Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

4 - 2011

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2011


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” это официальное периодическое издание национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2011

2


CUPRINS STANDARDIZARE Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate………………………………………………………..…………….…4 Перечень утвержденных молдовы стандартов и предстандартов Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate……………………………………………………………..…..43 Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Indicativele standardelor anulate……………………………………………...………………………………………………........58 Обозначения аннулированных стандартов Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate……………………………...………………………………..60 Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки Modificări aprobate la standarde moldovene…………………………………..……...…………………………………...…........65 Измeнени, я утвержденные к стандартам и молдовы Modificări aprobate la standarde interstatale Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам…………..……………………………...…………..........91 Erate la standarde Moldovene……………………………………………………………………………………………..…………...…..……...91 Поправки, внесенные в стандарты Молдовы

Erate la standarde interstatale…………………………………………………………………………………………….….…....101 поправки, внесенные в межгосударственные стандарты Standarde pentru anulare în anchetă publică martie 2011..........................................................................................................103 Standarde pentru anulare în anchetă publică aprilie 2011..........................................................................................................103 METROLOGIE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0007-M din 01.03.2011……………………………………………………………………………………………………......106 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0008-M din 17.03.2011……………………………………………………………………………………………….……….107 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0009-M din 24.03.2011…………………………………………………………………………………………….……….....108 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0010-M din 30.03.2011………………………………………………………………………………………………………..110 C O M U N I C A T E DE P R E S Ă De ce sînt standardele atît de importante într-o economie de piaţă?...............................................................................................111 Importanţa standardizării în domeniul construcţiilor din lemn…………………………………………………………..…....….112

3


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDIZAREA LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (martie 2011)

01

требования, соответствие, этикетирование (SR EN 934-2:2009, IDT)

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

маркировка

и

SM SR EN 1304:2010 Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produse – Черепица кровельная глиняная и фитинги. Определения и технические условия на продукцию (SR EN 1304:2005, IDT)

01.040.19 SM SR EN 1330-3:2011 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 3: Termeni utilizaţi la examinarea radiografică industrială – Неразрушающий контроль. Терминология. Часть 3: Термины, используемые при промышленном радиографическом контроле (SR EN 1330-3:2001, IDT)

SM SR EN 1504-2:2010 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 2: Системы защитных покрытий для бетона (SR EN 1504-2:2005, IDT)

01.040.77 SM SR EN 523:2010 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate – Обшивка стальная полосовая для предварительно напряженной арматуры. Терминология, требования, контроль качества (SR EN 523:2004, IDT)

SM SR EN 1504-3:2010 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 3: Конструкционный и не конструкционный ремонт (SR EN 1504-3:2006, IDT)

01.040.91 SM SR EN 459-1:2010 Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate – Известь строительная. Часть 1: Определения, требования и критерии соответствия (SR EN 459-1:2001, IDT)

SM SR EN 13279-1:2010 Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii – Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1: Определения и требования (SR EN 13279-1:2009, IDT)

SM SR EN 520+A1:2010 Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări – Листы сухой штукатурки. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 520+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13454-1:2010 Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii – Связующие, композитные связующие и смеси заводского изготовления для шаблонов полов на основе сульфата кальция. Часть 1: Определения и требования (SR EN 13454-1:2005, IDT)

SM SR EN 934-2:2010 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare – Добавки для бетона, строительного раствора и жидкого строительного раствора. Часть 2: Добавки для бетона. Определения, 4


SM SR EN 13956:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici – Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции крыш. Определения и характеристики (SR EN 13956:2006, IDT)

SM SR EN 14190:2010 Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton Definiţii, condiţii şi metode de încercare – Изделия гипсовые под штукатурку, изготовленные из переработанного материала. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 14190:2005, IDT)

SM SR EN 13967:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici – Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые влагостойкие листы, включая листы для гидроизоляции оснований резервуаров. Определения и характеристики (SR EN 13967:2005, IDT)

SM SR EN 14909:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc de etanşare la umiditate Definiţii şi caracteristici – Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые гидроизоляционные прослойки. Определения и характеристики (SR EN 14909:2006, IDT) SM SR EN 15167-1:2010 Zgură granulată de furnal măcinată pentru utilizare în beton, mortar şi pastă. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate – Шлак молотый гранулированный доменный для использования в бетоне, строительном и цементном растворах. Часть 1: Определения, технические требования и критерии соответствия (SR EN 15167-1:2007, IDT)

SM SR EN 13969:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici – Листы гибкие для гидроизоляции. Битумные влагостойкие листы, включая листы для гидроизоляции оснований резервуаров. Определения и характеристики (SR EN 13969:2005, IDT)

SM SR EN 15283-1+A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împîslitură – Плиты гипсовые, армированные волокном. Определения, требования и методы испытаний. Часть 1: Гипсовые плиты с плетеным армированием (SR EN 15283-1+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13970:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici – Листы гибкие для гидроизоляции. Битумные листы, препятствующие проникновение водяного пара. Определения и характеристики (SR EN 13970:2005, IDT)

SM SR EN 15283-2+A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre – Плиты гипсовые, армированные волокном. Определения, требования и методы испытаний. Часть 2: Гипсоволокнистые плиты (SR EN 15283-2+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13984:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici – Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые листы, препятствующие проникновению водяного пара. Определения и характеристики (SR EN 13984:2005, IDT)

01.120 SM SR Ghid ISO 64:2011 Ghid pentru tratarea problemelor de mediu în standardele de produs – Руководство по включению аспектов окружающей среды в стандарты на продукцию (SR Ghid ISO 64:2009, IDT)

SM SR EN 14016-1:2010 Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezită caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe – Вещества вяжущие для магнезитовых стяжек. Каустический магнезит и хлорид магния. Часть 1: Определения, технические требования (SR EN 14016-1:2004, IDT)

03

SM SR EN 14037-1:2010 Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 ºC. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice – Панели потолочные с водоподогревом с температурой воды не более 120°С. Часть 1: Общие технические требования (SR EN 14037-1:2004, IDT)

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

03.020.01 SM SR Ghid ISO 64:2011 Ghid pentru tratarea problemelor de mediu în standardele de produs – Руководство по включению аспектов окружающей среды в стандарты на продукцию (SR Ghid ISO 64:2009, IDT) 5


03.120.20

13

SM SR Ghid ISO/CEI 23:2011 Metode pentru indicarea conformităţii cu standardele în sistemele de certificare de terţă parte – Методы указания соответствия стандартам для систем сертификации третьей стороной (SR Ghid ISO/CEI 23:2006, IDT)

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.20 SM SR EN 12259-4:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic – Системы противопожарные стационарные. Компоненты для спринклерных и водораспылительных систем. Часть 4: Сигнальное устройство с гидравлическим приводом (SR EN 12259-4:2002, IDT)

SM SR Ghid ISO 27:2011 Linii directoare pentru acţiunile corective pe care trebuie să le întreprindă un organism de certificare în caz de utilizare abuzivă a mărcii sale de conformitate – Руководящие указания по проведению корректирующих мероприятий органом по сертификации в случае неправильного применения своего знака соответствия (SR Ghid ISO 27:2006, IDT)

13.060.30

SM SR Ghid ISO/CEI 28:2011 Evaluarea conformităţii. Îndrumări referitoare la un sistem de certificare de terţă parte a produselor – Оценка соответствия. Руководство по системе сертификации продукции третьей стороной (SR Ghid ISO/CEI 28:2007, IDT)

SM SR EN 588-2:2010 Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie – Трубы фиброцементные для канализационных каналов и трубопроводов. Часть 2: Входные и смотровые шахты (SR EN 588-2:2002, IDT)

SM SR Ghid ISO/CEI 53:2011 Evaluarea conformităţii. Îndrumări pentru utilizarea unui sistem de management al calităţii al unei organizaţii în certificarea de produs – Оценка соответствия. Руководство по применению системы менеджмента качества организации при сертификации продукции (SR Ghid ISO/CEI 53:2007, IDT)

SM SR EN 12566-1:2010 Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 1: Fose septice prefabricate – Сооружения очистные малой канализации для использования до 50 РТ. Часть 1: Септические резервуары заводского изготовления (SR EN 12566-1:2002, IDT)

SM SR Ghid ISO/CEI 60:2011 Evaluarea conformităţii. Cod de bună practică – Оценка соответствия. Кодекс установившейся практики (SR Ghid ISO/CEI 60:2007, IDT)

SM SR EN 12566-3+A1:2010 Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere preasamblate şi/sau asamblate în situ – Сооружения очистные малой канализации для использования до 50 РТ. Часть 3: Комплектные и/или собранные на месте бытовые очистные установки (SR EN 12566-3+A1:2009, IDT)

SM SR Ghid ISO/CEI 67:2011 Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor – Оценка соответствия. Основные положения по сертификации продукции (SR Ghid ISO/CEI 67:2006, IDT) SM SR Ghid ISO/CEI 68:2011 Acorduri pentru recunoaşterea şi acceptarea rezultatelor evaluării conformităţii – Соглашения по признанию и принятию результатов оценки соответствия (SR Ghid ISO/CEI 68:2007, IDT)

SM SR EN 12566-4:2010 Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 4: Fose septice asamblate în situ din elemente prefabricate (kit) – Сооружения очистные малой канализации для использования до 50 РТ. Часть 4: Септические резервуары, собираемые на местах из комплектов заводского изготовления (SR EN 12566-4:2008, IDT)

SM SR ISO/TS 22003:2010 Sisteme de management al siguranţei alimentelor Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor – Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов (SR ISO/TS 22003:2007, IDT)

13.060.99 SM SR EN 858-1:2010 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii – Системы сепараторов для легких жидкостей (например, масло и бензин). Часть 1: Принципы проектирования, рабочие характеристики и испытания, маркировка и контроль качества (SR EN 858-1:2002, IDT) 6


13.220.20

SM SR EN 1825-1:2010 Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii – Маслоотделители. Часть 1: Принципы проектирования, рабочие характеристики и испытания, маркировка и контроль качества (SR EN 1825-1:2005, IDT)

SM SR EN 54-2+AC:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare Установки пожарной сигнализации. Часть 2: Приборы приемноконтрольные пожарные (SR EN 54-2+AC:2000, IDT)

13.200 SM SR EN 54-3:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmă la incendiu. Sonerii – Системы пожарной сигнализации. Часть 3: Оповещатели пожарные звуковые. Зонды (SR EN 54-3:2002, IDT)

SM SR EN 1317-5+A1:2010 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a vehiculelor – Системы дорожных ограничителей. Часть 5: Требования к продукции и оценка соответствия для систем автомобильных ограничителей (SR EN 1317-5+A1:2008, IDT)

SM SR EN 54-4+AC:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică – Установки пожарной сигнализации. Часть 4: Устройства електроснабжения (SR EN 54-4+AC:2000, IDT)

13.220.01 SM SR EN 1834-1:2011 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze şi vapori inflamabili – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к проектированию и конструированию двигателей для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1: Двигатели группы II для использования в средах, содержащих горючий газ и пар (SR EN 1834-1:2001, IDT)

SM SR EN 54-5:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale – Системы пожарной сигнализации. Часть 5: Тепловые детекторы. Точечные детекторы (SR EN 54-5:2002, IDT) SM SR EN 54-7:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea – Установки пожарной сигнализации. Часть 7: Сигнализаторы дыма. Точечные сигнализаторы дыма работающие по принципу рассеивания, проникания света или ионизации (SR EN 54-7:2002, IDT)

13.220.10 SM SR EN 12094-7:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2 – Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 7: Требования и методы испытаний форсунок для углекислотных систем (SR EN 12094-7:2002, IDT)

SM SR EN 54-10:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale – Системы пожарной сигнализации. Часть 10: Детекторы пламени. Точечные детекторы (SR EN 54-10:2002, IDT) SM SR EN 54-11:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu Partea 11: Butoane de semnalizare manuală – Системы пожарной сигнализации. Часть 11: Ручные сигнализаторы пожара (SR EN 54-11:2002, IDT)

SR EN 14339:2010 Hidranţi de incendiu subterani – Гидранты пожарные подземные (SR EN 14339:2006, IDT) SM SR EN 14384:2010 Hidranţi de incendiu supraterani – Гидранты пожарные надземные (SR EN 14384:2006, IDT)

SM SR EN 54-12:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează un fascicul optic de lumină – Cистемы пожарной сигнализации. Часть 12: Детекторы дымa. Линейные детекторы с использованием луча света (SR EN 54-12:2003, IDT)

SM SR EN 14604:2010 Dispozitive de alarmă de fum – Cигнальное устойство дымовое (SR EN 14604:2006, IDT)

7


furtunuri plate – Системы пожаротушения стационарные. Системы рукавов. Часть 2: Системы с плоскосворачиваемыми рукавами (SR EN 671-2:2002, IDT)

SM SR EN 54-16:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipament de control şi semnalizare vocală a alarmei – Системы пожарной сигнализации. Часть 16: Контрольная аппаратура и индикаторы голосовой сигнализации (SR EN 54-16:2008, IDT)

SM SR EN 12094-1:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare – Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 1: Требования и методы испытаний электрических автоматических управляющих и задерживающих устройств (SR EN 12094-1:2004, IDT)

SM SR EN 54-17:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit – Системы пожарной сигнализации: Часть 17: Изоляторы короткого замыкания (SR EN 54-17:2006, IDT) SM SR EN 54-18:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire Системы пожарной сигнализации. Часть 18: Устройства ввода/вывода (SR EN 54-18:2006, IDT)

SM SR EN 12094-2:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare – Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 2: Требования и методы испытаний неэлектрических автоматических управляющих и задерживающих устройств (SR EN 12094-2:2004, IDT)

SM SR EN 54-20:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie – Системы пожарной сигнализации. Часть 20: Дымопоглащающие детекторы (SR EN 54-20:2006, IDT) SM SR EN 54-21:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu Partea 21: Echipament de transmitere a alarmei şi a semnalului de defect – Системы пожарной сигнализации. Часть 21: Устройства для передачи сообщений о пожаре и сигнала неисправности (SR EN 54-21:2006, IDT)

SM SR EN 12094-3:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire – Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 3: Требования и методы испытаний устройств ручного включения и остановки (SR EN 12094-3:2004, IDT)

SM SR EN 54-24:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocală. Difuzoare – Системы пожарной сигнализации. Часть 24: Компоненты голосовой сигнализации. Громкоговорители (SR EN 54-24:2008, IDT)

SM SR EN 12094-4:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor – Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 4: Требования и методы испытаний комплектов клапанов контейнеров и их приводов (SR EN 12094-4:2004, IDT)

SM SR EN 54-25:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio – Системы пожарной сигнализации. Часть 25: Компоненты, использующие радиосвязь (SR EN 54-25:2008, IDT)

SM SR EN 12094-5:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Cerinţe şi metode de încercare pentru robinete direcţionale de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor – Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 5: Требования и методы испытаний переключающих клапанов высокого и низкого давления и их приводов (SR EN 12094-5:2006, IDT)

SM SR EN 671-1:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide – Cистемы пожаротушения стационарные. Система рукавов. Часть 1: Барабаны с полужесткими рукавами (SR EN 671-1:2002, IDT) SM SR EN 671-2:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu 8


pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur – Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 13: Требования и методы испытаний обратных клапанов и возвратных задерживающих устройств (SR EN 12094-13:2002, IDT)

SM SR EN 12094-6:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice de scoatere din funcţiune – Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 6: Требования и методы испытаний блокирующих устройств неэлектрического действия (SR EN 12094-6:2006, IDT)

SM SR EN 12101-1:2010 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum – Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 1: Требования к дымозащитным барьерам (SR EN 12101-1:2006, IDT)

SM SR EN 12094-8:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Cerinţe şi metode de încercare pentru racorduri – Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 8: Требования и методы испытаний соединительных устройств (SR EN 12094-8:2006, IDT)

SM SR EN 12101-2:2010 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi – Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 2: Требования к естественным вытяжным вентиляторам дыма и тепла (SR EN 12101-2:2004, IDT)

SM SR EN 12094-9:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu – Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 9: Требования и методы испытаний специальных противопожарных детекторов (SR EN 12094-9:2004, IDT)

SM SR EN 12101-3:2010 Sisteme de control a căldurii şi a fumului. Partea 3: Specificaţii pentru ventilarea fumului şi degajărilor de căldură - Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 3: Требования к механизированным вытяжным вентиляторам дыма и тепла (SR EN 12101-3:2003, IDT)

SM SR EN 12094-10:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate – Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 10: Требования и методы испытаний манометров и выключателей давления (SR EN 12094-10:2004, IDT)

SM SR EN 12259-1+A1:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere – Установки противопожарные стационарные. Компоненты для спринклерных и водораспылительных установок. Часть 1: Спринклерные установки (SR EN 12259-1+A1:2002, IDT) SM SR EN 12259-2:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape hidraulice de alarmare – Установки противопожарные стационарные. Компоненты для спринлерных и водораспылительных установок. Часть 2: Системы клапанов с гидравлической сигнализацией (SR EN 12259-2:2002, IDT)

SM SR EN 12094-11:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cîntărire – Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 11: Требования и методы испытаний механических весов (SR EN 12094-11:2004, IDT)

SM SR EN 12259-3:2010 Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer – Системы противопожарные стационарные. Компоненты для спринклерных и водораспылительных установок. Часть 3: Негидравлические (сухие) системы сигнальных клапанов (SR EN 12259-3:2002, IDT)

SM SR EN 12094-12:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice – Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 12: Требования и методы испытаний пневматических сигнальных устройств

SM SR EN 12259-4:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic – Системы

(SR EN 12094-12:2004, IDT)

SM SR EN 12094-13:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente 9


взрыва и взрывозащита. Часть 2: Основополагающие концепции и методология для подземных выработок (SR EN 1127-2+A1:2008, IDT)

противопожарные стационарные. Компоненты для спринклерных и водораспылительных систем. Часть 4: Сигнальное устройство с гидравлическим приводом (SR EN 12259-4:2002, IDT)

SM SR EN 1834-2:2011 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a conţine gaz de mină şi/sau praf combustibil – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к проектированию и конструированию двигателей для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2: Двигатели группы I для использования в подземных горных разработках, подверженные воздействию рудничного газа и/или горючей пыли (SR EN 1834-2:2003, IDT)

SM SR EN 12259-5:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei – Установки противопожарные стационарные. Компоненты для спринклерных и водораспылительных установок. Часть 5: Детекторы потока воды (SR EN 12259-5:2003, IDT) SM SR EN 12416-1+A2:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare a elementelor componente – Системы противопожарные стационарные. Порошковые системы. Часть 1: Требования и методы испытаний компонентов (SR EN 12416-1+A2:2007, IDT)

SM SR EN 1834-3:2011 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к проектированию и конструированию двигателей для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3: Двигатели группы II для использования в средах, содержащих горючую пыль (SR EN 1834-3:2003, IDT)

SM SR EN 12416-2+A1:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare şi întreţinere – Системы противопожарные стационарные. Порошковые системы. Часть 2: Требования к проектированию и обслуживанию (SR EN 12416-2+A1:2007, IDT) SM SM SR EN 13565-1+A1:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme cu spumă. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru componente – Стационарные системы пожаротушения. Пенные системы. Часть 1. Требования и методы испытания компонентов (SR EN 13565-1+A1:2008, IDT)

SM SR EN 1839:2011 Determinarea limitelor de explozie pentru gaze şi vapori – Определение пределов взрыва газов и паров (SR EN 1839:2004, IDT) SM SR EN 13463-2:2011 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 2 : Protecţie prin carcasă cu restricţie la curgere "fr" – Оборудование неэлектрическое, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2: Защита оболочкой с ограниченным потоком „fr” (SR EN 13463-2:2005, IDT)

13.220.99 SM SR EN 12101-6:2010 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - Kituri – Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 6: Требования к системам перепада давления. Наборы деталей (SR EN 12101-6:2005, IDT)

SM SR EN 13463-3:2011 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 3: Protecţie prin carcasă antideflagrantă „d” – Оборудование неэлектрическое, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3: Защита взрывонепроницаемой оболочкой „d” (SR EN 13463-3:2005, IDT)

SM SR EN 12101-10:2010 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie – Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 10: Энергоснабжение (SR EN 12101-10:2006, IDT)

SM SR EN 13463-5:2011 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 5: Protecţie prin securitate constructivă „c” – Оборудование неэлектрическое, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5: Защита конструкционной безопасностью „c” (SR EN 13463-5:2004, IDT)

13.230 SM SR EN 1127-2+A1:2011 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit – Взрывоопасные среды. Предотвращение 10


SM SR EN 13463-6:2011 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 6: Protecţie prin controlul sursei de aprindere „b” – Оборудование неэлектрическое, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 6: Защита контролем источника воспламенения „b” (SR EN 13463-6:2005, IDT)

17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.200.10 SM SR EN 1434-1:2011 Contoare de energie termică. Partea 1: Prevederi generale – Теплосчетчики. Часть 1: Общие требования (SR EN 1434-1:2007, IDT)

SM SR EN 13463-8:2011 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 8: Protecţie prin imersie într-un lichid „k” – Неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 8: Защита жидкостным погружением „k” (SR EN 13463-8:2004, IDT)

SM SR EN 1434-2:2011 Contoare de energie termică. Partea 2: Prevederi constructive – Теплосчетчики. Часть 2: Требования к конструкции (SR EN 1434-2:2007, IDT)

SM SR EN 13673-2:2011 Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie – Определение максимального давления взрыва и максимального подъема давления газов и паров. Часть 2: Определение максимального подъема давления взрыва (SR EN 13673-2:2006, IDT)

SM SR EN 1434-4:2011 Contoare de energie termică. Partea 4: Încercări în vederea aprobării de model – Теплосчетчики. Часть 4: Испытания с целью утверждения типа (SR EN 1434-4:2007, IDT) SM SR EN 1434-5:2011 Contoare de energie termică. Partea 5: Încercări de verificare iniţială – Теплосчетчики. Часть 5: Первичная поверка (SR EN 1434-5:2007, IDT)

13.260 SM SR EN 61230:2011 Lucrări sub tensiune. Dispozitive portabile de legare la pămînt sau de legare la pămînt şi în scurtcircuit – Работы под напряжением. Оборудование портативное для заземления или для заземления и закорачивания (SR EN 61230:2009, IDT)

SM SR EN 12261:2011 Contoare de gaz . Contoare de gaz cu turbină – Газовые счетчики. Газовые счетчики турбинные (SR EN 12261:2003, IDT) 19

13.320

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ

19.100

SM SR EN 14604:2010 Dispozitive de alarmă de fum – Cигнальное устойство дымовое (SR EN 14604:2006, IDT)

SM SR EN 583-1:2011 Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 1: Principii generale – Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Часть 1: Общие положения (SR EN 583-1:2001, IDT)

SM SR EN 12259-3:2010 Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer – Системы противопожарные стационарные. Компоненты для спринклерных и водораспылительных установок. Часть 3: Негидравлические (сухие) системы сигнальных клапанов (SR EN 12259-3:2002, IDT)

SM SR EN 1330-3:2011 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 3: Termeni utilizaţi la examinarea radiografică industrială – Неразрушающий контроль. Терминология. Часть 3: Термины, используемые при промышленном радиографическом контроле (SR EN 1330-3:2001, IDT)

SM SR EN 12259-4:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic – Системы противопожарные стационарные. Компоненты для спринклерных и водораспылительных систем. Часть 4: Сигнальное устройство с гидравлическим приводом (SR EN 12259-4:2002, IDT)

19.120 SMV EN 932-3+A1:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3: Procedură şi terminologie pentru descriere petrografică simplificată – Испытания для определения общих характеристик заполнителей. Часть 3: Процедура проведения и терминология упрощенного петрографического описания (EN 932-3:1996+A1:2003, IDT) 11


21

benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare – Баки статические термопластмассовые наземные для хранения бытового печного и дизельного топлива, керосина. Баки, изготовленные выдувным формованием из полиэтилена, центробежным литьем из полиэтилена и анионной полимеризацией из полиамида 6. Технические требования и методы испытаний (SR EN 13341:2005, IDT)

SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

21.060.01 SM SR EN 14399-1:2010 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale – Соединения болтовые высокопрочные для предварительного напряжения. Часть 1: Основные технические требования (SR EN 14399-1:2005, IDT)

SM SR EN 13616:2010 Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi – Устройства, предотвращающие перелив в стационарных резервуарах для жидкого нефтяного топлива (SR EN 13616:2004, IDT)

SM SR EN 15048-1:2010 Asamblări cu şuruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale – Конструктивные узлы без предварительного напряжения, соединенные болтами. Часть 1: Общие требования (SR EN 15048-1:2007, IDT)

23.020.30 SM SR EN 286-1:2011 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general – Простые сосуды, работающие под давлением, неподвергнутые пламени, предназначенные для воздуха или азота. Часть 1: Сосуды, работающие под давлением, общего назначения (SR EN 286-1:2001, IDT)

21.060.99 SM SR EN 14566+A1:2010 Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare – Механический крепеж для систем гипсовых плит. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 14566+A1:2010, IDT) (Înlocuieşe SMV EN 14566+A1:2010) 23

SM SR EN 286-3:2011 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 3: Recipiente sub presiune, executate din oţel, destinate echipamentelor pneumatice de frînare şi echipamentelor pneumatice auxiliare ale materialului rulant feroviar – Простые сосуды, работающие под давлением, неподвергнутые пламени, предназначенные для воздуха или азота. Часть 3: Стальные сосуды, работающие под давлением, для пневматического тормозного и вспомогательного пневматического оборудования для подвижного состава железных дорог (SR EN 286-3:2001, IDT)

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.020.01 SM SR EN 13160-1:2010 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale – Системы обнаружения утечки. Часть 1: Общие принципы (SR EN 13160-1:2004, IDT)

SM SR EN 286-4:2011 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 4: Recipiente sub presiune, executate din aliaje de aluminiu, destinate echipamentelor pneumatice de frînare şi echipamentelor pneumatice auxiliare ale materialului rulant feroviar – Простые сосуды, работающие под давлением, неподвергнутые пламени, предназначенные для воздуха или азота. Часть 4: Сосуды, работающие под давлением, из алюминиевых сплавов для пневматического тормозного и вспомогательного пневматического оборудования подвижного состава железных дорог (SR EN 286-4:2001, IDT)

23.020.10 SM SR EN 12285-2:2010 Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa – Резервуары стальные. Часть 2: Горизонтальные цилиндрические одностенные и двухстенные резервуары для подземного хранения горючих и негорючих загрязненных жидкостей (SR EN 12285-2:2005, IDT) SM SR EN 13341:2010 Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a 12


фитинги из чугуна, их соединения и вспомогательные элементы для канализации в здании. Технические требования, методы испытаний и контроль качества (SR EN 877:2004, IDT)

23.040.10 SM SR EN 877:2010 Tuburi şi racorduri din fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apei din clădiri. Cerinţe, metode de încercare şi asigurarea calităţii – Трубы и фитинги из чугуна, их соединения и вспомогательные элементы для канализации в здании. Технические требования, методы испытаний и контроль качества (SR EN 877:2004, IDT)

SM SR EN 10224:2010 Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare – Трубы и фитинги из нелегированной стали для транспортировки водных жидкостей, включая воду питьевую. Технические условия поставки (SR EN 10224:2003, IDT)

SM SR EN 10224:2010 Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare – Трубы и фитинги из нелегированной стали для транспортировки водных жидкостей, включая воду питьевую. Технические условия поставки (SR EN 10224:2003, IDT)

SM SR EN 1124-1:2010 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate – Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 1: Требования, испытания, контроль качества (SR EN 1124-1:2002, IDT)

SM SR EN 10312:2010 Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare – Трубы сварные нержавеющие для подачи водных жидкостей, включая питьевую воду. Технические условия поставки (SR EN 10312:2003, IDT)

23.040.50 SM SR EN 295-10:2010 Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 10: Cerinţe de performanţă – Трубы глиняные глазурованные и фитинги и соединения трубопроводные для дренажных и канализационных систем. Часть 10: Технические требования (SR EN 295-10:2006, IDT)

SM SR EN 1123-1:2010 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate – Трубы и фитинги, оцинкованные горячим способом с соединением враструб, сваренные продольным швом для сточных вод. Часть 1: Требования, испытания, контроль качества (SR EN 1123-1:2002, IDT)

SM SR EN 1916:2010 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat – Трубы и фитинги из неармированного бетона, сталефибробетона и железобетона (SR EN 1916:2003, IDT)

SM SR EN 1124-1:2010 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate – Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 1: Требования, испытания, контроль качества (SR EN 1124-1:2002, IDT)

23.040.60 SM SR EN 1123-1:2010 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate – Трубы и фитинги, оцинкованные горячим способом с соединением враструб, сваренные продольным швом для сточных вод. Часть 1: Требования, испытания, контроль качества (SR EN 1123-1:2002, IDT)

23.040.15 SM SR EN 1057+A1:2010 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire – Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для воды и газа используемые в очистных и отопительных сооружениях (SR EN 1057+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1124-1:2010 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate – Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 1: Требования, испытания, контроль качества (SR EN 1124-1:2002, IDT)

23.040.40 SM SR EN 877:2010 Tuburi şi racorduri din fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apei din clădiri. Cerinţe, metode de încercare şi asigurarea calităţii – Трубы и 13


23.040.99

SM SR EN 10311:2010 Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase inclusiv a apei potabile – Узлы для соединения стальных труб и фитинги для подачи воды и других водных жидкостей (SR EN 10311:2005, IDT)

SM SR EN 13160-1:2010 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale – Системы обнаружения утечки. Часть 1: Общие принципы (SR EN 13160-1:2004, IDT)

23.040.70

23.060.40

SM SR EN 14800:2010 Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi – Комплекты металлических шлангов гофрированные, защищенные от коррозии, предназначенные для подсоединения бытовых приборов, работающих на газообразном топливе (SR EN 14800:2007, IDT)

SM SR EN 15069:2010 Racorduri cu conexiune de securitate pentru furtunuri flexibile metalice utilizate la conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi – Безопасность газовых соединительных клапанов для металлических рукавов для присоединения бытовых приборов, работающих на газовом топливе (SR EN 15069:2008, IDT)

23.040.80 23.060.99

SM SR EN 681-1:2010 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat – Уплотнения эластомерные. Требования к материалу для уплотнений соединений водопроводных и дренажных труб. Часть 1: Вулканизированный каучук (SR EN 681-1:2002, IDT)

SM SR EN 12380:2010 Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii – Клапаны доступа воздуха для дренажных систем. Требования, методы испытаний и оценка соответствия (SR EN 12380:2003, IDT) 23.120

SM SR EN 681-2:2010 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici – Уплотнения эластомерные. Требования к материалу для уплотнений соединений водопроводных и дренажных труб. Часть 2: Термопластичные эластомеры (SR EN 681-2:2002, IDT)

SM SR EN 12101-2:2010 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi – Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 2: Требования к естественным вытяжным вентиляторам дыма и тепла (SR EN 12101-2:2004, IDT)

SM SR EN 681-3:2010 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat – Уплотнения эластомерные. Требования к материалу для уплотнений соединений водопроводных и дренажных труб. Часть 3: Пористые материалы из вулканизированного каучука (SR EN 681-3:2002, IDT)

SM SR EN 12101-3:2010 Sisteme de control a căldurii şi a fumului. Partea 3: Specificaţii pentru ventilarea fumului şi degajărilor de căldură – Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 3: Требования к механизированным вытяжным вентиляторам дыма и тепла (SR EN 12101-3:2003, IDT) 25

SM SR EN 681-4:2010 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat – Уплотнения эластомерные . Требования к материалу для уплотнений соединений водопроводных и дренажных труб. Часть 4: Литые полиуретановые уплотнительные элементы (SR EN 681-4:2002, IDT)

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.040.40 SM SR EN 1123-1:2010 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate – Трубы и фитинги, оцинкованные горячим способом с соединением враструб, сваренные продольным швом для сточных вод. Часть 1: Требования, испытания, контроль качества 14


(SR EN 1123-1:2002, IDT) SM SR EN 1124-1:2010 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate – Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 1: Требования, испытания, контроль качества (SR EN 1124-1:2002, IDT)

проектированию и конструированию двигателей для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3: Двигатели группы II для использования в средах, содержащих горючую пыль (SR EN 1834-3:2003, IDT)

25.160.20

SM SR EN 50160:2011 Caracteristici ale tensiunii în reţelele electrice publice – Характеристики напряжения в общественных сетях электроснабжения (SR EN 50160:2007, IDT)

29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020

SM SR EN 13479:2010 Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice – Материалы для сварки. Основной стандартный продукт для присадочных металлов и флюсов для сварки плавлением металлических материалов (SR EN 13479:2005, IDT)

SM SR EN 60059:2011 Caracteristici ale curenţilor standardizaţi de CEI – Стандартные характеристики тока по МЭК (SR EN 60059:2002, IDT)

27

29.180

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

SM SR EN 61558-1:2011 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare, bobinelor de reactanţă şi produselor similare. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări – Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 1: Общие требования и испытания (SR EN 61558-1:2006, IDT)

27.020 SM SR EN 1834-1:2011 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze şi vapori inflamabili – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к проектированию и конструированию двигателей для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1: Двигатели группы II для использования в средах, содержащих горючий газ и пар (SR EN 1834-1:2001, IDT

29.240.20 SM SR EN 12843:2010 Produse prefabricate de beton. Stîlpi – Изделия из сборного бетона. Мачты и столбы (SR EN 12843:2005, IDT) SM SR EN 61230:2011 Lucrări sub tensiune. Dispozitive portabile de legare la pămînt sau de legare la pămînt şi în scurtcircuit – Работы под напряжением. Оборудование портативное для заземления или для заземления и закорачивания (SR EN 61230:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61230:2010)

SM SR EN 1834-2:2011 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a conţine gaz de mină şi/sau praf combustibil – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к проектированию и конструированию двигателей для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2: Двигатели группы I для использования в подземных горных разработках, подверженные воздействию рудничного газа и/или горючей пыли (SR EN 1834-2:2003, IDT)

29.260.20 SM SR EN 1127-1:2011 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie – Взрывоопасные среды. Предотвращение взрыва и взрывозащита. Часть 1: Основополагающие концепции и методология (SR EN 1127-1:2008, IDT)

SM SR EN 1834-3:2011 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к

SM SR EN 13160-1:2010 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale – Системы обнаружения утечки. Часть 1: Общие принципы (SR EN 13160-1:2004, IDT) 15


utilizarea la construcţia de căi ferate – Геотекстиль и связанные с ним изделия. Характеристики, необходимые для применения в строительстве железных дорог (SR EN 13250:2001, IDT)

29.260.99 SM SR EN 61230:2011 Lucrări sub tensiune. Dispozitive portabile de legare la pămînt sau de legare la pămînt şi în scurtcircuit – Работы под напряжением. Оборудование портативное для заземления или для заземления и закорачивания (SR EN 61230:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61230:2010) 53

SM SR EN 13251:2010 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere – Геотекстиль и связанные с ним изделия. Характеристики, необходимые для применения при земляных работах, в грунтовых основаниях и удерживающих сооружениях (SR EN 13251:2001, IDT)

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SM SR EN 13252:2010 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj – Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Характеристики, обязательные для применения в дренажных системах (SR EN 13252:2001, IDT)

53.060 SM SR EN 1755+A1:2011 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenţa gazelor, ceţii, vaporilor şi prafului – Безопасность промышленных грузовых тележек. Работа в потенциально взрывоопасных средах. Использование в средах с огнеопасными газами, парами, туманом и пылью (SR EN 1755+A1:2009, IDT) 59

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХТИЛИЬНОГО КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

SM SR EN 13253:2010 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control a eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri) – Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Характеристики, обязательные для применения при работах по защите от эрозии (береговая защита) (SR EN 13253:2001, IDT)

И

SM SR EN 13254:2010 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje – Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Характеристики, обязательные для применения в строительстве водоемов и дамб (SR EN 13254:2001, IDT)

59.080.60 SM SR EN 14041:2010 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale – Покрытия напольные эластичные, текстильные и многослойные. Основные характеристики (SR EN 14041:2004, IDT)

SM SR EN 13255:2010 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale – Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Характеристики, обязательные для применения в строительстве каналов (SR EN 13255:2001, IDT)

59.080.70 SM SR EN 13265:2010 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizare în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide – Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Требования для применения в проектах по локализации жидких отходов (SR EN 13265:2003, IDT)

SM SR EN 13257:2010 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deşeurilor solide – Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Характеристики, обязательные для применения при захоронении твердых отходов (SR EN 13257:2001, IDT)

SM SR EN 13249:2010 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură) – Геотекстиль и связанные с ним изделия. Характеристики, необходимые для применения в строительстве дорог и других транспортных зон (за исключением железных дорог и асфальтового рабочего слоя дорожных покрытий) (SR EN 13249:2001, IDT)

SM SR EN 13361:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje – Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения барьеров в строительстве водохранилищ и плотин (SR EN 13361:2005, IDT)

SM SR EN 13250:2010 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru 16


Щелевые полы в постройках для содержания скота (SR EN 12737+A1:2008, IDT)

SM SR EN 13491:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane – Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения в качестве водных барьеров в строительстве туннелей и подземных конструкций (SR EN 13491:2005, IDT)

65.080 SM GOST 2081:2011 Carbamidă. Condiţii tehnice – Карбамид. Технические условия (GOST 2081–2010, IDT)

SM SR EN 13492:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare – Геосинтетические преграды. Требуемые характеристики для строительства отстойников для жидких отходов, перекачивающих станций или для вторичного хранения (SR EN 13492:2005, IDT)

65.120 SM GOST 2081:2011 Carbamidă. Condiţii tehnice – Карбамид. Технические условия (GOST 2081–2010, IDT) 67

SM SR EN 13493:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare – Барьеры геосинтетические. Характеристики, обязательные для строительства мест хранения и утилизации твердых отходов (SR EN 13493:2005, IDT)

67.020 SM SR ISO/TS 22003:2010 Sisteme de management al siguranţei alimentelor Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor – Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов (SR ISO/TS 22003:2007, IDT)

SM SR EN 15381:2010 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice – Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Характеристики, требуемые для использования в дорожных покрытиях и асфальтовых покрытиях (SR EN 15381:2009, IDT)

SM SR ISO/TS 22004:2011 Sisteme de management al siguranţei alimentului. Recomandări de aplicare pentru ISO 22000:2005 – Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Руководство по применению ISO 22000:2005 (SR ISO/TS 22004:2006, IDT)

SM SR EN 15382:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi – Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для использования в транспортной инфраструктуре (SR EN 15382:2009, IDT) 61

67.040 SM SR EN ISO 22005:2010 Trasabilitatea în lanţul alimentar. Principii generale şi cerinţe fundamentale pentru proiectarea şi implementarea sistemului - Прослеживаемость в цепочке пищевых продуктов и кормов. Общие принципы и основные требования к проектированию и внедрению систем (SR EN ISO 22005:2007, IDT)

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

61.020 SM GOST 31410:2011 Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru bărbaţi şi băieţi. Condiţii tehnice generale – Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия (GOST 31410-2009, IDT) 65

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.100.10 SM GOST R 51331:2011 Iaurturi. Condiţii tehnice generale – Йогурты. Общие технические условия (GOST R 51331 – 99, IDT) 67.240

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

SM SR ISO 3972:2011 Analiză senzorială. Metodologie. Metoda de investigare a sensibilităţii gustului – Сенсорный анализ. Методология. Метод исследования вкусовой чувствительности (SR ISO 3972:2007, IDT)

65.040.10 SM SR EN 12737+A1:2010 Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale – Изделия из сборного бетона. 17


SM SR ISO 5496:2011 Analiză senzorială. Metodologie. Iniţierea şi instruirea evaluatorilor pentru detectarea şi recunoaşterea mirosurilor – Сенсорный анализ. Методология. Начальное обучение и тренировки дегустаторов по обнаружению и распознаванию запахов (SR ISO 5496:2008, IDT) 71

кислотой (SR ISO 3771:2000, IDT) SM SR EN ISO 4259:2011 Produse petroliere. Determinarea şi aplicarea valorilor fidelităţii referitoare la metodele de încercare – Нефтепродукты. Определение и применение данных прецизионности в отношении методов испытаний (SR EN ISO 4259:2007, IDT) (Înlocuieşte SM ISO 4259:2010)

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

SM SR EN ISO 6245:2011 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de cenuşă – Нефтепродукты. Определение cодержания золы (SR EN ISO 6245:2003, IDT) Înlocuieşte SM STB ISO 6245:2010

71.060.99 SM GOST 2081:2011 Carbamidă. Condiţii tehnice – Карбамид. Технические условия (GOST 2081–2010, IDT)

SM SR EN 12916:2011 Produse petroliere. Determinarea tipurilor de hidrocarburi aromatice în distilatele medii. Metoda cromatografică de înaltă performanţă în fază lichidă, cu detector refractometric – Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием по коэффициенту рефракции (SR EN 12916:2006, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R EN 12916:2009)

71.080.60 SM SR EN 15376+A1:2011 Carburanţi pentru automobile. Etanol - component de amestec pentru benzină. Cerinţe şi metode de încercare – Топливо для автомобилей. Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Требования и методы испытания (SR EN 15376+A1:2010, IDT) 73

MINE SI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО ИСКОПАЕМЫЕ

И

SM SR EN ISO 12937:2011 Produse petroliere. Determinarea apei. Metoda de titrare coulometrică Karl Fischer – Нефтепродукты. Определение воды. Кулонометрический метод титрования Карла Фишера (SR EN ISO 12937:2001, IDT)

ПОЛЕЗНЫЕ

73.100.01 SM SR EN 1127-2+A1:2011 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit – Взрывоопасные среды. Предотвращение взрыва и взрывозащита. Часть 2: Основополагающие концепции и методология для подземных выработок (SR EN 1127-2+A1:2008, IDT)

SM SR EN 15376+A1:2011 Carburanţi pentru automobile. Etanol - component de amestec pentru benzină. Cerinţe şi metode de încercare – Топливо для автомобилей. Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Требования и методы испытания (SR EN 15376+A1:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 15376+A1:2010)

73.100.30 SM SR EN 1710+A1:2011 Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane – Оборудование и компоненты, предназначенные для использования в потенционально взрывоопасных средах подземных шахт (SR EN 1710+A1:2008, IDT)

SM SR EN 15553:2011 Produse petroliere şi produse înrudite. Determinarea tipurilor de hidrocarburi. Metoda prin adsorbţie în prezenţa unui indicator fluorescent – Нефтепродукты и связанные с ними материалы. Определение типов углеводорода. Метод абсорбции флуоресцентного индикатора (SR EN 15553:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 15553:2009)

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

SM SR EN ISO 20846:2011 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf din carburanţii pentru automobile. Metoda prin fluorescenţă în ultraviolet – Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод ультрафиолетовой флуоресценции (Înlocuieşte SM GOST R EN ISO 20846:2009) (SR EN ISO 20846:2004, IDT)

75.080 SM SR ISO 3771:2011 Produse petroliere. Determinarea cifrei de bazicitate. Metoda de titrare potenţiometrică cu acid percloric – Нефтепродукты. Определение щелочного числа. Метод потенциометрического титрования хлорной 18


(SR EN ISO 5165:2001, IDT) (Înlocuieşte SM EN STB ISO 6245 )

SM SR EN ISO 20847:2011 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf din carburanţii pentru automobile. Spectrometrie de fluorescenţă de raze X dispersivă de energie – Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия с рассеянием энергии (SR EN ISO 20847:2004, IDT) Înlocuieşte SMV EN ISO 20847:2009

SM SR EN ISO 12156-1:2011 Carburant diesel. Evaluarea puterii de lubrifiere pe un banc alternativ de înaltă frecvenţă (HFRR). Partea 1: Metodă de încercare – Топливо дизельное. Оценка смазывающей способности на стенде с возвратно-поступательным движением высокой частоты (HFRR). Часть 1. Метод испытания (SR EN ISO 12156-1:2007, IDT) Înlocuieşte SMV EN ISO 12156-1:2009

SM SR EN ISO 20884:2011 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf din carburanţii pentru automobile. Metoda prin spectrometrie de fluorescenţă de raze X dispersivă de lungime de undă Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия с рассеянием длины волн (SR EN ISO 20884:2004, IDT) Înlocuieşte SMV ISO 20884:2009

SM SR EN ISO 12205:2011 Produse petroliere. Determinarea stabilităţii la oxidare a combustibililor de distilare medie – Нефтепродукты. Определение стойкости к окислению среднедистиллятных топлив (SR EN ISO 12205:1999, IDT) Înlocuieşte SM GOST R EN ISO 12205:2009 SM SR EN 12662:2011 Produse petroliere lichide. Determinarea contaminării distilatelor medii – Нефтепродукты жидкие. Определение загрязнения средних дистиллятов (SR EN 12662:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12662:2009)

75.160.20 SM SR EN 116:2011 Combustibili pentru motoare diesel şi instalaţii de încălzire de uz casnic. Determinarea temperaturii limită de filtrabilitate – Топливо дизельное и бытовое. Определение предельного значения температуры фильтруемости (SR EN 116:2002, IDT) (Înlocuieşte SM STB EN 116:2009)

SM SR EN 13016-1:2011 Produse petroliere lichide. Presiune de vapori. Partea 1: Determinarea presiunii de vapori saturaţi cu aer (PVSA) şi a presiunii de vapori uscaţi echivalente (PVUE) prin calcul – Нефтепродукты жидкие. Давление пара. Часть 1. Определение давления пара, насыщенного воздухом и вычисленный эквивалент давления сухого пара (SR EN 13016-1:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13016-1:2009)

SM SR EN ISO 4264:2011 Produse petroliere. Calculul indicelui cetanic al distilatelor medii prin ecuaţia cu patru variabile – Нефтепродукты. Расчет цетанового индекса средних дистиллятов по уравнению с четырьмя переменными (SR EN ISO 4264:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 4264:2010)

SM SR EN 15376+A1:2011 Carburanţi pentru automobile. Etanol - component de amestec pentru benzină. Cerinţe şi metode de încercare – Топливо для автомобилей. Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Требования и методы испытания (SR EN 15376+A1:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 15376+A1:2010)

SM SR EN ISO 5163:2011 Produse petroliere. Determinarea caracteristicilor antidetonante ale carburanţilor pentru motoare de automobil şi avion. Metoda Motor – Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик топлива для автомобильных и авиационных двигателей. Моторный метод (SR EN ISO 5163:2006, IDT) (Înlocuieşte SM STB ISO 5163:2009)

SM SR EN ISO 20846:2011 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf din carburanţii pentru automobile. Metoda prin fluorescenţă în ultraviolet – Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод ультрафиолетовой флуоресценции (SR EN ISO 20846:2004, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R EN ISO 20846:2009)

SM SR EN ISO 5164:2011 Produse petroliere. Determinarea caracteristicilor antidetonante ale carburanţilor pentru motoare de automobil. Metoda Research – Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик автомобильных топлив. Исследовательский метод (SR EN ISO 5164:2006, IDT) (Înlocuieşte SM STB ISO 5164:2009)

SM SR EN ISO 20847:2011 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf din carburanţii pentru automobile. Spectrometrie de fluorescenţă de raze X dispersivă de energie – Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия с рассеянием энергии (SR EN ISO 20847:2004, IDT) Înlocuieşte SMV EN ISO 20847:2009

SM SR EN ISO 5165:2011 Produse petroliere. Determinarea calităţii de inflamabilitate a carburanţilor pentru motoare diesel. Metoda cetan Нефтепродукты. Определение качества воспламеняемости дизельных топлив. Цетановый метод 19


SM SR EN ISO 20884:2011 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf din carburanţii pentru automobile. Metoda prin spectrometrie de fluorescenţă de raze X dispersivă de lungime de undă Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия с рассеянием длины волн (SR EN ISO 20884:2004, IDT) Înlocuieşte SMV ISO 20884:2009

casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant – Топливозаправочные станции. Часть 2: Требования безопасности к конструкции и работе безопасных прерывателей, используемых в распределительных устройствах (SR EN 13617-2:2005, IDT) SM SR EN 13617-3:2011 Staţii de combustibil. Partea 3: Condiţii de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor de securitate – Топливозаправочные станции. Часть 3: Требования безопасности к конструкции и работе отсечных клапанов (SR EN 13617-3:2005, IDT)

75.160.30 SM SR EN 13673-2:2011 Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie – Определение максимального давления взрыва и максимального подъема давления газов и паров. Часть 2: Определение максимального подъема давления взрыва (SR EN 13673-2:2006, IDT)

77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.140.01 SM SR EN 40-5:2010 Stîlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stîlpi de oţel – Столбы фонарные. Часть 5: Требования к стальным фонарным столбам (SR EN 40-5:2002, IDT)

75.180.30 SMV ISO 91-1:2011 Tabele de măsurare a petrolului. Partea 1: Tabele bazate pe temperaturi de referinţă de 15 oC şi 60 oF – Таблицы измерений параметров нефти. Часть 1: Таблицы, основанные на исходных температурах 15 °С и 60 °F (ISO 91-1:1992, IDT)

SM SR EN 10025-1:2010 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare – Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 1: Общие технические условия поставки (SR EN 10025-1:2005, IDT)

75.200 77.140.30 SM SR EN 13012:2011 Staţii de carburant. Construcţia şi performanţele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de carburant – Топливозаправочные станции. Конструкция и рабочие характеристики форсунок, используемых в заправочных колонках (SR EN 13012:2003, IDT)

SM SR EN 10207:2011 Oţeluri pentru recipiente sub presiune. Condiţii tehnice de livrare pentru table, benzi şi bare – Стали для простых сосудов, работающих под давлением. Технические условия поставки на листы, полосы и прутки (SR EN 10207:2005, IDT) 77.140.50

SM SR EN 13616:2010 Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi – Устройства, предотвращающие перелив в стационарных резервуарах для жидкого нефтяного топлива (SR EN 13616:2004, IDT)

SM SR EN 10025-1:2010 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare – Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 1: Общие технические условия поставки (SR EN 10025-1:2005, IDT)

SM SR EN 13617-1+A1:2011 Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă – Топливозаправочные станции. Часть 1: Требования безопасности к конструкции и работе дозировочных насосов, распределительных устройств и дистанционных насосных агрегатов (SR EN 13617-1+A1:2009, IDT)

SM SR EN 14782:2010 Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe – Листы металлические свободно опирающиеся для кровли, наружной и внутренней облицовки. Технические условия на продукцию и требования (SR EN 14782:2006, IDT)

SM SR EN 13617-2:2011 Staţii de combustibil. Partea 2: Condiţii de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor 20


77.150.01

SM SR EN 14783:2010 Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe – Металлические листы и полосы, полностью подпертые, для кровли, наружной кладки и внутренней прокладки. Технические условия на продукцию и требования (SR EN 14783:2007, IDT)

SM SR EN 40-6:2010 Stîlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stîlpi de iluminat de aluminiu – Столбы фонарные. Часть 6: Требования к алюминиевым фонарным столбам (SR EN 40-6:2002, IDT) SM SR EN 14782:2010 Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe – Листы металлические свободно опирающиеся для кровли, наружной и внутренней облицовки. Технические условия на продукцию и требования (SR EN 14782:2006, IDT)

77.140.65 SM SR EN 13658-1:2010 Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare – Сетка и профили металлические. Определения, требования и методы испытания. Часть 1: Внутренняя штукатурка (SR EN 13658-1:2005, IDT)

SM SR EN 14783:2010 Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe – Металлические листы и полосы, полностью подпертые, для кровли, наружной кладки и внутренней прокладки. Технические условия на продукцию и требования (SR EN 14783:2007, IDT)

SM SR EN 13658-2:2010 Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare – Сетка и дробь металлические под штукатурку. Определения, требования и методы испытаний. Часть 2: Наружные штукатурные работы (SR EN 13658-2:2005, IDT)

77.150.10

77.140.70

SM SR EN 15088:2010 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcţii. Condiţii tehnice pentru inspecţie şi livrare – Алюминий и алюминиевые сплавы. Конструкционные изделия для строительных работ. Технические требования контроля и поставки (SR EN 15088:2006, IDT)

SM SR EN 14195:2010 Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton Definiţii, condiţii şi metode de încercare – Компоненты металлических рам для систем гипсовых плит под штукатурку. Определения, требования и методы испытания (SR EN 14195:2005, IDT)

79

77.140.75

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

79.040

SM SR EN 523:2010 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate – Обшивка стальная полосовая для предварительно напряженной арматуры. Терминология, требования, контроль качества (SR EN 523:2004, IDT)

SM SR EN 14081-1:2010 Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară sortat după rezistenţă Partea 1: Cerinţe generale – Конструкции деревянные. Лесоматериал строительный с прямоугольным сечением сортированный по прочности. Часть 1: Общие требования (SR EN 14081-1:2006, IDT)

SM SR EN 10210-1:2010 Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare – Профили конструкционные полые горячеформованные из нелегированных и мелкозернистых сталей. Часть 1: Технические условия поставки (SR EN 10210-1:2006, IDT)

79.060.01 SM SR EN 310:2011 Plăci pe bază de lemn. Determinarea modulului de elasticitate la încovoiere şi a rezistenţei la încovoiere – Плиты древесные. Определение модуля упругости при изгибе и прочности на изгиб (SR EN 310:1996, IDT)

SM SR EN 10219-1:2010 Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare – Профили конструкционные полые сварные холодноформованные из нелегированных и мелкозернистых сталей. Часть 1: Технические условия поставки (SR EN 10219-1:2006, IDT)

SMV EN 14322:2011 Plăci pe bază de lemn. Plăci melaminate pentru utilizări interioare. Definiţie, cerinţe şi clasificare – Панели деревянные. Доски с меламинной поверхностью для внутреннего применения. Определения, требования и классификация (EN 14322:2004, IDT) 21


натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 9. Оценка соответствия/Стандарт на продукцию (SR EN 572-9:2004, IDT)

79.060.20 SMV EN 317:2011 Plăci de aşchii şi plăci de fibre. Determinarea umflării în grosime după imersie în apă – Плиты древесностружечные и древесноволокнистые. Определение набухания по толщине после погружения в воду (EN 317:1993, IDT)

SM SR EN 1036-2:2010 Sticlă pentru construcţii. Oglinzi din geam float argintat pentru interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Зеркала из полированного листового стекла с серебряным покрытием для внутренних помещений. Часть 2: Оценка соответствия/ Стандарт на продукцию (SR EN 1036-2:2008, IDT)

SMV EN 622-1:2011 Plăci de fibre. Condiţii. Partea 1: Condiţii generale – Плиты древесноволокнистые. Технические условия. Часть 1: Общие требования (EN 622-1:2003, IDT)

SM SR EN 1051-2:2010 Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Стеклоблоки и стеклянные плитки. Часть 2: Оценка соответствия/Стандарт на продукцию (SR EN 1051-2:2008, IDT)

SM SR EN 622-5:2011 Plăci de fibre. Condiţii. Partea 5: Condiţii pentru plăci obţinute prin procedeul uscat (MDF) – Плиты древесноволокнистые. Технические условия. Часть 5: Требования к плитам, полученным сухим способом (MDF) (SR EN 622-5:2010, IDT)

SM SR EN 1096-4:2010 Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 4: Оценка соответствия/Стандарт на продукцию (SR EN 1096-4:2004, IDT)

79.060.99 SM SR EN 14080:2010 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinţe – Конструкции деревянные. Склеенный лесоматериал из пакетов досок. Требования (SR EN 14080:2005, IDT)

SM SR EN 1748-1-2:2010 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale - Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Специальные основные изделия. Боросиликатное стекло. Часть 1-2: Оценка соответствия/Стандарт на продукцию (SR EN 1747-1-2:2004, IDT)

79.080 SM SR EN 14342+A1:2010 Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare – Настилы и полы деревянные. Характеристика, оценка соответствия и маркировка (SR EN 14342+A1:2008, IDT)

SM SR EN 1863-2:2010 Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calcosodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Термоупрочненное натрий-кальцийсиликатное стекло. Часть 2: Оценка соответствия/Стандарт на продукцию (SR EN 1863-2:2004, IDT)

SM SR EN 14374:2010 Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerinţe – Конструкции деревянные. Ламинированный шпоночный строительный лесоматериал. Требования (SR EN 14374:2005, IDT) SM SR EN 14915:2010 Lambriuri şi placări de lemn masiv Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare – Обшивка и облицовка материалами из массивной древесины хвойных пород. Характеристики, оценка соответствия и маркировка (SR EN 14915:2007, IDT) 81

SM SR EN 12150-2:2010 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло строительное. Закаленное натриево-кальциевосиликатное безопасное стекло. Часть 2: Оценка соответствия/Cтандарт на продукцию (SR EN 12150-2:2004, IDT)

INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

SM SR EN 12337-2:2010 Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calcosodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Химически упрочненное натрийкальций-силикатное стекло. Часть 2: Оценка соответствия/Стандарт на продукцию (SR EN 12337-2:2004, IDT)

81.040.20 SM SR EN 572-9:2010 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silicocalco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Основные изделия из 22


83

SM SR EN 13024-2:2010 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Термически закаленное боросиликатное безопасное стекло. Часть 2: Оценка соответствия/Стандарт на продукцию (SR EN 13024-2:2004, IDT)

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

83.060 SM SR EN 681-1:2010 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat – Уплотнения эластомерные. Требования к материалу для уплотнений соединений водопроводных и дренажных труб. Часть 1: Вулканизированный каучук (SR EN 681-1:2002, IDT)

SM SR EN 14178-2:2010 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază de sticlă silicoalcalino-pămîntoasă . Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Основные изделия из щелочноземельного силикатного стекла. Часть 2: Оценка соответствия/Стандарт на продукцию (SR EN 14178-2:2004, IDT)

83.100

SM SR EN 14179-2:2010 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico - calco - sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Стекло безопасное натрийкальций-силикатное, термически закаленное выдержанное в горячих условиях. Часть 2: Оценка соответствия/Стандарт на продукцию (SR EN 14179-2:2005, IDT)

SM SR EN 14933:2010 Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie – Изоляция тепловая и легковесные продукты наполнения для применения в гражданском строительстве. Продукция заводского изготовления из пенополистирола (XPS). Требования (SR EN 14933:2008, IDT)

SM SR EN 14321-2:2010 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pămîntoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Стекло термически закаленное щелочно-земельное силикатное безопасное. Часть 2: Оценка соответствия/Стандарт на продукцию (SR EN 14321-2:2006, IDT)

SM SR EN 14934:2010 Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS) Specificaţie – Изоляция тепловая и легковесные продукты наполнения для применения в гражданском строительстве. Продукция заводского изготовления из опресованного пенополистирола (XPS). Требования (SR EN 14934:2008, IDT)

SM SR EN 14449:2010 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Ламинированное и ламинированное безопасное стекло. Оценка соответствия/Стандарт на продукцию (SR EN 14449:2005, IDT)

83.140.20 SM SR EN 438-7:2010 Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare – Ламинат декоративный высокого давления (HPL). Пластики листовые на основе термореактивных смол (обычно называемые ламинатом). Часть 7: Плотные пластики и составные панели из пластиков высокого давления для внутренних и наружных стен и отделок потолков (SR EN 438-7:2005, IDT)

81.060.01 SM SR EN 1748-2-2:2010 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Специальные основные изделия. Стеклокерамика. Часть 2-2: Оценка соответствия/Стандарт на продукцию (SR EN 1747-2-2:2004, IDT)

83.140.50

81.080.20

SM SR EN 682:2010 Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transporta gaze şi hidrocarburi fluide – Уплотнения эластомерные. Требования к материалам для уплотнений в трубах и фитингах, используемых для транспортировки газа и углеводородных выделений (SR EN 682:2002, IDT)

SM SR EN 1748-2-2:2010 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs – Стекло в строительстве. Специальные основные изделия. Стеклокерамика. Часть 2-2: Оценка соответствия/Стандарт на продукцию (SR EN 1747-2-2:2004, IDT) 23


SM SR EN 1337-5:2010 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală – Опоры строительных конструкций. Часть 5: Опоры комбинированные в обойме (SR EN 1337-5:2005, IDT)

83.140.99 SM SR EN 13986:2010 Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare – Плиты древесные для строительства. Характеристики, оценка соответствия и маркировка (SR EN 13986:2005, IDT)

SM SR EN 1337-6:2010 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere – Опоры строительных конструкций. Часть 6: Опоры качающиеся (SR EN 1337 - 6:2004, IDT)

83.180 SM SR EN 12860:2010 Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare – Клей на гипсовой основе для гипсовых блоков. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 12860:2003, IDT)

SM SR EN 1337-7:2010 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE – Опоры строительных конструкций. Часть 7: Опоры сферические и цилиндрические из ПТФЭ (SR EN 1337-7:2004, IDT)

SM SR EN 14680:2010 Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii – Клеи для систем безнапорных трубопроводов из термопластичных материалов. Технические условия (SR EN 14680:2006, IDT)

SM SR EN 1337-8:2010 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate – Опоры строительных конструкций. Часть 8: Опоры направляющие и ограничительные (SR EN 1337-8:2008, IDT)

SM SR EN 14814:2010 Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificaţii – Клеи для систем термопластических трубопроводных из материалов для текучих сред под давлением. Технические условия (SR EN 14814:2007, IDT) 87

91.060.10 SM SR EN 845-1+A1:2010 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console – Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть :. Анкерные связи кладки, натяжные скобы, кронштейны и держатели (SR EN 845-1+A1:2008, IDT)

INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

SM SR EN 845-2:2010 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi – Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 2: Перемычки (SR EN 845-2:2004, IDT)

87.060.10 SM SR EN 12878:2010 Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare – Пигменты для строительных материалов на основе цемента и/или извести. Технические условия и методы испытаний (SR EN 12878:2005, IDT) 91

SM SR EN 845-3+A1:2010 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale – Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 3: Армирование горизонтального шва кладки металлической сеткой (SR EN 845-3+A1:2008, IDT)

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

SM SR EN 13830:2010 Faţade cortină. Standard de produs – Стены экранные. Стандарт на продукцию (SR EN 13830:2004, IDT)

91.010.30 SM SR EN 1337-3:2010 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri – Опоры строительных конструкций. Часть 3: Опоры эластомерные (SR EN 1337-3:2005, IDT)

SM SR EN 14782:2010 Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe – Листы металлические свободно опирающиеся для кровли, наружной и внутренней облицовки. Технические условия на продукцию и требования (SR EN 14782:2006, IDT)

SM SR EN 1337-4:2010 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri – Опоры строительных конструкций. Часть 4: Опоры роликовые (SR EN 1337-4:2004, IDT) 24


91.060.30

SM SR EN 14783:2010 Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe – Металлические листы и полосы, полностью подпертые, для кровли, наружной кладки и внутренней прокладки. Технические условия на продукцию и требования (SR EN 14783:2007, IDT)

SM SR EN 1168+A2:2010 Produse prefabricate de beton. Fîşii cu goluri – Изделия железобетонные сборные. Плиты многопустотные (SR EN 1168+A2:2009, IDT) SM SR EN 13964:2010 Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de încercare – Потолки подвесные. Требования и методы испытаний (SR EN 13964:2004, IDT)

91.060.20 SM SR EN 516:2010 Accesorii prefabricate pentru învelitor de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte – Оснащение вспомогательное для кровельных работ. Устройства доступа на крышу. Мостки, ступени и лестницы. (SR EN 516:2006, IDT)

SM SR EN 14716:2010 Plafoane tensionate. Condiţii şi metode de încercare – Натяжные потолки. Требования и методы испытания (SR EN 14716:2005, IDT) 91.060.40

M SR EN 1873:2010 Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare – Изделия вспомогательные заводского изготовления для устройства кровли. Индивидуальные пластмассовые фонари. Технические требования на продукцию и методы испытаний (SR EN 1873:2006, IDT)

SM SR EN 1806:2010 Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramice pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare – Трубы дымовые. Глиняные/керамические дымоходные блоки для одностенных дымовых труб. Требования и методы испытаний (SR EN 1806:2007, IDT)

SM SR EN 14782:2010 Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe – Листы металлические свободно опирающиеся для кровли, наружной и внутренней облицовки. Технические условия на продукцию и требования (SR EN 14782:2006, IDT)

SM SR EN 1856-1:2010 Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum – Трубы дымовые. Требования к металлическим дымовым трубам. Часть 1: Компоненты системы дымовых труб (SR EN 1856-1:2009, IDT) SM SR EN 1457:2010 Coşuri de fum. Canale interioare de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare – Дымоходы. Трубы внутренние керамические. Требования и методы испытаний (SR EN 1457:2003, IDT) . SM SR EN 12446:2010 Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton – Трубы дымовые. Составные части. Элементы внешней бетонной стенки (SR EN 12446:2004, IDT)

SM SR EN 14783:2010 Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe – Металлические листы и полосы, полностью подпертые, для кровли, наружной кладки и внутренней прокладки. Технические условия на продукцию и требования (SR EN 14783:2007, IDT) SM SR EN 14963:2010 Învelitori de acoperiş. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanţi. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare – Покрытия кровли. Сплошные пластмассовые фонари с или без бортиков. Классификация, требования и методы испытаний (SR EN 14963:2007, IDT)

SM SR EN 13063-1+A1:2010 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş – Трубы дымовые. Системные дымовые трубы с глиняными /керамическими внутренними трубами. Часть 1: Требования и методы испытаний стойкости к копоти (SR EN 13063-1+A1:2007, IDT)

SM SR EN 14964:2010 Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiş cu montare discontinuă. Definiţii şi caracteristici – Жесткие подстилающие слои для прерывчатой кровли. Определения и характеристики (SR EN 14964:2007, IDT)

25


SM SR EN 14989-1:2010 Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6 – Трубы дымовые. Требования и методы испытаний металлических дымовых труб и каналов подачи воздуха, независимых от материалов, для отопительных установок закрытого типа. Часть 1: Вертикальные воздуховоды/дымоходы для оборудования типа C6 (SR EN 14989-1:2007, IDT)

SM SR EN 13063-2+A1:2010 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede – Трубы дымовые. Системные дымовые трубы с глиняными /керамическими внутренними трубами. Часть 2: Требования и методы испытаний при влажных условиях (SR EN 13063-2+A1:2007, IDT) SM SR EN 13063-3:2010 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru sisteme canale de aer/gaze de ardere – Трубы дымовые. Системные дымовые трубы с глиняными /керамическими внутренними трубами. Часть 3: Требования и методы испытаний вытяжных вентиляционных системных дымовых труб (SR EN 13063-3:2007, IDT)

SM SR EN 14989-2:2010 Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere şi alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanşe – Трубы дымовые. Требования и методы испытаний металлических дымовых труб и каналов подачи воздуха, независимых от материалов, для отопительных установок закрытого типа. Часть 2: Отводы воздуха и дыма для бытовых установок закрытого типа (SR EN 14989-2:2008, IDT)

SM SR EN 13069:2010 Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare – Трубы дымовые. Глинистые/керамические внешние стенки системных дымовых труб. Требования и методы испытаний (SR EN 13069:2006, IDT)

91.060.50 SM SR EN 1154:2010 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru închidere controlată a uşii. Cerinţe şi metode de încercare – Замки и строительная фурнитура. Устройства для контролируемого закрывания дверей. Требования и методы испытаний (SR EN 1154:2001, IDT)

SM SR EN 13084-5:2010 Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs – Трубы дымовые самонесущие. Часть 5: Материал для кирпичной кладки внутренних труб. Технические условия на продукцию (SR EN 13084-5:2005, IDT)

SM SR EN 13561+A1:2010 Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate – Жалюзи наружные. Требования к рабочим характеристикам, включая безопасность (SR EN 13561+A1:2009, IDT)

SM SR EN 13084-7:2010 Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs a prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel – Трубы дымовые самонесущие. Часть 7: Технические условия стальных цилиндрических заготовок, используемых в одностенных стальных дымоходах и стальных прокладках (SR EN 13084-7:2006, IDT)

91.080.20 SM SR EN 14250:2010 Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată – Конструкции деревянные. Требования к продукции для сборных конструкционных элементов, скрепляемых посредством перфорированных металлических листов (SR EN 14250:2005, IDT)

SM SR EN 13502:2010 Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare – Трубы вытяжные. Требования и методы испытаний глиняных и керамических выходов дымоходов (SR EN 13502:2003, IDT)

SM SR EN 14374:2010 Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerinţe – Конструкции деревянные. Ламинированный шпоночный строительный лесоматериал. Требования (SR EN 14374:2005, IDT)

SM SR EN 14471:2010 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiţii şi metode de încercare – Дымоходы. Система дымоходов с пластмассовыми внутренними трубами. Требования и методы испытаний (SR EN 14471:2006, IDT)

SM SR EN 14545:2010 Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinţe – Деревянные конструкции. Соединительные части. Требования (SR EN 14545:2009, IDT)

26


SM SR EN 1504-2:2010 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 2: Системы защитных покрытий для бетона (SR EN 1504-2:2005, IDT)

SM SR EN 14592:2010 Structuri de lemn. Elemente de fixare. Cerinţe – Деревянные конструкции. Крепежные средства шпоночного типа. Требования (SR EN 14592:2009, IDT) 91.080.30 SM SR EN 845-1+A1:2010 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console – Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 1. Анкерные связи кладки, натяжные скобы, кронштейны и держатели (SR EN 845-1+A1:2008, IDT)

SM SR EN 1504-3:2010 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 3: Конструкционный и не конструкционный ремонт (SR EN 1504-3:2006, IDT)

SM SR EN 845-2:2010 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi – Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 2: Перемычки (SR EN 845-2:2004, IDT) SM SR EN 845-3+A1:2010 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale – Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть: 3 Армирование горизонтального шва кладки металлической сеткой (SR EN 845-3+A1:2008, IDT)

SM SR EN 1504-4:2010 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 4: Lipire structurală – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 4: Монтаж элементов конструкций (SR EN 1504-4:2005, IDT)

SM SR EN 934-2:2010 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare – Добавки для бетона, строительного раствора и жидкого строительного раствора. Часть 2: Добавки для бетона. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование (SR EN 934-2:2009, IDT)

SM SR EN 1504-5:2010 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 5: Нагнетание бетонной смеси (SR EN 1504-5:2005, IDT)

SM SR EN 934-3:2010 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare – Добавки для бетона, строительного раствора и жидкого строительного раствора. Часть 3: Добавки для строительного раствора. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование (SR EN 934-3:2010, IDT)

SM SR EN 1504-6:2010 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 6: Закрепление арматурных стержней (SR EN 1504-6:2007, IDT)

91.080.40

SM SR EN 1504-7:2010 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 7: Защита от коррозии арматуры (SR EN 1504-7:2007, IDT)

SM SR EN 523:2010 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate – Обшивка стальная полосовая для предварительно напряженной арматуры. Терминология, требования, контроль качества (SR EN 523:2004, IDT)

27


91.090

SMV EN 196-9:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 9: Căldura de hidratare. Metoda semiadiabatică – Методы испытаний цемента. Часть 9: Теплота гидратации. Полуадиабатический метод (EN 196-9:2010, IDT)

SM SR EN 12839:2010 Produse prefabricate de beton . Elemente pentru împrejmuiri – Изделия железобетонные сборные. Элементы для изгородей (SR EN 12839:2003, IDT)

SM SR EN 197-1:2010 Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale – Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов (SR EN 197-1:2002, IDT)

SM SR EN 13978-1:2010 Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere Изделия из сборного бетона. Гаражи из сборного бетона. Часть 1: Требования к монолитным армированным гаражам или состоящим из одной секции с комнатными размерами (SR EN 13978-1:2005, IDT)

SM SR EN 197-4:2010 Ciment. Partea 4: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistenţă iniţială mică – Цемент. Часть 4: Состав, технические требования и критерии соответствия для шлакопортландцемента с низкой прочностью в раннем возрасте (SR EN 197-4:2004, IDT)

91.100.10 SMV EN 196-1:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistenţelor mecanice – Методы испытаний цемента. Часть 1: Определение механической прочности (EN 196-1:2005, IDT)

SM SR EN 413-1:2010 Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţie şi criterii de conformitate – Цемент для кладочных растворов. Часть 1: Cостав, технические требования и критерии соответсвия (SR EN 413-1:2004, IDT)

SMV EN 196-2:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimenturilor – Методы испытаний цемента. Часть 2: Химический анализ цемента (EN 196-2:2005, IDT)

SM SR EN 459-1:2010 Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate – Известь строительная. Часть 1: Определения, требования и критерии соответствия (SR EN 459-1:2001, IDT)

SMV EN 196-3+A1:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii – Методы испытаний цемента. Часть 3: Определение времени схватывания и равномерности изменения объема (EN 196-3:2005+A1:2008, IDT) SMV EN 196-5:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 5: Încercarea de puzzolanicitate a cimentului puzzolanic – Методы испытаний цемента. Часть 5: Определение содержания пуццоланов в пуццолановом цементе (EN 196-5:2005, IDT)

SM SR EN 520+A1:2010 Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări – Листы сухой штукатурки. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 520+A1:2010, IDT) SMV EN 932-3+A1:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3: Procedură şi terminologie pentru descriere petrografică simplificată – Испытания для определения общих характеристик заполнителей. Часть 3: Процедура проведения и терминология упрощенного петрографического описания (EN 932-3:1996+A1:2003, IDT)

SMV EN 196-6:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea fineţii – Методы испытаний цемента. Часть 6: Определение тонкости помола (EN 196-6:2010, IDT) SMV EN 196-7:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare şi pregătire a probelor de ciment – Методы испытаний цемента. Часть 7: Методы отбора и подготовки образцов цемента (EN 196-7:2007, IDT)

SMV EN 933-8:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip – Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 8: Оценка мелких частиц. Определение эквивалента песка (EN 933-8:1999, IDT)

SMV EN 196-8:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 8: Căldura de hidratare. Metoda prin dizolvare – Методы испытаний цемента. Часть 8: Теплота гидратации. Метод растворения (EN 196-8:2010, IDT) 28


Caracteristici şi cerinţe – Материалы штукатурные и стяжки для пола. Материалы штукатурные. Характеристики и требования (SR EN 13813:2003, IDT)

SM SR EN 934-5:2010 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare – Добавки для бетона, строительного раствора и жидкого строительного раствора. Часть 5: Добавки для торкрет-бетона. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование (SR EN 934-5:2008, IDT)

SM SR EN 13815:2010 Produse turnate din ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări – Отливки из волокнистого гипса. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 13815:2007, IDT)

SM SR EN 998-1:2010 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire – Требования к строительным растворам для каменной кладки. Часть 1: Строительныe растворы для нанесения внешней и внутренней штукатурки (SR EN 998-1:2004, IDT)

SM SR EN 13915:2010 Panouri prefabricate din plăci de gips-carton cu miez celular de carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercări – Панели гипсокартонные предварительно изготовленные с сердцевиной из ячеистого картона. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 13915:2008, IDT)

SM SR EN 998-2:2010 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie – Требования к строительным растворам для каменной кладки. Часть 2: Строительные растворы кладочные (SR EN 998-2:2004, IDT)

SM SR EN 13950:2010 Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări – Композитные панели из гипсовых плит под штукатурку для тепловой/звуковой изоляции. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 13950:2006, IDT)

SM SR EN 12859:2010 Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare – Блоки гипсовые. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 12859:2008, IDT)

SM SR EN 13963:2010 Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gipscarton Definiţii, condiţii şi metode de încercare – Материалы связующие для заполнения стыков для гипсовых плит. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 13963:2005, IDT)

SM SR EN 12878:2010 Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare – Пигменты для строительных материалов на основе цемента и/или извести. Технические условия и методы испытаний (SR EN 12878:2005, IDT)

SM SR EN 14190:2010 Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton Definiţii, condiţii şi metode de încercare – Изделия гипсовые под штукатурку, изготовленные из переработанного материала. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 14190:2005, IDT)

SM SR EN 13279-1:2010 Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii – Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1: Определения и требования (SR EN 13279-1:2009, IDT)

SM SR EN 14195:2010 Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton Definiţii, condiţii şi metode de încercare – Компоненты металлических рам для систем гипсовых плит под штукатурку. Определения, требования и методы испытания (SR EN 14195:2005, IDT)

SM SR EN 13658-1:2010 Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare – Сетка и профили металлические. Определения, требования и методы испытания. Часть 1: Внутренняя штукатурка (SR EN 13658-1:2005, IDT)

SM SR EN 14209:2010 Cornişe din plăci de gips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare – Карнизы гипсокартонные формованные. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 14209:2006, IDT)

SM SR EN 13658-2:2010 Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare – Сетка и дробь металлические под штукатурку. Определения, требования и методы испытаний. Часть 2: Наружные штукатурные работы (SR EN 13658-2:2005, IDT)

SM SR EN 14216:2010 Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldura de hidratare foarte redusă – Цемент. Состав, технические условия и критерии соответствия специальных низкотермичных цементов (SR EN 14216:2004, IDT)

SM SR EN 13813:2010 Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. 29


SM SR EN 14246:2010 Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare Элементы гипсовые для подвесных потолков. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 14246:2006, IDT)

SM SR EN 771-6:2010 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală – Требования к элементам каменной кладки. Часть 6: Блоки каменные природные (SR EN 771-6:2006, IDT)

SM SR EN 14353+A1:2010 Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare – Профили металлические и специальные используемые в гипсовых плитах под штукатурку. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 14353+A1:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 14353+A1:2010)

SMV EN 932-3+A1:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3: Procedură şi terminologie pentru descriere petrografică simplificată – Испытания для определения общих характеристик заполнителей. Часть 3: Процедура проведения и терминология упрощенного петрографического описания (EN 932-3:1996+A1:2003, IDT)

SM SR EN 14496:2010 Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare – Клеи на основе гипса для тепловой и звуковой изоляции из композитных панелей и штукатурных плит. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 14496:2006 IDT)

SMV EN 933-1+A1:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrică prin cernere – Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 1: Определение гранулометрического состава. Метод просеивания (EN 933-1:1997+A1:2005, IDT)

SM SR EN 14566+A1:2010 Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare – Механический крепеж для систем гипсовых плит. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 14566+A1:2010, IDT) (Înlocuieşte cu SMV EN 14566+A1:2010)

SMV EN 933-8:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip – Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 8: Оценка мелких частиц. Определение эквивалента песка (EN 933-8:1999, IDT)

SM SR EN 14647:2010 Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate – Цемент глиноземистый. Состав, технические условия и критерии соответствия (SR EN 14647:2006, IDT)

SMV EN 1097-2:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărîmare – Испытания для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 2: Методы определения стойкости к размельчению (EN 1097-2:2010, IDT)

SM SR EN 15283-1+A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împîslitură – Плиты гипсовые, армированные волокном. Определения, требования и методы испытаний. Часть 1: Гипсовые плиты с плетеным армированием (SR EN 15283-1+A1:2010, IDT)

SMV EN 1097-3:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinarea masei volumice în vrac şi a porozităţii intergranulare – Испытания для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 3: Определение объемной плотности и пустот (EN 1097-3:1998, IDT)

SM SR EN 15283-2+A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre – Плиты гипсовые, армированные волокном. Определения, требования и методы испытаний. Часть 2: Гипсоволокнистые плиты (SR EN 15283-2+A1:2010, IDT)

SMV EN 1097-5:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea conţinutului de apă prin uscare în etuvă ventilată – Испытания для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 5: Определение содержания воды методом сушки в вентилируемой печи (EN 1097-5:2008, IDT)

91.100.15 SM SR EN 771-2:2010 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico calcare Технические условия для элементов каменной кладки. Элементы каменной кладки силикатные (SR EN 771-2:2003, IDT) 30


SM SR EN 13055-2:2010 Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate – Заполнители легкие. Часть 2: Легкие заполнители для битумных смесей и поверхностных обработок и для обработанных и необработанных слоев (SR EN 13055-2:2004, IDT)

SMV EN 1097-6+A1:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei volumice reale şi a coeficientului de absorbţie a apei – Испытания для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 6: Определение объемной плотности и водопоглощения (EN 1097-6:2000+A1:2005, IDT)

SM SR EN 13084-5:2010 Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. [[Specificaţie de produs – Трубы дымовые самонесущие. Часть 5: Материал для кирпичной кладки внутренних труб. Технические условия на продукцию (SR EN 13084-5:2005, IDT)

SMV EN 1367-2:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Încercarea cu sulfat de magneziu – Испытания для определения термических характеристик и атмосферостойкости заполнителей. Часть 2: Испытание сульфатом магния (EN 1367-2:2009, IDT)

SM SR EN 13139:2010 Agregate pentru mortare строительных растворов (SR EN 13139:2003, IDT)

SM SR EN 1469:2010 Produse de piatră naturală. Placaje pentru pereţi. Condiţii – Изделия из природного камня. Плиты облицовочные. Технические условия. (SR EN 1469:2005, IDT)

Заполнители

для

SM SR EN 13242+A1:2010 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri – Заполнители для несвязанных и гидравлически связанных материалов, применяемых в гражданском и дорожном строительстве (SR EN 13242+A1:2008, IDT)

SM SR EN 12057:2010 Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii – Изделия из природного камня. Модульные плитки. Технические условия (SR EN 12057:2005, IDT)

SM SR EN 13383-1:2010 Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii – Армокамень. Часть 1: Технические условия (SR EN 13383-1:2003, IDT)

SM SR EN 12058:2010 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii – Изделия из природного камня. Плиты для пола и лестниц. Технические условия (SR EN 12058:2005, IDT)

SM SR EN 13450:2010 Agregate pentru balast de cale ferată –Заполнители для балластного слоя железнодорожного полотна (SR EN 13450:2003, IDT)

SM SR EN 12326-1:2010 Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs – Шифер и другие изделия из натурального камня для кровельных покрытий и наружной облицовки стен. Часть 1: Техническая характеристика продукции (SR EN 12326-1:2004, IDT)

SM SR EN 15167-1:2010 Zgură granulată de furnal măcinată pentru utilizare în beton, mortar şi pastă. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate – Шлак молотый гранулированный доменный для использования в бетоне, строительном и цементном растворах. Часть 1: Определения, технические требования и критерии соответствия (SR EN 15167-1:2007, IDT)

SM SR EN 12620+A1:2010 Agregate pentru beton – Заполнители для бетона (SR EN 12620+A1:2008, IDT) SM SR EN 13043:2010 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic – Заполнители для битумных смесей и для обработки поверхности дорог, аэродромов и других зон работы транспорта (SR EN 13043:2003, IDT)

SM SR EN 15285:2010 Piatră aglomerată. Plăci modulare pentru pardoseli şi scări (interioare şi exterioare) – Камень агломерированный. Модульная плитка для полов и лестниц (внутренних и наружных) (SR EN 15285:2008, IDT)

SM SR EN 13055-1:2010 Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment – Заполнители легкие. Часть 1: Легкие заполнители для бетона, строительного раствора и жидкого цементного раствора (SR EN 13055-1:2003, IDT)

91.100.25 SM SR EN 771-1:2010 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă – Требования к элементам каменной кладки. Часть 1: Элементы каменной кладки глиняные (SR EN 771-1:2003, IDT) 31


SM SR EN 1806:2010 Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramice pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare – Трубы дымовые. Глиняные/керамические дымоходные блоки для одностенных дымовых труб. Требования и методы испытаний (SR EN 1806:2007, IDT)

(плотные и пористые наполнители) (SR EN 771-3:2004, IDT) SM SR EN 771-4:2010 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat – Требования к элементам каменной кладки. Часть 4: Блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения (SR EN 771-4:2004, IDT)

SM SR EN 14411:2010 Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare – Плитки керамические. Определения, классификация, характеристики и маркировка (SR EN 14411:2007, IDT)

SM SR EN 771-5:2010 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială – Требования к элементы каменной кладки.. Часть 5. Блоки строительные бетонные (SR EN 771-5:2004, IDT)

91.100.30 SMV CEN/TR 196-4:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 4: Determinarea cantitativă a componentelor – Методы испытаний цемента. Часть 4: Количественное определение компонентов (CEN/TR 196-4:2007, IDT)

SM SR EN 934-3:2010 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare – Добавки для бетона, строительного раствора и жидкого строительного раствора. Часть 3: Добавки для строительного раствора. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование (SR EN 934-3:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV 934-3:2010)

SMV EN 196-10:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 10: Determinarea conţinutului de crom (VI) solubil în apă din ciment – Методы испытаний цемента. Часть 10: Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе (EN 196-10:2006, IDT)

SM SR EN 934-4:2010 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare – Добавки для бетона, строительного раствора и жидкого строительного раствора. Часть 4: Добавки к жидкому строительному раствору для предварительно напряженных арматурных элементов. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование (SR EN 934-4:2009, IDT)

SMV EN 206-1+A1+A2:2011 Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate – Бетон. Часть 1: Технические условия, эксплуатационные характеристики, производство и критерии соответствия (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005, IDT) SM SR EN 450-1+A1:2010 Cenuşă zburătoare pentru beton Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate – Зола летучая для бетона. Часть 1: Определения, технические условия и критерии соответствия (SR EN 450-1+A1:2008, IDT)

SMV EN 1008:2011 Apa de preparare pentru beton. Specificaţii pentru prelevare, încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton – Вода для замеса бетона. Технические требования к отбору образцов, испытаниям и оценке пригодности воды, включая воду, регенерированную при производстве бетона, в качестве воды для замеса бетона (EN 1008:2002, IDT)

SMV EN 450-2:2011 Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 2: Evaluarea conformităţii – Зола летучая для бетона. Часть 2: Оценка соответствия (EN 450-2:2005, IDT) SM SR EN 490:2010 Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse – Черепица и присоединительные части из бетона для устройства кровель и облицовки стен. Требования к изделиям (SM SR EN 490:2005, IDT)

SM SR EN 1168+A2:2010 Produse prefabricate de beton. Fîşii cu goluri – Изделия железобетонные сборные. Плиты многопустотные (SR EN 1168+A2:2009, IDT)

SM SR EN 771-3:2010 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare) – Требования к элементам каменной кладки. Часть 3. Блоки бетонные с наполнителем

SM SR EN 1520:2010 Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă – Элементы сборные армированные из легкого бетона с пористым заполнителем (SR EN 1520:2003, IDT) 32


SMV EN 12350-10:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 10: Beton autocompactant. Metoda de determinare a capacităţii de curgere utilizînd cutia în L – Испытание свежего бетона. Часть 10: Самоуплотняющийся бетон. Испытание L-коробкой (EN 12350-10:2010, IDT)

SMV ISO 1920-3:2011 Încercare pe beton. Partea 3: Pregătirea şi conservarea epruvetelor pentru încercări – Испытание бетона. Часть 3: Приготовление и выдержка испытательных образцов (ISO 1920-3:2004, IDT) SMV EN 12350-1:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 1: Eşantionare – Испытание свежего бетона. Часть 1: Отбор образцов (EN 12350-1:2009, IDT)

SMV EN 12350-11:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 11: Beton autocompactant. Metoda de determinare a rezistenţei la segregare utilizînd site – Испытание свежего бетона. Часть 11: Самоуплотняющийся бетон. Испытание расслоением на сите (EN 12350-11:2010, IDT)

SMV EN 12350-2:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 2: Încercarea de tasare – Испытание свежего бетона. Часть 2: Определение осадки конуса (EN 12350-2:2009, IDT)

SMV EN 12350-12:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 12: Beton autocompactant. Metoda de determinare a capacităţii de curgere cu inelul J – Испытание свежего бетона. Часть 12: Самоуплотняющийся бетон. Испытание J-кольцом (EN 12350-12:2010, IDT)

SMV EN 12350-3:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 3: Încercare Vebe – Испытание свежего бетона. Часть 3: Испытание Вебе (EN 12350-3:2009, IDT)

SMV EN 12390-2:2011 Încercare pe beton întărit. Partea 2: Pregătirea şi păstrarea epruvetelor pentru încercări de rezistenţă – Испытаниe затвердевшего бетона. Часть 2: Изготовление и хранение образцов для испытания на прочность (EN 12390-2:2009, IDT)

SMV EN 12350-4:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 4: Grad de compactare Испытание свежего бетона. Часть 4: Степень уплотняемости (EN 12350-4:2009, IDT) SMV EN 12350-5:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 5: Încercare cu masa de răspîndire – Испытание свежего бетона. Часть 5: Испытаниe на расплыв (EN 12350-5:2009, IDT)

SMV EN 12390-3:2011 Încercare pe beton întărit. Partea 3: Rezistenţa la compresiune a epruvetelor – Испытаниe затвердевшего бетона. Часть 3: Прочность на сжатие образцов для испытания (EN 12390-3:2009, IDT)

SMV EN 12350-6:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 6: Densitate – Испытание свежего бетона. Часть 6: Плотность (EN 12350-6:2009, IDT)

SMV EN 12390-5:2011 Încercare pe beton întărit. Partea 5: Rezistenţa la încovoiere a epruvetelor – Испытание затвердевшего бетона. Часть 5: Прочность на изгиб образцов для испытания (EN 12390-5:2009, IDT)

SMV EN 12350-7:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 7: Conţinut de aer. Metode prin presiune – Испытание свежего бетона. Часть 7: Содержание воздуха. Методы определения под давлением (EN 12350-7:2009, IDT)

SM SR EN 12620+A1:2010 Agregate pentru beton – Заполнители для бетона (SR EN 12620+A1:2008, IDT)

SMV EN 12350-8:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 8: Beton autocompactant. Tasare - Încercarea la răspîndire – Испытание свежего бетона. Часть 8: Самоуплотняющийся бетон. Испытание подвижности осадкой конуса (EN 12350-8:2010, IDT)

SM SR EN 12737+A1:2010 Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale – Изделия из сборного бетона. Щелевые полы в постройках для содержания скота (SR EN 12737+A1:2008, IDT) SM SR EN 12794+A1:2010 Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie – Изделия из сборного бетона. Сваи для фундаментов (SR EN 12794+A1:2007, IDT)

SMV EN 12350-9:2011 Încercare pe beton proaspăt. Partea 9: Beton autocompactant. Metoda de determinare a timpului de curgere cu pîlnia V – Испытание свежего бетона. Часть 9: Самоуплотняющийся бетон. Испытание с применением V-образной воронки (EN 12350-9:2010, IDT) 33


SM SR EN 14889-2:2010 Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiţii, specificaţii şi conformitate – Волокна для бетона. Часть 2: Полимерные волокна. Определения, технические условия и соответствие (SR EN 14889-2:2007, IDT)

SM SR EN 12839:2010 Produse prefabricate de beton . Elemente pentru împrejmuiri – Изделия железобетонные сборные. Элементы для изгородей (SR EN 12839:2003, IDT) SM SR EN 12843:2010 Produse prefabricate de beton. Stîlpi – Изделия из сборного бетона. Мачты и столбы (SR EN 12843:2005, IDT

SM SR EN 14991:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente de fundaţie – Изделия железобетонные сборные. Фундаментные элементы (SR EN 14991:2007, IDT)

SM SR EN 13224+A1:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri – Изделия железобетонные сборные. Элементы ребристого перекрытия (SR EN 13224+A1:2007, IDT)

SM SR EN 14992:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente de pereţi – Изделия железобетонные сборные. Элементы для стен (SR EN 14992:2007, IDT)

SM SR EN 13225:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură – Изделия железобетонные сборные. Линейные элементы конструкции (SR 13225:2005, IDT)

SM SR EN 15037-1:2010 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 1: Grinzi – Изделия железобетонные сборные. Системы перекрытий из балок с заполнением межбалочного пространства блоками. Часть 1: Балки (SR EN 15037-1:2008, IDT)

SM SR EN 13263-1+A1:2010 Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate – Микрокремнезем для бетона. Часть 1: Определения, требования и критерии соответствия (SR EN 13263-1+A1:2009, IDT)

SM SR EN 15435:2010 Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj din beton normal şi uşor. Proprietăţi şi performanţe ale produsului – Изделия бетонные сборные. Блоки опалубки из обычного тяжелого бетона и легкого бетона. Свойства продукции и эксплуатационные характеристики (SR EN 15435:2008, IDT)

SM SR EN 13748-1:2010 Plăci de mosaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior – Плиты бетонно-мозаичные. Часть 1: Бетонно-мозаичные плиты для использования внутри помещений (SR EN 13748-1:2004, IDT)

SM SR EN 15498:2010 Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu aşchii de lemn. Proprietăţi şi performanţe ale produsului – Изделия бетонные сборные. Блоки опалубки из бетона с древесностружечным заполнителем. Свойства продукции и эксплуатационные характеристики (SR EN 15498:2008, IDT)

SM SR EN 13748-2:2010 Plăci de mosaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior – Плиты бетонно-мозаичные. Часть 2: Бетонно-мозаичные плиты для внешнего применения (SR EN 13748-2:2004, IDT) SM SR EN 13978-1:2010 Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere – Изделия из сборного бетона. Гаражи из сборного бетона. Часть 1: Требования к монолитным армированным гаражам или состоящим из одной секции с комнатными размерами (SR EN 13978-1:2005, IDT) SM SR EN 14843:2010 Produse prefabricate de beton. Scări железобетонные сборные. Лестницы (SR EN 14843:2007, IDT)

SM SR EN 15050:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri – Изделия бетонные сборные. Элементы мостов (SR EN 15050:2007, IDT) 91.100.40 SM SR EN 12467:2010 Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare – Листы плоские из фиброцемента. Технические условия на продукцию и методы испытаний (SR EN 12467:2006, IDT)

Изделия

SM SR EN 14889-1:2010 Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oţel. Definiţii, specificaţii şi conformitate – Волокна для бетона. Часть 1: Стальные волокна. Определения, технические условия и соответствие (SR EN 14889-1:2007, IDT)

SM SR EN 492:2010 Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare – Шифер и фитинги из фиброцемента. Технические условия на продукцию и методы испытаний (SM SR EN 492:2005, IDT) 34


SM SR EN 494+A3:2010 Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare – Листы фасонные и фитинги из фиброцемента. Технические условия на продукцию и методы испытаний (SM SR EN 494+A3:2007, IDT)

SM SR EN 13956:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici – Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции крыш. Определения и характеристики (SR EN 13956:2006, IDT)

SM SR EN 13808:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum – Битум и битумные вяжущие. Технические требования к катионным битумным эмульсиям (SR EN 13808:2005, IDT)

SM SR EN 13967:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici – Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые влагостойкие листы, включая листы для гидроизоляции оснований резервуаров. Определения и характеристики (SR EN 13967:2005, IDT)

SM SR EN 13361:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje – Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения барьеров в строительстве водохранилищ и плотин (SR EN 13361:2005, IDT)

SM SR EN 13969:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici – Листы гибкие для гидроизоляции. Битумные влагостойкие листы, включая листы для гидроизоляции оснований резервуаров. Определения и характеристики (SR EN 13969:2005, IDT)

SM SR EN 13362:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale – Барьеры геосинтетические. Характеристики, обязательные для использования при строительстве каналов (SR EN 13362:2005, IDT)

SM SR EN 13970:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici – Листы гибкие для гидроизоляции. Битумные листы, препятствующие проникновение водяного пара. Определения и характеристики (SR EN 13970:2005, IDT)

SM SR EN 13454-1:2010 Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii – Связующие, композитные связующие и смеси заводского изготовления для шаблонов полов на основе сульфата кальция. Часть 1. Определения и требования (SR EN 13454-1:2005, IDT)

SM SR EN 13984:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici – Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые листы, препятствующие проникновению водяного пара. Определения и характеристики (SR EN 13984:2005, IDT)

SM SR EN 13491:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane – Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения в качестве водных барьеров в строительстве туннелей и подземных конструкций (SR EN 13491:2005, IDT)

SM SR EN 14016-1:2010 Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezită caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe – Вещества вяжущие для магнезитовых стяжек. Каустический магнезит и хлорид магния. Часть 1: Определения, технические требования (SR EN 14016-1:2004, IDT)

SM SR EN 13492:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare – Геосинтетические преграды. Требуемые характеристики для строительства отстойников для жидких отходов, перекачивающих станций или для вторичного хранения (SR EN 13492:2005, IDT)

SM SR EN 14909:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc de etanşare la umiditate Definiţii şi caracteristici – Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые гидроизоляционные прослойки. Определения и характеристики (SR EN 14909:2006, IDT)

SM SR EN 13493:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare – Барьеры геосинтетические. Характеристики, обязательные для строительства мест хранения и утилизации твердых отходов (SR EN 13493:2005, IDT) 35


termică formată in-situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare – Материалы теплоизоляционные для зданий. Набивные теплоизоляционные материалы из расслоенного вермикулита (ЕV). Часть 1: Технические требования к связующим и насыпным материалам до их установки (SR EN 14317-1:2005, IDT)

SM SR EN 14967:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici – Листы гибкие для гидроизоляции. Гидроизолирующие битумные слои. Определения и характеристики (SR EN 14967:2006, IDT) SM SR EN 14188-3:2010 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor – Заполнители швов и уплотнители. Часть 3: Технические требования к готовым уплотнителям швов (SR EN 14188-3:2006, IDT)

91.120.10 SM SR EN 14496:2010 Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare – Клеи на основе гипса для тепловой и звуковой изоляции из композитных панелей и штукатурных плит. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 14496:2006 IDT)

91.100.50 SM SR EN 534+A1:2010 Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări – Листы битумные гофрированные. Технические требования на продукцию и методы испытаний (SM SR EN 534+A1:2010, IDT)

91.120.20 SM SR EN 14496:2010 Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare – Клеи на основе гипса для тепловой и звуковой изоляции из композитных панелей и штукатурных плит. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 14496:2006 IDT)

SM SR EN 544:2010 Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice Specificaţie de produs şi metode de încercare – Дранка кровельная битумная, усиленная минеральным и/или синтетическим волокном. Технические требования и методы испытаний (SR EN 544:2006, IDT)

91.140.10 SM SR EN 442-1:2010 Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice – Радиаторы и конвекторы. Часть 1: Технические условия и требования (SR EN 442-1:2000, IDT)

91.100.60 SM SR EN 14063-1:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare – Материалы и изделия теплоизоляционные. Набивные легкие заполнители из керамзита (LWA). Часть 1: Технические условия на свободно уложенную продукцию до ее установки (SR EN 14063-1:2005, IDT)

SM SR EN 12809:2010 Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală pînă la 50 Kw. Cerinţe şi metode de încercare – Котлы отопительные бытовые, работающие на твердом топливе. Теплопроизводительность до 50 kW. Требования и методы испытаний (SR EN 12809:2003, IDT)

SM SR EN 14509:2010 Panouri sandviş autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificaţii – Панели металлические изоляционные фасадные свободностоящие двойные. Промышленные изделия. Технические условия (SR EN 14509:2007, IDT)

SM SR EN 14037-1:2010 Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 °C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice – Панели потолочные с водоподогревом с температурой воды не более 120 °С. Часть 1: Общие технические требования (SR EN 14037-1:2004, IDT)

SM SR EN 14316-1:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare – Материалы теплоизоляционные для зданий. Набивные теплоизоляционные материалы из вспученного перлита (ЕР). Часть 1: Технические требования к связующим и насыпным материалам до их установки (SR EN 14316-1:2005, IDT)

91.140.30 SM SR EN 14989-2:2010 Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere şi alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanşe – Трубы дымовые. Требования и методы испытаний металлических дымовых труб и каналов подачи воздуха, независимых

SM SR EN 14317-1:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie 36


от материалов, для отопительных установок закрытого типа. Часть 2: Отводы воздуха и дыма для бытовых установок закрытого типа (SR EN 14989-2:2008, IDT)

91.140.60 SM GOST 31416:2011 Ţevi şi racorduri de hrizotilciment. Condiţii tehnice – Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия (GOST 31416–2009, IDT) (Înlocuieşte GOST 539-80 si GOST 1839-80)

91.140.40 SM SR EN 416-1:2010 Tuburi radiante suspendate, echipate cu un arzător, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 1: Securitate – Нагреватели трубчатые излучающие подвесные с одной газовой горелкой небытового применения. Часть 1: Требования безопасности (SR EN 416-1:2009, IDT)

91.140.70 SM SR EN 997:2010 Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat – Унитазы и унитазные системы со встроенным сифоном (SR EN 997:2004, IDT)

SM SR EN 1359:2011 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrană – Газовые счетчики. Газовые счетчики мембранные (SR EN 1359:2004, IDT)

SM SR EN 12764+A1:2010 Obiecte sanitare. Specificaţii pentru căzi de baie cu sistem de barbotare a apei – Санитарное оборудование. Технические требования к вихревым ваннам (SR EN 12764+A1:2008, IDT)

SM SR EN 12480:2011 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative – Газовые счетчики. Газовые счетчики с вращающимися поршнями (SR EN 12480:2002, IDT)

SM SR EN 13310:2010 Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare – Мойки кухонные. Функциональные требования и методы испытаний (SR EN 13310:2004, IDT)

SM SR EN 14236:2011 Contoare de gaz de uz casnic cu ultrasunete – Газовые счетчики ультразвуковые бытового назначения (SR EN 14236:2007, IDT)

SM SR EN 13407:2010 Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări – Писсуары настенные. Функциональные требования и методы испытаний (SR EN 13407:2007, IDT)

SM SR EN 15069:2010 Racorduri cu conexiune de securitate pentru furtunuri flexibile metalice utilizate la conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi – Безопасность газовых соединительных клапанов для металлических рукавов для присоединения бытовых приборов, работающих на газовом топливе (SR EN 15069:2008, IDT)

SM SR EN 14296:2010 Instalaţii sanitare. Lavoare colective – Санитарнотехническое оборудование. Коммунальные многоместные рядные умывальники (SR EN 14296:2005, IDT)

91.140.50

SM SR EN 14428+A1:2010 Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare – Перегородки душевые. Функциональные требования и методы испытаний (SR EN 14428+A1:2008, IDT)

SM SR EN 50470-2:2011 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Partea 2: Prescripţii particulare. Echipamente electromecanice pentru măsurarea energiei active (clase de exactitate A şi B) – Оборудование для электрических измерений (переменный ток). Часть 2: Частные требования. Электромеханические измерительные приборы для активной энергии (классы A и B) (SR EN 50470-2:2007, IDT)

SM SR EN 14528:2010 Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare – Бидэ. Функциональные требования и методы испытания (SR EN 14528:2007, IDT)

SM SR EN 50470-3:2011 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Partea 3: Prescripţii particulare. Contoare statice de energie activă (clase de exactitate A, B şi C) – Оборудование для электрических измерений (переменный ток). Часть 3: Частные требования. Статические измерительные приборы для активной энергии (классы A, B и C) (SR EN 50470-3:2007, IDT)

SM SR EN 14688:2010 Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare – Оборудование санитарнотехническое. Раковины. Функциональные требования и методы испытаний (SR EN 14688:2007, IDT)

37


Определения, требования и методы испытаний (SR EN 13950:2006, IDT)

91.140.80 SM SR EN 12050-1:2010 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale – Установки насосные для отведения сточных вод от зданий и участков застройки. Принципы конструирования и испытания. Часть 1: Насосные установки для отведения сточных вод, содержащих фекальные загрязнения (SR EN 12050-1:2002, IDT)

91.180 SM SR EN 14209:2010 Cornişe din plăci de gips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare – Карнизы гипсокартонные формованные. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 14209:2006, IDT) 91.190

SM SR EN 12050-2:2010 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale – Установки насосные для отведения сточных вод от зданий и участков застройки. Принципы конструирования и испытания. Часть 2: Насосные установки для отведения сточных вод, не содержащих фекальные загрязнения (SR EN 12050-2:2002, IDT)

SM SR EN 179:2010 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgentă acţionate printr-un mîner sau o placă de împingere, destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare – Замки и строительная фурнитура. Устройства аварийного выхода, приводимые в действие поворотной ручкой или нажимной пластиной. Технические требования и методы испытаний (SR EN 179:2008, IDT)

SM SR EN 12050-3:2010 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale – Установки насосные для отведения сточных вод от зданий и участков застройки. Принципы конструирования и испытания. Часть 3: Насосные установки с ограниченной областью применения для отведения сточных вод, содержащих фекальные загрязнения (SR EN 12050-3:2002, IDT)

SM SR EN 1125:2010 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căi de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare – Замки и строительная фурнитура. Устройства с горизонтальной задвижкой для аварийного выхода на случай паники. Требования и методы испытаний (SR EN 1125:2008, IDT) SM SR EN 1155:2010 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante Cerinţe şi metode de încercare – Замки и строительная фурнитура. Устройства с электроприводом для фиксации в открытом положении распашных дверей. Технические требования и методы испытаний (SR EN 1155:2001, IDT)

SM SR EN 12050-4:2010 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale – Установки насосные для отведения сточных вод от зданий и участков застройки. Принципы конструирования и испытания. Часть 4: Клапаны для сточных вод, содержащих и не содержащих фекальные загрязнения (SR EN 12050-4:2002, IDT)

SM SR EN 1158:2010 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerinţe şi metode de încercare – Замки и строительная фурнитура. Регулятор последовательности закрытия. Технические требования и методы испытания (SR EN 1158:2001, IDT)

SM SR EN 12380:2010 Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii – Клапаны доступа воздуха для дренажных систем. Требования, методы испытаний и оценка соответствия (SR EN 12380:2003, IDT)

SM SR EN 1935:2010 Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare – Принадлежности строительные. Одноосные петли. Требования и методы испытаний (SR EN 1935:2003, IDT)

SM SR EN 13564-1:2010 Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe – Устройства защиты здания от затопления. Часть 1: Технические требования (SR EN 13564-1:2003, IDT)

SM SR EN 12209:2010 Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare – Скобяные изделия металлические бытовые. Замки и задвижки. Замки механические, задвижки и запирающие планки. Требования и методы испытания (SR EN 12209:2004, IDT)

SM SR EN 13950:2010 Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări – Композитные панели из гипсовых плит под штукатурку для тепловой/звуковой изоляции. 38


93

SM SR EN 1339:2010 Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări – Плиты бетонные. Требования и методы испытаний (SR EN 1339:2004, IDT)

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.010 SM SR EN 14933:2010 Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie – Изоляция тепловая и легковесные продукты наполнения для применения в гражданском строительстве. Продукция заводского изготовления из пенополистирола (EPS). Требования (SR EN 14933:2008, IDT)

SM SR EN 1340:2010 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări – Элементы бордюрные бетонные. Требования и методы испытаний (SR EN 1340:2004, IDT) SM SR EN 1341:2010 Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare – Плиты из натурального камня для наружного мощения. Требования и методы испытаний (SR EN 1341:2003, IDT)

SM SR EN 14934:2010 Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS) Specificaţie – Изоляция тепловая и легковесные продукты наполнения для применения в гражданском строительстве. Продукция заводского изготовления из опресованного пенополистирола (XPS). Требования (SR EN 14934:2008, IDT)

SM SR EN 1342:2010 Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare – Брусчатка из натурального камня для наружного мощения. Требования и методы испытаний (SR EN 1342:2003, IDT)

93.020

SM SR EN 1343:2010 Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare – Бордюры из природного камня для наружного мощения. Требования и методы испытаний (SR EN 1343:2002, IDT)

SM SR EN 12794+A1:2010 Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie – Изделия из сборного бетона. Сваи для фундаментов (SR EN 12794+A1:2007, IDT) 93.030

SM SR EN 1344:2010 Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare – Глиноукладчики. Требования и методы испытаний (SR EN 1344:2003, IDT)

SM SR EN 1916:2010 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat – Трубы и фитинги из неармированного бетона, сталефибробетона и железобетона (SR EN 1916:2003, IDT)

SM SR EN 1423:2010 Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente – Материалы для дорожной разметки. Материалы, наносимые методом распыления. Стеклянные микро-шарики, противоскользящие средства и смеси из них (SR EN 1423:1999, IDT)

SM SR EN 1917:2010 Cămine de vizitare şi cămine de racord sau de inspecţie din beton simplu, beton slab armat şi beton armat – Колодцы смотровые и шахты контрольные из бетона, железобетона и сталефибробетона (SR EN 1917:2003, IDT)

SM SR EN 12271:2010 Tratamente bituminoase. Cerinţe – Нанесение дорожного покрытия. Технические требования (SR EN 12271:2007, IDT)

93.040 SM SR EN 15050:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri – Изделия бетонные сборные. Элементы мостов (SR EN 15050:2007, IDT)

SM SR EN 12273:2010 Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe – Покрытие дорожное шламом. Требования (SR EN 12273:2008, IDT)

93.080.20

SMV EN 12697-2+A1:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea granulozităţii – Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 2: Определение гранулометрического состава (EN 12697-2:2002+A1:2007, IDT)

SM SR EN 1338:2010 Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări – Бетонная брусчатка. Требования и методы испытаний (SR EN 1338:2004, IDT)

39


SMV EN 12697-5:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea densităţii maxime – Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 5: Определение максимальной плотности (EN 12697-5:2009, IDT)

SMV EN 13043:2011 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic – Заполнители для битумных смесей и для обработки поверхности дорог, аэродромов и других зон движения транспорта (EN 13043:2002, IDT)

SMV EN 12697-6+A1:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase – Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 6: Определение объемной плотности битумных образцов (EN 12697-6:2003+A1:2007, IDT)

SM SR EN 13108-1:2010 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice – Смеси битумные. Технические требования к материалам. Часть 1: Асфальтобетон (SR EN 13108-1:2006, IDT) SM SR EN 13108-3:2010 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple – Смеси битумные. Технические требования к материалам. Часть 3: Мягкий битум (SR EN 13108-3:2006, IDT)

SMV EN 12697-7:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 7: Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase cu ajutorul razelor gamma – Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 7: Определение объемной плотности битумных образцов гаммалучами (EN 12697-7:2002, IDT)

SM SR EN 13108-4:2010 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt – Смеси битумные. Технические требования к материалам. Часть 4: Асфальтобетон, уложенный в горячем состоянии (SR EN 13108-4:2006, IDT)

SMV EN 12697-11:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinităţii dintre agregate şi bitum – Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 11: Определение сродства между заполнителем и битумом (EN 12697-11:2005, IDT)

SM SR EN 13108-5:2010 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic – Смеси битумные. Технические требования к материалам. Часть 5: Щебеночно-мастичный асфальтобетон (SR EN 13108-5:2006, IDT) SM SR EN 13108-6:2010 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier – Смеси битумные. Технические требования к материалам. Часть 6: Асфальтовая мастика (SR EN 13108-6:2006, IDT)

SMV EN 12697-14:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 14: Conţinutul de apă – Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 14: Содержание воды (EN 12697-14:2000, IDT)

SM SR EN 13108-7:2010 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante – Смеси битумные. Технические требования к материалам. Часть 7: Пористый асфальт (SR EN 13108-7:2006, IDT)

SMV EN 12697-18:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18: Încercarea de scurgere a liantului – Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 18: Дренаж связующего вещества (EN 12697-18:2004, IDT)

SMV EN 13108-8:2011 Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 8: Asfalt recuperat - Смеси битумные. Технические условия на материал. Часть 8: Регенерированный асфальт (EN 13108-8:2005, IDT)

SMV EN 12697-27:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor – Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 27: Отбор образцов (EN 12697-27:2000, IDT)

SMV EN 13286-2:2011 Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici. Partea 2: Metodă de determinare în laborator a masei volumice de referinţă şi a conţinutului de apă. Compactare Proctor – Смеси несвязанные и гидравлически связанные. Часть 2: Методы испытания для определения эталонной лабораторной плотности и содержания воды. Уплотнение по Проктору (EN 13286-2:2010, IDT)

SMV EN 12697-34+A1:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34: Încercare Marshall – Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей.Часть 34: Испытание Маршалла (EN 12697-34:2004+A1:2007, IDT) 40


SM SR EN 1317-5+A1:2010 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a vehiculelor – Системы дорожных ограничителей. Часть 5: Требования к продукции и оценка соответствия для систем автомобильных ограничителей (SR EN 1317-5+A1:2008, IDT)

SM SR EN 13808:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum – Битум и битумные вяжущие. Технические требования к катионным битумным эмульсиям (SR EN 13808:2005, IDT) SM SR EN 13877-3:2010 Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton – Покрытия дорожные бетонные. Часть 3: Технические условия на штыри, используемые в дорожных покрытиях (SR EN 13877-3:2005, IDT)

SM SR EN 12352:2010 Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate – Оборудование для регулирования дорожного движения. Световые предупреждающие и защитные устройства (SR EN 12352:2006, IDT)

SM SR EN 13924:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure – Битум и битумные вяжущие. Технические требования к твердым дорожным битумам (SR EN 13924:2006, IDT)

SM SR EN 12368:2010 Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare – Оборудование для регулирования дорожного движения. Светофоры (SR EN 12368:2006, IDT)

SM SR EN 14188-1:2010 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald – Заполнители швов и уплотнители. Часть 1: Технические требования к уплотнителям, используемым в горячем состоянии (SR EN 14188-1:2005, IDT)

SM SR EN 12676-1:2010 Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 1: Performanţe şi caracteristici – Cистемы дорожные противоослепляющие. Часть 1: Эксплуатационные свойства и характеристики (SR EN 12676-1:2002, IDT)

SM SR EN 14188-2:2010 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece – Заполнители швов и уплотнители. Часть 2: Технические требования к уплотнителям, используемым в холодном состоянии (SR EN 14188-2:2005, IDT)

SM SR EN 12899-1:2010 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1: Panouri fixe – Знаки дорожные стационарные вертикальные для регулирования движения. Часть 1: Знаки стационарные (SR EN 12899-1:2007, IDT) SM SR EN 12899-2:2010 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2: Borne luminoase – Знаки дорожные стационарные вертикальные для регулирования движения. Часть 2: Тумбы с искусственным освещением (TTB) (SR EN 12899-2:2007, IDT)

SM SR EN 15381:2010 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice – Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Характеристики, требуемые для использования в дорожных покрытиях и асфальтовых покрытиях (SR EN 15381:2009, IDT)

SM SR EN 12899-3:2010 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3: Stîlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive retroreflectorizante – Знаки дорожные стационарные вертикальные для регулирования движения. Часть 3: Столбики сигнальные и световозвращатели постоянные (SR EN 12899-3:2007, IDT)

SM SR EN 15382:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi – Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для использования в транспортной инфраструктуре (SR EN 15382:2009, IDT) 93.080.30

SM SR EN 14339:2010 Hidranţi de incendiu subterani – Гидранты пожарные подземные (SR EN 14339:2006, IDT)

SM SR EN 1433:2010 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de către pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii – Желоба сточных вод для транспортных и пешеходных зон. Классификация, требования к конструкции и испытаниям, маркировка и оценка соответствия (SR EN 1433:2003, IDT)

SM SR EN 14388:2010 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii – Устройства подавляющие шум дорожного движения. Технические условия (SR EN 14388:2006, IDT) 41


93.080.40

97.100.40

SM SR EN 40-4:2010 Stîlpi pentru iluminatul public Partea 4: Cerinţe pentru stîlpi de iluminat de beton armat şi precomprimat – Столбы фонарные. Часть 4: Требования к железобетонным фонарным столбам и столбам из предварительно напряженного железобетона (SR EN 40-4:2006, IDT)

SM SR EN 1:2010 Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere – Печи жидкого топлива с испаряющими горелками и присоединением дымохода (SR EN 1:2001, IDT)

SM SR EN 40-5:2010 Stîlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stîlpi de oţel – Столбы фонарные. Часть 5: Требования к стальным фонарным столбам (SR EN 40-5:2002, IDT)

SM SR EN 12951:2010 Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări – Приспособления сборные для кровельных работ. Стационарные лестницыстремянки. Технические условия на продукцию и методы испытаний (SR EN 12951:2005, IDT)

97.140

SM SR EN 40-6:2010 Stîlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stîlpi de iluminat de aluminiu – Столбы фонарные. Часть 6: Требования к алюминиевым фонарным столбам (SR EN 40-6:2002, IDT)

97.145 SM SR EN 13101:2010 Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii – Ступени смотровых колодцев. Требования, маркировка, испытания и оценка соответстваия (SR EN 13101:2003, IDT)

SM SR EN 40-7:2010 Stîlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stîlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre – Столбы фонарные. Часть 7: Требования к фонарным столбам из волокнистой армированной полимерной смеси (SR EN 40-7:2003, IDT) 97

SM SR EN 14396:2010 Scări fixe pentru cămine de vizitare – Лестницы стационарные смотровых колодцев (SR EN 14396:2004, IDT)

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВOЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.150

97.040.20

SM SR EN 14041:2010 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale – Покрытия напольные эластичные, текстильные и многослойные. Основные характеристики (SR EN 14041:2004, IDT)

SM SR EN 12815:2010 Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare – Плиты бытовые, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытаний (SR EN 12815:2003, IDT) 97.100.30

97.180

SM SR EN 13240:2010 Sobe cu combustibil solid Cerinţe şi metode de încercare – Обогреватели комнатные, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытаний (SR EN 13240:2003, IDT)

SM SR EN 1154:2010 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru închidere controlată a uşii. Cerinţe şi metode de încercare – Замки и строительная фурнитура. Устройства для контролируемого закрывания дверей. Требования и методы испытаний (SR EN 1154:2001, IDT)

SM SR EN 13229:2010 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare – Камины и каминные вставки, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытаний (SR EN 13229:2003, IDT)

97.220.10 SM SR EN 14904:2010 Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie – Поверхности спортивных площадок. Внутренние поверхности многоцелевого использования. Технические условия (SR EN 14904:2006, IDT)

SM SR EN 15250:2010 Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu degajare lentă a căldurii. Cerinţe şi metode de încercare – Приборы отопительные с малой теплоотдачей, работающие на твердом топливе. Технические требования и методы испытаний (SR EN 15250:2007, IDT) 42


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (martie 2011) Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 1:2010

97.100.40

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 40-4:2010

93.080.40

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 40-5:2010

77.140.01 93.00.40

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 40-6:2010

77.150.01 93.080.40

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 40-7:2010

93.080.40

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-2+AC:2010

13.220.20

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-3:2010

13.220.20

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-4+AC:2010

13.220.20

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-5:2010

13.220.20

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-7:2010

13.220.20

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-10 :2010

13.220.20

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-11:2010

13.220.20

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-12:2010

13.220.20

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-16:2010

13.220.20

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-17:2010

13.220.20

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-18:2010

13.220.20

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-20:2010

13.220.20

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-21:2010

13.220.20

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-24:2010

13.220.20

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 54-25:2010

13.220.20

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 116:2011

75.160.20

15.04.2011

524 – ST din 14.03.2011

SM SR EN 179:2010

91.190

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 197-1:2010

91.100.10

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 197-4:2010

91.100.10

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 286-1:2011

23.020.30

20.04.2011

532 – ST din 18.03.2011

SM SR EN 286-3:2011

23.020.30

20.04.2011

532 – ST din 18.03.2011

SM SR EN 286-4:2011

23.020.30

20.04.2011

532 – ST din 18.03.2011

SM SR EN 295-10:2010

23.040.50

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 310:2011

79.060.01

0.04.2011

540 – ST din 29.03.2011

SM SR EN 413-1:2010

91.100.10

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 416-1:2010

91.140.40

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 438-7:2010

83.140.20

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 450-1:2010

91.100.30

28.02.2011

476 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 442-1:2010

91.140.10

28.02.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

474 – ST din 27.12.2010

43


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

SM SR EN 459-1:2010

01.040.91 91.100.10

28.02.2011

SM SR EN 490:2010

91.100.30

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 492:2010

91.100.40

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 494+A3:2010

91.100.40

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 516:2010

91.060.20

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 520:2010

91.100.10 01.040.91

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 523:2010

01.040.77 77.140.75 91.080.40

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 534+A1:2010

91.100.50

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 544:2010

91.100.50

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 572:2010

81.040.20

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 583-1:2011

19.100

20.04.2011

532 – ST din 18.03.2011

SM SR EN 588-2:2010

13.060.30 93.030

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 622-5:2011

79.060.20

0.04.2011

540 – ST din 29.03.2011

SM SR EN 671-1:2010

13.220.20

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 671-2:2010

13.220.20

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 681-1:2010

23.040.80 83.060

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 681-2:2010

23.040.80

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 681-3:2010

23.040.80

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 681-4:2010

23.040.80

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 682:2010

83.140.50

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 771-1:2010

91.100.25

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 771-2:2010

91.060.10 91.080.30

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 771-3:2010

91.100.30

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 771-4:2010

91.100.30

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 771-5:2010

91.100.30

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 771-6:2010

91.100.15

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 845-1+A1:2010

91.060.10 91.030.30

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 845-3+A1:2010

91.060.10 91.080.30

28.02.2011

477 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 845-2:2010

91.060.10 91.080.30

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 858-1:2010

13.060.99

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 877:2010

23.040.10 23.040.40

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

44

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 474 – ST din 27.12.2010


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 934-2:2010

01.040.91 91.100.30

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 934-3:2010

91.100.30

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 934-4:2010

91.100.30

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 934-5:2010

91.100.10

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 997:2010

91.140.70

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 998-1:2010

91.100.10

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 998-2:2010

91.100.10

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1036-2:2010

81.040.20

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1051-2:2010

81.040.20

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1057+A1:2010

23.040.15

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1096-4:2010

81.040.20

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1338:2010

93.080.20

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1123-1:2010

23.040.10 25.040.40 23.040.60

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1124-1:2010

23.040.10 25.040.40 23.040.60

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

91.190

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR 1127-1:2011

29.260.20

15.04.2011

527– ST din 16.03.2011

SM SR EN 1127-2+A1:2011

13.230 73.100.01

15.04.2011

527– ST din 16.03.2011

SM SR EN 1154:2010

91.060.50 97.180

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1155:2010

91.190

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1158:2010

91.190

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1168+A2:2010

91.060.30 91.100.30

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1304:2010

01.040.91

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1317-5+A1:2010

93.080.30

28.02.2011

478 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1330-3:2011

01.040.19 19.100

20.04.2011

532 – ST din 18.03.2011

SM SR EN 1337-3:2010

91.010.30

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1337-4:2010

91.010.30

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1337-5:2010

91.010.30

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1337-6:2010

91.010.30

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1337-7:2010

91.010.30

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1337-8:2010

91.010.30

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1339:2010

93.080.20

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1341:2010

93.080.20

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1342:2010

93.080.20

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1343:2010

93.080.20

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN 1125:2010

45


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 1340:2010

93.080.20

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1344:2010

93.080.20

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1359:2011

91.140.40

08.04.2011

528– ST din 16.03.2011

SM SR EN 1423:2010

93.080.20

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1433:2010

93.080.30

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1434-1:2011

17.200.10

08.04.2011

528 – ST din 16.03.2011

SM SR EN 1434-2:2011

17.200.10

08.04.2011

528 – ST din 16.03.2011

SM SR EN 1434-4:2011

17.200.10

08.04.2011

528 – ST din 16.03.2011

SM SR EN 1434-5:2011

17.200.10

08.04.2011

528 – ST din 16.03.2011

SM SR EN 1457:2010

91.060.40

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1469:2010

91.100.15

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1504-2:2010

01.040.91 91.080.40

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1504-3:2010

01.040.91 91.080.40

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1504-4:2010

91.080.40

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1504-5:2010

91.080.40

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1504-6:2010

91.080.40

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1504-7:2010

91.080.40

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1520:2010

91.100.30

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1710+A1:2011

73.100.30

15.04.2011

527– ST din 16.03.2011

SM SR EN 1748-1-2:2010

91.080.20

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1748-2-2:2010

81.080.20 81.060.01

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1755+A1:2011

55.060

15.04.2011

527– ST din 16.03.2011

SM SR EN 1806:2010

91.060.40 91.100.25

28.02.2011

479 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1825-1:2011

13.060.99

28.02.2011

480– ST din 27.12.2011

SM SR EN 1826-1:2011

91.060.40

28.02.2011

480– ST din 27.12.2011

SM SR EN 1834-1:2011

13.220.01 27.020

15.04.2011

527 – ST din 16.03.2011

SM SR EN 1834-2:2011

13.230 27.020

15.04.2011

527 – ST din 16.03.2011

SM SR EN 1834-3:2011

13.230 27.020

15.04.2011

527 – ST din 16.03.2011

SM SR EN 1839:2011

13.230

15.04.2011

527– ST din 16.03.2011

SM SR EN 1856-1:2010

91.060.40

28.02.2011

480 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 1863-2:2011

81.040.20

28.02.2011

480 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 1873:2011

91.060.40

28.02.2011

480 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 1916:2011

23.040.50 93.030

28.02.2011

480 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 1917:2011

93.030

28.02.2011

480 – ST din 27.12.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

46


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

91.190

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 10210-1:2011

77.140.75

28.02.2011

480 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 10207:2011

77.140.30

20.04.2011

532 – ST din 18.03.2011

SM SR EN 10224:2010

23.040.10 23.040.40

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN10219-1:2011

77.140.75

28.02.2011

480– ST din 27.12.2011

SM SR EN 10311:2011

23.040.60

28.02.2011

480– ST din 27.12.2011

SM SR EN 10312:2010

23.040.10

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 10025-1:2010

77.140.10 77.140.50

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12050-1:2010

91.140.80

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12050-2:2010

91.140.80

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12050-3:2010

91.140.80

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12050-4:2010

91.140.80

28.02.2011

474 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12057:2010

91.100.15

28.02.2011

480– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12058:2010

91.100.15

28.02.2011

480– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12094-1:2010

13.220.20

28.02.2011

480– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12094-2:2010

13.220.20

28.02.2011

480– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12094-3:2010

13.220.20

28.02.2011

480– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12094-4:2010

13.220.20

28.02.2011

480– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12094-5:2010

13.220.20

28.02.2011

480– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12094-6:2010

13.220.20

28.02.2011

480– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12094-7:2010

13.220.10

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12094-8:2010

13.220.20

28.02.2011

480– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12094-9:2010

13.220.20

28.02.2011

480– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12094-10:2010

13.220.20

28.02.2011

480– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12094-11:2010

13.220.20

28.02.2011

480– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12094-12:2010

13.220.20

28.02.2011

480– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12094-13:2010

13.220.20

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12101-1:2010

13.220.99

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12101-2:2010

13.200.20 23.120

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12101-3:2010

13.220.20 23.120

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12101-6:2010

13.220.99

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12101-10:2010

13.220.99

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12150-2:2010

81.040.20

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

91.190

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12259-1+A1:2010

13.220.20

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12259-1:2010

13.220.20

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12259-3:2010

13.220.20 13.320

Indicativul standardului Обозначение cтандарта SM SR EN 1935:2010

SM SR EN 12209:2010

481– ST din 27.12.2010 28.02.2011

47


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 12259-4:2010

13.220.20 13.20

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12259-5:2010

13.220.20

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12271:2010

93.080.20

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12261:2011

17.200.10

08.04.2011

528– ST din 16.03.2011

SM SR EN 12273:2010

93.080.20

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12285-2:2010

23.020.10

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12326-1:2010

91.100.15

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12337-2:2010

81.040.20

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12352:2010

93.080.30

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12368:2010

93.080.30

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12380:2010

23.060.99 91.140.80

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12416-1+A2:2010

13.220.20

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12416-2:2010

13.220.20

28.02.2011

481– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12446:2010

91.060.40

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12467:2010

91.100.40

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12480:2011

91.140.40

08.04.2011

528– ST din 16.03.2011

SM SR EN 12566-1:2010

13.060.30

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12566-3+A1:2010

13.060.30

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12566-4:2010

13.060.30

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12620+A1:2010

91.100.15 91.100.30

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12662:2011

75.160.20

15.04.2011

524 – ST din 14.03.2011

SM SR EN 12676-1:2010

93.080.30

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12737+A1:2010

65.040.10 91.100.30

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12764+A1:2010

91.140.70

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12794+A1:2010

13.060.30

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12809:2010

91.140.10

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12815:2010

97.040.20

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12839:2010

91.090 91.100.30

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12843:2010

91.100.80 29.240.20

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12859:2010

91.100.10

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12860:2010

83.180

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12878:2010

87.060.10 91.100.10

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12899-1:2010

93.080.30

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12899-2:2010

93.080.30

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 12899-3:2010

93.080.30

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

97.140

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN 12951:2010

48


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 12916:2011

75.080

15.04.2011

524 – ST din 14.03.2011

SM SR EN 13012:2011

75.200

22.04.2011

536– ST din 22.03.2011

SM SR EN 13016-1:2011

75.160.20

15.04.2011

524 – ST din 14.03.2011

SM SR EN 13024-2:2010

81.040.20

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13043:2010

91.100.15 93.080.20

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 13055-1:2010

91.100.15

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13055-2:2010

91.100.15

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13063-1+A1:2010

91.060.40

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13063-2+A1:2010

91.100.80 29.240.20

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13063-3:2010

91.060.40

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13069:2010

91.060.40

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13084-5:2010

91.060.40 91.100.15

28.02.2011

482– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13084-7:2011

91.060.40

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

97.145

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13108-1:2010

93.080.20

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 131808-2:2010

93.080.20

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 131808-3:2010

93.080.20

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13108-4:2010

93.080.20

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13108-5:2010

93.080.20

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13108-6:2010

93.080.20

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13108-7:2010

93.080.20

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13240:2010

97.100.30

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 13224+A1:2010

91.100.30

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13225:2010

91.100.30

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13229:2010

97.100.30

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13242+A1:2010

91.100.15

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13249:2010

59.080.70

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13250:2010

59.080.70

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13251:2010

59.080.70

28.02.2011

483 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13252:2010

59.080.70

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13253:2010

59.080.70

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13254:2010

59.080.70

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13255:2010

59.080.70

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13257:2010

59.080.70

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13263-1+A1:2010

91.100.30

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13265:2010

59.080.70

28.02.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN 13101:2010

49

475 – ST din 27.12.2010


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 13279-1:2010

01.040.91 91.100.10

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13310:2010

91.140.70

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13341:2010

23.020.10

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13361:2010

59.080.70 91.100.50

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13362:2010

59.080.70 91.100.50

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13383-1:2010

91.100.15

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 13407:2010

91.140.70

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13450:2010

91.100.15

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 13454-1:2010

01.040.91 91.100.50

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13463-2:2010

13.230

22.04.2011

536– ST din 22.03.2011

SM SR EN 13463-3:2010

13.230

22.04.2011

536– ST din 22.03.2011

SM SR EN 13463-5:2010

13.230

22.04.2011

536– ST din 22.03.2011

SM SR EN 13463-6:2010

13.230

22.04.2011

536– ST din 22.03.2011

SM SR EN 13463-8:2010

13.230

22.04.2011

536– ST din 22.03.2011

SM SR EN 13479:2010

25.160.20

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13491:2010

59.080.70 91.100.50

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13492:2010

91.100.50 59.080.70

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13493:2010

91.100.50 59.080.70

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13502:2010

91.060.40

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13561+A1:2010

91.060.50

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13564-1+A1:2010

91.060.80

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13565-1+A1:2010

13.220.20

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13616:2010

23.020.10 75.200

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13658-1:2010

77.140.65 91.100.10

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13658-2:2010

77.140.65 91.100.10

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13617-1+A1:2011

75.200

22.04.2011

536– ST din 22.03.2011

SM SR EN 13617-2:2011

75.200

22.04.2011

536– ST din 22.03.2011

SM SR EN 13617-3:2011

75.200

22.04.2011

536– ST din 22.03.2011

SM SR EN 13673-2:2011

13.230 75.160.30

22.04.2011

536– ST din 22.03.2011

SM SR EN 13748-1+A1:2010

91.100.30

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13748-2+A1:2010

91.100.30

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13808:2010

91.080.20

28.02.2011

487 – ST din 27.12.2011

SM SR EN 13813:2010

91.100.10

28.02.2011

475 – ST din 27.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

50


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 13815:2010

91.100.10

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13830:2010

91.100.10

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13877:2010

93.080.20

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13915:2010

91.100.10

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13924:2010

93.080.20

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13950:2010

91.100.10 91.100.60

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13956:2010

01.040.91 91.100.50

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13963:2010

91.100.10

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13964:2010

91.060.30

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13967:2010

01.040.91 91.100.50

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13969:2010

01.040.91 91.100.50

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13970:2010

01.040.91 91.100.50

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13978-1:2010

91.090 91.100.30

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13984:2010

01.040.91 91.100.50

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 13986:2010

83.140.99

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14016-1:2010

01.040.91 91.100.50

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14037-1:2010

01.040.91 91.140.10

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14041:2010

59.080.60 97.150

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14063-1:2010

91.100.60

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14080:2010

79.060.99

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14081-1:2010

79.040

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14178-2:2010

81.040.20

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14179-2:2010

81.040.20

28.02.2011

485– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14188-1:2010

93.080.20

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14188-2:2010

93.080.20

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14188-3:2010

93.100.50

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14190:2010

01.040.91 91.100.10

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14195:2010

77.140.70 91.100.10

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14209:2010

91.100.10 91.180

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14216:2010

91.100.10

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14246:2010

91.100.10

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

51


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 14250:2010

91.080.20

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14296:2010

91.140.70

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14236:2011

91.140.40

08.04.2011

528– ST din 16.03.2011

SM SR EN 14316-1:2010

91.100.60

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14317-1:2010

91.100.60

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14321-2:2010

81.040.20

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14339:2010

13.220.10 93.080.30

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14342+A1:2010

79.080

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14353+A1:2010

91.100.10

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14374:2010

91.080.20

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14384:2010

13.220.10

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14388:2010

93.080.30

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14396:2010

97.145

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14399-1:2010

21.060.01

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14411:2010

91.100.25

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14428+A1:2010

91.140.70

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14449:2010

81.040.20

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14471:2010

91.060.40

28.02.2011

486– ST din 27.12.2010

SM SR EN 14496:2010

91.100.10 91.120.10 91.120.20

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14509:2010

91.100.60

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14528:2010

91.140.70

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14545:2010

91.080.20

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14566+A1:2010

21.060.99 91.100.10

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14592:2010

91.080.20

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14604:2010

13.220.10 13.320

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14647:2010

91.100.10

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14680:2010

83.180

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14688:2010

91.140.70

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14716:2010

91.060.30

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14782:2010

77.140.50 77.150.01 91.060.10 91.060.20

28.02.2011

SM SR EN 14783:2010

77.140.50 77.150.01 91.060.10 91.060.20

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14800:2010

23.040.70

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14814:2010

83.180

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

484 – ST din 27.12.2010

52


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 14843:2010

91.100.30

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14889-1:2010

91.100.30

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14889-2:2010

91.100.30

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14904:2010

97.220.10

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14909:2010

01.040.91 91.100.50

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14915:2010

79.080

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14933:2010

83.100 93.010

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14934:2010

83.100 93.010

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14963:2010

91.060.20

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14964:2010

91.060.20

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14967:2010

91.100.50

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14989-1:2010

91.060.40

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14989-2:2010

91.060.40 91.140.30

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14991:2010

91.100.30

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14992:2010

91.100.30

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15037-1:2010

91.100.30

28.02.2011

488 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15048-1:2010

21.060.01

28.02.2011

488 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15050:2010

91.100.30 93.040

28.02.2011

488 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15069:2010

23.060.40 91.140.40

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15088:2010

77.150.10

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15167-1:2010

91.100.15 01.040.91

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15250:2010

97.100.30

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15283-1+A1:2010

01.040.91 91.100.10

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15283-2+A1:2010

01.040.91 91.100.10

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15285:2010

91.100.15

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15381:2010

59.080.70 93.080.20

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15382:2010

59.00.70 93.080.20

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15435:2010

91.100.30

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15498:2010

91.100.30

28.02.2011

484 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15376+A1:2011

75.080.60 075.160.20

15.04.2011

524 – ST din 14.03.2011

SM SR EN 15553:2011

75.080

15.04.2011

524 – ST din 14.03.2011

SM SR EN 50160:2011

29.020

22.04.2011

534– ST din 21.03.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

53


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 50470-2:2011

91.140.50

08.04.2011

528– ST din 16.03.2011

SM SR EN 50470-3:2011

91.140.50

08.04.2011

528 – ST din 16.03.2011

SM SR EN 60059:2011

29.020

22.04.2011

534 – ST din 21.03.2011

SM SR EN 61230:2011

13.260 29.240.20 29.260.99

22.04.2011

534 – ST din 21.03.2011

SM SR EN 61558-1:2011

29.180

22.04.2011

SM SR EN ISO 4259:2011

75.080

15.04.2011

524 – ST din 14.03.2011

SM SR EN ISO 4264:2011

75.160.20

15.04.2011

524 – ST din 14.03.2011

SM SR EN ISO 5163:2011

75.160.20

15.04.2011

524 – ST din 14.03.2011

SM SR EN ISO 5164:2011

75.160.20

15.04.2011

524 – ST din 14.03.2011

SM SR EN ISO 5165:2011

75.160.20

22.04.2011

535 – ST din 22.03.2011

SM SR EN ISO 6245:2011

75.080

22.04.2011

535 – ST din 22.03.2011

SM SR EN ISO 12156-1:2011

75.160.20

22.04.2011

535 – ST din 22.03.2011

SM SR EN ISO 12205:2011

75.160.20

22.04.2011

535 – ST din 22.03.2011

SM SR EN ISO 12937:2011

75.080

22.04.2011

535 – ST din 22.03.2011

SM SR EN ISO 20846:2011

75.080 75.160.20

22.04.2011

535 – ST din 22.03.2011

SM SR EN ISO 20847:2011

75.080 75.160.20

22.04.2011

535 – ST din 22.03.2011

SM SR EN ISO 20884:2011

75.080 75.160.20

22.04.2011

535 – ST din 22.03.2011

SM SR Ghid ISO 27:2011

03.120.20

12.04.2011

519 – ST din 02.03.2011

SM SR Ghid ISO 64:2011

01.120 03.120.01

12.04.2011

519 – ST din 02.03.2011

SM SR Ghid ISO/CEI 23:2011

03.120.20

12.04.2011

519 – ST din 02.03.2011

SM SR Ghid ISO/CEI 28:2011

03.120.20

12.04.2011

519 – ST din 02.03.2011

SM SR Ghid ISO/CEI 53:2011

03.120.20

12.04.2011

519 – ST din 02.03.2011

SM SR Ghid ISO/CEI 60:2011

03.120.20

12.04.2011

519 – ST din 02.03.2011

SM SR Ghid ISO/CEI 67:2011

03.120.20

12.04.2011

519 – ST din 02.03.2011

SM SR Ghid ISO/CEI 68:2011

03.120.20

12.04.2011

519 – ST din 02.03.2011

SM SR ISO 2049:2011

75.080

15.04.2011

524 – ST din 14.03.2011

SM SR ISO 3771:2011

75.080

15.04.2011

524 – ST din 14.03.2011

SM SR ISO 3972:2011

67.240

20.04.2011

541 – ST din 29.03.2011

SM SR ISO 5496:2011

67.240

20.04.2011

541 – ST din 29.03.2011

SM SR ISO 22003:2011

03.120.20 67.020

20.04.2011

541 – ST din 29.03.2011

SM SR ISO 22004:2011

67.020

20.04.2011

541 – ST din 29.03.2011

SM SR ISO 22005:2011

67.040

20.04.2011

541 – ST din 29.03.2011

71.060.99 65.080 65.120

01.04.2011

530 – ST din 16.03.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM GOST 2081:2011

54

534 – ST din 21.03.2011


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM GOST 31410:2011

61.020

21.03.2011

525 – ST din 15.03.2011

SM GOST 31416:2011

91.140.60

31.03.2011

529 – ST din 16.03.2011

SM GOST R 51331:2011

67.100.10

15.04.2011

542 – ST din 30.03.2011

SMV EN 91-1:2011

75.180.30

05.04.2011

522 – ST din 11.03.2011

SMV EN 196-1:2011

91.100.10

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV EN 196-2:2011

91.100.10

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV EN 196-3+A1:2011

91.100.10

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV CEN/TR 196-4:2011

91.100.30

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV EN 196-5:2011

91.100.10

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV EN 196-6:2011

91.100.10

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV EN 196-7:2011

91.100.10

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV EN 196-8:2011

91.100.10

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV EN 196-9:2011

91.100.10

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV EN 196-10:2011

91.100.30

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV EN 206-1+A1+A2:2011

91.100.30

05.04.2011

521 – ST din 11.03.2011

SMV EN 317:2011

79.060.20

08.04.2011

540 – ST din 11.03.2011

SMV EN 450-2:2011

91.100.30

05.04.2011

521 – ST din 11.03.2011

SMV EN 932-3+A1:2011

19.120 91.100.15

04.04.2011

522 – ST din 11.03.2011

SMV EN 933-1+A1:2011

91.100.15

05.04.2011

521 – ST din 11.03.2011

SMV EN 933-8:2011

91.100.15

05.04.2011

521 – ST din 11.03.2011

SMV EN 1008:2011

91.100.30

05.04.2011

522 – ST din 11.03.2011

SMV EN 1097-2:2011

91.100.15

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV EN 1097-3:2011

91.100.15

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV EN 1097-5:2011

91.100.15

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV EN 1097-6+A1:2011

91.100.15

05.04.2011

523 – ST din 11.03.2011

SMV EN 1920-3:2011

91.100.30

05.04.2011

522 – ST din 11.03.2011

SMV EN 1367-2:2011

91.100.15

05.04.2011

521 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12350-1:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12350-2:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12350-3:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12350-4:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12350-5:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12350-6:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12350-7:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12350-8:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12350-9:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12350-10:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12350-11:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12350-12:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12390-2:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12390-3:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

55


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SMV EN 12390-5:2011

91.100.30

04.04.2011

520 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12697-2+A1:2011

93.080.20

05.04.2011

522 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12697-5:2011

93.080.20

05.04.2011

522 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12697-6+A1:2011

93.080.20

05.04.2011

522 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12697-7:2011

93.080.20

05.04.2011

522 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12697-11:2011

93.080.20

05.04.2011

522 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12697-14:2011

93.080.20

05.04.2011

522 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12697-18:2011

93.080.20

05.04.2011

522 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12697-27:2011

93.080.20

05.04.2011

522 – ST din 11.03.2011

SMV EN 12697-34+A1:2011

93.080.20

05.04.2011

522 – ST din 11.03.2011

SMV EN 13043:2011

91.100.15 93.080.20

05.04.2011

521 – ST din 11.03.2011

SMV EN 13108-8:2011

93.080.20

05.04.2011

521 – ST din 11.03.2011

SMV EN 13286-2:2011

93.080.20

05.04.2011

521 – ST din 11.03.2011

SMV EN 14322:2011

79.060.01

08.04.2011

540 – ST din 11.03.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

56


INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (martie 2011) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data Indicativul standardului anulării în vigoare Дата Обозначение отмены действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM 213-1:2000 (SR ISO 4064-1:1996)

91.140.60 01.01.2012 17.120.10

SM SR EN 14154-1+A1:2010

528 – ST din 16.03.2011

SM 213-2:2000 (SR ISO 4064-2:1996)

91.140.60 01.01.2012 17.120.10

SM SR EN 14154-2+A1:2010

528 – ST din 16.03.2011

SM 213-3:2000 (SR ISO 4064-3:1996)

91.140.60 01.01.2012 17.120.10

SM SR EN 14154-3+A1:2010

528 – ST din 16.03.2011

SM SR EN 61230:2010

13.260 01.01.2012 29.240.20 29.260.99

SM SR EN 61230:2011

534 – ST din 21.03.2011

SM SR EN 131-1+AC:2006

75.145

01.09.2011

---------------------------------------- 533 – ST din 21.03.2011

SM SR EN 131-2+AC:2006

75.145

01.09.2011

---------------------------------------- 533 – ST din 21.03.2011

01.140.20 01.09.2011

---------------------------------------- 533 – ST din 21.03.2011

SM SR ISO 690:2005 SM ISO 4259:2010

75.080

01.10.2011

SM SR EN ISO 4259:2011

524 – ST din 14.03.2011

SM ISO 22005:2010

67.040

01.09.2011

SM SR EN ISO 22005:2011

541 – ST din 29.03.2011

SM SR EN ISO/TR 22003:2011

541 – ST din 29.03.2011

SM SR EN ISO/TR 22004:2011

541 – ST din 29.03.2011

SM ISO/TS 22003:2010 SM ISO/TS 22004:2010

03.120.20 01.09.2011 67.020 67.020

01.09.2011

SM STB EN 116:2009

75.160.20 01.10.2011

SM SR EN 116:2011

524 – ST din 14.03.2011

SM STB EN 286-1:2009

23.020.30 01.09.2011

SM SR EN 286-1:2011

532 – ST din 18.03.2011

SM STB EN 286-3:2009

23.020.30 01.09.2011

SM SR EN 286-3:2011

532 – ST din 18.03.2011

SM STB EN 286-4:2009

23.020.30 01.09.2011

SM SR EN 286-4:2011

532 – ST din 18.03.2011

SM STB EN 413-1:2010

91.100.10 01.06.2011

SM SR EN 413-1:2010

539 – ST din 29.03.2011

01.09.2011

SM SR EN 583-1:2011

532 – ST din 18.03.2011

SM STB EN 12004:2010

83.180 01.06.2011 91.100.10

SM SR EN 12004:2010

539 – ST din 29.03.2011

SM STB EN 14411:2010

91.100.25 01.06.2011

SM SR EN 413-1:2010

539 – ST din 29.03.2011

SM STB ISO 5163:2009

75.160.20 01.10.2011

SM SR EN ISO 5163:2011

524 – ST din 14.03.2011

SM STB ISO 5164:2009

75.160.20 01.10.2011

SM SR EN ISO 5164:2011

524 – ST din 14.03.2011

SM STB ISO 5165:2009

75.160.20 01.11.2011

SM SR EN ISO 5165:2011

535 – ST din 22.03.2011

SM STB EN 583-1:2010

19.100

SM STB ISO 6245:2009

75.080

01.11.2011

SM SR EN ISO 6245:2011

535 – ST din 22.03.2011

SM STB ISO 12937:2010

75.080

01.11.2011

SM SR EN ISO12937:2011

535 – ST din 22.03.2011

SM GOST R EN 12916:2009

75.080

01.10.2011

SM SR EN 12916:2011

524 – ST din 14.03.2011 535 – ST din 22.03.2011

SM GOST R EN ISO 12205:2009

75.160.20 01.11.2011

SM SR EN ISO 6245:2011

SM STAS 10792:2005

01.140.20 01.09.2011

---------------------------------------- 533 – ST din 21.03.2011

SMV ISO 4264:2010

75.160.20 01.10.2011

SM SR EN ISO 4264:2011

57

524 – ST din 14.03.2011


Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data Indicativul standardului anulării în vigoare Дата Обозначение отмены действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SMV EN 520+A1:2010

91.100.10 01.06.2011 01.040.91

SM SR EN 520+A1:2010

477 – ST din 27.12.2010

SMV EN 771-1+A1:2008

91.100.25 01.06.2011

SM SR EN 771-1:2010

539 – ST din 29.03.2011

SMV EN 934-3:2010

91.100.30 01.06.2011

SM SR EN 934-3:2010

478 – ST din 27.12.2010

SMV EN 1856-1:2010

91.060.40 01.06.2011

SM SR EN 1856-1:2011

480 – ST din 27.12.2010

SMV EN ISO 12156-1:2009

75.160.20 01.11.2011

SM SR EN ISO 12156-1:2011

535 – ST din 22.03.2011

SMV EN 12662:2009

75.160.20 01.10.2011

SM SR EN 12662:2011

524 – ST din 14.03.2011

SMV EN 13016-1:2009

75.160.20 01.10.2011

SM SR EN 13016-1:2011

524 – ST din 14.03.2011

SMV EN 13693+A1:2010

91.100.30 01.06.2011

SM SR EN 13693:2010

539 – ST din 29.03.2011

SMV EN 14353+A1:2010

91.100.10 01.06.2011

SM SR EN 14353+A1:2010

486 – ST din 27.12.2010

SMV EN ISO 20847:2009

75.080 01.11.2011 75.160.20

SM SR EN ISO 20847:2011

535 – ST din 22.03.2011

SMV ISO 20884:2009

75.160.20 01.11.2011 75.080

SM SR EN ISO 20884:2011

535 – ST din 22.03.2011

SMV EN 14566:2010

21.060.99 01.06.2011

SM SR EN 14566+A1:2010

484 – ST din 27.12.2010

SMV EN 15283-1+A1:2010

01.040.91 01.06.2011 91.100.10

SM SR EN 15283-1+A1:2010

488 – ST din 27.12.2010

SMV EN 15283-2+A1:2010

01.040.91 01.06.2011 91.100.10

SM SR EN 15283-2+A1:2010

488 – ST din 27.12.2010

SMV EN 15376+A1:2010

75.160.20 01.10.2011 71.080.60

SM SR EN 15376+A1:2011

524 – ST din 14.03.2011 524 – ST din 14.03.2011

SMV EN 15553:2009

75.080

01.10.2011

SM SR EN 15553:2011

GOST 17.0.0.02-79

13.060

01.10.2011

---------------------------------------- 531 – ST din 18.03.2011

GOST 17.0.0.04-90

13.060.10 01.10.2011

---------------------------------------- 531 – ST din 18.03.2011

GOST 17.0.0.05-93

13.020. 01 01.10.2011

---------------------------------------- 531 – ST din 18.03.2011

GOST 539-80

91.140.60 01.06.2011

SM GOST 31416:2011

529– ST din 16.03.2011

GOST 1839-80

91.140.60 01.06.2011

SM GOST 31416:2011

529– ST din 16.03.2011

GOST 2081-92

65.080 65.120

01.06.2011

SM GOST 2081:2011

530– ST din 16.03.2011

GOST 28039-89

61.020

30.04.2011

SM GOST 31410:2011

525 – ST din 15.03.2011

58


INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (martie 2011) Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Nr. Mod. Nr. şi data hotărîrii Код CSM № изм. № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM 253:2005/A2:2011

97.200.40

A2

526 – ST din 15.03.2011

65

SM 254:2005/A2:2011

97.200.40

A2

526 – ST din 15.03.2011

67

SM SR EN 1:2010/A1:2010

97.100.40

A1

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 54-2+AC:2010/A1:2010

13.220.20

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 54-3:2010/A1:2010

13.220.20

A1

476 – S T din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 54-3:2010/A2:2010

13.220.20

A2

476 – S T din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 54-4+AC:2010/A1:2010

13.220.20

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 54-5:2010/A2:2010

13.220.20

A2

476 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 54-7:2010/A1:2010

13.220.20

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 54-7:2010/A2:2010

13.220.20

A2

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 54-10:2010/A1:2010

13.220.20

A1

476 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 54-10:2010/A1:2010

13.220.20

A1

476 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 54-11:2010/A1:2010

13.220.20

A1

476 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 197-1:2010/A1:2010

91.100.10

A1

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 197-1:2010/A3:2010

91.100.10

A3

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 286-1:2011/A2:2011

23.020.30

A2

532 – ST din 18.03.2011

Nu se publică

SM SR EN 442-1:2010/A1:2010

91.140.10

A1

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 490:2010/A1:2010

91.100.30

A1

477– ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 492:2010/A1:2010

91.100.40

A1

477– ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 492:2010/A2:2010

91.100.40

A2

477– ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 671-2:2010/A1:2010

13.220.10

A1

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 681-1:2010/A1:2010

23.040.80 83.060

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 681-1:2010/A2:2010

23.040.80 83.060

A2

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 681-1:2010/A3:2010

23.040.80 83.060

A3

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 681-2:2010/A1:2010

23.040.80 83.060

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 681-2:2010/A2:2010

23.040.80 83.060

A2

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 681-3:2010/A1:2010

23.040.80

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 681-3:2010/A2:2010

23.040.80

A2

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 681-4:2010/A1:2010

23.040.80

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 681-4:2010/A2:2010

23.040.80

A2

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 682:2010/A1:2010

83.140.50

A1

477– ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 771-1:2010/A1:2010

91.100.25

A1

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

59


Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Nr. Mod. Nr. şi data hotărîrii Код CSM № изм. № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM SR EN 771-2:2010/A1:2010

91.060.10 91.080.30

A1

477– ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 771-3:2010/A1:2010

91.100.30

A1

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 771-4:2010/A1:2010

91.100.30

A1

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 771-5:2010/A1:2010

91.100.30

A1

477– ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 858-1:2010/A1:2010

13.060.99

A1

478 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 877:2010/A1:2010

23.040.10 23.040.40

A1

478 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 997:2010/A1:2010

91.140.70

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1359:2011/A1:2011

91.140.40

A1

528 – ST din 16.03.2011

Nu se publică

SM SR EN 1423:2010/A1:2010

93.080.20

A1

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1433:2010/A1:2010

93.080.30

A1

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1457:2010/A1:2010

91.060.40

A1

479 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 10224:2010/A1:2010

23.040.10 23.040.40

A1

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 10312:2010/A1:2010

23.040.10

A1

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1123-1:2010/A1:2010

23.040.10 23.040.40 23.040.60

A1

478 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1124-1:2010/A1:2010

23.040.10 23.040.40 23.040.60

A1

478 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1154:2010/A1:2010

91.060.50 97.180

A1

478 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1155:2010/A1:2010

91.190

A1

478 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1158:2010/A1:2010

91.190

A1

478 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12094-7:2010/A1:2010

13.220.10 13.220.20

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12101-1:2010/A1:2010

13.220.20 23.120

A1

481 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12259-1+A1:2010/A2:2010

13.220.20

A2

481 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12259-1+A1:2010/A3:2010

13.220.20

A3

481 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12259-2:2010/A1:2010

13.220.20

A1

481 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12259-2:2010/A2:2010

13.220.20 13.320

A2

481 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12259-3:2010/A1:2010

13.220.20 13.320

A1

481 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12259-3:2010/A2:2010

13.220.20 13.320

A2

481 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12259-4:2010/A1:2010

13.220.20 13.320

A1

481 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12261:2011/A1:2011

17.120.10

A1

528 – ST din 16.03.2011

Nu se publică

SM SR EN 12467:2010/A1:2010

91.100.40

A1

482 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12467:2010/A2:2010

91.100.40

A2

482 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12480:2011/A1:2011

91.140.40

A1

528 – ST din 16.03.2011

Nu se publică

SM SR EN 12566-1:2010/A1:2010

13.060.30

A1

482 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

60


Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Nr. Mod. Nr. şi data hotărîrii Код CSM № изм. № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM SR EN 12676-1:2010/A1:2010

93.080.30

A1

482 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12809:2010/A1:2010

91.140.10

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12815:2010/A1:2010

97.040.20

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13240:2010/A1:2010

97.100.30

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13249:2010/A1:2010

59.080.70

A1

483 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13250:2010/A1:2010

59.080.70

A1

483 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13251:2010/A1:2010

59.080.70

A1

483 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13252:2010/A1:2010

59.080.70

A1

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13253:2010/A1:2010

59.080.70

A1

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13254:2010/A1:2010

59.080.70

A1

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13225:2010/A1:2010

59.080.70

A1

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13257:2010/A1:2010

59.080.70

A1

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13257:2010/A1:2010

59.080.70

A1

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13265:2010/A1:2010

59.080.70

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13361:2010/A1:2010

59.080.70 91.100.50

A1

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13491:2010/A1:2010

59.080.70 91.100.50

A1

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13492:2010/A1:2010

91.100.50 59.080.70

A1

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13748-1:2010/A1:2010

91.100.30

A1

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13964:2010/A1:2010

91.060.30

A1

485 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13967:2010/A1:2010

01.040.91 91.100.50

A1

485 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13969:2010/A1:2010

01.040.91 91.100.50

A1

485 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13970:2010/A1:2010

01.040.91 91.100.50

A1

485 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13984:2010/A1:2010

01.040.91 91.100.50

A1

485 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1457:2010/A1:2010

91.060.40

A1

479 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM GOST R 5171:205/A1:2011

71.100.30

A1

543 – ST din 30.03.2011

69

17.020

A1

537 – ST din 28.03.2011

91

GOST 27680-88:2001

79.060.20

A1

537 – ST din 28.03.2011

95

GOST 5963-97

67.160.10

A3

538 – ST din 29.03.2011

93

SM SR EN 40-4:2010/AC:2010

13.220.20

AC

476 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 54-17:2010/AC:2010

13.220.20

AC

476 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 54-18:2010/AC:2010

13.220.20

AC

476 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 54-20:2010/AC:2010

13.220.20

AC

476 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 459-1:2010/AC:2010

01.040.91 91.100.10

AC

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 671-1:2010/AC:2010

13.220.20

AC

474 – S T din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 681-1:2010/AC:2010

23.040.80 83.060

AC

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 877:2010/A1:2010/AC:2010

23.040.10 23.040.40

AC

478 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

GOST 8.027:2001

61


Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Nr. Mod. Nr. şi data hotărîrii Код CSM № изм. № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM SR EN 998-1:2010/AC:2010

91.100.10

AC

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1154:2010/A1:2010/AC:2010

91.060.50 97.180

AC

478 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1155:2010/A1:2010/AC:2010

91.190

AC

478 – S T din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1158:2010/A1:2010/AC:2010

91.190

AC

478 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1338:2010/AC:2010

93.080.20

AC

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1337-4:2010/AC:2010

97.010.30

AC

479 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1339:2010/AC:2010

93.080.20

AC

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1340:2010/AC:2010

93.080.20

AC

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1433:2010/AC:2010

93.080.20

AC

474 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1457:2010/AC:2010

91.060.40

AC

479 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1457:2010/A1:2010/AC:2010

91.060.40

AC

479 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1520:2010/AC:2010

91.100.30

AC

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1825-1:2010/AC:2010

13.060.99

AC

480 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1916:2010/AC:2010

23.040.50 93.030

AC

480 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1917:2010/AC:2010

93.030

AC

480 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1935:2010/AC:2010

91.190

AC

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12101-3:2010/AC:2010

13.220.20 23.120

AC

481 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12101-6:2010/AC:2010

13.220.99

AC

481 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

91.190

AC

481 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12259-2:2010/AC:2010

13.220.20

AC

481 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12261:2011/AC:2011

17.120.10

AC

528 – ST din 16.03.2011

Nu se publică

SM SR EN 12809:2010/AC:2010

91.140.10

AC

475 – ST din 16.03.2011

Nu se publică

SM SR EN 12809:2010/A1:2010/AC:2010

91.140.10

AC

475 – ST din 16.03.2011

Nu se publică

SM SR EN 12878:2010/AC:2010

87.060.10 91.100.10

AC

482 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12815:2010/AC:2010

97.040.20

AC

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12815:2010/A1:2010/AC:2010

97.040.20

AC

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13043:2010/AC:2010

93.080.20 91.100.15

AC

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13084-5:2010/AC:2010

91.060.40 91.100.15

AC

482 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13084-7:2010/AC:2010

91.060.40

AC

483 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010

93.080.20

AC

483 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13108-2:2010/AC:2010

93.080.20

AC

483 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13108-3:2010/AC:2010

93.080.20

AC

483 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13108-4:2010/AC:2010

93.080.20

AC

483 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13108-5:2010/AC:2010

93.080.20

AC

483 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13108-6:2010/AC:2010

93.080.20

AC

483 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13108-7:2010/AC:2010

93.080.20

AC

483 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13240:2010/AC:2010

97.100.30

AC

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13240:2010/A2:2010/AC:2010

97.100.30

AC

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13225:2010/AC:2010

91.100.30

AC

483 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 12209:2010/AC:2010

62


Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Nr. Mod. Nr. şi data hotărîrii Код CSM № изм. № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM SR EN 13254:2010/AC:2010

59.080.70

AC

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13255:2010/AC:2010

59.080.70

AC

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13257:2010/AC:2010

59.080.70

AC

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13265:2010/AC:2010

59.080.70

AC

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13450:2010/AC:2010

91.100.15

AC

475 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

13.230

C 91

536 – ST din 22.03.2011

Nu se publică

SM SR EN 13616:2010/AC:2010

23.020.10 75.200

AC

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13748-1:2010/AC:2010

91.100.30

AC

487 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13924:2010/AC:2010

93.080.20

AC

485 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13956:2010/AC:2010

01.040.91 91.100.50

AC

485 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 13963:2010/AC:2010

91.100.10

AC

485 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 14041:2010/AC:2010

59.080.60 97.150

AC

485 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 14063-1:2010/AC:2010

91.100.60

AC

485 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 14195:2010/AC:2010

77.140.70; 91.100.10

AC

486 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 14246:2010/AC:2010

91.100.10

AC

486 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN14388:2010/AC:2010

93.080.30

AC

486 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 14449:2010/AC:2010

81.040.20

AC

486 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN14509:2010/AC:2010

91.100.60

AC

484 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 14604:2010/AC:2010

13.220.20 13.320

AC

484 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 14647:2010/AC:2010

91.100.10

AC

484 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 14915:2010/AC:2010

79.080

AC

484 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 15285:2010/AC:2010

91.100.15

AC

488 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SMV EN 12697-11:2011/AC:2007

93.080.20

AC

522 – ST din 11.03.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 5163:2011/AC:2011

75.160.20

AC

524 – ST din 14.03.2011

Nu se publică

SM SR EN 13463-3:2011/C91:2011

63


64


MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE MOLDOVENE ИЗМEНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К СТАНДАРТАМ МОЛДОВЫ 97 ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВOE ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ CSM 97.200.40 MODIFICARE

SM 253:2005/A2:2011

Automate de joc utilizate în cadrul jocurilor de noroc. Condiţii tehnice pentru evaluarea conformităţii Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 526 – ST din 15.03.2011 Punctul 7.1, enumerarea opt. Cuvintele „CDROM, al cărui conţinut” se înlocuiesc cu „CD-R, al cărui conţinut”. Punctul 7.7. Cuvintele „pe un CDROM” se înlocuiesc cu „pe un CD-R”. Punctul 7.28, enumerarea q). Cuvintele „pe CDROM-ul etalon” se înlocuiesc cu „pe CD-R etalon”; - ultimul alineat se prezintă în redacţie nouă: „La verificarea tehnică iniţială, programul de joc se arhivează pe un CD-R care serveşte ca etalon primar. Totodată, programul se arhivează şi pe al doilea CD-R care serveşte ca etalon de lucru, ambele se marchează corespunzător. Recepţia programului de joc al automatului se efectuează în baza unei declaraţii pe propria răspundere, din partea solicitantului, precum că în programul de joc al automatului înscris în dispozitivul de memorie nu au fost efectuate modificări şi reprezintă programuletalon livrat de către producător. Recepţia se efectuează în baza unui act semnat de către o comisie formată din reprezentanţii solicitantului, organismului de certificare şi al laboratorului de încercări. Actul semnat se anexează la setul de documente prezentat organismului de certificare şi se păstrează împreună cu CD-R, pe care este înscris programul de joc şi care serveşte ca etalon primar.” Anexa B Пункт 7.1, перечисление восемь. Заменить слова «CDROM, содержание которого» на «CD-R, содержание которого». Пункт 7.7. Заменить слова «на CDROM-е» на «на CD-R». Пункт 7.28, перечисление q). Заменить слова «с эталонного CDROM-а» на «с эталонного CD-R»; - последний абзац изложить в новой редакции: «При первичной технической проверке, программа игры архивируется на CD-R служащий в качестве первичного эталона. Одновременно, программа архивируется и на втором CD-R служащий в качестве рабочего эталона, оба маркируются соответственно. Приемка программы игры автомата осуществляется на основании декларации под собственную ответственность, со стороны заявителя, в том что в программе игры автомата, записанной на устройстве памяти, не были внесены изменения и представляет собой программу-эталон, поставляемой изготовителем. Приемка осуществляется на основании акта, подписываемого комиссией, состоящей из представителей заявителя, органа по сертификации и испытательной лаборатории. Подписанный акт прилагается к комплекту документов, представляемый органу по сертификации, и хранится вместе с CD-R, на котором записана программа игры и служащий в качестве первичного эталона.». (BS nr. 4 – 2011)

65


66


CSM 97.200.40 MODIFICARE

SM 254:2005/A2:2011

Rulete utilizate în cadrul jocurilor de noroc. Condiţii tehnice pentru evaluarea conformităţii Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 526 – ST din 15.03.2011 Punctul 6.44. Cuvintele „memoria (memoriile) de joc de tip EPROM” se înlocuiesc cu „dispozitivele de memorie”. Punctul 7.1, enumerarea şase. Cuvintele „CDROM, al cărui conţinut” se înlocuiesc cu „CD-R, al cărui conţinut”. Punctul 7.7. Cuvintele „pe CDROM” se înlocuiesc cu „pe CD-R”. Punctul 7.43, enumerarea q). Cuvintele „pe CDROM etalon” se înlocuiesc cu „pe CD-R etalon”; - ultimul alineat se prezintă în redacţie nouă: „La verificarea tehnică iniţială, programul de joc se arhivează pe un CD-R care serveşte ca etalon primar. Totodată, programul se arhivează şi pe al doilea CD-R care serveşte ca etalon de lucru, ambele se marchează corespunzător. Recepţia programului de joc al automatului se efectuează în baza unei declaraţii pe propria răspundere, din partea solicitantului, precum că în programul de joc al automatului înscris în dispozitivul de memorie nu au fost efectuate modificări şi reprezintă programuletalon livrat de către producător. Recepţia se efectuează în baza unui act semnat de către o comisie formată din reprezentanţii solicitantului, organismului de certificare şi al laboratorului de încercări. Actul semnat se anexează la setul de documente prezentat organismului de certificare şi se păstrează împreună cu CD-R, pe care este înscris programul de joc şi care serveşte ca etalon primar.”. Anexa B Пункт 6.44. Заменить слова «памяти (памятей) игры типа EPROM» на «устройств памяти». Пункт 7.1, перечисление шесть. Заменить слова «CDROM, содержание которого» на «CD-R, содержание которого». Пункт 7.7. Заменить слова «на CDROM» на «на CD-R». Пункт 7.43, перечисление q). Заменить слова «с эталонного CDROM» на «с эталонного CD-R»; - последний абзац изложить в новой редакции: «При первичной технической проверке, программа игры архивируется на CD-R служащий в качестве первичного эталона. Одновременно, программа архивируется и на втором CD-R служащий в качестве рабочего эталона, оба маркируются соответственно. Приемка программы игры автомата осуществляется на основании декларации под собственную ответственность, со стороны заявителя, в том что в программе игры автомата, записанной на устройстве памяти, не были внесены изменения и представляет собой программу-эталон, поставляемой изготовителем. Приемка осуществляется на основании акта, подписываемого комиссией, состоящей из представителей заявителя, органа по сертификации и испытательной лаборатории. Подписанный акт прилагается к комплекту документов, представляемый органу по сертификации и хранится вместе с CD-R, на котором записана программа игры и служащий в качестве первичного эталона.». (BS nr. 4 – 2011)

67


68


71 INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CSM 71.100.30

_________________________________________________________________________ MODIFICARE

SM GOST R 51271:2005/A1:2011

Articole pirotehnice. Metode de încercări

_________________________________________________________________________ Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 543 – ST din 30.03.2011 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 a standardului Federaţiei Ruse GOST R 51271-99 „Изделия пиротехнические. Методы испытаний” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 51271:2005. Titlul standardului. Cuvintele „Методы сертификационных испытаний” trebuie citite “ Методы испытаний”. Corespondenţa dintre standardele Federaţiei Ruse, la care se face referire, şi standardele moldovene este următoarea: GOST R 8.563-2009

MOD

GOST R 8.585-2001

--

GOST 8.010-99 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Metode de efectuare a măsurărilor. Principii de bază --

GOST R 50342-92 (CEI 584-2-82)

--

--

GOST R 50810-95

--

--

GOST R 51270-99

IDT

GOST R 53228-2008

--

SM GOST R 51270:2005 Articole pirotehnice. Cerinţe generale de securitate --

NOTĂ – Standardele interstatale GOST 9.510-93, GOST 9.707-81, GOST 166-89 (ISO 3599-76), GOST 334-73, GOST 380-2005, GOST 427-75, GOST 2162-97, GOST 4117-78, GOST 4514-78, GOST 5462-72, GOST 5496-78, GOST 5679-91, GOST 6445-74, GOST 7164-78, GOST 7165-93 (CEI 564-77), GOST 7502-98, GOST 7721-89, GOST 8240-97, GOST 8291-83, GOST 8509-93, GOST 8711-93 (CEI 51-2-84), GOST 9089-75, GOST 9416-83, GOST 9486-79, GOST 9500-84, GOST 9829-81, GOST 10374-93 (CEI 51-7-84), GOST 10529-96, GOST 10771-82, GOST 11109-90, GOST 13208-78, GOST 16350-80, GOST 17168-82, GOST 17187-81, GOST 17299-78, GOST 17527-2003, GOST 17616-82, GOST 17675-87, GOST 18300-87, GOST 19034-82, GOST 19433-88, GOST 20799-88, GOST 21631-76, GOST 28498-90, la care se face referire, sînt adoptate ca standarde naţionale prin metoda de ratificare. Standardele Federaţiei Ruse, la care se face referire şi pentru care nu există standarde moldovene corespunzătoare, se utilizează împreună cu prezenta modificare. Aceste standarde pot fi consultate la INSM. Capitolul „Раздел 3”, referinţa [1] trebuie citită „действующей нормативной документации”. Subpunctul 6.3.1.6, nu trebuie citit. Subcapitolul 6.6, subpunctul 6.6.1.2 nu trebuie citit. Subpunctele 6.16.1.4 şi 6.18.1.4, cuvintele „Фотоэлектрический индикатор Ю-140 по [4] или” nu trebuie citite. Subpunctele 6.16.1.7 şi 6.18.1.8, referinţa [5] trebuie citită „действующей нормативной документации”. Punctul 6.17.2 şi subpunctul 7.7.1.4, referinţa [6] trebuie citită „действующей нормативной документации”. Punctul 7.9.1, indicativul „ГОСТ Р 51270” trebuie citit „SM GOST R 51270”. Anexa „ПРИЛОЖЕНИЕ Л”, elementul „Библиография”, referinţele [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] şi [8] nu trebuie citite.

69


Изменение № 1 ГОСТ Р 51271-99 Изделия пиротехнические. Методы сертификационных испытаний Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2010 № 94-ст Дата введения 2010-07-01 Наименование стандарта. Заменить слова: «Методы сертификационных испытаний» на «Методы испытаний». Содержание. Исключить заголовок раздела 10; после заголовка подраздела 6.15 дополнить номерами и заголовками подразделов – 16 – 6.21: «6.16 Метод оценки восприимчивости пиротехнических изделий к детонационному импульсу ………………. Метод определения тротилового эквивалента……………………………………………………………………….. Метод оценки силового и теплового воздействия активного пиротехнического изделия на пассивное............. Метод оценки безопасности кольцевых обойм пистонов для детского игрушечного оружия при снаряжении……….......................................................................................................................................................................... . Метод проверки огнезащитной обработки транспортной тары для пиротехнических изделий бытового назначения……………………………………………………………………………………………………………………...… . Метод измерения максимального давления, создаваемого фейерверочным изделием (ФИ) в мортире……………………………………………………………………………………………................................................ . заголовок подраздела 7.6 изложить в новой редакции: «7.6 Методы установления (подтверждения) сроков годности……………...……………………………………… содержание после заголовка подраздела 7.6 дополнить номерами и заголовками подразделов - 7.7-7.9: «7.7 Метод испытания электровоспламенителей на отсутствие срабатывания от электросигнала с параметрами, обеспечивающими контрольепи электрического пуска……………………………………….……………… Методы проверки прочности мортиры………………………………………………………...……………………… Метод проверки внутренних размеров мортир……………………………………………………..……………..>»; содержание дополнить заголовками приложений - М, Н: «Приложение М (обязательное) Схема для расчета высоты подъема груза с помощью теодолита……………………………………………………….…………………………………... Приложение Н (справочное) Значения коэффициента Стьюдента ta……………………………………………..». Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на пиротехническую продукцию бытового и технического назначения и устанавливает методы испытаний для определения ее параметров и характеристик, в том числе и при подтверждении соответствия»; второй абзац исключить; в третьем абзаце исключить слово: «сертификационных»; последний абзац изложить в новой редакции: «на основании изложенных в настоящем стандарте общих методов должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ Р 8.563 и утверждены в установленном порядке методики измерений с указанием конкретной аппаратуры и последовательности действий при измерениях». Раздел 2 изложить в новой редакции: «2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений ГОСТ Р 8.585-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразователей ГОСТ Р 50342-92 (МЭК 584-2-82) Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия ГОСТ Р 50810-95 Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация ГОСТ Р 51270-99 Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания ГОСТ 9.510-93 Единая система защиты от коррозии и старения. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке, транспортированию и хранению ГОСТ 9.707-81 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Продолжение см. с. 71) 70


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 2162-97 Лента изоляционная прорезиненная. Технические условия ГОСТ 4117-78 Тротил для промышленных взрывчатых веществ. Технические условия ГОСТ 4514-78 Ленты для электропромышленности. Технические условия ГОСТ 5462-72 Машинка подрывная конденсаторная. Общие технические требования ГОСТ 5496-78 Трубки резиновые технические. Технические условия ГОСТ 5679-91 Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия ГОСТ 6445-74 Бумага газетная. Технические условия ГОСТ 7164-78 Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия ГОСТ 7165-93 (МЭК 564-77) Мосты постоянного тока для измерения сопротивления ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 7721-89 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент ГОСТ 8291-83 Манометры избыточного давления грузопоршневые. Общие технические требования ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам ГОСТ 9089-75 Электродетонаторы мгновенного действия. Технические условия ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия ГОСТ 9486-79 Мосты переменного тока измерительные. Общие технические условия ГОСТ 9500-84 Динамометры образцовые переносные. Общие технические требования ГОСТ 9829-81 Осциллографы светолучевые. Общие технические условия ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 7. Особые требования к многофункциональным приборам ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия ГОСТ 10771-82 Лампы накаливания светоизмерительные рабочие. Технические условия ГОСТ 11109-90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия ГОСТ 13208-78 Изделия пиротехнические фотоосветительные. Метод фотометрирования ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей ГОСТ 17168-82 Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 17187-81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения ГОСТ 17616-82 Лампы электрические. Методы измерения электрических и световых параметров ГОСТ 17675-87 Трубки электроизоляционные гибкие. Общие технические условия ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия ГОСТ 19034-82 Трубки из поливинилхлоридного пластика. Технические условия ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний». Раздел 3. Заменить слова: «По ГОСТ 16263» на «По [1]» (два раза); определение термина «веха» изложить в новой редакции: «Столб используемый(ая) для масштабирования изображений на экране монитора». Раздел 4. Обозначения К, I, /п к подразделу 6.1 изложить в новой редакции:

(рейка)

определенного размера,

«6.1 Метод определения размеров пламени Метод позволяет определять размеры пламени и радиус разлета вылетающих из пламени искр (горящих элементов) при работе ПИ. Сущность метода заключается в видеорегистрации пламени работающего ПИ и сравнении размеров пламени с размерами изображения эталона на экране монитора или телевизора. Погрешность измерений не более 10 %. 6.1.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства Видеокамера - 2 шт. Рейка, длина которой составляет от 0,3 до 1,0 предполагаемой длины пламени или радиуса разлета горящих элементов. (Продолжение см. с. 72) 71


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) «К - масштабный коэффициент, м/мм; l - длина изображения вешки (рейки) на экране монитора или телевизора (далее монитора), мм; l п. - длина изображения пламени (искр) на экране монитора, мм»; дополнить обозначениями - Da, ha: «Dп. - диаметр пламени (разлета искр), м; hп. - ширина изображения пламени (разлета искр) на экране монитора, мм»; обозначения к подразделу 6.5 изложить в новой редакции: «К1(2) - масштабный коэффициент изображения 1-й (2-й) видеокамеры, мм–1;

— приведенное расстояние от 1-го (2-го) видеорегистратора до точки пуска, м;

— приведенное расстояние от 1-го (2-го) видеорегистратора до основания вехи, м; ΔHp - превышение точки регистратора над точкой пуска, м; ΔHb - превышение основания вехи над точкой пуска, м; ΔB - отклонение в горизонтальной плоскости основания вехи от оси видеорегистратора, м; НP – высота разрыва ПИ, м; Н - высота исследуемого объекта над горизонтальной плоскостью точки пуска, м; Hb - высота (длина) вехи, м; h1(2) - вертикальный размер (отклонение) изображения исследуемой точки на экране монитора 1-й (2-й) видеокамеры, мм; δ1(2) - горизонтальный размер (отклонение) изображения исследуемой точки на экране монитора 1-й (2-й) видеокамеры, мм; Δ1(2) - отклонение проекции исследуемой точки на горизонтальную плоскость точки пуска, определенное по результатам регистрации 1-й (2-й) видеокамеры, м; R - отклонение проекции исследуемой точки на горизонтальную плоскость от точки пуска (радиус), м; V - скорость движения на данном отрезке траектории, м/с; Е - кинетическая энергия, Дж; m - масса движущегося объекта, кг; g - ускорение свободного падения, 9,8 м/с2; Δ1(2) — угол отклонения данного участка траектории от вертикали, град.; X1,2 n - результаты определения значений исследуемого параметра в отдельной выборке (группе наблюдений); X-C,p1,2…2- среднее выборочное значение исследуемого параметра в отдельной выборке; Х рез - результат наблюдения значения исследуемого параметра; б1, 2---к ~ выборочная дисперсия исследуемого параметра в отдельной выборке; брез — дисперсия исследуемого параметра; и - количество усредняемых значений наблюдений в выборке; к - количество групп параллельных испытаний (выборок) изделия при определении значений исследуемого параметра; f- число степеней свободы дисперсии». Подраздел 5.1. Исключить слово: «сертификационных». Подраздел 5.2 изложить в новой редакции: «5.2 При отсутствии в программе испытаний указаний о количестве ПИ, подлежащих испытаниям, для целей подтверждения соответствия отбирают по 12 ПИ, но не менее Линейка по ГОСТ 427 или рулетка по ГОСТ 7502. Устройство любого типа для закрепления ПИ на месте испытания. Видеомагнитофон, формат воспроизведения которого соответствует формату записи изображения видеокамерами по 6.1.1.1. Монитор или телевизор. 6.1.2 Порядок подготовки к испытаниям и их проведения Испытания проводят на открытом воздухе в темное время суток или в затемненном помещении размерами не менее 6x6x3,5 м. (Продолжение см. с. 73) 72


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) Устанавливают устройство для закрепления ПИ и видеокамеры так, чтобы последние находились на расстоянии не менее трех ожидаемых размеров пламени, а лучи, соединяющие каждую из видеокамер с устройством для закрепления ПИ, располагались под углом (90 + 3)°. Устанавливают на устройстве для крепления ПИ (далее - устройство) рейку, располагая ее вертикально с допустимым отклонением не более 3°. С помощью трансфокаторов видеокамер устанавливают масштаб записи изображений, при котором регистрируемое пламя будет полностью попадать в поле зрения каждой из видеокамер. Регистрируют рейку каждой видеокамерой. Закрепляют в устройстве ПИ так, чтобы пламя было направлено вверх. Поджигают ПИ в соответствии с инструкцией по его применению (эксплуатации). Регистрируют видеокамерами горящее изделие в течении всего времени его работы. 6.1.3 Порядок обработки результатов испытаний Воспроизводят видеозапись испытаний на экране монитора или телевизора с помощью видеомагнитофона. Определяют масштабный коэффициент по формуле

Определяют длину пламени по формуле 6.1.3.4

Определяют ширину пламени (разлета искр) по формуле

Если пламя является осесимметричной фигурой, то значения величин, указанных в 6.3.3.3, 6.1.3.4, определяют по формулам (2), (2а). При этом для обработки из всей видеозаписи используется кадр изображения с максимальным значением ширины пламени (разлета искр), а при испытаниях допускается использовать одну видеокамеру. При отсутствии симметрии пламени определение параметров по 6.1.3.3, 6.1.3.4 проводят по видеозаписям двух видеокамер. При этом за результат измерений принимается наибольшее значение». Подпункты 6.3.1.3, 6.3.2.3.2, 6.3.4.7. Заменить ссылку: ГОСТ Р 50431 на ГОСТ Р 8.585; подпункт 6.3.1.6. Заменить ссылку: [1] на [2]; подпункты 6.3.2.6, 6.4.4.1. Исключить слово: «сертификационных». Подраздел 6.5 изложить в новой редакции: «6.5 Метод определения характеристик траектории движения Метод позволяет определять координаты точек срабатывания (разрыва), подъема, догорания, угол отклонения от направления стрельбы, скорость движения ПИ, снабженного трассером или работающим двигателем, и радиус разлета горящих (светящихся) элементов. Метод может также использоваться для определения границ и размеров цветных или светящихся аэрозольных образований (дымов). При этом размеры определяются по координатам граничных точек исследуемого образования. Сущность метода заключается в визуализации траектории полета ПИ видеорегистрацией с записью результатов наблюдений и обработке изображения по заданному алгоритму. Погрешность метода не превышает 10 %. 6.5.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства Видеокамера - 2 шт. Стационарная или переносная веха высотой 20 + 50 м (5 + 20 м для переносной). Рулетка по ГОСТ 7502. 6.5.1.4 Испытательная площадка с оборудованными в центральнооне пусковыми устройствами (ПУ) для запуска ПИ. Размер каждой изсторон площадки должен быть не менее трех радиусов опасной зоны. К площадке в двух взаимно перпендикулярных направлениях должны примыкать коридоры, проходящие через центральную зону, ширины и длины которых должны быть достаточными для видеосъемки всей траектории полета наблюдаемых элементов от пусковой установки до точки затухания горящих элементов или их падения на землю. Линейка по ГОСТ 427. Устройства бесперебойной двусторонней связи между операторами ПУ и видеокамер. 6.5.2 Порядок подготовки к проведению испытаний Устанавливают (проверяют) вехи вертикально с отклонением не более 3°. Размещают ПУ в центре испытательной площадки. Устанавливают и нивелируют относительно горизонтальной плоскости ПУ видеокамеры в двух взаимно перпендикулярных направлениях так, чтобы обеими видеокамерами можно было фиксировать всю (Продолжение см. с. 74) 73


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) траекторию полета и положения вех, а точка пуска отображалась бы в середине нижней части экрана видоискателя каждой видеокамеры. Трансфокатором настраивают видеокамеры таким образом, чтобы апертура каждой камеры вмещала все исследуемые точки траектории с запасом в 20 % - 30 %, а изображение используемой вехи имело максимально возможный размер, но не менее 20 % от высоты кадра. При невозможности совмещения указанных требований производят соответствующие изменения положения точек установки камер или вех. Производят кратковременную запись изображения испытательной площадки и в дальнейшем положения камер, вех. Фокусное расстояние объективов видеокамер без крайней необходимости не изменяют. Производят осмотр испытуемого образца и его подготовку к испытаниям. Вносят в рабочий журнал реквизиты образца и выявленные замечания по его состоянию. Измеряют и регистрируют в рабочем журнале расстояния от каждой видеокамеры до пусковой установки и вех, высоту вех, превышения высот установки видеокамер и оснований вех над местом расположения ПУ, а также перечень и реквизиты используемых приборов и оборудования, метеоусловия и условный код испытания. 6.5.3 Порядок проведения испытаний Снаряжают пусковую установку испытуемым ПИ. Подготавливают видеокамеры к записи и по каналам связи передают на пусковую установку сигнал о готовности к регистрации. При получении команды на включение операторы подтверждают получение команды и включают видеокамеры. Производят пуск ПИ. Производят видеозапись до полного исчезновения в видоискателе изображений исследуемых объектов. В процессе регистрации в аудиоканале камеры (или рабочем журнале) согласовывают с оператором пусковой установки и фиксируют код данной видеозаписи (испытания), условный номер камеры и возможные комментарии визуальных наблюдений. Передают на пусковую установку сигнал о завершении регистрации и выключают видеокамеры. В процессе настройки и регистрации в видеокамерах должна быть активирована опция отображения в кадре даты и времени. В случае обнаружения нарушения требований 6.5.2.3, 6.5.2.4 испытания останавливают и производят перенастройку системы регистрации согласно 6.5.2.3, 6.5.2.4 и проводят повторные испытания. 6.5.4 Правила обработки результатов испытаний 6.5.4.1 Производят анализ программы испытаний и вносят в протокол первичной обработки (рабочий журнал) реквизиты объекта испытаний, наименования всех исследуемых параметров, данные, предусмотренные 6.5.2.5 и 6.5.2.6 (из журнала испытаний), реквизиты носителей информации и используемых при обработке приборов и инструментов, необходимые замечания (при наличии) и текущую дату. Анализируют видеозаписи обеих камер и по их результатам принимают решение о возможности выбора одной из них в качестве основной. Для каждой видеокамеры измеряют размеры изображений всех исследуемых точек траектории и вех на экране монитора или телевизора и вносят их значения в протокол (рабочий журнал). Для каждой видеокамеры определяют приведенные расстояния и высоты точек пуска и вех. Для случаев, когда приведенное значение отличается от исходного не более чем на 5 %, допускается использовать исходные значения. Используемые при дальнейшей обработке значения вносят в протокол (рабочий журнал). Для каждой видеокамеры вычисляют масштабные коэффициенты Анализируют видеозаписи обеих камер и по их результатам принимают решение о возможности выбора одной из них в качестве основной. Для каждой видеокамеры измеряют размеры изображений всех исследуемых точек траектории и вех на экране монитора или телевизора и вносят их значения в протокол (рабочий журнал). Для каждой видеокамеры определяют приведенные расстояния и высоты точек пуска и вех. Для случаев, когда приведенное значение отличается от исходного не более чем на 5 %, допускается использовать исходные значения. Используемые при дальнейшей обработке значения вносят в протокол (рабочий журнал). Для каждой видеокамеры вычисляют масштабные коэффициенты

6.5.4.6 Для исследуемых точек на плоскость ПУ от осевых линий видеокамер

определяют

отклонения

их

проекций

(Продолжение см. с. 75)

74


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99)

Если проекция исследуемой точки на экране монитора расположена справа от точки пуска, то соответствующее отклонение 8 считается положительным, в противном случае отклонение считается отрицательным. При необходимости вычисляют отклонения проекций (радиус разлета) исследуемых точек от точки пуска

6.5.4.8 Для исследуемых точек определяют отклонения их от плоскости ПУ (высоты)

6.5.4.9 В качестве координат любой видимой точки траектории в системе координат с началом в точке пуска принимаются А1; А2 и Н. 6.5.4.10 При определении вершины траектории используют кадр основной камеры с наибольшим значением hv фиксируют момент времени и определяют отклонения на кадре записи второй камеры для данного момента времени. Из соотношений (12г) и (12д) определяют искомую высоту. Если основная камера не выбрана, то операции проводят для каждой камеры, а результатом считают среднее из полученных значений. При определении высоты догорания используют кадр основной камеры с наименьшим значением hx, фиксируют момент времени и определяют отклонения на кадре записи второй камеры для данного момента времени. Из соотношений (12г) и (12д) определяют искомую высоту. Если основная камера не выбрана, то операции проводят для каждой камеры, а результатом считают среднее из полученных значений. При определении скорости движения светящегося объекта на заданном участке траектории выбирают изображения двух крайних точек участка (1 и 2), определяют координаты и моменты времени прохождения этих точек, расстояние между ними и скорость перемещения как частное расстояния и времени. Значение кинетической энергии движения объекта получают по результатам определения скорости движения на данном участке траектории и массы объекта по результатам предварительного взвешивания. Допускается оценивать значение кинетической энергии движения фейерверочного изделия по результатам определения высоты разрыва и его массы по формуле

Направленность полета объекта определяют на основании определения по формулам (12а) и (12г) координат двух выбранных точек траектории (1 и 2) и угла наклона траектории по формуле

6.5.4.15 При большом количестве одновременно наблюдаемых объектов и невозможности однозначной их идентификации на изображениях обеих камер для определения радиуса догорания на изображении основной камеры (1) выбирают два объекта с наибольшим положительным и отрицательным горизонтальными отклонениями точки догорания|6Х |мах и фиксируют показания таймера в моменты их исчезновения с экрана. На кадрах второй камеры, соответствующих зафиксированным моментам времени, выделяют объекты с наибольшим положительным горизонтальным отклонением 82 мах. Для выбранных значений 8Х и 82 по формулам (126) и (12в) определяют отклонения точек догорания и радиус догорания. При существенном различии полученных значений за результат наблюдения принимают наибольшее. Если различие полученных значений не превышает 5 %, то за результат наблюдения принимают их среднее значение. Если основная камера не выбрана, то операции проводят для каждой камеры. (Продолжение см. с. 76) 75


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) 6.5.4.16 При большом количестве одновременно наблюдаемых объектов и невозможности однозначной их идентификации на изображениях обеих камер для определения высоты догорания на изображении основной камеры выбирают объект с наименьшим вертикальным отклонением (hx) точки догорания и фиксируют показания таймера в момент его исчезновения с экрана. На кадре второй камеры, соответствующем зафиксированному моменту времени, выделяют объект с наибольшим отрицательным горизонтальным отклонением. Для выбранного объекта наблюдения основной камеры определяют высоту точки догорания и отключение ее проекции по формулам

Если основная камера не выбрана, то операции проводят для каждой камеры. При существенном различии полученных значений за результат наблюдения принимают наименьшее значение. Если различие полученных значений не превышает 5 %, то за результат наблюдения принимают их среднее значение. 6.5.4.17 При определениях радиуса разлета и высоты догорания многоэлементных ПИ для повышения точности результатов наблюдений рекомендуется на изображении основной и вспомогательной камер выбирать не по паре, а по две группы объектов. В группу допускается объединять объекты с отклонениями, различающимися не более чем на 10 %. Количество объектов в каждой группе, координаты выбранных объектов и результаты расчетов должны фиксироваться в протоколе первичных испытаний (рабочем журнале).

Горизонтальные отклонения вспомогательной камеры усредняют. С использованием осредненного значения определяют высоты догорания всех выбранных объектов основной камеры и производят статистическую обработку результатов с определением среднего значения, среднеквадратического отклонения и числа степеней свободы:

Если испытания дублировались к раз, то за результат испытаний принимают и фиксируют в протоколе испытания

Оценку соответствия полученных при испытании значений характеристики установленным требованиям производят по осредненным по всем результатам наблюдений значениям X с учетом его верхнего и нижнего значений при принятом уровне доверительной вероятности Р:

В процессе первичной обработки видеозаписей должен проводиться постоянный контроль размеров изображения вех и их совпадение с результатами контрольной регистрации по 6.5.2.4. При обнаружении нарушения данного условия дальнейшая обработка прекращается для выявления причин нарушения. Если будет однозначно установлено, что нарушение обусловлено только изменением фокусного расстояния объектива камеры (трансфокатора), то производится пересчет угловых коэффициентов, и дальнейшие расчеты производятся с использованием пересчитанных значений. В противном случае результаты измерений аннулируются. Факт обнаружения нарушений настроек, причины нарушения, момент времени нарушения (в кадре) и результаты пересчетов или аннулирование результатов фиксируются в протоколе первичной обработки (рабочем журнале). В случаях, когда симметричность объекта наблюдения относительно вертикальной оси не вызывает сомнения, а определяемый размер существенно меньше расстояния до видеорегистратора, допускается использование одной камеры». Подраздел 6.6. Подпункт 6.6.1.2. Заменить ссылку: [2] на [3]. Подпункты 6.6.5, 6.7.2.2, 6.11.2, подразделы 6.12, 6.13. Исключить слово: «сертификационных». Подпункт 6.11.3.2. Формулу (38) изложить в новой редакции: Подраздел 6.14. Первый абзац после слов «ПИ» дополнить словами: «в упаковке или без нее»; подпункт 6.14.1.7 изложить в новой редакции: «6.14.1.7 Три листа размером 2000x2000x2 мм из алюминия 11000-0 (твердость по Бринеллю - 23, прочность при растяжении - 90 МП (Продолжение см. с. 77) 76


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) а) или эквивалентного типа для использования в качестве контрольных экранов вместе с соответствующими опорами для удержания их в вертикальном положении. Контрольные экраны жестко закрепляются в рамках»; подраздел 6.14 дополнить подпунктом - 6.14.2.6: «6.14.2.6 Вертикальные контрольные экраны устанавливаются в каждом из трех квадрантов на расстоянии 4 м от края упаковок или неупакованных изделий. В подветренном направлении экраны не устанавливаются, так как длительное воздействие языков пламени может изменить сопротивление алюминия воздействию осколков. Листы устанавливаются таким образом, чтобы их центры находились на одном уровне с центром упаковок или неупакованных изделий или - если этот уровень находится на расстоянии менее 1 м от уровня грунта - соприкасались с грунтом. Если в контрольных экранах до испытания обнаружены какие-либо отверстия или зазубрины, их следует соответствующим образом отметить, чтобы не спутать с пробоинами и зазубринами, полученными в ходе испытания»; подраздел 6.14 дополнить подпунктом - 6.14.4.4: «6.14.4.4 Если происходит взрыв массой, то изделие относится к под-классу 1.1. Считается, что массовый взрыв произошел, если сработала значительная часть содержимого упаковки, так что практическая опасность должна оцениваться исходя из одновременного срабатывания всей массы ПС, содержащейся в упаковках, или во всех неупакованных изде-лиях. Если пробито отверстие в каком-либо из контрольных экранов, то изделие относится к подклассу 1.2 по ГОСТ 19433. Если происходит образование огненного шара или струи пламени, выходящих за пределы любого из контрольных экранов, то изделие от-носится к подклассу 1.3 по ГОСТ 19433. Если происходит разбрасывание металлических осколков за пределы контрольных экранов более 1 м или появляются зазубрины более 4 мм на любом из контрольных экранов, то изделие относится к подклассу 1.4 и к какойлибо группе совместимости, кроме группы совместимости S. Если не произойдет одно из событий, требующих отнесения изделия к подклассам 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4, кроме группы совместимости S, но при этом наблюдаются разбрасывание осколков, термический эффект или эффект разбрасывания ПЭ, которые не затрудняют борьбу с пожаром или принятие других срочных мер в непосредственной близости, то изде-лие относится к подклассу 1.4 и группе совместимости S». Подраздел 6.14. Дополнить пунктом - 6.14.5, подпунктами - 6.14.5.1 - 6.14.5.4: «6.14.5 Метод испытания твердых ПС и содержащих их ПИ, способных легко загораться Способность вещества распространять горение проверяется путем его поджигания и определения времени горения. 6.14.5.1 Приборы и материалы Для подготовки образца к испытанию на скорость горения используется имеющий треугольное поперечное сечение лоток длиной 250 мм, внутренней высотой 10 мм и шириной 20 мм. По обеим сторонам лотка по его длине в качестве боковых ограничителей устанавливаются две металлические пластинки, выступающие на 2 мм за верхний край треугольного поперечного сечения. Для удержания образца используется плот-ная негорючая пластина малой теплопроводности. 6.14.5.2 Предварительное проверочное испытание На не поддающуюся пропитке пластину, обладающую слабой теплопроводностью и имеющую комнатную температуру, высыпают образец ПС (отдельных его компонентов) шнуром или дорожкой, имеющей 250 мм в длину, 0,7874 дюймы в ширину и 10 мм в высоту. К оконечности образца подносят горячее пламя (температура не менее 1000 °С) от газовой го-релки (минимальный диаметр 5 мм), которое остается в соприкоснове-нии с образцом до тех пор, пока он не воспламенится, но не дольше 2 минут (или 5 минут в случае использования порошков металлов или металлических сплавов). Отмечают, распространилась ли зона горения на 200 мм в длину за время испытания, длившегося 2 минуты (или 20 минут в случае использования металлических порошков). Если обра-зец не воспламеняется и не происходит распространения зоны горения с пламенем или без пламени на 200 мм в длину за время испытания, длившегося 2 минуты (или 20 минут в зависимости от конкретного слу-чая), то вещество (ПС и содержащее изделие) не следует относить к категории легковоспламеняющихся и подвергать дальнейшим испытаниям. Если менее чем за 2 минуты, или соответственно менее чем за 20 минут в случае использования металлических порошков, горение распространяется на 200 мм образца, то испытания продолжают. 6.14.5.3 Испытание для определения скорости горения ПС (его компонент) в виде порошка или гранул (в его товарном виде) засыпается без утрамбовки в лоток. После этого форму сбрасывают три раза с высоты 20 мм на твердую поверхность. Затем боковые пластинки убирают и поверх формы укладывают пластину из не подверженного про-питке негорючего материала малой теплопроводности; затем форму пе-реворачивают и снимают. Пастообразное вещество укладывают на него-рючую поверхность шнуром длиной 250 мм и с площадью поперечного сечения около 100 мм2 . В случае использования веществ, чувствительных к влажности, испытание следует проводить сразу же после извлечения вещества из лотка. Образец помещают в поток воздуха, циркулирующий в вытяжном шкафу. (Продолжение см. с. 78) 77


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) Скорость воздушного потока, которая должна быть достаточной для того, чтобы предотвратить утечку дыма, должна оставаться в ходе испытания постоянной. Вокруг шкафа можно установить защитный экран. В случае использования веществ, не являющихся металлическими порошками, образец смачивается по каплям одним миллиметром увлажняющего раствора в 30 - 40 мм от 100-миллиметровой зоны измерения. Раствор должен смочить образец по всему сечению, не скатываясь по краям. Необходимо попытаться увлажнить образец по наименьшей его длине, избегая при этом потери жидкости с боковых сторон. Для чистой воды характерно стекание по сторонам формованного вещества, без проникновения в него; в таком случае может возникнуть необходимость в добавлении увлажнителей. Эти увлажняющие вещества не должны содержать горючих разбавителей, а общее содержание активного вещества в увлажняющем растворе не должно превышать 1 %. Жидкость можно добавить в сделанную в верхней части формы канавку глубиной 3 мм и диаметром 5 мм. Соответствующим способом с помощью небольшого пламени или разогретой до 1000 "С проволоки образец поджигают с одного конца. После сгорания 80 мм образца измеряют скорость горения на следующем участке длиной 100 мм. Для веществ, не являющихся металлическими порошками, отмечают, сдерживала ли увлажненная зона распространение пламени в течение, по меньшей мере, 4 минут. Испытание повторяют шесть раз на остывшей и вычищенной пластинке, если до конца серии испытаний не был получен положительный результат. 6.14.5.4 Критерии испытания и метод оценки результатов ПС (его компоненты) относится к подклассу 4.1, если время горения, зафиксированное в одном или нескольких испытаниях, осуществленных в соответствии с методом, изложенным в 6.14.5.3, составляет менее 45 секунд (скорость горения превышает 2,2 мм/с). Порошки металлов или металлических сплавов относятся к подклассу 4.1, если происходит воспламенение и если реакция распространяется на всю длину образца за 10 (или менее) минут. ПС (его компоненты), легко поддающиеся горению (за исключением металлических порошков), относятся к подклассу 4.1 (группе упаковки II по ДОПОГ), если время горения составляет менее 45 секунд и пламя проходит через увлажненную зону. Порошки металлов или металлических сплавов относятся к подклассу 4.1 (группе упаковки II), если зонареакции распространяется на всю длину образца за 5 (или менее) минут. ПС (его компоненты), легко поддающиеся горению (за исключением металлических порошков), относятся к подклассу 4.1 (группе упаковки III по ДОПОГ), если время горения составляет менее 45 секунд и увлажненная зона сдерживает распространение пламени в течение, по меньшей мере, 4 минут. Металлические порошки относятся к подклассу 4.1(группе упаковки III), если реакция распространяется на всю длину образца более чем за пять, но менее чем за десять минут». Раздел 6 дополнить подразделами - 6.16-6.21, пунктами 6.16.1-6.16.4, 6.17.1-6.17.4, 6.18.1-6.18.4, 6.19.1-6.19.3, 6.20.1-6.20.10, 6.21.1, 6.21.2, подпунктами 6.16.1.1-6.16.1.8, 6.16.2.1-6.16.2.5, 6.16.3.1, 6.16.3.2, 6.16.4.1, 6.17.1.1, 6.17.1.2, 6.17.3.1-6.17.3.3, 6.17.4.1-6.17.4.6, 6.18.1.1-6.18.1.9, 6.18.2.1-6.18.2.5, 6.18.3.1, 6.18.3.2, 6.18.4.1-6.18.4.4, 6.19.1.1-6.19.1.3, 6.19.2.1-6.19.2.3, 6.19.3.1, 6.20.6.1-6.20.6.3, 6.20.7.1, 6.20.7.2, 6.20.9.1, 6.20.9.2, 6.21.1.1-6.21.1.4: «6.16 Метод оценки восприимчивости пиротехнических изделий к детонационному импульсу Метод оценки восприимчивости к детонационному импульсу основан на визуальном контроле деформации металлической пластины -«свидетеля» при воздействии продуктов взрывчатого превращения ПИ (заряда), инициируемого электродетонатором с дополнительным зарядом ВВ или без него.

На рисунке 3а приведена принципиальная схема проведения испытаний.

1 - пластина-«свидетель»; 2 - заряд; 3 - электродетонатор Рис. 3а-Схема проведения испытаний на восприимчивость к детонационному импульсу 6.16.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства Испытуемый образец ПИ или ПС, инициируемый электродетонатором ЭД-8 по ГОСТ 9089. Пластины - «свидетели» из алюминия по ГОСТ 9.510 и ГОСТ 21631 или стали марки Ст3 по ГОСТ 380 толщиной от 3 до 10 мм, шириной и длиной не менее размеров испытываемого изделия. (Продолжение см. с. 79) 78


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) Подрывная машинка типа КПМ-3 по ГОСТ 5462 или любой другой источник тока, генерирующий ток силой не менее 2 А и напряжением от 20 до 36 В. Фотоэлектрический индикатор Ю-140 по [4] или линейный мост постоянного тока типа Р343 по ГОСТ 7165. Вольтметр любого типа по ГОСТ 8711. Плита из стали Ст3 по ГОСТ 380 толщиной 50 мм, шириной 800 мм и длиной 1000 мм. Двухжильный провод в резиновой или хлорвиниловой изоляции типа МГШВ по[5]. Изолента по ГОСТ 2162. 6.16.2 Порядок подготовки к проведению испытаний 6.16.2.1 Подготавливают образец для испытаний путем обеспечения плотного контакта ПИ (навески ПС) с электродетонатором ЭД-8. При этом электродетонатор располагают так, чтобы импульс был направлен на наиболее чувствительную часть пиротехнического заряда (инициатор). Проводники ЭД-8 должны быть закорочены. Количество изделий, необходимых для проведения испытаний, указывают в программе испытаний.

6.16.2.2 Закрепляют ПИ с помощью изоленты (размещают ПС в видедорожки) на пластине - «свидетеле» таким образом, чтобы передняякромка электродетонатора находилась на крае пластины — «свидетеля». 6.16.2.3 Стальную плиту устанавливают на ровном месте испытательной площадки. На плиту устанавливают пластину с ПИ. Проверяют отсутствие напряжения в цепи подрыва, электродетонатор подсоединяют к цепи подрыва и удаляются в укрытие. Проверяют с помощью фотоэлектрического индикатора или другого устройства целость цепи подрыва. 6.16.3 Порядок проведения испытаний Приводят в действие электродетонатор. После завершения процесса осматривают испытательную площадку, находят пластину — «свидетель», удаляют с ее поверхности посторонние включения и осматривают состояние пластины. 6.16.4 Обработка результатов испытаний 6.16.4.1 Факт наличия или отсутствия детонации образца определяют по деформации пластины - «свидетеля». При наличии детонации на пластине - «свидетеле» виден четкий отпечаток (прогиб) по всей длине изделия. При отсутствии детонации на пластине - «свидетеле» след детонации заметен только в месте расположения детонатора. Если детонация носит затухающий характер, след детонации будет наблюдаться только на участке затухания. Факт отсутствия деформации пластины - «свидетеля» указывает на невосприимчивость ПИ (ПС) к детонационному импульсу. 6.17 Метод определения тротилового эквивалента 6.17.1 Общие требования (Продолжение см. с. 80) 79


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) 6.17.1.1 Метод определения тротиловых эквивалентов основан на сопоставлении результатов работоспособности продуктов взрывчатого превращения пиротехнического и стандартного образцов (составов или изделий) по времени полета груза, метаемого из взрывной камеры - эффектомера (импульсомера). 6.17.1.2 Определение тротиловых эквивалентов производят в соответствии с программой испытаний. 6.17.2 Применяемое оборудование, аппаратура и материалы Для определения тротиловых эквивалентов ПС применяют следующие оборудование и материалы: · эффектомер с объемом камеры 5 м3 (схема изображена на рисунке 36); · импульсомер с объемом камеры 0,1 м3 (схема изображена на рисунке Зв); · лебедка электрическая с усилием не менее 1 т. с; · теодолит VEGA Тео 5 или другого типа, 2 шт.; · импульсный источник питания постоянного тока любого типа; · устройство для подъема метаемого груза любого типа, грузоподъемностью не менее 1500 кгс; · секундомер любого типа по [61, 2 шт].

1 - корпус стальной; 2 - оболочка железобетонная; 3 - цилиндр направляющий; 4 - метаемый груз массой до 200 кг; 5 - гибкая подвеска; 6 - дополнительный детонатор с электродетонатором ЭД-8; 7 - заряд; 8 - ввод электрический; 9 - ввод вентиляционный Рисунок 36 - Схема эффектомера 5 м3 6.17.3 Проведение испытаний 6.17.3.1 Проведение испытаний по определению тротилового эквивалента в эффектомере 5 м3 Испытания по определению тротилового эквивалента в эффектомере 5 м3 проводятся в следующей последовательности: а) испытываемый заряд устанавливают в геометрическом центре камеры эффектомера, подвесив его на двух лентах ЛЭ-12-7-х/б или ЛЭ-12-9-х/б, или ЛЭ-12-10-х/б по ГОСТ 4514 по 90 сантиметров каждая; б) с помощью лебедки и устройства для опускания метаемого груза закрывают камеру эффектомера; в) производят инициирование испытываемого заряда; г) после каждого испытания производят не менее чем десятикратное вентилирование камеры эффектомера с помощью любой вентиляционной установки; д) проводят не менее трех параллельных испытаний; е) при испытаниях параллельно двумя секундомерами измеряют время полета груза от момента вылета груза из направляющего цилиндра домомента падения на землю. Если предусмотрено программой испытаний, измеряют дополнительно максимальную высоту полета груза с помощью двух теодолитов; ж) результаты испытаний обрабатывают в соответствии с 6.17.4.

(Продолжение см. с. 81) 80


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99)

1 - метаемый груз; 2 - крюки для подвески заряда; 3 - ввод электрический; 4 - заряд Рисунок 3в - Схема импульсомера 0,1 м3 6.17.3.2 Проведение испытаний по определению тротилового эквивалента в импульсомере Испытания по определению тротилового эквивалента в импульсомере проводятся в следующей последовательности: а) испытываемый заряд устанавливают в геометрическом центре камеры импульсомера, подвесив его на вух лентах ЛЭ-12-7-х/б или ЛЭ-12-9-х/б, или ЛЭ-12-10-х/б по ГОСТ 4514 по 40 сантиметров каждая; б) с помощью специальных крючков метаемым грузом закрывают камеру импульсомера; в) производят инициирование испытываемого заряда; г) проводят не менее трех параллельных испытаний; д) при испытаниях параллельно двумя секундомерами измеряют время полета груза от момента вылета груза из направляющего цилиндра до момента падения на землю. Если предусмотрено программой испытаний измеряют дополнительно максимальную высоту полета груза с помощью двух теодолитов; е) результаты испытаний обрабатывают в соответствии с 6.17.4. 6.17.3.3 Все результаты испытаний и расчетов должны быть зафиксированы в рабочем журнале участка испытаний. 6.17.4 Обработка результатов 6.17.4.1 Измеряемые параметры при дополнительных измерениях с помощью теодолитов: а) время полета груза 71, Т2 первого и второго секундомера соответственно, с; б) угол ф подъема груза на максимальную высоту Н (м) с помощью теодолита; в) расстояние АХ от центра направляющего цилиндра до места падения груза, м; г) температура 9, окружающего воздуха, К. 6.17.4.2 Обработка результатов при дополнительных измерениях с помощью теодолита. Обработка результатов при дополнительных измерениях с помощью теодолита проводится в следующей последовательности: а) высота подъема груза H1, рассчитанная исходя из показаний первого теодолита, согласно приложению М, м

где S1 — расстояние от направляющего цилиндра до первого теодолита, м; ΔL — расстояние от направляющего цилиндра до места падения гру-за, м; ос1, α1, β1 — показания первого теодолита, град; h1 – разница высот между положением груза перед выстрелом и по-ложением первого теодолита, м.

(Продолжение см. с. 82) 81


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) б) высота подъема груза H2, рассчитанная исходя из показаний второго теодолита, согласно приложению А,

где S2 — расстояние от направляющего цилиндра до первого теодолита, м; ΔL — расстояние от направляющего цилиндра до места падения груза, м; α2, β2 — показания первого теодолита, град; h2 - разница высот между положением груза перед выстрелом и по-ложением первого теодолита, м. в) средняя высота подъема груза Н , рассчитанная исходя из показа-ний первого и второго теодолитов, м:

где H1 – высота подъема груза рассчитанная исходя из показаний первого теодолита, H2 – высота подъема груза Щ, рассчитанная исходя из показаний второго теодолита, м. г) расчетное время полета груза ТP, с:

где Н — средняя высота подъема груза, м; g – ускорение силы тяжести, 9,81 м/с2. д)среднее время полета груза, рассчитанное по результатам измерений с помощью секундомеров Тс , с:

где Т1 — показание первого секундомера, с; Т2 — показание второго секундомера, с. е) среднее расчетное время полета груза, рассчитанное по результатам измерений высоты подъема грузов теодолитами Tрт , с:

где TT1 — среднее расчетное время полета груза, рассчитанное исходя из измерений первого теодолита, с; TT2 — среднее расчетное время полета груза, рассчитанное исходя из измерений второго теодолита, с. ж) среднее время полета груза Т , с:

и) баллистический коэффициент А метаемого груза, м--1:

где К – коэффициент, зависящий от скорости метания груза (для скорости метания груза до 200 м/с К= 0,001357); 158 — стандартная масса метаемого груза, кг: М — масса метаемого груза, кг; 288 – стандартная температура окружающего воздуха, К; θ- абсолютная температура окружающего воздуха, К. (Продолжение см. с. 83) 82


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) к) отношение времени подъема груза Т+ к полному времени полета:

где Т – полное (усредненное) время полета груза, с. л) скорость V0 при выходе из направляющего цилиндра эффектомера (импульсомера) рассчитывается по формуле:

где Т+ - время подъема груза, с. м) кинетическая энергия метаемого груза Е, Дж:

где V0 - начальная скорость метания груза, м/с. н) удельная энергия испытываемого заряда е, Дж/кг:

где m — масса заряда, кг. п) тротиловый эквивалент заряда определяется по формуле:

где еTHT - удельная энергия взрыва тротила, Дж/кг. 6.17.4.3 Обработка результатов без дополнительных измерений Обработка результатов без дополнительных измерений производится в следующей последовательности: а)среднее время полета груза Т , с:

где T1 – показание первого секундомера, с; Т2 – показание второго секундомера, с. б)

скорость метания груза при выходе направляющего цилиндра эффектомера (импульсомера) V0, м/с:

в) кинетическая энергия метаемого груза, Дж:

(Продолжение см. с. 84) 83


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99)

где М - масса метаемого груза, кг. г) удельная энергия испытываемого заряда е, Дж/кг:

где т — масса заряда, кг. 6.17.4.4

Тротиловый эквивалент заряда составит

где еTHT – удельная энергия взрыва тротила, Дж/кг. 6.17.4.5 Погрешность метода измерения составляет + 17 %. 6.17.4.6 Результаты испытаний оформляется в форме протокола испытания, в котором указывают: рецептуру состава, коэффициент уплотнения, среднее время полета груза, приборы и инструменты, значение тротилового эквивалента. Допускается определение скорости и высоты подъема груза по 6.5. 6.18 Метод оценки силового и теплового воздействия а кт и в н о г о пиротехнического изделия на пассивное Метод основан на проверке результатов силового и теплового воздействия продуктов сгорания активного ПИ на пассивное. 6.18.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства В качестве активного пиротехнического изделия (АПИ) используется исследуемое ПИ, если оно невосприимчиво к детонационному импульсу, или образец по 6.16.2.1 для ПИ, восприимчивого к детонационному импульсу. В качестве пассивного пиротехнического изделия (ППИ) используется исследуемое изделие, выкрашенное в какой-либо яркий цвет для его последующей идентификации. Подрывная машинка типа КПМ-3 по ГОСТ 5462 или любой другой источник, генерирующий ток силой не менее 2 А и напряжением от 20 до 36 В. Фотоэлектрический индикатор Ю-140 [4] или мост постоянного тока типа Р343 по ГОСТ 7165. Вольтметр переменного или постоянного тока по ГОСТ 8711. Пластина - «свидетель» по 6.16.1.2. Плита из стали Ст З по ГОСТ 38 толщиной 50 мм, шириной 800 мм и длиной 1000 мм. 6.18.1.8 Двухжильный провод в резиновой или хлорвиниловой изоляции типа МГШВ по [5]. 6.18.1.9 Изолента по ГОСТ 2162.6.18.2 Порядок подготовки испытаний 6.18.2 Порядок подготовки испытаний

6.18.2.1 Подготавливают сборки активных и пассивных ПИ и скрепляют их с помощью изоленты для исключения разъединения изделий. Схемы взаимного расположения АПИ и ППИ в сборках показаны на рисунке 3 г. Размещение изделий по схеме № 1 (вид спереди)

1 - инициатор, 2 - активное изделие, 3 - пассивное изделие Размещение изделий по схеме № 2

(Продолжение см. с. 85) 84


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99)

1 - инициатор, 2 - активное изделие, 3 - пассивное изделие, 4 - каркас для удерживания изделий Размещение изделий по схеме № 3 (вид сверху)

1 - инициатор, 2 - активное изделие, 3 - пассивное изделие Размещение изделий по схеме № 4 3 1

1 - инициатор, 2 - активное изделие, 3 - пассивное изделие Рисунок 3г - Схемы взаимного расположения изделий при испытаниях на передачу детонации от активного ПИ к пассивному Стальную плиту устанавливают на ровном месте испытательной площадки и размещают на ней пластину «свидетеля» и сборку АПИ и ППИ. Подготавливают приборы и аппаратуру для определения размеров опасной зоны при срабатывании сборок согласно 6.5. Вольтметром проверяют отсутствие напряжения в цепи подрывной линии, подсоединяют проводники электродетонатора к линии подрыва и удаляются в укрытие. Фотоэлектрическим индикатором Ю-140 или другим прибором проверяют целость линии подрыва. 6.18.3 Порядок проведения испытаний 6.18.3.1 Приводят испытания сборок в соответствии с 6.5. Видеорегистрацию продолжают до окончания горения ПЭ. 6.18.3.2 По истечении 20 минут после срабатывания сборки проводят осмотр пластины — «свидетеля», площадки на предмет отсутствия горящих или тлеющих деталей и изделий, собирают ППИ или их фрагменты и проводят их осмотр и видеорегистрацию. 6.18.4 Обработка результатов испытаний Проводят анализ состояния пластины - «свидетеля». Если на пластине - «свидетеле» присутствуют вмятины на всей площади сборки, то испытуемое изделие относят к категории взрывающегося в массе, в противном случае испытуемое изделие относят к изделиям, не способным к детонации от воздействия соседнего по упаковке изделия и не взрывающимся в массе. Факт отсутствия пассивного ПИ и его фрагментов свидетельствует о восприимчивости ПИ к силовому и тепловому воздействию активного ПИ на пассивное и большую вероятность взрыва массой в упаковке. Факт наличия несработавшего пассивного ПИ или несгоревших ПЭ свидетельствует о невосприимчивости пассивного ПИ к силовому и тепловому воздействию активного ПИ. Производят определение радиуса разлета горящих ПЭ сборки по 6.5. Если значение радиуса разлета для сборки превышает радиус разлета горящих ПЭ исследуемого ПИ более чем на 10 %, то срабатывание пассивного ПИ считается аномальным. В противном случае действие пассивного ПИ признается нормальным. 6.19 Метод о цинки безопасности кольцевых обойм пистонов для детского игрушечного оружия при снаряжении Сущность метода заключается в сдавливании пистонов между площадкой и стержнем и определении уровня давления, при котором происходит срабатывание пистона. 6.19.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства 6.19.1.1 Машина для испытания пружин и рессор МИП - 100-2. Металлический стержень с плоскими торцами, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру пистона. Устройство для удержания стержня в вертикальном положении. 6.19.2 Порядок подготовки к проведению испытания 85


Закрепляют стержень в устройстве для удержания его в вертикальном положении. Надевают пистон на стержень. (Продолжение см. с. 86) (Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) Устанавливают сборку на машину. 6.19.3 Порядок проведения испытания 6.19.3.1 Нагружают сборку с помощью машины до срабатывания пистона (величины, указанной в программе) и определяют усилие срабатывания F, кгс. 6.20 Метод проверки огнезащитной обработки транспортной тары для пиротехнических изделий бытового назначения Настоящая методика распространяется на материал - упаковочный картон с огнезащитной обработкой (далее образец), предназначенный для изготовления транспортной тары для ПИ бытового назначения. Исследования проводятся с целью определения устойчивости образца к воздействию открытого пламени. Методика является методом контроля качества образца. Метод, реализуемый в методике, основан на визуальном наблюдении процесса воспламенения, сквозного прогара образцов в открытом пламени газовой горелки после 3 с воздействия пламени. Для испытаний используются три образца размером не менее 220x170 мм, закрепляемых перпендикулярно к оси горелки. Испытательное оборудование Установка для определения устойчивости к воздействию открытого пламени по ГОСТ Р 50810. Конструкция установки позволяет осуществлять подвод горелки к центру образца, исключая его любые нежелательные перемещения. Горелка по ГОСТ Р 50810, с помощью которой осуществляется зажигание образца, работает на сжиженном газе пропан-бутан. Секундомер с погрешностью измерений не более 5 с в час. 6.20.7 Подготовка к испытаниям Испытаниям подвергается внешняя сторона образца. Образец закрепляется вертикально на стойках на высоте 110 мм. Перед испытанием газовую горелку прогревают в течение 2 мин. Высоту пламени (40 + 2 мм) регулируют вентилем. 6.20.8 Проведение испытаний Образец закрепляют на рамке таким образом, чтобы его нижняя кромка выходила за нижнюю шпильку на 5 мм. Горелку устанавливают в горизонтальном положении на 40 мм нижней кромки образца и придвигают к нему на расстояние, равное 17 мм. Включают секундомер. Время воздействия пламени на образец - 3 с. После воздействия открытого пламени горелка отводится от образца. После охлаждения образца и узлов крепления образец заменяется следующим. 6.20.9 Система замеров В процессе воздействия пламени визуально фиксируется воспламенение образца. После воздействия пламени регистрируются: разрушение образца, сквозной прогар. Результаты заносятся в протокол. 6.20.10 Оценка результатов испытаний Транспортная тара для ПИ бытового назначения является огнезащищенной, если все три образца материала упаковочного (картон) с огнезащитной обработкой, из которого она изготовлена, в процессе испытания не имеют сквозного прогара. 6.21 Метод измерения максимального давления, создаваемого фейерверочным изделием (ФИ) в мортире Метод позволяет определить максимальный уровень давления, создаваемого ФИ в мортире. Сущность метода заключается в измерении давления при испытании образца ФИ по методу подраздела 7.1 с использованием встроенного в мортиру (измерительную) устройства отбора давления, расположенного на расстоянии от дна не более чем на половину наружного диаметра (калибра) ФИ. 6.21.1 Порядок подготовки к проведению испытаний Подготавливают в соответствии с программой испытаний макет ФИ (дорабатывают исследуемый образец ФИ) с целью исключения времени замедления передачи огневого импульса от выгибного заряда к воспламенительно разрывному заряду. Выдерживают подготовленные макеты ФИ в термовлажностных условиях, предусмотренных программой испытаний. Подготавливают к работе измерительную мортиру и измерительные приборы в соответствии с 7.1. 86


Проводят снаряжение измерительной мортиры исследуемым макетом ФИ и его запуск в соответствии с требованиями эксплуатационной документации (выпиской из руководства по эксплуатации) на изделие. (Продолжение см. с. 87) (Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99)

6.21.2 Регистрацию и обработку результатов проводят в соответствии 7.1». Раздел 7. В подпунктах 7.1.4.5, 7.1.4.6, 7.2.2.3 и 7.2.4.4 исключить слово: «сертификационных» (два раза); подпункт 7.3.1.1. Заменить слово: «электрический» на «электростатический». Подраздел 7.6 изложить в новой редакции: «7.6 Методы установления (подтверждения) сроков годности Для установления (подтверждения) и продления сроков годности (гарантийных сроков) ПИ могут использоваться результаты испытаний после длительного хранения (ДХ) и/или ускоренных климатических испытаний (УКИ), а также экспертные оценки на основе анализа данных по изделиям-аналогам. ДХ проводят в условиях, регламентированных нормативной документацией на изделия, по специальной оформленной в установленном порядке программе. УКИ заключаются в проведении ускоренного старения ПИ под воздействием климатических факторов в искусственных условиях (повышенная температура, повышенная влажность) по специальной оформленной в установленном порядке программе. Рекомендуемое значение температуры ускоренного старения положительной - 60 "С, отрицательной - минус 50 "С (если указанное значение допускается нормативной документацией на изделие). Метод аналогов используется при наличии надежной, документированной информации по изделиям, являющимися достаточно полными аналогами исследуемого ПИ. Расчет времени ускоренного старения производят по ГОСТ 9.707 или по формуле

Для тех случаев, когда определение температурного коэффициента Е затруднено, или он не установлен, значение продолжительности ускоренных тепловлажностных испытаний (х ), имитирующее 1 год хранения в разных видах хранилищ, при значениях Т, принятой 333 К (60 °С), ф 65 %, Е- 83,8 КД ж/моль (экспертно принятое минимальное значение), приведено в таблице 1а. Таблица la- Продолжительность ускоренных тепловлажностных испытаний Климатический район

Значения -с (сутки) Отапливаемое хранилище

Неотапливаемое хранилище

Жаркий, сухой

5,4

3,8

Умеренный Умеренно холодный

3,2 3,5

2Д 1,2

Раздел 7 дополнить подразделами - 7.7, 7.8, 7.9; пунктами 7.7.1-7.7.3, 7.8.1-7.8.3, 7.9.1-7.9.3; подпунктами 7.8.2.1, 87


7.8.2.1.1-7.8.2.1.8, 7.8.2.2, 7.8.2.2.1-7.8.2.2.4, 7.8.3.1-7.8.3.3: (Продолжение см. с. 88) (Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) «7.7 Метод испытания электровоспламенителей на отсутствие срабатывания от электросигнла с параметрами, обеспечивающими контроль цепи электрического пуска Метод заключается в пропускании через электровоспламенитель электрического тока, сила которого на 10 % превышает максимальный ток контроля. 7.7.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства 7.7.1.1 Контактное приспособление в соответствии с требованиями технической документации на конкретный тип электровоспламенителя. Примечание- Контактное приспособление обязательно только для электровоспламенителей, не имеющих гибких проволочных выводов. 7.7.1.2 Электрический источник питания, обеспечивающий пропускание через электровоспламенитель постоянного электрического тока стабилизированной силы необходимой величины. 7.7.1.3 Амперметр класса точности не хуже 1,5 по ГОСТ 8711. Предел измерения амперметра выбирается так, чтобы измеряемое значение тока находилось во второй половине шкалы. 7.7.1.4 Секундомер механический по [6]. 7.7.1.5 Изолированные провода любого типа с медной токопроводящей жилой площадью сечения не менее 0,5 мм2. 7.7.2 Порядок подготовки к проведению испытаний 7.7.2.1 Устанавливают электровоспламенитель в контактное приспособление (при его наличии). 7.7.2.1 Устанавливают требуемое значение силы тока на источнике питания. Установленная сила тока должна на 10 % превышать максимальный ток контроля, указанный в технической документации на электровоспламенитель.

7.7.3

Порядок проведения испытаний

7.7.3.1 Подключают электровоспламенитель к источнику питания последовательно с амперметром. 7.7.3.2 Пропускают ток через электровоспламенитель в течение периода времени, указанного в технической документации. 7.7.3.3По окончании заданного периода времени отключают электровоспламенитель от источника питания. 7.7.3.4 Фиксируют результат опыта. Во время испытаний не должно происходить срабатывание электровоспламенителя.

7.8 Методы проверки прочности мортиры Методы заключаются в нагружении мортиры внутренним давлением, соответствующим условиям запуска ФИ. 7.8.1 Метод проверки прочности мортиры запуском испытательного ФИ 7.8.1.1 Подготавливают исследуемую мортиру и испытательное ФИ согласно программе проверки. 7.8.1.2 Производят запуск испытательного ФИ согласно эксплуатационной документации (программе проверки) с принятием дополнительных мер по обеспечению безопасности. 7.8.1.3 Осматривают и фиксируют в протоколе проверки состояние мортиры. При отсутствии признаков повреждения мортиры или изменения ее геометрических характеристик мортира признается годной для дальнейшего использования на очередной срок. 7.8.2 Метод проверки прочности мортиры погружением внутренним давлением 7.8.2.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства ; 7.8.2.1.1 Испытательная установка, включающая крышку с прокладкой, обеспечивающей герметизацию мортиры при выбранном при проверке значении давления. 7.8.2.1.2 Силовой элемент, удерживающий крышку в процессе испытания, исключающий возможность силового воздействия на стенки трубы мортиры. 7.8.2.1.3 Трубопроводы и запорно-предохранительная арматура, рассчитанная на рабочее давление, не менее чем на 20 % превышающее максимальное давление при испытаниях. 7.8.2.1.4 Грузопоршневой манометр по ГОСТ 8291 или иной нагнетатель с измерителем давления соответствующего класса точности. 7.8.2,1.5 Средства видеорегистрации показаний измерительных приборов (электронной регистрации измеряемых параметров). 7.8.2.1.6 Укрытие для оператора, обеспечивающие его безопасность в случае разрушения мортиры (обрыва трубопроводов). 7.8.2.1.7 Устройство для заполнения мортиры и слива рабочей жидкости. 7.8.2.1.8 Допускается вместо гидравлической системы использование мягких резин с известным значением коэффициента Пуассона, а вместо нагнетателя силового устройства (пресса) – измерителя усилия соответствующего класса точности. 7.8.2.2 Подготовка и проведение испытаний 88


7.8.2.2.1 В соответствии с эксплуатационной документацией и программой испытаний подготавливают к работе испытательную установку и мортиру. При необходимости производят градуировку измерительной аппаратуры. (Продолжение см. с. 89) (Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) 7.8.2.2.2 Производят включение регистрирующей аппаратуры, осуществляют плавное нагружение мортиры до достижения заданного уровня, выдерживают уровень нагружения в течении 1 - 5 с, снимают нагружение и отключают регистрирующую аппаратуру. 7.8.2.2.3 Результаты обработки измерений вносят в журнал установленной в данной организации формы. 7.8.2.2.4 Осматривают и фиксируют в протоколе проверки состояние мортиры. При отсутствии признаков повреждения мортиры или изменения ее геометрических характеристик мортира признается годной для дальнейшего использования на очередной срок. 7.8.3 Метод проверки оплошности стенок мортир (для мортир из слоистых пластиков) Метод предназначен для проверки отсутствия проточных пор в стенках мортиры. 7.8.3.1 Проверка целостности стенок производится путем контроля уровня заполняющей внутреннюю полость мортиры жидкости. Мортира заполняется низковязкой инертной жидкостью до заранее нанесенной на расстоянии 2050 мм от верхнего среза мортиры отметки, и производится фиксация ее уровня в процессе выдержки. При использовании легко испаряющейся жидкости (вода) она должна быть покрыта 5-10 мм слоем жидкого масла (веретенное, трансформаторное, автомобильное). 7.8.3.2 Если после выдержки в течении 24 ч снижение уровня жидкости в полости мортиры не превышает 2 % от первоначального уровня, стенки мортиры признаются целыми. 7.8.3.3 Результаты проверки фиксируются в акте проверки. Мортира признается пригодной для снаряжения ФИ, если визуальный контроль не выявил признаков разрушения стенок и дна мортиры (сколы, трещины, коробление) и ее стенки признаны целыми. 7.9 Метод проверки внутренних размеров мортир Метод предназначен для определения фактических значений геометрических параметров находившихся в эксплуатации мортир с использованием специальных калибров. 7.9.1 Для проверки выполнения условий снаряжения ФИ в данную мортиру (минимально допустимый зазор) должны использоваться специально изготовленные цилиндрические калибры (отрезок трубы с толщиной стенки не менее 2 мм) с отношением высоты к диаметру L/D = 0,5. Наружный диаметр калибра должен быть равным сумме мак симального диаметра ФИ и минимально допустимого значения зазора по ГОСТ Р 51270. Калибр должен иметь маркировку, включающую значение наружного диаметра. Калибры подвергаются периодическому контролю наружного диаметра с регистрацией в журнале проверок. 7.9.2 Высота (глубина) рабочей части мортиры (при наличии вставок) проверяется универсальным мерительным инструментом с ценой делений не более 1 мм. 7.9.3 Результаты проверки фиксируются в акте проверки. Мортира признается пригодной для снаряжения ФИ, если калибр без усилий перемещается по всей длине мортиры». Раздел 10 исключить. Приложение В. Таблица В.1. Сноска1). Заменить ссылку: [4] на [9].

Приложение Л изложить в новой редакции: «ПРИЛОЖЕНИЕ Л (справочное) Библиография [1] РМГ 29-99 Государственная система обеспечения единства измере-ний. Метрология. Основные термины и определения [2] ТУ 2504-3916-80. Прибор универсальный измерительный Р 4833 [3] ТУ 16-87 ИФМП.675000.003. Лампы накаливания электрические про-жекторные. Технические условия [4] ТУ 25-0425.069-83 Индикатор фотоэлектрический Ю-140. Технические условия [5] ТУ 16-505.437-82 Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией. Технические условия [6] ТУ 25-1894.003 Секундомеры механические. Технические условия [7] ТУ 25-1819.0021 Секундомеры механические «Слава» СДСпр-1-2-000, СДСпр-4б-2-000, СОСпр-6а-1-000 [8] Правила сертификации пиротехнической продукции [9] Справочник по технике безопасности. - М.: «Энергия», 1982». Стандарт дополнить приложениями - М, Н:

89


(Продолжение см. с. 90) (Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99) «ПРИЛОЖЕНИЕ М

(обязательное) Схема для расчета высоты подъема груза с помощью теодолита

90


(Продолжение см. с. 91) (Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51271-99)

«ПРИЛОЖЕНИЕ Н (справочное) Значения коэффициента Стьюдентаta «ПРИЛОЖЕНИЕ Н (справочное) Значения коэффициента Стьюдента ta а* K

0,80

0,90

0,95

0,98

0,99

0,995

0,999

2

1,886

2,920

4,303

6,965

9,925

14,09

31,60

3

1,638

2,353

3,182

4,541

5,841

7,453

12,92

4

1,533

2,132

2,776

3,747

4,604

5,598

8,610

5

1,476

2,015

2,571

3,365

4,032

4,773

6,869

6

1,440

1,943

2,447

3,143

3,707

4,317

5,959

7

1,415

1,895

2,365

2,998

3,500

4,029

5,408

8

1,397

1,860

2,306

2,897

3.355

3,883

5,041

9

1,383

1,833

2,262

2,821

3,250

3,690

4,781

10

1,372

1,813

2,228

2,764

3,169

3,581

4,587

11

1,363

1,796

2,201

2,718

3,106

3,497

4,437

13

1,356

1,782

2,179

2,681

3,055

3,428

4,318

14

1,350

1,771

2,160

2,650

3,012

3,373

4,221

15

1,345

1,761

2,145

2,625

2,977

3,326

4,141

12

1,341

1,753

2,131

2,603

2,947

3,286

4,073

16

1,337

1,746

2,120

2,584

2,921

3,252

4,015

(ИУС№2 2011г.) (BS nr. 4 – 2011)

91


92


MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ (martie 2011)

Изменение № 1 ГОСТ 8.027-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 37 от 10.06.2010) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5995 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1 В качестве вторичных эталонов используют эталон-копию, эталон сравнения и рабочие (вторичные) эталоны». Раздел 3 дополнить пунктами - 3.8, 3.81 - 3.83, 3.9, 3.10: «3.8 В качестве рабочих эталонов (далее - РЭ) используют: группу термостатированных насыщенных НЭ с мерами напряжения на стабилитронах или без них (приложение А - группа НЭ, меры напряжения); группу термостатированных насыщенных НЭ с мерами напряжения на стабилитронах (включая транспортируемые) или без них в комплекте с мерой напряжения на основе эффекта Джозефсона; 3.8.3 меру напряжения на основе эффекта Джозефсона. Номинальные значения напряжения РЭ составляют 1 В, 10 В. 3.9 СКО результатов сличений S∑0 РЭ с эталоном-копией или эталоном сравнения не должны превышать: 5-108 для РЭ по 3.8.1 и 3.8.2; 1· 10-8 для РЭ по 3.8.3. Предел допускаемой нестабильности v0 РЭ за межповерочный интервал не должен превышать: 5·10-7 для РЭ по 3.8.1; (1-3)10-7 для РЭ по 3.8.2; 5 10- 8 для РЭ по 3.8.3. 3.10 РЭ применяют для поверки РЭ 1-го разряда, а также для поверки и калибровки рабочих средств измерений классов точности от 0,00005 до 0,0002 сличением с помощью компаратора (потенциометра постоянно го тока, компаратора напряжений, нановольтметра или транспортируемой меры напряжения на стабилитронах из состава РЭ) или методом прямых измерений. СКО метода передачи размера единицы напряжения Ss0 составляет от 0,2 · 10–7 до 2,0- 10–7». Раздел 4. Пункты 4.1, 4.1.1-4.1.3 исключить. Пункт 4.4.2. Заменить значение: (0,5-5,0)10–4 на (0,5-50)10–4; последний абзац. Заменить значение: 1-10–4 на (1-10) 10–4. Приложение А. Схему для разделов «Вторичные эталоны» и «Рабочие эталоны нулевого и первого разрядов» изложить в новой редакции (см. стр. 3); раздел «Рабочие эталоны 3-го разряда». Для калибраторов напряже-ния и вольтметров заменить формулы: «δ0 = (0,5-5,0)10–4» на «δ0 = (0,5-50)10–4»; «v0 = 1-10–4» Ha«v0 = 1-10)10–4V Раздел «Рабочие эталоны 1-го разряда». Продолжить линию соединения от квадрата «Меры ЭДС или меры напряжения 1 В, 10 В» до овала «Сличение с помощью компаратора» (см. стр. 131). * Дата введения в действие на территории Российской Федерации -2012-01-01. (ИУС№2 2011г.) (BS nr. 4 – 2011) 93


67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

МКС 67.160.10 Группа Н74 Изменение № 3 ГОСТ 5963-67 Спирт этиловый питьевой 95% -ный. Технические условия Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии сертификации (протокол № 32-2007 от 24.10.2007) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5912 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, TJ, UZ, UA [коды альфа -2MK (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливает указанные национальные органы по стандартизации. Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1 Спирт разливают в чистые стеклянные бутылки вместимостью 0,5; 0,25; 0,1 и 0,05; дм3 по ГОСТ 10117.2-2001» Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2 В отдельных бутылках допускаются отклонения от нормального (номинального) объема не более: для бутылок емкостью 0,5 дм (л)................. ± 4,0 см (мл), для бутылок емкостью 0,25 дм (л)............... ± 2,5 см (мл), для бутылок емкостью 0,1 дм (л)................. ± 1,0 см (мл), для бутылок емкостью 0,05 дм3 (л)................ ± 0,5 см3 (мл). При проверке на предприятии-изготовителе среднее отклонение от объема для 25 бутылок: для бутылок вместимостью 0,5 дм (л) .................. ± 2 см (мл), для бутылок вместимостью 0,25 дм3 (л) ................. ± 1 см3 (мл), для бутылок вместимостью 0,1 дм (л) .................. ± 0,5 см (мл), для бутылок вместимостью 0,05 дм3 (л) .................. ± 0,3 см3 (мл).» Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 5541-76 на ГОСТ 5541-2002. Пункты 3.7, 3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 15846-79 на ГОСТ 15846-2002. Пункт 3.7 Заменить слова: «и труднодоступные районы» на «и приравненные к ним местности».

(BS nr. 4 – 2011)

94


Изменение № 1 ГОСТ 27680-88 Плиты древесно-стружечные и древес-но-волокнистые. Методы контроля размеров и формы Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 36 от 11.11.2009) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5927 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, MD, RU, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГО СТ 7502-80 на ГОСТ 7502-98. Пункт 2.2. Заменить ссылки и значения: ГОСТ 11358-74 на ГОСТ 11358-89; ГОСТ 6507-78 на ГОСТ 6507-90; 8 мм на 10 мм; 0,01 мм на 0,05 мм; 0,1 мм на 0,05 мм. Пункты 2.3, 2.4 изложить в новой редакции (чертеж 1 исключить): «2.3. Приборы для контроля прямолинейности: линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427-75 длиной не менее длины контролируемых плит, проволока по ГОСТ 792-67 или ГОСТ 1049-74, или штангенциркуль типа ШЦ по ГОСТ 166-89. 2.4. Приборы для контроля перпендикулярности кромок: угольник поверочный 90° типа УШ второго класса точности длиной 1000 мм по ГОСТ 3749-77, линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427-75, рулетка металлическая с ценой деления 1 мм по ГОСТ 7502-98 или штангенциркуль типа ШЦ по ГОСТ 166-89». Пункты 2.5, 2.6 исключить. Пункт 3.1. Исключить слова: «от 50 до». Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Толщину контролируемых плит измеряют в восьми точках, ука-занных на чертеже. Погрешность измерения толщины должна быть не более 0,1 мм. Схема расположения точек измерений толщины плит

Пункты 3.3, 3.3.1, 3.3.2 исключить. Пункты 3.4, 3.5, 4.1, 4.2 изложить в новой редакции: «3.4. Прямолинейность кромок контролируют при помощи измерительной линейки, приложенной к выбранной кромке, или натяжением проволоки по углам выбранной кромки плиты. Штангенциркулем измеряют наибольшее отклонение между линейкой (проволокой) и кромкой плиты и округляют результат с точностью до 0,5 мм. Измерения проводят для каждой из кромок плиты. 3.5. Перпендикулярность кромок контролируют при помощи поверочного угольника, приложенного к одной из сторон плиты, прямоугольность которой должна быть измерена. На расстоянии (1000+1) мм от угла плиты штангенциркулем измеряют расстояние между краем плиты и другой стороной угольника. Измерения проводят на всех четырех углах плиты. Допускается перпендикулярность кромок контролировать определением разности длин диагоналей пласти плиты, которая не должна быть более 0,2 % длины плиты. 4.1.За толщину контролируемой плиты принимают среднеарифметическое значение результатов измерений в восьми точках, округленное до 0,1 мм. За длину (ширину) контролируемой плиты принимают среднеарифметическое значение результатов измерений длины (ширины) соответственно, округленное до 1 мм. Прямолинейность кромок (отдельно для длины и ширины плиты) характеризуется большим из измеренных отклонений, деленным на длину соответствующей кромки, в мм/м. Прямоугольность кромок характеризуется наибольшим измеренным значением отклонения стороны поверочного угольника от кромки плиты, деленным на длину кромки плиты (мм/м) и округленным до 0,5 мм/м.


(Продолжение см. с. 95) (Продолжение Изменения № 1 ГОСТ 27680-88) 4.2.Результаты всех измерений включают в протокол, составленный ГОСТ 10633-78». Информационные данные. Пункт 5 изложить в новой редакции

всоответствии

с

требованиями

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 66-89

2.3, 2.4

ГОСТ 427-75

2.3, 2.4

ГОСТ 792-67

2.3

ГОСТ 1049-74

2.3

ГОСТ 3749-77

2.4

ГОСТ 6507-90

2.2

ГОСТ 7502-98

2.1, 2.4

ГОСТ 10633-78

4.2

ГОСТ 11358-89

2.2

(ИУС№2 2011г.) (BS nr. 4 – 2011)

96


ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТАНДАРТЫ МОЛДОВЫ 55 LĂZI CUTII, AMBALAJ DIN GRILAJ УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ CSM 55.040 Erată la SM GOST R 51214:2002 “Accesorii de închidere. Principii generale privind securitatea, marcarea şi regulile de recepţie”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R ГОСТ Р 51214-98 Поправка к ГОСТ Р 51214-98 Средства укупорочные. Общие положе-ния по безопасности, маркировке и правилам приемки (см. Изменение № 2, ИУС № 2-2008) В каком месте

Напечатано

Должно быть

Пункт 4.1, таблица 1. Графа «Стойкость к коррозии». «2.6.1

Для

укупорочных

обжимные»,

«2.6.2

средств

винтовые»,

+

-

«2.6.3 обкаточные» Графа «Химическая стойкость». Для укупорочных средств «2.6.1

+

обжимные», «2.6.3 обкаточные» (ИУС №2 2011 г.) (BS nr. 4 – 2011) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ CSM 67.160.10

Erată la SM GOST R 51652:2008 „Alcool etilic rafinat din materie primă alimentară. Condiţii tehnice” care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R ГОСТ Р 51214-98 Поправка к ГОСТ Р 51652-2000 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 5-2008, № 1-2009) В каком месте

Напечатано

Должно быть

Пункт 4.1.3. Таблица 2 Показатель «Массовая концентрация азотистых летучих оснований в пересчете на азот, в 1 дм3 безводного спирта, мг, не более». В графах «высшей очистки» «Люкс», «Альфа» сноска** 1,0** Показатель «Массовая концентрация сухо-

** Вводится в действие

го остатка, в пересчете на безводный спирт,

с 01.01.2011

— —

3

мг/дм , не более». В графе «Методы анализа»

Перспективный

ГОСТ Р 52968

(ИУС №7 2010 г.) 97


98


ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ CSM 79.060.10

Erată la SM GOST 9624:2010 “Lemn stratificat încleiat. Metoda de determinare a limitei de rezistenţă la forfecare”, care preia erata la standardul interstatal GOST 9624 – 2009 Поправка к ГОСТ 9624-2009 Древесина слоистая клееная. Метод опре-деления предела прочности при скалывании В каком месте

Должно быть

Пункт 4.3, рисунок 2

Длина образца / = 135 мм; Длина плоскости скалывания l1 = (25 + 0,5) мм. Минимальное расстояние между зажимами /2 = 50 мм. Ширина плоскости скалывания (ширина образца для испытаний) b1 = (25 + 0,5) мм. Ширина пропилов b2 от 2,5 до 4 мм. Толщина шпона Sщ (ИУС№2 0211г.) (BS nr. 4 – 2011)

99


100


STANDARDE PENTRU ANULARE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ Martie 2011

SM GOST R 51144:2010 „Produse ale industriei vinicole. Regului de recepţionare şi de prelevarea probelor” (Standardul Federaţiei Ruse GOST R 51144:1998, preluat ca SM este înlocuit cu GOST R 51144-2009).

Aprilie 2011 În această rubrică sînt publicate propuneri de anulare a standardelor moldovene şi a standardelor interstatale adoptate ca standarde naţionale prin metoda de ratificare. Asupra acestor standarde poate face observaţii orice parte interesată pînă la 01.09.2011, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. SM GOST 30886:2008 Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. Emisie de perturbaţii de la aparatura audio, video, audiovizuală de uz profesional şi aparatura de comandă a aparatelor de lumină pentru spectacole. Norme şi metode de încercări (În vigoare SM SR EN 55103-1:2010) SM GOST CEI 61812-1:2009 Relee de timp pentru uz industrial. Partea 1: Cerinţe tehnice şi metode de încercări (În vigoare SM SR EN 61812-1:2010) SM GOST R 50030.3-2003 (CEI 60947-3-99) Aparataj de distribuţie şi comandă de joasă tensiune. Partea 3. Întrerupătoare, separatoare, separatoare de sarcină şi combinările lor cu siguranţe fuzibile (În vigoare SM SR EN 60947-3:2010) SM GOST R 51317.6.1:2009 (CEI 61000-6-1:2005) Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. Imunitatea la perturbaţii electromagnetice ale echipamentelor tehnice utilizate în zone locative, comerciale şi în zone de producţie cu consum de energie mic. Cerinţe şi metode de încercări (În vigoare SM SR EN 61000-6-1:2010) SM GOST R 51321.1:2009 (CEI 60439-1:2004) Ansambluri de aparataj de joasă tensiune de distribuţie şi comandă. Partea 1: Ansambluri de aparataj supuse încercărilor complete sau parţiale. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări (În vigoare SM SR EN 60439-1:2010) SM GOST R 51327.1:2005 (CEI 61009-1-96) Întreruptoare automate cu comandă de la curent diferenţial, cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercări (În vigoare SM SR EN 61009-1:2010) GOST CEI 730-1-95/GOST R CEI 730-1-94 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60730-1:2010) GOST 28668-90 (CEI 439-1-85) Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично (În vigoare SM SR EN 60439-1:2010) GOST 30011.1-2003 (CEI 60947-1:1999) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60947-1:2010) GOST 30011.2-2002 (CEI 60947-2:1998) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели (În vigoare SM SR EN 60947-2:2010) GOST 30011.4.1-96 (CEI 947-4-1-90) Низковольтная аппаратура распределения и

управления. 101

Часть 4.

Контакторы и пускатели.

Раздел

1.


Электромеханические контакторы и пускатели (În vigoare SM SR EN 60947-4-1:2010) GOST 30011.5-93 (CEI 947-5-1-90) Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 5. Аппараты управления. Раздел 1. Электрические аппараты для цепей управления (În vigoare SM SR EN 60947-5-1:2010)

и элементы коммутации для цепей

GOST 30011.6.1-2002 (CEI 60947-6-1;1989) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Раздел 1. Аппаратура коммутационная автоматического переключения (În vigoare SM SR EN 60947-6-1:2010) GOST 30804.3.2-2002 (CEI 61000-3-2:1995) Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 61000-3-2:2010) GOST 30804.3.3-2002 (CEI 61000-3-3:1994) Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 61000-3-3:2010) GOST 30804.3.8-2002 (CEI 61000-3-8:1997) Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех (În vigoare SM SR EN 50065-1:2010) GOST 30805.11-2002 (CISPR 11:1997) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных устройств. Нормы и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 55011:2010) GOST 30805.12-2002 (CISPR 12-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от самоходных средств, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 55012:2010) GOST 30805.22-2002 (CISPR 22:1997) Совместимость технических средств электромагнитная. информационных технологий. Нормы и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 55022:2010)

Радиопомехи

индустриальные

от

оборудования

GOST 30850.2.1-2002 (CEI 60669-2-1-96) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-1. Дополнительные требования к полупроводниковым выключателям и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60669-2-1:2010) GOST 30881-2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелещных мероприятий. Требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 55103-2:2010) GOST 30883-2002 (СEI 61547-1995) Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 61547:2010) GOST 30888-2002 (CEI 60255-22-2-1996) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к 102


электрическим разрядам (În vigoare SM SR EN 50263:2010) GOST 30969-2002 (CEI 61326-1:1997) Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 61326-1:2010) GOST 31216-2003 (CEI 61543:1995) Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 61543:2010)

103


METROLOGIE

МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0007-M din 01.03.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, higrometrul electronic tip testo 174H, cu numerele de fabricaţie 36604694, 36604803, 36604810, 36604713, 36604697, 36604729 producător „TESTO AG”, Germania, solicitant S.C. „VLAROM-COM”, mun. Chişinău cu nr. III-0198:2011. A elibera S.C. „VLAROM-COM”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0177U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizorul de gaze tip Kane 455, cu numerele de fabricaţie 184910090, 184910091, 184910092 producător Kane International Ltd, Marea Britanie, solicitant „SANARA-PRIM” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0199:2011. A elibera „SANARA-PRIM” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0178U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

104


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0008-M din 17.03.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi expertiza metrologică a documentelor Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a areometrului din sticlă tip AMT cu numerele de fabricaţie 12778, 10378, 48128, 81829, 81831, 81921, 81486, 51617, 10376, 40710, producător «Стеклоприбор», Ucraina, solicitant S.A. „JLC”, mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum . A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III areometrul din sticlă tip AMT cu nr. III-0200:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0026UR pentru areometrul din sticlă tip AMT. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 60 luni. 2. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a areometrului din sticlă tip AMT cu numerele de fabricaţie 00339, 66266, 81920, 81821, 10493, 10431, 40485, 81819, 50036, 50176, producător «Стеклоприбор», Ucraina, solicitant S.A. „JLC”, mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum . A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III areometrul din sticlă tip AMT cu nr. III-0201:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0027UR pentru areometrul din sticlă tip AMT. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 60 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, electrocardiograful tip SE-3, cu numerele de fabricaţie SE3A22610C133531, SE3A22610C133491, SE3A22610C133461, SE3A22610C133481, SE3A22610C133551, SE3A22610C133471, SE3A22610C133501, SE3A22610C133521 producător „Edan Instruments Co Ltd”, China solicitant „MolDan Service” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0202:2011. A elibera „MolDan Service” S.R.L.,mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0179U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 4. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la fantomul tip Ultasound Phantom 405 GSX LE-0.5 şi fantomul Ultrasound Doppler Phantom 1430 LE-0.5 producător Gammex Inc., SUA, solicitant Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, mun. Chişinău, s-a hotărît: a) De recunoscut certificatul de etalonări pentru: - fantomul tip Ultrasound Phantom 405 GSX LE-0.5 nr. de fabricaţie 802267-3589-3; - fantomul tip Ultrasound Doppler Phantom 1430 LE-0.5 nr. de fabricaţie 805204-3612-4.

105


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0009-M din 24.03.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi expertiza metrologică a documentelor Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea HOTĂRÎRE:

1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, spectrofotometrul FT-IR tip Spectrum 65, cu numărul de fabricaţie 3896/86699 producător „PerkinElmer Inc.”, S.U.A. solicitant „PROREDOX GROUP” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0203:2011. A elibera „PROREDOX GROUP” S.R.L.,mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0180U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, spectrofotometrul UV/VIS tip Lambda 25, cu numărul de fabricaţie 501S10100503 producător „PerkinElmer Inc.”, S.U.A. solicitant „PROREDOX GROUP” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0204:2011. A elibera „PROREDOX GROUP” S.R.L.,mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0181U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a aparatului de duritate cu ultrasunet tip NOVOTEST T-У1 cu numărul de fabricaţie 621 producător ООО НТЦ „Промышленное оборудование и технологии”, Ucraina solicitant „Elcom-Lux” S.R.L., mun. Chişinău efectuate de ДП „ДНIПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГIЯ”, Ucraina . A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III aparatul de duritate cu ultrasunet tip NOVOTEST T-У1 cu nr. III-0205:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0028UR pentru aparatul de duritate cu ultrasunet tip NOVOTEST T-У1. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 4. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a analizorului capilar a conţinutului şi proprietăţilor probelor biologice (sistemul de electroforeză capilară) tip Капель-105M cu numărul de fabricaţie 916 producător ООО «Люмэкс-Маркетинг», Federaţia Rusă, solicitant S.R.L. „LOKMERA”, mun. Chişinău efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III analizorul capilar a conţinutului şi proprietăţilor probelor biologice (sistemul de electroforeză capilară) tip Капель-105M cu nr. III-0206:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0029UR pentru analizorul capilar a conţinutului şi proprietăţilor probelor biologice (sistemul de electroforeză capilară) tip Капель-105M. A recunoaşte verificarea metrologică iniţială pentru analizorul capilar al conţinutului şi proprietăţilor probelor biologice (sistemul de electroforeză capilară) tip Капель-105M efectuată de către ФГУ „ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ”.

106


S.R.L. „LOKMERA”, mun. Chişinău să asigure efectuarea verificărilor periodice a analizorului capilar a conţinutului şi proprietăţilor probelor biologice (sistemul de electroforeză capilară) tip Капель-105M cu numărul de fabricaţie 916 în laboratoarele metrologice ale ţărilor semnatare a „Acordului de recunoaştere reciprocă a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare” care sunt autorizate de Organismele Naţionale de Metrologie ale ţărilor respective cu recunoaşterea ulterioară a acestor verificări de către Organismul Naţional de Metrologie a Republicii Moldova. 5. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la pachetul software „РАСХОДОМЕР-ИСО”, ООО „Инфотех”, Federaţia Rusă, solicitant „Moldovatransgaz” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: a) De recunoscut certificatul de atestare metrologică pentru pachetul software „РАСХОДОМЕР-ИСО”; b) De permis utilizarea în Republica Moldova a pachetului software „РАСХОДОМЕР-ИСО” de către „Moldovatransgaz” S.R.L.. 6. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de referinţă din domeniile forţe şi durităţi; mase mici; lungimi; mărimi electrice deţinute de către Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, s-a hotărît: a) De recunoscut certificatele de etalonare pentru etaloanele de referinţă, conform anexei 1 la hotărîre.

107


ANEXA la Hotărîrea nr. 0009 – ONM din 24.03.2011 Certificate de etalonare a etaloanelor de referinţă deţinute de către Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Nr. crt

Numărul certificatului de etalonare

Numărul de fabricaţie al etalonului de referinţă

Data emiterii cerificatului de etalonare

Denumirea etalonului de referinţă

1.

TM-001-629/2010

C703

16.11.2010

Dinamometru

2.

TM-001-632/2010

822

16.11.2010

Dinamometru

3.

TM-001-631/2010

639

16.11.2010

Dinamometru

4.

TM-001-630/2010

NP8

16.11.2010

Dinamometru

5.

TM-001-628/2010

NC80

16.11.2010

Dinamometru

6.

TM-001-627/2010

113

16.11.2010

Dinamometru

7.

TM-001-626/2010

103

16.11.2010

Dinamometru

8.

TM-001-625/2010

NP37

16.11.2010

Dinamometru

9.

TM-001-638/2010 (antiorar (-))

10.

TM-001-637/2010 (orar (+))

062

16.11.2010

11.

TM-001-636/2010

021

16.11.2010

12.

TM-001-635/2010

021

16.11.2010

13.

TM-001-634/2010

158

16.11.2010

Traductor pentru măsurarea momentului forţei

14.

TM-001-633/2010

158

16.11.2010

Traductor pentru măsurarea momentului forţei

Laborator Forţe – Durităţi, Timişoara

30.09.2010

Măsuri etalon de duritate

Laborator Forţe – Durităţi, Timişoara

30.09.2010

Măsuri etalon de duritate

Laborator Forţe – Durităţi, Timişoara

30.09.2010

Măsuri etalon de duritate

Laborator Forţe – Durităţi, Timişoara

15.

TM-002-194/2010

16.

TM-002-193/2010

17.

TM-002-192/2010

062 16.11.2010

2643 3051 2881 3111 371 1431 645 807 423 950 3194 4085 3217

Traductor pentru măsurarea momentului forţei Traductor pentru măsurarea momentului forţei Traductor pentru măsurarea momentului forţei Traductor pentru măsurarea momentului forţei

108

Laborator Laborator Forţe Durităţi, Timişoara Laborator Forţe Durităţi, Timişoara Laborator Forţe Durităţi, Timişoara Laborator Forţe Durităţi, Timişoara Laborator Forţe Durităţi, Timişoara Laborator Forţe Durităţi, Timişoara Laborator Forţe Durităţi, Timişoara Laborator Forţe Durităţi, Timişoara

Note – – – – – – – –

Laborator Forţe – Durităţi, Timişoara Laborator Forţe – Durităţi, Timişoara Laborator Forţe – Durităţi, Timişoara Laborator Forţe – durităţi, Timişoarea Laborator Forţe – Durităţi, Timişoara


Numărul de fabricaţie al etalonului de referinţă 6392 5380

Data emiterii cerificatului de etalonare

Denumirea etalonului de referinţă

30.09.2010

Măsuri etalon de duritate

02.01-218/2010

35

22.10.2010

Greutăţi etalon clasă E2 de (500...1) g

20.

02.01-015/2010

125

14.09.2010

Greutăţi etalon clasă E1 de (500...1) mg

21.

02.01-210/2010

86

02.09.2010

Greutăţi etalon clasă E2 de (500...1) mg

22.

02.01-211/2010

93

02.09.2010

Greutăţi etalon clasă E2 de (500...1) mg

23.

02.01-212/2010

130

03.09.2010

Greutăţi etalon clasă E2 de (500...1) mg

24.

02.01-214/2010

3

02.09.2010

Greutăţi etalon clasă E2 de (500...1) g

25.

02.01-213/2010

77

02.09.2010

Greutăţi etalon clasă E2 de (500...1) g

26.

02.01-327/2010

95

03.09.2010

Greutăţi etalon clasă F1 de (10...1) kg

27.

02.01-215/2010

14

03.09.2010

Greutăţi etalon clasă E2 de 1 kg

28.

02.01-216/2010

41

03.09.2010

Greutăţi etalon clase E2

29.

02.01-217/2010

62

03.09.2010

Greutăţi etalon clasă E2 de 1 kg

30.

02.01-809/2010

129

03.09.2010

Balanţă de cereal etalon secundar de ordinal I de 1litru

31.

01.02-1111/2010

0780 0865 4440 0335 1798 7567 0124

01.09.2010

Sticle plane

32.

01.01-1125/2010

3-10x

27.08.2010

Lupă de măsurare

33.

01.01-1124/2010

850019

27.08.2010

Lentile etalon

34.

01.02-1112/2010

4

01.09.2010

Cală unghiulară

35.

01.02-1113/2010

15

01.09.2010

Măsură unghiulară

Nr. Crt.

Numărul certificatului de etalonare

18.

TM-002-191/2010

19.

109

Laborator

Note

Laborator Forţe – Durităţi, Timişoara Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti

de de de de


Nr. Crt.

Numărul certificatului de etalonare

Numărul de fabricaţie al etalonului de referinţă

Data emiterii cerificatului de etalonare

Denumirea de referinţă

36.

01.02-1114/2010

N4

01.09.2010

Echer 90°

37.

01.02-1115/2010

44

01.09.2010

Cale unghiulare

38.

01.02-1117/2010

19

01.09.2010

Cale unghiulare

39.

01.02-1118/2010

19

01.09.2010

Riglă pentru controlul rectilinităţii, L=140 mm

40.

01.01-1120/2010

590592

27.08.2010

Riglă gradată, L=100 mm, valoare div. 0,1 mm

41.

01.01-1121/2010

770158

27.08.2010

Riglă gradată, L L=200 mm

Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti

Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti

etalonului

01.01-1137/2010

0318/1969

27.08.2010

Riglă gradată, L=1000 mm, valoare div. 0,2 mm; 1mm

43.

01.01-1122/2010

2592 2607 2606 2621 2601 2637 2611 2826 2614

27.08.2010

Calibre etalon pentru grosimea acoperirilor

44.

01.01-1139/2010

3

25.08.2010

Cale plan paralele, L=0,5...100 mm

45.

01.01-1131/2010

21

27.08.2010

Cale plan paralele, L=1,991...2,009 mm

46.

01.01-1132/2010

21

27.08.2010

Cale plan paralele, L=5,12...100 mm

47.

01.01-1130/2010

16

27.08.2010

Cale plan paralele, L=1,991...1,009 mm

48.

01.01-1129/2010

11

27.08.2010

Cale plan paralele, L=0,3...0,9 mm

49.

01.01-1128/2010

10

27.08.2010

Cale plan paralele, L=0,1...0,29 mm

42.

110

Laborator Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti

Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti

Note de de de de de de

de de de de de de


Nr. Crt.

Numărul certificatului de etalonare

Numărul de fabricaţie al etalonului de referinţă

Data emiterii cerificatului de etalonare

Denumirea etalonului referinţă

de

Cale plan paralele, L=50 mm...500 mm Cale plan paralele, L=50 mm..1000 mm

50.

01.01-1127/2010

Г868

27.08.2010

51.

01.01-1126/2010

Х/9214

27.08.2010

52.

01.01-1123/2010

1704

27.08.2010

Cale plan paralele

53.

01.02-1297/2010

И - 49

08.10.2010

Măsură rugozitate

de

54.

01.02-1298/2010

И - 495

08.10.2010

Măsură rugozitate

de

55.

01.02-1299/2010

И - 358

08.10.2010

Măsură rugozitate

de

56.

01.02-1300/2010

И - 04

08.10.2010

Măsură rugozitate

de

57.

01.02-1296/2010

43819/1985

08.10.2010

Teodolit Riglă pentru controlul rectilinităţii, L=224 mm Riglă pentru controlul rectilinităţii, L=140 mm Panglică de măsurat lungimi, L=0 m...20 m

58.

01.02-1295/2010

H - 522

08.10.2010

59.

01.02-1116/2010

44

01.09.2010

60.

01.01-1147/2010

779

27.08.2010

61.

01.01-1146/2010

N-7

27.08.2010

Riglă rigidă

01.09.2010

Rezistoare etalon de valoare unică

01.09.2010

Condensatoare de valoare unică

02.09.2010

Set de inductoare etalon

09.09.2010

Instalaţie pentru etalonat transformatoare de curent

62.

03.01-377/2010

63.

03.03-076/2010

64.

03.03-077/2010

65.

03.04-078/2010

179163 158935 0002 5 407 1196 Conform certificatului pe verso Conform certificatului pe verso 181-05

111

metalică

Laborator

Note

Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti

de

Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti

de

Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti

de

de

de

de

de

de

Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti

de

Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti

de

Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti

de

de

Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti

de

Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti

de

Institutul Naţional Metrologie, Bucureşti

de

de


Nr. Crt.

Numărul certificatului de etalonare

Numărul de fabricaţie al etalonului de referinţă

Data emiterii cerificatului de etalonare

66.

01.02-1291/2010

43

08.10.2010

Poligon

67.

01.02-1292/2010

N 40 - 90

08.10.2010

Poligon

68.

01.02-1293/2010

N 09 - 90

08.10.2010

Poligon

69.

01.02-1294/2010

N 28 - 90

08.10.2010

Poligon

Denumirea etalonului referinţă

112

de

Laborator Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti

Note


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0010-M din 30.03.2011

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, electrocardiograful tip SE-1, cu numerele de fabricaţie SE 122610A125272, SE 122610B125732, SE 122610B125662, SE 122610B125712, SE 122610B125762, SE 122610A125252, SE 122610B125652, SE 122610B125672, producător „Edan Instruments Co Ltd”, China solicitant S.A. „Tehoptimed”, mun. Chişinău, cu nr. III0207:2011. A elibera S.A. „Tehoptimed”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0182U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a electrocardiografului tip „Поли-Спектр-8/EX” cu numărul de fabricaţie 0466ST, producător ООО „НЕЙРОСОФТ”, Federaţia Rusă solicitant FCPC „DataControl” S.R.L., mun. Chişinău efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III electrocardiograful tip „Поли-Спектр-8/EX” cu nr. III-0208:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0030UR pentru electrocardiograful tip „Поли-Спектр-8/EX”. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

113


C O M U N I C A T E DE P R E S Ă DE CE SÎNT STANDARDELE ATÎT DE IMPORTANTE ÎNTR-O ECONOMIE DE PIAŢĂ? Standardele sînt instrumente care pătrund în toate domeniile de activitate, ele sînt prezente în orice aspect al vieţii, aducînd un plus de siguranţă. O afacere nu poate fi concepută fără ajutorul standardelor, ele fiind indispensabile în activitatea acesteia, deoarece prin intermediul standardelor sînt transmise informaţii consistente şi accesibile către producător şi, respectiv, către consumator. Un consumator din altă ţară, care cunoaşte standardul, conform căruia a fost fabricat şi comercializat un produs, poate avea o imagine completă asupra specificului produsului şi este capabil să evalueze calitatea acestuia. Astfel, standardele pot contribui la diminuarea situaţiilor care pot induce în eroare un consumator referitor la proprietăţile şi calitatea produsului exportat sau importat. Standardul este un document de referinţă care simplifică şi explică relaţiile contractuale dintre partenerii economici, un document pe care se bazează majoritatea contractelor comerciale. Pentru agenţii economici, standardul reprezintă: · un factor – care face posibilă analizarea caracteristicilor tehnice pentru satisfacerea cerinţelor consumatorilor, asigurarea securităţii proceselor de producţie şi sporirea productivităţii; · un factor – care, în condiţiile unor oferte de produse/servicii cu valori diferite, ajută la identificarea necesităţilor oferite de către acestea, ajută la optimizarea relaţiilor cu furnizorii şi la excluderea testărilor suplimentare; · un factor – care favorizează şi impulsionează transferul de tehnologii în domenii importante, atît pentru companii, cît şi pentru persoane în parte; · un factor – care sporeşte profitul prin îmbunătăţirea eficienţei companiilor şi reducerea costurilor de producere. Prin urmare, standardele facilitează tranzacţiile de comerţ internaţional, prin faptul că permit consumatorilor străini să evalueze caracteristicile şi calitatea produselor oferite spre vînzare. Totodată, ele pot deveni bariere în calea comerţului dacă între ele există diferenţe semnificative. De aceea, producătorii care doresc să desfăşoare o activitate de producere în alte ţări, vor fi obligaţi să-şi adapteze procesul de producţie la specificul acelor ţări. În cazul cînd bunurile unei ţări sînt exportate, ele trebuie să respecte standardele obligatorii de calitate şi securitate, valabile pentru produsele comercializate pe piaţa internă în ţara în care se exportă. O economie de piaţă dezvoltată şi prosperă necesită implementarea strategiilor şi proceselor în domeniul standardizării, oferind beneficii considerabile mediului de afaceri, consumatorilor şi societăţii, impulsionînd inovaţia şi întărind competitivitatea economică. Organismul Naţional de Standardizare Vă oferă servicii de elaborare şi adoptare de standarde, consultanţă în domeniul standardizării (actualizarea standardelor, formarea setului de standarde necesare pentru producere, aplicarea reglementărilor tehnice şi standardelor conexe) şi alte servicii în domeniu, pe care sîntem deschişi să Vi le oferim! Cu respect, Echipa INSM

114


IMPORTANŢA STANDARDIZĂRII ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR DIN LEMN Lemnul, datorită multiplelor avantaje pe care le prezintă din punct de vedere tehnic şi constructiv, a constituit în decursul timpurilor şi constituie şi astăzi unul dintre principalele materiale universale utilizate în construcţie. Calităţile lemnului, rezistent la acţiunile agenţilor atmosferici şi relativ uşor la prelucrare, au făcut să fie unul dintre cele mai folosite materiale în domeniul construcţiilor. Datorită texturii plăcute şi formei decorative a desenului fibrelor, el este folosit intens şi pentru lucrările de decoraţie interioară a clădirilor. Avînd în vedere că lemnul este un material putrescibil şi inflamabil, la realizarea construcţiilor din lemn trebuie să fie luate o serie de măsuri de protecţie pentru a evita apariţia unor fenomene de degradare. Anume aici apare necesitatea utilizării procesului de standardizare în domeniul lemnului şi al produselor pe bază de lemn. Standardizarea produselor din lemn este un instrument strategic care furnizează pieţei standarde ce stabilesc clar caracteristicile produselor, în funcţie de utilizarea lor finală sau de obiectul lor şi, de asemenea, permite restabilirea încrederii între constructori, arhitecţi, institute de cercetare şi proiectare, inspectori tehnici, întreprinderi, consumatori etc. În prezent, în contextul concurenţial, pentru a alege un furnizor şi pentru a obţine un produs sau un serviciu de o anumită calitate, cumpărătorul trebuie să fie sigur că produsul procurat corespunde unui sistem de asigurare a calităţii conform standardelor. Utilizarea standardelor în domeniul construcţiilor din lemn garantează siguranţă şi credibilitate consumatorilor, oferindu-le protecţie în cazul produselor necalitative şi, nu în cele din urmă, le oferă competitivitate producătorilor. Participarea la activitatea de standardizare şi utilizarea eficientă a standardelor oferă următoarele avantaje: · Alegerea variantei optimale şi cunoaşterea noilor tendinţe de dezvoltare în domeniul construcţiilor din

lemn; · Atestarea şi planificarea produselor calitative din domeniu; · Elaborarea sistemelor de conducere şi control a managementului calităţii; · Stabilirea contactelor directe cu specialiştii din domeniu la nivel naţional şi internaţional; · Liberalizarea, atît pe plan naţional, cît şi pe plan internaţional a produselor din lemn; · Scăderea preţurilor prin reducerea unor cheltuieli; · Modernizarea industriei lemnului şi a produselor din lemn; · Favorizarea competiţiei reale şi eliminarea concurenţei neloiale; · Creşterea securităţii utilizării bunurilor şi serviciilor prin eliminarea elementelor nesigure. Astăzi, construcţiile din lemn nu sînt doar o creaţie estetică, dar oferă şi un şir de avantaje, de exemplu: o înaltă rezistenţă, elasticitate, greutate redusă, conductivitate termică scăzută, rezistenţă la medii erozive, uşurinţă în prelucrare şi asamblare, confort. Astfel, pentru ca construcţiile din lemn să corespundă celor mai exigente cerinţe, ele trebuie să ofere un nivel corespunzător al calităţii şi al siguranţei şi nu trebuie să prezinte o ameninţare pentru viaţa şi sănătatea umană. Standardele sînt acele instrumente care facilitează atingerea unui grad înalt de securitate a construcţiilor din lemn şi sînt necesare pentru a fi în pas cu ultimele inovaţii din domeniul respectiv. Cu stimă, Echipa INSM

115


C O L E G I U L D E R E D A C ลข I E:

PreลŸedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Silvia Cataraga

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana ลขurcan Ion Maftei Vasile Nedelea Viorica Bejan Serghei Ceapa

116


117

Profile for standard.md

Buletinul de Standardizare aprilie 2011  

Buletinul de Standardizare aprilie 2011  

Advertisement