Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

2 - 2011

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2011


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de standardizare” это официальное периодическое издание национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2011

2


CUPRINS STANDARDIZARE Lista standardelor şi prestandardelor naţionale aprobate………………………………………………………………………4 Перечень утвержденных националъных стандартов и предстандартов Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate……………………………………………………………46 Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Indicativele standardelor anulate……………………………………………...……………………………………………....60 Обозначения аннулированных стандартов Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate……………………………...………………………….62 Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки Erate la standarde interstatale…………………………………………………………………………………………………69 Поправки, внесенные в межгосударственные стандарты METROLOGIE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0028-M din 10.11.2010…………………………………………………………………………………………………....70 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0029-M din 12.11.2010…………………………………………………………………………………………………....71 Nomenclatorul entităţilor înregistrate în sistemul naţional de metrologie (snm), deţinătoare de avize tehnice de înregistrare ………………………………………………………….72 C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Standardizarea – cheia spre calitate……………….…………………………...…………………………………………......76 Primul pas spre încrederea consumatorului – prin etichetarea produselor…………………………………………………...77 Rolul standardelor în garantarea calităţii produsului..………………………………………………………………………..78


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDIZAREA LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR NAŢIONALE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЪНЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ (ianuarie 2011) 01

SM SR EN 60601-1:2010 Aparate electromedicale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate de bază şi performanţe esenţiale – Изделия медицинские электрические. Часть 1: Общие требования к основной безопасности и существенным характеристикам (SR EN 60601-1:2007, IDT)

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.070 SM SR EN 60446:2010 Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa ommaşină, marcare şi identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau alfanumeric – Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", маркировка и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений (SR EN 60446:2008, IDT)

11.040.20 SM SR EN 20594-1:2010 Asamblări conice 6% (Luer) pentru seringi şi ace şi pentru alte aparate de uz medical. Partea 1: Condiţii generale – Соединения конические с 6%-ной конусностью (Луер) для шприцов, игл и другого медицинского оборудования. Часть 1: Общие требования (SR EN 20594-1:2003, IDT)

01.080.20 11.040.30 SM SR EN 980:2010 Simboluri utilizate pentru etichetarea dispozitivelor medicale – Символы, используемые при маркировке медицинских устройств (SR EN 980:2008, IDT) 07

SM SR EN 27740:2010 Instrumente chirurgicale, bisturie cu lame detaşabile, dimensiuni pentru fitinguri – Инструменты хирургические, скальпели со съемными лезвиями, присоединительные размеры (SR EN 27740:2003, IDT)

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА.ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

11.040.40 07.100.10 SM SR EN ISO 22523:2010 Proteze şi orteze externe pentru membre. Cerinţe şi metode de încercare – Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытания (SR EN ISO 22523:2007, IDT)

SM SR EN ISO 11737-1:2010 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 1: Determinarea populaţiei de microorganisme pe produs – Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1: Оценка популяции микроорганизмов на продуктах (SR EN ISO 11737-1:2006, IDT) 11

11.040.50 SM SR EN 60601-2-44:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-44: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu radiaţii X pentru tomografie computerizată – Изделия медицинские электрические. Часть 2-44: Частные требования безопасности к рентгеновской аппаратуре для компьютерной томографии (SR EN 60601-2-44:2003, IDT)

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.040.01 SM SR EN 45502-1:2010 Dispozitive medicale implantabile active. Partea 1: Cerinţe generale de securitate, marcare şi informaţii furnizate de producător – Изделия медицинские активные имплантируемые. Часть 1. Общие требования к безопасности, маркировке и информации, предоставляемой изготовителем (SR EN 45502-1:2001, IDT) 4


обработки повторно стерилизуемых изделий (SR EN ISO 17664:2004, IDT)

11.040.55 SM SR EN 61010-2-101:2010 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-101: Cerinţe particulare pentru aparatele medicale de diagnostic in vitro (IVD) – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-101: Частные требования к медицинской аппаратуре для диагностики in vitro (IVD) (SR EN 61010-2-101:2003, IDT)

медицинских

SM SR EN ISO 17665-1:2010 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Căldură umedă. Partea 1: Cerinţe pentru implementare, validare şi control de rutină pentru procese de sterilizare a dispozitivelor medicale – Стерилизация медицинских изделий. Влажный жар. Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий (SR EN ISO 17665-1:2007, IDT)

11.080.01

11.080.10

SM SR EN 556-2:2010 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitivele medicale etichetate „STERIL”. Partea 2: Cerinţe pentru dispozitivele medicale procesate aseptic – Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям, маркируемым "СТЕРИЛЬНО". Часть 2: Требования к асептическим обработанным медицинским изделиям (SR EN 556-2:2004, IDT)

SM SR EN 285+A2:2010 Sterilizare.Sterilizatoare cu aburi. Sterilizatoare mari – Стерилизация. Паровые стерилизаторы. Большие стерилизаторы (SR EN 285+A2:2009, IDT) 11.080.20 SM SR EN 14348:2010 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii micobactericide a dezinfectantelor chimice de uz medical, inclusiv a dezinfectantelor pentru instrumentar. Metode de încercare şi cerinţe (faza 2, etapă 1) – Дезинфицирующие средства и антисептики химические. Количественный анализ суспензии для оценки микобактерицидного действия химических дезинфекционных средств в медицинской отрасли, включая дезинфекционные средства для инструментов. Методы испытания и требования (фаза 2, этап 1) (SR EN 14348:2005, IDT)

SM SR EN ISO 11137-1:2010 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Iradiere. Partea 1: Cerinţe pentru punerea la punct, validarea şi controlul de rutină a unui proces de sterilizare a dispozitivelor medicale – Стерилизация продукции для охраны здоровья. Облучение. Часть 1: Требования к разработке, утверждению и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий (SR EN ISO 11137-1:2007, IDT) SM SR EN ISO 11137-2:2010 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Iradiere. Partea 2: Stabilirea dozei de sterilizare – Стерилизация продукции для охраны здоровья. Облучение. Часть 2: Установление стерилизующей дозы (SR EN ISO 11137-2:2007, IDT)

SM SR EN 14561:2010 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă pe suporturi de germeni, pentru evaluarea activităţii bactericide în domeniul instrumentarului de uz medical. Metode de încercare şi cerinţe (fază 2, etapă 2) – Дезинфицирующие средства и антисептики химические. Количественный анализ с применением бациллоносителя для оценки бактерицидной активности у медицинских инструментов. Методы испытания и требования (фаза 2, этап 2) (SR EN 14561:2006, IDT)

SM SR EN ISO 11140-3:2010 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 3: Sisteme de indicatori Clasa 2 utilizate în testul Bowie şi Dick pentru detectarea penetrării vaporilor de apă – Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 3: Системы индикаторов класса 2 для испытания на обнаружение проникновения пара по Бови-Дика (SR EN ISO 11140-3:2009, IDT)

SM SR EN 14562:2010 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă pe suporturi de germeni, pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide în domeniul instrumentarului de uz medical. Metode de încercare şi cerinţe (fază 2, etapă 2) – Дезинфицирующие средства и антисептики химические. Количественный анализ с применением бациллоносителя для оценки фунгицидной или дрожжевидной активности у медицинских инструментов. Методы испытания и требования (фаза 2, этап 2) (SR EN 14562:2006, IDT)

SM SR EN ISO 11737-1:2010 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 1: Determinarea populaţiei de microorganisme pe produs – Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1: Оценка популяции микроорганизмов на продуктах (SR EN ISO 11737-1:2006, IDT) SM SR EN ISO 17664:2010 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Informaţii furnizate de producători pentru procesul de resterilizare dispozitive medicale – Стерилизация медицинских изделий. Информация, предоставляемая изготовителем для 5


проникновения влажного пара пленочного перевязочного материала (SR EN 13726-2:2003, IDT)

11.080.30 SM SR EN ISO 11607-2:2010 Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 2: Cerinţe de validare pentru procese de dimensionare, sigilare şi asamblare – Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2: Требования к валидации процессов формования, запечатывания и сборки (SR EN ISO 11607-2:2006, IDT)

проницаемого

SM SR EN 14079:2010 Dispozitive medicale neactive. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru tifon absorbant de bumbac şi tifon absorbant de bumbac şi viscoză – Неактивные медицинские изделия. Требования к рабочим характеристикам и методы испытания абсорбирующей хлопчатобумажной и абсорбирующей хлопчатобумажной и вискозной марли (SR EN 14079:2003, IDT)

11.100.10 SM SR EN 13532:2010 Cerinţe generale pentru dispozitivele medicale de diagnostic în vitro pentru autotestare – Общие требования к медицинским изделиям для диагностики in vitro для самотестирования (SR EN 13532:2003, IDT)

11.140 SM SR EN 1865:2010 Specificaţii pentru brancarde şi alte echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe –Требования к носилкам и аналогичным средствам перемещения пациентов, используемым в машинах скорой медицинской помощи (SR EN 1865:2003, IDT)

SM SR EN 13612:2010 Evaluarea performanţelor dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro – Оценка характеристик медицинских изделий для диагностики in vitro (SR EN 13612:2003, IDT)

SM SR EN 13795-1+A1:2010 Cîmpuri chirurgicale, halate şi costume filtru, utilizate ca dispozitive medicale pentru pacienţi, personal medical şi echipamente. Partea 1: Cerinţe generale pentru producători, prelucrători şi produse – Хирургические покровные материалы, халаты и костюмы для чистых помещений, используемые как медицинские изделия для пациентов, медицинского персонала и оборудования. Часть 1: Общие требования для изготовителей, обработчиков и изделий (SR EN 13795-1+A1:2009, IDT)

SM SR EN 14254:2010 Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Recipiente de unică utilizare pentru prelevare de probe umane, altele decît sîngele – Изделия медицинские для диагностики in vitro. Одноразовая тара для взятия анализов у людей, за исключением крови (SR EN 14254:2004, IDT) 11.100.20

SM SR EN 13795-2+A1:2010 Cîmpuri chirurgicale, halate şi costume filtru, utilizate ca dispozitive medicale pentru pacienţi, personal medical şi echipamente. Partea 2: Metode de încercare – Хирургические покровные материалы, халаты и костюмы для чистых помещений, используемые как медицинские изделия для пациентов, медицинского персонала и оборудования. Часть 2: Методы испытания (SR EN 13795-2+A1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 10993-12:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 12: Prepararea eşantioanelor şi a materialelor de referinţă – Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 12: Приготовление проб и стандартных образцов (SR EN ISO 10993-12:2009, IDT) 11.120.01 SM SR EN 980:2010 Simboluri utilizate pentru etichetarea dispozitivelor medicale – Символы, используемые при маркировке медицинских устройств (SR EN 980:2008, IDT)

SM SR EN 13795-3+A1:2010 Cîmpuri chirurgicale, halate şi costume filtru, utilizate ca dispozitive medicale pentru pacienţi, personal medical şi echipamente. Partea 3: Cerinţe şi nivele de performanţă – Хирургические покровные материалы, халаты и костюмы для чистых помещений, используемые как медицинские изделия для пациентов, медицинского персонала и оборудования. Часть 3: Требования и уровни рабочих характеристик (SR EN 13795-3+A1:2009, IDT)

11.120.20 SM SR EN 13726-1:2010 Metode de încercare pentru pansamente primare. Partea 1: Aspecte ale capacităţii de absorbţie – Методы испытания первичного перевязочного материала. Часть 1: Аспекты впитываемости (SR EN 13726-1:2003, IDT)

SM SR EN ISO 22612:2010 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi. Metodă de încercare a rezistenţei la penetrarea uscată a microbilor – Одежда для защиты от инфекционных агентов. Метод испытания на стойкость к проникновению микробов сухим способом (SR EN ISO 22612:2005, IDT)

SM SR EN 13726-2:2010 Metode de încercare pentru pansamente primare. Partea 2: Rata transmisiei vaporilor de apă prin pansamente cu film permeabil – Методы испытания первичного перевязочного материала. Часть 2: Скорость 6


SM SR EN 60335-2-4:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-4: Частные требования к отжимным центрифугам (SR EN 60335-2-4:2004, IDT)

11.140.01 SM SR EN 60601-2-46:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-46: Cerinţe particulare de securitate pentru mesele de operaţie – Изделия медицинские электрические. Часть 2-46: Частные требования безопасности к операционным столам (SR EN 60601-2-46:2002, IDT)

SM SR EN 60335-2-5:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-5: Частные требования к посудомоечным машинам (SR EN 60335-2-5:2004, IDT)

11.160 SM SR EN 1865:2010 Specificaţii pentru brancarde şi alte echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe –Требования к носилкам и аналогичным средствам перемещения пациентов, используемым в машинах скорой медицинской помощи (SR EN 1865:2003, IDT)

SM SR EN 60335-2-6:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare pentru uz casnic – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6: Частные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-6:2004, IDT)

11.180.01 SM SR EN 1970:2010 Paturi reglabile pentru persoane cu dizabilităţi. Cerinţe şi metode de încercare – Кровати регулируемые для лиц с ограничениями жизнедеятельности. Требования и методы испытания (SR EN 1970:2002, IDT)

SM SR EN 60335-2-7:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-7: Частные требования к стиральным машинам (SR EN 60335-2-7:2004, IDT)

SM SR EN 12182:2010 Mijloace ajutătoare tehnice pentru persoane cu dizabilităţi. Cerinţe generale şi metode de încercare – Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие требования и методы испытания (SR EN 12182:2003, IDT) 13

SM SR EN 60335-2-8:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de ras, maşini de tuns şi aparate similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-8: Частные требования к электробритвам, машинкам для стрижки волос и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-8:2004, IDT)

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.040.20 SM SR EN 1731:2010 Protecţie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor şi feţei, de tip sită – Защита индивидуальная органов зрения. Сетчатые средства защиты глаз и лица (SR EN 1731:2007, IDT)

SM SR EN 60335-2-9:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pîine şi aparate mobile similare de preparat alimente – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-9: Частные требования к грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для приготовления пищи (SR EN 60335-2-9:2004, IDT)

13.120 SM SR EN 60335-2-2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţat cu aspirare de apă – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-2: Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам (SR EN 60335-2-2:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-10:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru aparate de prelucrare a podelelor şi maşini de periat umed – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-10: Частные требования к машинам для обработки пола и машинам для влажной очистки (SR EN 60335-2-10:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-3:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru fiare de călcat – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-3: Частные требования к электрическим утюгам (SR EN 60335-2-3:2004, IDT) 7


помещений, устанавливаемым напольными покрытиями (SR EN 60335-2-106:2007, IDT)

SM SR EN 60335-2-11:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-11: Частные требования к барабанным сушилкам (SR EN 60335-2-11:2004, IDT)

под

съемными

13.160 SM SR EN ISO 10819:2010 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mînă-braţ. Metoda de măsurare şi evaluare a factorului de transmitere a vibraţiilor de la mănuşă la palmă – Вибрации и удары механические. Вибрация от руки до плеча. Метод измерения и оценки способности перчаток передавать вибрацию на ладонь руки (SR EN ISO 10819:2002, IDT)

SM SR EN 60335-2-12:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru plite electrice de încălzit şi aparate similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-12: Частные требования к мармитам и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-12:2004, IDT)

13.180 SM SR EN 13921:2010 Echipament individual de protecţie. Principii ergonomice – Средства индивидуальной защиты. Принципы эргономики (SR EN 13921:2007, IDT)

SM SR EN 60335-2-13:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prăjit în grăsime, tigăi de prăjit şi aparate similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-13: Частные требования к фритюрницам, сковородам и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-13:2004, IDT)

13.220.40 SM SR EN 13087-7:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 7: Rezistenţă la flacără – Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 7: Огнестойкость (SR EN 13087-7:2003, IDT)

SM SR EN 60335-2-96:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-96: Prescripţii particulare pentru elemente încălzitoare flexibile tip folie pentru încălzirea camerelor – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-96: Частные требования к гибким листовым нагревательным элементам для обогрева помещений (SR EN 60335-2-96:2004, IDT)

SM SR EN 13274-4:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 4: Încercări la flacără – Аппараты защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 4: Испытания пламенем (SR EN 13274-4:2003, IDT)

SM SR EN 60335-2-102:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-102: Prescripţii particulare pentru aparate cu combustie de gaz, petrol şi combustibil solid care au conexiuni electrice – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102: Частные требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого топлива, имеющим электрические соединения (SR EN 60335-2-102:2007, IDT)

SM SR EN 50267-1:2010 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 1: Aparatură – Общие методы испытаний кабелей на возгорание. Испытания газов, выделяемых во время горения материалов кабелей. Часть 1: Аппаратура (SR EN 50267-1:2001, IDT) SM SR EN 50267-2-1:2010 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-1: Proceduri. Determinarea cantităţii de gaze acide halogenate – Общие методы испытаний кабелей на возгорание. Испытания газов, выделяемых во время горения материалов кабелей. Часть 2-1: Процедуры. Определение содержания газа галоидоводородной кислоты (SR EN 50267-2-1:2001, IDT)

SM SR EN 60335-2-105:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-105: Prescripţii particulare pentru cabine de duş multifuncţionale – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-105: Частные требования к многофункциональным душевым кабинам (SR EN 60335-2-105:2005, IDT) SM SR EN 60335-2-106:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-106: Prescripţii particulare pentru covoare încălzitoare şi unităţi încălzitoare instalate sub învelişuri detaşabile care acoperă podeaua, pentru încălzirea încăperilor – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-106: Частные требования к электронагревательным коврам и нагревательным элементам для отопления 8


pe un conductor sau cablu izolat de secţiune mică. Aparatură de încercare – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-1: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля небольших размеров на вертикальное распространение пламени. Испытательная аппаратура (SR EN 60332-2-1:2005, IDT)

SM SR EN 50267-2-2:2010 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-2: Proceduri. Determinarea gradului de aciditate a gazelor din materiale prin măsurarea pH-ului şi a conductivităţii – Общие методы испытаний кабелей на возгорание. Испытания газов, выделяемых во время горения материалов кабелей. Часть 2-2: Процедуры. Определение степени кислотности газов материалов путем измерения рН и проводимости (SR EN 50267-2-2:2001, IDT)

SM SR EN 60332-2-2:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 2-2: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat de secţiune mică. Procedură pentru flacără de tip cu difuzie – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-2: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля небольших размеров на вертикальное распространение пламени. Процедура для диффузионного пламени (SR EN 60332-2-2:2005, IDT)

SM SR EN 50267-2-3:2010 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-3: Proceduri. Determinarea gradului de aciditate a gazelor din cabluri prin determinarea mediei ponderate a pH-ului şi a conductivităţii – Общие методы испытаний кабелей на возгорание. Испытания газов, выделяемых во время горения материалов кабелей. Часть 2-3: Процедуры. Определение степени кислотности газов кабелей путем определения средневзвешенного pH и проводимости (SR EN 50267-2-3:2001, IDT)

SM SR EN 60695-1-1:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-1: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Directive generale – Испытания на пожароопасность. Часть 1-1: Руководство по оценке пожароопасности электротехнической продукции. Общее руководство (SR EN 60695-1-1:2001, IDT)

SM SR EN 60332-1-1:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-1: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Aparatură de încercare – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-1: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля на вертикальное распространение пламени. Испытательная аппаратура (SR EN 60332-1-1:2005, IDT)

SM SR EN 60695-2-10:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-10: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Aparataj şi metodă comună de încercare – Испытания на пожароопасность. Часть 2-10: Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Аппаратура и общий метод испытания (SR EN 60695-2-10:2001, IDT) SM SR EN 60695-2-11:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-11: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metoda de încercare a inflamabilităţii pentru produse finite – Испытания на пожароопасность. Часть 2-11: Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания конечной продукции на воспламеняемость (SR EN 60695-2-11:2002, IDT)

SM SR EN 60332-1-2:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-2: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Procedură pentru flacără de tip preamestec de 1 kW – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля на вертикальное распространение пламени. Процедура для пламени предварительно подготовленной смеси 1кW (SR EN 60332-1-2:2005, IDT)

SM SR EN 60695-2-12:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-12: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare a materialelor la inflamabilitate cu fir incandescent – Испытания на пожароопасность. Часть 2-12: Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Методы испытаний материалов на воспламеняемость раскаленной проволокой (SR EN 60695-2-12:2002, IDT)

SM SR EN 60332-1-3:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-3: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Procedură pentru determinarea particulelor/picăturilor mici aprinse – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля на вертикальное распространение пламени. Процедура определения горящих капель/частиц (SR EN 60332-1-3:2005, IDT)

SM SR EN 60695-2-13:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-13: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare a materialelor la aprindere cu fir incandescent – Испытания на пожароопасность. Часть 2-13: Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания материалов на возгораемость раскаленной проволокой (SR EN 60695-2-13:2002, IDT)

SM SR EN 60332-2-1:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 2-1: Încercare la propagarea verticală a flăcării 9


SM SR EN 60695-11-2:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-2: Flacără de încercare. Flacără tip preamestec cu putere nominală de 1 kW. Aparatură, prevederi pentru încercarea de verificare şi ghid – Испытания на пожароопасность. Часть 11-2: Испытательное пламя. Пламя предварительно подготовленной смеси с номинальной мощностью 1 кW. Аппаратура, порядок испытания на подтверждение соответствия и руководство (SR EN 60695-11-2:2004, IDT)

cîmpuri electromagnetice (10 MHz - 300 GHz). Public Основополагающий стандарт для демонстрации соответствия маломощной электронной и электрической аппаратуры основным ограничениям, относящимся к воздействию на человека электромагнитных полей (10 MHz - 300 GHz). Для общего применения (SR EN 50371:2003, IDT)

SM SR EN 60695-11-5:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-5: Flacăra de încercare. Metoda de încercare cu arzător - ac. Aparatură, schema dispozitivului de verificare şi ghid – Испытания на пожароопасность. Часть 11-5: Испытательное пламя. Метод испытания игольчатым пламенем. Аппаратура, порядок испытания на подтверждение соответствия и руководство (SR EN 60695-11-5:2005, IDT)

SM SR EN 50194:2010 Aparatură electrică pentru detectarea gazelor combustibile în locuri de uz casnic. Metode de încercare şi prescripţii de performanţă – Приборы электрические для обнаружения горючих газов в жилых помещениях. Методы испытания и требования к эксплуатационным характеристикам (SR EN 50194:2002, IDT)

13.320

13.340 SM SR EN 60695-11-20:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-20: Flăcări de încercare. Metode de încercare cu flacără de 500 W – Испытания на пожароопасность. Часть 11-20: Испытательное пламя. Методы испытания пламенем 500 W (SR EN 60695-11-20:2001, IDT)

SM SR EN 455-1:2010 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 1: Detectarea găurilor. Prescripţii şi încercări – Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1: Обнаружение отверстий. Требования и испытания (SR EN 455-1:2003, IDT) SM SR EN ISO 12402-10:2010 Echipament individual de plutire. Partea 10: Alegerea şi aplicaţiile echipamentului individual de plutire şi ale altor echipamente relevante – Средства индивидуальные обеспечения плавучести. Часть 10: Выбор и применение индивидуальных средств обеспечения плавучести и других соответствующих средств (SR EN ISO 12402-10:2006, IDT)

SM SR EN 61034-1:2010 Măsurarea densităţii fumului degajat de cabluri care ard în condiţii definite. Partea 1: Aparatură de încercare – Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 1: Испытательное оборудование (SR EN 61034-1:2006, IDT) SM SR EN 61034-2:2010 Măsurarea densităţii fumului degajat de cabluri care ard în condiţii definite. Partea 2: Procedură de încercare şi prescripţii – Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2: Процедура испытания и требования (SR EN 61034-2:2006, IDT)

13.340.01 SM SR EN 1149-1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 1: Metodă de încercare pentru măsurarea rezistivităţii de suprafaţă – Одежда защитная. Электростатические свойства. Часть 1: Метод испытания для измерения поверхностного сопротивления (SR EN 1149-1:2006, IDT)

13.280 SM SR EN 50364:2010 Limitarea expunerii umane la cîmpuri electromagnetice generate de echipamente care funcţionează în domeniul de frecvenţă de la 0 Hz pînă la 10 GHz, folosite la Supravegherea. Electronică a Obiectelor (Electronic Article Surveillance - EAS). Identificarea prin Radio - frecvenţă (RFID) şi aplicaţii similare – Ограничение облучения человека электромагнитными полями от устройств, работающих в диапазоне частот от 0 Hz до 10 GHz, применяемых в электронном наблюдении за отдельными предметами (EAS), радиочастотной идентификации (RFID) и аналогичном применении (SR EN 50364:2002, IDT)

SM SR EN ISO 10819:2010 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mînă-braţ. Metoda de măsurare şi evaluare a factorului de transmitere a vibraţiilor de la mănuşă la palmă – Вибрации и удары механические. Вибрация от руки до плеча. Метод измерения и оценки способности перчаток передавать вибрацию на ладонь руки (SR EN ISO 10819:2002, IDT) SM SR EN 13356:2010 Accesorii de vizualizare pentru uz neprofesional. Metode de încercare şi cerinţe – Аксессуары видимости для непрофессионального использования. Методы испытаний и требования (SR EN 13356:2003, IDT)

SM SR EN 50371:2010 Standard generic pentru demonstrarea conformităţii aparatelor electrice şi electronice de mică putere cu restricţiile de bază referitoare la expunerea persoanelor la 10


SM SR EN 966:2010 Căşti pentru sporturi aviatice – Шлемы для воздушных видов спорта (SR EN 966:2004, IDT)

SM SR EN 13921:2010 Echipament individual de protecţie. Principii ergonomice – Средства индивидуальной защиты. Принципы эргономики (SR EN 13921:2007, IDT)

SM SR EN 1149-3:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 3: Metodă de încercare pentru măsurarea capacităţii de disipare a sarcinilor – Одежда защитная. Электростатические свойства. Часть 3: Метод испытания для измерения распада заряда (SR EN 1149-3:2004, IDT)

13.340.10 SM SR EN 340:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale – Одежда защитная. Общие требования (SR EN 340:2004, IDT)

SM SR EN ISO 6529:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva produselor chimice. Determinarea rezistenţei la permeaţia lichidelor şi gazelor a materialelor utilizate pentru confecţionarea îmbrăcămintei de protecţie – Одежда защитная. Защита от химикатов. Определение стойкости материалов к проникновению жидкостей и газов, использованных для производства защитной одежды (SR EN ISO 6529:2003, IDT)

SM SR EN 342:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte de protecţie împotriva frigului – Одежда защитная. Комплекты и изделия одежды для защиты от холода (SR EN 342:2004, IDT) SM SR EN 343+A1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii – Одежда защитная. Защита от дождя (SR EN 343+A1:2008, IDT)

SM SR EN ISO 6530:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva substanţelor chimice lichide. Metoda de încercare a rezistenţei materialelor la penetrarea de către lichide – Одежда защитная. Защита от жидких химикатов. Метод испытания сопротивления материалов к проникновению жидкостей (SR EN ISO 6530:2005, IDT)

SM SR EN 469:2010 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru lupta împotriva incendiilor – Одежда защитная для пожарных. Требования к эксплуатационным характеристикам защитной одежды для борьбы с пожаром (SR EN 469:2006, IDT)

SM SR EN 13034+A1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie chimică care prezintă o protecţie limitată împotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 şi tip PB [6] ) – Одежда защитная от жидких химикатов. Требования для химической защитной одежды, обеспечивающей ограниченную защиту от жидких химикатов (снаряжение типа 6 и типа РВ [6]) (SR EN 13034+A1:2010, IDT)

SM SR EN 471+A1:2010 Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională. Metode de încercare şi cerinţe – Одежда специальная сигнальная с высокой степенью видимости. Методы испытаний и требования (SR EN 471+A1:2008, IDT) SM SR EN 510:2010 Cerinţe pentru îmbrăcămintea de protecţie folosită acolo unde există riscul de agăţare de părţi mobile – Требования к защитной одежде, используемой в местах вероятного зацепления с движущими частями (SR EN 510:2002, IDT)

SM SR EN 13158:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Haine, veste de protecţie şi protectori ai umerilor pentru sporturi ecvestre: pentru călăreţi, pentru personalul care lucrează cu caii şi pentru conducătorii de atelaje. Cerinţe şi metode de încercare – Одежда защитная. Куртки защитные, жилеты и наплечники для использования в конном спорте: для всадников, тех, кто работает с лошадьми, и для наездников. Требования и методы испытаний (SR EN 13158:2009, IDT)

SM SR EN 812:2010 Căşti de protecţie de tip uşor pentru industrie – Каски противоударные производственного назначения (SR EN 812:2003, IDT) SM SR EN 943-1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice solide şi gazoase, inclusiv aerosoli lichizi şi particule solide. Partea 1: Cerinţe de performanţă pentru combinezoanele de protecţie chimică ventilate şi neventilate, etanşe la gaze (Tip 1) şi neetanşe la gaze (Tip 2) – Одежда защитная от жидких и газообразных химикатов, включая жидкие аэрозоли и твердые частицы. Часть 1: Требования к свойствам вентилируемых и невентилируемых газонепроницаемых (Тип 1) и газопроницаемых (Тип 2) химических защитных костюмов (SR EN 943-1:2003, IDT)

SM SR EN 13277-3:2010 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare suplimentare pentru protectori ai bustului – Снаряжение защитное для силовых видов спорта. Часть 3: Дополнительные требования и методы испытаний защитных приспособлений для верхней части туловища (SR EN 13277-3:2004, IDT)

11


piese. Partea 4: Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la tăiere prin impact – Одежда защитная для профессиональных мотоциклистов. Куртки, брюки, и комбинезоны или комбинированные костюмы. Часть 4: Метод испытания для определения сопротивления на порез при столкновении (SR EN 13595-4:2003, IDT)

SM SR EN 13277-5:2010 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 5: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare pentru protectorii genitali şi protectorii abdominali – Снаряжение защитное для силовых видов спорта. Часть 5: Дополнительные требования и методы испытаний защитных приспособлений для гениталий и брюшной части тела (SR EN 13277-5:2003, IDT)

SM SR EN 13911:2010 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe şi metode de încercare pentru cagule de protecţie împotriva focului pentru pompieri – Одежда защитная для пожарных. Требования и методы испытания противопожарных капюшонов для пожарных (SR EN 13911:2004, IDT)

SM SR EN 13546+A1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori ai mîinii, braţului, pieptului, abdomenului, gambei, piciorului şi organelor genitale pentru portarii de hochei pe iarbă şi protectori ai tibiei pentru jucătorii de hochei pe iarbă. Cerinţe şi metode de încercare – Одежда защитная. Средства защиты ладоней, рук, груди, живота, ног, ступней и гениталий для вратарей хоккея на траве и средства защиты голеней для игроков хоккея на траве. Требования и методы испытаний (SR EN 13546+A1:2007, IDT)

SM SR EN ISO 13982-1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 1: Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie împotriva substanţelor chimice, care asigură protecţie întregului corp împotriva particulelor solide transportate de aer (îmbrăcăminte tip 5) – Одежда для защиты от твердых частиц. Часть 1: Требования к характеристикам защитных костюмов против химических веществ, обеспечивающих защиту всего тела от твердых частиц переносимые воздухом (костюмы типа 5) (SR EN ISO 13982-1:2005, IDT)

SM SR EN 13567+A1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori ai mîinii, braţului, pieptului, abdomenului, gambei, organelor genitale şi feţei pentru scrimeri. Cerinţe şi metode de încercare – Одежда защитная. Средства защиты ладоней, рук, груди, живота, ног, гениталий и лица для фехтовальщиков. Требования и методы испытаний (SR EN 13567+A1:2007, IDT)

SM SR EN ISO 13982-2:2010 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 2: Metodă de încercare pentru determinarea fugii spre interiorul costumului a aerosolilor de particule fine – Одежда для защиты от твердых частиц. Часть 2: Метод испытания для определения проникновения внутрь костюма аэрозольных тонкодисперсных частиц (SR EN ISO 13982-2:2005, IDT)

SM SR EN 13595-1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 1: Cerinţe generale – Одежда защитная для профессиональных мотоциклистов. Куртки, брюки, и комбинезоны или комбинированные костюмы. Часть 1: Общие требования (SR EN 13595-1:2003, IDT)

SM SR EN 14021:2010 Apărători împotriva impactului cu pietre pentru motociclism pe teren accidentat destinate a proteja motocicliştii de pietre şi alte obiecte mici. Cerinţe şi metode de încercare – Щитки предохранительные от удара камней для мотоспорта при внедорожном движении, предназначенные для защиты мотоциклистов от камней и других маленьких предметов. Требования и методы испытаний (SR EN 14021:2004, IDT)

SM SR EN 13595-2:2010 Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 2: Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la abraziune prin impact – Одежда защитная для профессиональных мотоциклистов. Куртки, брюки, и комбинезоны или комбинированные костюмы. Часть 2: Метод испытания для определения прочности на истирание при столкновении (SR EN 13595-2:2003, IDT)

SM SR EN 14058:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Articole de îmbrăcăminte de protecţie utilizate în medii cu temperaturi scăzute – Одежда защитная. Изделия верхней одежды, используемые для защиты в средах с низкими температурами (SR EN 14058:2004, IDT)

SM SR EN 13595-3:2010 Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 3: Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la pleznire – Одежда защитная для профессиональных мотоциклистов. Куртки, брюки, и комбинезоны или комбинированные костюмы. Часть 3: Метод испытания для определения сопротивления на разрыв (SR EN 13595-3:2003, IDT)

SM SR EN 14126:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi – Одежда защитная. Требования к свойствам и методы испытаний защитной одежды от инфекционных возбудителей (SR EN 14126:2004, IDT)

SM SR EN 13595-4:2010 Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două 12


SM SR EN 352-4:2010 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 4: Antifoane externe cu atenuare dependentă de nivel – Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 4: Наушники в зависимости от уровня шума (SR EN 352-4:2003, IDT)

SM SR EN 14360:2010 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva ploii. Metodă de încercare pentru îmbrăcăminte de gata. Impact la precipitaţii puternice – Одежда защитная от дождя. Метод испытания готовой одежды. Динамическое воздействие интенсивных осадков (SR EN 14360:2004, IDT) SM SR EN 14404:2010 Echipament individual de protecţie. Protecţia genunchiului pentru lucrări în genunchi – Средства индивидуальной защиты. Наколенники защитные для работы в положении с колена (SR EN 14404:2005, IDT)

SM SR EN 352-5:2010 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 5: Antifoane externe cu reducere activă a zgomotului – Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 5: Наушники с активным подавлением шума (SR EN 352-5:2004, IDT)

SM SR EN ISO 22610:2010 Cîmpuri chirurgicale, halate şi costume filtru, utilizate ca dispozitive medicale pentru pacienţi, personal medical şi echipamente. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la penetrarea barierei bacteriene în stare umedă – Хирургические покровные материалы, халаты и костюмы для чистых помещений, используемые как медицинские изделия для пациентов, медицинского персонала и оборудования. Метод испытания для определения стойкости к проникновению влажных бактерий (SR EN ISO 22610:2007, IDT)

SM SR EN 397:2010 Căşti de protecţie pentru uz industrial – Каски защитные для промышленного применения (SR EN 397:2003, IDT) SM SR EN 458:2010 Protectori individuali împotriva zgomotului. Recomandări pentru selecţionare, utilizare, îngrijire şi întreţinere. Ghid – Средства индивидуальной защиты органов слуха. Рекомендации по выбору, применению, уходу и ремонту. Руководcтво (SR EN 458:2005, IDT)

SM SR EN ISO 22612:2010 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi. Metodă de încercare a rezistenţei la penetrarea uscată a microbilor – Одежда для защиты от инфекционных агентов. Метод испытания на стойкость к проникновению микробов сухим способом (SR EN ISO 22612:2005, IDT)

SM SR EN 960:2010 Mulaje de capete utilizate la încercările căştilor de protecţie – Макеты голов используемые для испытания защитных шлемов (SR EN 960:2006, IDT) SM SR EN 1078:2010 Căşti pentru biciclişti şi pentru utilizatori de planşe cu role şi patine cu role – Шлемы для велосипедистов и пользователей скейтбордами и роликовыми коньками (SR EN 1078:2004, IDT)

13.340.20 SM SR EN 165:2010 Protecţie individuală a ochilor. Vocabular - Защита глаз индивидуальная. Словарь (SR EN 165:2006, IDT)

SM SR EN 1080:2010 Căşti de protecţie împotriva şocurilor pentru copii mici – Шлемы защитные для маленьких детей (SR EN 1080:2004, IDT)

SM SR EN 169:2010 Protecţie individuală a ochilor. Filtre pentru sudură şi tehnici conexe. Cerinţe referitoare la factor de transmisie şi utilizare recomandată – Защита глаз индивидуальная. Фильтры для сварочных работ и родственных процессов. Требования к пропусканию и рекомендуемого применению (SR EN 169:2003, IDT)

SM SR EN 1384:2010 Căşti de protecţie pentru sporturi hipice – Шлемы защитные для конных видов спорта (SR EN 1384:2002, IDT) SM SR EN 1385:2010 Căşti de protecţie utilizate la caiac-canoe şi pentru sporturi practicate pe cursuri de apă repezi – Шлемы защитные используемые в водных видов спорта на каноэ и по рекам с бурным водным потоком (SR EN 1385:2002, IDT)

SM SR EN 172:2010 Protecţie individuală a ochilor. Filtre de protecţie împotriva radiaţiilor solare, pentru utilizare industrială – Защита глаз индивидуальная. Фильтры солнцезащитные для промышленного применения (SR EN 172:2003, IDT)

SM SR EN 1836+A1:2010 Protecţie individuală a ochilor. Ochelari de soare şi filtre de protecţie împotriva radiaţiilor solare pentru utilizare generală şi filtre pentru observarea directă a soarelui – Защита индивидуальная органов зрения. Очки солнцезащитные и фильтры солнцезащитные для общего применения и фильтры для прямого наблюдения солнца (SR EN 1836+A1:2008, IDT)

SM SR EN 175:2010 Protecţie individuală. Echipament de protecţie a ochilor şi a feţei pentru sudare şi tehnici conexe – Защита индивидуальная. Устройства для защиты глаз и лица при сварочных и аналогичных процессах (SR EN 175:2002, IDT) 13


SM SR EN 13087-8:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 8: Proprietăţi electrice – Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 8: Электрические свойства (SR EN 13087-8:2003, IDT)

SM SR EN ISO 4869-2:2010 Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Partea 2: Estimarea nivelurilor de presiune acustică ponderate A în cazul utilizării protectorilor individuali împotriva zgomotului – Акустика. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Часть 2: Оценка эффективных уровней звукового давления по шкале А при использовании индивидуальных средств защиты органов слуха (SR EN ISO 4869-2:1997, IDT)

SM SR EN 13087-10:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 10: Rezistenţa la căldură radiantă – Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 10: Стойкость к излучаемому теплу (SR EN 13087-10:2003, IDT)

SM SR EN 12492:2010 Echipament de alpinism şi escaladare. Căşti pentru alpinişti. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Снаряжение для альпинизма. Шлемы для альпинистов. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 12492:2003, IDT)

SM SR EN 13178:2010 Protecţie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor destinaţi utilizatorilor de snowmobile – Защита индивидуальная органов зрения. Средства защиты глаз для пользователей снегоходами (SR EN 13178:2003, IDT)

SM SR EN 13087-1:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 1: Condiţii şi condiţionare – Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 1: Условия и обусловленность (SR EN 13087-1:2003, IDT)

SM SR EN 13277-4:2010 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 4: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare privind protectori ai capului – Снаряжение защитное для силовых видов спорта. Часть 4: Дополнительные требования и методы испытаний защитных приспособлений для головы (SR EN 13277-4:2003, IDT)

SM SR EN 13087-2:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 2: Absorbţia şocurilor – Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 2: Поглощение ударов (SR EN 13087-2:2003, IDT)

SM SR EN 13484:2010 Căşti pentru utilizatorii de săniuţe – Шлемы для пользователей санками (SR EN 13484:2003, IDT)

SM SR EN 13087-3:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 3: Rezistenţă la penetraţie – Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 3: Устойчивость к проницаемости (SR EN 13087-3:2003, IDT)

SM SR EN 13781:2010 Căşti de protecţie pentru conducătorii şi pasagerii snowmobilelor şi boburilor – Шлемы защитные для водителей и пассажиров снегоходов и саней для бобслея (SR EN 13781:2003, IDT)

SM SR EN 13087-4:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 4: Eficienţa sistemului de retenţie – Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 4: Эффективность системы удержания (SR EN 13087-4:2003, IDT)

SM SR EN 14052:2010 Căşti de protecţie de înaltă performanţă pentru industrie – Шлемы защитные высококачественные для промышленности (SR EN 14052:2006, IDT)

SM SR EN 13087-5:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 5: Rezistenţa sistemului de retenţie – Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 5: Прочность системы удержания (SR EN 13087-5:2003, IDT)

13.340.30 SM SR EN 136:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Mască completă. Cerinţe, încercări, marcare – Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски сплошные. Требования, испытания, маркировка (SR EN 136:2002, IDT)

SM SR EN 13087-6:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 6: Cîmp vizual – Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 6: Поле видимости (SR EN 13087-6:2003, IDT)

SM SR EN 137:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu mască completă. Cerinţe, încercări, marcare – Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные с открытым контуром и баллоном со сжатым воздухом с сплашной маской. Требования, испытания, маркировка (SR EN 137:2007, IDT)

SM SR EN 13087-7:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 7: Rezistenţă la flacără – Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 7: Огнестойкость (SR EN 13087-7:2003, IDT)

14


эвакуации из пожара. маркировка (SR EN 403:2004, IDT)

SM SR EN 143:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Filtre de particule. Cerinţe, încercări, marcare – Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Требования, испытания, маркировка (SR EN 143:2002, IDT)

Требования,

испытания,

SM SR EN 404:2010 Aparate de protecţie respiratorie pentru evacuare. Aparat de auto-salvare cu ansamblu muştiuc cu filtru pentru monoxid de carbon – Аппараты защиты органов дыхания для эвакуации. Аппарат для самоспасания в комплекте с маской с фильтром от угарного газа (SR EN 404:2005, IDT)

SM SR EN 144-1:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: Racorduri cu cap filetat – Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Вентили газовых баллонов. Часть 1: Резьбы на входном соединительном устройстве (SR EN 144-1:2003, IDT)

SM SR EN 1146:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis cu aer comprimat cu cagulă pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare – Аппараты защиты органов дыхания. Автономные дыхательные аппараты с открытым контуром и сжатым воздухом, со спасательным капюшоном. Требования, испытания, маркировка (SR EN 1146:2006, IDT)

SM SR EN 145:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante, autonome cu circuit închis, tipul cu oxigen comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerinţe, încercări, marcare – Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные с закрытым контуром со сжатым кислородом или кислородно-азотной смесью. Требования, испытания, маркировка (SR EN 145:1999, IDT)

SM SR EN 1827+A1:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti fără supape de inspiraţie şi cu filtre demontabile, împotriva gazelor, împotriva gazelor şi particulelor sau numai împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare – Аппараты для защиты органов дыхания. Полумаски без дыхательных клапанов и со съемными фильтрами для защиты от газов, газов и частиц или только частиц. Требования, испытания, маркировка (SR EN 1827+A1:2009, IDT)

SM SR EN 148-2:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 2: Racord cu filet central – Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьбы для лицевых частей. Часть 2: Центральное резьбовое соединение (SR EN 148-2:2003, IDT)

SM SR EN 12083:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Filtre cu furtunuri respiratorii (filtre nemontate pe mască). Filtre împotriva particulelor, filtre împotriva gazelor şi filtre combinate. Cerinţe, încercări, marcare – Аппараты для защиты органов дыхания. Фильтры ротовые (без масок). Фильтры для частиц, фильтры для газа и фильтры комбинированные. Требования, испытания, маркировка (SR EN 12083:2003, IDT)

SM SR EN 148-3:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 3: Racord cu filet M 45x3 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьбы для лицевых частей. Часть 3: Резьбовое соединение М 45 х 3 (SR EN 148-3:2003, IDT)

SM SR EN 12941:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu cască sau cagulă. Cerinţe, încercări, marcare – Аппараты для защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные с принудительной фильтрацией воздуха со шлемом или капюшоном. Требования, испытания, маркировка (SR EN 12941:2004, IDT)

SM SR EN 149+A1:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti filtrante împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare – Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Требования, испытания, маркировка (SR EN 149+A1:2010, IDT) SM SR EN 250:2010 Aparate respiratorii. Aparate de scufundare cu aer comprimat şi circuit deschis. Cerinţe, încercări, marcare – Аппараты дыхательные. Аппараты водолазные, автономные с открытым контуром и со сжатым воздухом. Требования, испытания, маркировка (SR EN 250:2003, IDT)

SM SR EN 12942:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu măşti complete, semi-măşti sau sferturi de mască. Cerinţe, încercări, marcare – Аппараты для защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные с принудительной фильтрацией воздуха со сплошными масками, полумасками или четвертьмасками. Требования, испытания, маркировка (SR EN 12942:2004, IDT)

SM SR EN 403:2010 Aparate de protecţie respiratorie pentru evacuare. Aparate filtrante cu cagulă pentru evacuarea din incendiu. Cerinţe, încercări, marcare – Аппараты защиты органов дыхания для эвакуации. Аппараты фильтрующие с крышкой для 15


permeaţia produselor chimice – Перчатки защитные от химикатов и микроорганизмов. Часть 3: Определение сопротивления проникновению химикатов (SR EN 374-3:2004, IDT)

SM SR EN 13274-1:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea fugii spre interior şi a fugii totale spre interior – Аппараты защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1: Определение внутренней утечки и общей внутренней утечки (SR EN 13274-1:2003, IDT)

SM SR EN 407:2010 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice (căldură şi/sau foc) – Перчатки защитные от термических рисков (нагрев и/или огонь) (SR EN 407:2005, IDT)

SM SR EN 13274-2:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 2: Încercări practice de performanţă – Аппараты защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 2: Практические испытания характеристик (SR EN 13274-2:2003, IDT)

SM SR EN 511:2010 Mănuşi de protecţie împotriva frigului – Перчатки защитные от холода (SR EN 511:2006, IDT)

SM SR EN 13274-3:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 3: Determinarea rezistenţei respiratorii – Аппараты защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 3: Определение устойчивости к дыханию (SR EN 13274-3:2003, IDT)

SM SR EN 12477:2010 Mănuşi de protecţie pentru sudori – Перчатки защитные для сварщиков (SR EN 12477:2003, IDT) SM SR EN 13594:2010 Mănuşi de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Cerinţe şi metode de încercare – Перчатки защитные для профессиональных мотоциклистов. Требования и методы испытаний (SR EN 13594:2003, IDT)

SM SR EN 13274-4:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 4: Încercări la flacără – Аппараты защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 4: Испытания пламенем (SR EN 13274-4:2003, IDT)

SM SR EN 14120+A1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie Protectori pentru încheietura mâinii, palmă, genunchi şi cot, pentru utilizatorii de echipament de sport cu role. Cerinţe şi metode de încercare – Одежда защитная. Устройства защитные для запястья, ладони, колена и локтя, для пользователей спортивного роликового снаряжения. Требования и методы испытаний (SR EN 14120+A1:2007, IDT)

SM SR EN 13274-5:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 5: Condiţii climatice – Аппараты защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 5: Климатические условия (SR EN 13274-5:2003, IDT) SM SR EN 13274-6:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea conţinutului de dioxid de carbon în aerul inhalat – Аппараты защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 6: Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе (SR EN 13274-6:2003, IDT)

SM SR EN 14328:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi şi protectori ai braţelor împotriva tăierilor cu cuţite electrice. Cerinţe şi metode de încercare – Одежда защитная. Перчатки и средства защиты рук от порезов электрическими ножами. Требования и методы испытания (SR EN 14328:2005, IDT)

SM SR EN 13274-8:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea colmatării cu pulbere de dolomită – Аппараты защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 8: Определение степени засорения доломитовой пылью (SR EN 13274-8:2003, IDT)

13.340.50 SM SR EN 13832-1:2010 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 1: Terminologie şi metode de încercare – Обувь защитная от химикатов. Часть 1: Терминология и методы испытаний (SR EN 13832-1:2007, IDT)

SM SR EN 14387+A1:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Filtre împotriva gazelor şi filtre combinate. Cerinţe, încercări, marcare – Аппараты защиты органов дыхания. Фильтры противогазные и фильтры комбинированные. Требования, испытания, маркировка (SR EN 14387+A1:2008, IDT)

SM SR EN 13832-2:2010 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 2: Cerinţe pentru încălţămintea rezistentă la produse chimice în condiţii de laborator – Обувь защитная от химикатов. Часть 2: Требования к обуви, стойкой к химикатам в лабораторных условиях (SR EN 13832-2:2007, IDT)

13.340.40 SM SR EN 374-3:2010 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 3: Determinarea rezistenţei la 16


SM SR EN ISO 12402-5:2010 Echipament individual de plutire. Partea 5: Echipament ajutător de plutire (nivel 50). Cerinţe de securitate – Средства индивидуальные обеспечения плавучести. Часть 5: Вспомогательные средства обеспечения плавучести (уровень 50). Требования безопасности (SR EN ISO 12402-5:2007, IDT)

SM SR EN 13832-3:2010 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 3: Cerinţe pentru încălţămintea de protecţie cu rezistenţă mare la produse chimice în condiţii de laborator – Обувь защитная от химикатов. Часть 3: Требования к обуви, высокостойкой к химикатам в лабораторных условиях (SR EN 13832-3:2007, IDT)

SM SR EN ISO 12402-6:2010 Echipament individual de plutire. Partea 6: Veste de salvare şi echipament ajutător de plutire pentru utilizări speciale. Cerinţe de securitate şi metode de încercare complementare – Средства индивидуальные обеспечения плавучести. Часть 6: Спасательные жилеты и вспомогательные средства обеспечения плавучести специального назначения. Требования безопасности и дополнительные методы испытаний (SR EN ISO 12402-6:2007, IDT)

SM SR EN 14120+A1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie Protectori pentru încheietura mâinii, palmă, genunchi şi cot, pentru utilizatorii de echipament de sport cu role. Cerinţe şi metode de încercare – Одежда защитная. Устройства защитные для запястья, ладони, колена и локтя, для пользователей спортивного роликового снаряжения. Требования и методы испытаний (SR EN 14120+A1:2007, IDT)

SM SR EN ISO 12402-8:2010 Echipament individual de plutire. Partea 8: Accesorii. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Средства индивидуальные обеспечения плавучести. Часть 8: Вспомогательные приспособления. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN ISO 12402-8:2006, IDT)

13.340.60 SM SR EN 363:2010 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Sisteme de protecţie individuală împotriva căderilor de la înălţime – Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Индивидуальные системы защиты от падения с высоты (SR EN 363:2008, IDT)

SM SR EN ISO 12402-9:2010 Echipament individual de plutire. Partea 9: Metode de încercare – Средства индивидуальные обеспечения плавучести. Часть 9: Методы испытаний (SR EN ISO 12402-9:2007, IDT)

SM SR EN 12841:2010 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Sistem de acces cu corzi. Dispozitive de reglare a corzii – Средства индивидуальной защиты от падения. Канатные системы доступа. Устройства регулировки каната (SR EN 12841:2007, IDT)

13.340.99 SM SR EN 362:2010 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Piese de legătură – Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные изделия (SR EN 362:2005, IDT)

13.340.70 SM SR EN ISO 12402-2:2010 Echipament individual de plutire. Partea 2: Veste de salvare, nivel de performanţă 275. Cerinţe de securitate – Средства индивидуальные обеспечения плавучести. Часть 2: Спасательные жилеты, уровень характеристик 275. Требования безопасности (SR EN ISO 12402-2:2007, IDT)

SM SR EN 365:2010 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Cerinţe generale pentru instrucţiuni de utilizare, întreţinere, verificare periodică, reparare, marcare şi ambalare – Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Общие требования к инструкциям по эксплуатации, обслуживанию, периодическому осмотру, ремонту, маркировке и упаковке (SR EN 365:2005, IDT)

SM SR EN ISO 12402-3:2010 Echipament individual de plutire. Partea 3: Veste de salvare, nivel de performanţă 150. Cerinţe de securitate – Средства индивидуальные обеспечения плавучести. Часть 3: Спасательные жилеты, уровень характеристик 150. Требования безопасности (SR EN ISO 12402-3:2007, IDT)

SM SR EN 12841:2010 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Sistem de acces cu corzi. Dispozitive de reglare a corzii – Средства индивидуальной защиты от падения. Канатные системы доступа. Устройства регулировки каната (SR EN 12841:2007, IDT)

SM SR EN ISO 12402-4:2010 Echipament individual de plutire. Partea 4: Veste de salvare, nivel de performanţă 100. Cerinţe de securitate – Средства индивидуальные обеспечения плавучести. Часть 4: Спасательные жилеты, уровень характеристик 100. Требования безопасности (SR EN ISO 12402-4:2007, IDT)

17


17

SM SR EN 60524:2010 Divizoare de tensiune rezistive de curent continuu cu rapoarte fixe – Резистивные делители напряжения постоянного тока (SR EN 60524:2002, IDT)

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.140.50

SM SR EN 60564:2010 Punţi de curent continuu pentru măsurarea rezistenţei – Мосты постоянного тока для измерения сопротивления (SR EN 60564:2002, IDT)

SM SR EN 60118-13:2010 Electroacustică. Aparate de corecţie auditivă. Partea 13: Compatibilitate electromagnetică – Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 13. Электромагнитная совместимость (SR EN 60118-13:2006, IDT)

SM SR EN 61028:2010 Aparate electrice de măsurat. Înregistratoare X-Y – Приборы электроизмерительные. Двухкоординатные самописцы (SR EN 61028:2002, IDT)

SM SR EN 60645-3:2010 Electroacustică. Echipamente audiometrice. Partea 3: Semnale de încercare de scurtă durată – Электроакустика. Аудиометры. Часть 3: Испытательные сигналы короткой продолжительности (SR EN 60645-3:2008, IDT)

SM SR EN 61557-1:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 1: Prescripţii generale – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 V переменного тока и 1500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 1: Общие требования (SR EN 61557-1:2007, IDT)

17.220.01 SM SR EN 50445:2010 Standard de familie de produse pentru demonstrarea conformităţii unui echipament pentru sudare electrică prin presiune, sudare cu arc electric şi procedee conexe, cu restricţii de bază referitoare la expunerea persoanelor la cîmpuri electromagnetice (0 Hz - 300 GHz) – Стандарт на группу однородной продукции для демонстрации соответствия оборудования для контактной сварки, дуговой сварки и связанным с ним процессов основным ограничениям, относящимся к воздействию на человека электромагнитных полей (0 Hz - 300 GHz) (SR EN 50445:2008, IDT)

SM SR EN 61557-2:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 2: Rezistenţă de izolaţie – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 V переменного тока и 1500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 2: Сопротивление изоляции (SR EN 61557-2:2007, IDT)

SM SR EN 60477:2010 Rezistoare de laborator de curent continuu – Резисторы постоянного тока лабораторные (SR EN 60477:2002, IDT)

SM SR EN 61557-3:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 3: Impedanţă a buclei – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 V переменного тока и 1500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 3: Полное сопротивление контура (SR EN 61557-3:2007, IDT)

SM SR EN 60477-2:2010 Rezistoare de laborator. Partea 2: Rezistoare de laborator de curent alternativ – Резисторы лабораторные. Часть 2. Резисторы переменного тока лабораторные (SR EN 60477-2:2001, IDT) 17.220.20 SM SR EN 50366:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Cîmpuri electromagnetice. Metode de evaluare şi măsurare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Поля электромагнитные. Методы оценки и измерения (SR EN 50366:2004, IDT)

SM SR EN 61557-4:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 4: Rezistenţa conectoarelor de legare la pămînt şi de echipotenţializare – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 V переменного тока и 1500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 4: Сопротивление заземляющих проводников и проводников для эквипотенциального соединения (SR EN 61557-4:2007, IDT

SM SR EN 60523:2010 Compensatoare de curent continuu – Потенциометры постоянного тока (SR EN 60523:2002, IDT)

18


19

SM SR EN 61557-5:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 5: Rezistenţă de legare la pămînt – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 V переменного тока и 1500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 5: Сопротивление заземления (SR EN 61557-5:2007, IDT)

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ

19.080 SM SR EN 61010-2-010:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-010: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru încălzirea materialelor – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного примнения. Часть 2-010: Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов (SR EN 61010-2-010:2004, IDT)

SM SR EN 61557-6:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 6: Eficacitatea dispozitivelor de protecţie la curent rezidual (DDR) în reţelele TT, TN şi IT – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 V переменного тока и 1500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 6: Эффективность защитных устройств, управляемых дифференциальным остаточным током (DDR) и применяемых в системах TT, TN и IT (SR EN 61557-6:2008, IDT)

SM SR EN 61010-2-020:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-020: Cerinţe particulare pentru centrifuge de laborator – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-020: Частные требования к лабораторным центрифугам (SR EN 61010-2-020:2007, IDT)

SM SR EN 61557-7:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 7: Secvenţa fazelor – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 V переменного тока и 1500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 7: Последовательность чередования фаз (SR EN 61557-7:2007, IDT)

SM SR EN 61010-2-032:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-032: Cerinţe particulare pentru cleşte de curent, portabil sau de mînă, pentru măsurare şi încercare electrică – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-032: Частные требования к удерживаемых в руках и управляемых вручную клещам амперометрическим для электрических измерений и испытаний (SR EN 61010-2-032:2004, IDT)

SM SR EN 61557-8:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 8: Dispozitive de control al izolaţiei pentru reţele IT – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 V переменного тока и 1500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 8: Устройства контроля изоляции в IT системах (SR EN 61557-8:2007, IDT)

SM SR EN 61010-2-040:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-040: Cerinţe particulare pentru sterilizatoare şi aparate de dezinfecţie prin spălare pentru tratarea materialelor de uz medical – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-040: Частные требования к стерилизаторам и моечным дезинфекторам, применяемым для обработки медицинских материалов (SR EN 61010-2-040:2006, IDT)

SM SR EN 61557-12:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 12: Dispozitive de măsurare şi de supraveghere a performanţelor (PMD) – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 V переменного тока и 1500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 12: Аппаратура для измерения и мониторинга рабочих характеристик (SR EN 61557-12:2008, IDT)

SM SR EN 61010-2-051:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-051: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru amestecare şi agitare – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-051: Частные требования к лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания (SR EN 61010-2-051:2004, IDT)

19


25

SM SR EN 61010-2-061:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-061: Cerinţe particulare pentru spectrometre de laborator cu vaporizare şi ionizare termică – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-061: Частные требования к лабораторным атомным спектрометрам с термической атомизацией и ионизацией (SR EN 61010-2-061:2004, IDT)

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.040.40 SM SR EN 61131-2:2010 Automate programabile. Partea 2: Cerinţe şi încercări ale echipamentelor – Контроллеры программируемые. Часть 2: Требования к оборудованию и испытания (SR EN 61131-2:2008, IDT) SM SR EN 61326-2-6:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator . Cerinţe EMC. Partea 2-6: Cerinţe speciale. Echipamente medicale de diagnosticare in vitro (IVD) – Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-6: Частные требования. Медицинское оборудование для диагностики in vitro (IVD). (SR EN 61326-2-6:2006, IDT)

SM SR EN 61010-2-081:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-081: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator automat şi semiautomat destinat pentru analiză şi alte utilizări – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-081: Частные требования к автоматическому и полуавтоматическому лабораторному оборудованию для анализа и других целей (SR EN 61010-2-081:2003, IDT)

25.120.10 SM SR EN 60745-2-8:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru foarfece de tăiat tabla şi maşini de ştanţat – Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-8: Частные требования к ножницам для листового металла и вырубным ножницам (SR EN 60745-2-8:2009, IDT)

SM SR EN 61010-031:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 031: Cerinţe de securitate pentru ansamblu sondă manuală de măsurare şi încercare electrică – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 031: Требования безопасности к комплектам ручных зондов для электрических измерений и испытаний (SR EN 61010-031:2003, IDT)

25.140.20 SM SR EN 60745-2-8:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru foarfece de tăiat tabla şi maşini de ştanţat – Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-8: Частные требования к ножницам для листового металла и вырубным ножницам (SR EN 60745-2-8:2009, IDT)

SM SR EN 61010-2-101:2010 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-101: Cerinţe particulare pentru aparatele medicale de diagnostic in vitro (IVD) – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-101: Частные требования к медицинской аппаратуре для диагностики in vitro (IVD) (SR EN 61010-2-101:2003, IDT)

SM SR EN 60745-2-9:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru maşini de filetat – Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-9: Частные требования к приспособлениям для нарезания резьбы метчиком (SR EN 60745-2-9:2004, IDT)

SM SR EN 61143-2:2010 Aparate electrice de măsurat. Înregistratoare X-t. Partea 2: Metode de încercăre suplimentare recomandate – Электрические измерительные приборы. Регистраторы Х-t. Часть 2: Рекомендуемые дополнительные методы испытаний (SR EN 61143-2:2002, IDT)

SM SR EN 60745-2-18:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-18: Prescripţii particulare pentru maşini de nituit – Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-18: Частные требования к механизмам для обвязки (SR EN 60745-2-18:2005, IDT)

SM SR EN 61187:2010 Echipament de măsurări electrice şi electronice. Documentaţie – Аппаратура измерительная электрическая и электронная. Документация (SR EN 61187:2002, IDT)

SM SR EN 60745-2-20:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-20: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu bandă – Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Часть 2-20: Частные требования к ленточным пилам (SR EN 60745-2-20:2009, IDT) 20


SM SR EN 60519-3:2010 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 3: Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire prin inducţie şi prin conducţie şi pentru instalaţiile de topire prin inducţie – Безопасность электротермических установок. Часть 3: Частные требования к установкам индукционного и кондуктивного нагрева и к индукционно-плавильным установкам (SR EN 60519-3:2006, IDT)

25.140.30 SM SR EN 60745-2-8:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru foarfece de tăiat tabla şi maşini de ştanţat – Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-8: Частные требования к ножницам для листового металла и вырубным ножницам (SR EN 60745-2-8:2009, IDT)

SM SR EN 60519-4:2010 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 4: Prescripţii particulare pentru instalaţiile cuptoarelor cu arc – Безопасность электротермических установок. Часть 4: Частные требования к установкам дуговых электропечей (SR EN 60519-4:2007, IDT)

SM SR EN 61048:2010 Aparate auxiliare pentru lămpi. Condensatoare utilizate în circuitele lămpilor fluorescente tubulare şi altor lămpi cu descărcare. Prescripţii generale şi de securitate – Устройства вспомогательные для ламп. Конденсаторы, используемые в цепях трубчатых люминесцентных и других разрядных лампах. Общие требования и требования безопасности (SR EN 61048:2007, IDT)

SM SR EN 60519-6:2010 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 6: Specificaţii pentru instalaţiile de încălzire industriale cu microunde – Безопасность электротермических установок. Часть 6: Технические условия промышленных установок микроволнового нагрева (SR EN 60519-6:2003, IDT)

SM SR EN 61050:2010 Transformatoare pentru lămpile tubulare cu descărcare avînd o tensiune secundară în gol mai mare de 1000 V (numite, în general, transformatoare-neon). Prescripţii generale şi de securitate – Трансформаторы для трубчатых разрядных ламп с напряжением на выходе без нагрузки более 1000 V (обычно называемые неоновые трансформаторы). Общие требования и требования безопасности (SR EN 61050:2002, IDT)

SM SR EN 60519-8:2010 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 8: Prescripţii particulare pentru cuptoarele de retopire sub zgură electroconductoare – Безопасность электротермических установок. Часть 8: Частные требования к печам электрошлакового переплава (SR EN 60519-8:2006, IDT)

25.160.10

SM SR EN 60519-9:2010 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 9: Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire dielectrică la înaltă frecvenţă – Безопасность электротермических установок. Часть 9: Частные требования к установкам высокочастотного диэлектрического нагрева (SR EN 60519-9:2006, IDT)

SM SR EN 50445:2010 Standard de familie de produse pentru demonstrarea conformităţii unui echipament pentru sudare electrică prin presiune, sudare cu arc electric şi procedee conexe, cu restricţii de bază referitoare la expunerea persoanelor la cîmpuri electromagnetice (0 Hz - 300 GHz) – Стандарт на группу однородной продукции для демонстрации соответствия оборудования для контактной сварки, дуговой сварки и связанным с ним процессов основным ограничениям, относящимся к воздействию на человека электромагнитных полей (0 Hz - 300 GHz) (SR EN 50445:2008, IDT)

SM SR EN 60519-10:2010 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 10: Prescripţii particulare pentru sistemele de încălzire cu trasee rezistive, pentru aplicaţii industriale şi comerciale – Безопасность электротермических установок. Часть10: Частные требования к нагревательным системам электрического сопротивления для промышленного и торгового применения (SR EN 60519-10:2006, IDT)

25.180.10 SM SR EN 60519-1:2010 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 1: Cerinţe generale – Безопасность электротермических установок. Часть 1: Общие требования (SR EN 60519-1:2004, IDT)

SM SR EN 60519-11:2010 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 11: Prescripţii particulare pentru instalaţiile ce utilizează efectul forţelor electromagnetice asupra metalelor lichide – Безопасность электротермических установок. Часть 11: Частные требования к установкам с воздействием электромагнитных сил на жидкие металлы (SR EN 60519-11:2008, IDT)

SM SR EN 60519-2:2010 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 2: Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire cu rezistenţă – Безопасность электротермических установок. Часть 2: Частные требования к установкам нагрева сопротивлением (SR EN 60519-2:2007, IDT)

21


27.180

SM SR EN 60519-21:2010 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 21 : Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire prin rezistenţă. Instalaţii electrotermice de încălzire şi topire a sticlei – Безопасность электротермических установок. Часть 21: Частные требования к установкам для нагрева сопротивлением. Электротермические установки для нагрева и плавки стекла (SR EN 60519-21:2002, IDT)

SM SR EN 61400-2:2010 Turbine eoliene. Partea 2: Condiţii de proiectare pentru turbine eoliene mici – Турбины ветровые. Часть 2: Требования к проектированию небольших ветровых турбин (SR EN 61400-2:2007, IDT) 29

SM SR EN 62395-1:2010 Sisteme de încălzire rezistivă a traseelor pentru aplicaţii industriale şi comerciale. Partea 1: Cerinţe generale şi de încercare – Системы сетевого отопления, работающие на электрическом сопротивлении, для промышленного и коммерческого применения. Часть 1: Общие требования и требования к испытаниям (SR EN 62395-1:2007, IDT) 27

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020 SM SR EN 60204-1:2010 Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale – Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 1: Общие требования (SR EN 60204-1:2007, IDT)

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

SM SR EN 60332-1-1:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-1: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Aparatură de încercare – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-1: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля на вертикальное распространение пламени. Испытательная аппаратура (SR EN 60332-1-1:2005, IDT)

27.060.10 SM SR EN 50156-1:2010 Echipament electric pentru instalaţii de ardere şi echipament auxiliar. Partea 1: Prescripţii pentru proiectare şi instalare – Электрическое оборудование для печей и вспомогательного оборудования. Часть 1: Требования к проектированию и установке (SR EN 50156-1:2004, IDT)

SM SR EN 60332-1-2:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-2: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Procedură pentru flacără de tip preamestec de 1 kW – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля на вертикальное распространение пламени. Процедура для пламени предварительно подготовленной смеси 1кW (SR EN 60332-1-2:2005, IDT)

27.070 SM SR EN 62282-3-1:2010 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 3-1: Sisteme de generare a energiei, utilizînd celule cu combustibil staţionare. Securitate – Технологии производства топливных батарей. Часть 3-1: Системы питания стационарных топливных батарей. Безопасность (SR EN 62282-3-1:2007, IDT)

SM SR EN 60332-1-3:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-3: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Procedură pentru determinarea particulelor/picăturilor mici aprinse – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля на вертикальное распространение пламени. Процедура определения горящих капель/частиц (SR EN 60332-1-3:2005, IDT)

SM SR EN 62282-3-3:2010 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 3-3: Sisteme de generare a energiei, utilizînd celule cu combustibil staţionare. Instalare – Технологии производства топливных батарей. Часть 3-3: Системы питания стационарных топливных батарей. Установка (SR EN 62282-3-3:2008, IDT) 27.160 SM SR EN 61730-1:2010 Calificare pentru securitatea în funcţionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 1: Cerinţe de construcţie – Аттестация на безопасность фотогальванического модуля (PV). Часть 1: Требования к конструкции (SR EN 61730-1:2007, IDT)

SM SR EN 60332-2-1:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 2-1: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat de secţiune mică. Aparatură de încercare – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-1: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля небольших размеров на вертикальное распространение пламени. Испытательная аппаратура (SR EN 60332-2-1:2005, IDT)

SM SR EN 61730-2:2010 Calificare pentru securitatea în funcţionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 2: Cerinţe pentru încercări – Аттестация на безопасность фотогальванического модуля (PV). Часть 2: Требования к испытаниям (SR EN 61730-2:2007, IDT) 22


SM SR EN 60695-10-2:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 10-2: Căldură anormală. Încercare cu bilă – Испытания на пожароопасность. Часть 10-2: Аномальная теплота. Испытание давлением шарика (SR EN 60695-10-2:2004, IDT)

SM SR EN 60332-2-2:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 2-2: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat de secţiune mică. Procedură pentru flacără de tip cu difuzie – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-2: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля небольших размеров на вертикальное распространение пламени. Процедура для диффузионного пламени (SR EN 60332-2-2:2005, IDT)

SM SR EN 60695-11-5:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-5: Flacăra de încercare. Metoda de încercare cu arzător - ac. Aparatură, schema dispozitivului de verificare şi ghid – Испытания на пожароопасность. Часть 11-5: Испытательное пламя. Метод испытания игольчатым пламенем. Аппаратура, порядок испытания на подтверждение соответствия и руководство (SR EN 60695-11-5:2005, IDT)

SM SR EN 60446:2010 Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa ommaşină, marcare şi identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau alfanumeric – Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", маркировка и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений (SR EN 60446:2008, IDT)

SM SR EN 60695-11-20:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-20: Flăcări de încercare. Metode de încercare cu flacără de 500 W – Испытания на пожароопасность. Часть 11-20: Испытательное пламя. Методы испытания пламенем 500 W (SR EN 60695-11-20:2001, IDT)

SM SR EN 60695-1-1:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-1: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Directive generale – Испытания на пожароопасность. Часть 1-1: Руководство по оценке пожароопасности электротехнической продукции. Общее руководство (SR EN 60695-1-1:2001, IDT)

SM SR EN 60446:2010 Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa ommaşină, marcare şi identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau alfanumeric – Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", маркировка и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений (SR EN 60446:2008, IDT)

SM SR EN 60695-2-10:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-10: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Aparataj şi metodă comună de încercare – Испытания на пожароопасность. Часть 2-10: Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Аппаратура и общий метод испытания (SR EN 60695-2-10:2001, IDT)

SM SR EN 61034-1:2010 Măsurarea densităţii fumului degajat de cabluri care ard în condiţii definite. Partea 1: Aparatură de încercare – Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 1: Испытательное оборудование (SR EN 61034-1:2006, IDT)

SM SR EN 60695-2-11:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-11: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metoda de încercare a inflamabilităţii pentru produse finite – Испытания на пожароопасность. Часть 2-11: Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания конечной продукции на воспламеняемость (SR EN 60695-2-11:2002, IDT)

SM SR EN 61034-2:2010 Măsurarea densităţii fumului degajat de cabluri care ard în condiţii definite. Partea 2: Procedură de încercare şi prescripţii – Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2: Процедура испытания и требования (SR EN 61034-2:2006, IDT)

SM SR EN 60695-2-12:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-12: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare a materialelor la inflamabilitate cu fir incandescent – Испытания на пожароопасность. Часть 2-12: Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Методы испытаний материалов на воспламеняемость раскаленной проволокой (SR EN 60695-2-12:2002, IDT)

29.035.01 SM SR EN 50363-0:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 0: Introducere generală – Изоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 0: Общее введение (SR EN 50363-0:2006, IDT)

SM SR EN 60695-2-13:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-13: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare a materialelor la aprindere cu fir incandescent – Испытания на пожароопасность. Часть 2-13: Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания материалов на возгораемость раскаленной проволокой (SR EN 60695-2-13:2002, IDT) 23


SM SR EN 50363-6:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 6: Amestecuri fără halogeni reticulate pentru mantale – Изоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 6: Безгалогенные сетчатые оболочные компаунды (SR EN 50363-6:2006, IDT)

29.035.20 SM SR EN 50363-1:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri. pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 1: Amestecuri elastometrice reticulate pentru izolaţii – Иоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 1: Компаунды изоляционные из сетчатого эластомера (SR EN 50363-1:2006, IDT)

SM SR EN 50363-7:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 7: Amestecuri fără halogeni termoplastice pentru izolaţii – Изоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 7: Безгалогенные термопластичные изоляционные компаунды (SR EN 50363-7:2006, IDT)

SM SR EN 50363-2-1:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 2-1: Amestecuri elastometrice reticulate pentru mantale – Изоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 2-1: Компаунды оболочные из сетчатого эластомера (SR EN 50363-2-1:2006, IDT)

SM SR EN 50363-8:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 8: Amestecuri fără halogeni termoplastice pentru mantale – Изоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 8: Безгалогенные термопластичные оболочные компаунды (SR EN 50363-8:2006, IDT)

SM SR EN 50363-2-2:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 2-2: Amestecuri elastometrice reticulate pentru învelişuri – Изоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 2-2: Компаунды покровные из сетчатого эластомера (SR EN 50363-2-2:2006, IDT)

SM SR EN 50363-9-1:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 9-1: Diverse amestecuri pentru izolaţii. Policlorură de vinil reticulată (XLPVC) – Изоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 9-1: Разнообразные изоляционные компаунды. Сетчатый поливинилхлорид (XLPVC) (SR EN 50363-9-1:2006, IDT)

SM SR EN 50363-3:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 3: Amestecuri de PVC pentru izolaţii – Изоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 3: Поливинилхлоридные (PVC) изоляционные компаунды (SR EN 50363-3:2006, IDT) SM SR EN 50363-4-1:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 4-1: Amestecuri de PVC pentru mantale – Изоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 4-1: Поливинилхлоридные (PVC) оболочные компаунды (SR EN 50363-4-1:2006, IDT)

SM SR EN 50363-10-1:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 10-1: Diverse amestecuri pentru mantale. Policlorură de vinil reticulată (XLPVC) – Изоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 10-1: Разнообразные оболочные компаунды. Сетчатый поливинилхлорид (XLPVC) (SR EN 50363-10-1:2006, IDT)

SM SR EN 50363-4-2:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 4-2: Amestecuri de PVC pentru învelişuri – Изоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 4-2: Поливинилхлоридные (PVC) покровные компаунды (SR EN 50363-4-2:2006, IDT)

SM SR EN 50363-10-2:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 10-2: Diverse amestecuri pentru mantale. Poliuretan termoplastic – Изоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 10-2: Разнообразные оболочные компаунды. Термопластичный полиуретан (SR EN 50363-10-2:2006, IDT)

SM SR EN 50363-5:2010 Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 5: Amestecuri fără halogeni reticulate pentru izolaţii – Изоляционные, оболочные и покровные материалы для низковольтных энергетических кабелей. Часть 5: Безгалогенные сетчатые изоляционные компаунды (SR EN 50363-5:2006, IDT) 24


SM SR HD 21.5 S3:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 5: Cabluri flexibile (cordoane) – Провода и кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 5: Гибкие кабели (шнуры) (SR HD 21.5 S3:2002, IDT)

29.035.20 SM SR EN 50497:2010 Metodă de încercare recomandată pentru evaluarea riscului de exsudaţie a plastifiantului din mantaua şi izolaţia de PVC a cablurilor – Рекомендуемый метод испытания для оценки риска выделения пластификатора из кабелей с поливинилхлоридной (PVC) изоляцией и оболочкой (SR EN 50497:2008, IDT)

SM SR HD 21.7 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 7: Conductoare izolate pentru cablaj interior pentru o temperatură a conductorului de 90 oC – Провода и кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 7: Одножильные кабели без оболочки для внутренней прокладки с температурой нагрева проводов 90° C (SR HD 21.7 S2:2001, IDT)

29.060.10 SM SR EN 61534-1:2010 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 1: Prescripţii generale – Системы шинопроводов. Часть 1: Общие требования (SR EN 61534-1:2004, IDT) SM SR EN 61534-21:2010 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 21: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare prefabricate destinate montării pe pereţi şi pe tavane – Системы шинопроводов. Часть 21: Частные требования к системам шинопроводов для монтажа на стене и потолке (SR EN 61534-21:2007, IDT)

SM SR HD 21.8 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 8: Cabluri cu un conductor izolat fără manta pentru ghirlande luminoase – Провода и кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 8: Одножильные кабели без оболочки для декоративных гирлянд (SR HD 21.8 S2:2001, IDT)

SM SR EN 61537:2010 Direcţionarea cablajului. Sisteme traseu de cabluri şi sisteme scară de cabluri – Организация кабельной проводки. Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц (SR EN 61537:2007, IDT)

SM SR HD 21.9 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinilde tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 9: Conductoare izolate pentru instalaţii fixe la temperaturi joase – Провода и кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 9: Одножильные кабели без оболочки для стационарных установок при низких температурах (SR HD 21.9 S2:2001, IDT)

29.060.20 SM SR HD 21.1 S4:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale termoplastice de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 1: Prescripţii generale – Провода и кабели с термопластичной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительн. Часть 1: Общие требования (SR HD 21.1 S4:2004, IDT)

SM SR HD 21.10 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 10: Cordoane extensibile – Провода и кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 10: Растяжимые шнуры (SR HD 21.10 S2:2003, IDT)

SM SR HD 21.3 S3:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 3: Conductoare izolate pentru instalaţii fixe – Провода и кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 3: Провода без оболочки для стационарных установок (SR HD 21.3 S3:2001, IDT)

SM SR HD 21.11 S1:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 11: Cabluri pentru corpuri de iluminat – Провода и кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 11: Кабели для светильников (SR HD 21.11 S1:2001, IDT)

SM SR HD 21.4 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 4: Cabluri cu manta pentru instalaţii fixe – Провода и кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 4: Кабели в оболочке для стационарных установок (SR HD 21.4 S2:2001, IDT)

25


SM SR HD 21.12 S1:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 12: Cabluri flexibile (cordoane) rezistente la căldură – Провода и кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 12: Термостойкие гибкие кабели (шнуры) (SR HD 21.12 S1:2001, IDT)

SM SR HD 22.4 S4:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 4: Cordoane şi cabluri flexibile – Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 4: Шнуры и гибкие кабели (SR HD 22.4 S4:2004, IDT)

SM SR HD 21.13 S1:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 13: Cabluri flexibile cu manta de PVC, rezistente la ulei, cu două sau mai multe conductoare – Провода и кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 13: Маслостойкие кабели в поливинилхлоридной оболочке с двумя или более жилами (SR HD 21.13 S1:2001, IDT)

SM SR HD 22.6 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 6: Cabluri pentru sudare cu arc - Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 6: Кабели для дуговой сварки (SR HD 22.6 S2:2001, IDT) SM SR HD 22.7 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 7: Conductoare izolate cu rezistenţă mărită la căldură, cu temperatura conductorului de 110 oC pentru cablaj interior – Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 7: Кабели с повышенной термостойкостью для внутренней прокладки с температурой нагрева проводов 110° C (SR HD 22.7 S2:2001, IDT)

SM SR HD 21.14 S1:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale termoplastice de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 14: Cabluri flexibile (cordoane) cu izolaţie şi manta de amestecuri termoplastice fără halogeni – Провода и кабели с термопластичной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 14: Гибкие кабели (шнуры) с изоляцией и в оболочке из термопластичных материалов, не содержащих галогены (SR HD 21.14 S1:2004, IDT)

SM SR HD 22.8 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 8: Cabluri cu manta de policloropren sau alt elastomer sintetic echivalent pentru ghirlande luminoase – Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 8: Кабели в оболочке из полихлорпрена или эквивалентного синтетического эластомера для декоративных гирлянд (SR HD 22.8 S2:2001, IDT)

SM SR HD 21.15 S1:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale termoplastice de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 15: Cabluri cu un singur conductor izolate cu amestec termoplastic fără halogeni, pentru instalaţii fixe – Провода и кабели с термопластичной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 15: Кабели одножильные с изоляцией из термопластичных материалов, не содержащих галогены, для стационарной прокладки (SR HD 21.15 S1:2007, IDT)

SM SR HD 22.9 S3:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 9: Cabluri cu un conductor fără manta pentru instalaţii fixe, avînd emisie redusă de fum şi fără halogeni – Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 9: Кабели одножильные без оболочки, не содержащие галогены, для стационарных установок с низким выделением дыма (SR HD 22.9 S3:2007, IDT)

SM SR HD 22.1 S4:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominala pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 1: Prescripţii generale – Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 1: Общие требования (SR HD 22.1 S4:2004, IDT) SM SR HD 22.3 S4:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 3: Conductoare izolate cu cauciuc siliconic rezistent la căldură – Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 3: Провода с изоляцией из кремнийорганической теплостойкой резины (SR HD 22.3 S4:2005, IDT)

SM SR HD 22.10 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 10: Cabluri flexibile cu izolaţie de EPR şi cu manta de poliuretan – Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 10: Гибкие кабели с изоляцией из этиленпропиленового каучука (EPR) в оболочке из полиуретана (SR HD 22.10 S2:2007, IDT)

26


SM SR HD 361 S3:2010 Sistem de identificare a cablurilor – Система обозначений кабеля (SR HD 361 S3:2002, IDT)

SM SR HD 22.11 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 11: Cabluri şi cordoane flexibile cu izolaţie de EVA – Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 11: Гибкие кабели и шнуры с изоляцией из этиленвинилацетата (EVA) (SR HD 22.11 S2:2007, IDT)

SM SR HD 516 S2:2010 Ghid de utilizare a cablurilor de joasă tensiune armonizate – Руководство по использованию гармонизированных кабелей низкого напряжения (SR HD 516 S2:2002, IDT)

SM SR HD 22.12 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 12: Cabluri flexibile cu izolaţie de EPR rezistente la căldură – Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 12: Теплостойкие гибкие кабели с изоляцией из этиленпропиленового каучука (EPR) (SR HD 22.12 S2:2007, IDT)

SM SR EN 50214:2010 Cabluri flexibile plate cu manta de policlorură de vinil – Кабели гибкие плоские в поливинилхлоридной оболочке (SR EN 50214:2007, IDT) SM SR EN 50267-1:2010 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 1: Aparatură – Общие методы испытаний кабелей на возгорание. Испытания газов, выделяемых во время горения материалов кабелей. Часть 1: Аппаратура (SR EN 50267-1:2001, IDT)

SM SR HD 22.13 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 13: Cabluri flexibile fără halogeni avînd emisie redusă de fum – Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 13: Кабели гибкие, не содержащие галогены, с низким выделением дыма (SR HD 22.13 S2:2007, IDT)

SM SR EN 50267-2-1:2010 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-1: Proceduri. Determinarea cantităţii de gaze acide halogenate – Общие методы испытаний кабелей на возгорание. Испытания газов, выделяемых во время горения материалов кабелей. Часть 2-1: Процедуры. Определение содержания газа галоидоводородной кислоты (SR EN 50267-2-1:2001, IDT)

SM SR HD 22.14 S3:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 14: Cabluri pentru aplicaţii care necesită o flexibilitate mărită – Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 14: Кабели для применения, требующего высокой гибкости (SR HD 22.14 S3:2007, IDT)

SM SR EN 50267-2-2:2010 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-2: Proceduri. Determinarea gradului de aciditate a gazelor din materiale prin măsurarea pH-ului şi a conductivităţii – Общие методы испытаний кабелей на возгорание. Испытания газов, выделяемых во время горения материалов кабелей. Часть 2-2: Процедуры. Определение степени кислотности газов материалов путем измерения рН и проводимости (SR EN 50267-2-2:2001, IDT)

SM SR HD 22.15 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 15: Cabluri multiconductoare cu izolaţie şi manta de cauciuc siliconic rezistente la căldură – Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 15: Кабели многожильные с изоляцией и оболочкой из теплостойкой кремнийорганической резины (SR HD 22.15 S2:2007, IDT)

SM SR EN 50267-2-3:2010 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-3: Proceduri. Determinarea gradului de aciditate a gazelor din cabluri prin determinarea mediei ponderate a pH-ului şi a conductivităţii – Общие методы испытаний кабелей на возгорание. Испытания газов, выделяемых во время горения материалов кабелей. Часть 2-3: Процедуры. Определение степени кислотности газов кабелей путем определения средневзвешенного pH и проводимости (SR EN 50267-2-3:2001, IDT)

SM SR HD 22.16 S2:2010 Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominală pînă la 450/750 V inclusiv. Partea 16: Cabluri cu manta de policloropren sau alt elastomer sintetic echivalent rezistente la apă – Провода и кабели со сшитой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 V включительно. Часть 16: Кабели с оболочкой из полихлорпрена или эквивалентного синтетического эластомера водостойкие (SR HD 22.16 S2:2007, IDT) SM SR HD 308 S2:2010 Identificarea conductoarelor cablurilor şi cordoanelor flexibile – Идентификация жил гибких кабелей и шнуров (SR HD 308 S2:2002, IDT) 27


SM SR EN 60332-2-2:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 2-2: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat de secţiune mică. Procedură pentru flacără de tip cu difuzie – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-2: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля небольших размеров на вертикальное распространение пламени. Процедура для диффузионного пламени (SR EN 60332-2-2:2005, IDT)

SM SR EN 50395:2010 Metode de încercări electrice pentru cabluri de energie de joasă tensiune – Методы электрических испытаний низковольтных энергетических кабелей (SR EN 50395:2006, IDT) SM SR EN 50396:2010 Metode de încercări neelectrice pentru cabluri de energie de joasă tensiune – Методы неэлектрических испытаний низковольтных энергетических кабелей (SR EN 50396:2006, IDT) SM SR EN 60228:2010 Conductoare pentru cabluri изолированных кабелей (SR EN 60228:2005, IDT)

izolate

SM SR EN 61034-1:2010 Măsurarea densităţii fumului degajat de cabluri care ard în condiţii definite. Partea 1: Aparatură de încercare – Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 1: Испытательное оборудование (SR EN 61034-1:2006, IDT)

Проводники

SM SR EN 60332-1-1:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-1: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Aparatură de încercare – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-1: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля на вертикальное распространение пламени. Испытательная аппаратура (SR EN 60332-1-1:2005, IDT)

SM SR EN 61034-2:2010 Măsurarea densităţii fumului degajat de cabluri care ard în condiţii definite. Partea 2: Procedură de încercare şi prescripţii – Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2: Процедура испытания и требования (SR EN 61034-2:2006, IDT) 29.080.01

SM SR EN 60332-1-2:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-2: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Procedură pentru flacără de tip preamestec de 1 kW – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля на вертикальное распространение пламени. Процедура для пламени предварительно подготовленной смеси 1кW (SR EN 60332-1-2:2005, IDT)

SM SR EN 61557-1:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 1: Prescripţii generale – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 1: Общие требования (SR EN 61557-1:2007, IDT)

SM SR EN 60332-1-3:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-3: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Procedură pentru determinarea particulelor/picăturilor mici aprinse – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля на вертикальное распространение пламени. Процедура определения горящих капель/частиц (SR EN 60332-1-3:2005, IDT)

SM SR EN 61557-2:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 2: Rezistenţă de izolaţie – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 2: Сопротивление изоляции (SR EN 61557-2:2007, IDT)

SM SR EN 60332-2-1:2010 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 2-1: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat de secţiune mică. Aparatură de încercare – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-1: Испытание одиночного изолированного провода или кабеля небольших размеров на вертикальное распространение пламени. Испытательная аппаратура (SR EN 60332-2-1:2005, IDT)

SM SR EN 61557-3:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 3: Impedanţă a buclei – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 3: Полное сопротивление контура (SR EN 61557-3:2007, IDT) 28


SM SR EN 61557-12:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 12: Dispozitive de măsurare şi de supraveghere a performanţelor (PMD) – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 12: Аппаратура для измерения и мониторинга рабочих характеристик (SR EN 61557-12:2008, IDT)

SM SR EN 61557-4:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 4: Rezistenţa conectoarelor de legare la pămînt şi de echipotenţializare – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 4: Сопротивление заземляющих проводников и проводников для эквипотенциального соединения (SR EN 61557-4:2007, IDT)

29.080.20

SM SR EN 61557-5:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 5: Rezistenţă de legare la pămînt – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 5: Сопротивление заземления (SR EN 61557-5:2007, IDT)

SM SR EN 50262:2010 Intrări de cablu pentru instalaţii electrice – Кабельные сальники для электрических установок (SR EN 50262:2002, IDT) 29.120.10 SM SR EN 50085-1:2010 Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 1: Prescripţii generale – Системы кабельных коробов и каналов для электрических установок. Часть 1: Общие требования (SR EN 50085-1:2006, IDT)

SM SR EN 61557-6:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 6: Eficacitatea dispozitivelor de protecţie la curent rezidual (DDR) în reţelele TT, TN şi IT – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 6: Эффективность защитных устройств, управляемых дифференциальным остаточным током (DDR) и применяемых в системах TT, TN и IT (SR EN 61557-6:2008, IDT)

SM SR EN 50085-2-1:2010 Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 2-1: Sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate prevăzute a fi montate pe pereţi şi pe tavane – Системы кабельных коробов и каналов для электрических установок. Часть 2-1: Системы кабельных коробов и системы кабельных каналов, предназначенные для установки на стенах и потолках (SR EN 50085-2-1:2007, IDT) SM SR EN 50368:2010 Cleme de cabluri pentru instalaţii electrice – Клеммы кабельные для электрических установок (SR EN 50368:2004, IDT)

SM SR EN 61557-7:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 7: Secvenţa fazelor – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 7: Последовательность чередования фаз (SR EN 61557-7:2007, IDT)

SM SR EN 50369:2010 Sisteme de învelişuri de protecţie etanşe la lichide pentru managementul cablării – Гидроизоляционные обшивочные системы для менеджмента каблирования (SR EN 50369:2006, IDT) SM SR EN 60423:2010 Sisteme de tuburi de protecţie pentru gestionarea cablajului. Diametre exterioare ale tuburilor de protecţie pentru instalaţii electrice şi filete pentru tuburi de protecţie şi accesorii – Системы кабелепроводов для менеджмента каблирования. Наружные диаметры кабелепроводов для электроустановок и резьбы для кабелепроводов и фитингов (SR EN 60423:2008, IDT)

SM SR EN 61557-8:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 8: Dispozitive de control al izolaţiei pentru reţele IT – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 8: Устройства контроля изоляции в IT системах (SR EN 61557-8:2007, IDT)

SM SR EN 61386-1:2010 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 1: Reguli generale – Системы кабелепроводов для электрических установок. Часть 1: Общие требования (SR EN 61386-1:2004, IDT) 29


SM SR EN 61386-21:2010 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 21: Prescripţii particulare pentru sisteme de tuburi de protecţie rigide – Системы кабелепроводов для электрических установок. Часть 21: Частные требования к системам жестких кабелепроводов (SR EN 61386-21:2004, IDT)

particulare pentru dispozitive de conexiune, ca părţi separate, cu organe de strîngere fără şurub – Cоединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2: Частные требования к соединительным устройствам как отдельным элементам с безвинтовыми зажимами (SR EN 60998-2-2:2005, IDT)

SM SR EN 61386-22:2010 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 22: Prescripţii particulare. Sisteme de tuburi de protecţie pliabile – Системы кабелепроводов для электрических установок. Часть 22: Частные требования. Системы пластичных кабелепроводов (SR EN 61386-22:2004, IDT)

SM SR EN 60998-2-3:2010 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru dispozitive de conexiune, ca părţi separate, cu organe de strîngere cu perforarea izolaţiei – Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3: Частные требования к соединительным устройствам как отдельным элементам с прокалывающими изоляцию зажимами (SR EN 60998-2-3:2005, IDT)

SM SR EN 61386-23:2010 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 23: Prescripţii particulare. Sisteme de tuburi de protecţie flexibile – Системы кабелепроводов для электрических установок. Часть 23: Частные требования. Системы гибких кабелепроводов (SR EN 61386-23:2004, IDT)

SM SR EN 60998-2-4:2010 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru dispozitive de conexiune cu matisare – Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4: Частные требования к устройствам соединения скруткой (SR EN 60998-2-4:2006, IDT)

29.120.20 SM SR EN 50250:2010 Adaptoare de conversie pentru utilizări industriale – Адаптеры конверсионные для промышленного применения (SR EN 50250:2004, IDT)

SM SR EN 60999-1:2010 Dispozitive de conexiune. Prescripţii de securitate pentru organe de strîngere cu şi fără şurub pentru conductoare de cupru. Partea 1: Prescripţii generale şi particulare pentru organele de strîngere pentru conductoarele cu secţiune de la 0,2 mm² pînă la 35 mm² (inclusiv) – Соединительные устройства. Требования безопасности к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для медных проводников. Часть 1: Общие и частные требования к контактным зажимам для проводников сечением от 0,2mm² до 35 mm² (включительно) (SR EN 60999-1:2001, IDT)

SM SR EN 60320-2-4:2010 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 24: Conectoare cu conexiune datorită greutăţii – Соединители бытового и аналогичного общего назначения. Часть 2-4: Соединители, работающие при воздействии веса (SR EN 60320-2-4:2006, IDT) SM SR EN 60570:2010 Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de iluminat – Шинопроводы электрические для светильников (SR EN 60570:2004, IDT)

SM SR EN 61534-1:2010 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 1: Prescripţii generale – Системы шинопроводов. Часть 1: Общие требования (SR EN 61534-1:2004, IDT)

SM SR EN 60998-1:2010 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Prescripţii generale – Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1: Общие требования (SR EN 60998-1:2005, IDT)

SM SR EN 61534-21:2010 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 21: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare prefabricate destinate montării pe pereţi şi pe tavane – Системы шинопроводов. Часть 21: Частные требования к системам шинопроводов для монтажа на стене и потолке (SR EN 61534-21:2007, IDT)

SM SR EN 60998-2-1:2010 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar - Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru dispozitive de conexiune, ca părţi separate, cu organe de strîngere cu şurub – Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1: Частные требования к соединительным устройствам как отдельным элементам с винтовыми зажимами (SR EN 60998-2-1:2005, IDT)

29.120.30 SM SR EN 60309-1:2010 Prize de curent pentru uz industrial Partea 1: Reguli generale – Вилки, штепсельные розетки и соединители промышленного назначения. Часть1: Общие требования (SR EN 60309-1:2001, IDT)

SM SR EN 60998-2-2:2010 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 2-2: Prescripţii 30


SM SR EN 61058-2-4:2010 Întreruptoare pentru aparate. Partea 2-4: Reguli particulare pentru întreruptoare cu montare independentă – Выключатели для электроприборов. Часть 2-4: Частные требования к независимо устанавливаемым выключателям (SR EN 61058-2-4:2006, IDT)

SM SR EN 60309-4:2010 Prize de curent pentru uz industrial. Partea 4: Prize de curent şi prize mobile cu întreruptor, cu sau fără dispozitiv de interblocare – Вилки, штепсельные розетки и соединители промышленного назначения. Часть 4: Переключаемые ответвители и соединители с блокировкой или без нее (SR EN 60309-4:2008, IDT)

SM SR EN 61058-2-5:2010 Întreruptoare pentru aparate. Partea 2-5: Reguli particulare pentru selectoare – Выключатели для электроприборов. Часть 2-5: Частные требования к переключателям полюсов (SR EN 61058-2-5:2001, IDT)

SM SR EN 62196-1:2010 Fişe, prize, conectoare şi prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1: Încărcarea vehiculelor electrice pînă la 250 A curent alternativ şi 400 A curent continuu – Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Зарядка электрических транспортных средств проводная. Часть 1: Зарядка электрических транспортных средств до 250 А включительно для переменного тока и 400 А для постоянного тока (SR EN 62196-1:2004, IDT)

29.120.50 SM SR HD 639 S1:2010 Aparate electrice mici. Dispozitive de curent diferenţial rezidual mobile fără dispozitiv încorporat de protecţie la supracurent pentru uz casnic şi similar (DDRM) – Аппаратура малогабаритная электрическая. Переносные устройства дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков, для бытового и аналогичного использования (SR HD 639 S1:2003, IDT)

29.120.40 SM SR EN 50425:2010 Întreruptoare pentru instalaţiile electrice fixe pentru uz casnic şi similar. Standard colateral. Întreruptoare pentru oprire de urgenţă pentru reclame luminoase şi corpuri de iluminat de interior sau de exterior – Переключатели бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Дополнительный стандарт. Пожарные переключатели внешних и внутренних знаков и светильников (SR EN 50425:2008, IDT)

SM SR EN 60127-1:2010 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 1: Definiţii pentru siguranţe fuzibile miniatură şi prescripţii generale pentru elemente de înlocuire miniatură – Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 1: Определения для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам (SR EN 60127-1:2007, IDT)

SM SR EN 60947-3:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare şi combinaţii cu fuzibile – Аппаратура низковольтная. Часть 3: Выключатели, разъединители, выключателиразъединители и блоки предохранителей (SR EN 60947-3:2001, IDT)

SM SR EN 60127-2:2010 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 2: Elemente de înlocuire tubulare – Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 2: Трубчатые плавкие вставки (SR EN 60127-2:2004, IDT)

SM SR EN 60947-5-1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă – Аппаратура низковольтная. Часть 5-1: Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические аппараты для цепей управления (SR EN 60947-5-1:2005, IDT)

SM SR EN 60127-3:2010 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 3: Elemente de înlocuire miniaturizate – Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 3: Субминиатюрные плавкие вставки (SR EN 60127-3:2001, IDT) SM SR EN 60127-4:2010 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 4: Elemente de înlocuire modulare universale (UMF). Tipuri de montaj pe suprafaţă şi montaj prin găuri – Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 4: Универсальные модульные плавкие вставки (UMF). Типы поверхностного и объемного монтажа (SR EN 60127-4:2005, IDT)

SM SR EN 60947-5-2:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-2: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Detectoare de proximitate – Аппаратура низковольтная. Часть 5-2: Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики (SR EN 60947-5-2:2008, IDT)

SM SR EN 60127-6:2010 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 6: Ansambluri-suport pentru elemente de înlocuire tubulare miniatură – Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 6: Держатели предохранителей для миниатюрных трубчатых плавких вставок (SR EN 60127-6:2001, IDT)

SM SR EN 61058-2-1:2010 Întreruptoare pentru aparate. Partea 2-1: Reguli particulare pentru întreruptoarele pentru cabluri flexibile – Выключатели для электроприборов. Часть 2-1: Частные требования к шнуровым выключателям (SR EN 61058-2-1:2001, IDT) 31


бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1: Применимость общих правил для автоматических выключателей управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, функционально независимых от напряжения сети (SR EN 61008-2-1:2001, IDT)

SM SR EN 60269-1:2010 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale – Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1: Общие требования (SR EN 60269-1:2008, IDT) SM SR HD 60269-2:2010 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane autorizate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii industriale). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A pînă la I – Предохранители плавкие низковольтные. Часть 2: Дополнительные требования к плавким предохранителям, используемым квалифицированным персоналом (плавкие предохранители, главным образом промышленного назначения). Примеры стандартизованных систем плавких предохранителей от A до I (SR HD 60269-2:2008, IDT)

SM SR EN 61009-1:2010 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD) . Partea 1: Reguli generale– Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, co встроенной защитой от сверхтоков, бытового и аналогичного назначения. Часть 1: Общие правила (SR EN 61009-1:2004, IDT) 29.120.70 SM SR EN 60255-27:2010 Relee de măsură şi dispozitive de protecţie. Partea 27: Prescripţii de securitate – Реле измерительные и защитные устройства. Часть 27: Требования безопасности (SR EN 60255-27:2006, IDT)

SM SR HD 60269-3:2010 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii casnice şi similare). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A pînă la F – Предохранители плавкие низковольтные. Часть 3: Дополнительные требования к плавким предохранителям, используемым неквалифицированным персоналом (плавкие предохранители, главным образом бытового и аналогичного назначения). Примеры стандартизованных систем плавких предохранителей от A до F (SR HD 60269-3:2008, IDT)

SM SR EN 61812-1:2010 Relee cu timp specificat pentru aplicaţii industriale. Partea 1: Prescripţii şi încercări – Реле с нормируемым временем промышленного применения. Часть 1: Требования и испытания (SR EN 61812-1:2001, IDT) 29.120.99 SM SR EN 60947-5-3:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Prescripţii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiţii de defect (PDF) – Аппаратура низковольтная. Часть 5-3: Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Требования к бесконтактным устройствам с определенным поведением в условиях отказа (PDF) (SR EN 60947-5-3:2001, IDT)

SM SR EN 60269-4:2010 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire utilizate pentru protecţia dispozitivelor cu semiconductoare – Предохранители плавкие низковольтные. Часть 4: Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты полупроводниковых устройств (SR EN 60269-4:2008, IDT) SM SR EN 61008-1:2010 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale – Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, бытового и аналогичного назначения. Часть 1: Общие правила (SR EN 61008-1:2004, IDT)

SM SR EN 61095:2010 Contactoare electromecanice pentru uz casnic şi similar – Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения (SR EN 61095:2001, IDT) SM SR EN 62094-1:2010 Indicatoare luminoase pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similare. Partea 1: Prescripţii generale – Индикаторные световые устройства для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования (SR EN 62094-1:2004, IDT)

SM SR EN 61008-2-1:2010 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la întreruptoarele automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi, funcţional independente de tensiunea de alimentare – Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, 32


SM SR EN 60947-2:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate – Аппаратура низковольтная. Часть 2: Автоматические выключатели (SR EN 60947-2:2007, IDT)

29.130.01 SM SR EN 61800-5-1:2010 Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 5-1: Cerinţe de securitate electrică, termică şi energetică – Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью. Часть 5-1:. Требования к электрической, термической и энергетической безопасности (SR EN 61800-5-1:2008, IDT)

SM SR EN 60947-3:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare şi combinaţii cu fuzibile – Аппаратура низковольтная. Часть 3: Выключатели, разъединители, выключателиразъединители и блоки предохранителей (SR EN 60947-3:2001, IDT)

29.130.20 SM SR EN 60439-1:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune şi ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune – Низковольтные комплектные устройства. Часть 1: Устройства, подвергаемые испытаниям типа полностью или частично (SR EN 60439-1:2001, IDT)

SM SR EN 60947-4-1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice – Аппаратура низковольтная. Часть 4-1: Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей (SR EN 60947-4-1:2001, IDT)

SM SR EN 60439-2:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii particulare pentru canale de cabluri prefabricate – Низковольтные комплектные устройства. Часть 2: Частные требования к системам сборных шин (шинопроводам) (SR EN 60439-2:2001, IDT)

SM SR EN 60947-5-1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă – Аппаратура низковольтная. Часть 5-1: Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические аппараты для цепей управления (SR EN 60947-5-1:2005, IDT)

SM SR EN 60439-3:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii particulare pentru ansambluri de aparataj de joasă tensiune destinate instalării în locuri accesibile persoanelor neautorizate în timpul utilizării lor. Tablouri de distribuţie – Низковольтные комплектные устройства. Часть 3: Частные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для установки в местах, доступных для пользования неквалифицированными лицами. Распределительные щиты (SR EN 60439-3:2001, IDT)

SM SR EN 60947-5-2:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-2: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Detectoare de proximitate – Аппаратура низковольтная. Часть 5-2: Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики (SR EN 60947-5-2:2008, IDT) SM SR EN 60947-5-3:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Prescripţii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiţii de defect (PDF) – Аппаратура низковольтная. Часть 5-3: Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Требования к бесконтактным устройствам с определенным поведением в условиях отказа (PDF) (SR EN 60947-5-3:2001, IDT)

SM SR EN 60439-4:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii particulare pentru ansambluri utilizate pe şantiere (AUS) – Низковольтные комплектные устройства. Часть 4: Частные требования к устройствам для строительных площадок (SR EN 60439-4:2005, IDT)

SM SR EN 60947-5-4:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-4: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Metodă de evaluare a performanţelor contactelor de joasă energie. Încercări speciale – Аппаратура низковольтная. Часть 5-4: Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Методы оценки рабочих характеристик низкоэнергетических контактов. Специальные испытания (SR EN 60947-5-4:2005, IDT)

SM SR EN 60439-5:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Prescripţii particulare pentru ansambluri de aparataj pentru reţele de distribuţie – Низковольтные комплектные устройства. Часть 5: Частные требования к устройствам для распределения электроэнергии в сетях общественного пользования (SR EN 60439-5:2007, IDT) SM SR EN 60947-1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale – Аппаратура низковольтная. Часть 1: Общие правила (SR EN 60947-1:2008, IDT) 33


SM SR EN 60400:2010 Dulii pentru lămpi tubulare fluorescente şi dulii pentru startere – Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров (SR EN 60400:2009, IDT)

SM SR EN 60947-5-8:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-8: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Întreruptoare de comandă de validare cu trei poziţii – Аппаратура низковольтная. Часть 5-8: Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Трехпозиционные выключатели блокировки (SR EN 60947-5-8:2007, IDT)

SM SR EN 61138:2010 Cabluri pentru echipamente portabile de legare la pămînt şi în scurtcircuit – Кабели для переносного заземляющего и короткозамыкающего оборудования (SR EN 61138:2008, IDT)

SM SR EN 60947-5-9:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-9: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Detectoare de debit – Аппаратура низковольтная. Часть 5-9: Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Датчики расхода (SR EN 60947-5-9:2008, IDT)

SM SR EN 61184:2010 Dulii baionetă – Патроны ламповые штыковые (SR EN 61184:2009, IDT) 29.140.20

SM SR EN 60947-6-1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6-1: Echipamente cu funcţii multiple. Echipamente de comutaţie de transfer – Аппаратура низковольтная. Часть 6-1: Аппаратура многофункциональная.Переключающая оммутационная аппаратура (SR EN 60947-6-1:2006, IDT)

SM SR EN 60432-1:2010 Lămpi cu incandescenţă. Prescripţii de securitate. Partea 1: Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar – Лампы накаливания. Требования безопасности. Часть 1. Вольфрамовые лампы накаливания для бытового и аналогичного общего освещения (SR EN 60432-1:2001, IDT)

SM SR EN 61095:2010 Contactoare electromecanice pentru uz casnic şi similar – Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения (SR EN 61095:2001, IDT)

SM SR EN 60432-2:2010 Lămpi cu incandescenţă. Prescripţii de securitate. Partea 2: Lămpi cu filament de wolfram-halogen pentru uz casnic şi iluminat general similar – Лампы накаливания. Требования безопасности. Часть 2: Вольфрамовые галогенные лампы накаливания для бытового и аналогичного общего освещения (SR EN 60432-2:2001, IDT)

SM SR EN 62026-1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandăaparate (CDI). Partea 1: Reguli generale – Аппаратура низковольтная. Интерфейсы между контроллерами и приборами (CDI). Часть 1: Общие правила (SR EN 62026-1:2008, IDT)

SM SR EN 60432-3:2010 Lămpi cu incandescenţă. Prescripţii de securitate. Partea 3: Lămpi cu filament de wolfram-halogen (nu pentru vehicule) – Лампы накаливания. Требования безопасности. Часть 3: Вольфрамовые галогенные лампы накаливания (кроме ламп для транспортных средств) (SR EN 60432-3:2004, IDT)

SM SR EN 62208:2010 Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasă tensiune. Prescripţii generale – Корпуса пустотелые для комплектной низковольтной аппаратуры. Общие требования (SR EN 62208:2004, IDT)

SM SR EN 61549:2010 Lămpi diverse. Лампы различных видов (SR EN 61549:2004, IDT)

29.140.10 SM SR EN 60238:2010 Dulii cu filet Edison pentru lămpi – Патроны Эдисона резьбовые для ламп (SR EN 60238:2005, IDT)

29.140.30 SM SR EN 60155:2010 Startere cu licărire pentru lămpi fluorescente – Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп (SR EN 60155:2001, IDT)

SM SR EN 60360:2010 Metodă standardizată de măsurare a încălzirii soclului lămpii – Стандартный метод измерения повышения температуры цоколя лампы (SR EN 60360:2001, IDT)

SM SR EN 60730-2-3:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru protectoare termice ale balasturilor pentru lămpi tubulare fluorescente – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3: Частные требования к устройствам теплозащиты для балластов трубчатых люминесцентных ламп (SR EN 60730-2-3:2008, IDT)

SM SR EN 60399:2010 Filetare cu filet rotund pentru dulii cu inel de abajur – Резьба цилиндрическая для ламповых патронов с кольцом для крепления рассеивателя (SR EN 60399:2005, IDT)

34


SM SR EN 60598-2-13:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2-13: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat încastrate în sol – Светильники. Часть 2-13: Частные требования. Светильники, утопленные в земле (SR EN 60598-2-13:2007, IDT)

SM SR EN 61549:2010 Lămpi diverse. Лампы различных видов (SR EN 61549:2004, IDT) SM SR EN 62035:2010 Lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente). Prescripţii de securitate – Лампы разрядные (кроме люминесцентных ламп). Требования безопасности (SR EN 62035:2002, IDT)

SM SR EN 60598-2-20:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 20: Ghirlande luminoase – Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 20: Гирлянды световые (SR EN 60598-2-20:2001, IDT)

29.140.40 SM SR EN 60570:2010 Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de iluminat – Шинопроводы электрические для светильников (SR EN 60570:2004, IDT)

SM SR EN 60598-2-23:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 23: Sisteme de iluminat de foarte joasă tensiune pentru lămpi cu filament – Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 23: Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания (SR EN 60598-2-23:2001, IDT)

SM SR EN 60598-2-1:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 1: Corpuri de iluminat fixe de uz general – Светильники. Часть 2: Частные требования Раздел 1: Светильники стационарные общего назначения (SR EN 60598-2-1:2001, IDT)

SM SR EN 60598-2-24:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 24: Corpuri de iluminat cu suprafeţe cu temperaturi limitate – Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 24: Светильники с ограничением температуры поверхности (SR EN 60598-2-24:2001, IDT)

SM SR EN 60598-2-4:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 4: Corpuri de iluminat portabile de uz general – Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 4: Светильники переносные общего назначения (SR EN 60598-2-4:2001, IDT)

SM SR EN 60598-2-25:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 25: Corpuri de iluminat pentru zonele clinice ale spitalelor şi caselor de sănătate – Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 25: Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений (SR EN 60598-2-25:2001, IDT)

SM SR EN 60598-2-5:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 5: Proiectoare – Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 5: Прожекторы заливающего света (SR EN 60598-2-5:2001, IDT) SM SR EN 60598-2-8:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 8: Lămpi de mînă – Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 8: Светильники ручные (SR EN 60598-2-8:2001, IDT)

SM SR EN 60947-4-1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice – Аппаратура низковольтная. Часть 4-1: Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей (SR EN 60947-4-1:2001, IDT)

SM SR EN 60598-2-9:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 9: Corpuri de iluminat pentru tehnica fotografică şi cinematografică (neprofesionale) – Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 9: Светильники для фотои киносъемок (непрофессиональных) (SR EN 60598-2-9:2002, IDT)

29.140.99 SM SR EN 60947-4-1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice – Аппаратура низковольтная. Часть 4-1: Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей (SR EN 60947-4-1:2001, IDT)

SM SR EN 60598-2-11:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2-11: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru acvarii – Светильники. Часть 2-11: Частные требования. Светильники для аквариумов (SR EN 60598-2-11:2006, IDT)

SM SR EN 61347-1:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 1: Prescripţii generale şi prescripţii de securitate – Аппаратура для ламп. Часть 1: Общие требования и требования безопасности (SR EN 61347-1:2009, IDT)

SM SR EN 60598-2-12:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2-12: Condiţii speciale. Lămpi de veghe montate pe prize – Светильники. Часть 2-12: Частные требования. Ночные светильники, смонтированные на сетевой розетке (SR EN 60598-2-12:2006, IDT) 35


для питания на высокой частоте трубчатых разрядных ламп с зажиганием в холодном состоянии (неоновых ламп) (SR EN 61347-2-10:2002, IDT)

SM SR EN 61347-2-1:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru dispozitivele de amorsare (altele decît starterele cu licărire) – Аппаратура для ламп. Часть 2-1: Частные требования к пусковым устройствам (кроме стартеров тлеющего разряда) (SR EN 61347-2-1:2003, IDT)

SM SR EN 61347-2-11:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru circuite electronice diverse utilizate cu corpurile de iluminat – Аппаратура для ламп. Часть 2-11: Частные требования к разным электронным схемам применяемые со светильниками (SR EN 61347-2-11:2003, IDT)

SM SR EN 61347-2-2:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru convertizoare electronice coborîtoare alimentate în curent continuu sau curent alternativ pentru lămpi cu incandescenţă – Аппаратура для ламп. Часть 2-2: Частные требования к электронным понижающим преобразователям, питаемым постоянным или переменным током для ламп накаливания (SR EN 61347-2-2:2003, IDT)

SM SR EN 61347-2-12:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru balasturi electronice alimentate în curent continuu sau în curent alternativ pentru lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente) – Аппаратура для ламп. Часть 2-12: Частные требования к электронным балластам, питаемым постоянным или переменным током, для разрядных ламп (кроме люминесцентных ламп) (SR EN 61347-2-12:2006, IDT)

SM SR EN 61347-2-3:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru balasturi electronice alimentate în curent alternativ pentru lămpi fluorescente – Аппаратура для ламп. Часть 2-3: Частные требования к электронным балластам, питаемым переменным током, для люминесцентных ламп (SR EN 61347-2-3:2003, IDT)

SM SR EN 61347-2-13:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru aparatajul electronic alimentat în curent continuu sau în curent alternativ pentru modulele LED – Аппаратура для ламп. Часть 2-13: Частные требования к электронной аппаратуре питаемой постоянным или переменным током для модулей LED (SR EN 61347-2-13:2007, IDT)

SM SR EN 61347-2-4:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru balasturi electronice alimentate în curent continuu pentru iluminat general – Аппаратура для ламп. Часть 2-4: Частные требования к электронным балластам, питаемым постоянным током, для общего освещения (SR EN 61347-2-4:2003, IDT)

SM SR EN 62094-1:2010 Indicatoare luminoase pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similare. Partea 1: Prescripţii generale – Индикаторные световые устройства для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения. Часть:1. Общие требования (SR EN 62094-1:2004, IDT)

SM SR EN 61347-2-7:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru balasturi electronice alimentate în curent continuu pentru iluminatul de siguranţă – Аппаратура для ламп. Часть 2-7: Частные требования к электронным балластам, питаемым постоянным током, для аварийного освещения (SR EN 61347-2-7:2007, IDT)

29.160.01 SM SR EN 60034-1:2010 Maşini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale şi caracteristici de funcţionare – Машины электрические вращающиеся. Часть 1: Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики (SR EN 60034-1:2005, IDT)

SM SR EN 61347-2-8:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru balasturi pentru lămpi fluorescente – Аппаратура для ламп. Часть 2-8: Частные требования к балластам для люминесцентных ламп (SR EN 61347-2-8:2003, IDT)

SM SR EN 60034-8:2010 Maşini electrice rotative. Partea 8: Marcarea bornelor şi sensul de rotaţie – Машины электрические вращающиеся Часть 8: Маркировка выводов и направление вращения (SR EN 60034-8:2008, IDT)

SM SR EN 61347-2-9:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru balasturi pentru lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente) – Аппаратура для ламп. Часть 2-9: Частные требования к балластам для разрядных ламп (кроме люминесцентных ламп) (SR EN 61347-2-9:2003, IDT)

SM SR EN 60034-9:2010 Maşini electrice rotative. Partea 9: Limite de zgomot – Машины электрические вращающиеся. Часть 9: Предельные уровни шума (SR EN 60034-9:2006, IDT)

SM SR EN 61347-2-10:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru invertoare şi convertoare electronice destinate alimentării la înaltă frecvenţă a lămpilor tubulare cu descărcare cu amorsare la rece (tuburi cu neon) – Аппаратура для ламп. Часть 2-10: Частные требования к электронным инверторам и конвертерам

SM SR EN 60034-11:2010 Maşini electrice rotative. Partea 11: Protecţie termică – Машины электрические вращающиеся. Часть 11: Тепловая защита (SR EN 60034-11:2005, IDT) 36


SM SR EN 61557-4:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 4: Rezistenţa conectoarelor de legare la pămînt şi de echipotenţializare – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 4: Сопротивление заземляющих проводников и проводников для эквипотенциального соединения (SR EN 61557-4:2007, IDT)

SM SR EN 60034-14:2010 Maşini electrice rotative. Partea 14: Vibraţii mecanice ale anumitor maşini cu înălţimea axei arborelui mai mare sau egală cu 56 mm. Măsurare, evaluare şi limite ale vibraţiilor – Машины электрические вращающиеся. Часть 14: Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 mm и более. Измерение, оценка и пределы вибрации (SR EN 60034-14:2004, IDT) 29.200 SM SR EN 62040-1-2:2010 Surse de alimentare neîntreruptibile ( UPS). Partea 1-2: Cerinţe generale şi reguli de securitate pentru UPS utilizate în locaţii cu acces restricţionat – Системы непрерывного энергоснабжения (UPS). Часть 1-2: Общие требования и требования безопасности к UPS, применяемых в местах ограниченного доступа (SR EN 62040-1-2:2004, IDT)

SM SR EN 61557-5:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 5: Rezistenţă de legare la pămînt – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 5: Сопротивление заземления (SR EN 61557-5:2007, IDT)

29.240.00 SM SR EN 50178:2010 Echipamente electronice utilizate în instalaţii de putere – Оборудование электронное, используемое в силовых электроустановках (SR EN 50178:2002, IDT)

SM SR EN 61557-6:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 6: Eficacitatea dispozitivelor de protecţie la curent rezidual (DDR) în reţelele TT, TN şi IT – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 6: Эффективность защитных устройств, управляемых дифференциальным остаточным током (DDR) и применяемых в системах TT, TN и IT (SR EN 61557-6:2008, IDT)

29.240.01 SM SR EN 61557-1:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 1: Prescripţii generale – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 1: Общие требования (SR EN 61557-1:2007, IDT)

SM SR EN 61557-7:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 7: Secvenţa fazelor – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 7: Последовательность чередования фаз (SR EN 61557-7:2007, IDT)

SM SR EN 61557-2:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 2: Rezistenţă de izolaţie – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 2: Сопротивление изоляции (SR EN 61557-2:2007, IDT)

SM SR EN 61557-8:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 8: Dispozitive de control al izolaţiei pentru reţele IT – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 8: Устройства контроля изоляции в IT системах (SR EN 61557-8:2007, IDT)

SM SR EN 61557-3:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 3: Impedanţă a buclei – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 3: Полное сопротивление контура (SR EN 61557-3:2007, IDT) 37


SM SR EN 61921:2010 Condensatoare de putere. Baterii de condensatoare pentru compensarea factorului de putere la joasă tensiune – Конденсаторы силовые. Конденсаторные батареи для компенсации коэффициента мощности при низком напряжении (SR EN 61921:2004, IDT)

SM SR EN 61557-12:2010 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c.. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 12: Dispozitive de măsurare şi de supraveghere a performanţelor (PMD) – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 12: Аппаратура для измерения и мониторинга рабочих характеристик (SR EN 61557-12:2008, IDT)

31.060.99 SM SR HD 597 S1:2010 Condensatoare de cuplaj şi divizoare capacitive – Конденсаторы связи и емкостные делители (SR HD 597 S1:2002, IDT)

29.240.99

31.160

SM SR EN 60439-5:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Prescripţii particulare pentru ansambluri de aparataj pentru reţele de distribuţie – Низковольтные комплектные устройства. Часть 5: Частные требования к устройствам для распределения электроэнергии в сетях общественного пользования (SR EN 60439-5:2007, IDT)

SM SR EN 50065-4-7:2010 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz şi de la 1,6 MHz pînă la 30 MHz. Partea 4-7: Filtre portabile de joasă tensiune de decuplare. Cerinţe de securitate – Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 кHz до 148,5 кHz и от 1,6 МHz до 30 МHz. Часть 4-7: Портативные низковольтные развязывающие фильтры. Требования безопасности (SR EN 50065-4-7:2006, IDT)

SM SR EN 62310-1:2010 Sisteme de transfer static ( STS). Partea 1: Cerinţe generale şi reguli de securitate – Системы транспортировки статичные (STS). Часть 1: Общие требования и требования безопасности (SR EN 62310-1:2005, IDT) 31

33

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

31.060.30

33.040.01

SM SR EN 60252-2:2010 Condensatoare pentru motoare de curent alternative. Partea 2: Condensatoare pentru pornirea motoarelor – Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 2: Пусковые конденсаторы двигателей (SR EN 60252-2:2004, IDT)

SM SR EN 41003:2010 Prescripţii particulare de securitate . pentru echipamentele destinate a fi conectate la reţele de telecomunicaţii şi/sau la sisteme de distribuţie prin cablu – Частные требования безопасности к оборудованию, подключаемому к телекоммуникационным сетям и/или к системам кабельного телевидения (SR EN 41003:2009, IDT)

31.060.70

33.040.30

SM SR EN 60143-2:2010 Serie de condensatoare pentru reţele electrice. Partea 2: Echipament de protecţie pentru baterii de condensatoare serie – Конденсаторы последовательного соединения для энергетических систем. Часть 2: Аппаратура защиты для последовательно включаемых конденсаторных батарей (SR EN 60143-2:2001, IDT)

SM SR EN 50065-4-7:2010 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz şi de la 1,6 MHz pînă la 30 MHz. Partea 4-7: Filtre portabile de joasă tensiune de decuplare. Cerinţe de securitate – Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 кHz до 148,5 кHz и от 1,6 МHz до 30 МHz. Часть 4-7: Портативные низковольтные развязывающие фильтры. Требования безопасности (SR EN 50065-4-7:2006, IDT)

SM SR EN 60252-2:2010 Condensatoare pentru motoare de curent alternative. Partea 2: Condensatoare pentru pornirea motoarelor – Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 2: Пусковые конденсаторы двигателей (SR EN 60252-2:2004, IDT) SM SR EN 61071:2010 Condensatoare pentru electronica de Конденсаторы для силовой электроники (SR EN 61071:2007, IDT)

putere

33.060.20 SM SR EN 60215:2010 Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrică – Требования безопасности к радиопередающей аппаратуре (SR EN 60215:2001, IDT)

38


sau continuu – Система зарядки электрических транспортных средств проводная. Часть 21: Требования к электрическим транспортным средствам в части подключения к источнику питания переменного или постоянного тока (SR EN 61851-21:2003, IDT)

33.100.01 SM SR EN 50364:2010 Limitarea expunerii umane la cîmpuri electromagnetice generate de echipamente care funcţionează în domeniul de frecvenţă de la 0 Hz pînă la 10 GHz, folosite la Supravegherea. Electronică a Obiectelor (Electronic Article Surveillance - EAS). Identificarea prin Radio - frecvenţă (RFID) şi aplicaţii similare – Ограничение облучения человека электромагнитными полями от устройств, работающих в диапазоне частот от 0 Hz до 10 GHz, применяемых в электронном наблюдении за отдельными предметами (EAS), радиочастотной идентификации (RFID) и аналогичном применении (SR EN 50364:2002, IDT)

SM SR EN 61851-22:2010 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 22: Staţie de încărcare în curent alternativ pentru vehicule electrice – Система зарядки электрических транспортных средств проводная. Часть 22: Станция зарядки переменным током для электрических транспортных средств (SR EN 61851-22:2003, IDT)

SM SR EN 61326-2-6:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator . Cerinţe EMC. Partea 2-6: Cerinţe speciale. Echipamente medicale de diagnosticare in vitro (IVD) – Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-6: Частные требования. Медицинское оборудование для диагностики in vitro (IVD). (SR EN 61326-2-6:2006, IDT)

SM SR EN 62196-1:2010 Fişe, prize, conectoare şi prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1: Încărcarea vehiculelor electrice pînă la 250 A curent alternativ şi 400 A curent continuu – Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Зарядка электрических транспортных средств проводная. Часть 1: Зарядка электрических транспортных средств до 250 А включительно для переменного тока и 400 А для постоянного тока (SR EN 62196-1:2004, IDT)

33.100.20

43.160

SM SR EN 60118-13:2010 Electroacustică. Aparate de corecţie auditivă. Partea 13: Compatibilitate electromagnetică – Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 13: Электромагнитная совместимость (SR EN 60118-13:2006, IDT)

SM SR EN 1865:2010 Specificaţii pentru brancarde şi alte echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe –Требования к носилкам и аналогичным средствам перемещения пациентов, используемым в машинах скорой медицинской помощи (SR EN 1865:2003, IDT)

35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

59

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЪНОГО И КОЖЕВЕННОГО

35.240.50

59.080.01

SM SR EN 61131-2:2010 Automate programabile. Partea 2: Cerinţe şi încercări ale echipamentelor – Контроллеры программируемые. Часть 2: Требования к оборудованию и испытания (SR EN 61131-2:2008, IDT)

SM SR EN 14360:2010 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva ploii. Metodă de încercare pentru îmbrăcăminte de gata. Impact la precipitaţii puternice – Одежда защитная от дождя. Метод испытания готовой одежды. Динамическое воздействие интенсивных осадков (SR EN 14360:2004, IDT)

43

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

65.040.99

43.120

SM SR EN 60335-2-76:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-76: Prescripţii particulare pentru aparate de punere sub tensiune a gardurilor electrice – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-76: Частные требования к устройствам питания электрических ограждений (SR EN 60335-2-76:2005, IDT)

SM SR EN 61851-1:2010 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 1: Prescripţii generale – Система зарядки электрических транспортных средств проводная. Часть 1: Общие требования (SR EN 61851-1:2002, IDT) SM SR EN 61851-21:2010 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 21: Condiţii privind vehiculul electric pentru conectarea conductivă la o alimentare de curent alternativ 39


безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-020: Частные требования к лабораторным центрифугам (SR EN 61010-2-020:2007, IDT)

65.060.70 SM SR EN 60335-2-77:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-77: Prescripţii particulare pentru cositoare de gazon alimentate de la reţeaua electrică şi conduse din mers – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-77: Частные требования к газонокосилкам, управляемым пешим оператором вручную с питанием от сети (SR EN 60335-2-77:2006, IDT)

SM SR EN 61010-2-040:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-040: Cerinţe particulare pentru sterilizatoare şi aparate de dezinfecţie prin spălare pentru tratarea materialelor de uz medical – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-040: Частные требования к стерилизаторам и моечным дезинфекторам, применяемым для обработки медицинских материалов (SR EN 61010-2-040:2006, IDT)

SM SR EN 60335-2-91:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-91: Prescripţii particulare pentru maşini de tuns gazonul şi maşini de bordurat gazonul portabile şi conduse din mers – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-91: Частные требования к машинам для стрижки газонов и кромкообрезным машинам, управляемым вручную оператором, идущим сзади них (SR EN 60335-2-91:2004, IDT)

SM SR EN 61010-2-051:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-051: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru amestecare şi agitare – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-051: Частные требования к лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания (SR EN 61010-2-051:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-92:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-92: Prescripţii particulare pentru grape cu cuţiteşi prăşitoare pentru gazon alimentate de la reţea şi conduse de o persoana care merge pe jos – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-92: Частные требования к газонным рыхлителям и щелевателям, работающим от сети и управляемым рядом идущим оператором (SR EN 60335-2-92:2006, IDT)

SM SR EN 61010-2-061:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-061: Cerinţe particulare pentru spectrometre de laborator cu vaporizare şi ionizare termică – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-061: Частные требования к лабораторным атомным спектрометрам с термической атомизацией и ионизацией (SR EN 61010-2-061:2004, IDT)

65.060.99 SM SR EN 60335-2-87:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-87: Prescripţii particulare pentru aparate electrice pentru anestezierea animalelor – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-87: Частные требования к электрическому оборудованию для оглушения животных (SR EN 60335-2-87:2004, IDT) 71

SM SR EN 61010-2-081:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-081: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator automat şi semiautomat destinat pentru analiză şi alte utilizări – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-081: Частные требования к автоматическому и полуавтоматическому лабораторному оборудованию для анализа и других целей (SR EN 61010-2-081:2003, IDT)

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

71.040.10 SM SR EN 61010-2-010:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-010: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru încălzirea materialelor – Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного примнения. Часть 2-010: Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов (SR EN 61010-2-010:2004, IDT)

75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.160.20 SM SR EN 228:2010 Carburant pentru automobile. Benzină fără plumb. Condiţii şi metode de încercare – Топливо для автомобилей. Бензин без свинца. Требования и методы испытания (SR EN 228:2008, IDT)

SM SR EN 61010-2-020:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-020: Cerinţe particulare pentru centrifuge de laborator – Требования 40


umidificatoare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-98: Частные требования к увлажнителям (SR EN 60335-2-98:2004, IDT)

SMV EN 590+A1:2010 Carburanţi pentru automobile. Carburant pentru motoare diesel (motorină). Cerinţe şi metode de încercare – Топливо для автомобилей. Топливо дизельное. Технические требования и методы испытания (EN 590:2009+A1:2010, IDT) 91

SM SR EN 61770:2010 Aparate electrice racordate la reţeaua de alimentare cu apă. Prescripţii pentru evitarea returului apei prin sifonaj şi defectării ansamblurilor de racordare – Приборы электрические, присоединяемые к сетям водоснабжения. Предотвращение обратного сифонирования и повреждения соединительных комплектов (SR EN 61770:2001, IDT)

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.140.40 SM SR EN 12405-1:2010 Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1: Conversie a volumului de gaz – Газовые счетчики. Конверсионные устройства. Часть1:Конверсия объема (SR EN 12405-1:2005, IDT)

97.040.20 SM SR EN 60335-2-6:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare pentru uz casnic – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6: Частные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-6:2004, IDT)

91.140.50 SM SR HD 308 S2:2010 Identificarea conductoarelor cablurilor şi cordoanelor flexibile – Идентификация жил гибких кабелей и шнуров (SR HD 308 S2:2002, IDT) 91.140.60

SM SR EN 60335-2-90:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-90: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde pentru uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-90: Частные требования к коммерческим микроволновым печам (SR EN 60335-2-90:2006, IDT)

SM SR EN 14154-1+A1:2010 Contoare de apă. Partea 1: Condiţii generale – Водомеры. Часть 1: Основные требования (SR EN 14154-1+A1:2007, IDT) SM SR EN 14154-2+A1:2010 Contoare de apă. Partea 2: Instalare şi condiţii de utilizare – Водомеры. Часть 2: Установка и условия использования (SR EN 14154-2+A1:2007, IDT)

SM SR EN 60335-2-99:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-99: Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie electrice, pentru uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-99: Частные требования к коммерческим электрическим вытяжным колпакам (SR EN 60335-2-99:2004, IDT)

SM SR EN 14154-3+A1:2010 Contoare de apă. Partea 3: Metode şi echipamente de încercare – Водомеры. Часть 3: Методы и оборудование для испытания (SR EN 14154-3+A1:2007, IDT)

97.040.40

SM SR EN 61770:2010 Aparate electrice racordate la reţeaua de alimentare cu apă. Prescripţii pentru evitarea returului apei prin sifonaj şi defectării ansamblurilor de racordare – Приборы электрические, присоединяемые к сетям водоснабжения. Предотвращение обратного сифонирования и повреждения соединительных комплектов (SR EN 61770:2001, IDT)

SM SR EN 60335-2-5:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-5: Частные требования к посудомоечным машинам (SR EN 60335-2-5:2004, IDT)

97

97.040.50

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

SM SR EN 60335-2-9:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pîine şi aparate mobile similare de preparat alimente – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-9: Частные требования к грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для приготовления пищи (SR EN 60335-2-9:2004, IDT)

97.030 SM SR EN 60335-2-98:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-98: Prescripţii particulare pentru 41


SM SR EN 60335-2-10:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru aparate de prelucrare a podelelor şi maşini de periat umed – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-10: Частные требования к машинам для обработки пола и машинам для влажной очистки (SR EN 60335-2-10:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-12:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru plite electrice de încălzit şi aparate similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-12: Частные требования к мармитам и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-12:2004, IDT) SM SR EN 60335-2-13:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prăjit în grăsime, tigăi de prăjit şi aparate similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-13: Частные требования к фритюрницам, сковородам и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-13:2004, IDT)

97.100.10 SM SR EN 60335-2-96:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-96: Prescripţii particulare pentru elemente încălzitoare flexibile tip folie pentru încălzirea camerelor – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-96: Частные требования к гибким листовым нагревательным элементам для обогрева помещений (SR EN 60335-2-96:2004, IDT)

97.060 SM SR EN 60335-2-3:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru fiare de călcat – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-3: Частные требования к электрическим утюгам (SR EN 60335-2-3:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-106:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-106: Prescripţii particulare pentru covoare încălzitoare şi unităţi încălzitoare instalate sub învelişuri detaşabile care acoperă podeaua, pentru încălzirea încăperilor – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-106: Частные требования к электронагревательным коврам и нагревательным элементам для отопления помещений, устанавливаемым под съемными напольными покрытиями (SR EN 60335-2-106:2007, IDT)

SM SR EN 60335-2-4:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-4: Частные требования к отжимным центрифугам (SR EN 60335-2-4:2004, IDT)

97.100.20

SM SR EN 60335-2-7:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-7: Частные требования к стиральным машинам (SR EN 60335-2-7:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-102:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-102: Prescripţii particulare pentru aparate cu combustie de gaz, petrol şi combustibil solid care au conexiuni electrice – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102: Частные требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого топлива, имеющим электрические соединения (SR EN 60335-2-102:2007, IDT)

SM SR EN 60335-2-11:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-11: Частные требования к барабанным сушилкам (SR EN 60335-2-11:2004, IDT)

97.100.30 SM SR EN 60335-2-102:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-102: Prescripţii particulare pentru aparate cu combustie de gaz, petrol şi combustibil solid care au conexiuni electrice – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102: Частные требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого топлива, имеющим электрические соединения (SR EN 60335-2-102:2007, IDT)

97.080 SM SR EN 60335-2-2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţat cu aspirare de apă – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-2: Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам (SR EN 60335-2-2:2004, IDT)

42


pentru dispozitive automate de comandă electrică sensibile la presiune care includ prescripţii mecanice – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6: Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к давлению, включая требования к механическим характеристикам (SR EN 60730-2-6:2009, IDT)

97.120 SM SR EN 50065-4-7:2010 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz şi de la 1,6 MHz pînă la 30 MHz. Partea 4-7: Filtre portabile de joasă tensiune de decuplare. Cerinţe de securitate – Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 кHz до 148,5 кHz и от 1,6 МHz до 30 МHz. Часть 4-7: Портативные низковольтные развязывающие фильтры. Требования безопасности (SR EN 50065-4-7:2006, IDT)

SM SR EN 60730-2-8:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru vane hidraulice acţionate electric, inclusiv prescripţii mecanice Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-8: Частные требования к электроприводным водяным клапанам, включая требования к механическим характеристикам (SR EN 60730-2-8:2003, IDT)

SM SR EN 50090-2-2:2010 Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES). Partea 2-2: Descriere generală. Prescripţii tehnice fundamentale – Системы электронные бытовые и для зданий (HBES). Часть 2-2: Обзор системы. Общие технические требования (SR EN 50090-2-2:2001, IDT)

SM SR EN 60730-2-9:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă termosensibile – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9: Частные требования к термочувствительным устройствам управления (SR EN 60730-2-9:2003, IDT)

SM SR EN 60730-1:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 1: Общие требования (SR EN 60730-1:2001, IDT) SM SR EN 60730-2-3:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru protectoare termice ale balasturilor pentru lămpi tubulare fluorescente – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3: Частные требования к устройствам теплозащиты для балластов трубчатых люминесцентных ламп (SR EN 60730-2-3:2008, IDT)

SM SR EN 60730-2-10:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru relee electrice de pornire a motoarelor – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-10: Частные требования к пусковым реле электродвигателей (SR EN 60730-2-10:2008, IDT)

SM SR EN 60730-2-4:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru protectoare termice ale motoarelor pentru motocompresoare de tip ermetic şi semiermetic. Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4: Частные требования к устройствам теплозащиты двигателей для мотор-компрессоров герметичного и полугерметичного типа (SR EN 60730-2-4:2008, IDT)

SM SR EN 60730-2-11:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru regulatoare de energie – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-11: Частные требования к регуляторам энергии (SR EN 60730-2-11:2008, IDT) SM SR EN 60730-2-12:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru zăvoare electrice de uşi – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-12: Частные требования к электрически управляемым дверным замкам (SR EN 60730-2-12:2006, IDT)

SM SR EN 60730-2-5:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comandă electrică a arzătoarelor – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-5: Частные требования к автоматическим электрическим системам управления горелками (SR EN 60730-2-5:2003, IDT) SM SR EN 60730-2-6:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-6: Prescripţii particulare 43


электрические приборы. Безопасность. Часть 2-89: Частные требования к торговому холодильному оборудованию со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором (SR EN 60335-2-89:2004, IDT)

SM SR EN 60730-2-13:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru dispozitive sensibile la umiditate – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-13: Частные требования к управляющим устройствам, чувствительным к влажности (SR EN 60730-2-13:2008, IDT)

97.140 SM SR EN 1970:2010 Paturi reglabile pentru persoane cu dizabilităţi. Cerinţe şi metode de încercare – Кровати регулируемые для лиц с ограничениями жизнедеятельности. Требования и методы испытания (SR EN 1970:2002, IDT)

SM SR EN 60730-2-14:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru actuatoare electrice – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-14: Частные требования к электрическим приводам (SR EN 60730-2-14:2001, IDT)

97.140.30 SM SR EN 60335-2-88:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-88: Prescripţii particulare pentru umidificatoare destinate utilizării împreună cu aparate de încălzit, de ventilat sau de condiţionat aerul – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-88: Частные требования к увлажнителям, предназначенным для использования с нагревательными приборами, вентиляторами или системами кондиционирования воздуха (SR EN 60335-2-88:2004, IDT)

SM SR EN 60730-2-16:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă automată de reglare a nivelului de apă de tip cu flotor pentru uz casnic şi scopuri similare – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-16: Частные требования к автоматическим регуляторам уровня воды поплавкового типа бытового и аналогичного применения (SR EN 60730-2-16:2001, IDT)

97.170 SM SR EN 60335-2-8:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de ras, maşini de tuns şi aparate similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-8: Частные требования к электробритвам, машинкам для стрижки волос и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-8:2004, IDT)

SM SR EN 60730-2-18:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-18: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă automată a detectoarelor de debit de apă şi de aer, inclusiv prescripţiile mecanice – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-18: Частные требования к автоматическим электрическим сенсорным устройствам управления потоком воды и воздуха, включая требования к механическим характеристикам (SR EN 60730-2-18:2001, IDT)

SM SR EN 60335-2-105:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-105: Prescripţii particulare pentru cabine de duş multifuncţionale – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-105: Частные требования к многофункциональным душевым кабинам (SR EN 60335-2-105:2005, IDT)

SM SR EN 60730-2-19:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-19: Prescripţii particulare pentru vane acţionate electric de combustibil lichid, inclusiv prescripţii mecanice – Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-19: Частные требования к клапанам с электроприводом для жидкого топлива, включая требования к механическим характеристикам (SR EN 60730-2-19:2003, IDT)

97.190 SM SR EN 1080:2010 Căşti de protecţie împotriva şocurilor pentru copii mici – Шлемы защитные для маленьких детей (SR EN 1080:2004, IDT) 97.220.40

97.130.20

SM SR EN 567:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitive de blocare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Снаряжение для альпинизма. Зажимы для канатов. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 567:2003, IDT)

SM SR EN 60335-2-89:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-89: Prescripţii particulare pentru aparate frigorifice de uz comercial cu un agregat de condensare a agentului frigorific sau cu un compresor încorporat sau neîncorporat – Бытовые и аналогичные 44


SM SR EN 12278:2010 Echipament de alpinism şi escaladă. Scripeţi . Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Снаряжение для альпинизма. Шкивы для канатов. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 12278:2007, IDT)

SM SR EN 568:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitive de ancorare în gheaţă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Снаряжение для альпинизма. Средства для закрепления во льду. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 568:2007, IDT)

SM SR EN 12492:2010 Echipament de alpinism şi escaladare. Căşti pentru alpinişti. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Снаряжение для альпинизма. Шлемы для альпинистов. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 12492:2003, IDT)

SM SR EN 892:2010 Echipament de alpinism şi escaladă. Corzi dinamice pentru alpinism şi escaladă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Снаряжение для альпинизма. Канаты подъемные. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 892:2005, IDT)

SM SR EN 12628:2010 Accesorii de plonjare. Echipamente combinate ajutătoare pentru plutire şi salvare. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare – Устройства вспомогательные для погружения. Устройства комбинированные для всплытия и спасения. Функциональные требования и требования безопасности, методы испытаний (SR EN 12628:2003, IDT)

SM SR EN 893:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Crampoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Снаряжение для альпинизма. Крюки. Требования безопасности и методы испытаний SM SR EN 966:2010 Căşti pentru sporturi aviatice – Шлемы для воздушных видов спорта (SR EN 966:2004, IDT)

SM SR EN 14225-1:2010 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 1: Costume izoterme. Cerinţe şi metode de încercare – Костюмы водолазные.Часть 1: Костюмы "мокрого типа". Требования и методы испытания (SR EN 14225-1:2005, IDT)

SM SR EN 1384:2010 Căşti de protecţie pentru sporturi hipice – Шлемы защитные для конных видов спорта (SR EN 1384:2002, IDT)

SM SR EN 14225-2:2010 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 2: Costume etanşe. Cerinţe şi metode de încercare – Костюмы водолазные. Часть 2: Костюмы "сухого типа". Требования и методы испытания (SR EN 14225-2:2005, IDT)

SM SR EN 1385:2010 Căşti de protecţie utilizate la caiac-canoe şi pentru sporturi practicate pe cursuri de apă repezi – Шлемы защитные используемые в водных видов спорта на каноэ и по рекам с бурным водным потоком (SR EN 1385:2002, IDT)

SM SR EN 14225-3:2010 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 3: Îmbrăcăminte cu sisteme active de încălzire sau de răcire (ansambluri). Cerinţe şi metode de încercare – Костюмы водолазные. Часть 3: Костюмы с активными системами обогрева или охлаждения (совокупность). Требования и методы испытания (SR EN 14225-3:2005, IDT)

SM SR EN 12276:2010 Echipament de alpinism şi escaladă. Ancore mecanice. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Снаряжение для альпинизма. Крепления механические. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 12276:2003, IDT) SM SR EN 12277:2010 Echipament de alpinism şi escaladă. Centură complexă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Снаряжение для альпинизма. Ремни привязные. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 12277:2007, IDT)

SM SR EN 14225-4:2010 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 4: Îmbrăcăminte pentru scufundare la presiune atmosferică. Cerinţe referitoare la factorul uman şi metode de încercare – Костюмы водолазные. Часть 4: Костюмы для погружения на атмосферное давление. Требования к человеческому фактору и методы испытания (SR EN 14225-4:2005, IDT)

45


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (ianuarie 2011) Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 136:2010

13.340.30

28.02.2011

457 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 137:2010

13.340.30

28.02.2011

457 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 143:2010

13.340.30

28.02.2011

457 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 144-1:2010

13.340.30

28.02.2011

457 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 145:2010

13.340.30

28.02.2011

457 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 148-2:2010

13.340.30

28.02.2011

457 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 148-3:2010

13.340.30

28.02.2011

457 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 149+A1:2010

13.340.30

28.02.2011

457 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 165:2010

13.340.20

28.02.2011

457 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 169:2010

13.340.20

28.02.2011

457 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 172:2010

13.340.20

28.02.2011

457 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 175:2010

13.340.20

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 228:2010

75.160.20

28.02.2011

463 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 250:2010

13.340.30

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 285+A2:2010

11.080.10

28.02.2011

448 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 340:2010

13.340.10

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 342:2010

13.340.10

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 343+A1:2010

13.340.10

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 352-4:2010

13.340.20

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 352-5:2010

13.340.20

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 362:2010

13.340.99

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 363:2010

13.340.60

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 365:2010

13.340.99

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 374-3:2010

13.340.40

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 397:2010

13.340.20

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 403:2010

13.340.30

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

46


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 404:2010

13.340.30

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 407:2010

13.340.40

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 458:2010

13.340.20

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

13.340

28.02.2011

448 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 469:2010

13.340.10

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 471+A1:2010

13.340.10

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 510:2010

13.340.10

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 511:2010

13.340.40

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 567:2010

97.220.40

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 568:2010

97.220.40

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 556-2:2010

11.080.10

28.02.2011

448 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 642:2010

13.340.10

28.02.2011

458 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 812:2010

13.340.10

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 892:2010

97.220.40

28.02.2011

457 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 893:2010

97.220.40

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 943-1:2010

13.340.10

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 960:2010

13.340.20

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 966:2010

13.340.10 97.220.40

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 980:2010

01.080.20 11.120.01

28.02.2011

448 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 1078:2010

13.340.20

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 1080:2010

13.340.20 97.190

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 1146:2010

13.340.30

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 1149-1:2010

13.340.30

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 1149-3:2010

13.340.10

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 1384:2010

13.340.20 97.220.40

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 1385:2010

13.340.20 97.220.40

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 1731:2010

13.040.20

28.02.2011

459 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 1827+A1:2010

13.340.30

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 1836+A1:2010

13.340.20

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN 455-1:2010

SM SR EN 1865:2010

11.140 11.160 43.160

28.02.2011

47

. 448 – ST din 20.12:2010


Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 1970:2010

11.180.01 97.140

28.02.2011

448 – ST din 20.12.2010

SM SR EN12083:2010

13.340.30

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12182:2010

11.180.01

28.02.2011

448 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 12276:2010

97.220.40

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12277:2010

97.220.40

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12278:2010

97.220.40

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12402-2:2010

13.340.70

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12402-3:2010

13.340.70

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12402-4:2010

13.340.70

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12402-5:2010

13.340.70

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12402-6:2010

13.340.70

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12402-8:2010

13.340.70

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12402-9:2010

13.340.70

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12402-10:2010

13.340

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12405-1:2010

91.140.40

28.02.2011

469 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12477:2010

13.340.40

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12492:2010

13.340.20 97.220.40

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12628:2010

97.220.40

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12841:2010

13.340.99 13.340.60

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12941:2010

13.340.30

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 12942:2010

13.340.30

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13034+A1:2010

13.340.10

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13064+A1:2010

13.340.10

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13087-1:2010

13.340.20

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13087-2:2010

13.340.20

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13087-3:2010

13.340.20

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13087-4:2010

13.340.20

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13087-5:2010

13.340.20

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13087-6:2010

13.340.20

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13087-7:2010

13.340.20 13.220.40

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13087-8:2010

13.340.20

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13087-10:2010

13.340.20

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13158:2010

13.340.10

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13178:2010

13.340.20

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13274-1:2010

13.340.30

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13274-2:2010

13.340.30

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13274-3:2010

13.340.30

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13274-4:2010

13.340.30 13.220.40

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13274-5:2010

13.340.30

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13274-6:2010

13.340.30

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

48


Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 13274-8:2010

13.340.30

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13277-3:2010

13.340.10

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13277-4:2010

13.340.20

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13277-5:2010

13.340.10

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13356:2010

13.340.01

SM SR EN 13484:2010

13.340.20

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13532:2010

11.100.10

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 13546+A1:2010

13.340.10

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13567+A1:2010

13.340.10

28.02.2011

461 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13594:2010

13.340.40

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13595-1:2010

13.340.10

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13595-2:2010

13.340.10

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13595-3:2010

13.340.10

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13595-4:2010

13.340.10

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13612:2010

11.100.10

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 13726-1:2010

11.120.20

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13726-2:2010

11.120.20

28.02.2011

448 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13781:2010

13.340.20

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13795-1+A1:2010

11.140

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 13795-2+A1:2010

11.140

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 13795-3+A1:2010

11.140

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 13832-1:2010

13.340.50

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13832-2:2010

13.340.50

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13832-3:2010

13.340.50

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13911:2010

13.340.10

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13921:2010

13.180 13.340.01

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13982-1:2010

13.340.10

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 13982-2:2010

13.340.10

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14021:2010

13.340.10

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14052:2010

13.340.20

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14058:2010

13.340.10

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14079:2010

11.120.20

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 14120+A1:2010

13.340.40 13.340.50

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14126:2010

13.340.10

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14154:2010

91.140.40

28.02.2011

469 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14225-1:2010

97.220.40

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14225-2:2010

97.220.40

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14225-3:2010

97.220.40

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14225-4:2010

97.220.40

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14348:2010

11.080.20

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 14328:2010

97.340.40

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14360:2010

13.340.10 59.080.01

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

28.02.2011

49

461 – ST din 23.12.2010


Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 14387+A1:2010

13.340.30

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14404:2010

13.340.10

28.02.2011

462 – ST din 23.12.2010

SM SR EN 14154-1+A1:2010

91.140.60

28.02.2011

469 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14154-2+A1:2010

91.140.60

28.02.2011

469 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14154-3+A1:2010

91.140.60

28.02.2011

469 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14561:2010

11.080.20

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 14562:2010

11.080.20

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 20594-1:2010

11.040.20

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 27740:2010

11.040.30

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 45502-1:2010

11.040.01

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 41003:2010

33.040.01

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50065-4:2010

31.160 33.040.30 97.120

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50085-1:2010

29.120.10

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50085-2-1:2010

29.120.10

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50090-2-2:2010

97.120

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50159-1:2010

27.060.10

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50178:2010

29.240.00

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50194:2010

13.320

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50214:2010

29.060.20

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50250:2010

29.120.20

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50262:2010

29.080.20

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50267-1:2010

13.220.40 29.060.20

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50267-2-1:2010

13.220.40 29.060.20

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50267-2-2:2010

13.220.40 29.060.20

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50267-2-3:2010

13.220.40 29.060.20

28.02.2011

451 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 50363-0:2010

29.035.01

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50363-1:2010

29.035.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50363-2-1:2010

29.035.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50363-2-1:2010

29.035.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50363-3:2010

29.035.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50363-4-1:2010

29.035.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50363-4-2:2010

29.035.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50363-5:2010

29.035.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50363-6:2010

29.035.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50363-7:2010

29.035.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50363-8:2010

29.035.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50363-9-1:2010

29.035.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50363-10-1:2010

29.035.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50363-10-2:2010

29.035.20

28.02.2011 50

464 – ST din 24.12.2010


Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 50364:2010

13.280 33.100.01

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50366:2010

17.220.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50368:2010

29.120.10

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50369:2010

29.120.10

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50371:2010

13.280

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50395:2010

29.060.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50396:2010

29.060.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50425:2010

29.120.40

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50445:2010

17.220.01 25.160.10

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 50497:2010

29.035.20

28.02.2011

464 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60034-1:2010

29.160.01

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60034-8:2010

29.160.01

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60034-9:2010

29.160.01

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60034-11:2010

29.160.01

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60034-14:2010

29.160.01

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60118-13:2010

17.140.50 33.100.20

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 60127-1:2010

29.120.50

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60127-2:2010

29.120.50

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60127-3:2010

29.120.50

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60127-4:2010

29.120.50

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60127-6:2010

29.120.50

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60143-2:2010

31.060.70

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60155:2010

29.140.30

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

29.020

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60215:2010

33.060.20

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60228:2010

29.060.20

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60238:2010

29.140.01

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60252-2:2010

31.060.30 31.060.70

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60255-27:2010

29.120.70

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60269-1:2010

29.120.50

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60269-4:2010

29.120.50

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60309-1:2010

29.120.30

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60309-4:2010

29.120.30

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60320-2-4:2010

29.120.20

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60332-1-1:2010

13.220.40 29.020 29.060.20

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60332-1-2:2010

13.220.40 29.020 29.060.20

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60204-1:2010

51


Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 60332-1-3:2010

13.220.40 29.020 29.060.20

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60332-2-1:2010

13.220.40 29.020 29.060.20

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60332-2-2:2010

13.220.40 29.020 29.060.20

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60335-2-2:2010

13.120 97.080

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-3:2010

13.120 97.060

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-4:2010

13.120 97.060

28.02.2011

SM SR EN 60335-2-5:2010

13.120 97.040.40

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-6:2010

13.120 97.040.20

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-7:2010

13.120 97.060

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-8:2010

13.120 97.170

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-9:2010

13.120 97.040.50

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-10:2010

13.120 97.080

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-11:2010

13.120 97.060

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-12:2010

13.120 97.040.50

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-13:2010

13.120 97.040.50

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-76:2010

65.040.99

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-77:2010

65.060.70

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-87:2010

65.060.99

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-88:2010

97.140.30

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-89:2010

97.130.20

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-90:2010

97.040.20

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-91:2010

65.060.70

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-92:2010

65.060.70

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-96:2010

13.120 97.100.10

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-98:2010

97.030

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-99:2010

97.040.20

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

454 – ST din 22.12.2010

52


Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 60335-2-102:2010

13.120 97.100.20 97.100.30

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-105:2010

13.120 97.170

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60335-2-106:2010

13.120 97.100.10

28.02.2011

454 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60360:2010

29.140.10

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60399:2010

29.140.10

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60400:2010

29.140.10

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60423:2010

29.140.10

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60432-1:2010

29.140.20

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60432-2:2010

29.140.20

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60432-3:2010

29.140.20

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60439-1:2010

29.130.20

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60439-2:2010

29.130.20

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60439-3:2010

29.130.20

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60439-4:2010

29.130.20

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60439-5:2010

29.130.20 29.240.99

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60446:2010

01.070 29.020

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60477:2010

17.220.20

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60477-2:2010

17.220.20

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60519-1:2010

29.180.10

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60519-2:2010

29.180.10

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60519-3:2010

29.180.10

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60519-4:2010

29.180.10

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60519-6:2010

29.180.10

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60519-8:2010

29.180.10

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60519-9:2010

29.180.10

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60519-10:2010

29.180.10

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60519-11:2010

29.180.10

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60519-21:2010

29.180.10

28.02.2011

455 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60523:2010

17.220.20

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60524:2010

17.220.20

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60564:2010

17.220.20

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60570:2010

29.120.50 29.140.40

28.02.2011

465 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60598-2-1:2010

29.140.40

28.02.2011

466 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60598-2-4:2010

29.140.40

28.02.2011

466 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60598-2-5:2010

29.140.40

28.02.2011

466 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60598-2-8:2010

29.140.40

28.02.2011

466 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60598-2-9:2010

29.140.40

28.02.2011

466 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60598-2-11:2010

29.140.40

28.02.2011

466 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60598-2-12:2010

29.140.40

28.02.2011

466 – ST din 24.12.2010

53


Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 60598-2-13:2010

29.140.40

28.02.2011

466 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60598-2-20:2010

29.140.40

28.02.2011

466 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60598-2-23:2010

29.140.40

28.02.2011

466 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60598-2-24:2010

29.140.40

28.02.2011

466 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60598-2-25:2010

29.140.40

28.02.2011

466 – ST din 24.12.2010

SM SR EN 60601-1:2010

11.040.01

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 60601-2-44:2010

11.040.50

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 60601-2-46:2010

11.140.01

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 60645-3:2010

17.140.50

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 60695-1-1:2010

13.220.40 29.020

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60695-2-10:2010

13.220.40 29.020

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60695-2-11:2010

13.220.40 29.020

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60695-2-12:2010

13.220.40 29.020

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60695-2-13:2010

13.220.40 29.020

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60695-10-2:2010

29.020

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60695-11-2:2010

13.220.40

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60695-11-5:2010

13.220.40 29.020

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60695-11-20:2010

13.220.40 29.020

28.02.2011

450 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60745-2-8:2010

25.120.10 25.140.20 25.140.30

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60745-2-9:2010

25.140.20

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60745-2-18:2010

25.140.20

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60745-2-20:2010

25.140.20

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60947-1:2010

29.130.20

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60947-2:2010

29.130.20

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60947-3:2010

29.130.20 29.120.40

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60947-4-1:2010

29.130.20 29.140.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60947-5-1:2010

29.130.20 29.120.440

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60947-5-2:2010

29.130.20 29.120.40

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60947-5-3:2010

29.130.20 29.120.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60947-5-4:2010

29.130.20

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60947-5-8:2010

29.130.20

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

54


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 60947-5-9:2010

29.130.20

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60947-6-1:2010

29.130.20

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 60998-1:2010

29.120.20

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60998-2-1:2010

29.120.20

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60998-2-2:2010

29.120.20

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60998-2-3:2010

29.120.20

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60998-2-4:2010

29.120.20

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 60999-1:2010

29.120.20

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61008-1:2010

29.120.50

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61009-2-1:2010

29.120.50

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61009-1:2010

29.120.50

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61009-2-1:2010

29.120.50

28.02.2011

456 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61010-2-010:2010

19.070 71.040.10

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61010-2-020:2010

19.070 71.040.10

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61010-2-031:2010

19.080

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61010-2-032:2010

19.080

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61010-2-040:2010

19.070 71.040.10

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61010-2-051:2010

19.070 71.040.10

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61010-2-061:2010

19.080 71.040.10

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61010-2-031:2010

19.080

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61010-2-101:2010

11.0

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 61028:2010

17.220.20

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61034-1:2010

13.220.40 29.020 29.060.20

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61034-2:2010

13.220.40 29.020 29.060.20

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61048:2010

29.140.30

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61050:2010

25.140.30

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61058-2-1:2010

29.120.40

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61058-2-4:2010

29.120.40

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61058-2-5:2010

29.120.40

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61071:2010

31.060.70

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61095:2010

29.120.99 29.130.20

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61131-2:2010

25.040.40 35.240.50

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61138:2010

29.140.10

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

55


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

19.080

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61184:2010

29.140.10

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61187:2010

19.080

28.02.2011

453 – ST din 22.12.2010

SM SR EN 61326-2-6:2010

25.040.40 33.100.01

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN 61347-1:2010

29.140.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 61347-2-1:2010

29.140.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 61347-2-2:2010

29.140.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 61347-2-3:2010

29.140.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 61347-2-4:2010

29.140.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 61347-2-7:2010

29.140.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 61347-2-8:2010

29.140.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 61347-2-9:2010

29.140.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 61347-2-10:2010

29.140.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 61347-2-11:2010

29.140.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 61347-2-12:2010

29.140.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 61347-2-13:2010

29.140.99

28.02.2011

452 – ST din 21.12.2010

SM SR EN 61386-1:2010

29.120.10

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61386-21:2010

29.120.10

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61386-22:2010

29.120.10

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61386-23:2010

29.120.10

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61400-2:2010

27.180

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61534-1:2010

29.060.10 29.120.20

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61534-21:2010

29.120.20 29.060.10

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61537:2010

29.060.10

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61549:2010

29.140.20 29.140.30

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61730-1:2010

27.160

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61730-2:2010

27.160

28.02.2011

468 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61557-1:2010

91.140.40

28.02.2011

469 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61557-2:2010

17.220.20 29.080.01 29.240.01

28.02.2011

469 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61557-3:2010

17.220.20 29.080.01 29.240.01

28.02.2011

SM SR EN 61557-4:2010

17.220.20 29.080.01 29.240.01

28.02.2011

SM SR EN 61557-5:2010

17.220.20 29.080.01 29.240.01

28.02.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта SM SR EN 61143-2:2010

56

469 – ST din 27.12.2010

469 – ST din 27.12.2010

469 – ST din 27.12.2010


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 61557-62010

17.220.20 29.080.01 29.240.01

28.02.2011

469 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61557-7:2010

17.220.20 29.080.01 29.240.01

28.02.2011

SM SR EN 61557-8:2010

17.220.20 29.080.01 29.240.01

28.02.2011

469 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61557-12:2010

17.220.20 29.080.01 29.240.01

28.02.2011

469 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61770:2010

91.140.60 97.030

28.02.2011

469 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61800-5-1:2010

29.130.01

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61812-1:2010

29.120.70

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61851-1:2010

43.120

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61851-21:2010

43.120

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61851-22:2010

43.120

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61921:2010

31.060.70

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 62026-1:2010

29.130.20

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 62035:2010

29.140.30

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

29.200

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 62094-1:2010

29.120.99 29.140.99

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 62196-1:2010

29.120.30 43.120

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 62208:2010

29.130.20

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 62282-3-1:2010

27.070

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 62282-3-3:2010

27.070

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 62310-1:2010

29.240.99

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 62395-1:2010

25.180.10

28.02.2011

470 – ST din 27.12.2010

SM SR EN ISO 4869-2:2010

13.340.20

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN ISO 6529:2010

13.340.10

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN ISO 6530:2010

13.340.10

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN ISO 10819:2010

13.160 13.340.01

28.02.2011

460 – ST din 23.12.2010

SM SR EN ISO 10993-12:2010

11.100.20

28.02.2011

448 – ST din 20.12.2010

SM SR EN ISO 11137-1:2010

11.080.01

28.02.2011

448 – ST din 20.12.2010

SM SR EN ISO 11137-2:2010

11.080.01

28.02.2011

448 – ST din 20.12.2010

SM SR EN ISO 11140-3:2010

11.080.01

28.02.2011

448 – ST din 20.12.2010

SM SR EN ISO 11607-2:2010

11.080.30

28.02.2011

448 – ST din 20.12.2010

SM SR EN ISO 11737-1:2010

11.080.01 07.100.10

28.02.2011

448 – ST din 20.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN 62040-1-2:2010

469 – ST din 27.12.2010

57


Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN ISO 17664:2010

11.080.01

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN ISO 17665-1:2010

11.080.01

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN ISO 22523:2010

11.040.40

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN ISO 22610:2010

13.340.10

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR EN ISO 22612:2010

11.140 13.340.10

28.02.2011

449 – ST din 20.12.2010

SM SR HD 21.1 S4:2010

29.060.20

28.02.2011

471 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 21.3 S3:2010

29.060.20

28.02.2011

471 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 21.4 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

471 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 21.5 S3:2010

29.060.20

28.02.2011

471 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 21.7 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

471 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 21.8 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

471 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 21.9 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

471 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 21.10 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

471 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 21.11 S1:2010

29.060.20

28.02.2011

471 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 21.12 S1:2010

29.060.20

28.02.2011

471 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 21.13 S1:2010

29.060.20

28.02.2011

471 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 21.15 S1:2010

29.060.20

28.02.2011

471 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.1 S4:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.3 S4:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.4 S4:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.6 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.7 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.8 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.9 S3:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.10 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.11 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.12 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.13 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.14 S3:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.15 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 22.16 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 308 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 361 S3:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 516 S2:2010

29.060.20

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 597 S1:2010

31.060.99

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 639 S1:2010

29.120.50

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 60269-2:2010

29.120.50

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SM SR HD 60269-3:2010

29.120.50

28.02.2011

472 – ST din 27.12.2010

SMV EN 590+A1:2010

75.160.20

28.02.2011

463 – ST din 24.12.2010

58


INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (ianuarie 2011) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Indicativul standardului în Data Nr. şi data vigoare anulării hotărîrii Обозначение Дата № и дата отмены действующего cтандарта постановления

SMV EN 285+A1:2009

11.080.10

01.10.2011

SM SR EN 285+A1:2010

SM STB EN 455-1:2009

13.340

01.10.2011

SM SR EN 455-1:2010

SMV EN 556-2:2009

11.080.01

01.10.2011

SM SR EN 556-2:2010

SMV EN 980:2009

01.080.20

01.10.2011

SM SR EN 980:2010

SM STB EN 1865:2009

01.10.2011

SM SR EN 1865:2010

SMV EN 1970+A1:2009

11.140 11.160 43.160 11.180.01

01.10.2011

SM SR EN 1970:2010

SMV EN 12405-1:2009

91.140.40

01.10.2011

SM SR EN 12405-1:2010

SMV EN ISO 11137-1:2010

11.080.01

01.10.2011

SM SR EN ISO 11137-1:2010

SMV EN ISO 11137-2:2010

11.080.01

01.10.2011

SM SR EN ISO 11137-2:2010

59

448-ST din 20.12.2010 448-ST din 20.12.2010 448-ST din 20.12.2010 448-ST din 20.12.2010 448-ST din 20.12.2010 448-ST din 20.12.2010 469 – ST din 27.12.2010 448-ST din 20.12.2010 448-ST din 20.12.2010


INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (ianuarie 2011)

Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Nr. Код CSM Mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM SR HD 21.3 S3:2010/A1:2010 SM SR HD 21.5 S3:2010/A1:2010

29.060.20 29.060.20

A1 A1

471 – ST din 27.12.2010 471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică Nu se publică

SM SR HD 21.5 S3:2010/A1:2010

29.060.20

A1

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 21.7 S3:2010/A2:2010

29.060.20

A2

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 21.9 S2:2010/A1:2010

29.060.20

A1

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 21.11 S1:2010/A1:2010

29.060.20

A1

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 21.12 S1:2010/A2:2010

29.060.20

A2

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 21.13 S1:2010/A1:2010

29.060.20

A1

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 22.3 S4:2010/A1:2010

29.060.20

A1

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 22.6 S2:2010/A1:2010

29.060.20

A1

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 22. S2:2010/A2:2010

29.060.20

A1

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 22.7 S2:2010/A1:2010

29.060.20

A1

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 22.7 S2:2010/A1:2010

29.060.20

A1

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 22.8 S2:2010/A1:2010

29.060.20

A1

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 22.8 S2:2010/A2:2010

29.060.20

A2

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 516 S2:2010/A1:2010

29.060.20

A1

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 639 S1:2010/A1:2010

29.060.20

A1

471 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 143:2010/A1:2010

13.340.30

A1

457 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 144-1:2010/A1:2010

13.340.30

A1

457 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 144-1:2010/A2:2010

13.340.30

A2

457 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 145:2010/A1:2010

13.340.30

A1

457 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 172:2010/A1:2010

13.340.20

A1

457 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 172:2010/A2:2010

13.340.20

A2

457 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 250:2010/A1:2010

13.340.10

A1

458 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 352-4:2010/A1:2010

13.340.20

A1

458 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 352-5:2010/A1:2010

13.340.20

A1

458 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 397:2010/A1:2010

13.340.20

A1

458 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 469:2010/A1:2010

13.340.10

A1

459 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 812:2010/A1:2010

13.340.10

A1

459 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 966:2010/A1:2010

13.340.10 97.220.40 13.340.10 97.220.40 13.340.20

A1

459 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

A2

459 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

A1

459 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 966:2010/A2:2010 SM SR EN 1078:2010/A1:2010

60


Indicativul documentului Обозначение документа SM SR EN 1080:2010/A1:2010

Codul CSM Nr. Код CSM Mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM SR EN 12405-1:2010/A1:2010

13.340.20 97.190 13.340.20 97.190 13.340.20 97.220.40 13.340.20 97.220.40 11.180.01 97.140 91.140.40

SM SR EN 12477:2010/A1:2010

13.340.40

A1

460 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12492:2010/A1:2010

A1

460 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12941:2010/A1:2010

13.340.20 97.220.40 13.340.30

A1

460 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12942:2010/A1:2010

13.340.30

A1

460 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13087-1:2010/A1:2010

13.340.20

A1

461 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13087-2:2010/A1:2010

13.340.20

A1

461 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13087-3:2010/A1:2010

13.340.20

A1

461 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13087-6:2010/A1:2010

13.340.20

A1

461 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13087-7:2010/A1:2010

A1

461 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13087-8:2010/A1:2010

13.340.20 13.220.40 13.340.20

A1

461 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13277-3:2010/A1:2010

13.340.10

A1

461 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13277-4:2010/A1:2010

13.340.20

A1

461 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 20594-1:2010/A1:2010

11.040.20

A1

449 – ST din 20.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 27740:2010/A1:2010

11.040.30

A1

449 – ST din 20.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 50090-2-2:2010/A1:2010

97.120

A1

451 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 50090-2-2:2010/A1:2010

97.120

A2

451 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 50262:2010/A1:2010

29.080.20

A1

451 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 50262:2010/A2:2010

29.080.20

A2

451 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 50366:2010/A1:2010

17.220.20

A1

464 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60127-2:2010/A1:2010

29.120.50

A1

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60127-3:2010/A2:2010

29.120.50

A2

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60127-6:2010/A1:2010

29.120.50

A1

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60127-6:2010/A2:2010

29.120.50

A2

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60155:2010/A1:2010

29.140.30

A1

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60155:2010/A2:2010

29.140.30

A2

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60215:2010/A2:2010

33.060.20

A2

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60238:2010/A1:2010

29.140.10

A1

455 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60309-1:2010/A1:2010

29.120.30

A1

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60309-2:2010/A1:2010

29.120.30

A1

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1080:2010/A2:2010 SM SR EN 1384:2010/A1:2010 SM SR EN 1385:2010/A1:2010 SM SR EN 1970:2010/A1:2010

A1

459 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

A2

459 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

A1

459 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

A1

459 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

A1

448 – ST din 20.12.2010

Nu se publică

A1

469 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

61


Indicativul documentului Обозначение документа SM SR EN 60320-1:2010/A1:2010 SM SR EN 60335-2-2:2010/A1:2010 SM SR EN 60335-2-2:2010/A2:2010 SM SR EN 60335-2-3:2010/A1:2010

Codul CSM Nr. Код CSM Mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

29.120.30

A1

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

13.120 97.080 13.120 97.080 13.120 97.060

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

A2

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-4:2010/A1:2010

13.120 97.060

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-4:2010/A2:2010

13.120 97.060

A2

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-5:2010/A1:2010

13.120 97.040.40

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-5:2010/A2:2010

13.120 97.040.40

A2

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-6:2010/A1:2010

13.120 97.040.20

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-6:2010/A2:2010

13.120 97.040.20

A2

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-7:2010/A1:2010

13.120 97.060

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-7:2010/A2:2010

13.120 97.060

A2

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-8:2010/A1:2010

13.120 97.170

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-9:2010/A1:2010

13.120 97.040.50

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-9:2010/A2:2010

13.120 97.040.50

A2

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-9:2010/A12:2010

13.120 97.040.50

A12

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-11:2010/A1:2010

13.120 97.060

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-11:2010/A2:2010

13.120 97.060

A2

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-13:2010/A1:2010

13.120 97.040.50

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-87:2010/A1:2010

65.060.99

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-89:2010/A1:2010

97.130.20

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-89:2010/A11:2010

97.130.20

A11

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-89:2010/A2:2010

97.130.20

A2

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-96:2010/A1:2010

13.120 97.100.10

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-98:2010/A1:2010

97.030

A1

454 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60399:2010/A1:2010 SM SR EN 60432-1:2010/A1:2010 SM SR EN 60432-2:2010/A1:2010

29.140.10 29.140.10 29.140.10

A1 A1 A1

456 – ST din 22.12.2010 456 – ST din 22.12.2010 456 – ST din 22.12.2010

Nu se publică Nu se publică Nu se publică

SM SR EN 60432-3:2010/A1:2010

29.140.10

A1

456 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60432-3:2010/A2:2010

29.140.20

A2

456 – ST din 22.12.2010

62

Nu se publică


Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Nr. Код CSM Mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM SR EN 60439-11-10:2010/A2:2010

29.130.20

A1

450 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60439-2:2010/A2:2010

29.130.20

A1

450 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60439-3:2010/A2:2010

29.130.20

A1

450 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60439-11-10:2010/A1:2010

A1

450 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

A1

450 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60523:2010/A2:2010

13.220.40 29.020 13.220.40 29.020 17.220.20

A2

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60524:2010/A2:2010

17.220.20

A2

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60529:2010/A1:2010

29.020

A1

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60564:2010/A2:2010

17.220.20

A2

465 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60598-1:2010/A1:2010

29.140.40

A1

466 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60598-2-7:2010/A2:2010

29.140.40

A2

466 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60598-2-7:2010/A13:2010

29.140.40

A13

466 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60598-2-8:2010/A1:2010

29.140.40

A1

466 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60598-2-8:2010/A2:2010

29.140.40

A2

466 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60598-2-9:2010/A2:2010

29.140.40

A2

466 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60598-2-19:2010/A2:2010

29.140.40

A2

466 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60598-2-20:2010/A1:2010

29.140.40

A1

466 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60598-2-20:2010/A2:2010

29.140.40

A2

466 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60598-2-22:2010/A2:2010

29.140.40

A2

466 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60598-2-23:2010/A1:2010

29.140.40

A1

466 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60598-2-25:2010/A2:2010

29.140.40

A1

466 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60601-1-4:2010/A1:2010

11.040.01

A1

449 – ST din 20.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60601-2-44:2010/A1:2010

11.040.50

A1

449 – ST din 20.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-1:2010/A1:2010

97.120

A1

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-1:2010/A2:2010

97.120

A2

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-1:2010/A12:2010

97.120

A12

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-1:2010/A13:2010

97.120

A13

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-1:2010/A14:2010

97.120

A14

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-1:2010/A15:2010

97.120

A15

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-2:2010/A1:2010

97.120

A1

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-2:2010/A11:2010

97.120

A11

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-5:2010/A11:2010

97.120

A11

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-8:2010/A1:2010

97.120

A1

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-9:2010/A1:2010

97.120

A1

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-9:2010/A2:2010

97.120

A2

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-9:2010/A11:2010

97.120

A11

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-9:2010/A12:2010

97.120

A12

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60439-11-20:2010/A1:2010

63


Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Nr. Код CSM Mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM SR EN 60730-2-14:2010/A1:2010

97.120

A1

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-14:2010/A2:2010

97.120

A2

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-14:2010/A11:2010

97.120

A11

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-16:2010/A1:2010 SM SR EN 60730-2-16:2010/A2:2010

97.120 97.120

A1 A2

467 – ST din 24.12.2010 467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică Nu se publică

SM SR EN 60730-2-16:2010/A11:2010

97.120

A11

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-18:2010/A11:2010

97.120

A11

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-19:2010/A2:2010

97.120

A2

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-19:2010/A1:2010

97.120

A11

467 – ST din 24.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60947-3:2010/A1:2010

29.130.20

A1

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60947-3:2010/A2:2010

29.130.20

A2

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60947-4-1:2010/A1:2010

29.130.20 29.140.99 29.130.20 29.140.99

A1

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

A2

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

A2 A1

452 – ST din 21.12.2010 452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică Nu se publică

A1

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60947-5-5:2010/A1:2010

29.130.20 29.130.20 31.180 29.120.99 29.130.20 29.130.20

A1

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60947-6-2:2010/A1:2010

29.130.20

A1

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60947-8:2010/A1:2010

29.130.20

A1

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61008-2-1:2010/A11:2010

29.120.50

A11

456 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61008-2-1:2010/A11:2010

29.120.50

A11

456 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61009-2-1:2010/A11:2010

29.120.50

A11

456 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61010-2-081:2010/A1:2010

A1

468 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61028:2010/A2:2010

19.080 71.040.10 17.220.20

A2

468 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61050:2010/A1:2010

25.140.30

A1

453 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61058-2-1:2010/A1:2010

29.120.40

A1

453 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61058-2-1:2010/A11:2010

29.120.40

A11

453 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61058-2-5:2010/A11:2010

29.120.40

A11

453 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61095:2010/A1:2010

A1

453 – ST din 22.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61347-2-1:2010/A1:2010

29.120.99; 29.130.20 29.140.99

A1

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61347-2-2:2010/A1:2010

29.140.99

A1

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61347-2-2:2010/A2:2010

29.140.99

A2

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61347-2-3:2010/A1:2010

29.140.99

A1

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61347-2-3:2010/A2:2010

29.140.99

A2

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61347-2-8:2010/A1:2010

29.140.99

A1

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61347-2-9:2010/A1:2010

29.140.99

A1

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61347-2-9:2010/A2:2010

29.140.99

A2

452 – ST din 21.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60947-4-1:2010/A2:2010 SM SR EN 60947-4-2:2010/A2:2010 SM SR EN 60947-4-3:2010/A1:2010 SM SR EN 60947-5-3:2010/A1:2010

64


Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Nr. Код CSM Mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM SR EN 61549:2010/A1:2010

17.220.20

A1

468 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61770:2010/A1:2010

A1

469 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

A2

469 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61812-1:2010/A11:2010

91.140.60 97.030 91.140.60 97.030 29.120.70

A11

470 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 62035:2010/A1:2010

29.140.30

A1

470 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 62094-1:2010/A11:2010

29.120.99 29.140.99

A11

470 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 343+A1:2010/AC:2010

13.340.10

AC

458 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 365:2010/AC:2010

13.340.99

AC

458 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 374-3:2010/AC:2010

13.340.40

AC

458 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 469:2010/AC:2010

13.340.10

AC

458 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 943-1:2010/AC:2010

13.340.10

AC

458 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12083:2010/AC:2010

13.340.30

AC

460 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12276:2010/AC:2010

97.220.40

AC

460 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12402-5:2010/AC:2010

13.340.70

AC

460 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12628 2010/AC:2010

97.220.40

AC

460 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN ISO 4869-2:2010/C91:2010

13.340.10

C91

460 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN ISO 4869-2:2010/AC:2010

13.340.10

AC

460 – ST din 23.12.2010

Nu se publică

SM SR EN ISO 11737:2010/AC:2010

07.100.10 11.180.01

AC

448 – ST din 20.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61770:2010/A2:2010

65


66


ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МКС 65.120 Группа Н68

Поправка к ГОСТ 11246-96 Шрот подсолнечный. Технические условия В каком месте

Напечатано

Должно быть

Приложение В (справочное). Пункт В.2. Третий абзац

Газоанализатор универсальный переносной типа УГ-2, снабженный штоком, име-ющим репер 60 см3, с комплектом принадлежностей для определения паров бензина

десятый абзац

Бензин экстракционный по Бензин экстракционный или другой нормативно-му документу по растворитель по нормативному документу стан-дартизации

после последнего абзаца

---------

Газоанализатор универ-сальный переносной типа УГ-2, снабженный штоком, имеющим репер 60 см3, с комплектом при-надлежностей для определения паров экстракцион-ного бензина или другого экстракционного растворителя, или аналогичный прибор, обеспечивающий проведение анализа с точ-ностью, указанной в п. В.5

экстракционный

Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими характеристиками не хуже и реактивов по качеству не ниже указанных

(ИУС№5 2010 г.)

67


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0001-M din 17.01.2011

Referitor efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la contorul de gaz cu dispozitiv încorporat de conversie a temperaturii tip BK-G1.6T; BK-G2.5T; BK-G4T; BK-G6T; BK-G10T; BK-G16T; BK-G25T; BK-G40T; BK-G65T; BK-G100T şi a contorului de gaz cu membrană tip BK-G1.6; BK-G2.5; BK-G6; BK-G4;BK-G10; BK-G16; BK-G25; BK-G40; BK-G65; BK-G100 producător „ELSTER - Instromet GmbH”, Germania, solicitant „ORION - GS” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: a) De aprobat completările la descrierea de model pentru contorul de gaz cu dispozitiv încorporat de conversie a temperaturii tip BK-G1.6T; BK-G2.5T; BK-G4T; BK-G6T; BK-G10T; BK-G16T; BK-G25T; BK-G40T; BK-G65T; BK-G100T şi pentru contorul de gaz cu membrană tip BK-G1.6; BK-G2.5; BK-G6; BK-G4;BK-G10; BK-G16; BK-G25; BK-G40; BK-G65; BK-G100, incluse în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul I-0331:2003 respectiv I-0321:2003 în scopul includerii codificărilor în denumirea contoarelor pentru identificarea dispozitivului indicator: M – dispozitiv indicator mecanic; A – dispozitiv indicator cu ENCODER absolut; E – dispozitiv indicator electronic (digital); C – dispozitiv indicator cu CHEKKER.

68


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0002-M din 17.01.2011

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip ABJ 220-4M, cu numerele de fabricaţie WB 1050698, WB 1050704 producător Kern&Sohn GmbH, Republica Federală Germania, solicitant „Enogrup” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0187:2011. A elibera „Enogrup” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0167U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, cisternă auto pentru produse alimentare tip 30LV2A, cu numărul de fabricaţie VIN4691668 producător SCHWINGENSCHLOGEL, Republica Federală Germania, solicitant S.R.L. „SAAN OIL”, r-l Ialoveni, s. Ruseştii Noi, cu nr. III-0188:2011. A elibera S.R.L. „SAAN OIL”, r-l Ialoveni, s. Ruseştii Noi, certificatul de aprobare de model nr. 0168U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, spectrofotometru digital tip PD-303S, cu numărul de fabricaţie 3301671 producător firma Apel Co., Ltd., Japonia, solicitant Î.S. „Institutul Naţional de Standardizare Metrologie, Laboratorul Încercări Produse Agroalimentare”, mun. Chişinău, cu nr. III-0189:2011. A elibera Î.S. „Institutul Naţional de Standardizare Metrologie, Laboratorul Încercări Produse Agroalimentare”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0169U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

69


NOMENCLATORUL ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE Situaţia pe trimestrul IV anul 2010 eliberate de Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Nr. Data Data crt. înregistrării expirării avizului termenului de valabilitate a avizului

1

2

3

Numărul Sortimentul Seria, Genul de mijloacelor de numărul de activitate ordinului privind măsurare (produselor înregistrare înregistrarea preambalate) a avizului şi indicativul de identificare a instituţiei care la eliberat 4 5 6 7

1.

05.10.2010 05.10.2013

RV/C Reparare, 339A– ONM nr.000136 vînzare din 05.10.2010

Dozator medical tip DACpette

2.

05.10.2010 05.10.2013

RV/C Reparare, 339A– ONM nr.000137 vînzare din 05.10.2010

Contoare de apă rece, contoare de energie termică

3.

05.10.2010 05.10.2013

RV/C Reparare, 339A– ONM nr.000138 vînzare din 05.10.2010

Aparate de cîntărit

4.

01.11.2010 01.11.2013

R/C nr.000139

Reparare 359A– ONM din 01.11.2010

5.

01.11.2010 01.11.2013

V/C nr.000140

Vînzare

359A– ONM din 01.11.2010

6.

01.11.2010 01.11.2013

V/C nr.000141

Vînzare

359A– ONM din 01.11.2010

7.

01.11.2010 01.11.2013

V/C nr.000142

Vînzare

359A– ONM din 01.11.2010

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit

8.

01.11.2010 01.11.2013

V/C nr.000143

Vînzare

359A– ONM din 01.11.2010

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit

70

Bascule – pod pentru calea ferată, vehicule rutiere tip РП – 2Ш13м ВЦ Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit

Note

8 Firma Ştiinţifică de Producţie „DACSPECTROMED” S.R.L., MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 64/1, ap. (of.) 123 Firma „SERVOSTAL” S.R.L., MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 64/1, ap. (of.) 123 Societatea Comercială „PLASMA RTI” S.R.L. MD-2038, mun. Chişinău, bd. Decebal, 82/1, a p. (of.) 37 Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48 Societatea cu Răspundere Limitată „LIAFARM”, MD-3601, or. Ungheni, str. Bernardazzi A., 11, ap.1 Societatea cu Răspundere Limitată „FARMACIA NR.294-CODRU”, MD-2002, mun. Chişinău, Munceşti şos., 798 Întreprinderea Mixtă moldoungară „RIHPANGALFARMA” S.R.L. MD-2051, mun. Chişinău, str. Paris, 51 Întreprinderea cu Capital Străin „MED CARE” S.R.L., MD-2001, mun. Chişinău, str. Bernardazzi Alessandro 17, ap.7


9. 2 3 10. 09.11.2010 09.11.2013

4 5 V/C Reparare, nr.000144 vînzare

11. 09.11.2010 09.11.2013

PRMV/C Producere, 376– ONM nr.000145 reparare, din montare, 09.11.2010 punere în fucnţiune, vînzare

12. 09.11.2010 09.11.2013

E/C Etalonare nr.000146

376– ONM din 09.11.2010

13. 11.11.2010 11.11.2013

E/C Etalonare nr.000147

379– ONM din 11.11.2010

14. 12.11.2010 12.11.2013

V/C nr.000148

Vînzare

380– ONM din 12.11.2010

15. 29.11.2010 29.11.2013

V/C nr.000149

Vînzare

387– ONM din 29.11.2010

16. 29.11.2010 29.11.2013

V/C nr.000150

Vînzare

387– ONM din 29.11.2010

17. 29.11.2010 29.11.2013

V/C nr.000151

Vînzare

387– ONM din 29.11.2010

18. 29.11.2010 29.11.2013

V/C nr.000152

Vînzare

387– ONM din 29.11.2010

19. 29.11.2010 29.11.2013

V/C nr.000153

Vînzare

387– ONM din 29.11.2010

6 376– ONM din 09.11.2010

71

7 Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale

8 Societatea Comercială „GLAVIRUX” S.R.L. MD-2019, mun. Chişinău, str. Grenoble, 149 „A” Contoare de apă rece, Societatea cu Răspundere Limitată „TECHNO debitmetre, integratoare, TEST”, contoare de energie termică, contoare statice MD-2012, mun. Chişinău, bd. Eminescu, Mihai, 66, trifazate de energie ap. (of.) 5 electrică, traductoare de presiune, instalaţii etalon Societatea pe Acţiuni Manometre, „Centrala Electrică cu manovacuumetre, Termoficare nr.2”, vacuumetre, aparate mun. Chişinău, pentru măsurarea str. Meşterul Manole, 3 presiunii dinamice, traductoare de presiune, aparate de măsurat tirajul, potenţiometre, logometre, milivoltmetre, ampermetre, voltmetre, convertoare de putere activă şi reactivă, convertoare de curent, termorezistenţe Potenţiometre, punţi, Societatea pe Acţiuni termometre multicanale, „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” miliampermetre, aparate MD-5400, or. Rezina, mărimi electrice, str. Viitorului, 1 ampermetre, voltmetre, traductoare, manometre tehnice Societatea pe Acţiuni Aparate pentru „SANFARM-PRIM” măsurarea presiunii arteriale, termometre MD-2019, mun. Chişinău, str. Grenoble, 149A Firma de Producţie şi Aparate pentru Comerţ „HAI NOROC” măsurarea presiunii S.R.L. arteriale, termometre, MD-2012, mun. Chişinău, aparate de cîntărit str. 31 August 1989, 79/1 Societatea cu Răspundere Aparate pentru Limitată „SETFARMmăsurarea presiunii PRIM” arteriale, termometre, MD-2028, mun. Chişinău, aparate de cîntărit şos. Hînceşti, 60/1 Societatea Comercială Aparate pentru măsurarea presiunii „SANLEN-FARM” S.R.L. arteriale, termometre, MD-2070, mun. Chişinău, aparate de cîntărit str. Ialoveni, 92/2 Societatea pe Acţiuni Aparate pentru Farmacia „REMEDIUM măsurarea presiunii FARM-306” arteriale, termometre, MD-2051, mun. Chişinău, aparate de cîntărit str. Suceava, 110 Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit

Farmacia „PANACEA” S.R.L. mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 1b


20. 2 3 21. 30.11.2010 30.11.2013

4 5 RV/C Reparare, nr.000154 vînzare

6 388– ONM din 30.11.2010

7 Aparate de cîntărit, greutăţi

8 Întreprinderea Individuală „ŞPAG” MD-2044, mun. Chişinău, str. Zadnipru Petru, 4/1, ap. (of.) 200

22. 30.11.2010 30.11.2013

V/C nr.000155

Vînzare

388– ONM din 30.11.2010

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

23. 30.11.2010 30.11.2013

V/C nr.000156

Vînzare

388– ONM din 30.11.2010

24. 08.12.2010 08.12.2013

V/C nr.000157

Vînzare

397– ONM din 08.12.2010

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

25. 09.12.2010 09.12.2013

Î/C Închiriere nr.000158

Balanţe electrono 398– ONM din tentometrice de cîntărire 09.12.2010 statică, cîntare digitale

26. 09.12.2010 09.12.2013

RV/C Reparare, nr.000159 vînzare

Întreprinderea Mixtă „ISEPS - FARMA” S.R.L. MD-2075, mun. Chişinău, str. Vieru Igor, 6/1, ap.36 Societatea cu Răspundere Limitată „SALTEM” MD-4601, or. Edineţ, str. Independenţei, 79 Societatea cu Răspundere Limitată „CRISANTAFARM” MD-2068, mun. Chişinău, str. Nicolae Dimo, 17/4 Firma de Producţie şi Comerţ „AGROEUROMARKET” S.R.L. MD-2004, mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 198 Societatea Comercială „MAHU-OLIM” S.R.L. MD-2032, mun. Chişinău, str. Burebista, 42, ap. (of.) 120

27. 09.12.2010 09.12.2013

V/C nr.000160

28. 29.12.2010 29.12.2013

E/C Etalonare nr.000161

Balanţe electrono 398– ONM din tentometrice de cîntărire 09.12.2010 statică, aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată, greutăţi de metal Societatea cu Răspundere Aparate pentru 398– ONM Limitată „SANTERIX” măsurarea presiunii din arteriale, termometre, MD-2002, mun. Chişinău, 09.12.2010 str. Independenţei, 54, aparate de cîntărit ap. (of.) 78 414 – ONM Manometre diferenţiale, Societatea cu Răspundere din Limitată „CHIŞINĂUaparate de control, 29.12.2010 debitmetre, aparate de GAZ” MD-2005, mun. Chişinău, măsurat tirajul, str. Albişoara, 38 voltmetre, ampermetre

Vînzare

72


NOMENCLATORUL ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE

Situaţia pe trimestrul IV anul 2010 eliberate de Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi Nr. crt.

Data expirării Data înregistrării termenului de valabilitate a avizului avizului

Sortimentul Numărul mijloacelor de ordinului privind măsurare (produselor înregistrarea preambalate)

Genul de activitate

5 Vînzare

6 020

1 1.

2 25.10.2010

3 24.10.2013

Seria, numărul de înregistrare a avizului şi indicativul de identificare a instituţiei care la eliberat 4 V/B nr. 020

2.

26.10.10

25.10.2013

PRV/B nr. 021

Reparare, vînzare

021

3.

17.11.2010

16.11.2013

RV/B nr. 022

Reparare, vînzare

022

73

7 Aparate pentru măsurarea tensiunii arteriale, balanţe electronice pentru sugari Contoare electrice, ampermetre, voltmetre, watmetre, manometre proprii Mijloace de măsurare a volumului lichidelor şi gazelor, energiei termice şi temperaturii

Note

8 ÎI „Chişlari Greta”or.Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 44/39 COOP „Sodeistvie” or.Bălţi, str. Sennaia Ploşciadi, 2 SRL „GlobalLeazing” m. Bălţi, str. Al.cel Bun, 1


C O M U N I C A T E DE P R E S Ă

STANDARDIZAREA – CHEIA SPRE CALITATE Pe parcursul perioadei globalizării, avansării tehnologiilor şi evoluţiei economice actuale, termenul „calitate" a devenit foarte răspîndit. Însă ce este calitatea pentru fiecare dintre noi, consumatorii finali, este dificil de determinat. Fiecare persoană are opinia sa privitor la calitate, însă toate aceste opinii au o tangenţă comună şi anume: calitatea este conformitatea produsului cu destinaţia acestuia, cu alte cuvinte cu cadrul normativ al domeniului respectiv. Cadrul normativ este determinat de standarde şi alte acte normative în vigoare. Respectarea lor conduce la asigurarea calităţii şi inofensivităţii produselor. Istoric, apariţia standardizării a fost condiţionată de necesitatea asigurării compatibilităţii şi interschimbabilităţii produselor diferite în cadrul unui teritoriu. Apoi apare necesitatea găsirii unui mod unic de înţelegere a informaţiei, a utilizării celor mai optimale metode pentru asigurarea inofensivităţii şi a calităţii produselor şi serviciilor. Conformîndu-se cerinţelor standardelor, antreprenorul poate asigura calitatea şi inofensivitatea produsului său, iar consumatorul poate fi sigur de calitatea şi inofensivitatea produsului, marcat cu un standard anumit. Mai mult ca atît, standardele, armonizate cu cerinţele documentelor normative internaţionale şi directivele europene, conduc la înlăturarea barierelor în comerţ la nivel internaţional. Misiunea de bază a Organismului Naţional de Standardizare (ONS) este asigurarea sporirii bunăstării şi calităţii vieţii cetăţenilor statului prin: - asigurarea existenţei documentelor de referinţă pentru evaluarea conformităţii produselor şi serviciilor cu destinaţia lor; - protecţia intereselor consumatorilor şi ale statului prin asigurarea calităţii produselor şi serviciilor, a caracterului inofensiv al acestora pentru viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea oamenilor, pentru bunurile materiale, regnul animal şi cel vegetal, pentru mediu; - înlăturarea barierelor tehnice din calea comerţului; - asigurarea interschimbabilităţii, compatibilităţii tehnice şi informaţionale a produselor. Scopul principal al ONS este asigurarea conformităţii calităţii produselor şi serviciilor cu destinaţia lor, asigurarea nivelului stabilit de inofensivitate, eliminarea barierelor tehnice în calea comerţului la importul şi exportul produselor. Aceste condiţii asigură o concurenţă deschisă şi o competiţie permanentă. Astfel, sumînd toate aspectele, devine clar că implementarea şi respectarea standardelor contribuie la sporirea progresului tehnic. Echipa Serviciului standardizare anunţă disponibilitatea sa de a consulta orice parte interesată de subiectul standardelor, despre deschiderea pentru cooperări în domeniul standardizării. Sîntem siguri că, în urma acestor cooperări, şi noi o să învăţăm multe de la beneficiarii noştri, o să cunoaştem mai bine necesităţile economiei naţionale. Cu stimă, Echipa INSM

74


PRIMUL PAS SPRE ÎNCREDEREA CONSUMATORULUI – PRIN ETICHETAREA PRODUSELOR Odată cu creşterea pieţei de consum, cu diversitatea produselor de pe rafturile din magazine şi supermarkete, cu creşterea continuă a atractivităţii ambalajului la bunurile de larg consum, va creşte în mod inevitabil şi oferta produselor, prin diversitatea materialelor şi metodelor de ambalare. Acest fapt provoacă interes spre noi inovări şi noi oportunităţi în domeniul etichetării produselor. Scopul etichetării este de a oferi consumatorilor informaţii necesare, suficiente, veritabile şi uşor de comparat, astfel încît să permită acestora să aleagă acel produs, care corespunde exigenţelor lor. Ce este eticheta? Eticheta reprezintă orice material scris, imprimat, litografiat, gravat, ilustrat sau aderent pe ambalajul a produsului, care conţine elemente de identificare a acestuia cînd este prezentat pentru vînzare. Etichetele îi asigură cu informaţii utile atît pe agenţii economici, cît şi pe consumatori. Informaţiile înscrise pe etichetă nu trebuie să creeze o imagine falsă referitoare la caracteristica produsului ori să inducă în eroare consumatorii în momentul achiziţionării produsului referitor la: -

Caracteristica alimentului; Natura, identitatea, proprietăţile, compoziţia, data producerii, termenul de expirare, durabilitatea, cantitatea, originea sau provenienţa, metodele de fabricare sau producere; Proprietăţi pe care produsul nu le posedă ş.a.

Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, pe deplin, cu privire la caracteristicile esenţiale ale produselor prezentate, fie pe etichetă sau pe ambalajul acestora. Informaţia trebuie să fie redactată în limba de stat, cu indicarea datei de fabricare, a termenului de garanţie şi/sau de valabilitate. Institutul Naţional de Standardizare, în calitate de Organism Naţional de Standardizare (ONS), deţine standarde care stabilesc condiţiile tehnice de calitate, condiţiile privind materia primă, reguli şi metode de verificare a calităţii, condiţii de securitate şi protecţia mediului înconjurător şi prestează servicii de expertizare a etichetelor. Nu fiţi indiferenţi de viitorul afacerii Dvs.! ONS Vă ajută în efectuarea unei expertize calitative şi sigure, privind proiectele de etichetare, în conformitate cu standardele naţionale de produs şi legislaţia în vigoare şi anume: Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105 din 13.03.2009, Hotărîrea Guvernului nr. 996 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor şi Reglementările Tehnice aprobate pentru grupe de produse.

Cu stimă, Echipa INSM Relaţii la tel. 218-402

75


ROLUL STANDARDELOR ÎN GARANTAREA CALITĂŢII PRODUSULUI Una dintre principalele preocupări de pe piaţa naţională şi internaţională o reprezintă identificarea tipurilor de produse care pot fi vîndute pe diferite pieţe. Companiile trebuie să cunoască în permanenţă dacă produsele existente trebuie să fie adaptate cerinţelor pieţei sau dacă pot fi vîndute în forma în care se prezintă. Pentru comercianţi, o importanţă majoră o constituie selectarea trăsăturilor celor mai importante ale produsului. Consumatorii produselor de import, cît şi cei ai produselor autohtone aşteaptă de la acestea să obţină nu doar satisfacţii fizice şi materiale, ci, la momentul achiziţionării produselor respective, cer anumite performanţe, iar decizia lor de a le cumpăra se bazează puternic pe politicile companiei, privind serviciile ulterioare acordate. Prin urmare, politicile de servicii şi garanţie trebuie să fie considerate o parte esenţială a strategiei de produs a companiei. O companie trebuie să abordeze politica sa de garanţie pentru pieţele naţionale şi internaţionale fie pe baza declaraţiei interne, ca fiind valabilă în întreaga lume, fie adaptînd condiţiile de acordare a garanţiei la cerinţele specifice pieţelor locale ale diferitelor ţări. Deşi este mult mai simplu să existe o bază legală generală, standarde de performanţă identice, de cele mai multe ori condiţiile specifice pieţelor locale impun o abordare diferenţiată. Astfel, apar două întrebări importante în acest sens: - Care sunt standardele ce constituie baza pentru stabilirea termenului de garanţie, valabilitate şi pentru ce durată? - Care este durata medie de utilizare normată a produsului? Pe anumite pieţe, produsul poate fi supus unor încercări minuţioase, care decurg fie din limitele dezvoltării tehnologice, fie din diversele cerinţe de performanţă solicitate de beneficiari sau din competiţia locală, toate aceste elemente influenţînd desigur, normarea perioadei de garanţie. Dacă într-o ţară este înregistrată o nereuşită în menţinerea calităţii şi/sau a performanţei, aceasta poate avea un impact negativ şi în alte zone într-un timp foarte scurt. Cu toate că anumite produse pot fi achiziţionate de locuitorii mai multor ţări urmărind acelaşi scop, o companie nu trebuie să considere că motivaţia fundamentală de consum/utilizare este identică. Deci, prin utilizarea standardelor naţionale, internaţionale şi europene, agenţii economici vor importa pe piaţă şi vor exporta produse/servicii sigure şi competitive. Multe companii au înţeles că, prin reducerea costurilor şi luînd în considerare oportunităţile de obţinere şi prelucrare a produselor standardizate, au trecut la conceperea şi crearea de produse globale. Produsul global se bazează pe adaptarea produsului finit la nevoile specifice şi individuale ale pieţelor. Aceasta reprezintă o cale de a standardiza, pe cît este posibil, acele domenii care produc piese sau componente comune. În căutarea de noi pieţe pentru desfacerea produselor lor, companiile întîmpină, deseori, diferite obstacole legate de dificultăţile de adaptare a acestor produse la noul mediu înconjurător. Aceste adaptări sunt, de cele mai multe ori, costisitoare, dacă sunt corelate cu cerinţele reale cerute de piaţă. Posibilităţile de dezvoltare a unui produs trebuie evaluate din timp pentru a putea satisface cererea şi a se adapta rapid şi eficient la noile necesităţi. Ideea provocatoare pentru comercianţi este aceea de a găsi cele mai compatibile asocieri între componentele internaţionale standardizate ale unui produs şi componentele de comandă create pentru pieţe specifice. Organismul Naţional de Standardizare Vă oferă servicii de elaborare şi adoptare de standarde, consultanţă în domeniul standardizării (actualizarea standardelor, formarea setului de standarde necesare pentru producere, aplicarea reglementărilor tehnice şi standardelor conexe) şi alte servicii în domeniu pe care suntem deschişi să Vi le oferim! Cu stimă, Echipa INSM Relaţii la tel. 218-402 76


C O L E G I U L D E R E D A C ลข I E: PreลŸedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Silvia Cataraga

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana ลขurcan Ion Maftei Vasile Nedelea Viorica Bejan Constantin Bordianu Victoria Prisac

77


78

Buletinul de Standardizare februarie 2011  
Buletinul de Standardizare februarie 2011  
Advertisement