Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

1 – 2012

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2012


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2012

2


CUPRINS STANDARDIZARE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.799-ST din 31.01.2012

4

Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

5

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate

20

Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

25

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки

27

Modificări aprobate la standarde interstatale Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам

31

Erate la standarde interstatale Поправки, внесенные в межгосударственные стандарты

37

Standarde pentru anulare în anchetă publică ianuarie 2012

39

METROLOGIE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie. nr. 0001-M din 20.01.2012

40

Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0002-M din 26.01.2012.

41

Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0003-M din 31.01.2012.

42

LISTA ENTITĂŢILOR DESEMNATE pentru verificare metrologică a mijloacelor de măsurare în SNM (situaţia la 02 ianuarie 2012)

43

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Republica Moldova – membru asociat al IEC

45

Standardele ISO contribuie la înverzirea planetei

46

3


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 799 – ST din 31.01.2012

Cu privire la înlocuirea reprezentantului ONS în CT 31

În scopul executării prevederilor Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare, în conformitate cu cerinţele CBP 1-2:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare” şi întru actualizarea informaţiei despre reprezentanţii Organismului Naţional de Standardizare în cadrul Comitetelor Tehnice naţionale de standardizare, INSM emite următoarea

H O T Ă R Î R E: Se modifică Hotărîrea Organismului Naţional de Standardizare nr. 447 din 15 decembrie 2010, referitor la aprobarea în calitate de reprezentant al acestuia şi în calitate de secretar al Comitetului Tehnic naţional de standardizare CT 31 „Produse poligrafice”. Dna Eugenia ROMAN - specialist în sectorul standardizare domeniu nealimentar, se înlocuieşte în aceleaşi funcţii, cu dra Valentina DONICI – specialist în grup coordonare tehnică, programe, relaţii comitete tehnice.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

4


LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (ianuarie 2012) 01 11.040.20

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

SM SR EN 13867+A1:2011 Concentrate pentru hemodializă şi terapii asociate – Концентраты для гемодиализа и связанной терапии (SR EN 13867+A1:2009, IDT)

01.070 SM SR EN 1089-3:2011 Butelii transportabile de gaz. Identificarea buteliilor de gaz (cu excepţia GPL). Partea 3: Codul culorilor – Баллоны газовые транспортируемые. Идентификация газовых баллонов (кроме GPL). Часть 3: Цветовое кодирование (SR EN 1089-3:2004, IDT)

SM SR EN ISO 9713:2011 Implanturi neurochirurgicale. Pense intracraniene pentru anevrisme cu autostrîngere – Имплантаты для нейрохирургии. Самозажимные внутричерепные скобки для аневризмы (SR EN ISO 9713:2009, IDT)

01.080.20

11.060

SM SR EN 15986:2011 Simboluri utilizate în etichetarea dispozitivelor medicale . Cerinţe relative la etichetarea dispozitivelor medicale ce conţin ftalaţi – Символы, применяемые при маркировке медицинских изделий. Требования к маркировке медицинских изделий, содержащих фталаты (SR EN 15986:2011, IDT)

SM SR EN 1789+A1:2011 Vehicule medicale şi echipamentele lor. Ambulanţe rutiere – Транспорт медицинский и его оборудование. Машины скорой помощи (SR EN 1789+A1:2010, IDT)

11.040.40

11.060.10 SM SR EN 1641:2011 Medicină dentară. Dispozitive medicale pentru medicină dentară. Produse – Стоматология. Изделия медицинские стоматологические. Материалы (SR EN 1641:2010, IDT)

01.080.30 SM SR 6125:2011 Planuri şi hărţi forestiere. Semne convenţionale, culori convenţionale şi caractere de scriere – Планы и карты лесные. Условные знаки, условные цвета и шрифты надписей. (SR 6125:1996, IDT) 11

11.060.15 SM SR EN 1642:2011 Medicină dentară. Dispozitive medicale pentru medicină dentară. Implanturi dentare – Стоматология. Изделия медицинские стоматологические. Имплантаты зубные (SR EN 1642:2010, IDT)

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.040.01 SM SR EN 15986:2011 Simboluri utilizate în etichetarea dispozitivelor medicale . Cerinţe relative la etichetarea dispozitivelor medicale ce conţin ftalaţi – Символы, применяемые при маркировке медицинских изделий. Требования к маркировке медицинских изделий, содержащих фталаты (SR EN 15986:2011, IDT)

11.060.20 SM SR EN 1640:2011 Medicină dentară. Dispozitive medicale pentru medicină dentară. Echipamente – Стоматология. Изделия медицинские стоматологические. Оборудование (SR EN 1640:2010, IDT)

11.040.10

11.060.25

SM SR EN ISO 8359:2011 Concentratoare de oxigen pentru uz medical. Cerinţe de securitate – Концентраторы кислородные для медицинского применения. Требования безопасности (SR EN ISO 8359:2009, IDT)

SM SR EN 1639:2011 Medicină dentară. Dispozitive medicale pentru medicină dentară. Instrumente – Стоматология. Изделия медицинские стоматологические. Инструменты (SR EN 1639:2010, IDT)

SM SR EN ISO 11197:2011 Unităţi medicale de alimentare – Энергоблоки медицинские (SR EN ISO 11197:2009, IDT) 5


11.080.01

11.140

SM SR EN ISO 11138-2:2011 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori biologici. Partea 2: Indicatori biologici pentru sterilizarea cu oxid de etilenă – Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 2: Биологические индикаторы для стерилизации с оксидом этилена (SR EN ISO 11138-2:2009, IDT)

SM SR EN 455-2:2011 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare a proprietăţilor fizice – Перчатки медицинские одноразовые. Часть 2: Требования и испытания физических свойств (SR EN 455-2:2010, IDT) 13

SM SR EN ISO 11138-3:2011 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori biologici. Partea 3: Indicatori biologici pentru sterilizarea la căldură umedă – Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 3: Биологические индикаторы для стерилизации паром (SR EN ISO 11138-3:2009, IDT)

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.110 SM SR EN ISO 14122-1:2011 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces între două niveluri – Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 1: Выбор стационарных средств доступа между двумя уровнями (SR EN ISO 14122-1:2002, IDT)

SM SR EN ISO 11140-1:2011 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 1: Cerinţe generale – Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1: Общие требования (SR EN ISO 11140-1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 14122-2:2011 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 2: Platforme de lucru şi pasarele – Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 2: Рабочие платформы и проходы (SR EN ISO 14122-2:2002, IDT)

11.080.10 SM SR EN 13060+A2:2011 Sterilizatoare mici cu abur – Стерилизаторы паровые малые (SR EN 13060+A2:2010, IDT) SM SR EN 14180+A2:2011 Sterilizatoare pentru scopuri medicale. Sterilizatoare cu abur şi formaldehidă la temperatură joasă. Cerinţe şi încercări – Стерилизаторы медицинского назначения. Низкотемпературные паровые и формальдегидные стерилизаторы. Требования и испытания (SR EN 14180+A2:2009, IDT)

SM SR EN ISO 14122-3:2011 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 3: Scări pentru construcţii civile, scări industriale şi balustrade – Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 3: Трапы, приставные лестницы и перила (SR EN ISO 14122-3:2001, IDT)

11.080.30

13.120

SM SR EN ISO 11607-1:2011 Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 1: Cerinţe pentru materiale, sisteme de bariere sterile şi sisteme de ambalare – Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1: Требования к материалам, системам обеспечения стерильности и системам упаковки (SR EN ISO 11607-1:2009, IDT)

SM SR EN 60335-2-2:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţat prin aspirare cu apă – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-2: Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам (SR EN 60335-2-2:2010, IDT)

11.120.01

SM SR EN 60335-2-4:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-4: Частные требования к oтжимным центрифугам (SR EN 60335-2-4:2010, IDT)

SM SR EN 15986:2011 Simboluri utilizate în etichetarea dispozitivelor medicale . Cerinţe relative la etichetarea dispozitivelor medicale ce conţin ftalaţi – Символы, применяемые при маркировке медицинских изделий. Требования к маркировке медицинских изделий, содержащих фталаты (SR EN 15986:2011, IDT)

SM SR EN 60335-2-7:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-7: Частные требования к стиральным машинам (SR EN 60335-2-7:2010, IDT)

11.120.99 SM SR EN 13867+A1:2011 Concentrate pentru hemodializă şi terapii asociate – Концентраты для гемодиализа и связанной терапии (SR EN 13867+A1:2009, IDT) 6


SM SR EN 60335-2-13:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prăjit în grăsime, tigăi de prăjit şi aparate similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-13: Частные требования к фритюрницам, сковородам и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-13:2010, IDT)

SM SR EN 50194-1:2011 Aparatură electrică pentru detectarea gazelor combustibile din locuinţe. Partea 1: Metode de încercare şi cerinţe de performanţă – Приборы электрические для детектирования горючих газов в жилых помещениях. Часть 1: Методы испытаний и требования к рабочим характеристикам (SR EN 50194-1:2009, IDT)

SM SR EN 60335-2-30:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-30: Частные требования к комнатным обогревателям (SR EN 60335-2-30:2010, IDT)

17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.140.50 SM SR EN 60645-6:2011 Electroacustică. Echipamente audiometrice. Partea 6: Instrumente pentru măsurarea emisiilor otoacustice – Электроакустика. Аудиометры. Часть 6. Приборы для измерения отоакустического излучения (SR EN 60645-6:2010, IDT)

SM SR EN 60335-2-54:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-54: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat suprafeţe, pentru uz casnic, care utilizează lichide sau aburi – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-54: Частные требования к бытовым приборам для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара (SR EN 60335-2-54:2009, IDT)

17.200.20 SM SR EN 12470-1+A1:2011 Termometre medicale. Partea 1: Termometre de sticlă cu lichid metalic, cu dispozitiv de maxim – Термометры медицинские. Часть 1: Термометры стеклянные с металлической жидкостью и максимальным устройством (SR EN 12470-1+A1:2009, IDT)

SM SR EN 60335-2-109:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-109: Prescripţii particulare pentru aparate de tratare a apei prin radiaţii ultraviolete – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-109: Частные требования к приборам для обработки воды ультрафиолетовым излучением (SR EN 60335-2-109:2011, IDT)

19

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ

19.100 SM SR EN 473:2011 Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. Principii generale – Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля. Общие принципы (SR EN 473:2008, IDT)

13.280 SM SR EN 50364:2011 Limitarea expunerii umane la cîmpuri electromagnetice generate de echipamente care funcţionează în domeniul de frecvenţă de la 0 Hz pînă la 300 GHz, folosite la Supravegherea Electronică a Obiectelor (EAS), Identificarea prin Radio-frecvenţă (RFID) şi aplicaţii similare – Ограничение облучения человека электромагнитными полями от устройств, работающих в диапазоне частот от 0 Hz до 300 GHz, применяемых в электронном наблюдении за отдельными предметами (EAS), радиочастотной идентификации (RFID) и аналогичном применении (SR EN 50364:2010, IDT)

21

SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

21.060.10 SM SR EN 1515-4:2011 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 4: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor pentru echipamente sub incidenţa Directivei Echipamente sub Presiune 97/23/CE – Фланцы и их соединения. Болтовые соединения. Часть 4: Выбор болтовых соединений для оборудования, относящегося к Директиве по оборудованию под давлением 97/23/EC (SR EN 1515-4:2010, IDT)

13.320 SM SR EN 81-28:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 28: Alarmă la distanţă pentru ascensoare de persoane şi ascensoare de materiale – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Пассажирские и грузовые лифты. Часть 28: Дистанционная сигнализация на пассажирских и грузовых лифтах (SR EN 81-28:2004, IDT)

21.060.20 SM SR EN 1515-4:2011 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 4: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor pentru echipamente sub incidenţa Directivei Echipamente sub Presiune 97/23/CE 7


– Фланцы и их соединения. Болтовые соединения. Часть 4: Выбор болтовых соединений для оборудования, относящегося к Директиве по оборудованию под давлением 97/23/EC (SR EN 1515-4:2010, IDT)

lemn cu un singur arbore vertical – Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Часть 2-8: Частные требования к одношпиндельным вертикальным фрезерным станкам по дереву (SR EN 61029-2-8:2010, IDT)

23

25.140.10

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

SM SR EN 792-1+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini de asamblat elemente de asamblare mecanică nefiletate – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 1: Машины для крепления деталей без резьбы (SR EN 792-1+A1:2009, IDT)

23.020.30 SM SR EN 286-2:2011 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frînare şi circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere şi remorcilor lor – Простые сосуды, работающие под давлением, неподвергнутые пламени, предназначенные для воздуха или азота. Часть 2: Сосуды, работающие под давлением, для пневматических тормозных и вспомогательных систем автомобилей и их прицепов (SR EN 286-2:2000, IDT)

SM SR EN 792-2+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de debitat şi maşini de sertizat – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 2: Машины режущие и обжимные (SR EN 792-2+A1:2009, IDT) SM SR EN 792-5+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini de găurit rotative cu percuţie – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 5: Машины сверлильные ударно-вращательные (SR EN 792-5+A1:2009, IDT)

SM SR EN 1089-3:2011 Butelii transportabile de gaz. Identificarea buteliilor de gaz (cu excepţia GPL). Partea 3: Codul culorilor – Баллоны газовые транспортируемые. Идентификация газовых баллонов (кроме GPL). Часть 3: Цветовое кодирование (SR EN 1089-3:2004, IDT)

SM SR EN 792-7+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de polizat – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 7: Машины шлифовальные (SR EN 792-7+A1:2009, IDT)

23.040.60 SM SR EN 1515-4:2011 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 4: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor pentru echipamente sub incidenţa Directivei Echipamente sub Presiune 97/23/CE – Фланцы и их соединения. Болтовые соединения. Часть 4: Выбор болтовых соединений для оборудования, относящегося к Директиве по оборудованию под давлением 97/23/EC (SR EN 1515-4:2010, IDT)

SM SR EN 792-8+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 8: Maşini de şlefuit şi lustruit – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 8: Машины полировальные и шлифовальные (SR EN 792-8+A1:2009, IDT) SM SR EN 792-9+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de polizat pentru matriţerie – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 9: Машины шлифовальные для обработки штампов (SR EN 792-9+A1:2009, IDT)

23.060.01 SM SR EN 19:2011 Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal – Клапаны промышленные. Маркировка металлических клапанов (SR EN 19:2003, IDT)

SM SR EN 792-10+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 10: Maşini cu compresie – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 10: Машины запрессовочные (SR EN 792-10+A1:2009, IDT)

23.060.30 SM SR EN 1984:2011 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar, de oţel – Клапаны промышленные. Стальные задвижки (SR EN 1984:2010, IDT) 25

SM SR EN 792-11+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 11: Maşini de tăiat prin ronţăire şi forfecare – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 11: Ножницы вырубные и ножевые (SR EN 792-11+A1:2009, IDT)

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.080.20

SM SR EN 792-12+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 12: Maşini de debitat tip ferăstrău circular, tip ferăstrău

SM SR EN 61029-2-8:2011 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru maşini de frezat 8


неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 8: Машины полировальные и шлифовальные (SR EN 792-8+A1:2009, IDT)

oscilant şi tip ferăstrău alternativ – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 12: Пилы малогабаритные дисковые колебательного и вазвратно-поступательного действия (SR EN 792-12+A1:2009, IDT)

SM SR EN 792-9+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de polizat pentru matriţerie – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 9: Машины шлифовальные для обработки штампов (SR EN 792-9+A1:2009, IDT)

SM SR EN 792-13+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 13: Maşini portative de asamblat pentru acţionarea elementelor de fixare – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 13: Машины для забивания крепежных средств (SR EN 792-13+A1:2009, IDT)

SM SR EN 792-10+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 10: Maşini cu compresie – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 10: Машины запрессовочные (SR EN 792-10+A1:2009, IDT)

25.140.20 SM SR EN 61029-2-1:2011 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare cu batiu – Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Часть 2-1: Частные требования к циркулярным пилам (SR EN 61029-2-1:2010, IDT)

SM SR EN 792-11+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 11: Maşini de tăiat prin ronţăire şi forfecare – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 11: Ножницы вырубные и ножевые (SR EN 792-11+A1:2009, IDT)

SM SR EN 61029-2-8:2011 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru maşini de frezat lemn cu un singur arbore vertical – Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Часть 2-8: Частные требования к одношпиндельным вертикальным фрезерным станкам по дереву (SR EN 61029-2-8:2010, IDT) 25.140.99

SM SR EN 792-12+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 12: Maşini de debitat tip ferăstrău circular, tip ferăstrău oscilant şi tip ferăstrău alternativ – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 12: Пилы малогабаритные дисковые колебательного и вазвратно-поступательного действия (SR EN 792-12+A1:2009, IDT)

SM SR EN 792-1+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini de asamblat elemente de asamblare mecanică nefiletate – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 1: Машины для крепления деталей без резьбы (SR EN 792-1+A1:2009, IDT)

SM SR EN 792-13+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 13: Maşini portative de asamblat pentru acţionarea elementelor de fixare – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 13: Машины для забивания крепежных средств (SR EN 792-13+A1:2009, IDT)

SM SR EN 792-2+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de debitat şi maşini de sertizat – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 2: Машины режущие и обжимные (SR EN 792-2+A1:2009, IDT)

25.160.10 SM SR EN 287-1:2011 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri – Квалификация сварщиков. Cварка плавлением. Часть 1. Стали (SR EN 287-1:2004, IDT) 25.180.10

SM SR EN 792-5+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini de găurit rotative cu percuţie – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 5: Машины сверлильные ударно-вращательные (SR EN 792-5+A1:2009, IDT)

SM SR EN 60519-7:2011 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 7: Prescripţii particulare pentru instalaţii cu fascicul de electroni – Безопасность электротермических установок. Часть 7: Частные требования к установкам с электронно-лучевыми пушками (SR EN 60519-7:2009, IDT)

SM SR EN 792-7+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de polizat – Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 7: Машины шлифовальные (SR EN 792-7+A1:2009, IDT)

27

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.200

SM SR EN 792-8+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 8: Maşini de şlefuit şi lustruit – Машины ручные

SM SR EN 1252-1:2011 Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai mici de minus 80 °C – 9


halogeni şi cu întîrziere la propagarea flăcării – Кабели связи. Часть 2-26: Общие правила проектирования и конструирования. Безгалогенные изоляционные компаунды с замедленным распространением пламени (SR EN 50290-2-26:2003, IDT)

Сосуды криогенные. Материалы. Часть 1: Требования в отношении ударной вязкости при температурах ниже минус 80 °C (SR EN 1252-1:2002, IDT) 29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

SM SR EN 50290-2-27:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-27: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri pentru mantale termoplastice fără halogeni şi cu întîrziere la propagarea flăcării – Кабели связи. Часть 2-27: Общие правила проектирования и конструирования. Безгалогенные термопластические оболочные компаунды с замедленным распространением пламени (SR EN 50290-2-27:2003, IDT)

29.020 SM SR EN 61547:2011 Echipamente pentru iluminat de uz general. Cerinţe privind imunitatea CEM – Оборудование для освещения общего применения. Требования к помехоустойчивости ЭМС (SR EN 61547:2010, IDT) 29.035.20

SM SR EN 50290-2-29:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-29: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polietilenă (PE) reticulată pentru izolaţii – Кабели связи. Часть 2-29: Общие правила проектирования и конструирования. Изоляция из сетчатого полиэтилена (SR EN 50290-2-29:2003, IDT)

SM SR EN 50290-2-20:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-20: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Generalităţi – Кабели связи. Часть 2-1: Общие правила проектирования и конструирования. Общие положения (SR EN 50290-2-20:2002, IDT)

SM SR EN 50290-2-30:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-30: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Poli(tetrafluoretilenă hexafluorpropilenă) (FEP) pentru izolaţii şi mantale – Кабели связи. Часть 2-30: Общие правила проектирования и конструирования. Поли(тетрафлуороэтилен-гексафлоропропиленовая) изоляция и оболочка (SR EN 50290-2-30:2004, IDT)

SM SR EN 50290-2-21:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-21: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru izolaţii – Кабели связи. Часть 2-21: Общие правила проектирования и конструирования. Поливинилхлоридные (PVC) изоляционные компаунды (SR EN 50290-2-21:2002, IDT) SM SR EN 50290-2-22:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-22: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru mantale – Кабели связи. Часть 2-22: Общие правила проектирования и конструирования. Поливинилхлоридные (PVC) оболочные компаунды (SR EN 50290-2-22:2002, IDT)

29.060.20 SM SR EN 60702-1:2011 Cabluri cu izolaţie minerală şi terminalele lor de tensiune nominală pînă la 750 V. Partea 1: Cabluri – Кабели с минеральной изоляцией и их концевые заделки на номинальное напряжение не более 750 V. Часть 1: Кабели (SR EN 60702-1:2003, IDT)

SM SR EN 50290-2-23:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-23: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polietilenă pentru izolaţii – Кабели связи. Часть 2-23: Общие правила проектирования и конструирования. Полиэтиленовая изоляция (SR EN 50290-2-23:2002, IDT)

SM SR EN 60702-2:2011 Cabluri cu izolaţie minerală şi terminalele lor de tensiune nominală pînă la 750 V. Partea 2: Terminale – Кабели с минеральной изоляцией и их концевые заделки на номинальное напряжение не более 750 V. Часть 2: Концевые заделки (SR EN 60702-2:2003, IDT)

SM SR EN 50290-2-24:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-24: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polietilenă pentru mantale – Кабели связи. Часть 2-24: Общие правила проектирования и конструирования. Полиэтиленовая оболочка (SR EN 50290-2-24:2002, IDT)

29.120.01 SM SR EN 60335-2-97:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-97: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare a obloanelor, copertinelor, jaluzelelor şi echipamente de rulare similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-97: Частные требования к приводам для свертывающихся ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования (SR EN 60335-2-97:2007, IDT)

SM SR EN 50290-2-25:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-25: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polipropilenă pentru izolaţii – Кабели связи. Часть 2-25: Общие правила проектирования и конструирования. Полипропиленовая изоляция (SR EN 50290-2-25:2003, IDT)

29.120.10 SM SR EN 50085-2-2:2011 Sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate

SM SR EN 50290-2-26:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-26: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri pentru izolaţii fără 10


prevăzute pentru a fi montate sub podea, încastrate în podea sau pe podea – Системы кабельных коробов и каналов для электрических установок. Часть 2-2: Частные требования к системам кабельных коробов и системам кабельных каналов, предназначенным для установки под полом, заподлицо с полом или на полу (SR EN 50085-2-2:2009, IDT)

29.130.20 SM SR EN 60947-3:2011 Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare şi unităţi combinate cu siguranţe fuzibile – Аппаратура низковольтная. Часть 3: Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и блоки предохранителей (SR EN 60947-3:2009, IDT)

SM SR EN 50085-2-3:2011 Sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru sisteme de jgheaburi cu fante destinate instalaţiilor din dulapuri – Системы кабельных коробов и каналов для электрических установок. Часть 2-3: Частные требования к системам кабельных коробов для установок в распределительных шкафах (SR EN 50085-2-3:2011, IDT)

29.130.30 SM SR EN 61439-2:2011 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Ansambluri de aparataj (de comutaţie şi de comandă) de putere – Аппаратура низковольтная комплектная. Часть 2: Аппаратура комплектная (коммутационная и управления) силовая (SR EN 61439-2:2010, IDT)

SM SR EN 50085-2-4:2011 Sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru coloane şi minicoloane – Системы кабельных коробов и каналов для электрических установок. Часть 2-4: Частные требования к сервисным полюсам и сервисным стойкам (SR EN 50085-2-4:2010, IDT)

29.140.01 SM SR EN 61547:2011 Echipamente pentru iluminat de uz general. Cerinţe privind imunitatea CEM – Оборудование для освещения общего применения. Требования к помехоустойчивости ЭМС (SR EN 61547:2010, IDT) 29.160.01

SM SR EN 50520:2011 Plăci şi benzi de acoperire pentru protecţia şi semnalarea amplasării cablurilor îngropate sau a conductelor îngropate în instalaţiile subterane – Пластины и ленты покрывающие для защиты и предупреждения о наличии подземных кабелей или закрытых трубопроводов в подземных установках (SR EN 50520:2010, IDT)

SM SR EN 60034-1:2011 Maşini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale şi caracteristici de funcţionare – Машины электрические вращающиеся. Часть 1: Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики (SR EN 60034-1:2011, IDT) 33

SM SR EN 60670-23:2011 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 23: Prescripţii particulare pentru cutii şi carcase instalate în podea – Кожухи и оболочки для электрической арматуры бытовых и аналогичных электрических установок. Часть 23: Частные требования к кожухам и оболочкам, установленным в полу (SR EN 60670-23:2009, IDT)

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

33.100.01 SM SR EN 50364:2011 Limitarea expunerii umane la cîmpuri electromagnetice generate de echipamente care funcţionează în domeniul de frecvenţă de la 0 Hz pînă la 300 GHz, folosite la Supravegherea Electronică a Obiectelor (EAS), Identificarea prin Radio-frecvenţă (RFID) şi aplicaţii similare – Ограничение облучения человека электромагнитными полями от устройств, работающих в диапазоне частот от 0 Hz до 300 GHz, применяемых в электронном наблюдении за отдельными предметами (EAS), радиочастотной идентификации (RFID) и аналогичном применении (SR EN 50364:2010, IDT)

29.120.40 SM SR EN 60947-3:2011 Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare şi unităţi combinate cu siguranţe fuzibile – Аппаратура низковольтная. Часть 3: Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и блоки предохранителей (SR EN 60947-3:2009, IDT) 29.120.50

33.100.10

SM SR EN 60269-4:2011 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire utilizate pentru protecţia dispozitivelor cu semiconductoare – Предохранители плавкие низковольтные. Часть 4: Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты полупроводниковых устройств (SR EN 60269-4:2010, IDT)

SM SR EN 55011:2011 Echipamente industriale, ştiinţifice şi medicale. Caracteristici de perturbaţii de radiofrecvenţă. Limite şi metode de măsurare – Промышленное, научное и медицинское оборудование. Характеристики радиочастотных помех. Предельные значения и методы измерения (SR EN 55011:2010, IDT) 11


cablu. Cabluri de conectare de interior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz pînă la 1 000 MHz – Кабели коаксиальные. Часть 2-1: Групповые технические условия для кабелей, применяемых в кабельных распределительных сетях. Кабели внутренние соединительные для систем, работающих при 5 МHz – 1 000 МHz (SR EN 50117-2-1:2006, IDT)

SM SR EN 55103-1:2011 Compatibilitate electromagnetică. Standard de familie de produse pentru aparate de uz profesional audio, video, audiovizuale şi de comandă a luminilor pentru spectacole. Partea 1: Emisie – Электромагнитная совместимость. Стандарт на семейство изделий для профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления освещенности сцен. Часть 1: Помехоэмиссия (SR EN 55103-1:2010, IDT)

SM SR EN 50117-2-2:2011 Cabluri coaxiale. Partea 2-2: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de exterior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz pînă la 1 000 MHz – Кабели коаксиальные. Часть 2-1: Групповые технические условия для кабелей, применяемых в кабельных распределительных сетях. Кабели внешние соединительные для систем, работающих при 5 МHz – 1 000 МHz (SR EN 50117-2-2:2005, IDT)

SM SR EN 55103-2:2011 Compatibilitate electromagnetică. Standard de familie de produse pentru aparate de uz profesional audio, video, audiovizuale şi de comandă a luminilor pentru spectacole. Partea 2: Imunitate – Электромагнитная совместимость. Стандарт на семейство изделий для профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления освещенности сцен. Часть 2: Помехоустойчивость (SR EN 55103-2:2010, IDT)

SM SR EN 50117-2-3:2011 Cabluri coaxiale. Partea 2-3: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de distribuţie şi cabluri de transport pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz pînă la 1 000 MHz – Кабели коаксиальные. Часть 2-1: Групповые технические условия для кабелей, применяемых в кабельных распределительных сетях. Кабели распределительные и магистральные для систем, работающих при 5 МHz – 1 000 МHz (SR EN 50117-2-3:2005, IDT)

SM SR EN 61000-3-3:2011 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-3: Limite. Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a flickerului în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente avînd un curent nominal ≤ 16 A pe fază şi care nu sînt supuse unor restricţii de conectare – Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Предельные значения. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения для оборудования с номинальным током ≤ 16 А в одной фазе и не подлежащему условному соединению (SR EN 61000-3-3:2009, IDT)

SM SR EN 50117-2-4:2011 Cabluri coaxiale. Partea 2-4: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de interior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz pînă la 3 000 MHz – Кабели коаксиальные. Часть 2-4: Групповые технические условия для кабелей, применяемых в кабельных распределительных сетях. Кабели внутренние соединительные для систем, работающих при 5 МHz – 3 000 МHz (SR EN 50117-2-4:2005, IDT)

SM SR EN 61000-6-3:2011 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-3: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate – Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 63: Общие стандарты. Стандарт на помехоэмиссию для окружающей среды жилых, коммерческих и слабо-индустриализованных зон (SR EN 61000-6-3:2007, IDT)

SM SR EN 50117-2-5:2011 Cabluri coaxiale. Partea 2-5: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de exterior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz pînă la 3 000 MHz – Кабели коаксиальные. Часть 2-5: Групповые технические условия для кабелей, применяемых в кабельных распределительных сетях. Кабели внешние соединительные для систем, работающих при 5 МHz – 3 000 МHz (SR EN 50117-2-5:2005, IDT)

SM SR EN 61000-6-4:2011 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-4: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile industriale – Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4: Общие стандарты. Стандарт на помехоэмиссию для окружающей среды индустриальных зон (SR EN 61000-6-4:2007, IDT)

SM SR EN 50117-3-1:2011 Cabluri coaxiale. Partea 3-1: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în aplicaţii de telecomunicaţii. Cabluri de dimensiuni mici (miniaturale) utilizate în sistemele de comunicaţii digitale – Кабели коаксиальные. Часть 3-1: Групповые технические условия для кабелей, используемых в системе телесвязи. Миниатюризированные кабели, используемые в цифровых системах связи (SR EN 50117-3-1:2003, IDT)

SM SR EN 61547:2011 Echipamente pentru iluminat de uz general. Cerinţe privind imunitatea CEM – Оборудование для освещения общего применения. Требования к помехоустойчивости ЭМС (SR EN 61547:2010, IDT) 33.120.10 SM SR EN 50117-2-1:2011 Cabluri coaxiale. Partea 2-1: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin 12


SM SR EN 50288-7:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 7: Specificaţie intermediară pentru cabluri pentru aparatură de măsurat şi de control – Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 7: Групповые технические условия для кабелей измерительных приборов и приборов управления (SR EN 50288-7:2006, IDT)

SM SR EN 50117-4-1:2011 Cabluri coaxiale. Partea 4-1: Specificaţie intermediară pentru cablurile destinate sistemelor de cablare BCT în conformitate cu EN 50173. Cabluri de conectare de interior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz pînă la 3 000 MHz – Кабели коаксиальные. Часть 4-1: Групповые технические условия для кабелей для каблирования BCT в соответствии с EN 50173. Кабели внутренние соединительные для систем, работающих при 5 МHz – 3 000 МHz (SR EN 50117-4-1:2009, IDT)

SM SR EN 50290-2-1:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-1: Reguli comune de concepţie şi construcţie – Кабели связи. Часть 2-1: Общие правила проектирования и конструирования (SR EN 50290-2-1:2005, IDT)

SM SR EN 50288-5-1:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri – Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 5-1: Групповые технические условия для экранированных кабелей с характеристиками до 250 МHz. Горизонтальные и вертикальные кабели для зданий (SR EN 50288-5-1:2004, IDT)

SM SR EN 50290-2-20:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-20: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Generalităţi – Кабели связи. Часть 2-20: Общие правила проектирования и конструирования. Общие положения (SR EN 50290-2-20:2002, IDT) SM SR EN 50290-2-21:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-21: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru izolaţii – Кабели связи. Часть 2-21: Общие правила проектирования и конструирования. Поливинилхлоридные (PVC) изоляционные компаунды (SR EN 50290-2-21:2002, IDT)

SM SR EN 50288-5-2:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare – Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 5-2: Групповые технические условия для экранированных кабелей с характеристиками до 250 МHz. Кабели для рабочей зоны и кабели для присоединения (SR EN 50288-5-2:2004, IDT)

SM SR EN 50290-2-22:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-22: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru mantale – Кабели связи. Часть 2-22: Общие правила проектирования и конструирования. Поливинилхлоридные (PVC) оболочные компаунды (SR EN 50290-2-22:2002, IDT)

SM SR EN 50288-6-1:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii pînă la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri – Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 6-1: Групповые технические условия для неэкранированных кабелей с характеристиками до 250 МHz. Горизонтальные и вертикальные кабели для зданий (SR EN 50288-6-1:2004, IDT)

SM SR EN 50290-2-23:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-23: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polietilenă pentru izolaţii – Кабели связи. Часть 2-23: Общие правила проектирования и конструирования. Полиэтиленовая изоляция (SR EN 50290-2-23:2002, IDT) SM SR EN 50290-2-24:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-24: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polietilenă pentru mantale – Кабели связи. Часть 2-24: Общие правила проектирования и конструирования. Полиэтиленовая оболочка (SR EN 50290-2-24:2002, IDT)

SM SR EN 50288-6-2:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii pînă la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare – Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 6-2: Групповые технические условия для неэкранированных кабелей с характеристиками до 250 МHz. Кабели для рабочей зоны и кабели для присоединения (SR EN 50288-6-2:2004, IDT)

SM SR EN 50290-2-25:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-25: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polipropilenă pentru izolaţii – Кабели связи. Часть 2-25: Общие правила проектирования и конструирования. Полипропиленовая изоляция (SR EN 50290-2-25:2003, IDT) SM SR EN 50290-2-26:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-26: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri pentru izolaţii fără halogeni şi cu întîrziere la propagarea flăcării – Кабели 13


связи. Часть 2-26: Общие правила проектирования и конструирования. Безгалогенные изоляционные компаунды с замедленным распространением пламени (SR EN 50290-2-26:2003, IDT)

SM SR EN 50407-1:2011 Cabluri multipereche utilizate în reţele de telecomunicaţii cu acces digital cu rată mare de biţi. Partea 1: Cabluri exterioare – Кабели многопарные, применяемые в сетях связи с цифровым доступом с высокой скоростью передачи битов. Часть 1: Кабели наружные (SR EN 50407-1:2004, IDT)

SM SR EN 50290-2-27:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-27: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri pentru mantale termoplastice fără halogeni şi cu întîrziere la propagarea flăcării – Кабели связи. Часть 2-27: Общие правила проектирования и конструирования. Безгалогенные термопластические оболочные компаунды с замедленным распространением пламени (SR EN 50290-2-27:2003, IDT)

SM SR EN 50441-1:2011 Cabluri pentru instalaţii rezidenţiale de telecomunicaţii de interior. Partea 1: Cabluri neecranate - Clasa 1 – Кабели для внутренних установок связи в жилых помещениях. Часть 1: Неэкранированные кабели Степень 1 (SR EN 50441-1:2006, IDT)

SM SR EN 50290-2-28:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-28: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de umplutură pentru cabluri umplute – Кабели связи. Часть 2-28: Общие правила проектирования и конструирования. Наполняющие компаунды для наполненных кабелей (SR EN 50290-2-28:2003, IDT)

SM SR EN 50441-2:2011 Cabluri pentru instalaţii rezidenţiale de telecomunicaţii de interior. Partea 2: Cabluri ecranate - Clasa 2 – Кабели для внутренних установок связи в жилых помещениях. Часть 2: Экранированные кабели - Степень 2 (SR EN 50441-2:2006, IDT)

SM SR EN 50290-2-29:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-29: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polietilenă (PE) reticulată pentru izolaţii – Кабели связи. Часть 2-29: Общие правила проектирования и конструирования. Изоляция из сетчатого полиэтилена (SR EN 50290-2-29:2003, IDT)

SM SR EN 50441-3:2011 Cabluri pentru instalaţii rezidenţiale de telecomunicaţii de interior. Partea 3: Cabluri ecranate - Clasa 3 – Кабели для внутренних установок связи в жилых помещениях. Часть 3: Экранированные кабели - Степень 3 (SR EN 50441-3:2006, IDT)

SM SR EN 50290-2-30:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-30: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Poli(tetrafluoretilenă hexafluorpropilenă) (FEP) pentru izolaţii şi mantale – Кабели связи. Часть 2-30: Общие правила проектирования и конструирования. Поли(тетрафлуороэтилен-гексафлоропропиленовая) изоляция и оболочка (SR EN 50290-2-30:2004, IDT)

SM SR EN 50288-1:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 1: Specificaţie generică – Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 1: Общие технические условия (SR EN 50288-1:2004, IDT)

33.120.20

SM SR EN 50288-2-1:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri – Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 2-1: Групповые технические условия для экранированных кабелей с характеристиками до 100 МHz. Горизонтальные и вертикальные кабели для зданий (SR EN 50288-2-1:2004, IDT)

SM SR EN 50290-4-1:2011 Cabluri de comunicaţii. Partea 4-1: Consideraţii generale privind utilizarea cablurilor. Condiţii de mediu şi aspecte de securitate – Кабели связи. Часть 4-1: Общие соображения по использованию кабелей. Условия окружающей среды и аспекты безопасности (SR EN 50290-4-1:2003, IDT) SM SR EN 50406-1:2011 Cabluri multipereche pentru utilizatorul final utilizate în reţele de telecomunicaţii cu rată mare de biţi. Partea 1: Cabluri aeriene – Кабели многопарные для конечного потребителя, применяемые в сетях связи с высокой скоростью передачи битов. Часть 1: Воздушные кабели (SR EN 50406-1:2005, IDT)

SM SR EN 50288-2-2:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare – Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 2-2: Групповые технические условия для экранированных кабелей с характеристиками до 100 МHz. Кабели для рабочей зоны и кабели для присоединения (SR EN 50288-2-2:2004, IDT)

SM SR EN 50406-2:2011 Cabluri multipereche pentru utilizatorul final utilizate în reţele de telecomunicaţii cu rată mare de biţi. Partea 2: Cabluri pentru instalare în conducte şi cabluri îngropate – Кабели многопарные для конечного потребителя, применяемые в сетях связи с высокой скоростью передачи битов. Часть 2: Кабели для прокладки в трубопроводах и подземные кабели (SR EN 50406-2:2005, IDT) 14


условия на методы испытаний. Часть 1-4: Методы электрических испытаний. Сопротивление изоляции (SR EN 50289-1-4:2003, IDT)

SM SR EN 50288-3-1:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii pînă la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri – Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 3-1: Групповые технические условия для неэкранированных кабелей с характеристиками до 100 МHz. Горизонтальные и вертикальные кабели для зданий (SR EN 50288-3-1:2004, IDT)

43

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

43.160 SM SR EN 1789+A1:2011 Vehicule medicale şi echipamentele lor. Ambulanţe rutiere – Транспорт медицинский и его оборудование. Машины скорой помощи (SR EN 1789+A1:2010, IDT)

SM SR EN 50288-3-2:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii pînă la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare – Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 3-2: Групповые технические условия для неэкранированных кабелей с характеристиками до 100 МHz. Кабели для рабочей зоны и кабели для присоединения (SR EN 50288-3-2:2004, IDT)

53

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

53.020.20 SM SR EN 13135-1+A1:2011 Instalaţii de ridicat. Echipament. Partea 1: Echipament electrotehnic – Краны. Оборудование. Часть 1: Электротехническое оборудование (SR EN 13135-1+A1:2010, IDT)

SM SR EN 50288-4-1:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 600 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri – Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 4-1: Групповые технические условия для экранированных кабелей с характеристиками до 600 МHz. Горизонтальные и вертикальные кабели для зданий (SR EN 50288-4-1:2004, IDT)

SM SR EN 13135-2+A1:2011 Instalaţii de ridicat. Echipament. Partea 2: Echipament neelectrotehnic – Краны. Оборудование. Часть 2: Неэлектротехническое оборудование (SR EN 13135-2+A1:2011, IDT) 53.020.99 SM SR EN 1808+A1:2011 Cerinţe de securitate pentru platformele suspendate la niveluri variabile. Calcule de proiectare, criterii de stabilitate, execuţie. Încercări – Требования безопасности к разноуровневым подвесным платформам. Проектный расчет, критерии устойчивости, конструкция. Испытания (SR EN 1808+A1:2010, IDT)

SM SR EN 50288-4-2:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 600 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare – Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 4-2: Групповые технические условия для экранированных кабелей с характеристиками до 600 МHz. Кабели для рабочей зоны и кабели для присоединения (SR EN 50288-4-2:2004, IDT)

53.060 SM SR EN 1175-2+A1:2011 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 2: Cerinţe generale pentru cărucioarele acţionate cu motor cu ardere internă – Безопасность промышленных тележек. Электрические требования. Часть 2: Основные требования к тележкам с приводом от двигателя внутреннего сгорания (SR EN 1175-2+A1:2011, IDT)

SM SR EN 50289-1-3:2011 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 1-3: Metode de încercări electrice. Rigiditate dielectrică – Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 1-3: Методы электрических испытаний. Диэлектрическая прочность (SR EN 50289-1-3:2003, IDT)

77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.140.30 SM SR EN 10028-2:2011 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri nealiate şi aliate cu caracteristici specificate la temperatură ridicată – Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением.

SM SR EN 50289-1-4:2011 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 1-4: Metode de încercări electrice. Rezistenţă de izolaţie – Кабели связи. Технические 15


Часть 2: Нелегированные и легированные стали с установленными свойствами при повышенной температуре (SR EN 10028-2:2009, IDT)

SM SR EN 10028-5:2011 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină laminate termomecanic – Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 5: Свариваемые термомеханически обработанные мелкозернистые стали (SR EN 10028-5:2009, IDT)

SM SR EN 10028-3:2011 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, normalizate – Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 3: Нормализованные свариваемые мелкозернистые стали (SR EN 10028-3:2009, IDT)

SM SR EN 10028-6:2011 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, călite şi revenite – Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 6: Cвариваемые закаленные и отпущенные мелкозернистые стали (SR EN 10028-6:2009, IDT)

SM SR EN 10028-4 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută – Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 4: Стали легированные никелем с установленными свойствами при низкой температуре (SR EN 10028-4:2009, IDT)

83

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

83.140.10

SM SR EN 10028-5:2011 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină laminate termomecanic – Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 5: Свариваемые термомеханически обработанные мелкозернистые стали (SR EN 10028-5:2009, IDT)

SM SR EN 1013-1:2011 Plăci profilate transparente de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 1: Condiţii generale şi metode de încercare - Листы светопропускающие профилированные пластмассовые для однослойного покрытия крыш. Часть 1: Общие требования и методы испытаний (SR EN 1013-1:2001, IDT)

SM SR EN 10028-6:2011 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, călite şi revenite – Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 6: Cвариваемые закаленные и отпущенные мелкозернистые стали (SR EN 10028-6:2009, IDT)

91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

77.140.50

91.010.30

SM SR EN 10028-2:2011 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri nealiate şi aliate cu caracteristici specificate la temperatură ridicată – Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 2: Нелегированные и легированные стали с установленными свойствами при повышенной температуре (SR EN 10028-2:2009, IDT)

SM SR EN 1991-1-3:2011 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zăpadă – Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки. (SR EN 1991-1-3:2005, IDT) 91.060.40 SMV EN 1858+A1:2012 Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli şi cu mai mulţi pereţi – Трубы дымовые. Составные части. Дымовентиляционные бетонные блоки (EN 1858:2008+A1:2011, IDT)

SM SR EN 10028-3:2011 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, normalizate – Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 3: Нормализованные свариваемые мелкозернистые стали (SR EN 10028-3:2009, IDT)

91.060.50 SM SR EN 1191:2011 Ferestre şi uşi. Rezistenţa la închidere şi deschidere repetată. Metodă de încercare – Окна и двери. Сопротивление повторному открыванию и закрыванию. Метод испытания (SR EN 1191:2001, IDT)

SM SR EN 10028-4 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută – Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 4: Стали легированные никелем с установленными свойствами при низкой температуре (SR EN 10028-4:2009, IDT)

SM SR EN 60335-2-97:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-97: Prescripţii particulare pentru 16


mecanisme de acţionare a obloanelor, copertinelor, jaluzelelor şi echipamente de rulare similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-97: Частные требования к приводам для свертывающихся ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования (SR EN 60335-2-97:2007, IDT)

SM SR EN 81-28:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 28: Alarmă la distanţă pentru ascensoare de persoane şi ascensoare de materiale – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Пассажирские и грузовые лифты. Часть 28: Дистанционная сигнализация на пассажирских и грузовых лифтах (SR EN 81-28:2004, IDT)

91.100.30 SM SR 13536:2011 Evaluarea agresivităţii apei, solului şi gazelor asupra betonului. Prelevarea şi analizarea eşantioanelor de apă şi sol – Оценка агрессивности воды, почвы и газа на бетон. Отбор проб и анализ воды и почвы (SR 13536:2009, IDT)

SM SR EN 81-58:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Examinare şi încercări. Partea 58: Încercarea de rezistenţă la foc a uşilor de palier – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Обследование и испытания. Часть 58: Испытание на огнестойкость дверей шахт лифтов (SR EN 81-58:2004, IDT)

SMV EN 1858+A1:2012 Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli şi cu mai mulţi pereţi – Трубы дымовые. Составные части. Дымовентиляционные бетонные блоки (EN 1858:2008+A1:2011, IDT)

SM SR EN 81-72:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii partriculare pentru ascensoare de persoane şi materiale. Partea 72: Ascensoare de pompieri – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные применения пассажирских и грузовых лифтов. Часть 72: Лифты для пожарных (SR EN 81-72:2004, IDT)

91.120.25 SM SR EN 1013-4:2011 Plăci profilate transparente de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 4: Cerinţe specifice, metode de încercare şi performanţe pentru plăci de policarbonat (PC) – Листы светопропускающие профилированные пластмассовые для однослойного покрытия крыш. Часть 4: Частные требования и методы испытаний из поликарбоната (SR EN 1013-4:2000, IDT)

SM SR EN 12158-1+A1:2011 Ascensoare de materiale pentru construcţii. Partea1: Ascensoare de materiale pentru construcţii cu platforme accesibile – Подъемники строительные грузовые. Часть 1: Подъемники с доступными платформами (SR EN 12158-1+A1:2011, IDT)

SM SR EN 1013-5:2011 Plăci profilate transparente de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 5: Cerinţe specifice, metode de încercare şi performanţe pentru plăci de polimetilmetacrilat (PMMA) – Листы светопропускающие профилированные пластмассовые для однослойного покрытия крыш. Часть 5: Частные требования и методы испытаний из полиметилметакрилата (SR EN 1013-5:2000, IDT)

SM SR EN 12158-2+A1:2011 Ascensoare de materiale pentru construcţii. Partea 2: Ascensoare înclinate cu dispozitive de transport sarcini fără accesul persoanelor – Подъемники строительные грузовые. Часть 2: Наклонные подъемники с недоступными приспособлениями для переноски груза (SR EN 12158-2+A1:2011, IDT) 91.220 SM SR EN 12629-2+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 2: Maşini pentru fabricat blocheţi – Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 2: Машины для изготовления строительных блоков (SR EN 12629-2+A1:2011, IDT)

91.140.60 SM SR 10898:2011 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie – Водоснабжениe и канализация. Терминология (SR 10898:2005, IDT) 91.140.90

SM SR EN 12629-4+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 4: Maşini pentru fabricat ţigle din beton – Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 4: Машины для изготовления бетонной кровельной черепицы (SR EN 12629-4+A1:2011, IDT)

SM SR EN 81-21:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane şi de materiale în clădiri existente – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Пассажирские и грузовые лифты. Часть 21: Новые пассажирские и грузовые лифты в существующих зданиях (SR EN 81-21:2010, IDT) 17


93

Частные требования к холодильным приборам, мороженицам и устройствам для приготовления льда (SR EN 60335-2-24:2010, IDT)

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.080.10 97.040.50 SM SR EN 13020+A1:2011 Maşini pentru tratarea suprafeţei rutiere. Cerinţe de securitate – Машины для обработки дорожного покрытия. Требования безопасности (SR EN 13020+A1:2010, IDT) 97

SM SR EN 60335-2-13:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prăjit în grăsime, tigăi de prăjit şi aparate similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-13: Частные требования к фритюрницам, сковородам и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-13:2010, IDT)

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВOЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.060 97.030 SM SR EN 60335-2-4:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-4: Частные требования к oтжимным центрифугам (SR EN 60335-2-4:2010, IDT)

SM SR EN 50106:2011 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Reguli particulare pentru încercările de lot referitoare la aparatele din domeniul de aplicare al EN 60335-1 – Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные правила для стандартных испытаний приборов, подпадающих под область применения EN 60335-1 (SR EN 50106:2009, IDT)

SM SR EN 60335-2-7:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-7: Частные требования к стиральным машинам (SR EN 60335-2-7:2010, IDT)

SM SR EN 60335-2-109:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-109: Prescripţii particulare pentru aparate de tratare a apei prin radiaţii ultraviolete – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-109: Частные требования к приборам для обработки воды ультрафиолетовым излучением (SR EN 60335-2-109:2011, IDT)

97.080 SM SR EN 60335-2-2:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţat prin aspirare cu apă – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-2: Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам (SR EN 60335-2-2:2010, IDT)

97.040.20 SM SR EN 30-1-2:2011 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-2: Securitate. Aparate cu cuptoare şi/sau grătare cu convecţie forţată – Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-2: Безопасность. Приборы с печами и/или грилями с принудительной конвекцией (SR EN 30-1-2:2002, IDT)

SM SR EN 60335-2-69:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-69: Prescripţii particulare pentru aspiratoare care funcţionează în prezenţa apei sau uscat, inclusiv perii cu motor, pentru uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-69: Частные требования к пылесосам для сухой и влажной чистки, включая щетки с электроприводом, для коммерческого использования (SR EN 60335-2-69:2009, IDT)

SM SR EN 30-2-2:2011 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-2: Utilizarea raţională a energiei. Aparate cu cuptoare şi/sau grătare cu convecţie forţată - Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 22: Рациональное использование энергии. Приборы с печами и/или грилями с принудительной конвекцией (SR EN 30-2-2:2002, IDT)

SM SR EN 60335-2-72:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-72: Prescripţii particulare pentru maşini automate de prelucrare a podelei, pentru uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-72: Частные требования к автоматическим машинам для обработки пола, для коммерческого использования (SR EN 60335-2-72:2009, IDT)

97.040.30 SM SR EN 60335-2-24 :2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-24: Prescripţii particulare pentru aparate frigorifice, aparate de preparat îngheţată şi aparate de fabricat gheaţă – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-24: 18


temporizate – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7: Частные требования к таймерам и выключателям с часовым механизмом (SR EN 60730-2-7:2011, IDT)

97.100.10 SM SR EN 60335-2-30:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-30: Частные требования к комнатным обогревателям (SR EN 60335-2-30:2010, IDT)

SM SR EN 60730-2-9:2011 Dispozitive de comandă automată a aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă termosensibile – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9: Частные требования к термочувствительным устройствам управления (SR EN 60730-2-9:2011, IDT)

97.100.20 SM SR EN 621:2011 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât locuinţele, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, fără ventilator, pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere Теплогенераторы газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 kW без вентилятора для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания (SR EN 621:2010, IDT)

SM SR EN 60730-2-15:2011 Dispozitive de comandă automate a aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru dispozitive automate de comandă de detectare a debitului de aer, a debitului de apă şi a nivelului de apă – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-15: Частные требования к автоматическим электрическим контрольным устройствам чувствительным к расходу воздуха, расходу воды и уровню воды (SR EN 60730-2-15:2010, IDT)

97.120 SM SR EN 50491-3:2011 Cerinţe generale pentru sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi sisteme de control şi automatizare a clădirilor (BACS). Partea 3: Cerinţe de securitate electrică – Общие требования к электронным системам для жилых домов и зданий (HBES) и системам управления и автоматизации зданий (BACS). Часть 3: Требования к электрической безопасности (SR EN 50491-3:2010, IDT)

97.180 SM SR EN 60335-2-54:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-54: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat suprafeţe, pentru uz casnic, care utilizează lichide sau aburi – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-54: Частные требования к бытовым приборам для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара (SR EN 60335-2-54:2009, IDT)

SM SR EN 60730-2-7:2011 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru programatoare şi întreruptoare

19


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (ianuarie 2012) Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/предстандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SMV EN 1858+A1:2012

Standarde în limba engleză 91.060.40 30.03.2012 91.100.30

798 – ST din 20.01.2012

SM SR EN 19:2011

Standarde în limba de stat 23.060.01 30.03.2012

792 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 30-1-2:2011

97.040.20

30.03.2012

791 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 30-2-2:2011

97.040.20

30.03.2012

791 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 81-21:2011

91.140.90

30.03.2012

790 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 81-28:2011

13.320 91.140.90

30.03.2012

790 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 81-58:2011

91.140.90

30.03.2012

790 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 81-72:2011

91.140.90

30.03.2012

790 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 286-2:2011

23.020.30

30.03.2012

792 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 287-1:2011

25.160.10

30.03.2012

792 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 455-2:2011

11.140

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 473.2011

19.100

30.03.2012

792 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 621:2011

97.100.20

30.03.2012

791 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 792-1+A1:2011

25.140.10 25.140.99

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 792-2+A1:2011

25.140.10 25.140.99

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 792-5+A1:2011

25.140.10 25.140.99

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 792-7+A1:2011

25.140.10 25.140.99

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 792-8+A1:2011

25.140.10 25.140.99

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 792-9+A1:2011

25.140.10 25.140.99

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 792-10+A1:2011

25.140.10 25.140.99

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 792-11+A1:2011

25.140.10 25.140.99

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 792-12+A1:2011

25.140.10 25.140.99

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

20


1

2

3

4

SM SR EN 792-13+A1:2011

25.140.10 25.140.99

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 1013-1:2011

83.140.10

16.03.2012

786 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 1013-4:2011

91.120.25

16.03.2012

786 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 1013-5:2011

91.120.25

16.03.2012

786 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 1089-3:2011

01.070 23.020.30

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

53.060

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 1191:2011

91.060.50

16.03.2012

786 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 1191-1-3:2011

91.010.30

16.03.2012

786 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 1252-1:2011

27.200

30.03.2012

792 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 1515-4:2011

21.060.10 21.060.20 23.040.60

30.03.2012

792 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 1639:2011

11.060.25

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 1640:2011

11.060.20

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 1641:2011

11.060.10

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 1642:2011

11.060.15

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 1789+A1:2011

11.060 43.160

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 1808+A1:2011

53.020.99

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 1984:2011

23.060.30

30.03.2012

792 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 1991-1-3:2011

91.010.30

13.03.2012

786 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 10028-2:2011

77.140.30 77.140.50

30.03.2012

792 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 10028-3:2011

77.140.30 77.140.50

30.03.2012

792 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 10028-4:2011

77.140.30 77.140.50

30.03.2012

792 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 10028-5:2011

77.140.30 77.140.50

30.03.2012

792 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 10028-6:2011

77.140.30 77.140.50

30.03.2012

792 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 12158-1+A1:2011

91.140.90

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 12158-2+A1:2011

91.140.90

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 12470-1+A1:2011

17.200.20

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 12629-2+A1:2011

91.220

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 12629-4+A1:2011

91.220

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 13020+A1:2011

93.080.10

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 13060+A2:2011

11.080.10

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 13135-1+A1:2011

53.020.20

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 13135-2+A1:2011

53.020.20

30.03.2012

789 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 13867+A1:2011

11.040.20 11.120.99

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 1175-2+A1:2011

21


1

2

3

4

SM SR EN 14180+A2:2011

11.080.10

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 15986:2011

01.080.20 11.040.01 11.120.01

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50085-2-2:2011

29.120.10

30.03.2012

785 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50085-2-3:2011

29.120.10

30.03.2012

785 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50085-2-4:2011

29.120.10

30.03.2012

785 – ST din 16.12.2011

97.030

30.03.2012

785 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50117-2-1:2011

33.120.10

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50117-2-2:2011

33.120.10

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50117-2-3:2011

33.120.10

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50117-2-4:2011

33.120.10

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50117-2-5:2011

33.120.10

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50117-3-1:2011

33.120.10

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50117-4-1:2011

33.120.10

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50194-1:2011

13.320

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50288-1:2011

33.120.20

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50288-2-1:2011

33.120.20

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50288-2-2:2011

33.120.20

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50288-3-1:2011

33.120.20

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50288-3-2:2011

33.120.20

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50288-4-1:2011

33.120.20

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50288-4-2:2011

33.120.20

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50288-5-1:2011

33.120.10

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50288-5-2:2011

33.120.10

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50288-6-1:2011

33.120.10

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50288-6-2:2011

33.120.10

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50288-7:2011

33.120.10

30.03.2012

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50289-1-3:2011

33.120.20

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50289-1-4:2011

33.120.20

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50290-2-1:2011

33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50290-2-20:2011

29.035.20 33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50290-2-21:2011

29.035.20 33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50290-2-22:2011

29.035.20 33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50290-2-23:2011

29.035.20 33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50290-2-24:2011

29.035.20 33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50290-2-25:2011

29.035.20 33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50106:2011

22


1

2

3

4

SM SR EN 50290-2-26:2011

29.035.20 33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50290-2-27:2011

29.035.20 33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50290-2-28:2011

33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50290-2-29:2011

29.035.20 33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50290-2-30:2011

29.035.20 33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50290-4-1:2011

33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50364:2011

13.280 33.100.01

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50406-1:2011

33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50406-2:2011

33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50407-1:2011

33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50441-1:2011

33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50441-2:2011

33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50441-3:2011

33.120.10

30.03.2012

780 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50491-3:2011

97.120

30.03.2012

781 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50520:2011

29.120.10

30.03.2012

781 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 55011:2011

33.100.10

30.03.2012

787 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 55103-1:2011

33.100.10

30.03.2012

787 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 55103-2:2011

33.100.10

30.03.2012

787 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 60034-1:2011

29.160.01

30.03.2012

787 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 60269-4:2011

29.120.50

30.03.2012

781 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60335-2-2:2011

13.120 97.080

30.03.2012

781 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60335-2-4:2011

13.120 97.060

30.03.2012

781 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60335-2-7:2011

13.120 97.060

30.03.2012

781 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60335-2-13:2011

13.120 97.040.50

30.03.2012

783 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60335-2-24:2011

97.040.30

30.03.2012

783 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60335-2-30:2011

13.120 97.100.10

30.03.2012

783 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60335-2-54:2011

13.120 97.180

30.03.2012

784 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60335-2-69:2011

97.080

30.03.2012

788 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 60335-2-72:2011

97.080

30.03.2012

788 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 60335-2-97:2011

29.120.01 91.060.50

30.03.2012

784 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60335-2-109:2011

13.120 97.030

30.03.2012

784 – ST din 16.12.2011

23


1

2

3

4

SM SR EN 60519-7:2011

25.180.10

30.03.2012

785 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60645-6:2011

17.140.50

30.03.2012

785 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60670-23:2011

29.120.10

30.03.2012

785 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60702-1:2011

29.060.20

30.03.2012

785 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60702-2:2011

29.060.20

30.03.2012

785 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60730-2-7:2011

97.120

30.03.2012

785 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 60730-2-9:2011

97.120

30.03.2012

787 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 60730-2-15:2011

97.120

30.03.2012

787 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 60947-3:2011

29.120.40 29.130.20

30.03.2012

785 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 61000-3-3:2011

33.100.10

30.03.2012

787 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 61000-6-3:2011

33.100.10

30.03.2012

787 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 61000-6-4:2011

33.100.10

30.03.2012

787 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 61029-2-1:2011

25.140.20

30.03.2012

788 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 61029-2-8:2011

25.080.20 25.140.20

30.03.2012

788 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 61439-2:2011

29.130.30

30.03.2012

787 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 61547:2011

29.020 29.140.01 33.100.10

30.03.2012

787 – ST din 19.12.2011

SM SR 6125:2011

01.080.30

16.03.2012

786 – ST din 16.12.2011

SM SR 10898:2011

91.140.60

16.03.2012

786 – ST din 16.12.2011

SM SR 13536:2011

91.100.30

16.03.2012

786 – ST din 16.12.2011

SM SR EN ISO 8359:2011

11.040.10

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN ISO 9713:2011

11.040.40

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN ISO 11138-2:2011

11.080.01

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN ISO 11138-3:2011

11.080.01

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN ISO 11140-1:2011

11.080.01

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN ISO 11197:2011

11.040.10

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN ISO 11607-1:2011

11.080.30

30.03.2012

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN ISO 14122-1:2011

13.110

30.03.2012

788 – ST din 19.12.2011

SM SR EN ISO 14122-2:2011

13.110

30.03.2012

788 – ST din 19.12.2011

SM SR EN ISO 14122-3:2011

13.110

30.03.2012

788 – ST din 19.12.2011

24


INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ/ ПРЕДСТАНДАРТОВ (ianuarie 2012) Indicativul Codul standardului/prestandardu CSM lui Код CSM Обозначение cтандарта/ предстандартa

Data Indicativul anulării standardului/prestandardului Дата în vigoare отмены Обозначение действующего cтандарта/ предстандартa

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

5

SMV EN 81-21:2010

91.140.90

01.09.2012

SM SR EN 81-21:2011

790 – ST din 19.12.2011

SMV EN 81-28:2009

13.320 91.140.90

01.09.2012

SM SR EN 81-28:2011

790 – ST din 19.12.2011

SMV EN 81-58:2009

91.140.90

01.09.2012

SM SR EN 81-58:2011

790 – ST din 19.12.2011

SMV EN 81-72:2009

91.140.90

01.09.2012

SM SR EN 81-72:2011

790 – ST din 19.12.2011

SMV EN 455-2:2010

11.140

01.09.2012

SM SR EN 455-2:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN 792-1+A1:2010

25.140.10 25.140.99

01.09.2012

SM SR EN 792-1+A1:2011

789 – ST din 19.12.2011

SMV EN 792-2+A1:2010

25.140.10 25.140.99

01.09.2012

SM SR EN 792-2+A1:2011

789 – ST din 19.12.2011

SMV EN 792-5+A1:2010

25.140.10 25.140.99

01.09.2012

SM SR EN 792-5+A1:2011

789 – ST din 19.12.2011

SMV EN 792-7+A1:2010

25.140.10 25.140.99

01.09.2012

SM SR EN 792-7+A1:2011

789 – ST din 19.12.2011

SMV EN 792-8+A1:2010

25.140.10 25.140.99

01.09.2012

SM SR EN 792-8+A1:2011

789 – ST din 19.12.2011

SMV EN 792-9+A1:2010

25.140.10 25.140.99

01.09.2012

SM SR EN 792-9+A1:2011

789 – ST din 19.12.2011

SMV EN 792-10+A1:2010

25.140.10 25.140.99

01.09.2012

SM SR EN 792-10+A1:2011

789 – ST din 19.12.2011

SMV EN 792-11+A1:2010

25.140.10 25.140.99

01.09.2012

SM SR EN 792-11+A1:2011

789 – ST din 19.12.2011

SMV EN 792-12+A1:2010

25.140.10 25.140.99

01.09.2012

SM SR EN 792-12+A1:2011

789 – ST din 19.12.2011

SMV EN 792-13+A1:2010

25.140.10 25.140.99

01.09.2012

SM SR EN 792-13+A1:2011

789 – ST din 19.12.2011

SMV EN 1089-3:2009

01.070 23.020.30

01.09.2012

SM SR EN 1089-3:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN 1641:2009

11.060.10

01.09.2012

SM SR EN 1641:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN 1642:2009

11.060.15

01.09.2012

SM SR EN 1642:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN 1789:2009

11.060 43.160

01.09.2012

SM SR EN 1789+A1:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN 12470-1+A1:2010

17.200.20

01.09.2012

SM SR EN 12470-1+A1:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN 13060+A2:2010

11.080.10

01.09.2012

SM SR EN 13060+A2:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN 13867+A1:2010

11.040.20 11.120.99

01.09.2012

SM SR EN 13867+A1:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN 14180+A2:2010

11.080.10

01.09.2012

SM SR EN 14180+A2:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN 50106:2010

97.030

01.09.2012

SM SR EN 50106:2011

785 – ST din 16.12.2011

25


1 SMV EN 60335-2-69:2010

97.080

01.09.2012

SM SR EN 60335-2-69:2011

788 – ST din 19.12.2011

SMV EN 60335-2-72:2010

97.080

01.09.2012

SM SR EN 60335-2-72:2011

788 – ST din 19.12.2011

SMV EN 60702-1:2010

29.060.20 01.09.2012

SM SR EN 60702-1:2011

785 – ST din 16.12.2011

SMV EN 60702-2:2010

29.060.20 01.09.2012

SM SR EN 60702-2:2011

785 – ST din 16.12.2011

SMV EN ISO 8359:2009

11.040.10 01.09.2012

SM SR EN ISO 8359:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN ISO 9713:2009

11.040.40 01.09.2012

SM SR EN ISO 9713:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN ISO 11138-2:2010

11.080.01 01.09.2012

SM SR EN ISO 11138-2:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN ISO 11138-3:2010

11.080.01 01.09.2012

SM SR EN ISO 11138-3:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN ISO 11140-1:2010

11.080.01 01.09.2012

SM SR EN 11140-1:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN ISO 11197:2010

11.040.10 01.09.2012

SM SR EN 11197:2011

778 – ST din 16.12.2011

SMV EN ISO 11607-1:2010

11.080.30 01.09.2012

SM SR EN 11607-1:2011

778 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 196-1:2003

91.100.10 01.08.2012

SM SR EN 196-1:2011

797 – ST din 20.01.2012

SM SR EN 196-3:2003

91.100.10 01.08.2012

SM SR EN 196-3+A1:2011

797 – ST din 20.01.2012

SM SR EN 196-6:2003

91.100.10 01.08.2012

SM SR EN 196-6:2011

797 – ST din 20.01.2012

SM SR EN 1858:2010

91.060.40 01.08.2012 91.100.30

SMV EN 1858+A1:2012

797 – ST din 20.01.2012

SM SR EN 50194-1:2011

779 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 50194:2010

2

13.320

3

4

01.09.2012

5

SM SR EN 60335-2-97:2010

29.120.01 01.09.2012 91.060.50

SM SR EN 60335-2-97:2011

784 – ST din 16.12.2011

SM SR EN 61000-3-3:2010

33.100.10 01.09.2012

SM SR EN 61000-3-3:2011

787 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 61000-6-3:2010

33.100.10 01.09.2012

SM SR EN 61000-6-3:2011

787 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 61000-3-4:2010

33.100.10 01.09.2012

SM SR EN 61000-6-4:2011

787 – ST din 19.12.2011

SM GOST EN 30-2-2:2008

97.040.20 01.09.2012

SM SR EN 30-2-2:2011

791 – ST din 19.12.2011

SM GOST EN 10028-2:2008

77.140.30 01.09.2012 77.140.50

SM SR EN 10028-2:2011

792 – ST din 19.12.2011

SM GOST EN 10028-3:2008

77.140.30 01.09.2012 77.140.50

SM SR EN 10028-3:2011

792 – ST din 19.12.2011

SM GOST EN 10028-4:2008

77.140.30 01.09.2012 77.140.50

SM SR EN 10028-4:2011

792 – ST din 19.12.2011

SM GOST EN 10028-5:2008

77.140.30 01.09.2012 77.140.50

SM SR EN 10028-5:2011

792 – ST din 19.12.2011

SM GOST EN 10028-6:2008

77.140.30 01.09.2012 77.140.50

SM SR EN 10028-6:2011

792 – ST din 19.12.2011

SM STB EN 19:2009

23.060.01 01.09.2012

SM SR EN 19:2011

792 – ST din 19.12.2011

SM STB EN 30-1-2:2008

97.040.20 01.09.2012

SM SR EN 30-1-2:2011

791 – ST din 19.12.2011

SM STB EN 286-2:2009

23.020.30 01.09.2012

SM SR EN 286-2:2011

792 – ST din 19.12.2011

SM STB EN 287-1:2010

25.160.10 01.09.2012

SM SR EN 287-1:2011

792 – ST din 19.12.2011

SM STB EN 473:2009

19.100

01.09.2012

SM SR EN 473:2011

792 – ST din 19.12.2011

SM STB EN 621:2008

97.100.20 01.09.2012

SM SR EN 621:2011

791 – ST din 19.12.2011

SM STB EN 1252-1:2009

27.200

01.09.2012

SM SR EN 1252-1:2011

792 – ST din 19.12.2011

SM STB EN 1639:2009

11.060.25 01.09.2012

SM SR EN 1639-3:2011

778 – ST din 16.12.2011

SM STB EN 1640:2009

11.060.20 01.09.2012

SM SR EN 1640:2011

778 – ST din 16.12.2011

SM STB EN 1984:2010

23.060.30 01.09.2012

SM SR EN 1984:2011

792 – ST din 19.12.2011

26


INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (ianuarie 2012) Indicativul standardului Обозначение cтандарта 1

Pag. Cтр.

Codul CSM Код CSM

Nr. Mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

4

5

SM SR EN 934-6:2011/A1:2012

91.100.10 91.100.30

A1

798 – ST din 20.01.2012

Nu se publică

SM SR EN 12322:2010/A1:2011

07.100.10

A1

778 – ST din 20.01.2012

Nu se publică

SM SR EN 50117-2-1:2011/A1:2011

33.120.10

A1

779 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 50117-2-2:2011/A1:2011

33.120.10

A1

779 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 50117-2-3:2011/A1:2011

33.120.10

A1

779 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 50117-2-4:2011/A1:2011

33.120.10

A1

779 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 50117-2-5:2011/A1:2011

33.120.10

A1

779 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 50290-2-26:2011/A1:2011

29.035.20 33.120.10

A1

780 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 50290-2-27:2011/A1:2011

29.035.20 33.120.10

A1

780 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 50428:2010/A2:2011

29.120.40 97.120

A2

780 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60034-9:2010/A1:2011

29.160.01

A1

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60034-12:2010/A1:2011

29.160.30

A1

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60034-14:2010/A1:2011

29.160.01

A1

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A1:2011

29.140.10

A1

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A2:2011

29.140.10

A2

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A3:2011

29.140.10

A3

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A4:2011

29.140.10

A4

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A5:2011

29.140.10

A5

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A6:2011

29.140.10

A6

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A7:2011

29.140.10

A7

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A24:2011

29.140.10

A24

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A25:2011

29.140.10

A25

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A26:2011

29.140.10

A26

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A27:2011

29.140.10

A27

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A28:2011

29.140.10

A28

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A29:2011

29.140.10

A29

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A30:2011

29.140.10

A30

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A31:2011

29.140.10

A31

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A32:2011

29.140.10

A32

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A33:2011

29.140.10

A33

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A34:2011

29.140.10

A34

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A35:2011

29.140.10

A35

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

27


2

3

4

5

SM SR EN 60061-1:2010/A36:2011

29.140.10

A36

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A37:2011

29.140.10

A37

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A38:2011

29.140.10

A38

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A39:2011

29.140.10

A39

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A40:2011

29.140.10

A40

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A41:2011

29.140.10

A41

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A42:2011

29.140.10

A42

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A44:2011

29.140.10

A44

782 – ST din 16.12.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A1:2011

29.140.10

A1

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A2:2011

29.140.10

A2

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A21:2011

29.140.10

A21

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A22:2011

29.140.10

A22

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A40:2011

29.140.10

A40

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A41:2011

29.140.10

A41

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A41:2011

29.140.10

A41

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A42:2011

29.140.10

A42

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60065:2010/A11:2011

97.020

A11

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60204-1:2010/A1:2011

29.020

A1

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60269-1:2010/A1:2011

29.120.50

A1

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60320-2-4:2010/A1:2011

29.120.10

A1

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-1:2006/A13:2011

29.160.01

A1

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-3:2010/A2:2011

13.120 97.060

A2

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-8:2010/A2:2011

13.120 97.170

A2

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-10:2010/A1:2011

13.120 97.080

A1

781 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-12:2010/A1:2011

13.120 97.040.50

A1

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-14:2010/A1:2011

13.120 97.040.50

A1

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-15:2010/A2:2011

13.120 97.040.50

A2

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-16:2010/A1:2011

13.120 97.040.50

A1

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-17:2010/A2:2011

13.120 97.040.50

A2

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-21:2010/A2:2011

91.120 91.140.65

A2

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-23:2010/A1:2011

13.120 97.170

A1

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-23:2010/A11:2011

13.120 97.170

A11

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-26:2010/A1:2011

13.120 97.040.50

A1

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

1

28


2

3

4

5

SM SR EN 60335-2-28:2010/A1:2011

13.120 61.080 97.180

A1

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-31:2010/A2:2011

13.120 97.040.20

A2

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-32:2010/A1:2011

13.120 97.170

A1

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-34:2010/A2:2011

97.040.30

A2

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-36:2010/A2:2011

97.040.20

A2

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-37:2010/A1:2011

97.040.50

A1

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-38:2010/A1:2011

97.040.20

A1

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-39:2010/A2:2011

97.040.50

A2

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-40:2010/A2:2011

23.120

A2

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-42:2010/A1:2011

97.040.20

A1

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-44:2006/A1:2011

97.060

A1

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-45:2010/A1:2011

13.120 25.140.20

A1

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-47:2010/A1:2011

97.040.20

A1

783 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-48:2010/A1:2011

97.040.50

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-49:2010/A1:2011

97.030

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-50:2010/A1:2011

97.040.20

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-51:2010/A1:2011

23.080 91.140.10

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-52:2010/A1:2011

13.120 97.170

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-52:2010/A11:2011

13.120 97.170

A11

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-55:2010/A1:2011

97.020

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-56:2010/A1:2011

13.120 37.060.10 97.180

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-60:2010/A2:2011

13.120 97.170

A2

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-61:2010/A2:2011

13.120 97.100.10

A2

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-65:2010/A1:2011

23.120

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-66:2010/A1:2011

97.100.10

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-75:2010/A2:2011

55.230

A2

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-78:2010/A1:2011

13.120 91.180

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-80:2010/A2:2011

23.120

A2

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-83:2010/A1:2011

91.060.20

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-84:2010/A1:2011

91.140.70

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-96:2010/A2:2011

13.120 97.100.10

A2

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

1

29


1

2

3

4

5

SM SR EN 60335-2-97:2010/A11:2011

29.120.01 91.060.50

A11

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-98:2010/A2:2011

97.030

A2

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-101:2010/A1:2011

13.120 97.030

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-105:2010/A1:2011

13.120 97.170

A1

784 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60662:2010/A5:2011

29.140.30

A5

785 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60662:2010/A6:2011

29.140.30

A6

785 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60669-1:2010/A2:2011

29.120.40

A2

785 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

97.120

A2

787 – ST din 19.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60825-2:2010/A1:2011

31.260 33.180.01

A1

785 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60947-2:2010/A1:2011

29.130.20

A1

785 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 60947-5-1:2010/A1:2011

29.120.40 29.130.20

A1

785 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 286-2:2011/AC:2011

23.020.30

AC

792 – ST din 19.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 1252-1:2011/AC:2011

27.200

AC

792 – ST din 19.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 13000:2011/AC:2011

53.020.20

AC

788 – ST din 19.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 13218+A1:2011/AC:2011

25.080.50

AC

788 – ST din 19.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 14070+A1:2011/AC:2011

25.080.01

AC

788 – ST din 19.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 14492-1+A1:2011/AC:2011

53.020.20 53.020.99

AC

788 – ST din 19.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 14492-2+A1:2011/AC:2011

53.020.20

AC

788 – ST din 19.12.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 11137-2:2010/AC:2011

11.080.01

AC

778 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 13485:2007/AC:2011

03.120.10 11.040.01

AC

778 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 13612:2010/AC:2011

11.100

AC

778 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 20594-1:2010/AC:2011

11.040.20

AC

778 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 27740:2010/AC:2011

11.040.30

AC

778 – ST din 16.12.2011

Nu se publică

97.140

1

796 – ST din 17.01.2012

Pag. 31

SM SR EN 60730-2-5:2010/A2:2011

GOST 19120-93

30


MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 97 ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВOЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ МКС 97.140 Группа К29

Изменение 1 ГОСТ 19120—93 Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, диваны, кресла кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы испытания Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 33 от 06.06.2008) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5756 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: АM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по cтандартизации* Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на изделия бытовой мебели и мебели для общественных помещений, предназначенные для сидения и лежания, и устанавливает методы испытаний диванов, диванов-кроватей, кресел-кроватей, кресел для отдыха, кресел-качалок, кушеток, тахт, скамей, банкеток на: устойчивость; статическую прочность навесных боковин [1]; прочность опор (ножек) [1]; прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей; долговечность элементов изделия (спинки, сиденья, боковин, беспружинных элементов спальных мест) [1]; прочность изделия под ударной нагрузкой [1]; усилие трансформации спальных мест изделий (или его секций) [2]; прочность каркасов изделий при падении [2]; долговечность кресел-качалок при горизонтальном нагружении боковин; прочность кресел-качалок при вертикальных ударных нагрузках сиденья. Стандарт не распространяется на шезлонги. Перед испытаниями по данному стандарту мягкие элементы изделия должны быть испытаны по ГОСТ 21640, ГОСТ 19918.3, ГОСТ 14314». Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Для испытания новых и модернизированных изделий берут один образец каждой конструкции. Допускается испытывать изделия, не имеющие лакокрасочных покрытий». Пункт 1.2 дополнить абзацем: «Допускается при испытании серии изделий одной конструкции, отличающихся декоративным оформлением и числом посадочных мест, отбирать один образец максимального размера». Пункт 1.3. Первый абзац. Заменить слова: «15 сут» на «14 сут». Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Сущность метода заключается в однократном воздействии нагрузки на изделие, приводящей к его опрокидыванию. Началом опрокидывания изделия на ножках (опорах) следует считать момент отрыва ножек (опор) от пола со стороны, противоположной приложению к нему нагрузки. Началом опрокидывания кресел-качалок следует считать отсутствие возвратного движения (вперед, назад) из крайнего положения опор при снятии нагрузки». Пункт 2.1.2 изложить в новой редакции: «2.1.2. Любое устройство, обеспечивающее возможность приложения горизонтальной (тянущей или толкающей) нагрузки до 50 даН с погрешностью ±0,5 даН». Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1.5: «2.1.5. Балластный груз (мешок из плотной ткани или искусственной кожи, заполненный смесью песка и древесных опилок в количестве 1:1, объемом 80 дм3, с площадью основания (15 ± 1) дм2, массой (75 ± 0,7) кг». (Продолжение см. с. 32) 31


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 19120—93) Пункт 2.2.1 изложить в новой редакции: «2.2.1. Схему испытания выбирают в зависимости от функционального назначения изделия (для сидения, лежания, сидения и лежания, раскачивания), конструкции (числа посадочных мест, наличия спинки, боковин-подлокотников, опор, свесов основания спального места относительно опор-ножек и т. д.). Число посадочных мест в изделиях, предназначенных для сидения, определяют исходя из ширины одного посадочного места по ГОСТ 13025.2—85. Одноместные изделия, предназначенные для сидения, а также изделия, предназначенные для сидения и лежания (трансформируемые в положение «кровать», с откидными или саморегулирующимися спинками), испытывают на устойчивость в положении «для сидения» по схемам, указанным на черт. 1 (вперед), 2 (назад) и 3, а, б (вбок). Многоместные изделия, предназначенные для сидения, а также, изделия, предназначенные для сидения и лежания (трансформируемые в положение «кровать», с откидными или саморегулирующимися спинками), испытывают на устойчивость в положении «для сидения» по схемам, указанным на черт. 1, 2. Изделия, предназначенные только для лежания, а также одно- и многоместные изделия, предназначенные для сидения и лежания (трансформируемые в положение «кровать»), имеющие свесы «спального места» более 150 мм относительно опор (ножек) по продольным или поперечным его сторонам, испытывают со стороны наибольшей неустойчивости (по выбору испытателя) в положении «спальное место» по схемам, указанным на черт. 4. Кресла-качалки испытывают по схеме, указанной на черт. 4а. Изделия без спинок не испытывают по схеме, указанной на черт. 2. Изделия без боковин-подлокотников не испытывают по схеме, указанной на черт. 3, б»; чертеж 3, б. Заменить значение: Qx = 35 кг на Qx = 25 кг; дополнить чертежом — 4а:

Черт.4a Пункт 2.2.2 дополнить абзацем: «Кресло-качалку устанавливают на ровную горизонтальную поверхность (пол). На сиденье помещают балластный груз (п. 2.1.5), так чтобы центр тяжести груза совпадал с геометрическим центром сиденья (черт. 4а) и обеспечивал креслу-качалке балансирующее положение». Пункты 2.3.1, 2.3.3 изложить в новой редакции: «2.3.1. При испытании по схемам, указанным на черт. 1; 2; 3,а, образцы загружают функциональной нагрузкой Q, равной 60 кг, и прикладывают горизонтальную (тянущую или толкающую) силу Р, постепенно увеличивая ее до начала опрокидывания. 2.3.3. При испытании изделия на устойчивость по схеме, указанной на черт. 4, его нагружают в точках 1 и 2 грузами массой Q, равной 60 кг (каждый) со стороны наибольшего свеса «спального места» относительно опор (ножек) и контролируют устойчивость изделия — момент опрокидывания». Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3.4: «2.3.4. К спинке кресла-качалки рукой прикладывают нагрузку в направлении «назад», выводя ее из балансирующего положения и доводя до крайнего положения задних опор». Пункт 2.4 после слов «вперед, назад, вбок» дополнить словами: «(черт. 1; 2; 3,а, б; 4; 4а)»; дополнить абзацем: «Кресло-качалку считают устойчивой, если она не опрокинулась под нагрузкой от действия «руки» и после снятия этой нагрузки вернулась в исходное положение». Пункт 3.1.1. Исключить слова: «Стенд конструкции ВПКТИМ или другое». Раздел 3 дополнить пунктами — 3.1.5, 3.1.6: «3.1.5. Измерительный инструмент для определения линейных размеров с погрешностью измерения ± 1 мм. 3.1.6. Грузы (набор балластных грузов) массой 60 кг (каждый) с диаметром опорной поверхности (200 ± 1) мм». Пункт 3.2 изложить в новой редакции: (Продолжение см. с. 33) 32


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 19120—93) «3.2. Изделие устанавливают на ровную горизонтальную поверхность (пол) вплотную к упорам, загружают свободные посадочные места балластными грузами или закрепляют изделие любым другим способом от перемещения и опрокидывания во время проведения испытания (черт. 5)». Раздел 4 дополнить абзацем: «Изделия для сидения и лежания, трансформируемые в положение «кровать», испытывают в положении «для сидения» или «для лежания» (по выбору испытателя)». Пункт 4.1.1. Исключить слова: «Испытательный стенд конструкции ВПКТИМ или другое». Пункты 6.1.1, 7.1.1. Исключить слова: «Стенд конструкции ВПКТИМ или другое». Пункт 7.3.1. Первый абзац. Заменить слово: «стенд» на «испытательное устройство». Стандарт дополнить разделами — 8—11: «8. Метод определения усилия трансформации спальных мест изделий (или его секций) [2] Сущность метода заключается в определении величины тянущего усилия, необходимого для полного или частичного (одной из секций) извлечения (выдвигания, раздвигания, поднятия) спального места изделия при его трансформации в положение «кровать». 8.1. Аппаратура 8.1.1. Пружинный динамометр или любое другое устройство, обеспечивающее возможность измерения нагрузок (тянущего усилия) до 50 даН, с погрешностью измерения ± 0,5 даН. 8.2. Подготовкакиспытанию 8.2.1. Изделие помещают на ровную поверхность (пол) и осматривают, затем два раза трансформируют изделие в положение «кровать» и обратно, проверяя правильность работы механизма трансформации (плавность, без «заеданий» и перекосов). Для нахождения наиболее трудоемкого участка при трансформации изделия процесс трансформации «спального места» делят на этапы и определяют один или несколько наиболее трудоемких, в зависимости от схемы трансформации (прямая, ступенчатая) или типа механизма трансформации (выкатной, раздвижной, складывающийся, переворачивающийся, многопозиционный и т. п.). 8.2.2. Динамометр присоединяют к каркасу (основанию) или выбранной для проверки части «спального места» (выдвижной, выкатной, откидной, вытягиваемой, переворачиваемой и т. д.). 8.3. Проведениеиспытания При испытании на каждом этапе трансформации «спального места» или на одном из наиболее трудоемких его этапов (по выбору) через закрепленный динамометр прикладывают тянущее усилие, которое должно быть направлено в сторону трансформации проверяемой части так, как это возможно в условиях эксплуатации. Усилие прикладывают до полного завершения трансформации изделия или его части и определяют величину усилия. Испытание проводят трижды. Все значения усилий трансформации заносят в журнал. 8.4. Оценкарезультатов Усилие трансформации «спального места» изделия оценивают по наибольшему значению. Величина усилия трансформации спального места изделия должна соответствовать норме, предусмотренной ГОСТ 19917. 9. Метод испытания на прочность каркаса изделия при падении [2] Сущность метода заключается в создании ударной нагрузки, возникающей при падении изделия, приподнятого в процессе его эксплуатации (при уборке, переносе, перемещении и т. п.). 9.1. Подготовкакиспытанию 9.1.1. Изделие осматривают и устанавливают на ровную поверхность (пол). 9.2. Проведениеиспытания 9.2.1. Одну из сторон изделия (со стороны боковины или торца) поднимают над поверхностью пола на высоту (100 ± 5) мм и отпускают, давая ему свободно упасть под действием собственной массы. Испытание повторяют 5 раз. 9.2.2. После испытания изделие осматривают, проверяют функционирование его трансформируемых частей и элементов. Обнаруженные дефекты (ослабление или разрушения соединений, излом частей и элементов изделия, появление трещин и сколов и т. п.) заносят в журнал. 9.3. Оценкарезультатов 9.3.1. Изделие считают выдержавшим испытание, если после испытания не будут обнаружены дефекты, указанные в п. 9.2.2. 10. Метод испытания кресел-качалок на долговечность при горизонтальном нагружении боковин (Продолжение см. с. 34) 33


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 19120—93) Сущность метода заключается в воздействии горизонтальной циклической нагрузки на боковины или подлокотники кресла-качалки. 10.1. Аппаратура 10.1.1. Испытательное устройство, обеспечивающее возможность многократного приложения горизонтальной нагрузки к боковине (подлокотнику) кресла-качалки с частотой (24 ± 1) цикл/мин. 10.1.2. Балластный груз Q массой (75,0 ± 0,7) кг, диаметром (300 ± 5) мм. Допустимое отклонение от массы грузов ± 1 %. 10.2. Подготовкакиспытанию 10.2.1. Кресло-качалку устанавливают в испытательное устройство так, чтобы линия действия силы Р проходила в направлении, перпендикулярном плоскости симметрии кресла-качалки (черт. 21). Одну боковину жестко закрепляют неподвижно, другую устанавливают на подвижные опоры. На сиденье кресла-качалки устанавливают балластный груз Q массой (75,0 ± 0,7) кг.

Черт.21 10.3. Проведениеиспытания 10.3.1. К боковине кресла-качалки (черт. 21) прикладывают горизонтальную нагрузку Р = 35 даН до нормативного числа циклов. 10.3.2. После испытания изделие осматривают, проверяют функционирование его элементов. Обнаруженные дефекты (ослабление или разрушение соединений, излом частей и элементов изделия, появление трещин и сколов и т. п.) заносят в журнал. 10.4. Оценкарезультатов 10.4.1. Кресло-качалку считают выдержавшим испытание на долговечность, если после нормативного числа циклов нагружений, предусмотренного ГОСТ 19917, в нем не обнаружено повреждений, указанных в п. 10.3.2. 11. Метод испытания кресел-качалок на прочность под действием ударной нагрузки Сущность метода заключается в воздействии на сиденье кресла-качалки ударных нагрузок. 11.1. А п п а р а т у р а 11.1.1. Испытательное устройство, обеспечивающее свободное падение груза массой (50,0 ± 0,5) кг (см. приложение 3). 11.1.2. Балластный груз Q массой (20,0 ± 0,7) кг с площадью опорной поверхности (0,05 ± 0,005) м2. 11.1.3. Пластина из эластичного пенополиуретана толщиной (40 ± 2) мм. 11.1.4. Измерительный инструмент, обеспечивающий определение линейных размеров погрешностью ± 1,0 мм. 11.1.5. Упоры для закрепления изделия от перемещений по платформе испытательного устройства при испытании. Допускается любой другой способ закрепления изделия. 11.2. Подготовкакиспытанию 11.2.1. Кресло-качалку устанавливают на платформу испытательного устройства и к спинке на расстоянии (10,0 ± 0,5) мм от сиденья закрепляют балластный груз (п. 11.1.2). 11.2.2. Устанавливают высоту подъема груза (50,0 ± 0,5) мм (черт. 22), при этом равнодействующая от прикладываемой нагрузки должна проходить на расстоянии (150 ± 5) мм от передней кромки сиденья. 11.2.3. На сиденье кресла-качалки (в месте падения груза) помещают пластину из эластичного материала толщиной (40 ± 2) мм, размером 200 × 200 мм (п. 11.1.3). 11.3. Проведениеиспытания 11.3.1. Включают испытательное устройство и проводят нагружения кресла-качалки свободно падающим грузом до нормативного числа циклов в соответствии с черт. 22. После испытания изделие осматривают и фиксируют видимые разрушения (трещины, расслоение основания, поломка рычагов или осей, разрыв материала и т. п.). (Продолжение см. с. 35)

34


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 19120—93)

11.4. О ц е н к а р е з у л ь т а т о в 11.4.1. Кресло-качалку считают выдержавшей испытание на прочность под ударной нагрузкой, если после достижения нормативного числа циклов по ГОСТ 19917 в изделии нет разрушений, указанных в п. 11.3.1». Приложение 1. Таблицу журнала регистрации результатов испытаний дополнить пунктами — 7— 11: «7 Устойчивость кресел-качалок; 8 Усилие трансформации спальных мест изделий (или его секций); 9 Прочность каркасов изделий при падении; 10 Долговечность кресел-качалок при горизонтальном нагружении боковин; 11 Прочность кресел-качалок под действием ударных нагрузок сиденья». Приложение 2 изложить в новой редакции: «ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рекомендуемое Наименование и адрес испытательного центра (лаборатории), данные об аккредитации УТВЕРЖДАЮ (должность руководителя испытательной организации, личная подпись и ее расшифровка) Протокол № _______ испытаний ние и обозначение изделий

(вид

испытаний),

наименова-

1. Заявитель и изготовитель, юридический адрес. 2. Основание для проведения испытания (письмо) и акт отбора образцов (при необходимости). 3. Обозначение нормативной документации на продукцию. 4. Обозначение нормативной документации на методы испытаний. 5. Определяемые показатели. 6. Перечень средств испытаний, сведения об их аттестации (поверке). 7. Краткая характеристика объекта испытаний. 8. Результаты испытаний. 9. Заключение». Информационные данные. Таблицу изложить в новой редакции: Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 13025.2—85 ГОСТ 14314—94 ГОСТ 19917—93 ГОСТ 19918.3—79 ГОСТ 21640—91

2.2.1 Вводная часть 2.4, 6.4, 10.3.2, 11.4.1 Вводная часть Вводная часть

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»: «Библиография [1] ЕН 1728—2001* Методы испытания сидений. Прочность и долговечность [2] ЕН 13759—2001* Мебель бытовая для сидения и лежания. Определение долговечности механизма трансформации диванов (тахты, софы)». (ИУС ¹ 1 2009 г.) [BS-1.2012] 35


36


ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

31 ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА МКС 31.220.99 Група Э24 Поправка к ГОСТ 16840-78 Лепестки штырьковые. Конструкция и размеры (Издание 1999 г. с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6)

В каком месте Пункт 9

Напечатано

Должно быть

Лепесток 2-0,8-3,0-18 –Л63-03-05

Лепесток 2-0,8-3,0-18 – Л63-05

(ИУС №12 2011г.) [BS-1.2012]

37


38


STANDARDE PENTRU ANULARE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ Ianuarie 2012 GOST EN 196-2-2002 Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента (În vigoare SM SR EN 196-2:2011) GOST EN 196-4-2002 Методы испытаний цемента. Часть 4. Количественное определение компонентов (În vigoare SM SR EN 196-4:2011) GOST EN 196-7-2002 Методы испытаний цемента. Часть 7. Метод отбора и подготовки образцов цемента (În vigoare SM SR EN 196-7:2011)

39


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0001-M din 20.01.2012

Referitor la modificarea hotărîrii

HOTĂRÎRE: A modifica pct. 1 al Hotărîrii nr. 0043 – M din 26.12.2011 şi al prezenta în următoarea redacţie: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizatorul hematologic tip MS 9-5 cu numărul de fabricaţie 8H5/3308, 8H5/3328, 8H5/3344, 8G5/3295 producător „Melet Schloesing”, Republica Franceză, solicitant Î.M. „Becor” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0257:2011. A elibera Î.M. „Becor” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0222U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

40


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0002-M din 26.01.2012

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a gama-betaspectrometrului tip МКС-АТ1315 cu numărul de fabricaţie 15172, producător УП „ATOMTEX”, Republica Belarus, solicitant Firma „Labormed” S.R.L., mun. Chişinău efectuate de Comitetul de Stat de Standardizare al Republicii Belarus. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III gama-beta-spectrometrul tip МКС-АТ1315 cu nr. III-0259:2012. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0042UR pentru gama-betaspectrometrul tip МКС-АТ1315. Se stabileşte în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

41


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0003-M din 31.01.2012

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul ultrasonografic diagnostic tip Prosound 6 cu numărul de fabricaţie X0007444 şi

traductorul tip UST-9102U-3.5 numărul de fabricaţie 20082129, producător

ALOKA CO., LTD, Japonia, solicitant S.C. „Denolga Medical” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III0260:2012. A elibera S.C. „Denolga Medical” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0223U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a echipamentului de evidenţă a duratei legăturilor telefonice tip M-200 cu numărul de fabricaţie 1050320, producător OOO „MTA”, Federaţia Rusă, solicitant S.C. „Optimtel” S.R.L., mun. Chişinău efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice tip M-200 cu nr. III-0261:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0043UR pentru echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice tip M-200. Se stabileşte în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 24 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

42


LISTA ENTITĂŢILOR DESEMNATE pentru verificare metrologică a mijloacelor de măsurare în SNM (situaţia la 02 ianuarie 2012) Nr.

Denumirea entităţii 1.

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Chişinău

2.

Centrul de Standardizare şi Metrologie din mun. Bălţi Întreprindere de Stat.

Nr. din Registrul de Stat, termenul de valabilitate Legea Metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995

SNM MD 001/001:2008 din 10.10.2008 – 10.10.2013(Ordin ME nr. 102 din 08.10.2008)

Domeniul de desemnare - efectuarea lucrărilor tehnice în domeniul metrologiei legale(aprobări de model, verificări metrologice iniţiale, periodice şi de expertiză ale mijloacelor de măsurare, măsurări oficiale, expertize metrologice ale proiectelor de documente normative, elaborate pentru domeniile de măsurări); - înaintarea propunerilor către autoritatea centrală de metrologie privind cerinţele de reglementare a mijloacelor de măsurare; - perfectarea şi eliberarea certificatelor de aprobare de model; - participarea la forurile şi organizaţiile internaţionale şi regionale în domeniul metrologiei legale; - realizarea acordurilor încheiate cu alte ţări privind recunoaşterea reciprocă a rezultatelor aprobării de model, a rezultatelor verificărilor metrologice, a competenţei tehnice a laboratoarelor de verificări, de încercări şi etalonări ale mijloacelor de măsurare şi ale materialelor de referinţă; - organizarea activităţilor de consultanţă şi stagierilor privind aspectele metrologiei legale la solicitarea persoanelor juridice sau fizice; - elaborarea proiectelor de programe de instruire în domeniul metrologiei legale; - consultarea autorităţilor administraţiei publice şi a persoanelor juridice şi fizice în domeniul metrologiei legale; - gestionarea registrelor de stat ale mijloacelor de măsurare şi ale entităţilor înregistrate în Sistemul naţional de metrologie; - înregistrarea persoanelor juridice şi fizice care repară, vînd, importă, pun în funcţiune, montează şi închiriază mijloace de măsurare, precum şi a celor care efectuează preambalarea produselor; - elaborarea proiectelor de reglementări de metrologie legală armonizate cu practica internaţională şi cea regională; - suportul metodologic la elaborarea de către părţile interesate a normelor de metrologie legală şi a procedurilor de măsurare legale; - asigurarea suportului tehnic necesar pentru inspecţia mijloacelor de măsurare şi pentru supravegherea metrologică. - formarea şi gestionarea fondului naţional de documente normative în domeniul metrologiei, precum şi stabilirea modului de utilizare a mijloacelor acestui fond. - Încercarea metrologică a mijloacelor de măsurare fabricate şi/sau importate în Republica Moldova, în exemplare unice sau loturi mici - efectuarea măsurărilor oficiale în domeniile de interes public - verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale, complexelor, sistemelor informaţionale de măsurare şi dirijare utilizate în măsurările din următoarele domenii: mărimi geometrice, mase, mărimi mecanice (viteză şi vibraţii), mărimi de debit al lichidelor şi gazelor, mărimi fizico-chimice, presiune, volum, mărimi termice, mărimi optice, mărimi acustice, mărimi electromagnetice, mărimi cinematice (frecvenţă şi timp), mărimi radioelectronice, mărimi biomedicale

43


3.

4.

5.

6.

7.

8.

Centrul de Standardizare şi Metrologie din Ceadîr – Lunga. Întreprindere de Stat.

Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru „INGEOCAD”. Întreprindere de Stat. (Laborator metrologic) Depoul de locomotive din Chişinău, filiala Întreprinderii de Stat“Calea Ferată din Moldova” (Serviciul de metrologie)

Laboratorul de deservire metrologică a mijloacelor de măsurare şi a echipamentului ştiinţific ACADEMMETR OLOGIE al Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Serviciul metrologic al Laboratorului de încercări „VERITRANS PLUS” S.R.L Laboratorul Metrologic al S.R.L „ALEX SISTEM” SRL

SNM MD 002/002:2009 din 20.03.2009 – 20.03.2014

Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale utilizate în măsurările din următoarele domenii: mărimi volum, presiune, mărimi geometrice, mase, mărimi de debit al lichidelor şi gazelor, mărimi mecanice (viteză).

(Ordin ME nr. 40 din 17.03.2009) Anexa 2 din 05.05.2010 (Ordin ME nr.64 din 04.05.2010) SNM MD 004/004:2009 din 30.12.2009 – 28.12.2014

Verificarea metrologică a sistemelor de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor livrate cu amănuntul.

Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale utilizate în măsurările din domeniul mărimi geodezice.

(Ordin ME nr. 186 din 30.12.2009) SNM MD 003/005:2010 din 25.01.2010 – 25.01.2014

Verificarea metrologică a contoarelor pentru lichide de tip ППО40-0,6 СУ

(Ordin ME nr. 10 din 20.01.2010) Verificarea metrologică a vitezometrelor pentru locomotive Anexa 2 din 25.01.2011 (Ordin ME nr.4 a din 25.01.2011) SNM MD 005/006:2010 din 15.07.2010 – 15.07.2015

Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale utilizate în măsurările din domeniul mărimi electrice şi electromagnetice, mărimi termice, mărimi fizico-chimice.

(Ordin ME nr. 145 din 15.07.2010) Verificarea metrologică anemometrelor Anexa 2 din 01.03.2011 (Ordin ME nr.26 din 01.03.2011) SNM MD 006/007:2011 din 25.08.2011 – 25.08.2014 (Ordin ME nr. 149 din 19.08.2011) SNM MD 007/008:2011 din 25.10.2011 – 12.09.2014

a

barometrelor,

barografelor

şi

Verificarea metrologică a contoarelor de gaz de toate tipurile incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare şi sistemelor de măsurare şi înregistrare a produselor principale petroliere şi gazului lichefiat

Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a masei (bascule, balanţe)

(Ordin ME nr. 169 din 25.10.2011)

44


C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Republica Moldova – membru asociat al IEC 27 ianuarie 2012 – Republica Moldova devine membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaţionale Perioada de globalizare prin care trecem se caracterizează printr-o diversitate neobişnuită în toate domeniile – economic, politic, social, cultural, etc. Această varietate are drept consecinţă, în cazul schimburilor economice, apariţia aşa-numitor bariere comerciale, bazate în special pe faptul că cerinţele faţă de calitatea mărfurilor, în corelare cu costul acestora, sunt diferite de la un stat la altul şi, adeseori, de la o companie la alta. Este evidentă dificultatea realizării unei tranzacţii comerciale, în condiţiile în care vînzătorul şi cumpărătorul utilizează standarde diferite, de unde rezultă de la bun început şi importanţa aplicării standardelor unice la nivel european şi internaţional. Realizarea cooperării internaţionale în domeniul standardizării şi, în particular, a standardizării electrotehnice, are loc în cadrul unor organizaţii internaţionale recunoscute la nivel internaţional, cum sunt Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) şi Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC). Standardele IEC reflectă interesele producătorilor, comercianţilor şi cumpărătorilor din domeniul electrotehnic, astfel, apare şi necesitatea participării reprezentanţilor acestora în procesul de elaborare a standardelor internaţionale. Mai mult, implicarea în activităţile IEC, permite atît accesul la nivel internaţional la noile tehnologii în electrotehnică, cît şi promovarea intereselor naţionale în acest domeniu. În vederea depăşirii barierelor în comerţul internaţional pentru produsele electrice, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de Organism Naţional de Standardizare, a constituit Comitetul Electrotehnic Moldovean (CEM). Scopul principal al CEM este oferirea posibilităţii de a selecta şi, prin urmare, a propune Organismului Naţional de Standardizare pentru adoptare, standarde internaţionale în domeniul electrotehnic. Ca urmare a constituirii CEM, Republica Moldova a obţinut posibilitatea de a adera la Comisia Electrotehnică Internaţională. Astfel, la 27 ianuarie 2012, Comitetul Electrotehnic Moldovean a fost acceptat în calitate de membru asociat al IEC. Acest fapt oferă accesibilitate la standardele internaţionale din domeniul electrotehnic şi posibilitatea participării la lucrările de elaborare a standardelor internaţionale în domeniul respectiv. Acest fapt denotă că eforturile depuse timp de un an şi jumătate de către echipa INSM nu au fost în zadar. Este doar una din multiplele acţiuni pe care trebuie să le întreprindem în drumul spre calitate, încredere şi succes.

45


Standardele ISO contribuie la înverzirea planetei Impactul schimbărilor climatice asupra mediului înconjurător, economiei şi securităţii reprezintă una din problemele de bază ale secolului XXI. În timp ce aduce beneficii economice, activitatea umană are un impact negativ semnificativ asupra mediului, incluzând emisiile gazelor de seră, poluarea aerului şi a apei, repercusiunile negative asupra biodiversităţii, problemele de sănătate, etc. Dezvoltarea durabilă este acum, mai mult ca niciodată, o problemă majoră, şi niciodată cu e prea târziu pentru iniţierea procesului de recuperare. „Dezvoltarea care satisface necesităţile prezente fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi”. Aceasta este cea mai răspândită definiţie a dezvoltării durabile. Cum utilizează ISO această definiţie în activitatea zilnică de standardizare şi în ce mod susţine cei trei piloni ai dezvoltării durabile: de mediu, economic şi social? Ediţia din ianuarie a publicaţiei ISO Focus+ pune accent pe activitatea comunităţii ISO în domeniul elaborării standardelor, inclusiv specificaţiile durabile privind materialele, schimbul de informaţii, cele mai bune practici pentru suportul autorităţilor de reglementare, a producătorilor şi consumatorilor. Organizaţiile internaţionale cu care colaborează ISO, de exemplu, Programul de Mediu al Naţiunilor Unite, Acordul Global al Naţiunilor Unite, Institutul Internaţional pentru Dezvoltare Durabilă, Iniţiativa de Raportare Globală, au un rol foarte important în standardizare şi îşi expun viziunile privind beneficiile standardelor ISO şi modul în care ele contribuire la dezvoltarea unei lumi mai durabile. Există sectoare care au un impact semnificativ asupra mediului înconjurător. Unele Comitete Tehnice ale ISO în domenii industriale ca cel maritim, al construcţiilor, al utilajelor pentru terasamente sau al materialelor plastice, oferă exemple de includere a durabilităţii în standardele lor. Activitatea acestor Comitete influenţează în mod direct alegerea materialelor, practicilor şi soluţiilor de adoptare a tendinţelor ecologice. La scară largă, Consiliul de Management Tehnic ISO pregăteşte un ghid de aplicare a principiilor durabilităţii în programul general de standardizare. Pentru a conştientiza importanţa conceptului de responsabilitate socială la nivel mondial, se poate observa proeminenţa ISO 26000:2010, Ghidul responsabilităţii sociale, obţinută într-un an de la publicare. Interesul pentru acest standard a sporit exponenţial, cuprinzând peste 53 de state. Este necesară o transformare fundamentală a modului de producere, furnizare şi consum al produselor şi serviciilor, iar una din cele mai importante misiuni ale standardelor ISO este satisfacerea acestei necesităţi cruciale. Deţinând un portofoliu de standarde în continuă evoluţie, ISO este un partener de încredere în domeniul elaborării standardelor, care contribuie la atingerea obiectivelor dezvoltării durabile şi susţine comunitatea internaţională în confruntarea provocărilor durabilităţii. Traducere ISO Focus + nr. 1, 2012

46


C O L E G I U L D E R E D A C Ţ I E:

Preşedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Olesea Patic

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Ion Maftei Vasile Nedelea Serghei Ceapa Violina Rîbacova Russu Elena

47


48

Buletinul de standardizare ianuarie  
Buletinul de standardizare ianuarie  
Advertisement