul de a reduce diferenţele în domeniul procedurilor cu privire la procesul de standardizare şi stabilirea conformităţii; - încurajarea participării active şi regulate la lucrările organizaţiilor de standardizare europene (CEN, CENELEC, ETSI). În evoluţia sa, odată cu diversificarea scopurilor standardizării de la un caracter preponderent tehnic la unul care cuprinde libera circulaţie a produselor, ceea ce implică o mai mare atenţie protecţiei consumatorilor şi prescripţiilor de securitate a produselor, s-a evidenţiat necesitatea reglementării activităţii de standardizare atît pe plan regional, internaţional, cît şi european, cu acţiune directă asupra legislaţiei naţionale a ţărilor care sînt membre la diferite organizaţii de standardizare europene şi internaţionale. Orice organizaţie poate participa activ la lucrările de standardizare atît naţionale, cît şi la cele regionale şi internaţionale. În acest sens va putea: · · · · ·

deţine informaţia la zi în domeniile de interes organizaţiei; asigura formarea continuă a experţilor şi a specialiştilor; influenţa proiectele de standarde corespunzătoare necesităţilor; asigura supravegherea tehnologică în domeniul standardizării; asigura coordonarea imaginii şi difuzarea informaţiilor.

Activitatea de standardizare contribuie la reformele economice, asigurînd bilanţul intereselor Republicii Moldova ca stat independent, precum şi membru cu drepturi egale în procesele de integrare la nivel european şi internaţional. Cu respect Echipa INSM Tel. 218-402

81


Standardele — succes, calitate şi profesionalism Doriţi să vă bucuraţi în fiecare zi de succes în activitatea Dvs., dar nu ştiţi ce trebuie să faceţi pentru aceasta şi de aceea preferaţi să nu faceţi nimic. Frica de a face greşeli sau posibilitatea de a eşua în ceea ce v-aţi propus sunt principalele motive prin care încercaţi să justificaţi inacţiunile Dvs. Greşiţi! Standardele sunt acele instrumente care vă garantează calitatea şi profesionalismul activităţii desfăşurate în orice domeniu. Pentru că procesul de standardizare face conexiune cu diferite domenii de activitate, la orice etapă de dezvoltare:

STANDARDELE

· · · ·

· · · ·

DOMENIILE: produse alimentare, bunuri de consum, cauciuc şi adezivi, încălţăminte, pielărie, construcţii, maşini, tehnologii informaţionale electrotehnica etc.

Un standard reprezintă un nivel de experienţă reală şi tehnologie avansată care stabileşte un compromis între cele mai ridicate nivele de progres şi constrângeri economice ale timpului. Obiectivele de bază ale standardelor se adresează tuturor părţilor interesate asigurînd protecţia drepturilor şi intereselor prin: · · · · · ·

securitatea produselor şi serviciilor; calitatea şi încrederea sporită a produselor; compatibilitate operaţională între produse; posibilitate lărgită de acces şi alegere a bunurilor şi serviciilor; costuri reduse, fără a afecta însă raportul calitate-preţ; mai bună informare asupra produselor sau serviciilor.

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM), în calitate de Organism Naţional de Standardizare (ONS), are ca obiectiv de bază prestarea serviciilor calitative în domeniul standardizării, în scopul creării suportului normativ, metodologic şi instituţional pentru asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor autohtone, protecţiei consumatorilor şi circulaţiei libere a produselor la nivel regional şi internaţional.

82


Astfel, ONS pune la dispoziţia tuturor organizaţiilor, întregul set de standarde, actualizarea lor, precum şi colecţiile de standarde aplicabile în domenii conexe: siguranţa alimentelor, managementul calităţii, securitatea produselor şi serviciilor etc., instrumente cu care acestea pot da dovadă de adevărat profesionalism şi buna funcţionare a procesului de producere şi realizare. Totodată, prin caracteristica sa fundamentală, procesul de standardizare permite tuturor celor interesaţi: ü să se implice în procesul de elaborare al standardelor, ü să fie informaţi corect, şi ü să beneficieze de toate avantajele. Pentru mai multe detalii puteţi accesa site-ul nostru www.standard.md Bucuraţi-vă de fiecare minut pe care îl petreceţi la „volanul”afacerii Dvs., datorită standardelor! Cu respect, Echipa INSM Tel. 218-402

83


Anunţ privind drepturile de autor Conform articolului 11, alineatul 2 a Legii Nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare „dreptul de publicare (editare) şi difuzare a standardelor şi prestandardelor naţionale ale Republicii Moldova aparţine în exclusivitate organismului naţional de standardizare (ONS)". Transmiterea acestui drept poate fi făcută doar cu acordul scris al ONS. În caz contrar, "reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice procedeu a documentelor menţionate sau a conţinutului publicaţiilor organismului naţional de standardizare, precum şi difuzarea lor", este înterzisă. Totodată, menţionăm că articolul 11, alineatul 2 prevede că "documentele normative în domeniul standardizării constituie obiectul dreptului de autor". Prin urmare standardele intră în sfera de protecţie a Legii Nr. 293-XIII din 23.11.1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care, pentru nerespectarea dreptului de autor, prevede "răspundere în conformitate cu legislaţia civilă, administrativă şi penală" (articolul 38, alineatul 3). La rîndul său, articolul 346 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008 prevede "Editarea, publicarea, difuzarea, reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice procedeu a standardelor şi prestandardelor naţionale ale Republicii Moldova fără acordul scris al organismului naţional de standardizare se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice". Concomitent, articolul 408 al CC, stabileşte la alineatele (1) şi (3) că contravenţiile prevăzute la art. 346 se constată de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor, iar „procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente". Cu stimă Echipa INSM Tel. 218-402

84


C O L E G I U L D E R E D A C ลข I E:

PreลŸedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Silvia Macovei

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana ลขurcan Ion Maftei Vasile Nedelea Viorica Bejan Serghei Ceapa

85


86

Buletinul de Standardizare iulie 2011  
Buletinul de Standardizare iulie 2011  
Advertisement