Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

12 – 2011

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2011


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2011

2


CUPRINS STANDARDIZARE Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

4

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate

45

Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

60

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки

63

Modificări aprobate la standarde interstatale Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам

67

Erate la standarde interstatale Поправки, внесенные в межгосударственные стандарты

73

METROLOGIE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie. nr. 0042-M din 12.12.2011

75

Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0043-M din 26.12.2011.

77

Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0044-M din 27.12.2011.

79

Nomenclatorul. entităţilor înregistrate în Sistemul Naţional de Metrologie (SNM), deţinătoare de avize tehnice de înregistrare. Situaţia pe trimestrul III anul 2011

81

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Cum construiţi un teren de joacă pentru copii?

84

ISO 50001 - Managementul energiei

85

Îmbunătăţirea calităţii – Factor de dezvoltare a civilizaţiei

88

3


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (decembrie 2011) 01

în atmosfere potenţial explozive – Потенциально взрывоопасные среды. Термины и определения по оборудованию и защитным системам, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных средах (SR EN 13237:2004, IDT)

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.040.03

01.040.91

SM SR EN 1325-1:2011 Vocabular pentru managementul prin valoare, analiza valorii şi analiza funcţională. Partea 1: Analiza valorii şi analiza funcţională – Словарь по менеджменту стоимости, анализу стоимости и функциональному анализу. Часть 1: Анализ стоимости и функциональный анализ (SR EN 1325-1:2002, IDT)

SM SR EN ISO 9288:2011 Izolaţie termică. Transfer de căldură prin radiaţie. Mărimi fizice şi definiţii – Теплоизоляция. Теплопередача посредством излучения. Физические величины и определения (SR EN ISO 9288:2002, IDT) SM SR EN 14618:2011 Piatră aglomerată. Terminologie şi clasificare – Камень спеченный. Терминология и классификация (SR EN 14618:2009, IDT)

SM SR EN 1325-2:2011 Vocabular pentru managementul prin valoare, analiza valorii şi analiza funcţională. Partea 2: Managementul prin valoare – Словарь по менеджменту стоимости, анализу стоимости и функциональному анализу. Часть 2: Менеджмент стоимости (SR EN 1325-2:2005, IDT)

01.040.31 SM SR EN ISO 11145:2011 Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente cu laseri. Vocabular şi simboluri – Оптика и фотоника. Лазеры к лазерное оборудование. Словарь и условные обозначения (SR EN ISO 11145:2008, IDT)

01.040.13 SM SR EN 1085:2011 Epurarea apelor uzate. Vocabular – Очистка сточных вод. Словарь (SR EN 1085:2007, IDT)

01.060.20 SM SR EN ISO 9288:2011 Izolaţie termică. Transfer de căldură prin radiaţie. Mărimi fizice şi definiţii – Теплоизоляция. Теплопередача посредством излучения. Физические величины и определения (SR EN ISO 9288:2002, IDT)

SM SR EN 13237:2011 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive – Потенциально взрывоопасные среды. Термины и определения по оборудованию и защитным системам, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных средах (SR EN 13237:2004, IDT)

01.080.40 SM SR EN ISO 11145:2011 Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente cu laseri. Vocabular şi simboluri – Оптика и фотоника. Лазеры к лазерное оборудование. Словарь и условные обозначения (SR EN ISO 11145:2008, IDT)

01.040.27 SM SR EN ISO 9251:2011 Izolaţie termică. Condiţii de transfer de căldură şi proprietăţi ale materialelor. Vocabular – Теплоизоляция. Условия теплопередачи и свойства материалов. Словарь (SR EN ISO 9251:2002, IDT)

01.100.20 SM SR EN ISO 6412-1:2011 Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi sistemelor de conducte. Partea 1: Reguli generale şi reprezentare ortogonală – Чертежи технические. Упрощенное изображение трубопроводов и систем трубопроводов. Часть 1: Общие правила и ортогональное изображение (SR EN ISO 6412-1:2002, IDT)

01.040.29 SM SR EN 13237:2011 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării 4


03.100.01

SM SR EN ISO 6412-2:2011 Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi sistemelor de conducte. Partea 2: Proiecţie izometrică – Чертежи технические. Упрощенное изображение трубопроводов и систем трубопроводов. Часть 2: Изометрическая проекция (SR EN ISO 6412-2:2002, IDT)

SM SR ISO 26000:2011 Linii directoare privind responsabilitatea socială – Руководство по социальной ответственности (SR ISO 26000:2011, IDT) 03.100.40

SM SR EN ISO 6412-3:2011 Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi sistemelor de conducte. Partea 3: Accesorii pentru sistemele de ventilaţie şi drenaj – Чертежи технические. Упрощенное изображение трубопроводов и систем трубопроводов. Часть 3: Арматура для вентиляционных и дренажных систем (SR EN ISO 6412-3:2002, IDT)

SM SR EN 1325-2:2011 Vocabular pentru managementul prin valoare, analiza valorii şi analiza funcţională. Partea 2: Managementul prin valoare – Словарь по менеджменту стоимости, анализу стоимости и функциональному анализу. Часть 2: Менеджмент стоимости (SR EN 1325-2:2005, IDT)

03

03.120.10

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

SM SR EN 13980:2011 Atmosfere potenţial explozive. Aplicarea sistemelor calităţii – Потенциально взрывоопасные среды. Применение систем качества (SR EN 13980:2003, IDT)

03.080.30 SM SR ISO/CEI 90003:2011 Inginerie software. Ghid pentru aplicarea ISO 9001:2000 la software-ul pentru calculatoare – Разработка программного обеспечения. Руководство по применению ISO 9001:2000 к компьютерному программному обеспечению (SR ISO/CEI 90003:2006, IDT)

SM SR ISO 24510:2011 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate consumatorilor – Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и отводу сточных вод. Руководство по оценке и улучшению услуг для потребителей (SR ISO 24510:2008, IDT)

07

SM SR ISO 24511:2011 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de canalizare şi pentru evaluarea serviciilor de canalizare – Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и отводу сточных вод. Руководство для менеджмента систем сточных вод и оценке услуг по отводу сточных вод (SR ISO 24511:2008, IDT)

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.060 SM SR EN ISO 15927-2:2011 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calcul şi prezentarea datelor climatice. Partea 2: Date orare pentru sarcina de răcire de proiectare – Характеристики зданий гигротермические. Расчет и представление климатических данных. Часть 2: Почасовые данные для расчетной холодильной нагрузки (SR EN ISO 15927-2:2009, IDT)

SM SR ISO 24512:2011 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi pentru evaluarea serviciilor de apă potabilă – Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и отводу сточных вод. Руководство для менеджмента систем питьевого водоснабжения и оценке услуг питьевого водоснабжения (SR ISO 24512:2008, IDT)

SM SR EN ISO 15927-3:2011 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calcul şi prezentarea datelor climatice. Partea 3: Calculul unui indice de bătaie a ploii pentru suprafeţe verticale cu ajutorul datelor orare de vînt şi ploaie Характеристики зданий гигротермические. Расчет и представление климатических данных. Часть 3: Расчет показателя проливного дождя для вертикальных поверхностей на основе почасовых данных о ветре и дожде (SR EN ISO 15927-3:2009, IDT)

03.100 SM SR EN 1325-1:2011 Vocabular pentru managementul prin valoare, analiza valorii şi analiza funcţională. Partea 1: Analiza valorii şi analiza funcţională – Словарь по менеджменту стоимости, анализу стоимости и функциональному анализу. Часть 1: Анализ стоимости и функциональный анализ (SR EN 1325-1:2002, IDT)

07.100.01 SM SR ISO 21528-2:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detecţia şi enumerarea Enterobacteriaceelor Partea 2: Metoda de enumerare a coloniilor – Микробиология пищевых продуктов и 5


положительных Escherichia coli (кишечная палочка). Часть 2: Методика подсчета колоний при температуре 44 °C с применением 5-бромо-4-хлоро3-индолил бета-D-глюкуронида (SR ISO 16649-2:2007, IDT)

кормов. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета бактерий Enterobacteriaceae. Часть 2: Метод подсчета колоний (SR ISO 21528-2:2007, IDT) 07.100.20 SM SR EN ISO 10705-1:2011 Calitatea apei. Detecţia şi numărarea bacteriofagilor Partea 1: Numărarea bacteriofagilor ARN F-specifici – Качество воды. Обнаружение и подсчет бактериофагов. Часть 1: Подсчет F-специфических PHK-содержащих бактериофагов (SR EN ISO 10705-1:2002, IDT)

13.030.01

SM SR EN ISO 10705-2:2011 Calitatea apei. Detecţia şi numărarea bacteriofagilor Partea 2: Numărarea colifagilor somatici – Качество воды. Обнаружение и подсчет бактериофагов. Часть 2: Подсчет соматических колифагов (SR EN ISO 10705-2:2002, IDT)

SM SR EN 14735:2011 Caracterizare deşeuri. Pregătire eşantioane deşeuri pentru teste ecotoxicologice – Характеристика отходов. Подготовка испытательных образцов отходов для проведения экотоксических испытаний (SR EN 14735:2006, IDT)

07.100.30

SM SR EN 14803:2011 Identificarea şi/sau determinarea cantităţii de deşeuri – Идентификация и/или определение количества отходов (SR EN 14803:2006, IDT)

13

SM SR EN ISO 4833:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru enumerarea microorganismelor. Tehnica de numărare a coloniilor la 30°C – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов. Методика подсчета колоний микроорганизмов при температуре 30 °С (SR EN ISO 4833:2003, IDT)

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.040.40 SM SR EN 1093-1:2011 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 1: Alegerea metodelor de încercare – Безопасность машин. Оценка выброса опасных веществ, переносимых воздухом. Часть 1: Выбор методов испытаний (SR EN 1093-1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 6887-1:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Pregătirea probei pentru analiză, a suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 1: Reguli generale pentru pregătirea suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка образцов для испытания, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологических исследований. Часть 1: Общие правила подготовки исходной суспензии и десятичных разведений (SR EN ISO 6887-1:2002, IDT)

SM SR EN 1093-11+A1:2011 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 11: Indice de decontaminare Безопасность машин. Оценка выброса опасных веществ, переносимых воздухом. Часть 11: Индекс очистки (SR EN 1093-11+A1:2008, IDT) 13.060.01 SM SR ISO 8466-1:2011 Calitatea apei. Etalonarea şi evaluarea metodelor de analiză şi estimarea caracteristicilor de performanţă. Partea 1: Evaluarea statistică a funcţiei liniare de etalonare – Качество воды. Калибрование и оценка методов анализа и определение рабочих характеристик. Часть 1: Статистический метод оценки линейной калибровочной функции (SR ISO 8466-1:1998, IDT)

SM SR EN ISO 6888-1:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărarea stafilococilor coagulazăpozitivi (Staphylococcus aureus şi alte specii). Partea 1: Tehnica pe mediu de agar Baird-Parker – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета коагулазоположительных стафилококков (Staphylococcus aureus и другие виды). Часть 1: Метод с применением агаровой среды Бейда-Паркера (SR EN ISO 6888-1:2002, IDT)

13.060.10 SM SR EN ISO 8689-1:2011 Calitatea apei. Clasificarea biologică a rîurilor. Partea 1: Ghid pentru interpretarea datelor biologice de calitate obţinute din studierea macronevertebratelor bentonice – Качество воды. Биологическая классификация рек. Часть 1: Руководство по интерпретации данных о биологическом качестве воды, полученных из наблюдений за донными макробеспозвоночными (SR EN ISO 8689-1:2003, IDT)

SM SR ISO 16649-2:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru enumerarea. Escherichia coli pozitive la beta-glucuronidază. Partea 2: Tehnica de numărare a coloniilor la 44 °C folosind 5-bromo-4-cloro-3-indolil beta-D-glucuronat – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета бета-глюкуронидаза6


SM SR EN ISO 8689-2:2011 Calitatea apei. Clasificarea biologică a rîurilor. Partea 2: Ghid pentru prezentarea datelor biologice de calitate obţinute din studierea macronevertebratelor bentonice – Качество воды. Биологическая классификация рек. Часть 2: Руководство по представлению данных о биологическом качестве воды, полученных из наблюдений за донными макробеспозвоночными (SR EN ISO 8689-2:2003, IDT)

SM SR ISO 24512:2011 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi pentru evaluarea serviciilor de apă potabilă – Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и отводу сточных вод. Руководство для менеджмента систем питьевого водоснабжения и оценке услуг питьевого водоснабжения (SR ISO 24512:2008, IDT)

13.060.20

13.060.50

SM SR ISO 24510:2011 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate consumatorilor – Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и отводу сточных вод. Руководство по оценке и улучшению услуг для потребителей (SR ISO 24510:2008, IDT)

SM SR EN ISO 5667-3:2011 Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Ghid pentru conservarea şi manipularea probelor de apă – Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и обращению с пробами воды. (SR EN ISO 5667-3:2004, IDT) SM SR ISO 6703-1:2011 Calitatea apei. Determinarea cianurilor. Partea 1: Determinarea cianurilor totale – Качество воды. Определение содержания цианидов. Часть 1: Определение содержания общего цианида (SR ISO 6703-1:1998, IDT)

SM SR ISO 24511:2011 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de canalizare şi pentru evaluarea serviciilor de canalizare – Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и отводу сточных вод. Руководство для менеджмента систем сточных вод и оценке услуг по отводу сточных вод (SR ISO 24511:2008, IDT)

SM SR EN ISO 6878:2011 Calitatea apei. Determinarea fosforului. Metoda spectrofotometrică cu molibdat de amoniu – Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с применением молибдата аммония (SR EN ISO 6878:2005, IDT)

SM SR ISO 24512:2011 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi pentru evaluarea serviciilor de apă potabilă – Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и отводу сточных вод. Руководство для менеджмента систем питьевого водоснабжения и оценке услуг питьевого водоснабжения (SR ISO 24512:2008, IDT)

SM SR EN ISO 7393-3:2011 Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 3: Metoda prin titrare iodometrică pentru determinarea clorului total – Качество воды. Определение свободного хлора и общего хлора. Часть 3: Метод йодометрического титрования для определения общего хлора (SR EN ISO 7393-3:2002, IDT)

13.060.30

SM SR ISO 10359-1:2011 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fluoruri. Partea 1: Metoda cu sondă electrochimică pentru apă potabilă şi uşor poluată – Качество воды. Определение содержания фторидов. Часть 1: Электрохимический метод с применением электрода для анализа питьевой и слабозагрязненной воды (SR ISO 10359-1:2001, IDT)

SM SR EN 1085:2011 Epurarea apelor uzate. Vocabular – Очистка сточных вод. Словарь (SR EN 1085:2007, IDT) SM SR ISO 24510:2011 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate consumatorilor – Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и отводу сточных вод. Руководство по оценке и улучшению услуг для потребителей (SR ISO 24510:2008, IDT)

SM SR ISO 10359-2:2011 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fluoruri. Partea 2: Determinarea conţinutului de fluoruri anorganice totale după digestie şi distilare – Качество воды. Определение содержания фторидов. Часть 2: Определение содержания неорганически связанных общих фторидов после разложения и дистилляции (SR ISO 10359-2:2001, IDT)

SM SR ISO 24511:2011 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de canalizare şi pentru evaluarea serviciilor de canalizare – Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и отводу сточных вод. Руководство для менеджмента систем сточных вод и оценке услуг по отводу сточных вод (SR ISO 24511:2008, IDT)

SM SR EN ISO 15586:2011 Calitatea apei. Determinarea elementelor în urme prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit – Качество воды. Определение содержания микроэлементов методом атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи (SR EN ISO 15586:2004, IDT) 7


SM SR EN 1837+A1:2011 Securitatea maşinilor. Iluminatul integrat al maşinilor – Безопасность машин. Встроенное освещение машин (SR EN 1837+A1:2010, IDT)

SM SR EN 25813:2011 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de oxigen dizolvat. Metoda iodometrică – Качество воды. Определение содержания растворенного кислорода. Йодометрический метод (SR EN 25813:2000, IDT)

SM SR EN ISO 11553-1:2011 Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 1: Cerinţe generale de securitate – Безопасность машин. Установки для лазерной обработки. Часть 1: Общие требования безопасности (SR EN ISO 11553-1:2009, IDT)

SM SR EN 25814:2011 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de oxigen dizolvat. Metoda electrochimică cu sondă – Качество воды. Определение содержания растворенного кислорода. Электрохимический метод с применением зонда (SR EN 25814:1999, IDT)

SM SR EN ISO 11553-2:2011 Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 2: Cerinţe de securitate pentru dispozitivele portabile cu laser – Безопасность машин. Установки для лазерной обработки. Часть 2: Требования безопасности к ручным устройствам для лазерной обработки (SR EN ISO 11553-2:2009, IDT)

13.060.60 SM SR EN 1622:2011 Calitatea apei. Determinarea pragului de miros (TON) şi a pragului de gust (TFN) – Качество воды. Метод определения порога ощущения запаха (TON) и ощущения вкуса (TFN) (SR EN 1622:2007, IDT) 13.060.70

SM SR EN 12198-1+A1:2011 Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 1: Principii generale – Безопасность машин. Оценка и снижение риска, возникающего при излучении от машин. Часть 1: Общие принципы (SR EN 12198-1+A1:2009, IDT)

SM SR EN 14614:2011 Calitatea apei. Ghid pentru evaluarea caracteristicilor hidromorfologice ale rîurilor – Качество воды. Руководство по оценке гидроморфологических свойств рек (SR EN 14614:2005, IDT)

SM SR EN 12198-2+A1:2011 Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 2: Proceduri de măsurare a emisiilor de radiaţii – Безопасность машин. Оценка и снижение риска, возникающего при излучении от машин. Часть 2: Методика измерения излучения (SR EN 12198-2+A1:2009, IDT)

13.080.10 SM SR ISO 10693:2011 Calitatea solului. Determinarea conţinutului de carbonaţi. Metoda volumetrică – Качество почвы. Определение содержания карбоната. Объемный метод (SR ISO 10693:1998, IDT)

SM SR EN 12198-3+A1:2011 Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 3: Reducerea radiaţiilor prin atenuare sau ecranare – Безопасность машин. Оценка и снижение риска, возникающего при излучении от машин. Часть 3: Уменьшение излучения посредством затухания или экранирования (SR EN 12198-3+A1:2009, IDT)

SM SR ISO 13878:2011 Calitatea solului. Determinarea conţinutului de azot total prin combustie uscată („analiză elementară”) – Качество почвы. Определение содержания общего азота методом сухого сжигания (элементный анализ) (SR ISO 13878:2000, IDT) 13.080.30 SM SR ISO 14238:2011 Calitatea solului. Metode biologice. Determinarea mineralizării şi nitrificării azotului în soluri şi influenţa produşilor chimici asupra acestor procese – Качество почвы. Биологические методы. Определение минерализации и нитрификации азота в почвах и влияние химических веществ на эти процессы (SR ISO 14238:2001, IDT)

SM SR EN 60204-11:2011 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 11: Cerinţe pentru echipamente IT care funcţionează la tensiuni mai mari de 1000 V c.a. sau 1500 V c.c. şi care nu depăşesc 36 kV – Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 11: Требования к высоковольтному оборудованию, работающему при напряжениях выше 1000 V переменного тока или 1500 V постоянного тока и не превышающих 36 кV (SR EN 60204-11:2002, IDT)

13.110 SM SR EN 574+A1:2011 Securitatea maşinilor. Dispozitive de comandă bimanuală Aspecte funcţionale. Principii de proiectare – Безопасность машин. Устройства двуручного управления. Функциональные аспекты. Принципы проектирования (SR EN 574+A1:2008, IDT)

SM SR EN 62061:2011 Securitatea maşinilor. Securitatea funcţională a sistemelor de comandă electrice, electronice şi electronice programabile de securitate – Безопасность машин. Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем контроля, связанных с безопасностью (SR EN 62061:2005, IDT)

SM SR EN 1037+A1:2011 Securitatea maşinilor. Prevenirea pornirii neaşteptate – Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска (SR EN 1037+A1:2008, IDT) 8


Оборудование высокоподъемное выдвижное для пожаротушения. Лестницы поворотные с комбинированными движениями. Требования безопасности, требования к рабочим характеристикам и методы испытаний (SR EN 14043+A1:2009, IDT)

13.160 SM SR EN 1032+A1:2011 Vibraţii mecanice. Încercarea maşinilor mobile pentru determinarea valorii emisiei de vibraţii – Механическая вибрация. Испытание мобильных машин для определения значения передаваемой вибрации (SR EN 1032+A1:2009, IDT)

SM SR EN 14044+A1:2011 Mijloace de ridicat la înălţime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mişcări secvenţiale. Cerinţe de securitate şi de performanţe şi metode de încercare – Оборудование высокоподъемное выдвижное для пожаротушения. Лестницы поворотные с последовательными движениями. Требования безопасности, требования к рабочим характеристикам и методы испытаний (SR EN 14044+A1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 7096:2011 Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a vibraţiilor transmise operatorului prin scaun – Машины землеройные. Лабораторная оценка вибрации, передаваемой через сиденье оператора (SR EN ISO 7096:2008, IDT) SM SR EN 13490+A1:2011 Vibraţii mecanice. Cărucioare industriale. Evaluarea în laborator şi specificarea vibraţiilor transmise operatorului prin scaun – Механическая вибрация. Промышленные тележки. Лабораторная оценка и спецификация вибрации, передаваемой через сиденье оператора (SR EN 13490+A1:2009, IDT)

SM SR EN 14710-1+A2:2011 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 1: Clasificare, cerinţe generale şi de securitate – Насосы противопожарные. Насосы центробежные противопожарные без устройства заполнения. Часть 1: Классификация, общие требования и требования безопасности (SR EN 14170-1+A2:2009, IDT)

SM SR EN ISO 28927-1:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 1: Maşini de polizat verticale şi înclinate – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 1: Вертикальные и угловые шлифовальные машины (SR EN ISO 28927-1:2010, IDT)

SM SR EN 14710-2+A2:2011 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 2: Verificarea cerinţelor generale şi de securitate – Насосы противопожарные. Насосы центробежные противопожарные без устройства заполнения. Часть 2: Проверка общих требований и требований безопасности (SR EN 14170-2+A2:2009, IDT)

13.220.10 SM SR EN 1028-1+A1:2011 Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 1: Clasificare. Cerinţe generale şi de securitate – Насосы противопожарные. Насосы центробежные противопожарные с устройством заполнения. Часть 1: Классификация. Общие требования и требования безопасности (SR EN 1028-1+A1:2008, IDT)

13.220.50 SM SR EN 1992-1-2:2011 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportării la foc – Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-2: Общие правила. Проектирование с учетом огнестойкости (SR EN 1992-1-2:2006, IDT)

SM SR EN 1028-2+A1:2011 Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 2: Verificarea cerinţelor generale şi de securitate – Насосы противопожарные. Насосы центробежные противопожарные с устройством заполнения. Часть 2: Проверка общих требований и требований безопасности (SR EN 1028-2+A1:2008, IDT)

SM SR EN 1993-1-2:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc – Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2: Основные правила. Проектирование с учетом огнестойкости (SR EN 1993-1-2:2006, IDT) 13.230

SM SR EN 1846-3+A1:2011 Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. Partea 3: Echipament instalat permanent Securitate şi performanţă – Спасательные и пожарные транспортные средства. Часть 3: Стационарное оборудование. Безопасность и рабочие характеристики (SR EN 1846-3+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13237:2011 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive – Потенциально взрывоопасные среды. Термины и определения по оборудованию и защитным системам, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных средах (SR EN 13237:2004, IDT)

SM SR EN 14043+A1:2011 Mijloace de ridicat la înălţime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mişcări combinate. Cerinţe de securitate şi de performanţe şi metode de încercare – 9


SM SR EN 50241-2:2011 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatura de detectare a gazelor combustibile – Технические условия для приборов открытого контура для обнаружения горючих или токсичных газов и паров. Часть 2: Требования к рабочим характеристикам приборов для обнаружения горючих газов (SR EN 50241-2:2003, IDT)

SM SR EN 13673-1:2011 Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor. Partea 1: Determinarea presiunii maxime de explozie – Определение максимального давления взрыва и максимального подъема давления газов и паров. Часть 1: Определение максимального давления взрыва (SR EN 13673-1:2004, IDT) SM SR EN 13821:2011 Atmosfere potenţial explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer – Потенциально взрывоопасные среды. Предотвращение и защита от взрыва. Определение минимальной энергии зажигания смесей пыль/воздух (SR EN 13821:2003, IDT)

17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.020 CBP RMG 99:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Procedura de asigurare metrologică şi tehnică a exploatării industriale a sistemelor de măsurare a cantităţii şi indicilor de calitate a petrolului, instalaţiilor ţeavăpiston de verificare metrologică şi a mijloacelor de măsurare din componenţa lor – Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок метрологического и технического обеспечения промышленной эксплуатации систем измерений количества и показателей качества нефти, трубопоршневых поверочных установок и средств в их составе (RMG 99–2010, IDT)

SM SR EN 13980:2011 Atmosfere potenţial explozive. Aplicarea sistemelor calităţii – Потенциально взрывоопасные среды. Применение систем качества (SR EN 13980:2003, IDT) 13.280 SM SR ISO 9978:2011 Radioprotecţie. Surse închise de radiaţii nucleare. Metode de verificare a etanşeităţii – Защита от излучения. Герметизированные радиоактивные источники. Методы испытаний на утечку (SR ISO 9978:1996, IDT)

CBP RMG 101:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Sistemele de măsurare a cantităţii şi indicilor de calitate a petrolului. Cerinţe metrologice şi tehnice pentru proiectare – Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерений количества и показателей качества нефти. Метрологические и технические требования к проектированию

SM SR EN 12198-1+A1:2011 Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 1: Principii generale – Безопасность машин. Оценка и снижение риска, возникающего при излучении от машин. Часть 1: Общие принципы (SR EN 12198-1+A1:2009, IDT)

(RMG 101–2010, IDT)

SM SR EN 12198-3+A1:2011 Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 3: Reducerea radiaţiilor prin atenuare sau ecranare – Безопасность машин. Оценка и снижение риска, возникающего при излучении от машин. Часть 3: Уменьшение излучения посредством затухания или экранирования (SR EN 12198-3+A1:2009, IDT)

CBP RMG 103:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Încercări de competenţă a laboratoarelor de încercări (de măsurări), care efectuează încercări ale substanţelor, materialelor şi obiectelor mediului înconjurător (la compoziţie şi proprietăţile fizico-chimice), prin intermediul comparărilor interlaboratoare – Государственная система обеспечения единства измерений. Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, осуществляющих испытания веществ, материалов и объектов окружающей среды (по составу физико-химическим свойствам) посредством межлабораторных сравнительных испытаний (RMG 103–2010, IDT)

SM SR EN 12254:2011 Ecrane pentru locuri de muncă cu laseri. Cerinţe şi încercări de securitate – Экраны для рабочих мест, оборудованных лазером. Требования и испытания безопасности (SR EN 12254:2010, IDT) 13.320

17.140.01

SM SR EN 50241-1:2011 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare – Технические условия для приборов открытого контура для обнаружения горючих или токсичных газов и паров. Часть 1: Общие требования и методы испытания (SR EN 50241-1:2003, IDT)

SM SR EN ISO 9614-1:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizînd intensitatea acustică. Partea 1: Măsurarea în puncte discrete – Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука. Часть 1: Измерение в дискретных точках (SR EN ISO 9614-1:2010, IDT) 10


aerului. Metoda în conductă – Акустика. Определение звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха. Метод определения в воздуховоде (SR EN ISO 5136:2010, IDT)

SM SR EN ISO 9614-3:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizînd intensitatea acustică. Partea 3: Metodă exactă pentru măsurare prin baleiere – Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука. Часть 3: Точный метод для измерения сканированием (SR EN ISO 9614-3:2010, IDT)

SM SR EN ISO 11200:2011 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Ghid de utilizare a standardelor de bază pentru determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate – Акустика. Шум, излучаемый машинами и оборудованием. Руководство по применению базовых стандартов для определения уровней звукового давления шума на рабочем месте и в других установленных местах (SR EN ISO 11200:2010, IDT)

SM SR EN ISO 11205:2011 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Metodă tehnică de determinare a nivelurilor de presiune acustică ale emisiei in situ la locul de muncă şi alte poziţii precizate, utilizînd intensitatea acustică – Акустика. Шум, излучаемый машинами и оборудованием. Технический метод определения уровней звукового давления шума in situ на рабочем месте и в других установленных местах по интенсивности звука (SR EN ISO 11205:2010, IDT)

SM SR EN ISO 11203:2011 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate din nivelul de putere acustică – Акустика. Шум, излучаемый машинами и оборудованием. Определение уровней звукового давления шума на рабочем месте и в других установленных местах по уровню звуковой мощности (SR EN ISO 11203:2010, IDT)

SM SR EN ISO 11546-1:2011 Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 1: Măsurări în condiţii de laborator (pentru declarare) – Акустика. Определение звукоизоляционных характеристик оболочек. Часть 1: Измерения в лабораторных условиях (для декларации) (SR EN ISO 11546-1:2010, IDT)

SM SR EN ISO 11688-1:2011 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor şi echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare – Акустика. Практические рекомендации для проектирования машин и оборудования с низким уровнем шума. Часть 1: Планирование (SR EN ISO 11688-1:2010, IDT)

SM SR EN ISO 11546-2:2011 Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 2: Măsurări in situ (pentru acceptare şi verificare) – Акустика. Определение звукоизоляционных характеристик оболочек. Часть 2: Измерения in situ (для приемки и проверки) (SR EN ISO 11546-2:2010, IDT)

SM SR EN 12545+A1:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Cod de încercare la zgomot. Cerinţe generale – Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Методы испытаний на шум. Общие требования (SR EN 12545+A1:2009, IDT)

17.140.011 SM SR EN ISO 11957:2011 Acustică. Determinarea performanţei de izolare acustică a cabinelor. Măsurări în laborator şi in situ – Акустика. Определение звукоизоляционных характеристик кабин. Лабораторные измерения и измерения in situ (SR EN ISO 11957:2010, IDT)

SM SR EN ISO 15744:2011 Maşini portabile neelectrice. Cod de măsurare a zgomotului. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2) – Машины переносные неэлектрические. Методы измерения уровня шума. Технический метод (степень точности 2) (SR EN ISO 15744:2009, IDT)

17.140.20 SM SR EN ISO 2151:2011 Acustică. Cod de încercare a zgomotului pentru compresoare şi pompe de vid. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2) – Акустика. Методы испытания на шум компрессоров и вакуумных насосов. Технический метод (степень точности 2) (SR EN ISO 2151:2009, IDT)

SM SR EN ISO 20361:2011 Pompe pentru lichide şi agregate de pompare. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 şi 3 – Жидкостные насосы и насосные агрегаты. Методы испытания на шум. Степени точности 2 и 3 (SR EN ISO 20361:2009, IDT)

SM SR EN ISO 4871:2011 Acustică. Declararea şi verificarea valorilor emisiei de zgomot a maşinilor şi echipamentelor – Акустика. Декларация и проверка значений эмиссии шума машин и оборудования (SR EN ISO 4871:2010, IDT)

17.160 SM SR EN 1299+A1:2011 Vibraţii şi şocuri mecanice. Izolarea maşinilor împotriva vibraţiilor. Informaţii privind realizarea izolării sursei – Механические вибрации и удары. Виброизоляция машин. Информация для применения изоляции источника (SR EN 1299+A1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 5136:2011 Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de ventilatoare şi alte dispozitive de circulare a 11


17.180.20

21.140

SM SR EN 13363-1+A1:2011 Dispozitive de protecţie solară aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solară şi luminoasă. Partea 1: Metoda simplificată – Устройства защитные солнечные с остеклением. Расчет солнечного и светового пропускания. Часть 1: Упрощенный метод (SR EN 13363-1+A1:2007, IDT)

SM SR EN 751-3:2011 Materiale de etanşare pentru racorduri filetate metalice în contact cu gaze din familia 1, 2 şi 3 de gaze şi cu apă caldă. Partea 3: Benzi de PTFE nesinterizată – Материалы уплотнительные для металлических резьбовых соединений, контактирующих с газами 1, 2 и 3 семейств и горячей водой. Часть 3: Полиэтилентерефталатные ленты, не подвергающиеся спеканию (SR EN 751-3:2002, IDT)

17.240 SM SR EN 12198-2+A1:2011 Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 2: Proceduri de măsurare a emisiilor de radiaţii – Безопасность машин. Оценка и снижение риска, возникающего при излучении от машин. Часть 2: Методика измерения излучения (SR EN 12198-2+A1:2009, IDT) 19

SM SR EN ISO 2151:2011 Acustică. Cod de încercare a zgomotului pentru compresoare şi pompe de vid. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2) – Акустика. Методы испытания на шум компрессоров и вакуумных насосов. Технический метод (степень точности 2) (SR EN ISO 2151:2009, IDT)

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ

23

19.080 SM SR EN 50241-1:2011 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare – Технические условия для приборов открытого контура для обнаружения горючих или токсичных газов и паров. Часть 1: Общие требования и методы испытания (SR EN 50241-1:2003, IDT)

23.020.30 SM SR EN 12542:2011 Echipamente şi accesorii pentru gaz petrolier lichefiat (GPL). Recipiente cilindrice staţionare, sudate, de oţel, produse în serie, pentru depozitarea gazului petrolier lichefiat (GPL) avînd un volum mai mic sau egal cu 13 m³. Proiectare şi execuţie – Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Стационарные сварные стальные цилиндрические резервуары серийного производства для хранения сжиженного нефтяного газа вместимостью не более 13 м³. Проектирование и изготовление (SR EN 12542:2011, IDT)

SM SR EN 50241-2:2011 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatura de detectare a gazelor combustibile – Технические условия для приборов открытого контура для обнаружения горючих или токсичных газов и паров. Часть 2: Требования к рабочим характеристикам приборов для обнаружения горючих газов (SR EN 50241-2:2003, IDT) 21

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

SM SR EN 13445-1:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi – Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 1: Основные положения (SR EN 13445-1:2009, IDT)

SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

SM SR EN 13445-2:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale – Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 2: Материалы (SR EN 13445-2:2009, IDT)

21.020 SM SR EN ISO 4871:2011 Acustică. Declararea şi verificarea valorilor emisiei de zgomot a maşinilor şi echipamentelor – Акустика. Декларация и проверка значений эмиссии шума машин и оборудования (SR EN ISO 4871:2010, IDT)

SM SR EN 13445-4:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie – Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 4: Изготовление (SR EN 13445-4:2009, IDT)

SM SR EN ISO 11688-1:2011 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor şi echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare – Акустика. Практические рекомендации для проектирования машин и оборудования с низким уровнем шума. Часть 1: Планирование (SR EN ISO 11688-1:2010, IDT)

SM SR EN 13445-5:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare – Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 5: Контроль и испытания (SR EN 13445-5:2009, IDT) 12


Бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 1: Трубы из нелегированной стали с установленными свойствами при комнатной температуре (SR EN 10216-1:2002, IDT)

SM SR EN 13445-6:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular – Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 6: Требования к конструкции и изготовлению сосудов и элементов сосудов, работающих под давлением, изготовленных из чугуна с глобулярным графитом (SR EN 13445-6:2009, IDT)

SM SR EN 10216-3:2011 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat, cu granulaţie fină – Бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3: Трубы из легированной мелкозернистой стали (SR EN 10216-3:2003, IDT)

SM SR EN 13445-8:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru recipiente sub presiune executate din aluminiu şi aliaje de aluminiu – Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 8: Дополнительные требования к сосудам, работающим под давлением, из алюминия и алюминиевых сплавов (SR EN 13445-8:2009, IDT)

SM SR EN 10216-4:2011 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută – Бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 4: Трубы из нелегированной и легированной стали с установленными свойствами при пониженной температуре (SR EN 10216-4:2003, IDT)

23.020.40 SM SR EN 13458-1:2011 Recipiente criogenice. Recipiente fixe izolate sub vid Partea 1: Condiţii de bază – Сосуды криогенные. Стационарные сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 1: Основные требования (SR EN 13458-1:2003, IDT)

23.040.20 SM SR ISO 4427-1:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE) pentru alimentare cu apă. Partea 1: Generalităţi – Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы и фитинги для водоснабжения. Часть 1: Общие положения (SR ISO 4427-1:2010, IDT)

SM SR EN 13648-1:2011 Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 1: Supape de siguranţă pentru uz criogenic – Сосуды криогенные. Устройства для защиты от избыточного давления. Часть 1: Предохранительные клапаны для работы в криогенных условиях (SR EN 13648-1:2009, IDT)

SM SR ISO 4427-2:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE) pentru alimentare cu apă. Partea 2: Ţevi – Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы и фитинги для водоснабжения. Часть 2: Трубы (SR ISO 4427-2:2010, IDT)

23.040.01 SM SR EN ISO 6708:2011 Componente ale reţelei de conducte. Definiţia şi alegerea DN (diametru nominal) – Компоненты системы трубопроводов. Определение и выбор DN (номинальный диаметр) (SR EN ISO 6708:2003, IDT)

23.040.45 SM SR ISO 4427-1:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE) pentru alimentare cu apă. Partea 1: Generalităţi – Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы и фитинги для водоснабжения. Часть 1: Общие положения (SR ISO 4427-1:2010, IDT)

SM SR EN 15001-1:2011 Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte de gaz cu o presiune de lucru mai mare de 0,5 bar pentru instalaţii industriale şi mai mare de 5 bar pentru instalaţii industriale şi neindustriale. Partea 1: Cerinţe funcţionale detaliate pentru proiectare, materiale, construcţie, inspecţie şi încercări – Системы газоснабжения. Газопроводы с рабочим давлением более 0,5 bar для промышленных установок и более 5 bar для промышленных и непромышленных установок. Часть 1: Подробные функциональные требования к проектированию, материалам, конструкции, контролю и испытанию (SR EN 15001-1:2009, IDT)

23.040.80 SM SR EN 751-3:2011 Materiale de etanşare pentru racorduri filetate metalice în contact cu gaze din familia 1, 2 şi 3 de gaze şi cu apă caldă. Partea 3: Benzi de PTFE nesinterizată – Материалы уплотнительные для металлических резьбовых соединений, контактирующих с газами 1, 2 и 3 семейств и горячей водой. Часть 3: Полиэтилентерефталатные ленты, не подвергающиеся спеканию (SR EN 751-3:2002, IDT)

23.040.10 SM SR EN 10216-1:2011 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatură ambiantă – 13


de supraveghere a flăcării –Устройства контроля пламени для газовых приборов. Термоэлектрические устройства контроля пламени (SR EN 125:2010, IDT)

23.040.90 SM SR ISO 3458:2011 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polietilenă (PE) sub presiune. Încercarea de etanşeitate la presiune interioară – Cоединения cборные между фитингами и напорными трубами из полиэтилена (РЕ). Испытание на герметичность внутренним давлением (SR ISO 3458:1995, IDT)

SM SR EN 13786+A1:2011 Inversoare automate care au debitul mai mic sau egal cu 100 kg/h, cu presiune de detentă nominală maximă mai mică sau egală cu 4 bar, şi dispozitivele de securitate asociate acestora, pentru butan, propan sau amestecurile acestora – К лапаны направляющие автоматические с пропускной способностью до 100 kg/h включительно с максимальным давлением на выходе до 4 bar включительно и связанные с ними устройства безопасности для бутана, пропана или их смесей (SR EN 13786+A1:2009, IDT)

SM SR ISO 3459:2011 Ţevi de polietilenă (PE) sub presiune. Asamblări cu fitinguri mecanice. Încercarea de etanşeitate la depresiune interioară şi condiţii impuse – Трубы напорные полиэтиленовые (PE). Соединения, скрепленные механическими фитингами. Испытание внутренним давлением и технические требования (SR ISO 3459:1995, IDT)

23.060.30 SM SR EN 1171:2011 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de fontă – Клапаны промышленные. Запорные клапаны из чугуна (SR EN 1171:2003, IDT)

23.040.99 SM SR EN ISO 6412-1:2011 Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi sistemelor de conducte. Partea 1: Reguli generale şi reprezentare ortogonală – Чертежи технические. Упрощенное изображение трубопроводов и систем трубопроводов. Часть 1: Общие правила и ортогональное изображение (SR EN ISO 6412-1:2002, IDT)

23.060.40 SM SR EN 126:2011 Robinete multifuncţionale pentru apartate care utilizează combustibili gazoşi -Многофункциональная арматура для газовых приборов (SR EN 126:2004, IDT)

SM SR EN ISO 6412-2:2011 Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi sistemelor de conducte. Partea 2: Proiecţie izometrică – Чертежи технические. Упрощенное изображение трубопроводов и систем трубопроводов. Часть 2: Изометрическая проекция (SR EN ISO 6412-2:2002, IDT)

SM SR EN 334+A1:2011 Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de pînă la 100 bar – Регуляторы давления газа для давления на входе до 100 bar (SR EN 334+A1:2009, IDT) SM SR EN 12952-10:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 10: Cerinţe referitoare la protecţia împotriva suprasarcinii de lucru – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 10: Требования к устройствам защиты от избыточного давления (SR EN 12952-10:2003, IDT)

SM SR EN ISO 6412-3:2011 Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi sistemelor de conducte. Partea 3: Accesorii pentru sistemele de ventilaţie şi drenaj – Чертежи технические. Упрощенное изображение трубопроводов и систем трубопроводов. Часть 3: Арматура для вентиляционных и дренажных систем (SR EN ISO 6412-3:2002, IDT)

SM SR EN 13648-1:2011 Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 1: Supape de siguranţă pentru uz criogenic – Сосуды криогенные. Устройства для защиты от избыточного давления. Часть 1: Предохранительные клапаны для работы в криогенных условиях (SR EN 13648-1:2009, IDT)

23.060.10 SM SR EN 13709:2011 Robinetărie industrială. Robinete de închidere şi reţinere cu ventil de oţel – Клапаны промышленные. Стальные проходные, запорные и обратные клапаны (SR EN 13709:2010, IDT)

SM SR EN 13648-2:2011 Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 2: Dispozitive cu discuri de rupere pentru uz criogenic – Сосуды криогенные. Устройства для защиты от избыточного давления. Часть 2: Разрывные дисковые устройства для работы в криогенных условиях SM(SR EN 13648-2:2003, IDT)

SM SR EN 13789:2011 Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de fontă – Клапаны промышленные. Клапаны шаровые чугунные (SR EN 13789:2010, IDT) 23.060.20

SM SR EN 13785+A1:2011 Regulatoare de presiune care au debitul mai mic sau egal cu 100 kg/h, cu presiune de ieşire nominală maximă mai mică sau egală cu 4 bar, altele decît regulatoarele tratate

SM SR EN 125:2011 Dispozitive de supraveghere a flăcării pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi. Dispozitive termoelectrice 14


aerului. Metoda în conductă – Акустика. Определение звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха. Метод определения в воздуховоде (SR EN ISO 5136:2010, IDT)

în EN 12864, şi dispozitivele de securitate asociate pentru butan, propan sau amestecurile acestora – Регуляторы давления с пропускной способностью до 100 kg/h включительно, с максимальным номинальным давлением на выходе до 4 bar включительно, кроме регуляторов, на которые распространяются требования EN 12864, и связанные с ними устройства безопасности для бутана, пропана или их смесей (SR EN 13785+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12309-1:2011 Aparate de climatizare şi/sau pompe de căldură cu absorbţie şi adsorbţie care utilizează combustibili gazoşi cu debit caloric care nu depăşeşte 70 kW. Partea 1: Securitate – Кондиционеры и/или тепловые насосы абсорбционные и адсорбционные газовые, с номинальной тепловой мощностью не более 70 kW. Часть 1: Безопасность (SR EN 12309-1:2002, IDT)

SR EN 14382+A1:2011 Dispozitive de siguranţă pentru staţiile şi instalaţiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare pînă la 100 bar – Защитные устройства для газорегулирующих станций и установок. Защитные перекрывающие устройства для давления на входе до 100 bar (SR EN 14382+A1:2009, IDT)

25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.040.99

23.080

SM SR EN 62061:2011 Securitatea maşinilor. Securitatea funcţională a sistemelor de comandă electrice, electronice şi electronice programabile de securitate – Безопасность машин. Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем контроля, связанных с безопасностью (SR EN 62061:2005, IDT)

SM SR EN 12162+A1:2011 Pompe pentru lichide. Cerinţe de securitate. Procedură pentru încercarea hidrostatică – Насосы жидкостные. Требования безопасности. Методика гидростатических испытаний (SR EN 12162+A1:2009, IDT) SM SR EN 13951+A1:2011 Pompe pentru lichide. Cerinţe de securitate. Echipamente agro-alimentare. Reguli de proiectare pentru asigurarea igienei la utilizare – Насосы жидкостные. Требования безопасности. Сельскохозяйственное пищевое оборудование. Правила проектирования для обеспечения гигиены при использовании (SR EN 13951+A1:2009, IDT)

25.080.60 SM SR EN 61029-2-9:2011 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie unghiulare – Безопасность переносных электроинструментов с приводом от двигателя. Часть 2-9: Частные требования к пилам для обрезания под углом (SR EN 61029-2-9:2010, IDT)

SM SR EN 14710-1+A2:2011 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 1: Clasificare, cerinţe generale şi de securitate – Насосы противопожарные. Насосы центробежные противопожарные без устройства заполнения. Часть 1: Классификация, общие требования и требования безопасности (SR EN 14170-1+A2:2009, IDT)

25.140.01 SM SR EN ISO 15744:2011 Maşini portabile neelectrice. Cod de măsurare a zgomotului. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2) – Машины переносные неэлектрические. Методы измерения уровня шума. Технический метод (степень точности 2) (SR EN ISO 15744:2009, IDT)

SM SR EN 14710-2+A2:2011 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 2: Verificarea cerinţelor generale şi de securitate – Насосы противопожарные. Насосы центробежные противопожарные без устройства заполнения. Часть 2: Проверка общих требований и требований безопасности (SR EN 14170-2+A2:2009, IDT)

25.140.10 SM SR EN ISO 28927-1:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 1: Maşini de polizat verticale şi înclinate – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 1: Вертикальные и угловые шлифовальные машины (SR EN ISO 28927-1:2010, IDT)

SM SR EN ISO 20361:2011 Pompe pentru lichide şi agregate de pompare. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 şi 3 – Жидкостные насосы и насосные агрегаты. Методы испытания на шум. Степени точности 2 и 3 (SR EN ISO 20361:2009, IDT)

25.140.20

23.120

SM SR EN 60745-2-12:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 212: Prescripţii particulare pentru vibratoare de beton –

SM SR EN ISO 5136:2011 Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de ventilatoare şi alte dispozitive de circulare a 15


Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-12: Частные требования к вибраторам бетона (SR EN 60745-2-12:2009, IDT)

27.020 SM SR EN ISO 11102-1:2011 Motoare cu ardere internă, cu mişcare alternativă. Echipament de pornire manuală. Partea 1: Cerinţe de securitate şi încercări – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Оборудование для запуска заводной рукояткой. Часть 1: Требования безопасности и испытания (SR EN ISO 11102-1:2010, IDT)

SM SR EN 61029-2-9:2011 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie unghiulare – Безопасность переносных электроинструментов с приводом от двигателя. Часть 2-9: Частные требования к пилам для обрезания под углом (SR EN 61029-2-9:2010, IDT)

SM SR EN ISO 14314:2011 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Echipament de pornire cu recul. Cerinţe generale de securitate – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Пусковое оборудование обратного хода. Общие требования безопасности (SR EN ISO 14314:2010, IDT)

25.160.10 SM SR EN ISO 9606-3:2011 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 3: Cupru şi aliaje de cupru – Квалификация сварщиков. Сварка плавлением. Часть 3: Медь и медные сплавы (SR EN ISO 9606-3:2001, IDT)

27.040

SM SR EN ISO 9606-4:2011 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 4: Nichel şi aliaje de nichel – Квалификация сварщиков. Сварка плавлением. Часть 4: Никель и никелевые сплавы (SR EN ISO 9606-4:2001, IDT)

SM SR EN 12952-7:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 7: Требования к оборудованию котла (SR EN 12952-7:2003, IDT)

SM SR EN ISO 9606-5:2011 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 5: Titan şi aliaje de titan, zirconiu şi aliaje de zirconiu – Квалификация сварщиков. Сварка плавлением. Часть 5: Титан и титановые сплавы, цирконий и циркониевые сплавы (SR EN ISO 9606-5:2002, IDT)

SM SR EN 12952-10:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 10: Cerinţe referitoare la protecţia împotriva suprasarcinii de lucru – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 10: Требования к устройствам защиты от избыточного давления (SR EN 12952-10:2003, IDT)

25.160.50 SM SR EN 13133:2011 Lipire tare. Calificarea operatorilor pentru lipire tare – Пайка твердым припоем. Квалификация пайщиков (SR EN 13133:2002, IDT)

27.060.10 SM SR EN 267:2011 Arzătoare automate cu tiraj forţat care utilizează combustibili lichizi – Горелки автоматические с принудительной тягой для жидкого топлива (SR EN 267:2010, IDT)

SM SR EN 13134:2011 Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare – Пайка твердым припоем. Квалификация процедур пайки твердым припоем (SR EN 13134:2002, IDT 25.180.01

27.060.20 SM SR EN 298:2011 Sisteme de comandă şi de securitate pentru arzătoare şi aparate cu sau fără ventilator care utilizează combustibili gazoşi – Системы управления и безопасности для газовых горелок и аппаратов с вентилятором или без него (SR EN 298:2004, IDT)

SM SR EN 746-3+A1:2011 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 3: Cerinţe de securitate pentru generarea şi utilizarea gazelor atmosferice – Установки термические промышленные. Часть 3: Требования безопасности при производстве и применении атмосферных газов (SR EN 746-3+A1:2009, IDT)

27.060.30

SM SR EN 1539:2011 Uscătoare şi cuptoare în care se degajă substanţe inflamabile. Cerinţe de securitate – Сушилки и печи в которых испаряются горючие вещества. Требования безопасности (SR EN 1539:2010, IDT) 27

SM SR EN 12953-1:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 1: Generalitrăţi – Котлы жаротрубные. Часть 1: Общие положения (SR EN 12953-1:2003, IDT) SM SR EN 12953-2:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii – Котлы жаротрубные. Часть 2: Материалы для

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 16


деталей, работающих под вспомогательных устройств (SR EN 12953-2:2003, IDT)

давлением,

и

для

SM SR EN 12953-3:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune – Котлы жаротрубные. Часть 3: Проектирование и расчет деталей, работающих под давлением (SR EN 12953-3:2003, IDT)

SM SR EN 12953-3:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune – Котлы жаротрубные. Часть 3: Проектирование и расчет деталей, работающих под давлением (SR EN 12953-3:2003, IDT)

SM SR EN 12953-4:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 4: Execuţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanelor – Котлы жаротрубные. Часть 4: Изготовление и конструкция элементов котла, работающих под давлением (SR EN 12953-4:2003, IDT)

SM SR EN 12953-4 :2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 4: Execuţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanelor – Котлы жаротрубные. Часть 4: Изготовление и конструкция элементов котла, работающих под давлением (SR EN 12953-4:2003, IDT)

SM SR EN 12953-5:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 5: Inspecţii în timpul execuţiei, a documentaţiei şi a marcării părţilor sub presiune ale cazanului – Котлы жаротрубные. Часть 5: Контроль при изготовлении, документации и маркировки деталей котла, работающих под давлением (SR EN 12953-5:2003, IDT)

SM SR EN 12953-5 :2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 5: Inspecţii în timpul execuţiei, a documentaţiei şi a marcării părţilor sub presiune ale cazanului – Котлы жаротрубные. Часть 5: Контроль при изготовлении, документации и маркировки деталей котла, работающих под давлением (SR EN 12953-5:2003, IDT)

SM SR EN 12953-7:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoşi şi lichizi – Котлы жаротрубные. Часть 7: Требования к топочным устройствам котлов, работающих на жидком и газообразном топливе (SR EN 12953-7:2003, IDT)

SM SR EN 12953-7 :2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoşi şi lichizi – Котлы жаротрубные. Часть 7: Требования к топочным устройствам котлов, работающих на жидком и газообразном топливе (SR EN 12953-7:2003, IDT)

SM SR EN 12953-8:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 8: Cerinţe tehnice referitoare la protecţia împotriva suprapresiunii – Котлы жаротрубные. Часть 8: Требования к устройствам защиты от избыточного давления (SR EN 12953-8:2002, IDT)

SM SR EN 12953-8:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 8: Cerinţe tehnice referitoare la protecţia împotriva suprapresiunii – Котлы жаротрубные. Часть 8: Требования к устройствам защиты от избыточного давления (SR EN 12953-8:2002, IDT)

27.220 SM SR EN ISO 9251:2011 Izolaţie termică. Condiţii de transfer de căldură şi proprietăţi ale materialelor. Vocabular – Теплоизоляция. Условия теплопередачи и свойства материалов. Словарь (SR EN ISO 9251:2002, IDT)

27.080 SM SR EN 12309-1:2011 Aparate de climatizare şi/sau pompe de căldură cu absorbţie şi adsorbţie care utilizează combustibili gazoşi cu debit caloric care nu depăşeşte 70 kW. Partea 1: Securitate – Кондиционеры и/или тепловые насосы абсорбционные и адсорбционные газовые, с номинальной тепловой мощностью не более 70 kW. Часть 1: Безопасность (SR EN 12309-1:2002, IDT)

29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020 SM SR EN 60204-11:2011 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 11: Cerinţe pentru echipamente IT care funcţionează la tensiuni mai mari de 1000 V c.a. sau 1500 V c.c. şi care nu depăşesc 36 kV – Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 11: Требования к высоковольтному оборудованию, работающему при напряжениях выше 1000 V переменного тока или 1500 V постоянного тока и не превышающих 36 кV (SR EN 60204-11:2002, IDT)

27.100 SM SR EN 12953-1:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 1: Generalitrăţi – Котлы жаротрубные. Часть 1: Общие положения (SR EN 12953-1:2003, IDT) SM SR EN 12953-2:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii – Котлы жаротрубные. Часть 2: Материалы для деталей, работающих под давлением, и для вспомогательных устройств (SR EN 12953-2:2003, IDT)

SM SR EN 62061:2011 Securitatea maşinilor. Securitatea funcţională a sistemelor de comandă electrice, electronice şi electronice programabile de securitate – Безопасность машин. Функциональная безопасность электрических, 17


электронных и программируемых электронных систем контроля, связанных с безопасностью (SR EN 62061:2005, IDT)

29.260.99 SM SR EN 61496-1:2011 Securitatea maşinilor. Echipamente de protecţie electrosensibile. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări – Безопасность машин. Электрочувствительные защитные устройства. Часть 1. Общие требования и испытания(SR EN 61496-1:2004, IDT)

29.240.20 SM SR EN 50341-1:2011 Linii electrice aeriene mai mari de 45 kV, tensiune alternativă. Partea 1: Prescripţii generale. Specificaţii comune – Воздушные линии электропередачи с напряжением переменного тока, превышающим 45 kV. Часть 1: Общие требования. Общие технические условия (SR EN 50341-1:2003, IDT)

31 ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА 31.260

29.260.20

SM SR EN ISO 11145:2011 Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente cu laseri. Vocabular şi simboluri – Оптика и фотоника. Лазеры к лазерное оборудование. Словарь и условные обозначения (SR EN ISO 11145:2008, IDT)

SM SR EN 13237:2011 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive – Потенциально взрывоопасные среды. Термины и определения по оборудованию и защитным системам, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных средах (SR EN 13237:2004, IDT)

SM SR EN ISO 11252:2011 Laseri şi echipamente cu laser. Dispozitive cu laser. Cerinţe minime pentru documentaţie – Лазеры и лазерное оборудование. Лазерные устройства. Минимальные требования к документации (SR EN ISO 11252:2008, IDT)

SM SR EN 50281-2-1:2011 Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului – Электрооборудование для применения в присутствии горючей пыли. Часть 2-1: Методы испытания. Методы определения минимальной температуры воспламенения пыли (SR EN 50281-2-1:2003, IDT)

SM SR EN ISO 11553-1:2011 Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 1: Cerinţe generale de securitate – Безопасность машин. Установки для лазерной обработки. Часть 1: Общие требования безопасности (SR EN ISO 11553-1:2009, IDT)

SM SR EN 50303:2011 Echipamente pentru grupa I, categoria M1 destinate să rămînă în funcţiune în atmosfere grizutoase şi/sau cu praf de cărbune – Оборудование группы 1, категории М1 для применения в среде, опасной по воспламенению рудничного газа и/или угольной пыли (SR EN 50303:2003, IDT)

SM SR EN ISO 11553-2:2011 Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 2: Cerinţe de securitate pentru dispozitivele portabile cu laser – Безопасность машин. Установки для лазерной обработки. Часть 2: Требования безопасности к ручным устройствам для лазерной обработки (SR EN ISO 11553-2:2009, IDT)

SM SR EN 60079-18:2011 Atmosfere explozive. Partea 18: Protecţia echipamentului prin încapsulare „m” – Взрывоопасные среды. Часть 18: Оборудование с взрывозащитой вида „герметизация компаундом „м” (SR EN 60079-18:2010, IDT)

SM SR EN ISO 11554:2011 Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de verificare a puterii, energiei şi caracteristicilor temporale ale fasciculului laser – Оптика и фотоника. Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний для определения мощности, энергии и временных характеристик лазерного пучка (SR EN ISO 11554:2008, IDT)

SM SR EN 60079-31:2011 Atmosfere explozive. Partea 31: Protecţie a echipamentului împotriva aprinderii prafurilor prin carcasă „t” – Взрывоопасные среды. Часть 31: Оборудования с видом взрывозащиты от воспламенения пыли „t” (SR EN 60079-31:2010, IDT)

33

SM SR EN 62013-1:2011 Lămpi de cască pentru utilizare în mine grizutoase. Partea 1: Cerinţe generale. Construcţia şi încercarea privind riscul de explozie – Головные светильники для применения в шахтах, опасных по газу. Часть 1: Общие требования. Конструкция и испытания, относящиеся к риску взрыва (SR EN 62013-1:2007, IDT)

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

33.020 SM SR EN 300 086-1 V1.2.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio cu un conector RF intern sau exterior destinate în primul rînd vorbirii analogice. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de măsurare – 18


Электромагнитная совместимость и вопросы радиодиапазона (ERM). Наземная подвижная служба. Радиооборудование с одним внутренним или внешним разъемом RF, предназначенное в первую очередь для аналоговой речи. Часть 1: Технические характеристики и методы измерения (SR EN 300 086-1 V1.2.1:2004, IDT)

радиодиапазона (ERM). Устройства малого радиуса действия (SRD). Радиооборудование для использования в диапазоне частот от 25 MHz до 1000 MHz с уровнем мощности до 500 mW. Часть 2: Дополнительные параметры, не предназначенные для оценки соответствия (SR EN 300 220-2 V1.3.1:2004, IDT)

SM SR EN 300 113-1 V1.4.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio destinate pentru transmisii de date (şi/sau vorbire) care utilizează modulaţie cu înfăşurătoare constantă sau variabilă şi au un conector de antenă. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de măsurare – Электромагнитная совместимость и вопросы радиодиапазона (ERM). Наземная подвижная служба. Радиооборудование для передачи данных (и/или речи), используя постоянную или непостоянную огибающую модуляцию и антенный соединитель. Часть 1: Технические характеристики и методы измерения (SR EN 300 113-1 V1.4.1:2004, IDT)

SM SR EN 300 220-3 V1.1.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD). Echipamente radio destinate a fi utilizate în banda de frecvenţe de la 25 MHz pînă la 1000 MHz cu un nivel de putere pînă la 500 mW. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE – Электромагнитная совместимость и вопросы радиодиапазона (ERM). Устройства малого радиуса действия (SRD). Радиооборудование для использования в диапазоне частот от 25 MHz до 1000 MHz с уровнем мощности до 500 mW. Часть 3: Гармонизированный стандарт EN, распространяющийся на основные требования статьи 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 300 220-3 V1.1.1:2003, IDT)

SM SR EN 300 113-2 V1.2.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio destinate pentru transmisii de date (şi/sau vorbire) care utilizează modulaţie cu înfăşurătoare constantă sau variabila şi au un conector de antenă. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE – Электромагнитная совместимость и вопросы радиодиапазона (ERM). Наземная подвижная служба. Радиооборудование для передачи данных (и/или речи), используя постоянную или непостоянную огибающую модуляцию и антенный соединитель. Часть 2: Гармонизированный стандарт EN, распространяющийся на основные требования статьи 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 300 113-2 V1.2.1:2004, IDT)

SM SR EN 300 330-1 V1.3.2:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de mică distanţă (SRD). Echipamente radio în domeniul de frecvenţe de la 9 kHz pînă la 25 MHz şi sisteme cu buclă inductivă în domeniul de frecvenţe de la 9 kHz pînă la 30 MHz. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de încercare – Электромагнитная совместимость и вопросы радиодиапазона (ERM). Устройства малого радиуса действия (SRD). Радиооборудование в диапазоне частот от 9 kHz до 25 MHz и системы с индуктивной петлей в диапазоне частот от 9 kHz до 30 MHz. Часть 1: Технические характеристики и методы испытания (SR EN 300 330-1 V1.3.2:2004, IDT) SM SR EN 300 330-2 V1.1.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de mică distanţă (SRD). Echipamente radio în domeniul de frecvenţe de la 9 kHz pînă la 25 MHz şi sisteme cu buclă inductivă în domeniul de frecvenţe de la 9 kHz pînă la 30 MHz. Partea 2: EN armonizat sub articolul 3.2 al Directivei R &TTE – Электромагнитная совместимость и вопросы радиодиапазона (ERM). Устройства малого радиуса действия (SRD). Радиооборудованиe в диапазоне частот от 9 kHz до 25 MHz и системы с индуктивной петлей в диапазоне частот от 9 kHz до 30 MHz. Часть 2: Гармонизированный стандарт EN под статью 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 300 330-2 V1.1.1:2004, IDT)

SM SR EN 300 220-1 V1.3.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD). Echipamente radio destinate a fi utilizate în banda de frecvenţe de la 25 MHz pînă la 1000 MHz cu un nivel de putere pînă la 500 mW. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de măsurare – Электромагнитная совместимость и вопросы радиодиапазона (ERM). Устройства малого радиуса действия (SRD). Радиооборудование для использования в диапазоне частот от 25 MHz до 1000 MHz с уровнем мощности до 500 mW Часть 1: Технические характеристики и методы измерения (SR EN 300 220-1 V1.3.1:2004, IDT) SM SR EN 300 220-2 V1.3.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD). Echipamente radio destinate a fi utilizate în banda de frecvenţe de la 25 MHz pînă la 1000 MHz cu un nivel de putere pînă la 500 mW. Partea 2: Parametrii suplimentari care nu sînt destinaţi evaluării conformităţii – Электромагнитная совместимость и вопросы

SM SR EN 300 440-1 V1.3.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD). Echipamente radio destinate a fi utilizate în banda de frecvenţe de la 1 GHz pînă la 40 GHz. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de încercare – Электромагнитная совместимость и вопросы 19


радиодиапазона (ERM). Устройства малого радиуса действия (SRD). Радиооборудование для использования в диапазоне частот от 1 GHz до 40 GHz. Часть 1: Технические характеристики и методы испытания (SR EN 300 440-1 V1.3.1:2004, IDT)

SM SR ISO/CEI 27002:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securităţii informaţiei – Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод правил по менеджменту информационной безопасности (SR ISO/CEI 27002:2008, IDT)

SM SR EN 300 440-2 V1.1.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD). Echipamente radio destinate a fi utilizate în banda de frecvenţe de la 1 GHz pînă la 40 GHz. Partea 2: EN armonizat sub articolul 3.2 al Directivei R&TTE – Электромагнитная совместимость и вопросы радиодиапазона (ERM). Устройства малого радиуса действия (SRD). Радиооборудование для использования в диапазоне частот от 1 GHz до 40 GHz. Часть 2: Гармонизированный стандарт EN под статью 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 300 440-2 V1.1.1:2004, IDT) 35

SM SR ISO/CEI 27006:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cerinţe pentru organismele care furnizează servicii de auditare şi certificare a sistemelor de management al securităţii informaţiei – Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Требования для органов, осуществляющих аудит и сертификацию систем менеджмента информационной безопасности (SR ISO/CEI 27006:2008, IDT) 35.080 SM SR ISO/CEI 23026:2011 Inginerie software. Practică recomandată pentru internet Ingineria site-ului web, managementul site-ului web şi ciclul de viaţă al site-ului web – Разработка программного обеспечения. Рекомендуемая практика для интернета. Разработка веб-сайта, менеджмент веб-сайта и жизненный цикл веб-сайта (SR ISO/CEI 23026:2008, IDT)

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.040 SM SR ISO/CEI TR 14516:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Îndrumări pentru utilizarea şi administrarea serviciilor părţilor terţe de încredere – Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по использованию и управлению услугами доверительной третьей стороны (SR ISO/CEI TR 14516:2005, IDT)

SM SR ISO/CEI 90003:2011 Inginerie software. Ghid pentru aplicarea ISO 9001:2000 la software-ul pentru calculatoare – Разработка программного обеспечения. Руководство по применению ISO 9001:2000 к компьютерному программному обеспечению (SR ISO/CEI 90003:2006, IDT) 47

SM SR ISO/CEI 14888-1:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Semnături digitale cu apendice. Partea 1: Generalităţi – Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Цифровые подписи с приложением. Часть 1: Общие положения (SR ISO/CEI 14888-1:2008, IDT)

CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

47.080 SM SR EN ISO 12215-8:2011 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 8: Cîrme – Суда малые. Конструкция корпуса и наборы корпуса. Часть 8: Рули (SR EN ISO 12215-8:2009, IDT)

SM SR ISO/CEI 14888-2:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Semnături digitale cu apendice. Partea 2: Mecanisme bazate pe factorizarea numerelor întregi – Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Цифровые подписи с приложением. Часть 2: Механизмы, основанные на разложении целых чисел на множители (SR ISO/CEI 14888-2:2008, IDT)

53

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

53.020.20

SM SR ISO/CEI 27001:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe – Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования (SR ISO/CEI 27001:2006, IDT)

SM SR EN 13000:2011 Instalaţii de ridicat. Macarale mobile – Подвижные краны (SR EN 13000:2010, IDT)

Краны.

53.040.10 SM SR EN 14658+A1:2011 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe generale de securitate pentru mijloacele de transport 20


continuu pentru exploatarea lignitului la suprafaţă – Оборудование и системы конвейерные. Общие требования безопасности для конвейерного оборудования на открытой горной разработке лигнита (SR EN 14658+A1:2010, IDT)

SM SR EN ISO 6683:2011 Maşini de terasament. Centuri de securitate şi ancoraje pentru centurile de securitate. Cerinţe de performanţă şi încercări – Машины землеройные. Ремни безопасности и крепление ремней безопасности. Требования к рабочим характеристикам и испытания (SR EN ISO 6683:2009, IDT)

53.060 SM SR EN 13490+A1:2011 Vibraţii mecanice. Cărucioare industriale. Evaluarea în laborator şi specificarea vibraţiilor transmise operatorului prin scaun – Механическая вибрация. Промышленные тележки. Лабораторная оценка и спецификация вибрации, передаваемой через сиденье оператора (SR EN 13490+A1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 7096:2011 Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a vibraţiilor transmise operatorului prin scaun – Машины землеройные. Лабораторная оценка вибрации, передаваемой через сиденье оператора (SR EN ISO 7096:2008, IDT)

53.100

SM SR EN 12643+A1:2011 Maşini de terasament. Maşini echipate cu pneuri. Cerinţe pentru sisteme de direcţie – Машины землеройные. Машины пневмоколесные. Tребования к системам рулевого управления (SR EN 12643+A1:2009, IDT)

SM SR EN 474-2+A1:2011 Maşini de terasament. Securitate. Partea 2: Cerinţe pentru buldozere – Машины землеройные. Безопасность. Часть 2: Требования к бульдозерам (SR EN 474-2+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13531+A1:2011 Maşini de terasament. Structură de protecţie la basculare (TOPS) pentru miniexcavatoare. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă – Машины землеройные. Конструкции защиты при опрокидывании для миниэкскаваторов. Лабораторные испытания и требования к рабочим характеристикам (SR EN 13531+A1:2009, IDT)

SM SR EN 474-11+A1:2011 Maşini de terasament. Securitate. Partea 11: Cerinţe pentru compactoare de pămînt şi deşeuri – Машины землеройные. Безопасность. Часть 11: Требования к уплотнителям земли и отходов (SR EN 474-11+A1:2009, IDT) SM SR EN 474-12+A1:2011 Maşini de terasament. Securitate. Partea 12: Cerinţe pentru excavatoarele cu cablu – Машины землеройные. Безопасность. Часть 12: Требования к канатным экскаваторам (SR EN 474-12+A1:2009, IDT)

55

AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOE УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

SM SR EN ISO 2860:2011 Maşini de terasament. Dimensiuni de acces minime – Машины землеройные. Минимальные размеры, обеспечивающие доступ (SR EN ISO 2860:2009, IDT)

SM SR ISO 1496-1+A1:2011 Containere din seria 1. Specificaţii şi încercări. Partea 1: Containere de uz general – Контейнеры грузовые серии 1. Технические условия и испытания. Часть 1: Контейнеры общего назначения (SR ISO 1496-1+A1:1995, IDT)

55.180.10

SM SR EN ISO 3164:2011 Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a structurilor de protecţie. Specificaţii pentru volumul limită de deformare – Машины землеройные. Лабораторная оценка устройств защиты. Характеристика объема ограничения деформации (SR EN ISO 3164:2009, IDT)

59

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 59.080.40 SM SR ISO 36:2011 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea aderenţei la materialele textile – Резина вулканизированная или термопластичная. Определение прочности соединения с тканью (SR ISO 36:2011, IDT)

SM SR EN ISO 3449:2011 Maşini de terasament. Structuri de protecţie împotriva căderii de obiecte. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă – Машины землеройные. Устройства защиты от падающих предметов. Лабораторные испытания и требования к рабочим характеристикам (SR EN ISO 3449:2009, IDT)

59.140.30

SM SR EN ISO 3450:2011 Maşini de terasament. Sisteme de frînare ale maşinilor pe pneuri. Cerinţe de performanţă şi proceduri de încercare – Машины землеройные. Тормозные системы колесных машин. Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний (SR EN ISO 3450:2009, IDT)

SM SR EN 13336:2011 Piele. Caracteristicile pieilor pentru tapiţerie. Ghid pentru selectarea pieilor pentru mobilă – Кожа. Характеристики обивочной кожи. Руководство по выбору кожи для мебели (SR EN 13336:2005, IDT)

21


облученной продукции, фотостимулирующую люминесценцию (SR EN 13751:2009, IDT)

59.140.40 SM SR EN 12545+A1:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Cod de încercare la zgomot. Cerinţe generale – Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Методы испытаний на шум. Общие требования (SR EN 12545+A1:2009, IDT)

SM SR EN 1785:2011 Produse alimentare. Detecţia alimentelor iradiate conţinînd grăsime. Analiza prin cromatografie în fază gazoasă/spectrometrie de masă a 2-alchilciclobutanonelor – Продукты пищевые. Идентификация облученных жиросодержащих пищевых продуктов. Анализ 2алкилциклобутанонов методом газовой хроматографии/масс-спектрометрии (SR EN 1785:2005, IDT)

SM SR EN 13112+A1:2011 Maşini pentru tăbăcării. Maşini de şpăltuit şi maşini de tuns cu cuţit în bară. Cerinţe de securitate – Оборудование для кожевенного производства. Делительные стригальные машины и стригальные машины с ленточным ножом. Требования безопасности (SR EN 13112+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1787:2011 Produse alimentare. Detecţia alimentelor iradiate conţinînd celuloza prin spectroscopie ESP – Продукты пищевые. Идентификация облученных пищевых продуктов содержащих целлюлозу с применением спектроскопии ESR (SR EN 1787:2003, IDT)

SM SR EN 13114+A1:2011 Maşini pentru tăbăcării. Butoaie rotative pentru prelucrare. Cerinţe de securitate – Оборудование для кожевенного производства. Вращающиеся технологические камеры. Требования безопасности (SR EN 13114+A1:2010, IDT) 61

SM SR EN 13805:2011 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Digestia sub presiune – Продукты пищевые. Определение микроэлементов. Деструкция под давлением (SR EN13805:2003, IDT)

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

SM SR EN 14122:2011 Produse alimentare. Determinarea vitaminei B1 prin HPLC – Продукты пищевые. Определение витамина В1 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (SR EN 14122:2005, IDT)

61.060 SM SR EN 12545+A1:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Cod de încercare la zgomot. Cerinţe generale – Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Методы испытаний на шум. Общие требования (SR EN 12545+A1:2009, IDT) 65

используя

SM SR EN 14123:2011 Produse alimentare. Determinarea aflatoxinei B1 şi a sumei aflatoxinelor B1, B2, G1 şi G2 din arahide, fistic, smochine, alune şi boia de ardei. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă cu derivatizare postcoloană şi purificare pe coloană de imunoafinitate – Продукты пищевые. Определение содержания афлатоксина В1 и суммы афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 в лесных орехах, земляных орехах, фисташках, инжире и красном молотом перце. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии постколончатой дериватизацией и очисткой по иммуноаффинной колонне (SR EN 14123:2008, IDT)

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.040 SM SR EN 1788:2011 Produse alimentare. Detecţia prin termoluminiscenţă a alimentelor iradiate din care se pot izola silicaţi minerali – Продукты пищевые. Термолюминесцентный метод идентификации облученных пищевых продуктов питания из которых, могут выделяться силикатные минералы (SR EN 1788:2002, IDT)

SM SR EN 14148:2011 Produse alimentare. Determinarea vitaminei K1 prin HPLC – Продукты пищевые. Определение витамина K1 методом HPLC (высокоэффективной жидкостной хроматографии) (SR EN 14148:2005, IDT)

65.040.10 SM SR EN 13732+A2:2011 Maşini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte în vrac pentru ferme. Cerinţe constructive, performanţe, aptitudine de utilizare, securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Объемные охладители молока для ферм. Требования к конструкции, рабочим характеристикам, пригодности к использованию, безопасности и гигиене (SR EN 13732+A2:2009, IDT)

SM SR EN 14152:2011 Produse alimentare. Determinarea vitaminei B2 prin HPLC – Продукты пищевые. Определение витамина B2 методом HPLC (высокоэффективной жидкостной хроматографии) (SR EN 14152:2005, IDT)

65.050

65.060.01 SM SR EN 12965+A2:2011 Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Arbori cardanici de transmisie de la priza de putere şi protectorii acestora.

SM SR EN 13751:2011 Produse alimentare. Detecţia alimentelor iradiate prin fotoluminiscenţă – Продукты пищевые. Определение 22


Securitate – Тракторы и машины сельскохозяйственные и для лесного хозяйства. Валы отбора мощности и их предохранительные приспособления. Безопасность (SR EN 12965+A2:2009, IDT)

echipate cu motor cu ardere internă integrat – Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания механизированных секаторов на штанге. Часть 1: Инструменты, оснащенные двигателем внутреннего сгорания (SR EN ISO 11680-1:2009, IDT)

65.060.10

SM SR EN ISO 11680-2:2011 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 2: Maşini echipate cu motor purtat în spate – Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания механизированных секаторов на штанге. Часть 2: Инструменты, работающие от ранцевых блоков питания (SR EN ISO 11680-2:2009, IDT)

SM SR EN 709+A4:2011 Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprăşitoare şi freze pe roată(roţi) motrică(e). Securitate – Машины сельскохозяйственные и машины для лесного хозяйства. Тракторы, управляемые идущим рядом водителем, с навесными почвофрезами, мотокультиваторы и мотокультиваторы с ведущим(ми) колесом(сами). Безопасность (SR EN 709+A4:2010, IDT)

67

65.060.20

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.050

SM SR EN 709+A4:2011 Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprăşitoare şi freze pe roată(roţi) motrică(e). Securitate – Машины сельскохозяйственные и машины для лесного хозяйства. Тракторы, управляемые идущим рядом водителем, с навесными почвофрезами, мотокультиваторы и мотокультиваторы с ведущим(ми) колесом(сами). Безопасность (SR EN 709+A4:2010, IDT)

SM SR EN 1785:2011 Produse alimentare. Detecţia alimentelor iradiate conţinînd grăsime. Analiza prin cromatografie în fază gazoasă/spectrometrie de masă a 2-alchilciclobutanonelor – Продукты пищевые. Идентификация облученных жиросодержащих пищевых продуктов. Анализ 2алкилциклобутанонов методом газовой хроматографии/масс-спектрометрии (SR EN 1785:2005, IDT)

65.060.25

SM SR EN 1787:2011 Produse alimentare. Detecţia alimentelor iradiate conţinînd celuloza prin spectroscopie ESP – Продукты пищевые. Идентификация облученных пищевых продуктов содержащих целлюлозу с применением спектроскопии ESR (SR EN 1787:2003, IDT)

SM SR EN 690+A1:2011 Maşini agricole. Maşini de împrăştiat îngrăşăminte naturale. Securitate – Машины сельскохозяйственные. Разбрасыватели органических удобрений. Безопасность (SR EN 690+A1:2009, IDT) 65.060.35

SM SR EN 1788:2011 Produse alimentare. Detecţia prin termoluminiscenţă a alimentelor iradiate din care se pot izola silicaţi minerali – Продукты пищевые. Термолюминесцентный метод идентификации облученных пищевых продуктов питания из которых, могут выделяться силикатные минералы (SR EN 1788:2004, IDT)

SM SR EN 908+A1:2011 Maşini agricole şi forestiere. Maşini de irigat cu tambur şi furtun. Securitate – Машины сельскохозяйственные и машины для лесного хозяйства. Шланговые дождевальные машины барабанного типа. Безопасность (SR EN 908+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13751:2011 Produse alimentare. Detecţia alimentelor iradiate prin fotoluminiscenţă – Продукты пищевые. Определение облученной продукции, используя фотостимулирующую люминесценцию (SR EN 13751:2009, IDT)

SM SR EN 909+A1:2011 Maşini agricole şi forestiere. Tipuri de maşini de irigat cu pivot şi rampe frontale. Securitate – Машины сельскохозяйственные и машины для лесного хозяйства. Типы дождевальных машин кругового и фронтального полива. Безопасность (SR EN 909+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13805:2011 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Digestia sub presiune – Продукты пищевые. Определение микроэлементов. Деструкция под давлением (SR EN13805:2003, IDT)

65.060.50 SM SR EN 706+A1:2011 Maşini agricole. Maşină de cîrnit lăstari de viţă de vie. Securitate – Машины сельскохозяйственные. Машины для обрезки виноградной лозы. Безопасность (SR EN 706+A1:2009, IDT)

SM SR EN 14122:2011 Produse alimentare. Determinarea vitaminei B1 prin HPLC – Продукты пищевые. Определение витамина В1 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (SR EN 14122:2005, IDT)

65.060.80 SM SR EN ISO 11680-1:2011 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 1: Maşini 23


67.250

SM SR EN 14123:2011 Produse alimentare. Determinarea aflatoxinei B1 şi a sumei aflatoxinelor B1, B2, G1 şi G2 din arahide, fistic, smochine, alune şi boia de ardei. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă cu derivatizare postcoloană şi purificare pe coloană de imunoafinitate – Продукты пищевые. Определение содержания афлатоксина В1 и суммы афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 в лесных орехах, земляных орехах, фисташках, инжире и красном молотом перце. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии постколончатой дериватизацией и очисткой по иммуноаффинной колонне (SR EN 14123:2008, IDT)

SM SR EN 645:2011 Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Prepararea unui extract apos la rece – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Приготовление экстракта на основе холодной воды (SR EN 645:1996, IDT) SM SR EN 647:2011 Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Prepararea unui extract apos la cald – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Приготовление экстракта на основе горячей воды (SR EN 647:1996, IDT)

SM SR EN 14148:2011 Produse alimentare. Determinarea vitaminei K1 prin HPLC – Продукты пищевые. Определение витамина K1 методом HPLC (высокоэффективной жидкостной хроматографии) (SR EN 14148:2005, IDT)

SM SR EN 1186-13:2011 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 13: Metode de încercare pentru migrarea globală la temperaturi înalte – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 13: Методы испытаний для общей миграции при высоких температурах (SR EN 1186-13:2003, IDT)

SM SR EN 14152:2011 Produse alimentare. Determinarea vitaminei B2 prin HPLC – Продукты пищевые. Определение витамина B2 методом HPLC (высокоэффективной жидкостной хроматографии) (SR EN 14152:2005, IDT)

SM SR EN 1541:2011 Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Determinarea formaldehidei dintr-un extract apos – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение формальдегида в водном экстракте (SR EN 1541:2002, IDT)

SM SR EN ISO 21569:2011 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode calitative bazate pe utilizarea acizilor nucleici – Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и их производных продуктов. Качественные методы, основанные на нуклеиновой кислоте (SR EN ISO 21569:2005, IDT)

67.260 SM SR EN 453+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Машины тестомесильные. Требования безопасности и гигиены (SR EN 453+A1:2010, IDT)

SM SR EN ISO 21570:2011 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode de determinare cantitativă bazate pe utilizarea acizilor nucleici – Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и их производных продуктов. Количественные методы, основанные на нуклеиновой кислоте (SR EN ISO 21570:2006, IDT)

SM SR EN 1672-2+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Noţiuni fundamentale. Partea 2: Cerinţe de igienă – Машины для пищевой промышленности. Основные понятия. Часть 2: Требования гигиены (SR EN 1672-2+A1:2009, IDT) SM SR EN 1673+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Cuptoare cu rastel rotativ. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Ротационные стеллажные печи. Требования безопасности и гигиены (SR EN 1673+A1:2010, IDT)

SM SR EN ISO 21571:2011 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Extracţia acizilor nucleici – Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и их производных продуктов. Экстракция нуклеиновой кислоты (SR EN ISO 21571:2005, IDT)

SM SR EN 1674+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Laminoare pentru aluat şi foietaj. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Вальцовочные машины для обычного и слоеного теста. Требования безопасности и гигиены (SR EN 1674+A1:2010, IDT)

67.060.25 SM SR EN 14017+A2:2011 Maşini agricole şi forestiere. Maşini de administrat îngrăşăminte solide. Securitate – Машины сельскохозяйственные и машины для лесного хозяйства. Машины для внесения твердых удобрений. Безопасность (SR EN 14017+A2:2009, IDT)

SM SR EN 1974+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiere în felii. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для 24


пищевой промышленности. Ломтерезки. Требования безопасности и гигиены (SR EN 1974+A1:2010, IDT)

71

SM SR EN 12041+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru modulare aluat. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Тестоформующие машины. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12041+A1:2010, IDT)

71.100.30

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

SM SR EN 13630-1:2011 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante şi fitile de amorsare. Partea 1: Cerinţe – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонирующие и огнепроводные шнуры. Часть 1: Требования (SR EN 13630-1:2004, IDT)

SM SR EN 12505+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini centrifugale pentru procesarea uleiurilor şi grăsimilor comestibile. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Центрифуги для переработки пищевых масел и жиров. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12505+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13630-2:2011 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante şi fitile de amorsare. Partea 2: Determinarea stabilităţii termice a fitilelor detonante şi a fitilelor de amorsare – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонирующие и огнепроводные шнуры. Часть 2: Определение теплостойкости детонирующих и огнепроводных шнуров (SR EN 13630-2:2003, IDT)

SM SR EN 12851+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Accesorii pentru maşinile cu priză de antrenare auxiliară. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Приспособления для машин, имеющих вспомогательные втулки с приводом. требования безопасности и гигиены (SR EN 12851+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13630-3:2011 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante şi fitile de amorsare. Partea 3: Determinarea sensibilităţii la frecare a miezului fitilelor detonante – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонирующие и огнепроводные шнуры. Часть 3: Определение чувствительности к трению сердечника детонирующих шнуров (SR EN 13630-3:2003, IDT)

SM SR EN 12854+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de zdrobit verticale cu motor montat pe cărucior. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Миксеры балансирные. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12854+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13630-4:2011 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante şi fitile de amorsare. Partea 4: Determinarea sensibilităţii la impact a fitilelor detonante – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонирующие и огнепроводные шнуры. Часть 4: Определение чувствительности к удару детонирующих шнуров (SR EN 13630-4:2003, IDT)

SM SR EN 13591+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Încărcătoare cu platformă fixă pentru cuptoare. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Погрузчики печи со стационарной платформой. Требования безопасности и гигиены (SR EN 13591+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13630-5:2011 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante şi fitile de amorsare. Partea 5: Determinarea rezistenţei la abraziune a fitilelor detonante – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонирующие и огнепроводные шнуры. Часть 5: Определение стойкости к истиранию детонирующих шнуров (SR EN 13630-5:2005, IDT)

SM SR EN 13732+A2:2011 Maşini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte în vrac pentru ferme. Cerinţe constructive, performanţe, aptitudine de utilizare, securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Объемные охладители молока для ферм. Требования к конструкции, рабочим характеристикам, пригодности к использованию, безопасности и гигиене (SR EN 13732+A2:2009, IDT)

SM SR EN 13630-6:2011 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante şi fitile de amorsare. Partea 6: Determinarea rezistenţei la tracţiune a fitilelor detonante – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонирующие и огнепроводные шнуры. Часть 6: Определение сопротивления к растяжению детонирующих шнуров (SR EN 13630-6:2003, IDT)

SM SR EN 13951+A1:2011 Pompe pentru lichide. Cerinţe de securitate. Echipamente agro-alimentare. Reguli de proiectare pentru asigurarea igienei la utilizare – Насосы жидкостные. Требования безопасности. Сельскохозяйственное пищевое оборудование. Правила проектирования для обеспечения гигиены при использовании (SR EN 13951+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13630-7:2011 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante şi fitile de amorsare. Partea 7: Determinarea sensibilităţii la iniţiere a fitilelor detonante – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонирующие и огнепроводные шнуры. Часть 7: Определение надежности запуска детонирующих шнуров (SR EN 13630-7:2003, IDT)

SM SR EN 14958+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de măcinat şi prelucrat făină şi griş. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Машины для помола и обработки муки и манной крупы. Требования безопасности и гигиены (SR EN 14958+A1:2009, IDT) 25


Бризантные взрывчатые вещества. Часть 6: Определение стойкости к гидростатическому давлению (SR EN 13631-6:2003, IDT)

SM SR EN 13630-8:2011 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante şi fitile de amorsare. Partea 8: Determinarea rezistenţei la apă a fitilelor detonante şi a fitilelor de amorsare – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонирующие и огнепроводные шнуры. Часть 8: Определение водостойкости детонирующих и огнепроводных шнуров (SR EN 13630-8:2003, IDT)

SM SR EN 13631-14:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 14: Determinarea vitezei de detonaţie – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Бризантные взрывчатые вещества. Часть 14: Определение скорости детонации (SR EN 13631-14:2003, IDT)

SM SR EN 13630-9:2011 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante şi fitile de amorsare. Partea 9: Determinarea transmiterii detonaţiei de la un fitil detonant la altul – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонирующие и огнепроводные шнуры. Часть 9: Определение скорости перехода детонации от детонирующего шнура к детонирующему шнуру (SR EN 13630-9:2004, IDT)

SM SR EN 13763-1:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 1: Cerinţe – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 1: Требования (SR EN 13763-1:2004, IDT) SM SR EN 13763-2:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 2: Determinarea stabilităţii termice – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 2: Определение теплостойкости (SR EN 13763-2:2003, IDT)

SM SR EN 13630-11:2011 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante şi fitile de amorsare. Partea 11: Determinarea vitezei de detonaţie a fitilelor detonante – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонирующие и огнепроводные шнуры. Часть 11: Определение скорости детонации детонирующих шнуров (SR EN 13630-11:2003, IDT)

SM SR EN 13763-3:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 3: Determinarea sensibilităţii la impact – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 3: Определение чувствительности к удару (SR EN 13763-3:2003, IDT)

SM SR EN 13630-12:2011 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante şi fitile de amorsare. Partea 12: Determinarea duratei de ardere a fitilelor de amorsare – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонирующие и огнепроводные шнуры. Часть 12: Определение продолжительности горения огнепроводных шнуров (SR EN 13630-12:2003, IDT)

SM SR EN 13763-13:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 13: Determinarea rezistenţei capselor detonante electrice la descărcare electrostatică – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 13: Определение стойкости электрических детонаторов к электростатическому разряду (SR EN 13763-13:2004, IDT)

SM SR EN 13631-2:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 2: Determinarea stabilităţii termice a explozivilor – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Бризантные взрывчатые вещества. Часть 2: Определение термостойкости взрывчатых веществ (SR EN 13631-2:2003, IDT)

SM SR EN 13763-16:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 16: Determinarea preciziei de întîrziere – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 16: Определение точности задержки (SR EN 13763-16:2004, IDT)

SM SR EN 13631-4:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 4: Determinarea sensibilităţii la impact a explozivilor – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Бризантные взрывчатые вещества. Часть 4: Определение чувствительности к удару взрывчатых веществ (SR EN 13631-4:2003, IDT)

SM SR EN 13763-17:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 17: Determinarea curentului de neaprindere a capselor detonante electrice – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 17: Определение незапального тока электрических детонаторов (SR EN 13763-17:2004, IDT)

SM SR EN 13631-5:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 5: Determinarea rezistenţei la apă – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Бризантные взрывчатые вещества. Часть 5: Определение водостойкости (SR EN 13631-5:2003, IDT)

SM SR EN 13763-18:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 18: Determinarea curentului de aprindere a capselor detonante electrice înseriate – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 18: Определение

SM SR EN 13631-6:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 6: Determinarea rezistenţei la presiune hidrostatică – Взрывчатые вещества для гражданского применения. 26


запального тока электрических включенных последовательно (SR EN 13763-18:2004, IDT)

şi a releelor întîrzietoare – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 26: Определения, методы и требования к устройствам и приспособлениям для надежной и безопасной работы детонаторов и реле (SR EN 13763-26:2005, IDT)

детонаторов

SM SR EN 13763-19:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 19: Determinarea impulsului de aprindere a capselor detonante electrice – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 19: Определение зажигающего импульса электрических детонаторов (SR EN 13763-19:2004, IDT)

SM SR EN 13857-3:2011 Explozivi pentru uz civil. Partea 3: Informaţii care trebuie furnizate utilizatorilor de către producător sau de către reprezentantul său autorizat – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Часть 3: Информация, поставляемая пользователю производителем или его полномочным представителем (SR EN 13857-3:2003, IDT)

SM SR EN 13763-21:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 21: Determinarea tensiunii de conturnare pentru capsele detonante electrice – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 21: Определение пробивного напряжения электрических детонаторов (SR EN 13763-21:2004, IDT)

SM SR EN 13938-3:2011 Explozivi pentru uz civil. Propulsanţi şi combustibili pentru rachete. Partea 3: Determinarea tranziţiei de la deflagraţie la detonaţie – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Ракетное топливо. Часть 3: Определение перехода от дефлаграции к детонации (SR EN 13938-3:2003, IDT)

SM SR EN 13763-22:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 22: Determinarea capacităţii electrice, a rezistenţei izolaţiei şi a străpungerii izolaţiei reoforilor – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 22: Определение электрической емкости, сопротивления изоляции и пробоя изоляции ведущих проводов (SR EN 13763-22:2004, IDT)

71.100.50 SM SR EN 335-1:2011 Durabilitatea lemnului şi a materialelor pe bază de lemn. Definiţia claselor de exploatare. Partea 1: Generalităţi – Прочность древесины и деревянных изделий. Определение классов. Часть 1: Общие положения (SR EN 335-1:2007, IDT)

SM SR EN 13763-23:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 23: Determinarea vitezei undei de şoc în tubul de şoc – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 23: Определение скорости ударной волны ударной трубки (SR EN 13763-23:2003, IDT)

SM SR EN 335-2:2011 Durabilitatea lemnului şi a materialelor pe bază de lemn. Definiţia claselor de exploatare. Partea 2: Aplicaţie la lemnul masiv – Прочность древесины и деревянных изделий. Определение классов. Часть 2: Применение к твердой древесине (SR EN 335-2:2007, IDT)

SM SR EN 13763-24:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 24: Determinarea neconductivităţii electrice a tubului de şoc – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 24: Определение электрической непроводимости ударной трубки (SR EN 13763-24:2003, IDT)

73

MINE SI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО ИСКОПАЕМЫЕ

И

ПОЛЕЗНЫЕ

73.020 SM SR EN 14147:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la îmbătrânire prin acţiunea ceţii saline – Методы испытаний природного камня. Определение стойкости к старению в солевом тумане (SR EN 14147:2004, IDT)

SM SR EN 13763-25:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 25: Determinarea capacităţii de transfer a conectoarelor de suprafaţă, releelor întîrzietoare şi a accesoriilor de cuplare – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 25: Определение пропускной способности поверхностных соединителей, реле и соединительных приспособлений (SR EN 13763-25:2004, IDT)

SM SR EN 14157:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinare a rezistenţei la abraziune – Методы испытаний природного камня. Определение прочности на истирание (SR EN 14157:2006, IDT)

SM SR EN 13763-26:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 26: Definiţii, metode şi cerinţe referitoare la dispozitivele şi elementele necesare pentru fiabilitatea şi siguranţa în funcţionare a capselor detonante

SM SR EN 14579:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea vitezei de propagare a sunetului – Методы испытаний природного камня. Определение скорости распространения звука (SR EN 14579:2006, IDT) 27


75.160.10

SM SR EN 14580:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea modulului de elasticitate static – Методы испытаний природного камня. Определение статичного модуля эластичности (SR EN 14580:2005, IDT)

SM STB 2027:2011 Pelete din lemn combustibile. Condiţii tehnice generale – Гранулы древесные топливные. Общие технические условия (STB 2027 – 2010, IDT)

SM SR EN 14581:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea coeficientului de dilatare termică liniară – Методы испытаний природных камней. Определение коэффициента линейного теплового расширения (SR EN 14581:2006, IDT)

SM STB 2055:2011 Brichete din lemn combustibile. Condiţii tehnice generale – Брикеты древесные топливные. Общие технические условия (STB 2055–2010, IDT) 75.160.20

73.060.99

SM SR EN 589:2011 Carburanţi pentru automobile. Gaz petrolier lichefiat (GPL) Cerinţe şi metode de încercare – Топливо для автомобилей. Сжиженный нефтяной газ. Требования и методы испытаний (SR EN 589:2008, IDT)

SM GOST 14048.8:2011 Concentrate de zinc. Metoda de determinare a sulfului – Концентраты цинковые. Метод определения серы (GOST 14048.8–2010, IDT) SM GOST 14048.13:2011 Concentrate de zinc. Metode de determinare a aurului şi argintului – Концентраты цинковые. Методы определения золота и серебра (GOST 14048.13–2010, IDT)

75.160.30 SM SR EN ISO 4257:2011 Gaze petroliere lichefiate. Metoda de eşantionare – Сжиженные нефтяные газы. Метод отбора проб (SR EN ISO 4257:2002, IDT)

73.100.10

SM SR EN 13673-1:2011 Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor. Partea 1: Determinarea presiunii maxime de explozie – Определение максимального давления взрыва и максимального подъема давления газов и паров. Часть 1: Определение максимального давления взрыва (SR EN 13673-1:2004, IDT)

SM SR EN 1804-1+A1:2011 Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 1: Unităţi de susţinere şi cerinţe generale – Машины для подземных шахт. Требования безопасности к гидравлическим крепям потолка. Часть 1: Опорные блоки и общие требования (SR EN 1804-1+A1:2010, IDT)

77

SM SR EN 1804-2+A1:2011 Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 2: Picioare de susţinere acţionate şi cilindri – Машины для подземных шахт. Требования безопасности к гидравлическим крепям потолка. Часть 2: Опоры с приводным блоком и толкатели (SR EN 1804-2+A1:2010, IDT)

77.120.30 SM SR EN 12452:2011 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură – Медь и медные сплавы. Бесшовные, катаные ребристые трубы для теплообменников (SR EN 12452:2002, IDT)

SM SR EN 1804-3+A1:2011 Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 3: Sisteme de comandă hidraulice – Машины для подземных шахт. Требования безопасности к гидравлическим крепям потолка. Часть 3: Системы гидравлического контроля (SR EN 1804-3+A1:2010, IDT) 75

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.120.60 SM GOST 26880.1:2011 Plumb. Metoda de absorbţie atomică de analiză – Свинец. Атомно-абсорбционный метод анализа (GOST 26880.1–2010, IDT)

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

SM GOST 26880.2:2011 Plumb. Metode de determinare a sodiului şi potasiului – Свинец. Методы определения натрия и калия (GOST 26880.2–2010, IDT)

75.100 SM SR EN 377+A1:2011 Lubrifianţi destinaţi aparatelor şi echipamentului asociat, utilizînd combustibili gazoşi cu excepţia aparatelor anume destinate utilizării industriale – Смазки для приборов и органов управления приборов, использующих горячие газы, за исключением приборов промышленного назначения (SR EN 377+A1:1997, IDT)

77.140.75 SM SR EN 10216-1:2011 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatură ambiantă – 28


Бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 1: Трубы из нелегированной стали с установленными свойствами при комнатной температуре (SR EN 10216-1:2002, IDT)

SM SR EN 717-3:2011 Plăci pe bază de lemn. Determinarea emisiei de aldehidă formică. Partea 3: Emisie de aldehidă formică prin metoda flaconului – Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 3: Определение выделенного формальдегида методом сосуда (SR EN 717-3:1998, IDT)

SM SR EN 10216-3:2011 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat, cu granulaţie fină – Бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3: Трубы из легированной мелкозернистой стали (SR EN 10216-3:2003, IDT)

SM SR EN 14322:2011 Plăci pe bază de lemn. Plăci melaminate pentru utilizări interioare. Definiţie, cerinţe şi clasificare – Панели деревянные. Доски с меламинной поверхностью для внутреннего применения. Определения, требования и классификация (EN 14322:2004, IDT)

SM SR EN 10216-4:2011 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută – Бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 4: Трубы из нелегированной и легированной стали с установленными свойствами при пониженной температуре (SR EN 10216-4:2003, IDT)

79.060.20 SM SR EN 300:2011 Plăci de aşchii subţiri, lungi şi orientate (OSB). Definiţii, clasificare şi cerinţe – Плиты из длинных узких ориентированных древесных стружек (OSB). Определения, классификация и технические требования (SR EN 300:2007, IDT) SM SR EN 317:2011 Plăci de aşchii şi plăci de fibre. Determinarea umflării în grosime după imersie în apă – Плиты древесностружечные и древесноволокнистые. Определение набухания по толщине после погружения в воду (SR EN 317:1996, IDT)

SM SR EN 10305-4:2011 Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi fără sudură trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice – Трубы стальные для прецизионных областей применения. Технические условия поставки. Часть 4: Трубы бесшовные холоднотянутые для гидравлических и пневматических систем (SR EN 10305-4:2011, IDT) 79

SM SR EN 622-4:2011 Plăci de fibre. Condiţii. Partea 4: Condiţii pentru plăci moi – Плиты древесноволокнистые. Технические требования. Часть 4: Требования к мягким древесноволокнистым плитам (SR EN 622-4:2010, IDT)

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

79.040

79.120.10 SM SR EN 336:2011 Lemn pentru construcţii. Dimensiuni, abateri admisibile – Лесоматериалы строительные. Размеры, допустимые отклонения. (SR EN 336:2004, IDT)

SM SR EN 860+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe o faţă – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки рейсмусовые для односторонней обработки (SR EN 860+A1:2010, IDT)

SM SR EN 338:2011 Lemn pentru construcţii. Clase de rezistenţă – Лесоматериалы строительные. Классы прочности (SR EN 338:2010, IDT)

SM SR EN 861+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru rindeluit la grosime şi îndreptat – Безопасность деревообрабатывающих станков. Комбинированные фуговально-рейсмусовые станки (SR EN 861+A1:2010, IDT)

79.060.01 SM SR EN 717-1:2011 Plăci pe bază de lemn. Determinarea emisiei de aldehidă formică. Partea 1: Emisia de aldehidă formică prin metoda camerei – Панели древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 1: Определение выделения формальдегида методом помещения в камеру (SR EN 717-1:2005, IDT)

SM SR EN 1218-2+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 2: Maşini duble de cepuit şi/sau profilat, acţionate cu lanţ sau lanţuri – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 2: Двусторонние шипорезные станки и/или профильные станки с подающей цепью или цепями (SR EN 1218-2+A1:2009, IDT)

SM SR EN 717-2:2011 Plăci pe baza de lemn. Determinarea emanaţiei de aldehidă formică. Partea 2: Emanaţie de aldehidă formică prin metoda analizei gazului – Панели древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 2. Определение выделенного формальдегида методом газового анализа (SR EN 717-2:1995, IDT)

SM SR EN 1870-1+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 1: Ferăstraie circulare de 29


tîmplărie cu masă (cu sau fără masă mobilă), ferăstraie pentru formatizare şi ferăstraie pentru şantier – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 1: Станки настольные круглопильные (с или без подвижного стола), кромкообрезные станки и станки, используемые на строительных площадках (SR EN 1870-1+A1:2009, IDT)

81

INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

81.040.20 SM SR EN 13022-1+A1:2011 Sticlă pentru construcţii. Vitraj structural lipit (SSG) Partea 1: Produse de sticlă pentru sisteme (SSG), pentru vitraje simple şi multiple cu şi fără susţinere – Стекло в строительстве. Структурное герметичное остекление. Часть 1: Изделия из стекла для систем структурного герметичного остекления для монолитного и многослойного остекления с подложкой и без подложки (SR EN 13022-1+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1870-4+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului Ferăstraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare şi/sau evacuare manuală – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 4: Станки многополотные с ручной загрузкой и/или выгрузкой (SR EN 1870-4+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13022-2+A1:2011 Sticlă pentru construcţii. Vitraj structural lipit (SSG). Partea 2: Reguli de asamblare – Стекло в строительстве. Наружное клеевое остекление. Часть 2: Правила монтажа (SR EN 13022-2+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1870-5+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 5: Ferăstraie circulare combinate pe masă şi cu tăiere transversală ascendentă – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 5: Станки комбинированные циркулярные на столе для верхней поперечной распиловки (SR EN 1870-5+A1:2010, IDT)

81.100 SM SR EN 13035-3+A1:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de tăiat – Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 3: Резательные машины (SR EN 13035-3+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1870-6+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 6: Ferăstraie circulare cu suport şi/sau masă pentru tăierea lemnului de foc cu încărcare şi/sau descărcare manuală – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 6: Станки круглопильные с подставкой и/или со столом для распиливания топливной древесины с ручной загрузкой и/или выгрузкой (SR EN 1870-6+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13035-4+A1:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 4: Mese basculante – Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 4: Наклонные столы (SR EN 13035-4+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1870-7+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 7: Ferăstraie circulare cu o pînză, cu avans mecanizat al mesei şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 7: Станки круглопильные однополотные с механической подачей стола и с ручной загрузкой и/или выгрузкой (SR EN 1870-7+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13035-5+A1:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini şi instalaţii pentru stivuire şi destivuire – Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 5: Машины и установки для штабелирования и разборки штабелей (SR EN 13035-5+A1:2010, IDT)

79.120.10

SM SR EN 13035-6+A1:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru spargere – Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 6: Машины для раскалывания (SR EN 13035-6+A1:2010, IDT)

SM SR EN 12750+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe patru feţe – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фрезерные для четырехсторонней обработки (SR EN 12750+A1:2010, IDT) SM SR EN 12779+A1:2011 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Instalaţii fixe pentru extracţia pulberilor şi aşchiilor de lemn. Performanţe referitoare la securitate şi prescripţii de securitate – Станки деревообрабатывающие. Стационарные установки для удаления пыли и стружки. Рабочие характеристики, связанные с безопасностью и требования безопасности (SR EN 12779+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13035-7+A1:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini pentru tăiat sticlă laminată – Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 7: Резательные машины для ламинированного стекла (SR EN 13035-7+A1:2010, IDT) 30


83.080.01

SM SR EN 13035-9+A1:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de spălat sticla – Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 9: Моечные машины (SR EN 13035-9+A1:2010, IDT)

SM SR EN ISO 527-1:2011 Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune Partea 1: Principii generale – Пластмассы. Определение свойств при растяжении. Часть 1: Общие принципы (SR EN ISO 527-1:2000, IDT)

SM SR EN 13035-11+A1:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 11: Maşini de găurit – Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 11: Сверлильные машины (SR EN 13035-11+A1:2010, IDT)

SM SR EN ISO 527-2:2011 Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune Partea 2: Condiţii de încercare a materialelor plastice pentru injecţie şi extrudare – Пластмассы. Определение свойств при растяжении. Часть 2: Условия испытаний для литьевых и экструзионных пластмасс (SR EN ISO 527-2:2000, IDT)

SM SR EN 13042-2+A1:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de manipulat pentru alimentare – Машины и установки для изготовления, очистки и обработки пустотелого стекла. Требования безопасности. Часть 2: Загрузочные машины (SR EN 13042-2+A1:2009, IDT)

SM SR ISO 6133:2011 Cauciuc şi materiale plastice. Analiza curbelor multivîrfuri obţinute la determinarea rezistenţei la sfîşiere şi a forţei de aderenţă – Резина и пластмассы. Анализ многопиковых кривых, полученных при определении сопротивления разрыву и адгезионной прочности (SR ISO 6133:2001, IDT) 83.120

SM SR EN 13042-3+A1:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini IS – Машины и установки для изготовления, очистки и обработки пустотелого стекла. Требования безопасности. Часть 3: Машины IS (SR EN 13042-3+A1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 527-4:2011 Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 4: Condiţii de încercare pentru compozite de materiale plastice armate cu fibre izotrope şi ortotrope – Пластмассы. Определение свойств при растяжении. Часть 4: Условия испытаний для пластических композиционных материалов, армированных изотропными и ортотропными волокнами (SR EN ISO 527-4:2000, IDT)

SM SR EN 13042-5+A1:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 5: Prese – Машины и установки для изготовления, очистки и обработки пустотелого стекла. Требования безопасности. Часть 5: Прессы (SR EN 13042-5+A1:2009, IDT) 83

SM SR EN ISO 527-5:2011 Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 5: Condiţii de încercare pentru compozite de materiale plastice armate cu fibre unidirecţionale – Пластмассы. Определение свойств при растяжении. Часть 5: Условия испытаний для пластических композиционных материалов, армированных однонаправленными волокнами (SR EN ISO 527-5:2009, IDT)

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

83.140.10

83.060

SM SR EN ISO 527-3:2011 Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 3: Condiţii de încercare pentru filme şi folii – Пластмассы. Определение свойств при растяжении. Часть 3: Условия испытаний для пленок и листов (SR EN ISO 527-3:2000, IDT)

SM SR ISO 36:2011 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea aderenţei la materialele textile – Резина вулканизированная или термопластичная. Определение прочности соединения с тканью (SR ISO 36:2011, IDT)

83.140.50

SM SR ISO 6133:2011 Cauciuc şi materiale plastice. Analiza curbelor multivîrfuri obţinute la determinarea rezistenţei la sfîşiere şi a forţei de aderenţă – Резина и пластмассы. Анализ многопиковых кривых, полученных при определении сопротивления разрыву и адгезионной прочности (SR ISO 6133:2001, IDT)

SM SR EN 549:2011 Materiale pe bază de cauciuc pentru garnituri şi membrane destinate aparatelor cu gaz şi instalaţiilor pentru gaz – Материалы резиновые для уплотнителей и мембран газовых приборов и газовых установок (SR EN 549:1999, IDT)

31


SM SR EN ISO 11339:2011 Adezivi. Încercarea la jupuire în T pentru asamblări lipite flexibil pe flexibil – Клеи. Испытание на расслаивание соединений Т-образно склеиваемых гибких материалов (SR EN ISO 11339:2010, IDT)

83.180 SM SR EN 302-4:2011 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de încercare. Partea 4: Determinarea influenţei contracţiei lemnului asupra rezistenţei la forfecare – Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 4: Определение воздействия усушки древесины на прочность при сдвиге (SR EN 302-4:2004, IDT)

SM SR EN 14022:2011 Adezivi structurali. Determinarea duratei de utilizare (timp de lucru) a adezivilor multicomponenţi – Клеи конструкционные. Определение долговечности материала при хранении (эксплуатационная долговечность) многокомпонентных клеев (SR EN 14022:2010, IDT)

SM SR EN 1308:2011 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea alunecării – Клеи для плиток керамических. Определение сопротивления скольжению (SR EN 1308:2008, IDT)

SM SR EN 28510-1:2011 Adezivi. Încercarea la desprindere prin jupuire pentru un ansamblu lipit suport flexibil pe suport rigid. Partea 1: Jupuire la 90 grade – Клеи. Испытание на отслаивание образца из склеенных гибкого и жесткого материалов. Часть 1: Отслаивание под углом 90 градусов (SR EN 28510-1:2003, IDT)

SM SR EN 1323:2011 Adezivi pentru plăci ceramice. Placă de beton pentru încercări – Клеи для плиток керамических. Бетонные плитки для испытания (SR EN 1323:2008, IDT) SM SR EN 1324:2011 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin forfecare a adezivilor în dispersie – Клеи для плиток керамических. Определение адгезионной прочности на срез для дисперсионных клеев (SR EN 1324:2008, IDT)

83.200 SM SR EN 1612-1+A1:2011 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de formare prin reacţie. Partea 1: Cerinţe de securitate pentru unităţile de dozare şi amestecare – Машины для резины и пластмасс. Машины для формования реактивной смеси. Часть 1: Требования безопасности к дозаторным и смесительным блокам (SR EN 1612-1+A1:2009, IDT)

SM SR EN 1346:2011 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time) – Клеи для керамических плиток. Определение оптимального времени выдержки перед склеиванием (SR EN 1346:2008, IDT) SM SR EN 1347:2011 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea capacităţii de umezire – Клеи для керамических плиток. Определение способности к смачиванию (SR EN 1347:2008, IDT)

85

INDUSTRIA HÎRTIEI ТЕХНОЛОГИЯ БУМАГИ

85.060

SM SR EN 1348:2011 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin tracţiune pentru adezivi pe bază de lianţi minerali – Клеи для керамических плиток. Определение прочности сцепления цементирующих растворов (SR EN 1348:2008, IDT)

SM SR EN 645:2011 Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Prepararea unui extract apos la rece – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Приготовление экстракта на основе холодной воды (SR EN 645:1996, IDT)

SM SR EN 1372:2011 Adezivi. Metode de încercare a adezivilor pentru îmbrăcăminte de pardoseală şi tapet. Încercarea la desprindere – Клеи. Методы испытаний клеев для напольных и настенных покрытий. Испытание на отслаивание (SR EN 1372:2002, IDT)

SM SR EN 647:2011 Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Prepararea unui extract apos la cald – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Приготовление экстракта на основе горячей воды (SR EN 647:1996, IDT)

SM SR EN 1373:2011 Adezivi. Metode de încercare a adezivilor pentru îmbrăcăminte de pardoseală şi tapet. Încercarea la forfecare – Клеи. Методы испытаний клеев для напольные и настенных покрытий. Испытание на сдвиг (SR EN 1373:2002, IDT)

SM SR EN 1541:2011 Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Determinarea formaldehidei dintr-un extract apos – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение формальдегида в водном экстракте (SR EN 1541:2002, IDT)

SM SR EN ISO 8510-2:2011 Adezivi. Încercarea la desprindere prin jupuire pentru un ansamblu lipit suport flexibil pe suport rigid. Partea 2: Jupuire la 180 grade – Клеи. Испытание на отслаивание образца из склеенных гибкого и жесткого материалов. Часть 2: Отслаивание под углом 180 градусов (SR EN ISO 8510-2:2011, IDT)

SM SR EN ISO 1924-2:2011 Hîrtie şi carton. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 2: Metoda cu gradient de alungire constant (20 mm/min) – Бумага и картон. Определение свойств при 32


растяжении. Часть 2. Метод постоянной скоростью (20 mm/min) (SR EN ISO 1924-2:2009, IDT)

удлинения

и конструированию бумагоделательных бумагоотделочных машин. Часть 6: Каландры (SR EN 1034-6+A1:2010, IDT)

с

и

SM SR EN 1034-7+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 7: Rezervoare – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию бумагоделательных и бумагоотделочных машин. Часть 7: Ящики (SR EN 1034-7+A1:2010, IDT)

85.100 SM SR EN 1034-1+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 1: Cerinţe comune – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию бумагоделательных и бумагоотделочных машин. Часть 1: Общие требования (SR EN 1034-1+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1034-13+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 13: Maşini de tăiat chingile baloturilor şi a unităţilor de baloturi – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию бумагоделательных и бумагоотделочных машин. Часть 13: Машины для развязывания проволоки на кипах и других упаковочных единицах (SR EN 1034-13+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1034-2+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 2: Tamburele maşinilor de cojit buşteni – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию бумагоделательных и бумагоотделочных машин. Часть 2: Окорочные барабаны (SR EN 1034-2+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1034-14+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 14: Foarfece pentru bobine – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию бумагоделательных и бумагоотделочных машин. Часть 14: Барабанные расщепители (SR EN 1034-14+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1034-3+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 3: Maşini de bobinat, de tăiat şi de confecţionat hîrtie multistrat – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию бумагоделательных и бумагоотделочных машин. Часть 3: Перемоточные машины, машины для разрезки рулонов и машины для изготовления многослойной бумаги (SR EN 1034-3+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1034-22+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 22: Defibratoare – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию бумагоделательных и бумагоотделочных машин. Часть 22: Дробилка древесины (SR EN 1034-22+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1034-4+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 4: Defibratoare şi dispozitivele de alimentare ale acestora – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию бумагоделательных и бумагоотделочных машин. Часть 4: Дефибреры и их погрузочные устройства (SR EN 1034-4+A1:2010, IDT)

87

INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

87.100 SM SR EN 12581+A1:2011 Instalaţii de aplicare Instalaţii prin imersie şi electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerinţe de securitate – Установки для нанесения покрытий. Машины для глубокого покрытия и нанесения жидких органических покровных материалов методом электроосаждения. Требования безопасности (SR EN 12581+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1034-5+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei Partea 5: Maşini de tăiat hîrtie – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию бумагоделательных и бумагоотделочных машин. Часть 5: Листорезальные устройства (SR EN 1034-5+A1:2010, IDT)

SM SR EN 12621+A1:2011 Instalaţii de alimentare şi de circulaţie a produselor de vopsire sub presiune. Cerinţe de securitate – Машины для подачи и циркуляции покровных материалов под давлением. Требования безопасности (SR EN 12621+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1034-6+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 6: Calandre – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию 33


SM SR EN 1992-1-1:2011 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri – Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий (SR EN 1992-1-1:2004, IDT)

SM SR EN 12757-1+A1:2011 Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizat la revopsirea autovehiculelor – Смешивающие машины для покровных материалов. Требования безопасности. Часть 1: Смешивающие машины, используемые для повторной отделки автомобиля (SR EN 12757-1+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1992-1-2:2011 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportării la foc – Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-2: Общие правила. Проектирование с учетом огнестойкости (SR EN 1992-1-2:2006, IDT)

SM SR EN 50176:2011 Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate – Стационарные установки для электростатического нанесения легковоспламеняемых жидких покровных материалов. Требования безопасности (SR EN 50176:2010, IDT)

SM SR EN 1992-2:2011 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare şi prevederi constructive – Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций. Часть 2: Железобетонные мосты. Проектирование и правила конструирования (SR EN 1992-2:2006, IDT)

SM SR EN 50348:2011 Echipament staţionar de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire neinflamabile. Cerinţe de securitate – Оборудование стационарное для электростатического нанесения невоспламеняющихся жидких покровных материалов. Требования безопасности (SR EN 50348:2010, IDT) 91

SM SR EN 1992-3:2011 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 3: Silozuri şi rezervoare – Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций. Часть 3: Силосные сооружения и резервуары (SR EN 1992-3:2006, IDT)

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

SM SR EN 1993-1-1:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri – Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий (SR EN 1993-1-1:2006, IDT)

91.010.30 SM SR EN 1990:2011 Eurocod: Bazele proiectării structurilor – Еврокод. Основные положения по проектированию строительных конструкций (SR EN 1990:2004, IDT)

SM SR EN 1993-1-2:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc – Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2: Основные правила. Проектирование с учетом огнестойкости. (SR EN 1993-1-2:2006, IDT)

SM SR EN 1991-2:2011 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri – Еврокод 1: Воздействие на строительные конструкции. Часть 2: Транспортные нагрузки на мосты (SR EN 1991-2:2004, IDT)

SM SR EN 1993-1-3:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi table formate la rece – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные правила для холодноформованных элементов и листов (SR EN 1993-1-3:2007, IDT)

SM SR EN 1991-3:2011 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 3: Acţiuni induse de poduri rulante şi maşini – Еврокод 1: Воздействие на строительные конструкции. Часть 3: Воздействия кранов и машин (SR EN 1991-3:2007, IDT)

SM SR EN 1993-1-8:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor – Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8: Проектирование стыков (SR EN 1993-1-8:2006, IDT)

SM SR EN 1991-4:2011 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri şi rezervoare – Еврокод 1: Воздействие на строительные конструкции. Часть 4: Силосные сооружения и резервуары (SR EN 1991-4:2006, IDT)

SM SR EN 1993-5:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 5: Piloţi şi palplanşe – Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 5: Свайные сооружения (SR EN 1993-5:2007, IDT)

SM SR EN 1993-1-5:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-5: Элементы пластинчатых конструкций (SR EN 1993-1-5:2007, IDT)

91.040.01 SM SR EN 1993-1-4:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-4: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente

0

34


structurale din oţeluri inoxidabile – Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-4: Общие правила. Дополнительные правила для конструкций из нержавеющих сталей (SR EN 1993-1-4:2007, IDT)

SM SR EN 13084-6:2011 Coşuri independente. Partea 6: Pereţi interiori de oţel – Proiectare şi execuţie – Трубы дымовые самонесущие. Часть 6: Стальная кладка. Проект и исполнение (SR EN 13084-6:2006, IDT)

91.040.10

SM SR EN 13084-8:2011 Coşuri independente. Partea 8: Proiectarea şi execuţia pilonilor cu componente satelit – Трубы дымовые самонесущие промышленные. Часть 8: Проект и исполнение мачтообразной конструкции со вспомогательными элементами (SR EN 13084-8:2005, IDT)

SM GOST 31427:2011 Clădiri de locuit şi publice. Nomenclatura indicatorilor eficienţei energetice – Здания жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности (GOST 31427–2010, IDT)

SM SR EN 13384-1+A2:2011 Coşuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 1: Coşuri care deservesc un singur aparat – Дымоходы. Метод расчета теплои гидродинамики. Часть 1: Дымоходы, обслуживающие одно отопительное устройство (SR EN 13384-1+A2:2008, IDT)

91.040.30 SM SR EN 1993-1-4:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-4: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale din oţeluri inoxidabile – Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-4: Общие правила. Дополнительные правила для конструкций из нержавеющих сталей (SR EN 1993-1-4:2007, IDT)

SM SR EN 13384-3:2011 Coşuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 3: Metode de elaborare diagrame şi tabele pentru coşuri de fum care deservesc un singur aparat de încălzire – Дымоходы. Метод расчета теплои гидродинамики. Часть 3. Методы составления диаграмм и таблиц для дымоходов, обслуживающих одно отопительное устройства (SR EN 13384-3:2006, IDT)

SM GOST 31427:2011 Clădiri de locuit şi publice. Nomenclatura indicatorilor eficienţei energetice – Здания жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности (GOST 31427–2010, IDT) 91.060.10

SM SR EN 14241-1:2011 Coşuri de fum. Garnituri şi materiale de etanşare din elastomeri. Condiţii pentru materiale şi metode de încercare. Partea 1: Garnituri de etanşare în canalele interioare – Трубы дымовые. Уплотнения из эластомера и эластомерные герметики. Требования к материалам и методы испытаний. Часть 1: Швы в футеровках дымовых труб (SR EN 14241-1:2006, IDT)

SM SR EN 13051:2011 Faţade cortină. Etanşeitate la apă Încercare in situ – Стены экранные. Водонепроницаемость. Испытания на строительных площадках (SR EN 13051:2003, IDT) SM SR EN 13116:2011 Faţade cortină. Rezistenţă la încărcarea dată de vînt. Cerinţe de performanţă – Экранные стены. Сопротивление ветровой нагрузке.Технические требования (SR EN 13116:2002, IDT)

SM SR EN 15287-1+A1:2011 Coşuri de fum. Proiectare, instalare şi punere în funcţiune a coşurilor de fum. Partea 1: Coşuri de fum pentru aparate de încălzire neetanşe – Трубы дымовые. Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию. Часть 1: Трубы дымовые для отопительных агрегатов открытого типа (SR EN 15287-1+A1:2011, IDT)

SM SR EN 13119:2011 Pereţi cortină. Terminologie – Экранные стены. Терминология (SR EN 13119:2007, IDT) SM SR EN 14019:2011 Faţade cortină. Rezistenţă la şoc. Cerinţe de performanţă – Стены экранные. Прочность при ударе. Требования к рабочим характеристикам (SR EN 14019:2004, IDT)

91.060.50 SM SR EN 1026:2011 Ferestre şi uşi. Permeabilitate la aer. Metodă de încercare – Окна и двери. Воздухонепроницаемость. Метод испытания (SR EN 1026:2001, IDT)

91.060.40 SM SR EN 1443:2011 Coşuri de fum. Condiţii generale – Трубы дымовые. Общие требования (SR EN 1443:2004, IDT)

SM SR EN 1027:2011 Ferestre şi uşi. Etanşeitate la apă. Metodă de încercare – Окна и двери. Водонепроницаемость. Способы испытаний (SR EN 1027:2001, IDT)

SM SR EN 13084-2:2011 Coşuri independente. Partea 2: Coşuri de beton – Трубы дымовые самонесущие. Часть 2. Бетонные трубы. (SR EN 13084-2:2007, IDT)

SM SR EN 1192:2011 Uşi. Clasificarea condiţiilor de rezistenţă mecanică – Двери. Классификация по требованиям к механической прочности (SR EN 1192:2001, IDT) 35


structurale din oţeluri inoxidabile – Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-4: Общие правила. Дополнительные правила для конструкций из нержавеющих сталей (SR EN 1993-1-4:2007, IDT)

SM SR EN 10077-1:2011 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1: Generalităţi – Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзей. Расчет коэффициента теплoпропускания. Часть 1: Общие положения (SR EN 10077-1:2007, IDT)

SM SR EN 1993-1-5:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-5: Элементы пластинчатых конструкций (SR EN 1993-1-5:2007, IDT)

SM SR EN 10077-2:2011 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numerică pentru profile de tîmplărie – Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзей. Расчет коэффициента теплoпропускания. Часть 2: Численный метод для рам (SR EN 10077-2:2004, IDT)

SM SR EN 1993-5:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 5: Piloţi şi palplanşe – Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 5: Свайные сооружения (SR EN 1993-5:2007, IDT)

SM SR EN 12207:2011 Ferestre şi uşi. Permeabilitate la aer. Clasificare – Окна и двери. Воздушная проницаемость. Классификация (SR EN 12207:2002, IDT)

91.080.20

SM SR EN 12208:2011 Ferestre şi uşi. Etanşeitate la apă. Clasificare – Окна и двери. Водонепроницаемость. Классификация (SR EN 12208:2002, IDT)

SM SR EN 383:2011 Structuri de lemn. Metode de încercare. Determinarea caracteristicilor de strivire locală şi a portanţei locale a elementelor de asamblare tip tijă – Конструкции деревянные. Методы испытаний. Определение прочности стенки отверстия и балластных значений для соединительных элементов. (SR EN 383:2007, IDT)

SM SR EN 12210:2011 Ferestre şi uşi. Rezistenţa la încărcare din vînt. Clasificare – Окна и двери. Устойчивость к ветровой нагрузке. Классификация (SR EN 12210:2002, IDT)

91.080.40

SM SR EN 12211:2011 Ferestre şi uşi. Rezistenţa la încărcare din vînt. Metodă de încercare – Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Метод испытания (SR EN 12211:2001, IDT)

SM SR EN 1992-1-1:2011 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri – Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий (SR EN 1992-1-1:2004, IDT)

SM SR EN 12219:2011 Uşi. Influenţe climatice. Cerinţe şi clasificare – Двери. Воздействия климатических условий. Требования и классификация (SR EN 12219:2002, IDT)

SM SR EN 1992-1-2:2011 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportării la foc – Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-2: Общие правила. Проектирование с учетом огнестойкости (SR EN 1992-1-2:2006, IDT)

SM SR EN 13120:2011 Storuri interioare. Condiţii de performanţă, inclusiv de securitate – Жалюзи внутренние. Требования к рабочим характеристикам, включая безопасность (SR EN 13120:2009, IDT)

SM SR EN 1992-2:2011 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare şi prevederi constructive – Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций. Часть 2: Железобетонные мосты. Проектирование и правила конструирования (SR EN 1992-2:2006, IDT)

91.080.10 SM SR EN 1993-1-1:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri – Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий (SR EN 1993-1-1:2006, IDT)

SM SR EN 1992-3:2011 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 3: Silozuri şi rezervoare – Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций. Часть 3: Силосные сооружения и резервуары (SR EN 1992-3:2006, IDT)

SM SR EN 1993-1-2:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc – Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2: Основные правила. Проектирование с учетом огнестойкости.(SR EN 1993-1-2:2006, IDT)

SM SR EN 13670:2011 Execuţia structurilor de beton – Производство бетонных конструкций (SR EN 13670:2010, IDT)

SM SR EN 1993-1-4:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-4: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente 36


SR EN 1323 :2011 Adezivi pentru plăci ceramice. Placă de beton pentru încercări – Клеи для плиток керамических. Бетонные плитки для испытания (SR EN 1323:2008, IDT)

91.100.10 SM SR EN 196-1:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistenţelor mecanice – Методы испытаний цемента. Часть 1: Определение прочности (SR EN 196-1:2006, IDT)

SM SR EN 1324:2011 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin forfecare a adezivilor în dispersie – Клеи для плиток керамических. Определение адгезионной прочности на срез для дисперсионных клеев (SR EN 1324:2008, IDT)

SM SR EN 196-2:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimenturilor – М етоды испытаний цемента. Часть 2: Химический анализ цемента. (SR EN 196-2:2006, IDT)

SM SR EN 1346:2011 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time) – Клеи для керамических плиток. Определение оптимального времени выдержки перед склеиванием (SR EN 1346:2008, IDT)

SM SR EN 196-3+A1:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii – Методы испытаний цемента. Часть 3: Определение времени схватывания и равномерности изменения объема. (SR EN 196-3+A1:2009, IDT)

SM SR EN 1347:2011 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea capacităţii de umezire – Клеи для керамических плиток. Определение способности к смачиванию (SR EN 1347:2008, IDT)

SM SR EN 196-6:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea fineţii – Методы испытаний цемента. Часть 6: Определение степени измельчения (SR EN 196-6:2010, IDT)

SM SR EN 1348:2011 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin tracţiune pentru adezivi pe bază de lianţi minerali – Клеи для керамических плиток. Определение прочности сцепления цементирующих растворов (SR EN 1348:2008, IDT)

SM SR EN 196-8:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 8: Căldura de hidratare. Metoda prin dizolvare – Методы испытаний цемента. Часть 8. Определение теплоты гидратации. Метод растворения (SR EN 196-8:2010, IDT)

91.100.15 SM SR EN 933-1+A1:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozităţii Analiza granulometrică prin cernere – Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 1: Определение гранулометрического состава. Гранулометрический анализ с помощью сита (SR EN 933-1:2002, IDT)

SM SR EN 196-9:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 9: Căldura de hidratare. Metoda semiadiabatică – Методы испытаний цемента. Часть 9: Определение теплоты гидратации. Полуадиабатический метод. (SR EN 196-9:2010, IDT)

SM SR EN 933-8:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine Determinarea echivalentului de nisip – Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 8: Определение содержания мелких частиц. Определение эквивалента песка (SR EN 933-8:2001, IDT)

SM SR EN 413-2:2011 Ciment pentru zidărie. Partea 2: Metode de încercare – Цемент кладочный. Часть 2: Методы испытаний (SR EN 413-2:2005, IDT) SM SR EN 480-6:2011 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare Partea 6: Analiză în infraroşu – Добавки к бетону, строительному и цементному растворам. Методы испытаний. Часть 6: Анализ методом инфракрасной спектроскопии (SR EN 480-6:2006, IDT)

SM SR EN 1097-3:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinarea masei volumice în vrac şi a porozităţii intergranulare – Методы испытаний для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 3: Определение действительной объемной массы и содержания пустот между камнями (SR EN 1097-3:2002, IDT)

SM SR EN 1015-21:2011 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 21: Determinarea compatibilităţii mortarelor de exterior pentru tencuiala monostrat cu suporturi – Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 21: Определение совместимости однослойных штукатурных растворов с основанием (SR EN 1015-21:2004, IDT)

SM SR EN 1367-2:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Încercarea cu sulfat de magneziu – Испытания по определению термических характеристик и атмосферостойкости заполнителей. Часть 2: Метод испытания сульфатом магния (SR EN 1367-2:2010, IDT)

SM SR EN 1308:2011 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea alunecării – Клеи для плиток керамических. Определение сопротивления скольжению (SR EN 1308:2008, IDT) 37


SM SR EN 14617-16:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 16: Determinarea dimensiunilor, caracteristicilor geometrice şi calităţii suprafeţei plăcilor modulare – Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 16: Определение размеров, геометрических характеристик и качества поверхности модульных плиток (SR EN 14617-16:2006, IDT)

SM SR EN 14147:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la îmbătrânire prin acţiunea ceţii saline – Методы испытаний природного камня. Определение стойкости к старению в солевом тумане (SR EN 14147:2004, IDT) SM SR EN 14157:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinare a rezistenţei la abraziune – Методы испытаний природного камня. Определение прочности на истирание (SR EN 14157:2006, IDT)

SM SR EN 14618:2011 Piatră aglomerată. Terminologie şi clasificare – Камень спеченный. Терминология и классификация (SR EN 14618:2009, IDT)

SM SR EN 14579:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea vitezei de propagare a sunetului – Методы испытаний природного камня. Определение скорости распространения звука (SR EN 14579:2006, IDT)

91.100.30 SM SR EN 196-10:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 10: Determinarea conţinutului de crom (VI) solubil în apă din ciment – Методы испытаний цемента. Часть 10: Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе.(SR EN 196-10:2007, IDT)

SM SR EN 14580:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea modulului de elasticitate static – Методы испытаний природного камня. Определение статичного модуля эластичности (SR EN 14580:2005, IDT)

SM SR EN 450-2:2011 Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 2: Evaluarea conformităţii – Зола летучая для бетона. Часть 2: Оценка соответствия (SR EN 450-2:2006, IDT)

SM SR EN 14581:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea coeficientului de dilatare termică liniară – Методы испытаний природных камней. Определение коэффициента линейного теплового расширения (SR EN 14581:2006, IDT)

SM SR EN 451-1:2011 Metoda de încercare a cenuşilor zburătoare. Partea 1: Determinarea conţinutului de oxid de calciu liber – Метод испытания летучей золы. Часть 1: Определение содержания свободного оксида кальция (SR EN 451-1:2004, IDT)

SM SR EN 14617-1:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea densităţii aparente şi absorbţiei de apă – Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 1: Определение объемной плотности и водопоглощения (SR EN 14617-1:2006, IDT)

SM SR EN 480-2:2011 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea timpului de priză – Добавки к бетону, строительному и цементному растворам. Методы испытаний. Часть 2: Определение времени схватывания (SR EN 480-2:2007, IDT)

SM SR EN 14617-11:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 11: Determinarea coeficientului de dilatare termică liniară – Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 11: Определение коэффициента линейного теплового расширения (SR EN 14617-11:2006, IDT)

SM SR EN 480-6:2011 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 6: Analiză în infraroşu – Добавки к бетону, строительному и цементному растворам. Методы испытаний. Часть 6: Анализ методом инфракрасной спектроскопии (SR EN 480-6:2006, IDT)

SM SR EN 14617-12:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 12: Determinarea stabilităţii dimensionale – Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 12: Определение размерной стабильности (SR EN 14617-12:2006, IDT) SM SR EN 14617-13:2011 Piatră aglomerată Metode de încercare Partea 13: Determinarea rezistenţei electrice – Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 13: Определение электрического сопротивления (SR EN 14617-13:2006, IDT)

SM SR EN 480-14:2011 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 14: Determinarea efectului de coroziune asupra oţelului pentru armare prin încercarea electrochimică potenţiostatică – Добавки к бетону, строительному и цементному растворам. Методы испытаний. Часть 14: Определение влияния на подверженность арматурной стали коррозии посредством потенциостатического электрохимического испытания (SR EN 480-14:2007, IDT)

SM SR EN 14617-15:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 15: Determinarea rezistenţei la compresiune – Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 15: Определение прочности сжатия (SR EN 14617-15:2006, IDT)

SM SR EN 1008:2011 Apă de preparare pentru beton. Specificaţii pentru prelevare, încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton – Вода для замеса бетона. Технические требования к 38


отбору образцов, испытаниям и оценке пригодности воды, включая регенерированную воду при производстве бетона в качестве воды для замеса бетона (SR EN 1008:2003, IDT)

SM SR EN 14488-1:2011 Încercări pe beton care se aplică prin pulverizare. Eşantionarea betonului proaspăt şi a betonului întărit – Испытания торкретбетона. Часть 1: Отбор проб свежеуложенного и затвердевшего бетона (SR EN 14488-1:2005, IDT)

SM SR EN 1323:2011 Adezivi pentru plăci ceramice. Placă de beton pentru încercări – Клеи для плиток керамических. Бетонные плитки для испытания (SR EN 1323:2008, IDT)

SM SR EN 14488-2:2011 Încercări pe beton care se aplică prin pulverizare. Partea 2:Rezistenţa la compresiune iniţială a betonului aplicat prin pulverizare – Испытания торкретбетона. Часть 2: Прочность на сжатие свежего торкрет-бетона (SR EN 14488-2:2006, IDT)

SM SR EN 1354:2011 Determinarea rezistenţei la compresiune a betonului cu agregate uşoare cu structură deschisă – Определение предела прочности при сжатии бетона на легких заполнителях с открытой структурой (SR EN 1354:2006, IDT)

SM SR EN 14488-3:2011 Încercări pe beton care se aplică prin pulverizare. Partea 3: Rezistenţa la încovoiere (prima valoare maximă, rezistenţa ultimă şi reziduală) a eşantioanelor de fîşii armate cu fibre – Испытания торкретбетона. Часть 3: Прочность на изгиб (первый пик, предельная и остаточная) армированных волокном балочных испытательных образцов (SR EN 14488-3:2006, IDT)

SM SR EN 12350-1:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 1: Eşantionare – Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 1: Отбор образцов (SR EN 12350-1:2009, IDT) SM SR EN 12350-2:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 2: Încercarea de tasare – Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 2: Определение осадки конуса (SR EN 12350-2:2009, IDT)

SM SR EN 14488-4+A1:2011 Încercări pe beton care se aplică prin pulverizare. Partea 4: Aderenţa carotelor prin tracţiune directă – Испытания торкретбетона. Часть 4: Определение прочности сцепления железобетонных каркасов простым растяжением (SR EN 14488-4+A1:2008)

SM SR EN 12350-3:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 3: Încercare Vebe – Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 3: Метод Вебе (SR EN 12350-3:2009, IDT)

SM SR EN 14488-5:2011 Încercări pe beton care se aplică prin pulverizare. Partea 5: Determinarea capacităţii de absorbţie a energiei de către eşantioanele de fîşii armate cu fibre – Испытания торкретбетона. Часть 5: Определение способности образцов бетонной плиты, армированной волокнами, поглощать энергию (SR EN 14488-5:2006, IDT)

SM SR EN 12350-4:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 4: Grad de compactare – Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 4: Степень уплотняемости (SR EN 12350-4:2009, IDT) SM SR EN 12350-5:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 5: Încercare cu masa de răspîndire – Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 5: Испытание на расплыв (SR EN 12350-5:2009, IDT) SM SR EN 12350-6:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 6: Densitate – Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 6: Плотность (SR EN 12350-6:2009, IDT)

SM SR EN 14488-6:2011 Încercări pentru betonul care se aplică prin pulverizare. Partea 6: Grosimea betonului pe substrat – Испытания торкретбетона. Часть 6. Толщина бетона на основании(SR EN 14488-6:2006, IDT) SM SR EN 14488-7:2011 Încercări pe beton care se aplică prin pulverizare. Partea 7: Conţinutul de fibre al betonului armat cu fibre – Испытания торкретбетона. Часть 7: Определение содержания волокон в бетоне, армированном волокнами (SR EN 14488-7:2006, IDT)

SM SR EN 12350-7:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 7: Conţinut de aer Metode prin presiune – Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 7: Содержание воздуха. Методы определения под давлением (SR EN 12350-7:2009, IDT)

SM SR EN 14581:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea coeficientului de dilatare termică liniară – Методы испытаний природных камней. Определение коэффициента линейного теплового расширения (SR EN 14581:2006, IDT)

SM SR EN 12390-6:2011 Încercare pe beton întărit. Partea 6: Rezistenţa la întindere prin despicare a epruvetelor – Испытания затвердевшего бетона. Часть 6: Прочность образцов на растяжение при скалывании. (SR EN 12390-6:2010, IDT)

91.100.40 SM SR EN 15057:2011 Plăci profilate de fibrociment. Metoda de încercare a rezistenţei la impact – Листы профильные из волокнистого цемента. Метод испытания на стойкость к удару (SR EN 15057:2006, IDT)

SM SR EN 13369:2011 Reguli comune pentru produse prefabricate de beton – Общие правила для сборных железобетонных изделий (SR EN 13369:2004, IDT) 39


SM SR EN 13496:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea caracteristicilor mecanice ale plaselor de fibre de sticlă – Изделия термоизоляционные для строительства. Определение механических свойств стекловолокнистых сеток (SR EN 13496:2003, IDT)

SM SR EN 15287-1+A1:2011 Coşuri de fum. Proiectare, instalare şi punere în funcţiune a coşurilor de fum. Partea 1: Coşuri de fum pentru aparate de încălzire neetanşe – Трубы дымовые. Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию. Часть 1: Трубы дымовые для отопительных агрегатов открытого типа (SR EN 15287-1+A1:2011, IDT)

SM SR EN 13499:2011 Produse termoizolante pentru clădiri Sisteme compozite de izolare termică la exterior (ETICS) pe bază de polistiren expandat. Specificaţie – Термоизоляционные изделия для строительства. Наружные теплоизоляционные композитные системы, основанные на расширяющемся полистероле. Технические требования (SR EN 13499:2004, IDT)

91.100.50 SM SR EN 1847:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc, pentru acoperiş. Metode de expunere la produse chimice lichide, inclusiv apă – Листы гибкие гидроизоляционные. Пластмассовые и эластомерные листы для гидроизоляции крыш. Определение воздействия жидких химикатов, включая воду.(SR EN 1847:2010, IDT)

SM SR EN 13500:2011 Produse termoizolante pentru clădiri Sisteme compozite de izolare termică la exterior (ETICS) pe bază de vată minerală. Specificaţie – Изделия теплоизоляционные для зданий. Наружные теплоизоляционные композитные системы, основанные на минеральной вате. Технические требования. (SR EN 13500:2004, IDT)

SM SR EN 1849-2:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea grosimii şi masei specifice. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş – Листы гидроизоляционные гибкие. Определение толщины и массы на единицу площади. Часть 2: Пластмассовые и резиновые листы(SR EN 1849-2:2010, IDT)

SM SR EN 13793:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea comportării la încercare ciclică – Изделия теплоизоляционные для строительства. Определение поведения под циклической нагрузкой. (SR EN 13793:2004, IDT)

SM SR EN 14241-1:2011 Coşuri de fum. Garnituri şi materiale de etanşare din elastomeri. Condiţii pentru materiale şi metode de încercare. Partea 1: Garnituri de etanşare în canalele interioare – Трубы дымовые. Уплотнения из эластомера и эластомерные герметики. Требования к материалам и методы испытаний. Часть 1: Швы в футеровках дымовых труб (SR EN 14241-1:2006, IDT)

SM SR EN 13820:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea conţinutului de substanţe organice – Материалы теплоизоляционные для строительства. Определение органического содержания. (SR EN 13820:2004, IDT)

91.100.60

91.120.10

SM SR EN 13172:2011 Produse termoizolante. Evaluarea conformităţii – Теплоизоляционные изделия. Оценка соответствия (SR EN 13172:2008, IDT)

SM SR EN ISO 9288:2011 Izolaţie termică. Transfer de căldură prin radiaţie. Mărimi fizice şi definiţii – Теплоизоляция. Теплопередача посредством излучения. Физические величины и определения (SR EN ISO 9288:2002, IDT) SM SR EN ISO 10077-1:2011 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1: Generalităţi – Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзей. Расчет коэффициента теплoпропускания. Часть 1: Общие положения (SR EN 10077-1:2007, IDT)

SM SR EN 13495:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la smulgere a sistemelor compozite de izolare termică la exterior (ETICS) (încercare cu bloc de spumă) – Термоизоляционные изделия для строительства. Определение сопртивления выдергиванию наружных теплоизоляционных композитных систем (пеноблочный метод ) (SR EN 13495:2003, IDT)

SM SR EN ISO 10077-2:2011 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numerică pentru profile de tîmplărie – Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзей. Расчет коэффициента теплoпропускания. Часть 2: Численный метод для рам (SR EN 10077-2:2004, IDT)

SM SR EN 13498:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la penetrare a sistemelor compozite de izolare termică la exterior (ETICS) – Изделия теплоизоляционные для строительства. Определение прочности к прониканию наружных теплоизоляционных композитных систем (SR EN 13498:2004, IDT)

SM SR EN 13363-1+A1:2011 Dispozitive de protecţie solară aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solară şi luminoasă. Partea 1: 40


Metoda simplificată – Устройства защитные солнечные с остеклением. Расчет солнечного и светового пропускания. Часть 1: Упрощенный метод (SR EN 13363-1+A1:2007, IDT)

SM SR EN 483:2011 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip C al cărui debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 70 kW – Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа С с номинальной тепловой мощностью не более 70 kW (SR EN 483:2002, IDT)

SM SR EN 15255:2011 Performanţa termică a clădirilor. Calculul sarcinii de răcire pentru o încăpere cu transfer de căldură sensibilă. Criterii generale şi proceduri de validare – Характеристики тепловые зданий. Расчет чувствительности нагрузки охлаждения комнаты. Общие критерии и процедуры оценки (SR EN 15255:2008, IDT)

SM SR EN 625:2011 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Condiţii specifice funcţiei de apă caldă menajeră ale cazanelor cu două servicii, cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW – Котлы газовые для центрального отопления. Специальные требования к бытовым водонагревателям совместно с котлами c номинальной тепловой мощностью не более 70 kW (SR EN 625:2001, IDT)

SM SR EN ISO 15927-2:2011 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calcul şi prezentarea datelor climatice. Partea 2: Date orare pentru sarcina de răcire de proiectare – Характеристики зданий гигротермические. Расчет и представление климатических данных. Часть 2: Почасовые данные для расчетной холодильной нагрузки (SR EN ISO 15927-2:2009, IDT)

SM SR EN 677:2011 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cerinţe specifice ale cazanelor cu condensare, cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW – Котлы газовые для центрального отопления. Специальные требования к конденсационным котлам с номинальной тепловой мощностью не более 70 kW (SR EN 677:2001, IDT)

SM SR EN ISO 15927-3:2011 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calcul şi prezentarea datelor climatice. Partea 3: Calculul unui indice de bătaie a ploii pentru suprafeţe verticale cu ajutorul datelor orare de vînt şi ploaie – Характеристики зданий гигротермические. Расчет и представление климатических данных. Часть 3: Расчет показателя проливного дождя для вертикальных поверхностей на основе почасовых данных о ветре и дожде (SR EN ISO 15927-3:2009, IDT)

SM SR EN 1264-3:2011 Instalaţii cu suprafeţe de încălzire şi de răcire integrate, cu agent termic apă. Partea 3: Dimensionare – Системы отопления и охлаждения поверхности встроенные водные. Часть 3: Определение размеров (SR EN 1264-3:2010, IDT)

91.120.20

SM SR EN 1264-4:2011 Instalaţii cu suprafeţe de încălzire şi de răcire integrate, cu agent termic apă. Partea 4: Montare – Системы отопления и охлаждения поверхности встроенные водные. Часть 4: Установка (SR EN 1264-4:2010, IDT)

SM SR EN ISO 7235:2011 Acustică. Proceduri de măsurare în laborator a atenuatoarelor de zgomot în conductă şi a unităţilor terminale. Pierdere prin inserţie, zgomot de curgere şi pierdere de presiune totală – Акустика. Методики лабораторных измерений для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и общее падение давления (SR EN ISO 7235:2010, IDT)

SM SR EN 15316-4-1:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 4-1: Instalaţii de generare pentru încălzirea spaţiilor, instalaţii de ardere (cazane) – Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 4-1: Системы выработки тепла для отопления помещений, системы сгорания (бойлеры) (SR EN 15316-4-1:2008, IDT)

SM SR EN ISO 11691:2011 Acustică. Măsurarea pierderii prin inserţie a atenuatoarelor de zgomot în conducte, în absenţa curgerii fluidului. Metodă de control în laborator – Акустика. Измерение потерь, обусловленных глушителями шума, установленными в воздуховодах, в отсутствие воздушного потока. Лабораторный метод проверки (SR EN ISO 11691:2010, IDT)

SM SR EN 15316-4-2:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 4-2: Instalaţii de generare pentru încălzirea spaţiilor, instalaţii cu pompe de căldură – Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 4-2: Системы выработки тепла для отопления помещений, теплонасосные установки (SR EN 15316-4-2:2008, IDT)

91.140.10 SM SR EN 297+A2:2011 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW – Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа B11 и B11BS, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью не более 70 kW (SR EN 297+A2:2001, IDT)

SM SR EN 15316-4-7:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentului instalaţiei. Partea 41


de supraveghere a flăcării – Устройства контроля пламени для газовых приборов. Термоэлектрические устройства контроля пламени (SR EN 125:2010, IDT)

4-7: Instalaţii de generare a căldurii pentru încălzirea spaţiilor, instalaţii de ardere cu biomasă – Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 4-7: Системы выработки тепла для отопления помещений, системы сжигания биомассы (SR EN 15316-4-7:2009, IDT)

SM SR EN 625:2011 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Condiţii specifice funcţiei de apă caldă menajeră ale cazanelor cu două servicii, cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW – Котлы газовые для центрального отопления. Специальные требования к бытовым водонагревателям совместно с котлами c номинальной тепловой мощностью не более 70 kW (SR EN 625:2001, IDT)

SM SR EN 15377-1:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Proiectarea instalaţiilor de încălzire şi răcire integrate, cu agent termic apă. Partea 1: Determinarea puterii nominale de încălzire şi răcire Системы отопления зданий. Проектирование водных систем отопления и охлаждения. Часть 1: Определение производительности систем отопления и охлаждения (SR EN 15377-1:2008, IDT)

91.140.99 SM SR EN 15193:2011 Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat – Энергетические характеристики зданий. Энергетические требования к освещению (SR EN 15193:2007, IDT)

91.140.30 SM SR EN 15377-1:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Proiectarea instalaţiilor de încălzire şi răcire integrate, cu agent termic apă. Partea 1: Determinarea puterii nominale de încălzire şi răcire Системы отопления зданий. Проектирование водных систем отопления и охлаждения. Часть 1: Определение производительности систем отопления и охлаждения (SR EN 15377-1:2008, IDT)

SM SR EN 15255:2011 Performanţa termică a clădirilor. Calculul sarcinii de răcire pentru o încăpere cu transfer de căldură sensibilă. Criterii generale şi proceduri de validare – Характеристики тепловые зданий. Расчет чувствительности нагрузки охлаждения комнаты. Общие критерии и процедуры оценки (SR EN 15255:2008, IDT)

91.140.60 SM SR ISO 4427-1:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE) pentru alimentare cu apă. Partea 1: Generalităţi – Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы и фитинги для водоснабжения. Часть 1: Общие положения (SR ISO 4427-1:2010, IDT)

SM SR EN 15265:2011 Performanţa termică a clădirilor. Calculul necesarului de energie pentru încălzirea şi răcirea încăperilor. Criterii generale şi proceduri de validare – Тепловые характеристики зданий. Расчет потребности в энергии для отопления и охлаждения помещений. Общие критерии и процедуры оценки (SR EN 15265:2008, IDT)

SM SR ISO 4427-2:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE) pentru alimentare cu apă. Partea 2: Ţevi – Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы и фитинги для водоснабжения. Часть 2: Трубы (SR ISO 4427-2:2010, IDT)

SM SR EN 15603:2011 Performanţa energetică a clădirilor. Consum total de energie şi definirea evaluărilor energetice – Энергоэффективность зданий. Общее потребление энергии и определение номинальных энергетических характеристик (SR EN 15603:2008, IDT)

91.140.65

91.160.10

SM SR EN 26:2011 Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizînd combustibil gazos – Водонагреватели газовые мгновенного действия с атмосферными горелками для производства горячей воды коммунально-бытового назначения (SR EN 26:2000, IDT)

SM SR EN 1837+A1:2011 Securitatea maşinilor. Iluminatul integrat al maşinilor – Безопасность машин. Встроенное освещение машин (SR EN 1837+A1:2010, IDT) SM SR EN 15193:2011 Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat – Энергетические характеристики зданий. Энергетические требования к освещению (SR EN 15193:2007, IDT)

SM SR EN 89:2011 Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare,care utilizează combustibili gazosi – Водонагреватели газовые запасные для производства горячей воды бытового назначения (SR EN 89:2002, IDT)

91.220 SM SR EN 12001+A1:2011 Maşini pentru transportat, pulverizat şi punere în operă a betonului şi mortarului. Cerinţe de securitate – Машины для транспортирования, разбрызгивания и распределения бетона и раствора. Требования безопасности (SR EN 12001+A1:2010, IDT)

SM SR EN 125:2011 Dispozitive de supraveghere a flăcării pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi. Dispozitive termoelectrice 42


93.080.20

SM SR EN 12111+A1:2011 Maşini pentru executat tuneluri. Maşini cu cap frontal pentru forat, echipamente miniere cu acţiune continuă, ciocane perforatoare cu impact (de abataj). Cerinţe de securitate – Машины для проходки тоннелей. Проходческие щиты, горные комбайны и ударные рыхлители. Требования безопасности (SR EN 12111+A1:2009, IDT) 93

SM SR EN 13108-8:2011 Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 8: Asfalt recuperat – Смеси битумные. Технические требования к материалам. Часть 8: Регенерированный асфальт (SR EN 13108-8:2006, IDT) SM SR EN 13286-2:2011 Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici. Partea 2: Metode de încercare pentru determinarea în laborator a masei volumice de referinţă şi a conţinutului de apă. Compactare Proctor – Смеси несвязанные и гидравлически связанные. Часть 2: Методы испытаний для определения эталонной лабораторной плотности и содержания воды. Определение плотности методом Проктора (SR EN 13286-2:2011, IDT)

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.025 SM SR ISO 4427-1:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE) pentru alimentare cu apă. Partea 1: Generalităţi – Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы и фитинги для водоснабжения. Часть 1: Общие положения (SR ISO 4427-1:2010, IDT)

97

SM SR ISO 4427-2:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE) pentru alimentare cu apă. Partea 2: Ţevi – Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы и фитинги для водоснабжения. Часть 2: Трубы (SR ISO 4427-2:2010, IDT)

ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.040.20 SM SR EN 30-1-1+A2:2011 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi Partea 1-1: Securitate Generalităţi – Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 11: Безопасность. Общие положения (SR EN 30-1-1+A2:2011, IDT)

93.040 SM SR EN 1991-2:2011 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri – Еврокод 1: Воздействие на строительные конструкции. Часть 2: Транспортные нагрузки на мосты (SR EN 1991-2:2004, IDT)

SM SR EN 203-1+A1:2011 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi Partea 1: Reguli generale de securitate – Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Часть 1: Общие требования безопасности (SR EN 203-1+A1:2008, IDT)

SM SR EN 1992-2:2011 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare şi prevederi constructive – Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций. Часть 2: Железобетонные мосты. Проектирование и правила конструирования (SR EN 1992-2:2004, IDT)

SM SR EN 203-3:2011 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 3: Materiale şi părţi în contact cu alimente şi alte aspecte sanitare – Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Часть 3: Материалы и детали в контакте с пищевыми продуктами и другие санитарные аспекты (SR EN 203-3:2009, IDT)

93.060 SM SR EN 12111+A1:2011 Maşini pentru executat tuneluri. Maşini cu cap frontal pentru forat, echipamente miniere cu acţiune continuă, ciocane perforatoare cu impact (de abataj). Cerinţe de securitate – Машины для проходки тоннелей. Проходческие щиты, горные комбайны и ударные рыхлители. Требования безопасности (SR EN 12111+A1:2009, IDT)

SM SR EN 1673+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Cuptoare cu rastel rotativ. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Ротационные стеллажные печи. Требования безопасности и гигиены (SR EN 1673+A1:2010, IDT)

93.080.10

97.060 SM SR EN ISO 10472-1:2011 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 1: Cerinţe comune – Требования безопасности к прачечным машинам промышленного назначения. Часть 1: Общие требования (SR EN ISO 10472-1:2009, IDT)

SM SR EN 500-1+A1:2011 Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale – Машины передвижные для дорожного строительства. Безопасность. Часть 1: Общие требования (SR EN 500-1+A1:2010, IDT)

SM SR EN ISO 10472-2:2011 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. 43


utilizează pentru uz casnic, fără racordare la coş, cu debit caloric mai mic de 10 kW – Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Нагревательные приборы без дымоходов небытового назначения мощностью до 10 Kw (SR EN 461:2002, IDT)

Partea 2: Maşini de spălat şi maşini de spălat centrifugat – Требования безопасности к прачечным машинам промышленного назначения. Часть 2: Стиральные машины и отжимные центрифуги (SR EN ISO 10472-2:2009, IDT) SM SR EN ISO 10472-3:2011 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 3: Linii tunel de spălat, inclusiv maşinile componente – Требования безопасности к прачечным машинам промышленного назначения. Часть 3: Стиральные конвейеры туннельного типа, включая компонентные машины (SR EN ISO 10472-3:2009, IDT)

SM SR EN 613:2011 Aparate de încălzire cu convecţie independente care utilizează combustibili gazoşi – Нагреватели газовые автономные конвективные (SR EN 613:2002, IDT) SM SR EN 1266:2011 Aparate de încălzire independente cu convecţie care utilizează combustibili gazoşi prevăzute cu ventilator pentru asigurarea aerului de ardere şi/sau evacuarea gazelor de ardere – Приборы отопительные газовые конвективные с встроенным вентилятором для подачи воздуха для горения и/или отвода топочных газов (SR EN 1266:2003, IDT)

SM SR EN ISO 10472-5:2011 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 5: Maşini de călcat, alimentat şi pliat pentru articole plate – Требования безопасности к прачечным машинам промышленного назначения. Часть 5: Гладильные прессы для прямого белья, подающие устройства и машины для складывания белья (SR EN ISO 10472-5:2009, IDT)

SM SR EN 1596:2011 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Generatoare mobile şi portabile de aer cald cu gaz, care nu se utilizează pentru uz casnic, cu încălzire directă şi convecţie forţată – Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Воздухоподогреватели, передвижные и переносные без теплообменников с принудительной конвекцией небытового назначения (SR EN 1596:2002, IDT)

SM SR EN ISO 10472-6:2011 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 6: Prese de călcat şi termocolat – Требования безопасности к прачечным машинам промышленного назначения. Часть 6: Гладильные прессы и прессы для дублирования (SR EN ISO 10472-6:2009, IDT) 97.080 SM SR EN 12921-2+A1:2011 Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 2: Securitatea instalaţiilor care utilizează lichide de curăţare pe bază de apă – Машины для чистки поверхности и предварительной обработки промышленных изделий, использующих жидкости или пар. Часть 2: Безопасность машин, использующих чистящие жидкости на водной основе (SR EN 12921-2+A1:2009, IDT)

97.140 SM SR EN 13336:2011 Piele. Caracteristicile pieilor pentru tapiţerie. Ghid pentru selectarea pieilor pentru mobilă – Кожа. Характеристики обивочной кожи. Руководство по выбору кожи для мебели (SR EN 13336:2005, IDT) 97.200.50 SM SR EN 71-4:2011 Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru experienţe chimice şi activităţi conexe – Безопасность игрушек. Часть 4: Наборы для химических опытов и смежных видов деятельности (SR EN 71-4:2010, IDT)

SM SR EN 12921-3+A1:2011 Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 3: Securitatea instalaţiilor care utilizează lichide de curăţat inflamabile – Машины для чистки поверхности и предварительной обработки промышленных изделий, использующих жидкости или пар. Часть 3: Безопасность машин, использующих воспламеняемые чистящие жидкости (SR EN 12921-3+A1:2009, IDT)

SM SR EN 71-9+A1:2011 Securitatea jucăriilor. Partea 9: Compuşi chimici organici. Cerinţe – Безопасность игрушек. Часть 9: Органические химические соединения. Требования (SR EN 71-9+A1:2007, IDT)

SM SR EN 12921-4+A1:2011 Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 4: Securitatea maşinilor care utilizează solvenţi halogenaţi – Машины для чистки поверхности и предварительной обработки промышленных изделий, использующих жидкости или пар. Часть 4: Безопасность машин, использующих галогенированные растворители (SR EN 12921-4+A1:2009, IDT)

SM SR EN 71-10:2011 Securitatea jucăriilor. Partea 10: Compuşi chimici organici. Preparare şi extracţie eşantioane – Безопасность игрушек. Часть 10: Органические химические соединения. Подготовка и экстракция проб (SR EN 71-10:2006, IDT) SM SR EN 71-11:2011 Securitatea jucăriilor. Partea 11: Compuşi chimici organici. Metode de analiză – Безопасность игрушек. Часть 11: Органические химические соединения. Методы анализа (SR EN 71-11:2006, IDT)

97.100.20 SM SR EN 461:2011 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Aparate de încălzire, care nu se 44


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (decembrie 2011) Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/предстандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM SR EN 26:2011

91.140.65

16.03.2012

770 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 30-1-1+A2:2011

97.040.20

16.03.2012

770 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 71-4:2011

97.200.50

30.03.2012

776 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 71-9+A1:2011

97.200.50

30.03.2012

777 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 71-10:2011

97.200.50

30.03.2012

777 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 71-11:2011

97.200.50

30.03.2012

777 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 89:2011

91.140.65

16.03.2012

770 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 125:2011

23.060.20

16.03.2012

770 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 126:2011

23.060.40

16.03.2012

770 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 196-1:2011

91.100.10

16.03.2012

761 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 196-2:2011

91.100.10

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 196-3+A1:2011

91.100.10

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 196-6:2011

91.100.10

16.03.2012

772 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 196-8:2011

91.100.10

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 196-9:2011

91.100.10

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 196-10:2011

91.100.30

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 203-1+A1:2011

97.040.20

16.03.2012

770 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 203-3:2011

97.040.20

16.03.2012

770 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 267:2011

27.060.10

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 297+A2:2011

91.140.10

16.03.2012

770 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 298:2011

27.060.20

16.03.2012

770 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 300:2011

79.060.20

16.03.2012

772 – ST din 15.12.2011

83.180

16.03.2012

767 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 317:2011

79.060.20

16.03.2012

795 – ST din 29.12.2011

SM SR EN 334+A1:2011

23.060.40

16.03.2012

765 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 335-1:2011

71.100.50

16.03.2012

761 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 335-2:2011

71.100.50

16.03.2012

761 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 336:2011

79.040

16.03.2012

761 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 338:2011

79.040

16.03.2012

761 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 377+A1:2011

75.100

16.03.2012

770 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 383:2011

91.080.20

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 413-2:2011

91.100.10

16.03.2012

769 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 302-4:2011


1

2

3

4

SM SR EN 450-2:2011

91.100.30

16.03.2012

761 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 451-1:2011

91.100.30

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

67.260

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

97.100.20

16.03.2012

774 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 474-2+A1:2011

53.100

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 474-11+A1:2011

53.100

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 474-12+A1:2011

53.100

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 480-2:2011

91.100.30

16.03.2012

761 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 480-6:2011

91.100.10 91.100.30

16.03.2012

767 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 480-14:2011

91.100.30

16.03.2012

761 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 483:2011

91.140.10

16.03.2012

774 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 500-1+A1:2011

93.080.10

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 549:2011

83.140.50

16.03.2012

774 – ST din 15.12.2011

13.110

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 589:2011

75.160.20

16.03.2012

756 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 613:2011

97.100.20

16.03.2012

774 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 622-4:2011

79.060.20

16.03.2012

795 – ST din 29.12.2011

SM SR EN 625:2011

91.140.10 91.140.65

16.03.2012

774 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 645:2011

67.250 85.060

16.03.2012

756 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 647:2011

67.250 85.060

16.03.2012

756 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 677:2011

91.140.10

16.03.2012

774 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 690+A1:2011

65.060.25

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 706+A1:2011

65.060.50

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 709+A4:2011

65.060.10 65.060.20

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 717-1:2011

79.060.01

30.12.2012

736 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 717-2:2011

79.060.01

30.12.2012

736 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 717-3:2011

79.060.01

30.12.2012

736 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 746-3+A1:2011

25.180.01

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 751-3:2011

21.140 23.040.80

16.03.2012

774 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 860+A1:2011

79.120.10

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 861+A1:2011

79.120.10

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 908+A1:2011

65.060.35

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 909+A1:2011

65.060.35

16.03.2012

737 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 453+A1:2011 SM SR EN 461:2011

SM SR EN 574+A1:2011

46


1

2

3

4

SM SR EN 933-1+A1:2011

91.100.15

16.03.2012

761 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 933-8:2011

91.100.15

16.03.2012

772 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 1008:2011

91.100.30

16.03.2012

762 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 1015-21:2011

91.100.10

16.03.2012

767 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 1026:2011

91.060.50

16.03.2012

761 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 1027:2011

91.060.50

16.03.2012

768 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 1028-1+A1:2011

13.220.10

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1028-2+A1:2011

13.220.10

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1032+A1:2011

13.160

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1034-1+A1:2011

85.100

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1034-2+A1:2011

85.100

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1034-3+A1:2011

85.100

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1034-4+A1:2011

85.100

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1034-5+A1:2011

85.100

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1034-6+A1:2011

85.100

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1034-7+A1:2011

85.100

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1034-13+A1:2011

85.100

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1034-14+A1:2011

85.100

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1034-22+A1:2011

85.100

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1037+A1:2011

13.110

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1085:2011

01.040.13 13.060.30

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 1093-1:2011

13.040.40

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1093-11:2011

13.040.40

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1097-3:2011

91.100.15

16.03.2012

761 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 1171:2011

23.060.30

16.03.2012

765 – ST din 13.12.2011

67.250

16.03.2012

756 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 1192:2011

91.060.50

16.03.2012

761 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 1218-2+A1:2011

79.120.10

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1264-3:2011

91.140.10

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 1264-4:2011

91.140.10

16.03.2012

773 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 1266:2011

97.100.20

16.03.2012

774 – ST din 15.12.2011

17.160

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1308:2011

83.180 91.100.10

16.03.2012

769 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 1323:2011

83.180 91.100.10 91.100.30

16.03.2012

748 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1324:2011

83.180 91.100.10

16.03.2012

748 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1325-1:2011

01.040.03 03.100

16.03.2012

773 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 1186-13:2011

SM SR EN 1299+A1:2011

47


1

2

3

4

SM SR EN 1325-2:2011

01.140.03 03.100.40

16.03.2012

773 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 1346:2011

83.180 91.100.10

16.03.2012

773 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 1347:2011

83.180 91.100.10

16.03.2012

773 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 1348:2011

83.180 91.100.10

16.03.2012

773 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 1354:2011

91.100.30

16.03.2012

769 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 1367-2:2011

91.100.15

16.03.2012

772 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 1372:2011

83.180

16.03.2012

773 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 1373:2011

83.180

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 1443:2011

91.060.40

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 1539:2011

25.180.01

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1541:2011

67.250 85.060

16.03.2012

756 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 1596:2011

97.100.20

16.03.2012

774 – ST din 15.12.2011

83.200

16.03.2012

745 – ST din 08.12.2011

13.060.60

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

67.260

16.03.2012

745 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1673+A1:2011

67.260 97.040.20

16.03.2012

745 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1674+A1:2011

67.260

16.03.2012

745 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1785:2011

67.050

16.03.2012

793 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 1787:2011

67.050

16.03.2012

793 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 1788:2011

67.050

16.03.2012

793 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 1804-1+A1:2011

73.100.10

16.03.2012

745 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1804-2+A1:2011

73.100.10

16.03.2012

745 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1804-3+A1:2011

73.100.10

16.03.2012

745 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1837+A1:2011

13.110 91.160.10

16.03.2012

745 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1846-3+A1:2011

13.220.10

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1847:2011

91.100.50

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 1849-2:2011

91.100.50

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 1870-1+A1:2011

79.120.10

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1870-4+A1:2011

79..120.10

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1870-5+A1:2011

79.120.10

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1870-6+A1:2011

79.120.10

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 1870-7+A1:2011

79.120.10

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

67.260

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

91.100.30

16.03.2012

772 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 1612-1+A1:2011 SM SR EN 1622:2011 SM SR EN 1672-2+A1:2011

SM SR EN 1974+A1:2011 SM SR EN 1990:2011

48


1

2

3

4

SM SR EN 1991-2:2011

91.010.30 93.040

22.12.2011

733 – ST - din 01.12.2011

SM SR EN 1991-3:2011

91.010.30

22.12.2011

733 – ST - din 01.12.2011

SM SR EN 1991-4:2011

91.010.30

22.12.2011

733 – ST din 01.12.2011

SM SR EN 1992-1-1:2011

91.010.30 91.080.40

22.12.2011

733 – ST din 01.12.2011

SM SR EN 1992-1-2:2011

91.010.30 91.080.40

22.12.2011

733 – ST din 01.12.2011

SM SR EN 1992-2:2011

91.080.40 93.040

22.12.2011

733 – ST din 01.12.2011

SM SR EN 1992-3:2011

91.010.30 91.080.40

22.12.2011

733 – ST din 01.12.2011

SM SR EN 1993-1-1:2011

91.010.30 91.080.10

22.12.2011

733 – ST din 01.12.2011

SM SR EN 1993-1-2:2011

13.220.50 91.010.30 91.080.10

22.12.2011

733 – ST din 01.12.2011

SM SR EN 1993-1-3:2011

91.010.30

22.12.2011

733 – ST din 01.12.2011

SM SR EN 1993-1-4:2011

91.040.01 91.080.10

22.12.2011

733 – ST din 01.12.2011

SM SR EN 1993-1-5:2011

91.010.30 91.080.10

22.12.2011

733 – ST din 01.12.2011

SM SR EN 1993-1-8:2011

91.010.30

22.12.2011

733 – ST din 01.12.2011

SM SR EN 1993-5:2011

91.010.30

22.12.2011

733 – ST din 01.12.2011

SM SR EN 10216-1:2011

23.040.10 77.140.75

16.03.2012

765 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 10216-3:2011

23.040.10 77.140.75

16.03.2012

765 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 10216-4:2011

23.040.10 77.140.75 91.120.10

16.03.2012

765 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 10305-4:2011

77.140.75

16.03.2012

765 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 12001+A1:2011

91.220

16.03.2012

747 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 12041+A1:2011

67.260

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12111+A1:2011

91.220 93.060

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12162+A1:2011

23.080

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12198-1+A1:2011

13.110 13.280

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12198-2+A1:2011

13.110 13.280

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12198-3+A1:2011

13.110 13.280

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12207:2011

91.060.50

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 12208:2011

91.060.50

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

49


1

2

3

4

SM SR EN 12210:2011

91.100.50

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 12211:2011

91.060.50

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 12219:2011

91.060.50

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 12254:2011

13.280

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 12309-1:2011

23.120 27.080

16.03.2012

774 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 12350-1:2011

91.100.30

16.03.2012

769 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 12350-2:2011

91.100.30

16.03.2012

769 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 12350-3:2011

91.100.30

16.03.2012

769 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 12350-4:2011

91.100.30

16.03.2012

769 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 12350-5:2011

91.100.30

16.03.2012

769 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 12350-6:2011

91.100.30

16.03.2012

769 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 12350-7:2011

91.100.30

16.03.2012

769 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 12390-6:2011

91.100.30

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 12452:2011

77.120.30

16.03.2012

765 – ST din 13.12.2011

67.260

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 12542:2011

23.020.30

16.03.2012

765 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 12545+A1:2011

17.140.20 59.140.40 61.060

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12581+A1:2011

87.100

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12621+A1:2011

87.100

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12643+A1:2011

53.100

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12757-1+A1:2011

87.100

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12750+A1:2011

79.120.10

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12779+A1:2011

79.120.10

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12851+A1 2011

67.260

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12854+A1:2011

67.260

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12921-2+A1:2011

97.080

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12921-3+A1:2011

97.080

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12921-4+A1:2011

97.080

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 12952-7:2011

27.040

16.03.2012

765 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 12952-10:2011

23.060.40 27.040

16.03.2012

765 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 12953-1:2011

27.060.30 27.100

16.03.2012

758 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 12953-2:2011

27.060.30 27.100

16.03.2012

758 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 12953-3:2011

27.060.30 27.100

16.03.2012

758 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 12953-4:2011

27.060.30 27.100

16.03.2012

758 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 12505+A1:2011

50


1

2

3

4

SM SR EN 12953-5:2011

27.060.30 27.100

16.03.2012

758 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 12953-7:2011

27.060.30 27.100

16.03.2012

758 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 12953-8:2011

27.060.30 27.100

16.03.2012

758 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 12965+A2:2011

65.060.01

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13000:2011

53.020.20

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13022-1+A1:2011

81.040.20

16.03.2012

769 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 13022-2+A1:2011

81.040.20

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 13035-3+A1:2011

81.100

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13035-4+A1:2011

81.100

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13035-5+A1:2011

81.100

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13035-6+A1:2011

81.100

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13035-7+A1:2011

81.100

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13035-9+A1:2011

81.100

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13035-11+A1:2011

81.100

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13042-2+A1:2011

81.100

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13042-3+A1:2011

81.100

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13042-5+A1:2011

81.100

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13051:2011

91.060.10

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13084-2:2011

91.060.40

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13084-6:2011

91.060.40

16.03.2012

768 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 13084-8:2011

91.060.40

16.03.2012

768 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 13108-8:2011

91.080.20

16.03.2012

772 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 13112+A1:2011

59.140.40

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13114+A1:2011

59.140.40

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13116:2011

91.060.10

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13119:2011

91.060.10

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13120:2011

91.060.50

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13133:2011

25.160.50

16.03.2012

758 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 13134:2011

25.160.50

16.03.2012

758 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 13172:2011

91.100.60

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 13237:2011

01.040.13 01.040.29 13.230 29.260.20

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13286-2:2011

93.080.20

16.03.2012

772 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 13336:2011

59.140.30

30.12.2012

736 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 13363-1+A1:2011

17.180.20 91.120.10

16.03.2012

767 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 13369:2011

91.100.30

16.03.2012

763 – ST din 13.12.2011

51


1

2

3

4

SM SR EN 13384-1+A2:2011

91.060.40

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13384-3:2011

91.100.10

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13445-1:2011

23.020.30

16.03.2012

751 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13445-2:2011

23.020.30

16.03.2012

751 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13445-4:2011

23.020.30

16.03.2012

751 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13445-5:2011

23.020.30

16.03.2012

751 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13445-6:2011

23.020.30

16.03.2012

751 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13445-8:2011

23.020.30

16.03.2012

751 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13458-1:2011

23.020.40

16.03.2012

751 – ST din 09.12.2011

13.160 53.060

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13495:2011

91.100.60

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 13496:2011

91.100.60

16.03.2012

759 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 13498:2011

91.100.60

16.03.2012

768 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 13499:2011

91.100.60

16.03.2012

763 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13500:2011

91.100.60

16.03.2012

763 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13531+A1:2011

53.100

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13591+A1:2011

67.260

16.03.2012

760 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13630-1:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13630-2:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13630-3:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13630-4:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13630-5:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13630-6:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13630-7:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13630-8:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13630-9:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13630-11:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13630-12:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13631-2:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13631-4:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13631-5:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13631-6:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13631-14:2011

71.100.30

16.03.2012

740 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 13648-1:2011

23.020.40 23.060.40

16.03.2012

751 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13648-2:2011

23.020.40

16.03.2012

751 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13670:2011

91.080.40

16.03.2012

763 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13673-1:2011

13.230 75.160.30

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13709:2011

23.060.10

16.03.2012

751 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13490+A1:2011

52


1

2

3

4

65.040.10 67.260

16.03.2012

749 – ST din 08.12.2011

67.050

16.03.2012

793 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 13763-1:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13763-2:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13763-3:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13763-13:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13763-16:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13763-17:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13763-18:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13763-19:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13763-21:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13763-22:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13763-23:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13763-24:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13763-25:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13763-26:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13785+A1:2011

23.060.40

16.03.2012

774 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 13786+A1:2011

23.060.20

16.03.2012

774 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 13789:2011

23.060.10

16.03.2012

751 - ST din 09.12.2011

SM SR EN 13793:2011

91.100.60

16.03.2012

763 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13805:2011

67.050

16.03.2012

793 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 13820:2011

91.100.60

16.03.2012

763 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 13821:2011

13.230

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13857-3:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 13938-3:2011

71.100.30

16.03.2012

746 – ST din 08.12.2011

23.080 67.260

16.03.2012

753 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 13980:2011

03.120.10 13.230

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 14017+A2:2011

67.060.25

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 14019:2011

91.060.10

16.03.2012

744 – ST din 07.12.2011

SM SR EN 14022:2011

83.180

16.03.2012

763 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 14043+A1:2011

13.220.10

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 14044+A1:2011

13.220.10

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 14122:2011

67.050

16.03.2012

793 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 14123:2011

67.050

16.03.2012

793 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 14147:2011

73.020 91.100.15

16.03.2012

768 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 14148:2011

67.050

16.03.2012

793 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 14152:2011

67.050

16.03.2012

793 – ST din 19.12.2011

SM SR EN 13732+A2:2011 SM SR EN 13751:2011

SM SR EN 13951+A1:2011

53


1

2

3

4

SM SR EN 14157:2011

73.020 91.100.15

16.03.2012

768 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 14241-1:2011

91.060.50 91.060.40

16.03.2012

768 – ST din 14.12.2011

SM SR EN 14322:2011

79.060.01

16.03.2012

795 – ST din 29.12.2011

SM SR EN 14382+A1:2011

23.060.40

16.03.2012

758 - ST din 12.12.2011

SM SR EN 14488-1:2011

91.100.30

16.03.2012

773 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 14488-2:2011

91.100.30

16.03.2012

773 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 14488-3:2011

91.100.30

16.03.2012

773 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 14488-4+A1:2011

91.100.30

16.03.2012

762 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 14488-5:2011

91.100.30

16.03.2012

762 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 14488-6:2011

91.100.30

16.03.2012

763 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 14488-7:2011

91.100.30

16.03.2012

763 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 14579:2011

73.020 91.100.15

16.03.2012

748 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 14580:2011

73.020 91.100.15

16.03.2012

748 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 14581:2011

73.020 91.100.15

16.03.2012

748 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 14614:2011

13.060.70

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 14617-1:2011

91.100.15

16.03.2012

748 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 14617-11:2011

91.100.15

16.03.2012

748 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 14617-12:2011

91.100.15

16.03.2012

748 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 14617-13:2011

91.100.15

16.03.2012

748 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 14617-15:2011

91.100.15

16.03.2012

772 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 14617-16:2011

91.100.15

16.03.2012

748 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 14618:2011

01.040.91 91.100.15

16.03.2012

763 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 14658+A1:2011

53.040.10

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 14710-1+A2:2011

13.220.10 23.080

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 14710-2+A2:2011

13.220.10 23.080

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 14735:2011

13.030.01

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 14803:2011

13.030.01

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

67.260

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 15001-1:2011

23.040.01

16.03.2012

758 - ST din 12.12.2011

SM SR EN 15057:2011

91.100.40

16.03.2012

748 – ST din 08.12.2011

SM SR EN 15193:2011

91.140.99 91.160.10

16.03.2012

763 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 15255:2011

91.140.99 91.120.10

16.03.2012

763 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 15265:2011

91.140.99

16.03.2012

762 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 15287-1+A1:2011

91.060.40

16.03.2012

762 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 14958+A1:2011

54


1

2

3

4

SM SR EN 15316-4-1:2011

91.140.10

16.03.2012

762 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 15316-4-2:2011

91.140.10

16.03.2012

762 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 15316-4-7:2011

91.140.10

16.03.2012

762 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 15377-1:2011

91.140.10 91.140.30

16.03.2012

762 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 15603:2011

91.140.99

16.03.2012

762 – ST din 13.12.2011

SM SR EN 25813:2011

13.060.50

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 25814:2011

13.060.50

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

SM SR EN 28510-1:2011

83.180

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 50176:2011

87.100

16.03.2012

754 - ST din 09.12.2011

SM SR EN 50241-1:2011

13.320 19.080

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 50241-2:2011

13.320 19.080

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 50281-2-1:2011

29.260.20

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 50303:2011

29.260.20

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 50341-1:2011

29.240.20

16.03.2012

766 – ST din 14.12.2011

87.100

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 60079-18:2011

29.260.20

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 60079-31:2011

29.260.20

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 60204-11:2011

13.110 29.020

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 60475-2-12:2011

25.140.20

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 61029-2-9:2011

25.080.60 25.140.20

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 61496-1:2011

29.260.99

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 62013-1:2011

29.260.20

16.03.2012

754 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 62061:2011

13.110 25.040.99 29.020

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR EN 300 086-1 V1.2.1:2011

33.020

16.03.2012

766 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 300 113-1 V1.4.1:2011

33.020

16.03.2012

766 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 300 113-2 V1.2.1:2011

33.020

16.03.2012

766 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 300 220-1 V1.3.1:2011

33.020

16.03.2012

766 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 300 220-2 V1.3.1:2011

33.020

16.03.2012

766 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 300 220-3 V1.1.1:2011

33.020

16.03.2012

766 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 300 330-1 V1.3.2:2011

33.020

16.03.2012

766 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 300 330-2 V1.1.1:2011

33.020

16.03.2012

766 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 300 440-1 V1.3.1:2011

33.020

16.03.2012

766 – ST din 15.12.2011

SM SR EN 300 440-2 VI.1.1:2011

33.020

16.03.2012

766 – ST din 15.12.2011

SM SR EN ISO 527-1:2011

83.080.01

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR EN ISO 527-2:2011

83.080.01

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR EN ISO 527-3:2011

83.140.10

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR EN 50348:2011

55


1

2

3

4

SM SR EN ISO 527-4:2011

83.120

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR EN ISO 527-5:2011

83.120

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR EN ISO 1924-2:2011

85.060

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR EN ISO 2151:2011

17.140.20 21.140

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 2860:2011

53.100

16.03.2011

745 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 3164:2011

53.100

16.03.2011

745 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 3449:2011

53.100

16.03.2011

745 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 3450:2011

53.100

16.03.2011

745 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 4257:2011

75.160.30

16.03.2011

756 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 4871:2011

17.140.20 21.020

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 4833:2011

07.100.30

16.03.2012

794 – ST din 28.12.2011

SM SR EN ISO 5136:2011

17.140.20 21.120

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 5667-3:2011

13.060.50

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

SM SR EN ISO 6412-1:2011

01.100.20 23.040.99

16.03.2011

756 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 6412-2:2011

01.100.20 23.040.99

16.03.2011

756 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 6412-3:2011

01.100.20 23.040.99

16.03.2011

756 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 6683:2011

53.100

16.03.2011

745 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 6708:2011

23.040.01

16.03.2011

756 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 6878:2011

13.060.50

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

SM SR EN ISO 6887-1:2011

07.100.30

16.03.2012

794 – ST din 28.12.2011

SM SR EN ISO 6888-1:2011

07.100.30

16.03.2012

794 – ST din 28.12.2011

SM SR EN ISO 7096:2011

13.160 53.100

16.03.2011

745 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 7235:2011

91.120.20

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 7393-3:2011

13.060.50

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

SM SR EN ISO 8510-2:2011

83.180

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR EN ISO 8689-1:2011

13.060.10

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

SM SR EN ISO 8689-2:2011

13.060.10

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

SM SR EN ISO 9251:2011

01.040.27 27.220

16.03.2012

767 – ST din 14.12.2011

SM SR EN ISO 9288:2011

01.040.91 01.060.20 91.120.10

16.03.2012

767 – ST din 14.12.2011

SM SR EN ISO 9606-3:2011

25.160.10

22.12.2011

765 – ST din 13.12.2011

SM SR EN ISO 9606-4:2011

25.160.10

22.12.2011

765 – ST din 13.12.2011

SM SR EN ISO 9606-5:2011

25.160.10

22.12.2011

765 – ST din 13.12.2011

SM SR EN ISO 9614-1:2011

17.140.01

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 9614-3:2011

17.140.01

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

56


1

2

3

4

SM SR EN ISO 10077-1:2011

91.120.10 91.060.50

16.03.2012

767 – ST din 14.12.2011

SM SR EN ISO 10077-2:2011

91.060.50 91.120.10

16.03.2012

767 – ST din 14.12.2011

SM SR EN ISO 10472-2:2011

97.060

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 10472-3:2011

97.060

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 10472-5:2011

97.060

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 10472-6:2011

97.060

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 10705-1:2011

07.100.20

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

SM SR EN ISO 10705-2:2011

07.100.20

16.03.2012

738 – ST din 06.12.2011

SM SR EN ISO 11102-1:2011

27.020

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 11145:2011

01.040.31 01.080.40 31.260

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 11200:2011

17.140.20

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 11203:2011

17.140.20

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 11205:2011

17.140.01

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 11252:2011

31.260

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 11339:2011

83.180

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR EN ISO 11546-1:2011

17.140.01

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 11546-2:2011

17.140.01

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 11553-1:2011

13.110 31.260

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 11553-2:2011

13.110 31.260

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 11554:2011

31.260

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 11680-1:2011

65.060.080

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 11680-2:2011

65.060.80

16.03.2012

752 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 11688-1:2011

17.140.20 21.020

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 11691:2011

91.120.20

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 11957:2011

17.140.011

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 12215-8:2011

47.080

30.03.2012

771 – ST din 15.12.2011

SM SR EN ISO 14314:2011

27.020

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR EN ISO 15586:2011

13.060.50

30.03.2012

777 – ST din 15.12.2011

SM SR EN ISO 15744:2011

17.140.20 25.140.01

16.03.2012

750 – ST din 08.12.2011

SM SR EN ISO 15927-2:2011

07.060 91.120.10

16.03.2012

762 – ST din 13.12.2011

SM SR EN ISO 15927-3:2011

07.060 91.120.10

16.03.2012

762 – ST din 13.12.2011

SM SR EN ISO 21569:2011

67.050

16.03.2012

772 – ST din 15.12.2011

SM SR EN ISO 21570:2011

67.050

16.03.2012

772 – ST din 15.12.2011

SM SR EN ISO 21571:2011

67.050

16.03.2012

772 – ST din 15.12.2011

57


1

2

3

4

SM SR EN ISO 28927-1:2011

13.160 25.140.10

16.03.2012

755 – ST din 09.12.2011

SM SR ISO 36:2011

59.080.40 83.060

16.03.2012

757 - ST din 12.12.2011

SM SR ISO 1496-1+A1:2011

55.180.10

16.03.2012

764 - ST din 13.12.2011

SM SR ISO 3458:2011

23.040.90

26.12.2012

734 - ST din 06.12.2011

SM SR ISO 3459:2011

23.040.90

26.12.2012

734 - ST din 06.12.2011

SM SR ISO 4427-1:2011

23.040.20 23.040.45 91.140.60 93.025

26.12.2012

734 – ST din 06.12.2011

SM SR ISO 4427-2:2011

23.040.20 91.140.60 93.025

26.12.2012

734 – ST din 06.12.2011

SM SR ISO 6133:2011

83.060 83.080.01

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR ISO 6703-1:2011

13.060.50

16.03.2012

764 – ST din 13.12.2011

SM SR ISO 8466-1:2011

13.060.01

16.03.2012

764 – ST din 13.12.2011

13.280

16.03.2012

764 – ST din 13.12.2011

SM SR ISO 10359-1:2011

13.060.50

16.03.2012

764 – ST din 13.12.2011

SM SR ISO 10359-2:2011

13.060.50

16.03.2012

764 – ST din 13.12.2011

SM SR ISO 10693:2011

13.080.10

16.03.2012

764 – ST din 13.12.2011

SM SR ISO 13878:2011

13.080.10

16.03.2012

764 – ST din 13.12.2011

SM SR ISO 14238:2011

13.080.30

16.03.2012

764 – ST din 13.12.2011

SM SR ISO 16649-2:2011

07.100.30

16.03.2012

794 – ST din 28.12.2011

SM SR ISO 21528-2:2011

07.100.01

16.03.2012

794 – ST din 28.12.2011

SM SR ISO 24510:2011

03.080.30 13.060.20 13.060.30

26.12.2011

734 – ST din 06.12.2011

SM SR ISO 24511:2011

03.080.30 13.060.20 13.060.30

26.12.2011

734 – ST din 06.12.2011

SM SR ISO 24512:2011

03.080.30 13.060.20 13.060.30

26.12.2011

734 – ST din 06.12.2011

SM SR ISO 26000:2011

03.100.01

30.03.2012

734 – STdin 15.12.2011

SM SR ISO/CEI 14888-1:2011

35.040

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR ISO/CEI 14888-2:2011

35.040

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR ISO/CEI 23026:2011

35.080

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR ISO/CEI 27001:2011

35.040

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR ISO/CEI 27002:2011

35.040

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

SM SR ISO/CEI 27006:2011

35.040

26.12.2011

734 – ST din 06.12.2011

SM SR ISO/CEI 90003:2011

03.120.10 35.080

16.03.2012

757 – ST din 12.12.2011

35.040

26.12.2011

734 – ST din 06.12.2011

SM SR ISO 9978:2011

SM SR ISO/CEI TR 14516:2011

58


1

2

3

4

SM GOST 14048.8:2011

73.060.99

29.12.2011

735 – ST din 06.12.2011

SM GOST 14048.13:2011

73.060.99

29.12.2011

735 – ST din 06.12.2011

SM GOST 26880.1:2011

77.120.60

29.12.2011

735 – ST din 06.12.2011

SM GOST 26880.2:2011

77.120.60

29.12.2011

735 – ST din 06.12.2011

SM GOST 31427:2011

91.040.10 91.040.30

26.12.2011

741 – ST din 07.12.2011

SM STB 2027:2011

75.160.10

20.12.2011

743 – ST din 07.12.2011

SM STB 2055:2011

75.160.10

20.12.2011

743 – ST din 07.12.2011

CBP RMG 99:2011

17.020

30.12.2011

739 – ST din 06.12.2011

CBP RMG 101:2011

17.020

30.12.2011

739 – ST din 06.12.2011

CBP RMG 103:2011

17.020

30.12.2011

739 – ST din 06.12.2011

59


INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ (decembrie 2011) Indicativul Standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта 1

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

2

3

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта 4

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

5

SMV EN 71-9+A1:2011

97.200.50

01.09.2012

SM SR EN 71-9:2011

777 – ST din 15.12.2011

SMV EN 71-10:2011

97.200.50

01.09.2012

SM SR EN 71-10:2011

777 – ST din 15.12.2011

SMV EN 71-11:2011

97.200.50

01.09.2012

SM SR EN 71-11:2011

777 – ST din 15.12.2011

SMV EN 196-1:2011

91.100.10

01.06.2012

SM SR EN 196-1:2011

761 – ST din 13.12.2011

SMV EN 196-2:2011

91.100.10

23.03.2012

SM SR EN 196-2:2011

744 – ST din 07.12.2011

SMV EN 196-3+A1:2011

91.100.10

23.03.2012

SM SR EN 196-3+A1:2011

744 – ST din 07.12.2011

SMV EN 196-6:2011

91.100.10

16.06.2012

SM SR EN 196-6:2011

772 – ST din 15.12.2011

SMV EN 196-7:2011

91.100.10

23.03.2012

SM SR EN 196-7:2011

744 – ST din 07.12.2011

SMV EN 196-8:2011

91.100.10

23.03.2012

SM SR EN 196-8:2011

744 – ST din 07.12.2011

SMV EN 196-9:2011

91.100.10

23.03.2012

SM SR EN 196-9:2011

744 – ST din 07.12.2011

SMV EN 196-10:2011

91.100.30

23.03.2012

SM SR EN 196-10:2011

744 – ST din 07.12.2011

SMV EN 300:2011

79.060.20

16.06.2012

SM SR EN 300:2011

772 – ST din 15.12.2011

SMV EN 317:2011

79.060.20

15.06.2012

SM SR EN 317:2011

795 – ST din 29.12.2011

SMV EN 413-2:2011

91.100.10

23.03.2012

SM SR EN 413:2011

769 – ST din 14.12.2011

SMV EN 450-2:2011

91.100.30

01.06.2012

SM SR EN 450-2:2011

761 – ST din 13.12.2011

SMV EN 933-1+A1:2011

91.100.15

01.06.2012

SM SR EN 933-1+A1:2011

761 – ST din 13.12.2011

SMV EN 933-8:2011

91.100.15

16.06.2012

SM SR EN 933-8:2011

772 – ST din 15.12.2011

SMV EN 1008:2011

91.100.30

01.06.2012

SM SR EN 1008:2011

762 – ST din 13.12.2011

SMV EN 1097-3:2011

91.100.15

01.06.2012

SM SR EN 1097-3:2011

761 – ST din 13.12.2011

SMV EN 1367-2:2011

91.100.15

16.06.2012

SM SR EN 1367-2:2011

772 – ST din 15.12.2011

SMV EN 1785:2009

67.050

01.09.2012

SM SR EN 1785:2011

793 – ST din 19.12.2011

SMV EN 1787:2009

67.050

01.09.2012

SM SR EN 1787:2011

793 – ST din 19.12.2011

SMV EN 1788:2008

67.040

01.09.2012

SM SR EN 1788:2011

793 – ST din 19.12.2011

SMV EN 12350-1:2011

91.100.30

23.03.2012

SM SR EN 12350-1:2011

769 – ST din 14.02.2011

SMV EN 12350-2:2011

91.100.30

23.03.2012

SM SR EN 12350-2:2011

769 – ST din 14.02.2011

SMV EN 12350-3:2011

91.100.30

23.03.2012

SM SR EN 12350-3:2011

769 – ST din 14.02.2011

SMV EN 12350-4:2011

91.100.30

23.03.2012

SM SR EN 12350-4:2011

769 – ST din 14.02.2011

SMV EN 12350-5:2011

91.100.30

23.03.2012

SM SR EN 12350-5:2011

769 – ST din 14.02.2011

SMV EN 12350-6:2011

91.100.30

23.03.2012

SM SR EN 12350-6:2011

769 – ST din 14.02.2011

SMV EN 12350-7:2011

91.100.30

23.03.2012

SM SR EN 12350-7:2011

769 – ST din 14.02.2011

SMV EN 13108-8:2011

93.080.20

16.06.2012

SM SR EN 13108-8:2011

772 – ST din 15.12.2011

SMV EN 13286-2:2011

93.080.20

16.06.2012

SM SR EN 13286-2:2011

772 – ST din 15.12.2011

SMV EN 13751:2009

67.050

01.09.2012

SM SR EN 13751:2011

793 – ST din 19.12.2011

SMV EN 13805:2009

67.050

01.09.2012

SM SR EN 13805:2011

793 – ST din 19.12.2011

60


1 SMV EN 14122:2009

2

3

4 SM SR EN 14122:2011

5 793 – ST din 19.12.2011

67.050

01.09.2012

SMV EN 14123:2009

67.050

01.09.2012

SM SR EN 14123:2011

793 – ST din 19.12.2011

SMV EN 14148:2009

67.050

01.09.2012

SM SR EN 14148:2011

793 – ST din 19.12.2011

SMV EN 14152:2009

67.050

01.09.2012

SM SR EN 14152:2011

793 – ST din 19.12.2011

SMV EN 14322:2009

79.060.01

15.06.2012

SM SR EN 14322:2011

795 – ST din 29.12.2011

SMV ISO 36:2010

59.080.40

01.09.2012

SM SR ISO 36-11:2011

757 – ST din 12.12.2012

SMV ISO-527-1:2010

83.080.01

01.09.2012

SM SR EN ISO 527-1:2011

757 – ST din 12.12.2012

SMV ISO 527-2:2010

83.080.01

01.09.2012

SM SR EN ISO 527-2:2011

757 – ST din 12.12.2012

SMV ISO 527-3:2010

83.140.10

01.09.2012

SM SR EN ISO 527-3:2011

757 – ST din 12.12.2012

SMV ISO 1924-2:2010

85.060

01.09.2012

SM SR EN ISO 19242:2011

757 – ST din 12.12.2012

SMV ISO 6133:2010

83.060 83.080.01

01.09.2012

SM SR ISO 1924:2011

757 – ST din 12.12.2012

SMV ISO 8510-2:2010

83.180

01.09.2012

SM SR EN ISO 85102:2011

757 – ST din 12.12.2012

SMV ISO 11339:2010

83.180

01.09.2012

SM SR EN ISO 11339:2011

757 – ST din 12.12.2012

SMV ISO/CEI 1:2009

14888-

35.040

01.09.2012

SM SR ISO/CEI 148881:2011

757 – ST din 12.12.2012

SMV ISO/CEI 2:2009

14888-

35.040

01.09.2012

SM SR ISO/CEI 148882:2011

757 – ST din 12.12.2012

SMV ISO/CEI 23026:2009

35.080

01.09.2012

SM SR 23026:2011

ISO/CEI

757 – ST din 12.12.2012

SM GOST 27001:2008

35.040

01.09.2012

SM SR 27001:2011

ISO/CEI

757 – ST din 12.12.2012

SMV ISO/CEI 27002:2009

35.040

01.09.2012

SM SR 27002:2011

ISO/CEI

757 – ST din 12.12.2012

SMV ISO/CEI 90003:2005

01.09.2012

SM SR 90003:2011

ISO/CEI

757 – ST din 12.12.2012

SM SR EN 71-4:2006

03.120.10 35.080 97.200.50

SM SR EN 622-4:2005

79.060.20

SM STB EN 30-1-1:2008

97.040.20

SM GOST 1:2010

EN

50241-

SM GOST 2:2010

EN

50241-

R

ISO/CEI

01.09.2012

SM SR EN 71-4:2011

776 – ST din 15.12.2011

15.06.2012

SM SR EN 622-4:2011

795 – ST din 29.12.2011

01.09.2012

SM SR EN 30-1-1+A2:2012

770 – ST din 14.12.2011

13.320 19.080

01.09.2012

SM SR EN 50241-1:2011

754 – ST din 09.12.2011

13.320 19.080

01.09.2012

SM SR EN 50241-2:2011

754 – ST din 09.12.2011

SM GOST 31193:2008

13.160

01.06.2012

SM SR EN 1032+A1:2011

747 – ST din 08.12.2012

SM GOST 31318:2008

13.160 53.060

01.09.2012

SM SR EN 13490+A1:2011

750 – ST din 08.12.2012

SM GOST ISO 21569:2011

67.050

16.06.2012

SM SR EN ISO 21569:2011

772 – ST din 15.12.2012

SM GOST ISO 21570:2011

67.050

16.06.2012

SM SR EN ISO 21570:2011

772 – ST din 15.12.2012

SM GOST ISO 21571:2011

67.050

16.06.2012

SM SR EN ISO 21571:2011

772 – ST din 15.12.2012

GOST EN 196-7:2002

91.100.10

01.06.2012

SM SR EN 196-7:2011

744 – ST din 07.12.2012

GOST EN 203-1-2002

97.040.20

01.09.2012

--

770 – ST din 14.12.2012

GOST EN 1037-2002

13.110

01.06.2012

SM SR EN 1037+A1:2011

747 – ST din 08.12.2012

GOST EN 690-2004

65.060.25

01.06.2012

SM SR EN 690+A1:2011

737 – ST din 06.12.2012

GOST EN 1837-2002

13.110 91.160.10

01.09.2012

SM SR EN 1837+A1:2011

745 – ST din 08.12.2012

61


1

2

3

4

5

GOST 14048.8-80

73.060.99

01.06.2012

SM GOST 14048.8:2011

735 – ST din 06.12.2012

GOST 14048.13-80

73.060.99

01.06.2012

SM GOST 14048.13:2011

735 – ST din 06.12.2012

GOST 26880.1-86

77.120.60

01.06.2012

SM GOST 26880.1-2011

735 – ST din 06.12.2012

GOST 26880.2-86

77.120.60

01.06.2012

SM GOST 26880.2-2011

735 – ST din 06.12.2012

GOST 27921-88(ISO 286093)

53.100

01.09.2012

SM SR EN ISO 2860:2011

745 – ST din 08.12.2012

GOST ISO 3164-2002

53.100

01.09.2012

SM SR EN ISO 3164:2011

745 – ST din 08.12.2011

GOST ISO 3449-2005

53.100

01.09.2012

SM SR EN ISO 3449:2011

745 – ST din 08.12.2011

GOST ISO 3450-2002

53.100

01.09.2012

SM SR EN ISO 3450:2011

745 – ST din 08.12.2011

GOST ISO 6683-2001

53.100

01.09.2012

SM SR EN ISO 6683:2011

745 – ST din 08.12.2011

62


INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (decembrie 2011) Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ прeдстандарта 1

Pag. Cтр.

Codul CSM Код CSM

Nr. Mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

4

5

SM SR EN 26:2011/A1:2011

91.140.65

A1

770 – ST din 14.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 26:2011/A2:2011

91.140.65

A2

770 – ST din 14.12.2011

Nu se publică

47.080

A2

776 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 89:2011/A1:2011

91.140.65

A1

770 – ST din 14.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 89:2011/A2:2011

91.140.65

A2

770 – ST din 14.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 297+A2:2011/A3:2011

91.140.10

A3

770 – ST din 14.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 297+A2:2011/A4:2011

91.140.10

A4

770 – ST din 14.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 297+A2:2011/A5:2011

91.140.10

A5

770 – ST din 14.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 297+A2:2011/A6:2011

91.140.10

A6

770 – ST din 14.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 461:2011/A1:2011

97.100.20

A1

774 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 613:2011/A1:2011

97.100.20

A1

774 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 656:2011/A1:2011

91.140.10

A1

774 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 1266:2011/A1:2011

91.100.20

A1

774 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 1990:2011/A1:2011

91.010.30

A1

772 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 10216-1:2011/A1:2011

23.040.10 77.140.75

A1

765 – ST din 13.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 10216-3:2011/A1:2011

23.040.10 77.140.75

A1

765 – ST din 13.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 71-5:2006/A2:2011

63


1

2

3

4

5

SM SR EN 10216-4:2011/A1:2011

23.040.10 77.140.75

A1

765 – ST din 13.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 11111-4:2011/A1:2011

59.120.99

A1

747 – ST din 08.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 12067-1:2011/A1:2011

23.060.40 27.060.20

A1

774 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 12864:2011/A3:2011

23.060.40

A3

774 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 13369:2011/A1:2011

91.100.30

A1

763 – ST din 13.12.2011

Nu se publică

SM STB 1311:2008/A2:2011

91.100.15

A2

742 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 6888-1:2011/A1:2011

77.100.30

A1

794 – ST din 28.12.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 12217-1:2011/A1:2011

47.080

A1

771 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 12217-3:2011/A1:2011

47.080

A1

771 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 50241-1:2011/A1:2011

13.320 19.080

A1

754 – ST din 09.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 12864:2011/A3:2011

23.060.40

A3

774 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 297+A2:2011/AC:2011

91.140.65

AC

770 – ST din 14.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 498:2011/AC:2011

97.040.20

AC

774 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 717-2:2011/AC:2011

79.060

AC

736 – ST din 06.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 751-3:2011/AC:2011

21.140 23.040.80

AC

774 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 1992-1-1:2011/AC:2011

91.010.30 91.080.40

AC

733 – ST din 01.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 1992-1-2:2011/AC:2011

13.220.50 91.010.30 91.080.40

AC

733 – ST din 01.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 1992-2:2011/AC:2011

91.010.30 91.080.40 93.040

AC

733 – ST din 01.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 1993-1-1:2011/AC:2011

91.010.30 91.080.10

AC

733 – ST din 01.12.2011

Nu se publică

64


2

3

4

5

SM SR EN 1993-1-2:2011/AC:2011

1

13.220.50 91.010.30 91.080.10

AC

733 – ST din 01.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 1993-1-8:2011/AC:2011

91.010.30

AC

733 – ST din 01.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 10216-5:2011/AC:2011

23.040.10 77.140.75

AC

765 – ST din 13.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 10222-2:2011/AC:2011

77.140.30 77.140.85

AC

765 – ST din 13.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 12434:2011/AC:2011

77.140.30

AC

765 – ST din 13.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 12953-2:2011/AC:2011

27.060.30 27.100

AC

758 – ST din 12.12.2011

Nu se publică

81.100

AC

760 – ST din 13.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 13084-4:2011/AC:2011

91.060.40

AC

772 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 13458-2:2011/AC:2011

23.020.40

AC

751 – ST din 09.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 14122:2011/AC:2011

14122

AC

793 – ST din 19.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 14152:2011/AC:2011

67.050

AC

793 – ST din 19.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 14197-2:2011/AC:2011

23.020.40

AC

758 – ST din 12.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 14197-3:2011/AC:2011

23.020.40

AC

758 – ST din 12.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 14382+A1:2011/AC:2011

23.060.40

AC

758 – ST din 12.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 15033:2011/AC:2011

97.100.20

AC

774 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 7096:2011/AC:2011

13.160 53.100

AC

745 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 12215-8:2011/AC:2011

47.080

AC

771 – ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 15614-4:2011/AC:2011

25.160.10

AC

758 – ST din 12.12.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 21570:2011/AC:2011

67.050

AC

772– ST din 15.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 1787:2011/C91:2011

67.050

C91

793 – ST din 19.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 13035-3+A1:2011/AC:2011

65


2

3

4

5

SM SR EN 50241-1:2011/C91:2011

1

13.320 19.080

C91

754 – ST din 09.12.2011

Nu se publică

SM SR EN 50241-2:2011/C91:2011

13.320 19.080

C91

754 – ST din 09.12.2011

Nu se publică

STANDARDE NAŢIONALE ADOPTATE ÎN LIMBA RUSĂ GOST 10632:2007

79.060.20

1

775-ST din 15.12.2011

Pag. 71

GOST 10635-88

79.060.20

2

742-ST din 15.12.2011

Pag. 75

66


MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ MKC 79.060.20 ГРУППА K23

Изменение № 1 ГОСТ 10632-2007 Плиты древесно-стружечные. Технические условия Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 38 от 25.11.2010) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6030 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: GE, KZ, KG, MD, RU, UA, [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]. Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Пункт 4.4 изложить в новой редакции, дополнить подпунктами - 4.4.1, 4.4.2: «4.4 Качество поверхности плит. 4.4.1 Качество поверхности плит должно соответствовать нормам, указанным в таблице 3. Норма для плит

Дефекты по ГОСТ 27935 шлифованных, сортов: Углубления (выступы) или царапины на пласти

нешлифованных, сортов:

I II I II Не доДопускаются Допускаются на площади не более 5 % пускаютс на 1 м2 поверх- поверхности плиты, глу- биной (высотой), мм, я ности плиты не не более: более двух шт. диаметром до 20 мм и глубиной (высотой) до 0,3 мм или Двух царапин длиной до 200 мм 0,5 0,8

Парафиновые Не допус- Допускаются на 1 м2 поверхности и масляные пятна, каются плиты пятна площадью не более 2 а также пятна от см2 в количестве 1 шт. связующего

Допускаются на площади не более 2 % поверхности плиты

Продолжение см. с. 68

67


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 10632-2007) Продолжение таблицы 3 Дефекты по ГОСТ 27935

Норма для плит шлифованных, сортов: I

нешлифованных, сортов:

П

I

Пылесмоляные Не до Допускаются пятна пускаютс на площади не я более 2 % поверхности пли ты

II Допускаются

Сколы кромок и Допускаются в пределах плюсового отклонения по длине (ширине) плиты выкрашивание углов Дефекты шлифования (недошлифовка, прошлифовка, линейные следы от шлифования, волнистость поверхности)

Не допус- Допускаются каются площадью не более 10 % пло-щади каждой стороны плиты

Не определяют

Отдельные включения частиц коры на пласти плиты размером, мм, не более Отдельные включения крупной стружки на пласти плиты размером, мм: для плит с мелкоструктурной поверхностью

3 10 3 10 Допускаются в количестве 5 шт. на 1 м2 пласти плиты размером, мм:

10-15

16-35

10-15

16-35

для плит с обычной поверхностью Не определяют Посторонние включения

Не допускаются

П р и м е ч а н и е – Допускается для плит с обычной поверхностью не более 5 шт. отдельных включений частиц коры на 1 м2 пласти плиты размером, мм: для I сорта - от 3 до 10; для II сорта - от 10 до 15.

Продолжение см. с 69 68


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 10632-2007) 4.4.2 Дефекты поверхности плит по ГОСТ 27935, не указанные в таблице 3, не допускаются». Пункт 5.2. Таблица 4. Примечание изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и е - Содержание формальдегида действительно для плит с влажностью W = 6,5 %. Для плит с другой влажностью (для диапазона влажности от 5 % до 13 %) значение содержания формальдегида, полученное при испытаниях, необходимо умножить на коэффициент F и полученный результат сравнить с нормой, указанной в таблице. Коэффициент F вычисляют по формуле: F /= - 0,133W+ 1,86 (1)». Приложение А. Таблица А1. Графа «Наименование показателя». Для показателя «Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/мм, (Тн)» исключить обозначение: (Тн). (ИУС№ 11 2011г.)

[BS 12 – 2011]

69


70


79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ MKC 79.060.20 ГРУППА K29

Изменение № 2 ГОСТ 10635-88 Плиты древесно-стружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 38 от 25.11.2010) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6031 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, UA [коды аль-фа-2 по МК (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*. Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Машина испытательная по ГОСТ 28840 с погрешностью измерения нагрузки не более 1 % или другие машины испытательные, обеспечивающие требуемую погрешность измерения»; четвертый абзац изложить в новой редакции: «Радиусы R цилиндрической части опор и ножа должны быть равны соответственно: -для плит толщиной, равной или меньше 6 мм - (5,0 + 0,2) мм и (5,0 + 0,2) мм; -для плит толщиной более 6 мм - (7,5 + 0,2) мм и (15,0 + 0,2) мм»; шестой абзац изложить в новой редакции: «Приспособление с индикатором по ГОСТ 577 или ГОСТ 9696 для измерения прогиба с погрешностью измерения перемещения не более 0,1 мм. Для измерения прогиба можно также использовать другие средства измерения, обеспечивающие требуемую точность». Пункт 3.1. дополнить абзацем: «Если при определении предела прочности при изгибе будет иметь место сильный прогиб образца (более 0,05-/) без его разрушения, то расстояние между опорами должно быть сокращено. При этом в испытаниях необходимо использовать новые образцы, а в протоколе испытаний должно быть указано новое расстояние между опорами». Информационные данные. Пункт 5. Таблица. Дополнить ссылкой и номером раздела: ГОСТ 28840 – 90, Разд. 1. (ИУС № 10 2011г.)

[BS 12 – 2011] 71


72


ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Поправка к ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа В каком месте Пункт 2.5.4. Формула

Напечатано

Должно быть

100

1000

(ИУС №11 2011г.)

[BS 12 – 2011]

73


74


HOTĂRÎRE nr. 0042-M “12” decembrie 2011

mun. Chişinău

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul ultrasonografic DOOPLER diagnostic tip IMAGYNE cu numărul de fabricaţie 0906IM02 şi traductoarele tip L738P numărul de fabricaţie L738P101, tip C360V numărul de fabricaţie C360V031, tip E610P numărul de fabricaţie E610P015 producător EMC Noveko International Inc., Republica Franceză, solicitant Instituţia Medico – Sanitară Publică Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, cu nr. III-0254:2011. A elibera Instituţiei Medico – Sanitară Publică Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0219U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni. 2. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a complexului spectrometric tip ПРОГРЕСС cu numărul de fabricaţie 0201-Б-Г, producător ЗАО НПП «Доза», Federaţia Rusă, solicitant Centrul Naţional de Sănătate Publică, mun. Chişinău efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III complexul spectrometric tip ПРОГРЕСС cu nr. III-0255:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0040UR pentru complexul 75


spectrometric tip ПРОГРЕСС. Se stabileşte în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni. 3. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a aparatului pentru măsurarea volumului respirator (spirograf) tip СМП-21/01-„Р-Д” cu numărul de fabricaţie B08011123, producător НПП «Монитор», Federaţia Rusă, solicitant Î.S. „SPB Constructorul”, mun. Chişinău efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III aparatul pentru măsurarea volumului respirator (spirograf) tip СМП-21/01„Р-Д” cu nr. III-0256:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0041UR pentru aparatul pentru măsurarea volumului respirator (spirograf) tip СМП-21/01-„Р-Д”. Se stabileşte în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

76


HOTĂRÎRE nr. 0043-M “26” decembrie 2011

mun. Chişinău

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi expertiza metrologică a documentelor Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi în rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizatorul hematologic tip MS 9-5 cu numărul de fabricaţie 8H5/3308, 8H5/3228, 8H5/3344, 8G5/3295 producător „Melet Schloesing”, Republica Franceză, solicitant Î.M. „Becor” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0257:2011. A elibera Î.M. „Becor” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0220U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, pH-metrul tip C3010 cu numărul de fabricaţie 99049 producător Consort bvba, Regatul Belgiei, solicitant S.R.L. „ECOCHIMIE”, mun. Chişinău, cu nr. III0258:2011. A elibera S.R.L. „ECOCHIMIE”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0221U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni. 3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul de cîntărit 77


(balanţă electrono-tenzometrică pentru cîntărirea vehiculelor rutiere în mişcare) tip BDA, producător şi solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: 1) De aprobat completările la descrierea de model pentru aparatul de cîntărit (balanţă electronotenzometrică pentru cîntărirea vehiculelor rutiere în mişcare) tip BDA, inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul I–0775:2011 în scopul includerii traductoarelor de forţă tip BM14G şi BM14A, producător ZHONGHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO.LTD (ZEMIC), Republica Populară Chineză.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

78


HOTĂRÎRE nr. 0044 – M “27” decembrie 2011

mun. Chişinău

Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul de apă familia Maddalena tip CD ONE TRP, tip CD SD PLUS, tip DS TRP, tip WMAP producător firma Maddalena SpA, Republica Italiană, solicitant „Servostal” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0790:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 796 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către S.R.L. „Servostal”, mun. Chişinău , pe un termen de 5 ani pînă la 27.12.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de apă familia Maddalena tip CD ONE TRP, tip CD SD PLUS, tip DS TRP, tip WMAP verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 24 luni pentru contoarele de apă rece pînă la DN 150 / caldă pînă la DN 150; - 60 luni (la blocurile locative DN 15 şi DN 20). 2. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 797 pentru contorul de energie termică tip SHARKY 775 producător „Hydrometer GmbH”, Republica Federală Germania, solicitant S.R.L. „Servostal”, mun. Chişinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0787:2011 pe un termen pînă la 18.11.2014. 79


Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 24 luni; - 60 luni – la blocuri locative. 3. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 798 pentru contorul de energie termică tip RAY (modificările RAY 447, RAY 450) producător „Hydrometer GmbH”, Republica Federală Germania, solicitant S.R.L. „Servostal”, mun. Chişinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0753:2011 pe un termen pînă la 24.02.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 24 luni; - 60 luni – la blocuri locative. 4. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 799 pentru contorul static monofazat de energie electrică tip CX1000-3 BASE-REED producător SAGEM, Tunis, solicitant Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chişinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0638:2008 pe un termen pînă la 27.12.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 96 luni. 5. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 800 pentru contorul de inducţie trifazat de energie electrică activă tip MM2000 (modificarea MM2600hf6) producător „LANDIS+GYR A.E.”, Grecia, solicitant Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chişinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0632:2008 pe un termen pînă la 27.12.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 6. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” analizatorul hematologic tip PCE-210 producător „Erma Inc”, Japonia, solicitant Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0791:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 801 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către. Î.M. „GBG-MLD” S.R.L, mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 27.12.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru analizatorul hematologic tip PCE-210 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA 80


NOMENCLATORUL ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE

Situaţia pe trimestrul IV anul 2011

Eliberate de Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Nr. crt.

1

Data înregistră rii avizului

2

Data expirării termenului de valabilitate a avizului

3

Seria, Genul de numărul de activitate înregistrare a avizului şi indicativul de identificare a instituţiei care la eliberat

4

5

Numărul ordinului privind înregistrarea

6

Sortimentul mijloacelor de măsurare (produselor preambalate)

7

1.

06.10.2011 06.10.2014

V/C nr.000205

Vînzare

286– ONM din Contoare de apă rece şi 06.10.2011 caldă

2.

06.10.2011 06.10.2014

V/C nr.000206

Vînzare

286– ONM din Aparate pentru măsurarea 06.10.2011 presiunii arteriale, termometre

3.

21.10.2011 21.10.2014

V/C nr.000207

4.

02.11.2011 02.11.2014

PRMÎV/C nr.000208

5.

11.11.2011 11.11.2014

V/C nr.000209

6.

11.11.2011 11.11.2014

V/C nr.000210

7.

22.11.2011 22.11.2014

RMÎV/C nr.000211

8.

22.11.2011 22.11.2014

RMV/C nr.000212

Vînzare

297– ONM din Aparate pentru măsurarea 21.10.2011 presiunii arteriale

Vînzare

303– ONM din Aparate de cîntărit cu 02.11.2011 funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule electronice) tip CAxxx Producere 314– ONM din Aparate de cîntărit cu , reparare, 11.11.2011 funcţionare neautomată montare, (basculă pod electronică punere în pentru vehicule funcţiune, electronice) tip CAxxx închiriere, vînzare Vînzare 314– ONM din Aparate pentru măsurarea 11.11.2011 presiunii arteriale, termometre Reparare, montare, punere în funcţiune, închiriere, vînzare Reparare, montare, punere în funcţiune, vînzare

320– ONM din Aparate de cîntărit cu 22.11.2011 funcţionare neautomată

320– ONM din Aparate de cîntărit cu 22.11.2011 funcţionare neautomată

81

Note

8 Societatea cu Răspundere Limitată „AQUATEH”, MD2012, mun. Chişinău, str. Alecsandri Vasile, 84(c/f 10011600033188) Societatea cu Răspundere Limitată „3F-FARM”, MD-2004, mun. Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu – Bodoni, 47, ap. (of.) 14 (c/f 1007600068741) FIRMA „LONC” S.R.L., MD-2012, str. Alexandr Puşkin, 24, ap. (of.) 65, mun. Chişinău (c/f 1003600006329) Societatea Comercială „COMSALES GRUP” S.R.L.,MD2072, str. Grenoble, 130, ap.3, mun. Chişinău (c/f 1006600016756) Firma „ELEX-FARMO” S.R.L, MD – 2068, str. Bogdan-Voievod, 2, ap. (of.) 109, mun. Chişinău (c/f 1003600111937)

Firma Comercială de Producţie „URUGULA” S.R.L, MD – 2043, str. Hristo Botev, 29, mun. Chişinău (c/f 1003600161459) S.C. „MELITAX - GRUP” S.R.L, MD – 2015, bd. Decebal, 23/2, ap.131, mun. Chişinău (c/f 1006600049406) Societatea cu Răspundere Limitată „AZ CAS CENTRU”, MD-2075, str. Ginta Latină, 3, ap. (of.) 21, mun. Chişinău (c/f 1006600049406)


9.

29.11.2011 29.11.2014

V/C nr.000213

Vînzare

326– ONM din Aparate pentru măsurarea 29.11.2011 presiunii arteriale, termometre

10.

29.11.2011 29.11.2014

RV/C nr.000214

Reparar e, vînzare

326– ONM din Aparate pentru măsurarea 29.11.2011 presiunii arteriale, termometre

11.

29.11.2011 29.11.2014

V/C nr.000215

Vînzare

326– ONM din Aparate pentru măsurarea 29.11.2011 presiunii arteriale, termometre

12.

29.11.2011 29.11.2014

V/C nr.000216

Vînzare

326– ONM din Aparate pentru măsurarea 29.11.2011 presiunii arteriale, termometre

13.

01.12.2011 01.12.2014

E/C nr.000217

Etalonar 329– ONM din Volmetre, ampermetre, e 01.12.2011 ommetre, megaommetre, aparate combinate

14.

01.12.2011 01.12.2014

V/C nr.000218

Vînzare

329– ONM din 01.12.2011

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

15.

16.12.2011 16.12.2014

V/C nr.000219

Vînzare

349– ONM din 16.12.2011

16.

16.12.2011 16.12.2014

V/C nr.000220

Vînzare

349– ONM din 16.12.2011

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

17.

27.12.2011 27.12.2014

RV/C nr.000221

Reparar e, vînzare

363-ONM din 27.12.2011

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

18.

27.12.2011 27.12.2014

RV/C nr.000222

Vînzare

363-ONM din 27.12.2011

Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată

82

Societatea cu Răspundere Limitată „FARMINA”, MD – 2023, str. Ciocana, 8/1, mun. Chişinău (c/f 1002600010549) Întreprinderea Mixtă „NATUSANA” S.R.L., MD – 2060, bd. Traian, 23/1, ap. (of.) 119, mun. Chişinău (c/f 1006600025657) Societatea Comercială „PAŞCANSĂNĂTATE” S.R.L., str. Uzinelor, 30, or. Anenii Noi (c/f 1004600062586) Societatea cu Răspundere Limitată „ROZMED-PRIM”, MD-4401, str. Halippa P., 8/2, or. Călăraşi (c/f 1003609003033) Secţia de Semnalizare şi Telecomunicaţii Basarabeasca „Filiala Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova, MD6701, str. Depoului, 2, or. Basarabeasca (c/f 1002600001257) Societatea Comercială „LAZARUS” S.R.L., bd. Moscova, 13/4, ap. 103, mun. Chişinău (c/f 1005600017310) Firma „ANDRIATIC” S.R.L., MD2060, bd.Decebal, 68/1, ap.(of.) 34, mun. Chişinău (c/f 1003600136107) Societatea cu Răspundere Limitată „HAHNEMAN”, str. Ion Pelivan, 30, bl.5, ap.51, mun. Chişinău (c/f 1003600114499) Societatea cu Răspundere Limitată „MAIAC-FARM”, MD-2060, bd. Dacia, 26, ap.2, mun. Chişinău (c/f 1003600093442) Firma „TINA” S.R.L., MD-2038, bd. Dacia, 15/1, mun. Chişinău (c/f 1002600007949)


Eliberate de Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi

Nr. crt.

1

Data înregistrării avizului

Data expirării termenului de valabilitate a avizului

Seria, numărul de înregistrare a avizului şi indicativul de identificare a instituţiei care la eliberat

Numărul Sortimentul mijloacelor Genul ordinului de măsurare (produselor de preambalate) activitate privind înregistrarea

1.

2 3 04.10.2011 04.10.2014

4 V/B nr. 005

5 Vînzare

6 005

2.

03.11.2011 03.11.2014

V/B nr. 006

Vînzare

006

3.

14.11.2011 14.11.2014

RMVÎ /B nr.007

007

4.

07.12.2011 07.12.2014

V/B nr. 008

Reparare, montare, punere în funcţiune, vînzare, închiriere Vînzare

008

83

7 tonometre, termometre medicale tonometre, termometre medicale contoare de gaz

Note

8 S.R.L. „Deficitul” mun. Bălţi, str. Independenţei, 12/2 Î.I. „Tudor Draguşciuc” mun. Bălţi, str.31August, 24 S.R.L. „Bălţi-Gaz” mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 43

aparate pentru măsurarea Î.I. „Galea Eugenia” tensiunii arteriale, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 16 balanţe electronice pentru sugari, termometre medicale


C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Cum construiţi un teren de joacă pentru copii? Cum construiţi un teren de joacă pentru copii, care nu doar că este distractiv, ci şi rezonabil de sigur? La această întrebare Vă răspund standardele! Astăzi, există standarde pentru toată Europa. Oricine, care doreşte să construiască un teren de joacă, are acum după ce se ghida, ceva ce reflectă cea mai bună experienţă în domeniu. Acest lucru este deosebit de important pentru producătorii de echipament pentru terenurile de joacă. Multe companii europene de acest fel sunt parteneri importanţi în cadrul activităţii de standardizare. Este mai uşor să vinzi echipament ce aderă la un standard şi, bineînţeles, toţi producătorii cu reputaţie bună doresc ca produsele lor să ofere cât mai multă siguranţă. Cu toate acestea, standardele respective nu afectează tipul, înfăţişarea sau culoarea. Acestea privesc mai mult materialele, înălţimea, acoperirea pământului şi aspecte similare. Este destul de simplu: sfaturi şi recomandări bune. Chiar şi un artist, căruia i se pune sarcina de a proiecta un teren de joacă pentru copii la o şcoală, va considera aceste standarde un ajutor, şi nu o piedică. Ceea ce vrem este să reducem numărul de accidente, nu creativitatea. Organismul Naţional de Standardizare oferă servicii de elaborare şi adoptare de standarde, consultanţă în domeniul standardizării (actualizarea standardelor, formarea setului de standarde necesare pentru producere, aplicarea reglementărilor tehnice şi standardelor conexe) şi alte servicii pe care suntem deschişi să le oferim!

Cu stimă, Echipa INSM

84


ISO 50001 - Managementul energiei Din cauza creşterii preţului la petrol şi a altor mişcări care agită lumea, problema securităţii energetice a devenit o preocupare majoră a cetăţenilor, a responsabililor politici şi a întreprinderilor. Energia cuprinde toate domeniile societăţii, astfel încît insuficienţa ei poate avea consecinţe asupra tuturor domeniilor şi asupra vieţii cotidiene a populaţiilor. Practic, toate aspectele societăţii sunt vizate de conservarea energiei. Cetăţenii trebuie să îşi pondereze consumul casnic, guvernele trebuie să instituie politici şi măsuri de încurajare, iar întreprinderile să îşi reducă consumurile şi să economisească energia. Dacă proprietarul sau antreprenorul nu deţine un control asupra aprovizionării cu energie, el decide utilizarea energiei de care dispune. Şi energia cea mai bine utilizată rămîne cea care nu a fost consumată. Uneori, evitarea în cursul dezbaterilor cu privire la sursele de energii alternative, eficacitatea energetică este adesea desemnată ca fiind „carburantul invizibil”. Pentru energia care trebuie utilizată, este bine să se opteze pentru un amestec de surse de energie alternative şi de energii regenerabile, aceasta ajutînd la limitarea dependenţei de combustibili fosili, deveniţi rari. Preocuparea pentru o eficacitate energetică mai bună, adică implementarea de modalităţi de management al energiei, constituie o prioritate pentru numeroase organizaţii, ţinînd seama de amploarea economiilor de energie şi de reducerile de gaze cu efect de seră (GES) generate. Reducînd consumul global de energie, în mod deosebit, consumul de combustibili fosili, putem îmbunătăţi fiabilitatea şi disponibilitatea energiei, scăzînd costurile de funcţionare. Fiind mai mult decît o simplă problemă de mediu, managementul energiei are şi implicaţii economice şi sociale. Managementul energiei susţine cei trei piloni ai dezvoltării durabile – economia, mediul şi societatea. Instrumente, linii directoare şi resurse Ţinînd seama de importanţa managementului energiei, este indispensabil ca organizaţiile să dispună de instrumente, linii directoare şi resurse care să le ajute să trateze problema în mod eficient. Ele au nevoie, în mod deosebit, de informaţii de bază cu privire la modul de integrare a managementului energiei în structura managementului de ansamblu al organizaţiei lor. Trăim însă într-o economie mondializată, în care pieţele depăşesc frontierele şi reglementările naţionale. Nu la nivelul reglementărilor naţionale vom găsi instrumente şi linii directoare, ci la nivelul standardelor internaţionale, dictate de necesităţile pieţei. Standardele sînt elaborate de organismele care au nevoie de ele, potrivit unui procedeu deschis, bazat pe întrunirea consensului. Ele se aplică în diverse tipuri de organizaţii, funcţionează fără probleme în toate statele şi stabilesc condiţii echitabile de concurenţă, reducînd avantajele industriale şi incompatibilitatea criteriilor. În acest context se situează standardele internaţionale tot mai numeroase, referitoare la sisteme de management, care sînt proiectate ca instrumente pentru îmbunătăţirea eficacităţii şi productivităţii organizaţiilor. Standardele de produs sînt implementate de foarte mult timp, dar domeniul relativ nou al standardelor internaţionale, destinate pentru a gestiona funcţionarea întreprinderii (nu natura producţiei sale), se lărgeşte rapid. Standardele ISO referitoare la sisteme de management al calităţii (seria ISO 9000) şi de management de mediu (seria ISO 14000) au stimulat şi continuă să stimuleze importante ameliorări în domeniul eficienţii în organizaţiile din întreaga lume.

85


Evoluţia standardului ISO 50001 Totul a început cu lansarea lucrărilor de standardizare la ISO 50001, Sisteme de management al energiei. În februarie 2008, Biroul de Management Tehnic al ISO a aprobat înfiinţarea unui nou comitet de proiect, ISO/PC 242, Managementul energiei, bazîndu-se pe cele mai bune practici şi pe standardele naţionale sau regionale existente. ISO 50001 va stabili un cadru de referinţă internaţional pentru ca infrastructurile industriale şi cele comerciale, chiar întreprinderi întregi, să poată gestiona toate aspectele energiei, inclusiv aprovizionarea şi consumul. După doi ani, după patru reuniuni ale comitetului, documentul a ajuns în stadiul de proiect final de standard internaţional (FDIS), publicarea documentului fiind prevăzută pentru trimestrul III al anului 2011. Numeroase state şi organizaţii pregătesc deja programe de instruire şi de lansare pentru ca ISO 50001 să devină, cît mai curînd posibil, extrem de important. Pe de altă parte, propuneri de studii noi, precum şi standarde şi documente de sprijin sînt în faza de pregătire. Mai mulţi factori explică rapiditatea elaborării acestui standard, în primul rînd, necesitatea de a pune capăt dependenţei faţă de resursele limitate de combustibili fosili şi apoi apariţia unui grup alcătuit din experţi şi părţi interesate calificate, care deţin competenţele în doemniul energetic şi au pasiunea de a elabora acest standard. Cînd a fost creat comitetul, acţiunile şi termenele pe care şi le-a fixat, prevăzînd încheierea lucrărilor în 2011, păreau aproape o misiune imposibilă, în mod deosebit, dacă ţinem seama de termenele de vot. Dar, în faţa necesităţii imperative a unui standard internaţional care să furnizeze un instrument de management, care să permită abordarea provocărilor energetice critice şi armonizarea standardelor naţionale tot mai numeroase, procesul de elaborare s-a desfăşurat cu succes, cu termene foarte strînse. Mai multe state şi regiuni ale lumii şi-au elaborat deja propriile standarde de management, inclusiv China, Irlanda, Statele Unite şi Republica Coreea, precum şi Uniunea Europeană, cu standardul EN 16001, Sisteme de management al energiei. Pe plan internaţional, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI) a recunoscut de multă vreme necesitatea pentru industrie a unui răspuns eficace la schimbarea climei şi evitarea proliferării standardelor naţionale de management al energiei, fapt care a favorizat şi cererea ca ISO să studieze posibilitatea elaborării unui standard internaţional de management al energiei. Managementul energiei a fost clasificat de ISO printre cele cinci domenii prioritare ale standardizării internaţionale, întreprinderile industriale fiind, cu siguranţă, primele mari utilizatoare ale unui astfel de standard, întrucît ele sunt cele mai mari consumatoare de energie din lume. ISO 50001 şi cererea globală ISO 50001 ar putea avea un impact asupra a 60% din cererea mondială de energie. Această estimare se bazează pe informaţiile care figurează în International Energy Outlook 2010 (Situaţia Energetică Internaţională 2010) a Administraţiei de Informare privind Energia (Energy Information Administration – EIA) a Statelor Unite la capitolul consacrat cererii mondiale de energie şi perspectivelor economice. Această publicaţie menţionează cifrele din 2007 ale consumului mondial de energie repartizată pe sector. Aflăm astfel, că 7% din consumul mondial de energie se înregistrează în domeniul terţiar (totalitatea întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor care furnizează servicii) şi 51% în domeniul industrial (care 86


grupează producţia, agricultura, exploatarea minieră şi construcţiile). Întrucît standardul ISO 50001 vizează înainte de toate aceste două domenii, iar consumul lor mondial cumulat reprezintă peste 60% din cererea mondială de energie, standardul ar putea avea un impact pozitiv considerabil. Sprijinul furnizat de standardul ISO 50001 Standardul ISO 50001 îşi propune să ofere organizaţiilor şi întreprinderilor strategii referitoare la aspectele tehnice şi la modul de gestionare, care le vor permite să-şi sporească eficacitatea energetică, să reducă costurile şi să-şi îmbunătăţească performanţa de mediu. Standardul va furniza organizaţiilor şi întreprinderilor un cadru recunoscut pentru a include eficacitatea energetică în practicile lor de management. Organizaţiile multinaţionale vor putea dispune de un standard unic, armonizat, pe care să-l implementeze pe toate locaţiile lor, potrivit unei metodologii logice şi coerente, pentru a identifica şi a aplica îmbunătăţirile care trebuie operate. Standardul îşi propune următoarele obiective: · să ajute organizaţiile să utilizeze cît mai judicios resursele existente consumatoare de energie; · să ofere sfaturi în domeniul evaluării comparative, metode de măsurare, de documentare şi de indicare a îmbunătăţirilor în domeniul consumului de energie şi al prevederilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES); · crearea transparenţei şi facilitarea comunicării cu privire la managementul resurselor de energie; · promovarea celor mai bune practici de management al energiei şi consolidarea bunelor comportamente în acest domeniu; · sprijinirea unităţilor de exploatare; · să evalueze şi să stimuleze aplicarea de noi tehnologii cu înalt randament energetic; · furnizarea unui cadru pentru favorizarea eficacităţii energetice. Traducere din: ISO Focus+ vol. 2, nr. 5, mai 2011

87


ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII – FACTOR DE DEZVOLTARE A CIVILIZAŢIEI În Republica Moldova ca şi în multe alte ţări post-sovietice, competitivitatea economiei naţionale şi calitatea vieţii nu s-a dezvoltat în mod semnificativ, comparativ cu ţările dezvoltate. Sînt remarcate bunuri şi servicii de o calitate scăzută, un număr semnificativ de accidente din cauza produselor nesigure, îndeosebi, a produselor alimentare, apariţia periodică a accidentelor industriale ş.a. Să încercăm să privim situaţia detaliat, pentru a identifica problemele fundamentale şi de a identifica soluţii potrivite pentru rezolvarea lor. În ultimele decenii, atunci cînd, în mod activ, se discuta despre sistemele de management al calităţii, accentul se punea pe calitatea produselor şi serviciilor. Astăzi, societatea este îngrijorată şi de multe alte probleme globale, cum ar fi lipsa de resurse, în special, de energie, şomajul, sărăcia, poluarea mediului, diverse boli, un nivel scăzut de trai. Astfel, se cră situaţia că o multitudine de probleme care ţin de unul şi acelaşi subiect sînt abordate în moduri diferite şi anume, concepţia „calităţii ” este sesizată de către societate întrun mod eronat. De aceea, este important de înţeles cum trebuie să fie percepută interacţiunea dintre sistemul de management al calităţii întreprinderii şi calitatea produselor, astfel ca societatea să devină mai receptivă la ideile de calitate şi pentru ca „mediul de afaceri şi calitatea” să devină un tot întreg. Nivelul de progres al societăţii şi dezvoltarea relaţiilor organizatorice Ţinînd cont de faptul că societatea se dezvoltă, acumulează experienţă, şi relaţiile organizatorice n-au rămas în urmă atingînd noi priorităţi şi scopuri, progresul societăţii şi dezvoltarea relaţiilor organizatorice sînt într-o strînsă corelare. Astfel, o societate care tinde spre progres trebuie să ţină cont de: · problemele ce ţin de securitatea produselor şi serviciilor; · calitatea produselor şi serviciilor prin utilizarea standardelor voluntare; · dezvoltarea şi implementarea sistemelor de management. Prin urmare, organizaţiile care se conformează cerinţelor standardelor în domeniu, oferă nu doar calitate produselor, dar şi siguranţă. Iar implementarea sistemului de management în cadrul organizaţiei şi respectarea strictă a cerinţelor sale, oferă posibilitatea de a fabrica produse conform standardelor de calitate. Un sistem de management reprezintă o serie de procese, proceduri, structuri, resurse utilizate de către o organizaţie, cu scopul de a realiza acele sarcini care conduc la atingerea obiectivelor propuse. O organizaţie de succes poate fi percepută ca o „organizaţie de calitate”. Dezvoltarea organizaţiilor în contextul problemelor sociale Practica ne demonstrează faptul că, odată cu dezvoltarea nivelului organizaţiei, apar un şir de avantaje: · reducerea cheltuielilor şi a costurilor de producţie; · creşterea productivităţii; 88


· fabricarea şi realizarea unor produse sigure de o calitate superioară; · respectarea cerinţelor indicate în contractele de afaceri; · competitivitate sporită şi crearea noilor locuri de muncă; · majorarea salariilor, asigurărilor sociale, alocarea la timp a impozitelor de stat, care, prin urmare conduc la creşterea bugetului; · protecţia mediului înconjurător ş.a. Dezvoltarea organizaţiilor nu ar trebui să fie privită ca un scop în sine. În esenţă, aceasta trebuie percepută ca cea mai importantă verigă în întregul lanţ al proceselor de dezvoltare a societăţii şi a civilizaţiei. Organizaţia poate fi considerată una de succes doar atunci cînd obiectivele ei coincid cu obiectivele tuturor părţilor interesate, cu alte cuvinte, cu obiectivele societăţii în care acestea activează. Progresarea, ca atare, este un instrument eficient pentru atingerea scopurilor esenţiale într-o societate. Şi, de aceea, este important de a înţelege, pe deplin, ceea ce vrea societatea, ce nevoi are ea, pentru ca organizaţia să depună eforturi pentru a satisface aceste aşteptări. Un rol important îl are conceptul unei dezvoltări de durată, care presupune luarea deciziilor echilibrate cu privire la problemele economice, sociale şi de mediu astfel, luînd în consideraţie interesele generaţiilor de astăzi şi a celor viitoare. De aceea, în ultimul deceniu se pune accent tot mai mare pe concepţia – responsabilitate socială, astfel a fost elaborat şi adoptat standardul ISO 26000 - Responsabilitatea socială, care ia în considerare interesele tuturor părţilor implicate în acest proces. De aceea, o organizaţie de succes trebuie să ţină cont şi de responsabilitatea socială, iar datorită acestor motivaţii organizaţiile trebuie să tindă spre succes. Motivarea spre progres şi calitate în R. Moldova În R. Moldova ca şi în alte ţări CSI, nivelul de cultură şi civilizaţie încă lasă de dorit. Ca şi în multe alte ţări în Moldova, accentul se pune pe calitatea şi siguranţa produsului, pe dezvoltarea şi respectarea reglementărilor tehnice şi implementarea standardelor în diferite domenii de activitate, cît şi pe protecţia consumatorilor, deşi şi aici există încă foarte multe lucruri de efectuat pentru o mai bună funcţionare a proceselor de producere şi cele de gestionare. În R. Moldova, chiar dacă se vorbeşte despre implementarea sistemelor de management în cadrul întreprinderilor, acest lucru este mai mult formal, deoarece este nevoie încă de mult efort pentru ca aceste sisteme să fie în conformitate cu standardele internaţionale. Putem spune că astăzi procentul implementării sistemului de management ISO 9001 este relativ mai mic în comparaţie cu alte state dezvoltate. De ce se întîmplă acest lucru? Deoarece în cadrul organizaţiilor nu se duce o politică comercială corectă. Astfel, nu sînt prezentate veniturile reale ale organizaţiilor, care duc la neachitarea impozitelor, ulterior sînt reduse locurile de muncă pentru că activitatea organizaţiei nu mai este rentabilă şi, în final, falimentarea acesteia. În astfel de condiţii, nici un întreprinzător nu este motivat să implementeze un sistem de formare continuă a cadrelor, aplicînd noi practici şi sisteme de management. Şi ca urmare la toate acestea, societatea îşi formează o viziune negativă asupra politicii statului, neîncredere în producătorii autohtoni, evitînd procurarea produselor fabricate la noi în ţară. 89


Rolul statului în motivarea spre progres Pentru ca R. Moldova să devină o ţară prosperă, este necesar pentru început să fie dezrădăcinată ideea deficitului şi să fie acceptată ideea unei pieţe saturate. Pentru un viitor prosper, trebuie să acceptăm principiul de dezvoltare şi perfecţionare continuă, iar unul dintre rolurile principale în realizarea acestor priorităţi îl au organizaţiile. Statul, la rîndul său, trebuie să creeze condiţii favorabile pentru dezvoltarea acestora, deoarece numai organizaţiile sînt capabile să rezolve unele problemele naţionale ce ţin de: competitivitate, gestionarea resurselor, formarea bugetului, crearea locurilor de muncă, reducerea sărăciei şi multe altele. Şi doar acea ţară se va considera una prosperă în cadrul căreia organizaţiile vor tinde spre progres. Pentru ca întreprinzătorii, managerii şi personalul organizaţiilor să continue sistematic să se perfecţioneze şi să se conformeze celor mai noi şi reuşite practici, în ţară trebuie să funcţioneze un sistem de motivare, mecanisme de motivare, care ar fi atractive pentru proprietarii şi managerii organizaţiilor. Procesele de îmbunătăţire – sînt unele complexe care, de multe ori, ne provoacă la luarea unor decizii inovatoare, iar pentru susţinerea organizaţiilor în acest proces este nevoie de un ajutor profesional. În acest scop, este oportun să se coordoneze activităţile organizaţiilor existente, să se ofere consultaţii pentru implementarea sistemelor de management necesare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor pe care acestea le oferă. La dezvoltarea organizaţiilor pot contribui şi un şir de procese cum ar fi: introducerea în regulamentele autorităţilor publice centrale a unui punct obligatoriu cu privire la implementarea sistemelor şi proceselor care conduc la îmbunătăţirea activităţii organizaţiei; formarea profesională a conducătorilor de stat în domeniul calităţii; recalificarea, acreditarea şi certificarea profesorilor în domeniul managementului de calitate şi recunoaşterea acestora la nivel internaţional şi european. Cu o astfel de abordare, specialiştii moldoveni vor contribui la prosperarea organizaţiilor naţionale şi la atingerea unui nivel de calitate europeană sau internaţională. Cu respect Echipa INSM

90


C O L E G I U L D E R E D A C Ţ I E:

Preşedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Olesea Patic

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Serghei Ceapa Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Rîbacova Russu Elena

91

Profile for standard.md

Buletinul de Standardizare decembrie 2011  

Buletinul de Standardizare decembrie 2011  

Advertisement